Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi."

Transkript

1

2 Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekânı unut!.. Daima çalışkan ol...

3 Sayg de er TEV liler, Türk E itim Vakf 4 May s 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç önderli inde, e itime gönül vermifl 205 hay rsever taraf ndan kuruldu. Vakf m z kuruluflundan itibaren 44 y l geride b rakt. Kuruldu u y l 119 ö renciye burs veren TEV, bu y l 8750 ö renciye iç burs, 1309 ö renciye d fl burs vermektedir. Bugüne kadar verdi imiz yurt içi bursu ve 1309 yurt d fl bursuyla e itim görmüfl bursiyerlerimizin baflar lar yla gurur duyuyoruz. Türkiye nin çeflitli illerinde, ba flç lar m z n adlar n n yaflat ld 23 adet e itim tesisi yapt rarak ve pek çok okula da destek vererek hedeflerimiz ve amaçlar m z do rultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Kurucular m z n arzu etti i ve hedefledi i gibi, TEV in kendi evlatlar TEV yönetiminin hemen her kademesine dahil olarak, bu eflsiz kurumu sahipleniyor. Bu hizmet anlay fl n n Vak f bursiyerlerince kesintisiz yürütülece ine inanc m z her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir. Türk E itim Vakf na ba flta bulunan hay rseverlerin say s her y l artarak devam etmektedir. Bu gönlü yüce insanlardan bir kaç yer ald reklam filmlerimizde, tüm do all klar yla yapt klar ba fl n onlara verdi i huzur ve mutlulu u anlat rlarken, TEV in güvenilir ve fleffaf yap s n içtenlikle vurgulamaktalar. Türk E itim Vakf, Türk Gençli i ni bilgi üreten ve kullanan bir konuma getirmek için 44 y ld r inançla çal fl yor. Ba flç lar, Vak f Yönetimi, bursiyerler ve gönüllüleriyle birlikte, her geçen gün büyüyen TEV ailesi tüm gücüyle E itim için, Türkiye için çal flmaya devam ediyor. Siz TEV dostlar na, Vakf m z n çal flmalar n ve haberlerini sunma f rsat buldu umuz dergimizin bu say s nda TEV zmir fiubesini tan tarak, e itime gönül verenleri ve evlatlar m z n baflar lar ndan baz lar na yer vermeye çal flt k. Keyifle okuyaca n z ümit ediyoruz. Sayg lar m zla, Turgut Bozkurt Genel Müdür

4 içindekiler 8 TEV, bu y l Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazanan gelece in lideri 55 genci tan tt Bursiyerlerimizi yar nlara en iyi flekilde haz rlamak istiyoruz TEV bursiyeri Gökçe Akgün, dünyada klasik bale ve senkronize yüzmeyi yapan tek kifli 1967 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Say : Türk E itim Vakf, Onursal Baflkanlar ad na doktora bursu veriyor TEV Dizi Toplant lar nda uzmanlar, bilgi ve deneyimleriyle bursiyerlere yön verdiler TEV bursiyerleri Resim ve Heykel konulu konferansta bulufltu E itimin Baflkenti Ankara kitab uluslararas platforma tafl nd TEV, de erli ba flç s Safiye Ayla y and TEV, de erli ba flç s Türkan Sedefo lu nu and Tüprafl Tiyatro Kulübü nden Bir Çocuksu Sergüzeflt TEV Ailesi, Kenter Tiyatrosu nda Türk Kad nlar Birli i nden örnek davran fl TEV Kayseri fiubesi nden tan t m aktivitesi Türk E itim Vakf ve Ege fl Kad nlar Derne i, e itim için el ele verdi Bal kesirli kad nlardan TEV e destek Trabzon Valisi K z lc k' n TEV i ziyareti Bursal TEV bursiyerleri Aktafl fabrikas nda 27 Ankara da 75. Y l Dinlenme ve Bak mevi nde TEV in tan t m yap ld TEV TÖL den haberler 30 Gelece in liderlerinin e itiminde öncü olmak sorumlulu umuzdur 34 Bu say m zda TEV zmir fiubesini ziyaret ettik. TEV fiube Baflkan Hüseyin Ö ütçen ve Baflkan Yard mc s Fatih Tanfer in ev sahipli inde zmirli bursiyer ö renciler ve ba flç larla bir araya geldik. Ba flç lara yönelik sa l k alan nda verdi i hizmetle dikkat çeken TEV zmir fiubesinin çal flmalar yla ilgili Hüseyin Ö ütçen ve Fatih Tanfer bilgi verdi. E itime hep gönül verdik < < < < < < < < < < < < < << < < < < < < < < < < << < < < < TEV bursiyeri ve TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Kantur, Mamak çöplü ünde bir mucize gerçeklefltiriyor Ali Kantur y llar aras nda TEV den ald bursla, Amerika da Sycruse Üniversitesi nde, fl daresi nde ve Endüstri Mühendisli i nde iki ayr dalda yüksek lisans yapt. TEV in yurt d fl bursiyeri olan Ali Kantur ayn zamanda ifl hayat baflar larla dolu bir ifl adam. Ankara Mamak Çöplü ünde gerçeklefltirdi i mucize, dilden dile dolafl yor. Güray Yücel ve fiükran Turgut TEV e yapt klar ba flla, maddi zorluklar içinde olan ö rencilere destek olmaktan dolay çok mutlu olduklar n vurguluyorlar On parma nda on marifet var derler ya, Gökçe Akgün de öyle. Yetenekleri, baflar lar saymakla bitmiyor. Dört yafl nda baleye gitmek istemesi ona çok farkl dünyalar n kap s n açm fl. Balenin yan nda yüzme sporuna ilgisi onu sualt nda bale yapmaya yönlendirmifl. Dünyada klasik bale ve senkronize yüzmeyi yapan tek kifli olan Akgün ün ayn zamanda karate alan nda dereceleri bulunuyor ve ney çal yor. TEV bursiyeri Gökçe Akgün, TEV in kendisine sundu u imkandan dolay mutlu oldu unu belirterek, TEV e ba fl yapan yard mseverlerin, karfl l k beklemeksizin yard mda bulunmas n n önemli oldu unu söylüyor. Serami e hobi olarak bafllad, tutkusu oldu Ege nin incisi güzel zmir Büyük kentlerde yaflayanlar, emekli olunca daha sakin bir yerde yaflaman n hayalini kurar. Hem metropolde yaflay p hem de sakin ve dingin bir hayat sürülebilecek kentlerden biridir zmir. Caddelerinde, korna çalan, yol hakk n almak için çeflitli manevralar yapan araç göremezsiniz. Kentin dinginli i insanlar na da yans m fl. Özellikte stanbul dan zmir e gidenler için yolda tan mad n z birileri size selam verirse flafl rmay n. Hele teflekkür ederse hiç Böyle bir kentte yaflanmaz m? 48 < < < < < < < < < < < < Seramik sanatç s fieyda Aksu, özellikle Osmanl motiflerinden etkilenerek yapt kaftan motifli seramik eserleriyle dikkat çekiyor. Kolyeden ev aksesuar na kadar farkl formlarda kaftan yeniden yorumlayan sanatç, turkuaz renginden de vazgeçmiyor. Hobi olarak bafllad seramik,tutkusu olan fieyda Aksu nun eserlerini yurt d fl nda da bulabilirsiniz. Bu s ra d fl baflar öyküsünü bir de fieyda Aksu dan dinleyelim. 58 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < mtiyaz Sahibi Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi ktisadi flletmesi ad na Ömer M. Koç Mualim Köy Mevkii P.K Gebze-Kocaeli Sorumlu Müdür Eda Noyan Büyükdere Cd. Kocabafl flhan No: 111 Kat: Gayrettepe / stanbul Yay n Kurulu Ali hsan Yalç n, Turgut Bozkurt, Bahattin Öztuncay, Güsel Bilal, Eda Noyan, Günseli Özen Ocako lu Dan flma Kurulu Davut Ökütçü, Ali hsan Yalç n, Abbas Güçlü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl, Av. Muktedir lhan, Bahattin Öztuncay Yaz flleri fiengül Küpücü (TEV), Serpil Kaya, Hande Akkafl Foto raf Savafl Batmaz Görsel Tasar m P nar Y ld z, Murat Helvac Reklam Yeliz Dönmez Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No:1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Bask Tarihi Bask ve Cilt Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. Had mköy Yolu Akçaburgaz Mahallesi 4. Bölge 9 Cadde 116. Sokak No: 2 Esenyurt/ stanbul Tel : (Pbx) Fax: E-Posta : Yönetim Yeri Türk E itim Vakf (TEV) Büyükdere Cad. Kocabafl fl Han No:111 K: Gayrettepe / stanbul Tel:

5 8 9 TEV, bu y l Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazanan gelece in lideri 55 genci tan tt Türk E itim Vakf n n, gelece in liderlerinin desteklenmesi amac yla 2007 y l ndan bu yana verdi i Üstün Baflar burslar, bu y l da TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç un kat l m yla düzenlenen toplant da tan t ld. Baflar l fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin e itimi için 44 y ld r çal flan Türk E itim Vakf, Üstün Baflar Bursuna hak kazanan ö rencileri 16 fiubat tarihinde Divan Kuruçeflme de düzenledi i toplant ile tan tt. TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç un ev sahipli inde düzenlenen ve bu y l Üstün Baflar bursuna hak kazanan 55 ö rencinin tan t ld toplant ya, TEV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ba flç lar, bursiyerler ve ifl dünyas ndan birçok davetli kat ld y l için seçilen 55 Üstün Baflar bursiyerinin tan t ld toplant da, aç l fl konuflmas n Türk E itim Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç yapt. Baflkan Ömer M. Koç duygular n flöyle dile getirdi; Bugün, Türk E itim Vakf n yücelten ve bugünlere getiren, ülkenin gelece ini yayg n ve kaliteli e itimde gören de erli ba flç lar m z n gurur günüdür. Menkul ve gayrimenkul varl klar n Vakf m za ba fllayarak ülkenin e itimine büyük hizmet eden bu hay rseverlere huzurunuzda sonsuz teflekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Üstün Baflar Bursunu kazanan gençlerimizden beklentilerimiz yük- sek olup, hepsinin gelecekte baflar - lar yla ad ndan söz ettirece ine inan yoruz. Kendilerini tebrik ediyor, baflar lar n n bundan sonra da devam etmesini diliyoruz. dedi. TEV Üstün Baflar Burslar Türk E itim Vakf, Türkiye de ilk defa gelece in liderlerinin desteklenmesi amac yla 40. kurulufl y l olan 2007 y l ndan itibaren Üstün Baflar Burslar vermeye bafllad. Geçti imiz y llardan halen 111 ö renci Üstün Baflar Bursu al yor ö retim y l nda da 55 ö renciye Üstün Baflar Bursu verildi. Üstün Baflar Bursuna, LYS (Lisans Yerlefltirme S nav ) de MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2 puan türlerine göre, ilk 2000 e giren, Mühendislik-Mimarl k, Sa l k Bilimleri, dari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk alanlar nda ö renim görmeye hak kazanan ö renciler baflvuru yapabiliyor. Bu amaçla, ÖSYM den ilgili puan türlerine göre ilk 2000 e giren ö rencilerin isim listesi istendi ve her üç daldan toplam 6 bine yak n ö renciye Üstün Baflar Burslar hakk nda bilgi mektubu gönderildi. Üstün Baflar Burslar için Türk E itim Vakf na 1700 aday, baflvuru dosyas - n ulaflt rd. Bu dosyalar LYS puanlar na ve diploma notlar na göre s ralamaya tabi tutularak 576 ö renci (ESSAY) kompozisyon ve liderlik testi s nav na davet edildi. Bu s navda adaylar verilen konu ile ilgili görüfllerini içeren kompozisyonlar n yazd ve kompozisyonlar iki ö retim üyesi taraf ndan okunarak puanland r ld. Ayr ca Baltafl Dan flmanl n deste iyle adaylara liderlik testi uyguland ve bu testler de Baltafl taraf ndan puanland - r ld. Bu s navlar sonras yap lan de erlendirmeye göre 158 ö renci mülakata davet edildi. stanbul da 3 gün, Ankara da 2 gün süreyle ö retim üyelerinden oluflan jüri taraf ndan adaylar liderlik vas flar aç s ndan de erlendirildi. Jürinin puanlama sonucuna göre, 40 ö renci Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazand. TEV Yönetim Kurulunun alm fl oldu u karar gere i TEV in iflletti i TE- V TÖL den de LYS de ilk 2000 e giren 11 ö renciye Üstün Baflar Bursu tahsis edildi. Sanat alan nda da 4 aday, yine konusunda uzman ö retim üyeleri huzurunda gerçeklefltirdikleri dinleti program sonucunda, üstün baflar bursunu almaya lay k görüldü. Böylece ö retim y l nda toplam 55 ö renci TEV Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazand. TEV Üstün Baflar Bursunu alacak ö rencilerden 10 u LYS de ilk 100, 22 si ilk 500, 8 i ilk 1000, 11 i ilk 2000 içerisinde yer al yor. Sanat alan ndaki 4 bursiyer ise özel yetenek s nav ile üniversiteyi kazand. Bursiyerlerimizin 17 si Ankara da, 34 ü stanbul da, 2 si Eskiflehir de, 1 i zmir de, 1 i Adana da ö renim görüyor. Ö renciler ailelerinin bulunduklar illere göre Türkiye nin 24 ilinden, nüfuslar n n olduklar ile göre 37 ilden gelmekteler. Bursiyerlerin 22 sini k z, 33 ünü erkek ö renci oluflturuyor. Bo aziçi Üniversitesi nde 20; Bilkent Üniversitesi nde 7; Koç Üniversitesi nde 7; Hacettepe Üniversitesi nde 5; ODTÜ de 5; stanbul Üniversitesi nde 4; Anadolu Üniversitesi nde 2; Çukurova, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Dokuz Eylül, Galatasaray ve Sabanc Üniversitelerinde birer olmak üzere toplam 55 bursiyerimiz e itim görüyor. Bursiyerlerimizin 20 si Mühendislik, 10 u dari Bilimler, 10 u Sa l k Bilimleri, 6 s Hukuk, 4 ü Sosyal Bilimler, 4 ü Müzik, 1 i Temel Bilimlerde ö renim görmekte. Bu bursa hak kazanan ö rencilerin her birine ö retim y - l nda toplam TL, 166 bursiyerin tamam na ise toplam TL. burs ödemesi yap lacak olup, baflar l olduklar takdirde burslar master, doktora e itimlerinde de devam ettirilecek. Bu gençlerin en iyi flekilde yetiflmesi için konferanslar/seminerler düzenlenerek, konusunda uzman kiflilerden çeflitli konularda e itim almalar sa lan yor.

6 10 11 Üstün Baflar Bursunu almaya hak kazanan ö renciler düzenlenen toplant da birer konuflma yaparak duygu ve düflüncelerini dile getirdiler. Merhaba Say n TEV Ailesi; Ben Duygu Çiçek. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne bu y l girdim. Bunun vermifl oldu u gurur, Türk E itim Vakf bursiyerlerinden biri seçilmemle daha da katland. Polis memuru babam n ve emekli ö retmen annemin deste ini, hep üzerimde hissettim. Onlar n bana olan güveni ve fedakarl klar baflar lar mda büyük pay sahibidir. Ankara'da do up büyümeme ra men hiç bir zaman tam olarak Ankaral olamad m çünkü liseyi stanbul'da, Galatasaray Lisesinde yat l okudum. Türk E itim Vakf n n Üstün Baflar Bursiyerlerinden biri olmak benim için pek çok aç dan önemli. Öncelikle üniversite y llar hedeflerimizi gerçeklefltirme yolunda ciddi ad mlar att m z bir dönemdir. Bu y llarda ve daha ileride beni maddi ve manevi anlamda destekleyen ve motive eden bir gücün olmas çok gerekli. Ancak en önemlisi, Türk E itim Vakf bir kurulufl olman n ötesinde; ba flç lar, üyeleri ve bursiyerleriyle tam bir bütünlük sa lamay baflarm fl ve kelimenin gerçek anlam yla ''aile'' olmay baflarm fl bir vak ft r. En çok da böyle bir ailenin parças olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu gurur ve mutlulu un verdi i güçle, ben de toplumda istikrar ve demokrasinin sa lanmas için vazgeçilmez olarak gördü üm hukuk alan nda çok önemli baflar lar elde edip, ülkemizin bu yönde geliflmesine önderlik edecek isimlerden biri olmak için elimden geleni yapaca m. Ve yine ülkemizin kalk nmas için en önemli koflullardan olan ''e itimin geliflmesi''ne bu de erli vakf n kurulufluna öncülük ederek büyük katk sa layan Say n Vehbi Koç'un bu hediyesinin Türkiye'nin dört bir yan na ulaflmas n sa lamak ve ancak e itimli insanlarla var olabilecek daha ayd nl k yar nlara ulaflmak dile iyle. Teflekkürler. Duygu Çiçek Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk E itim Vakf n n çok de erli yönetim kurulu ve de erli bursiyer arkadafllar m, Türk E itim Vakf ile tan flmam 8. s n f ö rencisi iken, okul müdür yard mc m z n TEV TÖL diye bir okul oldu unu ve niteliklerimin okul kriterlerine uygun oldu unu söylemesiyle gerçekleflti. Babam müzik ö retmeni, annem ise ev han m d r. O y llarda ablam üniversiteyi bitirmifl, a abeyim ise üniversite ö rencisi idi. Bu profilden ailemin ekonomik yap s n, sosyal hayat n tahmin edebilece inizi san yorum y l nda TEV TÖL ün s navlar na girip, okulu tam burslu kazand mda Türk E itim Vakf n n ülkemizde ö renim gören, ekonomik durumu iyi olmayan zeki ö renciler için ne anlama geldi inin fark na vard m. Geçmifl y llarda gazete ve televizyonlarda ad n duydu umuz birçok ö rencinin, Anadolu nun ücra köflelerinden toplanarak, ülkemize kazand r lmas, TEV hakk ndaki düflüncelerimizi pekifltirmiflti. Ailem böyle bir okulun ö rencisi oldu um için, her aile ve arkadafl toplant s nda bu durumu gururla dile getirmifl, çevresindeki zeki ö rencilerin TEV TÖL e kazand r lmas için u raflm flt r. Ben TEV TÖL e girdikten sonra, memleketim Uflak tan birçok ö renci TEV bursuyla ö renim görmeye bafllam flt r. Tek maafll bir ö retmenin çocu u olarak, hayat - m n ak fl n de ifltiren, hiçbir zaman akl m za dahi gelmeyecek f rsatlar sunan, bizleri Anadolu nun çeflitli yerlerinden toplayarak, ça dafl, demokratik ve laik ö retilerle donatan Türk E itim Vakf na teflekkür ediyorum. Önümüzdeki y llarda benim de, maddi ve manevi her aç dan Türk E itim Vakf n n bir destekçisi ve gönüllüsü olaca mdan, hiç kimsenin kuflkusu olmas n. yi ki vars n z Eren Kahraman Sabanc Üniversitesi kt. dr. Bil. Fak. Ekonomi-Yönetim Bilimleri De erli konuklar, hepinizi sayg yla selaml yorum, hofl geldiniz. Ad m Kaan Tosun. Orta Do u Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli i ikinci s n f ö rencisiyim. Orduluyum ancak çocuklu umdan beri Ankara day m, Ankara da okudum ve okumaya devam ediyorum. Ankara Nam k Kemal lkö retim Okulundan 2004 y l nda mezun olduktan sonra Ankara Gazi Anadolu Lisesini kazand m. Annem ö retmen, babam ise bankac. fiu an lise son s n fta okumakta olan bir de k z kardeflim var. Bu sene Türk E itim Vakf ailesine kat lmaya hak kazanan ö rencilerden biri de benim. Bu genifl ve s - cak ailenin bir üyesi olmaktan ötürü k vanç duyuyorum. Bizleri gelece in lider adaylar olarak gören ve üstün baflar l olarak nitelendiren, 44 y ld r gerek sa lad burs imkanlar yla, gerek yapt rd ve yap lmas na katk da bulundu u e itim tesisleriyle ve daha birçok proje ve faaliyetlerle e itime yurt çap nda destek veren en önemli vak flardan biri oldu unu kan tlam fl olan Türk E itim Vakf taraf ndan verilen ve baflar n n kriterlerinden yaln zca biri oldu u üstün baflar bursunu almaya lay k görülmenin hakl gurur ve mutlulu unu yafl yorum. Bugüne kadar TEV ailesinin ferdi olmufl ve mevcut tüm bireyler gibi bu sene üstün baflar bursunu almaya hak kazanan bizler de bu büyük ailenin mensubu olmakla ömrümüzün sonuna kadar onur duyaca z. Bugün burada bulunuyor, bu konuflmay yap yor olmaktan dolay büyük bir mutluluk içerisindeyim. Sözlerimi bana ve daha birçok gence bu duygular yaflatt için, TEV li olman n hakl gururunu yaflatt için Türk E itim Vakf n n tüm üyelerine, tüm destekçilerine teflekkürlerimi sunarak, Türkiye nin çok daha ayd nl k bir gelece e tafl nmas na Türk E itim Vakf ailesi olarak hep beraber katk da bulunabilmek ümidiyle bitiriyorum. Teflekkür ederim. Kaan Tosun Orta Do u Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli i Sayg de er Türk E itim Vakf üyeleri ve sevgili bursiyerler; Ben Ece Sezgince stanbul do umluyum. Galatasaray Lisesinde yat l okudum. ÖSS ye stanbul da haz rland m ve girdim. Bo aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü kazand m. Bu y l ise ngilizce haz rl k okumaktay m. Annem ve babam stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi mezunudur, flu anda ikisi de emekliler ve Antalya da pansiyon iflletiyorlar. kisi de meslek seçimi konusunda her zaman bana yard m ettiler, destek oldular ve en önemlisi beni seçimimde hep özgür b rakt lar. Bu özgürlük ayn zamanda bana bir sorumluluk yükledi ve flu soruyla karfl karfl ya b rakt : ben gelece im için hangi mesle- i seçecektim? Asl nda hep ne rakamlarla, formüllerle, ne de mimarl k veya kimyayla ilgilenmedi imi, toplumlar, toplum de erleri ve iliflkilerini içeren, ilgilendiren bir dalda ilerlemek istedi imi biliyordum. Ancak bu hukuk mu, sanat m, iktisat m yoksa sosyoloji mi bilemiyordum. ÖSS ye haz rland m senede tan flt m, konufltu um sosyal bilimlerle u raflan insanlar, Türkiye nin toplum bilimine duydu u, hep var olmufl olan ve son y llarda artan ihtiyaç, kiflisel özellik ve becerilerim beni sosyoloji bölümünü seçmeye itti. ÖSS de ald m baflar l sonuçla Bo aziçi Sosyoloji Bölümü nü tercih ettim. fiimdi Türk E itim Vakf ndan bu önemli bursu alabilmekle endiflelerimin büyük bir k sm n n gereksiz oldu unu görüyorum. Ben de Türk E itim Vakf Üstün Baflar Bursunun gerek maddi gerekse manevi sorumluluklar n n bilincinde olarak, bireysel ve sosyolog kimli imle flimdi ve ileride bu ihtiyaçlar lay k yla karfl layaca ma flimdiden Türk E itim Vakf na söz vermekteyim. Türk E itim Vakf bana göre ileri görüfllülü e sahip, kendini Atatürk Türkiye sine adam fl, ülkemiz için çok önemli bir kurumdur. Bu kurumun bir parças olmak benim için çok gurur verici. Teflekkürler. Ece Sezgin Bo aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

7 12 13 Türk E itim Vakf, Onursal Baflkanlar ad na doktora bursu veriyor Türk E itim Vakf 1967 y l nda Merhum Vehbi Koç un önderli inde 205 hay rsever taraf ndan kuruldu. Bu de erli büyüklerimiz; Vehbi Koç, Dr. Nejat F. Eczac bafl, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ve Ayd n Bolak, hem Türk E itim Vakf n n kurulmas na öncülük ettiler hem de uzun y llar çok de erli hizmetlerde bulundular. Ebediyete intikal etmelerinin ard ndan TEV Yönetim Kurulu taraf ndan, Onursal Baflkanl k mertebesine lay k görüldüler. Türk E itim Vakf Yönetim Kurulu, Onursal Baflkanlar n n ad n ölümsüzlefltirmek amac yla adlar na doktora bursu vermeyi kararlaflt rd. Üniversiteleri taraf ndan önerilerek, Onursal Baflkanlar ad na verilen doktora bursunu almaya hak kazanan gençler, duygu ve düflüncelerini si için kaleme ald lar. TEV den ald m destek beni daha yüksek hedefler koymak için yüreklendiriyor Bo aziçi Üniversitesi flletme bölümü Pazarlama Anabilim dal nda 1. s n f doktora ö rencisiyim. Ayn üniversitenin sosyolojini bölümünü onur derecesi ile tamamlad ktan ve iflletme alan nda yüksek lisans m yine ayn üniversitede yapt ktan sonra pazarlama alan nda akademisyen olma hedefi ve bu anabilim dal n n bilim- Vehbi Koç sel geliflimine katk da bulunmak arzusuyla bu alanda doktora program na bafllam fl bulunuyorum. Türk E itim Vakf, Vehbi Koç un 1967 y l nda bu güzide vakf kurarken öngördü ü misyon do rultusunda ve kurumun Onursal Baflkanlar n n adlar n ölümsüzlefltirmek amac yla doktora ö rencilerine burs vermeye bafllam fl ve ülkemizde e itime verdi i maddi ve manevi deste i bir ad m daha ileri tafl m flt r. Ülkemizde akademisyen olmak için geçilmesi gereken bu zorlu süreçte, Türk E itim Vakf n n Onursal Baflkanlar ndan merhum Vehbi Koç ad na verdi i bursu almaya hak kazand m için onur ve mutluluk duyuyorum. Türk E itim Vakf ndan ald m destek beni daha da s k çal flmak ve daha yüksek hedefler koymak için yüreklendiriyor. Bana verilen bu deste in hakk n vererek, doktora e itimimi baflar yla tamamlamak ve daha sonra da bu alanda hem üniversitemi hem de ülkemi baflar yla temsil etmek istiyorum. Amac m bu süreçte edinece im bilgi ve kazan mlar, arkadan gelen Türk gençlerine aktarmak ve Türk E itim Vakf n n ilkeleri ve de erleri do rultusunda ça dafl, e itimli, Atatürk ilkelerine ba l ve ülkesinin ve insanl n daha ileriye gitmesini üzerine vazife edinmifl nesiller yetiflmesine katk da bulunmakt r. Gökçe Yay ml Bo aziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü flletme Anabilim Dal Pazarlama Doktora Program Ö rencisi (TEV -Vehbi Koç Onursal Bursiyeri) TEV doktora burslar gençlere yeni f rsatlar sunuyor TEV doktora bursunu almaya hak kazand m için her fleyden önce çok gurur duydu umu belirtmek istiyorum. Hem bu prestijli burs için beni öneren Bo aziçi Üniversitesi flletme bölümüne hem de TEV in de erli kurucular ndan Dr. Nejat Dr. Nejat Eczac bafl Eczac bafl ad na verilen bu bursa beni lay k görerek doktora çal flmalar m daha rahat bir flekilde ilerletmeme sa lad katk için Türk E itim Vakf na çok minnettar m. leride ayn flekilde ben de akademik olarak ilerlemek isteyen baflar l arkadafllar ma destek olarak benzer bir yard mda bulunmak istiyorum. Yeni mezun ya da ifl dünyas nda tecrübe edinmifl olsun, baflar l insanlar n akademik hayata yönelmesi için teflvik edilmesi gerekti ini düflünüyorum. Ancak bu sayede kendi baflar hikayelerimizi yaratabilece imize ve ülkemizin geliflmiflli ine katk da bulunabilece imize inan yorum. Çevremde tan d m birçok insan akademik olarak e itimine devam etmek istiyor oldu u halde ekonomik sebeplerden ötürü ifl dünyas n akademik hayata tercih ediyor. Bu sebeple TÜB TAK ve MEB ile beraber TEV in sa lad doktora burslar n n Türk gençlerinin bilim dünyas nda ilerlemesi ad na önünü açmas ve f rsatlar sunmas bak m ndan çok önemli oldu una inan yorum. Bu tür destekler sayesinde bilim dünyas nda ilerlemenin göstergesi say lan akademik yay nlar ve özgün araflt rmalar n sadece niceliksel de il niteliksel olarak da artaca n düflünüyorum. Bo aziçi Üniversitesi flletme bölümünde doktora yapan arkadafllar m n birço unun da bu görüflü desteklercesine yapm fl olduklar çal flmalarda oldu u gibi benim de kendi alan m olan pazarlama konusunda yazd - m bir makalenin uluslararas hakemli ve endeksli bir dergiye kabul edilerek bas lm fl olmas, benim için bu aflamada ayr ca gurur verici. Bununla beraber, tüketici davran fllar dersinde yazm fl oldu um bir makalem ile Malezya da yap lan uluslararas bir konferansa davet edilerek sunum yapm fl olmak da benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Yak n zamanlarda da tüketicilerin ürün tercihleri üzerine yapm fl oldu umuz bir araflt rma makalesini tamamlad k ve önde gelen bir akademik dergiye sunduk. Tüm bu çal flmalar n ortak noktas ise TEV bursunu almaya bafllad m son bir y l içerisinde gerçekleflmifl olmas. Bu sayede daha rahat bir çal flma ve düflünme ortam na sahip oldum. Doktoram bitirdikten sonra beklentilerim yurt d fl nda prestijli bir okulda doktora sonras ö renim yapmak ve ard ndan Türkiye de önde gelen bir üniversitede hem araflt rmac hem de e itmen akademisyen olarak çal flmak. Ayn zamanda baflar l bir akademisyenin alan nda öncü kiflilerle iflbirli i içinde olmas gerekti ine inan yorum. Bu sebeple uluslararas alanda daha fazla say da konferanslara kat lmay ve en iyi say lan dergilerde yay n yapmay umuyorum. O uzhan Aygören Bo aziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü flletme Anabilimdal Pazarlama Doktora Program Ö rencisi (TEV-Dr. Nejat Eczac bafl Onursal Bursiyeri)

8 14 15 Bu bursa lay k olabilmek için elimden geleni yapmaya çal flaca m Gelecekteki planlar m gerçeklefltirmemde ald m bursun katk s büyük Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ismi, hukuk fakültesi ö rencilerinin, ilk olarak ikinci s n fa geldiklerinde ceza hukuku derslerini almaya bafllay nca ö rendikleri bir isimdir genellikle. Oldukça yeni kuflak bir hukukçu olarak benim, hocan n ismini ve eserlerini duyup okumaktan öte, kendisi- Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ni bizzat görme flans n elde etti im gün, hukuk fakültesindeki ö rencili imin daha ilk gününe denk gelir. Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, akademik y l n n aç l fl dersini, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer hoca yapm flt. Hepimiz için son derece keyifli, gözümüzü bile k rpamadan dinledi imiz bir ders olmufltu. Böylece akademik hayat m, hocan n dersi ile bafllad. Daha sonra da birkaç kere Dönmezer hocay dinleme f rsat m oldu. Hocalar n hocas Dönmezer in say s belirlenemeyen eserleri, hala her hukukçuya yol göstermektedir. Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku adl eser, her ceza hukukçusu için bir baflyap t ve adeta bir baflucu kitab niteli indedir. Bizler için bu kadar büyük anlam ve her çal flmam za katk s olan Dönmezer hocan n, kurucular ndan biri oldu u Türk E itim Vakf n n, Onursal Baflkanlar Burslar ndan, TEV-Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Onursal Bursu na lay k görülmüfl olmam, benim için çok büyük bir gurur vesilesi oldu. Halen kamu hukuku doktora program n n ö rencisi oldu um Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü taraf ndan böyle bir bursa aday gösterildi im söylendi inde çok gurur duydum. Yaklafl k befl y ld r araflt rma görevlisi olarak çal flmakta bulundu um Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal nda, Dönmezer hocam z n yetifltirdi i de erli hocalardan biri olan Prof. Dr. Feridun Yenisey hocam z n öncülü ünde gerçeklefltirdi imiz konferanslarda, seminerlerde; kimi zaman yurt d fl ndan gelen hocalar n konuflmalar n veya eserlerini dinleyiciler/okuyucular için Türkçe ye çevirerek; kimi zaman yurdun çeflitli yerlerindeki barolarda di er konuflmac larla birlikte yapt m sunumlarla ve her türlü di er çal flmayla birlikte, Dönmezer hocan n yolundan yürüyerek, genifl kitlelere ulafl p, ceza hukukumuzun geliflmesi ve ö retilmesine katk da bulunmaya çal flmaktay m. Dönmezer hocan n yaratt ekol, onun yetifltirdi i hocalara, onlardan da biz yeni kuflak genç hukukçulara geçerek devam etmektedir ve ben, hocan n ad na verilen bu bursa lay k olabilmek için elimden geleni yapmaya çal - flaca m. Hande Ulutürk Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Ö rencisi (TEV-Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Onursal Bursiyeri) 2000 y l nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü Hat Ana Sanat Dal 'nda bafllad m lisans ö renimimi 2004 y l nda ikincilik derecesiyle tamamlayarak, Sabanc Ödülüne lay k görüldüm. Ayn bölümde devam etti im Yüksek Lisans e itimimi Yunanis- Ahmed Ayd n Bolak tan daki Türk Eserlerinde Kitabeler isimli tez ile tamamlad m y l nda bafllad m Doktora e itimime Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Yaz program nda devam etmekteyim. Doktora e itimimin ikinci döneminde Türk E itim Vakf n n kuruluflunda öncülük eden onursal baflkanlar ndan Ayd n Bolak ad na verilen bir bursu almaya hak kazand m. Birçok vakf n kurucu üyeli ini yapm fl olan Ayd n Bolak, Türk Petrol Vakf bünyesinde hat ve tezhip baflta olmak üzere geleneksel sanatlar m za ait önemli bir koleksiyonun oluflturulmas na öncülük etmifltir. Bu bursu almaya hak kazanm fl olman n yan s ra hat sanat n seven ve koruyan bir kifli ad na verilen bu de erli bursa sahip olmak benim için ayr bir gurur vesilesi olmufltur. Güzel Sanatlar E itimi, kullan lan malzeme, araç-gereç ve edinilmesi gereken sanat kitaplar bak m ndan masraf gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte yap lan çal flmalar gelifltirmek, kiflinin kendi yetenek ve emeklerinin yan nda kullan lan malzemenin kalitesine de ba l d r. Ald m bursla yeni malzemeler kullan p, farkl teknikler deneyerek çal flmalar m gelifltirmeyi sürdürmekteyim. Gelenekten yola ç kan güncel, özgün ve nitelikli tasar mlar oluflturup, kiflisel sergiler açmay hedefliyorum. Sanat e itimimin yan s ra kariyerimde yükselmek için yabanc dil e itimime de devam etmekteyim. Bu hedefler do rultusunda gelecekteki planlar m gerçeklefltirmemde ald m bursun büyük katk s oldu una inan yorum. Türk E itim Vakf n n kuruluflunda öncülük etmifl büyüklerimize, ba fl yapan tüm hay rseverlere, emek veren TEV yönetimine ve çal flanlar na teflekkür ediyorum. Gelecekte de ald m bursun sorumlulu unun bilincinde hareket ederek, TEV'in burs imkanlar n destekleyen ve katk da bulunan ba flç lardan biri olmay can gönülden diliyorum. Berrin Yapar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Geleneksel Türk El Sanatlar Doktora Prg. Ö r. (TEV-Ahmed Ayd n Bolak Onursal Bursiyeri)

9 16 17 TEV Dizi Toplant lar nda uzmanlar, bilgi ve deneyimleriyle bursiyerlere yön verdiler TEV Dizi Toplant lar nda, flu an ifl hayat nda olan genelde eski TEV yurt d fl bursiyerlerinden oluflan konuflmac lar ile gönüllü TEV dostlar bilgi ve deneyimlerini genç bursiyerlere aktard lar. Türk E itim Vakf, bursiyerlerine yönelik düzenledi i sosyal faaliyetler kapsam ndaki dizi toplant larla hem bursiyerlere rehberlik ve dan flmanl k hizmeti veriyor hem de konusunda uzman konuflmac lar davet ederek, bursiyerlerin çeflitli konularda ayd nlanmas n sa l yor. Bu y lki konuflmac lar aras nda, hepsi birer TEV yurt d fl bursiyeri olan; Türkiye ye kredi kartlar n n getirilmesinde büyük eme i geçen eski bankac ve ö retim görevlisi Osman Erk, Ata Portföy Yön. A.fi. Genel Müdür Yard mc s Mehmet Gerz, Venüs Do altafl ve Madencilik in sahibi Erdem Ertay, Cumhuriyet Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilimdal doktoru Prof. Dr. Mustafa Turan, tiyatro sanatç s, Amerika n n en tan nm fl rejisörlerinden Merve Taflkan Kaçar, Gras Savoye Willis Direktörü Ahmet Devrim Eriflkon, yurt içi bursiyeri fiehir Tiyatrolar Oyuncusu stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar nda Diksiyon Ö retmeni Yrd. Doç. Asl Y lmaz Davuto lu, ayr ca eski Koç Grubu üst düzey yöneticilerinden Yönetim ve letiflim Dan flman Can Ça dafl, Baltafl Eksen Dan flmanl k dan Dilek Dicleli yer ald. Konuflmac lar, çok de erli bilgi ve deneyimlerini bursiyerlere aktararak, etkili bir seminer gerçeklefltirdiler. Bursiyerler çok keyif ald klar bu toplant larda di er TEV li bursiyerlerle de tan flma f rsat buldular. Burs nedir? Kimlere verilir? Burs "...yüksek ö renim gören Türk gençlerinin sosyal ve kültürel geliflimlerini kolaylaflt rmak amac ile normal ö renim süresince baflar l ve ihtiyaç sahibi ö rencilere..." yap lan ödemelerdir. Ülkemizde çok say da burs veren kurum olmas na karfl l k, bu say ihtiyac karfl lamakta yetersizdir. Binlerce genç burs kayna na ulafl rken, binlerce genç ise aç kta kalmaktad r. Bursun krediden fark geri ödenmemesidir. Buna ra men her burs veren kayna n, yaz l veya sözlü bir beklentisi vard r. Yeter ki bu beklentiler bursiyerin mental ve fiziksel dünyas na k s tlamalar fleklinde yük getirmesin. Sosyal Devlet, vatandafl na e itim olanaklar n sa lamak için destek vermektedir. Bu amaçla Kredi ve Yurtlar Kurumu arac l ile 100 binin üzerinde gence kredi ve burs imkan sa lamaktad r. Ülkemizde devletin d fl nda sivil toplum kurulufllar ve özel kurumlar da burs vermektedir. Bununla birlikte binlerce genç daha, burs veya kredi almaya ihtiyaç duymaktad r. S nav sistemimiz ve girifl puanlar dolay s ile yaflad ilden çok uzaktaki flehirlere gitmek zorunda kalan gençlerimiz burs kayna bulamay nca okumaktan vazgeçip, köyüne dönme tehlikesiyle karfl karfl yad r. Bursiyerler nas l seçilir? Ortaö retimi bitirip fakültesine gelen ö renciler her yönden yard ma Necmettin Ba c Türk E itim Vakf E itim Koordinatörü ve yol göstericiye gereksinim duyarlar. Devlet d fl nda sivil toplum kurulufllar ve özel kurumlar genelde burslar flu flekilde tahsis ederler; fakültelerin bursiyer seçim komisyonlar, Eylül ve Ekim aylar nda yap - lan baflvurular de erlendirirler. Kaynaklar n, ad geçen fakülteye verecekleri burs say s ve bursiyer seçimi için gerekli belgeler fakültenin ilan tahtas nda daha önceden ilan edilmifltir. Ne yaz k ki ö rencilerimizin kendileri için hayati önem tafl yan bu bilgi formlar n okuma al flkanl klar pek yoktur. Gerekli bilgileri kulaktan kula a ö renmeye çal fl rlar. Baflvuru zaman n kaç r rlar. Ö rendikleri zaman da ifl iflten geçmifl olur. Bu onlara bir ders olur ama bedeli ne yaz k ki a r olur. Fakülte seçim komisyonu, burs kayna sa layan kurumun ay rm fl oldu u kontenjan n n birkaç kat kadar baflvuru dosyas n kaynak sorumlusunun önüne koyar. Belirlenen günde komisyon, yetkili ve ö renciler mülakat için bir araya gelirler. flte bu noktada kaynak sa lay c kriterlere uyan ö rencilerden kontenjan kadar aday asil olarak seçebilir. Yedekte seçilen ö rencilere s ra gelme ihtimali çok zordur. Ancak asil olarak seçilen ö renci vazgeçerse s ra gelebilecektir. Çocuklar, bizim çocuklar m zd r ve çaresizlik içindedirler. Her çözümü devletten bekleyemeyiz. Herkesin, her vatandafl n elini cebine atmas, "Benim verdi im bir damladan ne olur?" dememesi burs veren sivil toplum kurulufllar na küçük deste- ini ulaflt rmas, damlalarla oluflan o gölden de daha fazla gence burs olana sa lanmas na katk da bulunmas gerekir. Verilen burs, Türkiye'de ( TL/ay) ö rencilerin bar nma ve beslenme giderlerine yetmemektedir, bir ö rencinin bütün ihtiyaçlar n karfl layamamaktad r. Onun için, ciddi kaynaklar, bursu, nakit olarak vermek yerine, yurtlar yaparak ve iflletmesini denetleyerek daha verimli çözümleri düflünmelidir. Bursiyer olarak seçilmifl olmak ö renciye bir ayr cal k kazand r r. Bu ayr cal k, özgeçmiflinde yer al rsa ifl dünyas nda öncelik kazan r. Yeterki bursiyer bunun fark nda olsun ve bu ayr cal n kendine kazand rd etik de erin sorumlulu unu tafl s n, gelecekte kendisi de bir burs veren olsun. Bu yaz Hürriyet Gazetesi nde yay nlanm flt r.

10 18 19 TEV bursiyerleri Resim ve Heykel konulu konferansta bulufltu TEV Ankara bursiyerleri TEV in düzenledi i Resim ve Heykel bafll kl konferansta bir araya geldi. Bursiyerlerin kiflisel geliflimlerine katk da bulunmak amac yla düzenlenen konferansa yo un ilgi vard. Konferans n aç l fl konuflmalar n Ömer Turna, Güsel Bilal ve Turgut Bozkurt yapt. Daha sonra hocalar n hocas olarak bilinen Prof. Dr. Zafer Gençayd n taraf ndan resim, Gazi Üniversitesi Ö retim Görevlisi Heykelt rafl Necmettin Ya c taraf ndan ise heykelle ilgili konferans verildi. Konferans n son bölümünde, ODTÜ stanbul Mezunlar Derne i eski baflkan Arif Aygündüz bursiyerlere, gelece e kendilerini nas l haz rlamalar gerekti i konusunda bir konuflma gerçeklefltirdi. Konferans, Viyolonsel Sanatç s Firuze Rushai ile Yan Flüt Sanatç s Alican Ergüç ün verdi i mini konserle tamamland. Prof. Dr. Zafer Gençayd n E itimin Baflkenti Ankara kitab uluslararas platforma tafl nd Vehbi Koç Vakf Vehbi Koç ve Ankara Araflt rma Merkezi (VEKAM) ile Türk E itim Vakf (TEV) Ankara fiube Baflkanl n n destekleri ile haz rlanan ve 2008 y l nda Türkçe bas m ile yay n hayat na giren E itimin Baflkenti Ankara kitab, bu kez ngilizce bas m yap larak uluslararas platforma tafl nd. Arif Aygündüz Necmettin Ya c E itimin Baflkenti Ankara - Ankara: Capital of Eduvation n tan t m, 4 Mart 2011 günü Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesinde e itim belgeleri sergisi, konser ve kokteyl eflli inde gerçeklefltirildi. Sergiye, Önceki Adalet Bakanlar ndan Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, ilk Kültür Bakan Prof. Dr. Talat S. Halman, TEV Genel Müdür Yard mc - s Güsel Bilal, Ankara fiube Baflkan Ömer Turna, VEKAM Müdürü Zeynep Önen ve çok say da yabanc ülkenin E itim ve Kültür Atafleleri ile bilim, sanat ifl dünyas ndan seçkin konuklar kat ld. Gece, Prof. Dr. Talât S. Halman n aç l fl konuflmas yla bafllad. Kitab n yazar Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya, çal flmas hakk nda bilgi verdi. TEV Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal sergi hakk ndaki düflüncelerini dile getirdi. Kitab n yazar ile sergide eme i geçenlere teflekkür etti. Ard ndan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar ö rencileri Türk Beflleri nin eserlerini piyona eflli inde seslendirdiler. Kitab n tan t m ndan sonra, Cumhuriyet döneminde Ankara da aç lan önemli e itim kurumlar na iliflkin belgeler, foto raflar ile e itim araç ve gereçlerinden oluflan bir sergi de aç ld y l ndan bugüne de in devam eden AKILÇA I projesinin son sergisi olan Education in the Formation of Contemporary Turkey: Document and Visual Mementos II (Ça dafl Türkiye nin Oluflumunda E itim: Belge ve Görsel An lar II), Rahmi Koç Müzesinde sergilendi. Sergi, 14 Mart-24 tarihleri aras nda VEKAM da, 10 Haziran- 10 Eylül 2011 tarihleri aras nda da Türk-Amerikan Derne i nde (TAD) aç larak izleyicilerin hizmetine sunulacak. VEKAM ve TEV Ankara fiubesi Baflkanl ifl birli inde haz rlanan bu kitap, bilimsel araflt rma yapanlarla, kültür ve sanat kurumlar n n yararlanmas na sunuldu.

11 20 21 TEV, de erli ba flç s Safiye Ayla y and TEV in de erli ba flç s ve Türk Sanat Müzi i nin ölümsüz sesi Safiye Ayla Targan, aram zdan ayr l fl n n 13 üncü y l nedeniyle kabri bafl nda gerçeklefltirilen törenle an ld. Türk Sanat Müzi i nin benzersiz sesi Merhume Safiye Ayla Targan için 14 Ocak 2011 günü Zincirlikuyu Mezarl ndaki kabri bafl nda TEV taraf ndan düzenlenen anma törenine; sanatç n n yak nlar, dostlar, TEV yetkilileri ve bursiyerleri ile TEV in gerçeklefltirdi i ses yar flmas nda Safiye Ayla ad na yar flm fl gençler kat ld. Sesi ve yorumuyla bir döneme damgas n vuran de erli sanatç Merhume Safiye Ayla Targan, tüm mal varl n TEV e ba fllad. Sanatç n n vasiyetnamesi gere i; e itim-ö retim y l ndan bu yana, müzik ve güzel sanatlar alanlar nda e itim gören yetenekli, ancak maddi imkânlardan yoksun ö rencilere, TEV taraf ndan burs sa lan yor. Bugüne kadar Safiye Ayla Targan fonundan 976 ö renciye burs verildi ö retim y l nda 85 ö renci bu fondan yararland. TEV, de erli ba flç s Türkan Sedefo lu nu and Türk E itim Vakf n n de erli ba flç s Türkan Sedefo lu, vefat n n 20. y l nda, gerçeklefltirilen törenle an ld. Türkiye de radyo reklamc l n n kurucular aras nda yer alan merhume Türkan Sedefo lu için 25 Ocak 2011 Sal günü düzenlenen törene; yak nlar, ad na yapt r lan okulun ö rencileri, burs fonundan yararlanan ö renciler ve TEV yetkilileri kat ld. stanbul da 23 Mart 1929 da dünyaya gelen Türkan Sedefo lu, 23 Ocak 1991 de geçirdi i elim bir trafik kazas sonucu hayat n kaybetti. Menkul ve gayrimenkullerini TEV e ba fllayan Sedefo lu, ba fl n n gelirlerinin bir k sm yla okul yap lmas n, her y l Darüflflafaka Lisesinden iyi dereceyle mezun ö rencilere ve anas z babas z olanlara öncelik tan narak kendi ad na burs verilmesini istemiflti. Türkan Sedefo lu Fonundan, bugüne kadar baflar l ve maddi deste e ihtiyac olan 10 bin 857 ö renciye burs verildi. Sadece e itim-ö retim y l nda 574 ö renciye burs sa land. Vasiyeti gere i stanbul Çengelköy de TEV-Türkan Sedefo lu lkö retim Okulu infla edildi. Ayr ca üstün baflar l ö rencilerimizin devam etti i TEV TÖL e 1 milyon TL ba fl yap ld. Tüprafl Tiyatro Kulübü nden Bir Çocuksu Sergüzeflt Tüprafl S.E.K. zmit Tiyatro Kulübü taraf ndan Bir Çocuksu Sergüzeflt ( stanbul Müzikali) oyunu sahnelendi. Müjdat Gezen in yazd ve Ufuk Afflar n yönetti i iki perdelik oyunun geliri, TEV Kocaeli fiubesi Endüstri Meslek Lisesi Burs fonuna ba flland. Ayn zamanda Tüprafl S.E.K. zmit Tiyatro Kulübü, En Baflar l Koçlular Özel Ödülü ne lay k görüldü. 24 Ocak günü sahnelenen oyunu, Tüprafl çal flanlar, TEV ba flç lar, bursiyerler birlikte izledi. zleyiciler, hem oyunun hem de TEV le dayan flman n coflkusunu birlikte yaflad lar. TEV Ailesi, Kenter Tiyatrosu nda Y ld z Kenter in baflrolü oynad ve yönetti i Kraliçe Lear oyununa, TEV Ailesi de davet edildi. Kenter Tiyatrosu nda sahnelenen oyunu, TEV bursiyerleri, ba flç lar ve çal flanlar birlikte izledi sezonunda yo un ilgi gören ve Y ld z Kenter'e Sadri Al fl k En yi Kad n Oyuncu ödülünü kazand ran Kraliçe Lear, sezonunda da sahnelenmeye devam ediyor. Kanadal yazar Eugene Stickland' n yazd oyun, yafllanmak ve bunun çeflitli bedelleri, kuflak farklar ndan ç kan çat flmalar ve bunun getirdi i komik ve dokunakl durumlar anlat yor. Baflta Y ld z Kenter in performans ve oyunun hiç azalmayan temposu, izleyicilere keyifli anlar yaflatmas n sa lad.

12 22 23 Türk Kad nlar Birli i nden örnek davran fl TEV E itim Koordinatörü Necmettin Ba c taraf ndan yönlendirilen projeyle, Türk Kad nlar Birli i Pendik fiubesi, TEV in yapm fl oldu u kitap ve defter yard mlar n ihtiyac olan okullara gönderdi. Kitap, defter ve flapkadan oluflan paketler, Batman n Sason ilçesinin Derince köyü okuluna, Gaziantep ilinin fiahinbey ilçesi Dumlup nar lkö retim okuluna, Diyarbak r ilinin Sur ilçesi Ba var Mimar Sinan lkö retim okuluna, Kahramanmarafl n Ça layancerit ilçesi stiklal Yat l Bölge Okulu na ulaflt r ld. Hiç kitab olmayan okullara gönderilen kitaplarla, okul kütüphaneleri kurulurken ayn zamanda gönderilen ders kitaplar yla da ö rencilerin S.B.S. s navlar na daha iyi haz rlanmalar sa land. Türk E itim Vakf ve Ege fl Kad nlar Derne i, e itim için el ele verdi Türk E itim Vakf (TEV) ile Ege fl Kad nlar Derne i (EG KAD), e itime büyük katk da bulundular. mzalanan protokol ile TEV bünyesinde ayr bir burs fonu oluflturulmas ve bu fonla EG KAD taraf ndan TEV kriterlerine göre seçilen, yüksek ö renim gören k z ö rencilere burs sa lanmas hedefleniyor. TEV Kayseri fiubesi nden tan t m aktivitesi TEV Kayseri fiubesi, Türkiye Kupas Erkekler Basketbol turnuvas n n oynand salonda, TEV pankartlar n n yer almas n sa lad kiflilik salonda, görünür bir flekilde as lan pankartla, TEV in tan t lmas na katk sa lamak amaçland. Türk E itim Vakf zmir fiubesinde yap lan imza töreninde, TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, TEV zmir fiube Baflkan Eski Vali Hüseyin Ö ütcen, TEV zmir fiube Baflkan Yard mc s Fatih Tanfer, EG KAD Baflkan Ifl n Y lmaz, Baflkan Yard mc s Nilhan Antitoros Tunç ve Yönetim ve Denetim Kurulundan üyeler haz r bulundular. mza töreninde konuflan TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, TEV bünyesinde daha önceden bu tür özel burs fonlar n n bulundu unu, ancak ilk kez ifl kad nlar ndan oluflan bir sivil toplum kuruluflunun bu tür bir protokol için kendilerine baflvurdu unu belirtti. Her sivil toplum örgütünün toplumun faydas için çal flt n, bu nedenle yarat lan sinerjinin de paylafl lmas gerekti ini ifade etti. zmir in her zaman ilklere imza att n da belirten Böyle bir talebin zmir den gelmesi bizleri ayr ca mutlu etti dedi. Bozkurt, EG KAD Baflkan Ifl n Y lmaz da, özellikle k z ö rencilerin kendi ayaklar n n üzerinde durabilmesinin sa lamak amac yla, bu tür bir fon oluflturulmas n istediklerini, kendi bünyelerinden ziyade kurumsallaflm fl TEV arac l ile do ru ö renci grubuna ulaflabileceklerinin bilinci ile bu protokole imza att klar n, EG - KAD olarak sadece burs de il, kariyer anlam nda da ö rencilerin yan nda olduklar n n alt n çizdi. Çok k sa bir zaman içerisinde Ege Bölgesi Sanayi Odas n n da büyük deste i ile TEV ö rencilerine yönelik Kariyer ve Staj Günleri projesini de hayata geçirmeyi planlad klar n belirtti. TEV zmir fiube Baflkan Eski Vali Hüseyin Ö ütcen de yapt konuflmada, sivil toplum kurulufllar içerisinde bayanlardan oluflan sivil toplum kurulufllar n n çok daha aktif ve takipçi olduklar n, bu iflbirli i protokolü ile birçok ihtiyaç sahibi ö rencinin art k hayata umutla bakt n ifade etti. EG KAD üyelerinin mutad ba fllar ile oluflacak fon, ayr ca dernek üyeleri ve yak nlar taraf ndan TEV e verilecek çiçek ba fllar ile de güçlendirilecek.

13 24 25 Bal kesirli kad nlardan TEV e destek TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolu, geliri TEV e ba fllanmak üzere kahvalt l toplant düzenledi. Trabzon Valisi K z lc k' n TEV i ziyareti Trabzon Valisi Dr. Recep K z lc k, TEV Trabzon fiube Baflkan Hasan Melek'i makam nda ziyaret ederek, vakf n yürüttü ü çal flmalarla ilgili bilgi ald. Antalyaspor ve Gençlerbirli i oyuncular ndan anlaml jest Süper Toto Süper Lig de oynanan Antalyaspor Gençlerbirli i maç anlaml bir deste e sahne oldu. 13 Mart tarihinde oynanan Antalyaspor ve Gençlerbirli i maç nda, oyuncular sahaya, E itim için Türkiye için TEV yaz l pankartla ç k p, seyircileri selamlad lar. Oyuncular n bu jesti, seyircilerden büyük alk fl ald. TEV Bal kesir fiubesi Kad nlar Kolu, 19 Aral k 2010 tarihinde kahvalt l bir toplant düzenledi. Toplanan gelirin TEV e ba flland toplant ya, Bal kesir valisi, belediye baflkan, üniversite dekanlar, Bal kesirli sanayiciler, ifl adamlar ve Bal kesir de görev yapan doktor ve avukatlar kat ld. Toplant da, TEV Bal kesir fiube Baflkan H. Zekai Atefl ve Kad n Kollar Baflkan Feyza Tuzcuo lu, TEV i tan tan konuflmalar yapt. Davetliler mutlu günlerinde TEV çiçeklerini kullanmaya ve ba fl yap lmaya teflvik edildi. Vali de bir konuflma yaparak TEV den övgü ile bahsetti. Antalyal TEV bursiyerleri tiyatroda Antalya Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonunda, 26 fiubat günü, Fehim Pafla Kona adl oyun sahnelendi. Oyuna, Antalyal TEV bursiyerleri de izlediler. TEV Antalya fiubesi görevlileriyle oyunu izlemeye giden bursiyerler, güzel bir gün geçirdiler. Vali K z lc k yapt ziyarette, Trabzonlu gençlerin e itimlerindeki baflar n n sadece il s n rlar nda de il, dünya çap nda olmas gerekti ini ifade ederek, ''Trabzon vilayeti olarak çocuklar - m z n daha iyi geliflmelerini sa lamak, uluslararas alanda daha rekabetçi bir yap ya kavuflmalar için e itimi birinci önceli imiz haline getirdik'' dedi. Vali K z lc k, ''E itim beflikten mezara kadar devam eder. Özellikle k z çocuklar m z n okul öncesinden bafllayarak yüksek ö retimi tamamlama safhas - na kadar e itimlerine hiç ara vermemelerini amaçl yoruz'' diye konufltu. Gediz Üniversitesi rektöründen ziyaret zmir de faaliyet gösteren ve bir Vak f Üniversitesi olan Gediz Üniversitesi nin Rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik, TEV zmir fiubesi ni ziyaret etti. Ziyarette, TEV çal flmalar hakk nda bilgiler, TEV zmir fiube Baflkan Yard mc s Fatih Tanfer taraf ndan aktar ld. Rektör Çevik de, TEV ile iliflkilerinin artarak devam etmesini ve birlikte sosyal faaliyetler gerçeklefltirmek konusunda her türlü çabay göstereceklerini ifade etti. Hasan Melek, Trabzon'da birinci yurdun projesinin tamamland n ve yap - m na k sa bir süre sonra bafllanaca - n ifade ederek, ayr ca ikinci yurdun yap labilmesi için haz rl k çal flmalar na baflland n vurgulad. Asli görevlerinin üniversite kazanm fl, ama maddi deste e gereksinimi olan ö rencilere burs sa lamak oldu unu belirten Melek, flunlar kaydetti: ''TEV'e duyulan güven nedeniyle pek çok kurum ve kurulufl kendi burslar n TEV arac l ile vermeye bafllam flt r. Türk E itim Vakf 'n n bütçesi hay rseverlerin gönüllü ba fllar yla oluflmaktad r. Bu nedenle Trabzon'da da TEV'e duyulan bu güven ile yap lan ba fllar büyük takdirle karfl lanmaktad r. Ordulu ba flç tüm malvarl n TEV e ba fllad Ordu Huzur Evinde yaflayan Rauf Tiryaki, tüm malvarl - n TEV e ba fllad. Bu anlaml deste inden ötürü Rauf Tiryaki yi TEV Trabzon fiubesi görevlileri Ordu da ziyaret etti. Ziyarette, Rauf Tiryaki ye bir plaket takdim edilerek, yap - lan ba fl n maddi imkans zl klar içinde olan ö rencilere destek olaca belirtildi.

14 26 27 Bursal TEV bursiyerleri Aktafl fabrikas nda TEV Bursa fiubesi taraf ndan, Bursa Uluda Üniversitesinde ö renim gören bursiyerler için 22 Nisan 2011 tarihinde, Aktafl fabrika gezisi düzenlendi. Ankara 75. Y l Dinlenme ve Bak mevi nde TEV in tan t m yap ld Aktafl Holding bünyesindeki 11 flirketten biri olan Aktafl Hava Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.fi.'nin Kestel Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaya, TEV Bursa bursiyerleri için bir gezi düzenlendi. Gezi öncesi bursiyerlere, Hava Süspansiyon Sistemleri hakk nda genel bilgiler verildi. Sonras nda fabrikay gezen bursiyerler, Merdane, Pres üniteleri ve laboratuar bölümlerini ziyaret ettiler. Körükler üzerine uygulanan patlama kontrolleri izlendi. Bursiyerlerimiz meslekleriyle ilgili ve merak ettikleri konular sorarak ö renmeye çal flt lar ve gezi süresince notlar ald lar. Gezi, fabrika yemekhanesinde yenilen ö le yeme iyle sona erdi. Bursiyerlerimiz bu geziden memnuniyetlerini belirterek, fabrika gezilerinin devam n dilediler. Uzun y llard r Türk E itim Vakf 'n ba fllar yla destekleyen Aktafl Holding taraf ndan üretilen Aktafl Hava Süspansiyonlar, kamyon, otobüs, TIR gibi a r vas talarda kullan l yor. Süspansiyonun araçtaki görevi, yoldaki titreflimlerin kasaya sönümlenerek gelmesini sa lamak. Aktafl Hava Süspansiyonlar, Türkiye d fl nda Brezilya, Bulgaristan ve Çin'deki Aktafl Fabrikalar nda da üretiliyor. Üretim kapasitesi, 2010 y l itibariyle 2 milyon adedi geçen fabrikalarda, üretimin yüzde 80'i ihraç edilmekte olup, 80'i aflk n ülkeye ihracat yap l yor. Aktafl Holding'in y ll k grup cirosu 110 milyon Euro. Bursiyerler Pfizer laç Fabrikas n gezdi Türk E itim Vakf, bursiyerlerinin mesleki bilgilerini pekifltirebilmeleri amac yla her y l oldu u gibi bu y l da fabrikalara teknik geziler düzenledi. Bu amaçla ilk gezi stanbul Ortaköy deki Pfizer laçlar A.fi. Fabrikas na yap ld. Pfizer Toplum Tak m Baflkan Aysel Alk fl Yaflar ve Aseptik Operasyonlar ve Merhem Sahas Üretim Müdürü Ecz. Gürkan B. Ang n bursiyerleri çok s cak karfl lad lar ve fabrikan n ilaç ambalajlama bölümlerini gezdirdiler. laç dolum-üretim sahas daha hijyenik koflullar gerektirdi inden film gösterimiyle bu bölümleri bursiyerlere tan tt lar. Bursiyerler merak ettikleri konularda sorular n yönelterek, uzmanlar ndan do rudan bilgi alma f rsat n elde ettiler. Bursiyerler Pfizer çal flanlar ile ö le yeme i yiyerek, Pfizer den mutlu bir flekilde ayr ld lar. Pfizer ülkemizin e itim davas na destek veren örnek kurulufllardan biri olup, her y l t p alan nda ö renim gören 30 ö renciye TEV arac l yla burs veriyor. Ayr ca birçok TEV bursiyeri Pfizer de çal fl yor. Kurumlar n sosyal sorumluluk projelerine giderek daha fazla kaynak ay rmas, ülkemiz için en önemli geliflmelerden birisidir. Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara l Müdürlü ü ne ba l olarak hizmet veren ve kendi alan nda Türkiye nin en büyük ve en kapsaml kurumu olan 75. Y l Dinlenme ve Bak mevi nde halen, 350 ye yak n kifli kal yor. Devletin önemli kademelerinde uzun y llar görev yapm fl olan kurum sakinlerine, 19 Nisan 2011 tarihinde yap lan bir toplant yla, Türk E itim Vakf n n 15 dakikal k bir tan t m yap ld. Tan t m sonras nda Devlet Bale ve Opera sanatç s Tenor fiakir lyaso ullar taraf ndan bir konser verildi. Ard ndan kat l mc lara ikramlar sunuldu. Tan t m ve konser etkinli ine kurumda kalan 135 sakinin yan s ra Kurum Müdürü Bülent Pifli, Müdür Yard mc lar Hale Mavi ve Ülkü Kandemir ile kurumda göreli psikologlar, sosyal çal flma uzmanlar ve di er çal flanlar kat ld lar. Tan t m etkinli i, Ankara fiube Baflkan Ömer Turna n n yapt aç fl konuflmas yla bafllad. Konuflmas nda, Türk E itim Vakf olarak, baflar l ve ekonomik gereksinimi olan ö rencilere burs vermenin yan nda, Milli E itim Bakanl na ba l her düzeyde okul, ö renci yurdu, Çok Amaçl Toplum Merkezi gibi kurumlar yapt rd klar n ayr ca ö retmenlerin hizmet içi e itimi projeleriyle Üstün Yeteneklilerin E itimi Kongresini organize ettiklerini belirtti. Yaklafl k 10 dakikal k bir sunu eflli i Türk E itim Vakf n n tan t m n yapan Ömer Turna ya, kat l mc lardan özellikle ba fl yapanlara sunulan hizmetlerin neler oldu u ile Vakf n, huzurevi yap lma konusunda bir çal flman n olup olmad konusunda sorular yönelttiler. Sorular yan tland ktan sonra konsere geçildi. Sanatç Tenor fiakir lyaso- ullar n n seslendirdi i eski flark lar karfl s nda duygulanan kat l mc lar, konserden çok memnun kald klar n dile getirdiler. fiark lara dans ederek efllik eden sakinlere, konser sonunda yiyecek ve içecekler sunuldu

15 28 TEV dostlar ndan mesajlar TEV dostlar ndan mesajlar 29 TEV Genel Müdürlüğü, Konservatuvarımız Müzik Bölümü nden Arp öğrencimiz, Emel Çelik ve Flüt öğrencimiz Okan Sızanlı ya tahsis ettiğiniz, TEV Üstün Başarı Müzik Bursları nedeniyle, öğrencilerimiz, şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Yaşar Hoşcan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Sayın Turgut Bozkurt, Yeni yıl kutlaması olarak, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) öğrencilerine destek olmak amacıyla adıma yaptığınız nazik katkı için çok teşekkür ederim. Bu vesile ile ben de sizin ve tüm Türk Eğitim Vakfı çalışanlarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla, Serpil Timuray Vodafone İcra Kurulu Başkanı Türk Eğitim Vakfı Başkanlığı na, eğitim-öğretim yılında ihtiyaçlı 184 üniversitemiz öğrencisine, Vakfınız kanalıyla verilmekte olan ihtiyaç bursu ödemeleri düzenli olarak öğrencilerin banka hesaplarına tarafınızca ulaştırılmıştır. Bu vesile ile Üniversitemizin her konuda daha ileriye gitmesine ve yeni ufuklar açarak sürekli gelir kaynakları yaratılmasına yönelik bugüne kadar yaptığınız tüm katkılarınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Prof. Dr. Muhammed Şahin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Turgut Bozkurt, Kuruluşundan beri gittikçe artan örnek ve kalıcı çalışmaları ile daima yüksek takdir ve gururumuzu hak eden Türk Eğitim Vakfı nın, merhum eşim Hidayet Yelkencioğlu için de yürütmekte olduğu fon nedeniyle, size ve tüm çalışanlarınıza yürekten teşekkür eder, bu güzel çalışmalarınızın devamını diler, saygılar sunarım. Teoman Yelkencioğlu Sayın Turgut Bozkurt, Ben ve eşim Zafer Yücel, İzmir TEV Şubesi mensubuyuz. İzmir TEV'in uyguladığı evlerimizde sağlık, taramasından fevkalade memnunuz. Başta bu çalışmaya öncülük eden Sayın Fatih Tanfer ve siz değerli yöneticilere teşekkürü gecikerek de olsa iletmek istedik. Ulvi görevlerinizde başarılar diler, saygılar sunarız. Güray Yücel ve Zafer Yücel Sayın Turgut Bozkurt, Sevgili babamız Hüseyin Sarıtaş ın vefatının ardından, zor zamanımızda bizimle birlikte olup, acımızı paylaştığınız ve destek olduğunuz için teşekkür ederiz. En derin saygılarımızla, Ercüment Sarıtaş Selçuk Sarıtaş Saygı Değer TEV Ailemize, Geçmişimizi geleceğe taşıyan, yaşatan ve bu yolla hizmetin devamını sağlayan Vakıflar, şüphesiz ki ülkemizin bel kemiğidir. Eğitim söz konusu olduğunda artan ihtiyaçlar için uzanan el ise daima TEV olmuştur. Siz yetersiz kaldığınızda, her türlü ilgi ve yardıma muhtaç olduğunuzda, her kademede bir hareketlilik başlamıştır. Bu inançla yelken açılan yolda yardımlarını esirgemeyenler, yelkenleri şişirmeye devam edeceklerdir. Bir yanda yapılanların verdiği haz diğer yanda yapılacak olanların hızını artıracak zamanla yarışacaktır. Ünlü filozof Konfiçyüs şöyle der: Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Siz Vakıf olarak yollar buldunuz, yollar açtınız, binlercesiyle hedefe ulaştınız. Bundan sonra, açılan yollarda ilerlemeye devam edeceksiniz. Sevgi ve şükranlarımla, Hikmet Erkek Sayın Güsel Bilal, Türk Eğitim vakfı olarak uzun yıllardır eğitime sağlamış olduğunuz yardımlar ile başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan birçok öğrencinin hayatına önemli katkılarda bulunmaktasınız. Bu anlamlı çalışmalarınızdan dolayı, sizi kutlar, öğrencilerimize vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz. Saygılarımla, Prof. Dr. A. Nihat Berker Sabancı Üniversitesi Rektörü

16 30 TEV TÖL den haberler TEV TÖL den haberler 31 Gelece in liderlerinin e itiminde öncü olmak sorumlulu umuzdur TEV TÖL ö rencileri, sosyal ve kültürel aktivitelerine durmaks z n devam ediyor. Okul ve proje dallar ndaki baflar lar yan nda spor müsabakalar ndaki dereceleriyle göz dolduran ö renciler, kültürel aktiviteleriyle birlikte dayan flman n coflkusunu yafl yorlar. YEN DÖNEMDE GÜNDEM N NERES NDEY Z Bilim adamlar m z TÜB TAK projelerinde Mart 2011 tarihleri aras nda Do ufl Üniversitesi nde gerçekleflen TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Araflt rma Projeleri Yar flmas stanbul-asya Bölgesi Sergisi sonuçlar 1 Nisan 2011 tarihinde yap lan ödül töreni ile aç kland. Fizik (Uygulama) dal nda Fizik Ö retmenimiz Meral U urlu nun dan flmanl yla, ö rencilerimiz Melisa Tokmak ve Aliye Bihter Günal n haz rlad Farkl Ballar n Optiksel Aktivitelerinin Deneysel Yöntemlerle ncelenmesi bafll kl proje stanbul-asya Bölge birincisi olarak, May s ay nda düzenlenecek Türkiye Final Yar flmas na kat lmaya hak kazand. Sosyoloji dal nda bölge ikincisi olduk Sosyoloji dal nda Tarih Ö retmenimiz Hasan Sungur un dan flmanl yla, ö rencilerimiz Tu çe Gündüz ve Mehmet Y ld z n haz rlad Yat l Okul Ö rencileri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma: Yat l Okullarda Arkadafl ve Aile liflkileri Üzerinden Toplum Eksenli Yabanc laflman n Gözlemlenmesi bafll kl proje, TÜB TAK Ortaö retim Ö rencileri Araflt rma Projeleri Yar flmas nda stanbul-asya Bölge ikincisi oldu. Üstün baflar bursu, TEV TÖL ün iftihar tablosu TEV gelece in lideri olacak 55 ö renciye üstün baflar bursu veriyor. Bu y l TEV TÖL den 11 ö rencimiz, üstün baflar bursuna lay k görüldü. Sainte Pulchérie Frans z Lisesi makale yar flmas na kat ld k Sainte Pulchérie Frans z Lisesi'nin düzenlemifl oldu u "Naz m Hikmet Günümüz nsan na ve Gelece e Ne Söyler? konulu liseler aras makale yazma yar flmas nda, ö rencimiz Hasan Caner Üretmen "Akademik Dürüstlük" dal nda ödül ald. IB Day de ö rencilerimize büyük ilgi Türkiye'deki tüm IB program uygulayan okullar n ö retmenlerinin deneyimlerini paylaflmak amac yla gerçekleflen IB Day, 26 Mart tarihinde, Marmara E itim Köyü'nde düzenlendi. Bu y l 11. si düzenlenen IB Day'de ö rencilerimiz, 90 dakikal k "Biography Writing: From Theory to Practice" adl bir sunum yapt lar. Sunumlar n baflar yla yapan ve konferansa kat lan tek ö renci grubu olan ö rencilerimiz, büyük ilgi toplad. GELECE E NASIL ODAKLANIYORUZ? Sabanc tesislerini ziyaret ettik Mühendislik mesle i konusunda iflyeri gezilerinin ilki zmit te bulunan Kordsa firmas n n ziyareti ile bafllad. Ö rencilerimiz çal flma alanlar n ziyaret ederek, merak ettikleri sorulara cevap arad lar. Ac badem Hastanesi aç k kalp ameliyat Bu y l ikincisi düzenlenen etkinlik, ö rencilerimiz için heyecan vericiydi. Özye in Üniversitesi TL ile sanal, heyecan gerçek! Özye in Üniversitesi taraf ndan düzenlenen ve lise ö rencilerine yönelik haz rlanan Sanal Borsa Yar flmas na, 27 ö rencimizle kat ld k. Sanal Borsa Yar flmas, ö rencilere ekonomi ve finans konular nda hem ö renme hem de deneyim kazanma olana sa l yor. Ö rencilerimiz cam oca gezisinde Ö rencilerimiz, cam boncuk yap - m ve cam füzyon denemesi (cam parçalar ile tabak dizayn ) workshoplar ile oldukça keyifli deneyimler elde ettiler. So uk bir havada içimizi s tan masallar Ö rencilerimizin; yazd klar, yönettikleri ve oynad klar masallar TEV TÖL ailesine nefleli ve duygusal anlarla dolu bir akflam yaflatt. Koç Üniversitesi Fizik Bölümünün program na kat ld k Koç Üniversitesi Fizik Bölümü ö retim üyesi ve ö rencilerinin haz rlam fl oldu u program dâhilinde çeflitli deneyler yaparak, laboratuarlarla ilgili bilgi ve tecrübe edindik. Basit harmonik hareket: Bowling topu sarkaç, Ifl k kayna spektrumunun belirlenmesi: Spektrometre, Optik Kit Deneyleri, Herhangi bir cams maddelerin so urma spektrumunun ölçümü, Dalga boyu-frekans iliflkisi: Mekanik dalga jeneratörü ve K r lma ndisinin Hesaplanmas gibi ö reticince deneylerin yap ld programda, Koç Üniversitesi Fizik Bölümü ö rencilerince deneyin konusuyla ilgili bilgilendirme yap ld. Ayr ca hologram ve hologram çekimiyle ilgili Koç Üniversitesi ö rencileri haz rlad klar hologram örneklerini ve bunlar n yap l fl aflamalar n ayr nt - l bir flekilde anlatt. Ayn zamanda, Mikrofotonik, Genel Fizik, Lazer ve Nano-Optik laboratuarlar ziyaret edilerek, mevcut çal flmalar hakk nda bilgi al nd. Ö rencilerimizin dikkatini ve ilgisini en çok çeken, Nano-Optik laboratuar ndaki optik c mb z ve kullan m yla ilgili deney gösterimi oldu. Program n sonunda sürpriz bir deney daha gerçeklefltirildi ve kandaki oksijen miktar n n optiksel

17 32 TEV TÖL den haberler TEV TÖL den haberler 33 yöntemlerle ölçülmesi ile ilgili deney düzene i ö rencilerimize tan t l p deney uyguland. Pera Müzesini ziyaret ettik 20. yüzy l sanat n n iki önemli ismi Frida Kahlo ve Diego Rivera n n eserlerinden oluflan seçkiyi, Pera Müzesi nde ziyaret ettik. Yaklafl k 40 yap ttan oluflan sergide, Meksika kültürü ve Frida Kahlo nun yaflam na iliflkin ilginç kesitler vard. Sanat n yaflama katk s n n bu denli aç k görülebildi i sergide, Frida Kahlo nun geçirdi i trafik kazas ndan sonra onu yaflama ba layan umudun sanat olmas ö rencilerimizde büyük ilgi yaratt. Efes Pilsen Montepaschi Siena maç ndayd k Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu nda 19 Ocak 2011 tarihinde, Turkish Airlines Euroleague 2. tur (Top 16) (G) Grubu'nda yap lan ilk hafta maç nda Efes Pilsen, talya'n n Montepaschi Siena tak m n yendi. Salona gelen 11 bin 800 lacivert-beyazl taraftar aras nda, ö retmen, ö renci ve çal flanlar m zdan oluflan 90 kiflilik grubumuzla, tak m m z coflkuyla destekledik. Sabanc Üniversitesi perdelerini aralamaya devam ediyor Ocak ay ndan bu yana Sabanc Üniversitesi sahnesinde Fatih Erkoç un konserinden sonra flu oyunlar da izledik: Kad nlar savafl, Annem yokken çok güleriz, Zorla güzellik, Kad n ile memur, Generaller savafllar ve barbeküler, Ölüleri gömün, Özel hayatlar. Bo aziçi Üniversitesinde konser keyfi Notre Dame de Sion, harika çocuklar m z fantastik buluflma konserleri Bo aziçi Üniversitesi Alber Long Hall de gerçekleflti. Konser etkinliklerine ö rencilerimiz ve ö retmenlerimizle kat ld k. FARK YARATAN DENEY MLERLE GELECE E HAZIRLANIYORUZ Ünlüler TEV TÖL de ö retim y l n n ilk yar s - n n son haftas nda, alan nda ünlü birçok konuk okulumuzu ziyaret etti. Akademisyen konu umuz Cihat Aflk n ve Prof. Dr. Kenan Mortan ö rencilerimiz için rol model oldu. Ayn zamanda TEV TÖL Güher & Süher Pekinel Müzik Bölümü Sanat Günleri Etkinlikleri kapsam nda, Ressam Mehmet Güleryüz ü a rlad k. Radikal Gazetesi Sanal Alem sayfas n haz rlayan Teknoloji Yazar M. Serdar Kuzulo lu, Sosyal Medya ve Gelece i konulu söylefli için okulumuzdayd. Teknolojinin tarihi de iflimi, gelecekte alaca durum hakk nda bilgilendirici ve e lenceli sunumu s ra d fl yd. stanbul fiehir Üniversitesi akademisyenleri, yaflam boyu ö renme ilkesiyle okulumuzu ziyaret ederek, haz rlad klar programlar n bizlerle paylaflt. Bir Sanat ve Bilim Olarak Kriptoloji konulu söylefli, ö rencilerimiz için gelece e odaklanma konusunda f rsat yaratt. stanbul Ac badem Üniversitesi akademisyenleri yaflam boyu ö renme ilkesiyle okulumuzu ziyaret ederek, haz rlad klar programlar n bizlerle paylaflt. T p ve Teknoloji konulu söylefli ö rencilerimiz için gelece e odaklanma konusunda f rsat yaratt. Marmara Üniversitesi akademisyeni çocuk ve ergen psikiyatri uzman, Ergenlikte Riskler ve F rsatlar konulu söyleflisiyle ö retmenlerimiz ve ö rencilerimizin sorular n yan tlad. Merak ve ö renmenin keyifle sergilendi i söylefli fark ndal k yaratma konusunda oldukça etkili oldu. Kocaeli Üniversitesi T p Fakültesi akademisyeni, Dilovas bölgesindeki kanser oranlar n n Türkiye ve dünya ortalamas n n çok üzerinde oldu unu ve bu bölgede yeni do um yapan annelerin sütünde yüksek oranda a r metallere rastland n aç klad y l ndan bu yana Dilovas bölgesinde araflt rmalar yapan Prof. Dr. Onur Hamzao lu, konuflmas nda bu araflt rmalar ve bulgular fl nda Dilovas ndaki kirlili in sa l m za etkilerini, kirlilik ve kanser iliflkisini anlatt. TEV TÖL DE ZEK VE ÇEV K SPORCULAR Voleybol Erkek Tak m m z il üçüncüsü oldu Gebze grubunda yapt üç maç 3-0 kazanarak ilçe birincisi olan Voleybol Erkek Tak m m z, Kocaeli'nde yap lan final grubu maçlar nda ilk maç n 3-1 kazanarak yar final maç oynamaya hak kazand. Yar final maç n 3-1 kaybeden tak m m z, il üçüncülü ü için karfl laflt At l m Lisesi'ni 3-2 yendi. Yapt tüm maçlarda tek yenilgi alan tak m m z, geçen y l elde etti i il birincili inden sonra bu y l da il üçüncülü- ünü elde ederek, baflar lar na bir yenisini eklediler. Bir baflar da K z ve Erkek Kros Tak mlar m zdan 16 fiubat 2011 tarihinde, Derince Çenesuyu Kros Parkuru'nda, 28 okul tak m n n kat l m yla gerçekleflen, Okullar aras Kros l Birincili i yar flmalar nda, k z ve erkek kros tak m m z il dördüncülüklerini elde ettiler. Derince Çenesuyu Çenedere Kros Parkuru nda yap lan, final yar flmas sonucunda okulumuzun K z ve Erkek Kros Tak mlar toplam puanlamada il üçüncülüklerini elde ettiler. Masa Tenisi Erkek Tak m m z l Üçüncüsü Yusuf Arslan, Ceyhun Deniz Özkaptan, Umut Can Özyar, Alp Erkent'ten oluflan Genç Erkek Masa Tenisi Tak m m z, Derince Kapal Spor Salonu'nda 42 Lisenin kat l m yla yap lan Masa Tenisi l Birincili i müsabakalar nda il üçüncülü ünü elde ettiler.

18 34 TEV zmir fiubesi TEV zmir fiubesi 35 Bursiyerlerimizi yar nlara en iyi flekilde haz rlamak istiyoruz Bu say m zda TEV zmir fiubesini ziyaret ettik. TEV fiube Baflkan Hüseyin Ö ütçen ve Baflkan Yard mc s Fatih Tanfer in ev sahipli inde zmirli bursiyer ö renciler ve ba flç larla bir araya geldik. Ba flç lara yönelik sa l k alan nda verdi i hizmetle dikkat çeken TEV zmir fiubesinin çal flmalar yla ilgili Hüseyin Ö ütçen ve Fatih Tanfer bilgi verdi. Okumak için çok zorluk çekmifl Hüseyin Ö ütçen. O nedenle, e itimin insan hayat ndaki önemine inan yor ve insan nas l de ifltirdi ini ve zenginlefltirdi ini biliyor. Yaflam boyunca e itime gönül vermifl biri olarak Hüseyin Ö ütçen flimdi TEV zmir fiubesi Baflkanl görevini Baflkan Yard mc s Fatih Tanfer ile birlikte yürütüyor. Baflar l uygulamalar yla dikkat çeken TEV zmir fiubesi, yeni tafl nd modern binas nda hizmet veriyor. zmir in merkezinde Pasaport ta yer alan flubede 10 kifli görev al yor. fiube baflkanl n yürüten Hüseyin Ö ütçen, sanki leb-i derya K vrak zekas ve muzipli iyle yaflam enerjisi veren Ö ütçen ile yapt m z röportajda ilk sorumuz TEV ile nas l bir araya geldi i oldu. Ö ütçen sorumuza flöyle yan t verdi: Edirne ilinin psala ilçesinin Sar cali köyünde do dum. Benim zaman mda köylerde üç s n ftan fazla okul yoktu. Befl s n fl okullar kasabalarda olurdu. Üçüncü s n f bitirdikten sonra üç y l okula gidemedim. Bu nedenle okuman n ne demek oldu unu, kinci Dünya Savafl n n bütün güçlüklerini çekmifl biri olarak çok iyi biliyorum. Bu nedenle, meslek hayat mda en önem verdi im konular n bafl nda e itim geldi. Bu girizgahtan sonra TEV ile nas l bir araya geldi ime k saca de ineyim. Antalya Valisi olarak görev yapt m dönemde, rahmetli Vehbi Koç un Antalya ya gelece ini ve 20 dakikal k bir randevu istedi ini söylediler. Randevuya Say n Koç tam zaman nda geldi ve ben onu ilk defa orada gördüm. ki gün süren görüflmelerimizde onu yak ndan tan ma f rsat na sahip oldum. Derken y llar geçti ben dört y l Antalya valili- i görevinde bulundum. Bu arada Akdeniz Üniversitesini kurdum. Cumhuriyetin 50. Y l nda Antalya dayd m y l nda Milli E itim Bakanl (MEB) bize 80 derslik yapaca m z bildirdi. Ben 80 dersli e karfl 1000 derslik hedef ald m ve 716 dersli i bitirdim. Bakanl k bana iki takdirname verdi. Ondan sonra zmir Valili ine atand m. zmir de e itime yapt m katk lardan dolay MEB bana üst üste üç y l takdirname verdi. Bunu e itime verdi im önemi belirtmek için söylüyorum. Sonras nda 12 Eylül idaresi geldi inde ben merkez valisiydim. O arada Vehbi Koç beni evine yeme e davet etti. Sonras nda Ahmet Ayd n Bolak beni arayarak, TEV in genel müdürlü ünü teklif etti. Yapabileceksek memlekete faydal olacaksa kabul edece imi söyledim ve ifle de bafllad m ama üç gün sonra zmir e vali olarak atand m ö rendim. Oysa bir ay önce görevimden ayr laca m söyleyip emeklili imi istemifltim ve vak fta çal flmaya bafllam flt m. Sonra Vak f yönetim kurulunu toplayarak, herkese teflekkür ettim ve zmir e gittim. Sonras nda Kocaeli valili ine atand m, oradan da emeklili imi istedim. Emekli olunca zmir e yerlefltim. O dönem rahmetli Enver Saatçi, TEV zmir fiubesinin baflkanl n yap yordu. O vefat edince burada Vak f bafls z kald. O dönem bana zmir flube baflkanl görevini teklif ettiler ve buna hiç itiraz m olmad. 1 Temmuz 2002 tarihinde burada göreve bafllad m. Biz ö renciler için var z 89 yafl n deviren Hüseyin Ö ütçen, biz ö renciler için var z derken yeni neslin, memleketine hay rl evlat olmalar n ve yar n iflbafl na geçtiklerinde ülkeyi dirayetle yönetmelerini istiyor. Bu nedenle TEV deki görevlerinin çok önemli oldu unu ve canla baflla çal flarak, gençleri yar nlara çok iyi haz rlamam z gerekti ini söylüyor. Ö ütçen TEV zmir fiubesi olarak yapt klar uygulamalar hakk nda flu bilgileri veriyor: Öncelikle ö rencilerin TEV zmir fiubesi çal flanlar seçiminde çok dikkatliyiz. Üniversitelerde baflar l pek çok ö rencimiz var, onlarla gurur duyuyoruz. Onlar n en iyi flekilde yar nlara haz rlanmas n istiyoruz. kincisi her y l hesap verme günümüz var bizim. Kaymakam oldu- um günden bugüne bu borcu ödemek için u rafl r m. Göreve bafllad - m gün ilk iflim do ru Atatürk an t na gidip, O na gücüm ne kadarsa memleketime faydal olaca m taahhüt ederim. Ayr l rken yine do ru Atatürk an t na gidip, O na hesap veririm. Bu al flkanl çocuklara kazand rmak için 29 Ekim günü bütün bursiyerlerimizle Atatürk an t na gideriz. Orada Atatürk e taahhütte bulunup, bir y l n hesab n veririz. Üçüncüsü de bizler Vakf m za imkân ve kaynak sa lamak için var z y l nda da yaklafl k 3 milyar liral k ba fl sa lad m z memnuniyetle ifade etmek isterim.

19 36 TEV zmir fiubesi TEV zmir fiubesi 37 Kurdu umuz iyi diyalogla ba fllar m z art rd k TEV zmir fiubesi Baflkan Yard mc l görevini yürüten Fatih Tanfer, üniversitelerde ö retim görevlileriyle yap lan iyi diyalogun TEV in tan t lmas nda önemli katk sa lad n belirterek, bu durumun ba fl say s n art rd n da vurguluyor. TEV zmir fiubesi zmir de TEV in açaca k z yurdu Fatih Tanfer TEV zmir fiube çal flmalar ndan k saca bahseder misiniz? Ben, befl y l önce göreve bafllad m. TEV zmir fiubesi, Ayval k tan Marmaris e Uflak tan Çeflme ye kadar alanda hizmet veriyor. Bu hizmeti de 10 kiflilik bir ekiple gerçeklefltiriyoruz. Biz geçti imiz y l, 389 defa zmir d fl nda hizmet vermifliz. Ayn gün arac m z n biri Ayval k tayken di eri de Marmaris te hizmet vermifl. Eski binam zdan tafl narak, daha modern bir binaya geçtik. Baflta ba flç lar - m z olmak üzere üniversiteler, sanayi odalar, ticaret odalar organize sanayilerle iyi diyalog kurmam zla ba fllar m z art rd k. Bunun da iki sebebi var: TEV in güvenilirli i ve iyi diyalogu. Halk m z; ö rencilerimizin durumunu biliyor, kimlere burs verdi imizi, burslarda nas l tarafs z oldu- umuzu görüyor. Dekanlar, rektörler ö renci seçiminin ne kadar dürüst ve ideal ölçülerde yap ld n takip ediyor. Bizim en büyük savunucular m z ö retim görevlileri ve ö rencilerimizdir. TEV in k z yurdu projesi, zmir de inan lmaz derecede mutluluk yaratt. Onun için zmir de TEV e inan l yor ve güveniliyor. Biz de bir dakika durmadan hizmetin en do rusunu yapmaya çal fl yoruz. Hangi saatte hangi flartlarda olursak olal m bütün ba flç lar m z n yan nday z, evindeyiz. Yap lan ba fllarla ilgili bilgi de verebilir misiniz? Biz kendimizi her ortamda anlat p, tan t yoruz. Böyle olunca geri dönüfller de çok iyi oluyor. Y l n ilk üç ay nda gelirlerimiz 2010 y l n n ilk üç ay - na göre yüzde 96 oran nda artt. Yaz mevsimi yaklaflt kça, dü ünler, sünnet dü ünleri, niflan törenleri artt kça mutlu gün çiçeklerimizin de art - fl n n çok olaca n söyleyebilirim. Çiçek say m z n art fl yüzde 50 lerin üzerine ç kmaya bafllad. zmir de gelir düzeyi düflük olan bölgeler var. Geçti imiz yaz bu bölgedeki dü ünlere, kutlamalara TEV mutlu gün çiçek ba fl olmufl. Bu ba fllara önce çok flafl rd m ve nedenini araflt rd m. Gördüm ki; o bölgede oturan bursiyerlerimiz, yaflad mahalledeki insanlara TEV in kendilerine nas l destek oldu unu ve sa lanan imkanlarla okullara gittiklerini anlat yorlar. Yoksul bölgede yaflayanlar da bize mutlu gün çiçekleriyle destek oluyorlar. TEV zmir fiubesi ayn zamanda ba flç lara sa l k hizmeti de veriyor. Bu farkl uygulamadan k saca bahseder misiniz? zmir de yapt m z bu önemli hizmetin sonucunda fark yaratt k. Ba- flç lar m z n yafl ortalamas 80 ve üzeri oldu undan, önemli sorunlar ndan biri de sa l klar oluyor. Biz ba flç lar m zla yapt m z görüflmelerin sonucunda, sa l klar yla ilgili bir tak m zorluklar yaflad klar n tespit ettik. Bir ambulans merkeziyle anlaflt k. Bir hekim, bir hemflire zmir ve çevresindeki bursiyerler zmir ve çevresindeki illerde üniversite, meslek lisesi ö rencisine burs verildi. Böylece toplam ö renci, gelece e TEV bursuyla kazand r ld. TEV bursuyla okuyan ö rencilerden ü zmir do umlu. bir de sa l k teknisyeni, tam teflekküllü ambulans ile bütün ba flç lar m z evinde her ay n ilk haftas ziyaret ediyor. Ambulans n üzerinde TEV in logosu yer al yor. Bu uygulamaya geçen y l Mart ay nda bafllad k. Her ba flç m z n dosyalar vard r ve muayene sonras raporlar tutulur. Acil hastaneye yat r lmas gerekiyorsa, ambulansla hastaneye götürülür. Biz ba flç lar m za TEV in her zaman yanlar nda oldu unu söylüyor ve oluyoruz. Bu uygulamayla istedi imiz sonucu, fazlas yla elde ettik.

20 38 TEV zmir fiubesi TEV zmir fiubesi 39 zmirli TEV Bursiyerleri 2011 y l itibariyle ö renciye burs veren TEV zmir fiubenin bu y lki bursiyer ö renci say s 519 u buldu. TEV zmir fiube de bir araya geldi imiz ö renciler, TEV ile tan flman n ve TEV den burs alman n hayatlar n nas l de ifltirdi ini anlatt lar. Duygu Uysalo lu Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm flletme ve ngilizce flletme birlikte çift ana dal okuyorum. Üçüncü s n f ö rencisiyim. Ben TEV TÖL den 2007 y l nda mezun oldum ve üç y ld r da TEV in bursunu almaktay m. TEV TÖL hayat mda büyük bir fark yaratt. Orada çok fazla imkana sahip olduk. TEV TÖL lü olmaktan orada yaflamaktan dolay çok mutluyum. Ben zmirliyim. Üniversiteyi kazan nca ailemin yan na gelmifl oldum. TEV ile iliflkimin kopaca n düflünmüyorum. Belli bir yere geldikten sonra ö rencilere benim de deste imin olaca n söyleyebilirim. Fikret Dirleno lu Ege Üniversitesi T p Fakültesi beflinci s n f ö rencisiyim. TEV bursunu üniversiteye bafllad mdan bu yana al yorum. Okuyabilmem için bir bursa ihtiyac m vard. Araflt rd m ve TEV in ö rencilere burs verdi ini ö rendim. Okulumuzdan dört kifliye burs verilmesine ra men baflvurdum. Kazand m duyunca çok sevindim. mkanlar m müsait de ildi, o nedenle bu bursun bana çok yard m oldu. TEV in bana yard m etmesi, yard mseverlik konusunda beni de teflvik ediyor. Ben de mezun olduktan sonra TEV e destek olmak isterim. Nimet Suna Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü s n f ö rencisiyim. Ben ikinci s n ftan bu yana TEV den burs almaktay m. Üniversiteye bafllad m zaman TEV den haberdar oldum ve çok ilkeli bir kurum oldu u için baflvurdum. Öncelikle TEV in üyesi olduktan sonra kendimi güvende hissettim. Ayr ca yard mseverli in bu kadar somutlaflt baflka bir ortam görmedim. Desteklerini esirgemedikleri için de kendimi güvende hissediyorum. Nevzat Çaml Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi üçüncü s n f ö rencisiyim. TEV ile birinci s n fta tan flt m. Daha önce okudu um üniversitede burs imkanlar n araflt r rken TEV den haberdar olmufltum. Sonra T p fakültesini kazan nca baflvurdum. Kurumlar n burslular objektif seçmesi konusunda tereddütlerim vard. TEV in bursiyer seçiminde ne kadar objektif oldu unu gördüm. lerde bizimde birilerine yard m edip, okuttu umuzda bu arac kurumun TEV olmas için çal flaca m. fieyda Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi T bbi Görüntüleme Teknikleri birinci s n f ö rencisiyim. Bu y l TEV bursunu almaya bafllad m. TEV i duymufltum ve haberdard m ama kimlere burs verdi ini ve nas l çal flt klar n bilmiyordum. Bursu almaya baflladiktan sonra ö rendim. Burada torpille ya da arkas nda bir destekle birilerine burs verilmiyor. Hepimiz türlü zorluklarla üniversiteyi kazan p buralara geldik. TEV bursunun bize yükledi i sorumluluklar var. D flar ya TEV in yüzü olarak gözüküyoruz. Okulumuzda TEV i tan t yor, arkadafllar ma anlat yorum. Bahar Moçoflo lu Ege Üniversitesi S n f Ö retmenli i üçüncü s n f ö rencisiyim. Dört y ld r TEV bursu al yorum. Ben TEV i yurtta birlikte kald m arkadafllar mdan ö rendim. Ald m bursla, yaln z olmad m n, ne kadar zor flartlar alt nda olsak da bu yard mla okuyabilece imin fark na vard m. TEV in birçok ö rencinin arkas nda oldu unu fark ettim. Hatta çevremdeki pek çok insan da bunu ö renmifl durumda. Ö rencilere yard m edildi inde, ne kadar çok katk sa land n n fark na vard m, ben de ayn flekilde benden sonra gelecek ö rencilere yard mc olmak isterim. Fatma Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci s n f ö rencisiyim. Haz rl k s n f okudu um için üç y ld r burs al yorum. Üniversitedeki s n f arkadafllar m bana TEV in burs verdi ini söylediler. Sonra internette TEV i araflt rd m, ne gibi çal flmalar yap yor ö rendikten sonra baflvurmaya karar verdim. Denizliliyim ama ailem Ankara da yafl yor. fiehir d fl nda okudu um için burs almam gerekiyordu. TEV ile gönül ba kurduk ve buradaki yöneticilerle sürekli iletiflim halindeyiz ve yap lan etkinliklere kat lmaya çal fl yorum. U ur Demir Ege Üniversitesi flletme Bölümü üçüncü s n f ö rencisiyim. Üniversiteye geldi imden beri burs al yorum. Üniversite s nav ndan sonra burs aramaya bafllam flt m. Rehberlik ö retmenim bana TEV den bahsetti. Alanyal y m ve ailem orada yafl yor. Benim de bursa ihtyac m vard. Baflvurdum ve bursa hak kazand m. Bu burs, bir ö rencinin e itim hayat için çok önemli katk sa l yor. fiube çal flanlar çok samimi ve bize çok içten davran yorlar. Bu ra O la Ege Üniversitesi Kimya Mühendisli i ikinci s n f ö rencisiyim. TEV TÖL ö rencisi oldu um için bursumuz üniversitede de devam ediyor. Lisedeki dört y l hayat m n en özel günleridir. Okulumuz ve kampus çok güzeldi. Ailem Bursa da oturuyor, ben yurtta kal yorum. Burada vicdani yükümlülü ü en çok hisseden kiflilerden biri benim. Çünkü dört y l boyunca çok özel imkanlarla liseyi okudum. TEV üniversite yaflant mda da yan mda olarak, bana destek oluyor. Benim de TEV e katk m okul bittikten sonra devam edecektir.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018 www.hayatsende.org 1. Giriş Hayat Dönüşümdür, Hayat Sende! Hayat Sende nin yolculuğunda sekiz yıl bitti. Artık dokuzuncu yıldayız. Ben bu yolculuğunda

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı