Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama ve enerji projesi olarak tasarlanan edilen Güneydoðu Anadolu Projesi zaman içerisinde sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamaya yönelik entegre bir bölgesel kalkýnma hamlesine dönüþmüþtür. Güneydoðu Anadolu Bölgesi, Fýrat ve Dicle nehirlerinin suladýðý arazi içerisinde dokuz ilden oluþmaktadýr (Adýyaman, Batman, Diyarbakýr, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Þanlýurfa ve Þýrnak). GAP Bölgesi ndeki sanayi geliþimini hýzlandýrmaya yönelik çalýþmalarýmýzda kümelenme yaklaþýmýnýn çok deðerli bir sosyo-ekonomik geliþme aracý olarak önümüzdeki dönemde sýklýkla kullanýlacaðýna gönülden inanmaktayýz. Dolayýsýyla Türkiye nin ilk bölgesel kalkýnma kurumu olan Ýdare mizin mevcut kümelenme çalýþmalarýna desteðinin sürekli olacaðýný bu vesile ile belirtmek isteriz. Ayrýca GAP BKÝ ulusal ve uluslararasý alanda kümelenme çalýþmalarýna yönelik iþbirliklerini teþvik edici çalýþmalarýn içerisinde yer almaktan gurur duyacaktýr. Konferansýn hepiniz için baþarýlý ve verimli geçmesini diliyoruz. Saygýlarýmýzla, Muammer Yaþar Özgül GAP BKÝ Baþkaný

4 Deðerli Katýlýmcýlar, TOBB adýna sizi Türkiye de ve Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda aðýrlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ýstanbul, dinamizmi ve uluslararasý ticaret hacmi ile dünya çapýnda tanýnmýþ bir þehirdir ve bu özellikleriyle konferansýn gerçekleþtirilmesi için en uygun buluþma noktalarýndan biridir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), hükümet ve ilgili diðer kurum ve kuruluþlarla Türkiye de KOBÝ ler için daha iyi bir iþ ortamýnýn oluþturulmasý için çalýþmalarýný sürdürmektedir. KOBÝ lerin büyümesi açýsýndan engel teþkil eden önemli unsurlardan biri nitelikli iþ desteði eksikliðidir. ABÝGEM Projesi nin oluþturulmasýnýn sebeplerinden biri de bu durumun farkýna varýlmýþ olmasýdýr. Kurulan üç merkez, eðitim, danýþmanlýk ve yönlendirme hizmetleriyle den fazla þirkete dört yýl boyunca yardýmcý olmuþtur. Proje süresinin sonuna gelinirken, yerel odalarýmýzla kurduðumuz kurumsal ortaklýk, merkezlerin baþarýsýný desteklemek konusundaki isteðimizi açýkça göstermektedir. Bu kapsamda kurulan ABÝGEM A.Þ. ler, merkezlerin gelecekte sürdürülmesine yönelik yönetim sorumluluðunu bütünüyle üstlenmiþ durumdadýr. Türkiye ekonomisinin bel kemiði olan KOBÝ lerin uluslararasý platformda da rekabet edebilmeleri gerekir. Kümelenme, rekabet gücünün artýrýlmasýna yönelik dünya çapýnda kabul görmüþ en iyi uluslararasý uygulamalarýndan biri olarak baþarýsýný kanýtlamýþ, yenilikçi bir yaklaþýmdýr. TOBB, Türkiye deki iþ dünyasýnýn yararýna olacak benzer yaklaþýmlarý kullanmak ve uluslararasý iþ birliði fýrsatlarýný en üst düzeye çýkarmak için çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ýstanbul Kümelenme Konferansý gibi etkinliklere verdiðimiz destek, Türkiye nin ve TOBB un gerek Avrupa Birliði ülkeleri gerekse diðer ortaklarla iþbirliði içerisinde çalýþmak hususundaki arzusunu göstermektedir. Konferansýn yararlý olmasýný dilerim. M. Rifat Hisarcýklýoðlu TOBB Baþkaný

5 Sayýn Konuðumuz, Sizi, Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda ÝTKÝB adýna aðýrlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Konferansa katýlan konuklarýmýza Türkiye ye ve Ýstanbul a hoþgeldiniz diyorum. Ýstanbul dinamizmi ve uluslararasý ticaret etkinlikleriyle tüm dünyada tanýnan bir kenttir, dolayýsýyla bu organizasyon için ideal bir yer olmuþtur. ÝTKÝB, Ýstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ýhracatçý Birlikleri, bu konferansta yer alan projelerden Moda ve Tekstil Ýþ Kümesi (MTK) projesinin yararlanýcý kurumudur. Tekstil ve Hazýr Giyim sektöründe faaliyet gösteren KOBÝ lere hizmet üreten bir kurum olarak, ÝTKÝB in önem verdiði konulardan biri KOBÝ lerin uluslararasý pazarlarda rekabet gücünü artýrmaktýr. Bu amaçla kurulacak dört merkez vasýtasýyla KOBÝ lerin dünya ile rekabet etmesine yardýmcý olacak servisleri saðlayacak sektörel altyapýlarýn oluþturulmasý hedeflenmektedir. Bu merkezler; Moda Enstitüsü, Ar-Ge Merkezi, Danýþmanlýk Merkezi ve Küme Koordinasyon Merkezi olacaktýr. MTK projesi ile Tekstil ve Hazýr Giyim sektöründeki KOBÝ lerin özel ve kamusal destek altyapýlarýný güçlendireceðiz ve kümelenme metodolojisini kullanarak KOBÝ ler arasýndaki iþbirliðini ve onlara destek saðlayabilecek kurumlarýn etkin iletiþim ve iþbirliði içinde olmalarýný saðlayacaðýz. Tekstil ve Hazýr Giyim sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayý sürdürmesi, sektörde yer alan KOBÝ lerin uluslararasý ölçekte rekabetçi olmalarýna baðlýdýr. Bunu yapabilmeleri için de, KOBÝ ler uluslararasý en iyi uygulamalara örnek olacak kadar kaliteli ve verimli destek altyapýlarýna sahip olmalýdýrlar. ÝTKÝB, KOBÝ ler için uluslararasý iþbirliði fýrsatlarý yaratmaya çalýþmaktadýr. Bu konferans ve benzeri etkinlikler, Türkiye nin, uluslararasý ortaklarla çalýþmaya verdiði önemi göstermektedir. Ýstanbul da ve Türkiye deki zamanýnýzýn, tekrar yaþamayý isteyeceðiniz kadar güzel ve keyifli geçmesini dilerim. Süleyman Orakçýoðlu ÝHKÝB Baþkaný

6 Sayýn Konuðumuz, Sizi, gelecekte benzer buluþmalara zemin saðlayacaðýný düþündüðümüz ve kümelenme konusunda uluslararasý düzeyde ülkemizde ilk kez gerçekleþtirilecek olacak olan Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda aðýrlamaktan dolayý büyük mutluluk duymaktayýz. Yirminci yüzyýlda yaþanmýþ olan ekonomik geliþmeler, ülkelerin büyüme ve refah saðlamaya odaklanmýþ makro ekonomik politikalarý üzerinde gerçekleþmiþtir. Ancak son 20 yýl içinde, mikro ekonomik koþullar ve bu koþullarýn ulusal rekabet gücü üzerindeki önemli etkileri hýzla anlaþýlmaya baþlanmýþtýr. Günümüzde birçok firma rekabet avantajlarýný korumak için yeniden yapýlanmak zorundadýr. Bu çerçevede; Kürelsel Davran Yerel Düþün deyimi büyük önem kazanmýþtýr. Bu baðlamda kümeler, firmalarýn çaba ve kaynaklarýný birleþtirerek sýnýrlarýný geliþtirme aracý olarak büyük ilgi görmektedir. Üniversitelerin, Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezlerinin, kamu ve özel sektör kurumlarýnýn paylaþtýklarý tecrübe ve çalýþmalarýn ekonomik ve rekabetçi geliþme üzerinde yarattýðý olumlu katkýlar, herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Kümelenme teknikleri kavramý, Türkiye için çok önemlidir ve bu teknikler ülkenin ekonomik geliþiminde yükselen roller oynayacaktýr. Konferansýmýz otomotiv, gýda, tekstil ve turizm alanýnda birçok kümelenme örneðini içermekte olup, seçkin ve tecrübeli konuþmacýlar ile küme geliþtirme alanýndaki uygulamacýlarý bir araya getirecektir. Türkiye ekonomisine gelecekte de katma deðer saðlayamaya devam edecek olan bu uluslararasý toplantýya katýlýmýn önemli bir fýrsat olduðuna inanmaktayýz. Konferansýmýzda iyi vakit geçirmeniz ve önümüzdeki iki gün içinde görüþmek dileðiyle Saygýlarýmýzla, Meral Sayýn David Ford Peter Wilson Proje Yöneticisi Proje Yöneticisi Proje Yöneticisi GAP-GÝDEM Projesi ABÝGEM Projesi MTK Projesi

7

8 09:30-10:00 Kayýt 10:00-11:30 Protokol Konuþmalarý 11:30-12:00 Kahve Arasý Sn. Süleyman Orakçýoðlu, ÝHKÝB Yönetim Kurulu Baþkaný, Ýstanbul Hazýrgiyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlar Birliði, ÝTKÝB Sn. Ý. Tamer Taþkýn, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Sn. Muammer Yaþar Özgül, GAP BKÝ Baþkaný, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý Sn. Holger Schroeder, Mali Ýþbirliði, Koordinasyon ve Yatýrýmlar Bölüm Baþkaný, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sn. Kürþad Tüzmen, Devlet Bakaný (Teþrifleri Halinde) 12:00-13:00 Açýlýþ Konuþmalarý 13:00-14:30 Öðle Yemeði Sn. Andrea Forti (Bilimsel Komite Üyesi, Ekonomi Danýþmaný, Centro Studi Industria Leggera) Sn. Mateja Dermastia (CEO, Anteja ECG ve Direktör, The Competitiveness Institute) 14:30-15:00 Sn. Sergio Arzeni (Direktör, Giriþimcilik Merkezi ve Baþkan, LEED Programý, OECD) 15:00-15:30 Kahve Arasý BÝRÝNCÝ GÜN 15:30-17:00 Salon A Oturum 1: Küme Teorileri ve Stratejileri Moderatör: Sn. Meral Sayýn (Proje Yöneticisi, GAP-GÝDEM projesi) Konuþmacýlar: Sn. Emiliano Duch (CEO, Competitiveness) Sn. Klaus Wurpts (Direktör, Food Production Cluster) Sn. Jean-Marie Rouillier (Baþkan, French Industrial Districts Club) Sn. Simona Marzetti (Genel Sekreter, INSME) Oturumlarýn Temasý: "Toplamýndan Fazlasý" Salon B Oturum 2: Rekabet ile Ýþ Birliði: Birlikte-Rekabet Moderatör: Sn. Ziya Altunyaldýz (Genel Müdür Yardýmcýsý, Ýhracat Genel Müdürlüðü, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý) Konuþmacýlar: Sn. Patricia Postigo-McLaughlin (Politika Uzmaný, DG Research M-3, AK) Dr. Manfred Enengl (Proje Müdürü, Otomotiv Kümesi, Clusterland) Sn. Fabio Russo (Endüstriyel Geliþim Uzmaný, Özel Sektörü Geliþtirme Bölümü, UNIDO) Sn. Eric Thibaut (Bilgi Yönetimi Bölümü Sorumlusu, FIST SA, CNRS, Directorate of Industrial Policy) 19:30 Gala Yemeði - Ýstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ýhracatçý Birlikleri (ÝTKÝB) Ev Sahipliðinde 09:30-11:00 Oturumlarýn Temasý: Yeni Ufuklar ve Fýrsatlar Oturum 3: Yenilikçilik ve AR-GE Moderatör: Sn. Enrico Venturini (Teknoloji Uzmaný, MTK projesi) Konuþmacýlar: Sn. Solitario Nesti (Genel Müdür, Tecnotessile S.r.l.) Sn. Giampaolo Pacini (Baþkan, Mix Consulting Network) Sn. Federica Fino (Fiat Research Centre) Oturumlarýn Temasý: Nasýl Yaptýk? Oturum 4: Tekstil Sektörü Moderatör: Sn. Peter Wilson (Proje Direktörü, MTK projesi) Konuþmacýlar: Sn. Ann Priest (Dekan, London College of Fashion) Sn. Jeff Scrivner (Baþkan, East Midlands Textiles Associations Ltd.) Sn. Peter Racklyeft (Takým Lideri, Ayakkabýcýlýk Eðitim Enstitüsü Projesi) 11:00-11:30 Kahve Arasý 11:30-13:00 Oturum 5: Moda ve Tasarým Moderatör: Sn. Lynne Hammond (Moda Uzmaný, MTK projesi) Konuþmacýlar: Dr. Philip Taylor (Direktör, Polimoda) Dr. Philippa Ashton (Araþtýrma ve Yüksek Lisans Bölüm Baþkaný, Bath School of Art and Design) Dr. Julia Gaimster (Retail Akademisi Baþkaný, Arcadia Group London) Oturum 6: Gýda Sektörü Moderatör: Sn. Murat Gürsoy (Ýþ Geliþtirme Danýþmaný, GÝDEM projesi) Konuþmacýlar: Sn. Peter Brul (Direktör, Agro Eco) Mr. Niels Gotke (Baþkan, Gýda Departmaný, Balýkçýlýk ve Tarým iþletmeciliði, Gýda Tarým ve Balýkçýlýk Bakanlýðý) Sn. Davide Ederle (Teknoloji Transferi ve Ýletiþim Müdürü, Parco Tecnologico Padano) 13:00-14:30 Öðle Yemeði ÝKÝNCÝ GÜN 14:30-16:00 16:00-16:30 Kahve Arasý 16:30-17:15 Oturum 7: Að Oluþturma ve Destek Moderatör: Sn. Selcuk Tanatar (Proje Direktör Yardýmcýsý, ABÝGEM projesi) Konuþmacýlar: Sn. Lidia Castagnoli (Proje Müdürü, Hermes Lab S.r.l.) Sn. Ken Thompson (CEO, Redburn Consulting) Sn. Jagat Shah (CEO, Global Network) Kapanýþ Oturumu Moderatörler: Doç. Dr. Erol Sayýn (Öðretim Üyesi, Orta Doðu Teknik Üniversitesi) Sn. Ahmet Ülgenerk (Proje Koordinasyon Birimi Direktörü, MTK projesi, ÝTKÝB) Oturum 8: Turizm Sektörü Moderatör: Sn. Vedat Kunt (Direktör, Ýzmir ABÝGEM) Konuþmacýlar: Sn. Carlos Almeida Estudante (Baþkan, ADERAM, Baþkan Yardýmcýsý, EURADA) Prof. François Vellas (Öðretim Görevlisi, University of Social Sciences Toulouse I) Sn. Walther Czerny (Ortak ve Danýþman, Austrian Tourism Consultants)

9 AÇILIÞ KONUÞMALARI Sn. Andrea Forti - Bilim Komitesi Üyesi, Ekonomi Danýþmaný, Centro Studi Industria Leggera Andrea Forti 20 yýl önce kariyerine baþladýðý IRS de Ekonomik Geliþme ve Endüstriyel Politika Çalýþma Grubu nun Baþkaný dýr. Endüstriyel politika ve yerel kalkýnma araþtýrmasý çerçevesinde CSIL de Kýdemli Ekonomi Danýþmanlýðý görevini yürütmektedir. Andrea Forti nin tecrübeleri arasýnda Avrupa Komisyonu nun Cecchini Raporu ( Avrupa-Dýþý Maliyet Üzerine Araþtýrma ) çalýþmasýnýn birinci bölümü olan Avrupa Mücadelesi Tek Pazarýn Faydalarý adlý raporun taslak çalýþmasýnýn hazýrlanmasý bulunmaktadýr. Ayrýca Andrea Forti Ýtalya da sanayi bölgeleri ve yerel kalkýnma konularýnda birçok araþtýrma projesi, AB fonu ile yürütülen TACIS teknik destek projeleri, kamu tedarik pazarlarý konusunda bir Avrupa Komisyonu projesininin yaný sýra giyim ve tekstil endüstrisinde birçok araþtýrma projesinde önemli görevler üstlenmiþtir. Andrea Forti ayný zamanda Ýtalya da üniversitelerde Endüstriyel Ekonomi ve Avrupa Entegrasyonu Ekonomisi konularýnda ders vermektedir. Otuzdan fazla makale yazmýþ olan Andrea Forti Ýl Mulino tarafýndan yayýmlanan Ýtalyan Endüstrisi ve Endüstriyel Politikasý konulu CER-IRS Raporu nun uzun bir süre boyunca editörlüðünü yapmýþtýr. CSIL, 1980 yýlýnda Ýtalya nýn Milano kentinde kurulmuþ olan baðýmsýz bir araþtýrma ve danýþmanlýk þirketidir. Þirketin uzmanlýk alanlarý uygulamalý ekonomik araþtýrma, KOBÝ ekonomisi ve geliþtirme proje ve programlarýna destek saðlamaktýr. 25 ortaðý; ekonomistler, mühendisler, siyaset bilimciler, yönetim danýþmanlarý, teknoloji uzmanlarýndan oluþmaktadýr. CSIL Development, stratejik analiz, özellikle bölgesel ekonomi ve küçük ve orta büyüklükteki iþletmeler ekonomisi alanlarýnda uzmanlaþmýþ CSIL uzmanlarýndan oluþur. Bu ekip kamu politikalarýnýn ve geliþtirme proje ve programlarýnýn mali ve sosyo-ekonomik açýdan deðerlendirilmesi konularýnda kendine özgü bir metodoloji geliþtirmiþtir. Sunum, küresel rekabet ortamýnda karþýlaþýlan zorluklar, kümeler ve yerel üretim sistemlerinin potansiyeli üzerine odaklanacaktýr. Özellikle, Ýtalyan deneyimi ve geliþmekte olan ekonomilerin geleneksel üretim sektörleri üzerinde yarattýðý baskýlar gibi konulara deðinilecektir. Sunum ile kümelerin küresel deðer zinciri yaklaþýmý çerçevesinde pazar konumlandýrmasý konusu aþaðýdaki baþlýklar altýnda incelenecektir: i) kümeler deðer zincirinin farklý tabakalarýnda uzmanlaþma eðilimindedir, ii) uzmanlaþma yalnýz kümeler arasýnda gerçekleþmez, bir küme dahilinde de gerçekleþebilir, iii) bir sektör çerçevesinde birçok küme bulunur ancak bunlarýn yalnýz bir kaçý gerçek birer yenilikçilik merkezine dönüþebilir. Ýletiþim Bilgileri: CSIL-Centre for Industrial Studies c.so Monforte Milan Ýtalya Dünya çapýnda var olan rekabetin yol açtýðý baskýlar kümelerin varlýðýný tehlikeye düþürmemekle birlikte kümelenmeleri bir düzenleme sürecine yöneltecektir: Rekabet güçlerini koruyabilmek için iþletmeler, kümeler ve bölgeleri, izole iþletmeler olmaktan çýkýp küme gruplarý oluþturmak gibi stratejileri benimsemek durumundalardýr. Tel : Faks : E-posta : Web :

10 AÇILIÞ KONUÞMALARI Sn. Mateja Dermastia - CEO, Anteja ECG ve Direktör, The Competitiveness Institute Mateja Dermastia öðrenimini University of Ljubljana nýn Ekonomi ve Fen ve yine ayný üniversitenin Kimya Bölümü nde tamamlamýþtýr. Bir danýþmanlýk þirketi olan Anteja ECG nin yöneticisi olan Mateja Dermastia, bu görevinden önce Slovenya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlýðý bünyesinde bir kaç yýl süreyle Ýç Ýþleri Müsteþarý olarak görev yapmýþtýr. The Competitiveness Institute ün direktörü ve University of Ljubljana Ekonomi Bölümü nde Rekabet ve Ýþ birliði Enstitüsü nün danýþma kurulu üyesi olan Mateja Dermastia küme geliþtirme alanlarýnda AB ve OECD bünyesindeki farklý uzman gruplarýnýn da üyesidir. Slovenya nýn rekabetçi kümelenme ve yenilikçilik programlarýndan sorumlu üst düzey görevli olarak görev yapmýþtýr. 10 yýlý aþkýn bir süre boyunca danýþmanlýk yapmýþ, ITEO ve Uluslararasý Rekabet Merkezi yle çalýþmýþtýr. Kümelenme ve yenilikçilik sistemleri alanýnda araþtýrmacý ve danýþman olarak etkin bir þekilde görev yapmýþ olan Mateja Dermastia, geçiþ dönemindeki ekonomilerde kümelenme, kümeler için harita belirlenmesi, kýyaslama ve endüstriyel analiz alanlarýnda oldukça deneyimlidir. Anteja ECG, müþterilerinin rekabetçi küresel pazarý anlamasý ve buna yanýt vermeleri için çalýþan ekonomist ve yönetim profesyonellerinden oluþmuþ bir ekiptir. Ýþletmeler, hükümetler, çalýþanlar ve üniversiteler geniþlemekte olan dünya ekonomisinde her geçen gün yeni zorluklarla karþýlaþmaktadýr. Anteja ECG, söz konusu gruplarýn, ekonomik baþarý kazanmayý garantileme ve insanlarýn yüksek bir yaþam kalitesine sahip olmasýný amaçlayan yenilikçilik ve rekabetçilik yaklaþýmlarý çerçevesinde, organize olmalarýna yardýmcý olur. Kurumun müþterileri arasýnda yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumlarý, þirketler, endüstri kümeleri, iþ gücü geliþtirme organizasyonlarý, ticaret odalarý ve uluslararasý baðýþ kurumlarý bulunmaktadýr. Anteja ECG nin benimsemiþ olduðu büyüme stratejisi geliþtirilmesi yaklaþýmý, hem yapýlan analizin doðru olmasýný hem de stratejinin yaratýlmasý sürecinde gerek en iyi düþünebilenlerin gerekse en önemli iþ, hükümet, eðitim ve finans kurumlarýnýn ve sivil toplumlarýn kullanýlmasýný saðlar. Bu sayede, yalnýz ortaya çýkan yaklaþýmýn kümelerin içsel yeteneklerine uygun olacak þekilde ayarlanmýþ olmasý deðil, stratejinin baþarýlý bir þekilde uygulanmasý da en üst seviyede saðlanýr. THE COMPETITIVENESS INSTITUTE(TCI), kâr amacý gütmeyen, kümelenme pratisyenlerinin biraraya geldiði küresel bir aðdýr. Küme temelli rekabetçilik giriþimlerinin að oluþturma, araþtýrma ve eðitim faaliyetleri aracýlýðýyla yaygýnlaþtýrýlmasý ve baþarý kazanmasý alanýnda faaliyet göstermektedir. TCI nýn misyonu, yaþam standartlarýný yükseltmek ve bölgelerin yerel rekabet gücünü küme temelli geliþtirme giriþimleri aracýlýðýyla dünya çapýnda güçlendirmektir. TCI nýn hedefleri arasýnda küme temelli rekabetçiliðin ve geliþtirme stratejilerinin teþvik edilmesi, kümelerin rekabet güçlerinin artýrýlmasýna yönelik metodolojilerin iyileþtirilmesi ve kümelenme geliþtirme pratisyenlerinin profesyonellik seviyelerinin yükseltilmesi bulunmaktadýr. Sunumun amacý kümelenme geliþtirmenin nasýl yapýlacaðýný anlatmak deðil, geçiþ sürecindeki bir ekonomide küme politikasýnýn uygulanmasý deneyimini sunmaktýr. Sunumun ilk bölümünde genel anlamýyla kümelenme kavramý ele alýnacaktýr (Ekonomik Büyüme ve Rekabette Kümelerin Rolü veya Yaratýcý Ekonomide Kümeler: Politikalar ve Stratejiler vb.). Slovenya vakasý durum incelemesi amaçlarýyla özel olarak ele alýnacaktýr. Slovenya Hükümeti nin politika yaþam döngüsü yaklaþýmýný ne þekilde kullanmýþ olduðu görülecektir. Kümelenme kavramýnýn nasýl ortaya çýktýðý, haritalandýrma ve ihtiyaç analizi aþamasý ve bunlarý takiben politika tasarýmý ve uygulamasý sunulacaktýr. Sunumda uygulama süreci boyunca yapýlmýþ olan iç ve dýþ deðerlendirmeler, bu çalýþmalarýn baþlýca sonuçlarý özetlenecektir. Ýletiþim Bilgileri : Anteja ECG d.o.o. c v Mestni log 55 SI-1000 Ljubljana Slovenya Tel : Faks : E-posta : Web :

11 AÇILIÞ KONUÞMALARI Sn. Sergio Arzeni - Direktör,Giriþimcilik Merkezi - Baþkan, LEED Programý, OECD Sergio Arzeni, 1 Temmuz 2004 tarihinden bu yana OECD nin yeni Giriþimcilik Merkezi nin yöneticiliðini yapmakta ve 1994 ten beri Yerel Ekonominin ve Ýstihdamýn Geliþtirilmesi (LEED) Programý nýn baþkanlýðýný yürütmektedir. Çalýþmalarý aðýrlýklý olarak yenilikçilik ve giriþimcilik, iþ yaratma ve toplumsal uyum, KOBÝ finansmaný ve uluslararasýlaþtýrma, iþ kümeleri ve alan tabanlý ekonomik geliþim ve toplum kapasite yaratma yaklaþýmlarý üzerinedir. Sergio Arzeni, 20 yýldan uzun bir süre OECD de üst düzey ekonomist olarak görev yapmýþ, birçok rapor yayýmlamýþ ve sorumlu olduðu alanlarla ilgili geniþ bir yayýn yelpazesini denetlemiþtir. Sergio Arzeni, OECD deki görevine baþlamadan önce Ýtalya Meclisi nde, Ýtalya Ticaret Odalarý nda ve Avrupa Komisyonu bünyesinde ekonomist olarak görev yapmýþtýr. Ekonomi alanýnda çalýþan bir gazeteci olarak birçok Ýtalyan gazetesi ve uluslararasý gazetelede çalýþmalar yapmýþtýr. Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü, otuz farklý ülke hükümetinin beraber çalýþarak küreselleþmenin ekonomik, toplumsal ve yönetiþimle ilgili zorluklarýna eðildiði ve küreselleþmenin sunacaðý fýrsatlarý kullanma amacý taþýyan benzersiz bir kuruluþtur.) Örgüt, hükümetlerin edindikleri politika deneyimlerini karþýlaþtýrabilecekleri, ortak sorunlara çözüm arayabilecekleri, en iyi uygulamalarý belirleyebilecekleri, ulusal ve uluslararasý politikalarý koordine edebilecekleri bir ortam sunar. Üyelerin birbirleri üzerindeki etkinin politikalarýn geliþtirilmesine ve esnek hukukun uygulanmasýna yönelik -OECD Kurumsal Yönetiþim Ýlkeleri gibi baðlayýcý olmayan enstrümanlarteþvik edici bir görev görebileceði ve zaman zaman resmi anlaþma ya da antlaþmalarýn imzalanmasýnýn söz konusu olabileceði bir forumdur. Sunum kümelerin uluslararasýlaþtýrýlmasý ve OECD nin bu alandaki çalýþmalarý üzerine odaklanacaktýr. Ýlgili adresler: (http://www.oecd.org/dataoecd/43/23/ pdf) (http://www.oecd.org/dataoecd/33/16/ pdf) (http://www.oecd.org/department) (http://www.oecd.org/document/46) Ýletiþim Bilgileri O.E.C.D. 2 rue André-Pascal Paris cedex 16 Fransa Tel : Faks : E-posta : Web :

12 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 1 Küme Teorileri ve Stratejileri Moderatör Sn. Meral Sayýn - Proje Yöneticisi, GAP-GÝDEM Projesi Meral Sayýn ýn, Þehir ve Bölge Planlama dalýnda lisans, Endüstri Mühendisliði Yöneylem Araþtýrma Anabilim dalýnda ise yüksek lisans derecesi vardýr. Meral Sayýn, KOBÝ Geliþtirme alanýnda ilk görev yaptýðý KOSGEB de 16 yýl çalýþmýþtýr. Bu sürenin son sekiz yýlýnda KOSGEB in Bilgi Sistemleri ve E-Ticaret Grup Baþkanlýðý görevini yürütmüþtür. Ayný süreçte Avrupa Komisyonu nun KOBÝ Geliþtirme Programlarýndan biri olan ve Türkiye de ilk kez kurulan Avrupa Bilgi Merkezi nin de yöneticiliðini yürütmüþtür. KOSGEB de çalýþtýðý süre boyunca Meral Sayýn, aþaðýda belirtilen bazý önemli KOBÝ ler için Bilgi Toplumu Projelerini yönetmiþtir: - KOBÝNET ( 5000 üyeli Türkiye nin ilk KOBÝ ticaret portalý olarak 1998 yýlýnda kurulmuþtur), - Avrupa Bilgi Merkezi (1994 yýlýnda kurularak, 2002 yýlýna kadar ulusal merkez olarak hizmet vermiþ ve mevcut Avrupa Bilgi Merkezleri nin temellerinin oluþumuna katký saðlamýþtýr.) - Ýnternet Kýraathaneleri ( yýllarý arasýnda iþletmelerde bilgi ve iletiþim teknolojileri kullanýmý konusunda bilinçlendirme oluþturmak amacýyla 32 ilde kurulmuþtur.) Meral Sayýn, halen 2002 yýlýnda baþlatýlan AB-GAP Bölgesel Kalkýnma Programý nýn KOBÝ Geliþtirme Bileþeni olan GÝDEM (Giriþimci Destekleme Merkezleri) Projesinin Proje Koordinatörü olarak görev yapmaktadýr. Bu projede GAP Bölgesinde, iþ destek hizmetleri ve kümelenme faaliyetleri ile sektörel rekabet gücünü yükselterek yerel ekonomik kalkýnmaya katký saðlayacak bazý baþarýlý alt projeler yürütülmektedir. Meral Sayýn ýn baþlýca uzmanlýk alanlarý KOBÝ geliþtirme, yerel ekonomik kalkýnma, kümelenme, uluslararasýlaþtýrma, bilgi toplumu politikalarý ve uygulamalarý ve bu konularla ilgili AB politikalarýdýr. Ýletiþim Bilgileri GAP-GÝDEM Proje Ofisi Koza Sokak, 37-8, 06070, GOP Ankara Türkiye Oturum 1 dahilinde ele alýnacak baþlýca hususlardan bazýlarý aþaðýda belirtilmiþtir. Kümelenme yaklaþýmý iþletme ve yerel ekonomi düzeyinde ya da makroekonomik ortamda rekabet gücünü ne þekilde teþvik eder? Kümelenme çerçevesinde yerel ortaklýklarýn ve iþbirliðinin önemi nedir? Yerel yönetiþim, kümelerinin baþarýsýný ne þekilde etkiler? Yaratýcý yenilik (inovasyon) tabanlý kümeler ne açýdan önemlidir? Baþarýlý kümelerin oluþturulmasýnda hükümetin üstleneceði rol ne olabilir? Baþarýlý kümelerin oluþturulmasýnda bilgi aðlarýnýn ve að kurmanýn önemi nedir? Kentsel ve bölgesel kalkýnma planlarýnda ya da genel olarak mekansal geliþimlerde kümelerin etkisi nedir? Oturum 1 in konusu temel olarak kümelenme teorileri ve stratejilerine dayandýðýndan, konuþmacýlar isterlerse bazý baþarýlý stratejileri ve ilgili uygulamalarý açýklamak üzere örnek vakalara deðinebilirler. Tel : , Faks : E-posta : Web :

13 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 1 Küme Teorileri ve Stratejileri Sn. Emiliano Duch - CEO, The Cluster Competitiveness Group S.A. Emiliano Duch, The Cluster Competitiveness Group S.A. nýn kurucusu ve baþkanýdýr. Emiliano Duch, Universitat Politècnica de Catalunya da aldýðý mimarlýk eðitiminin üzerine Harvard Üniversitesi nde Kamu Yönetimi alanýnda ve yine ayný dalda Harvard Business School da yüksek lisans öðrenimi görmüþtür. Emiliano Duch, Ýspanya nýn farklý bölgelerinde, Ýngiltere, Ýtalya, Fransa, Belçika, Danimarka, Ýsveç, Arjantin, Kolombiya, Tayland gibi dünyanýn farklý ülkelerinde bulunan kamu yönetimi kuruluþlarýnýn ve hükümetlerin ve Avrupa Birliði, Birleþmiþ Milletler, Dünya Bankasý ve Amerika Ülkeleri Kalkýnma Bankasý gibi çok taraflý kuruluþlarýn kümelendirme politikalarý konusunda bölgesel geliþim danýþmaný olarak görev yapmýþtýr. Emiliano Duch, The Competitiveness Institute un kurucu üyesidir. COMPETITIVENESS, (www.competitiveness.com) kümelerinin rekabet gücünün teþvik edilmesinin saðlanmasý yoluyla bölgelerin kalkýnmasýnýn saðlanmasý alanýnda uzmanlaþmýþ öncü bir danýþmanlýk þirketidir. COMPETITIVENESS, Harvard Üniversitesi nde Profesör olarak görev yapan Michael E. Porter in liderliðinde gerçekleþtirilmiþ çalýþmalarýn devamý olarak 1994 yýlýnda kurulmuþtur. Günümüzde Avrupa ve Latin Amerika da 20 den fazla danýþmanla faaliyet göstermektedir. COMPETITIVENESS, bölgesel üretimi artýrmaya ve yerel ekonomik geliþimi güçlendirmeye yönelik küme tabanlý rekabetçilik politikalarý tasarlamakta ve bunlarý uygulamaya koymaktadýr. Hükümetler ve baðýþ kuruluþlarý için dünya çapýnda 100 ü aþkýn projeyi tamamlamýþ ve kümelenme alanýnda uzmanlaþmýþ lider bir þirket konumundadýr. Sahip olduðu liderlik konumuna kümelenme politikasý yoluyla stratejik deðiþimi daðýtmaya yönelik kararlý görüþleri ile ulaþmýþtýr. COMPETITIVENESS ve WYG International (www.wyginternational.com) EUROPEAID e kümelendirme ve rekabetçilik odaklý teknik yardým programlarý sunmak amacýyla bir ortaklýk kurmuþlardýr. Ýletiþim Bilgileri The Cluster Competitiveness Group, S.A. Masia Can Fatjó del Molí Parc Tecnològic del Vallès Cerdanyola del Vallès (Barselona) Ýspanya Tel : Faks : E-posta : Web :

14 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 1 Küme Teorileri ve Stratejileri Sn. Klaus Wurpts - Direktör, Industrial Initiative for Central Germany Klaus Wurpts, Almanya da bulunan University of Liepzig ve Paris te bulunan Sciences Politique te Siyaset Bilimi eðitimi almýþtýr yýlýndan beri Industrial Inýtiative of Central Germany de yönetici olarak görev yapmaktadýr. Klaus Wurpts ayný zamanda Orta Almanya da üç federal eyaletten oluþmuþ bir bölge olan Mitteldeutschland da kümelenme sürecinin proje baþkanýdýr. Klaus Wurpts bu proje öncesinde çeþitli enstitülerde bilimsel asistan olarak görev yapmýþ, serbest yazar ve gazeteci olarak çalýþmýþtýr yýlýnda kurulmuþ olan Industrial Initiative for Central Germany (IICG), Orta Almanya nýn ulusal ve uluslararasý profilini yükseltmeyi amaçlayan iþletmeler tarafýndan kurulmuþ özel bir giriþimdir. IICG nin faaliyetleri Orta Almanya dahilindeki iþletmeler, bilim kurumlarý ve yönetimler arasýndaki iþ birliðini teþvik etmeyi amaçlamaktadýr. IICG nin odak noktasý, özellikle otomotiv, yaþam bilimleri, kimya/plastik ve gýda sektörlerinde kümelenme faaliyetlerine eþgüdüm kazandýrýlmasý ve bunlarýn yönetilmesidir. IICG, yenilikçilik ve rekabetin sürdürülebilir þekilde artýrýlmasýna yönelik projeler geliþtirmektedir. Bu projelerin en önemlilerinden biri sadece kümelerden gelecek adaylarý katýlýma davet eden bir yenilikçilik ödülüdür. Ýletiþim Bilgileri Industrial Initiative for Central Germany Brühl D Lipzig Almanya Orta Almanya, geleneksel olarak ekonomik açýdan baþarýlý bir bölge olma özelliðine sahiptir. Günümüzde, bölgede üç farklý yönetimin sýnýrlarý bulunmaktadýr. Eyalet yönetimlerinin farklý stratejilerine baðlý olarak iþ geliþtirme alanýnda Almanya nýn Yeniden Birleþme sürecinden beri gerçekleþmekte olan yapýsal deðiþimler engellerle karþýlaþmakta, kuruluþlar ve endüstri arasýndaki iþ birliði ve araþtýrma bu durumdan etkilenmektedir. Altý yýl önce, üç eyalet arasýndaki iþ birliðinin teþvik edilmesine ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik endüstri alanýndaki uluslararasý oyuncularla beraber (aralarýnda BMW, Dow Chemical, Siemens, Bayer ve benzerleri bulunmaktaydý) Orta Almanya Endüstriyel Giriþimi (IICG) kurulmuþtur. Son iki yýl içinde IICG nin en önemli baþarýlarýndan biri çoðunlukla iþletmeler tarafýndan iþletilen dört adet bölgesel kümelendirme oluþturulmasýdýr. Sunumda, faaliyetlerin gerçekleþtiði süreçte edinilen deneyimler sunulacak ve oluþturulmuþ bölgesel kümelenmelerin iþleyiþi ve sonuçlarý anlatýlacaktýr. Tel : Faks : E-posta : Web :

15 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 1 Küme Teorileri ve Stratejileri Sn. Jean-Marie Rouillier - Baþkan, French Industrial Districts Club Fransa Endüstri Bölgeleri Kulübü (CDIF) Baþkaný. Kuruluþ, 2002 yýlýndan beri 50 kadar kümelenmeye, yerel üretim sistemine ve rekabet kutbuna katýlmýþtýr. Glass Valley in genel delegesi (7000 iþin yerel üretim sistemleri sýnýflandýrmasý). Bölgesel Ekonomiler Ulusal Konseyi nin (CNER) Ýdarecisi. Tunus National School of Agriculture da asistan-öðretmen ( ). Seine-Maritime Geliþim Kurumu nun eski üst düzey yöneticisi. Agronomi Mühendisi - Ekonomist. Þövalye, National Merit Order. French Industrial Club (CDIF), 50 yerel üretim sistemini baþka bir deyiþle kümesini biraraya getiren bir federasyondur. Endüstriler arasý bilgi aðlarýn üst aðý niteliðindeki bu kurum aracýlýðýyla birkaç bin küçük ve orta ölçekli iþletme biraraya gelmektedir. Yerel küme yöneticilerinin CDIF e baþvurma sebepleri arasýnda: - Toplantý, seminer ve tematik forum aracýlýðýyla deneyimleri paylaþma fýrsatýný bulmalarý, - Denetleme, aktifleþtirme, yöntemler ve stratejik bilgi, CDIF edisyonlarý konularýnda kaynak merkezi olmasý, - Öneriler sunarak kümelerin bölgesel, ulusal ve Avrupa çapýnda geniþlemekte olan beklentilerine yardýmcý olacak iletiþim altyapýsýný saðlamasý - Kümelerin oluþum aþamasýnda yardým saðlamasý, - CDIF üyelerinin benzer kümelerinden edinilmiþ yetenek ve deneyimin paylaþýldýðý bir platform olarak görmeleri bulunmaktadýr. CDIF, bünyesindeki stateji ve fýrsatlar komitesi tarafýndan giriþimci, yenilikçi, bölgesel ve kamusal karar alma alanlarýndaki temsilcilerin katýlýmýyla yönetilmektedir. Komite, CDIF deðerlerinin paylaþýlmasý ve kabul edilmesi dýþýnda að araþtýrmalarýna cevaben bilgi toplanmasý konusunda da etkin bir þekilde çalýþmaktadýr. CDIF nin iletiþim ve eriþim bilgileri: -Ýnternet sitesi:www.cdif.fr -Bülteni SPL Ýletiþim Bilgileri CDIF 14 rue Passet Lyon Fransa Tel : Faks : E-posta : Web : Sunumda CDIF in uzmanlýk alanlarý ve bölgeleri dahilindeki ekonomik oyuncularýn sürekli olarak deðiþmekte olan dünya rekabetiyle baþa çýkabilmeleri için organize edilmeleri konusunda edinilen bilgiler aktarýlacaktýr. Fransa, kümeler ya da bölgeler olarak adlandýrýlan, bölge çekiciliði politikasýna dayanýlarak geliþtirilen iki kurumsal að politikasýna sahiptir: Yerel Üretim Sistemleri (LPS) 1999 yýlýndan bu yana 100 den fazla yerel üretim sistemi sýnýflandýrýlmýþtýr. Sýnýflandýrmanýn amacý, ayný faaliyetlerde bulunan KOBÝ ler arasýnda iþ birliði kurulmasýný saðlamaktýr yýlýnda oluþturulmuþ olan rekabet merkezleri, Fransa daki yenilikçilik faaliyetlerinin uluslararasý platforma taþýnmasý amacýyla, araþtýrma dünyasý ve üniversitelerin endüstriyel iþ birliðine gitmesini amaçlamaktadýr.bu amaçla 67 merkez kabul görmüþtür.. Bu iki iþ birliði türü birbirini tamamlar niteliktedir ve KOBÝ lerin teknolojik izleme ve yeniliklere katýlmasýný mümkün kýlmakta ve ülke çapýnda iþ yaratýlmasýnda kaynak saðlamaktadýr. Yerel Üretim Sistemleri nasýl yaratýlýr, rekabet merkezlerinin teþvik edilmesi ya da KOBÝ lere açýlmasý gibi konular CDIF ýn (Fransa Endüstri Bölgeleri Kulübü) amaçlarý arasýnda yer almaktadýr.

16 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 1 Küme Teorileri ve Stratejileri Sn. Simona Marzetti - Genel Sekreter, International Network SME (INSME) Simona Marzetti Siyaset Bilimi alanýnda lisans, AB Politikalarý ve Programlarý, Uluslararasý Pazarlama ve Dýþ Ticaret alanlarýnda yüksek lisans eðitimi almýþtýr. Simona Marzetti, dönemi için INSME nin Genel Sekreterliði görevini yapmaktadýr yýlýnýn Ocak ayýndan bu yana IPI de Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Yönetimi nin Yöneticisidir. Faaliyetleri Ýtalya ve dýþýndaki KOBÝ ler bünyesinde yenilikçilik ve teknoloji transferini desteklemeye yönelik projeler üzerinde yoðunlaþmaktadýr. Ýtalya Sanayi Bakanlýðý önderliðinde ikili ve çok taraflý düzeylerde faaliyetler yürütmektedir.simona Marzetti IPI nin TII, EBN, EURADA ve IASP aðlarýndaki uluslararasý iletiþim noktasý görevini üstlenmiþtir. INSME: International Network for SMEs (www.insme.org) (Uluslararasý KOBÝ Aðý) Her coðrafyadan, kamu ve özel sektörden paydaþlar barýndýran kurum uluslararasý iþ birliðinin iyileþtirilmesini, bilgi paylaþýmýnýn saðlanmasýný, KOBÝ rekabetinin desteklenmesi açýsýndan karar alýcýlarla, iþ hizmetleri saðlayýcýlar arasýnda karþýlýklý öðrenme ve politik diyaloðun saðlanmasýný, araþtýrma ve pazar arasýnda bir köprü kurulmasýný amaçlamaktadýr. IPI:Institute for Industrial Promotion Kamu yönetimine Ýtalya ve dýþýnda merkezi ve yerel düzeylerde endüstriyel politika ve endüstriyel araçlar alanýnda destek verir. Özellikle destek verilen alanlar KOBÝ ve yenilikçilik politikasý konularý ile mali destektir. Ýtalya daki kümelenme modellerinin geliþimine genel bir bakýþ: Geleneksel sanayi bölgeleri: Belli baþlý özellikler ve aþýlmasý gereken zorluklar, Teknolojik kümeler: üçlü helezon yaklaþýmý: Yüksek teknoloji sektörlerinde kamu-özel sektör ortaklýðý, Dijital kümeler : Geliþim ve iþ birliði için bilgi ve iletiþim teknolojileri, KOBÝ rekabetçiliðinde kümelerin rolü: Küme geliþimi için paydaþlar ulusal ve yerel düzeyde Ýtalya Hükümeti nin desteðini almaktadýr. Ýrtibat Bilgileri : INSME Association c/o IPI Viale M. Pilsudski Roma Ýtalya Tel : Faks : E-posta : Web :

17 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 2 - Rekabet ile Ýþ Birliði: Birlikte-Rekabet Moderatör Sn. Ziya Altunyaldýz - Genel Müdür Yardýmcýsý, Ýhracat Genel Müdürlüðü, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Ziya Altunyaldýz, 1987 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluðu Araþtýrma Merkezi nden (ATAUM) Avrupa Topluluðu ve Uluslararasý Ýliþkiler dalýnda uzmanlýk sertifikasý aldý yýllarýnda ABD de West Coast Üniversitesi nden Uluslararasý Ýþ Ýdaresi alanýnda yüksek lisans derecesini tamamladý yýllarýnda Londra Guildhall Üniversitesi nde Uluslararasý Karþýlaþtýrmalý Ticari Hukuk yüksek lisans programýna katýldý yýlýnda Devlet Planlama Teþkilatý, Teþvik ve Uygulama Genel Müdürlüðü nde Uzman Yardýmcýsý olarak çalýþmaya baþladý yýlýndan 1999 yýlýna kadar Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý nda çeþitli görevlerde bulundu yýllarý arasýnda T.C. Londra Büyükelçiliði nde Ticaret Müþaviri olarak görev yaptý. Þubat-Aralýk 2003 tarihleri arasýnda Ýhracat Genel Müdürlüðü nde Devlet Yardýmlarý Daire Baþkaný olarak görev yaptý. Aralýk 2003 tarihinden itibaren Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü nde Ýhracat Genel Müdür Yardýmcýsý olarak görev yapmaktadýr. Halihazýrda, Devlet Yardýmlarý, Tekstil ve Hazýr Giyim ile Tanýtým ve Fuarlar konularýndan sorumludur. Kendisinin AB ve Türkiye deki Teþvik Sistemleri, Dahilde Ýþleme Rejimi, ihracatta örgütlenme modelleri, Türk tekstil sektöründe alýnmasý gereken önlemler ve uluslararasý tahkim konularýnda yayýnlarý bulunmaktadýr. Ýletiþim Bilgileri T.C. Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü Ýnönü Bulvarý No Emek Ankara Türkiye Tel : Faks : E-posta : Web : Ýþletmeler arasýnda deðer zinciri içerisindeki iliþkilerin rekabet veya iþ birliðine dayandýðý geleneksel yaklaþýmlar yerini hem rekabet hem de iþ birliðinin ayný anda bulunduðu yeni bir iliþki çeþidine býrakmýþtýr. Bu yeni kilit kavram Birlikte Rekabet (Co-opetition) rekabetin yanýnda iþ birliðinin ortaklaþa var olmasý - olarak ortaya çýkmaktadýr. Günümüz dünyasýnda, küresel liderliðe ulaþmak ve rekabetçi üstünlüðü geliþtirmek için iþletmelerin birlikte çalýþmalarý, belirli alanlarda müþterek harekete geçmeleri ve güçlü yanlarýný biraraya getirmeleri gerekmektedir. Birlikte Rekabet, firmalar arasýnda karþýlýklý güven, þeffaflýk ve takým ruhu gibi temel deðerleri teþvik ederken, onlarýn iþlem maliyetlerini düþürmelerine yardýmcý olmaktadýr. Küme ve aðlarýn ortaya çýkmalarý ve geliþmeleri, bu iliþkilerin Birlikte Rekabeti güçlendirmek yoluyla, iþletmelerin rekabetçiliðini artýrmalarý ve ekonomik büyüme ve yenilikçiliðe (inovasyona) katkýda bulunmalarý açýsýndan son derece önemlidir. Kümelerin baþarýsý, iliþkiler aðýnýn deðerinin tek tek taraflarýn toplamýndan daha fazla olduðunu göstermektedir. Bu baðlamda, bu oturum konuþmacýlarýn küme ve að geliþtirme ve destekleme konularýnda görüþleri ve çok deðerli tecrübelerini paylaþma imkaný saðlayacaktýr. Oturum boyunca ayrýca, araþtýrma ve inovasyonu itekleyecek, iþletmelerin mevcut güçlü yanlarýný geliþtirmelerine ve küme içinde diðer iþletmelerle sembiyotik iliþkiler kurmalarýna yardýmcý olacak destekleyici araç ve mekanizmalara da deðinilecektir.

18 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 2 - Rekabet ile Ýþ Birliði: Birlikte-Rekabet Sn. Patricia Postigio McLaughlin - Politika Uzmaný, DG Research M-3, Avrupa Komisyonu Patricia Postigo, University of CEU, San Pablo, Valencia ve Ýspanya da Gazetecilik üzerine lisans eðitimi, ayrýca Spanish Open University de (UNED) Belçika da Politika ve Europa College Bruges de Avrupa Politikasý eðitimi almýþtýr yýlýndan beri Avrupa Komisyonu, DG Research Bölümü nde, Avrupa araþtýrma politikasý ve bölgesel politikalar arasý arayüz konularýnda yönetici olarak çalýþmaktadýr ve 2004 yýllarý arasýnda Postigo, tarým sektörüyle ilgili bir ticaret birliðinde, ziraai Ar- Ge ve fikri mülkiyet konularýnda çalýþmýþtýr. Patricia Postigo ayrýca Brüksel ve Barselona da gazetecilik yapmýþtýr. Avrupa Komisyonu na baðlý Araþtýrma Genel Müdürlüðü, 1800 ü aþkýn personeliyle Avrupa araþtýrma politikalarý geliþtirir ve uygular, ayrýca AB araþtýrma bütçesini idare eder. Bu bütçe ile Avrupa Uluslararasý Konsorsiyum u, altyapý araþtýrmalarý, araþtýrmacýlarýn mobilitesi için hibeler, KOBÝ ler için iþ birliði ile yapýlan araþtýrma projeleri, ulusal araþtýrma politikalarýnýn koordinasyon programlarý ve diðer araþtýrmalarla ilgili aktiviteler finanse edilir. Araþtýrma Genel Müdürlüðü nün misyonu, araþtýrma için gerçek bir Avrupa ortak pazarý; Avrupa Araþtýrma Alaný yaratmaktýr. Sunumun konusu, araþtýrma politikalarýnýn daha çok görünürlük saðladýðý, Avrupa nýn rekabetçiliðini artýran Avrupa Lizbon Stratejisi olacaktýr dönemi için Avrupa nýn araþtýrmaya ayýrdýðý bütçe artmýþtýr ve Araþtýrma Genel Müdürlüðü teknolojik platformalara özel sektörle birlikte daha çok yatýrým yapmayý planlamaktadýr. Yatýrýmlar arasýnda, temel araþtýrmalar, bireysel araþtýrmacýlar tarafýndan yürütülen araþtýrmalar ayrýca bölgesel otoriteleri hedeflemiþ projeler ve diðer yenilikçilikler bulunmaktadýr. Gelecekteki AB programlarýnýn kilit unsurlarýndan biri yapýsal fonlar gibi bir araþtýrma ögesinin diðer AB politikalarýna ve enstrümanlarýna dahil edilmesi olacaktýr. Sunum araþtýrma kaynaklarýnýn oluþturulmasýný politik baðlamda detaylý olarak açýklayacak ve þu andaki fýrsatlarý sunacaktýr. Ýrtibat Bilgileri European Commission DG Research Square de Meeûs 8, BE-1050 Brüksel Belçika Tel : Faks : E-posta : Web :

19 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 2 - Rekabet ile Ýþ Birliði: Birlikte-Rekabet Dr. Manfred Enengl - Proje Müdürü, Otomotiv Kümesi, Clusterland Dr. Manfred Enengl, Linz Johannes Kepler Ünivesitesi nde Kimya ve Ekonomi eðitimi almýþ ve Yüksek Isý Ýletkenleri alanýnda doktora programýný tamamlamýþtýr. Otomotiv Kümelenmesi ve Küme Yönelimli Teknoloji Proje Yöneticisi olarak görev yapmakta ve Bölgesel ve Ulusal Projeler ve Yakýt Hücresi projeleri aðýrlýklý olmak üzere Avrupa Projelerinde etkin bir þekilde yer almaktadýr yýlýnda kurulmuþ olan Automotive Cluster (AC), önde gelen endüstriyel þirketlerin, araba, kamyon, özel araçlar ve motorsikletleri içeren yol taþýtlarý alanýnda doðrudan ve dolaylý tedarikçilerinin oluþturduðu en büyük ve en koordine olmuþ iþ kümesi aðýný temsil etmektedir. AC nin faaliyetleri, ortak þirketlerinin güçlü yanlarýnýn geniþletilmesine ve rekabet gücünün uzun vadede korunmasýna odaklanmýþtýr. Bu kapsamda yürütülen çalýþmalar masraflardan doðan baskýlar, kapasitenin aþýlmasý, düþen fiyatlar, düþen üretim ve yenilikçilik döngüleri gibi baþlýca zorluklarýn aþýlmasýna yöneliktir. AC, 300 civarýnda ortak þirketiyle Avusturya nýn en büyük otomotiv aðý konumundadýr. AC nin faaliyetleri çerçevesinde yenilikçi KOBÝ potansiyellerine özel önem verilmektedir. Sunumda aþaðýdaki baþlýklar aktarýlacaktýr: - Yukarý Avusturya Otomotiv Bölgesi - Clusterland Yukarý Avusturya hakkýnda kýsa bilgiler - Yukarý Avusturya daki Otomotiv Kümelenmesi (ortak þirketlerin yapýsý, faaliyet alanlarý) - Avrupa Aðý - Otomotiv kümelenmesi tarafýndan baþlatýlan projelerden örnekler Ýrtibat Bilgileri Clusterland Oberösterreich GmbH A-4020 Linz, Hafenstraße Avusturya Tel : Faks : E-posta : Web :

20 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 2 - Rekabet ile Ýþ Birliði: Birlikte-Rekabet Sn. Fabio Russo - Sýnai Kalkýnma Uzmaný, Özel Sektörü Geliþtirme Bölümü, UNIDO Fabio Russo, UNIDO bünyesinde bulunan Özel Sektörün Geliþtirilmesi dalýnda Sýnai Kalkýnma Yöneticisi olarak görev yapmaktadýr. KOBÝ kümelenmesi ve að geliþtirme alanlarýnda uzmanlaþmýþtýr. Fabio Russo, 1992 de UNIDO ya katýlmýþtýr ve 1992 den beri geliþmekte olan ülkelerde KOBÝ geliþtirme projelerini yönetmektedir. UNIDO nun Ýhracat Konsorsiyumlarý adý verilen giriþiminin, UNIDO-ILO Kümelenme ve Að Geliþimi Küresel Eðitim Programý nýn ve UNIDO-Fedexport-ILO nun Ýhracat Konsorsiyumlarý eðitiminin teþvikinden sorumludur. Ekonomi ve Ýþ Yönetimi ve Uluslararasý Ekonomi dallarýnda College of Europe, Bruges te lisans eðitimi almýþtýr. Fabio Russo, 1966 da Ýtalya da doðmuþtur. 17 Kasým 1966 tarihinde Birleþmiþ Milletler Genel Meclisi, Sýnai Kalkýnma Kolu olarak Birleþmiþ Milletler Sýnai Kalkýnma Teþkilatý ný (UNIDO) kuran 21/52 sayýlý kararý onayladý. UNIDO, ülkelerin endüstriyel açýdan sürdürülebilir bir þekilde kalkýnmasýna yardýmcý olmak suretiyle yoksul insanlarýn yaþam kalitesinin iyileþtirilmesine çalýþmaktadýr. UNIDO, sýnai kalkýnmayý, yoksulluðun üstesinden gelinmesine yönelik bir iþ ve gelir yaratma aracý olarak görmektedir. UNIDO, geliþmekte olan ülkelerin küresel pazarda alýp satabilecekleri ürünler üretmelerine ve onlarý rekabetçi hâle getirecek eðitim, teknoloji ve yatýrým araçlarýný edinmelerine yardýmcý olur. Ayný zamanda, çevreye zarar vermeyecek ve ülkelerin sýnýrlý enerji kaynaklarýna fazlasýyla aðýr bir yük getirmeyecek üretim süreçlerinin kullanýmýný teþvik eder. Çoðu halen geliþmekte olan ve dünyanýn kýrsal kesimlerinde yaþayan 2 milyardan çok kiþi ticari enerji kaynaklarý eriþiminden yoksundur. UNIDO nun önceliklerinden biri; güneþ, rüzgâr, biyokütle ve su gibi alternatif enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný teþvik ederek ülke ve bölgelerin ekonomik açýdan kalkýnmasýna yardýmcý olmaktýr. Ýletiþim Bilgileri United Nations Industrial Development Organisation (Birleþmiþ Milletler Sýnai Kalkýnma Teþkilatý) Vienna International Center Wagramerstr 5 PO Box 300 A-1400 Viyana Avusturya Tel : Faks : E-posta : Web : UNIDO nun kümelenme ve ihracat konsorsiyumlarý geliþtirme deneyimi: KOBÝ lerin karþýlaþtýðý küreselleþmenin getirdiði zorluklara yenilikçi çözümler üretmek gerekmektedir. Bu gerekliliðin farkýna varan UNIDO, KOBÝ Kümelerinin ve Aðlarýnýn Geliþtirilmesi Programý çerçevesinde küçük ölçekli þirketlerin iþletmeler arasý baðlantýlarýnýn ve yerel destek kuruluþlarýyla iþbirlikçi iliþkilerinin teþvik edilmesi yoluyla daha rekabetçi hâle gelmesine yardýmcý olmaktadýr. KOBÝ lerin, pazar fýrsatlarýndan faydalanabilmeleri ve ortak çabalarý sayesinde ortak sorunlarý çözebilmeleri için güçlü yanlarýný birleþtirmelerine yardýmcý olur. KOBÝ lerin þirketler arasý iþ birliði yoluna gitmesi, gerçekten de þirketlerin rekabet güçlerinin artýrýlmasýný saðlar. Böylece þirketler uluslararasý pazarlarda küreselleþmenin bir sonucu olarak ortaya çýkan fýrsatlarý yakalayabilirler. Þirketler arasý iþ birliðine bir örnek teþkil eden ihracat konsorsiyumlarý, kümelendirme ve að geliþtirme stratejisinin doðal bir unsurudur. Þirketler arasý iþ birliðinin, nitelik iyileþtirilmesi ve üretim yöntemlerinin güncellenmesi gibi ihracatla ilgisi olmayan alanlarý da içine alacak þekilde geliþtirilmesi, ihracat konsorsiyumlarýnýn, iþ çevresinin ve genel olarak ekonomik faaliyetin iyileþtirilmesinde yararlý bir ilk adýmdýr. Bu sebeple UNIDO, programýnýn bir parçasý olarak, kümeleri desteklemiþ ve geliþmekte olan çeþitli ülkelerde ihracat konsorsiyumlarýnýn oluþturulmasýný teþvik etmiþtir.

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak 4.ÝNOVASYONA YÖNELÝK ÝVME 52 4.1 Ýnovasyon Nedir? Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak kullanýlan ve Ýngilizce de innovation sözcüðü karþýlýðýnda inovasyon kelimesi

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

http://www.troyka-ltd.com

http://www.troyka-ltd.com AraþtýrmaResearchGeliþtirmeDevelopmentYenilikçilikInnovation http://www.troyka-ltd.com Ýçindekiler Önsöz TROYKA nýn Vizyonu TROYKA nýn Misyonu Hakkýmýzda 2 3 3 4 Hizmet Alanlarýmýz 5 Projeler Avrupa Birliði

Detaylı

Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý 1950 li ve 1960 lý yýllarda kurulmaya baþlanmýþ olup; 40 yýldan fazla bir süredir etkin bir biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika da faaliyet göstermektedir. Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Şarap Üretimi (Dünya ve Türkiye) Her iki yarıkürede 30-50 o enlemler arasındaki bant, üzümlerin en iyi şekilde yetişmesini

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006

FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 FRANSA Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 Yönetim Şekli Cumhuriyet Nüfus (OECD- MSTI (2007/2)) 58 171 000 59 419 000 60 751 000 62 818 000 63 195 000 GSYĐH (milyon cari SAGP $, OECD- MSTI (2007/2))

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı