ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 77 NUMBER: 2010/01 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2011

3 S U N U Þ Bilimsel ve teknolojik gelißmenin bir sonucu olarak ortaya Ýkan bilgi patlamasý, baß dšndÿrÿcÿ bir hýzla insaný epe evre sarmaktadýr. ÜnsanÝn bu bilgi patlamasýndan en iyi ve en verimli bir ßekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yÿksek dÿzeyde kullanabilmesine baûlýdýr. aûýmýzda bÿyÿk bir hýzla artan internet kullanýmý bilgi erißim teknolojisinin hangi dÿzeye ulaßtýûýnýn bir gšstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse kl sik basýlý materyaller aracýlýûý ile bilgiye ulaßmak yaßadýûýmýz aûda bilgi toplumu olmanýn vazge ilmez unsurlarýndan biridir. Bu nedenle; geriye dšnÿk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yšnelik pl n ve programýn yapýlabilmesinde bibliyografik alýßmalarýn šnemli bir yeri vardýr. Ulusal bir bibliyografya niteliûi taßýyan TŸrkiye BibliyografyasÝ 1928 yýlýndan beri yayýnlanmakta olup 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme KanunuÕna gšre derlenerek, Milli KŸtŸphaneÕye gšnderilen yayýnlara ait bibliyografik kayýtlardan olußur. TŸrkiye BibliyografyasÝ daha šnce basýlý ortamda hazýrlanmakta iken, gelißen bilgi ve iletißim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yýlýna ait sayýlardan itibaren CD ortamýna, taßýnarak yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. AramaÐtarama šzelliûi ve PDF formatýyla hizmete sunulan bu alýßmanýn araßtýrmacýlara kolaylýklar saûlamasýný diliyoruz. Milli KŸtŸphane olarak yeni projelerle deûerli bilim adamý ve araßtýrmacýlarýmýza daha iyi hizmetler sunmak dileûiyle. Tuncel ACAR Milli KŸtŸphane BaßkanÝ iii

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library vi

5 N S Z T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme Kanunu'na gšre derlenerek, Mill KŸtŸphane'ye gšnderilen yayýnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini i eren bibliyografik kayýtlardan olußur. TB ilkin 1928 yýlýnda, o zamanki Maarif Vek leti tarafýndan yayýnlanmaya baßlamýß, 1935 yýlýnda bibliyografyanýn yayýn sorumluluûunu Derleme MŸdŸrlŸÛŸ devralmýß ve 1955 yýlýndan itibaren de Mill KŸtŸphane tarafýndan hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama KurallarÝ) 2.bs revizyonuna gšre kataloglanmakta ve Dewey Onlu SÝnÝflama 20. edisyonuna gšre sýnýflanmaktadýr. Kataloglama ve SÝnÝflama Þube MŸdŸrlŸÛŸ, SŸreli YayÝnlar Þube MŸdŸrlŸÛŸ ile Kitap DÝßÝ Materyaller Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanan bibliyografik kayýtlar Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'ne gšnderilir, bibliyografya dÿzenine uygun hale getirildikten sonra aylýk olarak yayýnlanýr Ocak fasikÿlÿnden itibaren bilgisayara dayalý olarak ÝkarÝlan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden sonra yeni bir bilgisayar programý kullanýlarak hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Yeni bilgisayar programýyla birlikte, bibliyografyada dÿzen ve i erik a ÝsÝndan bir takým yenilikler yapýlmýßtýr. Bibliyografik kayýtlar, ilgili olduklarý konular altýnda tÿrlerine gšre bšlÿmlenerek listelenmißtir. Bunlar sýrasýyla ßšyledir: 1. Kitaplar, 2. SŸreli YayÝnlar, 3. Gšrsel-Üßitsel Materyaller. Bibliyografik kayýtlar listelenirken, šncelikle esas alýnan konu numaralarýdýr. AynÝ konu numarasýnda yer alan bibliyografik kayýtlar ise alfabetik olarak listelenmißtir. Konu numaralarý, her bibliyografik kaydýn sonunda ayrýca belirtilmißtir. Üki veya daha fazla konu numarasýna sahip bibliyografik kayýtlar erißilebilirliûi kolaylaßtýrmak amacýyla ilgili bšlÿmlerde yinelenmektedir. Ülk konu numarasý bibliyografik kayýtlarýn sol Ÿst kšßesinde bulunur ve dizinlerden ulaßýmý saûlar. Fakat gšnderme yapýlan bibliyografik kayýtlarýn baßýnda konu numaralarý yer almaz. Eserin Mill KŸtŸphane'deki yer numarasý, bibliyografik kayýtlarýn saû Ÿst kšßesinde verilmektedir. Her fasikÿlÿn sonunda yazar adlarý, eser adlarý, sÿreli yayýn adlarý, gšrsel ißitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak Ÿzere altý ayrý dizin bulunur. YÝllÝk dizinlerde, fasikÿl numaralarý Romen rakamlarýyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en šnemli aracý olan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden itibaren, yukarýda a Ýklanan bi im ve i erikte yayýnlanmaktadýr yýlýna ait fasikÿllerden itibaren TŸrkiye BibliyografyasÝ, CD ortamýnda aylýk olarak Ÿretilmeye baßlanmýßtýr. AyrÝca yýllýk dizinle birlikte yýllýk olarak da hazýrlanmasý planlanmaktadýr. v

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data vi

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. vii

8 KISALTMALAR anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrýca bakýnýz ayr. bkz. bakýnýz bkz. Band (Almanca) Bd. basý bs. basýlýß bsl. basým bs. baský bsk. baßlangý bßl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bšlÿm, -Ÿ blm. bulletin bull. BŸlten, -i BŸlt. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. Ýkaran, -lar Ýk. izen, -ler iz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dýßkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doûum, -u d. dokÿman dok. dÿzenlenmiß dznlm. dÿzenleyen dznl. edition ed. Ždition Žd. englarged enl. engraved engr. Eser adý (baßka) E.a. (b) Eser adý (paralel) E.a. (p) Eser adý E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikÿl fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoûraf fotog. ABBREVIATIONS gelißtirilmiß gelißt. genißleten gnßl. genißletilmiß gnßlm. government govt. gšzden ge iren gšzd. ge. gšzden ge irilmiß gšzd. g rlm. grafik grf. harita, -lar hrt. hazýrlayan, -lar haz. herausgegeben hrsg. hour, -s hr. Incorporated Inc. i kapak i.k. id est i.e. iûreti ad iûr. ad ilave eden ilv. ed. ilave, -ler ilv. illustrated illus. illustration, -s illus. imtiyaz sahibi imt. sah. including incl. Üntroduction Üntrod. Üsadan nce Ü.. Üsadan Sonra Ü.S. ißbirliûi eden-ler ißb. ed. ißleyen, -ler ißl. katlanmýß, katlý katl. kesim ksm. kýsaltan ksl. kýsaltýlmýß kslm. kißisel yayýn kiß. yay. levha lvh. Limited Ltd. metni hazýrlayan, -lar met. haz. milimetre mm. muharrir mhr. mukaddeme mkd. mÿdÿr, -lÿûÿ md., mdl. mÿessis, -i mÿes. mÿstensih mÿst. mÿtercim mtrc. nakleden nakled. naßir nßr. neßreden neßred. neßriyat mÿdÿrÿ neßr. md. new series new. ser. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. nouveau, nouvelle nouv. number, -s no. numbered numb. numer nr. numero (FransÝzca) no. viii

9 KISALTMALAR numero (Üspanyolca) no. numero (Üsve e) no. numero (Ütalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. OrtaklÝk, -Ý Ort. šnsšz šns. šnsšz yazan, -lar šns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planß numarasý pln. nu. planß pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleßtirilmiß sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. se en, -ler se. se ilmiß se il. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sÿtun st. ßekil ßkl. ßerheden ßerhed. Þirket, -i Þt., Þti. Þube, -si Þb. tablo tbl. tahminen thm. takým tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercÿman terc. Territory Ter. týpký basým tpk. bs. týpký baský tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. TŸrkiye BibliyografyasÝ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantý, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve baßkalarý v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaßýk yak. yaprak y. yayýn yay. yayýnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yÿzyýl yy. ix

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME Genel kÿtÿphaneler DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Amerikan Üngilizcesi HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Kozmoloji (DoÛa felsefesi) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Sokrat šncesi Yunan felsefeleri MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Fransa DÜN HIRÜSTÜYAN TARÜKATLARI VE MEZHEPLERÜ Ülk kilise ve DoÛu kiliseleri HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler...36

11 305 Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk KAMU Y NETÜMÜ Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi Piyade kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm...128

12 394 Genel adetler GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ Üspanyolca'nÝn yapýsal sistemi DÜÚER DÜLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK SŸreli yayýnlar EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Genel ilkeler Cebir ve sayý kuramý šzÿmleme Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý Kronoloji FÜZÜK IßÝk ve parafotik olaylar Modern fizik KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Teknikler, gere ler, malzemeler Analitik kimya Nitel analiz Ünorganik kimya Organik kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Kaya bilim (Petroloji) Ekonomik jeoloji Asya yerbilimleri PALEONTOLOJÜ PALEOZOOLOJÜ DiÛer omurgasýzlarýn fosilleri Memeli fosilleri (Fosil Mammalia) YAÞAM BÜLÜMLERÜ Fiziksel antropoloji Biyoloji...168

13 575 Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) Mikrobiyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Dicotyledones ( ift enekliler) Thallobionta ve Prokaryotae ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) DiÛer omurgasýzlar TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum Deneysel týp M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Bitki hasarlarý, hastalýklarý, zararlýlarý Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk HayvancÝlÝk MandÝracÝlÝk ve ilgili ŸrŸnler EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri YazÝlÝ iletißim ißlemleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ Sanayi kimyasallarý teknolojisi PatlayÝcÝlar, yakýtlar teknolojisi...215

14 663 Ü ki teknolojisi GÝda teknolojisi DiÛer organik ŸrŸnlerin teknolojisi Metalurji ÜMALAT DemirdÝßÝ madenler BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR Belirli tip malzemeler SANATLAR G ZEL SANATLAR SšzlŸkler, ansiklopediler MÜMARLIK PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Ü dekorasyon RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR Madensel tuz ißlemleri M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT...337

15 821 Üngiliz ßiiri Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca roman ve hikaye LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Ütalyanca eßitli eserler ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Epik ßiir, roman ve hikayesi DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin eßitli konularý Tarihle ilgili sÿreli yayýnlar Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Eski aûda coûrafya ve seyahat Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ye kadar Mezopotamya ve Üran 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu)...360

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2010 AD BŸyŸkke eci, Serhan, DŸnya'dan ve TŸrkiye'den en'ler ve ilk'ler / Serhan BŸyŸkke eci. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, s. : res. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 951. EÛlenceli bilim dizisi ; 72) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. II. Seri. 001, AD Arnold, Nick Korkun sorular / Nick Arnold ; eviren: Ali Uzan ; [resimleyen: Tony de Saulles]. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, s. : res. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; EÛlenceli bilgi dizisi ; 34) zgÿn eseradý: The awfully big quiz book. Avrupa'da bilim šdÿllÿ. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. I. Uzan, Ali. II. Saulles, Tony de. II IV. Seri BD AydÝn, Se il Situational method engineering for requirement engineering phase / Se il AydÝn. Ñ xvi, 75 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - AtÝlÝm niversitesi. Kaynak a: yy. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ , AD Bulut, Mehmet Ali, Gizemli sorular / Mehmet Ali Bulut. Ñ Üstanbul : Hayat YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (PopŸler kitaplar ; 54) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. II. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2010 BD 411 zdemir, Sonnur EÛitim ama lý web sayfalarýndaki grafik tasarým sorunlarý ve šrnek eûitim portalý tasarýmý / Sonnur zdemir. Ñ , , BD stÿndaû, Turan Comparative routing performance analysis of IPv4 and IPv6 / Turan stÿndaû. Ñ xxiii, 98 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. TŸrk e eseradý: IPv4 ve IPv6 protokollerinin karßilaßtýrmalý yšnlendirme performans analizi. Tez (YŸksek Lisans) - AtÝlÝm niversitesi. Kaynak a: yy. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ , Bilgisayar programlama, programlar 2010 BD evik, Ahmet State change operator: algebraic and language class properties / Ahmet evik. Ñ x, 53 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. TŸrk e eseradý: Durum deûißikliûi ißleci: cebirsel ve bi imsel dil kÿmesi šzellikleri. Tez (YŸksek Lisans) - AtÝlÝm niversitesi. Kaynak a: yy. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ ,

17 2010 BD AßÝcÝ, TuÛba Bilgel, SayÝsal u urumun Ÿniversite šûrencilerinin demografik šzelliklerine gšre incelenmesi / TuÛba Bilgel AßÝcÝ. Ñ x, 105 y. : grf., tbl. ; 30 cm. Anket formu i erir. Üngilizce eseradý: Investigate of digital divide reletad to university student's demographic characteristics. Tez (YŸksek Lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2010/ , BD 213 Farboudi, Sara, TÝp bilißiminde istatiksel veri madenciliûi / Sara Farboudi. Ñ , , BD DemircioÛlu, Mehmet lkem Analysis of port knocking mechanism / Mehmet lkem DemircioÛlu. Ñ x, 53 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. TŸrk e eseradý: Port knocking mekanizmasýnýn analizi. Tez (YŸksek lisans) - AtÝlÝm niversitesi. Kaynak a: yy. Metin Üngilizce; TŸrk e šzet vardýr. S.N.: ; B.N. 2010/ , BD z i ek, Erin aûrý, Üleri-gŸvenlikli sayýsal imza dÿzeninin uygulanmasý / Erin aûrý z i ek. Ñ x, 102 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Üngilizce eseradý: Implementation of forwardsecure digital signature scheme. Tez (YŸksek lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2010/ , zel bilgisayar yšntemleri 2010 BD AladaÛ, aûdaß Hakan, Yapay sinir aûlarýnýn mimari se imi i in tabu arama algoritmasý / aûdaß Hakan AladaÛ. Ñ vii, 82 y. : ßkl., tbl. ; 30 cm. Üngilizce eseradý: Using tabu search algorithm in the selection of architecture for artificial neural networks. Tez (Doktora) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2010/ , BÜBLÜYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2010 BD Kara, Nizar TŸrkiye'de yazma eser kataloglama alýßmalarý: TŸrkiye YazmalarÝ Toplu KataloÛu Projesi (T YATOK) šrneûi / Nizar Kara. Ñ viii, 138 y. : tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/ , K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 027 Genel kÿtÿphaneler 2010 BD FÝrat, Mustafa TuÛrul Bilgi toplumu sÿrecinde Avrupa BirliÛi eûitim ve gen lik programlarýnýn halk kÿtÿphanelerinin hizmetlerinin eßitlendirilmesine katkýsý: Readcom šrneûi / Mustafa TuÛrul FÝrat. Ñ

18 ix, 79 y. : res., ßkl., tbl. ; 29 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/ , BD nal, Yenal Bilgi toplumuna ge iß sÿrecinde halk kÿtÿphanelerinin ißlevleri ve yeni rolleri: Adnan tÿken Ül Halk KŸtŸphanesi šrneûi / Yenal nal. Ñ ix, 103 y. : tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. S.N.: ; B.N. 2009/ , BD BŸyŸksan, Yavuz Fatih Gšrme engellilere yšnelik konußan kitaplýk hizmetinin gelißtirilmesi: Milli KŸtŸphane šrneûi / Yavuz Fatih BŸyŸksan. Ñ x, 102 y. : rnk. res., tbl. ; 29 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/ , DiÛer bilgilendirme kaynaklarý SŸreli YayÝnlar 2010 SA Pixie mag. Ñ 3. sayý, (MayÝs 2010) -. Ñ Üstanbul : Aventura YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 24 cm. Üki aylýk MayÝs ocuk dergisi. S.N.: ISSN X GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 031 Amerikan Üngilizcesi 2010 AD Din er, Deniz Bi'ßey sorabilir miyim? / Deniz Din er. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Bilgi kitaplar ; 3) S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. II. Seri AD Lloyd, John Cahillikler kitabý : bilmediklerimiz ve yanlýß bildiklerimiz / John Lloyd, John Mitchinson ; eviri: Cihan AslÝ Filiz, Emre ErgŸven. Ñ 18. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: The book of general ignorance. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Mitchinson, John. II. Filiz, Cihan AslÝ. III. ErgŸven, Emre. IV. E.a HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2010 AD B kiler, Yavuz BŸlent, SšzŸn doûrusu / Yavuz BŸlent B kiler. Ñ 14. bsk. Ñ Üstanbul : Size Dergisi YayÝnlarÝ, c. "1." (300 s.) ; 22 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 8.00 TL ,

19 2010 AD B kiler, Yavuz BŸlent, SšzŸn doûrusu / Yavuz BŸlent B kiler. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Size Dergisi YayÝnlarÝ, c. "2." (302 s.) ; 22 cm. Ñ (Size Dergisi YayÝnlarÝ ; 9) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 8.00 TL. II. Seri , AD ÜslamoÛlu, Mustafa, DaÛarcÝk / Mustafa Üsl moûlu. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : DŸßŸn YayÝncÝlÝk, s. : 21 cm. Ñ (DŸßŸn YayÝncÝlÝk ; 123. Mustafa Üsl moûlu ; 20) S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 TL]. II. Seri AD Karako, M. Sezai, Varolma savaßý / Sezai Karako. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Diriliß YayÝnlarÝ, c. "1." (63 s.) ; 20 cm. Ñ (Diriliß YayÝnlarÝ ; 48) S.N.: ; D.M TL. II. Seri BD Akkil, Osman Cumhuriyet'in ilaný sonrasý TŸrk kitap yayýncýlýûýnýn gelißimi ve devlet-šzel sektšr ilißkisi / Osman Akkil. Ñ vii, 70 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/ , BD Memiß, Þerife Avrupa BirliÛi Ÿlkelerinde uygulanan eviri destek projeleri ile TEDA (TŸrk kÿltÿr, sanat ve edebiyatýnýn dýßa a ÝlÝmÝ) eviri ve yayým destek projesinin karßýlaßtýrmalý analizi / Þerife Memiß. Ñ xi, 140 y. ; 29 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2009/ , BD Ay, Mehtap Gelißim sÿreci a ÝsÝndan TŸrk kitap yayýncýlýûý ve kÿltÿr politikamýzdaki yeri / Mehtap Ay. Ñ ix, 97 y. : tbl. ; 30 cm. Tez (UzmanlÝk) - KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ. Kaynak a: yy.. S.N.: ; B.N. 2009/ , DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2010 SA Gecce. Ñ (Yaz 2007) -. Ñ Üstanbul : Medyanet Ünternet Hizmetleri Ltd., c. : rnk. res. ; 21 cm. AltÝ aylýk Yaz Metin, Üngilizce-TŸrk e paralel. Yaz rehberi Rehber. S.N.: ISSN SA GŸzel prenses. Ñ (1329). Ñ Üstanbul : Sisak Ferid, c. : res. ; 23 cm. DŸzensiz aralýklý 1329 YayÝnÝn ekinde ''GŸzel prenses'' adlý hikaye bulunmaktadýr. yayýnýn sayýlarý birarada bulunmaktadýr. Resimli aile gazetesi. S.N.:

20 2010 SA In Üstanbul. Ñ No. 6., (June 2010) -. Ñ Üstanbul : Üstanbul KomŸnikasyon Reklam TanÝtÝm ve Haberleßme Hizmetleri Ltd. Þti., c. : rnk. res. ; 23 cm. AylÝk June AktŸalite, yaßam ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SA Jean guide. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan 2010) -. Ñ Üstanbul : Instyle YazÝ Üßleri, c. : rnk. res. ; 24 cm. Bilinmiyor Nisan AktŸalite, magazin ve moda dergisi. S.N.: SA KŸltŸr sanat bÿlteni. Ñ 5. yýl, 31. sayý, (AralÝk 2009) -. Ñ Üstanbul : Üstanbul BŸyŸkßehir Belediyesi KŸltŸr ve Sosyal Üßler Daire BaßkanlÝÛÝ, c. : rnk. res. ; 21 cm. Bilinmiyor AralÝk Haber bÿlteni. S.N.: SA TektakÝm. Ñ 12. sayý, (Mart 2010) -. Ñ Üzmir : Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve GÝda Sanayi, c. : rnk. res. ; 24 cm. Üki aylýk Mart Tesco Kipa alýßan dergisi. S.N.: SA UluslararasÝ Gen DerneÛi bÿlten. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Bahar 2009) -. Ñ Üstanbul : UluslararasÝ Gen DerneÛi, c. : rnk. res. ; 23 cm. aylýk Bahar Dernek haber bÿlteni. S.N.: GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2010 AD Baßkaya, Fikret, Se ilmiß yazýlar / Fikret Baßkaya. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye ve OrtadoÛu Forumu VakfÝ, s. ; 21 cm. Ñ ( zgÿr niversite kitaplýûý ; 49. Fikret Baßkaya toplu eserler ; 12) S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 TL]. II. Seri AD Kavramlar ve boyutlarý : kompozisyon eûitiminde dÿßÿnsel yazýlardan se meler / dÿzenleyen: Mahir nlÿ. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, s. ; 20 cm. Dizin vardýr. Ü indekiler: Alain - Anday - Ata - Bacon - BaltacÝoÛlu - Descartes - Einstein - EyŸpoÛlu - GŸnyol - Han erlioûlu - Maurois - Montaigne - Russel - Sarte - Sel uk - VelidedeoÛlu - Yetkin.... S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. I. nlÿ, Mahir AD Meri, Cemil, MaÛaradakiler / Cemil Meri ; yayýna hazýrlayan: Mahmut Ali Meri. Ñ 18. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim, s. ; 20 cm. Ñ (Ületißim yayýnlarý ; 407. Cemil Meri bÿtÿn eserleri ; 8) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [19.00 TL]. I. Meri, Mahmut Ali. I III. Seri

21 100 FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2010 AD Heimsoeth, Heinz, Felsefenin temel disiplinleri / Heinz Heimsoeth ; eviren: Takiyettin MengŸßoÛlu. Ñ 3. bs. Ñ Ankara : DoÛu BatÝ YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (DoÛu BatÝ YayÝnlarÝ ; 31. Felsefe ; 9) DÝß kapakta 4. bsk. olarak verilmektedir. Dizin vardýr. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 TL]. I. MengŸßoÛlu, Takiyettin. I III. Seri BD Baykal, Hakan OrtašÛretim 11. sýnýf felsefe : ders kitabý / Hakan Baykal. Ñ Ankara : Zambak YayÝnlarÝ, s. : ßkl. ; 28 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M [10.00 TL] Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2010 BD niversiteye hazýrlýk LYS sosyal bilimler felsefe grubu soru bankasý. Ñ Üstanbul : Pergel YayÝnlarÝ, [2009?] 176 s. ; 26 cm. S.N.: ; D.M ISBN X : [12.00 TL] BD niversiteye hazýrlýk YGS sosyal bilimler felsefe : soru bankasý. Ñ Üstanbul : Pergel YayÝnlarÝ, [2009?] 176 s. ; 26 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL] METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) 113 Kozmoloji (DoÛa felsefesi) 2010 AD Candan, Ergun lÿmden sonra neler oluyor / Ergun Candan. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : SÝnÝr tesi YayÝnlarÝ, s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [16.00 TL] EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 121 Epistemoloji (Bilgi kuramý) 2010 AD Sevin gÿl, mer, Sonsuz hayat seni bekliyor / yazar: mer Sevin gÿl ; editšr: Sibel Talay. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 9.50 TL. I. Talay, Sibel. I 121.6, AD Tarhan, Nevzat, Ünan psikolojisi : ruh, beyin ve akýl Ÿ geninde insanoûlu / Nevzat Tarhan ; hazýrlayan: Zahide lkÿ Bakiler. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 30) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Bakiler, Zahide lkÿ. I III. Seri

22 150 PSÜKOLOJÜ 2010 AD Dškmen, stÿn, Evrenle uyumlaßma sÿrecinde varolmak gelißmek uzlaßmak / stÿn Dškmen. Ñ 13. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : res., ßkl. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL , AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2010 AD Tarhan, Nevzat, DuygularÝn dili : duygusal zek ya yeni bir yorum / Nevzat Tarhan ; yayýna hazýrlayan: Zehide lkÿ Bakiler. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 15) Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Bakiler, Zehide lkÿ. I III. Seri AD Botton, Alain de, Aßk Ÿzerine / Alain de Botton ; TŸrk esi: Ahu Antmen. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : Sel YayÝncÝlÝk, s. : ßkl. ; 20 cm. Ñ (Sel YayÝncÝlÝk ; 178) zgÿn eseradý: Essays in love. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 TL]. I. Antmen, Ahu. I III. Seri , AD Dškmen, stÿn, Ületißim atýßmalarý ve empati / stÿn Dškmen ; izimler: Kemal Urgen. Ñ 42. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : res., ßkl. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Urgen, Kemal. I , AD May, Rollo, Aßk ve irade / Rollo May ; Üngilizce'den eviren: Yudit Namer. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Okuyan Us YayÝn EÛitim, s. ; 20 cm. Ñ (Okuyan Us YayÝn. Psikiyatri ; 29) zgÿn eseradý: Love and will. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 TL]. I. Namer, Yudit. I III. Seri AD Sšnmez, Veysel, Sevgi eûitimi / Veysel Sšnmez. Ñ 7. bsk. Ñ Ankara : AnÝ YayÝncÝlÝk, s. : ßkl. ; 20 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 TL] Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2010 AD zakpýnar, YÝlmaz, HafÝza yanýlmalarý ve iki ayrý hafýza kodu teorisi / YÝlmaz zakpýnar. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : tÿken Neßriyat, s. : ßkl. ; 19 cm. Ñ ( tÿken Neßriyat ; yayýn nu: 806. KŸltŸr serisi ; 419) S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 TL]. II. Seri

23 2010 AD Bono, Edward de, AltÝ ßapkalÝ dÿßÿnme tekniûi / Edward de Bono ; eviren: Ercan Tuzcular. Ñ 8. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Tuzcular, Ercan. I AD 861 CŸceloÛlu, DoÛan, BaßarÝya gštÿren aile / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD 632 CŸceloÛlu, DoÛan, 'Keßke'siz bir yaßam i in iletißim / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 33. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD 633 CŸceloÛlu, DoÛan, Onlar benim kahramaným / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD Üzgšren, Ahmet Þerif, Dikkat vÿcudunuz konußuyor! : TŸrkiye'de beden dili, iß yaßamý ve renkler / Ahmet Þerif Üzgšren. Ñ 45. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Üß ve yšnetim serisi ; 2) Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2010 AD CŸceloÛlu, DoÛan, Ü imizdeki ocuk : yaßamýmýza yšn veren gÿ lÿ varlýk / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 41. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : res., ßkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : TL , AD ÜnceoÛlu, Metin, Tutum algý iletißim / Metin ÜnceoÛlu. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Beykent niversitesi YayÝnevi, s. ; 22 cm. Ñ (Beykent niversitesi yayýnlarý ; no. 69) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD 1420 Navaro, Leyl TapÝnaÛÝn šbÿr yÿzÿ / Leyl Navaro. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : Remzi kitabevi, , BD zdemir, Esin, Muß E Tipi KapalÝ Ceza Ünfaz Kurumu'nda kasten adam šldÿrmek su undan gelen hÿkÿmlÿ erkeklerde šfke ve šfke ifade tarzlarý ile saldýrganlýk ilißkilerinin incelenmesi / Esin zdemir. Ñ xi, 82 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - ukurova niversitesi. Kaynak a: yy.. S.N.: ; B.N. 2010/ ,

24 2010 BD 334 ner, Esra Tuba Belirli alanlara šzgÿ risk tutumlarý šl eûi'nin TŸrk Ÿniversite šûrencilerine uyarlanmasý: ge erlik ve gÿvenirlik alýßmasý / Esra Tuba ner. Ñ , , AD 1074 Ana-baba okulu / [K. AydoÛmuß...ve baßkalarý]. Ñ 13. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , 155.4, AD 1419 Navaro, Leyl Ger ekten beni duyuyor musun? / Leyl Navaro. Ñ 20. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD SaygÝlÝ, Sefa, ocuk psikolojisi (0-7 yaß) / Sefa SaygÝlÝ. Ñ 19. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, s. : res. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 5.00 TL AD Tortop, Þerife Anne baba ve eûitimcilere 9 anahtar / Þerife Tortop. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Þerife Tortop, s. ; 20 cm. Ñ (EÛitim serisi ; 2) S.N.: ; D.M [10.00 TL]. II. Seri , 649.1, AD Yavuzer, Halžk, ocuk eûitimi el kitabý / Haluk Yavuzer. Ñ 25. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : res. ; 20 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL , AD Yavuzer, Halžk, ocuk psikolojisi / Haluk Yavuzer. Ñ 32. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : ßkl., tbl. ; 20 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL BD Toraman, Sultan renoûlu Bilim sanat merkezlerine devam eden ve etmeyen ilkšûretim 12 yaß ocuklarýnýn saldýrganlýk, atýlganlýk, ekingenlik ve mizah šzelliklerinin eßitli deûißkenler a ÝsÝndan incelenmesi / Sultan renoûlu- Toraman. Ñ ix, 123 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy.. S.N.: ; B.N. 2009/ , AD CŸceloÛlu, DoÛan, Yetißkin ocuklar : aile ortamý ve ocuk yetißtirme Ÿzerine Yakup Bey'le sšyleßiler / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 28. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 20 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL

25 2010 AD Tarhan, Nevzat, Var mý beni anlamak isteyen / Nevzat Tarhan. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 32) S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. II. Seri BD BahadÝr, Emel, SaÛlÝkla ilgili fakÿltelerde eûitime baßlayan šûrencilerin psikolojik saûlamlýk dÿzeyleri / Emel BahadÝr. Ñ xii, 95 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (YŸksek lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; D.M [8.00 TL] , AD 505 Atabek, Erdal, KÝßkÝrtÝlmÝß erkeklik bastýrýlmýß kadýnlýk / Erdal Atabek. Ñ 26. bsk. Ñ Üstanbul : Cumhuriyet KitaplarÝ, , AD Tarhan, Nevzat, KadÝn psikolojisi / Nevzat Tarhan. Ñ 51. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD Tarhan, Nevzat, Evlilik psikolojisi : šncesiyle ve sonrasýyla evlilik / Nevzat Tarhan. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 13) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: 160. s.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri BD ztemel, Kemal Ergenlerin alýßma anlayýßýnýn incelenmesi / Kemal ztemel. Ñ xi, 168 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Tez (Doktora) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy.. S.N.: ; B.N. 2009/ , AD 631 Dškmen, stÿn, Evrenle uyumlaßma sÿrecinde varolmak gelißmek uzlaßmak / stÿn Dškmen. Ñ 13. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD Baltaß, Acar, Stres ve baßa Ýkma yollarý / Acar Baltaß, Zuhal Baltaß. Ñ 26. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : res., ßkl. ; 20 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Baltaß, Zuhal. I AD Navaro, Leyl Üki boy ufak papu : saûlýklý depresif tepkiler / Leyl Navaro. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : res. ; 20 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : TL

26 158 UygulamalÝ psikoloji 2010 AD KayaoÛlu, Mehtap, Siz "siz" olun : mutluluk terapisi / Mehtap KayaoÛlu. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 9.50 TL AD Baltaß, Acar, Hayalini yorganýna gšre uzat / Acar Baltaß. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : ßkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 12. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, c. "3." (216 s.) ; 20 cm. Ü indekiler: 3.c.: Yaßama yerleßmek. S.N.: ; D.M ISBN : TL , AD 240 Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 18. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD 1595 Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 19. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD 248 Dškmen, stÿn, KŸ Ÿk ßeyler / stÿn Dškmen. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, , AD Erßahin, Cengiz, BaßarÝ šykÿleri / Cengiz Erßahin. Ñ 35. bs. Ñ Ankara : Tutku YayÝnevi, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 4.95 TL , AD ErtuÛrul, Halit 21 adýmda hedef 12 / Halit ErtuÛrul. Ñ 17. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 6.00 TL AD Üzgšren, Ahmet Þerif, Avcunuzdaki kelebek / Ahmet Þerif Üzgšren. Ñ 40. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, s. : res., ßkl. ; 21 cm. Ñ (Kißisel gelißim serisi ; 5) S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 TL]. II. Seri AD Üzgšren, Ahmet Þerif, SŸpermen ve uûur bšceûi / Ahmet Þerif Üzgšren ; izimler: Funda EršksŸz, Ahmet Þerif Üzgšren. Ñ 10. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Kißisel gelißim serisi ; 9) S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. EršksŸz, Funda. II. Üzgšren, Ahmet Þerif. II IV. Seri

27 2010 AD Üzgšren, Ahmet Þerif Þu hortumlu dÿnyada fil yalnýz bir hayvandýr : "iletißim, baßarý ve hayat Ÿzerine" / Ahmet Þerif Üzgšren. Ñ 49. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Kißisel gelißim serisi ; 3) Kaynak a: 224. s.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Üzgšren, Ahmet Þerif Þu hortumlu dÿnyada fil yalnýz bir hayvandýr : "iletißim, baßarý ve hayat Ÿzerine" / Ahmet Þerif Üzgšren. Ñ 44. bs. Ñ Ankara : Elma YayÝnevi, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Kißisel gelißim serisi ; 3) Kaynak a: 224. s.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Karasu, Toksšz B. Huzurlu yaßama sanatý : iyi gÿnde, kštÿ gÿnde yaßam sevincinizi koruyun / Toksšz B. Karasu ; eviren: Handan Balkara. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : Boyner YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [17.55 TL]. I. Balkara, Handan. I AD OÛut, Aykut, Evrenden torpilim var! / Aykut OÛut. Ñ 44. bsk. Ñ Üstanbul : Dharma YayÝnlarÝ, s. : ßkl. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD OÛut, Aykut, Evrenden torpilim var! / Aykut OÛut. Ñ 35. bsk. Ñ Üstanbul : Dharma YayÝnlarÝ, s. : ßkl. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD OÛut, Aykut, Evrenden torpilim var! / Aykut OÛut. Ñ 34. bsk. Ñ Üstanbul : Dharma YayÝnlarÝ, s. : ßkl. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD OÛut, Aykut, Evrenden torpilim var! / Aykut OÛut. Ñ 33. bsk. Ñ Üstanbul : Dharma YayÝnlarÝ, s. : ßkl. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD OÛut, Aykut, Evrenden torpilim var! / Aykut OÛut. Ñ 32. bsk. Ñ Üstanbul : Dharma YayÝnlarÝ, s. : ßkl. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD OÛut, Aykut, Evrenden torpilim var! / Aykut OÛut. Ñ 31. bsk. Ñ Üstanbul : Dharma YayÝnlarÝ,

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

YGS BİYOLOJİ. Test A E D A C D B D D A B 2 D A E E D D D B A A B C 3 B A C D A C C A D B C E D E

YGS BİYOLOJİ. Test A E D A C D B D D A B 2 D A E E D D D B A A B C 3 B A C D A C C A D B C E D E YGS BİYOLOJİ Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 A E D A C D B D D A B 2 D A E E D D D B A A B C 3 B A C D A C C A D B C E D E 4 E B E C B E C D C E 5 E D B C D E A A B C C E 6 A C D E E E A

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR 1. SINAV 12 EKİM 2014 PAZAR 1. TARAMA 25-26 EKİM 2014 TARİHLERİNDE DAĞITILIR 2. DENEMEYE AİT. 2. SINAV 2 KASIM 2014 PAZAR 3. SINAV 7 ARALIK 2014 PAZAR 2. TARAMA 20-21

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 1. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı