BİR ÇEVİRİ ESERLER BİBLİYOGRAFYASI IŞIĞINDA TÜRKÇEDE İTALYAN KÜLTÜRÜ BETÜL PARLAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR ÇEVİRİ ESERLER BİBLİYOGRAFYASI IŞIĞINDA TÜRKÇEDE İTALYAN KÜLTÜRÜ BETÜL PARLAK"

Transkript

1 BİR ÇEVİRİ ESERLER BİBLİYOGRAFYASI IŞIĞINDA TÜRKÇEDE İTALYAN KÜLTÜRÜ BETÜL PARLAK ĠSTANBUL 2011 i

2 Yayın No : 2523 ĠĢletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Eylül ĠSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.ġ. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baģka herhangi bir Ģekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aģan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s ı m A. ġ. Baskı-Cilt Kapak Tasarım : Özge Yiğiter : Net Copy Ġnönü Cad. Beytülmalcı Sokak No: 23/A GümüĢsuyu-Beyoğlu/ĠSTANBUL (0 212) Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.ġ. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu -ĠSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) ii

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii GĠRĠġ... xi BİRİNCİ BÖLÜM 1.1. KÜLTÜREL PLANLAMA VE ÇEVĠRĠ TÜRKĠYE DE ÇEVĠRĠ TARĠHĠ RAġTIRMALARI BĠR ARAġTIRMA ALANI OLARAK ÇEVĠRĠ TARĠHĠ KÜLTÜR TARĠHĠMĠZDE ÇEVĠRĠ VE ÇEVĠRMENLĠK İKİNCİ BÖLÜM 2. OSMANLI ĠMPARATORLUĞUNDA BATILILAġMA II. MAHMUD DÖNEMĠ TANZĠMAT DÖNEMĠ I. MEġRUTĠYET II. ABDÜLHAMĠD DÖNEMĠ II. MEġRUTĠYET DÖNEMĠ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. CUMHURĠYET VE BATILILAġMA CUMHURĠYET VE ÇEVĠRĠ POLĠTĠKALARI TÜRK HÜMANĠZMASI TEK PARTĠ DÖNEMĠ DEMOKRAT PARTĠ VE KÜLTÜR PARADĠGMASINDA DEĞĠġĠM ASKERĠ DARBELER VE SONRASI YAYIN KONGRELERĠ VE ÇEVĠRĠ POLĠTĠKALARI iii

4 ARASI TÜRKĠYE DE ÇEVĠRĠ VE KÜLTÜR OLGULARI EK 1: V. ULUSAL YAYIN KONGRESĠ ÇEVĠRĠ POLĠTĠKALARI KOMĠSYON RAPORU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. TÜRKÇEDE ĠTALYAN KÜLTÜRÜ TANZĠMATTAN CUMHURĠYETĠN ĠLANINA KADAR YAPILAN ÇEVĠRĠLER SILVIO PELLICO VE RECAĠZADE MAHMUD EKREM VITTORIO AMEDEO ALFIERI VE ABDULLAH CEVDET GUGLIELMO FERRERO VE SAĠD HĠKMET EMILIO CARLO SALGARI VE ALĠ NEġ ET DE AMICIS VE ALĠ SAMĠ AKYÜZ MACHIAVELLI VE MEHMET ġerġf HÜSEYĠN CAHĠT YALÇIN, ÇEVĠRĠLERĠ VE TANĠN MATBAASI GIOVANNI VERGA VE FUAD SAMĠH GABRIELE D ANNUNZIO VE ALĠ FAHRĠ TANZĠMAT DÖNEMĠ: GENEL DEĞERLENDĠRME BEŞİNCİ BÖLÜM LARDA ĠTALYANCADAN YAPILAN ÇEVĠRĠLER DANTE ALĠGHĠERĠ VE ĠLAHĠ KOMEDYA ÇEVĠRĠLERĠ GIOVANNI BOCCACCIO VE DECAMERON LUIGI PIRANDELLO LAR GENEL DEĞERLENDĠRME ALTINCI BÖLÜM LAR VE ÇEVĠRĠ POLĠTĠKALARI LARDA ĠTALYANCADAN YAPILAN ÇEVĠRĠLER iv

5 LARDA BĠR YAYINCILIK FENOMENĠ: PITIGRILLI GIACOMO GIRALOMO CASANOVA IGNAZIO SILONE YEDİNCİ BÖLÜM LER ANTONIO GRAMSCI CURZIO MALAPARTE ALBERTO MORAVIA ELLĠLĠ YILLAR GENEL DEĞERLENDĠRME SEKİZİNCİ BÖLÜM LAR MICHELANGELO ANTONIONI DINO BUZZATI TOMMASO CAMPANELLA CARLO MARIA CIPOLLA PRIMO LEVI ANTONIO FOGAZZARO MARCO POLO LI YILLAR GENEL DEĞERLENDĠRME DOKUZUNCU BÖLÜM ARASI TÜRK YAZIN DĠZGESĠNDE ĠTALYAN KÜLTÜRÜ LER GENEL DEĞERLENDĠRME LER GENEL DEĞERLENDĠRME LAR GENEL DEĞERLENDĠRME LER GENEL DEĞERLENDĠRME SONUÇ KAYNAKÇA v

6 vi

7 ÖNSÖZ Tamamıyla kiģisel bir merakla baģlayan bu araģtırmanın ortaya farklı iki ürün çıkarabileceğini doğrusu baģlangıçta aklımın ucundan bile geçirmemiģtim. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora aģamalarını Ġstanbul Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ġtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Bilim Dalı nda tamamladıktan sonra 2000li yıllarda yeni bir akademik maceraya baģladım yılları arasında Muğla Üniversitesi nde çalıģırken çeviribilim akademisyeni dostum Özlem Berk ile tanıģmak akademik ufkumu geniģletti, daha önce de ilgilendiğim çeviribilim alanıyla daha da yakından ilgilenmeye baģladım. Bu ilgi öylesine artıp yoğunlaģtı ki zamanla, akademik çalıģma alanımı Ġtalyan Edebiyatından Çeviribilime kaydırdığımı fark ettim. Muğla Üniversitesi ndeyken iki farklı akademik alanı aynı araģtırma potasında nasıl bir araya getirebilirim diye düģünürken, daha önce de hep aklımda olan bir soru üzerinde daha fazla düģünmeye baģladım. Acaba Ġtalyancadan dilimize hangi eserler çevrilmiģti? Ġtalyan kültürü bizim kültürümüz için bir düģünsel ya da sanatsal model sayılmıģ mıydı? Hangi dönemlerde bu kültüre ilgi daha fazla artmıģtı? Bu sorulara yanıt vermek, geniģ bir bibliyografik veri tabanıyla çalıģmayı gerektiriyordu. Bu veri tabanını hazırlamak ise yoğun bir araģtırma dönemi, bilgileri derleyip süzecek bir sınıflama yöntemi ve buna uygun bilgisayar programlarını kullanmayı bilmeyi gerektiriyordu. 2000li yıllarda acaba Ġtalyancadan Türkçeye neler çevrilmiģ sorusunu sorduğumda, kütüphane ve internet kayıtları dıģında baģvurulabilecek iki kaynak vardı: Durdu Kundakçı 1 ve GülıĢık Alkaç 2. Ġtalyan Dili ve Edebiyatı alanı 1 Durdu Kundakçı, Günümüze Değin Ġtalyan edebiyatından Yapılan Çevirilerin Listesi, İtalyan Filolojisi, Yıl 5, Sayı 6, Ankara, 1973, s vii

8 akademisyenlerinin bu çalıģmalarından yararlanarak, diğer kaynakları da kullanarak bazı listeler hazırlamaya baģladım ama araya hayat girince bu zorlu iģle baģa çıkamayacağımı anladım. Sorduğum soruya yanıt verebilmem için gerekli görgül veriyi kendi kendime hazırlayarak, toparlayacak zamanım ve sabrım yoktu. Bu çalıģma da, baģladığım onlarca baģka çalıģma gibi bilgisayarımın mezarlığına gömülmeye mahkum kalacak gibiydi. 2000li yılların baģlarında, kardeģim Belgin Bilgiç Kader, o sıralar ne üzerine çalıģtığımı sorduğunda, kendisine böyle bir veriye ihtiyacım olduğunu ama bu iģi yapacak zamanım olmadığını söyledim. O sıralar, benden daha fazla vakti olduğundan bu veriyi benim için toparlayabileceğini söyleyerek beni cesaretlendirdi. Veri toplama ve sınıflama aģamasını o üstlendi. Onun sabrı ve titiz çabasıyla ortaya çıkan veri tabanını görünce, onun çalıģmasının tek baģına bir baģvuru kaynağı olabileceğini ve baģka araģtırmacıların iģine de yarayabileceğini düģünerek, kendisini, hazırladığı bibliyografyayı bağımsız bir yayın olarak araģtırmacılarla paylaģmaya teģvik ettim. Çeviri tarihi araģtırmalarımız için çeviri eserler bibliyografyalarına ihtiyacımız var ve henüz bu tür bibliyografyaların hangi kriterlerle ve nasıl hazırlanabileceği konusunda, literatürde belli bir yöntemsel çerçeve sunulmuyor. Biz bir dil ve kültür çifti seçmiģtik. AraĢtırmaya baģladıktan sonra veri tabanımız zaman sınırlamasını da beraberinde getirdi ve Tanzimattan Günümüze İtalyancadan Çevrilen Eserler Bibliyografyası 3 hem benim yanıt aradığım sorular için bir veri tabanı olarak, hem de baģka araģtırmacıların baģvurabileceği bir kaynak olarak yayımlandı ve en önemlisi elinizdeki çalıģmaya da adını vermiģ oldu. Bir Bibliyografyanın Işığında Türkçede İtalyan Kültürü iģte bu uzun ve zahmetli araģtırma ve veri tabanı oluģturma sürecinin ürünü olarak ortaya çıktı. Konuyla ilgilenen akademisyenlerin, akademisyen adaylarının ve çeviribilim öğrencilerinin ilgisini çekebileceğini umduğum bu çalıģma için pek çok gönül borcum var. BaĢta Belgin Bilgiç Kader e, araģtırma konum ile ilgili söyleģip fikir aldığım tüm akademisyen arkadaģlarıma, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi nin tüm çalıģanlarına, özellikle de Salih Ġbrahimoğlu na, hocalarıma, bu çalıģma için yazıģtığım 2 3 Gül IĢık, Çeviri Yoluyla Türkiye de Ġtalyan Yazını, Metis Çeviri, Sayı 2, KıĢ 1988, Ġstanbul, s Belgin Bilgiç Kader, Tanzimattan Günümüze İtalyancadan Türkçeye Çevrilen Eserler Bibliyografyası ( ), Ġstanbul: Beta Yayıncılık, viii

9 akademisyen ve çevirmenlere, yayım aģamasında okuyup fikirlerini benimle paylaģan Ġstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Hilmiye Özdilek e gönülden teģekkürler. Ġstanbul, Ağustos 2011 ix

10 x

11 GİRİŞ Bu çalıģmanın amacı kültür tarihimizde Ġtalyan kültürünün yerini, Ġtalyancadan yapılmıģ çeviriler aracılığıyla görmektir. Bu amaç için veri olarak Tanzimattan Günümüze İtalyancadan Türkçeye Çevrilen Eserler Bibliyografyası kullanılmıģtır. Önsözde de belirtildiği gibi adı geçen bibliyografya öncelikle bu çalıģma için veri tabanı olmak üzere hazırlanmaya baģlamıģ, sonra kapsamı göz önüne alındığında ayrı bir çalıģma olarak yayımlanmasının baģka araģtırmacıların da iģine yarayabileceği düģünülmüģtür. Bu nedenle veri toplama, veriyi sınıflama ve sınırlama aģamalarıyla ilgili detaylar için adı geçen bibliyografyaya bakılabilir. Andığımız bibliyografya, bu çalıģmada kim, ne, ne zaman, neyi çevirmiģ, nerede, kimin tarafından yayımlanmıģ sorularına yanıt aramak için kullanılmıģtır. Aslında, belli bir dil çifti sınırlamasına dayalı bir veri tabanı hazırlamak ve bunu bir çeviri tarihi araģtırması için kullanmaya çalıģmak hiç de makul ve kolay gerçekleģtirebilir bir hedef gibi görünmemektedir. Üstelik bir tarih ya da konu alanı veya tür sınırlaması yoksa. BaĢlangıçta sınırlaması olmayan veri toplama aģaması, zamanla kendi sınırlamalarını da dayatmaya baģladı. Dergi, antoloji ve gazetelerde yayımlanan çeviriler, eriģimlerinin zorluğu nedeniyle çözümleme verileri arasına dâhil edilmemiģtir. Ayrıca tiyatro tarihimizde önemli bir yeri olan Ġtalyan Tiyatrosu ndan çevrilmiģ ve kitap halinde yayımlanmamıģ eserler de aynı gerekçelerle veri tabanına dâhil edilememiģtir; çizgi romanların da çok azı, türün kendine özgü çeviri kısıtlamaları nedeniyle veri tabanında yer alabilmiģtir. Bunun dıģında Ġtalyan yazarlara ait öykülerin ve Ģiirlerin derlendiği kitaplar veri tabanında yer almıģtır. Aslında çeviri tarihi araģtırması için bir liste, veri tabanı ya da bibliyografya hazırlamak gerektiğinde, araģtırmacının önceden xi

12 belirlediği sorularla yola çıkması ve belli bazı varsayımları olması gerekir ki, veri tabanı amacı doğrultusunda Ģekillenip sınırlanabilsin. Bu çalıģmada veri toplama aģaması sınır koymadan baģlasa da daha sonra doğal olarak kendi sınırlarını da beraberinde getirmiģtir. AraĢtırmacı olarak Osmanlıca bilmiyor olmam çalıģmanın zaman sınırlamasını da doğal olarak beraberinde getirmiģtir. Bu nedenle Tanzimat Döneminden 21.yy.a kadar kitap formunda çevrilen eserler yukarıdaki eriģilebilirlik sınırlamasını içeren bir veri tabanı üzerinde çalıģılabilmiģtir. Belgin Bilgiç Kader in hazırladığı bibliyografya, belirtilen tarih aralığında kitap formunda çevrilen tüm eserleri içermeyi yani tür ayrımı gözetmemeyi hedeflese de, tüketici ve tümü kapsayıcı bir veri tabanı sunduğu iddia edilemez. Çünkü hukuk, mimari, sanat tarihi, arkeoloji gibi Ġtalyan kültüründen çok etkilenmiģ konu alanlarında yapılan tüm çevirilere ulaģmak için hem o konu alanlarında hem de o alanlarda etkin Ġtalyan araģtırmacılar hakkında bilgiye sahip olmak gerektiğinden, adı geçen alanlarda çevrilen kitaplardan çok azına ulaģılabilmiģtir. Tanzimattan Günümüze İtalyancadan Türkçeye Çevrilen Eserler Bibliyografyası nı yorumlayıp değerlendirmek suretiyle Ġtalyan kültürünün ve edebiyatının çeviri yoluyla ülkemizdeki niteliksel 4 varlığını, bu varlığı mümkün kılan eyleyenleri, bu varlığın tarihsel süreçteki niceliğini (artıģ ve düģüģ açısından) sorgulamak hedeflenmiģtir. Bir baģka hedef de bu çevirilerin ana dilden mi, ara dilden mi yapıldığını saptamaya çalıģmak, yani Ġtalyan kültürünün dilimize, andığımız tarihsel sürecin hangi aģamalarında aracı bir dil ve kültür sayesinde, hangi aģamalarında doğrudan aktarıldığına bakmak ve bu durumu dil ve kültür politikalarımız açısından değerlendirmeye çalıģmaktır. Ġtalyan kültürünün çeviri yoluyla Türk kültür dizgesindeki yerini saptamak için kuģkusuz daha önce bu alanda yapılmıģ çalıģmalardan yararlanılmıģtır. Bu çalıģmalar arasında Oğuz Karakartal ın öncelikle 4 Burada nitelik sözcüğü değer yargısı içererek değil, hangi eserlerin çevrilip yayımlanmaya uygun bulunduğunu ifade etmek için kullanılmıģtır. Bu açıdan değerle iliģkisi araģtırmacının bakıģ açısıyla değil, o dönemin yayınevleri ve çevirmenlerinin bakıģ açısıyla belirlenmektedir. xii

13 Türk Kültüründe İtalyanlar 5 baģlıklı kitabı olmak üzere konuyla ilgili makaleleri ve diğer kitapları çok yol gösterici olmuģtur. Karakartal, çalıģmalarında tarihsel bağlamda Türk-Ġtalyan iliģkilerinden, Ġtalyan kültürünün Türkiye ye giriģinden ve Türk Edebiyatında Ġtalya ve Ġtalyan imgesinden söz etmiģtir. Uzmanlık alanı olan Türk Dili ve Edebiyatı doğrultusunda yaptığı bu yararlı çalıģmalar, çeviri politikaları açısından ve çeviribilim perspektifinden durum değerlendirmesi yapmadığından, elinizdeki çalıģmanın benzer verileri daha farklı bir bilimsel pencereden değerlendirdiğinin altını çizmemiz gerekir. Okurun aklına takılabilecek, bu çalıģmada yanıt bulamadığı Türkiye-Ġtalya iliģkilerinin tarihsel geliģimi ve özellikle de Tanzimat Döneminde Ġtalyan kültürünün ülkemizde tanınması konularında sorular için Karakartal ın çalıģmaları aydınlatıcı olacaktır. 6 Bu çalıģmada veriyi değerlendirmek için onar yıllık tarih aralıkları seçilmiģtir. Bu seçimin bir tek istisnası bulunmaktadır. O da Tanzimat Döneminden önce yapılmıģ birkaç çeviri de dâhil, harf devrimi öncesine kadar yapılan çevirileri içeren dönemdir. Dönemsel ayrım, bu dönemlerde hangi yazarlardan hangi eserlerin seçildiği, kimler tarafından çevrildiği, hangi yayınevlerince yayımlandığını saptamak konusunda çok yardımcı olmuģtur. Daha sonra, izlenen tarih sırasıyla dilimize giren Ġtalyan yazarlardan çevrilen eserlerin ülkemizdeki çeviri serüveniyle ilgili bilgiler verilmiģtir: Yeniden çevrilmiģ mi? Aynı çeviri baģka yayınevlerince yayımlanmıģ mı? Yazarın hangi eserlerine, hangi dönemlerde daha fazla ilgi gösterilmiģ? Neden? Neden? sorusunu yanıtlamak için yazarın kimliği ve çevrilen eserinin niteliği önemlidir. Bu nedensellik bağlantısının sağlanabilmesi için yazar ve eserleri hakkında ansiklopedik düzeyde bilgi verilmiģtir. Bu bilgilerin büyük bir bölümü baģlangıçta internet üzerinden ulaģılan çeģitli kaynaklardan 7 ve basılı ansiklopedilerden 8 alınmıģ ve gereken yerlerde edebiyat tarihi ve antolojilerden Oğuz Karakartal, Türk Kültüründe İtalyanlar, Ġstanbul: Eren Yayıncılık, Ayrıca Bkz Karakartal, Oğuz. Türk Edebiyatında İtalya, Ġstanbul: Eren Yayıncılık, 2003; Karakartal Oğuz, Türk-İtalyan Kültür İlişkisi, Ġstanbul: Eren Yayıncılık, Bkz., Türk Kültüründe İtalyanlar, Birinci Bölüm ve Ġkinci Bölüm. Dizionario biografico degli italiani, Roma: Treccani, Enciclopedia dello spettacolo, Roma: Casa Editrice Le Maschere, (Tarihler kullanılan ciltlerin basım tarihleridir.) xiii

14 yararlanılarak yazarlar ve eserleri hakkındaki bilgiler derinleģtirilmeye çalıģılmıģtır 9. Bu nedenle yazarlar ve eserlerle ilgili kaynakça bilgilerinin dipnotlarda verilmediği sürece, kaynakçada yer alan antolojilerden ve edebiyat tarihi kitaplarından alındığını belirtmemiz gerekmektedir. Türkiye de çeviri tarihi araģtırmaları bağlamında veriler çoğunlukla kültürel planlama ve batılılaģma çerçevesinden ve çoğul dizge ile norm kavramlarıyla değerlendirilmektedir. Bu çalıģmada da verileri yorumlamak için benzer bir yöntem izlenmiģtir. Birinci bölümde çoğul dizge, norm ve kültürel planlama kavramlarından ve bu kavramların çeviri tarihi araģtırmalarındaki yerinden söz edilmiģtir. Ġkinci bölümde batılılaģma serüvenimizin Cumhuriyete kadar nasıl bir görünüm taģıdığından ve bu görünümün dönemin tarihsel ve siyasal örüntüleriyle bağlantısından söz edilmiģtir. Üçüncü bölümde batılılaģma sürecimiz ve bu süreçte çevirinin yeri ve genel olarak kültürel planlamamızda çevirinin rolünü belirginleģtirilmeye çalıģılmıģtır. Çeviri kararları ve politikalarının tarihsel süreçle (özellikle de siyasi tarihle) iliģkisini göstermek için belli dönemlerin siyasal olaylarıyla ilgili bazı bilgiler verilmiģtir. Üçüncü bölümde ise, Cumhuriyetin ilanından günümüze batılılaģma sürecimiz ve bu süreçte çeviri ve yayın politikalarının yerinden söz edilmiģtir. Siyasal tarih ile ilgili bilgi sunumu açısından bir kıyaslama yapıldığında ikinci bölüm, üçüncü bölümden çok daha kapsamlı ve ayrıntılı görünmektedir. Aslında bu ayrıntılandırma ilk bakıģta çok gerekli görünmese de, yüz yıl önceki tarihsel sürecimizin, çeviribilim alanı öğrencileri açısından biraz daha yakından takip edilebilmesi ve onlara küçük bir hatırlatma sunulabilmesi için gerekli olduğu düģünülmüģtür. Üçüncü bölümde ele alınan tarihsel aralığın özellikle son kırk yılı, yakın tarihimizi ilgilendirdiğinden, bu konuyla ilgili bütüncül değerlendirmeler pek çok bileģen ve dinamiğin ele alınmasını gerektirmektedir. Böylesi bir ayrıntılandırma ise, amaçladığımız çalıģmanın sınırları için çok kapsamlı ve gerçekleģebilir bir hedef gibi görünmemiģtir. Bu nedenle son kırk yılın siyaseti, bu siyaseti belirleyen aktörler ve kültür politikalarıyla ilgili ayrıntılı bir çözümleme yapılamamıģtır. Son kırk yıl söz konusu 9 Giuseppe Floccia, Storia della letteratura italiana, Napoli: Luigi Loffredo Editore, 1990 (9.baskı); Mario Pazzaglia, Letteratura italiana, Bologna: Zanicchelli Editore, 1986 (2.baskı), 2 cilt. xiv

15 olduğunda çeviri açısından bu tarihsel aralığın temel bileģenlerine sadece ana hatlarıyla değinilebilmiģtir. Bu çalıģmanın Kader in hazırladığı bibliyografyayı görgül veri olarak kullanıp yorumladığı özgün bölümü ise, dördüncü bölümden itibaren okura sunulmaktadır. Tanzimattan Cumhuriyetin ilanına kadar Ġtalyancadan Türkçeye yapılan çeviriler ayrı bir alt baģlıkta değerlendirilmiģ, daha sonra ise 1930lardan itibaren Ġtalyan kültürünün Türkçedeki serüveni, onar yıllık aralıklarla değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. Bu zaman aralıklarının bazıları yazar ve çevirmenlerle ilgili alt baģlıklar içermiģ, bazıları ise genel değerlendirmelerden ibaret kalmıģtır. Bunun temel nedenlerinden biri ayrıntılandırma olanağının sınırsızlığına rağmen, bu çalıģmayı sınırlandırma gereğidir. 70li yıllardan itibaren Ġtalyancadan yapılan çevirilerin sayısında ayrıntılı çözümlemeye imkân vermeyecek derecede önemli bir artıģ olmuģtur. Son bölümlere doğru ayrıntıların sınırlandırılmasının bir baģka nedeni de yakın tarihimize yaklaģtıkça okurların bazı bilgilere eģzamanlılık iliģkisi nedeniyle daha az gereksinim duyabilecekleri öngörüsüdür. Bu çalıģmada kaynakça ve referans gösterme sistemiyle ilgili biraz klasik, biraz da melez bir yöntem izlenmiģtir. Klasik olmasının nedeni konularla ilgili temel kaynaklar için dipnot sisteminin kullanılmasıdır. Buna rağmen gerektikçe ve yeri geldikçe parantez referans sistemine de baģvurulmuģtur. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimleri italik gösterilmiģ, yayın tarihleri en sonda yer almıģtır. Dipnotlarda yazar isimleri ilk kez geçtiğinde önce isim sonra soyadı gösterimi ilkesi benimsenmiģ, yazarlar tekrar anıldıklarında soyadlarıyla anılmıģlardır. Kitap isimlerinin metin içinde yazımında bir istisna yapılmıģtır. Ġtalyancadan Türkçeye çevrilen kitaplardan söz edilirken metin içinde belirginleģtirme sağlamak için kalın gösterim seçeneği yeğlenmiģtir. xv

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU 2008 GĠRĠġ Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II Yrd. Doç.Dr. Birim Balcı DEMĠRCĠ Doç. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMĠRAY Haziran 2011, Ġstanbul Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba

Detaylı

TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN. TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ

TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN. TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ T.C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TÜRKĠYE DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILMIġ OLAN TOPLUMSAL DĠLBĠLĠM ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ Ali GÜVEN

Detaylı

19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ

19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 19. YÜZYILIN ĠLK YARISINDA OSMANLI ADLĠYE TEġKĠLATI ÜZERĠNE BATI ETKĠLERĠ Hazırlayan: Hüseyin Vehbi ĠMAMOĞLU

Detaylı

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme

Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Haldun Taner in Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil Adlı Eserini Biçembilim (DeyiĢbilim- Üslûpbilim) Açısından Ġnceleme Nergis Pilaslı Lisansüstü Eğitim Öğretim ve AraĢtırma Enstitüsüne Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ i ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ Taşıma. Depolama. Dağıtım. Mevzuat Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013 BaĢbakanlık

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK Prof.Dr.Figen KADIRGAN Prof.Dr.Sabriye PĠġKĠN Prof.Dr.A.Nilgün AKIN Prof.Dr.

Detaylı

TÜRKÎ-İ BASÎT HAREKETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 1

TÜRKÎ-İ BASÎT HAREKETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 1 TÜRKÎ-İ BASÎT HAREKETİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 1 ÖZET Hatice AYNUR * Genel Türk edebiyatı ile Osmanlı dönemi Türk edebiyatı tarihini yazan araştırmacılar tarafından muhakkak söz edilip tartışılan en önemli

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Yayın Değerlendirme / Book Reviews 281-290 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Osman Gümüşçü (2010). Tarihi Coğrafya. İstanbul: Yeditepe Yayınevi Halil İbrahim Gök Bir süre önce üniversitede, Tarihi Coğrafya dersi için kaynak aramaya başladığımızda

Detaylı

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ Hüseyin Murat IġIK GĠRĠġ Gündelik hayatımızın neredeyse tamamı karar vermek le geçer. Çünkü gündelik hayat pratiklerimizin tamamı, esas itibariyle insan zihninde baģlayıp

Detaylı

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV SİNEMA ANA BİLİM DALI RADYO TV SİNEMA BİLİM DALI BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI Nurcan Pınar EKE YÜKSEK

Detaylı

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.563-592, TURKEY ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Detaylı

MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER

MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER AYIN MAKALESĠ MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı 2010 yılı sonu itibariyle 4.248.922 adet faal vergi mükellefinin 3.426.633 ü gerçek kiģi, 822.289 u Ģirket statüsünde kayıtlı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

ENGELLĠ BĠREYLERE ĠLĠġKĠN KÜLTÜREL TANIMLAMALARIN BAŞKA DİLDE AŞK FĠLMĠ ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ

ENGELLĠ BĠREYLERE ĠLĠġKĠN KÜLTÜREL TANIMLAMALARIN BAŞKA DİLDE AŞK FĠLMĠ ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı ENGELLĠ BĠREYLERE ĠLĠġKĠN KÜLTÜREL TANIMLAMALARIN BAŞKA DİLDE AŞK FĠLMĠ ÜZERĠNDEN ĠNCELENMESĠ Çiğdem Sema POLAT Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı