151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi"

Transkript

1 GÜNCEL 0 GEL15MELER 151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK SA Ğ IR

2 GÜNCEL GELI ŞMELER I ŞItINDA TÜRK İYE'DE HUKUK E ĞİT İMİ ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK SAĞIR Akdeniz Univçrsitesi Hukuk Fakültesi 0 TÜRKiYE BAROLAR BRLİĞ

3 Türkiye Barolar Birli ği Yay ınlan: 173 Güncel Gelişmeler Işığınd4 Türkiye'de Hukuk Eğitimi Meral Öztoprak Sa ğır Araştırmac ılar Doç. Dr. Metin özuğurliı Yrd. Doç. Dr. Barış Günay Yrd. Doç. Dr. Murat Türe Yrd. Doç. Dr. Necla Öztürk Dr. Kutluhan Bozkurt Dr. Ferihan Polat Av. Şule Akyüz LL.M. Arş. Gör. Serkan Akılli Arş. Gör. Bilge Bingöl Ümit Oral LL.M. ISBN: Türkiye Barolar Birliği Birinci Bask: Mart 2010, Ankara Türkiye Barolar Birliği Oğuzlar Mahallesi Banş Manço Caddesi, Sokak No: Balgat - ANKARA Tel: (0.312) (pbx) Faks: (0.312) web: e-posta: yayin barobiik.org.tr Sayfa Tasarmu ve Ofset Haz ırlik Düş Atelyesi (0.312) Baskı Şen Matbaa Özveren Sokağı 25/B Demirtepe-Ankara (0.312)

4 GÜNCEL GELİŞMELER I Ş IĞINDA TÜRKİYE'DE HUKUK E ĞİTİ M İ ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK SAtIR Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

5 İÇİ NDEK İ LER Önsöz. x ııı G İRİŞ.3 1. B İRİNC İ BÖLÜM: DÜNYADA VE TÜRK İYE'DE HUKUK EĞİTİMİ 1.1. DÜNYADA HUKUK EĞİTİM İNE GENEL BAKIŞ Almanya'da Hukuk Eğitmıı Fransa'da Hukuk Eğitimi İngiltere'de Hukuk E ğitimi Amerika Birle şik Devletleri'nde Hukuk Eğitimi İtalya'da Hukuk Eğitimi Portekiz'de Hukuk E ğitimi Yunanistan'da Hukuk Eğitimi İsviçre'de Hukuk Eğitimi Belçika'da Hukuk Eğitimi Avusturya'da Hukuk E ğitimi BOLOCNA SÜRECI VE HUKUK EĞİTİMİ Bologna Sisteminin Hukuk Eğitimine Getirdiği Düzenlemeler Bologna Sisteminin Hukuk E ğitimine Getirdiği Düzenlemelerin Ele ştirisi TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ Tarihçe Türkiye'deki Hukuk Fakülteleri Çe şitli Ülkelerle Kar şılaştırmal ı Olarak Nüfusa Göre Türkiye'deki Hukuk Fakültelerinin Say ısı...44

6 Statülerine Göre Türkiye'deki Hukuk Fakülteleri ve Bulunduklar ı iller Bölgelere Göre Hukuk Fakültelerinin Dağilımı İllere Göre Hukuk Fakültelerinin Da ğılımı Türkiye'deki Hukuk Fakültelerinin Kadrolu Öğretim üye ve Öğrenci Say ılar ı Hukuk Fakültelerinin Genel Sorunlar ı Yapısal ve Mali Sorunlar; Tüzel Kişiliğin Olmamas ı Temel Eğitim ve Orta Öğretimdeki Boşluklar ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Genel Kültür Alt Yap ısı ve Düzeyi Hukuk Fakültelerinin Ders Programlar ı Hukuk Fakültelerinde öğretim Elemanı Sorunu Hukukçunun Mezuniyet Sonras ı ve Meslek içi Eğitimi, Staj Hukuk Fakültelerinde Öğrenim Süresi ve Yabancı Dil Öğretimi HUKUK EĞİTİMİNDE YÖNTEM SORUNU VE BAŞUCA ÖĞRET İM YÖNTEMLERİ Geleneksel Takrir Yöntemi Probleme Dayal ı (Aktif) Öğretim Yöntemi (PDÖ) Hukuk Klinikleri Kavram ve Tarihçe ABD'de Klinik E ğitimi: Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi Örne ği Ceza Hukuku Klinigi Temyiz Klinigi Uygulamal ı Hukuk Çalışmalan Klinigi "Washington Hukuk Ö ğrencileri Programı" Klinigi Aile içi Şiddet Kliniği Harrison Enstitüsü Politika Klinigi...72

7 Uluslararası Kadm Hakları Klinigi Çocuk Mahkemeleri Klinigi "Herkes İçin Hukuk Klinigi" (Street Law) Klinik Eğitiminin Türkiye'de Hayata Geçirilmesi İKİNCİ BÖLÜM: ALAN ARAŞTIRMASI 2.1. ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN YÖNTEM İ ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI ARAŞTIRMA BULGULARI Öğretim Elemaru Profili Cinsiyet Da ğıl ımı Yaş Dağılımı Mesleki Deneyim Lisans Eğitimine Yönelik Tutun ve Kanaatler Hukuk Fakültelerinin Say ısına ili şkin Görü şler Hukuk Fakültelerinin Niteli ğine ili şkin Görüşler Lisans Derslerine Yönelik Tutum ve Alg ılar Hukuk Lisans Müfredat ı Konusundaki Görüşler Sınav ve DeS İşleme Yöntemine Yönelik Görüşler Hukuk Fakültelerinde Lisans Danışmanlik Hizmetleri Hukuk Fakültelerinin Kütüphane ve Kaynaklara Eri şini Olanaklar ı Hukuk Fakültelerinde Yaz Okulu Uygulamas ına Yönelik Görü şler Hukuk Falcültelerinin Kurumsal ve Toplumsal Çevre A ğları Hukuk Eğitimi Araştırmaları Hakkındaki Görü şler vi'

8 2.5. L İSANS ÖĞRENCILERININ HUKUK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI Giri ş Hukuk Lisans Öğrenci Profihi Hukuk Öğrenimi Tercilünin Belirleyenleri Hukuk Öğrenimine Yönelik Tutum ve Beklentiler SONUÇ EKLER Eki: Prof. Dr. Hakan Fekcan ıtez Hukukta Probleme Dayal ı Öğrenim ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Örneği Ek 2: "Adalete Erişimin Yaygınla şmasında Aktif Öğretim Yöntemleri ve Hukuk Kliniklerinin Rolü" Çal ıştay ı Programı ve Katılımc ı Listesi Ek 3: Alanya Proje Çah ıştay ı Katıl ımc ı Listesi ve Program Alanya Proje Çalıştayı Program ı Ek 4: Hukuk Lisans Eğitimine Yönelik Tutum Ara ştırması Öğretim Üyesi Anket Formu Ek Öğrenci Anketi Sorular ı KONUYLA İLG İLİ KAYNAKÇA D İZİN y ı l ı

9 TABLOLAR Tablo 1-1. Çe şitli Ülkelerde Hukuk Fakültesi Say ıs ı ve Fakülte Ba şına Düşen Nüfus...44 Tablo 1-2. Statülerine Göre Türkiye'deki Hukuk Fakülteleri ve Bulunduklar ı iller Tablo 1-3. Hukuk Fakültelerinin Kadrolu Öğretim Üyeleri ve Öğrenci Say ıları ( )...48 Tablo 2-1. Öğretim Elemanlar ının Cinsiyete Göre Dağı l ımı (N 320)...86 Tablo 2-2. Üniversite Statüsüne Göre Öğretim Elemanlar ının Cinsiyet Da ğılımı (N 327)...87 Tablo 2-3. Fakültelerin Kurulu ş Yıllar ına Göre Öğretim Elemanlarının Ya ş Göstergeleri (N320)...88 Tablo 24. Unvanlar ına Göre Kamu ve Vak ıf Üniversitesinde Çal ışan Öğretim Elemanlarm ın Da ğıl ımı ile Çeşitli Göstergeleri (N 320)...91 Tablo 2-5. "Ailenizde Hukukçu Var nt?" Sorusuna Verilen Cevaplar...92 Tablo 2-6. Ailedeki Hukukçunun Yak ınl ık Derecesi...93 Tablo 2-7. Akademik Amaçl ı Yurtd ışına Ç ıkma Eğiliminirı Yaş Gruplarına Göre Dağıl ımı (N 326)...94 Tablo 2-8. Unvanlara Göre Hukuk Eğitiminin Düzeyi (N 315)...95 Tablo 2-9 Üniversite Statüsüne Göre Hukuk Eğitiminin Düzeyi (N 314)...96 Tablo Haftal ık Asgari ve Azami Ders Saati...98 Tablo Mevcut ve ideal Lisans Öğrenci Kontenjan ı...98 Tablo Üniversitelerin Kurulu ş Y ıllarına Göre Hukuk Fakültelerinin Mevcut ve ideal Öğrenci Kontenjanları Tablo Kurulu ş Yıllarma Göre Fakülteler Aras ı Farkl ılık Algısı

10 Tablo Fakülteler Aras ı Farklılıklar 5 Y ılda En Aza İnebilir mi? (N 316) Tablo Kurulu ş Yıllar ına Göre Fakülteler Arası Farkl ılıklar ın Kapanaca ğı Beklentisi (N 316) Tablo Unvanlara Göre Fakülteler Aras ı Farkl ılıklar ın Kapanaca ğı Beklentisi (N 316) Tablo Ders İçerikleri ve Programa Yerleştirilmesi Aç ısından Lisans Derslerine Yönelik Kanitlar Tablo Lisans Dersleri ile ilgili Görü şler Tablo Hukuk Eğiliminde Ideal Ders Yöntemi Nedir? Tablo Öğretim Elemanlar ının Unvana Göre ideal Ders Yöntemi Tercihleri Tablo Hukuk Eğitiminde ideal S ınav Yöntemi Nedir? Tablo Öğretim Elemanlarının Unvana Göre ideal S ınav Yöntemi Tercihleri Tablo Lisans Daıiışmanlık Hizmeti Var mı Tablo Kariyer Planlama Hizmeti Yeterli mi? Tablo Meslek Tan ıtıc ı Seminerler Zorunlu Olsunmu? Tablo Kurumsal ive Toplumsal Çevreye Yönelik Tutumlar Tablo Hukuk E ğitimi Veren Bir Merkez/ Enstitü Yararl ı Olur Mu? Tablo Pedagojik Formasyon Dersleri Zorunlu Olmal ı mi? Tablo Baba Mesleğine Göre Öğrencilerin Devlet ve Vak ıf Üniversitelerine Da ğılımı Tablo Üniversite Statüsüne Göre Lisans Öğrencilerinin Toplumsalla şma Meknları Da ğılımı Tablo Üniversite Statüsüne Göre Mezun Olunan Lise Türü Tablo Hukuk Fakültesini Tercih Nedenleri...130

11 Tablo Üniversite Statüsüne Göre Hukuk Fakültesini Tercih Nedenleri Tablo üniversite Statüsüne Göre Hukuk Öğrenimi Beklentilerini Kar şılama Durumu Tablo Üniversite Statüsüne Göre Fakülte Olanaklarının Değerlendirilmesi Tablo Öğrencilerin Kütüphane Olanaklar ını Kullanma Nedenleri Tablo Üniversite Statüsüne Göre Al ınan Eğitimin Mesleğe Hazırl ık Bak ımından Değerlendirilmesi Tablo Öğrencilerin ideal Ders i şleme Yöntemi Hakk ındaki Tercihleri Tablo 240. Öğrencilerin ideal Bilgi Ölçme (S ınav) Yöntemi Hakkındaki Tercihleri Tablo 241. Öğrencilerin Sınava Hazırlanma Yöntemi Hakk ındaki Tercihleri Tablo Öğrencilerin Yeni Uygulama ve Önerilere Yönelik Tutumlar ı GRAF İKLER Grafik 1-1. Bölgelere Göre Hukuk Fakültelerinin Dağılımı...47 Grafik 1-2. Illere Göre Hukuk Fakültelerinin Say ısı...48 Grafik 2-1. Öğretim Elemanlar ının Cinsiyete Göre Dağı l ımı...86 Grafik 2-2. Öğretim Elemanlar ının Ya ş Dağıl ımı...88 Grafik 2-3. Unvanlar ına Göre Öğretim Elemanlarının Dağıhmı (N 320). 90 Grafik 24. Yurtd ışında Bulunma Nedenleri 93 Grafik 2-5. Fakülte Say ısı Yeterli mi Grafik 2-6. Hukuk Fakültelerinin Ö ğretim Elemanları Sayıs ı Yönünden Değerlendirilmesi xt

12 Tablo Üniversite Statüsüne Göre Ö ğrenci ideal Kontenjanı Grafik 2-7. Mezun Niteli ği itibariyle Fakülteler Arasinda Fark Var mi? Grafik 2-8. Dersiere Devam Zorunlulu ğu Olmali mı? (N 325) Grafik 2-9. Lisans Dersierinin Statüsü Grafik Kütüphane Hizmetleri ve Internet Veri Tabanma Erişim (N 326) Grafik Yaz Okulu: Uygulaman ın Yayginliği ve Öğretim Elemanlarmırı Tutumu (N 323) Grafik Hukuk E ğitimine Yönelik Akademik Çalişmalar Yeterli mi? (N.324) Grafik Lisans Eğitiminde Yabanci Dil Öğrenimine Yönelik Öneriler Grafik Hukuk E ğitimin Özellikle Batı Standartlar ına Kavu şturulmas ı ile ilgili Yap ılan Çal ışmalar ve Önerilen Uygulamalar Hakk ında Öğretim Elemanlar ının Görü şleri x ıı

13 ÖNSÖZ 14 Ekim 2004'de Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanl ığı görevini devraldığımda Türkiye'de yaklaşık 30 hukuk fakültesi bulunuyordu. Yakla şık diyorum, çünkü fakülte say ısıyla ilgili rakamlar çeli şkili idi. Bu çelişki büyük olas ıl ıkla resmen kurulmu ş olan baz ı fakültelerin henüz faaliyete başlamamış olmalarından kaynaklan ıyordu. Fakültelerin TBMM yerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmas ı söz konusu olduktan sonra aç ılan hukuk fakültelerinin h ızla artan sayılarını izlemek ise daha da güçle şti. Ancak yapmaya niyetlendiğimiz çalışma fakülte say ısını tespitten ibaret olmadığı için yaşamın dinamiğinde şekillenen -özellikle sosyal bilimlerin do ğasından gelen hata pay ıyla hareket ettik. Zaman zaman h ızlanan zaman zaman ba şka akademik önceliklerin ortaya ç ıkmas ıyla yava şlayan ve nihayet iki y ılı aşkın uzunca bir zaman sonra bas ıma hazır hale gelen bu çal ışmanın tamamlandığı tarihte hukuk fakültelerinin say ısının 51 olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Tek ba şına fakültelerin say ıs ı ve bu sayının hızlı artışı bile bize hukuk ve hukuk eğitimi konusunda çok şey söylüyor. Bu artış her şeyden önce, bir ilginin, bir talebin, bir gereksinimin göstergesi. Geleneksel toplumlarm göreli dura ğanlığından sonra, özellikle Sanayi Devriminin ard ından toplumlar, giderek artan bir h ızla önemli bir değişim sürecini ya şamaktalar. Aslında modernleşme ulus devletle ve ulusla şmayla birlikte; yönetim biçimleri, hukuk yap ısı, kentsel yaşam kal ıpları, vatanda ş kimliğinin yaratılması bakımından bir benze şme, bir sadeleşme ve en önemlisi modernleşmediği varsay ılan top- MI

14 lumlara bir yol haritas ı sunmu ştu. Bir bakıma modernleşmenin vaatlerinden birisi ekonomi d ışı alanlarda bireyler/ vatandaşlar aras ındaki hukuksal, siyasal ve toplumsal e şitlikti. Bunun yanmda XX. yüzy ıl, ekonomik eşitliğin peşinden giden ve bunu esas kabul eden Marksist ideolojiye dayanan sistemlerin çöküşünü gördü. insanlığın ekonomik e şitlik fikrinden tümüyle yaz mı geçtiğini ya da geçeceğini ampirik verilerden okumak zor; ak ıl yürütme ise spekülatif olabilir. Ancak, Alexis de Tocqueville'ye göre eski Yunan'dan günümüze uzanan döneme yukardan bakınca insanlığın hep daha fazla e şitliğe yöneldiğini görürüz. Fareed Zakaria ise, e şitlikten çok özgürlü ğün geleceğiyle ilgili. Ancak, liberal demokrasilerin devaml ılığı varsay ıldığında -Marksist bakış aç ıs ında söz konusu olan paradoksal açmazlar ına rağmen- barış içinde yaşayabilmenin hukuksal ve siyasal eşitlik idealinin peşini bırakmamaktan geçtiğini unutmamal ıyız. Oysa e şitlikten çok farkl ılıkların kutsanmas ı günümüzün ruhunu ele geçirmi ş görünüyor. Tam da burada hukukun evrenselliğini korumanın; küreselle şmeyle, çok kültürlülükle bağdaştırmanın ancak aynı zamanda potansiyel çok hukukluluk tehdidinden de korunmanın önemi art ıyor. Ancak, ya şadığımız çağdaki değişim, dönüşüm ya da durumun ad ına ne dersek diyelim; ister post-modernle şme, ister küreselleşme, bilgi ça ğı, sanayi ötesi, ulus ötesi toplum fark etmez. Hukuka ve iyi yetişmiş hukukçulara bugün her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç var. Üstelik hem iyi yetişmiş hem çok say ı- da hukukçuya ihtiyac ımız olduğu dü şüncesi de yeterli de ğil. Kanımca, hukuk eğitiminin ve mesleğinin ideal düzeyde i şleyebilmesi hedefine ancak hukuk bilincine sahip vatanda şların oldu ğu toplumlarda ulaşılabilir. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanl ığım sırasında katıldığım hukuk eğitimiyle ilgili toplant ılardaki temel ortak meseleler; hukuk fakültelerirıin say ısının artışıyla beliren sorunlar, vakıf üniversiteleri, Bologna süreci ve daha spesifik olarak da "Hukuk Klinikleri" üzerindeydi. xiv

15 Nitekim böyle bir çal ışmanın doğuşunda; esasen bir yandan toplumun hukuk sorunlannın çözümüne katkı yaparak üniversitedeki akademik birikimi etkin ve verimli kullanmak ve toplumda hukuk bilincinin yaygmla şmasrna ve yerle şmesine çaba harcamak amac ıyla öncelikle ve özellikle ABD'de hayata geçirilmiş olan hukuk klinikleri fikri ve geleneksel hukuk eğitimindeki AB ülkeleri aras ında işbirliği olanaklarını art ıracak bir yeniden yap ılanmay ı öngören Bologna Süreci itici bir rol oynad ı. Hızlı bir değişim sürecinde, bir yandan geleneksel hukuk eğitimini var olan niteli ğiyle devam eftirebilme olanaklar ı za y ıflarken, diğer yandan yeni bir olgu olarak vak ıf üniversitelerinin kuruluyor olmas ı ve hukuk fakültelerinin büyük kentler d ışında kurulmaya ve yay ılmaya ba şlamas ıyla insan kaynaklar ınm dağılımı sorunlar ının doğmas ını içeren değişimin hız ı ve yoğunluğu bu dönemi bir geçi ş dönemi olarak tan ımlamayı gerektiriyor. Bu geçi ş döneminin iyi yönetilmesinde ilgi ve çalışmalar ıyla katkı vererek ön almas ı gereken baş aktörler akademisyenler ve barolar olmakla birlikte; özellikle kurun-dar ve hukuk sosyologlar ı, felsefeciler, siyaset ve hukuk felsefecileri, e ğitimciler, pedagoglar ve AB uzmanlar ının ve hafta siyasetçilerin konuya katkıları önemli olacakt ır. Kimlerin katkı yapabileceği ucu aç ık bir konu olabilir ama bu katk ıların hangi zeminde yap ılabileceği de en az kimlerin katkı yapabileceği kadar önemlidir. Hukuk eğitimi konusunda zaman zaman üniversitelerin, TBB'nin ve Barolar ın ya da baz ı sivil toplum kurulu şlarının düzenlediği toplantılar ve buralarda yap ılan konu şma ve tartışmaların yayınlanmas ı son derece verimli ve yararl ı olmakla birlikte -geçi ş dönemi olarak ifade etti ğimiz bu dönemde- yeterli olmayacak gibi görünüyor. İlk olarak; çoğu zaman sözü edilen aktörlerin, kendi günden-derine göre düzenledikleri bu etkinlikler birbirinden ba ğımsız gerçekleştiği için sürekliliği ve sonuçlarmdan yararlanabilme ve uygulanabilme durumunda değerlemesinin, yapılabilmesi ya da hukuk e ğitimi konusundaki katk ılar ının ölçülebilirliği söz konusu olamamaktadır. ikinci olarak, hukuk eğitimi faaliyeti içinde buxv

16 lunan öğretim üyeleri bakımından hukuk eğitiminin sorunları üzerinde çal ışmak öncelikli bir konu olmayabiliyor. Üçüncü ve bununla ba ğlantılı olarak, hukuk eğitiminin sorunlar ı- nı düşünmenin hukuk sosyolojisi ya da felsefesi gibi alanlarda çalışan akademisyenler d ışında fakülte yönetiminin-ilgili kurullar ın sorumlulu ğu olduğu anlay ışının yaygın olmas ıdır. Oysa uzman olunan konu kadar hem içerik, hem yöntem bakımından akademisyenlerin hukuk eğitiminin genel sorunları konusundaki dü şünceleri önemli ve yol göstericidir. Öyle ki, hukuk eğitiminin yalmzca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde ve birkaç fakültede yürütüldüğü ve muhtemelen hukuk eğitiminde kalitenin bir sorun olarak belirtmediği ve algılanmadığı zamanlardaki üniversitelerde ve mesleki kontrol mekanizmalar ının daha s ıkı ve izlenebilir olduğu dönemlerde yeti şmiş öğretim üyelerinin deneyimleri ve hukuk e ğitimiyle ilgili dü şünceleri, kimi zaman muhafazakar kalsa bile, konuya önemli bir katkı sağlayacakt ır. Öbür yandan huktık eğitimi alanında yurtdışı deneyimi yaygrnla şmakta, çağda ş dünyadaki hukuk eğitimi ile ülkemizdeki hukuk eğitimi aras ında mukayese olana ğı bulan akademisyenlerin say ıs ı artmaktad ır. Böylece, tüm öğretim üyelerinin Türk hukuk e ğitimi konusundaki dü şünceleri muhakkak ki önemlidir. Toparlayacak olursak, hukuk eğitiminin güncel geli şmeler karşısında kalitesini koruyarak güçlenmesi konusunda yap ılan akademik toplantılar ve bu katkılarm bas ılı hale getirilerek kalıcılaştırılmas ı konusunda Türkiye'de yap ılan çok değerli çal ışmalara ilaveten burada, biri hariç çal ışmanın başladığı dönemdeki tüm hukuk fakültelerindeki ö ğretim üyelerini çal ışmanın evreni olarak ald ığımız kapsaml ı örneklem üzerinden ve geçi ş dönemi olarak kabul ettiğimiz dönemde y ılları ile s ımrlayarak yürüttü ğümüz bu çalışmayla, bilimsel, sistematik ve ampirik bir yöntemle, akademisyenlerin konuyla ilgili düşünceleri yansıtılmış olmaktad ır. Ampirik bir çalışmanın en can al ıc ı kısmı kuşkusuz anketlerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi, tablolara dönüştürülmesi ve yorurnianmas ıdır. Onca yoğunluğunun aras ında, gerek Iv'

17 projenin haz ırlık aşamas ında, gerekse verilerin de ğerlendirilmesi noktas ında -üstelik beni bir hafta evinde konuk ederekyaptığı katk ıdan dolay ı Say ın Doç. Dr. Metin Özu ğurlu'ya, eşi Sonay Bayramo ğlu-özuğurlu ve kendisinden çald ığımız zamanlar için küçük Ay şe Su Özuğurlu'ya içtenlikle te şekkür ediyorum. Sevgili arkada şım Av. Şule Akyüz New York Barosu ve Ankara Barosu avukat ı olarak başarılı kariyeriyle önce Georgetown Üniversitesi'ndeki klinik ara ştırmalarımın bir k ısmına benimle birlikte kat ıld ı daha sonra kliniklerle ilgili bölümün kaleme al ınmas ı konusunda katkısını esirgemedi. Av. Filiz Saraç yoğun çalışmaları aras ında Hukuk Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi'nde yürüttü ğü uygulamayı bizimle payla ştı. Her ikisine de sonsuz teşekkürler. Literatür taramam ız esnas ında, en az ından döneminde hukuk eğitimiyle ilgili yapılmış ampirik bir bilimsel çal ışmayla karşıla şmadık. Söz konusu dönemdeki hukuk fakültesi dekanlar ın ın desteği ve yine o dönemin YÖK Ba şkan say ın Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in te şvikiyle çal ışman ın ampirik verilerini 2008 akademik y ılırun ikinci döneminde, makul bir zaman aralığında toparlam ış olduk. Ancak, ekteki bilgilerden anla şılacağı üzere, anket sorularının ön haz ırlığı olarak Alanya Ticaret ve Sanayi Odas ı'n ın desteğiyle Alanya'da, "Hukuk Klinikleri"nin tartışılmas ı amac ıyla Antalya Barosu'nun desteği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin i şbirliğiyle Akdeniz Üniversitesi'nde yaptığımız akademik toplantılar, projenin tan ıtımı için TBB'nin Ankara'da düzenledi ği toplantılar ve dekanlar ın tek tek ziyaret edilerek desteklerinin sa ğlanması, projenin iki y ılı aşan bir süreye yayılmas ını gerektirdi. Proje ekibi olarak -akademik çal ışmaların ağırlığı, yurt d ışında bulunmak gibi nedenlerle- ba şından sonuna kadar çal ışmaya destek verme olana ğı bulamam ış olsalar da projenin öncüsü olan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin değişik dönemlerde katkı veren tüm öğretim üyeleri başta olmak üzere, özellikle toplantılara kat ılımak anketlerin olu şturulması ve uygulanmas ına yard ımc ı olan ilgili hukuk fakülı I

18 telerinin dekanlar ına ve öğretim üyelerine çok te şekkür etmek isterim. Proje ekibimizin kesintili katkı vermelerinin alt ı- nı çizmemin nedeni projeye yönelebilecek ele ştirilerin sorumluluğunu üstlenmek amac ıylad ır. Konu başliklar ının yazımı genellikle verilerin kollektif de ğerlendirilmesiyle yaz ılmakla birlikte, Belçika ve Avusturya örne ğinde olduğu gibi, metnin aynen eklenmesi de söz konusu oldu. Çalışmanın uzuri bir zaman almasının başlıca nedenini, yukanda da ifade edildi ği gibi akadenıisyenlerin kendi uzmanl ık alanlarını -doğal olarak- eğitimle ilgili bir projeden öncelikli görmelerinde aramak gerekir. Bu nedenle hukuk eğitimi konusu Türkiye'de hukuk eğitimiyle ilgili aktörler ve kurumlar bakım ından ortak bir mesele olarak bilimsel anlamda hem çok sahipli hem de aynı nedenle sahipsiz bir konudur. Çağdaş bir toplumun can daman olan hukuk e ğitimini uzmanl ık alahı olarak alacak, stratejik planlann ı yürütecek, fakülteler arasındaki koordinasyonu sa ğlayacak, özgürlükleri koruyacak, mukayeseli üstünlükleri te şvik edecek ve en önemlisi eğitimin kalite güvencelerini geli ştirecek -en azından isti şari- bir akademik birimin kurulmas ı yararlı olacakt ır. Tam da bu noktada, TBB'nin desteğini arkamıza almamızda emeği geçen, sonuna kadar ilgi ve desteğini esirgemeyen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı say ın Prof. Dr. Selma Çetin ıer'e hem bu destekleri için, hem de hukuk eğitimi konusundaki ilgisine, akademik çal ışmalara olan yatkınlığına ve yeteneğine, çal ışmaya verdiği katkıyla tanık olduğum Arş. Gör. Bilge Bingöl'ün projeye kat ılmasına vesile olduğu için sonsuz te şekkürler ederim. Sayın Bilge Bingöl Türkiye'de hukuk eğitiminin sözünü ede geldiğimiz bu kritik geçi ş döneminden ba şanyla ç ıkmasının kuramsal aray ışlarında öncü olabilecek gençlerimizden biri olacak görünüyor. Kendisine katk ısı ve bundan daha çok da konuyu benimseyen yaklaşımı ve ilgisi, için te şekkür ediyorum. Bologna süreciyle ilgili Alanya Çali ştay ı'nda yaptığı sunum için Doç. Dr. Yusuf Ziya Erdil'e ve metnin bütünselliğini gözden geçiren okuması için Dr. Ferihan Polat'a te şekkür etmek istiyorum. xvi ı I

19 Ara ştırma çerçevesinin olu şmas ı sürecinde konuk ara ş- tırmac ı olarak davet edildi ğim, Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Street Law Klinigi Bölüm Ba şkanı sayın Prof. Dr. Rick Roe'nın düzenlediği s ıkı bir programla üç ayr ı kliniğin çalişmasmı bir ay süreyle izleme olana ğı buldum. "Street Lazv"dan başka, "Domestic Violence" ve "DC. Law Students in Court" klinik çal ışmaları son derece ufuk aç ıcı oldu. Bu akademik daveti en ince ayr ıntılarıyla düzenleyen, çalışkanl ığına ve yaratıcılığma sayg ı duyduğum Prof. Roe'ya gerek bu davet, gerekse teorik bölüm için yapt ığı katkıdan dolayı teşekkür ederim. Say ın Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'in "Aktif Eğitim" konusundaki öncü rolü, Türkiye'de hukuk eyle yak ından uzaktan ilgili olanların görmezden gelemeyeceği sayg ıdeğer bir çabad ır. Bu çabalar ın süreklili ğine katkı sağlayacağı düşüncesiyle, al ıntılamayla yetinn ıeyerek, bu konudaki makalesini ekte sunmamıza izin verdiği için teşekkür etmek isterim. Akademik amaçlarla oldu ğukadarsevgi ve sayg ı bağlarıyla daima işbirliği içinde olabildiğimiz M. Gör: Serkan ve Hüsniye Akıllı, Ar. Gör. Funda Kemahl ı ve Ar. Gör. Kadriye Okudan'a hiç bir zaman yalnız bırakmad ıkları için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hep dostane bir ileti şim ve i şbirliği içinde olan TBB Ba ş- kan Danışmanı ve Yay ın Kurulu Başkanı sayın Av. Teoman Ergül'e te şekkür etmek benim için ödenmesi güç bir borcun yetersiz karşılığıdır. Sayın Av. M. Zeki Durmaz Dekanl ığım süresince her zaman Fakülte'mize baro başkanı olarak olduğu kadar, ki şisel olarak da desteklerini esirgemedi. Şükran duygularımı bu vesileyle belirtmek isterim. Projenin değişik a şamalarında görü ş aldığımız ve kendisiyle Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak yakın zamanda Bölüm Başkanl ığı'nı üstlendliğim İİBF Kamu Yönetimi Bölümü arasında ortak diploma protokolü etrafında yeniden bir araya geldi ğimiz sayın Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu'na ve metnin tamamland ıktan sonraki ilk okuxix

20 masini gerçekleştiren say ın Prof. Dr. Erhan Adal'a içtenlikle teşekkür ediyorum bahar döneminde Bahçe şehir Üniversitesi'nin önerdiği" Türk Demokrasi Tarihi" dersini vermek amac ıyla düzenli olarak geldiğim, -hukuk fakültesi say ısının en fazla olduğu- Istanbul'da bir ba ğlantı adresimin olmas ı dekanlarla yaptığım görü şmeleri çok kolayla ştırd ı. Projeye dolaylı ancak önemli katkı sa ğlayan bu destek için say ın Rektör Prof. Dr. Deniz Ülke Ar ıboğan ve Mütevelli Heyet Ba şkan say ın Enver Yücel'in şahıslarında Bahçe şehir Üniversitesi'nin ev sahipliğine te şekkür etmeyi borç sayıyorum. Ku şkusuz, bu projeye güven duyan, destek veren TBB Başkan say ın Özdemir Özok'un şahsına ve şahs ında Yönetim Kurulu üyelerine yalnzca bu çal ışmaya verdikleri destek için değil, akademik çal ışmalara verdikleri de ğer ve önem için en büyükte şekkürü etmek gerekiyor. Son olarak, çalışman ın tüm eksiklerinin sorumluluğunu üstelendi ğimin alt ını bir kez daha çizmek istiyor ve ister enstitü, ister merkez, ister yüksek lisans programı olarak olsun; hukuk eğitimi ile ilgili bilim politikalar ın, bilimsel bir yöntemle ara ştırma, geliştirme ve sürdürme misyonunu ta şıyan ve bu alanda yeti şmiş uzman hukukçu ve sosyal bilimcilerin çalışmalar ını bir araya getirecek, uygulamaya aktaracak ya da yol gösterecek bir kurumsal yap ının olu şturulmas ı dileğiyle bitirmek istiyorum. Prof. Dr. Meral Öztoprak İstanbul, 2009 xx

21 GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE'DE HUKUK EÖİTİMİ GİRİŞ

22 GİRİŞ Devlet yönetimi ile ilgili eski ça ğlardan beri dü şünülen, G İ R İŞ geli ştirilen ve yaz ılan tüm ütopyalarda eğitimin yeri özeldir. İyi bir devlet yönetiminin nas ıl olmas ı gerektiğini sorgulayan bütün dü şünürler öncelikle aklın gücünde birle şnıişlerdir. Mutlu bir ya şam için halk her aşamada eğitilir ve devlet yöneticileri akl ın gücü ile hareket ederler. İnsanlık, içinde bulunduğumuz çağda "Bilgi Toplumu" ya da "Sanayi Sonras ı Toplum" olarak nitelendirilen bir aşamaya geçiş süreci ya şamaktadır. Söz konusu bu a şama, belirli ııiteliklere sahip bir insan modelinin gerekliliğini beraberinde getirmektedir ve yeni sistem bilgi üzerinden işlemektedir. Bilgi ve bilgili insan gücü sistemin temel dire ği haline gelmiş, bu doğrultuda bilgili insanlar ın kaynağı olan üniversiteler ve araştırma merkezleri bilgi üretiminin odak noktalar ı olmuş; üretim ise artık uluslararas ıla5nu5tır. 1 Globalleşen bir dünyada bilgiyi yönlendirme ve küresel bilgi akışını yöneten devletlerin daha ileri bir düzeyde oldu ğunu belirten Frans ız sosyologu Alain Touraine'nin tan ımladığı üstün ve ileri devlet, teknolojik yenilikten çok, bilgi üretimini küresel ölçekte yönlendiı-me üstünlüğünde anlamın bulmaktad ır. Touraine'ne göre, küresel ölçekte bilgi ak ışını yönlendirebilen toplumlar uluslararası ilişkiler ağmı da yönetmektedir ve teknoloji üretimi ise bu sürecin yalnızca bir bileşeni olarak belirmektedir. Teknolojinin dinami ği olan yenilikçilik de ancak bilgi üretimi ve yö- Guruz, K., Şuhubi, E., Şengör, C., Türker, K., Yurtsever, E,, Türkiye'de ve Dün yada Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji, TUS İAD, Haziran 1994, s ;

23 Meral ÖZTOPRAK SAĞ IR G İ Ri Ş netimi ile mümkün olmaktad ır. Bu a şamada da bilgi toplumunda üniversiteler sistemin pompas ını olu5turmaktad ır.2 Avrupa'da 70'li y ıllarm sonu ile 80'li y ıllar ın başlar ında Avrupa bütünle şme süreci ile ilgili yeni bir problem gündeme gelmiştir. Buna göre, üye devletlerin vatanda şlar ı sürece dahil olmazsa, ortakl ığın ve giderek artan kurumsalla şman ın devamı da mümkün olamayacaktır. Çünkü yalnızca üye devletlerin ilgili kurumlar ında yer alan 'teknokratlann' giri şimiyle gerçekle ştirilen ortakl ıkla ilgili tüm çal ışmalar, halklar tarafından anlaşılamayaca ğından Avrupa toplumu projesi kendi kendini tehlikeye atmış olacaktı. Bu aç ıdan vatanda şların da bireysel olarak sürece dahil olabilmeleri aç ısından yüksek öğretim, halkların kültürel, sosyal ve ekonomik geli şiminde merkezi bir rol üstlenn- ıekteydi. 3 Böylece, Avrupa'da ortak bir yüksek öğretim alanı oluşturulmasını amaçlayan "Bologna Süreci"nin temelleri daha 1976 y ılında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eğitim bakanlarının girişimi ile Avrupa Konseyi'nce al ınan bir kararla at ılmıştır. 4 Bu karardan son- 2 Touraine, Alain, 24 Nisan 2005, Radikal Gazetesi, Alain Touraine Söyleşisi, erişim tarihi ve adresi: aynı şekilde bkz. Uçkan, 0., "Bilgi Politikas ı ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, istihdam,büyüme ve Kalkmnm", Bilgi Dünyas ı, 7 (1), 2006, 23-48, s. 29; bu konu ile ilgili Touraine, Amerika'n ın üstünlüğünün teknolojide değil, bilginin edinilmesi, üretilmesi ve dönü ş, ğunu aç ıkça belirtmi ştir. Ona göre, Amerika'da üni--tiirülmesinde oldu versiteler sistemde bir pompa gibi çal ışarak sistemin bel kemiğini olu ş- turmaktad ır. Amerika, üniversitelerine, kütüphanelerine ve müzelerine çok fazla önem vermektedir. Aigner, Edith, Der Bologna-Prozess, Reform der europaeischen I-lochscl ıulbildung-chancen der Informations- und Kommunikationstechnologie, Johannes- Kepler Universiaet, Linz 2002, s. 1 Karar: "Avrupa'daki eğitim sistemleri aras ında yakın ilişkilerin teşvik ediln ıesi, topluluk içindeki çeşitli eğitim sistenılerinin karşıl ıkl ı anlaşılnıas ınm geliştirilmesi ve üye ülkelerdeki politika, deneyim ve fikirlerin sürekli karşılaştırılnuısın ı sağlamak gerekmektedir. Bu amaçla üye ülkeler tarajlndan di ğer üye ülkelerin yerel, bölgesel ve ulusal yönetimlerinin oku Ilanna ve yüksek ö ğretim kurum/anna çal ışma ziyaretleri yap ılmas ı"; Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki ve Aday Ülkelerdeki Eğitim Uzmanlar ı ve Karar Vericiler İçin Düzenlenen Arion Çal ışma Ziyaretlerinin Organizatörleri Için El Kitab ı, 4

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden.

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden. w HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) FA Avukat Atilâ SAV (*) GİRİŞ Konuşmamı "hukuk öğrenii" ile "meslek e ğitimi" ilişkisine yöneltmemin nedeni, "hukuka dayal ı meslekler" için öngörülen hukuk öğretiminin,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu İstanbul HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümü Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı 20-21 Mayıs

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI ANKARA - 2001 TÜRK İYE BAROLAR B İ RLIĞI T.B.B. REKLAM YASAI.. '. YONETMELIGI ANKARA - 2001 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasa ğı Yönetmeliği

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ www.ticaret.edu.tr BAŞKAN IN MESAJI Yoğun bir sınav dönemine hazırlanacak ve sonrasında geleceğinize yön vereceğiniz bir tercih yapacaksınız. İstediğiniz bölümü kazanmak için

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EGITIMI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA OTURUMU 1: Ulusal ve Uluslararasi Baglamda Doktora Egitimi Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr.

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Biliminde Uygulamalı Araştırma PSIR DERS İLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset iliminde Uygulamalı Araştırma PSIR 480 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri PSIR 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BAĞLAMDA DOKTORA EĞİTİMİ Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr. Haydar

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI Programın Amacı Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 238 Bahar

DERS PROFİLİ. POLS 238 Bahar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasi Ekonomi POLS 238 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK Doğum Tarihi: Şubat 977 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET. İbrahim Doğuhan UYGUN

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET. İbrahim Doğuhan UYGUN ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET İbrahim Doğuhan UYGUN YAYIN NO: 502 ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET İbrahim Doğuhan UYGUN ISBN

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ http://muhendislik.sdu.edu.tr/endustri Ekim, 2012 Isparta SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü 2012 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 214 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır.

Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır. www.tkyd.org Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır. Projede yer alması öngörülen kişi ve kuruluşlar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü BAP Öğrenci Projesi: Türkiye de Sosyoloji Araştırması Akademisyen Formu Türkiye de sosyolojinin sorunlarını belirlemek için siz akademisyenlerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı