YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER: HES LER TABÝÎ ALANLARI YOKEDÝYOR Ha be ri say fa 16 da YGER EK TEN HA BER VE RiR Haf ta lýk E lif e ki iç say fa lar da YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr Kemalizm kaybettirdi, Bediüzzaman çað atlatýr Michael Sendker ALMAN MICHAEL SENDKER: TÜRKÝYE SAÝD NURSÎ'NÝN DEÐERÝNÝ ANLAMAKTA GECÝKTÝ. TÜRKÝYE OKTAN AB ÜYESÝ OLMUÞTU n Al man genç lik ha re ket le ri nin ön de ge len i sim le rin den bi ri o lan ve Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne des tek ve ren ma ka le siy le gün de me ge len Mic ha el Send ker, Be di üz za man ýn gö rüþ le ri doð rul tu sun da ha re ket e den bir Tür ki ye nin u zun yýl lar ön ce sin de Av ru pa ül ke le ri se vi ye si ne ge le bi le ce ði ni i fa de et ti. So ru la rý mý zý ce vap la yan Send ker þun la rý söy le di: DÝNSÝZ MODERNLEÞMEYE KARÞIYDI n Di ye bi li rim ki, e ðer Tür ki ye de Mus ta fa Ke mal in gö rüþ le ri, ya ni Ke ma lizm i de o lo ji si ye ri ne, Sa id Nur sî nin gö rüþ le ri ka bul gör sey di, Tür ki ye þim di ye ka dar çok tan Av ru pa Bir li ði dü ze yin de bir ül ke o la bi lir, da ha ký sa za man da çað at la ya bi lir di. að da þý o lan Mus ta fa Ke mal in ak si ne, Sa id Nur sî di nî de ðer ler den a rýn dý rýl mýþ bir mo der ni zas yo na kar þýy dý. BEDÝÜZZAMAN AVRUPA ÝKÝDÝR DÝYOR n Be di üz za man'ýn Av ru pa i le il gi li tes bit le ri ne de dik kat çe ken Send ker þöy le ko nuþ tu: E ser le ri nin bir ye rin de Nur sî nin Av ru pa yý i ki kýs ma a yýr dý ðý na þa hit o lu yo ruz lar da ka le me al dý ðý bir e se rin de Nur sî, bir i yi, bir de kö tü Av ru pa dan bah se di yor. Kö tü Av ru pa nýn ne ti ce sin de a te izm ve din siz li ðin or ta ya çýk tý ðý ný söy le ye bi li riz. U mut Ya vuz un ha be ri say fa 6 da TÜSÝAD BAÞKANI BOYNER ÝN YUMURTALI PROTESTOLARA YORUMU Gençlik anlayýþ bekliyor n TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner, son bir kaç gündür gündemi meþgul eden, öðrencilerin yumurta atma tartýþmalarýna deðinerek, gençliðin muhalefet demek olduðunun unutulmamasý gerektiðini söyledi. ''Bizim tartýþan, konuþan, sorgulayan gençlere ihtiyacýmýz var" diyen Boyner; iþ dünyasýna, kanaat önderlerine, siyasetçilere, yöneticilere düþenin de anlayýþ, empati ve diyalog kurma çabasý olduðunu belirtti. Ha be ri say fa 4 te ORDUDAN ATILANLARIN ÝTÝRAZIYLA ÝLGÝLÝ HÝBÝR ÝÞLEM YAPILAMAZ MSB den YAÞzedelere red n Ýstanbul Millî Savunma Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði, YAÞ kararýyla ordudan ihraç edilen askerlerin dilekçesine ret cevabý verdi. Bakanlýk, anayasa deðiþikliðinden önce ordudan atýldýklarý için itirazlarýyla ilgili bir iþlem yapýlmayacaðýný savundu. Bu arada, CHP, 1971 ve 1980 darbeleri ile 28 Þubat sürecinde disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan atýlan ve yargý yolu kapatýlan binlerce YAÞ maðdurunun haklarýnýn iade edilmesi için kanun teklifi hazýrladý. Ha be ri say fa 5 te Din öz gür lü ðün de ka ra lis te de yiz n Di ya net-sen Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, u lus la ra ra - sý ya yýn la nan ra por lar da din öz - gür lü ðü ko nu sun da Tür ki ye nin ka ra lis te de ol du ðu nu be lir te rek, Kur ân e ði ti min de uy gu la nan yaþ sý nýr la ma sý, bir ta raf tan hay - di kýz lar o ku la di ye kam pan ya lar yü rü tü lür ken, ký lýk ký ya fet ve bir di zi i de o lo jik da yat ma lar so nu - cun da öð ren ci le rin e lin den e ði tim hak la rý ça lýn mak ta dýr de di. Ha be ri say fa 4 te Alman bakan imamlarla buluþtu n Al man ya Ý çiþ le ri Ba ka ný Tho - mas de Ma i zi re, es ki baþ kent Bonn da ilk kez i mam lar la bu luþ - tu. Al man ya Ýs lâm Kon fe ran sý ü - ye si ku ru luþ la ra men sup yö ne ti - ci ler ve i mam la rýn ka týl dý ðý bu luþ - ma da Ba kan de Ma i zi e re i mam - la rýn ta lep ve þi kâyet le ri ni din le di, Ýs lâm düþ man lý ðý ve Ýs la mo fo bi i - le mü ca de le et me sö zü ver di. Ha be ri say fa 11 de Ýsrail li Ayalon: Özre gerek yok n Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Da ni A ya lon, Gaz ze yar dým ge mi - le ri ne dü zen le nen bas kýn i le il gi li Ýs ra il in Tür ki ye den ö zür di le me - si ne ge rek ol ma dý ðý ný söy le di. Ha be ri say fa 11 de Ýs tan bul da ge ce baþ la yan yað mur ve fýr tý na sa bah sa at le rin den i ti ba ren ka ra dö nüþ tü. Ýs tan bu llu lar felç o lan tra fik te iþ - yer le ri ne ve o kul la ra geç sa at ler de u laþ tý lar. Fýrtýna sebebiyle evlerin çatýsý uçtu, direkler devrildi. FO TOÐ RAF: A A Ýstanbul karla uyandý ÞÝDDETLÝ FIRTINA VE YAÐIÞ HAYATI OLUMSUZ ETKÝLEDÝ n Edirne, Kýrklareli, Tekirdað, Ýstanbul ve Bolu ya yýlýn ilk karý düþtü. Ýstanbul da etkili olan fýrtýna ve yaðýþ sebebiyle deniz seferleri yapýlamadý, uçaklar baþka alanlara yönlendirildi. Soðuk hava ve þiddetli yaðýþ, trafiði de felç etti. Fatih te bir evin çatýsý uçtu. Eyüp te ise elektrik direði yola devrildi. SOÐUK HAVA 10 GÜN KALACAK n Bugün ise Bursa, Bolu, Kütahya, Manisa, Ankara, Tokat, Konya, Sivas ve Isparta boyunca yoðun kar yaðýþý bekleniyor. Soðuk hava Türkiye genelinde 10 gün kalacak. Sonraki günlerde Anadolu genelindeki yaðýþlar hep kar þeklinde düþecek. Say fa 3 te ISSN MEDYA GÜLÜYSE DEMOKRASÝ DE GÜLÜ OLUR Elif Nur Kurtoðlu nun Haberi sayfa 4 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ LÂHÝKA Bu vatan Risâle-i Nur a muhtaçtýr Be di uz za man Sa id Nur si. gelecek yakýn bir zamanda, bu Size katiyen ve çok emârelerle ve kat î kanaatimle beyan ediyorum ki, vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i Ýslâma ve dünyaya karþý gayet þiddetle Risâle-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak. Si ze ka ti yen ve çok e mâ re ler le ve ka tî ka na a tim le be yan e di yo rum ki, ge le cek ya kýn bir za man da, bu va tan, bu mil let ve bu mem le ket te ki hü kû met, â lem-i Ýs lâ ma ve dün ya ya kar þý ga yet þid det le Ri sâ le-i Nur gi bi e ser le re muh taç o la cak; mev - cu di ye ti ni, hay si ye ti ni, þe re fi ni, me fâ hir-i ta ri - hi ye si ni o nun ib râ zýy la gös te re cek tir. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 69 *** Bu va tan, bu mil let ve bu va tan da ki ehl-i hü kü - met, ne þe kil de o lur sa ol sun, Ri sâ le-i Nur a e þedd-i ih ti yaç la muh taç týr lar. De ðil kork mak ve ya hut a - dâ vet et mek, en din siz le ri de, o nun din dâ râ ne, hak pe res ta ne düs tur la rý na ta raf tar ol mak ge rek tir. Me ðer ki, bü tün bü tün mil le te, va ta na, hâ ki mi yeti Ýs lâ mi ye ye hý ya net o la. ün kü bu mil let ve va tan, ha yat-ý iç ti ma i - ye si ve si ya si ye si a nar þi lik ten kur tul mak ve bü yük teh li ke ler den ha lâs ol mak i çin, beþ e sas la zým ve za ru rî dir. Bi rin ci si: Mer ha met. Ý kin ci si: Hür met. Ü çün cü sü: Em ni yet. Dör dün cü sü: Ha ram ve he lâ lý bi lip ha ram dan çe kil mek. Be þin ci si: Ser se ri li ði bý ra kýp i ta at et me li dir. Ýþ te Ri sâ le-i Nur, ha yat-ý iç ti ma i ye ye bak tý ðý va - kit bu beþ e sa sý te min e dip, hem â sâ yi þin te mel ta - þý ný tes bit ve te min e der. Ri sâ le-i Nur a i li þen ler kat i yen bil sin ler ki, on la rýn i liþ me si, a nar þi lik he sa - bý na, va tan ve mil le te ve a sâ yi þe düþ man lýk týr. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 345 *** E vet, di nin, þe ri a týn ve Kur ân ýn yüz den zi ya de týl sým la rý ný, mu am ma la rý ný hal ve keþ fe den; ve en mu an nid din siz le ri sus tu rup il zam e den; ve Mi raç ve haþr-i cis ma nî gi bi sýrf a kýl dan çok u zak zan ne - di len Kur ân ha ki kat le ri ni en mü te mer rid ve en mu an nid fi lo zof la ra ve zýn dýk la ra kar þý gü neþ gi bi is pat e den ve on la rýn bir kýs mý ný i ma na ge ti ren Ri - sâle-i Nur ec za la rý, el bet te kü re-i arz ve kü re-i ha - va i ye yi ken di i le a la ka dar e der ve bu as rý ve is tik ba - li ken diy le meþ gul e de cek bir ha ki kat-i Kur â ni ye - dir ve ehl-i i man e lin de bir el mas ký lýnç týr. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 94 *** Ri sâ le-i Nur ve ha ki ki þa kirt le ri, el li se ne son ra ge len nesl-i â ti ye ga yet bü yük bir hiz met ve on la rý bü yük bir var ta dan ve mil let ve va ta ný bü yük bir teh li ke den kur tar ma ya ça lý þý yor lar. E mir dað Lâhi ka sý, s. 20 *** Ad li ye le rin, de ðil be ni ve on la rý it ham et mek, bel ki Ri sâ le-i Nur u ve þa kirt le ri ni hi ma ye et - mek en bi rin ci va zi fe le ri dir. ün kü, on lar bu mil let ve va ta nýn en bü yük bir hu ku ku nu mu - ha fa za et tik le rin den, on la rýn kar þý sýn da, bu mil - let ve va ta nýn ha ki ki düþ man la rý Ri sâ le-i Nur a hü cum e dip, ad li ye yi þa þýr týp, deh þet li bir hak - sýz lý ða ve a da let siz li ðe sevk e di yor lar. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 21 *** Kur ân-ý Ha ki min sýrr-ý ha ki ka tiy le ve i ca zý nýn týl sý mýy la, be nim ve Ri sâle-i Nur un prog ra mý mýz ve mes le ði miz ve bil fi il se me re si ni gör dü ðü müz ve ça lýþ tý ðý mýz ve ga ye-i ha re ke ti miz ve he de fi miz, ö - lü mün i dam-ý e be di sin den i man-ý tah ki ki i le bî ça - re le ri kur tar mak ve bu mü ba rek mil le ti de her ne - vi a nar þi lik ten mu ha fa za et mek tir. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 27 LÜ GAT E e ma re: De lil, i þa ret. me fa hir-i ta ri hi ye: Ta ri he a it ö vünç du yu - la cak hu sus lar. ib raz: Be lirt me, or ta - ya koy ma, gös ter me. ha yat-ý iç ti ma i ye si ve si ya si ye: Si ya sî ve sos yal ha yat. a nar þi: Te rör, hiç bir ku ral ta ný ma ma, dü zen bo zu cu luk. ha lâs: Kur tul ma, kur - tu luþ. e þedd-i ih ti yaç: Þid - det li ih ti yaç. Allah rahmetini dilediðine tahsis eder. O, pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Ýnanmak ile inandýðýný yaþamak arasýndaki mesafe ü nü müz de ehl-i i man di ye bi le - ce ði miz bir çok in san, i man nok ta sýn da prob lem ta þý mý yor - sa da, a mel nok ta sýn da prob - lem li gö zük mek te dir. Bu ko nu ke lâm â lim le ri nin de ü ze rin de dur du ðu bir me se le dir. Mu te zi - le i mam la rý a me lin i ma na da hil ol - ma dý ðý ný ka bul et me ye rek gü nah-ý ke bâ i re yi iþ le yen bir in sa nýn i man - sýz ol du ðu na hük met miþ ler dir. Bu if rat yak la þým bir de tef ri ti do ður - muþ ve i man sýz a me lin kur tu lu þa ve si le o la ca ðý na da ir gö rüþ ler or ta - ya a týl mýþ týr. Be di üz za man ke lâm cý la rýn bu prob le mi ni, a me lin i ma na da hil ol - ma dý ðý ve a mel siz i ma nýn kâ fî gel - me di ði for mü lüy le çöz müþ tür. Bu me se le i le il gi li 13. Lem a da, yüz ha ki kat der si ni al dý ðý hal de bo zuk bir a da mýn il ti fa tý na ka pý lan bir ar ka da þýn dan ör nek ve rir. Be di üz za man, Na sýl o lu yor da bu ha ki kat ders le ri ni a lan bi - ri si bu de re ce su kut e de bi lir? di ye dü þü nür ve ce va ben; ehl-i i ma nýn þey ta nýn de si se le ri - ne ka pý lýp gü nah iþ le me si, i man sýz lýk tan ve i man za yýf lý ðýn dan ol ma - dý ðý ný, hem ke ba i ri iþ le ye nin küf re gir me di - ði ni söy ler ve bu nun se be bi o la rak da tah ri - bin ko lay ol du ðu nu, hem in san da ki nef sin her va kit þey ta ný din le di ði ni, had kon ma - yan kuv ve le ri ni ve a ki be ti gör me yen kör his si yâ tý i le ak lýn mu ha ke me si nin kay bol du - ðu nu, his, he ves ve ve him ga le be siy le a kýl ve kal bin mað lu bi ye tin den i le ri gel di ði ni söy ler. Be di üz za man bu tes pit ten son ra da, in sa - nýn bu mü him teh li ke le re her va kit dü þe bi le - ce ði ni, bu nun i çin i se, tek rar i le te sis yön te mi i le ha ki kat le rin iç dün ya mý za te si si nin þart ol - du ðu nu i zah e der. Ýþ te bu ö nem li tes pit ler den þun la rý çý kar - mak müm kün dür: A mel i le i man a ra sýn da hem bir bað, hem de bir me sa fe var dýr. Bað var dýr, zi ra Pey - gam ber E fen di miz (asm) bir ha dis-i þe rif le - rin de, Ý man te men ni de ðil, kalp ler de yer leþ - me siy le a me lin de o nu tas dik et me siy le vü cut bu lur de miþ tir. Ay rý ca Kur ân-ý Ke rim de de müt ta kîn le rin va sýf la rý ný sa yar ken, i man e - den ve sa lih a mel iþ le yen ler ta bi ri kul la ný lýr. Do la yý sýy la i man ve a mel a ra sýn da bir bað var dýr. Ý ma nýn a mel i le des tek len me si ve tak - vi ye e dil me si þart týr. Ak si hal de, bi le bi le ter - cih söz ko nu su o la cak týr. Bi lin di ði gi bi ne fis, ya ra tý lý þý ge re ði Ýs lâ mi - ye te uy mak is te mez. Kalp i se ya ra tý lýþ ta te miz ve se lim dir. Fa kat nef sin a mel iþ le me de ki is - tek siz li ði ve ya gü nah la rýn men hus lez ze ti - ne ka pýl ma sý has ta lý ðý kal be si ra yet e der. Ý - nan sa bi le di nî ha ki kat le re im ti sâ li zor o - lur. ün kü Ba ka ra 9. â yet te be lir til di ði gi - bi, kalp le rin de has ta lýk var dýr ; iþ te kalp te baþ la yan bu has ta lýk te da vi e dil me dik çe, ha ki ki i man da o luþ maz. Tah ki kî i ma nýn o luþ ma sý i çin a kýl yo lu i le hâ sýl o lan kalp te ki i man i le kal bin se li mi ye ti ni mu ha fa za i çin sa hip o lu nan i man be ra ber ol - ma lý dýr. A kýl yo luy la hâ sýl o lan i man yal nýz ka lýr, i ba det, a mel, zi kir, ev râd, is tið far i le des - tek len mez se; bu, su ret ten i ba ret o lan i man ha li ne dö nü þür. ün kü böy le bir du rum da kalp za yýf týr, ne fis o na hâ kim dir. Ýþ te böy le in - san lar, bi le bi le yan lý þý ter cih e der ler. YORUMluYORUM YASEMÝN YAÞAR De mek ki, nef si za yýf lat mak i çin a kýl ve kal - bi bes le mek ge re ke cek tir. Kal bin kuv vet len - me si i çin ak lî bes len me, ak lî bes len me mey li - nin or ta ya çýk ma sý i çin kal bî bes len me ye ih ti - yaç var dýr. Ý ma nýn tah kik leþ me si me se le si de za ten bu dur. Böy le lik le ak lý þe ri at la bes le ye - nin a mel le ri ar ta cak, a mel - le rin ya pýl ma sý na yö ne lik is tek, hu zur, me yil de ak lýn bes len - me si i le zi ya de le þe cek tir. Mâ ne vî me ka niz - ma nýn bu i ki a ya ðý nýn im ti za cý ve u yu mu nis - pe tin de de ne fis za yýf la ya cak týr. Ý man i le a mel a ra sýn da ki bað bu þe kil de o - lup, a ra la rýn da me sa fe nin ol du ðu da u nu tul - ma ma lý dýr. Zi ra þey tan bu nok ta dan ha re ket - le in san la rý ü mit siz li ðe a týp, i ma nýn dan e de - bi le cek ves ve se le ri bu ka nal i le yap mak ta dýr. Þöy le ki: Ýn san i ma na a it bir me se le yi öð re - nip, kav ra ya bi lir. Fa kat bu öð ren di ði ni tat bik et me si ge ci ke bi lir. Doð ru o lan öð re ni len i le he men a mel e dil me si ger çe ði dir. Fa kat i nan - ma i le i nan dý ðý ný ya þa ma a ra sýn da za man fark lý o la bil mek te dir. Ýþ te bu me sa fe ye ba kýp, he men ha ki kat le ri ya þa ma dý ðý i çin, ü mit siz li - ðe ve ya þüp he ye düþ mek doð ru de ðil dir. Ves - ve se bah sin de þey ta nýn in sa nýn kuv ve-i ha ya - li ye si ni na sýl al da týp, ön ce ü mit siz lik, son ra da i man sýz lý ða gö tür dü ðü an la tý lýr. Ý nan dý ðý i le i nan dý ðý ný tat bik a ra sýn da ki me sa fe ye ba kýp, Bu ka dar bil di ðim hal de ne - den zih nim den i ma na mu ha lif þey ler ge çi yor, ben ne bi çim Müs lü ma ným, bi le bi le yap mý - yo rum, ben den a dam ol maz di ye rek ü mit - siz li ðe düþ mek te ve bu dü þün ce si ne e hem - mi yet ve rir se de, mâ ne vî has ta lý ða ka pý lýp, i ma nýn dan da hi ol mak ta dýr. Ve ya a me li - nin gü ya da ha i yi si ni a ra mak sû re tiy le düþ tü ðü þüp he, býk kýn lýk ve ü mit siz lik i le mü him teh li ke le re a týl mak ta dýr. Za ten þey ta nýn is te di ði de bu dur, ya ni in sa ný ye se a ta rak, bu me sa fe nin (i man i le a mel) da ha da a çýl ma sý na se bep ol mak týr. Ý man et ti ði miz ha ki kat le ri he men tat bik e - de me me mi zin al týn da ya tan se bep, Mes ne vîi Nu ri ye de geç ti ði þek liy le hâs se ve la ti fe le rin ay rý ay rý tev hid le ri ol ma sý dýr. Ya ni ha ki kat le - ri a kýl ve kalp tas dik et ti ði hal de, ne fis bu ha - ki ka te tes lim ol ma mýþ o la bi lir. A kýl ve kalp ka bul et ti ði hal de, he vâ ve he ves ken di ar zu - la rý nýn tat mi ni pe þin de o la bi lir. An cak a kýl ve kalp nef se tam an la mýy la gâ lip gel di ðin de ya - ni ne fis ter bi ye ol du ðu va kit a mel le ri yap mak ko lay la þa cak týr. Tah ki kî i man sa hi bi o lan in - san lar an cak bu nu ger çek leþ ti re bi lir. Ya ni a kýl ve kal bi it mi na na u laþ mýþ; Al lah ý bil me nin, bü tün kâ i na tý i ha ta e den ru bu bi ye ti ni ka bul, zer re ler den yýl dýz la ra ka dar cüz î kül lî her þe yin O nun kab za-i ta sar - ru fun da ve kud re tin de ol du ðu na ve lâ i lâ he il lâl lâh ke li me-i kud si ye si ne i - man et mek ve kal ben tas tik et mek le ol du ðu nu bil mek le o la cak týr. Yok sa bir Al lah var de yip, bü tün mül kü nü es ba ba ve ta bi a ta tak sim et mek, se - bep le ri mer cî ta ný mak, her þe yin ya - nýn da ha zýr ve na zýr o lan il mi ni bil - me mek, e mir le ri ni ta ný ma mak, el çi - le ri ni ka bul et me mek, Al lah a i man ha ki ka ti - nin ken di sin de ol ma dý ðý ný gös te rir. Bu da, nef sin tes lim ve il zam ol ma dý ðý na de lil dir. Ýþ te â hir za man in san la rý nýn bu has ta lý ðý na re çe te ler su nan Ri sâ le-i Nur e ser le rin de i - man i le a - mel a ra sýn da bu me sa fe nin ký sal - ma sý ya ni i nan dý ðý ha ki kat le rin va kit kay bet - me den a me le dö nüþ me si nin me tot la rý öð - re ti lir. Bun lar dan bi ri si, i man ha ki kat le ri - nin iç dün ya mý za sin me si, kök leþ me si, yer leþ me si ve ya þan ma sý; ay ný za man da Kur â nî bir me tot o lan, tek rar i le te sis me to du nu kul lan ma sý dýr. Ni te kim Ce nâbý Hakk ýn na maz em ri ve na ma zýn beþ vak - te tah si si al týn da bu sýr giz li dir. Kur ân-ý Ke rim de on lar ca defa na maz ha - ki ka ti ha týr la tý lýr. Zi ra i ba det emr-i Ý lâ hî si, zi - hin le ri Sa ni-i Ha kim e çe virt mek i çin dir. Ce - nâb-ý Hakk ýn e mir le ri ne ve ne hiy le ri ne i ta a ti, te sis ve te min i çin Sa ni în a za me ti ni zi hin ler - de tes bi te ih ti yaç var dýr. Bu tes bit de, i man hü küm le ri nin te cel li si i le o lur. Ý man hü küm - le ri nin te cel li si, tak vi ye ve in ki þaf et ti ril me si i - se, tek rar i le te ced düt e den i ba det le o lur. Ha ki kat le rin tek ra rý a kýl ve kalp ten baþ ka di ðer lâ ti fe le rin, duy gu la rýn ve nef sin de ka - bu lü nü ne ti ce ve re cek tir. Ýn san, nis yan dan gel di ði i çin ve gaf le te her an dal ma sý müm - kün ol du ðun dan, tek rar i le u nu tu lan ve ü ze ri ör tü len ha ki kat ler ha týr la na cak ve böy le lik le is ti ka met li in san mo de li or ta ya çý ka cak týr. Hâ sý lý, bu za man da ehl-i i ma nýn ö nem li bir prob le mi o lan i nan dý ðý i le i nan dý ðý ný ya þa mak nok ta sýn da ki me sa fe nin a zal ma - sý, i ma ný tah kik leþ ti ren Ri sâle-i Nur e ser - le ri ni o ku mak la müm kün o la cak týr. Býk - ma dan, u san ma dan ve ha ki kat le ri an la - ma ve ya þa ma ni ye ti i le ya pý lan o ku ma lar Al lah ýn iz niy le ne ti ce ve re cek tir. Bu ça ba ve gay ret, tev fik-i Ý lâ hî nin cel bi ne ve si le o - la cak týr. El bet te du â et me yi ve kal bin has - ta lan ma sý na mâ nî o lan is tið fa rý da ih mal et - me mek ge re kir. Ne ti ce þu dur ki, i man ha ki kat le ri nin ya - þan ma sý hem tek rar i le te sis me to du nu öð re - ten Ri sâ le-i Nur la rý o ku mak, hem Ri sâle-i Nur la rý o kur ken, tek rar i le te si si ger çek leþ tir - mek le müm kün o la cak týr. Âl-i Ýmran Sûresi: 74 / Âyet-i Kerime Meâli Ýþimize bakalým GÜLLER VE DÝKENLER EKREM KILI Gülerek seyrederiz her olayý; ünki: îmân bize vermekte güven. Rabb imiz her iþi hikmetle yapar. O na kul ol; daha hiç korkma, güven! Hayâtýmýz sürdüðü müddetçe karþýmýza bu gib hâdiseler çýkacaktýr. Asýl olan, bu labirentte yolu muzu kaybetmemektir. Ana caddeyi terk ede ve o çýkmaz yollar veyâ kýsa görünüþlü patikalara saparsak vakit, emek ve sermâye zâyiî kaçýnýlmaz olur Bizi doðrudan ilgilendirmeyen, alâkadâr olduðumuzda düzeltmek elimizden gelmeyen her vak a, bizim için çýk maz bir yoldur. Ne dünyâ, ne âhiret hayâtýmýza faydas olmayacak iþlerle uðraþmak fuzûlî bir gayrettir; bunun için maddî ve mânevî güç sarfetmek akýl kârý deðildir. Helâl dâiresinde dünyâlýk kazanýp nefsimizi, âile efrâdýmýzý geçindirmek; çevremizdeki muhtaç canlýlara yardým etmek öncelikli vazîfemizdir. Dînî mükellefiye açýsýndan, belli ölçülere ulaþmýþsa zekât ve sadaka ver mek vecîbesi kadar, dînimizin îcâblarýný hakkýyla yerine getirebilmek ve Müslümanlarý gayrýn tahakkümünden kurtarabilmek için maddeten terakkînin de zarûrîy attan olduðunu hâtýrdan çýkartmamak lâzýmdýr. Bu husûs da, herkesin kendi iþtigàl sâhasýnda, elinden gelenin en iyisini yapmasýný gerektirir. Bunun için hepimizin kendi iþimize bakmasý þarttýr. Bir insanýn, cem iyet içinde her iþi bizzat yapmas mümkün deðildir. Cenâb-ý Hakk, insanlarý çeþitl kàbiliyetlerde yaratmýþtýr. Her biri ayrý bir iþe el atmak sûretiyle, halkýn elbirliði etmesi netîcesinde yaþamak kolaylaþýr. Bütün insanlarýn ayný iþi yapdýklarýný düþüne lim: çeþitli ihtiyâclarýmýzý karþýlamakda ne kadar zor lanýrýz! Bunlar maddî cihetde iþ bölümünü lüzumlu kýldýðý gibi, her kýsýmda yer alanlarýn da iþlerinde ihtisâ sâhibi olmalarýna müncer olmaktadýr. Yaradýlýþtan içimize yerleþtirilen isti dâdlara uygun bir kanal bulabilmiþ isek, âdetullâha uygun hareke ettiðimizden, baþarý ihtimâli çok yüksektir Mâlûmdur ki, muvaffakiyetin temelinde kâinâtta yürürlükte olan fýtrî kànûnlara uymak ve samîmiyetle hedefine yönelmek yatmaktadýr. Hâlýk-i Kâinât, bu husûsu insanlara yolladýðý nebîler ve o yolda giden velîlerin hâl ve kàl lisânýyla bizlere tâlim etmiþtir. Bakýnýz: gerek mânevî, gerek maddî alanlarda insan lara rehber ve numûne olan kiþiler, hep birer hedefe kil itlenmiþ; kendi aslî iþleri dýþýndaki meþgùliyetleri terke muvaffak olmuþ þahýslardýr. Bâzýlarýnýn, kader-i Ýlâh tarafýndan kendilerine verilen özel vazîfe dolayýsýyla, bir den çok sâhada baþarýlý olmalarý istisnâî bir durumdur. Sayýlý nefeslerimizi mâlâyânî iþlerle tüketmek aklýn reddedeceði bir hâldir. Dünyâ ve ukbâ den gesini gözeterek lüzûmu kadar maddî iþlere har canacak vakitten arta kalaný mânevîyâtýmýz için deðerlendirmek en akýllýca harekettir. Ne nefsimize ne âilemize, ne mahalle ve memleketimize yaraya cak olmayan iþlerle oyalanmayalým. Günü birlik vak alar, spor, magazin, eðlence, siyâset âlemi lüzumsuz mâlûmâtla vaktimizi ziyân etmeyelim. Bâzý insanlarýn yýllarýný vererek elde ettikler mâhâretler, eðer ne kendisine ne gayrýya bir menfaa saðlamýyorsa, bunun neresi mahâretdir? Rekorla kitabýnda bir isim kazanmakla hevesimizi belki tatmîn ederiz; ancak, bunun kimseye bir faydasý olduðunu duyan var mý? Haydi, âhiret ile ilgili herhangi bir kaygýs olmayan kiþiler için, böyle bir meþgalenin kendisine dünyevî bir kemâl kazandýrdýðýný farz edelim Fakat yaradýlýþ sýrrýný bilmekle nasiblenerek þeref ve imtiyâz kazanmak lütfuna eren kimselerin böyle bir tuzaða düþtüklerini görmek, insaný cidden incitir. Dâiremiz içinde bulunup: Dünyâ ve özellikle mem leket siyâsetiyle alâkadâr olmakla pek çok insanýn mânevî kurtuluþuna vesîle olmak, az bir kâr mýdýr? diyenlere, Hz. Üstâd Bedîüzzamân cevap veriyor: Bu zamanda ehl-i Ýslâmýn en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulmasý ve îmânýn zedelenmesidir. Bunun çâre-i yegânesi nûrdur nûr göstermektir ki, kalbler ýslâh olsun, îmânlar kurtul sun. Eðer siyâset topuzuyla hareket edilse, galebe çalýnsa o kâfirler münâfýk derecesine iner. Münâfýk, kâfirden daha fenâdýr. Demek, topuz böyle bir zamanda kalb ýslâh etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanýr, nifâka inkýlâp eder. Hem nûr, hem topuz; ikisini, bu zamanda benim gibi bir âciz yapamaz. Onun için, bütün kuvve timle nûra sarýlmaya mecbûr olduðumdan, siyâse topuzu ne þekilde olursa olsun bakmamak lâzým geliy or. Amma maddî cihâdýn muktezâsý ise, o vazîfe þimdilik bizde deðildir. Evet, ehline göre kâfirin veyâ mürtedin tecâvüzâtýna sed çekmek için topuz lâzýmdýr. Fakat iki elimiz var. Eðer yüz elimiz de olsa ancak nûra kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk A KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut OBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA IK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LE YÜZ HABERLER Þe ker ci Han res to re e di le mi yor n BÝR za man lar þa ir, ya zar ve e dip le rin kal dý ðý ta ri hî Þe ker ci Han, mal sa hi bi va kýf la Fa tih Be le di ye si a ra - sýn da ki an laþ maz lýk se be biy le yýl lar dýr res to re e dil me - yi bek li yor. Za man Ga ze te si nin ha be ri ne gö re, Ýs tan - bul Fa tih te ki Þe ker ci Han, mal sa hi bi vak fýn be le di ye i le pro to ko le ya naþ ma ma sýn dan ö tü rü res to re et ti ri le - mi yor. Bu gün ka pý sýn da Dik kat kö pek var! ya zan ta ri - hî han bir an ön ce o na rýl ma yý bek li yor. Ge rek iç, ge rek dýþ du var la rý nýn sý va sý dö kül müþ du rum da o lan ha nýn av lu su, çev re de ki es na fýn de po su o la rak kul la ný lý yor. Bir za man lar a ra la rýn da Be di üz za man Sa id Nur sî, Meh med A kif ve Ney zen Tev fik gi bi ta nýn mýþ þah si - yet le rin kal dý ðý Þe ker ci Han ýn o da la rý nýn cam la rý i se ký rýk bir va zi yet te. Ta ri hî me kâ nýn kül tür te si si ol ma sý ha lin de i se çev re si de ko ru ma al tý na a lý na cak. Ta ri hî me kân, son dö nem de ki þöh re ti ne Be di üz za man ý mi - sa fir et ti ðin de ka vu þur. Be di üz za man, 1907 de yer leþ ti - ði han da ka pý sý na Bu ra da hiç bir su al so rul maz, her su a le ce vap ve ri lir lev ha sý as tý rýr. Bu lev ha dan ha ber - dar o lan Fa tih Sahn-ý Se man Med re se si baþ ta ol mak ü ze re Ýs tan bul lu â lim ler ve a ha li me rak la ya ný na ge lir. Be di üz za man, ver di ði ha ri ka ce vap lar ve il mî kis ve ye uy ma yan ye rel ký ya fe tiy le Ýs tan bul en te lek tü el ke si mi - nin ko nuþ tu ðu in san ha li ne ge lir. Ýs tan bul / Ye ni As ya MAZLUMDER, Ankara Temsilcimiz Kara'ya ziyarette bulundu MAZ LUM DER den tem sil ci li ði mi ze zi ya ret n MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal ve An ka ra Þu be Baþ ka ný Üs tün Bol ga ze te mi zin An ka ra Tem sil ci li ði ne bir zi ya ret te bu lun du. Tem sil ci miz Meh met Ka ra i le bir gö rüþ me ger çek leþ ti ren MAZ - LUM DER he ye ti, ga ze te mi zi, 10 A ra lýk Ýn san Hak la rý Gü nü ve si le siy le, dü zen le dik le ri et kin li ðe da vet et ti ler. Tür ki ye de son yýl lar da ki o lum lu ge liþ me le re rað men ha len in san hak la rý hu su sun da bü yük ek sik lik ler ol du - ðu nu be lir ten MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ün sal, bu na rað men Tür ki ye nin i yi bir yol da i ler le di ði ni ve ge le cek ten u mut lu ol duk la rý ný di le ge tir di. Her dö nem - de in san hak la rý a dý na söy len me si ve ya pýl ma sý ge re ken þey le ri hiç çe kin me den or ta ya koy duk la rý ný be lir ten Ün sal, bun dan son ra ki sü reç te de bu ka rar lý lýk la rý na de vam e de cek le ri ni i fa de et ti. Tür ki ye nin ka na yan bir ya ra sý o lan ba þör tü sü zul mü nün de ko nu þul du ðu zi ya - ret te, bu nun ya ný sý ra Fi lis tin e ve ri len des te ðin de sü re - ce ðin den bah se dil di. Dü zen le ye cek le ri et kin lik hak kýn - da da bil gi ve ren Ün sal, her se ne dü zen le dik le ri Ýn san Hak la rý Ge ce si ne ek o la rak il ki geç ti ði miz se ne ya pý lan Fi lis tin Gün le ri nin de i kin ci si nin dü zen le ne ce ði ni be - lirt ti. Fi lis tin Gün le ri nin MAZ LUM DER An ka ra Þu - be si ta ra fýn dan dü zen le ne ce ði ni be lir ten An ka ra Þu be Baþ ka ný Üs tün Bol, Ko ca te pe Kül tür Mer ke zi nde A ra lýk ta rih le rin de dü zen le ye cek le ri bu et kin lik te Fi - lis tin de ya þa nan dra ma dik kat çe ke cek le ri ni ve maz - lum Fi lis tin hal ký i çin öz gür lük çað rý sýn da bu lu na cak la - rý ný i fa de et ti. An ka ra / Yavuz alýþkan E ði tim bo þan ma o ra ný ný dü þür dü n YE NÝMA HAL LE Kay ma kam lý ðýn ca yü rü tü len A i le i çi E ði tim Sev gi, Say gý, Sa da kat 3S Pro je si kap sa mýn - da uz man lar ca ve ri len e ði tim sa ye sin de yak la þýk 1 yýl i çe ri sin de il çe de ki bo þan ma o ran la rý nýn yüz de 50 den yüz de 32 ye düþ tü ðü tes pit e dil di. Bir yýl ön ce uy gu - lan ma ya baþ la yan pro je kap sa mýn da hazýlanan ankete ka tý lan la rýn yüz de 70 in de a i le i çi i le ti þim ek si ði tes pit e dil di. Pro je çer çe ve sin de 48 dok tor, e be ve hem þi re i - le 450 reh ber ve re ha bi li tas yon öð ret me ni ne e ði tim ler ve ril di. Ýl çe de ki 244 ca mi nin i ma mý a i le i çi i le ti þim ko nu sun da bil gi len di ri le rek Cu ma Na ma zý hut be le - rin de e ði tim ko nu la rý an la týl dý ve bu þe kil de 100 bin ki þi bil gi len di ril di. Pro je kap sa mýn da çe þit li ta rih ler de 30 se mi ner ve top lan tý dü zen le ne rek top lam da 262 bin 918 ki þi ye e ði tim ve ril di yý lý nýn ilk al tý a yýn - da bo þa nan la rýn sa yý sý nýn ev le nen le rin sa yý sý na bö lün - dü ðün de yüz de 50,4 o ra nýn çýk tý ðý nýn tes pit e dil di ði pro je de, e ði tim ler sa ye sin de 2010 yý lý nýn ilk al tý a yýn da bo þa nan la rýn ev le nen le re o ra ný nýn yüz de 43,8 e düþ - tü ðü gö rül dü. Ýl çe de ki nü fu sun 625 bin 826 ol du ðu dik ka te a lýn dý ðýn da bu yý lýn ilk al tý a yýn da 130 a i le nin bo þan ma dan vaz geç ti ði, pro je nin Tür ki ye ge ne li ne uy gu lan ma sý ha lin de i se ilk al tý ay da , 1 yýl da i se a i le nin bo þan ma sý nýn ön le ne bi le ce ði nin gö rül - dü ðü bil di ril di. Yak la þýk 1 yýl dýr uy gu la nan pro je kap - sa mýn da ve ri len e ði tim ler sa ye sin de il çe de ki bo þan ma o ra ný nýn o cak-ka sým dö ne mi i çe ri sin de yüz de 32 ye in di ði nin göz len di ði be lir til di. Ankara / aa FO TOÐ RAFLAR: A A NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 Muharrem 1432 Ru mî: 28 T. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý AYDIN DA sele kapýlan iki kiþi boðularak öldü, yollar ulaþýma kapandý. Köylüler evlerinde, öðrenciler okullarýnda mahsur kaldý. Aydýn ve ilçelerinde önceki geceden beri yaðan saðanak önce su baskýnlarýna neden oldu, ardýndan da iki kiþi sele kapýldý. Koçarlý ilçesi Gülüçlü Köyü nde sel sularýna kapýlan iki kiþi boðularak öldü. Koçarlý Büyükdere köyünde ise köylüler evlerinde, öðrenciler ise okullarýnda mahsur kaldý. Mahsur kalanlar kepçelerle kurtarýlmaya çalýþýldý. Söke ilçesine baðlý Baðarasý beldesinde Sarp Deresi ve Sarýçay Nehri taþtý, Söke-Baðarasý karayolu ulaþýma kapandý. Baðarasý nda yüzlerce ev, iþ yeri ve gecekondu sular altýnda kaldý. Baðarasý nda ilk ve ortaöðretim okullarý tatil edildi. Aydýn / ntvmsnbc.com Beklenen kar geldi FIRTINA VE YAÐIÞ SEBEBÝYLE ATATÜRK HAVALÝMANI'NA ÝNEMEYEN UAKLAR BAÞKA ALANLARA YÖNLENDÝRÝLÝRKEN, BAZI HIZLI FERÝBOT VE DENÝZ OTOBÜSÜ SEFERLERÝ YAPILAMADI, KAZALAR SEBEBÝYLE TRAFÝK FEL OLDU. GE CE ve sa bah et ki li o lan fýr tý na ve sað - nak yað mur ha ya tý o lum suz et ki le di. Ýs - tan bul da ki el ve riþ siz ha va þart la rý se be - biy le A ta türk Ha va li ma ný na i ne me yen ba zý u çak lar, baþ ka a lan la ra yön len di ri - lir ken, ba zý hýz lý fe ri bot ve de niz o to bü - sü se fer le ri ya pý la ma dý. So ðuk ha va ve þid det li ya ðýþ, tra fi ði de felç et ti. Fa tih de bir e vin ça tý sý uç tu. E yüp te i se e lek trik di re ði yo la dev ril di. Kar la ka rý þýk yað - mur ve kar ya ðý þý gö rü le ce ði ni i fa de e - den Ýs tan bul Me te o ro lo ji Böl ge Mü dü rü Mus ta fa Yýl dý rým, Ýs tan bul da ha va sý - cak lý ðý nýn ön ce ki gü ne gö re 15 de re ce bir den dü þe rek mev sim nor mal le ri nin al tý na in di ði ni i fa de et ti. Ýs tan bul Bü yük - þe hir Be le di ye si A fet Ko or di nas yon Mer ke zi nden (A KOM) ya pý lan ya zý lý a - çýk la ma da va tan daþ la rýn so run suz bir kýþ ge çir me le ri i çin tüm ted bir le ri al dý ðý, son mo del kar la mü ca de le a raç la rý ve er ken u ya rý sis tem le ri kul la na ca ðý be lir - ti lir ken, ha len o lum suz ha va þart la rý i le mü ca de le i çin 772 a raç ve iþ ma ki ne si i - le 3 bin 343 per so ne lin ha zýr hal de bek - le til di ði bil di ril di. U AK LAR BAÞ KA A LAN LA RA YÖN LEN DÝ RÝL DÝ Þid det li fýr tý na bu lut la rý o la rak bi - li nen kü mu lo nim - büs bu lut la rý yü - zün den sa at i le a ra sýn da A ta türk Ha va li ma - ný na i ne me yen TK027 Þang hay, TK095 Cid de, TK99 Me di ne, TK141 Ri yad, TK869 A bu Da bi u çak la rý An ka - ra ya, TK875 Tah ran Ýz mir e, TK693 Ka hi re u ça ðý da Sa bi ha Gök çen Ha va - li ma ný na yön len di - ri le rek, i niþ yap - ma la rý sað lan dý. Dev let Ha va M e y d a n l a r ý Ý þ l e t m e s i (DHMÝ) yet - ki li le ri, sa at den i ti - ba ren A ta türk Ha va li ma ný na i - niþ le rin nor ma le dön dü ðü nü a çýk la dý. Av ru pa da ki kö tü ha va þart la rý se be biy le Ýs tan bul dan se fer ler de ge - cik me li o la rak ya pýl dý. El ve riþ siz ha va SOÐUK HAVA 10 GÜN KALACAK DÜN sabah saatlerinde Edirne, Kýrklareli, Tekirdað ve Bursa'da kar yaðýþý baþladý, yol kenarlarý ve evlerin çatýlarý beyaza büründü. Kar yaðýþý Tekirdað ýn orlu ve erkezköy ilçelerinde etkili olurken, Edirne ve Kýrklareli nde öðle saatlerinde durdu. Bolu kent merkezi ve Düzce nin yüksek kesimlerinde de kar yaðýþý görüldü. Bugün Bursa, Bolu, Kütahya, Manisa, Ankara, Tokat, Konya, Sivas ve Isparta boyunca yoðun kar yaðýþý bekleniyor. Ýzmir de ise hafif de olsa kar yaðýþý beklenirken, sýcaklýk 4 dereceye inecek. Soðuk hava Türkiye genelinde 10 gün kalacak. Sonraki günlerde Anadolu genelindeki yaðýþlar hep kar þeklinde düþecek. 2 KÝÞÝ BOÐULDU KAZA SEBEBÝYLE E-5 FEL OLDU ÝS TAN BUL DA sa ba ha kar þý et ki li o lan yað mur se be biy le E-5 ka ra yo lu Av cý lar mev ki in de sa - at sý ra la rýn da zin cir le me ka za mey da na gel di. Tuð la yük lü bir kam yo nun sü rü cü sü ö - nün de ki ka za yý çok geç fark et ti. Kay gan yol da du ra ma yan kam yon ön ce ba ri yer le re son ra ka za ya pan a raç la ra çar pa rak yan yat tý. Kam yo nun ka sa sýn da ki bin ler ce tuð la a raç la rýn ü ze ri - ne ve yo la sa çýl dý. Ha fif ya ra la nan ka za ze de ler, yað mur ne de niy le a raç la rýn da mah sur kal dý - lar. O lay ye ri ne ih bar ü ze ri ne it fa i ye, tra fik po li si ve sað lýk e kip le ri sev ke dil di. Ya ra lý la rýn te da - vi le ri a yak ta ya pýl dý. Ka za ne de niy le u zun a raç kuy ru ðu o luþ tu. Ka za ya pan a raç la rýn kal dý rýl - ma sýy la, E-5 ka ra yo lu yak la þýk 2 sa at son ra tek rar u la þý ma a çýl dý. þart la rý se be biy le ba zý hýz lý fe ri bot ve de niz o to bü sü se fer le ri de ya pý la ma dý. a nak ka le de et ki li o lan fýr tý na, de niz u la þý mý ný o lum suz et ki le di. FIR TI NA DAN A ÐA LAR YI KIL DI Ö te yan dan Fa tih te i se ya ðan yað mur la bir lik te çý kan fýr tý na yü zün den bir bi na - nýn ça tý sý uç tu. O lay ye ri ne ge len it fa i ye e - kip le ri teh li ke ya ra tan ça tý yý kal dýr dý. O - lay da ö len ve ya ra la nan ol ma dý. Bu a ra da ay ný sa at ler de E yüp te de fýr tý na ya da ya - na ma yan bir a ðaç dev ril di. So kak ta park ha lin de ki bir a raç ta mad di ha sar o luþ tu. A ðaç it fa i ye ta ra fýn dan ke si le rek yol dan kal dý rýl dý. Ýs tan bul / a a Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa TAH LÝL Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýsrail i dizginlemek KÂ ZIM GÜ LE YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Arap ül ke le ri nin, 1948 de ki ku ru lu þun dan bu ya na Ýs ra il e kar þý ver dik le ri mü ca de - le nin ba þa rý sýz lý ðý, ge li nen nok ta da kar þý kar þý ya o lu nan tab lo da a çýk þekilde gö rü lü yor. Bu za man zar fýn da Ýs ra il e kar þý a çý lan her sa - vaþ ne ya zýk ki mað lû bi yet le ve si yo nist iþ gal a - la ný nýn bi raz da ha ge niþ le me siy le ne ti ce len miþ. Bu gün Ku düs baþ ta ol mak ü ze re Fi lis tin top - rak la rý nýn çok bü yük bir kýs mý ve ay rý ca Su ri - ye ye a it Go lan te pe le ri Ýs ra il ha ki mi ye ti al týn da. Ýs ra il in Fi lis tin li le re lüt fet ti ði Ba tý Þe ri a ve Gaz ze i se, ge niþ Fi lis tin coð raf ya sýn da bir bi rin - den ko puk kü çü cük bi rer a da cýk du ru mun da. Da ha sý, Gaz ze a man sýz bir am bar go ku þat ma - sý al týn da tu tu lur ken, Ku düs ü ta ma men Ya hu - di leþ tir me ve Ba tý Þe ri a da ye ni Ya hu di yer le þim - le ri in þa et me ça lýþ ma la rý tam gaz de vam e di yor. Ýs ra il bu in þa at lar da o ka dar i nat çý ve ýs rar lý ki, O ba ma yö ne ti mi nin iþ ba þý yap týk tan son ra, mâ - lûm se bep ler le yi ne tý ka nan ba rýþ gö rüþ me le ri ni tek rar baþ lat mak i çin bun la rýn don du rul ma sý ve er te len me si yö nün de ki ta lep le ri ni de red det ti. Ve ABD, ku la kar dý e di len bu ta lep le rin den vaz geç mek mec bu ri ye tin de kal dý ðý ný a çýk la dý. Oy sa bu yer le þim ler, var o lan iþ ga lin da ha da ge niþ le til me si nin ö te sin de bir an lam ta þý mý yor. Bir ta raf tan Fi lis tin ta ra fý ve A rap â le mi her fýr - sat ta Ýs ra il in 1967 sa va þý ön ce sin de ki sý nýr la ra çe - kil me si ge rek ti ði ni tek rar lar ken, di ðer ta raf tan güya Fi lis tin li le re bý ra ký lan böl ge ler de de Ya hu di yer le þim le ri nin a ra ver me den, hýz la de vam et ti ril - me si ni baþ ka tür lü i zah et mek müm kün mü? Ýþ ga lin Ku düs bo yu tu ay rý bir va ha met te. Mes cid-i Ak sa ve Kub be tüs sah ra baþ ta ol mak ü ze re Ýs lâ mýn ve Do ðuþ Ki li se si baþ ta ol mak ü - ze re Hý ris ti yan lý ðýn mu kad des me kân la rý nýn bu - lun du ðu Do ðu Ku düs ü de Ya hu di leþ ti mek i çin ge liþ ti ri len pro je ler bü tün hý zýy la sür dü rü lü yor. Mes cid-i Ak sa nýn he men ya ný ba þý na, o nu göl ge de bý ra ka cak ce sa met te bir Ya hu di ma be di di ki lir ken, Ak sa yý ve Ha re müþ þe rif o la rak i fa de e di len av lu su nu çök me ris kiy le kar þý kar þý bý ra - kan ka zý ve tü nel ça lýþ ma la rý da de vam e di yor. Da ha sý, Ýs ra il bun lar la ye tin me yip, gü ya Fi lis - tin li le re dev ret ti ði Ba tý Þe ri a da ki bir çok ta ri hî bi na yý u lu sal mi ras kap sa mý na a la rak, top ye - kûn Ya hu di leþ tir me pro je si ni o ra ya da ta þý yor. Dev re ye gi ren U NES CO nun i ti ra zý na rað men. Ýs ra il in ge nel ta výr ve po li ti ka la rý bu min val ü - ze re de vam e der ken han gi nor mal leþ me den söz e di le bi lir? Bu ta výr la ba rýþ mü za ke re si o lur mu? El bet te Be nî Ýs ra il Pey gam ber le ri a dý na ma - bed ler in þa e di le bi lir. On lar, Kur ân da da ad la rý ge çen ve Ýs lâ mýn da ka bul et ti ði i lâ hî el çi ler dir. A ma on la rýn a dý ný ta þý yan gös te riþ li ma bed ler in þa e de rek Ku düs te ki Ýs lâm ve Hý ris ti yan lýk e - ser le ri ni göl ge le me ye, hat tâ ted rî cen tah ri be ça - lýþ mak, hiç bir þe kil de ka bul ve tas vip e di le mez. Ku düs ve Fi lis tin Müs lü man la rýn ha ki mi ye - tin de i ken böy le þey ler hiç ol ma mýþ; tam ter si ne Hz. Ö mer (r.a.) Ku düs ün fet hi son ra sýn da zi ya - ret et ti ði ki li se de na maz kýl ma sý tek li fi ni ge ri çe vir miþ; son ra ki a sýr lar da da üç se ma vî di nin sem bol le ri has sa si yet le ko ru nur ken, men sup la rý ba rýþ ve hu zur i çin de bir a ra da ya þa ya bil miþ ti. Mo þe Da yan gi bi fa na tik si yo nist le rin da hi i ti - raf et ti ði gi bi, Os man lý dö ne min de de ay ný has - sa si yet sür dü rül müþ ve bu sa ye de Ku düs Müs lü - man la rýn e lin de be le dül-e min o la rak a nýl mýþ tý. E ðer Ýs ra il, Fi lis tin top rak la rýn da Müs lü man la - rýn bu â dil ve müþ fik tav rý ný ör nek a lýp uy gu la ya - bil sey di, ken di si ni de ku rul du ðun dan bu ya na di - ken üs tün de tu tan Fi lis tin so ru nu doð maz dý. Ay ný þe kil de Fi lis tin li ler ve di ðer A rap lar da sos ya list A rap mil li yet çi li ði ne da ya lý kör ve ne ti - ce siz sa vaþ yön tem le ri ye ri ne, a kýl cý ve ger çek çi stra te ji ler le ha re ket et se ler di, bu gün Fi lis tin de çok da ha fark lý ve o lum lu bir tab lo ya þa na bi lir di. Ba ka lým, Tür ki ye nin fark lý bir yak la þým la dev - re ye gir me si bu tab lo yu de ðiþ ti re bi le cek; Ýs ra il i diz gin le ye bi le cek ve Fi lis tin i ra hat la ta bi le cek mi? ok zor, a ma Keþ ke öy le ol sa! di yo ruz...

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı