GAZETEMİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr"

Transkript

1 Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş kategorilerinde yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada birinci olanlar madalyalarını Başkan Çetin'in elinden alındı. Haberi19 da Haberi 15 de Haberi 16 da HABER 18 DE HABER 17 DE GAZETEMİZİ Dedeler ve Nineler İkinci Bahara koştu takip edebilirsiniz dan 13 MAYIS 2014 SALI FİYATI: 25 Kr. HABERİ 18 DE TSK nın gizli SİLAHLARI Milli imkanlarla üretilen "Yıldırım" füzeleri ile 80 saniyede 40 roketi fırlatabilen çok namlulu roketatar sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli ateş gücünü oluşturuyor. HABERİ 17 DE

2 2 YARIN SineMagazin D YARBAKIR - Uzun y llard r talya da yaflayan Yönetmen Ferzan Özpetek in 10. filmi Kemerlerinizi Ba lay n n (Allacciate le Cinture) özel galas Diyarbak r da yap ld. talya n n Lecce kentinde çekilen 13 y ll k bir evlili in iyi ve kötü yönlerini anlatan ve kanserde erken teflhisin öneminin ön plana ç kt filmin özel galas bir al flverifl merkezinde gerçeklefltirildi. Galaya Büyükflehir Belediye Baflkan Gültan K flanak n yan s ra birçok sinemasever kat ld. Filmin gösterimi sonras nda gazetecilerin sorular n yan tlayan Özpetek, filmin galas na gösterilen ilgiden dolay teflekkür ederek, bununla Güneydo u Anadolu da 3 gala yapm fl oldu unu söyledi. talya n n Lecce kentine çok düflkün oldu undan iki filmini burada çekti ini belirten Özpetek, stanbul da çekmeyi planlad m bir film var. Daha sonra Diyarbak r da da sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 bir film çekmekten memnuniyet duyar m dedi. Özpetek, filmde Kürt sanatç Aynur Do an n bir flark s n kullanmas n n herhangi bir amac olmad n ifade ederek, flöyle konufltu: Aynur Do an n Kürtçe flark s n hofluma gitti i için filmde kulland m. Hiçbir amaçla yapmad m. O zamanlar filmin Diyarbak r da gösterilece ini bile düflünmüyordum. Oyuncu seçiminde de bir planlama yapm yorum. Hep içimden geleni yap yorum. çimden gelen oyuncuyu oynat yorum. Montajc ya Aynur dan 4 tane flark gönderdim. Sabah gitti imde bunu bana dinletti filme ne kadar güzel oturuyor diye. Diyarbak r da çok güzel bir gün geçirdi ini dile getiren Özpetek, sabah turist gibi toplu dolaflman n kendisini biraz rahats z etti ini kaydetti. Özpetek, flöyle devam etti: Çünkü hiç kimseye söylemeden buraya gelip 4-5 gün dolaflmam, insanlarla 13 May s 2014 Kemerlerinizi Ba lay n filmine Diyarbak r da özel gala görüflmem, konuflmam güzel olur. Çok daha güzel olur, flehri çok daha iyi tan yabiliyorsunuz. Diyarbak r a bana as l sürpriz olan fley örne in burada Süryani Kilisesi ni gördüm. Burada çeflitli uygarl klar n, kültürlerin olmas insan etkiliyor. Kentte büyük bir zenginlik var. Onlar göstermek, tan tmak çok önemlidir. - Benim için filmi izlemek çok zordu - K flanak ise Özpetek e filmiyle Diyarbak r da bulunmas ndan dolay teflekkür ederek, bu etkinli in kentin tan t lmas na önemli katk yapaca n söyledi. zleyiciyi etkisine alan duyguyu çok güzel hissettiren bir film izledi ini ama izlerken de çok zor durumda kald n anlatan K flanak, Çünkü arka arkaya üç yak n arkadafl m kanserden kaybetmifltim. Her fleyiyle yo un bir duygu yaflatt ran bir film izledik. Eminim bu filmin yarataca etki son derece güçlü olacak diye konufltu. (AA)

3 13 May s 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 12 Recep 30 Nisan 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Yar m as rl k husumette mutlu son fianliurfa - Viranflehir ilçesinde iki aile aras nda bafllayan ve 7 kiflinin öldü ü yaklafl k yar m as rl k husumet, BDP lilerin çabas yla sona erdi. Viranflehir de Yavuklu ve Kaya ailesinin fertleri aras nda 46 y l önce bafllayan ve zaman içinde silahlar n da kullan ld kavgalarda bugüne kadar 7 kifli hayat n kaybetti. Mardin Büyükflehir Belediye Baflkan Ahmet Türk ile eski Diyarbak r Büyükflehir Belediye Baflkan Osman Baydemir in de aralar nda bulundu u bir grup BDP li, ailelerin ileri gelenleriyle görüflüp, taraflar bar flmaya ikna etti. Türk ve Baydemir, ilçeye ba l Eflkin köyünde, Kaya ailesinin ev sahipli inde taraflar buluflturarak, tekbir eflli inde tokalaflt rd. Husumet nedeniyle hayat n kaybedenler için dua okunan etkinlikte, 100 koyun ve 5 ton pirinçle haz rlanan pilav yenildi. Baflkan Türk, yapt konuflmada, bar flt klar için taraflara teflekkür ederek, Ortado u daki tüm halklar aras nda bar fl sa lamak istediklerini dile getirdi. Türk, uzun süre devam eden husumetin kabul edilemez oldu unu belirterek, 46 y l önce bafllayan bu husumet, günümüze kadar geldi. Bu ailelerimizin birçok genci, birbirini tan m yor fakat birbirlerine düflman olmufl. Bu husumetin bitmesi, bizi çok sevindirdi dedi. Osman Baydemir de bar fl n, di er husumetli ailelere örnek olmas n diledi. Bu arada, Yavuklu ailesinden bir heyet, Kaya ailesinin ileri gelenlerinden hasta olan Ahmet Kaya y evinde ziyaret ederek, geçmifl olsun dile inde bulundu. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Cumhuriyet kurulal ne kadar oldu? TBMM, 29 Ekim 1923 de Cumhuriyetin kuruldu unu ilân etti. Hangi y lday z? 2013 de bulunuyoruz. Demek ki içinde bulundu umuz bu y l cumhuriyetimizin kuruluflunun 90.y l d r. Bu önemli dönüm noktas yla ilgili kayda de er bir kutlama program var m? Benim gördü üm kadar yla yok. Öyle görünüyor ki olmayacak da. 89. y l kutlamalar n n gevflek programlarla yap ld 2012 nin 29 Ekiminde, hat r m zda kalan görüntüler; biber gaz, tazyikli su, barikatlar, coplar, tekmeler, tutuklamalar. Ama o barikatlar bu cumhuriyetçi halk y km fl, yerle bir etmiflti. Yaz k! Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha 100.y l na bile ulaflamadan; gevfletilmeye, ayr flt r lmaya, parçalanmaya, y k lmaya çal fl l yor. Bunu kimlerin yapt n söylemeye gerek yok. Her fley ortada. Kim cumhuriyet düflman, kim de il, art k biliniyor. Ama Türk halk n n büyük bir bölümü, sonucunun hay rl olaca na inan yor ve öyle san yor, hâlâ aymazl k içinde. Bu cumhuriyet 100 yafl n bile görmedi ama Anadolu Türk Beylikleri ile Bat Anadolu Türkmen Beyliklerinin bile Türkiye Cumhuriyetinden fazla hükümranl klar oldu. Yaz k. Türkiye Cumhuriyetini, bu beyliklerin ömürleri kadar bile yaflatamadan y kmaya çal fl yorlar. Asl nda Türkiye Cumhuriyetinin yani bugünkü Türk devletinin varl Anadolu Selçuklular ve daha sonra kurulan beyliklerin varl klar ile bafllar. Osmanl Devletini bu beylikler kurdu, gelifltirdi Malazgirt Zaferiyle Anadolu nun bütün kilitleri k r lm fl ve bu topraklar Türk vatan olma mayas n alm flt. Anadolu Selçuklular bu topraklarda Kutalm flo lu Süleyman fiah zaman nda devlet haline gelmifl y llar aras nda, Türkiye Selçuklular dönemi yaflanm flt. Türkiye Selçuklu Devleti dönemi tam 234 y l Anadolu da egemen olmufltu. Sultan Rüknüd-din K l ç-arslan döneminde 1308 y l nda sonlanm flt. Bak n z; Anadolu da pek çok beylikler ve devletçilikler kurulmufltu. Daniflmenliler bir Türk beyli i olarak y llar aras nda 90 y l Niksar Merkezli olarak hüküm sürdüler. Emir Mengücük Gazi Bey in 1071 de kurdu u Mengüceko ullar Türk Devleti 1252 y l na kadar yaflad. Yani tam 181 y l bu topraklarda hükümran oldular. Saltuko ullar da yine 1071 de Emir Saltuk Bey taraf ndan bir Türkmen devleti olarak kuruldu. fiah bin Mehmet in zaman nda 1202 y l nda y k ld. Ama TÜRK YE CUMHUR YET SONSUZA KADAR YAfiAYACAK 131 devletlerini yaflatabildiler. Artuko ullar 1098 de kuruldu ve 1409 y l nda sonland ama tam 311 y l devletlerini yaflatt lar. Hem de Sökmenilerden; H sn Keyfa Melikleri, Harput Melikleri, l-gazilerden; Mardin Melikleri, Halep Melikleri bu devleti idame ettirdiler. Diyarbak r (Amid) merkezli Emir Sadr Bey in kurdu u nalo ullar 1095 de kuruldu, 1183 y l nda y k ld. En güçsüz olan bu devlet bile 88 y l hayat buldu. Çobano ullar Beyli i 1080 de kuruldu, 1309 da y k ld ama 229 y l yaflad. Bat Anadolu Türkmen Beyliklerinin de hakimiyetleri yüz y ldan, ikiyüz küsür y ldan afla de il. Ben sadece bu beyliklerin kurulufl ve y k l fl tarihlerini yazmak istiyorum. Karamano ullar Beyli i ( ), 237 y l Germiyano ullar Beyli i ( ), 169 y l Karasio ullar Beyli i ( ), 218 y l Saruhano ullar ( ), 110 y l Ramazano ullar Beyli i ( ), 256 y l nanço ullar Beyli i ( ), 131 y l Tavas Beyli i ( ), 200 y l Teke Beyli i ( ), 115 y l Candaro ullar Beyli i ( ), 169 y l Taceddino ullar Beyli i ( ), 286 y l Dulkadiro ullar Beyli i ( ), 185 y l Ayd no ullar Beyli i ( ), 235 y l Mentefleo ullar Beyli i ( ), 146 y l Hamido ullar Beyli i ( ), 145 y l Ay pt r, ay pt r! Ne istiyorsunuz bu T.C. den? Neden y kmak istiyorsunuz? Milad n doldurdu unu mu san yorsunuz? Ankara Ahi Devleti 1290 da kurulmufl, 1354 y l nda y k lm fl; bu devlet bile 64 y l hayat sürdürmüfltü. Koskoca Türkiye Cumhuriyetini 90 y ld r, zarzor yaflat yoruz. Vidalar gevfletiliyor, yumuflat l p yerle bir edilmek isteniyor. Hay r, Hay r! Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu Beylikleri gibi k sa süreli olmayacak. Büyük Atatürk ün dedi i gibi, Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt r. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pâyidar kalacakt r. Biz Türkler, bu cumhuriyeti pâyidar k laca z. Kimsenin gücü; Türk tipi baflkanl k, eyalet sistemi, demokratik cumhuriyet diyerek bu devleti y kmaya ve Türklü ü ortadan kald rmaya yetmeyecektir. Biz; 311 y l hayat bulmufl Artuko ullar Beyli i kadar bile olamayacak m y z? Nüfusun %80 den fazlas Türk olan bu ülkenin halk, kendi cumhuriyetinin y k l fl n seyir mi edecek? Hay r, hay r, milyon kere hay r!

4 4 YARIN Türk dünyas yazarlar Eskiflehir de bulufltu ESK fieh R - Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans etkinlikleri kapsam nda oluflturulan Türk Dünyas Yazar Meclisi nde 18 ülkeden gelen 48 yazar, bilgi ve deneyimlerini paylaflt. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Valilik Konferans Salonu nda düzenlenen etkinlikte yapt konuflmada, Türk dünyas na kültür baflkentli i yapmak için kendilerine düflen misyonu baflar yla yerine getirmek için çal flt klar n bildirdi. Türk dünyas ndan gelen yazarlar Eskiflehir de a rlamaktan memnuniyet duyduklar n anlatan Tuna, flöyle devam etti: Bütün yazarlar m z de erler dünyam za aynal k ediyor. Tüm yazarlar m z n bafl m z n üzerinde yeri vard r. Kültürümüzü gelece e tafl yacak kitaplar onlar üretiyor ve kay t alt na al yorlar. Bu bak mdan Türk dünyas nda da yazarlar n ortak bir dil kullanmas Dilde, Fikirde, fl te birlik yolunu ebediyen aç k tutacakt r. Kültürümüzü gelece e tafl yan yazarlar m z büyük bir misyon yükleniyor. Sizlerin bu yüreklili i gelece e iliflkin umudumuzu art r yor. Temennimiz Türk dünyas nda hayat n her alan nda hem nitelik hem de nicelik bak m ndan ortakl n artmas d r. - Türklerin büyük bir edebiyat var Türk Dilli Ülkeler Yazarlar Birli i Baflkan Anar Rzayev, Türk dünyas yazarlar n n bir araya gelip bilgi ve deneyimlerini paylaflmas ndan mutluluk duydu unu ifade ederek, flunlar kaydetti: Büyük bir co rafyada yaflayan milyonlarca insan iftiharla ve gururla ben Türküm diyor. Türklerin büyük bir edebiyat var. Türk dünyas edebiyat bir örgütleflme ihtiyac do du ve Türk dünyas n n eski kültür merkezi Eskiflehir de bu örgütlenme gerçekleflti. Bu faaliyetin esas amac halklar yak nlaflt rmak olacakt r. Edebiyat halklar aras nda köprüler oluflturur. Birbirimizi daha iyi anlamak için edebiyat en iyi araçt r. Uluslararas Türk Kültürü Teflkilat (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yard mc s F rat Purtafl da TÜRKSOY un 21 y ld r bu tür buluflmalar, gönül birlikteliklerini sa lamak için çaba gösterdi ini söyledi. Eskiflehir in geçen 1 y l içinde TÜRKSOY un 20 y lda elde etti i birikimleri katlayarak art rd n ifade eden Purtafl, bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini dile getirdi. (AA) Kültür Sanat 2-Sivrihisar Gezisi 2-Sivrihisar Gezisi Irak Türkmen Heyeti program kapsam nda Eskiflehr e ba l Sivrihisar ilçesini ziyaret ettiler. Heyeti Sivrihisar Belediye Baflkan Fikret Arslan taraf ndan karfl land. Baflkan Türkmen heyetini belediye binas önünde bir demek çiçekle karfl layarak Sivrihisar hakk nda önemli bilgiler verdi. Daha sonra Belediyenin rehberleri eflli inde Ulucami, Kurunlu Cami, Zaimaa Kona, Nasrettin Hoca an t ile Yunus Emre nin 3 türbesi ve külliyat ziyaret edildi. Türkmen Heyeti Yunus Emre nin mezar bafl nda Mevlidi fierif okuyup ve Yunus Emre nin fliirlerini seslendirdiler. 3-ESOGÜ Rektörlük Ziyareti Irak Türkleri Haftas etkinli ine kat lan Irak Türkmen heyeti resmi ziyaretleri çerçevesinde Eskiflehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörünü makam nda ziyaret ettiler. Heyeti Makam nda kabul eden Rektörü Prof. Dr. Hasan Günen, çok mutlu oldu unu, Irak Türkmen fiehit liderlerinden Necdet Koçak yad ederek sözlerine bafllad. Irak Türkmenleri böyle bir flehit Liderin arkas nda yürümekle onur ve iftihar etmelidirler. Davas na sad k ve inançl bir kifli olan Koçak gibi Türkmenleri görmek onun için bir onurdur dedi. Irak E itim Bakanl Türkçe E itimi Genel Müdürü Çetin Kölemen Rektöre baz isteklerde bulundu. Rektör ise elimden geleni yapmaya söz veriyorum. Dedi. stekler ise: Türkmen Ö retmenlerinin seviyelerini yükseltme amac yla baz kurslar n aç lmas n, Türkmenler özel kontenjan tahsisi edilmesi, Türkmen Müfettifller için özel kurlar n aç lmas, Üniversite hastanesinde Türkmen hastalar n n tedavisi konusunda yard mc olmak, Üniversite de düzenlenen Kongre ve konferanslara Türkmen ö retmenlerinin davet edilmesini istedi. Türkmen heyeti rektörle hat ra foto raf çekerek Üniversiteden ayr ld lar. 4-Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ziyareti Irak Türkmen heyeti Eskiflehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörünü ziyaret ettikten sonra Anadolu Üniversitesi Rektörünü de makam nda ziyaret etti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündo an heyeti makam nda kabl ederek, flunlar kaydetti. Bu ziyaretiniz tarihi bir ziyarettir. lk defad r bir Irak Türkmen heyeti üniversitemizi ziyaret ediyor. Ziyaretinizden onur duyar z. Umar z ki, Irak ta Suriye de güven ve istikrar sa lan r. Çünkü tüm ülkelerde e itim baflar l güven ve istikrara ba l d r. Dedi. Irak heyeti ad na söz alan Av. Habib Hürmüzlü; Öncelikle Rektöre teflekkür etti. Irak Türkmenleri ile Türkiye aras nda her ne kadar samimi ba lar var ise de Irak Türkleri kendi topraklar na Vatanlar na sad k kald lar. Irak ta Osmanl dan 5 kez anayasa yaz ld. Tümünde Irak Türkmenlerinin varl yok say ld. Ancak Türkmenler e itim yoluyla bu asimile politikas n yenmeyi baflard. Dünyaya ispat ettiler ki, Irak Türkleri kültürlü e itimli ve ayd n kesimlerdir. Bar fltan sever, savafla karfl d rlar. Sözünü noktalad. Görüflmeni sonunda Çetin Kölemen; Irak ta Türkçe e itim sistemi ile genifl kapsaml ve aflamalar n tek tek anlatarak Anadolu Üniversitesi Rektörüne bilgi verdi. Türkmence Branfl ö retmenleri için özel kurslar n aç lmas n talep etti. Türkmeneli Müzik fiöleni Perflembe, 06 fiubat 2014 tarihinde Anadolu Üniversitesi AKM salonunda Türkmeneli Müzik fiöleni gerçekleflti. Kerkük Sanatç lar Grubu Hüseyin Bahattin in yönetimindeki sanatç lar: Mehmet Küzeci, Mehmet Neccar, Ömer Köprülü, Ali Hüseyin Bahattin ve müzisyenler: Fehmi Cuma, Mahmut K l nç, Mustafa 13 May s 2014 Hüseyin, Mustafa Haflim, Mehmet Ahmet Nuri ve geceye Ankara dan kat lan Ahmet Tuzlu sahne ald. Kerkük türküleri ve Türkmenlerin yo un olarak yaflad bölgelerdeki türküler, izleyiciler taraf ndan büyük alk fl ald. Kanal 26 taraf ndan canl olarak tüm dünyaya sunulan Türkmeneli Müzik fiöleni Kerkük ve Türkmeneli hoyrat ve besteleri ile be eni kazand. Düzenlenen geceye; Vali Güngör Azim Tuna ve efli Pervin Tuna, Kerkük Milletvekili ve Irak Parlamentosu Irak-Türkiye Parlamenterler Dostluk Grubu Baflkan Jale Yunus Neftçi, Türkmen Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündo an, Eskiflehir Ticaret Odas Baflkan Metin Güler, Türkmeneli Sa l k Konseyi Baflkan Ayd n Beyatl ve çok say da davetli misafir kat ld. Program n sonunda Vali Tuna, Mehmet Küzeci, Mahmut K l nç ve Hüseyin Bahattin ve di er sanatç lara çiçek verdi. Bu esnada duygular n dile getiren Vali Tuna, Irakl Türkmen kardefllerimizi Eskiflehir de a rlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Türk dünyas n teflkil eden ülkelerin dünyan n en önemli co rafyas nda bulundu unu belirten Vali Tuna, Çanakkale ye gidenler mutlaka görmüfllerdir. Çok genifl bir co rafyadan gelerek orada flehit olmufl, flehitlik mertebesine eriflmifl yatanlar var! Kerkük ten, Musul dan, Erbil den, Halep ten ve fiam dan gelerek flehit olanlar var! Çanakkale de yatan flehitlerimiz hepimizin bir parças, akrabas. Irak ta yaflayan Türkmen kardefllerimizin de bu yüzden dertleri bizim dertlerimiz, sevinçleri bizim sevinçlerimizdir! Orada yaflanan bir dert, bir s k nt, bir sevinç varsa onlarla her zaman paylaflmaya haz r z. Orta Asya daki Türk Cumhuriyetleri K r m dan Tataristan a, Azerbaycan a oralarda yaflanan bütün s k nt lar bizim s k nt m zd r, onlar n sevinci bizim sevincimizdir diye konufltu y l nda Eskiflehir in Türk Dünyas Kültür Baflkenti oldu unu hat rlatan Vali Tuna, yap lan etkinliklerde çocuklara ve gençlere geçmiflteki kültür de erlerini afl lamaya çal flt klar n kaydetti. Vali Tuna, Çocuklar m za kültür de erlerini afl lamaya devam edece iz ki, onlar n birliktelikleri ileride daim olsun! Dilde, Fikirde, flte Birlik slogan yla önemli bir mesafe kat etsinler fleklinde ifade kulland. Vali Tuna, sözlerinin sonunda bu güzel geceyi kendilerine yaflatt için sanatç lara ve eme i geçen herkese teflekkür etti. Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Baflkanvekili Ayd n Beyatl ise, Bizim kültürümüzün, Anadolu kültüründen hiçbir fark yoktur. Bizim türkülerimiz ac dolu, anavatana hasret ve sevgi doludur" diye konufltu. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna olmak üzere, Irak Türkleri Haftas etkinliklerinde eme i geçen Eskiflehir 2013 TDKB Ajans yöneticilerine, kurum ve kurulufllar n temsilcilerine ve Eskiflehir halk na teflekkür

5 13 May s 2014 Canik Baflar 'n n Sihirli Mercek K sa Film Yar flmas ödülleri da t ld SAMSUN - Canik Baflar Üniversitesi Aktif Üniversiteliler Kulübü taraf ndan düzenlenen 'Sihirli Mercek K sa Film Festivali'nde ödüle lay k görülen k sa filmler ünlü oyunculardan oluflan jüri taraf ndan belirlendi. Canik Baflar Üniversitesi kampüsünde düzenlenen ve sunuculu unu Vatan fiaflmaz n yapt festivalin gala gecesi ve ödül törenine çok say da tan nm fl oyuncu kat ld. Gecenin aç l fl konuflmas n yapan Canik Baflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Bu gecenin gerçekleflmesi için ö rencilerimiz uzun süredir büyük bir özveri ve fedakârl kla çal flt lar. Her türlü detayla tek tek ilgilenip her fleyin mükemmel olmas için çaba gösterdiler. Bu vesile ile ö rencilerimizi sanat m za, akademik, sosyal ve kültürel hayat m za, üniversitemize, her fleyden önce kendi entelektüel geliflimlerine yapt klar katk lardan dolay onlar bütün kalbimle tebrik ediyorum. Yar flmaya kat lan ve ürettikleri bir birinden güzel eserleri kültürümüz, sanat m z ve iç dünyam zdaki güzellikleri seslendirme ad na bir kazanç olarak görüyor ve tüm kat l mc lara teflekkür ediyorum. dedi. Konuflmalar n ard ndan yar flmaya kat lan çok say da film aras ndan elemeler sonras ilk 5 e kalan filmi kat l mc larla birlikte izleyen jüri ödüle lay k görülen ilk üç filmi seçerken zorland. A rl kl olarak dizi oyuncular ndan oluflan jüride Nadir Sar bacak, Reza Hemmatirat, Serkan Öztürk, Ali Baflar, Gülçin Hat han, S dd k Akbay r ve Prof. Dr. Yavuz Demir gecenin sonunda ilk üçe giren filmleri seçti. Birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise bin TL ödülün verildi i festivalde birincili e 'Ç kmaz' adl filmiyle Ersin Alakufl, ikincili e 'Orada Olmak' adl filmiyle Mert Y ld z, üçüncülü e ise 'Fark' adl filmiyle Yusuf Küçükaslan lay k görüldü. Dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinin elinden ald. (CHA) Kültür Sanat ADANA - Hababam S n f, Selvi Boylum Al Yazmal m, Çiçek Abbas, Iss z Adam, Babam ve O lum, Eflk ya, Tosun Pafla, Hayat Bayram Olsa gibi Türk sinemas n n unutulmaz filmlerinin müzikleri Akdeniz Rüyas Orkestras 'n n yorumuyla Adanal larla buluflacak. Akdeniz Rüyas Orkestras n n Adana n n sanat yaflam na katk sunmak amac yla y lda bir kez düzenledi i konserlerin bu y l beflincisi, 25 May s Pazar günü da Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi nde gerçeklefltirilecek. Konserde Devlet Konservatuvar sanatç lar Ahmet Can Da l o lu (viyolonsel), Berna Tülay U urlar (piyano), Refik Koral K sakürek (Saksafon), Gizem flken (Trombon), Sebahattin Nazik (vurmal sazlar), Halil brahim Kurum dan (solist) oluflan Akdeniz Rüyas Orkestras Adanal lara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacaklar. Biletleri, Büyükflehir Belediyesi ve Devlet Tiyatrosu giflelerinden temin edilebilecek konserde Türk sinemas n n unutulmaz filmleri ANKARA - TÜB TAK n ortaö retim ö rencileri aras nda düzenledi i 45. Araflt rma Projeleri Türkiye finalleri sonuçland. 10 bin proje aras ndan seçilen en iyi projeler ödüllendirildi. Ankara Özel Samanyolu Fen Lisesi Matematik alan nda Türkiye 1.si olarak alt n madalya kazand. Samanyolu Fen Lisesi ö rencilerinden Sad k Said Kasap ve Onur Sulak, haz rlad klar 'Te etler Dörtgeni Üzerine Bir Çal flma' adl proje ile matemati e yeni özellikler kazand rmaya çal flt. 8 ayl k süreçte bu projeye çal flt klar n söyleyen ö renciler, matemati e yeni özellikler olan Hababam S n f, Nefleli Günler, Devlerin Aflk, Çiçek Abbas, Selvi Boylum Al Yazmal m, Delisin, A r Roman, Oh Olsun, Sat n Al nan Koca, Aflk Eski Bir Yalan, Arkadafl, Hayat Bayram Olsa, Can m kazand rmak için u raflt klar n da ifade etti. Matematik alan nda Türkiye genelinde 1156 proje baflvurusu yap ld. Finalde yar flacak 24 proje seçildi. Samanyolu Fen Lisesi 24 proje içinde 1.ci olmay baflard. TÜB TAK Bilim nsan Destekleme Daire Baflkanl n n (B DEB) bu y l 45. kez düzenledi i 'Ortaö retim Ö rencileri Araflt rma Projeleri Yar flmas 'nda final heyecan yafland. Türkiye nin 81 ilinden 17 bin 486 ö rencinin toplam 10 bin 418 proje ile baflvurdu u yar flmada, bölge ve final maratonunun ard ndan en iyi projeler belirlendi. Bilgisayar, biyoloji, YARIN Unutulmaz Türk film müzikleri Adanal larla bulufluyor 5 Kardeflim, Öyle Olsun, Iss z Adam, Propaganda, Neredesin Firuze, Eflk ya, stanbul Kanatlar m n Alt nda, Babam ve O lum, Süt Kardefller ve Tosun Pafla ile özdeflleflmifl müzikleri seslendirilecek. TÜB TAK Araflt rma Projeleri Yar flmas 'nda, Samanyolu alt n madalya kazand co rafya, fizik, kimya, matematik, sosyoloji, tarih ve psikoloji dallar nda ödüle lay k görülen proje sahipleri, MEB fiura Salonu nda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törenin aç l fl nda konuflan TÜB TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Altunbaflak, bu y l n TÜB TAK' n 50. kurulufl y l dönümü oldu unu ve bu proje yar flmas n n 45 y ld r devam etti ini söyledi. Bunun, TÜB TAK' n söz konusu projelere ne kadar büyük önem verdi inin göstergesi oldu unu dile getiren Altunbaflak, ö rencilerin yar flmaya ilgisinin her geçen y l daha da artt n ifade etti. (CHA)

6 6 YARIN Turizm 13 May s y ll k sütunlar toprak alt ndan ç kar ld ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - ncil de ad geçen Laodikeia Antik Kenti nde sürdürülen kaz ve restorasyon çal flmalar nda 1500 y ld r toprak alt nda bulunan an tsal sütunlar ortaya ç kar ld. Kültür ve Turizm Bakanl ndan al nan bilgiye göre, 2003 y l ndan bu yana Prof. Dr. Celal flimflek baflkanl nda yürütülen kaz ve restorasyon çal flmalar na Laodikeia Kilisesi, Tap nak A Tonozlu Mekan, Kuzey (Kutsal) Agora, Güney Portik ve Do u Havuzunda, mparator Septimius Severus An tsal çeflmesi nde devam ediliyor. Çal flmalar neticesinde bu y l Kuzey Agora, Bat Portik Güney aks nda milattan sonra 494 y l depreminde y k lan sütunlu galeri, y k ld flekliyle ortaya ç kart ld. Yap lan incelemede, milattan sonra 494 y l depreminin 10,80 metre yüksekli inde ve ion düzenindeki sütunlu galeriyi do u yönüne do ru y kt, kal nt lar n yaklafl k 1500 y l boyunca bat dan esen rüzgarlar ve bitki tortusu sebebiyle 7 metre toprak alt nda kald anlafl ld. Ortaya ç kart lan sütunlu galerinin kaz çal flmalar tamamlan p projeleri haz rland ktan sonra restorasyon aflamas na geçilmesi planlan yor. Böylece, Anadolu arkeolojisi için an tsal nitelikte olan Kuzey Agora, 1500 y l sonra tekrar aya a kald r larak hayat bulacak. -Laodikeia MÖ I. yüzy lda Anadolu nun en önemli ve ünlü kentlerinden Laodikya, MÖ 3 üncü yüzy l n ortalar nda Seleukos Kral II. Antiokhos taraf ndan kar s Laodike ad na kuruldu. ncil de ad geçen Yedi Asya Kenti nden olan Laodikeia, bu nedenle Roma ve Bizans imparatorluklar döneminde büyük sayg gördü. Tarihi boyunca çok say da deprem yaflayan ve defalarca yerle bir olan kent, her seferinde yeniden infla edilmesine ra men MS 494 deki büyük depremle tamamen y k ld ve bir daha toparlanamad. 7. yüzy l n ilk çeyre indeki depremin ard ndan ise bölge terkedildi. Bölge, 13. yüzy lda tamamen Türklerin kontrolüne geçerek Ladik ad n ald. (AA) T KA dan Filistin de tarihi restorasyon GAZZE - Gazze deki Sultan Abdulhamid Çeflmesi Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA) taraf ndan restore edildi. Restorasyonu tamamlanan tarihi çeflmenin aç l fl dolay s yla düzenlenen törene, Gazze deki Filistin Hükümeti Turizm ve Tarihi Eserler Bakan Ali et-tarflavi, Türkiye nin Kudüs Baflkonsolosu Büyükelçi Mustafa Sarn ç ve T KA Filistin Koordinatörü Kürflat Mahmat kat ld. Filistinli Bakan Tarflavi, Sultan Abdulhamid Çeflmesi nin onar m n n, Türkiye ve Filistin halklar n birbirine ba layan iliflkilerin derinli inin bir göstergesi oldu unu belirterek bunun ayn zamanda Gazze nin tarihi eserleri ve turizminin geliflmesine katk da bulunaca n ifade etti. Büyükelçi Sarn ç da söz konusu restorasyonun, 500 y ll k geçmifle sahip bir tarihi eserin yeniden halk n istifadesine sunulmas n n öneminin yan s ra Filistin le olan tarihi ba lar n ne kadar derin oldu unu göstermesi aç s ndan da çok anlaml oldu unu söyledi. Çeflmenin, Gazze halk n n su ihtiyac na katk sa layaca n, çevre okullarda ö renim gören ö rencilerin de bundan faydalanaca n dile getiren Kudüs Baflkonsolosu Büyükelçi Sarn ç, T KA n n yaln zca Gazze de de il tüm Filistin de sa l ktan e itime, altyap yat r mlar ndan tarihi eserlerin ortaya ç kar lmas na kadar çok genifl ölçekli projelere imza att n kaydetti. Filistinli Bakan Tarflavi, törende Büyükelçi Sarn ç ve T KA Koordinatörü Mahmat a teflekkür plaketi verdi. Gazze de 1400 lü y llarda infla edilen ve o dönemlerde R faiyye Çeflmesi olarak an lan tarihi eser, 1905 y l nda Sultan Abdulhamid Han n talimat yla onar ld ktan sonra bölgede, Sultan Abdulhamid Çeflmesi olarak an lmaya baflland. (AA)

7 13 May s 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Aç k art rma. 2. Edirne ilinin bir ilçesi. Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçular koruyacak biçimde yap lan z rhl kule. 3. Güney K br s ta bir kent. Uzakl k anlat r. 4. Köpek. Mu la ilinin bir ilçesi. 5. Eli s k, cimri. Bir meyve. 6. Bir yar fl n belirli uzakl kapsayan bölümlerinden her biri, aflama, merhale. Tibet öküzü. 7. Lezzet. Küçük yap örne i. 8. Osmanl mparatorlu u döneminde Macaristan ve H rvatistan da sancak beylerine verilen unvan. K zart lm fl ekme i et suyuyla hafllayarak yap lan yemek. 9. Keten dövmeye yarayan tokmak. Kiloamperin simgesi. 10. Ak l. Kovuflturma. 11. Silisli kütlelerin, kayalar n do al etkenlerle parçalanarak ufalanmas ndan oluflan ufak, sert taneciklerin bütünü. T rpana bal. 12. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. 13. Feza. Aflk. 14. Kalça kemi i. Haz. Ali yanl s olan kimse. 15. Yasal. Yeflil Abanozun eflanlaml s. 16. Güzel sanat. Tekirda ilinin bir ilçesi. 17. Mihrace. Alt n kökü. 18. ri yaprakl bir palmiye türü. Bir renk. 19. S ra, keflik. Derebeyi kona. 20. Mesafe. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. Sanma, san. Yukar dan afla ya: 1. Asl pikrik asit olan patlay c madde. pekli pefltamal. Yumurta biçiminde yap lan ve sekiz deli i bulunan üflemeli bir çalg. 2. Birim. Okyanuslar n günefl fl nlar n n ulaflamad çok derin yeri. Rakam. Çit, perde. 3. Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi. Çiriflli bir çeflit parlak bez. Adana ilinin bir ilçesi. Fazla olarak, üstelik. 4. Görkem, heybet. nsan n yarad l fl özelli i. Öz su. 5. Ege denizinde bir Yunan adas. Kutsal Hint destan. Hitit. 6. Genellikle kürkten, gösterili kumafltan yap lm fl uzun omuz atk s. Bebek ayakkab s. Coflkun, ilhamla dolu. 7. ç organlar m zdan biri. Köy muhtar yard mc s. Tavlada bir say. Külhanbeyi, kabaday, hayta. 8. Rütbesiz asker. Haz. Muhammet in hayat n anlatan kitap. Ayn biçimde, sürekli olarak. Gerekenden eksik. 9. M s r n plaka iflareti. Avrupa da papal kla yönetilen küçük bir ülke. ÇOK ÖZEL K fi anlam nda yabanc bir k saltma. Judo ve karatede hareketleri çabuklaflt rmak için yap lan bir dizi egzersize verilen ad. 10. Hareketi olmayan, sabit, duruk. Pirinç saplar n n örülmesinden haz r hale getirilerek yap lan judo minderi. A rl k ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmifl kanuni ölçü modeli. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Ermeniler, 50 y l aradan sonra KKTC'de ayin yapt LEFKOfiA - Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) baflkenti Lefkofla'da bulunan Ermeni Kilisesi nde 50 y l aradan sonra toplu ayin yap ld. Ayine, Güney ve Kuzey K br s ta yaflayan Ermeni as ll 500 ü aflk n kiflinin yan s ra Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri nin K br s Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim, KKTC Din flleri Baflkanl Güney K br s Temsilcisi fiakir Alemdar ile baz yabanc misyon temsilcileri kat ld. KKTC Din flleri Baflkanl 'n n da temsil edildi i ayinde, Rum Ortosoks Kilisesi'nden herhangi bir temsilcinin bulunmamas dikkat çekti. Din flleri Baflkan Talip Atalay, konu ile ilgili Cihan Haber Ajans 'na yapt aç klamada, insanlar n KKTC'deki kiliseye gelip özgürce ibadet edebilmelerinin inanç özgürlü ü aç s ndan son derece önemli oldu unu söyledi. Konunun daha önce dini liderler aras görüflmelerde ele al nd n ifade eden Atalay, yo un temaslar n netice verdi ini, bu nedenle Ermenilerin ayinlerini gerçeklefltirmelerinde herhangi bir sorun yaflanmad n kaydetti. Lefkofla, Arapahmet'te bulunan yap, Osmanl 'n n Ermenilere tahsis etti i bir kilise olmas aç s ndan önem arz ediyor. (CHA) D fl Haberler Putin ile kucaklaflan Schröder: Rusya en önemli partnerimiz Almanya daki do um günü kutlamas na kat lamayan Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin ile do um gününü gecikmeli bir biçimde çok samimi bir flekilde kucaklaflarak kutlayan Almanya eski Baflbakan Gerhard Schröder günlerdir süren elefltirilere yan t vererek kendini savundu. Die Welt am Sonntag Gazetesi ile sviçre de yay nlanan Sonntags Blick adl gazetede yay nlanan bir söyleflide Schröder, "Saklayacak hiçbir fleyim yok. Ayr ca Rus Devlet Baflkan da personanongrata (istenmeyen adam) de ildir." dedi. BERL N - Schröder, Putin ile kucaklaflmas - n n bas na yans mas ndan sonra "tamamen sorumsuz", "tehlikeli" gibi nitelemelerle sert bir flekilde elefltirilmiflti. Elefltiriler sadece karfl tlar ndan de il, mensubu bulundu u Sosyal Demokrat Parti (SPD) s ralar ndan da geldi. Schröder e yönelik elefltirilerin dozu, ayn günlerde Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) gözlemcileriyle birlikte Alman askerlerin de Rusya yanl s ayr l kç lar taraf ndan kaç r lmas nedeniyle çok yüksek oldu. Almanya ile Rusya aras ndaki diplomatik gerilim, gözlemcilerle Alman askerlerin serbest b rak lmas üzerine rahatlad. Almanya eski Baflbakan Gerhard Schröder, Rusya Devlet Baflkan Putin ile görüflmenin kendisini sevindirdi ini, çünkü o görüflmede kaç rma olay n da konufltuklar n aç klad. Putin ile görüflmesinin netice verdi ini de sözlerine ekleyen Schröder, görüflmenin "dostane ancak ciddi bir atmosferde geçti ini" anlatt. Do um gününün St.Petersburg ta kutland tarihin, direktörlü- ünü yapt Kuzey Ak m fiirketi (NordStream fiirketi) taraf ndan geçen y l n sonbahar mevsiminde belirlendi ini dile getiren Gerhard Schröder, Ukrayna da yaflananlar, K r m n ilhak n hiçe sayarak kutlama yapt na yönelik elefltirileri ise geri çevirdi. "Do um günü resepsiyonunu iptal etmeyi bir saniye bile düflünmedim." diyen SPD li politikac, Putin ile kucaklaflmaktan onur duydu- unu söyledi ve "Gizlenecek hiçbir fleyim yok. Elefltiriler karfl s nda e ilip bükülmeyece im. Vladimir Putin i tan d - mdan beri, ki 14 y ld r tan fl r z, birbirimizi böyle selamlar z. Bu durum zor zamanlarda da de- iflmeyecektir." fleklinde konufltu. Söz konusu söyleflide Almanya eski Baflbakan Gerhard Schröder, Almanya ile birlikte Bat Dünyas n Ukrayna krizi ba lam nda Rusya ya daha fazla yapt r mda bulunmaktan kaç nmaya ça r rken, yapt r mda bulunmak yerine Rusya n n güvenlik menfaatlerinin dikkate al nmas - n, Amerika n n "daha fazla yapt r m" taleplerine karfl ç k lmas n tavsiye etti. Almanya n n Rusya için merkezi bir önem tafl d n ifade eden Schröder, "Biz Rusya için Avrupa da en önemli partneriz. Sadece ekonomik olarak de- il, siyasi olarak da en önemli partneriz. Bu nedenle Almanya n n oynad rol büyük önem tafl yor." aç klamas n yapt. Schröder, Ukrayna n n geçici hükümetine de seslendi ve ülkenin do- usundaki fliddete son vermeye ça rd. "Ukrayna hükümeti soruna bar flç l bir çözüm bulabilmek için her f rsat de erlendirmelidir. Bunu yapmazsa sorumsuz davranm fl olur." diyen Almanya eski baflbakan, "Bar flç çözümün anahtar sadece Moskova da de il ayn zamanda Brüksel de, Washington da ve Berlin de bulunuyor." diye konufltu. Gerhard Schröder, Almanya n n 7.Baflbakan olarak 1998 ile 2005 y llar aras nda görev yapt. (CHA)

9 13 May s 2014 D fl Haberler YARIN 9 "Do algaz, Türkiye üzerinden geçirilerek Rusya'ya ba ml l k azalt labilir" LEFKOfiA - ABD nin Güney K br s taki Büyükelçisi John Koenig, Rumlar n Türkiye'ye bugüne kadar oldu undan daha fazla güvenmek zorunda olduklar n söyledi. Koenig, Ukrayna daki geliflmelere ve Rusya n n do al gaz bir kez daha siyasi silah olarak kullanmaya çal flt n belirterek, "Avrupa n n enerji kaynaklar n n de ifltirilmesi gerekti ini daha çok düflünüyoruz. Bu enerji kaynaklar n n de ifltirilmesi yöntemlerinden biri de K br s tan, Türkiye üzerinden geçecek bir boru hatt d r. Böylelikle enerji kaynaklar nda Rusya'ya ba ml l k azalabilir." dedi. Koenig, Rum bas n na özel aç klamalarda bulundu. Türkiye'ye art k daha fazla güvenmeleri konusunda Rumlara tavsiyelerde bulunan büyükelçi, Rum Ekonomik Münhas r Bölgesi'nde (MEB) bulunan do algaz n Türkiye üzerinden aktar labilece ini kaydetti. Rusya'n n Ukrayna geriliminde do algaz silah olarak kulland n savunan Koenig, Rumlar iflaret ederek, "Jeopolitik perspektifleriniz ve adan n gelecekteki istikrar aç s ndan size yard mc olacak." diye konufltu. Söz konusu do algaz transferinin K br s sorununun çözümünden önce uygulanamayaca n aktaran Amerikal Büyükelçi, Türkiye yle iflbirli i çerçevesinde böyle bir perspektif aç k b rak lmak isteniyorsa Türkiye ile müzakere etmenin tam zaman oldu una vurgu yapt. Yanl fl anlafl lmamas gerekti ini belirten Koenig, bunun bugünkü siyasi flartlar alt nda olmayaca n, derinlemesine bir de iflikli- e gidilmesini, bu de iflikli in de bir çözüm çerçevesinde gelece ini umduklar n ifade etti. ABD nin K br s sorununa olan ilgisinin artt hat rlat lan Koenig e bu ilginin K br s sorununun çözülmesi iste inden mi yoksa ABD nin bölgedeki menfaatlerinden mi kaynakland soruldu. Sözlerine, "K br s sorununun çözümüne yard mc olarak bölgedeki kendi ç karlar m z da güçlendiriyoruz." diyerek bafllayan John Koenig, "K br s sorunu y llardan beridir ilgi gösterdi imiz bir meseledir. dedi (CHA) ABD: Ukrayna daki referandumu tan m yoruz ABD D fliflleri Bakanl, Ukrayna n n do usundaki Donetsk ve Lugansk flehirlerinde yap lan referandumu tan m yacaklar n duyurdu. D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jen Psaki nin imzas ile yap lan yaz l aç klamada, ayr l kç gruplar taraf ndan yap lan yasad fl referandumun daha fazla bölünme ve kargafla oluflturma çabas oldu u dile getirildi. WASHINGTON - Bakanl k aç klamas nda Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin ve Rus yönetimi süreçteki tutumundan dolay bir kez daha elefltirildi. Devlet Baflkan Vladimir Putin in referandumun ertelenebilece ini ve Ukrayna s n r ndan Rus askerlerinin çekilece i yönündeki aç klamalar hat lat rlarak bu sözlerin yerine getirilmemesinden duyulan hayal k r kl dile getirildi. Referandumun ertelenmesi için giriflimde bulunulmad na dikkat çekilen aç klamada, "Rus hükümeti bu referandumlar önlemek ad na nüfuzunu kullanmad." ifadelerine yer verildi. Ayr ca, Kremlin in destekledi i sosyal medya ve haber BERL N - Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde muhafazakarlar n liste bafl aday olan Jean- Claude Juncker, seçimlerde baflar l oldu u takdirde Baflbakan Angela Merkel den AB Komisyonu Baflkan olaca yönünde söz ald n söyledi. Bild am Sonntag gazetesine konuflan politikac, AB baflbakanlar n i, baflka bir politikac y veya rakibi olan sosyal demokrat Martin Schulz u baflbakan yapmamalar konusunda da uyard. Juncker, aksi takdirde seçmenlerin partiler seçimden önce sözlerini tutmad klar için bir dahaki seçimlerde oy kullanmayaca n iler sürdü. Benzer bir aç klama yapan SPD li Martin Schulz da "AP nin ço unlu u ikimizden kim kazan rsa onun komisyon baflkan olaca yönünde birleflti. Devlet ve hükümet baflkanlar baflka bir politikac y seçtikleri takdirde Avrupa demokrasisi a r bir yara al r." dedi. (CHA) siteleri taraf ndan Do u Ukrayna halk n n referandumda oy kullanmas için teflvik edici yay nlar n yap ld na dikkat çekildi. Uluslararas toplumun 25 May s taki seçimlerin gerçeklemesi için Ukrayna hükümetinin çabalar na destek vermesi gerekti ini kaydeden Jen Psaki, "Bu demokratik süreci akamete u ratma amac ndaki her türlü giriflim aç kça Ukrayna halk n n siyasi iradelerini özgürce ifade etmeleri hakk na inkar etme çabas olarak görülecektir." ifadelerini kulland. Geçti imiz günlerde Beyaz Saray da bir araya gelen ABD Baflkan Barack Obama ve Almanya Baflbakan Angela Merkel in uyar lar n hat rlatan Psaki, "Do u Ukrayna da istikrars zlaflt rmay sürdürürmeleri ve bu ay ki devlet baflkanl seçimlerini sekteye u ratmalar halinde daha fazla bedeller ödetmek ad na h zl bir flekilde hareket edece imizi Rusya yönetiminin bilmesi gerekiyor." ifadelerini kulland. Psaki, Rus hükümetinin hala Cenevre de verdi i sözleri ve Devlet Baflkan Putin'in 7 May s taki aç klamalar n yerine getirmeyi tercih edebilece ini vurgulad. Kendilerine bu yönde ça r yapt klar n dile getirdi. (CHA) Merkel den baflkanl k sözü ald m

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas ( SMMMO)'n n haz rlad rapora göre yabanc lar n 20,5 milyar dolar harcayarak sat n ald ya da ortak oldu u 21 Türk bankas n n bugünkü de eri 27 milyar dolar buldu. Son 12 y ll k yabanc kâr ise 17 milyar dolar aflt. SMMMO nun 'Türk Bankac l k Sisteminde Yabanc laflma adl raporuna göre, 49 bankadan 37 sinde yabanc lar n hissesi var y l ndan sonra h zlanan küresel el de ifltirmeyle, 21 Türk bankas n sat n alan ya da ortak olan yabanc lar 20,5 milyar dolar harcad. Sat n al nan bu banka paylar n n bugünkü de eri ise 13 May s 2014 hracatç dan Merkez Bankas na kur ça r s : Proaktif davran n hracatç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n (TCMB) kur oynamalar ile ilgili önlem almaya davet etti. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, Dolar 2,40 liray gördü ünde TCMB, günde birkaç milyar dolar döviz sat m ihalesi yap yordu. Kurum, o dönem nas l canh rafl çaba sarf ettiyse flimdi de proaktif davran p gerekeni yapmal. dedi. STANBUL -Sabit kur de il istikrarl kur talep ettiklerini belirten Büyükekfli, Biz hep rekabet edebilece imiz bir kurdan yana olduk, yüksek kurdan yana olmad k. Yüksek kurun bize olumsuz yans yaca n beyan ettik. Onun için TCMB nin burada piyasay iyi okuyup, enflasyon rakamlar n göz önüne al p kademe kademe düflüfle bafllamas gerek y iyi tahlil etmesi gerek. ifadelerini kulland. T M in Ekonomi ve D fl Ticaret Raporu nun tan t m toplant s nda gazetecilerin kur ve TCMB uygulamalar ile ilgili sorular n cevaplayan Büyükekfli, flunlar kaydetti: fiu an kurun afla do ru gitmemesi gerekiyor. Burada yap lmas gereken TCMB nin döviz almas gerekiyorsa almas d r, faizleri düflürmesi gerekiyorsa düflürmesidir. Yok, dolar 2 lira olsun da ondan sonra yaps n, May s ya da Haziran ay na toplant gelsin de yaps n demeye gerek yok. Kurda gönüllerinde yatan rakam n ne oldu u sorusuna ise Büyükekfli, flöyle karfl l k verdi: Senenin ilk aylar nda bir bas n toplant s yapt k. O dönem dolar 2,40 liraya dayanm flt. Biz, buna karfl bu durumdan ihracatç memnun de il, ayn filmi 2006 da da gördük da kur 1,80 liraya dayand. Merkez Bankas faizleri art rd, orada tuttu bir süre. Sonras nda kademe kademe düflürdü, kur 1,20 liraya geriledi. hracatç zarar gördü. Aman tarih tekerrürden ibaret demeyelim uyar s yapm flt k. Son olarak da dolar n 2,40 liraya dayanmas n n ard ndan 5 puan faiz art fl yap ld. Tabii flu an faiz orada duruyor ama ne yaz k ki dolar 2,076, Euro 2,86 lira. Ayn fleyler tekrar ediliyor. O dönem olan flimdi de oluyor. Olanlardan ders almak gerekiyor. Tarih tekerrür etmemeli. Dolarda 2,15 bizim rekabet gücümüz için yeterli. Biz, dolar n 2,40 lira olmas n temenni etmedi imizi belirttik. O aralar ayr ca döviz almay n diye kamuoyuna ça r da bulundum. Yani o aralar spekülatif amaçl döviz alanlar zarar ediyor flu an. Art k Türkiye eski Türkiye de il den evvel devaml yükselen kur vard. Ama flu an kur oynayan n elini yak yor. Spekülatif amaçla oynayanlar varsa oynayan n elini yak - yor. Rekabet gücümüzü mümkün k lacak rakam dolarda 2,15, Euro da 3 lirad r. Biz, flu an iyi bir hava yakalad k. Güzel bir ihracat art fl var. Bu havay kaybetmemeliyiz. Cari aç k daral yor. Büyümeye büyük ihtimalle ihracat katk s olacak. lk 3 ayda ihracat n katk s olacak, mutlaka. Sanayi rakamlar iyi geliyor, burada ihracat n iyi katk s var. Yani geçen ay Kastamonu da bahar havas yafl yoruz dedik. Bu havay kaybetmemeliyiz herkes üzerine düfleni yapmal. T M Baflkan, Ekonomi ve D fl Ticaret Raporu nun önemli bulgular n da aç klad. Girifl bölümünde ekonominin ele al nd raporda ihracat ve ithalat n durumu sektör, mal gruplar ve ülke bazl olarak tahlil edildi. Rapora göre 2013 ihracat rakam nda alt n ihracat nda keskin düflüfl etkili oldu de sekiz kat ihracat art fl görülen alt n, 2013 te yönünü ithalata çevirdi. Net ihracat n yüzde 18 daralmas na neden oldu, Türkiye nin ithalat n art rd ihracat nda motorlu tafl t ilk s ray al rken, pek çok ürün grubu çift haneli büyüme elde etti. hracat art fl n olumlu yönde etkileyen sektörler otomotiv, makine, örme giyim, plastik ve mobilya; olumsuz etkileyen sektörler demir-çelik, mineral yak t ve ya lar oldu. Net ihracat n art oldu u ülkelerin bafl nda Irak gelirken, bu ülkeyi Azerbaycan, ngiltere, Libya ve M s r takip etti. Net ihracatta en h zl büyüme art fl ise Hollanda ya oldu. Net ihracatç sektörler, haz r giyim, meyve, demir-çelik, tuz, kükürt ve tafllar diye s raland. Yenilen meyve fasl nda 2013 te ciddi bir art fl görülürken, incir ve nar ihracat s çrama yapt. Türkiye, zeytinya ve makarna ihracat nda da rekorlar k rd. Hububat ihracat nda da kek, gofret ve bisküvi büyük pay ald. Ülke gruplar na bak ld nda Türkiye nin en büyük ticari partneri, toplam ihracatta yüzde 41 pay ile yine Avrupa Birli i (AB) oldu. Ortado u ya ihracat n düflüflünde alt n faktörü öne ç karken, en fazla sat fl yap lan ilk befl ülke Almanya, Irak, ngiltere, Rusya ve Fransa dan teflekkül etti te Türkiye ekonomisinde büyüme ve ithalat paralel yürüdü. Ancak ithalat n en büyük kalemi enerji taraf nda yavafllama oldu. Enerji ithalat nda yüzde 7 düflüfl genel ithalat n art fl oran n da 1,6 puan afla çekti. Ara mallar, ithalat n yüzde 73 ünü karfl larken, en yüksek ithalat art fl tüketim mallar nda kaydedildi. (CHA) 'Yabanc lar n 12 y ll k banka kar 17 milyar dolar' yaklafl k 27 milyar dolar. Bu arada son 12 y ll k yabanc kâr ise 17 milyar dolar aflt. Rapora göre Türk bankac l k sisteminde yabanc lar n toplamdaki pay yüzde 25 lere yaklafl rken, Borsa stanbul daki yabanc hisse sahipli ine göre bu oran yüzde 42 yi geçti. SMMMO Baflkan Yahya Ar kan, Türkiye de bankac l k sisteminin özelleflme yerine yabanc laflt n belirterek, Yabanc bankalar sadece kâr zihniyetiyle çal fl yor. Bu hakimiyetleri piyasalarda manipülasyona zemin haz rl yor. Türkçe isimli bankam z kalmazsa kimse flafl rmamal. Yabanc Damat lara denetim flart. ifadelerini kulland.((cha)

11 13 May s 2014 Ekonomi YARIN Afyon Kocatepe Üniversitesi jeotermalle s nacak Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) binalarda ve dersliklerde s tma bedellerinde yüzde 25 tasarruf sa layacak jeotermal enerjiyle s tma projesine start verdi. AFYONKARAH SAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.fi. (AFJET aras nda Jeotermal Is tma Altyap Tesis Protokolü imzaland. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ile AFJET A.fi. Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk ün imzalad klar protokol ile Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsünün jeotermal enerji kullan larak s t lmas amaçlan - yor. Protokol kapsam nda Afyonkarahisar Bayatç k sahas ndaki AFJET e ait kuyulardan elde edilen ortalama 70 derece s cakl ktaki jeotermal sudan, s nmada yararlan lacak. Haz rlanan proje ile ANS Kampüsünde hâlihaz rda bulunan toplam 180 bin metrekare kapal alan ile protokol süresi içinde yap m tamamlanacak binalarla birlikte maksimum 250 bin metrekare kapal alan, asgari 15 y l süre ile s t lacak. AFJET A.fi. nin jeotermal kuyular, teknik altyap çal flmalar n n tamamlanmas - n n ard ndan ANS Kampüsü jeotermal su enerjisi ile s nmaya bafllayacak. AKÜ nün, geçen y l bafllatt çal flmalarda alt yap ve proje çal flmalar de erlendirilerek kurulacak tesisin maliyeti ç kar lm fl ve rektörlü ün talebi do rultusunda Maliye Bakanl gerekli ödene i göndermiflti. AKÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Solak, Eskiflehir yolu üzerinde bulunan ANS Kampüsü'nün de tüm binalar n n Afyonkarahisar ilinin en önemli zenginliklerinden biri olan jeotermal suyla s t lmas hedeflediklerini söyledi. Solak, AFJET Genel Müdürlü ü ile yapt klar protokolün ard ndan altyap çal flmalar na bafllanaca n akademik y l nda ise AKÜ'nün tüm binalar n n jeotermal suyla s t lm fl olaca n belirti. Solak, hayata geçirdikleri projenin Türkiye'ye örnek olmas n beklediklerini ifade ederek, kömürle s tma yerine jeotermal enerjiyi kullanarak s nma bedellerinde yüzde 25 oran nda ciddi tasarruf sa lad klar n dile getirdi. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ M Ü Z A Y E D E S 2 E N E Z T A R E T 3 L M A S O L T A 4 T M L A S T 5 N E K E S K V 6 E T A P Y A K 7 T A T M A K E T 8 B A N T R T 9 F L A R Z K A 10 U S T A K B A T 11 T K U M R N A 12 A N O R A K T M 13 U Z A Y S E V 14 O M A A L E V 15 K A N U N P E 16 A R S A R A Y T 17 R A C A P E K A 18 A R E K A A L 19 N Ö B E T A T O 20 A R A Z Z A N

12 12 YARIN Ekonomi 13 May s 2014 Denizlili inflaat firmalar, Turkey Build stanbul Fuar 'na kat ld stanbul da düzenlenen 37. Turkey Build Fuar 'na, Denizli Ticaret Odas 'n n (DTO) gerçeklefltirdi i bir organizasyonla Denizli den 30 inflaat firmas kat ld. Denizli nflaat Müteahhitleri Derne i'nin (DE M) katk sundu u organizasyon sonunda fuar gezdikten sonra bir de erlendirmede bulunan DE M Baflkan Fehmi Demirten, Turkey Build stanbul yap malzemeleri sektöründe dünyan n en büyük befl fuar ndan biri oldu unu söyledi. ANKARA - Türkiye deki bitkisel ürünlerin denge tablolar na göre yeterlilik derecesi en yüksek ürünler; incir, taze so an ve k rm z mercimek oldu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K) y llar na ait meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkileri, sebzeler, tah llar ve di- er bitkisel ürünlerin denge tablolar n yay nlad. 'Meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkileri' adl grupta en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 639,6 ile incirde gerçekleflti. Sert kabuklu meyvelerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 699,2 oran ile f nd kta gerçekleflti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve kendine yeterli olan di er ürünler ise yüzde 111,6 oran ile antep f st ve yüzde 111 oran ile kestane oldu. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamam nda kendine yeterlili in oldu u görüldü. DEN ZL -Demirten, Bu tür f rsatlar n iyi de erlendirilmesi gerek. Teknoloji tüm h z ile yeni ürünler ortaya ç kar yor. Biz de bu ürünleri yak ndan görmek için dernek üyelerimiz ve sektör temsilcisi arkadafllar m z ile incelemelerde bulunmak üzere bu fuara kat ld k. Fuarlar genç arkadafllar m z n ufuklar n n genifllemesi ad na önemli bir f rsat, burada da özellikle genç arkadafllar m z n da aram zda olmas bizleri memnun etti. Bu tür organizasyonlarla inflaat sektörüne ivme kazand r p, Denizli ekonomisine katk sa lamay hedefliyoruz. dedi. Fuar n Denizlili kat l mc lar n da ziyaret eden DE M üyeleri, stantlar gezerek bu firmalara da destek verdi. skele- Kal p alan nda faaliyet yürüten Gökdelen skele Kal p Sistemleri Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Çengel, DE M üyelerine ve baflkan na fuarda kendilerine verdikleri destekten ötürü teflekkür etti. Denizli deki inflaatlardan esinlenerek gelifltirdikleri iskele sistemi ile bir çok ülkeye ihracat yapt klar n kaydeden Çengel, "Denizli de genellikle binalar 5 kat geçmiyor. Bu yüzden de inflaatlar da vinç sistemi kullan lm yor. Biz de bu flartlardan esinlenerek bir sistem gelifltirdik. Yapt m z modelle maliyetleri de oldukça düflürdük. Fuarda da oldukça yo un ilgi görüyoruz. fiu anda Gürcistan, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yap yoruz, yurt içindeki ilgiden de memnunuz. diye konufltu. SK-SODEX 2014 fuar n da gezen Denizlili inflaatç lar burada da iklimlendirme ve tesisat sektörü ile ilgili incelemelerde bulundu. Özellikle enerji tasarrufu ve çevreci ürünlere ilgi gösteren firma temsilcileri 881 kat l mc firman n boy gösterdi i stantlarda bilgi ald. (CHA) Türkiye'ye en yeterli ürünler incir, taze so an ve k rm z mercimek oldu Turunçgiller üretiminde en düflük paya sahip greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 252,8 olurken, limon yüzde 223,8, mandalina yüzde 185,7 ve portakal yüzde 111,4 olarak gerçekleflti. Di er meyveler grubunda yer alan, kendine yeterlili in oldukça yüksek oldu u ürünlerden kay s n n yeterlilik derecesi yüzde 415,6, incirin yüzde 639,6, nar n yüzde 147, üzümün yüzde 142,8, elman n yüzde 110,9 ve muzun yüzde 45,7 olarak gerçekleflti. Toplam çay arz n n büyük bir k sm Türkiye nin kendi üretimden karfl lanmakta olup, çay n yeterlilik derecesi yüzde 99,3 oldu. Toplam sebze ürünlerinde, piyasa döneminde yurtiçi üretimin, yurtiçi talebi karfl lama derecesi yüzde 106,6 olarak gerçekleflti. Toplam sebze arz n n büyük bir k sm yurt içinde tüketilirken, sadece yüzde 6,4 lük bölümü ihraç edildi. Kök ve yumru sebzeler grubundan taze so an yüzde 112,1 ile en yüksek yeterlilik derecesine sahip iken, bunu yüzde 109 ile havuç ve yüzde 107,2 ile kuru so an izledi. Meyvesi için yetifltirilen sebzeler grubunda, toplam sebze üretiminde en büyük paya sahip domatesin yeterlilik derecesi yüzde 111,2 olarak gerçekleflti. Bunu yüzde 108,6 ile h yar, yüzde 108,5 ile biber takip etti. Baklagil sebzeleri grubunda yeterlilik derecesi bezelyede yüzde 101,5 ve baklada yüzde 100,5 iken en düflük yeterlilik derecesi yüzde 100,1 ile taze fasulyede gerçekleflti. Toplam tah l ürünlerinde, yurtiçi üretimin yurtiçi talebi karfl lama derecesi yüzde 93,1 olarak gerçekleflti. Toplam tah l üretiminde en büyük paya sahip olan bu day n yeterlilik derecesi yüzde 98, yem sanayinin en önemli girdilerini oluflturan arpan n yeterlilik derecesi yüzde 91,8 ve m s r n ise yüzde 77,5 olarak gerçekleflti. Kuru baklagillerden, kendine yeterlilik oran n n en yüksek oldu u ürün yüzde 122,4 ile k rm z mercimek oldu. Tüketimin fazla oldu u nohudun yeterlilik derecesi de yüzde 99,5 olarak gerçekleflti. Kendine yeterli ürünlerden birisi olan patateste, yeterlilik derecesi yüzde 105,6, yurt içi talebin büyük k sm n n ithalat ile karfl land ya l tohumlar ürün grubundan ayçiçe inde yüzde 52,5, soyada yüzde 9,3 ve kolzada yüzde 44 düzeyinde oldu. Toplam fleker üretiminin büyük k sm yurt içinde tüketilmifl olup, yeterlilik derecesi yüzde 105 olarak gerçekleflti.(cha)

13 13 May s 2014 Ekonomi YARIN Opel in yat r m için gözü Türkiye de Opel Yönetim Kurulu Üyesi ve letiflimden Sorumlu Baflkan Yard mc s Johan Willems, Türkiye bizim için çok önemli. fiu an bir fabrika açma plan m z yok ancak Türkiye bizim için büyüyen bir pazar. fiunu aç k söyleyebilirim ki Türkiye yi yak ndan izleyece iz dedi. RÜSSELSHEIM - Willems, Alman otomobil üreticisi Opel in Rüsselsheim daki üretim üssünden AA muhabirinin küresel otomobil pazar ve Opel in Türkiye planlar na iliflkin sorular n cevaplad. Dünya küresel otomobil pazar - n n büyüyece i ve pazar n geniflleyece i konusunda hiç kimsenin flüphesi olmad n ifade eden Willems, geçen y l elde edilen yaklafl k 85 milyon adet sat fl n 5-6 y l içersinde 100 milyon adede ulaflmas yönünde beklentiler oldu unu söyledi. Sat fllar n co rafi olarak ele al nmas durumunda büyük farkl l klar olaca n n alt n çizen Willems, Sektörde ana oyuncular Çin ve Tayland, Endonezya gibi tüm Asya ülkeleri olacak. Muhtemelen Afrika da da bir miktar büyüme gerçekleflecek. lginçtir ki son 5 y lda Afrika da gelir seviyeleri oldukça artt. Örne in, Nijerya, Güney Afrika ve Kenya ve bütün bölge iyi bir potansiyele sahip. Ancak as l büyüme potansiyeli Çin ve Asya da mevcut ifadelerini kulland. Çin otomobil pazar n n geçen y l 23 milyon araç seviyesinde gerçekleflti ini ve 5-6 y l içersinde bu rakam n 30 milyona ulaflmas n beklediklerini aktaran Willems, Avrupa otomobil pazar nda ise belli miktarda büyüme öngördüklerini, ancak sat fllar n zaten yüksek olmas sebebiyle büyümenin l ml olaca n kaydetti. Willems, ekonomik krizin otomotiv sektörüne etkilerine iliflkin, 2008 y l nda temel olarak bakt - m z zaman otomobil sat fllar yüzde 8 oran nda azald. Devam nda gelen krizlerden sonra Avrupa da birçok ülke yeni otomobil al m teflviki uygulad. Hükümetler eski araçlar b rak p yeni araç al nmas konusunda teflvik yapt. Bu flekilde araç sat fllar desteklendi diye konufltu. Bu durumun 2009 ve 2010 y llar nda Almanya, Fransa ve spanya baflta olmak üzere hemen hemen her Avrupa ülkesinde uyguland n aktaran Willems, söz konusu uygulamayla hükümetlerin sat fllar canland rd n ve ard ndan sat fllar n stabil hale geldi ini akard. Avro Bölgesi nde özellikle de Yunanistan, Güney Kubr s Rum Kesimi gibi ülkelerde büyük finansal krizlerin bafl göstermesiyle y llar aras nda otomobil sat fllar n n yüzde 22 oran nda azal fl gösterdi ine ifade eden Willems, Baz ülkeler aç s ndan bu oldukça dramatik oldu. Örne in Yunanistan da otomobil sat fllar yüzde 80 azald. Sat fllar talya da ise yüzde 50 azal rken bu durum spanya da BANGKOK - Tayland' n baflkenti Bangkok'da May s günleri aras nda düzenlenecek THAI- FEX World of Food Asia 2014 fuar na Türkiye'den ilk defa 24 flirketin kat lmas bekleniyor. Sektörünün Güneydo u Asya daki en önemli fuar niteli i tafl yan fuar 60 bin metrekarelik kapal alan üzerinde düzenlenecek. Fuara, 50 bine yak n ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuarda; yiyecek ve içecek, g da teknolojileri, a rlama hizmetleri, perakende ve helal ürünler gibi standlar n aç klams bekleniyor. 13 yüzde 60 oldu. talya daki düflüfl de dramatik diyebiliriz. Çünkü bakt - m zda ülke sat fllar n n neredeyse yar ya indirmifl oldu fleklinde konufltu. Otomobil sat n almak insanlar n ev almas ndan sonra hayatlar ndaki en büyük ikinci yat r m anlam - na geliyor diyen Willems, otomobil sat fllar nda tüketici güvenin önemine vurgu yapt. Avrupa da otomobil sat fllar n n tekrar ivme kazanmas n beklediklerini aktaran Willems, flöyle devam etti: Geçen y l Avrupa da yaklafl k 18,4 milyon otomobil sat ld ve 1997 y l ndan bu yana en düflük sat fl rakam yd. Ancak flu an bir kaç sebepten ötürü Avrupa da sat fllar n tekrar artaca n düflünüyorum. Ekonominin daha iyiye gitti ini düflünüyoruz. Avrupa da bir toparlanma ve tüketici talebine ba l geliflmeler var. nsanlar otomobilleri eskiyece i için elbet bir noktada de- ifltirme itiyac duyacakt r. Belki uzun süren bekleyiflin ard ndan yeni bir otomobil alacaklar. E er geride b rakt m z kötü y llar düflünürsek de ifltirilmesi gereken birçok araç var. Bu yüzden bir büyüme görece iz diyebilirim. Belki önce l ml bir büyüme ve ard ndan da daha güçlü bir pazar büyümesi gerçekleflecek Avrupa da. Avrupa daki yüksek iflsizlik oran n n kendileri için endifle kayna oldu unu vurgulayan Willems, yüksek iflsizlik rakamlar varken her fleyin iyi oldu unu söyleyemeyeceklerini dile getirdi. Willems, Avrupa da krizin etkilerinin otomobil piyasas için büyük oldu unu ve en büyük olumsuz etkinin ise tüketici güveninde görüldü- ünü belirterek, otomobil sat fllar - n n tüketici güvenine yüksek derecede ba ml oldu una iflaret etti. Johan Willems, Opel in mali hedefleri konusunda da aç klamalarda bulundu. Kendileri için zor bir durumdan ç kt klar n ve iki y l önce yenilenen yönetim kadrosuyla ifle koyulduklar n anlatan Willems, geçen y l 800 milyon avro kay pla kapatt klar n ancak bu rakam n 2012 y l na göre yüzde 60 daha iyi oldu- unu ifade etti y l nda tekrar para kazanmay hedeflediklerini dile getiren Willems, fiu an oldukça rahat hissediyoruz ve her fley planlad m z gibi gidiyor. fiu an için en büyük Risk Opel için Rusya. Çünkü Rusya, hem Opel hem de Avrupa için en büyük 3. pazar konumunda. Bu yüzden durumun kötüye gitmemesini istiyoruz. Bu bir risk, ancak herkes için risk de erlendirmesinde bulundu.(aa) Türk flirketleri Tayland'daki g da fuar na ç kartma yapacak Fuara aralar nda; Türkiye, Brezilya, Kamboçya, Çin, Endonezya, talya, Japonya, Kore, Filipinler, Singapur'un da oldu u 40 ülkeden flirketler ifltirak edecek. (CHA)

14 14 YARIN Ekonomi Ege Denizi nde Türkiye k - y s nda yer alan Yunan adalar nda yaflayanlar, ev eflyas ndan giyime, g - daya kadar ihtiyaçlar n karfl lamak için al flverifllerinde Türkiye yi tercih ediyor. ZM R- AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Türkiye nin Ege k y lar ile Yunanistan Ege adalar aras nda karfl l kl günübirlik ziyaretlerde bulunanlar n say s her geçen y l art yor. K fl döneminde haftada 2 gün, yaz aylar nda ise her gün karfl l kl düzenlenen feribot seferleriyle iki k y aras nda gidip gelen iki ülkenin vatandafllar, esnaf için de büyük gelir kap s oluyor. K y lardaki ilçelere gelen komflu ülkenin vatandafllar, giyim baflta olmak üzere mobilya dahil her türlü ihtiyaçlar n Türkiye den karfl l - yor. Adalardan gelen Yunanl lar, masadan sandalyeye, mobilyadan giyim eflyas na, gelinlikten hediyelik eflyaya, mutfak ihtiyaçlar ndan sebze, meyveye ihtiyaçlar n Türkiye den karfl l yor. Midilli den Ayval k ve Dikili ye, Sak z dan Çeflme ye, Sisam dan Kufladas na, Kos tan Bodrum a, Rodos tan Marmaris e, Meis ten Kafl a gelen Yunanl lar, 20 y l aflk n süredir al flverifl için Türkiye yi tercih ediyor. Çift yön için gemilere yaklafl k 35 Avro ödeyen Yunanl lar, daha çok günübirlik turlar tercih ediyor. Co rafi yak nl k, Türkiye deki ürünlerin kaliteli ve ucuz olmas bu ziyaretlerde önemli bir etken olurken, ziyaretçilerin say s nda ise son y llarda önemli bir art fl yaflan yor. Midilli den Ayval k ve Didim e gelenler al flverifl için pazarlar n kuruldu u günleri daha fazla tercih ediyor. Çeflme Gümrük Müdürlü ü verilerine göre bu y l n ilk 4 ay nda gelenlerin say s geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 39,74 oran nda artt. Ocak-Nisan 2013 döneminde 24 bin 155 olan Sak z Adas ndan gelenlerin say s, bu y l ayn dönemde 33 bin 753 e ç kt. Avronun, Türk Liras karfl s nda de er kazanmas n n da al flverifl için Türkiye ye gelenlerin say s n art rd belirtiliyor. Feribotla Çeflmeye geçen Sak z Adas sakinleri al flverifl için zmir in Kemeralt Çarfl s n tercih ediyor. Fevzipafla Bulvar Karaosmano lu Han önü adalardan gelenler için buluflma noktas. Buraya gelenler Kemeralt Çarfl s na da l p gün boyu al flverifl yaparak akflam saatlerinde tekrar ayn noktada bulufluyor ve Çeflme üzerinden adalar na dönüyor y l ndan bu yana zmir e tur düzenleyen ve kendisinin de zmir den evli oldu unu bildiren Sak zl turizm acentesi sahibi Stamatis Miniotis, AA muhabirine, son y llarda geliflen dostluk iliflkilerinin karfl l kl ziyaretleri de art rd n, vizelerin tamamen kalkmas gerekti ini düflündü ünü söyledi. Miniotis, okullar n aç k oldu u dönemde çarflamba ve cumartesi günleri zmir e geldiklerini, yaz döneminde ise her gün sefer düzenlediklerini kaydetti. Geçen y l Yunanistan da yaflanan ekonomik kriz sebebiyle gelenlerin say s nda bir düflüfl yafland n ifade eden Stamatis Miniotis, bu y l Avronun de er kazanmas yla birlikte talebinde artt n anlatt. Al flverifl için zmir i tercih ettiklerini dile getiren Miniotis, Adadan gelenler k sa bir flehir turundan sonra Kemeralt Çarfl s na da l yor. Gün boyu çarfl da gezenler yemek yiyip al flverifl yap yor. Türk yemeklerini çok be eniliyor. Ö le yeme inde çok be endikleri kebab tercih ediyorlar dedi. Sak zdan gelen her bir kiflinin Kemeralt Çarfl s nda ortalama Avro harcad n anlatan Miniotis, flunlar söyledi: Ev eflyas, çeyiz ürünleri, mobilya, gelinlik, perde, çanta, mutfak eflyas, giyim baflta olmak üzere birçok ihtiyaçlar n buradan gideriyorlar. Gelenlerin almadan gitmedikleri ürünlerin bafl nda baklava ve lokum geliyor. Sebze meyveyi kendi mutfak ihtiyaçlar d fl nda götürmek yasak oldu u için fazla fazla götüremiyorlar. Her birinden 1-2 kilo götürebildikleri sebze meyve d fl ndaki ürünlerde bir s - n rlama yok. Giyim ürünlerini çok al yorlar. Evlenenlerin ço u gelinli- ini buradan al yor. Adalardan gelenlerin buluflma noktas olan Karaosmano lu Han nda esnaf olan Bayram Güler, Midili ye kadar birçok adadan gelen oldu unu, aralar nda iyi bir diyalog kuruldu unu söyledi. Güler, Yunanl turistler saat 10:00 ile 16:30 aras nda Kemeralt nda kal yor. Bu süre içinde önemli miktarda harcama yap yorlar. Damak tad n be endikleri için özellikle yeme içmeye bu süre zarf nda harcama yapmaktan geri kalm yorlar. Her türlü ihtiyaçlar n buradan karfl l yorlar diye konufltu. Karfl l kl ziyaretlerin artmas nda iki ülke aras nda geliflen dostluk iliflkilerinin büyük pay n n oldu u belirtiliyor. (AA) 13 May s 2014 Komflu dan her sabah al flverifle geliyorlar Samsung'un patronu kalp krizi geçirdi SEUL - Güney Kore nin dünyaca ünlü elektronik devi Samsung un baflkan Lee Kunhee kalp krizi geçirdi. Kore nin elektronik devi Samsung un 72 yafl ndaki baflkan Lee Kun-hee kalp krizinden hastaneye kald r ld. Samsung Medical Center de acilen yo un bak ma al nan Lee nin durumunun iyi oldu u bildirildi. Cumartesi gecesi solunum yollar ndan aniden rahats zlanan Samsun un patronu solunum ve dolafl m sa lamak için acilen hastaneye kald r larak ameliyat edildi. Samsung Hastanesi'nden yap lan aç klamada Lee nin durumunun stabil oldu- u ve tedavi sürecinin 48 saat almas n n beklendi i belirtildi. Sasmung un Yönetim Kurulu Baflkan olan Lee Kun-Hee nin 1990 lardan bu yana solunum problemlerini yaflad biliniyor y l nda babas ndan Samsung u devralarak, flirketi dünyan n en büyük elektronik üreticisi yapan Lee nin kendisinden sonra flirketi Jay Y. Lee ye devredece i söyleniyor.

15 13 May s 2014 Ankara YARIN Baflkan Gökçek ten halk otobüslerine sert yat r m Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Özel Halk Otobüsü floförlerinin, yolcular n hayat n tehlikeye atan kural ihlallerine sert cezalar uygulanaca n aç klad. Baflkan Gökçek, ilk hatada 1 ay hizmetten men, ikinci hatada ise ruhsat iptali cezas verilece ini belirtti. Baflkan Gökçek, özel halk otobüsünde bir yolcu kameras ile tespit edilen ve kamuoyuna yans yan kural ihlallerine dikkat çekerek, Bu tür üzücü olaylar maalesef bizi sert tedbirler almaya zorluyor. Yolcular m z n hayat n tehlikeye atacak hareketlere ve kural ihlallerine sert ceza uygulamalar bafllat yoruz diye konufltu. Baflkan Gökçek, aç klamas n flöyle sürdürdü: Bir gazetenin manfletine yans - d gibi... Bir özel halk otobüsü floförü seyir halindeyken hem arac tehlikeli bir biçimde kullan yor hem de telefonla konufluyor, sonra da muavine arac n GPS fiflini çektiriyor. Bir yolcumuz da bunu foto rafla tespit ediyor. Maalesef bu tür üzücü olaylar s kl kla kula m za gelmeye bafllad. Daha da üzücü olaylar n yaflanmamas için sert tedbirler almaya mecbur kald k. Tespit edilen kural ihlallerine kesinlikle müsamaha göstermeyece- iz. Özel halk otobüslerinin, bu tür 15 içindeki yolcular n hayat n tehlikeye atan ve kötü niyetli davran fllar - na kesinlikle izin vermeyece iz. lk hatalar n tespitimizde bir ay hizmetten men cezas, ikinci hatalar n tespitimizde ise ruhsat iptali cezas verece iz. Bu konuda vatandafllar - m zdan da bize yard mc olmalar için duyarl l k bekliyoruz. (CHA) Baflkan Duruay,Yavrucuk da ya mur duas na kat ld Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay Yavrucuk Mahallesinde düzenlenen ya mur duas na kat ld. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Yavrucuk Mahallesi nde hafta sonu düzenlenen ya mur duas na kat ld. Baflkan Fatih Duruay, çok say da mahallelinin kat ld ya mur dualas nda edilen dualara ile vatandafllarla birlikte avuç aç p, amin dedi. Yavrucuk Mahallesi nde yap lan dualar n ard ndan Baflkan Duruay, vatandafllarla birlikte yemek yedi. Ya mur duas na Fatih Duruay n yan s ra Ak Parti lçe Baflkan Osman Karaaslan ve meclis üyeleri kat ld. Mevsimlerin kurak geçmesinden dolay ve ya fl n az olmas nedeniyle ya mur duas na ç kan yaklafl k binbeflyüz Gölbafl l vatandafl, ya mur ya mas için dua etti. Yavrucuk Mahallesinde düzenlenen ya mur duas na kat lan Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay da, edilen dualara vatandafllarla birlikte âmin dedi. Baflkan Duruay, ya mur duas n n ard ndan ikram edilen yemekte de vatandafllarla birlikte oldu. Baflkan Fatih Duruay ya mur duas n n ard ndan Boyal k Mahallesini de ziyaret edip bir süre vatandafllarla sohbet etti onlar n sorunlar n dinleyip mahalle kahvesinde vatandafllarla birlikte ikram edilen çay içtiler. (CHA)

16 16 YARIN Ankara Engelliler Haftas dolas yla Gölbafl Belediyesi ve Ak Parti Ankara l Baflkanl n n Sahil Park da ortaklafla düzenledi i Engelliler Haftas fiöleni coflkuyla kutland. Tfiölene Gölbafl ve Ankara n n çeflitli ilçelerinden engelli vatandafllar m z aileleriyle, Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gölbafl Kaymakam fievket Cinbir, Ak Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan, Ak Parti Ankara l Baflkan Yard mc s Do an Ça atay, Gölbafl Ak Parti lçe Baflkan Osman Karaarslan, Ak Parti Engelliler Koordinasyonu Baflkan Hasan Özpalas, Gölbafl lçe Milli E itim Müdür Yard mc s Nadir Kurt, Gölbafl Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok say da protokol kat ld. fiölende Ankara Kulübü Gölbafl flubesi se men ekibi gösterisi, Alt nda Belediyesi down sendromlu ( Otizim l ) çocuklar n gösterisi, Gölbafl Bahçelievler Özel E itim Merkezi ö rencileri Ankara oyun havalar söylemi, piyes pandomin gösterisi ve rep te pleybek yapmas, Beyaz Meleklerin gösterisi,büyükflehir Belediyesi görme engelliler müzik grubu gösterisi,alt nda Belediyesi görme 13 May s 2014 Belediye Baflkan Yaflar dan ö renciler yarar na aç lan kermese destek Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Demetevler Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i taraf ndan düzenlenen kermese kat ld. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Demetevler Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i taraf ndan düzenlenen kermese kat ld. Giyimden aksesuara, ev tekstilinden g daya kadar pek çok ürünün ö renciler yarar na sat - fla sunuldu u kermeste, Kurs ve Okul Talebelerine Yard m Derne i Baflkan Abdülhamit Soylu taraf ndan karfl lanan Yaflar, e itime katk sa layan etkinlikleri çok önemsedi ini söyledi. Kermeste stantlar tek tek gezerek bilgi alan Yaflar, dernek yetkililerine özverili davran fllar nedeniyle teflekkür etti. Yenimahalle Belediyesi nin e itim alan ndaki çal flmalar ndan da bahseden Yaflar, Ayd nl k bir Türkiye, iyi e itimli bireylerle mümkündür. Bu bilinçle e itim ve ö retime elimizden gelen deste i veriyoruz. Okullar m z n her türlü tadilat ifllerini yaparken ö rencilerimize de k rtasiye yard m nda bulunuyoruz. dedi. Kermese kat lan Yenimahallelilerin de büyük ilgisiyle karfl laflan Yaflar, vatandafllarla tek tek selamlaflarak ayaküstü sohbet etti. (CHA) Gölbafl nda Engelliler Haftas fiöleni coflku ile kutland engelliler müzik grubu ve Ankara Büyükflehir Belediyesi Aile Yaflam Merkezleri Engelli Gösteri Gruplar gösterileriyle flenlendirdi. Engelliler Haftas dolay s yla konuflma yapan Belediye Baflkan Fatih Duruay, tüm engellilerin haftas n kutlayarak, engelsiz bir Gölbafl için çal flacaklar n söyledi. Baflkan Duruay n konuflmas flöyle: Engelli kardefllerimize karfl daha anlay fll ve daha yard msever davranmal y z. Di- er vatandafllar m z gibi bu ülkenin birinci s n f vatandafl olan engelli vatandafllar m z bizler için de hizmette öncelikli insanlard r. Gölbafl Belediyesi olarak kentimizi ça dafl ve modern bir fleklide gelifltirirken, yapt m z yat r m ve hizmetleri engelli kardefllerimizin kullanaca flekilde gerçeklefltirece- iz. Bu do rultuda yapaca m z kald r mlar ve yollarla Gölbafl m zdaki engelli kardefllerimiz hayatlar n daha rahat bir flekilde idame ettirmelerini sa layaca z. Bu duygu ve düflüncelerle bütün engelli kardefllerimizin engelliler haftas n kutluyor, aileleri ile birlikte sa l kl, mutlu, huzurlu ve engelsiz bir yaflam diliyorum. (CHA)

17 13 May s 2014 Ankara YARIN TSK n n gizli silahlar Milli imkanlarla üretilen Y ld r m füzeleri ile 80 saniyede 40 roketi f rlatabilen çok namlulu roketatar sistemleri, Türk Silahl Kuvvetlerinin önemli atefl gücünü oluflturuyor. AA ekibi, Türk Silahl Kuvvetlerindeki milli üretim çok namlulu roketatar ve füze sistemlerini görüntüledi. Füzelerin ve çok namlulu roketatarlar n konuflland birliklerin gizli olmas ndan dolay çekimler al nan özel izinle yap ld. 600 milimetrelik füze sistemi Y ld - r m, düflman n yüksek öncelikli hedeflerini istenilen yer ve zamanda atefl alt - na alabiliyor. Karadan karaya at fl yapan Y ld r m füzesi, taktik tekerlekli araç üzerine monteli oldu undan yüksek hareket kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Milli imkanlarla üretilen güdümlü füze, Türk Silahl Kuvvetlerinin önemli bir atefl gücünü oluflturuyor. Füze sistemi, tafl ma-yükleme arac, komuta arac ve teknik alan arac ndan olufluyor. Komuta arac ndan at fla yönelik planlama, koordinasyon ve at fl n takibi yap l yor. Füze, teknik alan arac nda ise at fla haz r hale getiriliyor. Sistemin at fl k sm n f rlatma arac oluflturuyor. Üzerindeki kara navigasyon sistemiyle ihtiyaç duyulan konum bilgileri hassas olarak sa lan yor. Bu sayede Y ld r m füzesi, k sa sürede mevzilenerek at fl n gerçeklefltirebiliyor. Komuta arac ndan gelen at fl görevleri, f rlatma arac ndaki at fl kontrol bilgisayar yla k sa sürede hesaplan yor. Hesaplaman n ard ndan füze otomatik olarak hedefe yönlendiriliyor. Y ld r m füzesinin kilometre menzili bulunuyor. Türk mühendislerince üretilen Sakarya ve Kas rga çok namlulu roketatar sistemleri de Türk Silahl Kuvvetlerinin bir di er önemli atefl gücünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile Jandarma Genel Komutanl aras nda yap lan iflbirli i ile jandarma ö rencilerine Türkiye de ilk defa engellilik konusunda e itim program verilmeye baflland. Jandarma Genel Komutanl - n n kuruluflunun 175. kurulufl y l dönümü etkinlikleri kapsam nda düzenlenen programda ilk e itimi, görme engelli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Bakanl k Müflaviri Kenan Önalan verdi. E itim program ile görevleri gere i ülkenin en ücra ve k rsal kesimlerine hizmet götüren jandarman n engellilik ve engelliler konusunda bilgi düzeyinin ve fark ndal - n n artt r lmas amaçlan yor. Böylece jandarma engelli ile nas l iletiflim kuraca n ö renerek nas l bir çözüm üretmesi gerekti i konusunda fark ndal k kazanm fl olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile Jandarma Genel Komutanl aras nda yap lan iflbirli i ile jandarmaya engellilik ve engelliler hakk ndaki ilk e itim Ankara daki Jandarma E itim Komutanl K fllas Kültür Sitesi nde verildi. Kendisi de görme engelli olan Bakanl k Müflaviri Önalan n verdi- i ilk e itime, yaklafl k 3 bin 500 jandarma ö rencisi kat ld. K rsal kesimde halkla iç içe olan jandarman n engellilik konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin gereklili ine de inen Önalan, Farkl l klar m z hepimize de er katar, bir arada yaflayamad m z için farkl l klar içsellefltiremiyoruz diye konufltu. Bakanl k Müflaviri Önalan, jandarma ö rencilerinin katk lar yla k rsaldaki engelli vatandafllara daha iyi ulafl lmas n n planland n belirterek e itimlerin gelecek y llarda da devam edece ini ifade etti. oluflturuyor. Karadan karaya at fl yapan, taktik tekerlekli araç üzerine monteli, hareket kabiliyeti ve at fl h z yüksek serbest uçufllu roket sistemleri, çok namlulu roketatar olarak adland r l yor. Yüksek atefl gücü olarak nitelendirilen çok namlulu roketatarlar, ihtiyaç duyuldu unda düflman atefl destek vas - talar, komuta merkezleri, k ta topluluklar, hava savunma sistemleri, liman ve Engellilerle birlikte yaflaman n önemine de inen Önalan, En çok s k nt çekenler k rsal kesimdeki engellilerimiz, oralarda bize en çok yard mc olacak da jandarmad r dedi. Kendisinin de bir engelli oldu unu vurgulayan Önalan, flunlar kaydetti: Bizler ayn yolda yürüyen, farkl ihtiyaçlar olan hayat n farkl renkleriyiz asl nda. Derdimiz herkes gibi yaflayabilmek, istedi imiz f rsat eflitli i. Bak fl aç n z de ifltirdi inizde sorunun çözülece ini göreceksiniz. Görmüyorsam, renkleri görmüyorum. Olaylar, hareketleri görmüyorum. Ancak bu içinde olmad m, anlamad m, hissetmedi- im anlam na gelmez. Kendi bafl - ma birçok ifli yapabilirim. Bak fl aç n z engelli de yapabilir diye de ifltirirseniz olay çözülür. flinizde engellilerle karfl laflacaks - 17 hava üstleri gibi hedefleri vurabiliyor. Sakarya ad verilen çok namlulu roketatar, 40 roketi 80 saniyede f rlatarak 3-40 kilometre aras ndaki düflman n yüksek öncelikli hedeflerini vurabiliyor. Milli imkanlarla üretilen 122 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemi, f rlatma arac, komuta arac, mühimmat arac ve metro deste i ünitelerinden olufluyor. Metro deste i, at fllar n do rulu unu art rmak için sistemin balistik hesaplamas nda kullan lan meteorolojik verilerin say sal olarak sa lanmas n gerçeklefltiriyor. Kas rga çok namlulu roketatar sistemi ise üzerindeki 4 roketle 18 saniyede kilometre aras ndaki hedefleri vurabiliyor. F rlatma arac, tafl ma-yükleme arac, komuta arac ve metro deste inden oluflan 302 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemi, komuta arac ndan gelen at fl görevlerinin f rlatma arac ndaki at fl kontrol bilgisayar yla at fl esaslar k sa sürede hesaplan yor. Hesaplanan at fl esaslar neticesinde roketler otomatik olarak hedefe yönlendiriliyor.(aa) Jandarma k rsaldaki engelliye ulaflacak n z. Çeflitli tecrübeler edineceksiniz bu tecrübelerde önemli olan engellili in ac nacak bir durum olmad - n n bilincinde olman z. Engelli ne kadar birey olabildi ini görebiliyorsa o kadar mutlu olur. Dünya de ifliyor, engellilik de de ifliyor, sizde de iflin. Biz sadece farkl y z. Engellilerle ilgili k rsaldan al nan geri dönüfllerin Bakanl kla paylafl lmas n n önemli oldu unun alt n çizen Önalan, engellilerin haklar n bilmesinde jandarman n katk s n n büyük olaca n söyledi. Önalan, engelli birisine ulaflan jandarman n, engelli bireyin, ihtiyaç duydu unda devletin yan nda oldu unu hissetmesini de sa layaca n belirtti. Jandarmaya iflaret dili e itiminin de verildi ini hat rlatan Önalan, gelecek y l e itimlerin daha sistematik olarak devam edece ini sözlerine ekledi.(aa)

18 18 YARIN Ankara Pursaklar Belediyesinin düzenledi i, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n destekledi i 8. Dedeler ve Neneler kinci Bahara Kofluyor spor müsabakas yap ld. Etkinli e, Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl yetkilileri ve vatandafllar kat ld. Pursaklar Belediyesi Baflkanl k Kona önünde toplanan dede ve neneler, Emek Caddesi boyunca kofltu. Ambulans ve sa l k görevlilerinin haz r bulundu u müsabakan n ard ndan dedeler ve neneler, davul, zurna eflli inde e lendi. Ayr yafl kategorilerinde yap lan yar flmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yar flmada birinci olanlar madalyalar n Baflkan Çetin in elinden al nd. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Engelli ve Yafll Hizmetleri Genel Müdür Yard mc s Muhammet Ecevit Carti, politikalar n n oda nda aile vurgusu oldu unu belirtti. Bakanl k olarak aktif yafllanma ve nesiller aras dayan flma kavramlar na önem verdiklerini ifade eden Carti, Yafll lar m za yönelik faaliyetlerde yerel yönetimlerin önemli görevleri oldu unu düflünüyoruz dedi. Pursaklar Belediye Baflkan Çetin, büyükleri e lendirdiklerini belirterek, yafll lar n torunlar yla, damatlar yla, gelinleriyle, çocuklar yla yar flmaya geldiklerini söyledi. Dereceye girenleri kapl cada torunlar yla misafir edeceklerini dile getiren Çetin, 8 y ld r bu müsabakay gerçeklefltirdiklerini vurgulad. Yar flmada dereceye giren, her sene kofluya kat ld n dile getiren Bedriye Gürkan, koflmay herkese 13 May s 2014 Dedeler ve neneler ikinci bahara kofltu Pursaklar Belediyesinin 8 incisini düzenledi i, Türkiye nin her yerinden kat l m n oldu u 8. Dedeler ve Neneler kinci Bahara Kofluyor müsabakas nda, dedeler ve neneler ikinci bahara kofltu. Fedakar anne Ankara n n Çubuk ilçesinde bir evde ç kan yang nda ikinci kattan atlayan anne ve kuca ndaki iki çocu u yaraland. Edinilen bilgiye göre, Y ld r m Beyaz t mahallesi 102. Sokak ta bulunan 3 katl binan n ikinci kat ndaki bir dairede yang n ç kt. Dairenin yatak odas nda bafllayan yang n n ard ndan Özlem Özalp, kuca- na 7-8 yafllar ndaki çocuklar Yakup ve Mustafa Özalp alarak balkondan atlad. Ambulansla Halil fi vg n Çubuk Devlet Hastanesine kald r lan anne Özalp ve çocuklar ilk müdahalenin ard ndan Ankara daki hastanelere sevk edildi. Anne Özalp n vücudunda k r klar n olufltu u, çocuklar n ise hafif yaraland ö renildi. Öte yandan yang n, itfaiye ekipleri taraf ndan söndürüldü.(aa) tavsiye etti ini söyledi. Bayanlarda, yafl aras nda, birinci Saffet Koca, ikinci Meyflure Boztepe, üçüncü Gülfiye Aslan olurken, yafl aras nda, birincili i Esme Demir, ikincili- i Hediye Ifl k, üçüncülü ü Senem Özten kazand yafl aras nda, birinci Bedriye Gürkan, ikinci Melahat Bostanc, üçüncü Ülkü Bulut, yafl aras nda birinci Zöhre Nakafl, ikinci Naciye Aç kgöz, üçüncü Han m Çelik, yafl aras nda birinci Meliha Demir, ikinci Fatma Çelik, yafl aras nda, birinci Selime Meral, ikinci fiefika Oruç oldu. Emine Arslan ise 87 yafl birincili ini almaya hak kazand. Erkeklerde, yafl aras nda, birinci fienol Özdemir, ikinci Bayram Yamaç, üçüncü fiükrü Savafl oldu yafl aras nda birinci Davut fiahin, ikinci Hilmi Çiftçi, üçüncü Servet Üfelek dereceye girmeye hak kazan rken, yafl aras nda birinci Selahattin Türkmen, ikinci fiahset çten, üçüncü R za Demir oldu. (AA)

19 13 May s 2014 Ankara YARIN 19 Baflkan Gökçek, Eymirlilerle bulufltu.. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Yozgat n Sorgun lçesi Eymir Beldesi nden Ankara ya gelen Eymirlilerle bulufltu. Keçiören Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ndeki buluflmada, solonu dolduran Eymirlilere seslenen Baflkan Gökçek, Eymir i imarl ve güzel hale getirmek boynumuzun borcu. Eymir de ihtiyac n z olan her fleyi yapaca z dedi. HABER MERKEZ - Sadece Baflkent Ankara da yapt çal flmalar ve yat r mlarla de il, çevre il, ilçe ve beldelere yapt yard mlarla da Türkiye ye örnek olan Büyükflehir Belediyesi, Eymir e de el uzatacak. 30 Mart Yerel Seçimleri nin iptal edilmesi nedeniyle destek bulmak için Ankara ya geldiklerini kaydeden Eymirliler, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ile de bir araya geldi. Yüksek Seçim Kurulu taraf ndan iptal edilen seçim 1 Haziran da yap lacak. Salonu dolduran Eymirlilere seslenen Baflkan Gökçek, Yozgat nüfusundan daha fazla Yozgatl - n n Ankara da yaflad na dikkat çekerek, Bu yüzden sizlere, hemflehrim diye hitap etmek istiyorum diyerek sözlerine bafllad. Eymir i art k Ankara n n bir beldesi gibi gördü ünü ve bu yüzden de bu bölgeyi imarl ve güzel bir belde haline getirmenin boyunlar n n borcu oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, her türlü deste i vereceklerini söyledi. Konuflmas nda Eymir e yapacaklar yard mlardan k saca bahseden Baflkan Gökçek, Park n z yapaca z, suyunuzu da getirece- iz, çocuklara bir hal saha kazand raca z. Netice itibar yla ihtiyac n z olan her fleyi yapaca z diye konufltu. Baflkan Gökçek e, Sorgun Belediye Baflkan Ahmet fiimflek, takdire flayan çal flmalar ve kendilerine gösterdi i ilgi nedeniyle plaket ve hediye takdim etti. Vatandafl n önündeki engel kalk yor Mamak Belediyesi Zab ta Müdürlü ü ekipleri, zab ta kontrollerini s klaflt rd. HABER MERKEZ - Zab ta ekipleri Mamak genelinde kald r m iflgaline yol açt için tepki çeken iflyerlerini ve tezgâhlar denetledi. Denetimlerde kald r m iflgal eden esnaf uyar larak tezgâhlar n kald rmas istendi. Uyar lara ra men iflgaliyelerde srar eden esnafa ise yönetmelik gere i cezai yapt r m uyguland. Zab ta ekipleri, kurallara uyan esnafa da teflekkür etti. Kald r mlar vatandafl n Gün içerisinde yap lan denetimleri, vatandafllar n ve esnaf n daha temiz ve rahat bir ortamda yaflayabilmesi için gerçeklefltiren zab ta ekiplerinin bu uygulamas vatandafllar taraf ndan da olumlu karfl land. Yap lan bu denetimlerin iflgaliyeleri daha da azaltaca n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, iflgaliye konusunda yo un flikâyetler ald klar n, bu yönde gelen talepleri de erlendirdiklerini dile getirdi. Akgül, Kad nlar, çocuklar, yafll lar ve engelli vatandafllar kald r mlar kullanarak kendilerini oluflabilecek kazalardan koruyor. Buralara tezgâh koyulmas onlar zora sokuyor. Vatandafl geçecek yer bulam yor. Kald r mlar vatandafl nd r diye konufltu.

20 20 YARIN Ankara HABER MERKEZ - AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi Baflkanl taraf ndan Eurodesk Temas Noktas seçilen Keçiören Belediyesi, 9 May s Avrupa Günü kutlamalar kapsam nda Bir Genç, Bir Fidan, Bin Kazanç etkinli i düzenledi. Farabi Anadolu Lisesi ndeki programa Baflkan Mustafa Ak n yan s ra, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, lçe Milli E itim Müdürü Mustafa K l çgil ve AB Bakanl Uzman Almula Türedi kat ld. Ö rencilere hitaben yapt konuflmaya 9 May s Avrupa Günü kutlamalar sebebiyle bugün size misafir olduk. Gelirken de elimiz bofl gelmedik ve burada sizlerle birlikte dikmek üzere fidan getirdik diye bafllayan Baflkan Ak, AB nin Türkiye için muas r medeniyetler seviyesine ç kmak anlam - na geldi ini söyledi. Baflkan Ak, Avrupa n n hukuk ve yaflam standartlar n yakalamak için reformlar n yap lmas hedeftir. Çok flükür ki Türkiye birçok alanda Avrupa standartlar n yakalad ve geçti. Türkiye nin AB ye girmesi AB ye katk sa layacakt r. Bizde her fley mevcut, ama bizler her konuda çok çal flmal y z. Siz gençler bu çal flmay çok daha ileriye 13 May s 2014 Baflkan Ak tan gençlerle Avrupa günü selfiesi 9 May s Avrupa Günü nde gençlerle birlikte fidan diken Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, son dönemin moda ak m na uyarak gençlerle birlikte selfie foto raf n da çekti. Aralar nda ilkö retimden üniversiteye kadar ö rencilerin, motosiklet tutkunlar n n ve çeflitli çevre gönüllüsü kurulufl aktivistlerinin bulundu- u üç yüz kifliye yak n çevre ordusu, ODTÜ orman nda kar fl kar fl temizlik gerçeklefltirdi. Üç yüz kiflilik çevre ordusunun çal flmalar sayesinde ODTÜ ormanlar do aya zararl at klardan büyük ölçüde ar nd r ld. Etkinli e kat lan ilkö retim ö rencileri çevre temizli i bilinçlerini gelifltirirken do ayla iç içe olmaktan dolay mutlu oldular. Gerçeklefltirilen etkinlikle toplumda çevre bilincini gelifltirmek ve çevreyi temiz tutman n tüm toplumun ortak sorumlulu u oldu u mesaj n vermek istediklerini belirten çevre dostlar, bundan sonraki süreçte de Çankaya Belediyesi'nin deste iyle bu tür etkinlikleri çok daha kalabal k organizasyonlarla yinelemeyi planlad klar n belirttiler. götüreceksiniz mesajlar n verdi. Kaymakam Dirim ise, AB ye üyelik hedefinin Türkiye nin öncelikleri aras nda yer ald n vurgulayarak AB nin kriterlerini kendimiz aç s ndan yerine getiriyoruz dedi. AB Bakanl Uzman Almula Türedi de, AB nin tarihçesi ve Avrupa Günü nün önemi hakk nda bilgi vererek Birlik 2.Dünya Savafl n n getirdi i y k m sonras Avrupa ülkelerinin birbirine olan güvensizli ini gidermek için kuruldu. Güvenlik amac yla bafllayan, ekonomik iflbirli iyle devam eden bir süreçtir. AB ile bizim ortak ç - karlar m z var ve Türkiye reform çal flmalar na kararl l kla devam ediyor diye konufltu. Programda sahne alan Farabi Anadolu Lisesi Folklor Grubu nun halk oyunlar gösterisi izleyicilerden büyük alk fl ald. Protokol heyeti, folklor grubundaki ö rencilerle hat ra foto raf çektirdi. Program n ard ndan Baflkan Ak ve protokol heyeti, okulun bahçesine gençlerle birlikte fidan dikti. Fidanlara can suyu da veren Baflkan Ak, daha sonra son günlerin moda ak m na uyarak gençlerle birlikte selfie foto raf n çekti. Baflkan Ak, çekti i selfie yi Twitter adresinden paylaflt. Temizlikte belediye sivil toplum dayan flmas Çankaya Belediyesi ve Çevre Gönüllüleri ODTÜ ormanlar nda büyük bir temizlik gerçeklefltirdi.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı