GAZETEMİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr"

Transkript

1 Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş kategorilerinde yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada birinci olanlar madalyalarını Başkan Çetin'in elinden alındı. Haberi19 da Haberi 15 de Haberi 16 da HABER 18 DE HABER 17 DE GAZETEMİZİ Dedeler ve Nineler İkinci Bahara koştu takip edebilirsiniz dan 13 MAYIS 2014 SALI FİYATI: 25 Kr. HABERİ 18 DE TSK nın gizli SİLAHLARI Milli imkanlarla üretilen "Yıldırım" füzeleri ile 80 saniyede 40 roketi fırlatabilen çok namlulu roketatar sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli ateş gücünü oluşturuyor. HABERİ 17 DE

2 2 YARIN SineMagazin D YARBAKIR - Uzun y llard r talya da yaflayan Yönetmen Ferzan Özpetek in 10. filmi Kemerlerinizi Ba lay n n (Allacciate le Cinture) özel galas Diyarbak r da yap ld. talya n n Lecce kentinde çekilen 13 y ll k bir evlili in iyi ve kötü yönlerini anlatan ve kanserde erken teflhisin öneminin ön plana ç kt filmin özel galas bir al flverifl merkezinde gerçeklefltirildi. Galaya Büyükflehir Belediye Baflkan Gültan K flanak n yan s ra birçok sinemasever kat ld. Filmin gösterimi sonras nda gazetecilerin sorular n yan tlayan Özpetek, filmin galas na gösterilen ilgiden dolay teflekkür ederek, bununla Güneydo u Anadolu da 3 gala yapm fl oldu unu söyledi. talya n n Lecce kentine çok düflkün oldu undan iki filmini burada çekti ini belirten Özpetek, stanbul da çekmeyi planlad m bir film var. Daha sonra Diyarbak r da da sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 bir film çekmekten memnuniyet duyar m dedi. Özpetek, filmde Kürt sanatç Aynur Do an n bir flark s n kullanmas n n herhangi bir amac olmad n ifade ederek, flöyle konufltu: Aynur Do an n Kürtçe flark s n hofluma gitti i için filmde kulland m. Hiçbir amaçla yapmad m. O zamanlar filmin Diyarbak r da gösterilece ini bile düflünmüyordum. Oyuncu seçiminde de bir planlama yapm yorum. Hep içimden geleni yap yorum. çimden gelen oyuncuyu oynat yorum. Montajc ya Aynur dan 4 tane flark gönderdim. Sabah gitti imde bunu bana dinletti filme ne kadar güzel oturuyor diye. Diyarbak r da çok güzel bir gün geçirdi ini dile getiren Özpetek, sabah turist gibi toplu dolaflman n kendisini biraz rahats z etti ini kaydetti. Özpetek, flöyle devam etti: Çünkü hiç kimseye söylemeden buraya gelip 4-5 gün dolaflmam, insanlarla 13 May s 2014 Kemerlerinizi Ba lay n filmine Diyarbak r da özel gala görüflmem, konuflmam güzel olur. Çok daha güzel olur, flehri çok daha iyi tan yabiliyorsunuz. Diyarbak r a bana as l sürpriz olan fley örne in burada Süryani Kilisesi ni gördüm. Burada çeflitli uygarl klar n, kültürlerin olmas insan etkiliyor. Kentte büyük bir zenginlik var. Onlar göstermek, tan tmak çok önemlidir. - Benim için filmi izlemek çok zordu - K flanak ise Özpetek e filmiyle Diyarbak r da bulunmas ndan dolay teflekkür ederek, bu etkinli in kentin tan t lmas na önemli katk yapaca n söyledi. zleyiciyi etkisine alan duyguyu çok güzel hissettiren bir film izledi ini ama izlerken de çok zor durumda kald n anlatan K flanak, Çünkü arka arkaya üç yak n arkadafl m kanserden kaybetmifltim. Her fleyiyle yo un bir duygu yaflatt ran bir film izledik. Eminim bu filmin yarataca etki son derece güçlü olacak diye konufltu. (AA)

3 13 May s 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 12 Recep 30 Nisan 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Yar m as rl k husumette mutlu son fianliurfa - Viranflehir ilçesinde iki aile aras nda bafllayan ve 7 kiflinin öldü ü yaklafl k yar m as rl k husumet, BDP lilerin çabas yla sona erdi. Viranflehir de Yavuklu ve Kaya ailesinin fertleri aras nda 46 y l önce bafllayan ve zaman içinde silahlar n da kullan ld kavgalarda bugüne kadar 7 kifli hayat n kaybetti. Mardin Büyükflehir Belediye Baflkan Ahmet Türk ile eski Diyarbak r Büyükflehir Belediye Baflkan Osman Baydemir in de aralar nda bulundu u bir grup BDP li, ailelerin ileri gelenleriyle görüflüp, taraflar bar flmaya ikna etti. Türk ve Baydemir, ilçeye ba l Eflkin köyünde, Kaya ailesinin ev sahipli inde taraflar buluflturarak, tekbir eflli inde tokalaflt rd. Husumet nedeniyle hayat n kaybedenler için dua okunan etkinlikte, 100 koyun ve 5 ton pirinçle haz rlanan pilav yenildi. Baflkan Türk, yapt konuflmada, bar flt klar için taraflara teflekkür ederek, Ortado u daki tüm halklar aras nda bar fl sa lamak istediklerini dile getirdi. Türk, uzun süre devam eden husumetin kabul edilemez oldu unu belirterek, 46 y l önce bafllayan bu husumet, günümüze kadar geldi. Bu ailelerimizin birçok genci, birbirini tan m yor fakat birbirlerine düflman olmufl. Bu husumetin bitmesi, bizi çok sevindirdi dedi. Osman Baydemir de bar fl n, di er husumetli ailelere örnek olmas n diledi. Bu arada, Yavuklu ailesinden bir heyet, Kaya ailesinin ileri gelenlerinden hasta olan Ahmet Kaya y evinde ziyaret ederek, geçmifl olsun dile inde bulundu. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Cumhuriyet kurulal ne kadar oldu? TBMM, 29 Ekim 1923 de Cumhuriyetin kuruldu unu ilân etti. Hangi y lday z? 2013 de bulunuyoruz. Demek ki içinde bulundu umuz bu y l cumhuriyetimizin kuruluflunun 90.y l d r. Bu önemli dönüm noktas yla ilgili kayda de er bir kutlama program var m? Benim gördü üm kadar yla yok. Öyle görünüyor ki olmayacak da. 89. y l kutlamalar n n gevflek programlarla yap ld 2012 nin 29 Ekiminde, hat r m zda kalan görüntüler; biber gaz, tazyikli su, barikatlar, coplar, tekmeler, tutuklamalar. Ama o barikatlar bu cumhuriyetçi halk y km fl, yerle bir etmiflti. Yaz k! Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha 100.y l na bile ulaflamadan; gevfletilmeye, ayr flt r lmaya, parçalanmaya, y k lmaya çal fl l yor. Bunu kimlerin yapt n söylemeye gerek yok. Her fley ortada. Kim cumhuriyet düflman, kim de il, art k biliniyor. Ama Türk halk n n büyük bir bölümü, sonucunun hay rl olaca na inan yor ve öyle san yor, hâlâ aymazl k içinde. Bu cumhuriyet 100 yafl n bile görmedi ama Anadolu Türk Beylikleri ile Bat Anadolu Türkmen Beyliklerinin bile Türkiye Cumhuriyetinden fazla hükümranl klar oldu. Yaz k. Türkiye Cumhuriyetini, bu beyliklerin ömürleri kadar bile yaflatamadan y kmaya çal fl yorlar. Asl nda Türkiye Cumhuriyetinin yani bugünkü Türk devletinin varl Anadolu Selçuklular ve daha sonra kurulan beyliklerin varl klar ile bafllar. Osmanl Devletini bu beylikler kurdu, gelifltirdi Malazgirt Zaferiyle Anadolu nun bütün kilitleri k r lm fl ve bu topraklar Türk vatan olma mayas n alm flt. Anadolu Selçuklular bu topraklarda Kutalm flo lu Süleyman fiah zaman nda devlet haline gelmifl y llar aras nda, Türkiye Selçuklular dönemi yaflanm flt. Türkiye Selçuklu Devleti dönemi tam 234 y l Anadolu da egemen olmufltu. Sultan Rüknüd-din K l ç-arslan döneminde 1308 y l nda sonlanm flt. Bak n z; Anadolu da pek çok beylikler ve devletçilikler kurulmufltu. Daniflmenliler bir Türk beyli i olarak y llar aras nda 90 y l Niksar Merkezli olarak hüküm sürdüler. Emir Mengücük Gazi Bey in 1071 de kurdu u Mengüceko ullar Türk Devleti 1252 y l na kadar yaflad. Yani tam 181 y l bu topraklarda hükümran oldular. Saltuko ullar da yine 1071 de Emir Saltuk Bey taraf ndan bir Türkmen devleti olarak kuruldu. fiah bin Mehmet in zaman nda 1202 y l nda y k ld. Ama TÜRK YE CUMHUR YET SONSUZA KADAR YAfiAYACAK 131 devletlerini yaflatabildiler. Artuko ullar 1098 de kuruldu ve 1409 y l nda sonland ama tam 311 y l devletlerini yaflatt lar. Hem de Sökmenilerden; H sn Keyfa Melikleri, Harput Melikleri, l-gazilerden; Mardin Melikleri, Halep Melikleri bu devleti idame ettirdiler. Diyarbak r (Amid) merkezli Emir Sadr Bey in kurdu u nalo ullar 1095 de kuruldu, 1183 y l nda y k ld. En güçsüz olan bu devlet bile 88 y l hayat buldu. Çobano ullar Beyli i 1080 de kuruldu, 1309 da y k ld ama 229 y l yaflad. Bat Anadolu Türkmen Beyliklerinin de hakimiyetleri yüz y ldan, ikiyüz küsür y ldan afla de il. Ben sadece bu beyliklerin kurulufl ve y k l fl tarihlerini yazmak istiyorum. Karamano ullar Beyli i ( ), 237 y l Germiyano ullar Beyli i ( ), 169 y l Karasio ullar Beyli i ( ), 218 y l Saruhano ullar ( ), 110 y l Ramazano ullar Beyli i ( ), 256 y l nanço ullar Beyli i ( ), 131 y l Tavas Beyli i ( ), 200 y l Teke Beyli i ( ), 115 y l Candaro ullar Beyli i ( ), 169 y l Taceddino ullar Beyli i ( ), 286 y l Dulkadiro ullar Beyli i ( ), 185 y l Ayd no ullar Beyli i ( ), 235 y l Mentefleo ullar Beyli i ( ), 146 y l Hamido ullar Beyli i ( ), 145 y l Ay pt r, ay pt r! Ne istiyorsunuz bu T.C. den? Neden y kmak istiyorsunuz? Milad n doldurdu unu mu san yorsunuz? Ankara Ahi Devleti 1290 da kurulmufl, 1354 y l nda y k lm fl; bu devlet bile 64 y l hayat sürdürmüfltü. Koskoca Türkiye Cumhuriyetini 90 y ld r, zarzor yaflat yoruz. Vidalar gevfletiliyor, yumuflat l p yerle bir edilmek isteniyor. Hay r, Hay r! Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu Beylikleri gibi k sa süreli olmayacak. Büyük Atatürk ün dedi i gibi, Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt r. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pâyidar kalacakt r. Biz Türkler, bu cumhuriyeti pâyidar k laca z. Kimsenin gücü; Türk tipi baflkanl k, eyalet sistemi, demokratik cumhuriyet diyerek bu devleti y kmaya ve Türklü ü ortadan kald rmaya yetmeyecektir. Biz; 311 y l hayat bulmufl Artuko ullar Beyli i kadar bile olamayacak m y z? Nüfusun %80 den fazlas Türk olan bu ülkenin halk, kendi cumhuriyetinin y k l fl n seyir mi edecek? Hay r, hay r, milyon kere hay r!

4 4 YARIN Türk dünyas yazarlar Eskiflehir de bulufltu ESK fieh R - Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans etkinlikleri kapsam nda oluflturulan Türk Dünyas Yazar Meclisi nde 18 ülkeden gelen 48 yazar, bilgi ve deneyimlerini paylaflt. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Valilik Konferans Salonu nda düzenlenen etkinlikte yapt konuflmada, Türk dünyas na kültür baflkentli i yapmak için kendilerine düflen misyonu baflar yla yerine getirmek için çal flt klar n bildirdi. Türk dünyas ndan gelen yazarlar Eskiflehir de a rlamaktan memnuniyet duyduklar n anlatan Tuna, flöyle devam etti: Bütün yazarlar m z de erler dünyam za aynal k ediyor. Tüm yazarlar m z n bafl m z n üzerinde yeri vard r. Kültürümüzü gelece e tafl yacak kitaplar onlar üretiyor ve kay t alt na al yorlar. Bu bak mdan Türk dünyas nda da yazarlar n ortak bir dil kullanmas Dilde, Fikirde, fl te birlik yolunu ebediyen aç k tutacakt r. Kültürümüzü gelece e tafl yan yazarlar m z büyük bir misyon yükleniyor. Sizlerin bu yüreklili i gelece e iliflkin umudumuzu art r yor. Temennimiz Türk dünyas nda hayat n her alan nda hem nitelik hem de nicelik bak m ndan ortakl n artmas d r. - Türklerin büyük bir edebiyat var Türk Dilli Ülkeler Yazarlar Birli i Baflkan Anar Rzayev, Türk dünyas yazarlar n n bir araya gelip bilgi ve deneyimlerini paylaflmas ndan mutluluk duydu unu ifade ederek, flunlar kaydetti: Büyük bir co rafyada yaflayan milyonlarca insan iftiharla ve gururla ben Türküm diyor. Türklerin büyük bir edebiyat var. Türk dünyas edebiyat bir örgütleflme ihtiyac do du ve Türk dünyas n n eski kültür merkezi Eskiflehir de bu örgütlenme gerçekleflti. Bu faaliyetin esas amac halklar yak nlaflt rmak olacakt r. Edebiyat halklar aras nda köprüler oluflturur. Birbirimizi daha iyi anlamak için edebiyat en iyi araçt r. Uluslararas Türk Kültürü Teflkilat (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yard mc s F rat Purtafl da TÜRKSOY un 21 y ld r bu tür buluflmalar, gönül birlikteliklerini sa lamak için çaba gösterdi ini söyledi. Eskiflehir in geçen 1 y l içinde TÜRKSOY un 20 y lda elde etti i birikimleri katlayarak art rd n ifade eden Purtafl, bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini dile getirdi. (AA) Kültür Sanat 2-Sivrihisar Gezisi 2-Sivrihisar Gezisi Irak Türkmen Heyeti program kapsam nda Eskiflehr e ba l Sivrihisar ilçesini ziyaret ettiler. Heyeti Sivrihisar Belediye Baflkan Fikret Arslan taraf ndan karfl land. Baflkan Türkmen heyetini belediye binas önünde bir demek çiçekle karfl layarak Sivrihisar hakk nda önemli bilgiler verdi. Daha sonra Belediyenin rehberleri eflli inde Ulucami, Kurunlu Cami, Zaimaa Kona, Nasrettin Hoca an t ile Yunus Emre nin 3 türbesi ve külliyat ziyaret edildi. Türkmen Heyeti Yunus Emre nin mezar bafl nda Mevlidi fierif okuyup ve Yunus Emre nin fliirlerini seslendirdiler. 3-ESOGÜ Rektörlük Ziyareti Irak Türkleri Haftas etkinli ine kat lan Irak Türkmen heyeti resmi ziyaretleri çerçevesinde Eskiflehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörünü makam nda ziyaret ettiler. Heyeti Makam nda kabul eden Rektörü Prof. Dr. Hasan Günen, çok mutlu oldu unu, Irak Türkmen fiehit liderlerinden Necdet Koçak yad ederek sözlerine bafllad. Irak Türkmenleri böyle bir flehit Liderin arkas nda yürümekle onur ve iftihar etmelidirler. Davas na sad k ve inançl bir kifli olan Koçak gibi Türkmenleri görmek onun için bir onurdur dedi. Irak E itim Bakanl Türkçe E itimi Genel Müdürü Çetin Kölemen Rektöre baz isteklerde bulundu. Rektör ise elimden geleni yapmaya söz veriyorum. Dedi. stekler ise: Türkmen Ö retmenlerinin seviyelerini yükseltme amac yla baz kurslar n aç lmas n, Türkmenler özel kontenjan tahsisi edilmesi, Türkmen Müfettifller için özel kurlar n aç lmas, Üniversite hastanesinde Türkmen hastalar n n tedavisi konusunda yard mc olmak, Üniversite de düzenlenen Kongre ve konferanslara Türkmen ö retmenlerinin davet edilmesini istedi. Türkmen heyeti rektörle hat ra foto raf çekerek Üniversiteden ayr ld lar. 4-Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ziyareti Irak Türkmen heyeti Eskiflehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörünü ziyaret ettikten sonra Anadolu Üniversitesi Rektörünü de makam nda ziyaret etti. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündo an heyeti makam nda kabl ederek, flunlar kaydetti. Bu ziyaretiniz tarihi bir ziyarettir. lk defad r bir Irak Türkmen heyeti üniversitemizi ziyaret ediyor. Ziyaretinizden onur duyar z. Umar z ki, Irak ta Suriye de güven ve istikrar sa lan r. Çünkü tüm ülkelerde e itim baflar l güven ve istikrara ba l d r. Dedi. Irak heyeti ad na söz alan Av. Habib Hürmüzlü; Öncelikle Rektöre teflekkür etti. Irak Türkmenleri ile Türkiye aras nda her ne kadar samimi ba lar var ise de Irak Türkleri kendi topraklar na Vatanlar na sad k kald lar. Irak ta Osmanl dan 5 kez anayasa yaz ld. Tümünde Irak Türkmenlerinin varl yok say ld. Ancak Türkmenler e itim yoluyla bu asimile politikas n yenmeyi baflard. Dünyaya ispat ettiler ki, Irak Türkleri kültürlü e itimli ve ayd n kesimlerdir. Bar fltan sever, savafla karfl d rlar. Sözünü noktalad. Görüflmeni sonunda Çetin Kölemen; Irak ta Türkçe e itim sistemi ile genifl kapsaml ve aflamalar n tek tek anlatarak Anadolu Üniversitesi Rektörüne bilgi verdi. Türkmence Branfl ö retmenleri için özel kurslar n aç lmas n talep etti. Türkmeneli Müzik fiöleni Perflembe, 06 fiubat 2014 tarihinde Anadolu Üniversitesi AKM salonunda Türkmeneli Müzik fiöleni gerçekleflti. Kerkük Sanatç lar Grubu Hüseyin Bahattin in yönetimindeki sanatç lar: Mehmet Küzeci, Mehmet Neccar, Ömer Köprülü, Ali Hüseyin Bahattin ve müzisyenler: Fehmi Cuma, Mahmut K l nç, Mustafa 13 May s 2014 Hüseyin, Mustafa Haflim, Mehmet Ahmet Nuri ve geceye Ankara dan kat lan Ahmet Tuzlu sahne ald. Kerkük türküleri ve Türkmenlerin yo un olarak yaflad bölgelerdeki türküler, izleyiciler taraf ndan büyük alk fl ald. Kanal 26 taraf ndan canl olarak tüm dünyaya sunulan Türkmeneli Müzik fiöleni Kerkük ve Türkmeneli hoyrat ve besteleri ile be eni kazand. Düzenlenen geceye; Vali Güngör Azim Tuna ve efli Pervin Tuna, Kerkük Milletvekili ve Irak Parlamentosu Irak-Türkiye Parlamenterler Dostluk Grubu Baflkan Jale Yunus Neftçi, Türkmen Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündo an, Eskiflehir Ticaret Odas Baflkan Metin Güler, Türkmeneli Sa l k Konseyi Baflkan Ayd n Beyatl ve çok say da davetli misafir kat ld. Program n sonunda Vali Tuna, Mehmet Küzeci, Mahmut K l nç ve Hüseyin Bahattin ve di er sanatç lara çiçek verdi. Bu esnada duygular n dile getiren Vali Tuna, Irakl Türkmen kardefllerimizi Eskiflehir de a rlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Türk dünyas n teflkil eden ülkelerin dünyan n en önemli co rafyas nda bulundu unu belirten Vali Tuna, Çanakkale ye gidenler mutlaka görmüfllerdir. Çok genifl bir co rafyadan gelerek orada flehit olmufl, flehitlik mertebesine eriflmifl yatanlar var! Kerkük ten, Musul dan, Erbil den, Halep ten ve fiam dan gelerek flehit olanlar var! Çanakkale de yatan flehitlerimiz hepimizin bir parças, akrabas. Irak ta yaflayan Türkmen kardefllerimizin de bu yüzden dertleri bizim dertlerimiz, sevinçleri bizim sevinçlerimizdir! Orada yaflanan bir dert, bir s k nt, bir sevinç varsa onlarla her zaman paylaflmaya haz r z. Orta Asya daki Türk Cumhuriyetleri K r m dan Tataristan a, Azerbaycan a oralarda yaflanan bütün s k nt lar bizim s k nt m zd r, onlar n sevinci bizim sevincimizdir diye konufltu y l nda Eskiflehir in Türk Dünyas Kültür Baflkenti oldu unu hat rlatan Vali Tuna, yap lan etkinliklerde çocuklara ve gençlere geçmiflteki kültür de erlerini afl lamaya çal flt klar n kaydetti. Vali Tuna, Çocuklar m za kültür de erlerini afl lamaya devam edece iz ki, onlar n birliktelikleri ileride daim olsun! Dilde, Fikirde, flte Birlik slogan yla önemli bir mesafe kat etsinler fleklinde ifade kulland. Vali Tuna, sözlerinin sonunda bu güzel geceyi kendilerine yaflatt için sanatç lara ve eme i geçen herkese teflekkür etti. Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Baflkanvekili Ayd n Beyatl ise, Bizim kültürümüzün, Anadolu kültüründen hiçbir fark yoktur. Bizim türkülerimiz ac dolu, anavatana hasret ve sevgi doludur" diye konufltu. Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna olmak üzere, Irak Türkleri Haftas etkinliklerinde eme i geçen Eskiflehir 2013 TDKB Ajans yöneticilerine, kurum ve kurulufllar n temsilcilerine ve Eskiflehir halk na teflekkür

5 13 May s 2014 Canik Baflar 'n n Sihirli Mercek K sa Film Yar flmas ödülleri da t ld SAMSUN - Canik Baflar Üniversitesi Aktif Üniversiteliler Kulübü taraf ndan düzenlenen 'Sihirli Mercek K sa Film Festivali'nde ödüle lay k görülen k sa filmler ünlü oyunculardan oluflan jüri taraf ndan belirlendi. Canik Baflar Üniversitesi kampüsünde düzenlenen ve sunuculu unu Vatan fiaflmaz n yapt festivalin gala gecesi ve ödül törenine çok say da tan nm fl oyuncu kat ld. Gecenin aç l fl konuflmas n yapan Canik Baflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Bu gecenin gerçekleflmesi için ö rencilerimiz uzun süredir büyük bir özveri ve fedakârl kla çal flt lar. Her türlü detayla tek tek ilgilenip her fleyin mükemmel olmas için çaba gösterdiler. Bu vesile ile ö rencilerimizi sanat m za, akademik, sosyal ve kültürel hayat m za, üniversitemize, her fleyden önce kendi entelektüel geliflimlerine yapt klar katk lardan dolay onlar bütün kalbimle tebrik ediyorum. Yar flmaya kat lan ve ürettikleri bir birinden güzel eserleri kültürümüz, sanat m z ve iç dünyam zdaki güzellikleri seslendirme ad na bir kazanç olarak görüyor ve tüm kat l mc lara teflekkür ediyorum. dedi. Konuflmalar n ard ndan yar flmaya kat lan çok say da film aras ndan elemeler sonras ilk 5 e kalan filmi kat l mc larla birlikte izleyen jüri ödüle lay k görülen ilk üç filmi seçerken zorland. A rl kl olarak dizi oyuncular ndan oluflan jüride Nadir Sar bacak, Reza Hemmatirat, Serkan Öztürk, Ali Baflar, Gülçin Hat han, S dd k Akbay r ve Prof. Dr. Yavuz Demir gecenin sonunda ilk üçe giren filmleri seçti. Birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise bin TL ödülün verildi i festivalde birincili e 'Ç kmaz' adl filmiyle Ersin Alakufl, ikincili e 'Orada Olmak' adl filmiyle Mert Y ld z, üçüncülü e ise 'Fark' adl filmiyle Yusuf Küçükaslan lay k görüldü. Dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinin elinden ald. (CHA) Kültür Sanat ADANA - Hababam S n f, Selvi Boylum Al Yazmal m, Çiçek Abbas, Iss z Adam, Babam ve O lum, Eflk ya, Tosun Pafla, Hayat Bayram Olsa gibi Türk sinemas n n unutulmaz filmlerinin müzikleri Akdeniz Rüyas Orkestras 'n n yorumuyla Adanal larla buluflacak. Akdeniz Rüyas Orkestras n n Adana n n sanat yaflam na katk sunmak amac yla y lda bir kez düzenledi i konserlerin bu y l beflincisi, 25 May s Pazar günü da Hac Ömer Sabanc Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi nde gerçeklefltirilecek. Konserde Devlet Konservatuvar sanatç lar Ahmet Can Da l o lu (viyolonsel), Berna Tülay U urlar (piyano), Refik Koral K sakürek (Saksafon), Gizem flken (Trombon), Sebahattin Nazik (vurmal sazlar), Halil brahim Kurum dan (solist) oluflan Akdeniz Rüyas Orkestras Adanal lara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacaklar. Biletleri, Büyükflehir Belediyesi ve Devlet Tiyatrosu giflelerinden temin edilebilecek konserde Türk sinemas n n unutulmaz filmleri ANKARA - TÜB TAK n ortaö retim ö rencileri aras nda düzenledi i 45. Araflt rma Projeleri Türkiye finalleri sonuçland. 10 bin proje aras ndan seçilen en iyi projeler ödüllendirildi. Ankara Özel Samanyolu Fen Lisesi Matematik alan nda Türkiye 1.si olarak alt n madalya kazand. Samanyolu Fen Lisesi ö rencilerinden Sad k Said Kasap ve Onur Sulak, haz rlad klar 'Te etler Dörtgeni Üzerine Bir Çal flma' adl proje ile matemati e yeni özellikler kazand rmaya çal flt. 8 ayl k süreçte bu projeye çal flt klar n söyleyen ö renciler, matemati e yeni özellikler olan Hababam S n f, Nefleli Günler, Devlerin Aflk, Çiçek Abbas, Selvi Boylum Al Yazmal m, Delisin, A r Roman, Oh Olsun, Sat n Al nan Koca, Aflk Eski Bir Yalan, Arkadafl, Hayat Bayram Olsa, Can m kazand rmak için u raflt klar n da ifade etti. Matematik alan nda Türkiye genelinde 1156 proje baflvurusu yap ld. Finalde yar flacak 24 proje seçildi. Samanyolu Fen Lisesi 24 proje içinde 1.ci olmay baflard. TÜB TAK Bilim nsan Destekleme Daire Baflkanl n n (B DEB) bu y l 45. kez düzenledi i 'Ortaö retim Ö rencileri Araflt rma Projeleri Yar flmas 'nda final heyecan yafland. Türkiye nin 81 ilinden 17 bin 486 ö rencinin toplam 10 bin 418 proje ile baflvurdu u yar flmada, bölge ve final maratonunun ard ndan en iyi projeler belirlendi. Bilgisayar, biyoloji, YARIN Unutulmaz Türk film müzikleri Adanal larla bulufluyor 5 Kardeflim, Öyle Olsun, Iss z Adam, Propaganda, Neredesin Firuze, Eflk ya, stanbul Kanatlar m n Alt nda, Babam ve O lum, Süt Kardefller ve Tosun Pafla ile özdeflleflmifl müzikleri seslendirilecek. TÜB TAK Araflt rma Projeleri Yar flmas 'nda, Samanyolu alt n madalya kazand co rafya, fizik, kimya, matematik, sosyoloji, tarih ve psikoloji dallar nda ödüle lay k görülen proje sahipleri, MEB fiura Salonu nda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törenin aç l fl nda konuflan TÜB TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Altunbaflak, bu y l n TÜB TAK' n 50. kurulufl y l dönümü oldu unu ve bu proje yar flmas n n 45 y ld r devam etti ini söyledi. Bunun, TÜB TAK' n söz konusu projelere ne kadar büyük önem verdi inin göstergesi oldu unu dile getiren Altunbaflak, ö rencilerin yar flmaya ilgisinin her geçen y l daha da artt n ifade etti. (CHA)

6 6 YARIN Turizm 13 May s y ll k sütunlar toprak alt ndan ç kar ld ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - ncil de ad geçen Laodikeia Antik Kenti nde sürdürülen kaz ve restorasyon çal flmalar nda 1500 y ld r toprak alt nda bulunan an tsal sütunlar ortaya ç kar ld. Kültür ve Turizm Bakanl ndan al nan bilgiye göre, 2003 y l ndan bu yana Prof. Dr. Celal flimflek baflkanl nda yürütülen kaz ve restorasyon çal flmalar na Laodikeia Kilisesi, Tap nak A Tonozlu Mekan, Kuzey (Kutsal) Agora, Güney Portik ve Do u Havuzunda, mparator Septimius Severus An tsal çeflmesi nde devam ediliyor. Çal flmalar neticesinde bu y l Kuzey Agora, Bat Portik Güney aks nda milattan sonra 494 y l depreminde y k lan sütunlu galeri, y k ld flekliyle ortaya ç kart ld. Yap lan incelemede, milattan sonra 494 y l depreminin 10,80 metre yüksekli inde ve ion düzenindeki sütunlu galeriyi do u yönüne do ru y kt, kal nt lar n yaklafl k 1500 y l boyunca bat dan esen rüzgarlar ve bitki tortusu sebebiyle 7 metre toprak alt nda kald anlafl ld. Ortaya ç kart lan sütunlu galerinin kaz çal flmalar tamamlan p projeleri haz rland ktan sonra restorasyon aflamas na geçilmesi planlan yor. Böylece, Anadolu arkeolojisi için an tsal nitelikte olan Kuzey Agora, 1500 y l sonra tekrar aya a kald r larak hayat bulacak. -Laodikeia MÖ I. yüzy lda Anadolu nun en önemli ve ünlü kentlerinden Laodikya, MÖ 3 üncü yüzy l n ortalar nda Seleukos Kral II. Antiokhos taraf ndan kar s Laodike ad na kuruldu. ncil de ad geçen Yedi Asya Kenti nden olan Laodikeia, bu nedenle Roma ve Bizans imparatorluklar döneminde büyük sayg gördü. Tarihi boyunca çok say da deprem yaflayan ve defalarca yerle bir olan kent, her seferinde yeniden infla edilmesine ra men MS 494 deki büyük depremle tamamen y k ld ve bir daha toparlanamad. 7. yüzy l n ilk çeyre indeki depremin ard ndan ise bölge terkedildi. Bölge, 13. yüzy lda tamamen Türklerin kontrolüne geçerek Ladik ad n ald. (AA) T KA dan Filistin de tarihi restorasyon GAZZE - Gazze deki Sultan Abdulhamid Çeflmesi Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA) taraf ndan restore edildi. Restorasyonu tamamlanan tarihi çeflmenin aç l fl dolay s yla düzenlenen törene, Gazze deki Filistin Hükümeti Turizm ve Tarihi Eserler Bakan Ali et-tarflavi, Türkiye nin Kudüs Baflkonsolosu Büyükelçi Mustafa Sarn ç ve T KA Filistin Koordinatörü Kürflat Mahmat kat ld. Filistinli Bakan Tarflavi, Sultan Abdulhamid Çeflmesi nin onar m n n, Türkiye ve Filistin halklar n birbirine ba layan iliflkilerin derinli inin bir göstergesi oldu unu belirterek bunun ayn zamanda Gazze nin tarihi eserleri ve turizminin geliflmesine katk da bulunaca n ifade etti. Büyükelçi Sarn ç da söz konusu restorasyonun, 500 y ll k geçmifle sahip bir tarihi eserin yeniden halk n istifadesine sunulmas n n öneminin yan s ra Filistin le olan tarihi ba lar n ne kadar derin oldu unu göstermesi aç s ndan da çok anlaml oldu unu söyledi. Çeflmenin, Gazze halk n n su ihtiyac na katk sa layaca n, çevre okullarda ö renim gören ö rencilerin de bundan faydalanaca n dile getiren Kudüs Baflkonsolosu Büyükelçi Sarn ç, T KA n n yaln zca Gazze de de il tüm Filistin de sa l ktan e itime, altyap yat r mlar ndan tarihi eserlerin ortaya ç kar lmas na kadar çok genifl ölçekli projelere imza att n kaydetti. Filistinli Bakan Tarflavi, törende Büyükelçi Sarn ç ve T KA Koordinatörü Mahmat a teflekkür plaketi verdi. Gazze de 1400 lü y llarda infla edilen ve o dönemlerde R faiyye Çeflmesi olarak an lan tarihi eser, 1905 y l nda Sultan Abdulhamid Han n talimat yla onar ld ktan sonra bölgede, Sultan Abdulhamid Çeflmesi olarak an lmaya baflland. (AA)

7 13 May s 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Aç k art rma. 2. Edirne ilinin bir ilçesi. Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçular koruyacak biçimde yap lan z rhl kule. 3. Güney K br s ta bir kent. Uzakl k anlat r. 4. Köpek. Mu la ilinin bir ilçesi. 5. Eli s k, cimri. Bir meyve. 6. Bir yar fl n belirli uzakl kapsayan bölümlerinden her biri, aflama, merhale. Tibet öküzü. 7. Lezzet. Küçük yap örne i. 8. Osmanl mparatorlu u döneminde Macaristan ve H rvatistan da sancak beylerine verilen unvan. K zart lm fl ekme i et suyuyla hafllayarak yap lan yemek. 9. Keten dövmeye yarayan tokmak. Kiloamperin simgesi. 10. Ak l. Kovuflturma. 11. Silisli kütlelerin, kayalar n do al etkenlerle parçalanarak ufalanmas ndan oluflan ufak, sert taneciklerin bütünü. T rpana bal. 12. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. 13. Feza. Aflk. 14. Kalça kemi i. Haz. Ali yanl s olan kimse. 15. Yasal. Yeflil Abanozun eflanlaml s. 16. Güzel sanat. Tekirda ilinin bir ilçesi. 17. Mihrace. Alt n kökü. 18. ri yaprakl bir palmiye türü. Bir renk. 19. S ra, keflik. Derebeyi kona. 20. Mesafe. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. Sanma, san. Yukar dan afla ya: 1. Asl pikrik asit olan patlay c madde. pekli pefltamal. Yumurta biçiminde yap lan ve sekiz deli i bulunan üflemeli bir çalg. 2. Birim. Okyanuslar n günefl fl nlar n n ulaflamad çok derin yeri. Rakam. Çit, perde. 3. Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi. Çiriflli bir çeflit parlak bez. Adana ilinin bir ilçesi. Fazla olarak, üstelik. 4. Görkem, heybet. nsan n yarad l fl özelli i. Öz su. 5. Ege denizinde bir Yunan adas. Kutsal Hint destan. Hitit. 6. Genellikle kürkten, gösterili kumafltan yap lm fl uzun omuz atk s. Bebek ayakkab s. Coflkun, ilhamla dolu. 7. ç organlar m zdan biri. Köy muhtar yard mc s. Tavlada bir say. Külhanbeyi, kabaday, hayta. 8. Rütbesiz asker. Haz. Muhammet in hayat n anlatan kitap. Ayn biçimde, sürekli olarak. Gerekenden eksik. 9. M s r n plaka iflareti. Avrupa da papal kla yönetilen küçük bir ülke. ÇOK ÖZEL K fi anlam nda yabanc bir k saltma. Judo ve karatede hareketleri çabuklaflt rmak için yap lan bir dizi egzersize verilen ad. 10. Hareketi olmayan, sabit, duruk. Pirinç saplar n n örülmesinden haz r hale getirilerek yap lan judo minderi. A rl k ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmifl kanuni ölçü modeli. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı