YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER: HES LER TABÝÎ ALANLARI YOKEDÝYOR Ha be ri say fa 16 da YGER EK TEN HA BER VE RiR Haf ta lýk E lif e ki iç say fa lar da YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr Kemalizm kaybettirdi, Bediüzzaman çað atlatýr Michael Sendker ALMAN MICHAEL SENDKER: TÜRKÝYE SAÝD NURSÎ'NÝN DEÐERÝNÝ ANLAMAKTA GECÝKTÝ. TÜRKÝYE OKTAN AB ÜYESÝ OLMUÞTU n Al man genç lik ha re ket le ri nin ön de ge len i sim le rin den bi ri o lan ve Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne des tek ve ren ma ka le siy le gün de me ge len Mic ha el Send ker, Be di üz za man ýn gö rüþ le ri doð rul tu sun da ha re ket e den bir Tür ki ye nin u zun yýl lar ön ce sin de Av ru pa ül ke le ri se vi ye si ne ge le bi le ce ði ni i fa de et ti. So ru la rý mý zý ce vap la yan Send ker þun la rý söy le di: DÝNSÝZ MODERNLEÞMEYE KARÞIYDI n Di ye bi li rim ki, e ðer Tür ki ye de Mus ta fa Ke mal in gö rüþ le ri, ya ni Ke ma lizm i de o lo ji si ye ri ne, Sa id Nur sî nin gö rüþ le ri ka bul gör sey di, Tür ki ye þim di ye ka dar çok tan Av ru pa Bir li ði dü ze yin de bir ül ke o la bi lir, da ha ký sa za man da çað at la ya bi lir di. að da þý o lan Mus ta fa Ke mal in ak si ne, Sa id Nur sî di nî de ðer ler den a rýn dý rýl mýþ bir mo der ni zas yo na kar þýy dý. BEDÝÜZZAMAN AVRUPA ÝKÝDÝR DÝYOR n Be di üz za man'ýn Av ru pa i le il gi li tes bit le ri ne de dik kat çe ken Send ker þöy le ko nuþ tu: E ser le ri nin bir ye rin de Nur sî nin Av ru pa yý i ki kýs ma a yýr dý ðý na þa hit o lu yo ruz lar da ka le me al dý ðý bir e se rin de Nur sî, bir i yi, bir de kö tü Av ru pa dan bah se di yor. Kö tü Av ru pa nýn ne ti ce sin de a te izm ve din siz li ðin or ta ya çýk tý ðý ný söy le ye bi li riz. U mut Ya vuz un ha be ri say fa 6 da TÜSÝAD BAÞKANI BOYNER ÝN YUMURTALI PROTESTOLARA YORUMU Gençlik anlayýþ bekliyor n TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner, son bir kaç gündür gündemi meþgul eden, öðrencilerin yumurta atma tartýþmalarýna deðinerek, gençliðin muhalefet demek olduðunun unutulmamasý gerektiðini söyledi. ''Bizim tartýþan, konuþan, sorgulayan gençlere ihtiyacýmýz var" diyen Boyner; iþ dünyasýna, kanaat önderlerine, siyasetçilere, yöneticilere düþenin de anlayýþ, empati ve diyalog kurma çabasý olduðunu belirtti. Ha be ri say fa 4 te ORDUDAN ATILANLARIN ÝTÝRAZIYLA ÝLGÝLÝ HÝBÝR ÝÞLEM YAPILAMAZ MSB den YAÞzedelere red n Ýstanbul Millî Savunma Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði, YAÞ kararýyla ordudan ihraç edilen askerlerin dilekçesine ret cevabý verdi. Bakanlýk, anayasa deðiþikliðinden önce ordudan atýldýklarý için itirazlarýyla ilgili bir iþlem yapýlmayacaðýný savundu. Bu arada, CHP, 1971 ve 1980 darbeleri ile 28 Þubat sürecinde disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan atýlan ve yargý yolu kapatýlan binlerce YAÞ maðdurunun haklarýnýn iade edilmesi için kanun teklifi hazýrladý. Ha be ri say fa 5 te Din öz gür lü ðün de ka ra lis te de yiz n Di ya net-sen Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, u lus la ra ra - sý ya yýn la nan ra por lar da din öz - gür lü ðü ko nu sun da Tür ki ye nin ka ra lis te de ol du ðu nu be lir te rek, Kur ân e ði ti min de uy gu la nan yaþ sý nýr la ma sý, bir ta raf tan hay - di kýz lar o ku la di ye kam pan ya lar yü rü tü lür ken, ký lýk ký ya fet ve bir di zi i de o lo jik da yat ma lar so nu - cun da öð ren ci le rin e lin den e ði tim hak la rý ça lýn mak ta dýr de di. Ha be ri say fa 4 te Alman bakan imamlarla buluþtu n Al man ya Ý çiþ le ri Ba ka ný Tho - mas de Ma i zi re, es ki baþ kent Bonn da ilk kez i mam lar la bu luþ - tu. Al man ya Ýs lâm Kon fe ran sý ü - ye si ku ru luþ la ra men sup yö ne ti - ci ler ve i mam la rýn ka týl dý ðý bu luþ - ma da Ba kan de Ma i zi e re i mam - la rýn ta lep ve þi kâyet le ri ni din le di, Ýs lâm düþ man lý ðý ve Ýs la mo fo bi i - le mü ca de le et me sö zü ver di. Ha be ri say fa 11 de Ýsrail li Ayalon: Özre gerek yok n Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Da ni A ya lon, Gaz ze yar dým ge mi - le ri ne dü zen le nen bas kýn i le il gi li Ýs ra il in Tür ki ye den ö zür di le me - si ne ge rek ol ma dý ðý ný söy le di. Ha be ri say fa 11 de Ýs tan bul da ge ce baþ la yan yað mur ve fýr tý na sa bah sa at le rin den i ti ba ren ka ra dö nüþ tü. Ýs tan bu llu lar felç o lan tra fik te iþ - yer le ri ne ve o kul la ra geç sa at ler de u laþ tý lar. Fýrtýna sebebiyle evlerin çatýsý uçtu, direkler devrildi. FO TOÐ RAF: A A Ýstanbul karla uyandý ÞÝDDETLÝ FIRTINA VE YAÐIÞ HAYATI OLUMSUZ ETKÝLEDÝ n Edirne, Kýrklareli, Tekirdað, Ýstanbul ve Bolu ya yýlýn ilk karý düþtü. Ýstanbul da etkili olan fýrtýna ve yaðýþ sebebiyle deniz seferleri yapýlamadý, uçaklar baþka alanlara yönlendirildi. Soðuk hava ve þiddetli yaðýþ, trafiði de felç etti. Fatih te bir evin çatýsý uçtu. Eyüp te ise elektrik direði yola devrildi. SOÐUK HAVA 10 GÜN KALACAK n Bugün ise Bursa, Bolu, Kütahya, Manisa, Ankara, Tokat, Konya, Sivas ve Isparta boyunca yoðun kar yaðýþý bekleniyor. Soðuk hava Türkiye genelinde 10 gün kalacak. Sonraki günlerde Anadolu genelindeki yaðýþlar hep kar þeklinde düþecek. Say fa 3 te ISSN MEDYA GÜLÜYSE DEMOKRASÝ DE GÜLÜ OLUR Elif Nur Kurtoðlu nun Haberi sayfa 4 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ LÂHÝKA Bu vatan Risâle-i Nur a muhtaçtýr Be di uz za man Sa id Nur si. gelecek yakýn bir zamanda, bu Size katiyen ve çok emârelerle ve kat î kanaatimle beyan ediyorum ki, vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i Ýslâma ve dünyaya karþý gayet þiddetle Risâle-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak. Si ze ka ti yen ve çok e mâ re ler le ve ka tî ka na a tim le be yan e di yo rum ki, ge le cek ya kýn bir za man da, bu va tan, bu mil let ve bu mem le ket te ki hü kû met, â lem-i Ýs lâ ma ve dün ya ya kar þý ga yet þid det le Ri sâ le-i Nur gi bi e ser le re muh taç o la cak; mev - cu di ye ti ni, hay si ye ti ni, þe re fi ni, me fâ hir-i ta ri - hi ye si ni o nun ib râ zýy la gös te re cek tir. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 69 *** Bu va tan, bu mil let ve bu va tan da ki ehl-i hü kü - met, ne þe kil de o lur sa ol sun, Ri sâ le-i Nur a e þedd-i ih ti yaç la muh taç týr lar. De ðil kork mak ve ya hut a - dâ vet et mek, en din siz le ri de, o nun din dâ râ ne, hak pe res ta ne düs tur la rý na ta raf tar ol mak ge rek tir. Me ðer ki, bü tün bü tün mil le te, va ta na, hâ ki mi yeti Ýs lâ mi ye ye hý ya net o la. ün kü bu mil let ve va tan, ha yat-ý iç ti ma i - ye si ve si ya si ye si a nar þi lik ten kur tul mak ve bü yük teh li ke ler den ha lâs ol mak i çin, beþ e sas la zým ve za ru rî dir. Bi rin ci si: Mer ha met. Ý kin ci si: Hür met. Ü çün cü sü: Em ni yet. Dör dün cü sü: Ha ram ve he lâ lý bi lip ha ram dan çe kil mek. Be þin ci si: Ser se ri li ði bý ra kýp i ta at et me li dir. Ýþ te Ri sâ le-i Nur, ha yat-ý iç ti ma i ye ye bak tý ðý va - kit bu beþ e sa sý te min e dip, hem â sâ yi þin te mel ta - þý ný tes bit ve te min e der. Ri sâ le-i Nur a i li þen ler kat i yen bil sin ler ki, on la rýn i liþ me si, a nar þi lik he sa - bý na, va tan ve mil le te ve a sâ yi þe düþ man lýk týr. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 345 *** E vet, di nin, þe ri a týn ve Kur ân ýn yüz den zi ya de týl sým la rý ný, mu am ma la rý ný hal ve keþ fe den; ve en mu an nid din siz le ri sus tu rup il zam e den; ve Mi raç ve haþr-i cis ma nî gi bi sýrf a kýl dan çok u zak zan ne - di len Kur ân ha ki kat le ri ni en mü te mer rid ve en mu an nid fi lo zof la ra ve zýn dýk la ra kar þý gü neþ gi bi is pat e den ve on la rýn bir kýs mý ný i ma na ge ti ren Ri - sâle-i Nur ec za la rý, el bet te kü re-i arz ve kü re-i ha - va i ye yi ken di i le a la ka dar e der ve bu as rý ve is tik ba - li ken diy le meþ gul e de cek bir ha ki kat-i Kur â ni ye - dir ve ehl-i i man e lin de bir el mas ký lýnç týr. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 94 *** Ri sâ le-i Nur ve ha ki ki þa kirt le ri, el li se ne son ra ge len nesl-i â ti ye ga yet bü yük bir hiz met ve on la rý bü yük bir var ta dan ve mil let ve va ta ný bü yük bir teh li ke den kur tar ma ya ça lý þý yor lar. E mir dað Lâhi ka sý, s. 20 *** Ad li ye le rin, de ðil be ni ve on la rý it ham et mek, bel ki Ri sâ le-i Nur u ve þa kirt le ri ni hi ma ye et - mek en bi rin ci va zi fe le ri dir. ün kü, on lar bu mil let ve va ta nýn en bü yük bir hu ku ku nu mu - ha fa za et tik le rin den, on la rýn kar þý sýn da, bu mil - let ve va ta nýn ha ki ki düþ man la rý Ri sâ le-i Nur a hü cum e dip, ad li ye yi þa þýr týp, deh þet li bir hak - sýz lý ða ve a da let siz li ðe sevk e di yor lar. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 21 *** Kur ân-ý Ha ki min sýrr-ý ha ki ka tiy le ve i ca zý nýn týl sý mýy la, be nim ve Ri sâle-i Nur un prog ra mý mýz ve mes le ði miz ve bil fi il se me re si ni gör dü ðü müz ve ça lýþ tý ðý mýz ve ga ye-i ha re ke ti miz ve he de fi miz, ö - lü mün i dam-ý e be di sin den i man-ý tah ki ki i le bî ça - re le ri kur tar mak ve bu mü ba rek mil le ti de her ne - vi a nar þi lik ten mu ha fa za et mek tir. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 27 LÜ GAT E e ma re: De lil, i þa ret. me fa hir-i ta ri hi ye: Ta ri he a it ö vünç du yu - la cak hu sus lar. ib raz: Be lirt me, or ta - ya koy ma, gös ter me. ha yat-ý iç ti ma i ye si ve si ya si ye: Si ya sî ve sos yal ha yat. a nar þi: Te rör, hiç bir ku ral ta ný ma ma, dü zen bo zu cu luk. ha lâs: Kur tul ma, kur - tu luþ. e þedd-i ih ti yaç: Þid - det li ih ti yaç. Allah rahmetini dilediðine tahsis eder. O, pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Ýnanmak ile inandýðýný yaþamak arasýndaki mesafe ü nü müz de ehl-i i man di ye bi le - ce ði miz bir çok in san, i man nok ta sýn da prob lem ta þý mý yor - sa da, a mel nok ta sýn da prob - lem li gö zük mek te dir. Bu ko nu ke lâm â lim le ri nin de ü ze rin de dur du ðu bir me se le dir. Mu te zi - le i mam la rý a me lin i ma na da hil ol - ma dý ðý ný ka bul et me ye rek gü nah-ý ke bâ i re yi iþ le yen bir in sa nýn i man - sýz ol du ðu na hük met miþ ler dir. Bu if rat yak la þým bir de tef ri ti do ður - muþ ve i man sýz a me lin kur tu lu þa ve si le o la ca ðý na da ir gö rüþ ler or ta - ya a týl mýþ týr. Be di üz za man ke lâm cý la rýn bu prob le mi ni, a me lin i ma na da hil ol - ma dý ðý ve a mel siz i ma nýn kâ fî gel - me di ði for mü lüy le çöz müþ tür. Bu me se le i le il gi li 13. Lem a da, yüz ha ki kat der si ni al dý ðý hal de bo zuk bir a da mýn il ti fa tý na ka pý lan bir ar ka da þýn dan ör nek ve rir. Be di üz za man, Na sýl o lu yor da bu ha ki kat ders le ri ni a lan bi - ri si bu de re ce su kut e de bi lir? di ye dü þü nür ve ce va ben; ehl-i i ma nýn þey ta nýn de si se le ri - ne ka pý lýp gü nah iþ le me si, i man sýz lýk tan ve i man za yýf lý ðýn dan ol ma - dý ðý ný, hem ke ba i ri iþ le ye nin küf re gir me di - ði ni söy ler ve bu nun se be bi o la rak da tah ri - bin ko lay ol du ðu nu, hem in san da ki nef sin her va kit þey ta ný din le di ði ni, had kon ma - yan kuv ve le ri ni ve a ki be ti gör me yen kör his si yâ tý i le ak lýn mu ha ke me si nin kay bol du - ðu nu, his, he ves ve ve him ga le be siy le a kýl ve kal bin mað lu bi ye tin den i le ri gel di ði ni söy ler. Be di üz za man bu tes pit ten son ra da, in sa - nýn bu mü him teh li ke le re her va kit dü þe bi le - ce ði ni, bu nun i çin i se, tek rar i le te sis yön te mi i le ha ki kat le rin iç dün ya mý za te si si nin þart ol - du ðu nu i zah e der. Ýþ te bu ö nem li tes pit ler den þun la rý çý kar - mak müm kün dür: A mel i le i man a ra sýn da hem bir bað, hem de bir me sa fe var dýr. Bað var dýr, zi ra Pey - gam ber E fen di miz (asm) bir ha dis-i þe rif le - rin de, Ý man te men ni de ðil, kalp ler de yer leþ - me siy le a me lin de o nu tas dik et me siy le vü cut bu lur de miþ tir. Ay rý ca Kur ân-ý Ke rim de de müt ta kîn le rin va sýf la rý ný sa yar ken, i man e - den ve sa lih a mel iþ le yen ler ta bi ri kul la ný lýr. Do la yý sýy la i man ve a mel a ra sýn da bir bað var dýr. Ý ma nýn a mel i le des tek len me si ve tak - vi ye e dil me si þart týr. Ak si hal de, bi le bi le ter - cih söz ko nu su o la cak týr. Bi lin di ði gi bi ne fis, ya ra tý lý þý ge re ði Ýs lâ mi - ye te uy mak is te mez. Kalp i se ya ra tý lýþ ta te miz ve se lim dir. Fa kat nef sin a mel iþ le me de ki is - tek siz li ði ve ya gü nah la rýn men hus lez ze ti - ne ka pýl ma sý has ta lý ðý kal be si ra yet e der. Ý - nan sa bi le di nî ha ki kat le re im ti sâ li zor o - lur. ün kü Ba ka ra 9. â yet te be lir til di ði gi - bi, kalp le rin de has ta lýk var dýr ; iþ te kalp te baþ la yan bu has ta lýk te da vi e dil me dik çe, ha ki ki i man da o luþ maz. Tah ki kî i ma nýn o luþ ma sý i çin a kýl yo lu i le hâ sýl o lan kalp te ki i man i le kal bin se li mi ye ti ni mu ha fa za i çin sa hip o lu nan i man be ra ber ol - ma lý dýr. A kýl yo luy la hâ sýl o lan i man yal nýz ka lýr, i ba det, a mel, zi kir, ev râd, is tið far i le des - tek len mez se; bu, su ret ten i ba ret o lan i man ha li ne dö nü þür. ün kü böy le bir du rum da kalp za yýf týr, ne fis o na hâ kim dir. Ýþ te böy le in - san lar, bi le bi le yan lý þý ter cih e der ler. YORUMluYORUM YASEMÝN YAÞAR De mek ki, nef si za yýf lat mak i çin a kýl ve kal - bi bes le mek ge re ke cek tir. Kal bin kuv vet len - me si i çin ak lî bes len me, ak lî bes len me mey li - nin or ta ya çýk ma sý i çin kal bî bes len me ye ih ti - yaç var dýr. Ý ma nýn tah kik leþ me si me se le si de za ten bu dur. Böy le lik le ak lý þe ri at la bes le ye - nin a mel le ri ar ta cak, a mel - le rin ya pýl ma sý na yö ne lik is tek, hu zur, me yil de ak lýn bes len - me si i le zi ya de le þe cek tir. Mâ ne vî me ka niz - ma nýn bu i ki a ya ðý nýn im ti za cý ve u yu mu nis - pe tin de de ne fis za yýf la ya cak týr. Ý man i le a mel a ra sýn da ki bað bu þe kil de o - lup, a ra la rýn da me sa fe nin ol du ðu da u nu tul - ma ma lý dýr. Zi ra þey tan bu nok ta dan ha re ket - le in san la rý ü mit siz li ðe a týp, i ma nýn dan e de - bi le cek ves ve se le ri bu ka nal i le yap mak ta dýr. Þöy le ki: Ýn san i ma na a it bir me se le yi öð re - nip, kav ra ya bi lir. Fa kat bu öð ren di ði ni tat bik et me si ge ci ke bi lir. Doð ru o lan öð re ni len i le he men a mel e dil me si ger çe ði dir. Fa kat i nan - ma i le i nan dý ðý ný ya þa ma a ra sýn da za man fark lý o la bil mek te dir. Ýþ te bu me sa fe ye ba kýp, he men ha ki kat le ri ya þa ma dý ðý i çin, ü mit siz li - ðe ve ya þüp he ye düþ mek doð ru de ðil dir. Ves - ve se bah sin de þey ta nýn in sa nýn kuv ve-i ha ya - li ye si ni na sýl al da týp, ön ce ü mit siz lik, son ra da i man sýz lý ða gö tür dü ðü an la tý lýr. Ý nan dý ðý i le i nan dý ðý ný tat bik a ra sýn da ki me sa fe ye ba kýp, Bu ka dar bil di ðim hal de ne - den zih nim den i ma na mu ha lif þey ler ge çi yor, ben ne bi çim Müs lü ma ným, bi le bi le yap mý - yo rum, ben den a dam ol maz di ye rek ü mit - siz li ðe düþ mek te ve bu dü þün ce si ne e hem - mi yet ve rir se de, mâ ne vî has ta lý ða ka pý lýp, i ma nýn dan da hi ol mak ta dýr. Ve ya a me li - nin gü ya da ha i yi si ni a ra mak sû re tiy le düþ tü ðü þüp he, býk kýn lýk ve ü mit siz lik i le mü him teh li ke le re a týl mak ta dýr. Za ten þey ta nýn is te di ði de bu dur, ya ni in sa ný ye se a ta rak, bu me sa fe nin (i man i le a mel) da ha da a çýl ma sý na se bep ol mak týr. Ý man et ti ði miz ha ki kat le ri he men tat bik e - de me me mi zin al týn da ya tan se bep, Mes ne vîi Nu ri ye de geç ti ði þek liy le hâs se ve la ti fe le rin ay rý ay rý tev hid le ri ol ma sý dýr. Ya ni ha ki kat le - ri a kýl ve kalp tas dik et ti ði hal de, ne fis bu ha - ki ka te tes lim ol ma mýþ o la bi lir. A kýl ve kalp ka bul et ti ði hal de, he vâ ve he ves ken di ar zu - la rý nýn tat mi ni pe þin de o la bi lir. An cak a kýl ve kalp nef se tam an la mýy la gâ lip gel di ðin de ya - ni ne fis ter bi ye ol du ðu va kit a mel le ri yap mak ko lay la þa cak týr. Tah ki kî i man sa hi bi o lan in - san lar an cak bu nu ger çek leþ ti re bi lir. Ya ni a kýl ve kal bi it mi na na u laþ mýþ; Al lah ý bil me nin, bü tün kâ i na tý i ha ta e den ru bu bi ye ti ni ka bul, zer re ler den yýl dýz la ra ka dar cüz î kül lî her þe yin O nun kab za-i ta sar - ru fun da ve kud re tin de ol du ðu na ve lâ i lâ he il lâl lâh ke li me-i kud si ye si ne i - man et mek ve kal ben tas tik et mek le ol du ðu nu bil mek le o la cak týr. Yok sa bir Al lah var de yip, bü tün mül kü nü es ba ba ve ta bi a ta tak sim et mek, se - bep le ri mer cî ta ný mak, her þe yin ya - nýn da ha zýr ve na zýr o lan il mi ni bil - me mek, e mir le ri ni ta ný ma mak, el çi - le ri ni ka bul et me mek, Al lah a i man ha ki ka ti - nin ken di sin de ol ma dý ðý ný gös te rir. Bu da, nef sin tes lim ve il zam ol ma dý ðý na de lil dir. Ýþ te â hir za man in san la rý nýn bu has ta lý ðý na re çe te ler su nan Ri sâ le-i Nur e ser le rin de i - man i le a - mel a ra sýn da bu me sa fe nin ký sal - ma sý ya ni i nan dý ðý ha ki kat le rin va kit kay bet - me den a me le dö nüþ me si nin me tot la rý öð - re ti lir. Bun lar dan bi ri si, i man ha ki kat le ri - nin iç dün ya mý za sin me si, kök leþ me si, yer leþ me si ve ya þan ma sý; ay ný za man da Kur â nî bir me tot o lan, tek rar i le te sis me to du nu kul lan ma sý dýr. Ni te kim Ce nâbý Hakk ýn na maz em ri ve na ma zýn beþ vak - te tah si si al týn da bu sýr giz li dir. Kur ân-ý Ke rim de on lar ca defa na maz ha - ki ka ti ha týr la tý lýr. Zi ra i ba det emr-i Ý lâ hî si, zi - hin le ri Sa ni-i Ha kim e çe virt mek i çin dir. Ce - nâb-ý Hakk ýn e mir le ri ne ve ne hiy le ri ne i ta a ti, te sis ve te min i çin Sa ni în a za me ti ni zi hin ler - de tes bi te ih ti yaç var dýr. Bu tes bit de, i man hü küm le ri nin te cel li si i le o lur. Ý man hü küm - le ri nin te cel li si, tak vi ye ve in ki þaf et ti ril me si i - se, tek rar i le te ced düt e den i ba det le o lur. Ha ki kat le rin tek ra rý a kýl ve kalp ten baþ ka di ðer lâ ti fe le rin, duy gu la rýn ve nef sin de ka - bu lü nü ne ti ce ve re cek tir. Ýn san, nis yan dan gel di ði i çin ve gaf le te her an dal ma sý müm - kün ol du ðun dan, tek rar i le u nu tu lan ve ü ze ri ör tü len ha ki kat ler ha týr la na cak ve böy le lik le is ti ka met li in san mo de li or ta ya çý ka cak týr. Hâ sý lý, bu za man da ehl-i i ma nýn ö nem li bir prob le mi o lan i nan dý ðý i le i nan dý ðý ný ya þa mak nok ta sýn da ki me sa fe nin a zal ma - sý, i ma ný tah kik leþ ti ren Ri sâle-i Nur e ser - le ri ni o ku mak la müm kün o la cak týr. Býk - ma dan, u san ma dan ve ha ki kat le ri an la - ma ve ya þa ma ni ye ti i le ya pý lan o ku ma lar Al lah ýn iz niy le ne ti ce ve re cek tir. Bu ça ba ve gay ret, tev fik-i Ý lâ hî nin cel bi ne ve si le o - la cak týr. El bet te du â et me yi ve kal bin has - ta lan ma sý na mâ nî o lan is tið fa rý da ih mal et - me mek ge re kir. Ne ti ce þu dur ki, i man ha ki kat le ri nin ya - þan ma sý hem tek rar i le te sis me to du nu öð re - ten Ri sâ le-i Nur la rý o ku mak, hem Ri sâle-i Nur la rý o kur ken, tek rar i le te si si ger çek leþ tir - mek le müm kün o la cak týr. Âl-i Ýmran Sûresi: 74 / Âyet-i Kerime Meâli Ýþimize bakalým GÜLLER VE DÝKENLER EKREM KILI Gülerek seyrederiz her olayý; ünki: îmân bize vermekte güven. Rabb imiz her iþi hikmetle yapar. O na kul ol; daha hiç korkma, güven! Hayâtýmýz sürdüðü müddetçe karþýmýza bu gib hâdiseler çýkacaktýr. Asýl olan, bu labirentte yolu muzu kaybetmemektir. Ana caddeyi terk ede ve o çýkmaz yollar veyâ kýsa görünüþlü patikalara saparsak vakit, emek ve sermâye zâyiî kaçýnýlmaz olur Bizi doðrudan ilgilendirmeyen, alâkadâr olduðumuzda düzeltmek elimizden gelmeyen her vak a, bizim için çýk maz bir yoldur. Ne dünyâ, ne âhiret hayâtýmýza faydas olmayacak iþlerle uðraþmak fuzûlî bir gayrettir; bunun için maddî ve mânevî güç sarfetmek akýl kârý deðildir. Helâl dâiresinde dünyâlýk kazanýp nefsimizi, âile efrâdýmýzý geçindirmek; çevremizdeki muhtaç canlýlara yardým etmek öncelikli vazîfemizdir. Dînî mükellefiye açýsýndan, belli ölçülere ulaþmýþsa zekât ve sadaka ver mek vecîbesi kadar, dînimizin îcâblarýný hakkýyla yerine getirebilmek ve Müslümanlarý gayrýn tahakkümünden kurtarabilmek için maddeten terakkînin de zarûrîy attan olduðunu hâtýrdan çýkartmamak lâzýmdýr. Bu husûs da, herkesin kendi iþtigàl sâhasýnda, elinden gelenin en iyisini yapmasýný gerektirir. Bunun için hepimizin kendi iþimize bakmasý þarttýr. Bir insanýn, cem iyet içinde her iþi bizzat yapmas mümkün deðildir. Cenâb-ý Hakk, insanlarý çeþitl kàbiliyetlerde yaratmýþtýr. Her biri ayrý bir iþe el atmak sûretiyle, halkýn elbirliði etmesi netîcesinde yaþamak kolaylaþýr. Bütün insanlarýn ayný iþi yapdýklarýný düþüne lim: çeþitli ihtiyâclarýmýzý karþýlamakda ne kadar zor lanýrýz! Bunlar maddî cihetde iþ bölümünü lüzumlu kýldýðý gibi, her kýsýmda yer alanlarýn da iþlerinde ihtisâ sâhibi olmalarýna müncer olmaktadýr. Yaradýlýþtan içimize yerleþtirilen isti dâdlara uygun bir kanal bulabilmiþ isek, âdetullâha uygun hareke ettiðimizden, baþarý ihtimâli çok yüksektir Mâlûmdur ki, muvaffakiyetin temelinde kâinâtta yürürlükte olan fýtrî kànûnlara uymak ve samîmiyetle hedefine yönelmek yatmaktadýr. Hâlýk-i Kâinât, bu husûsu insanlara yolladýðý nebîler ve o yolda giden velîlerin hâl ve kàl lisânýyla bizlere tâlim etmiþtir. Bakýnýz: gerek mânevî, gerek maddî alanlarda insan lara rehber ve numûne olan kiþiler, hep birer hedefe kil itlenmiþ; kendi aslî iþleri dýþýndaki meþgùliyetleri terke muvaffak olmuþ þahýslardýr. Bâzýlarýnýn, kader-i Ýlâh tarafýndan kendilerine verilen özel vazîfe dolayýsýyla, bir den çok sâhada baþarýlý olmalarý istisnâî bir durumdur. Sayýlý nefeslerimizi mâlâyânî iþlerle tüketmek aklýn reddedeceði bir hâldir. Dünyâ ve ukbâ den gesini gözeterek lüzûmu kadar maddî iþlere har canacak vakitten arta kalaný mânevîyâtýmýz için deðerlendirmek en akýllýca harekettir. Ne nefsimize ne âilemize, ne mahalle ve memleketimize yaraya cak olmayan iþlerle oyalanmayalým. Günü birlik vak alar, spor, magazin, eðlence, siyâset âlemi lüzumsuz mâlûmâtla vaktimizi ziyân etmeyelim. Bâzý insanlarýn yýllarýný vererek elde ettikler mâhâretler, eðer ne kendisine ne gayrýya bir menfaa saðlamýyorsa, bunun neresi mahâretdir? Rekorla kitabýnda bir isim kazanmakla hevesimizi belki tatmîn ederiz; ancak, bunun kimseye bir faydasý olduðunu duyan var mý? Haydi, âhiret ile ilgili herhangi bir kaygýs olmayan kiþiler için, böyle bir meþgalenin kendisine dünyevî bir kemâl kazandýrdýðýný farz edelim Fakat yaradýlýþ sýrrýný bilmekle nasiblenerek þeref ve imtiyâz kazanmak lütfuna eren kimselerin böyle bir tuzaða düþtüklerini görmek, insaný cidden incitir. Dâiremiz içinde bulunup: Dünyâ ve özellikle mem leket siyâsetiyle alâkadâr olmakla pek çok insanýn mânevî kurtuluþuna vesîle olmak, az bir kâr mýdýr? diyenlere, Hz. Üstâd Bedîüzzamân cevap veriyor: Bu zamanda ehl-i Ýslâmýn en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulmasý ve îmânýn zedelenmesidir. Bunun çâre-i yegânesi nûrdur nûr göstermektir ki, kalbler ýslâh olsun, îmânlar kurtul sun. Eðer siyâset topuzuyla hareket edilse, galebe çalýnsa o kâfirler münâfýk derecesine iner. Münâfýk, kâfirden daha fenâdýr. Demek, topuz böyle bir zamanda kalb ýslâh etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanýr, nifâka inkýlâp eder. Hem nûr, hem topuz; ikisini, bu zamanda benim gibi bir âciz yapamaz. Onun için, bütün kuvve timle nûra sarýlmaya mecbûr olduðumdan, siyâse topuzu ne þekilde olursa olsun bakmamak lâzým geliy or. Amma maddî cihâdýn muktezâsý ise, o vazîfe þimdilik bizde deðildir. Evet, ehline göre kâfirin veyâ mürtedin tecâvüzâtýna sed çekmek için topuz lâzýmdýr. Fakat iki elimiz var. Eðer yüz elimiz de olsa ancak nûra kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk A KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut OBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA IK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LE YÜZ HABERLER Þe ker ci Han res to re e di le mi yor n BÝR za man lar þa ir, ya zar ve e dip le rin kal dý ðý ta ri hî Þe ker ci Han, mal sa hi bi va kýf la Fa tih Be le di ye si a ra - sýn da ki an laþ maz lýk se be biy le yýl lar dýr res to re e dil me - yi bek li yor. Za man Ga ze te si nin ha be ri ne gö re, Ýs tan - bul Fa tih te ki Þe ker ci Han, mal sa hi bi vak fýn be le di ye i le pro to ko le ya naþ ma ma sýn dan ö tü rü res to re et ti ri le - mi yor. Bu gün ka pý sýn da Dik kat kö pek var! ya zan ta ri - hî han bir an ön ce o na rýl ma yý bek li yor. Ge rek iç, ge rek dýþ du var la rý nýn sý va sý dö kül müþ du rum da o lan ha nýn av lu su, çev re de ki es na fýn de po su o la rak kul la ný lý yor. Bir za man lar a ra la rýn da Be di üz za man Sa id Nur sî, Meh med A kif ve Ney zen Tev fik gi bi ta nýn mýþ þah si - yet le rin kal dý ðý Þe ker ci Han ýn o da la rý nýn cam la rý i se ký rýk bir va zi yet te. Ta ri hî me kâ nýn kül tür te si si ol ma sý ha lin de i se çev re si de ko ru ma al tý na a lý na cak. Ta ri hî me kân, son dö nem de ki þöh re ti ne Be di üz za man ý mi - sa fir et ti ðin de ka vu þur. Be di üz za man, 1907 de yer leþ ti - ði han da ka pý sý na Bu ra da hiç bir su al so rul maz, her su a le ce vap ve ri lir lev ha sý as tý rýr. Bu lev ha dan ha ber - dar o lan Fa tih Sahn-ý Se man Med re se si baþ ta ol mak ü ze re Ýs tan bul lu â lim ler ve a ha li me rak la ya ný na ge lir. Be di üz za man, ver di ði ha ri ka ce vap lar ve il mî kis ve ye uy ma yan ye rel ký ya fe tiy le Ýs tan bul en te lek tü el ke si mi - nin ko nuþ tu ðu in san ha li ne ge lir. Ýs tan bul / Ye ni As ya MAZLUMDER, Ankara Temsilcimiz Kara'ya ziyarette bulundu MAZ LUM DER den tem sil ci li ði mi ze zi ya ret n MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal ve An ka ra Þu be Baþ ka ný Üs tün Bol ga ze te mi zin An ka ra Tem sil ci li ði ne bir zi ya ret te bu lun du. Tem sil ci miz Meh met Ka ra i le bir gö rüþ me ger çek leþ ti ren MAZ - LUM DER he ye ti, ga ze te mi zi, 10 A ra lýk Ýn san Hak la rý Gü nü ve si le siy le, dü zen le dik le ri et kin li ðe da vet et ti ler. Tür ki ye de son yýl lar da ki o lum lu ge liþ me le re rað men ha len in san hak la rý hu su sun da bü yük ek sik lik ler ol du - ðu nu be lir ten MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ün sal, bu na rað men Tür ki ye nin i yi bir yol da i ler le di ði ni ve ge le cek ten u mut lu ol duk la rý ný di le ge tir di. Her dö nem - de in san hak la rý a dý na söy len me si ve ya pýl ma sý ge re ken þey le ri hiç çe kin me den or ta ya koy duk la rý ný be lir ten Ün sal, bun dan son ra ki sü reç te de bu ka rar lý lýk la rý na de vam e de cek le ri ni i fa de et ti. Tür ki ye nin ka na yan bir ya ra sý o lan ba þör tü sü zul mü nün de ko nu þul du ðu zi ya - ret te, bu nun ya ný sý ra Fi lis tin e ve ri len des te ðin de sü re - ce ðin den bah se dil di. Dü zen le ye cek le ri et kin lik hak kýn - da da bil gi ve ren Ün sal, her se ne dü zen le dik le ri Ýn san Hak la rý Ge ce si ne ek o la rak il ki geç ti ði miz se ne ya pý lan Fi lis tin Gün le ri nin de i kin ci si nin dü zen le ne ce ði ni be - lirt ti. Fi lis tin Gün le ri nin MAZ LUM DER An ka ra Þu - be si ta ra fýn dan dü zen le ne ce ði ni be lir ten An ka ra Þu be Baþ ka ný Üs tün Bol, Ko ca te pe Kül tür Mer ke zi nde A ra lýk ta rih le rin de dü zen le ye cek le ri bu et kin lik te Fi - lis tin de ya þa nan dra ma dik kat çe ke cek le ri ni ve maz - lum Fi lis tin hal ký i çin öz gür lük çað rý sýn da bu lu na cak la - rý ný i fa de et ti. An ka ra / Yavuz alýþkan E ði tim bo þan ma o ra ný ný dü þür dü n YE NÝMA HAL LE Kay ma kam lý ðýn ca yü rü tü len A i le i çi E ði tim Sev gi, Say gý, Sa da kat 3S Pro je si kap sa mýn - da uz man lar ca ve ri len e ði tim sa ye sin de yak la þýk 1 yýl i çe ri sin de il çe de ki bo þan ma o ran la rý nýn yüz de 50 den yüz de 32 ye düþ tü ðü tes pit e dil di. Bir yýl ön ce uy gu - lan ma ya baþ la yan pro je kap sa mýn da hazýlanan ankete ka tý lan la rýn yüz de 70 in de a i le i çi i le ti þim ek si ði tes pit e dil di. Pro je çer çe ve sin de 48 dok tor, e be ve hem þi re i - le 450 reh ber ve re ha bi li tas yon öð ret me ni ne e ði tim ler ve ril di. Ýl çe de ki 244 ca mi nin i ma mý a i le i çi i le ti þim ko nu sun da bil gi len di ri le rek Cu ma Na ma zý hut be le - rin de e ði tim ko nu la rý an la týl dý ve bu þe kil de 100 bin ki þi bil gi len di ril di. Pro je kap sa mýn da çe þit li ta rih ler de 30 se mi ner ve top lan tý dü zen le ne rek top lam da 262 bin 918 ki þi ye e ði tim ve ril di yý lý nýn ilk al tý a yýn - da bo þa nan la rýn sa yý sý nýn ev le nen le rin sa yý sý na bö lün - dü ðün de yüz de 50,4 o ra nýn çýk tý ðý nýn tes pit e dil di ði pro je de, e ði tim ler sa ye sin de 2010 yý lý nýn ilk al tý a yýn da bo þa nan la rýn ev le nen le re o ra ný nýn yüz de 43,8 e düþ - tü ðü gö rül dü. Ýl çe de ki nü fu sun 625 bin 826 ol du ðu dik ka te a lýn dý ðýn da bu yý lýn ilk al tý a yýn da 130 a i le nin bo þan ma dan vaz geç ti ði, pro je nin Tür ki ye ge ne li ne uy gu lan ma sý ha lin de i se ilk al tý ay da , 1 yýl da i se a i le nin bo þan ma sý nýn ön le ne bi le ce ði nin gö rül - dü ðü bil di ril di. Yak la þýk 1 yýl dýr uy gu la nan pro je kap - sa mýn da ve ri len e ði tim ler sa ye sin de il çe de ki bo þan ma o ra ný nýn o cak-ka sým dö ne mi i çe ri sin de yüz de 32 ye in di ði nin göz len di ði be lir til di. Ankara / aa FO TOÐ RAFLAR: A A NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 Muharrem 1432 Ru mî: 28 T. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý AYDIN DA sele kapýlan iki kiþi boðularak öldü, yollar ulaþýma kapandý. Köylüler evlerinde, öðrenciler okullarýnda mahsur kaldý. Aydýn ve ilçelerinde önceki geceden beri yaðan saðanak önce su baskýnlarýna neden oldu, ardýndan da iki kiþi sele kapýldý. Koçarlý ilçesi Gülüçlü Köyü nde sel sularýna kapýlan iki kiþi boðularak öldü. Koçarlý Büyükdere köyünde ise köylüler evlerinde, öðrenciler ise okullarýnda mahsur kaldý. Mahsur kalanlar kepçelerle kurtarýlmaya çalýþýldý. Söke ilçesine baðlý Baðarasý beldesinde Sarp Deresi ve Sarýçay Nehri taþtý, Söke-Baðarasý karayolu ulaþýma kapandý. Baðarasý nda yüzlerce ev, iþ yeri ve gecekondu sular altýnda kaldý. Baðarasý nda ilk ve ortaöðretim okullarý tatil edildi. Aydýn / ntvmsnbc.com Beklenen kar geldi FIRTINA VE YAÐIÞ SEBEBÝYLE ATATÜRK HAVALÝMANI'NA ÝNEMEYEN UAKLAR BAÞKA ALANLARA YÖNLENDÝRÝLÝRKEN, BAZI HIZLI FERÝBOT VE DENÝZ OTOBÜSÜ SEFERLERÝ YAPILAMADI, KAZALAR SEBEBÝYLE TRAFÝK FEL OLDU. GE CE ve sa bah et ki li o lan fýr tý na ve sað - nak yað mur ha ya tý o lum suz et ki le di. Ýs - tan bul da ki el ve riþ siz ha va þart la rý se be - biy le A ta türk Ha va li ma ný na i ne me yen ba zý u çak lar, baþ ka a lan la ra yön len di ri - lir ken, ba zý hýz lý fe ri bot ve de niz o to bü - sü se fer le ri ya pý la ma dý. So ðuk ha va ve þid det li ya ðýþ, tra fi ði de felç et ti. Fa tih de bir e vin ça tý sý uç tu. E yüp te i se e lek trik di re ði yo la dev ril di. Kar la ka rý þýk yað - mur ve kar ya ðý þý gö rü le ce ði ni i fa de e - den Ýs tan bul Me te o ro lo ji Böl ge Mü dü rü Mus ta fa Yýl dý rým, Ýs tan bul da ha va sý - cak lý ðý nýn ön ce ki gü ne gö re 15 de re ce bir den dü þe rek mev sim nor mal le ri nin al tý na in di ði ni i fa de et ti. Ýs tan bul Bü yük - þe hir Be le di ye si A fet Ko or di nas yon Mer ke zi nden (A KOM) ya pý lan ya zý lý a - çýk la ma da va tan daþ la rýn so run suz bir kýþ ge çir me le ri i çin tüm ted bir le ri al dý ðý, son mo del kar la mü ca de le a raç la rý ve er ken u ya rý sis tem le ri kul la na ca ðý be lir - ti lir ken, ha len o lum suz ha va þart la rý i le mü ca de le i çin 772 a raç ve iþ ma ki ne si i - le 3 bin 343 per so ne lin ha zýr hal de bek - le til di ði bil di ril di. U AK LAR BAÞ KA A LAN LA RA YÖN LEN DÝ RÝL DÝ Þid det li fýr tý na bu lut la rý o la rak bi - li nen kü mu lo nim - büs bu lut la rý yü - zün den sa at i le a ra sýn da A ta türk Ha va li ma - ný na i ne me yen TK027 Þang hay, TK095 Cid de, TK99 Me di ne, TK141 Ri yad, TK869 A bu Da bi u çak la rý An ka - ra ya, TK875 Tah ran Ýz mir e, TK693 Ka hi re u ça ðý da Sa bi ha Gök çen Ha va - li ma ný na yön len di - ri le rek, i niþ yap - ma la rý sað lan dý. Dev let Ha va M e y d a n l a r ý Ý þ l e t m e s i (DHMÝ) yet - ki li le ri, sa at den i ti - ba ren A ta türk Ha va li ma ný na i - niþ le rin nor ma le dön dü ðü nü a çýk la dý. Av ru pa da ki kö tü ha va þart la rý se be biy le Ýs tan bul dan se fer ler de ge - cik me li o la rak ya pýl dý. El ve riþ siz ha va SOÐUK HAVA 10 GÜN KALACAK DÜN sabah saatlerinde Edirne, Kýrklareli, Tekirdað ve Bursa'da kar yaðýþý baþladý, yol kenarlarý ve evlerin çatýlarý beyaza büründü. Kar yaðýþý Tekirdað ýn orlu ve erkezköy ilçelerinde etkili olurken, Edirne ve Kýrklareli nde öðle saatlerinde durdu. Bolu kent merkezi ve Düzce nin yüksek kesimlerinde de kar yaðýþý görüldü. Bugün Bursa, Bolu, Kütahya, Manisa, Ankara, Tokat, Konya, Sivas ve Isparta boyunca yoðun kar yaðýþý bekleniyor. Ýzmir de ise hafif de olsa kar yaðýþý beklenirken, sýcaklýk 4 dereceye inecek. Soðuk hava Türkiye genelinde 10 gün kalacak. Sonraki günlerde Anadolu genelindeki yaðýþlar hep kar þeklinde düþecek. 2 KÝÞÝ BOÐULDU KAZA SEBEBÝYLE E-5 FEL OLDU ÝS TAN BUL DA sa ba ha kar þý et ki li o lan yað mur se be biy le E-5 ka ra yo lu Av cý lar mev ki in de sa - at sý ra la rýn da zin cir le me ka za mey da na gel di. Tuð la yük lü bir kam yo nun sü rü cü sü ö - nün de ki ka za yý çok geç fark et ti. Kay gan yol da du ra ma yan kam yon ön ce ba ri yer le re son ra ka za ya pan a raç la ra çar pa rak yan yat tý. Kam yo nun ka sa sýn da ki bin ler ce tuð la a raç la rýn ü ze ri - ne ve yo la sa çýl dý. Ha fif ya ra la nan ka za ze de ler, yað mur ne de niy le a raç la rýn da mah sur kal dý - lar. O lay ye ri ne ih bar ü ze ri ne it fa i ye, tra fik po li si ve sað lýk e kip le ri sev ke dil di. Ya ra lý la rýn te da - vi le ri a yak ta ya pýl dý. Ka za ne de niy le u zun a raç kuy ru ðu o luþ tu. Ka za ya pan a raç la rýn kal dý rýl - ma sýy la, E-5 ka ra yo lu yak la þýk 2 sa at son ra tek rar u la þý ma a çýl dý. þart la rý se be biy le ba zý hýz lý fe ri bot ve de niz o to bü sü se fer le ri de ya pý la ma dý. a nak ka le de et ki li o lan fýr tý na, de niz u la þý mý ný o lum suz et ki le di. FIR TI NA DAN A ÐA LAR YI KIL DI Ö te yan dan Fa tih te i se ya ðan yað mur la bir lik te çý kan fýr tý na yü zün den bir bi na - nýn ça tý sý uç tu. O lay ye ri ne ge len it fa i ye e - kip le ri teh li ke ya ra tan ça tý yý kal dýr dý. O - lay da ö len ve ya ra la nan ol ma dý. Bu a ra da ay ný sa at ler de E yüp te de fýr tý na ya da ya - na ma yan bir a ðaç dev ril di. So kak ta park ha lin de ki bir a raç ta mad di ha sar o luþ tu. A ðaç it fa i ye ta ra fýn dan ke si le rek yol dan kal dý rýl dý. Ýs tan bul / a a Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa TAH LÝL Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýsrail i dizginlemek KÂ ZIM GÜ LE YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Arap ül ke le ri nin, 1948 de ki ku ru lu þun dan bu ya na Ýs ra il e kar þý ver dik le ri mü ca de - le nin ba þa rý sýz lý ðý, ge li nen nok ta da kar þý kar þý ya o lu nan tab lo da a çýk þekilde gö rü lü yor. Bu za man zar fýn da Ýs ra il e kar þý a çý lan her sa - vaþ ne ya zýk ki mað lû bi yet le ve si yo nist iþ gal a - la ný nýn bi raz da ha ge niþ le me siy le ne ti ce len miþ. Bu gün Ku düs baþ ta ol mak ü ze re Fi lis tin top - rak la rý nýn çok bü yük bir kýs mý ve ay rý ca Su ri - ye ye a it Go lan te pe le ri Ýs ra il ha ki mi ye ti al týn da. Ýs ra il in Fi lis tin li le re lüt fet ti ði Ba tý Þe ri a ve Gaz ze i se, ge niþ Fi lis tin coð raf ya sýn da bir bi rin - den ko puk kü çü cük bi rer a da cýk du ru mun da. Da ha sý, Gaz ze a man sýz bir am bar go ku þat ma - sý al týn da tu tu lur ken, Ku düs ü ta ma men Ya hu - di leþ tir me ve Ba tý Þe ri a da ye ni Ya hu di yer le þim - le ri in þa et me ça lýþ ma la rý tam gaz de vam e di yor. Ýs ra il bu in þa at lar da o ka dar i nat çý ve ýs rar lý ki, O ba ma yö ne ti mi nin iþ ba þý yap týk tan son ra, mâ - lûm se bep ler le yi ne tý ka nan ba rýþ gö rüþ me le ri ni tek rar baþ lat mak i çin bun la rýn don du rul ma sý ve er te len me si yö nün de ki ta lep le ri ni de red det ti. Ve ABD, ku la kar dý e di len bu ta lep le rin den vaz geç mek mec bu ri ye tin de kal dý ðý ný a çýk la dý. Oy sa bu yer le þim ler, var o lan iþ ga lin da ha da ge niþ le til me si nin ö te sin de bir an lam ta þý mý yor. Bir ta raf tan Fi lis tin ta ra fý ve A rap â le mi her fýr - sat ta Ýs ra il in 1967 sa va þý ön ce sin de ki sý nýr la ra çe - kil me si ge rek ti ði ni tek rar lar ken, di ðer ta raf tan güya Fi lis tin li le re bý ra ký lan böl ge ler de de Ya hu di yer le þim le ri nin a ra ver me den, hýz la de vam et ti ril - me si ni baþ ka tür lü i zah et mek müm kün mü? Ýþ ga lin Ku düs bo yu tu ay rý bir va ha met te. Mes cid-i Ak sa ve Kub be tüs sah ra baþ ta ol mak ü ze re Ýs lâ mýn ve Do ðuþ Ki li se si baþ ta ol mak ü - ze re Hý ris ti yan lý ðýn mu kad des me kân la rý nýn bu - lun du ðu Do ðu Ku düs ü de Ya hu di leþ ti mek i çin ge liþ ti ri len pro je ler bü tün hý zýy la sür dü rü lü yor. Mes cid-i Ak sa nýn he men ya ný ba þý na, o nu göl ge de bý ra ka cak ce sa met te bir Ya hu di ma be di di ki lir ken, Ak sa yý ve Ha re müþ þe rif o la rak i fa de e di len av lu su nu çök me ris kiy le kar þý kar þý bý ra - kan ka zý ve tü nel ça lýþ ma la rý da de vam e di yor. Da ha sý, Ýs ra il bun lar la ye tin me yip, gü ya Fi lis - tin li le re dev ret ti ði Ba tý Þe ri a da ki bir çok ta ri hî bi na yý u lu sal mi ras kap sa mý na a la rak, top ye - kûn Ya hu di leþ tir me pro je si ni o ra ya da ta þý yor. Dev re ye gi ren U NES CO nun i ti ra zý na rað men. Ýs ra il in ge nel ta výr ve po li ti ka la rý bu min val ü - ze re de vam e der ken han gi nor mal leþ me den söz e di le bi lir? Bu ta výr la ba rýþ mü za ke re si o lur mu? El bet te Be nî Ýs ra il Pey gam ber le ri a dý na ma - bed ler in þa e di le bi lir. On lar, Kur ân da da ad la rý ge çen ve Ýs lâ mýn da ka bul et ti ði i lâ hî el çi ler dir. A ma on la rýn a dý ný ta þý yan gös te riþ li ma bed ler in þa e de rek Ku düs te ki Ýs lâm ve Hý ris ti yan lýk e - ser le ri ni göl ge le me ye, hat tâ ted rî cen tah ri be ça - lýþ mak, hiç bir þe kil de ka bul ve tas vip e di le mez. Ku düs ve Fi lis tin Müs lü man la rýn ha ki mi ye - tin de i ken böy le þey ler hiç ol ma mýþ; tam ter si ne Hz. Ö mer (r.a.) Ku düs ün fet hi son ra sýn da zi ya - ret et ti ði ki li se de na maz kýl ma sý tek li fi ni ge ri çe vir miþ; son ra ki a sýr lar da da üç se ma vî di nin sem bol le ri has sa si yet le ko ru nur ken, men sup la rý ba rýþ ve hu zur i çin de bir a ra da ya þa ya bil miþ ti. Mo þe Da yan gi bi fa na tik si yo nist le rin da hi i ti - raf et ti ði gi bi, Os man lý dö ne min de de ay ný has - sa si yet sür dü rül müþ ve bu sa ye de Ku düs Müs lü - man la rýn e lin de be le dül-e min o la rak a nýl mýþ tý. E ðer Ýs ra il, Fi lis tin top rak la rýn da Müs lü man la - rýn bu â dil ve müþ fik tav rý ný ör nek a lýp uy gu la ya - bil sey di, ken di si ni de ku rul du ðun dan bu ya na di - ken üs tün de tu tan Fi lis tin so ru nu doð maz dý. Ay ný þe kil de Fi lis tin li ler ve di ðer A rap lar da sos ya list A rap mil li yet çi li ði ne da ya lý kör ve ne ti - ce siz sa vaþ yön tem le ri ye ri ne, a kýl cý ve ger çek çi stra te ji ler le ha re ket et se ler di, bu gün Fi lis tin de çok da ha fark lý ve o lum lu bir tab lo ya þa na bi lir di. Ba ka lým, Tür ki ye nin fark lý bir yak la þým la dev - re ye gir me si bu tab lo yu de ðiþ ti re bi le cek; Ýs ra il i diz gin le ye bi le cek ve Fi lis tin i ra hat la ta bi le cek mi? ok zor, a ma Keþ ke öy le ol sa! di yo ruz...

4 4 YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ HA BER FARK Kaybettirenler ve kazandýranlar FA RUK A KIR ca ni as ya.com.tr El bet te ak si ni söy le yen de o la cak, a ma kö rü kö rü ne yan lýþ lar da i nad et mek Tür ki ye ye çok þey kay bet tir di. En baþ ta Ýs lâm di ni nin; ge liþ me ye ve i ler le me ye kar þý ol du ðu nu söy le me nin ne ye mal ol du ðu nu he sap la ya bil dik mi? Ýs lâm di nî ge liþ me ye ve i ler le me ye ma ni dir, o hal de bun dan u zak du ra lým de mek; gü ne þin dün ya ya ka ran lýk yay dý ðý ný id di â et mek ten fark sýz dýr. Ne ya zýk ki Tür ki ye yi i da re e den ler u zun yýl lar bu id di â yý dil len dir miþ ve sis te min te me li ni de bu an la yýþ la at mýþ lar dýr. Bir dö nem Er zu rum Mil let ve kil li ði de ya pan mer hum Os man De mir ci Ho ca, ko nuþ ma ve va az la rýn da Ýs lâ mýn te rak kî ye, ye ni li ðe, i ca da ma ni ol ma dý ðý ný an la týr ken Asr-ý Sa a det ten bir mi sâl ve rir di. Bu na gö re, As hâb-ý Ki ram dan Te mim Dâ rî (r.a) Þam dan ge lir ken ya nýn da kan dil, yað, ip ve fi til ge tir miþ. Bun lar la Mes cid-i Ne be vî yi ay dýn lat mýþ. Bu na çok se vi nen Pey gam ber E fen di miz (asm), Ýs lâm ý ay dýn lat týn. Al lah da se ni dün ya ve â hi ret te nur lan dýr sýn bu yur muþ. Bu mi sâl, de niz den bir kat re dir. Müs lü man i lim ön cü le ri nin i lim sa ha sýn da yap týk la rý ça lýþ ma la rý biz ler bi lip ye te rin ce tak dir e de mi yor sak da, Av ru pa lý lar bi li yor ve tak dir e di yor. Tür ki ye o la rak i da re ci le ri mi zin u zun yýl lar gör mez den gel di ði, gör mez den gel mek ne ke li me, sus tur mak is te di ði bir mü ced did â lim e, Üs tad Be di üz za man a ve e ser le ri ne sa hi biz. Bu e ser le rin kýy me ti ni de yö ne ti ci le ri miz ye te rin ce tak dir et me se de ger çek le ri gö ren Av ru pa lý lar ço ða lý yor. Me se lâ, Al man genç lik ha re ket le ri nin ön de ge len i sim le rin den bi ri o lan ve Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne des tek ve ren ma ka le siy le gün de me ge len Mic ha el Send ker, Be di üz za man ýn gö rüþ le ri doð rul tu sun da ha re ket e den bir Tür ki ye nin u zun yýl lar ön ce sin de Av ru pa ül ke le ri se vi ye si ne ge le bi le ce ði ni ha týr lat mýþ. Ar ka da þý mýz U mut Ya vuz un so ru la rý ü ze ri ne de ðer len dir me ler de bu lu nan Mic ha el Send ker þöy le de miþ: Sa id Nur sî, din ve mo der ni te nin bir bi riy le bað lan tý lý ol ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yor du. O nun din ve mo dern bi lim le ri bir a ra da o ku ta cak bir ü ni ver si te fik ri bu ön gö rü sü nü kar þý la mak tay dý. Nur sî böy le ce ge le ce ðin bi lim ve tek no lo ji de ol du ðu nu ka bul e di yor, an cak bun la rý din den so yut lan dýr dý ðý nýz za man teh li ke li o la ca ðý ný i fa de e di yor du. Hat ta o, ba zý ko nuþ ma la rýn da, ken di çað da þý o lan ba zý a lim le rin a de ta bir or ta çað ka lýn tý sý ol du ðu nu söy le mek tey di. Ýþ te bun dan dýr ki, Os man lý Dev le ti nin çö kü þü nü baþ ka la rý nýn ak si ne Ýs lâm di ni ne de ðil, fa kir lik, ce ha let ve ih ti lâ fa bað lý yor du. Ben ce Sa id Nur sî muh te þem bir ki þi lik tir di yen Mic ha el Send ker, þun la rý da söy le miþ: E ser le ri nin bir ye rin de Nur sî nin Av ru pa yý i ki kýs ma a yýr dý ðý na þa hit o lu yo ruz lar da ka le me al dý ðý bu e se rin de Nur sî, bir i yi bir de kö tü Av ru pa dan bah se di yor. Kö tü Av ru pa nýn ne ti ce sin de a te izm ve din siz li ðin or ta ya çýk tý ðý ný söy le ye bi li riz. Bu hu sus H ris ti yan la rýn da e leþ tir di ði bir ger çek. Kö tü Av ru pa nýn ka rak te ri o lan din siz lik ve se kü la rizm ay ný za man da Pa pa VI. Pa ul ve Je su its, Bon ho ef fer vs. gi bi bir çok Av ru pa lý H ris ti yan ta ra fýn dan da e leþ ti ril mek te, ký nan mak ta dýr. Ay ný za man da Müns ter Ü ni ver si te sin de Ka to lik Di ni ve La tin ce öð re ni mi gö ren Mic ha el Send ker, Tür ki ye i çin ça re nin Be di üz za man ýn fi kir le ri ni din le mek te ol du ðu nu söy lü yor. ok hak lý. Za ten yö ne ti ci ka de me sin de ol ma sa bi le Tür ki ye de ki mil yon lar o nun tes bit le ri ni din li yor, tas dik e di yor ve e ser le rin den is ti fa de e di yor. Tür ki ye ye kay bet ti ren ler ve ka zan dý ran lar var. Þü kür ki, Be di üz za man ka zan dý ran la rýn en ba þýn da. Ge ri si ni kay bet ti ren ler lis te sin de o lan lar dü þün sün... Güçlü medya, güçlü demokrasi ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL TBMM Baþ kan ve ki li Nev zat Pak dil, Bir ül ke de sað lýk lý iþ le yen si ya set ve med ya ne ka dar güç lüy se, de mok ra si de o ka dar kök lü ve güç lü dür de di. Pak dil, Bað cý lar Be le di ye si i le Ba sýn Ya yýn Bir li ði nin, Ho li day Inn A ir port O tel de dü zen le di ði Med ya nýn Ye ni Ha li: 5N 2K Ba bý a li den Bað cý lar a Kü re sel den Ye re le ko nu lu U lus la ra ra sý Med ya Sem poz yu mu nda ko nuþ tu. TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin in, ra hat sýz lý ðý ne de niy le sem poz yu ma ka tý la ma dý ðý ný be lir ten Pak dil, Þa hin in say gý ve se lam la rý ný i let ti. Dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü nün en et ki li a ra cý du ru mun da ki med ya nýn, de mok ra si nin vaz ge çil mez ku rum la rýn dan ol du ðu nu vur gu la yan Pak dil, þöy le ko nuþ tu: De mok ra si ler de ya sa ma, yü rüt me ve yar gý dan son ra dör dün cü güç o lan med ya, halk Din özgürlüðünde ihlâller sürüyor DÝ YA NET-SEN Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, din, vic dan ve i nanç öz gür lü ðü kap sa mýn da ya þa nan ih lal le rin sür dü ðü ne dik kat çek ti. Bay rak tu tar, Dün ya Ýn san Hak la rý Gü nü se be biy le yap týð a çýk la ma da, u lus lar a ra sý ya yýn la nan ra por lar da din öz gür lü ðü ko nu sun da Tür ki - ye nin ka ra lis te de ol du ðu nu söy le di. Bay rak tu tar, De mok ra tik leþ me ye yö ne lik a tý lan on ca a dý ma kar þýn ha len ül ke miz de din ve vic dan öz gür lü - ðü a la nýn da ya þa nan ih lal ler de vam et mek te dir de di. Yüz de 99 u Müs - lü man o lan bir ül ke de di ne ha len ön yar gý lar i le yak la þýl dý ðý ný vur gu la yan Bay rak tu tar, in sa nýn en te mel hak ký o lan i nanç öz gür lü ðü nün ön yar gý la - ra fe da e di le me ye ce ði ni be lirt ti. Din, vic dan ve i nanç öz gür lü ðü kap sa - mýn da ya þa nan ih lal le rin sür dü ðü ne dik kat çe ken Bay rak tu tar, Kur ân Demokrasi perdesi altýnda faþizm BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, ü ni ver si te ler de, bas ký ve þid det uy gu la ma yý öz gür lük a ra yý þý gi bi gös te ren le rin, de mok ra si per de si al týn da fa þizm yap tý ðý ný da kay det ti. AKP Ge nel Mer ke zi nde ki Ge niþ le til miþ Ýl Baþ kan la rý top lan tý sýn da ko nu þan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Wi ki le aks bel ge le ri ko nu sun da mu ha le fe tin tu tu mu nu e leþ ti re rek, þun la rý söy le di: Bak tý lar ki Wi ki le aks bel ge le ri, Er ge ne kon la ben zer bir i þi ya pý yor, ay ný va zi fe yi gö rü yor, sor gu suz, su al siz Wi ki le aks bel ge le ri ne sa rýl dý lar. Ýf ti ra yý da hi ken di le ri ü re te mi yor lar, ya ban cý dip lo mat lar dan ö dünç a lý yor lar. Ya ban cý in ter net si te le ri nin id di a la rý ný a lýp bu nun bo ra zan lý ðý ný ya pý yor lar. An ka ra Ü ni ver si te si Si ya sal Bil gi ler Fa kül te sin de ki öð ren ci pro tes to su nu da de ðer len di ren Baþ ba kan Er do ðan, Fýr sat ol sa tav si ye e der dim. Bu ka dar bol pa ra nýz var, þöy le ya pýn gü zel ya pýn, ak þam om let ye yin der dim. O ra da kal ký yor su nuz si zin öð ret me ni niz du ru mun da o lan la ra yu mur ta a tý yor su nuz. Bu na sýl bir öz gür lük di ye ko nuþ tu. Er do ðan, ü ni ver si te ler de, bas ký ve þid det uy gu la ma yý öz gür lük a ra yý þý gi bi gös te ren le rin, de mok ra si per de si al týn da fa þizm yap tý ðý ný da kay det ti. A na mu ha le fet par ti sin den des tek ve teþ vik gö ren ey lem ci ler, fa þizm ö zen ti le ri ni da ha faz la ser gi ler ha le ge li yor lar di yen Er do ðan, Ön ce a na mu ha le fe tin tem sil ci si, ik ti da rý fa þist lik le o ra da dam ga lar ken, bi raz son ra si zin bu yap týk la rý nýz fa þi zan bir bas ký dýr di ye o ra da ki öð ren ci le re hi tap e di yor. Ne ol du? A rap la rýn bir a ta sö zü var: (Men dak ka duk ka) de di. An ka ra / a a Baðcýlar Belediyesi ile Basýn Yayýn Birliði tarafýndan Holiday Inn Airport Otel de Medyanýn Yeni Hali: 5N 2K Babýali den Baðcýlar a Küreselden Yerele konulu Uluslararasý Medya Sempozyumu düzenlendi. FOTOÐRAF: AA a dý na de ne tim ve kon trol gö re vi ni de ye ri ne ge tir me so rum lu lu ðu nu ta þý mak ta dýr. Med ya nýn sý nýr lan ma ve bas ký la ra ma ruz kal dý ðý, öz gür ce gö re vi ni ya pa ma dý ðý ül ke ler de de mok ra si ve in san hak la rýn dan söz et mek müm kün de ðil dir. Si ya set ku ru mu ve med ya, de mok ra si le rin ol maz sa ol maz la rýn dan dýr. Bir ül ke de sað lýk lý iþ le yen si ya set ve med ya ne ka dar güç lüy se, de - mok ra si de o ka dar kök lü ve güç lü dür. Si ya set ve med ya yý as la bir bi ri nin ra ki bi gi bi de ðer len dir me mek ge re kir. Her i ki ku rum da hal ka hiz met et mek, de mok ra si ve öz gür lük le ri zen gin leþ tir mek gi bi or tak a maç la rý pay laþ mak ta dýr. Bu ne den le si ya set le med ya a ra sýn da kar þý lýk lý say gý ya da ya lý dü zey li bir i le ti þi min ol ma sý çok ö nem li dir. e ði ti min de uy gu la nan yaþ sý nýr la ma sý ve her ke sin ken di ço cu ðu na di ni ni öð re te bi le ce ði ne da ir var o lan ev ren sel il ke ha len ih lal e dil mek te dir. Bir ta raf tan Hay di Kýz lar O ku la di ye kam pan ya lar yü rü tü lür ken, ký lýk ký ya - fet ve bir di zi i de o lo jik da yat ma lar so nu cun da öð ren ci le rin e lin den e ði tim hak la rý ça lýn mak ta dýr. Na maz va kit le ri ne ça lýþ ma ha ya týn da yer ta nýn - ma ma sý, ge nel i ba det hak la rý nýn yok sa yýl ma sý da vic dan la rý sýz lat mak - ta dýr. Din ve i nanç öz gür lü ðü u lu sal ve u lus la ra ra sý bel ge ve dü zen le me - ler le ko ru ma al tý na a lýn mýþ te mel in san hak la rýn dan bi ri o la rak ka bul e di - lir ken, bu ya sak lar ni ye? di ye sor du. Bay rak tu tar, Tür ki ye ve dün ya da in san hak la rý ve hu ku kun üs tün lü ðü nün sað lan ma sý i çin her ke si so rum lu dav ran ma ya da vet et ti. An ka ra / Fa tih Ka ra göz Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Cuma namazýný Adana Sabancý Merkez Camiinde kýldý. Namaz çýkýþý bir çocuk, Gül e sarýlarak öptü. FOTOÐRAF: AA Dengeyi korumak gerekir CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, Gençliðin heyecanýný anlarým. Ama tabiî ki ölçüyü kaçýrmamasý çok önemli. O zaman düzensizlikler, hoþ olmayan manzaralar ortaya çýkar. Dengeyi korumak gerekir dedi. Cumhurbaþkaný Gül, Adana Valiliðini ziyaretinde açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerinin gündeme iliþkin sorularýný cevapladý. Gül, Siyasilere yönelik öðrenci protestolarýný nasýl deðerlendirdiðinin sorulmasý üzerine, gençlik çaðýnýn ayrý bir heyecaný olduðunu belirtti. Gül, þunlarý söyledi: Hepimiz öðrenci olduðumuz yýllarda bunlarý yaþadýk. Gençliðin heyecanýný anlarým. Ama tabii ki ölçüyü kaçýrmamasý çok önemli. O zaman düzensizlikler, hoþ olmayan manzaralar ortaya çýkar. Burada dengeyi korumak gerekir. Bir taraftan gençliðin heyecanýný, dinamizmini, tepkisel ruhunu anlayabilmek gerekir. Diðer yandan da bunun negatif hale dönüþmemesi için herkesin dikkatli olmasý gerekir. Bu son olaylarý ilmi bakýmdan dikkatlice deðerlendirmek gerekir. Üniversite gençliðinin bu þekilde gündeme gelmekten hoþnut olmamasý gerekir. Üniversiteler her türlü fikirlerin, her türlü düþüncelerin özgürce ifade edildiði, edilmesi gerektiði yerdir. Özgürce her düþüncenin ifade edilebilmesi için de buna mânî olucu eylemlerin yapýlmamasý gerekir. Ankara Üniversitesi Rektörü güzel söylemiþ; üniversiteler özgür düþüncelerin ifade edildiði yerdir, ama herkesin istediði gibi eylem yaptýðý, hele baþkasýný susturucu veya hoþ karþýlanmayacak tavýrlarýn sergilendiði bir yer de olmamalýdýr. O açýdan bu dengeyi herkesin çok iyi muhafaza etmesi gerekir. Adana / aa AÐ RI CI: MED YA DE ÐÝ ÞÝ MÝN ÖN CÜ SÜ Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man a ðý rý cý i se Tür ki ye nin de ði þim sü re ci ni ob jek tif o la rak ka mu o yu na yan sý tan med ya ku ru luþ la rý nýn, ül ke nin de ði þi mi nin de ön cü sü ol du ðu nu be lirt ti. BAY RAK: MED YA KEN DÝ NÝ YE NÝ DEN KUR GU LA MA LI Ba sýn Ya yýn Bir li ði Baþ ka ný Ha ya ti Bay rak da kü re sel leþ me i le o lu þan ye ni med ya al gý sý ve tarz la rý nýn, de ði þi me di re nen, i çe ka pa lý ve bas ký cý yö ne tim le rin ü ret tik le ri þid de ti de þif re e den ve on la rý su çüs tü ya ka la ya bi len bir iþ le ve sa hip ol du ðu nu kay det ti. Med ya nýn pro fes yo nel dün ya sý nýn bu de ði þim kar þýn da ken di si ni ye ni den kur gu la mak du ru mun da ol du ðu nu i fa de e den Bay rak, he men her þe yin kü re sel leþ ti ði bu çað da, hiç bir ku ru mun o la ya dý þa rý dan bak ma þan sý kal ma dý ðý ný söy le di. Ye ni a na ya sa se çim le rin he men ar dýn dan ya pýl ma lý navrupa Par la men to su (AH) Tür ki ye Ra por tö rü Ri a O o men-ru ij ten, Tür ki ye de ye ni a na ya sa nýn müm kün se se çim ler den ön ce ya pýl ma sý ný bek le dik le ri ni be lir te rek, En a zýn dan se çim ler den he men son ra ger çek leþ ti ril me li de di. Ka le me al dý ðý ra por tas la ðý ný AP Dýþ Ý liþ ki ler Ko mis yo nu na su nan O o men-ru ij ten, so ru la rý ce vap la dý. 11 Ey lül de ki re fe ran dum la ka bul e di len a na ya sa de ði þik lik le rin den mem nun ol du ðu nu vur gu la yan ra por tör, Ben ce bu, Türk a na ya sa sý nýn mo dern ha le ge ti ril me si i çin ilk a dým ol ma lý i fa de le ri ni kul lan dý. Ye ni a na ya sa nýn ha zýr lan ma sý sü re cin de si vil top lum ve mu ha le fe tin de rol al ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zen Ri a O o men-ru ij ten, ge le cek yýl ya pý la cak ge nel se çim ler ön ce sin de müm kün ol mu yor sa, se çim ler den he men son ra ye ni a na ya sa nýn ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Brük sel / ci han Sal dý rý ya so ruþ tur ma nankara Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, An ka ra Ü ni ver si te si Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si nde, TBMM A na ya sa Ko mis yo nu Baþ ka ný Bur han Ku zu ve CHP Ge nel Sek re te ri Sü heyl Ba tum a yö ne lik pro tes to ey le miy le il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. A lý nan bil gi ye gö re, Baþ sav cý lýk ça baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da, yu mur ta lý pro tes to ey le mi ni ger çek leþ ti ren ü ni ver si te öð ren ci le ri, ka me ra gö rün tü le ri ve fo toð raf lar dan tes pit e di le cek. An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü Gü ven lik Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce ger çek leþ ti ri le cek tes pit iþ le mi nin ar dýn dan, öð ren ci le rin i fa de le ri ne baþ vu ru la cak. An ka ra / a a TÜSÝAD Baþkaný Boy ner: Genç lik mu ha le fet de mek ntürk Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) Yük sek Ýs ti þa re Kon se yi (YÝK) top lan tý sý nýn a çý lý þýn da ko nu þan TÜ SÝ AD Baþ ka ný Ü mit Boy ner, ka mu o yun da son bir kaç gün dür öð ren ci le rin pro tes to a ma cý i le yu mur ta at ma tar týþ ma la rý na de ði ne rek, genç li ðin mu ha le fet de mek ol du ðu nun u nu tul ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Boy ner, bi zim tar tý þan, ko nu þan, sor gu la yan genç le re ih ti ya cý mýz var. Ben genç ar ka daþ la rý mý za ta lep le ri ni, i fa de bi çim le ri ter cih le rin de yan lýþ ta ra fa düþ me me le ri i çin ey lem le rin de þid de te baþ vur ma ma la rý ný ö ne re bi li rim. A ma biz le re, iþ dün ya sý na, ka na at ön der le ri ne, si ya set çi le re, yö ne ti ci le re dü þe nin de an la yýþ, em pa ti ve di ya log kur ma ça ba sý ol du ðu na tüm kal bim le i na ný yo rum. Sus tur ma, a zar la ma, bi ber ga zý, da yak, e ti ket le me ve ya sak la ma de ðil de di. Ya rýn lar genç le rin de dik le ri ni i þa ret e den Boy ner, söz le ri ni þöy le sür dür dü: He pi mi zin, a ma he pi mi zin bir defa dü þün me si la zým. Genç le ri miz ni çin öf ke li? Genç le re na sýl bir ge le cek dev re di yo ruz? Genç iþ siz li ði or ta da. Genç le rin e ði tim le il gi li kay gý la rý ye te rin ce ce vap la na mý yor.on la ra öz gür dü þün me yi, öz gür i fa de et me yi öð re ten, ba ðým sýz ü ni ver si te ler ve re bi li yor mu yuz? An ka ra / a a Ký lýç: Yar gý nýn yü kü a ðýr nanayasa Mah ke me si Baþ ka ný Ha þim Ký lýç, Yar gý mýz da ki iþ yü kü, za man a þý mýn da ki o lum suz so nuç lar ger çek ten ü zün tü ve ri ci ha le gel miþ tir. 30 yý la ya kýn de vam e den bir yar gý la ma so nun da da va cý ya ku su ra bak ma yýn za man a þý mý na uð ra dý de mek, in san o nu ru nu yok et mek an la mý na ge len bir so nuç tur de di.a na ya sa Mah ke me si, A na do lu Ü ni ver si te si ve Tür ki ye A da let A ka de mi si nin dü zen le di ði A ÝHM ve Tür ki ye ko nu lu u lus la ra ra sý sem poz yu mun a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Ha þim Ký lýç, öz gür lük le rin ve hak la rýn sa de ce a na ya sa lar da ya zýl mýþ ol ma sý nýn faz la bir þey i fa de et me di ði ni be lir te rek, uy gu la ma da hak la rýn kul la nýl ma sý nýn ö ne mi ne i þa ret et ti. Yar gý so run la rý nýn çö zü mü i çin bir yar gý re for mu çý ka rý la ma dý ðý ný be lir ten Ký lýç, þöy le ko nuþ tu: Yar gý nýn so run la rý ný he pi miz bi li yo ruz, bu a lan da ya þa dý ðý mýz o lum suz luk lar mil le ti mi zi üz mek te dir. Yar gý mý zýn iþ yü kü, za man a þý mýn da ki o lum suz so nuç lar ger çek ten ü zün tü ve ri ci ha le gel miþ tir. Bir hu kuk dev le ti ni te li ði ni ta þý yor sa nýz, 30 yý la ya kýn de vam e den bir yar gý la ma so nun da dâvâ cý ya ku su ra bak ma yýn za man a þý mý na uð ra dý de mek in san o nu ru nu yok et mek an la mý na ge len bir so nuç tur. Yar gý re for mu nun hem ya pý sal hem fonk si yo nel an lam da ya pýl ma dý ðý sü re ce bi rey sel baþ vu ru nun ba þa rý ya u laþ ma þan sý ný dü þük gö rü yo rum. An ka ra / a a

5 YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ HABER 5 ANKARA Ýnsan haklarýnda gelinen nokta E ko no mi yüz de 5,5 bü yü dü n TÜR KÝ YE Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), Tür - ki ye e ko no mi si nin yý lýn ü çün cü çey re ðin de yüz de 5,5 bü yü dü ðü nü a çýk la dý. 9 ay lýk dö - nem de i se bü yü me yüz de 8,9 o la rak he sap - lan dý. TÜ ÝK, ü re tim yön te miy le he sap la nan gay ri sa fi yur ti çi ha sý la (GSYH) 2010 ü çün cü çey rek so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, ü re tim yön te miy le he sap la nan GSYH tah mi nin de, 2010 yý lý ü çün cü üç ay lýk dö ne min de bir ön - ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re gay ri sa fi yur ti çi ha sý la, ca ri fi yat lar la yüz de 13,6 ar ta rak 298 mil yar 89 mil yon li ra (197 mil yar 113 mil yon do lar) ol du. Bü yü me hý zý, 9 ay lýk dö nem de i se sa bit fi yat lar la yüz de 8,9 ol du. Bu yýl 9 ay da gay ri sa fi yur ti çi ha sý la ca ri fi yat lar la 808 mil - yar 192 mil yon li ra ya (531 mil yar 979 mil yon do lar) çýk tý. Ö te yan dan, tak vim et ki sin den a - rýn dý rýl mýþ sa bit fi yat lar la GSYH, 2010 yý lý ü - çün cü üç ay lýk dö ne min de bir ön ce ki yý lýn ay - ný dö ne mi ne gö re yüz de 6,4 lük ar týþ gös ter di. Mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ GSYH de ðe ri de bir ön ce ki dö ne me gö re yüz de 1,1 art tý. Ankara / aa Bü yü dük, an cak ye ter li de ðil n AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Si nan Ay gün, Tür ki ye e ko no mi si nin bü yü - me si ni ya vaþ la ya rak da ol sa sür dür me si nin dik ka te de ðer ol du ðu nu, an cak ca ri iþ lem ler a çý ðý nýn bü yü me si ne ve sý cak pa ra gi riþ le ri - nin hýz lan ma sý na rað men bü yü me hý zý nýn düþ me si nin göz ar dý e dil me me si ge rek ti ði ni bil dir di. Ay gün, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, yý - lýn ilk çey re ðin de yüz de 11,8, i kin ci çey re ðin - de yüz de 10,2 o lan Tür ki ye e ko no mi si nin bü yü me hý zý nýn ü çün cü çey rek te yüz de 5,5 e ge ri le me si nin gö zar dý e di len ba zý mak ro e ko - no mik so run la rýn gün de me ge ti ril me si i çin bir fýr sat o luþ tur du ðu nu i fa de et ti. A TO Baþ - ka ný Ay gün, ge liþ miþ ül ke le rin kriz den çýk - mak i çin pa ti naj yap tý ðý bir dö nem de Tür ki - ye e ko no mi si nin bü yü me si ni ya vaþ la ya rak da ol sa sür dür me si nin dik ka te de ðer ol du ðu nu, an cak ca ri iþ lem ler a çý ðý nýn bü yü me si ne ve sý cak pa ra gi riþ le ri nin hýz lan ma sý na rað men bü yü me hý zý nýn düþ me si nin de gö zar dý e dil - me me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ankara / aa Ýs tan bul da bom ba lar eþ za man lý pat la dý n ÝS TAN BUL UN Be yoð lu, Þiþ li, E sen yurt ve Ba þak þe hir il çe le rin de, eþ za man lý pat la ma lar ol du. A lý nan bil gi ye gö re, Be yoð lu Do lap de re Cad de si i le Þiþ li Kur tu luþ Ma hal le si Se fa Mey da ný A teþ bö ce ði So kak ta ay ný an da i ki ay rý pat la ma mey da na gel di. Ö zel Kur tu luþ Rum Ýl köð re tim O ku lu i le Rum Ki li se si nin bu lun du ðu A teþ bö ce ði So ka ða, çok sa yý da po lis e ki bi sevk e dil di. Bu a ra da, ay ný sa at ler - de E sen yurt Ý nö nü Ma hal le si nde ki bir ma - ða za nýn ö nü i le Ba þak þe hir Gü ver cin te pe Ma hal le si Tu na Cad de si nde ki 2 kat lý der nek bi na sý ö nün de de pat la ma ol du. O lay yer le - rin de ki ba zý ev ve iþ yer le ri nin cam la rý ký rýl dý. Bom ba uz ma ný e kip le rin yap tý ðý in ce le me so nu cu, eþ za man lý pat la ma la ra ses bom ba la - rý nýn ne den ol du ðu tes pit e dil di. Ö te yan dan Di yar ba kýr ýn O fis sem tin de i ki a part man a - ra sýn da ki boþ lu ða a tý lan cis min pat la ma sý so - nu cu, ba zý ev le rin cam la rý ký rýl dý. O lay da ö - len ya da ya ra la nan ol ma dý. Ýstanbul / aa MÝL LÎ Sa vun ma Ba kan lý ðý Hu kuk Mü þa vir li ði, Yük - sek As ke rî Þû ra (YAÞ) ka ra rýy la or du dan ih raç e di - len as ker le rin di lek çe si ne ret ce va bý ver di. Ba kan lýk, a na ya sa de ði þik li ðin den ön ce or du dan a týl dýk la rý i - çin i ti raz la rýy la il gi li bir iþ lem ya pýl ma ya ca ðý ný sa vu - nur ken, hu kuk çu lar söz ko nu su so ru nun çö zü le bil - me si i çin hü kü me tin a ci len u yum ya sa la rý ný çý kar - ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ki yor. Za man ýn ha be ri ne gö re, Es ki Ký dem li Bin ba þý Tur gay Gön cü i le es ki Ký dem li Baþ ça vuþ Va hit Ka ya, a na ya sa de ði þik li ðin - den son ra öz lük hak la rý ný a la bil mek i çin 8 E kim 2010 da As ke ri Yük sek Ý da re Mah ke me si (A YÝM) i le Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na i ti raz di lek çe si ver di. Ba kan lýk 1 A ra lýk 2010 da il gi li le re gön der di ði ce - vap ta, or duy la i li þi ði nin a na ya sa de ði þik li ðin den ön - ce ke sil di ði i çin i ti ra zýy la il gi li bir iþ lem ya pýl ma ya - ca ðý no tuy la bir lik te ret ya zý sý i let ti. Ay ný ge rek çe Va hit Ka ya ya da gön de ril di. Mil li Sa vun ma Ba kan - lý ðý Hu kuk Mü þa vir li ði Hâ kim Al bay Ah met e tin - dað im za sý ný ta þý yan ce vap ta þu i fa de le re yer ve ril di: Ýn ce le me ne ti ce sin de söz ko nu su de ði þik lik le A na - ya sa nýn 125. mad de si ne ek le nen hük mün de ði þik - lik ten ön ce i li þi ði ke si len le re uy gu la na ca ðý na da ir ge rek A na ya sa da ge rek se di ðer ya sa lar da her han gi bir hü küm bu lun ma dý ðý gö rül mek te dir. Bu kap - sam da hak ký nýz da te sis e di len i da ri iþ le min söz ko - nu su a na ya sa de ði þik li ðin den ön ce ta mam lan mýþ ol ma sý ne de niy le di lek çe ni ze her han gi bir iþ lem ya - pýl ma sý müm kün gö rül me mek tir. Bu nu em sal gös te re rek, öz lük hak la rý ný a la bil mek i çin i ti raz e - den bü tün YAÞ mað dur la rý na da ay ný ce va býn ve ri - le ce ði i fa de e di li yor. BÝR AN ÖN CE U YUM YA SA LA RI IK MA LI YAÞ mað dur la rý nýn a vu ka tý e mek li Tet kik Ha - Dünyada ve Türkiye de insan haklarýnýn saðlanmasý için herkesin üzerine düþen görev ve sorumluluklar vardýr. Bu görev ve sorumluluklar yerine getirilse insanýn mutluluðu, huzuru artacaktýr. uygulama insan haklarýnýn neresinde yer alýyor? Özgürlük bir baþkasýnýn özgürlüðünü kýsýtlamaya kadar giderse, bu konuda yapýlan müdahaleler insan haklarýna ne kadar uyar? Özgürlükler nerede kýsýtlanabilir? Bütün bu sorular günümüzde cevap bekleyen sorular. Türkiye de yaygýn olan bazý insan haklarý MEHMET KARA ihlâllerini baþlýklarýna baktýðýmýzda, ihlâllerin din ve vicdan özgürlüðü, düþünce özgürlüðü, eðitim özgürlüðü gibi alanlarda Dünya Ýnsan Haklarý Haftasý kutlanýrken, yoðunlaþtýðýný görebiliriz. Bunlara birkaç hem dünyada hem de Türkiye de insan örnek vermek gerekirse; Kur ân kurslarýnda haklarý ihlâlleri devam ediyor. Oysa ki, yaþ sýnýrý uygulamasý, her ne kadar 10 Aralýk 1948 yýlýnda yayýnlanan Ýnsan halledilmiþ gibi görünse de eðitimin önündeki en büyük engellerden biri olan katsayý Haklarý Evrensel Bildirgesine Türkiye dahil dünyada onlarca ülke imza koymuþtu. Bu uygulamasý, yine halledilmiþ gibi görünse bildirgede yer alan 30 maddeye bakýldýðýnda de hem kamuda hem de üniversitelerde altýna imza konulan birçok konuya riayet uygulanan baþörtüsü yasaðý sýralanabilir edilmediði ortaya çýkýyor. Demokrasi getireceðiz diye ülkeler iþgâl ediliyor. Dünyanýn Geçtiðimiz günlerde Baþbakan Erdoðan, «««öbür ucundan gelip, yüz binlerce insan en Ýmam Hatip Liseleri Mezunlarý Derneði nce tabiî insan hakký olan yaþama hakký hiçe (ÖNDER) Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip sayýlarak öldürülüyor. Lisesi nde düzenlenen 6. Ýmam Hatipliler Ýnsan haklarý kavramý çok geniþ bir Kurultayý ndaki konuþmasýnda, imam hatipte kavram Bu kavramýn içerisine din ve vicdan yaþadýklarýný anlatýrken, hem katsayý adaletsizliðine hem de bu liselere uygulanan ayrýmcýlýða özgürlüðünden, düþünce özgürlüðüne, iþkence ve kötü muameleden basýn özgürlüðüne kadar birçok þey giriyor. imam hatiplerin orta kýsýmlarýnýn kapatýlmasý, dikkat çekmiþti. Peki, 28 Þubat ta uygulanan Son günlerde yaþanan öðrenci olaylarýna baktýðýmýzda da özgürlüðün sýnýrýnýn ne olmasý Giderilmedi Bunu çözecek kim? Ýktidar katsayý adaletsizliði gibi konular giderildi mi? gerektiði sorgulanabilir. Konuþturmama özgürlüðü, yakýp-yýkma özgürlüðü insan haklarýndan gesine bakarsak da, bunlar rahatlýkla Erdoðan ýn katýldýðý kurultayýn sonuç bildir- mýdýr? Eylem yapanlara uygulanan kötü görülebilir. Hiçbir öðrenci kýlýk kýyafeti muamele, ya da moda tabirle orantýsýz güç nedeniyle öðrenim hakkýndan mahrum edilemez. Baþörtüsü önündeki engeller kaldýrýlsýn. Kesintisiz eðitime son verilsin, zorunlu eðitim kademeli hale getirilsin. Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin içeriði deðiþtirilsin. Tüm okullara temel dinî bilgiler ve Kur ân-ý Kerim seçmeli dersleri konulsun. Karma eðitime son verilsin, kýz ve erkekler için ayrý okullar açýlsýn Bunlar dikkate alýndýðýnda Erdoðan ýn, Kapýcý çocuðunun okumasýndan rahatsýz oldular. Bidon kafalý, göbeðini kaþýyan adam dediler bu milletin evlatlarýna. Baþörtüsü deyip kýzlarý eve hapsetmek istediler. Kapýcýlýk yapsýnlar, el ayak iþlerine baksýnlar, çay getirip götürsünler, etkin konumlarda olmasýn istediler. Katsayý ile yoksullarý köylerine sýkýþtýrmak istediler. Bu elitistlere, seçkincilere, kim Al bay Ha san Tüy sü zoð lu, ba kan lý ðýn ce va bý - nýn ken di le ri ni bað la ma dý ðý ný be lir ti yor. Ý da re nin ta sar ru fu dur bu. Ne A YÝM ne de bi zi bað lar. Bi zi il gi len di ren A YÝM ka ra rý dýr di yen Tüy sü zoð lu, bu tar týþ ma la ra son ver mek i çin hü kü me tin bir an ön - ce u yum ya sa la rý çý kar ma sý ge rek ti ði ni be lir ti yor. Tüy sü zoð lu, YAÞ mað dur la rýn dan en di þe ve te - dir gin li ðe son ve re cek bir ya sa yap sýn lar. Bu tar týþ - ma la ra da son ve ril miþ o lur i fa de le ri ni kul la ný yor. BE LÝR SÝZ LÝK OR TA DAN KAL DI RIL MA LI Mað dur a vu kat la rýn dan Meh met Ka tar da A - YÝM in de bu na ben zer bir ka rar ver me sin den en di þe duy duk la rý ný an la tý yor. YAÞ mað dur la rý - nýn ba kan lýk ve A YÝM e bý ra kýl ma dan ge liþ ti ri le - cek bir mo del ü ze rin den hak la rý nýn ve ril me si ni is ti yor: Ak si hal de mað du ri yet i ki ye kat la na cak - týr. Bu be lir siz li ði or ta dan kal dýr mak i çin bir an ön ce u yum ya sa la rý çý ka rýl ma lý dýr. Bur sa AS DER Þu be Baþ ka ný e mek li Bin ba þý A rif e lenk de ya zý nýn, MSB nin bil gi si dý þýn da ha zýr lan mýþ o la bi le ce ði ih ti ma li ü ze rin de du ru - yor. YAÞ mað dur la rý nýn öz lük hak la rý nýn i a de e - dil me si ko nu sun da hü kü me te gü ven dik le ri ni be lir ten e lenk, U yum ya sa la rý nýn bir an ön ce çý ka rýl ma sý ge re ki yor. Ge liþ ti ri le cek mo del de YAÞ mað dur la rý ne A YÝM e ne de il gi li ba kan - lýk la ra bý ra kýl sýn di ye ko nu þu yor. E mek li As ke ri Yar gýç Fa ik Ta rým cý oð lu, YAÞ mað dur la rý na gön de ri len ce va bi ya zý nýn i za hý nýn müm kün ol ma dý ðý ný söyledi. Ta rým cý oð lu, Böy le bir ge rek çe ol maz. Bu i pe un ser me ce - va bý dýr, za man ka zan mak i çin ve ril miþ tir. Ý da re mut la ka su ret te çö züm bul ma lý dýr. Ak si hal de ku sur lu o lur. di ye ko nuþ tu. Ýstanbul statükoculara karþý eðitim mücadelemizden taviz vermedik. 8 yýlda sunduðumuz imkânlarla eðitime verdiðimiz önemi ispat ettik sözlerinin havada kaldýðýný görebiliyoruz. Baþörtüsü yasaðý üniversitelerde halledilmiþ gibi gözükse de, bazý üniversitelerde hâlâ eðitim özgürlüðü engelleniyor. Ýçeri girebilenler ya perukla giriyor, ya da sonradan ne olacaðý belli olmayan tutanaklarla karþýlaþýyorlar. Garabet bir taným olan kamusal alan meselesi halledilmiþ deðil. Öðrenciler baþörtülü okuyabilseler de, çalýþma hayatýna gelince baþýný açmak durumunda kalacaktýr. Bu eðer bir insan hakký ise, her alanda bu hak verilmelidir. Ýhlal edilmesine müsaade edilmemelidir. Kamudaki yasaðý henüz konuþamýyoruz bile. YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, baþörtülü öðretim üyesi için sorun teþkil etmez demiþti. Ancak bu havada kalan bir cümle olarak kaldý. «««Elbette karamsar bir tablo çizmek istemeyiz. Ancak bunlarýn da Ýnsan Haklarý Haftasý vesile edilerek hatýrlatýlmasý ve çözüm mercilerine duyurulmasý gerekmektedir. Basýnýn görevi de bu deðil mi? Biz de bunu yapýyoruz. Sözün özü: Dünyada ve Türkiye de insan haklarýnýn saðlanmasý için herkesin üzerine düþen görev ve sorumluluklar vardýr. Bu görev ve sorumluluklar yerine getirilse insanýn mutluluðu, huzuru artacaktýr. Önümüzdeki yýllarda hak ihlâllerinin en aza indiði, hatta bittiði Ýnsan Haklarý Haftasý kutlanmasý temennisiyle YAÞ kararýyla ordudan ihraç edilen subaylar, özlük haklarýný geri almaya çalýþýyor. Milli Savunma Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði'ne baþvuran maðdurlara olumsuz karþýlýk verildi. YAÞ maðdurlarýna red MÝLLÎ SAVUNMA BAKANLIÐI HUKUK MÜÞAVÝRLÝÐÝ, YAÞ KARARIYLA ORDU- DAN ÝHRA EDÝLEN ASKERLERÝN DÝLEKESÝNE OLUMSUZ CEVAP VERDÝ. CHP, YAÞ MAÐDURLARI ÝÝN KANUN TEKLÝFÝ HAZIRLADI CHP, 1971 ve 1980 darbeleri ile 28 Þubat sürecinde disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan atýlan ve yargý yolu kapatýlan binlerce Yüksek Askerî Þûra (YAÞ) maðdurunun haklarýnýn iade edilmesi için kanun teklifi hazýrladý. 12 Eylül de yapýlan halk oylamasý sonucu kabul edilen anayasa deðiþikliði ile YAÞ kararýyla ordudan atýlanlarýn yargýya baþvurmasýnýn önü açýlmýþtý. CHP Edirne Milletvekili Rasim akýr ýn yaný sýra 8 CHP üyesinin imzasýný taþýyan teklifte 1971 muhtýrasýnda 600 civarýnda, 1980 darbe döneminde 573, 28 Þubat 1997 postmodern müdahalesinin ardýndan re sen ordudan atýlan bin 750 subay ve astsubayýn bugünkü emsalleriyle eþdeðer haklarýn iadesi öngörülüyor. Teklifte, Bu kanun kapsamýna giren subay, astsubay ve askerî memurlarýn emsallerinin statüsüne intibaklarý yapýlýr. Emsallerinin hizmet süresi ile unvan, rütbe, derece ve kademesi üzerinden emekliliðini hak etmiþ sayýlýr hükümleri yer alýrken, teklifle, ayný dönemlerde askeri okullarla iliþiði kesilen öðrencilerin tazminatlarýnýn geri verilmesini de amaçlýyor. YAÞ maðdurlarýndan vefat etmiþ olanlarýn maaþlarýnýn ise dul ve yetimlerine ödenmesi isteniyor. Ankara / cihan HABERLER ATSO Baþkaný etin Osman Budak Her kes sa kin ol ma lý n AN TAL YA Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (AT SO) Baþ ka ný e tin Os man Bu dak, si ya si le rin öf ke ve suç la ma do lu söy lem ler den vaz geç me le ri ni is te di. AT SO Ge le nek sel Ö dül Tö re ni, AT SO Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek leþ ti. TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu nun da ka týl dý ðý tö - ren de ko nu þan AT SO Baþ ka ný Bu dak, An ka ra ve Ýs tan - bul da öð ren ci o lay la rý, fut bol maç la rý ön ce si ya þa nan kav ga lar i le gü ven lik güç le ri nin sert mü da ha le le ri ko nu - sun da e leþ ti ri ler de bu lu na rak, si ya si le rin söy lem le ri ne dik kat et me le ri ge rek ti ði ni söy le di. Bu dak þun la rý kay det - ti: Son bir kaç gün dür, An ka ra ve Ýs tan bul da fut bol maç - la rýn da, ü ni ver si te ler de o lay lar gö rü yo ruz. Genç le ri mi zin bir kýs mý öf ke do lu ve ça bu cak þid de te baþ vu ru yor lar. On la ra kar þý gü ven lik kuv vet le ri de þid de te baþ vu ru yor. Baþ ta si ya set a dam la rý mýz ol mak ü ze re her ke sin öf ke do - lu, suç la ma do lu, ger gin ko nuþ ma lar dan bi raz vaz geç me - si ge re ki yor. E leþ ti ri, ha ka re te var ma ma lý dýr. Ha ka ret ve suç la ma, ku rum la rý ve ül ke yi yýp ra týr. Antalya / aa Metrolar Ulaþtýrma Bakanlýðý nda n AN KA RA ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lýk la - rý na a it, ya pý mý sü ren 3 er ray lý u la þým sis te mi ve met ro pro je le ri, U laþ týr ma Ba kan lý ðýn ca dev ra lý na cak. Þe hir Ý çi Ray lý U la þým Sis tem le ri, Met ro lar ve Bun lar la Ýl gi li Te sis - le rin U laþ týr ma Ba kan lý ðýn ca Dev ra lýn ma sý ve Ta mam lan - ma sý ný Mü te a kip Dev ri i le Ýl gi li Þart la rýn Be lir len me si ne Ý - liþ kin Ka rar ýn yü rür lü ðe ko nul ma sý na yö ne lik Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý Res mi Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, her bir pro je i çin ay rý ay rý ge çer li ol mak ü ze re, ya pý mý na de vam e dil mek te o lan pro je ler ba ký mýn - dan yük le ni ci le rin, 13 Tem muz 2010 ta ri hin den ön ce be - le di ye ler i le ak de dil miþ bu lu nan söz leþ me le ri i le ay ný þart - lar da i þi yü rüt me ye ya zý lý o la rak mu va fa kat et me le ri kay - dýy la Ba kan lýk, söz ko nu su pro je nin mev cut söz leþ me le ri i le de vir a lýn ma sý na ka rar ve re bi le cek. Ankara / aa in li ler ma den ka za sý i çin ni ha yet ge li yor n ZON GUL DAK TA, Tür ki ye Taþ kö mü rü Ku ru mu (TTK) Ka ra don Mü es se se Mü dür lü ðü ma den o ca ðýn da 17 Ma yýs ta ki pat la ma nýn ar dýn dan 2 ma den ci nin ce set - le ri nin çý ka rýl ma sý i çin ha sar lý Ye ni Ka ra don Ser vis Ku - yu su nun o na rým ça lýþ ma sý na baþ la ya cak e kip ten 10 ki þi bu gün ge le cek. TTK Ge nel Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ma den o ca ðý nýn ek si 540 ko dun da mey da na ge len pat la ma da ma den ci En gin Düz cük ve Dur sun Kar tal ýn ce set le ri nin çý ka rýl ma sý i çin ha sar lý ku - yu da o na rým ya pýl ma sý na yö ne lik i ha le yi ka za nan in - den Si no Ste el In dustr Tra de Gro up Cor po ra ti on þir ke - ti nin 10 ki þi lik e ki bi nin vi ze prob le mi çö zül dü. Vi ze le ri a lýn ma sý na kar þýn in den ge len u çak lar da yer ol ma ma - sýn dan do la yý bir sü re dir Tür ki ye ye ge le me di ði bil di ri - len 10 ki þi lik e kip, ya þa nan sý kýn tý nýn çö zü müy le bu gün Tür ki ye de o la cak. Yer tes li mi 26 Ka sým da ya pý lan in li fir ma nýn e ki bi ku yu da ön ça lýþ ma yap ma sýn dan son ra di ðer gö rev li ler o na rý ma baþ la ya cak. Zonguldak / aa 1. Er ge ne kon dâ vâ sý 24 O cak a er te len di n BÝRÝN CÝ Er ge ne kon da va sý nýn bir son ra ki du ruþ ma - sý 24 O cak 2011 de ya pý la cak. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma da, sa nýk ve a vu kat la rýn ta - lep le ri ne i liþ kin a lý nan ka rar lar, ü ye ha kim Se dat Sa mi Ha þý loð lu ta ra fýn dan a çýk lan dý. Bu na gö re mah ke me he - ye ti, bu haf ta ve ge çen haf ta ki ya zý lý ve söz lü ta lep le rin cel se a ra sý de ðer len di ril me si ne hük met ti. Sa nýk la rýn tu - tuk lu luk hal le ri nin de va mý na ka rar ve ren mah ke me he - ye ti, du ruþ ma yý 24 O cak 2011 e er te le di. Ýstanbul / aa EDP den dar be ci ler yar gý lan sýn ta le bi n E ÞÝT LÝK ve De mok ra si Par ti si (EDP) An ka ra Ýl ör gü - tü, 12 Ey lül dar be ci le ri nin yar gý lan ma sý ta le biy le An ka ra Ad li ye si ö nün de ey lem yap tý. El le rin de mum lar la Ký zý - lay dan Ad li ye ye yü rü yen par ti li ler, bu ra da Dar be ci ler - le vic dan ve a da let ö nün de he sap laþ mak i çin a da let nö - be tin de yiz ya zý lý pan kart aç tý ve ta lep le ri doð rul tu sun - da slo gan lar at tý. Grup a dý na bil di ri yi o ku yan EDP An - ka ra Ýl Baþ ka ný Ra þit De de ba li, 12 Ey lül re fe ran du muy la dar be ci le rin yar gý lan ma sý nýn ö nün de ki en gel ler kal dý rýl - ma sý na rað men par la men to nun, hü kü me tin ve Cum - hu ri yet sav cý la rý nýn bu ko nu da her han gi bir a dým at ma - dý ðý ný söy le di. EDP nin dar be ci le re yö ne lik suç du yu ru - la rý nýn ta kip çi si o la ca ðý ný be lir ten De de ba li, A da let Ba - kan lý ðý ö nü ne yü rü ye rek ta lep le ri ni i le te cek le ri ni bil dir - di. Grup, a çýk la ma nýn ar dýn dan da ðýl dý. Ankara / aa Zeki Gürsul tahliye oldu n KADIKÖY Millî Eðitim eski Müdürü Zeki Gürsul tahliye oldu. Gürsul, rüþvet aldýðý iddiasýyla geçen Ekim ayý baþýndan bu yana Üsküdar Toptaþý Cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Ýstanbul / Yeni Asya

6 6 YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ MEDYA- POLÝTÝK- GÖRÜÞ BEDÝÜZZAMAN IN GÖRÜÞLERÝ TÜRKÝYE YE AÐ ATLATIR Al man genç lik ha re ket le ri nin ön de ge len i sim le rin den bi ri o lan ve Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne des tek ve ren ma ka le siy le gün de me ge len Mic ha el Send ker, Be di üz za man ýn gö - rüþ le ri doð rul tu sun da ha re ket e den bir Tür ki ye nin u zun yýl lar ön ce sin - de Av ru pa ül ke le ri se vi ye si ne ge le - bi le ce ði ni i fa de et ti. UMUT YAVUZ ya ni as ya.com.tr ALMANYA DA ya yýn la nan A ya sof ya ad lý der gi i çin Tür ki ye nin AB se rü ve ni i le il gi li bir ya zý ka le me a lan ve bu ya zý sýn da Be di üz za man Sa id Nur sî nin gö rüþ le rin den bah se den Al man ya Genç ler Bir li ði Yö ne ti ci si Mic ha el Send ker, Ye ni As ya ga ze te sinin so ru la rý ný ce vap la dý. Send ker, geçen gün Tür ki ye nin AB ü ye li ði fýr sat mý, yok sa bü yük teh li ke mi? baþ lýk lý bir ya zý ka le me al mýþ ve bu ya zý Al man ya yýn or ga ný Xtra news ta ra fýn dan da ik ti bas e dil miþ ti. Ya zý sýn da re fe rans o la rak kul lan dý ðý Be di üz za man Sa id Nur sî i le a lâ ka lý so ru la rý mý zý ce vap la yan Send ker, Po li tik ol mak tan zi ya de, te o lo jik bir ba kýþ a çý sýy la yaz mýþ ol du ðum ma ka lem de Be di üz za man Sa id Nur sî den bir a lýn tý yap ma ge re ði duy dum. Zi ra ken di si mo dern lik ve ge le nek sel li ði bir a ra da bu lun du ran Tür ki ye i le il gi li ö nem li ve i le ri gö rüþ lü fi kir le re sa hip bir ki þi. Di ye bi li rim ki, e ðer Tür ki ye de Mus ta fa Ke mal in gö rüþ le ri, ya ni Ke ma lizm i de o lo ji si ye ri ne, Sa id Nur sî nin gö rüþ le ri ka bul gör sey di Tür ki ye þim di ye ka dar çok tan Av ru pa Bir li ði dü ze yin de bir ül ke o la bi lir, da ha ký sa za man da çað at la ya bi lir di de di. Din siz mo dern leþ me ye kar þýy dý Ay ný za man da Müns ter Ü ni ver si te sin de Ka to lik Di nî ve La tin ce öð re ni mi gö ren Mic ha el Send ker, Be di üz za man i le il gi li gö rüþ le ri ne þu cüm le ler le de vam et ti: Sa id Nur sî, be nim gö rü þü me gö re, ken di ya þa dý ðý ça ðýn çok ö nü ne geç miþ, i le ri gö rüþ lü bir in san dý. Ö zel lik le, 1923 ten ön ce ki dö nem de, Mus ta fa Ke mal i le kar þý kar þý ya gel di ði nok ta da, Ýs lâm di ni nin ve ge le nek le ri nin Ba tý lý mo dern de ðer ler i le bað da þýr ol du ðu nu ö ne sü rü yor du. að da þý o lan Mus ta fa Ke mal in ak si ne, Sa id Nur sî di nî de ðer ler den a rýn dý rýl mýþ bir mo der ni zas yo na ya AF YON KA RA HÝ SAR AS LÝ YE 2. HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN da di ðer de ðiþ le Ba tý lý laþ ma ya ke sin lik le kar þýy dý. Ka to lik te o lo ji ve La tin ce e ði ti mi mi sür dür dü ðüm Müns ter Ü ni ver si te si nde bir tez ü ze rin de ça lý þýr ken Sa id Nur sî nin 1908 yý lýn da yap mýþ ol du ðu bir ko nuþ ma ya rast la dým. Þük ran Va hi de nin Mo dern Tür ki ye de Ýs lâm ad lý ki ta býn da rast la dý ðým bu ko nuþ ma da Sa id Nur sî, meþ rû ti ye tin ve Ýn gi liz iþ ga li son ra sýn da el de e dil miþ ba ðým sýz lý ðýn te mel le ri nin din ve ah lâk ü ze ri ne in þa e dil me si ge rek ti ði ni sa vun mak tay dý. Di nî ve mo der ni te yi bir a ra da dü þün dü Sa id Nur sî nin Kur ân a ba kýþ a çý sý nýn ol duk ça mo dern ve ras yo nel ol du ðu nun al tý ný çi zen Send ker, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Nur sî, din ve mo der ni te nin bir bi riy le bað lan tý lý ol ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yor du. O nun din ve mo dern bi lim le ri bir a ra da o ku ta cak bir ü ni ver si te fik ri bu ön gö rü sü nü kar þý la mak tay dý. Nur sî, böy le ce ge le ce ðin bi lim ve tek no lo ji de ol du ðu nu ka bul e di yor, an cak bun la rý din den so yut lan dýr dý ðý nýz za man teh li ke li o la ca ðý ný i fa de e di yor du. Hat ta o ba zý ko nuþ ma la rýn da, ken di çað da þý o lan ba zý â lim le rin a de ta bir or ta çað ka lýn tý sý ol du ðu nu söy le mek tey di. Ýþ te bun dan dýr ki, Os man lý Dev le ti nin çö kü þü nü baþ ka la rý nýn ak si ne Ýs lâm di ni ne de ðil, fa kir lik, ce ha let ve ih ti la fa bað lý yor du. Nur sî, me de ni yet le ri bir leþ ti ri yor Al man genç lik ha re ke ti nin ö nem li i sim le rin den o lan Mic ha el Send ker, Be di üz za man ýn me de ni yet ler ba rý þý na hiz met le ri i le il gi li o la rak da þun la rý söy le di: Ben ce Sa id Nur sî, muh te þem bir ki þi lik tir. Ba zý ya zý la rýn da Hris ti yan la ra to le rans lý yak la þým la rý ol du ðu nu gö rü yo ruz. O nun bu gö rüþ le ri sa ye sin de, din ler a ra sý di ya log, ö zel lik le de Hý ris ti yan ve Müs lü man lar a ra sýn da it ti fak da ha ya pý cý bir þe kil de iþ le ti le bi lir di ye dü þü nü yo rum. B: Mic ha el Send ker Be di üz za man Av ru pa i ki dir di yor BEDÝÜZZAMAN IN Av ru pa i le il gi li tes bit le ri ne de dik kat çe - ken Send ker þöy le ko nuþ tu: E ser le ri nin bir ye rin de Nur - sî nin Av ru pa yý i ki kýs ma a yýr - dý ðý na þa hit o lu yo ruz lar - da ka le me al dý ðý bu e se rin de Nur sî, bir i yi, bir de kö tü Av ru - pa dan bah se di yor. Kö tü Av - ru pa nýn ne ti ce sin de a te izm ve din siz li ðin or ta ya çýk tý ðý ný söy le ye bi li riz. Bu hu sus, Hýris - ti yan la rýn da e leþ tir di ði bir ger - çek. Kö tü Av ru pa nýn ka rak te ri o lan din siz lik ve se kü la rizm, ay ný za man da Pa pa VI. Pa ul ve Je su its, Bon ho ef fer v.s. gi bi bir çok Av ru pa lý Hýris ti yan ta - ra fýn dan da e leþ ti ril mek te, ký - nan mak ta dýr. Þim di ki Av ru pa da, bir çok yön den, ol duk ça mo dern ve se kü ler dir. Þim di - ler de Pa zar gün le ri ki li se ye git - mek, bil has sa son 20 yýl dýr i yi - ce de mo de ha le gel di. Be nim ka na a tim ce, bu nun ö nem li bir se be bi re fah ve Ay dýn lan ma - dýr. An cak o lum lu mânâ da ki re fah ve Ay dýn lan ma dan bah set mi yo rum, Sa id Nur - sî nin de al tý ný çiz di ði o lum - suz mâ nâ da ki re fah ve Ay - dýn lan ma dýr bu. Þim di i se e ko - no mik kriz le rin ve is tik rar sýz fi - nans sis tem le ri nin ça ðýn da di - nin tek rar da ha po pü ler ha le gel di ði ne þa hit ol mak ta yýz. GEMÝÞ OLSUN Muh te rem arkadaþýmýz Mehmet Yavaþ'ýn ba þa rý lý bir a me li yat ge çir di ði ni öð ren dik. Arkadaþýmýza geç miþ ol sun der, Ce nâ b-ý Hak'tan a cil þi fa lar di le riz. MANÝSA YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI TAZÝYE ve GEMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Süleyman Kösmene'nin annesi Gümüþ Kösmene'nin ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu meye Ce nâ b-ý Al - lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn - la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Deðerli arkadaþýmýz Ceyhan Tekin'in aðýr bir a me li yat ge çir di ði ni öð ren dik. Kendisine geç miþ ol sun der, Ce nâ b-ý Hak'tan a cil þi fa lar di le riz. Sistem Patent Ltd. Þti. Uður Bilen, Gökhan una / ÝZMÝR Sa yýn Baþ ba kan, genç le re kar þý yan lýþ yol da sý nýz! VARSAYALIM, Baþ ba kan Er do ðan hak lý. Genç li ðin i çin de ör güt lü bir tez gâh söz ko nu su dur ve ma lum med ya da bu tez gâ ha a let o lu yor, kýþ kýr tý cý man þet ler le... Var sa ya lým, bu ko nu da Dev let Ba ka ný Ba ba can doð ru yu söy lü yor, dev le tin e lin de bel ge ler var der ken... Var sa ya lým, hü kü met kay nak la rý nýn be lirt ti ði gi bi, Tür ki ye yi ka rýþ týr mak i çin bir yer ler de düð me ye ba sýl mýþ ol sun... Di ye lim, bu var sa yým lar ger çe ði yan sý tý yor. O za man ne ya pý lýr? O giz li o dak lar ýn de ðir me ni ne su ta þý mak tan ka - ok mu zor genç le re an la yýþ lý dav ran mak? Hü kü met o la rak genç le ri din le ye cek plat form lar o - luþ tur mak çok mu zor? çýn mak i çin, on la rýn he ve si ni kur sak la rýn da bý rak mak i çin ne yap ma lý? Genç le ri din le mek mi? Döv mek mi? Genç le rin dert le ri ni öz gür ce di le ge tir me le ri ne im kân ta ný mak mý? Yok sa on la rý cop la mak mý? Genç le rin is yan kâr ru hu nu an la yýþ la, hoþ gö rüy le kar þý la mak mý? Yok sa Po lis de ge re ði ni ya par de mek mi? Genç le rin se si ne ku lak ver mek mi? Yok sa on la rý yer ler de sü rük le mek mi? Han gi si? Hü kü met ka na dý ne ya par sa, per de ar ka sýn da bu lun duk la rý var sa yý lan bir ta kým giz li o dak lar güç len mez? Bi li yo rum, laf u zu yor. Genç le rin ar ka sý na sin miþ ma ce ra cý ör güt ler ger çek ten var sa, þu nu çok i yi bi lin, þim di on lar zil ta kýp oy nu yor dur. ün kü Baþ ba kan Er do ðan baþ ta ol mak ü ze re ik ti dar sa hip le ri nin be nim se di ði tu tum tam da o ör güt le rin is te dik le ri gi bi dir çün kü. KEMAL A lem da roð lu ve Nur Ser ter dö ne mi ni ya þa mýþ, ken di ü ni ver si tem de hi ma ye li yu mur ta sal dý rý la rý na þa hit ol muþ bi ri o la rak he men þu nu söy le ye yim, Bur han Ku zu ya ya pý lan......ön ce ki gün kü sal dý rý, pro tes to sý nýr la rý ný e pey ce zor la dý ðý gi bi, ü ni ver si te yö ne ti mi nin en ha fif de yi miy le al dýr maz lý ðý ol ma dan da ger çek le þe mez... Bir sa lo na on lar ca yu mur ta, ko ca bir a fiþ ve bu nu ger çek leþ ti re cek o lan on ca ki þi hiç bir þe kil de yö ne ti min bil gi si ve do la yý sýy la zým ni o na yý ol ma dan bu ka dar ra hat ça gi re mez... Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn on la rýn o ra ya na sýl gir di ði so ru su bu a çý dan ye rin de dir... *** Ye rin de ol ma yan her de mok ra tik pro tes to ar dýn da or ga ni ze bir ör güt gör mek... Ve de mok ra tik pro tes to hak ký i le or ga ni ze ey - Top lum sal de mok ra tik sað lý ðý - mýz i çin to pu mu za re çe te la - zým... Yýr tý na yýr tý na AB stan - dart la rý de mem bun dan... lem a ra sýn da ki çiz gi yi ih ti yaç du yu lan bir bi çim de çi ze me mek... Ni te kim ön ce ki gün o lan lar dan ger çek çi bir þüp he duy ma nýn an lam lý ol ma sý i çin da ha ön ce bu na ben ze me yen le re kar þý de mok ra tik bir ta výr ta ký nýl mýþ ol ma sý ge rek... Tür ki ye de pa ra sýz e ði tim is te mek, a fiþ as mak, bil di ri da ðýt mak, ü ni ver si te i çin de stant aç mak gi bi ne den ler den do la yý yýl ba þýn dan bu gü ne dek yak la þýk 400 öð ren ci gö zal tý na a lýn mýþ... Bun lar dan 50 öð ren ci tu tuk la na rak ce za e vi ne gön de ril miþ... Hat ta öy le ki Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Ýs tan bul da Ro man a çý lý mý top lan tý sýn da Pa ra sýz E ði tim Ýs ti yo ruz A la ca ðýz pan kar tý aç týk la rý i çin 8 ay dýr tu tuk lu bu lu nan öð ren ci ler var... *** Biz de mok ra tik bir kül tür den gel mi yo ruz... Her top lum sal ký pýr dan ma dan da hu zur suz o lu yo ruz... Po lis e lin de cop la, e lin de gaz la genç lik kit le si nin i çi ne dal dýk ça, genç le ri yer ler de sü rük le dik çe, tam da o giz li o dak lar ýn is te di ði ça týþ ma or ta mý uç ver mek te dir. Po lis le genç lik kit le si nin her ça týþ ma sýn da, o giz li o dak lar da ha faz la mi li ta ný ken di saf la rý na çek mek te dir. Bu geç miþ te de öy le ol muþ tu la rý a ným sý yo rum. Ar ka la rýn da giz li ör güt ya da dar be ci tez gâh lar o lan kü çük bir çe kir dek, genç lik kit le le ri ni mey dan la ra çe ker, po li si þöy le ya da böy le kýþ kýrt týk tan son ra bir an da o kit le yi po lis le kar þý kar þý ya bý ra kýr dý. Po lis le ça týþ ma, genç lik kit le si nin da ha da mi li tan laþ ma sý na, ra di kal leþ me si ne yol a çar dý.(...) Za ma nýn i çiþ le ri ba kan la rý i ti i te kýr dýr mak tan söz e der di. Dev rin baþ ba kan la rý dev le tin hoy rat lý ðý ný o nay lar dý. (...) E vet, giz li tez gâh lar var dý. A ma si ya sal ik ti dar, 1960 la rýn bu giz li tez gâh la rý nýn o yu nu nu bo za cak yer de, on la rýn tu za ðý na düþ tü. Ben de o giz li tez gâh la rýn i çin dey dim, 1960 la rýn so nu na doð ru. Þid de tin þid de ti do ður du ðu o dö nem de, gü ven lik güç le ri nin genç li ðe kar þý a cý ma sýz güç gös te ri le ri bi zi se vin di rir di. Tu zak de rin le þir di çün kü... ok mu zor genç le re an la yýþ lý dav ran mak? Hü kü met o la rak genç le ri din le ye cek plat form lar o luþ tur mak çok mu zor? Baþ ba kan o la rak po li sin þid de ti ni o nay la mak ve Tür ki ye yi bü yüt mek ten söz et mek ye ri ne, genç le re bir sap çi çek at mak o ka dar güç mü? Hiç san mý yo rum. Genç li ðin ha yal le ri var dýr. Genç lik is yan kâr dýr. Genç lik baþ kal dý rý yý se ver. Genç lik ay ký rý dýr. Genç li ðin i ti raz la rý var dýr. Genç lik genç lik tir! Ve her genç ku þak ken di yan lý þý ný ya par ha yat ta... Ö nem li o lan, genç le re kar þý bü yük le rin o yan lýþ la rý sa býr la iz le yip, genç le re doð ru yol la rý aç ma la rý dýr. Ba tý da ya pý lan buy du 68 ku þa ðý na kar þý... Biz i se i dam seh pa la rý kur muþ tuk. Sa yýn Baþ ba kan; Genç le re kar þý yan lýþ yol da sý nýz! Es ki ler gi bi tep ki gös ter me ye baþ la dý nýz genç le re... Ha san Ce mal, Mil li yet, 10 A ra lýk 2010 An ka ra lý laþ ma teh li ke si Ge liþ miþ ül ke va tan daþ la rý i çin çok sý ra dan sa yý la cak Te kel iþ çi le ri ey le min den pa ra sýz e ði tim is te yen öð ren ci le re ka dar her tür lü o la ðan ey lem bi zim a sa bý mý zý bo za bi li yor... Er ge ne kon zih ni ye ti ni, a þý rý kamp laþ ma yý ve ye min li bir AK Par ti düþ man lý ðý ný ta bii ki a zým sa mý yo rum a ma bu ih ti mal ler Tür ki ye yi mum ya laþ mýþ bir top lu ma dö nüþ tür me me li, her ey lem de or ga ni ze o la rak hem al gý lan ma ma lý, hem de suç lan ma ma lý... *** Bu a ra da si ya sal ik ti dar da git tik çe ar tan dev let çi bir ref leks teh li ke si nin de al tý ný çiz mek is te rim... Sü rek li ar tan loj man, res mi a ra ba ve is tih dam da ki dev let pa yýn dan söz et miþ tim... Öð ren ci ye kar þý ge rek siz güç kul la nan gü ven lik güç le ri ni a þý rý bir þe kil de sa hip len mek, dev let me mur la rý ný do ku nul maz lýk zýr hý i le teç hiz et mek, Sa yýþ tay ya sa sýn da as ke rin de ne ti mi ni giz li ha le ge tir mek de ba na ha yýr lý dav ra nýþ lar o la rak gö zük mü yor... Sü rek li An ka ra lý laþ ma teh li ke sin den de bu ne den le söz e di yo rum... *** Do na ný mý ol ma dý ðý i çin fik ri ni me de ni bir þe kil de be yan et mek ten yok sun ve ka ba kuv ve te me yil li bir top lum sal al gý... Si ya sal ik ti da ra sa pý na ka dar düþ man ve Ýt ti hat ve Te rak ki me tot la rýn dan me det um ma ya de vam e den o dak lar... De mok ra tik hak i le her ey lem de or ga ni ze güç teh li ke si gö ren bir si ya sal yö ne tim... Ve o lup bi te ni u lus la ra ra sý stan dart lar da o ku ma ya yö ne lik bir gay ret ye ri ne, meþ re bi ne gö re çe ne ya rýþ tý ran po li ti ze bir or tam... *** Bu sý ký cý top lum sal yu mak na sýl çö zü lür? Ta bii ki top lu mun de mok ra tik bir ol gun lu ða e riþ me siy le... Bu nu ken di mi zin ma kul bir sü re i çin de ba þar ma sý im kân sý za ya kýn zor gö zü kü yor... Yýr tý na yýr tý na AB stan dart la rý de mem bun dan... ün kü top lum sal de mok ra tik sað lý ðý mýz i çin to pu mu za re çe te la zým... Ha di bu zor... Ýn gil te re de git tik çe az gýn la þan öð ren ci ha re ket le rin de ki ta raf la rýn na sýl dav ran dýk la rý ný da mý de mok ra tik kül tür e din me a çý sýn dan teþ rih ma sa sý na ya tý ra ma yýz? Meh met Al tan, Star, 10 A ra lýk 2010

7 8 ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ POZÝTÝF PENCERE 74 Aile eðitim programlarý YENÝ ASYA NIN HAFTALIK ÝLÂVESÝDÝR 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ ni as ya.com.tr SEBAHATTÝN YAÞAR Ai le ü ze rin de çok cid dî ça lýþ ma lar var. Dün ya yö nü nü a i le ye dön müþ va zi yet te. Her ül ke nin de a i le i le o lan sý kýn tý sý fark lý. Ba zý top lum lar bit miþ o lan a i le yi ye ni den ih ya et me nin der di i çe ri sin de i ken, ba zý la rý da bi zim top lum gi bi en güç lü di na mik le ri o lan a i le i çin de so run lar la bo ðuþ mak ta dýr. Biz de bu çer çe ve de a i le o la rak, e þim, e ði tim ci Ya se min Ya þar la bir lik te ko nu yu ça lýþ ma a la ný o la rak be lir le dik. Yak la þýk bir kaç yýl dýr Mut lu A i le Mo de li baþ lý ðý al týn da kon fe rans ve se mi ner ça lýþ ma la rý mýz sü rü yor. Tes pit le ri mi zin na sýl bir boþ lu ðu dol dur du ðu nu biz zat gö rüþ tü ðü müz ve ya bi ze i le ti len ge ri bil di rim ler gös te ri yor. Bu ça lýþ ma, be ra be rin de ko nu nun e ði tim ci si ni de e ðit mek te ve a lan i le il gi li on lar ca ki tap lar o ku ma yý so nuç ver mek te dir. Ve hem ki ta bî bil gi ler, hem de a i le ler i çin de uy gu la ma lar da ki göz lem ler, a ta ca ðý mýz a dým la rýn ve söy le ne cek cüm le le rin na sýl bir ih ti ya ca ce vap ver di ði ni gös te ri yor. Ko nu i çe ri si ne gi ril dik çe her a i le nin ö zel bir ça lýþ ma a la ný ol du ðu nu an la dýk. Ya ni her a i le de so run lar da, çö züm ler de ö zel bir du rum i çe ri yor. Ge nel bir ta ným la ma, prob lem le re çö züm ö ne ri si ge nel kal mak ta dýr. Oy sa ki, her a i le de mut lu luk bi le þen le ri de prob lem bi le þen le ri de fark lý fark lý dýr. A i le ü ze ri ne o lan ça lýþ ma la rý mýz þim di ler de i se, A i le E ði ti mi Se mi ner le ri a dý al týn da, Ya se min Ya þar, Mut lu A i le Mo de li, ben de niz i se, Genç lik ve An ne Ba ba Ý liþ ki le ri baþ lýk la rý al týn da þe kil len miþ bu lu nu yor. Ye ni ye ni þe kil le nen ça lýþ ma mýz i se, kýz ço cu ðu ve er kek ço cu ðu e ði tim le ri dir. Hat ta a i le de her bir ü ye yi ay rý e le a lan ça lýþ ma lar ge li þi yor. ** ERKEKLER ÝÝN 'HÝMAYET VE HÜRMET' EÐÝTÝMLERÝ A i le de ba ba un su ru nu, ta þý dý ðý rol i le, e ði ti ci bo yu tu i le, mo del ol ma sý i le ve ü ze rin de ta þý dý ðý so rum lu luk i le a pay rý e le al mak ge re ki yor. Ve bu ko nu yu da ha ö zel de bel ki de ba ba lar la ko nuþ mak ge re ki yor. ün kü a i le i çin de ö zel lik le et kin rol de ki ba ba, ken di si ne dü þe ni yap ma dý ðý tak dir de, bu, be ra be rin de çok yön lü bir yý kým sü re ci ni ge tir mek te dir. Ya ni et kin bi rey ler, a i le i çin de e se cek o lan rüz gâ rýn na sýl lý ðý ný be lir le ye cek tir. O za man bu güç lü ro lü o lum lu ya çe vir mek müm kün - dür. Ya ni a i le yi, bir ta kým o yu nu gi bi dü þü nür sek, a i le nin mut lu luk ma çý ný ka za na bil me si, an tre nö rün tak tik le ri ne bað lý dýr. An tre nör, sü rek li ge li þen ve de ði þen tak tik le ri bil mek ve ken din de uy gu la mak ve ay ný za man da da o yun cu la ra bu ka za ným la rý ak tar mak ve sa ha ya yan sýt mak, so nuç i çin ö nem li o la cak týr. O nun i çin ba zý a i le i çi me se le le ri ba ba ro lü ta þý yan lar la ve ya þa yan lar la da ha ö zel de ko nuþ mak ve a tý la bi le cek a dým la rý at ma an tren man la rý yap mak çok ye rin de o la cak týr. Er ke ðin bu ko nu da, hi ma yet ve hür met e ði ti mi al ma sý ge re kir. ün kü, a i le i çin de her ke sin a ta bi le ce ði bir a d ý m mut la ka var dýr. Ö z e l l i k l e de pek çok a i le de ba ba a çý sýn dan prob le min te me li ni o luþ tu ran, a i le i çi eþ, ço cuk prob lem le riy le be ra ber; do lay lý o la rak a i le yi et ki le yen kay na na, ka yýn pe der, ka yýn, bal dýz gi bi (kar þý ta ra fý) e le a lan ko nu la rýn da i yi ça lý þýl ma sý ge re kir. Ta biî rol mo del pey gam be ri mi zin na sýl bir ba ba ro lü ta þý dý ðý ný, na sýl bir eþ mo de li ya þa dý ðý ný bil mek ve ha ya tý mý za ta þý mak i þin ö zü nü o luþ tu ru yor. ** KADINLAR ÝÝN 'ÞEFKAT VE SADAKAT' EÐÝTÝMÝ A i le de an ne fak tö rü de çok yön lü e le a lýn ma sý ge re ken bir me se le dir. An ne, ev i çi iþ le yi þin be lir le yi ci ak tö rü dür. Ya ni mü dir-i da hi li, i çiþ le ri ba ka ný dýr! Ö zel lik le bu ko nu da da prob lem le re kar þý cid dî an lam da çö züm is te ni yor sa, a i le i çin de ki ka dýn fak tö rü nü, o nun an ne lik ro lü nü çok cid dî e le al mak ge rek mek te dir. Þef kat kah ra - man lý ðý ný en i yi ta þý yan ve ya þa yan an ne lik ro lü, çok i yi ça lý þýl ma lý dýr. Þef ka ti ge liþ me miþ ve ya su is ti mal e di len bir an ne lik, ke sin lik le ev i çin de bir prob lem se be bi ha li ne ge le cek tir. O za man bu ra da bir þef kat e ði ti mi ken di ni gös ter mek te dir. An tre nör ve an tre nör yar dým cý sý nýn, a i le ta ký mý nýn ba þýn da ak tör ler o la rak çok i yi an laþ ma la rý zo run lu dur. Ders le ri ne gü nün ve za ma nýn þart la rý na uy gun bil gi ler ka za na rak çok i yi ça lýþ ma la rý ge rek mek te dir. Za man la o lu þa bi le cek prob lem le ri bil me le ri ve bu nok ta da bil gi do na ný mý na sa hip ol ma la rý ka çý nýl maz dýr. Ö zel lik le, ku cak la rýn da bir top lu mun ak tör le ri ni bü yü ten an ne le r i n ç o k yön lü e ði til me le ri, bu ko nu da dev le tin, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn a i le e ði tim prog ram la rý dü zen le ye rek, bil has sa top lum da ka dýn ü ze rin de has sa si yet le du ru lan bir fak tör o la rak e le al ma la rý çok ö nem ar zet mek te dir. Ka dý ný e ði til me miþ top lum la rýn gü ven li ya rýn la ra a dým a ta bil me le ri im kâ ný yok tur. ün kü ge le ce ðin ba ba la rý ný da e ði ten yi ne an ne lik tir. Ta biî bü tün bun lar ku rum sal o la rak ol mu yor sa bi le, hiç de ðil se a i le nin ken di di na mik le ri ne sa hip çý ka rak a dým lar at ma sý, mut lu bir a i le tab lo su nu or ta ya çý ka ra cak ve mut lu a i le ler den de mut lu ço cuk lar ha ya ta a tý la cak týr. Gü zel o lan þu ki, a i le de a tý la cak her bir a dým a nýn da kar þý mý za çýk mak ta dýr. o cu ðu i çin dü þü nül müþ, ça lý þýl mýþ a dým lar a tan an ne ba ba, o yun cu su ü ze rin de çok yön lü tak tik ler le ça lýþ mýþ o lan an tre nö rün maç ta bu ça lýþ ma nýn mey ve si ni al ma sý gi bi bir so nuç a la cak týr. Ya ni her bir a dým a nýn da sa ha ya yan sý ya cak týr. A i le de ka dý ný; ev at mos fe ri ni, ba ba yý, ev lat la rý cid dî et ki le yen bir un sur o la rak e le al mak ge re ki yor. O nun i çin de an ne lik ro lü nün, eþ lik ro lü nün in ce lik le ri ne çok yön lü ça lýþ mak ak lýn ge re ði o la cak týr. Ö zel lik le a sýr da ki et ki le þim ler so nu cu yýp ran mýþ a i le ya pý lan ma la rýn da, prob lem le rin ü ze ri ne çok yön lü gi de bil mek i çin çok yön lü bes len me ye ve du yar lý a dým lar at ma ya ken di mi zi ha zýr la mak ge re ki yor. Ý þin psi ko lo jik bo yu tu nu i se, ba yan lar bir bir le ri i le da ha ra hat ko nu þa bi le cek ler dir. O nun i çin de mut lu a i le mo de lin de, ka dýn lar bu ro le da ha ö zel de bir bir le ri i le ça lýþ sa lar, çok da ha ba þa rý lý so nuç la ra u la þý la cak týr. ** OCUKLAR VE GENLER ÝÝN 'HÝS VE VÝCDAN' EÐÝTÝMÝ Ko nu nun ço cuk lar ve genç ler a ya ðý i se çok da ha ö nem li dir. Hat ta bu dö nem le rin her ya þý ü ze rin de da ha in ce lik li ko nuþ ma lar ö nem arz e di yor. ün kü ye rin de a týl ma yan a dým, baþ ka bir za man da a tý la ma ya cak týr, a týl sa da is te nen ne ti ce yi ve re me ye cek tir. O za man ço cuk la rýn/genç le rin dö nem ö zel lik le ri ni, a týl ma sý ge re ken a dým la rý uz man bil gi le rin den is ti fa de i le bil mek ve uy gu la mak fýt rat ka nun la rý na uy gun a dým o la cak týr. Ýþ te tam bu nok ta da, kýz ço cu ðu e ði tim le ri, er kek ço cu ðu e ði tim le ri de ken di ne gö re fark lý yak la þým lar ge rek ti re cek tir. Hat ta kýz ve er kek ço cuk la rýn bu lun du ðu ev ler de ki uy gu la na cak prog ram lar da ha da fark lý o la cak týr. Ko nu nun her a þa ma sý ve a i le de ki her bi re yi e le a lan mo del dav ra nýþ lar ko nu sun da ol duk ça zen gin bil gi ler ve uy gu lan mýþ ve ne ti ce si gö rül müþ ör nek ler bu lun mak ta dýr. Bu ko nu da ö zel lik le Haz ret-i Pey gam be rin (asm) ken di ha ya týn da ya þa dý ðý ör nek ler ve ar ka daþ la rýn da ki prob lem le re dö nük çö züm ö ne ri le ri i þi mi zi ol duk ça ko lay laþ týr mak ta dýr. O za man, a i le e ði tim prog ram la rý ný, ko ca man bir sa lon da, i çin de an ne le rin, ba ba la rýn, ço cuk la rýn, genç le rin bu lun du ðu bir or tam da ko nuþ mak, sa de ce ge nel bir ih ti yaç his set tir me o la cak týr. A ma ko nu hak kýn da so nuç a lý na bil me si ve uy gu la ma la ra dö nü þe bil me si A i le E ði tim Prog ram la rý na yö nel mek le müm kün o la cak týr. Bu ko nu lar da ki hiç bir a dým an lam sýz ve te sir siz de ðil dir. An cak da ha ve rim li ve so nuç al ma ya dö nük a dým lar, da ha dar da i re de a tý la cak a dým lar la müm kün o la bi le cek tir. Ya ni bir ko nu da bir rüz gâr es tir mek ten zi ya de, biz zat prob lem le ri ko nuþ mak ve çö züm le re u laþ mak çok da ha sað lýk lý dýr. A sýl so nu cu be lir le ye cek ve ha ya ta do ku na cak o lan bu dur. Þu an a i le o la rak bi zim ça lýþ ma la rý mýz böy le bir a ma cý gö ze ti yor. Bu a dým la rýn alt ya pý sý ný o luþ tu ra cak bil gi ha zi ne si ni de o luþ tu ru yo ruz. Biz zat ko nuþ tu ðu muz ko nu la rýn bil gi do na ný mý ný ve uy gu la ma pra tik le ri ni ki tap çýk lar ha lin de ça lýþ mak ta yýz. a lýþ ma la rý mý zýn, bir a i le e ði tim prog ra mý na dö nüþ me si du â sýy la. Ri sâ le-i Nur o ku yan ve Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya tý ný me rak e den he men her kes, Ta rih çei Ha yat ta yer a lan Tah lil ler in il ki o lan U zun bir ay rý lýk tan son ra baþ lýk lý yak la þýk 4 say fa lýk tah lil i (s. 540) de bi lir yý lýn da ya zý lan ve her de fa sýn da be ðe ne rek o ku nan bu coþ ku lu tah li lin al týn da Eþ ref E dip im za sý var. Ýþ te bu tah li le im za a tan mer hum Eþ ref E dip Fer gan, 1882 yý lýn da Se rez de doð muþ ve 15 A ra lýk 1971 yý lýn da Ýs tan bul da Rah met-i Rah man a ka vuþ muþ. Ve fat yýl dö nü mü ve si le siy le bu kuv vet li ka lem sa hi bi ni rah met le a ný yo ruz. HA YA TI HAK KIN DA Ýs ter se niz ön ce Eþ ref E dip mer hum la il gi li o la rak an sik lo pe dik bil gi le ri ha týr la ya lým: Eþ ref E dip Fer gan (d. 1882, Se rez ö. 15 A ra lýk 1971, Ýs tan bul), ga ze te ci ve hu kuk dok to ru. Meh med A kif in þi ir le ri ni ya yým la dý ðý Sý rat-ý Müs ta kim (son ra ki a dýy la Se bi lür re þâd) ad lý der gi nin sa hi bi dir den baþ la ya rak 1966 ya ka dar çe þit li a ra lar la 58 yýl bo yun ca 1107 sa yý bu der gi yi ya yým la mýþ týr. Kur tu luþ Sa va þý sý ra sýn da der gi yo luy la mil lî mü ca de le ha re ke ti ni des tek le miþ tir. Ha ya tý bo yun ca ba tý yan lý sý fi kir le re kar þý Ýs lâ mî dü þün ce le ri sa vun muþ. A i le si ve öð re ni mi: 1882 de Se la nik e bað lý bir san cak mer ke zi o lan Se rez de dün ya ya gel di. Ba ba sý Ýs lâm A ða, an ne si Ne fi se Ha ným dýr. Sýb yan mek te bi ni ve Rüþ ti ye yi Se rez de o ku du. Öð re ni mi ni Ýs tan bul da Mek teb-i Hu kuk ta sür dür dü. Bir yan dan da em ber li taþ ta ki A tik A li Pa þa Ca mi i nde med re se ders le ri ne de vam et ti. Bu yýl lar da ta nýþ tý ðý E bül u la Mar din ve Meh med  kif i le dost lu ðu nu ö mür bo yu sür dür dü. FARUK AKIR Eþref Edip Fergan merhumun, Edirnekapý Sakýzaðacý Mezarlýðý nýn 1. Ada, 254 nolu mezarýnda bulunan kabri. Uzun bir ayrýlýktan sonra Eserleri: n Mehmet Akif- Hayatý, Eserleri ve 70 Muharririn Yazýlarý n Ýnkýlâp Karþýsýnda Akif- Fikret Gençlik Tan cýlar n Tevfik Fikret i Beþ Cepheden 40 Mukarririn Tenkitleri n Ýslâm Ansiklopedisinin Ýlmi Mahiyeti n ocuklarýmýza Din Kitabý, n Risâle-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nur- Hayatý, Eserleri, Mesleði n Kur ân- Garp Mütefekkirlerine Göre Kur ân ýn Azamet ve Ýhtiþamý Hakkýnda Dünya Mütefekkirlerinin Þehadetleri n Bediüzzaman Said Nur ve Nurculuk n Risalâ-i Nur Muarýzý Yazarlarýn Ýsnadlarý Hakkýnda Ýlmi bir Tahlil n Kara Kitap- Milleti nasýl aldattýlar, mukaddesatýna nasýl saldýrdýlar? Eþref Edip i rahmetle anarken Ya yýn cý lýk yö nü: Ma nas týr lý Ýs ma il Hak ký E fen di gi bi dö ne min ta nýn mýþ va iz le ri nin va az la rý ve Mek teb-i Hu kuk ho ca la rý nýn ders not la rýn dan yap tý ðý der le me le ri ya yým la ya rak ya yýn ha ya tý na baþ la dý de çý ka rýl ma ya baþ la yan Sý rat-ý Müs ta kim ad lý der gi nin ku ru cu la rýn dan bi ri si ol du. Bu haf ta lýk der gi, Ýs - lâm Bir li ði dü þün ce si nin ya yýn or ga ný i di. Ýlk 182 sa yý yý E bül u la Mar din i le bir lik te ya yým la dý. E bül u la nýn ü ni ver si te de ders ver me ye baþ la ma sý ü ze ri ne der gi yi tek im ti yaz sa hi bi o la rak ya yým la ma ya de vam et ti sa yý dan i ti ba ren der gi nin a dý Se bi lür re þad o la rak de ðiþ ti. Eþ ref E dip, I. Dün ya Sa va þý yýl la rýn da Ýt ti had ve Te rak ki yö ne ti mi nin ba zý fa a li yet le ri ni sert bir þe kil de e leþ tir di. Bu se bep le, 1916 dan 1918 yý lý nýn or ta la rý na ka dar bir bu çuk yýl sü rey le Se bi lür re þâd ýn ya yý mý na a ra ver mek zo run da kal dý. Sa vaþ tan son ra Se bi lür re þâd ý iþ gal al týn da ki Ýs tan bul da tek rar ya yýn la ma ya baþ la yan Eþ ref E dip, baþ ta Ab dul lah Cev det ol mak ü ze re as rî lik ve Garp çý lýk ta raf tar la - rý i le mü ca de le ye de vam et ti. Mil lî mü ca de le ye kat ký la rý se be biy le An ka ra ya da vet e di lip  kif i le bir lik te Ta ce ed din Der gâ hý na yer le þen Eþ ref E dip, 3 Þu bat 1921 den i ti ba ren se der gi yi An ka ra da çý kar ma ya baþ la dý. Der gi de Meh med A kif in yur dun de ði þik yer le rin de ver di ði va az la rýn me tin le ri ni ya yým la ya rak mil lî þu u run u yan dý rýl ma sý na kat ký da bu lun du. An ka ra da bu lun du ðu sý ra da Meh med  kif, Be di üz za man Sa id Nur sî ve Þeyh Ah med Su nû sî i le bir lik te Si vas ta bir Ýs lâm þû ra sý nýn top lan ma sý ça lýþ ma la rý na ka tý lan Eþ ref E dip, Mil lî Mü ca de le nin ka za nýl ma sýn dan son ra tek rar Ýs tan bul a dön dü ve ya yýn fa a li ye ti ne bu ra da de vam et ti. Eþ ref E dip, Cum hu ri ye tin i lâ nýn dan son ra hýz la nan ba tý lý laþ ma ha re ke ti ne þid det le mu ha le fet et mek tey di. Se bi lür re þad ý Ýs lâ mî dü þün ce doð rul tu sun da ya yýn la ma yý sür dür dü. Þeyh Sa id ha di se si ü ze ri ne bir çok ga ze te ve der giy le bir lik te Se bi lür re þâd da ka pa týl dý. Eþ ref E dip tu tuk la na rak Þark Ýs tik lâl Mah ke me si ne gön de ril di. Ön ce An ka ra, son ra da Di yar ba kýr da yar gý lan dý. Se bi lür re þâd ýn ya yý mý ný dur dur mak þar týy la 13 Ey lül 1925 te ser best bý ra kýl dý. ok par ti li dö nem: Eþ ref E dip, Tür ki ye de çok par ti li ha ya ta ge çiþ saf ha sýn day ken Se bi lür re þâd ý ye ni den ya yým la ma ya baþ la dý. Se bi lür re þâd ýn Ma yýs 1948 de baþ la yan ya yý mý ný Þu bat 1966 ya ka dar 362 sa yý de vam et tir di. Ve fa tý: 15 A ra lýk 1971 de ve fat et ti, Fa tih Ca mi i nde ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan E dir ne ka pý Þe hit li ði ne def ne dil di. (Devamý Sayfa 2'de)

8 2 ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ MAKALE ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ GEN KALEMLER 7 Eþ ref E dip Fer gan MA HÝR ÝZ'in 23 A ra lýk 1971 tarihli Yeni Asya da "Eþref Edip Fergan" baþlýðýyla yayýnlanan yazýsý: Ýþ te tam bu ra sý Vefatý sonrasýnda Yeni Asya da Eþref Edip topraða verildi baþlýðýyla yayýnlanan haberde þu satýrlar yer alýyordu: Önceki gün vefat eden kýymetli mücahid gazeteci, Sebil-ür reþad ve Sýrat-ý Müstakim Mecmualarýnýn sahibi Eþref Edip Fergan ýn cenazesi dün Fatih Camiinde kýlýnan öðle namazýný müteakip kaldýrýlarak Sakýz Aðacý Þehidliðine defnedilmiþtir. Bütün hayatý Ýslâm dâvâsý uðrunda mücadele ile geçen merhum Eþref Edip Bey Türk basýnýna yarým asýrdan fazla bir zaman hizmet etmiþ, çeþitli dergi mecmua ve gazetelerde usta ve cesur kalemiyle yazýlar yazmýþtýr. Ýstiklâl Marþýmýzýn þairi merhum Mehmed Âkif Ersoy un yakýn dostu olan Eþref Edib Bey in neþredilmiþ bir çok kýymetli eserleri vardýr. Bir müddetten beri rahatsýz bulunan Eþref Edip Bey doksan yaþýnda bulunuyordu. (Yeni Asya, 16 Aralýk 1971) ACABA BU ZÂT YAÞIYOR MU? (1. Sayfa'dan devam) YE NÝ AS YA ve Ýt ti had da da ya zý la rý ya yýn la nan Eþ ref E dip mer hu mun tah lil i ni ni o ku du ðum ilk yýl lar da, A ca ba bu zât ya þý yor mu? di ye me rak et miþ ve bi len le re sor muþ tum. Ve fat et ti ði ni öð ren di ðim de de Keþ ke bu zât la ta nýþ mýþ ol say dým di ye ha yýf lan dý ðý mý ha týr lý yo rum. Týp ký, Ta rih çe-i Ha yat a Ön söz ya zan mer hum A li Ul vi Ku ru cu gi bi. Bu ön söz, Me di ne-i Mü nev ve re de bu lu nan mü him bir â lim ta ra fýn dan ya zýl mýþ týr no tu nu o ku yun ca, Bu zât her hal de ve fat et miþ tir di ye dü þün müþ tüm, a ma mer hum Ku ru cu nun o ta rih ler de (1980 ler) ha yat ta ol du ðu nu ve Su u di A ra bis tan da ya þa dý ðý ný öð re nin ce A ca ba gö rüþ me na sip o lur mu? di ye dü þün müþ tüm. Mer hum Ku ru cu a ða be yi miz le, Ýs tan bul a gel di ðin de (1990 son ra sý) gö rüþ mek na sip ol muþ tu. Eþ ref E dip 1952 yý lýn da yaz dý ðý bu meþ hur tah lil in de Üs tad la ta nýþ ma mýz kýrk se ne yi geç ti di yor. De mek ki, Eþ ref E dip mer hum, Üs tad la bir de ðil, çok de fa gö rüþ müþ. Be di üz za man ý an lat tý ðý ay ný tah lil de, Bü tün he de fi i man ve Kur ân tes bi ti ni yap mýþ. Devr-i Sa a det te, Müs lü man lý ðýn ilk ku ru luþ za man la rýn da ol say dý, Haz ret-i Pey gam ber, Kâ be de ki put la rýn par ça lan ma sý va zi fe si ni o na (Be di üz za man a) ve rir di. Þir ke ve put pe rest li ðe o de re ce düþ man dýr tes bi ti de Eþ ref E dip e a it. U zun bir ay rý lýk tan son ra baþ lý ðýy la ha ri ka bir tah lil ka le me a lan ve Se bi lür re þad gi bi pa ha bi çil mez der gi ler ya yýn la yan kýy met li mü ca hid ga ze te ci ye ni ne sil ler ce ne ka dar ta ný ný yor, bi li ni yor? Bu ko nu da i yi bir im ti han ver me di ði mi zin far kýn da mý yýz? Yok sa, sa hip ol du ðu muz de ðer le rin kýy me ti ni ve fat e din ce da hi bil mi yor mu yuz? Ge çen gün ler de bir ga ze te ci ar ka da þý mýz a ra ya - rak Eþ ref E dip i ve fat yýl dö nü mün de me za rý ba þýn da an mak is ti yo ruz. A ma me za rý nýn ye ri ni bi len le ri de bu la ma dýk. Yar dým cý o la bi lir mi si niz? de di. Doð ru su, þim di ye ka dar bu mer hum kýy met li mü ca hid ga ze te ci nin me za rý na git me miþ ol mak tan do la yý ken di mi de a yýp la dým. He men, bil me si muh te mel bir i ki bü yü ðü mü ze sor duk. Ce na ze si ne ka tý lan lar bi le me zar ye ri ni tam o la rak ha týr la ya ma dý. Son ra, yap tý ðý mýz bir a raþ týr ma da E dir ne ka pý da ki Sa ký za ða cý Me zar lý ðý nda ol du ðu nu öð ren dik. Ýlk fýr sat ta bu me zar lý ða gi de rek yet ki li le re sor duk ve me za rýn 1. A da, 254 no lu me zar da ol du ðu nu öð ren dik. Me zar lý ðý ge ze rek me zar ye ri ni tes bit e dip fo toð raf la dýk. An cak me zar ta þýn da ki ve fat ta ri hi i le ka yýt lar da ki ta rih a ra sýn da fark ol du ðu nu da bu ve si ley le öð ren miþ ol duk. Me zar ta þýn da Eþ ref E dip(e) Fer gan ya zýl mýþ. Ma a le sef i smi bi le doð ru ya zýl ma mýþ, E dip ye ri ne E di be o la rak ya zýl mýþ; an cak da ha son ra E har fi si lin miþ... Me zar ta þý na dik kat le ba kýl dý ðýn da bu nu an la mak müm kün. Ay ný me zar ta þýn da ve fat ta ri hi o la rak da ya zý yor. E vet, ce na ze na ma zý 15 A ra lýk ta ký lýn mýþ, a ma me zar ta þýn da ki bil gi ye gö re ve fat ta ri hi 10 A ra lýk A ca ba, ve fa tý i le de fin gü nü a ra sýn da ki sü re ni çin u zun? Bu nu þim di lik bi le mi yo ruz. Eþ ref E dip le il gi li o la rak el bet te söy le ne cek çok söz var. Ni ha ye tin de, o da, týp ký Be di üz za man gi bi üç dev rin bü yük çal kan tý la rý na þa hit ol muþ dok san se ne lik bir öm rün sa hi bi. A ma þim di lik bu ka dar la ki fa yet e di yor, kýy met li mü ca hid ga ze te ci Eþ ref E dip Fer gan ý bir defa da ha rah met le a ný yo ruz. Kay nak lar: - wi ki pe di a.com - Ta rih çe-i Ha yat, Ye ni As ya Neþ ri yat, Tem muz 1994 Bediüzzaman onun için ne demiþti? Bediüzzaman talebelerine yazdýðý bir mektubunda þu ifadelere yer vermektedir: Eþref Edip kýrk seneden beri iman hizmetinde benim arkadaþým ve Sebilürreþad da makale yazan ve þimdi vefat eden çok kýymetli kardeþlerimin mümessili ve hakikî Ýslâmiyet mücahidlerinden bir kardeþimdir. Ve Nurun bir hâmisidir (Emirdað Lahikasý, s. 281). Bunun yanýnda, ayrý bulunduklarý zamanlarda, Ýstanbul a giden talebelerine Eþref Edip i ziyaret edip selâmlarýný iletmelerini tembihleyen Bediüzzaman, ona verdiði deðeri müþahhas bir þekilde gösterdi. Selâmý götüren ve kendisiyle görüþen Mustafa Sungur, Eþref Edip in duyduðu memnuniyeti ve gösterdiði alâkayý hatýralarýnda nakletmektedir. (Necmeddin Þahiner, Son Þahitler 4, Ýstanbul 1994, s ). [http://www.risaleinurenstitusu.org] Kay bo lan kýy met le rin ar ka sýn dan ya zý lan mer si ye ler, fa zi let ör ne ði ni ge le cek nes le gös ter mek i çin dir, in sa nýn in san o la rak bir çok ek sik le ri, ol gun laþ ma mýþ ta raf la rý, her ke se ben ze me yen hu su si yet le ri o la bi lir. Ýn sa noð lu ne den se hem cin si nin ön ce ek sik ta raf la rý ný, þah sî hü vi ye ti ni gö rür ve in ce ler. Hük mü nü de o na gö re ve rip ge çer. Hal bu ki ce mi yet ha ya týn da bir in sa nýn ba ký la cak, tah lil e di le cek, iþ le nip or ta ya ko nu la cak ta ra fý, i þi dir. Ce mi ye te o lan fay da sý dýr. Her kes te, nor mal be þe rî mü na se bet ler de, der gâ hýn is te di ði ke ma li a ra mak, he le as rý mýz da ne ti ce siz bir yor gun luk tur. Her dev rin ken di ne mah sus bir se li var dýr. ör çö pü ko lay lýk la, dal lý bu dak lý kü tük le ri güç lük le sü rük ler. Ha yat fel se fe si ni sos yo log la ra bý ra ka lým. Biz bu gün kü ka yýp la rý mý zý bel ki iþ ka rak te ri ne ör nek o lur dü þün ce si i le tah lil et me ye ça lý þa lým. Her kes, ce mi yet ha ya týn da ha iz ol du ðu ka bi li ye ti mey da na ko yun ca bi li nir. Eþ ref E dip Bey he men bir as ra yak la þan öm rü nün alt mýþ yý lý ný, ka na a ti ne, i nan cý na ter cü man o lan ka le mi i le ge çir miþ tir. Ne yo rul muþ, ne býk mýþ, ne de ü zü cü ve e zi ci hâ di se ler o nu yo lun dan a lý koy muþ tur. Genç ya þýn da da ha hu kuk mek te bi ne de vam e der ken dev ri nin â lim le ri a ra sýn da ta nýn mýþ o lan bü yük le rin mec li si ne de vam e der, ders le rin de, va az la rýn da bu lu nur, not lar a lýr, is tik bal de ki ta sav vur la rý na in ki þaf ze mi ni ha zýr lar dý. KUD SÎ HÝZ MET Meþ rû ti ye ti mü te a kip Hu kuk Fa kül te si pro fe sör le rin den E BÜL U L MAR DÝ NÎ Be yin ya zý a i le si baþ kan lý ðýn da Kan dil li Ra sat ha ne si Mü dü rü, yük sek ma te ma tik pro fe sö rü HO CA FA TÝN E FEN DÝ, BE RE - KET Z DE ÝS MA ÝL HAK KI BEY, A ya sof ya Kür si Þey hi Re i sül u le ma ve son ra dan a yan a za sý o lan Ma nas týr lý ÝS MA ÝL HAK - KI E FEN DÝ, Ýz mir li ÝS MA ÝL HAK KI BEY ve þa ir Meh met  kif Bey ve em sa li gü zi de ve müm taz â lim le ri miz le te sis et ti ði (SI - RAT-I MÜS TA KÝM) mec mu a sý ný çý kar dý. Bir müd det son ra da ha zen gin kad ro i le SE BÝL-ÜR RE ÞAD a dý al týn da neþ ri ya tý na de vam et ti. O, kýy met li mu har rir ler, ve fat gi bi, ra hat sýz lýk gi bi müc bir se bep ler le ay rýl dýk la rý za man yer le ri ni dol dur mak i çin a za mî gay ret sar fe de rek boþ lu ðu his set tir me me ye ça lýþ mýþ týr. Mil lî Mü ca de le den son ra ga ze te si ni A na do lu ya nak let miþ, bü yük ve kud sî hiz me ti ne de vam et me ye baþ la mýþ týr. Yan lýþ lýk la Ýs tik lâl Mah ke me si ne ka dar sev ke di len ve her za man ol du ðu gi bi zim met-i teb ri ye den müs tað ni bu lu nan o ör nek il mî mü ca hit son ne fe si ne ka dar vic da nýn dan al dý ðý em ri i fa dan bir an ge ri kal ma mýþ týr. Se bil-ür Re þad mec mu a sý nýn alt mýþ ya þý ný dol du rup ka pa na ca ðý dev re ka dar tek ba þý na kal dý ðý za man lar ol muþ, fa kat yi ne bu yal nýz - lýk tan yýl ma dan ve kork ma dan o tâ kat fer sa me sa i si ne de vam et miþ tir. Sa fa hat ý bir kaç ke re bas týr mýþ. Meh met  kif Be yin ter cü me ve ne sir le ri i le i lim ve e de bi yat â le mi ni nur la ra gark et miþ tir. Ay rý ca te sis et ti ði ( sâr-ý Ýl mi ye Kü tüp ha ne si) i le ve bil has sa mer hum Ö mer Rý za Doð rul Be ye yap týr dý ðý ter cü me ler le bir çok kýy met li il mî ve ta ri hî e ser le ri Mil lî Kü tüp ha ne mi ze he di ye et miþ tir Meþ rû ti ye tin den ev vel ÝK DAM ga ze te si sa hi bi AH MET CEV DET Be yin baþ la dý ðý kýy met li neþ ri ya týn da ha mu ay yen ve mâ ne vî sa ha da bir ör ne ði ni mer hum EÞ REF E DÝP Bey ver miþ ve cid den çok kýy met li e ser ler le kü tüp ha ne le ri mi zi süs le miþ tir. BÝR HA TI RA A ra mýz da þöy le kü çük bir ha tý ra var dýr. Se kiz on se ne ev vel kýy met li mu har rir ve ta rih çi le ri miz den ÝS MA ÝL HA MÝ DA NÝÞ - MENT Bey Kur ân-ý Ke rim de Türk çe Ke li me ler baþ lýk lý bir ya zý neþ ret miþ ti. Ben bu ya zý ya bir ce vap ve ril me si ni mer hum üs tad HA SAN BAS RÝ AN TAY dan ri ca et miþ tim. O da ken di si nin ya za ca ðý ný, fa kat be nim de yaz mak lý ðý mý is te di. Ben ya zar sam müs te âr i sim kul la na ca ðý mý söy le dim, ka bul et ti. Baþ ka ve si le ler le de yaz dý ðým ma ka le ler de kul lan dý ðým (AB DUL LAH SÖ ÐÜT) müs te a riy le ka le me al dý ðým ce va bý SE BÝL-ÜR RE ÞAD a gön der dim. Ken di si nin ta ný dý ðý u le ma a ra sýn da böy le bir i sim ol ma dý ðý i çin EÞ REF E DÝP Bey sa ða so la baþ vur muþ, ta ný dýk la rýn dan bil gi a la ma mýþ. Ni ha yet BAS RÝ Be ye git miþ, o da te bes süm e de rek be nim ol du ðu mu söy le yin ce teb rik le ri ni be yan i çin bi ze ka dar gel miþ ti. Ser tel le rin ge mi a zý ya al dýk la rý bir de vir di. Bâb-ý â li den ge çi yor dum, o za man i da re ha ne cad de üs tün de i di. Mer hum pen ce re de be ni gö rün ce ça ðýr dý. Bay ra ðý mý zýn kü çüm sen me si ka ný na do kun muþ tu. He men ö nü me bir kâ ðýt ka lem koy du. Sen de bir þey yaz de di, ben o ra da bir þey ler ka ra la dým. Yi ne müs te ar a dý mý koy ma sý ný ri ca et tim. He men he men bir as ra yak laþ mýþ o lan ha ya tý nýn dört te ü çü nü ka le miy le ya þa mýþ ve her â ný an cak i nan cý nýn sar sýl maz he ye can la rýy la geç miþ ti. O ne a ký cý üs lûp tu, o ne can la baþ la bir mü ca de le a bi de siy di... Git ti, fa kat kub be de bü tün i na nan la rýn ku lak la rýn da e be dî a kis ler bý rak tý. Ýþ te as rý mý zýn nur lu ve fe yiz li sa ha lar da ki hey kel-i say ken di si i di. Ev lât la rý na, ak ra ba sý na ve bü tün ya kýn la rý na, dâ va sý na â þýk dost la rý na ve ye ni öð ren di ði miz ye ðe ni ta bib-i ru hi miz Ay han Son gar kar de þi mi ze baþ sað lý ðý di ler ken CE NÂB-I GA FUR-UR RA HÝM den mer hu ma son suz mað fi ret ler ni yaz e de riz. ERSÝN ACAR m.r.er si na il.com Bir bi ri i çin de mü te dâ hil da i re ler var.  lem-i as ga rýn i çin de ki kalp ten tut â lem-i ke bi rin dý þýn da ki hal ka la ra ka dar. Et ki le yen ve et ki le nen hen de se de ki fa ra zî hat lar mi sâ li. Rah me tin mü ces se mi bir yað mur dam la sý nýn ko ca bir rah met bi ri kin ti si ne te ma sý nýn er te sin de ya ra tý lan hal ka lar... Dü þen rah met ne ka dar a ðýr sa, et ki le di ði rah met o ka dar U zun sü re dir, et ki le yen hal ka lar dan u zak bir ha yat. Do kun du ru lan, tat tý rý lan, söy let ti ri len þey ler den bi gâ ne. Þey di yo rum on la ra, sa de ce þey. Zi ra; ö te si ni ve ren ler, mâ li ki ni kay bet miþ mülk gi bi ya da ma bu du nu yi tir miþ â bid ve ya hut me câ zî ma þuk la ra müp te lâ bir ap Bu u zak du ruþ, bu ya kýn ol ma ma hâ li fýt ra ta bir ne vî say gý dan i le ri gel mek te. Ö ze dö nüþ yol cu lu ðu; bi let kuy ru ðu u zun o lan bir baþ vu ru. He lâ ket ve fe lâ ket fýr tý na la rýn da li man bul mak ve o ra ya sý ðýn mak iþ le rin en çet re fil li si. ZEYNEP MUNTEHA MIZRAK Cum hu ri yet ga ze te si nin ta rih li nüs ha sýn da yer a lan bir ha ber de..te si sin ka mu sal a lan ol ma sý ne de niy le, cum hu ri yet düþ ma ný nýn ser gi si ne i zin ve ril me si ne tep ki gös te ren ba zý CHP li ler, Nur si nin pan kar tý nýn in di ril me si ni is te di. Ýz mir Ýl Ge nel Mec li si nin CHP li Baþ ka ný Ser dar De ðir men ci nin ta li ma týy la in di ri len pan kart, Baþ ba kan lýk tan Ýz mir Va li li ði ne gel di ði sav la nan te le fo nun ü ze ri ne çe vik kuv vet e kip le ri eþ li ðin de ye ni den a sýl dý sa týr la rý ný o ku dum ve çok hay ret le kar þý la dým. Be di üz za man Sa id Nur sî nin müs bet ha re ke ti e sas al dý ðý dü þü nül dü ðün de, bu dü þün ce le rin ha yal mer te be si ne bi le çý ka ma ya ca ðý çok a çýk gö zük mek te dir. ün kü o, Ta rih çe-i Ha yat i sim li e se rin de cum hu ri yet hak kýn da þöy le der: [Es ki þe hir Mah ke me sin de giz li kal mýþ ve res men zap ta geç me miþ ve mü da fa a tým da da hi ya zýl ma mýþ bir es ki ha tý ra yý ve lâ tif bir kýs sa-i mü da fa a yý be yan e di yo rum.] O ra da ben den sor du lar ki: Cum hu ri yet hak kýn da fik rin ne dir? Ben de de dim: Yaþ lý mah ke me re i sin den baþ ka da ha siz dün ya ya gel me den ben din dar bir cum hu ri yet çi ol du ðu mu e li niz de ki ta rih çe-i ha ya tým is pat e der. Hü lâ sa sý þu dur ki: O za man, þim di ki gi bi, hâ li bir tür be kub be sin de in zi va da i dim. Ba na çor ba ge li yor du. Ben de ta ne le ri ni ka rýn ca la ra ve ri yor dum. Ek me ði mi o nun su yu i le yer dim. Ben den sor du lar, ben de dim: Bu ka rýn ca ve a rý mil let le ri cum hu ri yet çi dir ler. Cum hu ri yet per ver lik le ri ne hür me ten, ta ne le ri ka rýn ca la ra ve ri yo rum. Ak lý ma, ge çen ler de o ku du ðum bi lim sel bir ger çek gel di. Þöy le ki: Ox ford Ü ni ver si te sin den Je remy Tho mas ve e ki bi nin yap tý ðý ve Sci en ce der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma ya gö re Ma cu li ne a re be li tü rü ke le be ðe dö nü þen bir týr týl tü rü, düþ man ka rýn ca lar dan kur tul mak i çin, Myrmi ca schen ki tü rü kra li çe ka rýn ca nýn se si ni tak lit e di yor. Böy le ce ka rýn cý la rý hip no ti ze e den týr týl, iþ çi ka rýn ca lar ta ra fýn dan yu va ya ta þý ný yor ve bu ra da kra li çe mu a me le si gö re rek þý mar tý lý yor. Ka rýn ca yu va la rý nýn i çi ne min ya tür mik ro fon ve ho par lör yer leþ ti ren ve kra li çe ka rýn ca nýn iþ çi ka rýn ca la ra yö ne lik se si - Et ki le ni yo rum, et ki li yor lar, o yüz den so ru la rýn ce vap la rý ce vap la rým la denk düþ me mek te. Ce vap lar doð ru a ma ne fis ken di kum la rýn dan ku le yap mak der din de. Ya ra tý lý þý kýr baç la yan la rýn kýr baç lan dýk la rý bir dün ya ol ma lý ar týk. Ha ki ka ti o ku mak ve ya hut dil len dir mek ha ki kat zýl le ri ne ay ký rý gel mek te, að rý na git mek te ya da Cis ma ni ye tin sa týr la ra sü zül dü ðü, o ra dan da say fa la ra dö kül dü ðü ve ni ha ye tin de de ka na ka na i çil di ði da ki ka lar da u çu rum la rýn en u cun dan ge ri dö nüþ ler. Bel ki Ýs veç, bel ki Nor veç, bel ki Fin lan di ya, bel ki de tam da bu ra sý. Bý rak mak ve ya de vam et mek git-gel le rin de; â lem-i as ga rýn en kü çük da i re si ne dö nen le rin za fer çýð lýk la rý dýr ku lak la rý çýn la tan. Bý rak mak ke lâ mý na gü lüm se yen le rin ga li bi ye ti. Ne iþ ya par sýn so ru la rý na Mâ li ki min mül kün de is tih dam e di li yo rum, se fi ne-i Ý lâ hi ye nin ge mi sin de ha de me yim na ra la rý a tan la rýn ye ni den do ðum san cý la rý nýn za hi rî zor luk la rý dýr bun lar. Kül le rin den doð mak da, tam bu ra sý de ðil mi za ten? Te da vî yol la rý a rar ken bir Lok man He kim e rast ge len le rin ya ra la rý na mer hem o lan mer he min, ar týk baþ ka la rý na tav si ye si dir za man Ger çek cum hu ri yet ni kay de dip tek rar ça lan Tho mas ve e ki bi, kra li çe nin se si ni çal dýk la rýn da an ten le ri ha va da ve çe ne le ri a çýk sa at ler ce ha re ket siz du ran iþ çi ka rýn ca la rýn, týr tý lýn tak lit et ti ði ses kar þý sýn da da ay ný du rum da bek le di ði ni gör dü. Týr tý lýn bu tak ti ði di ðer ba zý ka rýn ca tür le rin dey se i þe ya ra mý yor. Di ðer ka rýn ca tür le ri ba zý kim ya sal mad de ler ya ya rak, Ma cu li ne a re be li nin mas ke si ni dü þür me yi ba þa ra bi li yor. E vet, ken di ni Cum hu ri yet çi ka bul e den çev re le rin cum hu ri yet çi lik o yu nu oy na ya rak ha ki ki Cum hu ri yet le a lâ ka sý ol ma dý ðý hal de top lu mu yan lýþ yön len dir me le ri an cak Tho mas ýn a raþ týr ma sýn da ki o ba zý ka rýn ca tür le ri ni kan dý ra bi lir. Kuv ve ti ni Kur ân ve Sün net ten a lan la rý i se, kan dý ra maz ve yýl dý ra maz.

9 6 E LÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ MAKALE E LÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ OKUDUKA 3 SELÝM GÜNDÜZALP Mü mi ne ü mit siz lik ya kýþ maz MERVE ÝRÝYARI Ümit siz lik, za man i çe ri sin de pek çok kim se nin gös ter di ði bir duy gu dur. Ta ký lýp kal dý ðý mýz bir yer den bir da ha dü ze çý ka ma ya ca ðý mý zý sa nýp, ken - di mi zi bü yük ve ka ran lýk ü mit siz lik boþ - lu ðu na bý ra ký rýz. As lýn da ça ba la ma ya baþ la yýp, ta kýl dý ðý mýz yer den doð rul ma ya çýk mak is te di ði miz de, Al lah her za man bi ze yar dým e di yor. Ken di - mi zi bý ra kýp o so run la ya þa ma ya de vam e de - cek gi bi ol du ðu muz da i se, ha ya tý mýz bo yun - ca o kam bur la ya þa mak zo run da ka lý yo ruz Al lah her ke si ko ru sun kö tü bir has ta lý - ðý mýz ol sa, o an yý ký lý rýz ve bel ki bir da ha to par la na ma yýz. Ö lüm bel ki her za man ki ya kýn lý ðýn dan da ha bir ya kýn la þýr. A ma as - lýn da o has ta lý ða da Al lah sev di ði kul la ra dert ve rir miþ di ye rek bak sak, her yap tý ðý - mý zýn i ba det hâ li ni al dý ðý ný gö rü rüz. Ü mit siz lik, ça re siz lik tir. a re siz lik i se in sa - ný is ya na ka dar sü rük ler. Ne den ben? de - mek bi le her der di mi zin yü kü nü i ki ka tý na çý ka rýr. ün kü bu dün ya ya ge len Al lah ýn tüm pey gam ber le ri, ev li ya la rý ve Üs ta dý mýz, bir ço ðu mu zun hiç kal dý ra ma ya ca ðý dert le re ça re bul ma ya ça lýþ mýþ lar dýr. Me se lâ en ya - kýn la rý nýz dan bi ri nin ce hen ne me kâ fir o la rak git me si, si zi öl dür me ye ça lý þan in san la rýn her an kar þý ný za çý kan tu zak la rý, ba þý ný za iþ kem - be a týl ma sý, si zin le ko nu þan la rýn ya ka la nýp hap se a týl ma sý, bütün sev di ði niz ki þi le ri bir an da kay bet me niz ve ha yat ta yal nýz kal mak ki mi üz mez ve ü mit siz li ðe sü rük le mez? A ma ör nek al dý ðý mýz, Al lah ýn sev di ði zat lar bu gi - bi ve da ha de ði þik dert ler le ba þa çýk mak la kal ma mýþ, bir yan dan da Ýs lâm ý yay ma ya ça - lýþ mýþ lar dýr. ok gü zel ve ra hat bir ha yat sür me miþ ler se de, her za man mut lu ve ü - mit le ri ni kay bet me den de vam et miþ ler dir. Her o lay da ü mi di ni kay bet me mek, ka zan - mak týr. Göz yaþ la rý nýz ak sa bi le, is yan et me - den ü zül mek; bir gün sý kýn tý la rýn bi te ce ði dü - þün ce siy le mut lu ol mak i le ü mit len mek, Al - lah a da yan mak ça re miz dir. Der di miz, ü zün tü müz bi ze her za man bir ders ve rir. Ý çin de bi zim i çin bin na si - hat sak lar. Söz le u nu tu lan, ya þa na rak ak - lý mý za ka zý nýr. Rü ya la rý mýz da bir boþ lu ða düþ tü ðü mü zü gö rü rüz. Ýr ki le rek u ya nýr ve ger çek ol ma dý ðý i çin oh di ye rek uy - ku ya de vam e de riz. Ha ya li o la rak dü þer - ken bi le kor ka rýz. Ka ran lýk ve bi lin mez lik ür kü tü cü dür. Ü mit siz lik ka ran lý ðý na düþ - me mi zi dü þün mek, çok ür kü tü cü dür. A ma bil di ði miz ve her za man ne o lur sa ol sun da ya na ca ðý mýz Al lah a sý ðýn mak en gü ze li dir. Ha yat ta her za man ted bi ri mi zi a - lý rýz, te vek kü lü mü zü Rab bi mi ze bý ra ký rýz. Bu þe kil de ya þar sak, her za man ka za ný rýz in þâ al lah. Ü mit siz lik, Nur ta le be si ne ya kýþ - maz. Bu yol da i ler le ye cek sek, ne o lur sa ol - sun ü mit li ol ma lý yýz. Üs ta dý mýz ne o lur sa ol sun ü mi di ni kay bet me miþ tir. Ý ma ný en gü zel bi çim de an lat ma a ma cý ný i çin de hiç sön dür me miþ ve E vet, ü mit vâr o lu nuz; þu is tik bal in ký lâ bý i çin de en yük sek gür sa da, Ýs lâm ýn sa da sý o la cak týr! di ye rek he pi mi - ze en gü zel ör nek ler den bi ri si ol muþ tur. Bi zim çok gü zel tu tu na cak dal la rý mýz var ve bu dal la ra sa hip i ken ü mit siz li ðe hiç bir za man düþ me yiz in þâ al lah. Al lah her ke se bu gü zel lik le ri keþ fet me yi na sib ey le sin in þâ al lah Ye ni den ne za man Al lah ýn mi sa fi ri o la ca ðýz? ARZU KONAN Bir yan da yok lu ðun þük rü nü bi len ve Ye ni den ne za man Al lah-u Te â lâ ya mi sa fir o la ca ðýz? di yen bir ma ne vi yât bü yü ðü müz, di ðer yan da var lý ðýn þük rü nü e dâ e de me yen biz ler... Sev gi li ye ka vu þa cak ol ma nýn ver di ði lez zet ten baþ ka bir lez zet is te me yen, þük rün, rýz kýn ve ih lâ sýn en gü - zel þe kil de an la týl dý ðý bir ma ne vi yât bü yü ðü - mü zün da ha, Ni za med din Ev li ya nýn ha ya - týn da ký sa bir yol cu lu ða çý ka lým, buy run: *** Hin dis tan da ye ti þen ev li yâ dan. Ýs mi, Sey yid Mu ham med bin sey yid Ah med Bu hâ rî dir. 636 (M. 1238) se ne si Sa fer a yý - nýn yir mi ye di sin de Be da yun da doð du. 725 (M. 1325) se ne si Re bi u l-â hir a yý nýn on se ki zin de Hakk ýn rah me ti ne ka vuþ tu. Ni za med din Ev li ya nýn ba ba sý Sey yid Ah - med Bu hâ rî, mâ ne vî i lim le rin ya nýn da, de rin bir ke lâm ve fý kýh â li mi i di. Ve fat et - ti ðin de Ni za med din Ev li ya on beþ ya þýn da i di. Ba ba sý ve fat e din ce, e ði ti mi an ne si nin ü ze ri ne kal dý. An ne-o ðul gün ler ce hiç bir yi ye cek bu la ma dan gün le ri ni ge çir mek zo run da kal dý lar. Yi ye cek bir þey ol ma dý ðý za man, an ne si o na ü mid ver mek i çin; Mu ham med, bu gün Al lâ hu Te â lâ nýn mi sa fi ri yiz der di. Þid det li aç lýk ve fa kir li - ðin ver di ði ýz dý ra bý his se de ce ði yer de, Ni - za med din Ev li ya böy le ge çen gün ler den zevk a lýr ve an ne si ne; Ye ni den ne za man Al la hu Te â lâ nýn mi sa fi ri o la ca ðýz? der di. Al la hu Te â lâ nýn bir lüt fu o la rak, Ni za - med din Ev li ya nýn o yaþ ta kal bin de mâ ne vî i ler le me ve yük sek i lim ler i çin Ý lâ hî bir ký výl - cým var dý. Fe ri düd din Genc-i Þe ker in þöh - re ti ni du yup yo la düþ tü. O nu bu lup öð ren - ci si ol du. Hi lâ fet na me a lýp Del hi ye git ti. Ni - za med din Ev li ya, tak va sý ve cö mert li ði i le bü yük ü ne ka vuþ tu. Bu gün Del hi nin ma - hal le si o lan Ki yas pur a ta þýn dý. Bu ra da bir müd det çok sý kýn tý çek ti. Gün ler ce aç kal dý. Ýn san lar a ra sý ra yi ye cek bir þey ler ve ri yor - lar dý. Bir gün bir kom þu ha ným bi raz un ver - di. Ta le be si su i le ka rýþ tý rýp pi þir me ye baþ la - dý. O sý ra da bir zât gel di. On lar dan yi ye cek bir þey is te di. Ni za med din Ev li ya, fý rýn da ki ka bý a lýp tam bir fe ra gat la o za týn ya ný na koy - du. Ni za med din Ev li ya, ye mek te sýk sýk fa kir - le rin hâ li ni dü þü nür ve að lar dý. Ta le be si nin E fen dim! Bu ka dar az ye me ði bi le ye mez se - niz, za a fi yet si ze ga le be ça la bi lir de di ðin de göz yaþ la rý ný tu ta ma dan; Bir çok fa kir ve muh taç in san, þu an da ca mi kö þe le rin de ve ya mü te va zi ev le ri nin kö þe le rin de yi ye cek bu la - ma dan aç u yu yor lar. Bu lok ma, ko lay lýk la be - nim bo ða zým dan na sýl ge çe bi lir? de di. Ni za med din Ev li yâ ho ca la rý gi bi Re sûl-i Ek rem e (asm) kar þý da ya nýl maz bir aþk ve mu hab bet i le ya ný yor du. Ve fa týn dan bir müd det ön ce rü ya sýn da Re sul-i Ek rem (asm) o na Ni zam, se ni bek li yo rum bu yur - muþ lar dý. Ve fa týn dan kýrk gün ön ce ye mek - ten ke sil di. Bir þey ler ye me si ni is te dik le rin de Re sûl-i Ek rem i le bu luþ ma yý is te yen bir kim se, ye me ðin lez ze ti ni na sýl a la bi lir? bu - yur du ve E mir Hüs rev in þu bey ti ni o ku du; Aþk der diy le ya nan has ta ya, sev giy le / Ka - vuþ mak tan baþ ka bir þey fa i de ver mez. Ni za med din Ev li ya bu yur du ki: Kalp kýr mak, Al la hu Te â lâ nýn lüt fu nu in cit mek tir. Ne ye uð rar sa uð ra sýn, sa lih kim se, as la kim se ye kö tü söz söy le me me li ve lâ net et me me li dir. Ýn san la rýnn ka ba - hat le ri ni a çýk la ma ma lý dýr. Kom þu nuz borç is ter se ve rin. Baþ ka þe ye ih ti yaç du yar sa ve rin. Has ta lýk ve fe lâ ke te uð - ra dý ðýn da, si zin gü ler yü zü nü ze ih ti ya cý var i - se, o na gü ler yüz gös te rin. Ve fat e din ce ce na - ze si ne ka tý lýn ve kur tul ma sý i çin du â e din. Rah me tul lâ hi a leyh (Ýs ti fa de e di len kay nak: Ýs lâm  lim le ri An sik lo pe di si) AM BAR DA KÝ HIR SIZ FA RE! Ey Al lah ým! Fer ya dý mý za ye tiþ! Sen ne gü - zel yar dým cý sýn. Ey Al lah ým! Ö nü müz de yüz bin ler ce tu - zak ve yem var; biz ler se ih ti ras lý a zýk sýz kuþ - lar gi bi yiz. Her bi ri miz bir do ðan, bir Züm rü dü an ka bi le ol sak, her an ye ni bir tu za ða ya ka la ný yo - ruz. Ey kim se ye muh taç ol ma yan Al lah ým! Sen bi zi her an kur tar dý ðýn hal de biz yi ne de bir tu za ða doð ru gi di yo ruz. Biz, bu am bar da buð day bi rik ti ri yor, fa kat top la nan buð da yý za yi e di yo ruz. So nuç ta, buð day da ki bu za yi a týn fa re nin hi le sin den ol du ðu nu a kýl lý ca dü þün mü yo ruz. Fa re, am ba rý mý zý del di de le li, am ba rý mýz o nun hi le si yü zün den ha rap ol muþ tur. Ey can! Ön ce fa re nin þer ri ni def et de, on - dan son ra buð day bi rik tir me ye ça lýþ. O e fen di ler e fen di si nin ha dis le rin den bi ri - OCUKLARIMIZI se ver ken kul lan dý ðý mýz ve di li mi ze yer le þe rek nor mal le þen o ka - dar sa kýn ca lý ke li me var ki! Pe ki, bu ke li - me le rin ço cuk lar ü ze rin de ki et ki si ni hiç dü þü nü yor mu yuz? (...) A na do lu da bir ger çek var: Ö zel lik le ço cuk lar se vi lir ken kü für de ne cek, hat ta a ðýr kü für o la rak ni te le ne cek ke li me ler kul la ný lý yor. (...) Ta biî bu ke li me le rin ço cuk lar ü ze rin de ki et ki si pek de gü zel ol mu yor! (...) Bu tür ke li me le rin ço cuk lar ü ze rin de ki psi ko lo jik et ki si ni ko nuþ tu ðu muz ço cuk psi - ko lo ðu Ya se min E yü poð lu, Dil dü þün ce nin baþ lan gý cý dýr. Kul lan dý ðý mýz ke li me ler le dü - þü nür, his se der ve i le ti þi me ge çe riz. Bu hu - sus ta he nüz kim lik ge li þim le ri ta mam lan ma - mýþ bi rey ler o lan ço cuk lar la i le ti þi mi miz de kul la ný lan her ke li me on lar ta ra fýn dan kay - de dil mek te ve ruh sal dün ya la rýn da bir yer e - din mek te dir. di ye rek baþ lý yor sö ze. Ö zel lik - le an ne, ba ba, öð ret men gi bi ço cuk la ra rolmo del o lan ye tiþ kin le rin he men her sö zü ço cuk lar i çin ay rý bir an lam ta þý yor. E yü poð - lu, bu bað lam da ço cuk lar la i le ti þim de duy - gu la rýn i fa de e di li þin de suç la yý cý, yar gý la yý cý, o lum suz sý fat i çe ren ke li me le ri kul lan ma nýn ço cuk lar ta ra fýn dan cid di ye a lý na bi le ce ði ni söy lü yor. (...) Ya se min E yü poð lu nun e be - veyn le re ba zý tav si ye le ri de var: o cuk la rý mý zýn bi zim dav ra nýþ la rý mýz ka dar söz le ri mi zi de bü yük bir has sa si yet le kay det tik le ri ni ha týr la yýp kü fe de yu mur ta ta - þý yor muþ ça sý na has sas dav ra na rak, on la rýn ma hi yet le ri ne za rar ve ri ci söz ler den ka çýn - ma ya ça lýþ ma lý yýz. O lum suz dan u zak dur - ma nýn en ko lay ya ný da ye ri ni dol du ra cak o - lum lu bil gi ye, gü zel sö ze sa hip ol ma ya ça lýþ - mak týr. Prof. Dr. Su at Ce be ci (Sa kar ya Ü ni ver si te - si Ý la hi yat Fa kül te si Din E ði tim A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si): o cuk lar la þa ka laþ - mak, on la ra þa ka yol lu sev gi söz le ri söy le - ni din le: Kalp hu zu ru ol ma dan na maz ta ma ma er - mez. Am ba rý mýz da hýr sýz bir fa re yok sa, kýrk yýl lýk a mel le ri mi zin buð da yý ne re de? Her gün u fak u fak bi ri ken sa da ka ti miz ni - çin þu am ba rý mýz da top lan mý yor? Mev lâ nâ, Mes ne vi-i Þe rif, cilt: 1, be yit nu: o cuk la rý mý za hi tap e der ken... mek Pey gam ber in yap tý ðý gü zel bir dav ra - nýþ týr. Pey gam be ri miz (sas), Hz. E nes e en faz la se ni i ki ku lak lý der di. To run la rý Hz. Ha san i le Hz. Hü se yin i cen net yi ðit le ri di ye se ver di. Bi zim ka dim kül tü rü müz de ço cuk - la ra kar þý kul la ný lan as lan yav ru su, me lek yüz lü, nur to pu, cen net gü lü gi bi çok gü zel sev gi söz le ri var dýr. Bun lar var ken kýz ço - cuk la rý na yos ma, er kek ço cuk la rý na çap kýn gi bi di nî de ðer le ri mi ze zýt dav ra nýþ bi çim le - ri ni çað rýþ tý ran ke li me le ri sev gi mak sa dýy la da ol sa kul lan mak son de re ce yan lýþ týr. Her Müs lü man ýn ge rek ço cuk la rý ný di nî ah lâ kî de ðer le re uy gun ye tiþ tir me so rum lu lu ðu a çý - sýn dan, ge rek se di nî ve ah lâ kî de ðer le rin top - lum da ya þa týl ma sý ve yan lýþ lýk la rýn or ta dan kal dý rýl ma sý gö re vi a çý sýn dan kö tü ve ya ký - þýk sýz ke li me le ri kul lan ma sý ca iz de ðil dir. o cuk la rýn di nî ve ah lâ kî ge liþ me le ri ne o - lum suz et ki le ri a çý sýn dan da on la ra ya pýl mýþ bir hak sýz lýk týr. Za man, ALLAH'IN ÝFTÝHAR ETTÝÐÝ Üç þey var dýr ki, Al lah on lar la me lek le - re kar þý if ti har e der: 1- E zan se si 2- Ci hat ta ge ti ri len tek bir se si 3- Hac da söy le nen leb beyk se si. Ha dis-i þe rif ZULÜM Zu lüm ký lý cý ný çe ken, o ký lý cýn kur ba ný o lur. Ca fer-i Sâ dýk DÜNYANIN LEZZETÝ Dün ya nýn lez ze ti ni, zev ki ni, sa a de ti ni, ra ha tý ný is ter se niz, meþ rû da i re de ki key - fe ik ti fâ e di niz; o, key fi ni ze kâ fi dir. Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, On Ü çün cü Söz, 133 CENNET NEYÝN KARÞILIÐI? Son suz o lan cen net, dün ya da ki bir kaç gün lük a me lin de ðil; hâ lis ni yet le rin kar - þý lý ðý dýr. Ha san-ý Bas rî UYAN! Ey yol cu u yan! Yok sa çý kar sýn ki sa ba - ha; Bir kup ku ru çöl, ne ý þýk var, ne de vâ - hâ Meh met  kif Er soy YÖNETME Ko mu tan lar iþ bi lir in san lar de ðil se, as ker çok ol muþ, ne ye ya rar? E zop FELÂKETTEN SAADET En fe lâ ket li o lay lar dan bi le i yi so nuç lar do ða bi lir. Sop hoc les ÞAÝRÝN HÝCVÝ A cý ma sýz lý ðý ve a da let siz li ði i le ün lü bir hü küm dar, dö ne min us ta bir þa i ri ni ça - ðýr týp ken di si i çin bir met hi ye yaz ma sý ný is ter. Þa ir ne ya pa ca ðý ný þa þý rýr. Sul ta nýn is te di ði gi bi bir þey yaz sa, hiç i çi ne sin - mi yor. Yaz ma sa, ca ný teh li ke de. Us ta þa ir, hi civ le yoð ru lu bir þi ir ya zar. Say fa lar ca an lat tý ðý þi i rin son bö lü mü þöy le dir: Sul ta ným, sen þöy le ce sur sun, böy le cen gâ ver sin. Düþ ma na kor ku sa lar sýn. Týp ký Haz re ti A li gi bi sin Di ye ce ðim am ma O Al lah tan kor kar dý, Sen on dan da kork maz sýn

10 4 ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ GÖRÜÞ ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ KÜTÜP-HANE 5 Se nin le (asm) ol mak var dý... SAÝD BEYDOÐAN sa id bey do ma il.com Se nin le ol mak var dý Asr-ý Sa a de tin de, sa a de te u la þýp Sa id ler den ol mak var dý.. Sa na ilk i na nan lar dan ol mak var dý, ilk i na nan 40 ki þi den ol mak... Er kam ýn e vin de giz li ce top lan mak, se ni gör me den ye rin de du ra ma mak, öz le min den ya nýp tu tuþ mak... Sa fa-mer ve a ra sýn da se ni a ra mak var dý. Þim di em ro lun du ðun ha ki ka ti çat lar ca sý na söy le em ri ni al dý ðýn da se nin le be ra ber Kâ be de ta vaf et mek ve bu u ður da a na dan, ba ba dan, yar dan ay rýl mak var dý.. Yâ sir Bin Am mar (ra) gi bi... Sa na yol daþ ol mak var dý... Sevr ma ða ra sýn da se nin le ol mak, sa na za rar ve re bi le cek yý lan la ra a yak la rý mý u zat mak, sa na bir þey o la ca ðýn dan kork mak, Lâ tah zen in nal lâ he me a nâ müj de si ni al mak var dý.. Se nin le bir lik te hic ret et mek, bu yol da aç-su suz kal mak, be ra ber yüz ler ce km yo lu git mek, ay ný ek me ði pay laþ mak, be ra ber ye mek, be ra ber u yu mak, be ra ber Me di ne ye var mak var dý.. Se nin le be ra ber, sa na sýd dýk ol mak var dý E bû be kir gi bi... Se nin le bir lik te sa vaþ mak var dý... Se nin sa fýn da ol mak, Al lah ýn as la ný ol mak, Al lah ýn ký lýç la rýn dan bir ký lýç ol mak, ku ca ðýn da son ne fe si ve rip Ya Ra sû lul lah ben þe hit mi yim? de mek Be dir de, U hud da, Hen dek te sa na u za nan mýz rak la ra gö ðüs ger mek, sa na a tý lan ok la ra ba þý mý zý u zat mak var dý Ka ta de gi bi... Sa na te sel li ci ol mak var dý.. Am can Ham za þe hid ol du ðun da, sa na sa rý lýp Mah zun ol ma yâ Ra sû lul lah de mek var dý.. Mið fe rin ya na ðý na bat tý ðýn da ba tan Ümmetiniz senin (asm) Hay kýr sam çýk tý ðý ka dar se si min Ey þef kat li Re sûl üm me ti niz se nin Ge lir sek hu zu ru na el le ri miz boþ e vir me ka pýn dan üm me ti niz se nin Rab bim sa na ver di ma kam-ý mah mu du Biz ha ta ve gü nah lar la aþ týk hu du du Gü nah kâr üm me ti nin sen sin u mu du Þe fa at kýl Ey Re sûl üm me ti niz se nin U fuk hat týn da ka pan dý se ma i le yer Ö nü müz de yo kuþ lar hep dö ne meç ler Se nin yo lun se nin i zin de ser den geç ti ler Bi zi de on lar dan say üm me ti niz se nin Yol lar çok ka rý þýk, biz sa na gel dik A sýr lar dýr sü ren nur lu dâ vâ na gel dik Tev hid üz re Hâ te mü l-en bi ya bil dik Da im þe fa at di le riz üm me ti niz se nin par ça la rý diþ le rim le çý ka rýp ka ný ný zýn ka ný ma ka rýþ ma sý var dý Ma lik bin Si nan (ra) gi bi... Sa na ta le be ol mak var dý, il mi sen den öð re nip As hab-ý Suf fa dan ol mak, ben de Mu âl lim o la rak gön de ril dim di ye rek ya ný mý za o tur man, se nin soh be tin le ki lo met re ler ce yol kat e dip öð ren dik le ri mi zi an lat mak var dý, il min ka pý sý, il min yol cu su ol mak Re sûl si ze ne ge tir diy se o nu a lýn em riy le sen den il mi al mak ve u nu tul ma yan i lim du â sý na maz har ol mak ve cüb be mi zi ye re se rip se nin söz le ri ni top la mak var dý... E bû Hu rey re (ra) gi bi... Sa na ev sa hi bi ol mak var dý.. Me di ne de Gel ar týk Sev gi li, göz le ri miz yol lar da kal dý di ye rek En sar dan o lup Ta le a l-bed ru A ley na yý o ku mak, ve da te pe le rin de se ni bek le mek, sa na ku cak aç mak, sa na ev sa hi bi ol mak, sa na kur ban ol mak var dý. Ev de ki tek ek me ði, tek ya ta ðý sa na ver mek ok u zak ol sak da se nin As rý ndan Nur lu fe yiz al dýk hi da yet kas rýn dan Cüm le ye þe fa at bek le riz se nin faz lýn dan U nut ma biz le ri de üm me ti niz se nin Gel mek is te riz Me di ne de nur lu mes ci de O ra da yap mak is te riz Rab bi mi ze sec de Var lý ðýn la bü tün â le mi ge tir din vec de Biz le re de de lüt fey le üm me ti niz se nin Se nin hal ka-i zik rin de zik ri miz ol sun O ku ya lým ki tab-ý kâ i na tý fik ri miz ol sun Nur Üs ta dý mýz ge lip pi ri miz ol sun Bi a tý mýz sa na dýr üm me ti niz se nin HA SAN ÞEN var dý... Ve se nin müj den le 90 ya þýn da Ýs tan bul yol la rý na düþ mek var dý.. Ey yüb El- En sâ rî (ra) gi bi... Se nin le ol mak var dý du â na maz har, mu ci ze ne þa hid, dâ vâ na bür han, Ri sâ le ti ni tas dik et mek var dý.. Se nin le ol mak, se nin le be ra ber so lu mak var dý... A nam ba bam sa na fe da ol sun Ya Re su lul lah de mek, se ni gör mek le sa na i man et mek Val la hi bu yüz de ya lan ol maz di ye rek yü zü nü gö zü nü öp mek var dý... Ab dul lah Ýb ni Se lâm (ra) gi bi... Ve biz ler... Asr-ý Sa a det in de Sa id o la ma dýk, sa na ye ti þe me dik a ma â hir za man da, sa a det li bir a sýr da Cen ne tâ sâ ba har lar da gel dik, se ni gör me den sa na i man et tik... Ve dâ vâ na sa dak te ve bil hak ký na tak te de dik... Biz le ri de Sa id o la rak ka bul e der mi sin... Da rü s-se lâm da se nin le ol mak var dý du â mý za  min! der mi sin? ORHAN GÜLER Ri sâ le-i Nur la hem-dem ol muþ, ik ti sat ve Ýs lâm fel se fe si sa ha la rýn da uz man bir a ka de mis ye nin ka le min den, Be di üz za man Sa id Nur sî ö ze lin de kü çük, fa kat yo ðun-ö zet bir Ýs lâm dü þün ce ta ri hi ça lýþ ma sý. He men be lir te lim ki, e ser, Ýs lâm Dü þün ce Ge le ne ði A çý sýn dan Be di üz za man ad lý, ay ný mü el li fe a it ki ta býn (2001) i sim de ðiþ tir miþ hâ li. Ön Söz de iþ bu ça lýþ ma nýn, sa ha sýn da bir baþ lan gýç o la bi le ce ði te va zuy la be lir ti lir ken ay rý ca þun lar kay de di li yor: Bu ki tap ta, ge le nek i le Be di üz za man a ra sýn da bir köp rü ku rul ma ya ça lý þýl mýþ týr. Kar þý laþ týr ma ko nu su o la rak da sa de ce yön tem se çil miþ tir. / As lýn da Be di üz za man dan ha re ket le, ge le ne ði mi zin ö nem li bir bö lü mü nü ça ðý mý za ta þý ya bi lir, hat tâ ye ni bir dü þün ce ta ri hi bi le ya za bi li riz! Böy le ce, hem ge le ne ði mi zin an la þýl ma sý hem de ge le ne ði miz i çin de Be di üz za man ýn ye ri nin be lir len me si müm kün o la bi lir. Ö te yan dan bu yol la, â de ta ku ru ma ya yüz tu tan dü þün ce bah çe mi ze, bel ki ye ni bir can lý lýk da ka zan dý ra bi li riz (s. 9-10) E ser, Ýslâmî Ge le ne ðin Üs tad la rý ve Be di üz za man Sa id Nur sî baþ lýk lý i ki bö lüm den mey da na ge li yor. Bu ba sit dü zen le me den de an la þý la ca ðý ü ze re, e ser de kla sik/a n'a ne vî dü þün ce ta ri hi mi ze a dý ný yaz dý ran â lim ler/u le ma i le on la rýn i çin de bu lun du ðu muz a hir za man da ki mo dern ar dý lý/ha le fi Üs tad Be di üz za man ýn me tot ba zýn da bir bir le riy le et ki le þim i ya da mu ka ye se si na zar la ra su nu lu yor. Bi rin ci bö lüm de, Be di üz za man ýn me tot ba zýn da ba zý nok ta lar da bir leþ ti ði, ba zý nok ta lar da da ay rýþ tý ðý dü þün ce üs tad la rý, a dý ný ver dik le ri ya da dâ hil ol duk la rý dü þün ce e kol le ri ne gö re ký sa ký sa ta ný týl mýþ. Mev zu u ba his üs tad lar kim ler mi? Sý ra la ya lým: Ma tu ri di e kol de Ý mam Ma tu ri di, E bu l-mu in Ne se fî, Ö mer Ne se fî, Sa ded din-i Taf ta za ni, Sey yid Þe rif Cür ca ni; Eþ a ri e kol de E bu l-ha san el-eþ a ri, Ý mam-ý Ga za li, Fah red din-i Ra zi, Sey fed din A mi dî; Se le fi ye e ko lü nde Ýbn-i Tey mi ye; Za hi ri ye e ko lü nde de Ýbn-i Hazm Ý kin ci bö lüm de i se, Be di üz za man ýn ya þa dý ðý sos yo kül tü rel or tam, Be di üz za man a gö re Kur ân ýn yön te mi ve Be di üz za man ýn yön te mi, a na lo ji [tem sil] yön te mi ko nu sun da tar týþ ma lar ve a na lo ji nin de ðe ri, ol gu sal ev ren den ha re ket le Al lah ýn is pa tý, Be di üz za man ýn sý fat ve es ma ya yak la þý mý, Be di üz za man ve nü büv vet, ça ðýn has ta lý ðý: haz cý lýk i le Be di üz za man ve haz cý lýk, Be di üz za man ve si ya set, Be di üz za man ve in san öz gür lü ðü, si ya sal ve e ko no mik fa a li yet le rin ma ki ne li li ði ve de mok ra si nin o yu nu, Be di üz - Ýs lâ mî dü þün ce nin üs tad la rý ve Be di üz za man ÝSLÂM DÜÞÜNCE GELENEÐÝNDE BEDÝÜZZAMAN IN YERÝ Ya zan: Bün ya min Du ran, Prof. Dr. Say fa Sa yý sý: 152 E bat la rý: 12,7x19,2 cm Tü rü: Ýn ce le me Ya yýn la yan: Ye ni As ya Neþ ri yat Ya yýn Ta ri hi: Ey lül 2004 za man ve bu-dün ya, Be di üz za man ve e ko no mi i le tü ke tim de ka na at, Be di üz za man ve bi lim ko nu la rý in ce le ni yor. Ýlk pa rag raf ta de di ði miz gi bi ha ki ka ten yo ðun-ö zet vas fýn da ki e ser de al tý ný çiz - di ði miz sa týr lar o ka dar çok ki, han gi si ni na za ra ve re ce ði miz nok ta sýn da mü te red di diz! Fa kat biz þim di lik mü sa a de niz le þu pa rag raf la rý ik ti bas et mek le ye ti ni yo ruz: * Ge ri de bý rak tý ðý mýz yüz yýl, de rin bir ce ha let yüz yý lý ol muþ tur. En çok bi lim kav ra mý te laf fuz e dil di ði, en çok bi lim sel ku rum lar yay gýn laþ tý ðý, bi lim le il gi le nen le rin sa yý sý her ge çen gün art tý ðý hâl de, bu çað da ce ha let ön ce ki çað lar da gö rül me miþ þe kil de de rin leþ miþ tir. Bu ça ða â de ta bi lim sel ce ha let ça ðý de mek müm kün dür! Ül ke miz de bu bi lim sel ce ha le tin o lum suz et ki le rin den Be di üz za man da na si bi ni al mýþ, o na kar þý an la ma ya ça lý þan de ðil, ken di si ne ve e ser le ri ne yö ne len bü yük il gi yi ön le me ye ça lý þan res mî bir ta výr ge liþ ti ril miþ tir. (s. 142) * Ge nel o la rak de ðer len di rir sek, Be di üz za man ýn kla sik u le ma gi bi sa de ce bel li ko nu la ra ka fa yo ran bir â lim de ðil, ak si ne ye ni bir pa ra dig ma ü ret me ye ça lý þan, Ga za li gi bi bir mü ced dit ol du ðu so nu cu na u la þa bi li riz. Ge liþ tir me ye ça lýþ tý ðý pa ra dig ma nýn i çin de ah lâk, bi lim, di nî an la yýþ, si ya set ve e ko no mi, in san lar/u lus lar/ký ta lar a ra sý i liþ ki ler har man lan mak ta, böy le ce en teg re bir sis tem or ta ya çýk mak ta dýr. Bu sis te min pra tik ha yat ta uy gu la na bi lir form la ra dö nüþ tü rül me si i se, bi zim gi bi tek nis yen le rin i þi o la cak týr. (s. 143) Ön Söz de ki, Harf Ýn ký lâ bý nýn ne ti ce si o la rak cum hu ri yet Tür ki ye sin de a çý ða çý kan, kla sik ya da Be di üz za man ö ze lin de mo dern dü þün cey le il gi li for mas yon ye ter siz li ði ne da ir fer yat ni te li ðin de ki bah si (s. 8-9), ke za e ser de ki mü la ha za la rýn to par lan dý ðý So nuç bö lü mü nü (s ), bil has sa o kun ma sý di le ðiy le dik ka ti ni ze arz e di yo ruz Ve kü çük not la rý mýz (sý ray la): * Ý çin de ki ler i le me tin de ki ba zý baþ lýk la rýn say fa no la rý bir bi ri ni tut mu yor. Ör nek: Sey fed din A mi dî s. 32 de de ðil, 33 te; Be di üz za man a Gö re Kur ân ýn Yön te mi s. 47 de de ðil, 48 de; Be di üz za man ve Haz cý lýk s. 108 de de ðil, 107 de; Be di üz za man ve Si ya set s. 114 te de ðil, 112 de dir. * Üs tad Be di üz za man ýn Dâ rü l-hik me ti l-ýs lâ mi ye â za lý ðý na ka bul e dil di ði 1918 de Þark a ma tuf Med re se tü z-zeh ra pro je si i çin yo ðun bir ça ba sarf et ti ði ni be lir ten cüm le (s. 44) dik ka ti mi zi çek ti. Doð ru su, biz bu gü ne ka dar ki sa ir o ku ma la rý mýz da Mü ta re ke yýl la rý na da ir böy le bir bil gi ye rast la ma mýþ týk; do la yý sýy la, mev zu u ba his not tan þim di lik e min o la ma dý ðý mý zý kay det mek is te riz. * Bir e se rin ka li te si ni ya da tam ki tap o lu þu nu gös te ren a mil ler den o lan bib li yog raf ya (s. 145) el ham dü lil lah bu ra da mev cut. Lis te le nen e ser le rin key fi ye ti ve ke mi ye ti, iþ bu e se re ha ki ka ten cid dî bir e mek ve ril di ði ni or ta ya ko yu yor. Ký sa ca, mü el li fi nin i fa de siy le, ça ðý mýz da ya þa mýþ ve ö nem li e ser ler ü ret miþ bir dü þü nü rün tez le ri ni kla sik dü þün cey le kar þý laþ týr mak, ben ze yen ve ben ze me yen yön le ri ni be lir le me ye ça lýþ mak gi bi, ger çek ten in sa ný he ye can lan dý ran bir mev zu yu mer cek al tý na a lan, der li top lu bir a raþ týr ma.

11 T A Y V A N I N Ý N D E N Ý S T E Ð Ý YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ DÜNYA TAY VAN Dev let Baþ ka ný Ma Ying-je o u, in de ce za e vin de bu lu nan ve No bel Ba rýþ ö dü lü nü ka za nan mu ha lif Li u Þi a o bo nun ser best bý ra kýl ma sý ný is te di. Ma, ül ke si nin Li u Þi a o bo nun No bel ö - dü lü al ma sýn dan mem nu ni yet duy du ðu nu be lir te rek, in e Li u yu ser best bý rak ma sý çað rý sýn da bu lun du. Ma, Ýn san hak la rý me se le si mil let ler ve sý nýr lar a ra sýn da ay rým yap maz de di. Nor - veç in baþ þehri Os lo da dü zen le ne cek No bel Ba rýþ Ö dü lü tö re nin de, Li u, in in, a i le si nin tö re ne ka týl ma sý na i zin ver me me si se be biy le, boþ bir san dal ye i le tem sil e di le cek. Taipei / aa inli Müslüman Su, þu anda þehirdeki 4 caminin hâlâ yeterli olmadýðýný ve mevcut ihtiyacý karþýlamadýðýný ve þehirde Müslümanlar için sadece bir tane kreþ ve ilkokul olduðunu belirtiyor. FOTOÐRAFLAR: AA ÝN MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK ÝN'DE, KIYI ÞERÝDÝNE GÖ EDEN MÜSLÜMANLARIN ÞARTLARININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ VE YENÝ CAMÝLER AILMASI ÝÝN YENÝ ALIÞMALAR YAPACAK. AYRICA, MÜSLÜMAN MEZARLIÐI VE HELÂL GIDA HÝZMETÝ VEREN LOKANTALARIN SAYISIDA ARTACAK. ÝN DE ge niþ iþ im kan la rý ne de niy le ge li þen sa hil ke sim le ri ne gö çün art ma sý nýn ar dýn dan ký yý þe ri di ne göç e den Müs lü man la rýn þart la rý nýn i yi leþ ti ril me si ve ye ni ca mi ler a çýl ma sý i çin dev let ye ni ça lýþ ma lar ya pa cak. Hal kýn Gün lü ðü ga ze te si nin ha be ri ne gö re, in Din Ýþ le ri Ý da re si Ýs lâm Bö lü mü Baþ kan Yar dým cý sý (SA RA) Ma Cin, 1978 den be ri ül ke nin iç ke sim le rin de ya þa yan Müs lü man la rýn ký yý ke sim le ri ne göç et ti ði ni söy le di. Ma, in de yýl lar dýr ya þa nan bu göç se be biy le ca mi, Müs lü man me zar lý ðý ve he lal gý da hiz me ti ve ren lo kan ta la ra bu böl ge ler de ih ti ya cýn art tý ðý ný be lirt ti. in de ki din ler ü ze ri ne yýl lýk ha zýr la nan ra po ra gö re ül ke de 30 mil yon Müs lü man var ve 2008 i ti ba rýy la bun lar dan 3 mil yo nu kýr sal ke sim ler den ký yý ke sim le re göç et ti. Ül ke de bu lu nan Müs lü - man la rýn yüz de 75 i nin da ha i yi ma aþ ve u mut i çin göç et ti ði be lir ti len ra por da, Müs lü man göç men le rin kýr sal böl ge ler de ki ay lýk 500 yü en lik (yak la þýk 113 TL) ge lir le ri nin 2 bin yü e ne (yak la þýk 453 TL) yük sel di ði ak ta rýl dý. Ma, Müs lü man la rýn ül ke nin da ha ge liþ miþ do ðu ke sim le ri ne göç et me ye baþ la ma sý ar dýn dan Müs lü man lar la di ðer et nik un sur la rýn bir bi ri ni da ha i yi ta ný ma ya baþ la dý ðý ný i fa de e de rek, bu du ru mun et nik bir li ðe ve Müs lü man la rýn ken di böl ge le rin de ki e ko no mi ye bü yük kat ký sý ol du ðu nu vur gu la dý. An cak ül ke ge ne lin de iç ke sim ler den gö çün art ma sý za man la ö zel lik le yo ðun göç e di len Gu ang dong, Cý ci ang ve Fu ci en e ya let le rin de ki Müs lü man la rýn te mel ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sýn da sý kýn tý la rýn art tý ðý na dik kat çe ki li yor. Þanghay / aa Bölge Toplantýsýna Davet AKSARAY, KARAMAN, KAYSERÝ, KONYA, NEVÞEHÝR, NÝÐDE, SÝVAS illeri Yeni Asya Gazetesi Temsilciler Toplantýsý Gazetemiz Yönetim Kurulu Üyelerinin de katýlýmýyla Konya'da 12/12/2010 Pazar Günü saat: 09.00'da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel; Konya Büro: 0(332) (0505) BÝN MÜS LÜ MA NA 4 CA MÝ ÜL KE NÝN gü ne yin de ki en bü yük sa na yi þe hir le rin - den Gu ang co u da ka yýt lý 9 bin 800 Müs lü man var. An cak ge çi ci ka lan lar la bir lik te bu sa yý 25 bin i la 40 bin a ra sýn da de ði þi yor. Þe hir de i se sa de ce 4 ca mi var. Þe hir de bir sa ha be ye a it tür be nin ya nýn da As ya O - lim pi yat la rý ön ce sin de ka sým a yýn da in þa sý ta mam la - nan ca miy le, ön ce den üs tü a çýk o lan ca mi nin ka pa si - te si 5 bi ne çý kar týl dý. Gu ang co u da bil gi sa yar mü hen - di si o lan Su Yi pýng ad lý Müs lü man, ka pa lý bir ca mi ya pýl ma dan ön ce yýl lar dýr a çýk ha va da hat ta yað mur al týn da na maz kýl dýk la rý ný an lat tý. Su, þu an da þe hir - de ki 4 ca mi nin hâlâ ye ter li ol ma dý ðý ný ve mev cut ih ti - ya cý kar þý la ma dý ðý ný ve þe hir de Müs lü man lar i çin sa - de ce bir ta ne kreþ ve il ko kul ol du ðu nu be lir ti yor. SA - RA Ýs lam Bö lü mü Baþ kan Yar dým cý sý Ma, bu tür du - rum la rýn ca mi ler den Müs lü man la rýn taþ ma sý na yol aç tý ðý ný, bu nun hem tra fi ði tý ka dý ðý ný hem de Müs lü - man la rýn in san lar ta ra fýn dan yan lýþ an la þýl ma sý na se bep o la bi le ce ði ni di le ge tir di. in in do ðu sun da bu - lu nan Yi vu þeh rin de de in li Müs lü man la rýn ya ný sý ra Or ta do ðu ül ke le rin den ti ca ret i çin ge len 5 bin ki þi ol - du ðu nu bil di ren Ma, böl ge de ki Müs lü man la rýn i ba - det et mek i çin es ki bir fab ri ka yý ge çi ci o la rak ca mi ye çe vir dik le ri ni söy le di. Ma, ye rel yö ne tim le rin ye ni ca - mi in þa sý ve es ki le rin res to ras yo nu i çin son 10 yýl da 74 mil yon yü en büt çe a yýr dý ðý ný be lirt ti. Ýs ra il in Tür ki ye den ö zür di le me si ge rek mez ÝS RA ÝL Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Da ni A ya lon, Gaz ze yar dým ge mi le ri ne dü zen le nen bas kýn i le il gi li Ýs ra il in Tür ki ye den ö zür di le me si ne ge rek ol ma dý ðý ný söy le di. Ynet ha ber si te si ne gö re, bir kon fe rans ta yap tý ðý ko nuþ ma da A ya lon, Ýs ra il li ve Türk yet ki li ler a ra sýn da ki mü za ke re ve te mas la rýn he nüz son lan ma dý ðý ný be lir te rek, bu ko nu ya ya pý lan a týf la rýn sü re ce yar dým cý ol ma ya ca ðý ný i fa de et ti. Ýs ra il ba sý nýn da çý kan ha ber ler de, Ýs ra il li yet ki li le re at fen, Ýs ra il in ge mi bas ký nýn da ha ya tý ný kay be den Türk le rin her bi ri ne 100 er bin do lar taz mi nat ö de me yi il ke o la rak ka bul et ti ði be lir til miþ; ay rý ca An ka ra dan hu ku ki so run la rýn hal le dil me si i çin ge re ken ne var sa ya pýl ma sý nýn is ten di ði id di a e dil miþ ti. Tel Aviv / aa Da ni A ya lon EHUD OL MERT TEN DE Ö ZÜR VE TAZ MÝ NA TA TEP KÝ ÝS RAÝL ÝN es ki baþ ba kan la rýn dan E hud Ol - mert i se bir baþ ka top lan tý da, Ýs ra il in Tür ki - ye ye taz mi nat ö den me si yö nün de ki ni ye ti ni e leþ tir di. Ol mert, Al tý ay ön ce her kes, hiç kim se Gaz ze ab lu ka sý ný ký ra maz di yor du. Biz, ken di tav rý mýz dan çok e min dik... Þim di i se na - sýl ö zür di le ye ce ði mi zi ve taz mi nat ö de ye ce ði - mi zi dü þü nü yo ruz di ye ko nuþ tu. Ha ber de, Ýs - ra il li yet ki li le rin, bas kýn da ö len a i le le re taz mi - nat ö de me si kar þý lý ðýn da, An ka ra hü kü me ti - nin Ýs ra il De niz Kuv vet le ri ne kar þý dâ vâ a çýl - E hud Ol mert ma ma sý ný sað la ma sý ný is te di ði ni de di le ge tir - dik le ri be lir til di. Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu nun da Ýs ra il i BM so ruþ - tur ma ko mis yo nu ü ye si Yo sef Ci ec ha no ver in tem sil et ti ði, Türk ta ra fý i le ger - çek leþ ti ri len gö rüþ me ler i çin, ko a lis yon or ta ðý ve hü kü me tin þa hin ka na dý ü - ye si Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man ýn mu ha le fe tiy le kar þý kar þý ya ol du ðu kay de dil di. Ýs ra il li bir yet ki liy se, Bir taz mi nat ö ne ri sin de bu lun duk ve Türk ler - den, bi zim hu ku ki so run la rý mýz la il gi li o la rak ya pýl ma sý ge re ken ne var sa ya pýl - ma sý ný is te dik. Ay ný za man da Bü yü kel çi nin Ýs ra il e gön de ril me si ni ve bi zim de An ka ra ya ye ni Bü yü kel çi a ta ma mý zý ka bul et me le ri ni de is ti yo ruz de di. Ka za kis tan da al kol tü ke ti mi yüz de 20 düþ tü OR TA As ya nýn en bü yük ül - ke si o lan Ka za kis tan da al kol tü ke ti mi nin yüz de 20 o ra nýn - da düþ tü ðü be lir til di. Ka za kis - tan da yýl lýk or ta la ma al kol lü i - çe cek tü ke ti mi nin 7 mil yon ton ol du ðu ve son 5-6 se ne de ül ke de al kol tü ke ti mi nin i se yüz de 20 o ra nýn da a zal dý ðý tes pit e dil di. Al kol lü i çe cek le - rin tü ke ti mi nin da ha da a zal - týl ma sý i çin Ö zel Tü ke tim Ver - gi si nin (ÖTV) da ha da ar ta ca - ðý a çýk lan dý. Ka za kis tan Ma li - ye Ba kan lý ðý Ver gi Da i re si, 1 A - ra lýk 2011 ta ri hin den i ti ba ren iç ki ü rün le ri ne uy gu la nan ö zel tü ke tim ver gi si tu tar la rý nýn ar tý rý la ca ðý ný a çýk la dý. Ka zal ko Al kol lü Ý çe cek Ü re ti ci le ri Der - ne ði Baþ ka ný A mir jan Ka li yev ba kan lýk ta ra fýn dan ya pý lan bu a çýk la ma dan son ra al kol lü i çe cek le rin fi yat la rýn da ar týþ o - la ca ðý ný ve bu sebepten do la yý tü ke ti min da ha da a za la ca ðý - ný söy le di. Almatý / cihan WikiLeaks: Korsan saldýrýlarla ilgimiz yok WÝKÝLEAKS in ter net si te si, u - lus la ra ra sý þir ket le rin si te le ri ne dü zen le nen sal dý rý lar la il gi le ri - nin ol ma dý ðý ný sa vun du. Wi ki - Le aks, sal dý rý la rý ne ký na dýk la rý - ný, ne de des tek le dik le ri ni a çýk - la dý. Si ber sal dý rý la rý, 'he def le rin ey lem le ri ne kar þý ka mu o yu nun tep ki si' o la rak de ðer len di ren Wi ki Le aks Söz cü sü Kris tinn Hrafn sson, Wi ki Le aks ça lý þan - la rý nýn kor san lar la her han gi bir bað lan tý sý ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Wi ki Le aks'e gi den ba ðýþ la rý en - gel le yen kre di kar tý þir ket le ri Vi - sa ve Mas ter Card'ýn in ter net si - te le ri, bil gi sa yar kor san la rý tara - fýn dan çö ker til miþ ti. Londra E SAS NO : 2003/63 8 E sas. KA RAR NO : 2010/236 HA KÝM : SER VET KAR LI TE PE : YA ZI ÝÞL.MÜD. : AB DUL LAH KOL DAÞ Almanya Ýçiþleri Bakaný Thomas de Maizire 11 Al man Ba kan i mam lar la gö rüþ tü AL MAN YA Ý çiþ le ri Ba ka ný Tho mas de Ma i zi re, es ki baþ kent Bonn da ilk defa i mam lar la bu luþ tu. Al man ya Ýs lâm Kon fe ran sý ü ye si ku ru luþ la ra men sup yö ne ti ci ler ve i mam la rýn ka týl dý ðý bu luþ ma da Ba kan de Ma i zi e re i mam la rýn ta lep ve þi ka yet le ri ni din le di, Ýs lâm düþ man lý ðý ve Ýs lâmo fo bi i le mü ca de le et me sö zü ver di. Ma i zi e re, i mam la rýn ca mi ler i le ka mu o yu a ra sýn da ö nem li bir a ra cý ro lü oy na dý ðý ný vur gu la ya rak, Al man ya da ye ti þip bü yü yen din gö rev li le ri nin ca mi ler de gö rev ya pa bil me si i çin bu ül ke de a la cak la rý e ði ti min çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Müs lü man la rý ve Al man top lu mu nu bir lik te i yi bir ya þam i çin da ha faz la ça ba har ca ma ya ça ðý ran Ma i zi e re, gün cel teh dit le rin bir lik te ya þa mý boz ma ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Bu çer çe ve de ca mi le re yö ne lik kun dak la ma gi ri þim le ri ni sert bir dil le ký na yan Ma i zi e re, di ðer yan dan þid det yan lý sý grup la ra iþ ti rak et mek is te yen ba zý Müs lü man la rýn da bu lun du ðu na i þa ret et ti. Ma i zi e re, Ýs la mo fo biy le mü ca de le nin Al man la rýn ve Müs lü man la rýn çok bü yük bir bö lü mü nün or tak he de fi ol du ðu na da dik ka ti çe ke rek, bu ko nu da ö zel lik le i mam la rýn çok ö nem li kat ký lar da bu lu na bi le ce ði ni kay det ti. Al man Ýs lâm Kon fe ran sý (DIK) çer çe ve sin de i mam la rýn e ði til me si i çin bir mo del ta sa rý nýn ha zýr lan dý ðý ný da be lir ten Ma i zi e re, bu ta sa rý nýn 2011 yý lý ilk ba ha rýn da dü zen le ne cek DIK Ge nel Ku ru lu nda ta ný tý la ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Berlin / aa Ý LAN T.C. ÝZ MÝR 4. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ (TEK HA KÝM LÝ AS LÝ YE MAH KE ME SÝ SI FA TIY LA) NDEN / BAÞ KAN LI ÐIN DAN DA VA LI LAR : AY ÞE YÝ ÐÝT, Ýz mir, Men de res, Þa þal kö yün den. : E MÝ NE SEY YAR, Ýz mir, Bu ca, Kay nak lar, yýl dýz ma hal le sin den : 1 : MER YEM A TE Þ, Ýz mir, Men de res, De ve li kö yün den. Da va cý : MA LÝ YE HA ZÝ NE SÝ DA VA : TA PU ÝP TA LÝ TES CÝL Mah ke me miz den ve ri len 12/07/2010 ta rih ve yu ka rý da nu ma ra sý ya zý lý ka ra rý i le (Ka bul) Kýs men Ka bul-kýs men Red ka rar ve ril miþ tir. Yu ka rý da ya zý lý da va da da va lý la ra da va di lek çe si nin de i la nen teb lið e dil miþ o lup bu de fa a þa ðý da ki ka ra rýn i la ný na ka rar ve ril miþ tir. HÜ KÜM : Ýz mir i li, Bu ca Ýl çe si, Kay nak lar Kö yü 1683 par sel de ka yýt lý ta þýn ma zýn ta pu kay dý nýn ip ta li ne, Ha ri ta Mü hen di si U ður As lan, Or man Yük sek Mü hen dis le ri Me met Poy raz, Ta ner Gök çek ve Fev zi Bi çer'in ta rih li ra po run da ve ek li kro ki de ye þil renk le bo ya lý m 2 'I ik kýs mýn if ra zý i le bu ye rin MA LÝ YE HA ZÝ NE SÝ A DI NA TA PU YA TES CÝ LÝ NE, bi lir ki þi le rin ra po run da ve kro ki de sa rý renk le bo ya lý m 2 'lik kýs - mýn da va lý lar ü ze rin de bý ra kýl ma sý na, 2- A vu kat lýk As ga ri Üc ret Ta ri fe si i ti ba riy le da va cý ve ki li le hi ne 1.200,00 TL nis pi ve kâ let üc re ti nin da va lý lar dan a lý nýp da va cý ya ve ril me si ne, 3- Harç lar ka nu nu hü küm le ri ne gö re a lýn ma sý ge re ken 594,00 TL harç tan pe þin a lý - nan har cýn mah su bu i le ka lan 575,25 TL har cýn da va lý lar dan tah si li i le ha zi ne ye i rat kay dý na, 4- Da va cý nýn yap mýþ ol du ðu mah ke me mas raf la rýn dan ka bul ve red o ra ný na gö re he sap la nan 216,00 TL mah ke me mas ra fý nýn da va lý lar dan a lý nýp da va cý ya ve ril me si ne, 5- Da va lý lar Mus ta fa-ah met ve A li Dir bi þoð lu ken di ni ve kil i le tem sil et tir di ðin den red de di len mik tar ü ze rin den he sap la nan 4.217,21 TL nis pi ve kâ let üc re ti nin da va cý dan a lý nýp da va lý la ra ve ril me si ne, Da va cý ve ki li nin yü zü ne kar þý, da va lý la rýn yok lu ðun da, ka ra rýn teb li ðin den i ti ba ren 15 gün i çin de tem yi zi ka bil ol mak ü ze re ve ri len ka rar a çýk ça o ku nup u su len tef him kýlýn dý. 12/07/2010 Þek lin de ki ka ra rýn yu ka rý da ki da va lý la ra ga ze te de ya yým lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren (1) bir ay i çe ri sin de tem yiz et me dik le ri tak dir de ke sin le þe ce ði teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: T.C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2010/1249 TA LÝ MAT Dos ya mýz dan re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy me ti ya zý lý a raç sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 07/01/2011 sa at 14:00-14:10 a ra sýn da MAL TE PE/ÝS TAN BUL MAL TE PE BÜ YÜK BAK KAL KÖY O TO PAR KI BÜ YÜK BAK KAL KÖY ME ZAR LÝK YO LU MEV KÝ Ý NO:31 MAL - TE PE ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60 i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 12/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de - li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr - ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi nin a lý cý ta ra fýn dan ö de ne ce ði, ay nýn dan do ðan ver gi bor cu ve tel la li ye nin i ha le be de lin den ö de ne ce ði ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril - di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði faz la bil gi al mak is te yen - le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin %20 si ka dar te mi nat a lý nýr.) 03/12/2010 LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) 20, FP 3361 PLA KA LI 2008 MO DEL RE NA ULT ME GA NE MAR KA HATC BACK TÝP LÝ RUH SAT VE A NAH TA RI OL MA YAN BAL KÖ PÜ ÐÜ REN GiN DE VF1BMO TO ÞA SÝ NO LU HU SU SÝ O TO.SAÐ AR KA A MUR LUK E ZÝK SOL AY NA CA MI KI RIK ÖN TAM PON AT - LAK MUH TE LÝF Ý ZÝK LE RÝ O LAN A RA. B: 83570

12 14 YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ SPOR ALÝ SAMÝ YEN'E VEDA GÜNÜ GA LA TA SA RAY A LÝ SA MÝ YEN STA DI'NDA BU GÜN SON LÝG MA I NA I KI YOR. SÜ PER LÝG'DE GEN LER - BÝR LÝ ÐÝ Ý LE KAR ÞI LA ÞA CAK CÝM BOM'DA KAP TAN AR DA TU RAN'IN FOR MA GÝY ME SÝ BEK LE NÝ YOR. GA LA TA SA RAY, A li Sa mi Yen Sta dý'nda ki son lig ma çýn da bu gün Genç ler bir li ði i le kar þý la þa - cak. Spor To to Sü per Lig'in i kin ci ya rý sýn dan i ti ba ren maç la rý ný ye ni sta dý Türk Te le kom A re na'da oy na ya cak o lan ''Cim Bom'', A li Sa - mi Yen Sta dý'nda ki son lig ma çýn da Genç ler - bir li ði i le ya pa ca ðý kar þý laþ ma dan ga li bi yet le ay rý la rak, üst sý ra la ra týr man mak is ti yor. A li Sa mi Yen Sta dý'nda ki son der bi ma çýn da Be - þik taþ'a 2-1 ye ni len sa rý-kýr mý zý lý ta kým, Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda Bey pa za rý Þe kers por i le 11 O cak 2011 Sa lý gü nü ya pa ca ðý kar þý laþ may - la bu sta da ve da e de cek. Ga la ta sa ray, 15 O cak Voleybol hakemlerimiz uluslararasý arenada n ULUSLARARASI Voleybol Federasyonlarý Birliði (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), bayan ve erkek Türk hakemlerini çok önemli uluslararasý müsabakalarda görevlendirdi. Dünya Ligi'nde 10 yýldýr maç yöneten, son Dünya Þampiyonasýndaki yönetimi ile tam not alan tecrübeli hakem Nihat Ermihan ile birlikte 13 Türk hakem 9 Ocak'a kadar Avrupa'da birçok karþýlaþmada görev alacak. Avrupa'da maç yönetecek Türk hakemler þunlar: ''Onur Hoþnut, Bülent Bozkurt, Ali Baðde, Ýlhami Þenyurt, Mehmet Demirdelen, Deniz Demir, Erdal Akýncý, Nurper Özbar, Nihat Ermihan, Bayram Dikmentepe, Özgür Evren Sarmaþýk, Mehmet Ersin Altýparmak, Aziz Yener.'' Bayanlar Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda kura günü nge E LE CEK yýl Po lon ya'da dü zen le ne cek 33. Ba yan lar Av ru pa Bas ket bol Þam pi yo na sý'nýn ku ra çe ki mi bu gün ya pý la cak. Po lon ya'nýn Lodz ken tin de ger çek leþ ti ri le cek ku ra çe ki mi TSÝ 17.00'da baþ la ya cak ve FI BA Av ru pa'nýn res mi in ter net si te si ''www.fi ba e u ro pe.com''dan can lý o la rak ta kip e di le bi le cek. Ku ra çe ki mi ne Tür ki ye'yi tem - sil len Bas ket bol Fe de ras yo nu Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Jü - li de So nat i le (A) Mil li Ba yan Ta ký mý Me na je ri Ca nan Er - do ðan ka tý la cak. Po lon ya'da ki þam pi yo na, ev sa hi bi ül - ke ve Tür ki ye'nin ya ný sý ra Fran sa, Rus ya, Be la rus, Yu - na nis tan, Ýs pan ya, ek Cum hu ri ye ti, Ka ra dað, Lit van ya, Ýs ra il, Hýr va tis tan, Le ton ya, Ýn gil te re, Slo vak ya ve i la ve ta kým be lir le me gru bun dan ge le cek bir ta kým ol mak ü - ze re 16 ta ký mýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri le cek. Basketbolda 9. hafta maçlarý bugün yapýlacak nbeko Basketbol Ligi'nde 9. haftanýn tüm maçlarý bugün oynanacak. 8 maçlýk heyecan, saat 13.00'te, ayný puandaki iki takým, Banvit ve Efes Pilsen'in mücadelesi ile baþlayacak. Saat 15.00'te oynanacak karþýlaþmalarda, Beþiktaþ Cola Turka, ligin flaþ takýmý Antalya Büyükþehir Belediyesi'ni, Aliaða Petkim de zirve mücadelesi veren takýmlardan Galatasaray Cafe Crown'ý aðýrlayacak. Saat 16.00'de geçen hafta Efes'e karþý çok önemli bir galibiyet alan Türk Telekom, ligin son sýrasýnda yer alan Mersin Büyükþehir Belediyesi'ni konuk ederken alt sýralardan kurtulmaya çalýþan Tofaþ, play-off mücadelesi içindeki Bornova Belediyesi ile deplasmanda karþýlaþacak. 9. hafta heyecaný, 17.00'de baþlayacak 3 maç ile son bulacak. Haftayý galibiyetle kapatan iki ekip, Oyak Renault ile Pýnar Karþýyaka karþýlaþýrken ligin çýkýþ arayan takýmlarýndan Medical Park Trabzonspor da evinde ilk kez yenilen Olin Edirne deplasmanýna gidecek. Ayný saatteki bir diðer maçta ise ligin yenilgisiz lideri Fenerbahçe Ülker ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erdemir'i aðýrlayacak ta ri hin de a çý lý þý ya pý la cak Türk Te le kom A re na'ya ta þý na cak. Sa rý-kýr mý zý lý ta kým da sa - kat lý ðý bu lu nan Mi lan Ba ros i le te da vi si sür dü - rü len Mus ta fa Sarp, bugünkü kar þý laþ ma da for ma gi ye me ye cek. Son i ki haf ta dýr ta kým la bir lik te ça lý þan Ar da Tu ran'ýn i se Genç ler bir li - ði kar þý sýn da gö rev al ma sý bek le ni yor. A li Sa - mi Yen Sta dý'nda sa at 19.00'da baþ la ya cak kar - þý laþ ma yý Yu nus Yýl dý rým yö ne te cek. G.BÝR LÝ ÐÝ TA RÝ HE GE MEK ÝS TÝ YOR Ö te yan dan Genç ler bir li ði'nde fut bol cu lar, ra kip le ri ni ye ne rek ''ta ri he geç mek'' is ti yor. Ga la ta sa ray'ýn yýl lar dýr maç la rý ný oy na dý ðý, a dý ku lüp le öz deþ le þen ve sa rý kýr mý zý lý ca mi a nýn bir çok ba þa rý ya þa dý ðý A li Sa mi Yen Sta dý'nda oy na na cak son lig ma çýn da Genç ler bir li ði fut - bol cu la rý, ra kip le ri nin ''mut lu son'' plan la rý ný boz ma yý he def li yor. Bu gün sa at 19.00'da baþ - la ya cak ve ha kem Yu nus Yýl dý rým'ýn dü dük ça la ca ðý kar þý laþ ma nýn ha zýr lýk la rý ný Beþ te pe Ýl han Cav cav Te sis le ri'nde ta mam la yan Baþ - kent tem sil ci sin de fut bol cu lar dan Cem Can, lig de du rum la rý nýn i yi ol ma dý ðý ný ve ar týk kay bet me ye ta ham mül le ri nin kal ma dý ðý ný be - lirt ti. Ga la ta sa ray ma çý nýn ken di le ri a çý sýn dan kri tik ö ne me sa hip ol du ðu nu i fa de e den Cem Can, lig de he nüz dep las man ga li bi yet le ri nin bu lun ma dý ðý ný ha týr la ta rak, ''Bu kar þý laþ ma bi zim i çin ye ni bir baþ lan gýç o la bi lir. Alt sý ra - lar dan bir an ev vel kur tul ma mýz la zým'' de di. Sa rý kýr mý zý lý lar la ya pa cak la rý ma çýn ra kip le ri i çin ay rý bir ö ne mi ol du ðu nu a ným sa tan Cem Can, ''A li sa mi Yen Sta dý'nda oy na ya cak la rý son maç ta bi zim le kar þý la þa cak lar. Bir an lam - da ta ri hi ö nem ta þý yor a ma biz de sa ha dan ga li bi yet le ay rý la rak, ay rý bir ta rih yaz mak is ti - yo ruz. Ka za na rak, ta ri he geç mek is ti yo ruz'' di ye ko nuþ tu. Galatasaray Ku lü bü Baþ ka ný Ad nan Po lat i le Genç lik ve Spor Ge nel Mü dü rü Yu nus Ak gül, in þa sýn da son a þa ma ya ge li nen Türk Te le kom A re na'yý gez di. FOTOÐRAF: A.A Polat: Açýlýþ 15 Ocak'ta TÜRK TELEKOM ARENA'DA SONA YAKLAÞILIYOR. GALATASARAY KULÜBÜ BAÞKANI ADNAN POLAT, ''STADIMIZIN AILIÞ TARÝHÝ 15 OCAK 2011 OLACAK. BAÞBAKANIMIZ DA KATILACAÐINI BÝLDÝRDÝ'' DEDÝ. GA LA TA SA RAY Ku lü bü Baþ ka ný Ad nan Po lat i le Genç lik ve Spor Ge nel Mü dü rü Yu nus Ak gül, in þa sýn da son a þa ma ya ge li - nen Türk Te le kom A re na'yý gez di. Ad nan Po lat i le Yu nus Ak - gül, be ra ber le rin de sa rý-kýr mý zý lý ta ký mýn yö ne ti ci le ri I þýn e le - bi, A li Haþ haþ, Spor To to Teþ ki lat Baþ ka ný Be kir Yu nus U çar ve Ýs tan bul Genç lik ve Spor Ýl Mü dü rü Ta mer Taþ pý nar'la bir - lik te Türk Te le kom A re na'da in ce le me ler de bu lun du. Ba sýn men sup la rý na a çýk la ma ya pan Ad nan Po lat, Türk Te le kom A - re na'nýn mül ki ye ti nin Genç lik ve Spor Ge nel Mü dür lü ðü'ne dev re di le ce ði ni ve sta dýn yö ne ti mi ni bir lik te ya pa cak la rý ný kay - de der ken, ''Sta dýn bit me nok ta sý na gel di ði bu gün ler de du ru mu gör mek ü ze re bu ra da lar. Bu gün te sis le il gi li bir ta kým gö rüþ me - ler ya pa ca ðýz'' de di. Ad nan Po lat, Türk Te le kom A re na'nýn a çý - lýþ ta ri hi o la rak 15 O cak 2011'i ver di. ''Türk Te le kom A re na'nýn a çý lýþ ta ri hi 15 O cak Cu mar te si gü nü sa at o la cak. Baþ ba - ka ný mýz Re cep Tay yip Er do ðan da a çý lý þa ka tý la ca ðý ný bil dir di'' di yen Po lat, þun la rý söy le di: ''A çý lýþ la il gi li da ha son ra ay rýn tý lý bil gi len dir me yi ya pa ca ðýz. Bu sta dýn te me li nin a týl dý ðý, hat ta pro to ko lü nün ya pýl dý ðý gün den bu ya na çok in sa nýn e me ði geç - ti. An cak bu sta dýn ya pý mýy la il gi li bu gü ne ka dar tüm pro je le re sa hip çý kan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan'a te þek kür e di yo - rum. Ken di si ne mü te þek ki riz. Bi zi hiç yal nýz bý rak ma dý, hep za - man ya ný mýz da ol du. Her prob le mi mi zi çöz dü. Bu ra sý ne ti ce de Ýs tan bul'un, Tür ki ye'nin sta dý o la cak. Bu gün den i ti ba ren 15 O - cak'a ka dar ge ri sa yým baþ la mýþ týr.'' Genç lik ve Spor Ge nel Mü - dü rü Yu nus Ak gül de Türk Te le kom A re na'da ge li nen nok ta ya dik ka ti çe ke rek, ''Türk spo ru na muh te þem bir e ser ka zan dýr - ma nýn gu ru ru nu ya þý yo ruz'' di ye ko nuþ tu. HABERLER Marsel Avustralya'da ana tabloda yer aldý SON i ki yýl da Tür ki - ye'ye ilk le ri ya þa tan Türk te ni si nin yýl dý zý Mar sel Ýl han, 2011'in ilk bü yük tur nu va sý A - vus tral ya A çýk'ta a na tab lo da yer a la rak bir bü yük ba þa rý ya da ha im za at tý. Dün ya sý ra - la ma sýn da bu haf ta 90 nu ma ra da bu lu nan mil li te nis çi Mar sel Ýl - han, Mel bo ur ne'de ö - Marsel Ýlhan nü müz de ki ay ya pý la cak A vus tral ya A çýk'a a na tab lo - dan ka týl ma yý ke sin leþ tir di. Ka tý lým lis te si ne gö re tur - nu va nýn son di rekt ka bul e di len o yun cu su 102 nu ma - ra o lur ken, 90 nu ma ra da ki Mar sel Ýl han da ka ri ye rin - de ilk kez bir grand slam tur nu va sýn da a na tab lo ya e - le me ma çý oy na ma dan gir me yi ba þar dý. Ýlk o la rak 2008 yý lýn da Wimb le don e le me si ne ka tý la rak grand slam a re na sý na a yak ba san Mar sel Ýl han, beþ bü yük tur nu va nýn e le me si ne ilk tur da ve da et tik ten son ra 2009 A me ri ka A çýk'ta a na tab lo ya kal ma yý ba þar mýþ tý. E le me ler den son 128 a ra sý na kal dý ðý A me ri ka A çýk 2009, A vus tral ya A çýk 2010 ve Wimb le don 2010'da i - kin ci tur gö ren Ýl han, ge çen ey lül a yýn da A me ri ka A - çýk tur nu va sýn da i se a na tab lo ya bir sý ra fark la ka çý ra - rak e le me de mü ca de le et mek zo run da kal mýþ tý Ýstanbul Rallisi bugün Riva'da start alýyor ÝS TAN BUL 2010 Av ru pa Kül tür Baþ ken ti Ýs tan bul Ral li Þam pi yo na sý i kin ci ya rý þý, A ra lýk ta rih - le rin de Ýs tan bul O to mo bil Spor la rý Ku lü bü Ý SOK ta ra fýn dan or ga ni ze e di li yor. Þam pi yo na'nýn ilk ya - rý þý Ka sým ta rih le rin de dü zen len miþ ve ilk ya rý þýn ga li bi Mit su bis hi i le ya rý þan Men de res O - kur A ras Din çer i ki li si ol muþ tu. Ý kin ci ya rýþ ilk ya - rý þa ben zer þe kil de VI A/PORT a lýþ ve riþ mer ke zi - nin i çin den baþ la ya cak. Bu gün 17.00'de baþ la ya cak ya rýþ, Pa zar gü nü VI A/PORT i çin de ki ve Ri va ci - va rýn da ki top rak e tap lar da or ga ni ze e di le cek. Ya rý - þýn top lam ö zel e tap ki lo met re si 48,80 km. Pa zar gü nü se yir ci ler ve mo tors por se ver ler i çin ö zel o la - rak or ga ni ze e di len Ö zel Se yir ci E ta bý Pa zar gü nü VI A/PORT i çin de sa at 10.00'da baþ la ya cak. Ý ki kez ge çi le cek e ta býn i kin ci si nin baþ la ma sa a ti Pa zar gü nü Cum hu ri yet e ta bý 8,10 km u zun lu - ðun day ken, Ri va e ta bý 14,90 Km o la rak ko þu la cak. Ýtalya'da futbolcular boykottan vazgeçti ÝTALYA Serie A'da toplu sözleþmede futbolcularýn özlük haklarýna iliþkin anlaþmazlýklar nedeniyle 16. haftada (11-12 aralýk) oyuncularýn greve gitme kararýndan son anda vazgeçildi. Oyuncularýn sendikal kuruluþu konumundaki Ýtalya Futbolcular Birliði (AÝC), toplu sözleþme konusunda Kulüpler Birliði ile süren müzakerelerin gidiþatýnýn müspet olmasýndan hareketle hafta sonundaki maçlarda sahaya çýkmama kararýný iptal ettiklerini açýkladý. SÜPER LÝG'DE BU HAFTA Bugün: Kar. Karabük-MPAntalya (Necmettin Þeyhoðlu) Bucaspor-Manisaspor (Ýzmir Alsancak) Galatasaray-Gençlerbirliði (Ali Sami Yen) 12 Aralýk Pazar: Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül) Ýstanbul B. Belediyes-Trabzonspor Olimpiyat) Gaziantepspor-Kayserispor (Kamil Ocak) Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayýs) 13 Aralýk Pazartesi: Bursaspor-Kasýmpaþa ( Atatürk-Seyircisiz) BANK ASYA 1. LÝG PROGRAMI Bugün: Boluspor-Mersin Ýdmanyurdu (Bolu Atatürk) Diyarbakýrspor-Güngören Belediye (Atatürk) 12 Aralýk Pazar: Samsunspor-Gaziantep B. Belediye (19 Mayýs) Tavþanlý Linyitspor-aykur Rize (Dumlupýnar) Giresunspor-Kartalspor (Giresun Atatürk) Adanaspor-Akhisar Belediyespor ( 5 Ocak) Denizlispor-Kayseri Erciyesspor (Atatürk) 13 Aralýk Pazartesi: Karþýyaka-Orduspor (Ýzmir Alsancak) Semih Celtics'te ilk 5'e girdi O'NEAL'ÝN SAKATLANMASI ÜZERÝNE ÝLK 5'TE IKAN SEMÝH ERDEN MÜCADELEYÝ 8 SAYI ÝLE TAMAMLADI. Semih Erden 18 dakikada 8 sayý, 8 ribaunt ve 1 blokla maçý tamamladý. MÝLLÝ o yun cu Se mih Er den, Sha qu - il le O'Ne al'in sa kat lý ðýn dan do la yý Phi la delp hi a 76'ers kar þý sýn da NBA ka ri ye rin de ilk kez ilk beþ baþ la dý. Bos ton Cel tics for ma sý ný ü ze ri ne ge çir di ði gün den be ri e ner ji si ve sert li ðiy le dik kat çe ken Mil li yýl dý zý - mýz Se mih Er den, Sha qu il le O'Ne - al'in sa kat lý ðýn dan do la yý Phi la delp - hi a 76'ers kar þý sýn da NBA ka ri ye - rin de ilk kez ilk beþ baþ la dý. Baþ ta Ke vin Gar nett ol mak ü ze re an tren - man lar da gös ter di ði gay ret ve o mu - zun da ki sa kat lý ða rað men hýrs yü - zün den ta ký mýn tec rü be li o yun cu la - rý nýn say gý sý ný ka za nan Se mih, 18 da ki ka sü re al dý ðý ma çý 8 sa yý, 3 ri ba - unt, 1 blok, 1 top kay býy la ta mam la - dý. Bos ton'un dep las man da ka zan dý ðý ma çý Se mih 4 fa ul i le ta - mam la dý. Bos ton med ya sý ve ba sý ný co ach Doc Ri vers'ýn, Shaq'ýn yok lu - ðun da Glen Da vis'ý a lý þýk ol du ðu al - týn cý a dam gö re vin de tu tup, gay re ti ve ta kým o yu nu an la yý þý yü zün den Se mih'e ilk beþ te yer ver me si ni ve o nu ö dül len dir me si ni çok doð ru bir ha re ket o la rak de ðer len di ri yor. An - tren man lar da Gar nett i le pi vot ha - re ket le ri ü ze rin de ça lý þan, ve bir çok gün an tren man son ra sý ka la rak tek ba þý na ça lý þan Se mih'in se zon so - nun da o mu zun dan a me li yat ol ma ih ti ma li yük sek ol sa da, bu ça ba sý co ach Ri vers'ýn gö zün den kaç ma dý. Se mih'e NBA'de ni ce ilk beþ baþ la - dý ðý maç lar di li yo ruz ve Se mih Er - den, Se-Se Se mih Er den di yo ruz. Ral li dün ya sýn da en ba þa rý lý Türk pi lo tu un va ný ný ta þý yan Vol kan I þýk, Ý tal ya'da dü zen le ne cek o lan Me mo ri al Bet te ga Þam pi yon lar Þam pi yo na sý'na da vet e dil di. FO TOÐ RAF: CÝHAN Volkan Iþýk þampiyon pilotlarla yarýþacak RALLÝ Dünyasýnda gelmiþ geçmiþ en baþarýlý Türk pilot unvanýný taþýyan Volkan Iþýk, Ýtalya'nýn Bologna þehrinde düzenlenecek olan Memorial Bettega Þampiyonlar Þampiyonasý'na davet edildi. Volkan IÞIK, Aralýk tarihlerinde dünya çapýnda ünlü yarýþ pilotlarýyla karþý karþýya geliyor sezonunda Ýtalya Toprak Ralli Þampiyonasý'nda Lassa Rally Team adýna yarýþan Volkan Iþýk aldýðý baþarýlý neticelerle tüm dikkatleri üzerinde topladý. Hýzlý pilotajý ve seyircileri coþturan stiliyle seyircilerin ve medyanýn ilgi odaðý olan Volkan Iþýk, Ýtalya'nýn en üst düzey motorsporlarý aktivitesi olan Memorial Bettega Þampiyonlar Þampiyonasý'na davet edilen Ýlk Türk pilot oldu. Bologna Motor Show kapsamýnda 25 yýldýr düzenlenen, geçmiþte, Didier Auriol, Colin McRea, Miki Biasion, Markku Allen ve Miko Hirvonen gibi yýldýz pilotlarýn yarýþtýðý Memorial Bettega, Aralýk tarihlerinde gerçekleþtirilecek.

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý YE NÝ AS YA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ GEZÝ 15 HER KES BÝR TUÐ LA/TAÞ GE TÝR SÝN! AK MES CÝD DE (Sim fe ro pol) kü çük ca mi ler var ve bun lar bil has sa Cu ma ve bay ram na maz la rýn da ih ti ya cý kar þý la mý yor. Ký rým lý Müs lü man lar bu na ça re ol ma sý i çin bir a ra zi yi a lýp ca mi yap mak is te miþ ler. Bu ta lep dev let ta ra fýn dan en gel len mek is ten miþ. Bu nun ü ze ri ne bü tün Müs lü man Ta tar lar bir a ra ya ge lip yü rü yüþ yap mýþ lar ve ca mi yap mak i çin kam pan ya baþ lat mýþ lar. Kam pan ya da Her Müs lü man bu ar sa ya bir taþ/tuð la ge tir sin di ye çað rý ya pýl mýþ ve ne ti ce de bin ler ce taþ/tuð la top lan mýþ. Þu an da du var gi bi yý ðý lan bu taþ/tuð la lar ya kýn za man da ya pýl ma sý plan la nan ca mi nin in þa a týn da kul la ný la cak. Ký rým Ta tar la rý nýn bu ce sa re ti ve ka rar lý lý ðý Uk ray na ve Rus ya ya her ko nu da ge ri a dým at tý ra cak se vi ye de. Akmescid'deki bu büyük arsaya nasipse cami yapýlacak. "Herkes bir taþ getirsin" sloganýyla açýlan kampanya büyük ilgi görmüþ... KÝ EV DA HA AV RU PAÎ Ki ev, Ukrayna'nýn diðer bölgelerine gö re da ha ge - liþ miþ bir þe hir. Et raf da te - miz gö rü nü yor. Baþ kan lýk sa ra yý nýn ka pý sý na ka dar gi de bi li yo ruz. Ki ev li le rin ken di i nanç la rý na sa hip çýk - tý ðý ka na a ti ha sýl o lu yor. Þe hir de çok sa yý da ki li se var. Hat ta, þe hir par kýn da ki bir hey kel in, ki li se ku le - sin den da ha yük sek ol ma - sý tar týþ ma ya se bep ol muþ ve hey ke lin e lin de ki ký lýç ke sil miþ. Ki li se ku le sin den da ha yük sek hiç bir þey is - ten mi yor Ki ev de... Yýkýlan camiler yeniden yapýlýyor KIRIM'DA RUS YÖNETÝMÝ DÖNEMÝNDE YIKILAN CAMÝLERÝN YERÝNE YENÝLERÝNÝN YAPILMASI ÝÝN KAMPANYALAR AILIYOR. "HERKES BÝR TAÞ GETÝRSÝN" ADI ALTIN- DA AILAN KAMPANYALARI MÜSLÜMAN TATARLARDAN BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR RUSLARIN YI KTIÐI CA MÝ YÝ YE NÝ DEN YAP MAK ÝS TÝ YOR LAR Kýrým ziyaretimiz esnasýnda mihmandarlýðmýzý yapan Alim (sað baþta), Hasen (ortada) ve Snaver (solda) bir müddet Türkiye'de de bulunmuþlar. ALÝM ÝLE HASEN KI RIM'DA bi zi kar þý la yan mih man dar la rý mýz dan bi ri nin a dý A lim, di ðe ri nin i se Ha sen di. A lim ve Ha sen da ha ön ce Tür ki ye de bu lun muþ lar. Bi ri öð ren ci o la rak bi ri de iþ çi o la rak ça lýþ mýþ. Do la yý sý i le Tür ki ye de ki þart la rý da bi li yor lar. Be ra ber ol du ðu muz sü re de bir lâ ti fe o la rak A lim e; A li mi mür þid ko - yun ol ma lý, kuþ ol ma ma lý. Ko yun yav ru su na süt, kuþ i se yav ru su na kay ve rir di ye hi tap et tik. Ha sen e de Ba zen o lur ha sen, ah sen den ah sen de dik. Ý ki si de Bun lar çok gü zel söz ler. Kim söy le miþ? di ye me rak et ti ler. Bu ve ci ze ler ve si le si i le Üs tad Be di üz za man dan ve Ri sa lei Nur lar dan bah set me im kâ ný da bul muþ ol duk. FARUK AKIR 3 BÝR SÜT LA, BÝR BAK LA VA BÝR DE OK LA VA! KI EV DEN Ýs tan bul a dö nüþ yo lun da ha va li ma ný yo lu ü ze rin de (Har kovs ki yo lu), sa hi bi nin A da na lý ol du ðu nu öð ren di ði miz Bos for Ca fe de öð le ye me ði ye dik. El le ri ne sað lýk, Tür ki ye de ki ka li te li lo kan ta lar dan i le ri de, ge ri de ðil. Müþ te ri le rin ço ðun lu ðu nu Tür ki ye den gi den le rin o luþ tur du ðu bu lo kan ta da ça lý þan Uk ray na lý lar da Türk çe bi li yor. Ye mek son ra sý Tat lý o la rak ne is ter si niz? di ye so ru lun ca, Bir bak la va, i ki süt laç ve bir de ok la va de dik. Türk çe bi len Uk ray na lý gar son, Ok la va ne dir, biz de böy le bir tat lý yok de di. Biz de ok la va nýn ne ol du ðu nu an lat týk ve lâ ti fe yap tý ðý mý zý söy le dik... YATAKLI TRENLE 13 SAAT SIMFEROPOL DEKÝ iþlerimiz sona erince Baþþehir Kiev e geçmek istiyoruz. 900 km lik yol için treni tercih etmenin en iyisi olduðu söylüyorlar, fakat bilet bulmakta zorlanýyoruz. Sað olsunlar mihmandarlarýmýz bu konuda mahir. Trende görevli olanlarýn dinlenmek için kullandýklarý yerlerini satýn alýyor ve 13 saat süren bir gece yolculuðu ile Simferopol den Kiev e hareket ediyoruz. Kiev de bizi karþýlayan arkadaþlarla kýsa bir þehir turu yapýyoruz ve bir iki müzeyi geziyoruz. Kiev'deki mevcut havalimaný ihtiyacý karþýlamýyor... YENÝ HA VA LÝ MA NI NI TÜRK FÝR MA LA RI YA PI YOR KI EV E ya pý lan ye ni ha va li ma ný ný Türk fir ma la rý ya pý yor. Mev cut ha va li ma ný çok kü çük ve ye ter siz. Yo ðun luk da göz len mi yor. A ma bu na rað men çok bü yük bir ye ni ha va li ma ný ya pý lý yor. Her hal de ö nü müz de ki yýl lar da hem tu rizm hem de ti ca ret a çý sýn dan bü yük ham le yap ma ya ha zýr la ný yor lar. Yok sa bu öl çü de bü yük bir ha va li ma ný ni çin ya pýl sýn? RECEP Bey, A gus ta þeh rin de da ha ön ce ca mi o lan a ma Rus dö ne min de yý ký lan bir ca mi nin ar sa sý ný bi ze gös te ri yor ve ha mi yet li Müs lü man lar dan bu ra ya ca mi yap ma sý ný ta lep et tik le ri ni i fa de e di yor. ÝHH men su bu Vey sel Ba þar bey de ko nu i le il gi li bel ge ri a lýp, bu ta le bi il gi li le re u laþ tý ra ca ðý sö zü nü ve ri yor. ÝHH, Sim fe ro pol de (Te sel li Ma hal le si) bir kül tür mer ke zi yap ma ya baþlamýþ... VOL KAN GÝ BÝ ÞA ÝR SIM FE RO POL E ya kýn bir köy de ya þa yan (Mer mer Kö yü) þa ir Ab dul cab bar Kan de mir i de bir ve si le i le zi ya ret et tik. Ab dul cab bar Kan de mir ay ný za man da kuv vet li bir þa ir. Hat ta Vol kan ad lý bir de þi ir ki ta bý ba sýl mýþ. An cak bu ki tap Kril al fa be si i le ya zýl dý ðý i çin o ku ma im kâ ný mýz ol ma dý. Þi ir ki ta bý ný zýn a dý ni çin Vol kan? di ye sor duk. Rus zül mü ne kar þý vol kan gi bi par la ma ya ha zý rým di ye ce vap lan dýr dý. Ab dul cab bar Kan de mir, Ký rým Ta tar Türk le ri nin sür gü nü nü an la tan 300 di ze lik bir ay rý bir þi ir da ha yaz mýþ ve bu nun sür gün de ya þa nan bü tün zu lüm le ri göz ö nü ne ser di ði ni söy lü yor. Ken di si ya þa ma mýþ, a ma sür gü nü ya þa yan bü yük le rin den din le ye rek bü tün ya þa nan la rý bu þi ir le an lat mýþ... SSCB döneminde yýkýlan caminin arsasý ve yeni cami yapýlmasý için hazýrlanan belgeler... ÝHH NIN KÜL TÜR MER KE ZÝ ÝHH, Sim fe ro pol de (Te sel li Ma hal le si) bir kül tür mer ke zi yap ma yý plan lý yor. Bu nun i çin in þa a ta da baþ lan mýþ. An cak her yer de ol du ðu gi bi Ký rým da da ya þa nan kriz bu ça lýþ ma yý bi raz ge cik tir miþ. Ya pý lan in ce le me ve ça lýþ ma lar dan son ra bu mer ke zin ta mam lan ma sý ve hiz me te a çýl ma sý na hýz ve ri le ce ði de i fa de e dil di. Mer kez ta mam lan dý ðýn da baþ ta öð ren ci ler ol mak ü ze re her ke se hiz met ver me yi a maç lý yor. TÜRK LER YA PAR, RUS LAR KA ZA NIR FIKRA ni ye tiy le an la tý lan bir ha di se de þöy le: Uk ray na yö ne ti ci le ri bir in þa at yap týr mak is te dik le rin de ön ce Türk le ri ça ðý rýp so rar mýþ: Kaç mil yon do la ra ya par sýn? Bir mil yor do - lar ce va bý ný a lýr lar mýþ. Son ra Ja pon la rý ça ðý rýp ay ný so ru yu so rar lar ve Ý ki mil yon do lar ce va bý ný a lýr lar mýþ. Uk ray na lý lar Ni çin fi yat yük sek? di ye so rar lar mýþ. Ja pon lar da, ce va - ben; Bir mil yon do la rý ken di mi ze a lýr, bir mil yon do lar la da bu in þa a tý Türk le re yap tý rý rýz der ler miþ. Sý ra Rus la ra ge lin ce Rus lar Üç mil yon do la ra ya pa rýz der þöy le i zah e der ler - miþ: Bir mil yon la rý si ze, bir mil yon do la rý bi ze, bir mil yon do la rý da Türk le re ve rir ve in þa - a tý yap tý rý rýz! Ha ki kat pa yý var mý? bil mi yo ruz, a ma bun lar ko nu þu lup an la tý lý yor... Kýrým'da yaþayan Ab dul cab bar Kan de mir usta bir þair. Yazdýðý þiir kitabýný "Volkan" adýyla yayýnlamýþ... { SON { Bir kaç yýl önce vefat eden Yunus Kandim(ov) ile Türkiye'yi ziyareti esnasýnda yap tý ðý mýz rö por taj Köp rü der gi si nin Tem muz-a ðus tos 1992 ta rih li (sa yý 31-21) sa yý sýn da ya yýn lanmýþtý. Rah met le ha týr la dý ðý mýz bir Ký rým lý: Yu nus Kan dim YUNUS Kan dim(ov) i le 1992 de ta nýþ mýþ týk. Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði o yýl Bur sa da Tür çe nin U lus lar A ra sý Þi ir Þö le ni dü zen le miþ ti ve Yu nus Kan dim de, Ký rým ý tem si len þi ir þö le ni ne ka tý lan þa ir ler a ra sýn day dý. Þi ir þö le ni bo yun ca Yu nus Kan dim i le soh bet le ri miz ol du. Þi ir þö le ni son ra sýn da Ýs tan bul a dö nün ce ken di siy le ö zel rö por taj yap ma im kâ ný da bul muþ tuk. Þi ir þö le ni not la rý A til la Yar gý cý im za sýy la Ye ni As ya da (8-11Ha zi ran 1992) ya yýn lan dý. Bi zim yap tý ðý mýz rö por taj da Köp rü der gi si nin Tem muz-a ðus tos 1992 Ah Ký rý m ým! Ah, Ký rý mým, ah, Ký rý mým, Ah Ký rý mým, her mev si min, Öy le de bir gü zel dir. Her çi çe ðin, her ne fe sin. Kal bi me bir cen net tir. Bir bi ri ni ko var gi bi. Ko þu þur lar ýr mak lar. Du â-el ham o kur gi bi, ýn la þa lar zam bak lar. Ne lev þe ler tel mir, tel mir. Ku lak a sar söz le ri me. Yað mur la rýn en tir-ten tir (yal pa yal pa) Ba sar me nim iz le ri me. Kal bim gi bi sý cak ya zýn. Yol ka pa týr ka ra ký þýn. Al týn cub be gi yer gü zün. Ker van gi bi ge çer, Ca ným. ta rih li (sa yý 31-21) sa yý sýn da ya yýn lan dý. O ta rih ten son ra Ký rým lý ki mi gör sem Yu nus Kan dim i so ru yor duk. Ge çen yýl lar da e li me ge çen bir der gi de Yu nus Kan dim in ve fat et ti ði ni öð ren miþ ol duk. Ký rým a gi din ce de yi ne o nu sor dum. Gö rüþ tü ðü müz he men her kes o nu ta ný yor ve ha yýr la yad e di yor lar. Þa ir Ab dul cab bar Kan de mir de Yu nus u ya kýn dan ta ný yan bir i sim. Bu ve si le i le Yu nus Kan dim in bir de fa da ha Rah met le ha týr lar ken, 9 Ha zi ran 1992 ta rih li Ye ni As ya da ya yýn la nan Ah Ký rý mým! baþ lýk lý þi i ri ni ak tar mak is ti yo rum: Ah Ký rý mým, ah, Ký rý mým! Be nim doð maz çal Ký rý mým! Al lah þa at, sa na ba kýp, To yal ma yým, ah, Ký rý mým! To yal ma yým, to yal ma yým To yal ma yým tan la rý na, (tan ye ri ne) öl le ri ne, dað la rý na. Ah, Ký rý mým to yal ma yým. Kýp ça ðý na, O gu zý na, Ta ta rý na to yal ma yým. To yal ma yýp ke te ce gim. To yal ma yýp Ký rý mým (mer hum) Yu nus Kan di mov (Ye ni As ya, 9 Ha zi ran 1992) SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Senoz Vadisi'nde yapýlan HES ler de tepki topluyor. FOTOÐRAF: senozderesi.com Y11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman Develioðlu, lâle soðaný daðýttý Lâ le da ðý tý mý baþ la dý BAHELÝEVLER Be le di ye si, 100 bin lâ le so ða ný da ðý tý mý na tö ren le baþ la dý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye sin ce ve ri len ve ilk defa Ýs tan bul da Bah çe li ev ler den baþ la tý lan lâ le da ðý tým tö re nin de ko nu þan Be le di ye Baþ ka ný Os man De ve li oð lu Þehirleþ me nin gü zel li ði ni lâle ler le be zen miþ Ýs tan bul u - muz da, Bah çe li ev ler i miz de hal ký mýz la bir lik te ya þý yor ve ya - þa tý yo ruz. Ýlk lâle so ða ný ný da Bah çe li ev ler de hal ký mý za sun - duk ve 100 bin a det lâ le so ða ný ný da üç gün bo yun ca da ðý tý - mý ný ger çek leþ ti re ce ðiz de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya HES ler ta biî a lan la rý yo ke di yor TE MA Vak fý Ri ze Tem sil ci si Nev zat Ö zer HÝDROELEKTRÝK SANTRAL ÝNÞAATLARININ, TABÝÎ HAYAT ALAN- LARINDA BÜYÜK HASARLARA SEBEP OLDUÐU BELÝRTÝLÝYOR. TE MA Vak fý Ri ze Tem sil ci si Nev zat Ö zer, hid ro e lek trik san tral in þa at la rý nýn, ta biî ha yat a lan la rýn da bü yük ha sar la ra se bep ol du - ðu nu söy le di. Nev zat Ö zer, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ri ze nin Ý - kiz de re il çe sin den tü ne le gi ren su, gün yü zü gör me den 35 ki lo - met re lik a la ný ge çe rek Ý yi de re il çe sin den de ni ze dö kü lü yor. Bin - ler ce bit ki tü rü ne, ya ban ha ya tý na ya þam kay na ðý o lan Ý yi de re ve a na ko lu Ý kiz de re Va di si, HES fir ma la rý nýn in sa fý na terk e dil miþ - tir de di. En has sas, ký rýl gan e ko sis tem tü nel ler, taþ ve kum o - cak la rý, yol ça lýþ ma la rýy la in þa at þan ti ye si ne dö nüþ müþ tür di yen Ö zer, Bu a lan lar, i li miz de çok az o lan düz, ve rim li, bi rin ci sý nýf a lüv yon top rak lar dýr. Bu gü nün çay lýk la rý, ge le ce ðin seb ze, çi çek ye tiþ ti ri len se ra la rý dýr. Do ða sý ný, bin ler ce bit ki tü rü nü, ya ban ha - ya tý ný, va di ler de ki in san yer leþ me le ri ni, kül tü rü nü, ge le ce ði ni teh dit e den, su yu sa de ce e ner ji o la rak gö ren bu an la yý þýn ge ri dö nü le mez za rar lar ver me den terk et me si ni bek li yo ruz a çýk la - ma sýn da bu lun du. Ri ze / ci han Ýstanbul daki ormanlara toplam 56 bin 500 adet kuþ yuvasý asýldý. Kuþlar için kýþlýk ev ÝSTANBUL Or man Böl ge Mü dür lü ðü ta ra fýn dan a ðaç la rý has ta e den ve kon trol al tý na a lýn ma dý ðý za man bir or ma ný da hi yok e de bil me gü cü ne sa hip o lan za rar lý bö cek le re kar þý 4 bin 650 a det su nî kuþ yu va sý a ðaç la ra a sýl dý. Za rar lý bö cek - le rin yu mur ta, týr týl ve er gin le ri ni yi ye rek bes le nen bö cek çil kuþ lar, so ðuk ve kar lý ha va lar da su nî ah þap yu va lar da ko ru - nu yor lar. El ve riþ siz ik lim þart la rý se be biy le be sin bul mak ta zor la nan kuþ la rýn da dü þü nül dü ðü pro je de be sin siz ka lan kuþ la ra yem a tý la cak. Ýs tan bul Or man Böl ge Mü dür lü ðü, or - man la rý na bu gü ne ka dar 56 bin 500 a det su nî kuþ yu va sý as - tý. A sý lan yu va la rýn sað lam lý ðý ný gö ren kuþ lar da bu yu va la ra he men u yum sað la dý ðý i fa de e dil di. Ýs tan bul / ci han Kurutulmuþ bitki koleksiyonu açýldý ÝS TAN BUL Or man Böl ge Mü dür lü ðü, Tür ki ye de hem ser gi len me hem de hal kýn zi ya re ti ne a çýk ilk her ba ri u - mu nu (ku ru tul muþ bit ki ko lek si yo nu) A da lar da kur du. Ýs tan bul Or man Böl ge Mü dür lü ðü, Kan lý ca Or man Ýþ - let me si, A da lar Or man Ýþ let me Þef li ði ta ra fýn dan 2006 yý lýn dan bu ya na ya pý lan bi lim sel ça lýþ ma so nu cu ku ru - lan her ba ri um, Bü yü ka da da ki A da lar Or man Ýþ let me Þef li ði Ý da ri Bi na sýn da zi ya re te a çýl dý. Ku ru tul muþ ve iþ - lem den ge çi ril miþ bit ki ör nek le ri ser gi le ne ce ði ko ru ma lý ca me kan do lap ve pa no la ra ko nu la rak, e ti ket len di. 50 fa mil ya en de mik tür i le 70 fa mil ya eg zo tik tür bit ki ör - ne ðin den o lu þan her ba ri um da 500 bit ki ör ne ði bu lu nu - yor. Haf ta son la rý da a çýk o lan her ba ri um sa - at le ri a ra sý zi ya ret e di le bi li yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya* Herbariumda 500 bitki örneði sergileniyor. Mesir Tabiat Parký çekim merkezi oldu GEEN sene açýlýþý yapýlan Manisa Mesir Tabiat Parký, evre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan yürütülen çalýþmalar neticesinde Türkiye nin dikkatini çeken bir alan haline geldi. evre ve Orman Bakanlýðý ndan yapýlan açýklamaya göre, Manisa merkez ilçesi sýnýrlarý dahilinde 7,4 hektar alana sahip olan Mesir Tabiat Parký, Spil Daðý nýn kuzey eteklerinde yer alýyor ve þehir merkezinden karayolu ile 2 kilometre uzaklýkta. En yüksek 240 metre, en düþük 100 metrelik kotlarda olan alan, batýdan doðuya doðru eðimli bir yapýya sahip. Manisa Mesir Tabiat Parký nda; mesir yapýmýnda kullanýlan anason, çivid, çörek otu, hardal, havlican, kalanga, karabiber, kimyon, kiþniþ, teke mersini, meyan, günlük, portakal, rezene, zencefil, zerdeçal, yeni bahar, sakýz gibi bitkiler de yetiþtiriliyor. Ankara / cihan Fethiye de 81 ilden insan var FET HÝ YE Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (FTSO), böl ge so run la rý nýn doð ru tes pit e dil me si a ma cýy la her yýl dü - zen li o la rak ha zýr la dý ðý Sos yo-e ko - no mik Ra po ru, bu yýl da ki tap çýk ha lin de ya yýn la dý. Ha zýr la nan ki tap - çýk ta et kin yö ne tim stra te ji le ri nin ge liþ ti ril me si ne yö ne lik, Fet hi ye nin sos yal ve e ko no mik ve ri le ri ni i çe ren ra kam sal ve ri ler yer a lý yor. Ki tap çý - ðýn en faz la dik kat çe ken bö lü mü nü i se Fet hi ye nin top lum sal ve kül tü rel ya pý sý ný or ta ya ko yan tab lo o luþ tu - ru yor. Tab lo ya gö re Fet hi ye de 81 i lin ta ma mýn dan in san ya þý yor. Ya pý lan a raþ týr ma ya gö re 181 bin 144 nü fus lu Fet hi ye de, 37 bin 539 ki þi baþ ka il ler den ge le rek il çe ye yer leþ miþ. Fet hi ye ye dý þa rý dan ge - lip yer le þen il le rin ilk sý ra sýn da 2 bin 508 ki þiy le De niz li yer a lý yor. Ýl çe de ya þa yan en az nü fu sa sa hip i li i se 20 ki þiy le Hak kâ ri o luþ tu ru - yor. Muð la / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÇÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı