T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: Fax:

3 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler.

4 SUNUŞ Faaliyet raporları her yıl bir önceki yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanmaktadır. Bu amaçla hazırlamış olduğumuz faaliyet raporuyla ilgili genel bir değerlendirme yaparsak, 2009 yılının çok başarılı ve verimli geçtiği kanaatindeyim. Şöyle ki; 2009 yılı içerisinde eğitim-öğretim alanında ve personel istihdamında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Geçtiğimiz yıl içersinde Üniversitemiz bünyesinde 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 1 de fakültemize personel ve öğrenci alımı yapılarak eğitim-öğretime eksiksiz olarak başlanılmıştır. Bunun yanında 2008 yılında 58 olan bölüm ve program sayısı 76 ya çıkarılarak %30 luk bir artış sağlanmıştır. Açılmış olan bu eğitim birimlerine paralel olarakta toplam akademik personel sayımız da 265 ten 376 ya yükselerek yaklaşık %42 lik bir artış meydana gelmiştir. Bu faaliyetler popülist yaklaşımlarla değil, öğrencilerin ve personelin ihtiyaç duyduğu fiziki yapı, makine teçhizat ve diğer ihtiyaçları da karşılanarak istikrarlı bir gelişme sağlanmıştır yılı içerisinde toplam kapalı mekânların alanı m 2 iken %30 luk bir artışla m 2 ye ulaşmıştır. Derslik sayımız 174 ten 274 e çıkarılarak %57 artış sağlanmıştır. Bu artışların sağlanmasında hayırseverlerin payı büyüktür, hepsine müteşekkiriz. Yeni açılan birimlerin donanımı için hayırseverlerin desteği yanında bütçeden TL harcama yapılarak gerekli olan bilgisayar, makine teçhizat ve mefruşat ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu faaliyetlerin doğal sonucu olarak bütçedeki harcamalar da artış göstermiştir yılında olan personel gideri %40 lık artışla TL ye ulaşmış, mal ve hizmet alımları TL den TL ye çıkarak %60 artmıştır. Yatırım harcamaları da TL olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre %192 artmıştır. Yukarıda bahsi geçen hususların dışındaki alanlarda da 2009 yılı içerisinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Tüm bu gelişmelerin ayrıntıları raporumuzun içerisinde yer almakta olup, bu faaliyetlerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma başarılarının devamını dilerim. İnsana ve insanlığa hizmeti görev edinen Rize Üniversitemizin Ezelden Ebede(daima) Yükselerek nice hedeflere el birliği ve gönül birliği içerisinde ulaşması dileğiyle, bu yolda katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU Rektör

5 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 51 II- AMAÇ ve HEDEFLER 53 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 53 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 55 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 70 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Proje Bilgileri 83 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 84 A- Güçlü Yönler 84 B- Zayıf Yönler 84 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 85 VI- İÇ KONTROL YÖNETİCİ BEYANI 86 VII- MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ BEYANI 87

6 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON MİSYON Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araştırmacı, sorgulayıcı, girişimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi; Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına sunmak için üst düzeyde araştırma ve bilimsel çalışma yaparak üretilen verileri ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı; İş gücü talebine uygun çeşitli alanlarda odaklanmış, her biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar yetiştirmeyi; Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi nde yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araştırma yapmayı; VİZYON Amaç edinmiştir. Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiştiren özgün araştırmaları ve profesyonel hizmet anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır. B YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yükseköğretim Kurumları başlıklı 130 uncu maddesi; Çağdaş eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve sorumlulukları,...mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir hükmüne amirdir. 1

7 Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir. 1 Yükseköğretim Kuruluşlarının Görevleri Çağdaş uygarlık ve eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. Eğitim öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. 2

8 2 Üniversite Organları Rektör Rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır. Görevleri Üniversite kurullarına başkanlık etmek; yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatosunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. 3

9 Görevleri Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Görevleri Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülteler Fakülte; yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur. 4

10 Dekan Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Görevleri Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Görevleri Fakültenin, eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. 5

11 RİZE ÜNİVERSİTESİ YIL I FA ALİYET RAPORU Görevleri Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, Fakültenin eğitim öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Enstitüler Üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanlarından oluşur Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun la fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. Yüksekokullar Yüksekokullar; ön lisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitimöğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya ana sanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun la fakülte kurulu ve fakülte kurulu yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. 6

12 Rektörlük İdari Birimleri Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yedinci bölümde belirtilmiştir. Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. Personel Daire Başkanlığı Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, 7

13 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak. Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek. Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak, Baskı, film, video, bant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak, Hukuk Müşavirliği Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 8

14 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 9

15 C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1 Fiziksel Yapı Rize Üniversitesi, ilimizin coğrafi koşulları nedeniyle tek bir kampüsün oluşturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleşmiş bir üniversite olma düşüncesinden dolayı şehrin çeşitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir. Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu merkez kampüsü şehir merkezinin batısındaki Fener mahallesinde olup 2009 yılı içerisinde yapılan kamulaştırmalarla birlikte toplam m 2 taşınmaz alana ulaşmıştır. Şehrin doğusundaki İslampaşa Mahallesinde m 2 alanda Tıp Fakültesi mevcuttur. Şehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde m 2 alanda Üniversitemizin öğrenci sayısının % 58 ini oluşturan meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Şehir Merkezinde İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu m2 taşınmaz alan mevcuttur. Ayrıca 2009 yılı içerisinde faaliyete geçen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de Kavaklı mahallesinde bulunup m 2 alana sahiptir. Yine 2009 yılı içerisinde inşaatı tamamlanan Sağlık Yüksek Okulu nun m 2 taşınmaz alanı bulunmaktadır. Rize Üniversitesi 2009 yılında yeni eklenen birimlerle birlikte şehir merkezinde dağınık 6 ayrı noktada eğitim öğretime devam etmektedir. Ayrıca ilimizin Fındıklı ilçesinde m 2 alana sahip Fındıklı Meslek Yüksekokulu; Ardeşen ilçesinde m 2 alana sahip Ardeşen Meslek Yüksekokulu; bunların dışında Çayeli ilçemizde m 2 alana sahip Eğitim Fakültesi; 2009 yılında Pazar ilçesinde eğitime başlayan m 2 alana sahip Pazar Meslek Yüksekokulu ve Derepazarı ilçesinde eğitime başlayan m 2 alana sahip Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitemizin öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak kapalı alanlarda artmaktadır yılında m 2 kapalı alana sahip olan Üniversitemiz yeni birimlerin açılmasıyla birlikte kapalı alanların toplamı m 2 e yükselmiştir. Toplam derslik sayısı ise 2008 yılında 174 iken, 2009 yılında 274 e ulaşarak, büyük bir artış sağlanmıştır. Bunun yanında Merkez Kampüsteki fiziki yapı eksikliğinin giderilmesi amacıyla 2008 yılı sonunda ihalesi yapılan m 2 kapalı alana sahip Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatının A ve B Bloklarının ( m 2 ) % 95 i tamamlanmış olup, 2010 yılı içerisinde donanımı tamamlanıp hizmete açılması planlanmaktadır. C Blok un inşaatının da 2010 yılında tamamlanması düşünülmektedir. 10

16 MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m 2 ) Sıra No Enstitü, Fakülte, YO, MYO, SMYO, ve Tüm Birimler İdari Binalar Eğitim Alanı Sosyal Alan SPOR ALANLARI Derslikler Laboratuar Kantin / Kafe vb. Lojman Yurtlar Sirkülâsyon Alanı Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM 1 Rektörlük Fen - Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Rize MYO Fındıklı MYO Ardeşen MYO Pazar MYO Turgut Kıran Denizcilik YO Rize Sağlık YO Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü -- TOPLAM

17 Yerleşke Adı Merkez Milli Piyango Eğitim Kampüsü 1.1 RİZE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m2) İlahiyat Fakültesi Açıklama Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Rize MYO Fındıklı MYO Pazar MYO Ardeşen MYO Turgut Kıran Denizcilik YO Sağlık YO Isırlık Kampüsü TOPLAM RİZE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI 40% 37% Üniversite Maliye Haz. 23% Diğer 12

18 1.1.1 TAŞINMAZLARIN YILLARA GÖRE ARTIŞ ORANLARI Taşınmazların m² si Taşınmazların m² si 1.2 RİZE ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m 2 ) Ardeşen MYO Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fındıklı MYO İlahiyat Fakültesi Merkez Milli Piyango Eğitim Kampüsü Pazar MYO Rize MYO Rize Sağlık YO Tıp Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik YO TOPLAM

19 1.2.1 KAPALI ALANLARIN YILLARA GÖRE ARTIŞ ORANLARI Kapalı Alan m² si Kapalı Alan m² si 1.3 KAPALI MEKÂNLARIN HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI Hizmet Alanı Derslik Laboratuar Diğer TOPLAM Ardeşen MYO Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Fen Edebiyat Fakültesi Fındıklı MYO İlahiyat Fakültesi Pazar MYO Rize MYO Sağlık YO Su Ürünleri Fakültesi Tıp Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik YO TOPLAM

20 1.3.1 YILLARA GÖRE TOPLAM DERSLİK SAYISI Derslik Sayısı Derslik Sayısı 1.4 TAŞITLAR Taşıtın Cinsi Diferansiyeli Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Adet Ait Taşıtlar Edinilmiş Taşıtlar DOĞAN SLX FİAT LİNEA FİAT MAREA FORD CONNECT FORD RANGER FORD TRANSİT HONDA ACCORD ISUZU OTOBÜS KARTAL SLX MITSUBISHI OTOBÜS OTOKAR OTOBÜS RENAULT WW CARAVELLE TOPLAM

21 1.4.1 YILLARA GÖRE TOPLAM ARAÇ SAYISI Araç Sayısı Araç Sayısı 1.5 Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler EĞİTİM ALANLARI DERSLİKLER Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Bilgisayar Diğer Lab Lab(Adet) (Adet) Toplam (Adet) 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik TOPLAM OFİS ALANLARI Alt Birim Ofis Sayısı m 2 Açıklamalar TOPLAM , Sosyal Alanlar YEMEKHANELER, KANTİNLER ve KAFETERYALAR Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin , Kafeterya TOPLAM ,

22 Oda Başına Yatak Sayısı 1 Kişilik 2 Kişilik Oda Sayısı (Adet) ÖĞRENCİ YURTLARI Kapalı Alan (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Kız Erkek Toplam 3 4 Kişilik Kişi ve Üzeri TOPLAM Merkez Milli Piyango Eğitim Kampüsü Eğitim Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Ardeşen Meslek Yüksekokulu GENEL TOPLAM LOJMANLAR 1 Odalı 2 Odalı 3 Odalı Diğerleri TOPLAM Boş Dolu Toplam Boş Dolu Toplam Boş Dolu Toplam Boş Dolu Toplam Boş Dolu Toplam SPOR TESİSLERİ Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri TOPLAM

23 1.6.5 TOPLANTI KONFERANS SALONLARI Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik TOPLAM DİĞER SOSYAL FAALİYETLER Bölümler Sayısı Üye Sayısı Açıklamalar Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenci Kulübü TOPLAM Örgüt Yapısı Rize Üniversitesi 5467 Sayılı kanun uyarınca 17 Mart 2006 tarihinde Rize'de kurulmuştur. Bu kanundan önce Rize de; 1976 tarihinde MEB'e bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında KTÜ' ye bağlanan Rize Meslek Yüksekokulu; 3837 Sayılı kanunla 1992 yılında KTÜ' ye bağlı olarak kurulan Rize ilahiyat Fakültesi ve Rize Su Ürünleri Fakültesi; Yükseköğretim Genel Kurulunun gün ve sayılı kararı ile KTÜ' ye bağlı olarak kurulan Fındıklı Meslek Yüksekokulu; tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 Eylül 1997 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla KTÜ' ye bağlı olarak kurulan Rize Fen Edebiyat Fakültesi ve Rize Eğitim Fakültesi; Yükseköğretim Genel Kurulunun tarih ve 226/2048 Sayılı Kararı ile KTÜ' ye bağlı olarak kurulan Ardeşen Meslek Yüksekokulu mevcuttur. Rize Üniversitesi yukarıda adı geçen Fakülte ve Yüksekokullar ile Sağlık Bakanlığına bağlı iken, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun tarih ve Sayılı Karar yazısı ile KTÜ'ye devredilen Sağlık Yüksekokulunun 5467 Sayılı Kanun gereği Rize Üniversitesine bağlanması ve 5467 Sayılı Kanun uyarınca yeni kurulan Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte kurulmuştur. 18

24 2008 yılında Yüksek Öğretim Genel Kurulunun tarih ve 1297 sayılı kararıyla Pazar ilçesinde Pazar Meslek Yüksekokulu ve 2008/13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 Mayıs 2008 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur yılı içerisinde ise 2009/19497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Derepazarı ilçesinde Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, 15 Aralık 2009 tarihinde de 2009/15637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Güneysu ilçesinde Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kurulmuş ve mevcutlar oluşmuştur. AKADEMİK ORGANİZASYON REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR ENSTİTÜLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU TURGUT KIRAN DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK OKULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKAZİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MESLEK YÜKSEKOKULU FINDIKLI MESLEK YÜKSEKOKULU ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU TIP FAKÜLTESİ 19

25 İDARİ ORGANİZASYON REKTÖR REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. İÇ DENETİM BİRİMİ GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YRD. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ 20

26 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Milli Piyango Eğitim Kampüsü ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde internet hizmeti verilmektedir. Bunun yanında ağ cihazlarının bakımı, internet alt yapısı, sunucu hizmetleri, web hizmetleri gibi alanlarda da hizmet verilmektedir. ULAKNET tarafından sağlanan Metro Ethernet hattımız, Milli Piyango Eğitim Kampüsüne 20 Mbps'lik bir bağlantı sağlarken; uzak birimlere (İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, Ardeşen MYO, Pazar MYO, Fındıklı MYO) G.SHDSL desteğiyle 2 Mbps'lik bağlantı ve Rize MYO ya Noktaya Metro Ethernet bağlantı tipi ile 5 Mbps lik internet bağlantı verilmektedir. Yeni açılan ve faaliyete geçen Tıp Fakültesi ne yine Noktadan Noktaya Metro Ethernet bağlantı tipi ile 5 Mbps lik internet bağlantı hizmeti verilmektedir. Rize Üniversitesi altyapısı kurulan Firewall(Güvenlik Duvarı) sunucusu ile korunup, DNS & DHCP sunucularıyla hizmet vermektedir. Web hizmetleri ve online hizmetler için; Web Sunucusu, Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Kütüphane Programı, Taşınır Sistemler (sgb.net) Sunucuları ve kurumsal mail hizmetleri için Mail Sunucusu kurulmuş olup şuan için bünyemizde çalışan akademik, idari personelimize ve üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Üniversitemiz Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı (YORDAM) ayrı bir sunucuda kurulmuş olup aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Bununla beraber Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol yazılımı da mevcut olup diğer uygulamalardan bağımsız bir sunucu da hizmet vermektedir. Yine Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş olup, işletmenin kullanacağı hizmet programı ve sunucu bilgisayar alınarak hizmete geçmiştir. Rize Üniversitesi Bilgisayar Laboratuarlarının yeniden yapılandırması konusunda bir çalışma başlatılmış olup şu an için sadece Fen Edebiyat Fakültesindeki bir bilgisayar laboratuarımıza 20 adet Thin Client Terminal ve 1 adet Thin Client Sunucu alınmış ve hizmet vermektedir. Bilgi İşlem Merkezi nde 1 adet Metro sonlandırıcı Switch, 1 adet Firewall, 1 adet DNS DHCP sunucusu, Öğrenci Bilgi Sistemi için 2 adet sunucu, 1 adet Web Sunucusu, 1 adet Mail sunucusu, Kütüphane Yönetim Sistemi için 1 adet sunucu, Tahakkuk Taşınır İşlemler için 1 adet sunucu, Personel Özlük Programı ve Evrak Kayıt Sistemi için 1 adet sunucu, 1 adet Router, 2 adet Switch ve 1 adet Thin Client Sunucu bulunmaktadır. Üniversitemiz Merkez kampüste bilgisayar ve kullanıcı sayısı; Rektörlük 250 kullanıcı, Fen Edebiyat Fakültesi 220 kullanıcı, Su Ürünleri Fakültesi 75 kullanıcı, Tıp Fakültesi 75 kullanıcı, İlahiyat Fakültesi 65 kullanıcı, Eğitim Fakültesi 92 kullanıcı, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu 70 kullanıcı, Rize MYO 127 kullanıcı, Ardeşen MYO 85 kullanıcı, Fındıklı MYO 96 kullanıcı ve Pazar MYO 25 kullanıcı mevcuttur. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, gelişen bilişim teknolojilerini sürekli takip etmekte ve yeni uygulamalarla üniversitemize bilişim hizmetini sürdürmektedir. 21

27 Üniversitemiz bünyesinde çıkabilecek sorunlara anında müdahale edebilmekte ve gerekli hizmetler sağlanmaktadır. Yazılım 3.1 YAZILIM VE BİLGİSAYARLAR Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı (Adet) (Adet) (Adet) Toplam Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar TOPLAM DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Projeksiyon Slâyt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler

28 4 İnsan Kaynakları Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır. Üniversitemizin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için mevcut insan kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanması gerekmektedir. Bu da; insan kaynaklarının planlaması, geliştirilmesi, motivasyonu, performans değerlendirmesi ve ölçümüne yönelik olarak yapılacak daha ileri analiz ve çalışmalarla mümkün olabilecektir. Öte yandan üniversitemizin genel personel yapısına baktığımız zaman, akademik birimlerin artışına bağlı olarak akademik personeli sayısının hızla arttığı görülmektedir. Ama buna bağlı olarak idari personel sayısında yeterli artış sağlanamamıştır. Önümüzdeki dönemde idari personel sayısında da iyileştirme yapılması gerekmektedir. 4.1 AKADEMİK PERSONEL Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar) Unvan Boş Dolu Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici 1 1 Eğitim Öğretim Planlamacısı 1 1 Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlileri Toplamı GENEL TOPLAM

29 Yrd. Doçent Doçent Profesör Araştırma Görevlisi Eğitim Öğretim Çevirici Uzman Okutman Öğretim Görevlisi Dolu Boş Dolu Boş Toplam Akademik Personel Öğretim Görevlileri Öğretim Üyeleri % AKADEMİK PERSONEL DOLU KADROLARIN DAĞILIMI 44% Öğretim Üyeleri Öğretim Görevlileri Dolu Boş YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI Ünvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Profesör Azerbaycan Matematik 1 Doçent Azerbaycan Fizik 1 Yrd. Doçent Mısır İslam Bilimleri 2 Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi TOPLAM

30 4.1.2 YILLARA GÖRE YABANCI UYRUKLU PERSONEL İLE İLGİLİ GELİŞMELER Yabancı Uyruklu Personel Sayısı Yabancı Uyruklu Personel Sayısı BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Kişi Sayısı Rektör Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Profesör Eğitim Fakültesi Dekanı Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğt.Öğr. Planlamacısı Araştırma Görevlisi TOPLAM

31 4.1.4 Diğer Üniversitelerde Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ UYARINCA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI Adı Soyadı Unvanı Anabilim Dalı Programı Gittiği Üniversite GÜLNUR ŞAFFAK Araş. Görevlisi Geometri Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi İSA YILMAZ Araş. Görevlisi Türkçe Eğitimi Y. Lisans Atatürk Üniversitesi N.BİRCAN KAYA Araş. Görevlisi Sınıf Öğretmenliği Y. Lisans Marmara Üniversitesi HALİS BORAN Araş. Görevlisi İç Sular Biyolojisi Y. Lisans KTÜ M.AHMET TOKDEMİR Araş. Görevlisi Sosyal Bilgiler Eğit. Doktora Gazi Üniversitesi ASLIHAN ALYILDIZ Araş. Görevlisi Sınıf Öğretmenliği Y.Lisans Marmara Üniversitesi A.RAİF ERYAŞAR Araş. Görevlisi Avlama Teknolojisi Y. Lisans Mersin Üniversitesi MEHMET BATI Araş. Görevlisi Atom ve Molekül Fiziği Y.Lisans Erciyes Üniversitesi E.ŞEBNEM KOBYA Araş. Görevlisi Türk Edebiyatı Y.Lisans Atatürk Üniversitesi SÜLEYMAN ŞENGÜL Araş. Görevlisi Uygulamalı Matematik Y.Lisans KTÜ ERCAN ÖZDEMİR Araş. Görevlisi Matematik Eğitimi Doktora Atatürk Üniversitesi FARUK SAYDAM Araş. Görevlisi Tıbbi Biyoloji Doktora Osmangazi Üniversitesi AYCAN ÖZEL Araş. Görevlisi Türkçe Eğitimi Y. Lisans Gazi Üniversitesi KENAN GEDİK Araş. Görevlisi Deniz Biyolojisi Y.Lisans KTÜ MUSTAFA IRMAK Araş. Görevlisi Arap Dili ve Belagati Doktora Marmara Üniversitesi ŞAMİL BAŞ Araş. Görevlisi İslam Tarihi ve Sanatları Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi B.ALİ NAZIROĞLU Araş. Görevlisi Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi MADDE İLE GÖREVLİ AKADEMİK PERSONEL Birimi Ünvan Görevli Olduğu Kurum Kişi Sayısı Tıp Fakültesi Profesör Rize Devlet Hastanesi 2 Tıp Fakültesi Profesör Ankara Eğt. Araş. Hastanesi 7 Tıp Fakültesi Profesör Trabzon Eğt. Araş. Hastanesi 1 Tıp Fakültesi Doçent Rize Eğt. Araş. Hastanesi 8 Tıp Fakültesi Yard. Doçent Rize Eğt. Araş. Hastanesi 34 İlahiyat Fakültesi Yard. Doçent Diyanet İşleri Başkanlığı 2 TOPLAM

32 4.1.6 RİZE ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERE GÖRE AKADEMİK UNVAN DAĞILIMLARI Prof. Doçent Yrd. Araş. Öğretim TOP Okutman Uzman Doçent Görevlisi Görevlisi LAM Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Tıp Fakültesi İkt.ve İdari Bil. Fakültesi Rektörlük Örgütü Rize MYO Fındıklı MYO Pazar MYO Ardeşen MYO TOPLAM AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde 2,38 28,76 24,73 17,28 21,8 5,05 5% 2% 23 yaş ve altı 22% 29% yaş 17% yaş yaş 25% yaş 51 yaş ve üzeri 27

33 4.1.8 YILLARA GÖRE AKADEMİK PERSONEL İLE İLGİLİ GELİŞMELER Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Öğretim Görevlileri Toplamı Akademik Personel Genel Toplam Öğretim Üyeleri Toplamı Öğr. Görevlileri Toplamı Yılı 2008 Yılı 2007 Yılı 2006 Yılı Yılı 2008 Yılı 2007 Yılı 2006 Yılı Akademik Personel Genel Toplam 28

34 YILINDA ÜNİVERSİTEMİZDEN AYRILAN AKADEMİK PERSONELİN DAĞILIMI Unvanı Adı Soyadı Birimi Nedeni Doçent Hacı Ahmet ÖZDEMİR İlahiyat Fakültesi Naklen Tayin Yardımcı Doçent Hanife SARAÇOĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Naklen Tayin Öğretim Görevlisi Hüseyin TUNÇ Rize M.Y. O. Vefat Öğretim Görevlisi Muammer TAÇCI Rize M.Y. O. Emekli Öğretim Görevlisi Ufuk DOĞRU Rize M.Y. O. Naklen Tayin Uzman Fatih Cihan ÖZEL Rize M.Y. O. Naklen Tayin Okutman Cahit SOYSAL Rize M.Y. O. İstifa Araştırma Görevlisi Ayşe KABATAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Naklen Tayin Araştırma Görevlisi Yılmaz KARA Fen Edebiyat Fakültesi İstifa Yardımcı Doçent Nadim CİVAN Tıp Fakültesi Naklen Tayin 4.2 İDARİ PERSONEL (SINIFLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Toplam Boş Dolu Genel İdari Hizmetler Sınıfı ( GİH) Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS) Teknik Hizmetleri Sınıfı (THS) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EÖHS) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) 1 1 Din Hizmetleri Sınıfı (DHS) 1 1 Yardımcı Hizmetli Sınıfı ( YHS) TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı ( GİH) 201 Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS) Teknik Hizmetleri Sınıfı (THS) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EÖHS) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) Din Hizmetleri Sınıfı (DHS) Yardımcı Hizmetli Sınıfı ( YHS) Boş Dolu 29

35 4.2.1 İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Unvanı Toplam Dolu Boş Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Hukuk Müşaviri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Personel Dairesi Başkanı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı Hastane Müdürü Fakülte Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Enstitü Sekreteri Şube Müdürü Mali Hizmetler Uzmanı Savunma Uzmanı Sivil Savunma Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kütüphaneci Programcı Çözümleyici Şef Sayman Ayniyat Saymanı Memur Ambar Memuru Daktilograf Sekreter Veznedar Bilgisayar İşletmeni Şoför Genel İdare Hizmetleri Toplamı

36 Uzman Tabip Tabip Diş Tabibi Biyolog Psikolog Fizyoterapist Diyetisyen Hemşire Hayvan Sağlık Memuru Sağlık Teknikeri Sağlık Teknisyeni Laborant Sağlık Hizmetleri Toplam Mühendis Mimar Tekniker Teknisyen Teknik Hizmetler Toplam Avukat Avukatlık Hizmetleri Toplam İmam Din Hizmetleri Toplam Teknisyen Yardımcısı Hizmetli Hasta Bakıcı Hayvan Bakıcısı Aşçı Kaloriferci Bekçi Gassal Yardımcı Hizmetler Toplam GENEL TOPLAM

37 4.2.2 İDARİ PERSONEL (DÖNER SERMAYE) (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Ünvanı Toplam Dolu Boş İşletme Müdürü Sayman Memur Ambar Memuru Veznedar Bilgisayar İşletmeni Genel İdare Hizmetleri Toplamı Hizmetli Yardımcı Hizmetler Toplam GENEL TOPLAM YILLARA GÖRE İDARİ PERSONEL İLE İLGİLİ GELİŞMELER İdari Personel İdari Personel İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde 1,71 27,42 29, ,71 40% 2% 2% 29% 27% İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans ve Doktora 32

38 4.2.5 İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI 23 yaş ve yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri altı Kişi Sayısı Yüzde 5,1 42,85 11,42 13,14 24,57 2,85 13% 25% 3% 11% 5% 43% 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri YILINDA ÜNİVERSİTEMİZDEN AYRILAN İDARİ PERSONEL LİSTESİ Unvanı Adı Soyadı Birimi Nedeni Bilgisayar İşletmeni Bayram KAYHAN İlahiyat Fakültesi Naklen Tayin Şube Müdürü Niyazi KARADENİZ Öğrenci İşleri D. B. Naklen Tayin Teknisyen Mustafa Ünver SABUNCU Rize M.Y.O. Naklen Tayin Memur Hakan TUNÇ İdari ve Mali İşler D.B Naklen Tayin Bilgisayar İşletmeni Yasin AKTAŞ Strateji Geliştirme D.B Naklen Tayin Veznedar Necmettin AYDIN Strateji Geliştirme D.B Naklen Tayin Hizmetli Emel Fatma DEMİREKİN İdari ve Mali İşler D.B Naklen Tayin Kütüphaneci Dilek ÇAKMAK Kütüphane ve Döküm. D.B Naklen Tayin Mühendis Yusuf PEHLİVANOĞLU Yapı İşleri D.B İstifa Hizmetli Faruk DENİZHAN İdari ve Mali İşler D.B Naklen Tayin Bekçi Fuat AKPINAR İdari ve Mali İşler D.B Naklen Tayin Bekçi Erdinç REİSOĞLU İdari ve Mali İşler D.B İstifa Şoför Mehmet ASLAN Fen Edebiyat Fakültesi Naklen Tayin Bilgisayar İşletmeni Yüksel KARA Sağlık Kültür ve Spor D.B Emekli Şef Kaya ERDEM Sağlık Kültür ve Spor D.B Naklen Tayin Şube Müdürü Gülahmet İPEK Öğrenci İşleri D.B. Naklen Tayin TOPLAM 16 ADET 33

39 4.2.7 İNSAN KAYNAĞI VE KADRO / POZİSYON DOLULUK ORANI Statü Dolu Boş Doluluk Oranı Akademik Kadro (İzinli Kadrolar) % İdari Kadro % TOPLAM % Akademik Kadro,Kadro Doluluk Oran İdari Kadro, Kadro Doluluk Oranı 22% 55% 45% Dolu Boş 78% Dolu Boş İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONA GÖRE) Dolu Boş Toplam Geçici İşçi TOPLAM HİZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK ELEMANI VE TEMİZLİK ELEMANI SAYISI Özel Güvenlik Elemanı Sayısı Özel Temizlik Elemanı Sayısı Özel Güvenlik Elemanı Sayısı Özel Temizlik Elemanı Sayısı 34

40 5 Sunulan Hizmetler Rize Üniversitesi 2009 yılı itibariyle 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü ile ikici öğretim dahil 44 programda ön lisans, 22 programda lisans, 10 programda Yüksek Lisans, 2 programda Doktora olmak üzere toplam 76 programda eğitim öğretim vermektedir öğretim yılında Üniversitemizin kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Bunların % 65 i ön lisans (meslek yüksekokulları), % 33 ü lisans, % 2 si de lisansüstü programlara kayıtlıdır öğretim yılında ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 32 dir (toplam öğrenci sayısı /öğretim üyesi +öğretim görevlisi + okutman 277 ) Üniversitemiz yeni kurulduğundan dolayı birçok eksiklikleri bulunmaktadır; ancak eğitimöğretimin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Üniversitenin eğitim öğretim, araştırma, kültür ve sosyal hizmetler alt yapısını sürekli olarak daha uygar ve her öğrenci için daha erişilebilir hale getirmesi için çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Üniversitemizde yeni açılan fakültelerle ve mevcut fakültelere yeni açılan bölümlerle lisans eğitimi verilen öğrenci sayısında öncelikli yıllara göre artış eğilimi göstermiştir. 5.1 Eğitim Hizmetleri YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI VE ARTIŞ ORANLARI BİRİM / BÖLÜM ADI Artış % Artış % Yılı Yılı Yılı 2009 Yılı Artış % Tıp Fakültesi ,83 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 47 Fen Edebiyat Fakültesi , , ,52 Eğitim Fakültesi , , ,84 İlahiyat Fakültesi , , ,69 Turgut Kıran Denizcilik Y.O. 62 Su Ürünleri Fakültesi , , ,11 Meslek Yüksekokulu , , ,61 Fındıklı Meslek Yüksekokulu , ,

41 Ardeşen Meslek Yüksekokulu ,59 Pazar Meslek Yüksekokulu 56 Fen Bilimleri Enstitüsü , Sosyal Bilimler Enstitüsü , , ,78 TOPLAM , , , TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI Birimin Adı ÖĞRENCİ SAYILARI I. Öğretim II. Öğretim Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Genel Toplam Tıp Fakültesi İkt.ve İdari Bilimler Fak Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik Y.O Su Ürünleri Fakültesi Meslek Yüksekokulu Fındıklı Meslek Y.O Ardeşen Meslek Y.O Pazar Meslek Y.O Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

42 I. ve II. ÖĞRETİMDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DAĞILIMI ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET DAĞILIMI 31% I. Öğretim 42% Erkek 69% II. Öğretim 58% Kız 2009 YILI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ ÖĞRETİM BİRİMLERİNE DAĞILIMI 2% 32% M.Y.O. Y.O. 65% Fakülte 1% Enstitü YABANCI DİL EĞİTİMİ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Yab. Dil Eğt. Gören Toplam Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Yüzde % Tıp Fakültesi ,24 İlahiyat Fakültesi ,82 Turgut Kıran DenizcilikY. O Fen Bilimleri Enstitüsü ,

43 5.1.3 ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI ÖSS ÖSS Sonucu Boş Birimin Adı Kontenjanı Yerleşen Kontenjan Doluluk Oranı % Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi ,65 Eğitim Fakültesi ,69 İlahiyat Fakültesi ,5 Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ,33 Su Ürünleri Fakültesi ,67 Meslek Yüksekokulu ,05 Fındıklı Meslek Yüksekokulu ,91 Ardeşen Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu TOPLAM ,11 ÖSS KONTENJANIN DOLULUK ORANI 15% ÖSS Sonucu Yerleşen 85% Boş Kontenjan 38

44 5.1.4 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Anabilim Dalı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan TOPLAM Tezli Tezsiz Sayısı Fen Bilimleri Biyoloji Fen Bilimleri Fizik Fen Bilimleri Kimya Fen Bilimleri Su Ürünleri Sosyal Bilimler Felsefe ve Din Bilimleri Sosyal Bilimler İslam Tarihi ve Sanatları Sosyal Bilimler Temel İslam Bilimleri Sosyal Bilimler İlköğretim Sosyal Bilimler Türk Dili ve Edebiyatı TOPLAM YATAY GEÇİŞLE EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEYE GELEN, ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN, KURUMİÇİ GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI VE BÖLÜMLERİ Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Tıp Fakültesi 3 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi 4 11 Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Su Ürünleri Fakültesi 1 2 Meslek Yüksekokulu 5 39 Fındıklı Meslek Yüksekokulu Ardeşen Meslek Yüksekokulu 1 1 Pazar Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü 6 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 TOPLAM

45 5.1.6 ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI (YATAY GEÇİŞ DIŞINDAKİ NEDENLERLE) Ayrılan (Kaydı Silinen) Öğrencilerin Sayısı Öğe. Ücr. Ve Katkı Payı Yatırılmadığı İçin Başarısızlık (Azami Süre) Yüksek Öğretimden Çıkarılma Diğer Tıp Fakültesi TOPLAM İkt. ve İdari Bilimler Fakültesi 2 2 Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi 7 7 İlahiyat Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik Y.O. Su Ürünleri Fakültesi Meslek Yüksekokulu Fındıklı Meslek Yüksekokulu Ardeşen Meslek Y.O. 6 6 Pazar Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü 14 Sosyal Bilimler Enstitüsü 6 4 TOPLAM YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE BÖLÜMLERİ Kız Erkek Toplam Sosyal Bilimler Enstitüsü DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI CEZALAR Meslek Yüksekokulu Fındıklı Meslek Yüksekokulu Yük. Öğretimden. Çıkarma 2 Yarı Yıl Uzaklaştırma 1 Yarı Yıl Uzaklaştırma 1 Hafta 1 Ay Arası Uzaklaştırma Kınama Uyarma TOPLAM TOPLAM

46 5.1.9 YILLARA GÖRE EĞİTİM ÖĞRETİM VEREN BİRİM SAYILARI FAKÜLTE M.Y.O Y.OKUL 1 ENSTİTÜ 2 2 TOPLAM FAKÜLTE M.Y.O. Y.OKUL ENSTİTÜ TOPLAM FAAL OLAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS ÖNLİSANS 41

47 FAAL OLAN LİSANS PROGRAMLARI LİSANS LİSANS FAAL OLAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS YÜKSEK LİSANS YILLARA GÖRE FAAL OLAN ANABİLİM DALI, BÖLÜM VE PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS LİSANS ÖNLİSANS TOPLAM TOPLAM

48 YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI FAKÜLTE YÜKSEK OKUL 62 M.Y.O Y.LİSANS TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI FAKÜLTE YÜKSEK OKUL M.Y.O. Y.LİSANS TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI Yılı 2006 Yılı M.Y.O. 65% Y.LİSANS 2% FAKÜLTE 32% YÜKSEK OKUL 1% Y.LİSANS 1% M.Y.O. 78% FAKÜLTE 21% YÜKSEK OKUL 0% 43

49 YILLARA GÖRE MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK Yılı 2008 Yılı 2007 Yılı 2006 Yılı Yılı 2008 Yılı 2007 Yılı 2006 Yılı TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 44

50 5.2.İdari Hizmetler Beslenme Sağlık Spor Hizmetleri Üniversitemiz beslenme hizmetleri özel firmalar tarafından Hizmet Alımı şeklinde sağlanmaktadır. Günlük 4 (dört) çeşit yemekten oluşan menüler, gıda mühendisi ve diyetisyen tarafından kontrol edilmektedir. Mevcut yemekhaneler belli aralıklarla Denetim Komisyonunca denetlenerek öğrenci ve çalışanlarımıza kaliteli ve sağlıklı hizmet sunabilmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır eğitim öğretim döneminde yemek hizmeti verilen öğrenci ve personel sayısı öğün iken, bu rakam eğitim ve öğretim döneminde öğün gibi ciddi bir sayıya ulaşmıştır. Mevcut 4 yemekhane ile devam eden mutfak hizmetleri, eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla 10 yemekhanede sürdürülmektedir. Gerekli araştırmaların yapılması neticesinde, ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda tespit edilen öğrencimize, bütçe imkânları doğrultusunda günlük yemek yardımı yapılmıştır. Sağlık hizmetlerinden öğrenci, personel ve personel yakınlarının daha hızlı ve rahat bir şekilde faydalanabilmeleri için Rize İl Sağlık Müdürlüğünün Üniversitemiz Merkez Kampüsü yanında bulunan Sağlık Ocağı bünyesinde oluşturulan Mediko Sosyal Merkezi; koruyucu sağlık hizmeti, muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmektedir. Üniversitemiz öğrencilerinin spor faaliyetlerinde bulunabilmeleri için Merkez Kampüs içinde bulunan kapalı spor salonunda voleybol, hentbol, basketbol, masa tenisi başta olmak üzere çeşitli spor dallarında faaliyetler yapılmaktadır. Üniversiteler Arası Futbol C Kategorisi, Üniversiteler arası Voleybol C Kategorisi ve Üniversiteler Arası 2. Lig Basketbol Kategorisi Müsabakaları Üniversitemiz ev sahipliğinde yapılmış ve basketbol dalında Üniversitemiz basketbol takımı birinciliği elde etmiştir. Ayrıca, Rize İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinden de istifade edilerek, öğrencilerimizin antrenman alanları konusunda imkânları artırılmıştır. Basketbol ve futbol dallarında 2 adet eğitmen görevlendirilmiş ve spor hizmetine uzman desteği sağlanmıştır. Folklor ve Dans ekipleri oluşturulmuş, birçok etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlanmıştır. Öğrencilere yeni spor alanı ve merkezi kazandırmak için, bütçe olanakları doğrultusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Kapalı Spor Salonu içerisinde, öğrenci ve personelin ruh ve beden sağlığına katkı yapmak amacıyla Fizik Kondisyon Merkezi açılmıştır ve bu merkezde bay ve bayan eğitmenler görevlendirilmiştir. İlginin ve katılımın her geçen gün arttığı Fizik Kondisyon Merkezindeki mevcut makine teçhizat ve spor ekipmanlarının sayısı ve kalitesinin arttırılması yönündeki çalışma ve çabalarımız devam etmektedir. 45

51 ÖĞRENCİYE VE PERSONELE SUNULAN BARINMA, YEMEK VE SAĞLIK HİZMETLERİ Yemek Barınma Hizmeti Sağlık Hizmetleri Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Mediko dan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel TOPLAM DİĞER SOSYAL FAALİYETLER Öğrenci Kulübü Sayısı 2008 Yılı 2009 Yılı Artış Oranı % Üye Sayısı 2008 Yılı 2009 Yılı Artış Oranı % Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Kulübü TOPLAM SPORCU BİLGİLERİ Katılınan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı TOPLAM Öğrenci Personel TOPLAM Kütüphane Hizmetleri Rize Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi, Fener Mahallesindeki Milli Piyango Eğitim kampüsü içerisinde bulunmaktadır. Bina daha önce Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kütüphanesi olarak kullanılmakta iken Merkez Kampüsteki Tüpraş Kütüphane Binasının düzenlenip Rektörlük Hizmet binası olarak kullanılmaya başlanmasından sonra, 2008 yılı Ocak ayı itibariyle tek katı kullanılan bina, tadilatla 3 kat olarak düzenlenmiş ve çağdaş kütüphanecilik hizmetlerinin verildiği yeni bina, zemin katta 2 adet sınıf ve depo ile, birinci katta sözel 46

52 bölüm ve sosyal bilimler ağırlıklı kitap, süreli yayın ve bitirme tezlerinden oluşan salon, matbaa ve fotokopi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile kütüphaneci odası ve ikinci katta sayısal bölüm ve fen bilimleri ağırlıklı kitap, süreli yayın ve bitirme tezlerinden oluşan salon, ödünç verme servisi, kütüphaneci odası, ayniyat saymanı ambar memuru odası, memur odası ile etiket, cilt ve benzeri hazırlıkların yapıldığı teknik servisi ile hizmete açılmıştır. Merkez Kütüphane, kullanıcılarının üretilen bilgiye en hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlama anlayışı doğrultusunda çağımızın bir gereği olan tüm teknolojik araçları da kullanarak Visual Library (İnteraktif Kütüphanecilik) hizmetlerini sunmayı ilke edinmiştir. Bu anlayış doğrultusunda 2008 yılında satın alınan kütüphane otomasyon programına, Merkez Kütüphane koleksiyonun tamamının girişi yapılmış olup, tüm elektronik kütüphanecilik hizmetleri kütüphane otomasyon programı üzerinden yapılmaktadır yılından başlayarak dünyada ve Türkiye de veritabanı ve elektronik dergiler kavramlarının ortaya çıkmasıyla basılı dergilerin yerini, internet üzerinden fulltext erişilebilen online elektronik kaynaklar almaya başlamış ve birçok veritabanları hizmete açılmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda Rize Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Merkez Kütüphanesi 2007 yılında ANKOS a (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) üye olmuştur. Bu kapsamda 2007 yılından itibaren de Ulakbim in oluşturduğu Ulusal Akademik Site Lisansı Projesi (UASL) kapsamındaki veritabanlarına da abone olunmaktadır. Bu bağlamda Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin bilimsel çalışmalarına kaynak teşkil etmek ve bilgi akışını en hızlı bir biçimde sunmak amacıyla 2009 yılında 35 veritabanına abone olunmuştur. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2009 yılı içinde öğretim elemanları ile öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda, adet kitap satın alınmıştır. Bu bağlamda adet kitap bağış yoluyla koleksiyona kazandırılmıştır. Böylelikle 2008 yılı sonunda olan toplam koleksiyon sayısı, 2009 yılı sonunda ya ulaşmıştır. Koleksiyonda bulunan kitapların 157 si tıp, ü fen, i sosyal, ü ise diğer alanlarla ilgilidir. Merkez Kütüphane de kitaplar açık raf sitemine göre düzenlenmiş olup, eserler Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları II ye göre kataloglanmış ve LCC (Library of Congress Classification) Kongre Kütüphanesi sınıflandırma sistemine göre raflara yerleştirilmiştir. Bu sistemde, hangi konunun hangi kod ile ifade edildiğini gösteren tablo kütüphanede mevcuttur. Ayrıca raflarda gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır. İnternet ortamından kütüphane materyalini taramak için Merkez Kütüphane WEB sitesindeki katalog tarama menüsüne girerek koleksiyon taranabilmektedir. 47

53 Dermede bulunan kaynaklar Öğretim üyelerine 30 gün, idari personele ve öğrencilere ise 15 gün süreyle ödünç verilmektedir. Okuyucularımızın talebi olan ve kütüphanemizde bulunmayan kaynakların kütüphaneler arası ödünç verme kuralları çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden, çeşitli kamu kurumları, araştırma ve bilgi merkezlerinden sağlanmaktadır yılında akademik personele 485, idari personele 321, öğrencilere ise 2.710, toplamda ise adet kitap ödünç olarak verilmiştir. Faaliyete geçirilen WEB sitesi aracılığı ile abone olunan veritabanlarına, e dergilere, e kitaplara ve diğer kütüphanecilik hizmetlerine interaktif ortamdan 24 saat ulaşılabilmektedir KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Bölümü Kitap Periyodik Elektronik Yayın Yayın Diğerleri Toplam Tıp Fen Sosyal Diğerleri TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Birimi Kitap Periyodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri Toplam Merkez Kütüphane Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Turgut Kıran YO Ardeşen MYO Fındıklı MYO TOPLAM

54 ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI VERİTABANI ADI KONUSU ABONELİK AIP (American Institute of Physics) Physical ANKOS Fizik Review kapsamında ASFA (Aquatic Science & Fisheries Abstracts) Deniz bilimleri ve su ürünleri Mikro CUP (Cambridge University Press) Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset tıp, eczacılık EBRARY Elektronik Kitaplar Hukuk Türk OUP (Oxford University Press) PROQUEST Health & Medical Package SpringerLink Thieme Connect Academic Search Complete Book Index with Reviews(BIR) Business Source Complete Computers & Applied Science Complete Dynamed Environment Complete ERIC GreenFile Health Source : Nursing /Academic Edition History Reference Center Humanities International Complete Legal Collection Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text Masterfile Premier Medline Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp, yaşam bilimleri, güzel sanatlar Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları, Anayasa M. Kararları, AİHM Kararları, T.C. Mevzuatı, Hukuk Bibliyografyası, Resmi Gazete, Kanun Tasarıları Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset tıp, eczacılık Tıp ve sağlık bilimleri Tıp ve sağlık bilimleri Tüm disiplinler Kütüphanecilik,sağlama, danışma kaynağı İktisadi ve İdari Bilimler Mühendislik,uygulamalı bilimler Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp Çevre, çevre mühendisliği Eğitim Çevre Sağlık, tıp, hemşirelik Tarih Beşeri bilimler Hukuk Kütüphanecilik Sosyal Bilimler Tıp ANKOS kapsamında ANKOS kapsamında ANKOS kapsamında ANKOS kapsamında ANKOS kapsamında ANKOS kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında 49

55 Newspaper Source Professional Development Collection OVID LWW Psychology & Behavioral Sciences Collection Regional Business News Religion and Philosophy Collection Serials Directory IEEE Explore JCR Science Direct Web of Science CUP (Cambridge University Press) EBRARY Elektronik Kitaplar PROQUEST Health & Medical Package SpringerLink Thieme Connect Danışma kaynağı Eğitim Tıp Psikoloji, psikiyatri Ekonomi Din, felsefe Danışma kaynağı Elektrik elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar,fizik. Fen bilimleri, teknoloji,sosyal ve beşeri bilimler Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler,mühendislik, tıp. TIP FAKÜLTESİ Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve insani bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb. konularını içeren yaklaşık 200'ün üzerindeki dergi koleksiyonuna tam metin erişim sağlanmaktadır. Temel bilimler, sosyal ve insani bilimler, tıp ve sağlık bilimleri konularında 'in üzerinde elektronik kitap içerir. Tıp ve sağlık bilimleri alanında yazılmış anahtar dergiye erişim imkanı vermektedir. Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve hayat bilimleri konularını içeren (1997'den günümüze) tam metin makale koleksiyonudur. Tıpla ilgili bu veritabanında profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler öğretmen ve yönetici dergilerinden oluşan 270'i aşkın dizin ve özet kullanıma sunulmaktadır. ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında ULAKBİM kapsamında Tam Metin Tam Metin Tam/Özet Metin Tam Metin Özet/İndex 50

56 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İç kontrol; Üniversitemizin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır. Kontrolün yapısı ve işleyişi; Üniversitemizin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. İç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve yayımlanır. Üniversitemiz, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî 51

57 kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilisi, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler. İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır. Ön malî kontrol Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Ön malî kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılacak ön malî kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile idarelerce yapılacak düzenlemeler çerçevesinde bu birim tarafından yapılması öngörülen kontrollerden meydana gelir. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir. Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir. Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Ön malî kontrol sonucunda 52

58 yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşler ayrıntılı, açık ve gerekçeli olmak zorundadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görüş yazısı ilgili işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir. Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülerek imzalanır. Harcama birimlerinde ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında yapılan kontrol sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir. Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında ön malî kontrol yetkisi Strateji Geliştirme Daire Başkanına aittir. Kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüş ve kontrol şerhleri Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından imzalanır. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, bu yetkisini sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yazılı olarak yardımcısına veya birimin iç kontrol alt birim yöneticisine devredebilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanının harcama yetkilisi olması durumunda ön malî kontrol görevi, iç kontrol alt birim yöneticisi tarafından yürütülür. Ön Mali Kontrole ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Rize Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. II AMAÇ ve HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim Ve Öğretimin Geliştirilmesi HEDEF Eğitim öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi HEDEF Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması HEDEF Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliştirilmesi HEDEF Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi. HEDEF Eğitim Öğretimde Kalite Güvence Sistemi nin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması 53

59 STRATEJİK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının İyileştirilmesi HEDEF Derslik ve laboratuarların iyileştirilmesi HEDEF Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt Yapısının geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ 3. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Memnuniyetinin Artırılması HEDEF Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi ve İstihdam Edilmesi HEDEF Akademik ve İdari personel memnuniyetinin artırılması HEDEF Kurum Kültürünün Geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik Ve Niceliğinin Artırılması HEDEF Üniversitenin Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Artırılması HEDEF Ulusal ve uluslararası yayınların artırılması HEDEF Araştırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması STRATEJİK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının İyileştirilmesi HEDEF Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların İnşa edilmesi HEDEF Üniversitemiz kampüslerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi STRATEJİK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların Geliştirilmesi HEDEF Döner Sermaye İşletmesinin gelirlerinin artırılması HEDEF Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin artırılması STRATEJİK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal Ve Paydaş İlişkilerin Geliştirilmesi HEDEF Üniversite öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi HEDEF Toplumla İlişkilerin Geliştirilmesi HEDEF Kamu kurumları ve medya ile ilişkilerin geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin Kurumsallaştırılması HEDEF Stratejik plan sürecinin devamlılığının sağlanması HEDEF Kurumsal performans değerlendirme sisteminin kurulması 54

60 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A MALİ BİLGİLER Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli kuruluşlar arasında sayılmaktadır. Özel bütçe ise yine aynı kanuna göre, bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idaresinin bütçesidir şeklinde tanımlanmıştır. Üniversitemizin mali kaynakları; hazineden alınan katkı dışında, öğrenci harçları döner sermaye gelirleri, taşınmaz mal kira gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden oluşmaktadır. Rize Üniversitesinin 2008 yılı bütçesinin; % 83 ü hazine yardımı % 17 si öz gelirlerden, 2009 yılı bütçesinin; % 91 i hazine yardımı, % 9 u öz gelirlerden oluşmuştur. Döner Sermaye İşletmemiz herhangi bir gelir gerçekleşmesi olmamıştır. Üniversitemizin 2009 yılı bütçe başlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde başlangıç ödeneğine ,00 TL eklenmiş ve yıl içerisinde bu ödenekten TL kurum içi aktarma suretiyle düşülmüştür. Yılsonu ödenek toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin ,90 TL si harcanmıştır. Harcanmayan toplam ,10 TL ödenek iptal edilmiştir. Harcamanın gerçekleşme oranı % 73 olmuştur. Gerçekleşme oranının düşük çıkmasının nedeni üniversite genelinde kamulaştırma amacıyla eklenen ödeneklerin harcanmamasından kaynaklanmıştır. Ekonomik sınıflandırma bazında 2009 Yılı bütçe giderlerinin % 37 sini personel giderleri, % 38 ini sermaye giderleri; geri kalan % 18 ini mal ve hizmet alım giderleri, % 4 ünü devlet primi giderleri, % 3 ünü de cari transferler oluşturmaktadır. 55

61 1 Bütçe Uygulama Sonuçları 01 Personel Giderleri 02 Sos. Güv. Kurumu Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ Bütçe Toplam Gerçekleşme Kesin Harcama Ödeneği Ödenek Durumu % , Kalan Ödenek (TL) , , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , TOPLAM , Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Bütçe Ödeneği TL Kesin Harcama TL 2009 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN GİDER KALEMLERİNE GÖRE HARCAMA TUTAR DAĞILIMI 06 Sermaye Giderleri; Personel Giderleri; Cari Transferler ; Mal ve Hizmet Alım Giderleri; Sos. Güv. Kur. D. Prim. Giderleri;

62 1.2 PERSONEL GİDERLERİNİN GERÇEKLEŞME RAKAMLARI 01. PERSONEL GİDERLERİ , , , , ,00 TL ,00 TL , , , ,00 TL 0,00 TL , PERSONEL GİDERLERİ 1.3 S.G.K. DEVLET GİDERLERİNİN GERÇEKLEŞME RAKAMLARI 02. S.G.K. DEVLET GİDERLERİ , , , , , , , , , ,00 0, S.G.K.DEV. GİDERLERİ 1.4 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİNİN GERÇEKLEŞME RAKAMLARI 03. MAL VE HZ. ALIMLARI , , , , , , , , , , , , MAL VE HZ. ALIMLARI 57

63 1.5 CARİ TRANSFER GİDERLERİNİN GERÇEKLEŞME RAKAMLARI 05. CARİ TRANSFER , , , ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL , , ,37 0, CARİ TRANSFER 1.6 SERMAYE GİDERLERİNİN GERÇEKLEŞME RAKAMLARI 06.SERMAYE GİDERLERİ , , , , , ,94 06.SERMAYE GİDERLERİ 1.7 EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Toplamı Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Toplamı Artış Miktarı Artış Oranı % 01. Personel Giderleri , SGK Dev. Prim Gid , Mal ve Hizm. Alım Giderler , Cari Transferler , Sermaye Giderleri ,1 TOPLAM ,

64 2008 Gerçekleşme Toplamı 2009 Gerçekleşme Toplamı Personel Giderleri 02. SGK Dev.Prim Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Gid. 05. Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Toplamı Başlangıç Ödeneği Başlangıç Ödeneği 59

65 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA HARCAMA ORANLARI I II III IV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2007 Yılı Harcama 2008 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı 2009 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,31 39, ,68 55, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.519, Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alımı 320, Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 8064, Diğer Mal ve Malzeme Alımları 135, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,66 5, ,18 48, Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , ,21 57, ,88 30, Kırtasiye Alımları , ,45 57, ,39 67, Büro Malzemesi Alımları 983, ,31 666, Periyodik Yayın Alımları ,36 531, ,16 87, Diğer Yayın Alımları 4.146, ,36-47, , Baskı ve Cilt Giderleri , ,49 58, ,22-65, Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 1.150,74 70,8-93, Su ve Temizlik Malzemesi Alımları , ,57 70, ,10 2, Su Alımları , ,56 54, ,21 3, Temizlik Malzemesi Alımları , ,01 90, ,89 2, Enerji Alımları , ,27-13, ,00 64, Yakacak Alımları , ,70-18, ,25 60, Akaryakıt ve Yağ Alımları , ,63 150, ,90 24, Elektrik Alımları , ,94 1, ,85 91, Yiyecek ve İçecek Alımları , İçecek Alımları 717, Yem Alımları , Diğer Yiyecek İçecek ve Yem Alımları 7.522, Giyim ve Kuşam Alımları , ,48 16, ,41 20, Giyecek Alımları , ,57-36, ,33 77, Spor Malzemeleri Alımları , ,81-21, ,68 8, Tören Malzemeleri Alımları ,00-100, Diğer Giyim ve Kuşam Alımları , ,40 96, Özel Malzeme Alımları , ,36 51, ,19 47,65

66 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA HARCAMA ORANLARI I II III IV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2007 Yılı Harcama 2008 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı 2009 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı Laboratuar Malz. İle Kimyevi ve Temrinlik Malz. Alım , ,27 41, ,28 32, Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 718, Diğer Özel Malzeme Alımları , ,09 81, ,87 80, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , ,77 236, ,35-44, Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 2.541, ,23 59, Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , ,31 214, ,12-51, YOLLUKLAR , ,12 30, ,18 49, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,17 3, ,53 31, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,71 15, ,27 39, Yurtiçi Tedavi Yollukları , ,46-17, ,26 11, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , ,55 169, ,84 88, Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , ,55 169, ,84 88, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 679, ,40 304, ,81 43, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 679, ,40 304, ,81 43, GÖREV GİDERLERİ 1.913, ,19 157, Yasal Giderler 1.216, ,69 125, Mahkeme Harç ve Giderleri 16,35 270, , Diğer Yasal Giderler 1.200, ,00 105, Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 697, ,50 213, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 489, ,84 154, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 207,94 938,66 351, HİZMET ALIMLARI , ,11 87, ,66 82, Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , ,96 87, ,50 85, Bilgisayar Hizmeti Alımları(Yazılım ve DonanımHariç) 2.024, Müteahhitlik Hizmetleri (Yemek Hizmet Alımları) , ,23 46, ,15 85, Enformasyon ve Raporlama Giderleri 1.000, Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , ,03 150, ,45 71, Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , ,70 157, ,40 102, Haberleşme Giderleri , ,00 22, ,82 76, Posta ve Telgraf Giderleri , ,00 3, ,89 13, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , ,75 36, ,43 105,31

67 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA HARCAMA ORANLARI I II III IV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2007 Yılı Harcama 2008 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı 2009 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı Bilgiye Abonelik Giderleri 2.446, ,25-33,80 475,5-70, Taşıma Giderleri 1.770, Yük Taşıma Giderleri 1.770, Tarifeye Bağlı Ödemeler , ,93 107, ,54 21, İlan Giderleri , ,56 108, ,08 22, Sigorta Giderleri 1.149, ,37 92, ,46 5, Kiralar , ,20 19, Taşıt Kiralaması Giderleri , ,80-3, Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 4.500, , Diğer Kiralama Giderleri 2.400, ,40 407, Diğer Hizmet Alımları , ,22 79, ,60 90, Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri , Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri ,33 549, ,82 518, Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 1.376, , Diğer Hizmet Alımları 9.939, ,27 60, ,80-10, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.129, ,81 219, ,10 121, Temsil Giderleri 1.129, ,81 219, ,10 121, Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 1.129, ,81 219, ,10 121, MENKUL MAL,G.MADDİ HAK ALIM, BAK.VE ON. GİD , ,32 8, ,58 10, Menkul Mal Alım Giderleri , ,63 14, ,73 2, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları , ,21 63, ,67-55, Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları , ,12-35, ,60 8, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 585, ,91 865, , Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 1.437,24 855,97-40, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 385, , , ,49 702, Gayri Maddi Hak Alımları , , ,50 825, Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları , , Fikri Hak Alımları , Bakım ve Onarım Giderleri , ,69-8, ,35 71, Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 601, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , ,61-9, ,65 65,57

68 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA HARCAMA ORANLARI I II III IV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2007 Yılı Harcama 2008 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı 2009 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 7.737, ,08 0, ,90 88, Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 120, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDER , ,80 18, ,99 92, Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , ,80 19, ,99 92, Büro Bakım ve Onarımı Giderleri , ,60 104, ,30 62, Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , ,20 21, ,69 106, Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.180, Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.180, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , ,90 67, ,26 3, Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzeme Giderleri , ,28 96, ,85 0, Kamu Personeli İlaç Giderleri , ,25 49, ,89 7, Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , ,70 26, ,17-13, Öğrenci Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri , ,80-52, Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 126, , , ,17 37, Diğer İlaç Giderleri , ,67-20, ,35 92, Öğrenci İlaç Giderleri , ,67-20, Diğer İlaç Giderleri ,35 5 CARİ TRANSFERLER , ,34 59, ,71 35, GÖREV ZARARLARI , ,87 46, ,83-10, Sosyal Güvenlik Kurumu'na , ,87 46, ,83-10, Sosyal Güvenlik Kurumu'na , ,87 46, ,83-10, HAZİNE YARDIMLARI , Diğer Hazine Yardımları , Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek. İlişkin Gid , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAP. TRAN , ,47 200, ,88-12, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Trans , ,47 200, ,88-12,94 6 SERMAYE GİDERLERİ , ,94 716, ,08 192,1 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI , ,13 447, ,03 52, Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları ,69

69 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA HARCAMA ORANLARI I II III IV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 2007 Yılı Harcama 2008 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı 2009 Yılı Harcama Yılları Harc. Artış Oranı Büro Mefruşatı Alımları , Diğer Mefruşat Alımları , Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları , ,82 776, ,45 19, Büro Makineleri Alımları , , Bilgisayar Alımları , ,20 418, ,98-21, Laboratuar Cihazı Alımları , ,11 28, İşyeri Makine Teçhizat Alımları 2.250, , Diğer Makine Teçhizat Alımları , , Avadanlık Alımları ,80-100, Laboratuar Gereçleri Alımları ,80-100, Taşıt Alımları , , Kara Taşıtı Alımları , , Yayın Alımları ve Yapımları , ,51 158, ,14 123, Basılı Yayın Alımları ve Yapımları , ,51 158, ,65 51, Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,28-1, Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,28-1, Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,28-1, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Gider GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , ,84 393, Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , ,00 243, ,00-33, Proje Giderleri , ,00 243, , Müşavirlik Giderleri Müteahhitlik Giderleri , ,84 464, Hizmet Binası , ,61 570, Diğerleri , ,23 177, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,80 657, ,93 0, Müteahhitlik Giderleri , ,80 657, ,93 0, Hizmet Binası , ,80 657, ,93 0,24 RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 64

70 EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN İKİNCİ DÜZEYİNE GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ DAĞILIMI Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Başlangıç Oranı % Ödeneği Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı % 01. PERSONEL GİDERLERİ , , Memurlar ,58 117, , Sözleşmeli Personel , , İşçiler ,70 97, , Geçici Personel ,73 126, , SOS.GÜV.KUR. DEV. PRİMİ GİD ,35 111, , Memurlar ,46 120, , Sözleşmeli Personel ,13 112, , İşçiler ,60 57, , Geçici Personel ,16 96, , MAL ve HİZ. ALIM GİDERLERİ ,48 86, , , Üretime Yön. Mal ve Malzeme Alımları , Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımları ,78 87, , Yolluklar ,12 73, , Görev Giderleri ,59 27, , Hizmet Alımları ,19 86, , Temsil ve Tanıtma Giderleri ,81 45, , Menkul Mal, G. Maddi Hak Alım, Bak.ve On. Gid ,29 116, , Gayri Menkul Bakım ve Onarım Giderleri ,80 65, , Tedavi ve Cenaze Giderleri ,90 74, , CARİ TRANSFERLER ,34 90, , Cari Transferler ,87 125, , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Transferler ,47 36, , SERMAYE GİDERLERİ ,94 66, , Mamul Mal Alımı ,13 138, , Gayri Maddi Hak Alımları ,14 138, , Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması , Gayrimenkul Sermaye Üretim Gider ,87 28, , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,80 221, ,21

71 RIZE ÜNIVERSITESI 2009 YILI FAALİYET RAPORU YILI BÜTÇE GELİRLERİ 2009 Bütçe Tahmini 2009 Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı % 03 Sermaye Gelirleri ,38 135,57 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ,52 155, Diğer Gelirler ,98 - TOPLAM ,88 154, , ,98-03 Sermaye Gelirleri ,38 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 05 - Diğer Gelirler 2009 Bütçe Tahmini TL 2009 Gerçekleşme Durumu TL 2.2- EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI Bütçe Tahmini Gerçekleşme Toplamı Bütçe Tahmini Gerçekleşme Toplamı Artış Miktarı Artış Oranı % 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Alınan Bağış ve Yardımlar , , Diğer Gelirler 0, , , ,72 TOPLAM , , Gerçekleşme Toplamı TL 2009 Gerçekleşme Toplamı TL , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 05- Diğer Gelirler 66

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ. 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan - 2012

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ. 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan - 2012 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan - 2012 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Zihni Derin Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 Hazırlayan Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2010 2 3 ÖNSÖZ 2007 yılında kurulmuş olan üniversitemiz kendisine verilen görev ve yetkiler doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır.

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. 17/03/2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU, TELSİZ KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B. Teşkilat Yapısı... 21 C. Fiziksel Kaynaklar... 23 D. İnsan Kaynakları...

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER: 1- SUNUŞ 2- MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ -Misyon -Vizyon 3-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 4-DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ T.C. 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ 2006 yılında uygulamaya konulan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlığını taşıyan 9 uncu

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BÜTÇESİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BÜTÇESİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI BÜTÇESİ PERFORMANS PROGRAMI RİZE-2013 İçindekiler I GENEL BİLGİLER... 1 Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 Teşkilat Yapısı... 2 Fiziksel Kaynaklar... 5 İnsan

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM 124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TEŞKİLAT VE GÖREVLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler... 7 1.1.1 Görev (Misyon)... 7 1.1.2 Hedef (Vizyon)... 7 1.1.3 Temel Değerler... 8 1.2 Görev, Yetki ve Sorumluluklar...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. 2 1.SUNUŞ... 9 2.GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I.GENEL BİLGİLER... 5 A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 B.Teşkilat Yapısı... 24 C.Fiziksel Kaynaklar... 27 D.İnsan Kaynakları...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hükmünde Kararname Tarihi : 7/10/1983 No: 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. I II Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. III IV İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A-ÖZGÖREV VE

Detaylı

- - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bitlis Eren Üniversitesi

- - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bitlis Eren Üniversitesi - - Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. -I- İçindekiler Tablolar-Grafikler... V ÜST YÖNETİCİ SUNUMU... VIII I. GENEL BİLGİLER... 1 MİSYON-VİZYON

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B. Teşkilat Yapısı...

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU. www.erdogan.edu.tr

YILI FAALİYET RAPORU. www.erdogan.edu.tr 2012 YILI FAALİYET RAPORU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 www.erdogan.edu.tr 2013 RTE Ü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Nisan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2012 1 2 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3 Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2014 AĞRI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 AĞRI İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 03 I- GENEL BİLGİLER....

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU RİZE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI FAALİYET RAPORU Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize / TÜRKİYE Tel : 0 464 223 6126-223 5375 Fax : 0464 223 5376 www.rize.edu.tr I-

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof.Dr. Mustafa Talha Gönüllü Rektör

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof.Dr. Mustafa Talha Gönüllü Rektör 1 2 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Prof.Dr. Mustafa Talha Gönüllü Rektör Adıyaman Üniversitesi 2547 sayılı Kanun uyarınca 01 Mart 2006 tarihinde 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz 10 Fakülte, 5 M.Y.O.

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hazırlayan Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2011 ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL BĐLGĐLER. 1 A. MĐSYON VE VĐZYON. 2 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.. 2-12 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

RİZE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

RİZE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RİZE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI FAALİYET RAPORU Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize / TÜRKİYE Tel : 0 464 223 8106 Fax : 0464 223 4458 htpp://personel.rize.edu.tr

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2008 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı