Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama ve enerji projesi olarak tasarlanan edilen Güneydoðu Anadolu Projesi zaman içerisinde sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamaya yönelik entegre bir bölgesel kalkýnma hamlesine dönüþmüþtür. Güneydoðu Anadolu Bölgesi, Fýrat ve Dicle nehirlerinin suladýðý arazi içerisinde dokuz ilden oluþmaktadýr (Adýyaman, Batman, Diyarbakýr, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Þanlýurfa ve Þýrnak). GAP Bölgesi ndeki sanayi geliþimini hýzlandýrmaya yönelik çalýþmalarýmýzda kümelenme yaklaþýmýnýn çok deðerli bir sosyo-ekonomik geliþme aracý olarak önümüzdeki dönemde sýklýkla kullanýlacaðýna gönülden inanmaktayýz. Dolayýsýyla Türkiye nin ilk bölgesel kalkýnma kurumu olan Ýdare mizin mevcut kümelenme çalýþmalarýna desteðinin sürekli olacaðýný bu vesile ile belirtmek isteriz. Ayrýca GAP BKÝ ulusal ve uluslararasý alanda kümelenme çalýþmalarýna yönelik iþbirliklerini teþvik edici çalýþmalarýn içerisinde yer almaktan gurur duyacaktýr. Konferansýn hepiniz için baþarýlý ve verimli geçmesini diliyoruz. Saygýlarýmýzla, Muammer Yaþar Özgül GAP BKÝ Baþkaný

4 Deðerli Katýlýmcýlar, TOBB adýna sizi Türkiye de ve Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda aðýrlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ýstanbul, dinamizmi ve uluslararasý ticaret hacmi ile dünya çapýnda tanýnmýþ bir þehirdir ve bu özellikleriyle konferansýn gerçekleþtirilmesi için en uygun buluþma noktalarýndan biridir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), hükümet ve ilgili diðer kurum ve kuruluþlarla Türkiye de KOBÝ ler için daha iyi bir iþ ortamýnýn oluþturulmasý için çalýþmalarýný sürdürmektedir. KOBÝ lerin büyümesi açýsýndan engel teþkil eden önemli unsurlardan biri nitelikli iþ desteði eksikliðidir. ABÝGEM Projesi nin oluþturulmasýnýn sebeplerinden biri de bu durumun farkýna varýlmýþ olmasýdýr. Kurulan üç merkez, eðitim, danýþmanlýk ve yönlendirme hizmetleriyle den fazla þirkete dört yýl boyunca yardýmcý olmuþtur. Proje süresinin sonuna gelinirken, yerel odalarýmýzla kurduðumuz kurumsal ortaklýk, merkezlerin baþarýsýný desteklemek konusundaki isteðimizi açýkça göstermektedir. Bu kapsamda kurulan ABÝGEM A.Þ. ler, merkezlerin gelecekte sürdürülmesine yönelik yönetim sorumluluðunu bütünüyle üstlenmiþ durumdadýr. Türkiye ekonomisinin bel kemiði olan KOBÝ lerin uluslararasý platformda da rekabet edebilmeleri gerekir. Kümelenme, rekabet gücünün artýrýlmasýna yönelik dünya çapýnda kabul görmüþ en iyi uluslararasý uygulamalarýndan biri olarak baþarýsýný kanýtlamýþ, yenilikçi bir yaklaþýmdýr. TOBB, Türkiye deki iþ dünyasýnýn yararýna olacak benzer yaklaþýmlarý kullanmak ve uluslararasý iþ birliði fýrsatlarýný en üst düzeye çýkarmak için çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ýstanbul Kümelenme Konferansý gibi etkinliklere verdiðimiz destek, Türkiye nin ve TOBB un gerek Avrupa Birliði ülkeleri gerekse diðer ortaklarla iþbirliði içerisinde çalýþmak hususundaki arzusunu göstermektedir. Konferansýn yararlý olmasýný dilerim. M. Rifat Hisarcýklýoðlu TOBB Baþkaný

5 Sayýn Konuðumuz, Sizi, Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda ÝTKÝB adýna aðýrlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Konferansa katýlan konuklarýmýza Türkiye ye ve Ýstanbul a hoþgeldiniz diyorum. Ýstanbul dinamizmi ve uluslararasý ticaret etkinlikleriyle tüm dünyada tanýnan bir kenttir, dolayýsýyla bu organizasyon için ideal bir yer olmuþtur. ÝTKÝB, Ýstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ýhracatçý Birlikleri, bu konferansta yer alan projelerden Moda ve Tekstil Ýþ Kümesi (MTK) projesinin yararlanýcý kurumudur. Tekstil ve Hazýr Giyim sektöründe faaliyet gösteren KOBÝ lere hizmet üreten bir kurum olarak, ÝTKÝB in önem verdiði konulardan biri KOBÝ lerin uluslararasý pazarlarda rekabet gücünü artýrmaktýr. Bu amaçla kurulacak dört merkez vasýtasýyla KOBÝ lerin dünya ile rekabet etmesine yardýmcý olacak servisleri saðlayacak sektörel altyapýlarýn oluþturulmasý hedeflenmektedir. Bu merkezler; Moda Enstitüsü, Ar-Ge Merkezi, Danýþmanlýk Merkezi ve Küme Koordinasyon Merkezi olacaktýr. MTK projesi ile Tekstil ve Hazýr Giyim sektöründeki KOBÝ lerin özel ve kamusal destek altyapýlarýný güçlendireceðiz ve kümelenme metodolojisini kullanarak KOBÝ ler arasýndaki iþbirliðini ve onlara destek saðlayabilecek kurumlarýn etkin iletiþim ve iþbirliði içinde olmalarýný saðlayacaðýz. Tekstil ve Hazýr Giyim sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayý sürdürmesi, sektörde yer alan KOBÝ lerin uluslararasý ölçekte rekabetçi olmalarýna baðlýdýr. Bunu yapabilmeleri için de, KOBÝ ler uluslararasý en iyi uygulamalara örnek olacak kadar kaliteli ve verimli destek altyapýlarýna sahip olmalýdýrlar. ÝTKÝB, KOBÝ ler için uluslararasý iþbirliði fýrsatlarý yaratmaya çalýþmaktadýr. Bu konferans ve benzeri etkinlikler, Türkiye nin, uluslararasý ortaklarla çalýþmaya verdiði önemi göstermektedir. Ýstanbul da ve Türkiye deki zamanýnýzýn, tekrar yaþamayý isteyeceðiniz kadar güzel ve keyifli geçmesini dilerim. Süleyman Orakçýoðlu ÝHKÝB Baþkaný

6 Sayýn Konuðumuz, Sizi, gelecekte benzer buluþmalara zemin saðlayacaðýný düþündüðümüz ve kümelenme konusunda uluslararasý düzeyde ülkemizde ilk kez gerçekleþtirilecek olacak olan Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda aðýrlamaktan dolayý büyük mutluluk duymaktayýz. Yirminci yüzyýlda yaþanmýþ olan ekonomik geliþmeler, ülkelerin büyüme ve refah saðlamaya odaklanmýþ makro ekonomik politikalarý üzerinde gerçekleþmiþtir. Ancak son 20 yýl içinde, mikro ekonomik koþullar ve bu koþullarýn ulusal rekabet gücü üzerindeki önemli etkileri hýzla anlaþýlmaya baþlanmýþtýr. Günümüzde birçok firma rekabet avantajlarýný korumak için yeniden yapýlanmak zorundadýr. Bu çerçevede; Kürelsel Davran Yerel Düþün deyimi büyük önem kazanmýþtýr. Bu baðlamda kümeler, firmalarýn çaba ve kaynaklarýný birleþtirerek sýnýrlarýný geliþtirme aracý olarak büyük ilgi görmektedir. Üniversitelerin, Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezlerinin, kamu ve özel sektör kurumlarýnýn paylaþtýklarý tecrübe ve çalýþmalarýn ekonomik ve rekabetçi geliþme üzerinde yarattýðý olumlu katkýlar, herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Kümelenme teknikleri kavramý, Türkiye için çok önemlidir ve bu teknikler ülkenin ekonomik geliþiminde yükselen roller oynayacaktýr. Konferansýmýz otomotiv, gýda, tekstil ve turizm alanýnda birçok kümelenme örneðini içermekte olup, seçkin ve tecrübeli konuþmacýlar ile küme geliþtirme alanýndaki uygulamacýlarý bir araya getirecektir. Türkiye ekonomisine gelecekte de katma deðer saðlayamaya devam edecek olan bu uluslararasý toplantýya katýlýmýn önemli bir fýrsat olduðuna inanmaktayýz. Konferansýmýzda iyi vakit geçirmeniz ve önümüzdeki iki gün içinde görüþmek dileðiyle Saygýlarýmýzla, Meral Sayýn David Ford Peter Wilson Proje Yöneticisi Proje Yöneticisi Proje Yöneticisi GAP-GÝDEM Projesi ABÝGEM Projesi MTK Projesi

7

8 09:30-10:00 Kayýt 10:00-11:30 Protokol Konuþmalarý 11:30-12:00 Kahve Arasý Sn. Süleyman Orakçýoðlu, ÝHKÝB Yönetim Kurulu Baþkaný, Ýstanbul Hazýrgiyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlar Birliði, ÝTKÝB Sn. Ý. Tamer Taþkýn, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Sn. Muammer Yaþar Özgül, GAP BKÝ Baþkaný, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý Sn. Holger Schroeder, Mali Ýþbirliði, Koordinasyon ve Yatýrýmlar Bölüm Baþkaný, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sn. Kürþad Tüzmen, Devlet Bakaný (Teþrifleri Halinde) 12:00-13:00 Açýlýþ Konuþmalarý 13:00-14:30 Öðle Yemeði Sn. Andrea Forti (Bilimsel Komite Üyesi, Ekonomi Danýþmaný, Centro Studi Industria Leggera) Sn. Mateja Dermastia (CEO, Anteja ECG ve Direktör, The Competitiveness Institute) 14:30-15:00 Sn. Sergio Arzeni (Direktör, Giriþimcilik Merkezi ve Baþkan, LEED Programý, OECD) 15:00-15:30 Kahve Arasý BÝRÝNCÝ GÜN 15:30-17:00 Salon A Oturum 1: Küme Teorileri ve Stratejileri Moderatör: Sn. Meral Sayýn (Proje Yöneticisi, GAP-GÝDEM projesi) Konuþmacýlar: Sn. Emiliano Duch (CEO, Competitiveness) Sn. Klaus Wurpts (Direktör, Food Production Cluster) Sn. Jean-Marie Rouillier (Baþkan, French Industrial Districts Club) Sn. Simona Marzetti (Genel Sekreter, INSME) Oturumlarýn Temasý: "Toplamýndan Fazlasý" Salon B Oturum 2: Rekabet ile Ýþ Birliði: Birlikte-Rekabet Moderatör: Sn. Ziya Altunyaldýz (Genel Müdür Yardýmcýsý, Ýhracat Genel Müdürlüðü, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý) Konuþmacýlar: Sn. Patricia Postigo-McLaughlin (Politika Uzmaný, DG Research M-3, AK) Dr. Manfred Enengl (Proje Müdürü, Otomotiv Kümesi, Clusterland) Sn. Fabio Russo (Endüstriyel Geliþim Uzmaný, Özel Sektörü Geliþtirme Bölümü, UNIDO) Sn. Eric Thibaut (Bilgi Yönetimi Bölümü Sorumlusu, FIST SA, CNRS, Directorate of Industrial Policy) 19:30 Gala Yemeði - Ýstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ýhracatçý Birlikleri (ÝTKÝB) Ev Sahipliðinde 09:30-11:00 Oturumlarýn Temasý: Yeni Ufuklar ve Fýrsatlar Oturum 3: Yenilikçilik ve AR-GE Moderatör: Sn. Enrico Venturini (Teknoloji Uzmaný, MTK projesi) Konuþmacýlar: Sn. Solitario Nesti (Genel Müdür, Tecnotessile S.r.l.) Sn. Giampaolo Pacini (Baþkan, Mix Consulting Network) Sn. Federica Fino (Fiat Research Centre) Oturumlarýn Temasý: Nasýl Yaptýk? Oturum 4: Tekstil Sektörü Moderatör: Sn. Peter Wilson (Proje Direktörü, MTK projesi) Konuþmacýlar: Sn. Ann Priest (Dekan, London College of Fashion) Sn. Jeff Scrivner (Baþkan, East Midlands Textiles Associations Ltd.) Sn. Peter Racklyeft (Takým Lideri, Ayakkabýcýlýk Eðitim Enstitüsü Projesi) 11:00-11:30 Kahve Arasý 11:30-13:00 Oturum 5: Moda ve Tasarým Moderatör: Sn. Lynne Hammond (Moda Uzmaný, MTK projesi) Konuþmacýlar: Dr. Philip Taylor (Direktör, Polimoda) Dr. Philippa Ashton (Araþtýrma ve Yüksek Lisans Bölüm Baþkaný, Bath School of Art and Design) Dr. Julia Gaimster (Retail Akademisi Baþkaný, Arcadia Group London) Oturum 6: Gýda Sektörü Moderatör: Sn. Murat Gürsoy (Ýþ Geliþtirme Danýþmaný, GÝDEM projesi) Konuþmacýlar: Sn. Peter Brul (Direktör, Agro Eco) Mr. Niels Gotke (Baþkan, Gýda Departmaný, Balýkçýlýk ve Tarým iþletmeciliði, Gýda Tarým ve Balýkçýlýk Bakanlýðý) Sn. Davide Ederle (Teknoloji Transferi ve Ýletiþim Müdürü, Parco Tecnologico Padano) 13:00-14:30 Öðle Yemeði ÝKÝNCÝ GÜN 14:30-16:00 16:00-16:30 Kahve Arasý 16:30-17:15 Oturum 7: Að Oluþturma ve Destek Moderatör: Sn. Selcuk Tanatar (Proje Direktör Yardýmcýsý, ABÝGEM projesi) Konuþmacýlar: Sn. Lidia Castagnoli (Proje Müdürü, Hermes Lab S.r.l.) Sn. Ken Thompson (CEO, Redburn Consulting) Sn. Jagat Shah (CEO, Global Network) Kapanýþ Oturumu Moderatörler: Doç. Dr. Erol Sayýn (Öðretim Üyesi, Orta Doðu Teknik Üniversitesi) Sn. Ahmet Ülgenerk (Proje Koordinasyon Birimi Direktörü, MTK projesi, ÝTKÝB) Oturum 8: Turizm Sektörü Moderatör: Sn. Vedat Kunt (Direktör, Ýzmir ABÝGEM) Konuþmacýlar: Sn. Carlos Almeida Estudante (Baþkan, ADERAM, Baþkan Yardýmcýsý, EURADA) Prof. François Vellas (Öðretim Görevlisi, University of Social Sciences Toulouse I) Sn. Walther Czerny (Ortak ve Danýþman, Austrian Tourism Consultants)

9 AÇILIÞ KONUÞMALARI Sn. Andrea Forti - Bilim Komitesi Üyesi, Ekonomi Danýþmaný, Centro Studi Industria Leggera Andrea Forti 20 yýl önce kariyerine baþladýðý IRS de Ekonomik Geliþme ve Endüstriyel Politika Çalýþma Grubu nun Baþkaný dýr. Endüstriyel politika ve yerel kalkýnma araþtýrmasý çerçevesinde CSIL de Kýdemli Ekonomi Danýþmanlýðý görevini yürütmektedir. Andrea Forti nin tecrübeleri arasýnda Avrupa Komisyonu nun Cecchini Raporu ( Avrupa-Dýþý Maliyet Üzerine Araþtýrma ) çalýþmasýnýn birinci bölümü olan Avrupa Mücadelesi Tek Pazarýn Faydalarý adlý raporun taslak çalýþmasýnýn hazýrlanmasý bulunmaktadýr. Ayrýca Andrea Forti Ýtalya da sanayi bölgeleri ve yerel kalkýnma konularýnda birçok araþtýrma projesi, AB fonu ile yürütülen TACIS teknik destek projeleri, kamu tedarik pazarlarý konusunda bir Avrupa Komisyonu projesininin yaný sýra giyim ve tekstil endüstrisinde birçok araþtýrma projesinde önemli görevler üstlenmiþtir. Andrea Forti ayný zamanda Ýtalya da üniversitelerde Endüstriyel Ekonomi ve Avrupa Entegrasyonu Ekonomisi konularýnda ders vermektedir. Otuzdan fazla makale yazmýþ olan Andrea Forti Ýl Mulino tarafýndan yayýmlanan Ýtalyan Endüstrisi ve Endüstriyel Politikasý konulu CER-IRS Raporu nun uzun bir süre boyunca editörlüðünü yapmýþtýr. CSIL, 1980 yýlýnda Ýtalya nýn Milano kentinde kurulmuþ olan baðýmsýz bir araþtýrma ve danýþmanlýk þirketidir. Þirketin uzmanlýk alanlarý uygulamalý ekonomik araþtýrma, KOBÝ ekonomisi ve geliþtirme proje ve programlarýna destek saðlamaktýr. 25 ortaðý; ekonomistler, mühendisler, siyaset bilimciler, yönetim danýþmanlarý, teknoloji uzmanlarýndan oluþmaktadýr. CSIL Development, stratejik analiz, özellikle bölgesel ekonomi ve küçük ve orta büyüklükteki iþletmeler ekonomisi alanlarýnda uzmanlaþmýþ CSIL uzmanlarýndan oluþur. Bu ekip kamu politikalarýnýn ve geliþtirme proje ve programlarýnýn mali ve sosyo-ekonomik açýdan deðerlendirilmesi konularýnda kendine özgü bir metodoloji geliþtirmiþtir. Sunum, küresel rekabet ortamýnda karþýlaþýlan zorluklar, kümeler ve yerel üretim sistemlerinin potansiyeli üzerine odaklanacaktýr. Özellikle, Ýtalyan deneyimi ve geliþmekte olan ekonomilerin geleneksel üretim sektörleri üzerinde yarattýðý baskýlar gibi konulara deðinilecektir. Sunum ile kümelerin küresel deðer zinciri yaklaþýmý çerçevesinde pazar konumlandýrmasý konusu aþaðýdaki baþlýklar altýnda incelenecektir: i) kümeler deðer zincirinin farklý tabakalarýnda uzmanlaþma eðilimindedir, ii) uzmanlaþma yalnýz kümeler arasýnda gerçekleþmez, bir küme dahilinde de gerçekleþebilir, iii) bir sektör çerçevesinde birçok küme bulunur ancak bunlarýn yalnýz bir kaçý gerçek birer yenilikçilik merkezine dönüþebilir. Ýletiþim Bilgileri: CSIL-Centre for Industrial Studies c.so Monforte Milan Ýtalya Dünya çapýnda var olan rekabetin yol açtýðý baskýlar kümelerin varlýðýný tehlikeye düþürmemekle birlikte kümelenmeleri bir düzenleme sürecine yöneltecektir: Rekabet güçlerini koruyabilmek için iþletmeler, kümeler ve bölgeleri, izole iþletmeler olmaktan çýkýp küme gruplarý oluþturmak gibi stratejileri benimsemek durumundalardýr. Tel : Faks : E-posta : Web :

10 AÇILIÞ KONUÞMALARI Sn. Mateja Dermastia - CEO, Anteja ECG ve Direktör, The Competitiveness Institute Mateja Dermastia öðrenimini University of Ljubljana nýn Ekonomi ve Fen ve yine ayný üniversitenin Kimya Bölümü nde tamamlamýþtýr. Bir danýþmanlýk þirketi olan Anteja ECG nin yöneticisi olan Mateja Dermastia, bu görevinden önce Slovenya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlýðý bünyesinde bir kaç yýl süreyle Ýç Ýþleri Müsteþarý olarak görev yapmýþtýr. The Competitiveness Institute ün direktörü ve University of Ljubljana Ekonomi Bölümü nde Rekabet ve Ýþ birliði Enstitüsü nün danýþma kurulu üyesi olan Mateja Dermastia küme geliþtirme alanlarýnda AB ve OECD bünyesindeki farklý uzman gruplarýnýn da üyesidir. Slovenya nýn rekabetçi kümelenme ve yenilikçilik programlarýndan sorumlu üst düzey görevli olarak görev yapmýþtýr. 10 yýlý aþkýn bir süre boyunca danýþmanlýk yapmýþ, ITEO ve Uluslararasý Rekabet Merkezi yle çalýþmýþtýr. Kümelenme ve yenilikçilik sistemleri alanýnda araþtýrmacý ve danýþman olarak etkin bir þekilde görev yapmýþ olan Mateja Dermastia, geçiþ dönemindeki ekonomilerde kümelenme, kümeler için harita belirlenmesi, kýyaslama ve endüstriyel analiz alanlarýnda oldukça deneyimlidir. Anteja ECG, müþterilerinin rekabetçi küresel pazarý anlamasý ve buna yanýt vermeleri için çalýþan ekonomist ve yönetim profesyonellerinden oluþmuþ bir ekiptir. Ýþletmeler, hükümetler, çalýþanlar ve üniversiteler geniþlemekte olan dünya ekonomisinde her geçen gün yeni zorluklarla karþýlaþmaktadýr. Anteja ECG, söz konusu gruplarýn, ekonomik baþarý kazanmayý garantileme ve insanlarýn yüksek bir yaþam kalitesine sahip olmasýný amaçlayan yenilikçilik ve rekabetçilik yaklaþýmlarý çerçevesinde, organize olmalarýna yardýmcý olur. Kurumun müþterileri arasýnda yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumlarý, þirketler, endüstri kümeleri, iþ gücü geliþtirme organizasyonlarý, ticaret odalarý ve uluslararasý baðýþ kurumlarý bulunmaktadýr. Anteja ECG nin benimsemiþ olduðu büyüme stratejisi geliþtirilmesi yaklaþýmý, hem yapýlan analizin doðru olmasýný hem de stratejinin yaratýlmasý sürecinde gerek en iyi düþünebilenlerin gerekse en önemli iþ, hükümet, eðitim ve finans kurumlarýnýn ve sivil toplumlarýn kullanýlmasýný saðlar. Bu sayede, yalnýz ortaya çýkan yaklaþýmýn kümelerin içsel yeteneklerine uygun olacak þekilde ayarlanmýþ olmasý deðil, stratejinin baþarýlý bir þekilde uygulanmasý da en üst seviyede saðlanýr. THE COMPETITIVENESS INSTITUTE(TCI), kâr amacý gütmeyen, kümelenme pratisyenlerinin biraraya geldiði küresel bir aðdýr. Küme temelli rekabetçilik giriþimlerinin að oluþturma, araþtýrma ve eðitim faaliyetleri aracýlýðýyla yaygýnlaþtýrýlmasý ve baþarý kazanmasý alanýnda faaliyet göstermektedir. TCI nýn misyonu, yaþam standartlarýný yükseltmek ve bölgelerin yerel rekabet gücünü küme temelli geliþtirme giriþimleri aracýlýðýyla dünya çapýnda güçlendirmektir. TCI nýn hedefleri arasýnda küme temelli rekabetçiliðin ve geliþtirme stratejilerinin teþvik edilmesi, kümelerin rekabet güçlerinin artýrýlmasýna yönelik metodolojilerin iyileþtirilmesi ve kümelenme geliþtirme pratisyenlerinin profesyonellik seviyelerinin yükseltilmesi bulunmaktadýr. Sunumun amacý kümelenme geliþtirmenin nasýl yapýlacaðýný anlatmak deðil, geçiþ sürecindeki bir ekonomide küme politikasýnýn uygulanmasý deneyimini sunmaktýr. Sunumun ilk bölümünde genel anlamýyla kümelenme kavramý ele alýnacaktýr (Ekonomik Büyüme ve Rekabette Kümelerin Rolü veya Yaratýcý Ekonomide Kümeler: Politikalar ve Stratejiler vb.). Slovenya vakasý durum incelemesi amaçlarýyla özel olarak ele alýnacaktýr. Slovenya Hükümeti nin politika yaþam döngüsü yaklaþýmýný ne þekilde kullanmýþ olduðu görülecektir. Kümelenme kavramýnýn nasýl ortaya çýktýðý, haritalandýrma ve ihtiyaç analizi aþamasý ve bunlarý takiben politika tasarýmý ve uygulamasý sunulacaktýr. Sunumda uygulama süreci boyunca yapýlmýþ olan iç ve dýþ deðerlendirmeler, bu çalýþmalarýn baþlýca sonuçlarý özetlenecektir. Ýletiþim Bilgileri : Anteja ECG d.o.o. c v Mestni log 55 SI-1000 Ljubljana Slovenya Tel : Faks : E-posta : Web :

11 AÇILIÞ KONUÞMALARI Sn. Sergio Arzeni - Direktör,Giriþimcilik Merkezi - Baþkan, LEED Programý, OECD Sergio Arzeni, 1 Temmuz 2004 tarihinden bu yana OECD nin yeni Giriþimcilik Merkezi nin yöneticiliðini yapmakta ve 1994 ten beri Yerel Ekonominin ve Ýstihdamýn Geliþtirilmesi (LEED) Programý nýn baþkanlýðýný yürütmektedir. Çalýþmalarý aðýrlýklý olarak yenilikçilik ve giriþimcilik, iþ yaratma ve toplumsal uyum, KOBÝ finansmaný ve uluslararasýlaþtýrma, iþ kümeleri ve alan tabanlý ekonomik geliþim ve toplum kapasite yaratma yaklaþýmlarý üzerinedir. Sergio Arzeni, 20 yýldan uzun bir süre OECD de üst düzey ekonomist olarak görev yapmýþ, birçok rapor yayýmlamýþ ve sorumlu olduðu alanlarla ilgili geniþ bir yayýn yelpazesini denetlemiþtir. Sergio Arzeni, OECD deki görevine baþlamadan önce Ýtalya Meclisi nde, Ýtalya Ticaret Odalarý nda ve Avrupa Komisyonu bünyesinde ekonomist olarak görev yapmýþtýr. Ekonomi alanýnda çalýþan bir gazeteci olarak birçok Ýtalyan gazetesi ve uluslararasý gazetelede çalýþmalar yapmýþtýr. Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü, otuz farklý ülke hükümetinin beraber çalýþarak küreselleþmenin ekonomik, toplumsal ve yönetiþimle ilgili zorluklarýna eðildiði ve küreselleþmenin sunacaðý fýrsatlarý kullanma amacý taþýyan benzersiz bir kuruluþtur.) Örgüt, hükümetlerin edindikleri politika deneyimlerini karþýlaþtýrabilecekleri, ortak sorunlara çözüm arayabilecekleri, en iyi uygulamalarý belirleyebilecekleri, ulusal ve uluslararasý politikalarý koordine edebilecekleri bir ortam sunar. Üyelerin birbirleri üzerindeki etkinin politikalarýn geliþtirilmesine ve esnek hukukun uygulanmasýna yönelik -OECD Kurumsal Yönetiþim Ýlkeleri gibi baðlayýcý olmayan enstrümanlarteþvik edici bir görev görebileceði ve zaman zaman resmi anlaþma ya da antlaþmalarýn imzalanmasýnýn söz konusu olabileceði bir forumdur. Sunum kümelerin uluslararasýlaþtýrýlmasý ve OECD nin bu alandaki çalýþmalarý üzerine odaklanacaktýr. Ýlgili adresler: (http://www.oecd.org/dataoecd/43/23/ pdf) (http://www.oecd.org/dataoecd/33/16/ pdf) (http://www.oecd.org/department) (http://www.oecd.org/document/46) Ýletiþim Bilgileri O.E.C.D. 2 rue André-Pascal Paris cedex 16 Fransa Tel : Faks : E-posta : Web :

12 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 1 Küme Teorileri ve Stratejileri Moderatör Sn. Meral Sayýn - Proje Yöneticisi, GAP-GÝDEM Projesi Meral Sayýn ýn, Þehir ve Bölge Planlama dalýnda lisans, Endüstri Mühendisliði Yöneylem Araþtýrma Anabilim dalýnda ise yüksek lisans derecesi vardýr. Meral Sayýn, KOBÝ Geliþtirme alanýnda ilk görev yaptýðý KOSGEB de 16 yýl çalýþmýþtýr. Bu sürenin son sekiz yýlýnda KOSGEB in Bilgi Sistemleri ve E-Ticaret Grup Baþkanlýðý görevini yürütmüþtür. Ayný süreçte Avrupa Komisyonu nun KOBÝ Geliþtirme Programlarýndan biri olan ve Türkiye de ilk kez kurulan Avrupa Bilgi Merkezi nin de yöneticiliðini yürütmüþtür. KOSGEB de çalýþtýðý süre boyunca Meral Sayýn, aþaðýda belirtilen bazý önemli KOBÝ ler için Bilgi Toplumu Projelerini yönetmiþtir: - KOBÝNET ( 5000 üyeli Türkiye nin ilk KOBÝ ticaret portalý olarak 1998 yýlýnda kurulmuþtur), - Avrupa Bilgi Merkezi (1994 yýlýnda kurularak, 2002 yýlýna kadar ulusal merkez olarak hizmet vermiþ ve mevcut Avrupa Bilgi Merkezleri nin temellerinin oluþumuna katký saðlamýþtýr.) - Ýnternet Kýraathaneleri ( yýllarý arasýnda iþletmelerde bilgi ve iletiþim teknolojileri kullanýmý konusunda bilinçlendirme oluþturmak amacýyla 32 ilde kurulmuþtur.) Meral Sayýn, halen 2002 yýlýnda baþlatýlan AB-GAP Bölgesel Kalkýnma Programý nýn KOBÝ Geliþtirme Bileþeni olan GÝDEM (Giriþimci Destekleme Merkezleri) Projesinin Proje Koordinatörü olarak görev yapmaktadýr. Bu projede GAP Bölgesinde, iþ destek hizmetleri ve kümelenme faaliyetleri ile sektörel rekabet gücünü yükselterek yerel ekonomik kalkýnmaya katký saðlayacak bazý baþarýlý alt projeler yürütülmektedir. Meral Sayýn ýn baþlýca uzmanlýk alanlarý KOBÝ geliþtirme, yerel ekonomik kalkýnma, kümelenme, uluslararasýlaþtýrma, bilgi toplumu politikalarý ve uygulamalarý ve bu konularla ilgili AB politikalarýdýr. Ýletiþim Bilgileri GAP-GÝDEM Proje Ofisi Koza Sokak, 37-8, 06070, GOP Ankara Türkiye Oturum 1 dahilinde ele alýnacak baþlýca hususlardan bazýlarý aþaðýda belirtilmiþtir. Kümelenme yaklaþýmý iþletme ve yerel ekonomi düzeyinde ya da makroekonomik ortamda rekabet gücünü ne þekilde teþvik eder? Kümelenme çerçevesinde yerel ortaklýklarýn ve iþbirliðinin önemi nedir? Yerel yönetiþim, kümelerinin baþarýsýný ne þekilde etkiler? Yaratýcý yenilik (inovasyon) tabanlý kümeler ne açýdan önemlidir? Baþarýlý kümelerin oluþturulmasýnda hükümetin üstleneceði rol ne olabilir? Baþarýlý kümelerin oluþturulmasýnda bilgi aðlarýnýn ve að kurmanýn önemi nedir? Kentsel ve bölgesel kalkýnma planlarýnda ya da genel olarak mekansal geliþimlerde kümelerin etkisi nedir? Oturum 1 in konusu temel olarak kümelenme teorileri ve stratejilerine dayandýðýndan, konuþmacýlar isterlerse bazý baþarýlý stratejileri ve ilgili uygulamalarý açýklamak üzere örnek vakalara deðinebilirler. Tel : , Faks : E-posta : Web :

13 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 1 Küme Teorileri ve Stratejileri Sn. Emiliano Duch - CEO, The Cluster Competitiveness Group S.A. Emiliano Duch, The Cluster Competitiveness Group S.A. nýn kurucusu ve baþkanýdýr. Emiliano Duch, Universitat Politècnica de Catalunya da aldýðý mimarlýk eðitiminin üzerine Harvard Üniversitesi nde Kamu Yönetimi alanýnda ve yine ayný dalda Harvard Business School da yüksek lisans öðrenimi görmüþtür. Emiliano Duch, Ýspanya nýn farklý bölgelerinde, Ýngiltere, Ýtalya, Fransa, Belçika, Danimarka, Ýsveç, Arjantin, Kolombiya, Tayland gibi dünyanýn farklý ülkelerinde bulunan kamu yönetimi kuruluþlarýnýn ve hükümetlerin ve Avrupa Birliði, Birleþmiþ Milletler, Dünya Bankasý ve Amerika Ülkeleri Kalkýnma Bankasý gibi çok taraflý kuruluþlarýn kümelendirme politikalarý konusunda bölgesel geliþim danýþmaný olarak görev yapmýþtýr. Emiliano Duch, The Competitiveness Institute un kurucu üyesidir. COMPETITIVENESS, (www.competitiveness.com) kümelerinin rekabet gücünün teþvik edilmesinin saðlanmasý yoluyla bölgelerin kalkýnmasýnýn saðlanmasý alanýnda uzmanlaþmýþ öncü bir danýþmanlýk þirketidir. COMPETITIVENESS, Harvard Üniversitesi nde Profesör olarak görev yapan Michael E. Porter in liderliðinde gerçekleþtirilmiþ çalýþmalarýn devamý olarak 1994 yýlýnda kurulmuþtur. Günümüzde Avrupa ve Latin Amerika da 20 den fazla danýþmanla faaliyet göstermektedir. COMPETITIVENESS, bölgesel üretimi artýrmaya ve yerel ekonomik geliþimi güçlendirmeye yönelik küme tabanlý rekabetçilik politikalarý tasarlamakta ve bunlarý uygulamaya koymaktadýr. Hükümetler ve baðýþ kuruluþlarý için dünya çapýnda 100 ü aþkýn projeyi tamamlamýþ ve kümelenme alanýnda uzmanlaþmýþ lider bir þirket konumundadýr. Sahip olduðu liderlik konumuna kümelenme politikasý yoluyla stratejik deðiþimi daðýtmaya yönelik kararlý görüþleri ile ulaþmýþtýr. COMPETITIVENESS ve WYG International (www.wyginternational.com) EUROPEAID e kümelendirme ve rekabetçilik odaklý teknik yardým programlarý sunmak amacýyla bir ortaklýk kurmuþlardýr. Ýletiþim Bilgileri The Cluster Competitiveness Group, S.A. Masia Can Fatjó del Molí Parc Tecnològic del Vallès Cerdanyola del Vallès (Barselona) Ýspanya Tel : Faks : E-posta : Web :

14 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 1 Küme Teorileri ve Stratejileri Sn. Klaus Wurpts - Direktör, Industrial Initiative for Central Germany Klaus Wurpts, Almanya da bulunan University of Liepzig ve Paris te bulunan Sciences Politique te Siyaset Bilimi eðitimi almýþtýr yýlýndan beri Industrial Inýtiative of Central Germany de yönetici olarak görev yapmaktadýr. Klaus Wurpts ayný zamanda Orta Almanya da üç federal eyaletten oluþmuþ bir bölge olan Mitteldeutschland da kümelenme sürecinin proje baþkanýdýr. Klaus Wurpts bu proje öncesinde çeþitli enstitülerde bilimsel asistan olarak görev yapmýþ, serbest yazar ve gazeteci olarak çalýþmýþtýr yýlýnda kurulmuþ olan Industrial Initiative for Central Germany (IICG), Orta Almanya nýn ulusal ve uluslararasý profilini yükseltmeyi amaçlayan iþletmeler tarafýndan kurulmuþ özel bir giriþimdir. IICG nin faaliyetleri Orta Almanya dahilindeki iþletmeler, bilim kurumlarý ve yönetimler arasýndaki iþ birliðini teþvik etmeyi amaçlamaktadýr. IICG nin odak noktasý, özellikle otomotiv, yaþam bilimleri, kimya/plastik ve gýda sektörlerinde kümelenme faaliyetlerine eþgüdüm kazandýrýlmasý ve bunlarýn yönetilmesidir. IICG, yenilikçilik ve rekabetin sürdürülebilir þekilde artýrýlmasýna yönelik projeler geliþtirmektedir. Bu projelerin en önemlilerinden biri sadece kümelerden gelecek adaylarý katýlýma davet eden bir yenilikçilik ödülüdür. Ýletiþim Bilgileri Industrial Initiative for Central Germany Brühl D Lipzig Almanya Orta Almanya, geleneksel olarak ekonomik açýdan baþarýlý bir bölge olma özelliðine sahiptir. Günümüzde, bölgede üç farklý yönetimin sýnýrlarý bulunmaktadýr. Eyalet yönetimlerinin farklý stratejilerine baðlý olarak iþ geliþtirme alanýnda Almanya nýn Yeniden Birleþme sürecinden beri gerçekleþmekte olan yapýsal deðiþimler engellerle karþýlaþmakta, kuruluþlar ve endüstri arasýndaki iþ birliði ve araþtýrma bu durumdan etkilenmektedir. Altý yýl önce, üç eyalet arasýndaki iþ birliðinin teþvik edilmesine ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik endüstri alanýndaki uluslararasý oyuncularla beraber (aralarýnda BMW, Dow Chemical, Siemens, Bayer ve benzerleri bulunmaktaydý) Orta Almanya Endüstriyel Giriþimi (IICG) kurulmuþtur. Son iki yýl içinde IICG nin en önemli baþarýlarýndan biri çoðunlukla iþletmeler tarafýndan iþletilen dört adet bölgesel kümelendirme oluþturulmasýdýr. Sunumda, faaliyetlerin gerçekleþtiði süreçte edinilen deneyimler sunulacak ve oluþturulmuþ bölgesel kümelenmelerin iþleyiþi ve sonuçlarý anlatýlacaktýr. Tel : Faks : E-posta : Web :

15 Oturum Temasý : Toplamýndan Fazlasý OTURUM 1 Küme Teorileri ve Stratejileri Sn. Jean-Marie Rouillier - Baþkan, French Industrial Districts Club Fransa Endüstri Bölgeleri Kulübü (CDIF) Baþkaný. Kuruluþ, 2002 yýlýndan beri 50 kadar kümelenmeye, yerel üretim sistemine ve rekabet kutbuna katýlmýþtýr. Glass Valley in genel delegesi (7000 iþin yerel üretim sistemleri sýnýflandýrmasý). Bölgesel Ekonomiler Ulusal Konseyi nin (CNER) Ýdarecisi. Tunus National School of Agriculture da asistan-öðretmen ( ). Seine-Maritime Geliþim Kurumu nun eski üst düzey yöneticisi. Agronomi Mühendisi - Ekonomist. Þövalye, National Merit Order. French Industrial Club (CDIF), 50 yerel üretim sistemini baþka bir deyiþle kümesini biraraya getiren bir federasyondur. Endüstriler arasý bilgi aðlarýn üst aðý niteliðindeki bu kurum aracýlýðýyla birkaç bin küçük ve orta ölçekli iþletme biraraya gelmektedir. Yerel küme yöneticilerinin CDIF e baþvurma sebepleri arasýnda: - Toplantý, seminer ve tematik forum aracýlýðýyla deneyimleri paylaþma fýrsatýný bulmalarý, - Denetleme, aktifleþtirme, yöntemler ve stratejik bilgi, CDIF edisyonlarý konularýnda kaynak merkezi olmasý, - Öneriler sunarak kümelerin bölgesel, ulusal ve Avrupa çapýnda geniþlemekte olan beklentilerine yardýmcý olacak iletiþim altyapýsýný saðlamasý - Kümelerin oluþum aþamasýnda yardým saðlamasý, - CDIF üyelerinin benzer kümelerinden edinilmiþ yetenek ve deneyimin paylaþýldýðý bir platform olarak görmeleri bulunmaktadýr. CDIF, bünyesindeki stateji ve fýrsatlar komitesi tarafýndan giriþimci, yenilikçi, bölgesel ve kamusal karar alma alanlarýndaki temsilcilerin katýlýmýyla yönetilmektedir. Komite, CDIF deðerlerinin paylaþýlmasý ve kabul edilmesi dýþýnda að araþtýrmalarýna cevaben bilgi toplanmasý konusunda da etkin bir þekilde çalýþmaktadýr. CDIF nin iletiþim ve eriþim bilgileri: -Ýnternet sitesi:www.cdif.fr -Bülteni SPL Ýletiþim Bilgileri CDIF 14 rue Passet Lyon Fransa Tel : Faks : E-posta : Web : Sunumda CDIF in uzmanlýk alanlarý ve bölgeleri dahilindeki ekonomik oyuncularýn sürekli olarak deðiþmekte olan dünya rekabetiyle baþa çýkabilmeleri için organize edilmeleri konusunda edinilen bilgiler aktarýlacaktýr. Fransa, kümeler ya da bölgeler olarak adlandýrýlan, bölge çekiciliði politikasýna dayanýlarak geliþtirilen iki kurumsal að politikasýna sahiptir: Yerel Üretim Sistemleri (LPS) 1999 yýlýndan bu yana 100 den fazla yerel üretim sistemi sýnýflandýrýlmýþtýr. Sýnýflandýrmanýn amacý, ayný faaliyetlerde bulunan KOBÝ ler arasýnda iþ birliði kurulmasýný saðlamaktýr yýlýnda oluþturulmuþ olan rekabet merkezleri, Fransa daki yenilikçilik faaliyetlerinin uluslararasý platforma taþýnmasý amacýyla, araþtýrma dünyasý ve üniversitelerin endüstriyel iþ birliðine gitmesini amaçlamaktadýr.bu amaçla 67 merkez kabul görmüþtür.. Bu iki iþ birliði türü birbirini tamamlar niteliktedir ve KOBÝ lerin teknolojik izleme ve yeniliklere katýlmasýný mümkün kýlmakta ve ülke çapýnda iþ yaratýlmasýnda kaynak saðlamaktadýr. Yerel Üretim Sistemleri nasýl yaratýlýr, rekabet merkezlerinin teþvik edilmesi ya da KOBÝ lere açýlmasý gibi konular CDIF ýn (Fransa Endüstri Bölgeleri Kulübü) amaçlarý arasýnda yer almaktadýr.

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

KAÝTE Kongre Resmi Sponsorlarý KAÝTE KAÝTE KONGRESÝ KÜRESE REKABET ve DÜNYA VATANDAÞIÐI 12-14 KASIM 2007 Ýstanbul ütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý KAÝTE KONGRESÝ ne sponsor olan kuruluþlara katkýlarýndan

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı