Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!"

Transkript

1 Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3516 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÖYLEYSE ÇEK SÝFONU l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HÝNDÝ KABARDI Niyazi Ökten RUM GAZA GELÝYOR, YÝNE BAÞINI BELAYA SOKACAK! Erdoðan Baybars ÝNSAN DEDÝÐÝNÝZ... Elvan Levent ATEÞ BARUT VE KAN Mehmet Levent Davutoðlu'nun açmazlarý Yalçýn Okut Kýbrýslý Türklerin adanýn denizlerindeki doðal kaynaklardan eþit ölçüde yararlanabilmesi için hukuki tek bir çýkýþ yolu var: Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki ortaklýða sahip çýkmak... KKTC yi býrak Ýftar yemeðinde Küçük ten müjde: Lefkoþa ya yeni hastane n Artan nüfusun taleplerini artýk karþýlayamayan Lefkoþa Devlet Hastanesi ne bir hastane daha ekleniyor. Ýrsen Küçük UBP lilerin iftar yemeðinde ve Büyükelçi Akça nýn huzurunda gelecek yýl temellerin atýlacaðýný açýkladý... n 4. sayfada Ortaklýða bak TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan hem Kýbrýs Devleti yok diyor, hem de þimdi Kýbrýslý Türklerin bu devletteki ortaklýðýndan söz ediyor. Denizlerimiz petrol ve doðalgaz tütünce mi bu haklarýmýzý hatýrladýlar? n Adanýn yarýsýný zaptedip burada kendi uydusu bir devlet kuran Türkiye, Kýbrýs Cumhuriyeti ndeki ortaklýk haklarýmýzýn da teslim edilmesini talep ederek Rumlara tehditler savurmaya devam ediyor... n Dün TC Dýþiþleri nden yapýlan açýklamada, Rumlarýn Ekim de denizlerde sondaj çalýþmalarý baþlatma giriþimine dikkat çekilerek, Türkiye ve KKTC nin gereðine tevessül edeceðinden kimsenin þüphesi olmamalýdýr denildi... n Denizlerimizdeki doðal kaynaklarýn eþit þekilde paylaþýmý için Kýbrýs Cumhuriyeti ne dönüþten baþka yol yok... n 3 ve 6. sayfalarda Kemal Dürüst: te tam gün eðitim n Ankara dan dönen Eðitim Bakaný Kemal Dürüst eðitim yýlýnda tam gün eðitime geçileceðini açýkladý... n Pilot uygulama olmadan bu sisteme geçileceðini söyleyen Dürüst, Karpaz dan Yeþilýrmak a tüm yurtta eþzamanlý olacak dedi... n Dürüst tam gün için Ankara dan ek bütçe talep ettiðini de belirtti ve her yýl öðretmenin hizmet içi eðitimi için Ankara ya gönderileceðini de kaydetti... n Atatürk Öðretmen Akademisi nin kapatýlmayacaðýný da söyleyen Dürüst, ancak bu yýl akademiye öðrenci alýnmayacaðýný belirtti... n 6. sayfada Gazetemizle birlikte... ÝSTÝFA YOK Hristofyas; Dreksiyonda kalmaya devam edeceðim... n 3. sayfada

2 14 YAÞINDAKÝ KIZ ÇOCUÐU KAYIP Lapta Gençlik Kampýndan önceki gün erken saatlerde ayrýlan Sevgi Kerçin ismindeki 14 yaþýndaki kýz çocuðunun halen geri dönmediði ve kayýp olduðu bildirildi. Polisten verilen bilgiye göre, Sevgi Kerçin kalmakta olduðu gençlik kampýndan 03:00 ile 07:00 saatleri arasýnda ayrýldý. Polisin araþtýrma ve soruþturmasý devam ediyor. GÝRNE'DE BÝR EVDEN PARA VE ELEKTRONÝK EÞYA ÇALINDI Girne'de bir evden 5 bin Euro, 400 Ýsviçre Frangý ve pek çok elektronik eþya çalýndý. Polisten verilen bilgiye göre, Yýlmaz Selçuk'a ait eve, önceki gün, panjur kapýsýndan girildi. Polis soruþturmasý devam ediyor. ÇEKÝCÝYLE ARABA HIRSIZLIÐI ZANLILARI YAKALANDI Gazimaðusa'da iki ayrý olayda çekici ile araba çalýp hurdacýya satmaktan dolayý üç kiþi tutuklandý. Polisten verilen bilgiye göre, 24 Temmuz'da M.G. (E-37), Adem Fuatgil'e ait BD 821 plakalý salon aracý, kullanýmýnda bulundurduðu çekici araca yükleyerek bir hurdacýya 460 TL karþýlýðýnda, 31 Temmuz'da da T.G. (E-27) ve E.G.(E-22), Murat Tohumserper'e ait BZ 103 plakalý jeep aracý, T.G.'nin kullanýmýnda bulunan çekici araca yükleyerek Gazimaðusa'da faaliyet gösteren bir hurdacýya 350 TL karþýlýðýnda sattý. 3 zanlýyý tutuklayan polis, olaylarla ilgili soruþturmasýna devam ediyor. ZAHÝRE ÖDEMELERÝ PAZARTESÝ GÜNÜ BAÞLIYOR Toprak Ürünleri Kurumu, 2011 zahire bedeli ödemelerine 8 Aðustos Pazartesi günü baþlýyor. Kurumdan yapýlan açýklamada, ürün bedeli ödemelerinin tümünün 3 taksitte yapýlacaðýna iþaret edilerek, "Birinci ödeme 8 Aðustos 2011 Pazartesi günü olup, Haziran sonuna kadar kuruma ürünlerini teslim eden üreticileri kapsayacaktýr. Ürün bedeli ödemelerinin tamamý en geç 22 Aðustos 2011 tarihine kadar tamamlanmýþ olacaktýr" denildi. DAÜ WEB DÜNYADA 418'ÝNCÝ SIRADA Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), "4. International Colleges & Universities" tarafýndan 2011 yýlýnýn ikinci web tabanlý üniversite sýralamasý sonuçlarýna göre dünya sýralamasýnda 418'inci olduðunu bildirdi. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, International Colleges & Universities'in web tabanlý üniversite sýralamasý sonuçlarýna göre, DAÜ, ada genelinde 1'nci, Türkiye'de 13'üncü, Asya kýtasýnda 83'üncü, dünyada ise 418'inci sýrada yer aldý. 4. International Colleges & Universities web tabanlý bir arama motoru olup dünya çapýnda akreditasyon almýþ üniversite ve diðer yüksek öðrenim kurumlarýný inceliyor. Deðerlendirme 200 ülkede yer alan Internet popülaritesine göre sýralanmýþ 10 bin kurumu kapsamakta olup bu kurumlarýn Internet sayfa deðerlendirmesini yaparak sýralýyor. Serdarlý'da Babutsa festivali baþladý Derviþ Eroðlu, Kýbrýs Türk halkýna layýk bir anlaþmayý gerçekleþtirmek için uðraþ verdiðini ifade ederek, "Gerçekleþmezse açýkta deðiliz" dedi. Serdarlý Belediyesi ile Mikrofon Organizasyon iþbirliðinde düzenlenen Serdarlý Belediyesi Babutsa Kültür Sanat Festivali, önceki akþam düzenlenen törende, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan açýldý. Açýlýþ töreninde Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner ile Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif de hazýr bulundu. Açýlýþ töreninde festivale katkýlarýndan ötürü Altýnbaþ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Vakkas Altýnbaþ'a plaket takdim edildi. Bu yýl ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalde, konserler, halk danslarý gösterileri ile dans gösterileri yer alacak; el ürünleri ile yiyecek satýþý yapýlacak. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Serdarlý'ya 1964 yýlýnda genç bir doktor olarak geldiðini belirterek, Serdarlý'nýn o günden bugüne büyük geliþme gösterdiðini ve adeta çað atladýðýný söyledi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, geliþmiþ, kalkýnmýþ Serdarlý halkýnýn belediyesi ve baðlý köyleriyle bölgeyi daha mamur hale getirmek için uðraþ verdiðini ifade etti. Eroðlu, festivalin her yýl tekrarlanacak olmasýnýn sosyal etkinlik olarak insanlarýn kaynaþmasý açýsýndan önemli adým olacaðýný belirtti. Eroðlu, mücadele yýllarýnda Serdarlý halkýnýn direniþini iyi bilenlerden biri olduðunu, çok büyük meþakkatlerden sonra özgürlük ortamýna kavuþulduðunu, 1974 Barýþ Harekatý'na kadar yaþanan sýkýntýlarý halka bir daha yaþatmayacak bir anlaþma gerçekleþtirmek için müzakere masasýnda mcadeleyi sürdürdüðünü ifade etti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÖYLEYSE ÇEK SÝFONU Yurdumuzun bir yarýsýndan öteki yarýsýna geçerken dostlarla, tanýdýklarla karþýlaþýyoruz sýk sýk. Oflayýp pufluyor herkes... Hele de kuyruk varsa... Ve hava da dayanýlmaz sýcaksa... -Ne kadar sürecek bu rezalet daha, diye homurdanýyorlar... Sahi... Ne kadar sürecek? Þöyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya, kimseye kimlik göstermeden ne zaman dolaþacaðýz bu memlekette? Ara bölge ne zaman kalkacak aradan? Lefkoþa havaalaný... Taksim sahasý... Ve Ermu sokaðý ne zaman açýlacak? Barýþ Gücü pýlýyý pýrtýyý toplayýp ne zaman gidecek buradan? Kapýdaki þakacý polis, -Ölünce özgür olacaðýz, dedi... Ölünce demek... "Ölünce bütün kirlerimizden temizlenir, ölünce biz de iyi adam oluruz" demiþti þair... Kilise duvarýnda siyah boyayla çizilmiþ koskoca bir resim... Faneromeni kilisesinin hem de... Ustaca çizilmiþ... Bacaklarýný açarak ve dizlerinden kývýrarak sýrtüstü yatan çýplak bir kadýn... Duvarýn baþka bir yerinde de, "Papazlarý bilmem ne yapayým" yazýyor. E, Faneromeni gibi Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi bir kiliseye bunlarý yaparlarsa, ücra yerlerdeki kiliselere kimbilir neler çizerler ve yazarlar... Demek ille de kuzeydeki kiliseler bakýmsýz diye bir mesele yok. Faneromeni duvarýndaki resim ve yazýlarýn da bir Türkün iþi olduðu söylenemez herhalde... Kýbrýs'ýn her iki tarafýnda da ateist çok... Kýbrýslýtürklerde daha da çok hatta... Ancak 'ateist' demek yanlýþ galiba... Ateizm Tanrýnýn varlýðýný reddeder... Oysa bizde öyle bir þey yok... Reddedilen din fanatizmidir yalnýz... Müftü de siyasete karýþmaz güneydeki baþpiskopostan farklý olarak... Bizim toplumumuzun en iyi yaný bu... Ancak o da bozulmaya çalýþýlýyor þimdi... Kýbrýslý bir Rum dostum bakýn ne anlatmýþtý bana... Bir lokantaya oturmuþ bir gün... Baþýnda þapkasý... Orada bulunan bir papaz efendi yerinden kalkmýþ, yaklaþmýþ yanýna... -Þapkaný çýkar, demiþ... Çýkarmamýþ... Baþlamýþ söylenmeye papaz... Bir güzel nutuk atmýþ ona... Din ve ahlak nutku... Konuþmasýný bitirince arkadaþým sormuþ: -Bitirdin mi? -Bitirdim, demiþ... -Öyleyse çek þimdi sifonu! Kýbrýs'taki çatýþmayý ortodoks-müslüman çatýþmasý olarak görenler de var. Ben katýlmam buna... Mesele din meselesi deðil... Ulus meselesi de deðil hatta... Çýkar meselesi... Ulusal ve dinsel ayrýlýk, çatýþmalarý tetikleyici bir argüman olarak kullanýlýyor sadece... Dil farklýlýðý bence çok daha önemli onlardan... Ýki toplum ayný dili konuþmuþ olsaydý, ulusal ve dinsel ayrýlýðýn hiçbir önemi kalmazdý... Herkes birbiriyle çok daha kolay anlaþýrdý... Daha önce de çok yazdým... Bir halký bütünleþtiren coðrafyadýr... Üzerinde yaþanan toprak... Daðlar... Ovalar... Nehirler... Yaðmur, güneþ ve rüzgar... Ayný hamurda yoðrulan insanlar akraba olurlar birbirleriyle... Siz de farkýndasýnýz herhalde... Kýbrýslýrumlar Yunanlýlardan daha yakýndýr Kýbrýslýtürklere... Kýbrýslýtürkler de Kýbrýslýrumlara daha yakýn Türkiyelilerden... Baflý bir Rum ile bir Türkün buluþmasý, Rumun bir Selanikli ile, Türkün de bir Hataylý ile buluþmasýndan daha sýcak ve daha dostça deðil mi? Kapýdaki þakacý polis henüz kýrklý yaþlarýnda... -Ölünce özgür olacaðýz, diyor... Bu memlekette elini kolunu sallaya sallaya dolaþacaðý özgür günleri o da göremeyeceðini düþünüyorsa, kim görecek? Henüz ana rahmine düþmemiþ olan çocuklar mý?

3 AFRÝKA dan mektup... TEK ÇIKIÞ YOLU KIBRIS CUMHURÝYETÝ ORTAKLIÐI Tehlike giderek büyüyor... Doðalgaz ve petrol tehlikesi... Tehdit üstüne tehdit savuruyor Türkiye... Ekim'de sondaj çalýþmalarýna baþlamaya hazýrlanan Rumlara gözdaðý veriyor. Açýkça "Seni vururum" demiyor, ancak ima ediyor... Diplomatik bir dille... Zaman ilerledikçe daha çok duyacaðýz bunlarý... Ve kimbilir bir kývýlcýmla yine sýcak bir çatýþmanýn ortasýnda bulacaðýz kendimizi 'te adanýn yarýsýný zapteden, sonra da burada kendi uydu devletini kuran Türkiye, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýk haklarýmýzýn da teslim edilmesini talep ediyor þimdi... Oysa görülmemiþ bir karþýlama töreni ile adamýza gelen Erdoðan'ýn sözleri çýnlýyor kulaklarýmýzda hala... Ne demiþti: -Kýbrýs Devleti diye bir devlet yok... Ne demek yok? Aha varmýþ iþte... Ve üstelik bu devlette bizim de ortaklýk haklarýmýz varmýþ... Kýbrýs Devleti olmasa, biz de onun iki kurucu ortaðýndan biri olmasak söz edilebilir miydi þimdi bizim haklarýmýzdan? Türkiye iþine gelince hatýrlýyor bunu ancak... Ýþine gelmeyince reddediyor. * 1963 Aralýk'ýndan sonra cumhuriyetin ortaklýðýndan kopunca çok þey kaybettik biz... Ve kaybetmeye de devam ediyoruz... Türkiye 1974'te adaya askeri müdahalede bulunurken verdiði sözü tutsa, yani bozulan Kýbrýa Cumhuriyeti anayasasýný yeniden tesis etse, þimdi biz de iki ortaktan biri olarak orada olacaktýk. Ve denizlerimizdeki doðal kaynaklardan eþit ölçüde yararlanacaktýk 'te Kýbrýs Avrupa Birliði'ne tam üye olurken, Kýbrýslýtürkler olarak biz de AB kurumlarýnda yerimizi alacaktýk... Hem BM'de kürsümüz olacaktý, hem de tüm ülkelerde temsilcilerimiz... Anbargolar altýnda yýllarca inleyip dýþlanmayacaktýk ve bu kadar izole edilmeyecektik dünyadan... Tek hukuki çýkýþ yolumuz þimdi de Kýbrýs Cumhuriyeti... Denizlerimizdeki doðal zenginliklere ulaþmanýn da tek yolu... Ama kimse dönmek istemiyor bu cumhuriyete... Hem KKTC'yi sürdürmek, hem de cumhuriyetteki ortaklýk haklarýmýzdan yararlanmak kurnazlýðýna yattýk... Tehditle ulaþmaya çalýþýyoruz amacýmýza... * Kýbrýs sorununa en iyi çözüm de Kýbrýs Cumhuriyeti'dir... Ama KKTC'yi feshetmeden olmaz... Hem ayrý devlet olacaksýn, hem de Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýk haklarýný talep edeceksin... Olur mu? KKTC feshedilir ve müzakere masasýna Kýbrýs Cumhuriyeti konursa, Rum tarafý da þaþýrýr ne yapacaðýný... Hiçbir þey yapamaz ancak... Kýbrýs Temsilciler Meclisi'ndeki 80 sandalyeden 24'ü bizim... Yeniden o çatý altýnda buluþuruz... Ve federal bir çözüm bulacaksak, orada buluruz... Ýki liderin yerine ortak bir meclisin bu sorunu çözmesi daha uygun deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Hristofyas istifa etmemekte kararlý n HRÝSTOFYAS ""KIBRIS" DEVLETÝNÝN DÝREKSÝYONUNDA KALMAYA DEVAM EDECEÐÝM" Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, Güney Kýbrýs'ta yaþanan siyasi kriz ve bu krize çözüm bulunmasý çabalarýnýn ardýndan, oluþturduðu yeni kabineyi dün resmen açýkladý. Yeni kabinenin açýklanmasýnýn ardýnda hükümette yer alan Bakanlar, Rum Baþkanlýk Sarayý'nda Binasýnda düzenlenen törenle yemin ederek görevlerine baþladýlar. Fileleftheros gazetesi "Desteksiz Bakanlar Kurulu- Kabinenin Ardýndan Herkese Yönelik Baþkanlýk Açýlýmý" baþlýklý haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas tarafýndan belirlenen yeni bakanlar kurulunun, gerek Kýbrýs sorunu, gerekse ekonomiye iliþkin olarak, önümüzdeki 18 aylýk kritik dönemi yönetmeye çaðrýldýðýný yazdý. Yeni hükümetin, Maliye, Ýçiþleri, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýklarý gibi etkili bakanlýklarý elinde tutan AKEL'in güçlü katýlýmýna sahip olduðunu yazan gazete, kabinede ayrýca Baþkanlýk seçimlerde Hristofyas'ý destekleyen ve son milletvekilliði seçimlerinde AKEL'le iþbirliði yapan EDÝ ve EPALKSÝ (Merkezin Yeniden Yapýlandýrýlmasý), dinamiklerinin de bulunduðunu belirtti. Gazete, EDEK'in bölünmesi çabasý olarak avukat Efthimios Flurencos'a bakanlýk verilmesinin de sürpriz olarak addedildiðini yazdý. HRÝSTOFYAS Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, yeni bakanlara yönelik dün yaptýðý konuþmada, tüm partilere; þu anýn partisel ve kiþisel maksatlar ile ihtiraslar zamaný olmadýðýný, birlik ve istikrar zamaný olduðu mesajýný gönderdi. Hristofyas, halkýn; hükümete yönelik endiþelerini gidermek için ise daha iyi bir hükümet koordinasyonu, daha çok çaba, daha fazla inisiyatif ile gerekli tedbirlerin alýnacaðý teyidinde bulundu. Çeþitli siyasi çevrelerden duyulan istifa seslerine karþý, "Kýbrýs" devletinin direksiyonunda kalmaya devam edeceði mesajýný da veren Hristofyas, dostluk eli uzatarak, sorumluluk ve herkesle iþbirliði içerisinde, görevini sürdürmeye devam edeceðini ifade etti. Çabasýnýn; kamu oyunun güveninin yeniden saðlanmasý olduðunu kaydeden Hristofyas, yeni KTÖS'TEN ÖZEL EÐÝTÝM KTÖS Özel Eðitim Komitesi, özel eðitim ile ilgili çalýþmalarýna devam ediyor. Özel eðitimde çalýþanlarýn örgütlülüðü, ekonnomik ve özlük haklarý konulu çalýþmada eski yöneticilerden Arif Yetkin konu ile ilgili sunum yaptý. Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ayrýca TCE Komitesi'nin eðitim çalýþmalarý kapsamýnda "Kadýna Yönelik Þiddet" konulu eðitim çalýþmasý yapýldý. Eðitim çalýþmasýný Faika Paþa ve Öncel Polili sundu. hükümetin siyasi ahlak kurallarýný savunacaðýný teyit etti. Hristofyas yeni hükümetin hedeflerini ise, "yýkýcý ve nihai taksimin alaþaðý edilmesi, Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesiyle, vatanýn geleceðinin garanti altýna alýnmasý, ekonomik krizin ve Mari'deki patlamanýn etkilerinin göðüslenmesi için derhal tedbirlerin alýnmasý ve bu konuda; Rum Meclisi ile diðer kurumlarla iþbirliði yapýlmasý, AB dönem baþkanlýðý görevinin baþarýyla yerine getirilmesi, devletin iþleyiþ sistemindeki yapýsal sorunlarýn göðüslenmesi, bütünlüklü bir enerji planýn yerine getirilmesi" olarak açýkladý. Hristofyas konuþmasýnda ayrýca Kýbrýs sorunun çözüm çabalarýna da vurgu yaptý. Yeni bakanlar, Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli aracýlýðýyla, hükümet programýný uygulama ve ileriye götürme sözü verdiler. Markulli ayrýca tüm bakanlarýn; doðrudan müzakereler çerçevesindeki çabalara tam destek vererek Kýbrýs'ýn ve halkýn yeniden birleþmesi, "iþgalin" sona erdirilmesi mücadelesine baðlý olduklarýný belirtti. ex istence Elvan Levent ÝNSAN DEDÝÐÝNÝZ... Üzerinden yaklaþýk iki hafta geçen Norveç'teki katliamýn ardýndan, 'suç ve ceza' tartýþmalarý sardý yine dünyayý. Norveç'teki saldýrýyla ilgili bazý kaynaklar, katliamý gerçekleþtiren katil Anders Breivik'in 76, bazý kaynaklar ise toplam 91 kiþiyi öldürdüðünü yazýyordu. Ve herkes þimdi gözünü katilin üstüne dikmiþ, dehþet içinde onun nasýl bir insan olduðu üzerine kafa yormaya giriþmiþti. Breivik'in avukatlýðýný üstlenen Geir Lippestad müvekkilinin akýl saðlýðýnýn yerinde olmadýðýný iddia ediyordu. Breivik, önce Oslo'daki hükümet binasýnda bir patlama gerçekleþtirmiþ, ardýndan da Oslo'nun dýþýndaki Utoeya adasýndaki bir gençlik kampýnda seksene yakýn kiþiyi öldürmüþtü. Sonra da büyük bir soðukkanlýlýkla polisi arayýp, görevini tamamladýðýný söylemiþti. Kendisini 'kültürek muhafazakar' olarak tanýmlýyordu Breivik. Þimdilerde bu soðukkanlý katilin, müslümanlarýn Avrupa'ya kolayca sýzmasýna olanak tanýyan Marksizmin çokkültürlü yapýsýndan nefret ettiði... Ýþçi partisine ise salt Marksizme duyduðu nefretten ötürü tahammül edemediði yazýlýyordu... Bildiðiniz faþizm iþte... Herkes birbirine, bir insan nasýl olur da bu kadar canice bir katliam gerçekleþtirebilir, diye sorup duruyordu. Öte yandan ben, Breivik gibi bir insanýn akýl saðlýðýnýn yerinde olmadýðýna inanmanýn birçok kiþinin içine su serptiðini düþünüyordum. Ýnsanlar derin düþüncelere dalýyor, sonra da baþlarýný iki yana sallayarak, 'gerçekten aklýný kaçýrmýþ olmalý', diye mýrýldanýyorlardý. Çünkü eðer böylesine bir katliamý gözünü kýrpmadan gerçekleþtiren birisinin, bunu tamamen aklý yerinde olarak yaptýðýna inanacak olsaydýk, insanlar olarak kendi varlýðýmýzdan dehþete düþmemiz gerkmez miydi? Oysa, insanlar olarak tarihimiz dehþet verici katliamlarla doluydu bizim. Yirminci yüzyýlýn en korkunç katliamý Ýkinci dünya Savaþý sýrasýnda gerçekleþmiþti. Hiroþima ve Nagasaki'ye atýlan atom bombalarý... Yugoslavya'daki savaþ... Irak iþgali... Darfur katliamý... Saymakla bitmezdi bu katliamlar. Ve bunlarýn hiçbiri de bir 'deli'nin günün birinde sokaða fýrlayýp, önüne çýkan insanlarý öldürmesiyle baþlamamýþtý. Bu katliamlarý beyaz gömlekli, saçlarý düzgün bir þekilde taranmýþ kravatlý adamlar yuvarlak masalarýn etrafýnda otururken planlamýþlardý. Ve halâ da oturup planlamaya devam ettiklerinden kuþku duymuyordum açýkçasý. Böylesine absürd bir dünyada yaþýyorduk iþte. Norveç'te onlarca insaný katleden Breivik'in fikirlerine karþý nefret beslediði Marks, ölüm cezasýyla ilgili düþüncelerinden bahsederken þu soruyu soruyordu: "Eðer geniþ ölçüde karþýlaþýlan suçlar tutarlarý ve sýnýflandýrmalarý yönünden, fiziksel olgularda rastlanan bir düzenlilik gösteriyorlarsa, o zaman yenilerinin gelmesi için yer açmak üzere bir sürü suçluyu asan celladý göklere çýkaracak yerde, bu suçlarý üreten sistemin deðiþtirilmesi üzerine derin derin düþünmek gerekmez mi?" Gerekirdi elbette. Sadece suç üreten sistemin deðiþtirlmesi üzerine deðil, 'cellatlar' ve 'kurbanlar' üzerine de derin derin düþünmek gerekirdi bana kalýrsa. Norveç gibi refah seviyesinin oldukça yüksek olduðu bir ülkede, halkýn içinden sýradan bir adamýn çýkýp, günün birinde böylesine bir katliam gerçekleþtirmesinin gerisindeki sistemin sorgulanmasý gerektiði gibi, her gün kendilerine kocalarý tarafýndan uygulanan þiddetten ötürü ölen kadýnlarýn içinde yaþadýklarý sistemin de sorgulanmasý gerektiðini düþünüyordum. Ýnsan nasýl bu hale geldi? Bir insandan bir cellat ve bir kurban yaratan sistemi de biz yaratmýþtýk. Ne acý...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Keþke bulunmasaydý bu petrol ve doðal gaz Taþý topraðý kan ve kemik olan bu adada Yeni dertlere doðru gidiyor muyuz tam gaz? Barýþý ararken ateþ mi var payýmýzda? Kalay HÜLYA AVÞAR'LARIN KAPISINA DAYANACAK DEÐÝLLER YA "Avrupa"ydýk, hacizler, tacizler, bombalardan sonra "Afrika" olduk. Ýþlerine geldi mi "Avrupa" sayýyorlar bizi, iþlerine geldi mi "Afrika". Alacaklý biz olduðumuz halde, her seferinde bizi borçlu çýkarmalarý KKTC makamlarýnýn "Aziz Nesin"lik yüzünü çok açýk gösteriyor. Tam bir "Yaþar ne yaþar ne yaþamaz" hikayesi. Sahillerde mantar gibi biten lüks otellerden, kumarhanelerden vergi toplayamayanlar, "Afrika"da alýyorlar soluðu. Hülya Avþar'larýn, Ajda Pekkan'larýn kapýsýna dayanacak deðiller ya Kalaycý Ali OSMAN Periyodik YENÝ DÜZENLEME... -Türkiye hükümetlerinin strateji deðiþiklikleri bizi yeniden keþfetmelerinden mi kaynaklanýyor? -Ne demek bu? -Eskiden böyle yapmýyorlardý... Buradan giden birisini, ki en çok da Denktaþ olurdu bu, vali yardýmcýlarý karþýlardý... Þimdi iþler deðiþti... -Denildiðine göre Denktaþ kurnaz adamdý... Okþandýðýnda baþýna bela geleceðini anlardý... -Demek ki o da bunu yaþayarak öðrendi... -Öyle olmalý... -Denktaþ gittikten sonra Kýbrýslýtürklerin baþýna idareci diye oturmalarýna izin verilenleri ölçüp biçtiler ve okþandýkça kedi gibi kendilerini býraktýklarýný öðrendiler. -Talat ve ekibi, inanmadýklarýný dahi savunur hale geldiler... Eroðlu ve Ýrsen Küçük zaten "anavatancý"ydýlar... Ama Talat onlarý fersah fersah geçti... -Türkiye adamýna göre oynar oyunu... Önce seçtirir... Dosyasýný daha evvelden ezberlediði için nasýl hareket etmesi gerektiðinin bilinci içindedirler... Eroðlu baþbakan iken Tayyip Erdoðan tarafýndan nasýl karþýlanmýþtý hatýrladýn mý? -Evet... Sahici bir devletin baþbakaný gibi... Yoluna kýrmýzý halýlar serilmiþ, askeri törenle karþýlanmýþtý... -Bu tür karþýlamalar "okþama"dýr... Karþýdan istenecekler veya karþýya yapýlacaklar karþýsýnda, karþý tarafý ürkütmemek amaçlanmaktadýr... -Eroðlu geldiði zaman cumhurbaþkanlýðýna hazýrlandý ve Talat'ýn Tayyip destekli olduðu CTP tarafýndan etrafa yayýlmasýna raðmen Eroðlu iþi götürmüþtü... -Þimdi benzer uygulama Nazým Çavuþoðlu'na yapýldý... -Konu kimlik meselesidir... Beyaz veya yeþil kimlik uygulamasý dediler ya... Neyi, nasýl yapacaðýný Nazým Bey'e söylediler... -Nazým Bey hassasiyetler ve beklentileri buluþturduklarýný söyledi toplantýdan sonra... -Hassasiyet ve beklenti yoktur...türkiye yetkililerinin talimatý vardýr. Yalnýz bir þey söyleyeyim... UBP ile CTP yetkilileri arasýndaki fark nedir bilir misin? -Nedir? -Bu tür iliþkileri CTP'liler yüzlerine gözlerine bulaþtýrýrlar... UBP'liler ise renk vermezler... -Talat'ýn Genelkurmay Baþkaný Büyükanýt arasýndaki çeliþkiyi mi hatýrlatmak istiyorsun? -Evet... Bu nedenle Türkiye hükümetleri burada yapacaklarý iþleri UBP ile yapabileceklerini anladýlar... -Buna neye bakarak karar verdin? -CTP'nin horozlanmasýna ve de CTP'nin hükümette olduðu günlerde üst kademe yöneticisi olan bazý CTP'lilerin gerçekleri söylemeye baþlamalarýna... -Nazým Bey muhatap bakanla görüþme geleneðinden dolayý yapmýþ bu ziyareti... -Kandýrsýn çocuðu da taksim istesin... Türkiye Ýçiþleri Bakanlýðý ile KKTC Ýçiþleri Bakanlýðý muhatap bakanlýkmýþ yani... -Öyleymiþ... -Kimlik konusu olmayaydý deðil törenle karþýlama, görüþmek için bir müdür muavinini görevlendirirdi... -Askerin önünden geçerken tam bir baþkomutan havasý vardý Nazým Bey'de... -Uzun kulaktan duyuldu... Doðru yanlýþ bilmem... Geleceðin baþbakaný olarak Nazým Çavuþoðlu'nu hazýrlýyormuþlar... -CTP'liler çok üzülecekler buna... -Konu kendilerine de söylenmiþ... O nedenle CTP yakýnda muhalefeti yükseletecekmiþ, diyorlar... -Hem UBP'nin hükümetçiliðini, hem de CTP'nin muhalefetini yesinler... Bu iþbirlikçiler yüzünden, yakýnda meclisten deðil sadece tekme tokat bizi bu adadan da atacaklar... ÝRSEN KÜÇÜK: Lefkoþa'ya yeni hastane yapýlacak Baþbakan Ýrsen Küçük, Lefkoþa'ya yeni devlet hastanesi yapýlacaðýný açýkladý. Küçük, yeni hastanenin temellerinin gelecek yýl atýlacaðýný bildirdi. UBP Lefkoþa Kadýn Kollarý'nýn, UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük'ün himayelerinde önceki akþam düzenlediði iftar yemeði Lefkoþa Merit Otel'de yer aldý. UBP'lilerin buluþtuðu iftar yemeðine Ýrsen Küçük, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'nýn eþi Emine Akça da katýldý. Yemekte açýlýþ konuþmasýný yapan UBP Kadýn Kollarý Baþkaný Süreyya Gürses'ten sonra kürsüye gelen, ev sahibi Gülin Küçük, Ramazan'ýn Kýbrýs Türkü'ne bolluk bereket getirmesini diledi; böylesine anlamlý bir günde birlikte olmaktan duyduðu mutluluðu ifade etti. Markulli görevi devralýr almaz iþe baþladý Güney Kýbrýs'ta, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas tarafýndan oluþturulan yeni kabinenin Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli, önceki gün gerçekleþtirilen devirteslim töreninin hemen akabinde diplomatik misyon þefleri ve müdürleriyle bir araya geldi. Politis, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü'nün de katýldýðý özel toplantýda, Dýþiþleri Bakanlýðýnýn önümüzdeki aylarda ele alacaðý iþler, ayný zamanda Bakanlýðýn hedeflerinin gerçekleþtirilmesi yöntemlerinin ele alýndýðýný yazdý. Toplantýda, Kýbrýs sorunuyla ilgili mevcut durum, Dýþiþleri Bakanýnýn süreçteki rolü, Bakanlýðýn Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýna hazýrlanmasý esnasýndaki sorumluluklarýyla ilgili fikir UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük de, iftar yemeðinde yaptýðý konuþmada, davetlilere hayýrlý Ramazanlar diledi. Küçük, UBP Kadýn Kollarýnýn önemini vurguladý ve kadýnlarýn her geçen gün yerini daha da belirginleþtirdiðini ifade etti. Konuþmasýnda Anavatan Türkiye ile olan iliþkilere de deðinen Küçük, 20 Temmuz'da Türkiye Baþbakaný Recep Tayip Erdoðan'ýn KKTC'ye yaptýðý ziyarete atýfta bulunarak Erdoðan'ýn ziyaretinden duyduðu mutluluðu dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði'nin katkýlarýndan da övgüyle bahseden Küçük, Anavatan'ýn desteðiyle bir çok projenin hayata geçirilmekte olduðunu vurguladý ve baþkent Lefkoþa için 2012 yýlýnda yeni devlet hastanesinin temelinin atýlacaðý müjdesini de verdi. teatisinde bulunulduðu da belirtildi. LAMBRÝNÝDÝS MARKULLÝ'YÝ ARAYIP KUTLADI Öte yandan Fileleftheros, Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Stavros Lambrinidis'in, dün, Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'yi telefonla arayarak; Dýþiþleri Bakanlýðý görevini devralmasýndan ötürü kendisini kutladýðýný yazdý. Lambrinidis'in, Yunanistan'ýn Güney Kýbrýs'ýn yanýnda olmasýna dair istikrarlý taahhüdü ile isteðini dile getirdiðini kaydeden gazete, Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Lambrinidis'in Markulli'yi Yunanistan'ý ziyaret etmeye davet ettiðini ekledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ATEÞ BARUT VE KAN Kýbrýs'ýn karasularýnda doðal gaz ve petrol yataklarý bulunmasýyla ilgili olarak aylar önce yazdýðým bir yazýda, bu tespitlerden sonra Kýbrýs sorununun çok daha çetrefil ve birçok tehlikeyi içinde barýndýran bir mecraya sürükleneceðini yazmýþtým. Ortadoðu petrollerine yýllardan beridir göz diken ve bu amaçla Ortadoðu'yu kana bulamaktan çekinmeyen süper güçlerin, Kýbrýs'ý "Büyük Ortadoðu Projesi"nin dýþýnda tutmayacaklarýný ve bölgedeki petrol savaþýný Kýbrýs petrollerini de kapsayacak þekilde geniþleteceklerini söylemek için kâhin olmaya gerek yoktu. Ýþte Kýbrýs'ýn Ortadoðu'daki petrol savaþlarýnýn ateþ çemberi içine alýnmasý tehlikesi þimdi her zamankinden daha ciddi boyutlarda kapýmýzý çalmaya baþladý. Rum tarafý, petrol ve doðal gaz sondaj çalýþmalarýna baþlamaya hazýrlanýyor. Bunun için Amerikan ve Ýsrail þirketleriyle anlaþma imzalandý. Durumu öðrenen Türkiye, anýnda tepkisini ortaya koydu. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, son zamanlarda Kýbrýs Rum tarafýna sýk sýk yaptýðý tehditlere bir yenisini daha ekledi. Her nasýlsa uluslararasý hukuku hatýrlayarak ve hatýrlatarak, "Daha ileri adýmlar atýlmasý söz konusu olursa, gerekli tepkiyi gösteririz" dedi! Sanki Türkiye'nin 1960 garanti anlaþmalarýný kötüye kullanarak, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yüzde 36 oranýndaki topraðýný kapsayan Kuzey Kýbrýs'ý 37 yýldýr askeri ve sivil iþgali altýnda bulundurmasý, uluslararasý hukuka uygun ve bu baðlamda doðru birþeymiþ gibi! Kýbrýs'ta gýrtlaklarýna kadar hukuksuzluðun içine batmýþ olanlarýn, iþlerine geldiðinde uluslararasý hukuku hatýrlamalarý, gelmediðinde ise her türlü hukuksuzluðu kendileri açýsýndan mübah saymalarý elbette manidardýr ve tarafsýz siyasi gözlemcilerin gözünden de kaçmamaktadýr. Ayný gözlemciler, bunun, kendi gözündeki uluslararasý hukuksuzluk merteðine bakmadan baþkasýnýn gözünde çöp aramak olduðunu belirtiyorlar. Rum tarafýnýn baþlatmaya hazýrlandýðý petrol ve doðal gaz sondaj çalýþmalarýna Kýbrýs Türk tarafý da anýnda tepkisini koydu. Ýrsen Küçük, "Kýbrýs'ýn petrol ve doðal gazýnda bizim de 1960 anlaþmalarýndan gelen haklarýmýz var" diyor! 1960 anlaþmalarýndan yýllardýr fellik fellik kaçanlar, hep yaptýklarý gibi þimdi de iþlerine öyle geliyor diye, uluslararasý hukuka ve 1960 anlaþmalarýna sýðýnýyorlar! Erdoðan, daha çok kýsa bir süre önce, Kuzey Kýbrýs'ý ziyareti sýrasýnda, "Dünyada Kýbrýs diye bir devlet yok" diyerek, 1960 anlaþmalarýný ret ve inkâr etmemiþ miydi? Bir yandan Türkiye'nin garantör sýfatýyla burada bulunduðunu ve 1960 Garanti Anlaþmasýnýn kendisine verdiði hak ve yetkileri kullanarak adadaki varlýðýný sürdürdüðünü belirtip bu anlaþmalarý hukukdýþý oldu-bittilerine örtü yapmaya çalýþýrken... Bir yandan da, bu anlaþmalarla vücut bulan Kýbrýs Cumhuriyeti devletini ret ve inkâr yoluna sapmak, hangi siyasi etik ve olgun devlet adamlýðýna sýðabilir ki? "Kýbrýs diye bir devlet yoktur" demek, kendi kendini, her türlü hukukdýþýlýðýna örtü yaptýðýn kendi garantörlüðünü de inkâr etmek deðilse nedir? Avrupa Birliði dönem baþkanlýðý konusunda savurduklarý tehditler yetmezmiþ gibi, þimde de kalkmýþ, petrol ve doðal gaz sondajý için tehdit sallýyorlar Kýbrýs'a! Gerekli tepkiyi gösterirlermiþ! Bu "gerekli tepkinin" adýný ne isterseniz koyabilirsiniz... Ateþ, barut ve kan dahil!

5 7 Aðustos 2011 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Sadece seyretmiþ olmak ve susmak bile, iþlenen günaha ortak olmak demektir. * Lefke'de kurulmasý düþünülen rafineri projesine vatandaþ tepki göstermiþ. - Hadi caným siz de Yapmayýn Allah aþkýna Her yer cephanelikken, rafineriden mi korktunuz yani.. Ayýp! * Birçok Avrupa ülkesinde sokakta yaþayan evsiz vatandaþlar için kampanyalar düzenlenmiþ. - Baþýmýzý sokacak bir evimiz olduðuna yatýp kalkýp þükretmek gerek galiba! * Lurucina'da yaþayan bir kadýnýn ada dýþýna ihraç edilmesi tepkilere neden olmuþ. - Kaçaklarý yakalar gönderir vay, kaçaklara göz yumar yine vay.. Bu durumda hükümetin durumu vay vay! * Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu; "Anlaþma olmazsa açýkta deðiliz" demiþ. - Ne demek istediðini anladým Haklýdýr! Ama unutmamakta fayda var. Açýkta deðiliz ama hepimiz de sarayda yaþamýyoruz! * "Acýlarýna dur" demiþ. - Ýntihar eden bir hasta için kullandý bu baþlýðý Haberdar! Ne demek anlamadýk. Acýlara intiharla mý son verilir yani! * Ýç çamaþýrýnda eroin getirmeye çalýþan þahýs tutuklanmýþ. - Ýç çamaþýrýna sokmakla kendini açýkgöz sanmýþ garibim Ýç çamaþýrýndan da içeri sokanlarýn bile yakalandýðýný hiç mi duymadý! * Sineklere karþý yapýlan kimyasal ilaçlama insan saðlýðýna zararlýymýþ. - Ýnanmayýn yahu böyle palavralara Bir sineði öldüremeyen ilaç, insaný nasýl öldürecek. RUM GAZA GELÝYOR, YÝNE BAÞINI BELAYA SOKACAK! Rum doðalgaz sevdasýna düþtü. Korkarým gaza geldi.! "Benimdir yapacam, edecem" diyor. Servete tek baþýna konacaðýný sanýyor. Bu kocaman lokmayý yutturmazlar ona.! Boðazýna dizerler, býrakýrlar. En baþta Türkiye! Biz de bizi, kara gözümüz, kara kaþýmýz, hep kýrmýzý akan kanýmýz nedeni ile kurtarmaya koþtuðunu sanmýþtýk.! Yanýldýk.! Önce can, sonra canan Stratejik çýkarlarýný önde tutuyor Ankara. Çýkarlarý için bizi bile hiçe saydýktan sonra, Rum'u hayda hayda harcar. Bu nedenle yedirmez. Aklýn yolu bir: Ya aslan payýný ayýrsýn Ya da vazgeçsin. ÇÖZÜMDEN SONRA YOK Rum ekonomisi çok zor durumda. Bir patlama ile hayatlarý altüst oldu. Sanki balondu da söndü. Yine de fazla endiþeli olduklarýný sanmýyorum. Çalýþacaklar Didinecekler Ve bir yolunu bulup düze çýkacaklar Çünkü onlar bizden biraz farklý Çünkü onlar sorunlarýný, Kýbrýs sorununa baðlayýp da, çözüm için Kýbrýs sorunun çözülmesini beklemiyor bizim gibi. ÖNCE VATANDAÞLIK! Önümüzde iki büyük görev var. 1. Ülkedeki kaçaklarý vatandaþ yapacaðýz. 2. Ülkedeki insanlarý sayacaðýz. Bazýlarý diyor ki, önce nüfusumuzu belirleyelim, vatandaþlýklarý sonra yaparýz! Bunlar yanlýþ düþünüyor. Önce bir; "Hade az sonra kapýlar kapanýyor, gelecek olan gelsin" çaðrýsý yapýlmalýdýr. Nüfus sayýmý, gelecek olanlar geldikten sonra yapýlýr ve bu görev de tamamlanmýþ olur. BÖYLE BÝR ANDI ARAÞTIRMACI RUH! Amerika'da bir erkek, erkekler tuvaletine gizli kamera yerleþtirirken yakalandý.! Þaþtým! "Acaba yanlýþlýkla mý yaptý" diye düþündüm. Hani, kadýnlar tuvaletine girecekken, yanlýþlýkla erkekler tuvaletine girmiþ olabilirdi. Hayýr. Bilerek ve isteyerek girmiþ. Biliyorum, hepinize ters geliyor þimdi. Erkekler tuvaletinde ne görmeyi umabilir ki! Ama bu Amerikalýlar böyle garip insanlar iþte. Bizden farklarý da bu zaten. Adamlardaki araþtýrmacý ruh ölmüyor! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ýki akrebi var. Bir tanesi cebinde, diðeri vicdanýnda Bu nedenle elini cebine de sokmuyor, vicdanýna da koymuyor

6 Kalem Yalçýn Okut Davutoðlu nun açmazlarý AKP nin Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu nun ünlü tüm komþularla sýfýr problem teorisi daha baþtan itibaren çöktü. Ve kendisi de önceki TC dýþiþleri bakanlarý gibi tehdit yolunu seçti. Hatýrlardadýr, en demokrat Ýsmail Cem de, ve bir zamanlar idamdan yargýlanan Anayasa Profesörü ünvanlý Mümtaz Soysal da dýþiþleri bakanlýðý görevini üslendikleri zaman, daha doðrusu bu göreve getirildikleri zaman: sýnýrsýz tepki koyarýz, þöyle yaparýz, böyle yaparýz diye Kýbrýs Cumhuriyeti ne durmadan tehditler yaðdýrýyorlardý. Þimdi ne deðiþti?.. Dünyada da, bölgemizde de, ülkemizde de deðiþimler var tabii. Fakat, TC nin Kýbrýs Cumhuriyeti ne yönelttiði tehditler deðiþmedi. Ýþin en trajikomik yaný da, son seçimlerden önce Tayyip Erdoðan ýn baþ danýþmanlarýndan biri olan Davutoðlu nun, Dýþiþleri Bakaný yapýlmasýndan sonra, kendisinin ünlü bütün komþularla sýfýr problem teorisinin bizzat kendi Baþbakaný tarafýndan berhava edilmesidir. Davutoðlu, müþavirlik döneminde Tayyip e vizyon verdiðini zannederken, bakan yapýldýktan sonra Tayyip Erdoðan ýn yörüngesine girerek ýsýrgan bir dil kullanmaya baþlamasý: koltuklarda oturanlarýn devleti deðil, devletin onlarý determine ettiðinin tipik bir örneðidir. Bu da þunun kanýtýdýr: devlete karþý cepheden muhalefet etmeyenleri devlet mum eder, mum!.. Ýlahlarýn, Ortadoðu daki gerici diktatörlükleri devirip o ülkelere demokrasi ihracý için ray deðiþikliði yaptýklarý günden bu yana dünyamýzda da, bölgemizde de çok þey deðiþmiþtir. Dün sýrtlarýný sývazladýklarý diktatörleri þimdilerde yakýlmasý gereken þeytanlar olarak görmeleri/göstermeleri kendi diktatörlerini ve diktatörlüklerini gizleyebilecek mi?.. Belki bizim kuþak göremiyeceðiz ama, bizden sonraki kuþaklar görecektir. Batý nýn diktatörleri de bir bir düþeceklerdir. Kimse çýkýp da, Batý ülkelerinde diktatörlük mü var; demokrasi içinde yüzmüyor mu Batýlýlar demesin. Ve sakýn ola ki, kimse Berlosconi nin, Sarkozy nin, Merkel in vb vb figürlerin demokrat olduklarý söylemeye densizliðine düþmesin. Ne yani, her dört-beþ yýlda bir seçimler yapýlýyor diye Batý da demokrasi mi var zannediliyor?.. Geçen gün, adresime tanýmadýðým bir okurdan bir mesaj geldi. Durduk Yerde baþlýklý yazýnýza eleþtiri diye baþlýyor. Ve beni eleþtirecek diye, Hitler in halkýn özgür iradesi ile iktidara geldiði ni yazabilecek kadar gaflete düþüyor. (Bu konuyu ayrýca ele alacaðým; ve bana yönelttiði bu eleþtiriler le ilgili bir yanýt yazacaðým. Konumuza dönersek Ýlahlarýn Ortadoðu daki Arap Baharý ný çok sevdikleri ve yürekten destekledikleri çok açýk. Zaten öyle olmasaydý, baþta en eski emperyalistler Ýngiltere yle Fransa ve 20. yüzyýlda öncülüðü ve gücü onlarýn elinden alan ABD uçaklarý ansýzýn Libya yý bombalamaya niye baþlasýnlardý ki?.. Þimdi yargýlanmaya baþlanan Mýsýr diktatörünün yýllardýr sýrtýný sývazlayanlar, ona güç verenler de yine Batý nýn sözde demokrasileri deðiller miydi?.. Þu da var: Batý o diktatörlüklerin yýkýlmasýný onadý, hatta körükledi ve o diktatörlerin yargýlanmasýný istiyor diye, biz o diktatörlüklerin ve diktatörlerin sütten çýkmýþ ak kaþýk olduklarýný düþünemeyiz, ileri süremeyiz. Tam da bu noktada Lenin e, M. Kemal e, Stalin e atýfta bulunmak isterdim, ama yazý çok uzayacak. Kýsaca þöyle: Marksist toplum ve tarih analizlerinde, Her ülke kendi özel þartlarý içinde deðerlendirilmelidir. Mýsýr baþkadýr, Libya baþka, Suriye baþka, vb vb baþka.. Belki yarýna Türkiye'den Rumlara yeni uyarý n TÜRKÝYE DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI: "RUM TARAFI TEK YANLI OLARAK TÜM ADA ADINA, ADA'NIN BÜTÜNÜNE AÝT OLAN DOÐAL KAYNAKLAR KONUSUNDA GÝRÝÞÝM YAPMA YETKÝSÝNE SAHÝP DEÐÝLDÝR'' Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý, Kýbrýs Rum tarafýnýn tek yanlý olarak tüm Ada adýna, Ada'nýn bütününe ait olan doðal kaynaklar konusunda söz söyleme, giriþimde bulunma ve anlaþma imzalama hak ve yetkisine sahip olmadýðýný bildirdi. Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, ''"uluslararasý hukukun, yarý kapalý bir deniz olan Doðu Akdeniz'de kýta sahanlýðý veya münhasýr ekonomik bölge sýnýrlandýrmalarýnýn, ilgili ülkeler arasýnda ve tüm taraflarýn hak ve çýkarlarý gözetilerek, hakça yapýlmasýný amir" olduðu kaydedildi. Açýklamada, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin (GKRY), uluslararasý hukukun hilafýna ve üçüncü taraflarýn haklarýný ihlal ederek, 2003 yýlýndan itibaren Doðu Akdeniz'deki ülkelerle deniz yetki alanlarýný sýnýrlandýran ikili anlaþmalar yapma gayretlerini sürdürdüðü ve petrol/ doðalgaz arama faaliyetlerinde bulunduðu dile getirildi. Açýklamada, ''Bu duruma iliþkin olarak, gerek ülkemizin gerek KKTC'nin görüþleri ve ikazlarý bölge ülkeleri ve BM nezdinde zamanýnda kayda geçirilmiþ, Kýbrýs Adasý'nýn güneyinde geçerliliði bulunmayan ruhsatlara dayanarak petrol/ doðalgaz arama-çýkarma faaliyetlerine ilgi duyan þirket ve ülkelerin sorumluluk ile hareket etmelerini beklediðimiz belirtilmiþti'' ifadeleri kullanýldý. Açýklamada þunlar kaydedildi: ''Konuya yaklaþýmýmýz ve görüþlerimiz geçerliliðini elan muhafaza etmektedir. Kýbrýs Adasýnýn güneyinde önümüzdeki Ekim ayý baþýnda fiilen sondaj çalýþmalarýna baþlanýlacaðýna yönelik son dönemde çýkan haberler ve yapýlan resmi açýklamalar ýþýðýnda, bazý hususlara tekrar dikkat çekilmesinde fayda bulunmaktadýr. Kýbrýs Rum tarafý tek yanlý olarak tüm Ada adýna, Ada'nýn bütününe ait olan doðal kaynaklar konusunda söz söyleme, giriþim yapma ve/veya Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, eðitim yýlýnda tam gün eðitime geçme hedefinde olduklarýný açýkladý. "Bunun için toplumsal uzlaþýnýn þart olduðunu" söyleyen Dürüst, Pazartesi gününden itibaren konunun sendikalar ve eðitim bilimcilerle tartýþýlmaya baþlanacaðýný duyurdu. Bakan Dürüst, Atatürk Öðretmen Akademisi'yle ilgili olarak ise, Akademinin kapatýlmayacaðýný, yalnýz bu yýl okula öðrenci alýnmayacaðýný belirtti. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Dürüst, katýldýðý bir tv programýnda, hafta içinde Ankara'ya gerçekleþtirdiði ziyareti ve eðitimle ilgili açýklamalarda bulundu. "ATALAY KKTC'YÝ ZÝYARET EDECEK" Dürüst, Ankara'da görüþtüðü yetkililerden eðitim, gençlik ve spor alanýndaki politikalarýna destek istediklerini ve ihtiyaçlarýný anlattýklarýný kaydetti. Ziyareti sýrasýnda Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ile ihtiyaçlar konusunda detaylý bir görüþme gerçekleþtirdiklerini ifade eden Bakan Dürüst, Atalay'ýn 15 gün içerisinde KKTC'yi ziyaret edeceðini ve bu ziyaret sýrasýnda eðitim sisteminin de ele alýnacaðýný söyledi. Bakan Dürüst, Türkiye Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer ile de konunun görüþüldüðünü ve Dinçer'in Eylül ayýnda Kuzey Kýbrýs'a anlaþma imzalama hak ve yetkisine sahip deðildir. Bu tür yasal dayanaktan yoksun faaliyetler, Ada'da ve bölgede gerginlik yaratmakta, kurucu halk olan Kýbrýs Türkleri'nin Ada'nýn doðal kaynaklarýndan eþit þekilde yararlanma hakkýna halel getirmekte, halen devam etmekte bulunan görüþmeler sürecine zarar vermektedir. Yeni bir ortaklýk kurulmasý amacýyla Ada'nýn geleceðini belirlemeye yönelik görüþmelerin devam etmekte olduðu ve kritik bir aþamaya ulaþtýðý bu dönemde, bu tür tek yanlý faaliyetlerde bulunmanýn taþýdýðý risk ve sakýncalar ise aþikardýr. Rum Yönetimini hareket tarzý zamansýz olduðu kadar bir sorumsuzluk örneðidir. Bu hareketler uzlaþý çabalarýna darbe vurmaktadýr. Bir baþka bölge ülkesinin de GKRY'nin imzaladýðý bir ikili sýnýrlandýrma anlaþmasýný BM nezdinde giriþim konusu yapmasý, bu tür tek yanlý teþebbüslerin bölgenin barýþ ve istikrarýna menfi etkide bulunduðunun ve mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesine yol açtýðýnýn en açýk kanýtýdýr. Uluslararasý toplumun, Kýbrýs Rum tarafýnýn, Kýbrýs Türk tarafýnýn Ada'nýn doðal kaynaklarýndan eþit olarak faydalanma hakkýný gasp etmeye yönelik bu giriþimlerine prim vermemek için sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir. Ülkemiz ve KKTC bölgedeki meþru hak ve çýkarlarýný korumak amacýyla uluslararasý hukuka uygun þekilde bundan böyle de diplomatik ve siyasi kanallardan giriþimlerini sürdüreceklerdir. Türkiye'nin ve KKTC'nin bu maksatla gereðine tevessül edeceðinden kimsenin þüphesi olmamalýdýr. Beklentimiz kapsamlý çözüm görüþmelerinin sürdüðü bir ortamda görüþmeleri raydan çýkarabilecek, bölgede gerilimi yükseltebilecek, oldu-bittiler yaratmaya matuf tek yanlý giriþimlerden önemle kaçýnýlmasýdýr." DÜRÜST: Hedefimiz tam gün eðitim n "AKADEMÝ KAPATILMAYACAK, YALNIZ BU YIL ÖÐRENCÝ ALINMAYACAK" yapacaðý ziyarette daha detaylý istiþare etme imkanlarýnýn olacaðýný anlattý. "TAM GÜN EÐÝTÝM EÞ ZAMANLI OLACAK" Bakan Dürüst, bu amaçla Pazartesi günü saat 09:00'da konuyu Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý ile görüþmeye baþlayacaðýný, üniversiteler ve siyasi partilerin temsilcileri ile de istiþareler yapýlacaðýný belirtti. Tam güne geçiþ hedefinde pilot uygulamanýn yer alamadýðýný kaydeden Bakan Dürüst, "Tam güne geçilecekse Karpaz'dan Yeþilýrmak'a tüm yurtta eþ zamanlý olacak" dedi. "EK BÜTÇE TALEP ETTÝM" Bir soru üzerine, bütçeden eðitime ayrýlan payla tam günün mümkün olmadýðýnýn altýný çizen Bakan Dürüst, Ankara temaslarýnda tam gün eðitim için ek bütçe talebinde de bulunduðunu açýkladý. Ankara'da ele alýnan diðer bir konunun ise hizmet içi eðitim konusu olduðunu söyleyen Bakan Dürüst, her yýl öðretmeni hizmet içi eðitim için Ankara'ya göndermeyi, uzmanlarýn buraya gelmesini hedeflediklerini dile getirdi. "AÖA KAPATILMAYACAK" Atatürk Öðretmen Akademisinin kapatýlacaðý yönündeki iddialarý da reddeden Bakan Dürüst, geçmiþte de olduðu gibi yalnýz bu yýl Akademiye öðrenci alýnmayacaðýný, akademiyi kapatmak gibi bir niyetin olmadýðýný söyledi. GÜNLÜK MAHÝR KORKUSU, DENÝZ KORKUSU ALMIÞ BAÞINI GÝDÝYOR Türkiye'de "Deniz" korkusu, "Mahir" korkusu bitmek bilmiyor. Sivilleþme, demokratikleþme ahkamlarýnýn arasýnda bir bakýyorsunuz, Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýný ananlara dava açýlýyor, bir bakýyorsunuz Kýzýldere katliamýnda öldürülen devrimcileri ananlar 5 yýl hapislik istemiyle yargýlanýyor. Katledilen devrimcilerin anýlmasýna "Gösteri kanununa muhalefet" ve "Suçu ve suçluyu övmek" gerekçelerini giydirip giydirip davalarý açarken demokratikleþtiklerini sanýyorlar herhalde. "Kýzýldere son deðil savaþ sürüyor" pankartý mý açtýnýz, gel mahkemeye "Mahirler ölümsüzdür" sloganý mý attýnýz, hop mahkemeye Hopa'da çýkan olaylardan sonra AKP Hükümeti, Karadeniz'deki devrimcileri "tertipleme, temizleme ve terbiye etme"ye fena halde niyetlenmiþ görünüyor. Kýzýldere'de katledilen Cihan Alptekin için 30 Mart 2007'de Rize'de düzenlenen anma etkinliðine katýldýklarý gerekçesiyle 48 kiþiye 5 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý yine BABUTSA Geçmiþ ile þimdi arasýndaki fark ne bilir misiniz? Eskiden Çatoz babutsalarý meþhurdu Kýbrýs'ta, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! KÜÇÜK VE RAMAZAN Bu yýl ilk kez Ramazan mesajý yayýnlayan Ýrsen Küçük, Dereboyunda açtýðý yeni maðazanýn da Ramazana denk geldiðine vurgu yaptý, hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi... Küçük yakýnda beþ vakit namaz kýlmaya da baþlayabilir. DÝREKSÝYON Ýstifa etmemekte kararlý olan Hristofyas, "Kýbrýs Devleti'nin direksiyonunda kalmaya devam edeceðim" dedi... Mesele o deðil, asýl mesele ne kadar sürat yapacaðý... MÜNHAL Amerika Suriye'deki vatandaþlarýna çaðrý yapmýþ... Ülkeyi terketsinler diye... Kýbrýs'a buyursunlar... Münhal var onlar için de! OBAMA VE KIBRIS Obama Kýbrýs hakkýnda pek bir þey bilmiyormuþ... Ama adadaki futbol maçlarýnda topun denize düþtüðünü zannetmez herhalde! Týrnak... "Güzelyurt Ýlçesinin bir bucaðý olan Lefke'de zaten bir 'atom bombasý' var. Bir ikinci atom bombasýnýn konulmasý ise, bölgeyi her açýdan bitirir. Tesisin kurulacaðý alan, 'Cengiz Topel Hastanesi' yakýnlarý. Bu duruma göre, hastane ortadan kaldýrýlmak zorunda. Yeni bir hastanenin yapýlmasý gündemde var mý? Yoksa hastane, tesis bittikten sonra da mý iþlevine devam edecek? Hastanenin yanýnda dolum tesisi. Herhalde, 'rekorlar kitabýnýn' birinci sýrasýna otururuz." Yalçýn CEMAL (Vatan) "Çok yakýn geçmiþte su sýkýntýsý çekilmeyeceðine dair resmi açýklamalar manþetlere yükselmiþti. Aðustos baþlarýnda ise pek çok bölgemiz susuzluktan kavruluyor. O sözleri verenler yetkili deðil, yetkisiz. Yetkili olan tutulamayacak söz vermez." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Artýk Kürt sorunu konusunda sert askeri önlemlerden yana olduðu bilinen bir Genelkurmay Baþkanýmýz var. Artýk KKTC'nin seçilmiþ Baþbakaný, Ferdi Sabit Soyer'in resmi bir törende elini sýkmayý reddedip 'sen önce Türklüðünü ispatla hele' diyen bir Kara Kuvvetleri Komutanýmýz var Ve böyle bir komuta kademesiyle gücünü pekiþtirmiþ bir hükümetimiz var..." Sinan DÝRLÝK (Yenidüzen) Günün Kahramaný KEMAL DÜRÜST Ankara'yý en çok ziyaret eden bakanlardan biri olan Eðitim Bakaný Kemal Dürüst, son ziyaretinden döndükten sonra yaptýðý açýklamada yýlýnda tam gün eðitime geçileceðini duyurdu. Bunun için herhangi bir pilot okul kullanýlmayacaðýný da açýklayan Dürüst, "Karpaz'dan Yeþilýrmak'a tüm yurtta eþzamanlý olacak" dedi. KTÖS'ün üzerinde hassasiyetle durduðu Atatürk Öðretmen Akademisi hakkýnda da açýklamalar yapan Dürüst, akademinin kapatýlmayacaðýný, ancak bu yýl öðrenci alýnmayacaðýný söyledi. Neden öðrenci alýnmayacaðýna ise herhangi bir gerekçe göstermedi.

7 7 Aðustos 2011 Pazar 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ HÝNDÝ KABARDI Kýbrýs'ýn kuzeyinde kayýtlý yirmi bin kanser hastasý var diyorlar. Nüfus oranýna vurulduðunda, dünya ülkeleri genelinde herhalde birinciliði yakalamýþ olduk bu konuda. Ya bilinmeyenler hesaba katsak daha, kim bilir rakamlar ne olur? Gerçi kanseri tetikleyen unsurlarýn baþýnda sigara gelir. Ama tek neden deðil. Algýladýðým kadarý biz yaþam tarzýmýzla da davetiye çýkarýyoruz bu illet hastalýða. Üretimde denetlemesiz ilaçlama mý istersiniz, belediyelerin sinek ve haþere mücadelesinde havaya kimyasal maddeler püskütmesini mi? Neden; geçen aylarda taze fasulye veya börülceydi galiba yetiþtiriyordu çiftçimiz ve ona yasak kimyasal ilaç kullandýðý için ürününü satmasýný yasakladýlardý, anýmsarsanýz. Öfkelendi adam haklý olarak. 'Yahu' dedi, 'ben bu ilacý on yýldýr kullanýrým birileri çýkýp bana ne yasak olduðunu söyledi ne de kanserojen maddeler içerdiðini. Ýþin kötüsü ben yedim, aileme yedirdim. Ne olacak þimdi?' Ne olacak? Oturup kanser hastalýðýnýn kapýmýzý çalmasýný bekleyeceyik! Ya belediyelerin sorumsuzluðu? Gayeye uygun araç yaptýlar, o araç mahalle mahalle dolaþýr ve kansere yol açtýðý kesin kimyasal ilaç sýkar havaya. Zaten sinek ve haþerete karþý %30 ya etkisi var ya yok ilacýn, olsun, belediyeler gene bildiðini okur arkadaþ, inanýlmaz þey! Aha sana derler ki bu ilaçlar uzun süre kalýr havada ve insanlarý kanser yaparak Dikmen'e yollar! Dinleyen kim? Halbuki sinek ve haþeretten kurtulmanýn tek çaresinin kaynaðýný kurutmaktan geçtiðini orta okulu bitiren dahi bilir. Dolayýsýyla; havaya ilaç püskürten araçlarý Doktorlar Sitesi'ne sokmama kararý almasý Tabipler Birliðinin emsal teþkil eder ve umarýz belediyeler uygulamaya son verirler. Kýrk-yedi yaþýndaydý Celal Yakýþtýr. Maðusa Hastanesi'nin üçüncü katýnda akciðer kanseri tedavisi görüyordu. Aðrýlarý arttý. Dayanamadý artýk. Çekmek- çektirmek istemedi ve kendini pencereden atarak intihar etti. Ailesine þifalar dilemekten baþka elden bi þey gelmez, ne yazýk. Bir ülkede devlet yöneticilerinin görevi bu gibi trajedileri azamiye indirmektir iþte. Havaya kanserojen ilaçlar sýkarak asgariye çýkarmak deðil! Bilirsiniz, Ýngilizce lisanýnda Turkey' nin Türkçe karþýlýðý Hindi'dir. Hani Noel'lerde falan kesip yedikleri o hayvan türü! Neyse, son aylarda bizim Hindi'nin kabaracaðý tuttu, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni sektirmez. Her öttüðünde tehdit çýkar aðzýndan ve inanýn sayýn okuyucular kabak tadý verdi artýk. Durun bakalým kim çýkacak da bu þýmaran Hindi'ye dersini verecek? Senin kafaný alýrlar da sana Kýbrýs'ýn doðal zenginliklerini, hele petrolünü, gazýný yedirirler mi hiç? Akýl var, yakýn var! Esentepe Belediyesi'nde tüm çalýþanlar TÝS güvencesi altýnda Geçtiðimiz gün Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) ile Esentepe Belediyesi arasýnda 1 Aðustos Aðustos 2011 tarihleri arasýný kapsayan Toplu Ýþ Sözleþmesi(TÝS) imzalandý. Özellikle geçici olarak çalýþanlarýn dört gözle beklediði TÝS ile Esentepe Belediyesi'nde daha önce sözleþmesiz olarak hizmet veren çalýþanlar da sözleþmeli oldular ve sosyal haklardan faydalanma hakkýný elde ettiler. BES böylece tüm emekçileri sendikal güvence altýna alarak TÝS ile kazanýlan tüm hak ve menfaatlardan çalýþanlarý yararlandýrmýþ oldu. Ýmzalan TÝS'e iþveren adýna Esentepe Belediye Baþkaný Erdal Barut ve çalýþanlar adýna Esentepe Belediyesi'nde TÝS imzalamaya yetkili sendika BES'in Baþkaný Birtan Aktolga imza koydu. Küçük Dereboyu'nda maðaza açtý Baþbakan Ýrsen Küçük, Lefkoþa Dereboyu'nda, "Codentry" maðazasýnýn açýlýþýný yaptý. Dün akþamki açýlýþ etkinliðine, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, UBP Lefkoþa Milletvekili Hasan Taçoy ile çok sayýda davetli katýldý. Codentry Dereboyu sahibi Esin Esmen'in konuþmasýnýn ardýndan Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý söz aldý ve Kýrgýzistan heyeti LTB'yi ziyaret etti Kýrgýzistan'nýn Osh Þehri Belediye Baþkaný ve Valisi Mirzakmatov Melisbek ve beraberindeki heyet, Lefkoþa Türk Belediyesi'ni ziyaret etti ve Baþkan Cemal Bulutoðlularý'yla görüþtü. LTB'den verilen bilgiye göre, Bulutoðlularý, yaptýðý konuþmada, "Kýrgýz kardeþlerimizi LTB'de konuk etmekten mutluluk duyduk" dedi. Baþkan Bulutoðlularý, son yýllarda ülkeye gelen yeni markalarla birlikte dünyanýn artýk KKTC'nin var olduðunu gördüðünü ifade etti. Baþbakan Ýrsen Küçük de, izolasyonlarýn devam ettiði günlerde dünya markalarýnýn peþ peþe KKTC'ye gelmesinde genç iþadamlarýnýn ortaya koyduðu baþarýnýn önemli rolü olduðunu söyledi. Küçük, Ramazan ayýnýn yeni açýlan iþletmeye hayýrlý uðurlu gelmesi dileðinde bulundu. LTB'nin dýþ temaslar alanýnda aktif bir politika izlediðini belirterek, yurtdýþýndaki iliþkilerini geliþtirdiðini kaydetti. Belediyecilik alanýndaki önemli uluslararasý kuruluþlara da üye olduklarýný dile getiren Bulutoðlularý, böylece hem dünyadaki yerel yönetimlerdeki geliþmleri yakýndan takip ettiklerini hem de bu uluslararasý kuruluþlara üye diðer belediyelerle ikili temas yapma fýrsatý bulduklarýný ifade etti. 76 yýllýk gelenek Ramazan'da bozulmadý Kýbrýs Türk pasta, tatlý ve dondurma kültürüne geleneksel tatlarý ve lezzetleri ile yön veren Grand Akpýnar ve Akpýnar Patisserie Ramazan ayý konsepti ve menüleri ile fark ve farkýndalýk yaratýyor. Akpýnar Pastahaneleri bünyesinde hizmet veren Grand Akpýnar ve Akpýnar Patisserie Ramazan ayý boyunca her gün Tasavvuf müziði eþliðinde zengin iftar menüsü ile 76 yýllýk damak tadýný Ramazan mutfaðý ile birleþtiriyor. Saraylardan gelen Osmanlý lezzetleri ve Kýbrýs Türk mutfak kültürü ile 76 yýllýk Akpýnar geleneði ve damak tadýný buluþturan açýk büfe iftar sofralarý ile Grand Akpýnar ve Akpýnar Patisserie ramazan ayý boyunca hizmet verecek. ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝMKÝLER EVLAT DEÐÝL MÝ? Ýsminin yazýlmasýný istemeyen ve "acýlý bir anne" rümuzuyla gazetemize mektup gönderen bir bayan okurumuzun nmektubu þöyle: "Yazýma nasýl baþlayacaðýmý gerçekten bilmiyorum. Büyük bir kýzgýnlýk, üzüntü, kahroluþ ve isyanlar içindeyim. Geçen hafta gazetede okuduðum haber beni kahretti, isyan ettirdi. Kaç gündür size yazýp yazmamak konusunda ikilemler yaþadým. Ama kýzgýnlýðým ve isyaným o derece büyüktü ki size yazmaya karar verdim. Haber þöyle idi: 'Baþbakan Ýrsen Küçük'ün oðlu Kemal Küçük'ün anýsýný yaþatmak için Kemal Küçük Spor Kompleksi yapýlacak ve buraya büstü dikilecek'. Ben de trafiðe gencecik bir evlat vermiþim. Benim gibi onlarca acýlý analar var. Ýçimiz yanýyor, kalbimiz acýyor. Her geçen gün acýmýz artýyor, azalmýyor. Bunu ancak bizim gibi gencecik evlatlarýný trafiðe kurban veren analar babalar bilir. Ama elden ne gelir ki... Allah kimseye böyle acý yaþatmasýn. Bu haber beni olduðu gibi evlat acýsý çeken diðer onlarca anneyi de yaralamýþtýr. Biz evlatlarýmýzýn anýsnýn nasýl yaþatacaðýz? Hrekesin evladý deðerlidir. Sýrf Baþbakan oðlu diye bu gencimize böyle bir ayýrýmcýlýk yapýlmasý ayný kaderi yaþayan bizim gibi aileleri çok derinden yaralamýþtýr. Kalbimzideki acýya hançer saplanmýþtýr. Bunu Gülin Haným ve Ýrsen Bey'in çok iyi bilmeleri gerekirken kendi evlatlarý için böylesine hassas bir konuda acýmasýzca bu kararý almalarý asla affedilmezdir. Maalesef ülkemizde her geçen gün artan bu olaylar, arþa yükselen acýlarý hiçe saymak bir Baþbakan'a yakýþýr mý? Toplumsal hassasiyetin üzerine kendi konusunu çýkarmak bir Baþbakan'a yakýþýr mý? Ne kadar etiktir? Metehan Spor Kulübü yetkilileri, Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve Eðitim Bakaný Kemal Dürüst bu konunun fikir babalarý diye geçiyorlar. Onlarý da kýnýyorum. Biz bu ülkede vergilerini veren, vatandaþlþýk görevlerini yerine getiren insanlarýz. Böyle bir olayýn fikir babalarý olan bu makam sahipleri bana göre bunu yapmamalýydýlar. Toplumsal dayanýþmayý yaralayan bu ve benzeri konularda dikkatli olmalarýný diliyorum. Yapmalarý gereken bu spor kompleksinin üzerine 'Genç yaþta kaybettiðimiz evlatlarýmýzýn anýsýna' diye yazmak ve evlatlarýmýzýn anýsýna birer fidan dikmemizi saðlamak olmalýydý. Bu vatan hepimizindir. Acýularýmýz, sevinçlerimiz birdir. Toplumsal dayanýþma böyle saðlanýr. Devlet olanaklarýný böyle þahsi konularda kullanmak, yer tahsis etmek, bazý sponsorlar bulmak ve kullanmak en önemlisi ayýrýmcýlýðý bu raddelere çýkarmak halkýmýzý yaralar isyan ettirir. Binlerce þehit verdiðimiz bu topraklarda kaç tane þehidimizin büstü dikilmiþtir? Bunun cevabý da verilmelidir... Kimlerin büstü dikilebilir? Amaç nedir? Yasalarýmýzda bunun bir tanýmý var mýdýr? Baþbakan, Eðitim Bakaný ve Belediye Baþkaný bu sorulara yanýt versin. Yarýn ben de evladýmýn anýsýný yaþatmak için talepte bulunursam bana ne cevap vereceklerdir? Konunun takipçisi olmak, yapýlan bu büyük ayýrýmcýlýðý ortadan kaldýrmak için diðer acýlý ailelere sesleniyorum. Kendi oylarýmýzla bu mevkilere taþýdýðýmýz insanlarýn bize neyi reva gördüklerini anlayýn. Bizimkiler evlat deðil mi?" BÝZÝM DUVAR DERÝN NEHÝRLER SESSÝZ AKAR, DERÝN DEVLETLER SESSÝZ YAKAR Bizim Mandra Mandrada yaþamakta olan yýðýnla çevre felaketine karþý yetkililerin vurdumduymazlýðý sürerken Gemikonaðý'na bir petrol rafinerisinin inþasýnýn gündeme gelmesi, baþta tüm çevre örgütleri olmak üzere, tüm halkýn büyük tepkisine yol açar. Mandra yönetiminin, elan yaþamakta olan CMC felaketinden en küçük bir ders almadýðý, petrol rafinerisi projesiyle bir kez daha en çarpýcý biçimde ortaya çýkarken, sokaktaki adam "Zehirimize zehir katýyorlar" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 7 Aðustos 2011 Pazar 50 Yýl Önce 50 Yýl Sonra Ediz Özünlü (Foto Basýn) Arþivinden Tel: EDEK DÖNÜÞÜMLÜ BAÞKANLIK KONUSUNDA REFERANDUM ÝSTEDÝ EDEK Siyasi Bürosu, Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik yapýlan doðrunda müzakerelerde ele alýnan dönüþümlü baþkanlýk konusunda referandum yapýlmasý talebinde bulundu. Simerini gazetesine göre, EDEK Baþkan Yardýmcýsý Sofoklis Sofokleus, "Yönetim" baþlýðýnýn görüþülmesinin tamamlanmakta olduðuna ve önümüzdeki Ekim ayýnda BM Genel Sekreteriyle yapýlacak görüþmede çeþitli baþlýklardaki görüþ birliklerinin kaydedileceðine dikkat çekerek, halkýn dönüþümlü baþkanlýðý ne derece kabul ettiði ya da reddettiðinin ortaya çýkmasý için bu konuda referandum yapýlmasýný istedi. BAF'TA ÇALINTI ÝKONLAR BULUNDU Baf'a baðlý "Letimbu" köyünde, 42 adet çalýntý ikon bulunduðu bildirildi. Politis gazetesi, polisin aldýðý bir ihbarý deðerlendirerek, ikonlarýn gizlendiði çalýlýklar arasýnda zirai ekskavatörlerle araþtýrma yaptýðýný ve çalýntý ikonlarý bulduðunu yazdý. Haberde, polisin ikonlarý oraya saklayanlarý bulmak için soruþturma baþlattýðý, ayrýca ikonlarý bilimsel tetkikler için laboratuara gönderdiði kaydedildi. Türkiye'den adamýza sürekli olarak ziyaretler gerçekleþiyordu yýlýnda çekilen bu fotoðrafta Türkiyeli bir grup Kaymakam, Cumhurbaþkan Muavini Dr. Fazýl Küçük'ü ziyarette. HRÝSTOFYAS'A MEÞALELÝ PROTESTO Güney Kýbrýs'ta meydana gelen patlamaya tepkiler sürüyor. Patlamayý Rum Baþkanlýk Sarayý önünde düzenledikleri gösterilerle protesto etmeyi sürdüren Kýbrýslý Rumlarýn, Pazartesi günü meþaleli yürüyüþ gerçekleþtirecekleri bildirildi. Simerini ve diðer gazeteler, patlamada hayatýný kaybeden 13 kiþiyi temsilen 13 meþalenin gönüllü kiþilerce taþýnacaðýný, yürüyüþün akþam 20:00'de baþlayýp 21.30'da Rum Baþkanlýk Sarayý önünde son bulmasýnýn planlandýðýný yazdýlar. SÝLÝKOTÝS: KIBRISLI TÜRKLERE TEK EURO DAHÝ VERMEYECEÐÝZ Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, Kýbrýslý Türklerin Baf'taki arazilerini Güney Kýbrýs'ta baþka arazilerle takas etmek amacýyla görüþmeler gerçekleþtirdiklerini doðruladý, buna karþýlýk "Kýbrýslý Türklere "tek bir Euro bile verilmesinin söz konusu olmadýðýný" söyledi. Simerini gazetesinde yer alan açýklamasýnda Silikiotis, Kýbrýslý Türkler ile Baf Belediyesi ve bakanlýk uzmanlarýnýn müzakereyi sürdürdüklerini, anlaþmaya varýlmasý durumunda anlaþmanýn incelmek üzere kendisine sunulacaðýný belirtti. Silikiotis, Baf Belediyesi'nin Kýbrýslý Türklerin söz konusu arazisine tiyatro binasý yapma niyetine yardýmcý olmayý arzuladýðýný ifade ederken, her halükarda varýlan anlaþmanýn Rum Bakanlar Kurulu'ndan onaylanmasý gerekeceðini de sözlerine ekledi. Türk Genel Hastanesi doktor ve hemþireleri 1961 yýlýnda toplu halde resim çektirmiþti. Türk Öðretmen Koleji öðrencileri ders yýlýnda 19 Mayýs törenlerinde gösterilerini yapmazdan önce objektife bu pozu vermiþlerdi. Yaklaþýk yarým asýr önce çekilen bu resimdekiler ise soldan itibaren; Bekir Hýncal, Ersoy Baki, Erbil Çinkayalar, Erden Vasýf, Ýbrahim Belevi, Cemal Bent, Mehmet M. Hoca, Güner Burgul ve Mehmet A. Davulcu. 2011'ÝN ÝKÝNCÝ CELBÝ YEMÝN ETTÝ Rum Milli Muhafýz Ordusunun (RMMO) 2011 yýlý ikinci celbinin önceki gün üç ayrý bölgede düzenlenen törenlerle yemin ettiði bildirildi. Simerini gazetesine göre, törenlerden birinde konuþan Rum Savunma Bakan Dimitris Ýliadis, yeni askerlere iyi bir askerlik geçirmeleri dileðinde bulunarak, her zaman onlarýn yanlarýnda olacaklarýný belirtti. RMMO Komutaný Korgeneral Stilyanos Nasis de, askerlerin, her zaman ilgilerinin merkezinde olacaðýný ifade etti. YENÝ OLUÞUM MUHALEFET TARAFINDAN KABUL GÖRMEDÝ Fileleftheros gazetesi AKEL dýþýnda diðer siyasi dinamiklerin yeni hükümet oluþumundan memnun olmadýðýný yazdý. Gazete muhalefet partilerinin, tercihlere iliþkin görüþ ayrýlýklarý ile sonuçlara yönelik endiþelerini dile getirdiklerini yazdý. Habere göre DÝSÝ yaptýðý açýklamada, kabinenin; Hristofyas'ýn trajik siyasi yalnýzlýðýný ve kendisi ile partisi AKEL'in, kendilerini sürüklediði çýkmazdan çýkýþ için perspektif eksikliðini teyit eder nitelikte olduðunu söyledi. DÝKO Baþkaný Marios Karoyan ise yaptýðý açýklamada, hükümetin karakterinin, kendilerinin inandýklarýndan çok uzak olduðunu belirtti.

9 7 Aðustos 2011 Pazar Tünel ALINTI BÝR YENÝ CEMAATÇÝ SÝVÝL DURUM Madem bu denli askere hükmedebilen bir siyasal iktidarla karþý karþýyayýz ve hallice kerameti kendinden menkul bir muktedir yönetiyor bu tuhaf ülkeyi, o halde neden "Kürt Sorunu"nu sürüncemede býrakýr, çözmez ve sorunu yeni polisiye güvenlik politikalarýna terk etmeyi politika varsayar. Bu durum, doðal olarak sorgulayýcý yanýmýn baþýný aðrýtan hayli netameli bir durum! Bir diðer durumsa daha vahim! Seksen sene boyunca Kemalist askersivil bürokratik vesayet, demokrasi kültürüyle donanmýþ bir ülke hayalini yeniden kurmayý arzulayanlara ülkeyi zindan etti. Sakýn ola, ucu belirsiz bir zaman dilimi içinde askerin yeni konumunu yedeðine alan "bir yeni cemaatçi sivilliðe" doðru yelken açmayalým. ÞEYHMUS DÝKEN (bianet.org) DÝPNOT Dün ABD'nin, 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya atom bombasý atmasýnýn 66'ýncý yýlýydý ÝMSAKÝYE ARÞÝV TARÝH 4 TEMMUZ 2010 Koop. Merkez Bankasý'nýn Gülhan Alp'ten önceki genel müdürü Nuri Erhat idi. Ve o da þimdiki genel müdürün aldýðý maaþý alýyordu. Halen 'Havadis' gazetesi Müessese Müdürü ve ortaklarýndan olan Nuri Erhat, elindeki gazeteyi silah gibi kullanarak tetikçilik yapýyor ve Gülhan Alp'i astronomik maaþ alýyor diye teþhir etmeye çalýþýyor! Gözden kaçmayanlar... YA PAKET YA PARA Eðitim Bakaný Kemal Dürüst'ü kutlarýz. Gerçekten "dürüst" davrandý ve Ankara ziyaretinde para istediðini açýkça söyledi. "Tam gün eðitime geçmek istiyoruz ama paraya ihtiyacýmýz var" dedi ve geldi. Parayý verecek olan "Ana" eðitimde borusunu öttürmesin de ne yapsýn yani "Ankara'nýn paketini de parasýný da istemeyen" sendikalarýmýzýn ne diyeceði merakla bekleniyor þimdi. Ne paket ne para demekle olmadýðýna göre, "paket"le "para" arasýnda bir tercih yapsýnlar artýk. Deðil ama?.. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hükümetlerin verdiði haktýr diye öðretmenin boþ oturmasýna göz yummayacaðýz." Kemal DÜRÜST (Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný) VÝRGÜL... TAÞUCU'NDAN LEFKOÞA'YA Baþbakan Ýrsen Küçük iftar yemeðinde açýkladý yýlýnda AKP'nin emri, TC Elçiliði'nin kavliyle Lefkoþa'da yeni bir devlet hastanesinin temelleri atýlacakmýþ. Hakkaten Lefkoþa'ya artýk bir devlet hastanesi lazým. Bu hastane bu nüfusu kaldýrmýyor. Doktorlara da yazýk, hastalara da Özellikle Pazartesi günleri Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'nin Polikliniði'nde insanlar üst üste, týkýþ týkýþ. Malum, o gün Taþucu'ndan gelen gemi doðrudan Lefkoþa'ya demir atýyor. Bugünkü Ýftar Yarýnki Ýmsak NAMAZ Sabah Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Erdoðan, biraz daha þehit verilsin istiyor gibi. Silvan kýrýlma noktasýymýþ. Ne kadar þehit, o kadar MHP'den oy týrtýklama; "MHP, þehit cenazelerinden besleniyor" diyen de, MHP tabanýna göz diken de kendileri olduðuna göre Silvan'ý, bayaðý iyi kullandýlar: BDP'lileri marjinalleþtirme, TSK'yý itibarsýzlaþtýrma ve kendi Gestapo'sunu kurmaya meþrûluk üretme, Batý'ya göç etmiþ Kürtleri rehine konumuna indirgeme. Bir olay birilerinin iþine bu kadar yarýyorsa, mutlaka bir bit yeniði vardýr bu iþin altýnda. "Olmaz" demeyin. Alevî katliamlarýnýn yaþandýðý bir ülkede, Alevîliði KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... yuhalatýp iç savaþ kýþkýrtýcýlýðý yapmaktan kaçýnmayan, cinayetlerin en vahþicesinden hüküm giymiþ dinci katilleri serbest býrakýp milyonlarca vatandaþýný hem terörist hem de din düþmaný ilân etmekten kaçýnmayan birisiyle karþý karþýyayýz.( ) Ýktidarýn cazgýrlarý, "TSK terörle mücadelede baþarýsýz, devreye polisimizi sokalým" yýrtýnmasý içinde; yani, "bunlar yeterince adam öldüremediler, biz daha fazlasýný öldürürüz" çýðlýklarý atýyorlar sivil/sivillikçi liberaller olarak. Bunlarda sadece ar damarý deðil, kafa da çatlamýþ, beyin ise yarýlmýþ vaziyette. Çok deðil, birkaç yýl önce en üstlerden bir general Memleketimden manzaralar Ýktidarýn cazgýrlarý, TSK terörle mücadelede baþarýsýz, devreye polisimizi sokalým yýrtýnmasý içinde itiraf etmemiþ miydi; "yahu, bunlarýn en az kýrk binini öldürdük; yine de bitmek bilmiyorlar" diye: Girdiðin yol bozuk; ama, sen hâlâ arabaya kabahat buluyorsun. AKP, Kürt meselesini terör olayýna indirgeyip hepimizi esir almak istiyor. Erdoðan, sürekli bir savaþ ortamý yaratmanýn peþinde: Siyaseti silahsýzlandýrmak yerine kendisi silahlanmaya soyunmuþ, rejimin 'yeni' teminatý polisin þahsýnda. ( ) KCK davalarýnda söz konusu olan,üç ayaklý (istihbarat-polisyargý) bir düzenek marifetiyle, AKP dýþýnda siyaset yapmanýn fiilen yasaklanýp cezalandýrýlmasý. ( )Korsan kapitalizminin siyasal iktidarý olarak, her þeyi kaçakkaçamak, yarý karanlýkta, kapalý kapýlar ardýnda þantajlý, rüþvetli gizli pazarlýk ve mutabakatlarla hâlletmek AKP'nin fýtratý icabýdýr. Liberal için adalet bile pazarlýk üzerinden daðýtýlacak bir metadýr.( ) Mesele, Demokratik Toplum Kongresi'nin þahsýnda sivil siyasetin önünü kesmek, onun baðrýnda biçimlenecek her türlü öneriyi peþinen 'anti-demokratik, çaðdýþý, diktatoryal ilân etmektir. Kullandýklarý 'Stalinist' tabiri ise, kendi çýðýrtýlarýyla Erdoðan'ýn yeni stratejisi arasýndaki rabýta ve uyumu saðlayacak anahtar unsurdur. Bu yeni stratejide BDP ve PKK bölücülükten çok solculuk, komünistlik ve din düþmanlýðý üzerinden vurulacaktýr; bu þekilde bir yandan Gülenci/Hizbullahçý unsurlarýn 'terörle mücadele'ye aktif katýlýmlarý saðlanýrken, diðer yandan da her türlü halk muhalefetinin solculuk/komünistlik/zýndýklýk üzerinden Ergenekon'la baðýntýlýymýþ gibi gösterilip eþkiyalaþtýrýlmasý mümkün olacaktýr: Malûm gazetedeki malûm elemanýn, tutuklu bir generalin hem Ergenekoncu hem de yasadýþý sol örgüt mensubu olduðunu çakma belgelerle manþete taþýma iþine, tam da bugünlerde giriþmiþ olmasý tesadüf deðildir. (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn 06 Aðustos 2011 tarihli "Birgün" gazetesinde yayýmlanan "Kýrkbin þehit yetmedi mi?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 7 Aðustos 2011 Pazar DP Gönyeli gençlik lokali açýldý... Demokrat Parti (DP) Gönyeli Gençlik Kollarý Lokali, Parti Genel Baþkan Serdar Denktaþ tarafýndan açýldý. Yenikent'te yer alan lokalin önceki akþam gerçekleþen açýlýþý sýrasýnda, DP Gönyeli Gençlik Kollarý Baþkaný ve yönetim kurulunun seçimi de gerçekleþti. Gecede ayrýca, DP Gençlik Kollarýna yeni katýlanlara da, Serdar Denktaþ ve parti yetkilileri tarafýndan rozetleri takýldý. DP Gönyeli Gençlik Kollarý Lokalinin açýlýþýna Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn yaný sýra, Genel Sekreter Bengü Þonya, Lefkoþa Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu, partinin üst düzey yetkilileri ve gençler katýldý. Etkinlikte ilk olarak Gönyeli Gençlik Kollarý Baþkanlýðýna oy birliði ile Orhan Sönmezer getirilirken; Ahmet Kaþif, Ayten Gazi, Fahri Arabacýoðlu, Yusuf Öksüzer, Ahmet Damdelen, Kaan Ýncekalar ve Hakan Sancar da yönetim kuruluna seçildi. Yaptýðý konuþmada, DP Gençlik Kollarýnýn þuan ülkede bulunan diðer parti gençlik kollarýnýn içerisinde en aktif, en dinamik ve en baþarýlý gençlik kuruluþu olduðunu söyleyerek sözlerine baþlayan DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "genç demokratlarý kutluyorum, harika çalýþýyorsunuz" dedi. "Profesyonel Fotoðrafçýlar Birliði" kuruldu "Kýbrýs Türk Profesyonel Fotoðrafçýlar Birliði" adý altýnda yeni bir mesleki örgüt kuruldu. Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý çatýsý altýnda örgütlenerek oluþturulan Kýbrýs Türk Profesyonel Fotoðrafçýlar Birliði'nin ilk genel kurul toplantýsý da yapýldý ve Birlik Baþkanlýðýna Mehmet Emin Cürcani seçildi. Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Birliðin Baþkan Yardýmcýlýklarýna Özfer Özatay ve Hakan Onurlu, Genel Sekreterlik ve Basýn Yayýn Sözcülüðüne Raþit Özay, Mali Sekreterliðe Cemal Uslu getirildi. Kýbrýs Türk Profesyonel Fotoðrafçýlar Birliði'nin Disiplin Kurulu, Hüseyin Önal, Ertan Yaman, Hakký Þahvan'dan; Denetleme Kurulu da Mehmet Emin Cürcani, Cemal Uslu, Cemal Özay ve Metin Oral'dan oluþtu. CÜRCANÝ Baþkanlýða seçilen Mehmet Emin Cürcani, yaptýðý konuþmada, fotoðrafçýlarýn en büyük sýkýntýsýnýn diðer sektörlerde olduðu gibi kayýt dýþýlýk olduðunu ve kayýt dýþýlýðýn fotoðrafçýlýk sektöründe büyük sýkýntýlar yarattýðýný vurguladý. Bu sorunlarýn üstesinden, örgütlenerek gelinebileceðine vurgu yapan Cürcani, bu nedenle fotoðrafçýlarýn da Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý çatýsý altýnda Birlik olarak bir araya geldiklerini söyledi. TULGA Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga ise, fotoðrafçýlýðýn, fotoðraf makinesini her eline alanýn yapabileceði bir meslek olmadýðýný, yurt dýþýndan günü birlik fotoðrafçýlarýn gelerek yasalara karþý sorumluluklarýný yerine getirmeden iþ yaptýklarýný ve haksýz rekabet oluþturduklarýný ifade etti. Tulga, yasalara uymayan birçok iþletmenin olduðunu, Odanýn ocak ayýndan itibaren yasa kapsamýnda denetim yetkisine sahip olduðunu, birçok meslek dalýnda denetimlere baþlandýðýný ve bu denetimlerin fotoðrafçýlýk meslek dalýnda da sürdürüleceðini vurguladý. Tulga, fotoðrafçýlara çaðrýda bulunarak kayýt dýþýlýk konusunda fotoðrafçýlarýn da sorumluluk üstlenmesi gerektiðini, Odanýn denetimlerine fiilen katýlarak destek verebileceklerini, ayrýca kayýt dýþý çalýþtýðýný gördükleri iþletme veya kiþileri Odaya bildirmelerini istedi. GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... Vodafone Türkiye turistleri 'avlýyor' Telsim'i satýn alan Vodafone Türkiye'nin, Larnaka Havalarýndan adaya gelenlere mesaj göndererek adada kaldýklarý süre içerisinde Vodafone Türkiye ile baðlantý kurmaya çaðýrdýðý iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, "Vodafone Türkiye Turistleri 'Avlýyor' Larnaka Havaalanýnda SMS" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, son dönemlerde KKTC'de sýnýra yakýn noktalara baz istasyonlarý kurulmasý ve bunlarýn geliþtirilmesinin ardýndan KKTC'de faaliyet gösteren telefon þirketlerinin Larnaka Havaalanýndan adaya gelenlere mesaj gönderme olanaðýna sahip olduðunu öne sürdü. Özellikle Vodafone Türkiye'nin adaya gelenlere mesaj gönderdiðini ileri süren gazete, Vodafone Yunanistan telefon kartýna sahip olan bazý kullanýcýlarýn, havaalanýnda telefonlarýný açtýklarýnda telefon aramalarý için Vodafone Türkiye aðýný kullanmaya çaðrýldýklarý Yunaca mesaj aldýklarýný iddia ettiklerini aktardý. Gazete, Rumlar böyle bir mesaj aldýklarýnda durumun farkýnda olduðunu, ancak yabancýlarýn adada kaldýklarý süre içerisinde Vodafone Türkiye'yi seçmelerinin mümkün olduðunu kaydetti. ABD gemisi Akdeniz'de araþtýrma yapýyor "USS Monterey" isimli ABD gemisinin füze kalkaný projesi çerçevesinde Akdeniz'de araþtýrmalar yaptýðý ve geçtiðimiz haftalarda da Baf açýklarýna yanaþarak, Kýbrýs-Girit arasýndaki bölgenin haritasýný çizdiði bildirildi. Simerini gazetesi "ABD Denizlerimizin Haritasýný Çiziyor" baþlýðýyla edindiði bilgilere dayanarak aktardýðý haberinde, "USS Monterey" gemisinin bu araþtýrmayý, ABD'nin NATO ile iþbirliði içerisinde, bu yýlýn sonuna kadar kademeli olarak uygulamaya koymayý planladýðý proje çerçevesinde yaptýðýný yazdý. Gazete, Ýran'ýn balistik füze tehdidi nedeniyle, "USS Monterey" gemisinin Eylül ayýna kadar Akdeniz'de kalacaðýný kaydetti. Haberde, geminin Pire ve Türkiye'de demirlediði de ifade edildi. Gazete, yine ayný bilgilere dayanarak, ABD hükümetinin füze kalkaný projesine katýlacak olan gemilerin demirlemesi meselesi ile ilgili olarak, Yunan hükümetiyle, Girit'teki Suda Limaný'nýn modern sistemiyle alakalý müzakere ettiðini kaydetti. Haberde ayrýca, "USS Monterey" gemisinin, düþman füzelerini tespit ederek onlarý etkisiz hale getirebilecek "Aegis" radar sistemiyle donatýlmýþ olduðu belirtildi. SAVUNMA KOMÝTESÝ'NDEN PATLAMA RAPORU Hristofyas da sorumlu tutuldu Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Meclisi Savunma Komitesi, 13 kiþinin ölümü ve ülkenin en büyük elektrik santrali Vasiliko'nun aðýr hasar görmesiyle sonuçlanan Mari'deki deniz üssündeki patlamaya iliþkin raporunu tamamladý. Raporda ismen belirtilmese dahi Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da olaydan sorumlu tutulduðu bildirildi. Alithia gazetesi: "Meclis: Dimitris Hristofyas'a Da Sorumluluk Yüklüyorlar, AKEL Hemfikir Deðil - Hristofyas Da Ýfade Verecek" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, raporun nihai þeklini oluþturan Savunma Komitesi'nin, Hristofyas'a ve Rum hükümetine açýkça sorumluluk yüklediðini yazdý. Gazete raporda, Rum hükümetinin üst düzey de dahil olmak üzere birçok yetkilisinin, "Monchegorsk" gemisinin yükü olan patlayýcýlarýn Güney Kýbrýs'ta muhafaza edilmesi ve muhafaza þekline iliþkin kararlardan sorumlu olduklarýnýn vurgulandýðýný belirtti. Raporun dünkü görüþülmesinde, Milletvekili Zaharias Kulias'ýn baþta Rum Haber Alma Teþkilatý (KÝP) olmak üzere olaydan sorumlu kurumlarýn ismen belirtilmesini talep ettiðini, ancak bu talebin reddedildiðini yazan gazete, raporun son þeklinin Pazartesi günü komite üyelerine sunulacaðý ve her birinin kabul edip etmediðinin kayda geçirileceðini vurguladý. Raporda özetle, patlamaya sebep olan patlayýcýlarýn muhafaza edilmesinde tüm kademelerde ihmallerin bulunduðu, muhafaza yerinin alelacele belirlendiði ve siyasi sebeplerin güvenlikten üstün tutulduðu ifade ediliyor. Gazete, daha sonra raporun Rum Meclisi'nde oluþturulan "ad hoc" komiteye ve tek kiþilik araþtýrma müfettiþi olarak atanan Polis Poliviu'ya teslim edileceðini yazdý. Haberde ayrýca, komitede yer alan AKEL'li milletvekillerinin þu ana kadar herhangi bir görüþ ortaya koymadýklarý, ancak milletvekillerinin bu raporu kabul etmelerinin de beklenmediði ifade edildi. HRÝSTOFYAS'TA ÝFADE VERECEK Gazete, soruþturmayla görevli Poliviu'nun patlamaya iliþkin sorgusu sýrasýnda Hristofyas'ýn da ifadesine baþvuracaðýný yazdý. Poliviu'nun soruþturmasý çerçevesinde Rum bakanlar, eski RMMO komutan ve yetkilileri ile gerekli gördüðü diðer kiþileri sorgulayacaðýný, en son olarak da Hristofyas'ý ifade vermeye çaðýracaðý belirtildi. ÝTFAÝYECÝLER BÝLMEDEN ÖLÜME GÝTTÝLER Fileleftheros ise, Rum polisinin konuya iliþkin sürdürdüðü cezai kovuþturma çerçevesinde, patlama öncesinde çýkan yangýna müdahale etmek amacýyla olay yerine giden itfaiyecileri gösteren bir video kaydýna ulaþtýðýný, kayýttan itfaiyecilerin tehlikeli bir yangýna gittiklerinin farkýnda olmadýklarýnýn anlaþýldýðýný yazdý. Habere göre cep telefonuyla çekilen ve itfaiyecilerin patlama yerine vardýklarý anlarý gösteren kýsa videoda itfaiyecilerin, patlayýcýlarýn alev almalarýna iliþkin sözleri yer alýyor. Gazete ayrýca, yangýn sýrasýnda bölgede bulunan ve patlamada yaralanan bir RMMO askeri tarafýndan çekilen benzer bir videonun daha polisin elinde bulunduðunu yazdý. Haberde, Rum polisinin soruþturmasýný sürdürdüðü ancak herhangi bir tutuklama gerçekleþtirmeden önce soruþturmayý yürüten Poliviu'nun raporunu bekleyeceði de ifade edildi. Omiru'dan Türkiye'yi þikâyet mektubu Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru, tüm Avrupa Birliði devletleri ve kurumlarýna mektup göndererek; Türkiye aleyhinde þikâyette bulundu. Simerini gazetesinin haberine göre, Omiru, tüm AB devletleri ve kurumlarýna gönderdiði mektupla "iþgal altýndaki topraklarýn, Türkiye tarafýndan sistemli bir þekilde Türkleþtirildiðini" iddia etti ve bunu kýnadý. Omiru, "iþgal altýndaki topraklarýn Türkleþtirilmesinin; 10 bin yýllýk bir kültürün tahrip edilmesi, Yunanca olan yer isimlerinin deðiþtirilmesi, ayný zamanda TC kökenlilerin Kuzey'e toplu bir þekilde yerleþmesi vasýtasýyla gerçekleþtirildiði" iddiasýnda bulundu. Gazete, yapýlan resmi açýklamaya dayanarak, Omiru'nun mektubunun; BM'nin göçmenlerle ilgili anlaþmasýnýn imzalanmasýnýn 60'ýncý yýl dönümü, ayný zamanda Rum tarafýndaki sözde "Maraþ ve Güzelyurt (Omorfo) Belediyelerinin" ileri sürdükleri Türk iþgalinin 37'nci yýldönümü dolayýsýyla gerçekleþtirecekleri etkinliklerin ýþýðýnda gönderildiðini kaydetti. Gazeteye göre, Omiru, mektubunda, "1974 yýlýndan bu yana, Kýbrýs'ýn Kuzey bölümünden zorla kovulan Kýbrýs'ýn nüfusunun 3'te birinin; ata topraklarýna geri dönme ve mülklerini kullanma gibi geri alýnamaz haklarýndan mahrum kalmakta olduklarýný" ileri sürdü. "Kýbrýs'ýn iki devlete bölünmesi ve oldubittilerin kalýcý hale gelmesi hedefinin", kýsa zaman önce Kuzey Kýbrýs'a gerçekleþtirdiði ziyarette TC Baþbakaný Erdoðan tarafýndan teyit edildiðini iddia eden Omiru, Güzelyurt'ta, Türk Ordusu ve KKTC makamlarý tarafýndan; Rum mallarýnýn yaðmalanmasý ve kültürel miras ile Rum Ortodoks dini alanlarýnýn tahribinin devam etmekte olduðunu öne sürdü. Omiru, mektupta, "Rum mallarý üzerine kalkýnma faaliyetleri yapýlmasýný" da kýnadý. Alithia ise haberine, Omiru'nun mektubunun Avrupa Parlamentosu Baþkaný ve AB üye devletleri parlamentolarý baþkanlarý, Partiler Arasý Birlik ve AGÝT Parlamenterler Meclisi baþkanlarý ayný zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ile Avrupa Parlamentosu siyasi grup baþkanlarýna gönderildiðini ekledi.

11 7 Aðustos 2011 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Lefgoþa'nýn yollarý Derindir gurvalarý Takur tukur giderik Bitirdik gondralarý DUVAR Marlen Haushofer Çeviren: Ersel Kayaoðlu Can Yayýnlarý 2008, 258 sayfa "Ýnsanlar da balýklar gibi yaþar. Daima büyükler küçükleri yer." A.Sidney Durakta üç kiþi Adam kadýn ve çocuk Adamýn elleri ceplerinde Kadýn çocuðun elini tutmuþ Adam hüzünlü Hüzünlü þarkýlar gibi hüzünlü Kadýn güzel Güzel anýlar gibi güzel Cemal Süreya "Fotoðraf" adlý þiirinden Bulutsuzluk Özleminden "TUTUKLU GAZETECÝLERE SELAM" Tanýnmýþ müzik gruplarýndan Bulutsuzluk Özlemi'nin önceki akþam Girne Belediyesinin bu yýl düzenlediði Girne Kültür Sanat Festivali organizasyonu kapsamýndaki konseri coþkuyla izlendi. Konserde muhalif duruþu ile bilinen Bulutsuzluk Özlemi grubu üyeleri "Hapishane" þarkýsýný söylerken bu þarkýyý tutuklu gazetecilere armaðan ettiklerini de dile getirdiler. Bulutsuzluk özleminin yaklaþýk 20 yýlý aþkýn müzik serüveninde en çok bilinen þarkýlarýndan biri olan "Acil Demokrasi" þarkýsýný da seslendirilirken acil demokrasiye insanoðlu olarak ulaþamamanýn derin üzüntüsü de notalara yansýdý. Ayrýca grubun "Hiroþima" isimli þarkýsýný da Hiroþima ya atýlan atom bombasýnýn yýldönümü olan 6 aðustos tarihinin arifesi olduðu için orada ölen insanlar için söyleyen gruba konseri izleyen halk da yüksek sesle eþlik etti. 4. DÜNYA ÇOCUK SANAT OLÝMPÝYATLARINA GAÜ ÖÐRENCÝLERÝ DE KATILDI Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubu bünyesinde eðitim veren Girne Amerikan Ýlkokul ve Koleji öðrencileri, Uluslararasý Çocuk Sanat Vakfý ( International Child Art Foundation ICAF) tarafýndan bu yýl 4.'sü düzenlenen Dünya Çocuk Sanat Olimpiyatlarýna katýldý. GAÜ'den verilen bilgiye göre, ABD'de yer alan ve dünyanýn her yerinden 500'ün üzerinde çocuðun eserleriyle katýldýðý Olimpiyatlarda, GAÜ'yü, resim ve eserleriyle Selin Sakan ve Ceyda Uysal temsil etti. KAMÝL TUNCEL'DEN 2. BASKI "Düþmana Ýnat Bir Gün Daha Yaþamak" Eski sendikacýlardan ve kundura ustasý, merhum Kamil Tuncel'in anýlarýnýn yer aldýðý "Düþmana Ýnat Bir Gün Daha Yaþamak" kitabýnýn geniþletilmiþ 2'nci baskýsý Kýbrýs Türk Öðretmenleri Sendikasý (KTÖS) tarafýndan yayýmlandý. KTÖS Yürütme Üyesi Besim Baysal, yaptýðý yazýlý açýklamada, Aralýk 2010'da motosiklet kazasý sonucu hayatýný kaybeden Kamil Tuncel'in "ülkenin emek mücadelesinde çok önemli yeri olduðunu" kaydetti. Tuncel'in son kitabýnda Kýbrýs'ýn yakýn tarihinin bilinmeyen yönlerini kiþisel tanýklýðý üzerinden anlattýðýný ve son kitabý için çalýþmalarýný hayatýnýn son aylarýnda þekillendirdiðini belirten Baysal, "Birinci baskýdan farklý olarak, Kamil Tuncel, yaþanan pek çok olayý sansürlemeden bu baskýya eklemiþ, Rum Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (PEO) ve Rum Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (AKEL) üyelikleri ile ilgili bilgileri okuyucu ile paylaþmýþtýr. Ayrýca fotoðraflarla da zenginleþtirilen kitapta, 1950'li yýllarýn Lefkoþa'sý ayrýntýlý bir þekilde betimlenmektedir" dedi. Baysal, kitapta, "Kýbrýslý Türklerin ilk ve tek solcu spor kulübü Türk Eðitim Kulübü ile ilgili bilgiler, Emekçi ve Ýnkýlapçý gazeteleri, Fazýl Önder ve Ahmet Yahya'nýn öldürülmeleri, Ahmet Sadi'nin ve eþinin vurulmasý ve 1 Mayýs 1958 sonrasý yaþanan faþizm dönemi ve Kýbrýs tarihinin gizli kalmýþ birçok yönünün" anlatýldýðýný kaydetti. Trier porno mu çekecek? n Her daim tartýþmalý yönetmen Lars Von Trier, yeni filminin porno olacaðýnýn sinyallerini verdi. Cannes Film Festivali'nde Hitler'le ilgili yaptýðý açýklamalarla son filmi 'Melancholia'yý gölgede býrakan Danimarkalý yönetmen Lars Von Trier, yeni filmi için çalýþmalara baþladý. Çekimlerine 2012 yazýnda baþlayacak 'Nymphomaniac' isimli film bir kadýnýn doðduðu andan 50 yaþýna kadarki cinsel yaþamýna odaklanacak. Trier, filmini ana akým sinemalar için 'soft' ve yönetmenin kurgusunu sevenler için 'sert' olmak üzere iki farklý versiyonda izleyiciye sunmayý planlýyor. Trier, Cannes'da porno film çekmek istediðini de söylemiþti. Yönetmenin kastettiði filmin bu olup olmadýðý merak konusu. (Radikal) Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

12

13

14 14 7 Aðustos 2011 Pazar BULMACA Soldan Saða: 1-Suçlu olduðu ileri sürülen biri için gerekli araþtýrma ve soruþturmayý yapmak. 2-Eski dilde "Yok etme, giderme". Her zaman, sürekli olarak. 3-Yapý, heykel gibi þeylerin taslak durumundaki küçük örneði. Yararlanýlan uygun þart veya durum, olanak. 4-Bir iþi doðru ve uygun bulmak, tasvip etmek. Yardým amacýyla toplanan para. 5-Ters okunuþu "Bir iþ veya sorun hakkýnda düþünülerek verilen kesin yargý". Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiþ ilâç. 6-Yaydan çýkan. Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Harf okunuþu. 7-Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. Ters okunuþu "Girne'nin doðusunda bir plaj". 8- Þimdi, þu anda. Ters okunuþu "Açýk sarý, saman rengi". 9-Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Ters okunuþu "Elektrik akýmý taþýyan tel veya kablo sistemi". 10-Elleri ve dizleri üzerinde yürüme. 11-Kabul etmeme. Gelecekte, gelecek zamanda, ötede. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya (Özel Baþkent Hastanesi Yaný) Tel: Dilek Eczanesi: 27 Girne Cad. Saray Otel Yolu (Akay Optik Yaný) Tel: Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. No:9-A Yukarý Girne Tel: Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 (Ordu Pazarý Yolu) Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Japonlarýn önden çapraz olarak kavuþan uzun ve geniþ kollu ulusal giysisi. Lokman ruhu da denilen, hekimlikte kullanýlan, çok uçucu renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sývý. 2-Halk þairi. Anlamý olan ses veya ses birliði, söz, sözcük. 3-Aðýrbaþlýlýk. Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanýlan uzunca saplý araç. 4-Sarýklý din bilginleri. En kýsa zaman. 5-Eski dilde "Sevinç, þenlik, neþe". Bir erkek adý. 6-Bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire ve odalarýn tümü. Türk kadýn pop sanatçýsý. 7-Ut çalan kimse. Güney Kýbrýs'ýn ünlü meþrubat markasý. Kuzu sesi. 8-Ispanakgillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetiþen, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan deðerli bir bitki. Yanardað aðzý. 9-Ters okunuþu "Yargýç". Gözü görmeyen, kör. 10-Þaþma, beðenme veya beðenmeme, korku gibi duygularý belirtmek için kullanýlýr (iki kelime). 11-Birkaç kiþinin oturabileceði geniþlikte koltuk. Kuzu sesi. ABD'DEN SURÝYE'DEKÝ AMERÝKALILARA: Ülkeyi derhal terk edin ABD, Fransa ve Almanya liderleri, protesto gösterilerinin þiddet kullanýlarak bastýrýlmasý nedeniyle Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad yönetimine yönelik baskýnýn artýrýlmasý yönünde yeni adýmlar atýlmasýnda mutabakata vardý. Beyaz Saray'ýn açýklamasýna göre, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn, Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ve Almanya Baþbakaný Angela Merkel ile ayrý ayrý yaptýðý telefon görüþmelerinde her üç liderin de "Suriye halkýna karþý rastgele þiddet kullanýlmasýný kýnadýðý" belirtildi. Liderlerin, "Esad rejimine baský ve Suriye halkýnýn desteklenmesi amacýyla ek adýmlar atýlmasý konusunda mutabakata vardýðý" kaydedildi. Öte yandan ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Suriye'de bulunan Amerikalýlara, bu ülkeyi "derhal terk etmeleri" çaðrýsý yaptý. Bu ülkeye gidilmemesini isteyen bakanlýk, kalacak Amerikalýlara da bir yerden bir yere hareketlerini kýsýtlamalarý tavsiyesinde bulundu. Bakanlýðýn yayýmladýðý seyahat uyarýsýnda, "Suriye'deki durumun belirsizliði ve kýrýlganlýðý" dikkate alýnarak, bu ülkeye yönelik ticari uçuþlar ve diðer seyahat araçlarý da halen faaliyette iken, Amerikalýlarýn ayrýlmalarý çaðrýsý yapýldý. Nisan'daki uyarýda da Þam'daki ABD Büyükelçiliði temel görevlerde bulunmayan personeliyle tüm SON GÖSTERÝLERDE 24 KÝÞÝ ÖLDÜ Suriye'de düzenlenen son gösterilerde 24 kiþinin öldüðü bildirildi. Suriye'de yaþayan insan haklarý eylemcisi Mustafa Ossa, ölenlerin büyük bir kesimini, baþkent Þam'da dün sabah saatlerinde baþlayan ve teravih namazýnýn ardýndan gece yarýsýnda da devam eden gösterilerde hayatýný kaybedenlerin oluþturduðunu söyledi. personelin ailelerinin ülkeyi terk etmeleri direktifi verilmiþti. "HAMA'DA AYAKLANMA BASTIRILDI" Suriye televizyonu ise geçen hafta ordunun tanklarla girdiði ve askerlerin rastgele ateþ açtýklarý bildirilen Hama kentinden, müdahale sonrasýnda ilk kez görüntüler yayýmladý. Görüntülerde yanmýþ yýkýlmýþ binalar, müdahalenin izlerini taþýyan caddeler yer aldý. TV yayýnýnda, "kentteki ayaklanmanýn bastýrýldýðý" belirtildi. Bazý kaynaklara göre, kentte bir haftada 100 kiþi ölürken, bazý insan haklarý kuruluþlarý bu rakamý 250'ye kadar yükseltiyor. Rakamlarýn kesinleþtirilmesi, kent sakinlerine ve hastane kaynaklarýna ulaþmaktaki güçlükler nedeniyle mümkün olamýyor. Kentin 600 bin olan nüfusunun dörtte birinin kaçtýðý belirtilirken, bir kent sakini AP'ye, camilere gitmeye korktuklarýný çünkü ordunun buralarý hedef aldýðýný ileri sürdü. Kentte dün gösteri yapýlmadýðý sanýlýyor. Fýrýnlarýn ve eczanelerin kapalý olduðu kentte insani durumun felaket boyutuna ulaþtýðý kaydedildi. Ramazanýn ilk cumasýnda Suriye'nin çeþitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin ateþ açmasý sonucunda ölenlerin sayýsýnýn en az 18 olduðu bildirildi. Ossa, kuþatma altýndaki Hama kentiyle çevresinde ise 5 sivilin öldüðünü kaydetti. Suriye'deki geliþmeleri izleyen Yerel Koordinasyon Komitesi de bugün yaptýðý açýklamada, Ossa'nýn verdiði rakamlarý doðruladý. Suriye devlet televizyonunda da Hama kentindeki yanmýþ binalarý, enkaz haline gelmiþ caddeleri gösteren görüntüler yer aldý. Hiroþima'da 66. Acý yýldönümü Japonya'nýn Hiroþima kentine atom bombasý atýlmasýnýn 66. yýlý Hiroþima kentinde Japonya Baþbakaný Naoto Kan'ýn da katýldýðý bir törenle anýldý. Hiroþima Barýþ Mezarlýðýnda düzenlen anma töreni, ABD'nin Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda atom bombasýný attýðý saat olan 08.15'te (TSÝ 02.15) bir dakikalýk saygý duruþuyla baþladý. Mezarlýða sarý çiçeklerden oluþan bir çelenk býrakan Kan, Joponya'nýn Hiroþima'da yaþanan dehþetin bir daha tekrarlanmayacaðýna iliþkin verdiði sözü yineledi. Atom bombasýnýn etkisiyle harabeye dönen bir bina kubbesinin iskeleti önünde her yýl düzenlenen dini aðýrlýklý törende, ellerinde Budist ibadetlerinde kullanýlan tespihler tutan kalabalýk baþlarýný eðerek saldýrýda hayatýný kaybedenleri andý. ABD'nin Ýkinci Dünya Savaþýný bitirmek amacýyla Japonya'nýn Hiroþima kentine attýðý ilk atom bombasý sonucu 350 bin nüfuslu kentte 140 bin kiþi hayatýný kaybetmiþti. Bombanýn neden olduðu radyasyon sonucu ortaya çýkan, nesilden nesile geçen genetik hastalýklar sonucu ise Hiroþima kentinde bugün bile insanlar acý çekmeye devam ediyor. FUKUÞÝMA'DA YAÞANAN NÜKLEER FELAKET Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunaminin neden olduðu Fukuþima Nükleer Enerji Santralindeki nükleer felaket, Hiroþima'da düzenlenen törene de damgasýný vurdu. Törenda yaptýðý konuþmada Fukuþima'da yaþann nükleer felakete deðinen Kan, Fukuþima Nükleer Santralinde yaþanan çekirdek erimelerinin kendisini, Japonya'nýn nükleer enerjiye olan baðýmlýlýðýný sona erdirmesi gerektiði konusunda ikna ettiðini söyledi. Kan, ''Nükleer gücün güvenli olduðu efsanesi hakkýnda ciddi þekilde düþüneceðim, kazanýn nedenleri ve güvenliði saðlamak için esaslý tedbirler alýnmasýyla, nükleer enerji santrallerine olan baðýmlýlýðýn azaltýlmasý konularýnda tam bir inceleme yapacaðým ve nükleer santrallere ihtiyaç duyulmayan bir toplumu amaçlayacaðým'' diye konuþtu. Konuþmasýnda Japonya'nýn yenilenebilir enerji kaynaklarýný benimseyeceði ve nükleer enerjiye daha az itibar edeceðine iliþkin verdiði sözü tekrarlayan Kan, ''Japonya ayrýca enerji politikasýný en baþtan tekrar ele almak için çalýþýyor. Nükleer enerjinin güvenli olduðu efsanesine inandýðým için derin bir üzüntü duyuyorum'' dedi. Törende konuþan Hiroþima Valisi Kazumi Matsui de Fukuþima krizinin halký derinden yaraladýðýný vurgulayarak, Tokyo yönetiminin halkýn güvenini yeniden kazanmak için çalýþmasý gerektiðini söyledi. Kendisi de Hiroþima'ya atýlan atom bombasýndan etkilenen bir ailenin çocuðu olan Matsui, ''Japon hükümeti bu gerçeði samimi bir þekilde kabul etmeli ve enerji politikasýný derhal gözden geçirmelidir'' dedi. Matsui'nin Fukuþima'daki nükleer felakete deðinen konuþmasýyla, onlarca yýldan beri ilk kez bir Hiroþima valisi, geleneksel olarak her yýl düzenlenen anma töreninde Japonya'nýn nükleer enerji geliþtirme politikasýný sorgulamýþ oldu.

15 7 Aðustos 2011 Pazar 15 Oero Trading Ltd.'in katkýlarýyla Makedonya'ya giden Kemal Türker'in ilk maçý ertelendi Kemal'e Makedonya'da yaðmur engeli n Sponsorluðunu Mr. Brown'un üstlendiði Kemal Türker'in Fransýz rakibi Raphael Coin ile dün yapmasý gereken karþýlaþma, aþýrý yaðmur nedeniyle ertelendi Oero Trading Ltd. "Mr. Brown" markasý ile sponsor olduðu, Tenis Federasyonu'nun 1 numaralý tenisçisi Kemal Türker'in ilk günkü karþýlaþmasý oynanamadý. Uluslararasý Tenis Federasyonu'nun Makedonya'nýn baþkenti Üsküp'te düzenlediði NOTEL Açýk Tenis Turnuvasý'nýn ilk gününde yaðan yoðun yaðmur, karþýlaþmalarýn ertelenmesine neden oldu. Turnuvanýn ilk gününde dün ilk karþýlaþmasýný saat 11.00'de yapmasý gereken Kemal Türker'in Fransýz rakibi Raphael Coin ile dün yapmasý gereken karþýlaþmasý da, aþýrý yaðmur nedeniyle ertelenenlerden biri oldu. Günü boþ geçirmeyen Kemal Türker, Türkiye 16 Yaþ Milli Takým Antrenörü gözetiminde 2 saat antrenman yaptý. Kemal Türker, 8-12 Aðustos 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþecek 4 günlük NOTEL Açýk Tenis Turnuvasý'nýn 16 Yaþ Kategorisi'nde mücadele edecek. Halit Türkel cimnastik ile anýldý n Milli Sporcular ile Ritmik Cimnastik Sporcularýnýn gösteri yaptýklarý etkinlikte, 80 alt yapý sporcusu Monitör Test Yarýþlarý'nda baþarýlý olmak için mücadele etti KKTC Cimnastik Federasyonu dün düzenlediði etkinlikte KKTC Cimnastik Federasyonu Baþkaný Fatoþ Türkel'in geçtiðimiz yýl kaybettiði eþi Merhum Halit Türkel'i andý. Cimnastik Federasyonu Salonu'nda saat 10:00-12:00 arasýnda Halit Türkel Anýsýna gerçekleþtirilen etkinlikte Milli Sporcular ile Artistik - Ritmik Cimnastik sporcularýnýn gösterileri yanýnda 80 alt yapý sporcusu Monitör Test Yarýþý'nda baþarýlý olmak için mücadele etti. Etkinlikte ayrýca Artistik Cimnastik Minik I. Kategorisinde altý sporcunun dört alette FÝG kurallarýna uygun olarak yaptýklarý gösteriler büyük beðeni topladý. Etkinliðin sonunda düzenlenen törende, etkinliðe katýlanlara ve baþarýlý sporculara ödüllerini Cimnastik Federasyonu Baþkaný Fatoþ Türkel ile yönetim kurulu üyeleri, merhum Halit Türkel'in ailesi ve kulüp baþkanlarý verdi. Monitör Test Yarýþ neticeleri þöyle: Minik I. Erkekler: 1. Kemal KONDOZ 2. Mustafa Gökalp ASLAN 2. Zeki ESENDAÐLI 3. Kuzey BAYKARA Monitör Test Neticeleri: ( ) yaþ Erkekler: 1. Çaðlar GEVREK 2. Ahmet ÞÝMÞÝR 3. Cemal ÖZATA ( ) yaþ Kýzlar: 1. Þayan PEHLÝVAN 2. Nehir ÖZERKAN 3. Irmak TÜCCAROÐLU ( ) yaþ Erkekler: 1. Mustafa SAKALLI 2. Hüseyin TOMAK 3. Hasan SAKALLI ( ) yaþ Kýzlar: 1. Ýdal ÇUKUROVALI 2. Sýla ATEÞ 3. Ýlayda KOÇ KAYIP DÝPLOMA Kurtuluþ Lisesi nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Umut Raþit Karahan SATILIK Serdarlý'da bulunan spor salonunun komple malzemeleri uygun fiyata satýlýktýr MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg SATILIK KAMYON 90 model Scania tekerlekli kamyon satýlýktýr KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) HAMÝTKÖY'DE SATILIK EMLAK 1-Bodrum katý, 131 metrekare 2-Zemin kat 3+2 daire 3-Birinci kat 3+2 daire 4-Ýkinci kat projesi yapýlmýþ, problemsiz koçan, inþaata hazýr... Müracaat Tel: ÝLAN Tereke No: 132/11 Maðusa Kaza Mahkemesinde. Tereke Tenfiz Salahiyeti. Maðusa'lý Hüseyin Cemal Tacar n/d Hüseyin Ali Ahmet Tacar'ýn meselesi hakkýnda. Malumunuz olsun ki Maðusa sakinlerinden tarihinde vefat eden Hüseyin Cemal Tacar n/d Hüseyin Ali Ahmet Tacar'ýn 287 nolu vasiyetnameye baðlý olarak Vasiyeti tenfiz memuru (Executor) olarak Müstedi Aktan Tacar atanmak üzere Maðusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkilisi Mukayyitliðine istida dosyalanmýþ bulunmaktadýr. Eðer siz yapýlan istidaya itiraz etmek istiyorsanýz ihbarnamenin tarafýnýza tebliðinden (8) gün zarfýnda itirazýnýzý Maðusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyidine yapmalýsýnýz. NOT: Ýtiraz þahsen veya Avukat vasýtasý ile yazýlý olarak yapýlmalýdýr. Yapýlacak itirazýn Maðusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyidine ve Mukayyit tarafýndan imzalý ve tasdikli bir suretini de Müstedinin kendisine ve/veya teblið adresine ayni günde vermek ve/veya teblið ettirmek sureti ile yaptýrýlmalýdýr. 1. Osman Tacar Avustralya - Adresi meçhul-tarafýna AKTAN TACAR (Tereke Ýdare Memuru sýfatýyla) SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: PAKETÇÝ ARANIYOR Yeni açýlan Starfull döner salonuna paketçi aranýyor Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

16 Almanya'da Stuttgart lider Almanya Bundesliga'nýn ilk haftasýnda bugün oynanan karþýlaþmalardan sonra, kendi sahasýnda Schalke 04'ü 3-0 yenen Stuttgart liderliðe oturdu. Sahasýnda Kaiserslautern'i 2-0 yenen Werder Bremen ikinci olurken, Hamburg'u dün 3-1 maðlup eden Borussia Dortmund ise 3. sýrada bulunuyor. n Maðusa Türk Gücü'nün yeni transferi Nijeryalý Pius Nelson Ikedia, sergilediði futbol ve attýðý gol ile karþýlaþmayý izleyenlerin gözünü doldurdu n Dün oynanan hazýrlýk maçlarýnda Kaymaklý Gençlik Gücü'nü 4-2, Lefke de Göçmenköy'ü 1-0 maðlup etti Futbol Sezonu'na iddialý hazýrlanan Maðusa Türk Gücü dün Düzkaya ile bir hazýrlýk karþýlaþmasý yaptý. Karþýlaþmayý MTG 6-0 kazandý. Geçtiðimiz sezonu 9'uncu sýrada tamamlayan MTG ile 10'uncu sýrada tamamlayan Düzkaya arasýndaki mücadelede, karþýlaþma boyunca üstün olan taraf konuk ekip MTG idi. Yeni transferi Nijeryalý Pius Nelson Ikedia, Maðusa da Ikedia sevinci karþýlaþma boyunca sergilediði futbol ile göz doldurdu ve karþýlaþmayý izleyen herkesin beðenisi kazandý. Düzkaya Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu, MTG Baþkaný Halil Falyalý, Asbaþkan Yahya Kurt ve MTG futbolcu eþlerinin de izledikleri hazýrlýk karþýlaþmasýnýn ilk yarýsý, MTG'nin 1-0'lýk üstünlüðünde kapandý. Ýkinci yarýdaki üstünlüðünü yine gol ile süsleyen MTG, bu kez gole doymadý. Üst üste atýlan gollerle, MTG sahadan 6-0 gibi farklý bir skorla galip olarak ayrýldý. MTG'nin gollerini Jaques (2), Ýkedia, Erdoð, Turgut ve Yasin kaydetti. MTG'nin Olive Tree'deki hazýrlýk kampý bugün tamamlanacak. KAYMAKLI: 4-GG: 2 Dün baþkent okullar sahasýnda oynanan Küçük Kaymaklý-Gençlik Gücü arasýndaki karþýlaþmada yeþil-siyahlýlar maçý 4-2 kazandý. Küçük Kaymaklý'nýn yeni transferi Ertaç rakip kaleye 3 gol kaydederken diðer gol Hamis'den geldi. Gençlik Gücü'nün 2 golü ise Özgür Ongun'dan geldi.. LEFKE DEN GÖÇMENKÖY'E TEK GOL Ýlk kez bu yýl 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Göçmenköy, hazýrlýk maçýnda Lefke'nin konuðu oldu. Karþýlaþmayý Lefke 1-0 kazandý. Karþýlaþmanýn ilk devresinde, kaleye uzak bir yerden attýðý þutta topu filelere buluþturan Cahit, bu golle takýmý Lefke'nin karþýlaþmadan 1-0 galip ayrýlmasýný saðladý. Lefke'den Kasým, Gee ve Yakup; Göçmenköy'den ise, Toguz, Borga sergiledikleri futbolla beðeni topladýlar. Elde ettiði bu galibiyetle menekþe beyazlý ekip Lefke, bugün gideceði bir haftalýk hazýrlýk kampýna moral depolayarak gitmiþ oldu. Derviþ Miþon anýsýna bu yýl 7'inci düzenlenen plaj hentbolu turnuvasýnda finaller bugün oynanacak Plaj hentbolunda final günü n Derviþ Miþon Plaj Hentbolu Turnuvasý'nda finaller bugün oynanýyor. Kocareis Holiday Village'de gerçekleþen turnuvanýn yarý final maçlarý öðlen baþlayacak ve ardýndan üçüncülük ile þampiyonluk maçlarýna geçilecek Ralli severler bu gece Kermiya'da sabahlayacak Asfaltlar inledi n Gece boyunca devam eden "Dünya Oto Mercedes Benz Rallisi"nin ilk startýný Baþbakan Ýrsen Küçük verdi. Rallide 13 araba start aldý Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu tarafýndan düzenlenen KKTC Ralli Þampiyonasýnýn 5'inci ayaðý olan "Dünya Oto Mercedes Benz Rallisi" dün start aldý. Gece boyunca saat 24.00'e kadar devam eden "Dünya Oto Mercedes Benz Rallisi"nin ilk startýný Baþbakan Ýrsen Küçük verdi. Sembolik startýn ardýndan, yarýþa katýlan 13 araba saat 18.15'den itibaren tek tek start aldýlar. Ülkemizin tek asfalt rallisi olan "Dünya Oto Mercedes Benz Rallisi" Kermiya Özel Etabý'nda gerçekleþti. Merhum milli hentbolcu Derviþ Miþon anýsýna düzenlenen plaj hentbolu turnuvasýnýn finalleri bugün yapýlacak. Maðusa'da Kocareis Holiday Village'de düzenlenen ve bu yýl 7'incisi yapýlan Derviþ Miþon Plaj Hentbol Turnuvasý'nda ilk iki günün ardýndan bugün öðlene kadar oynanacak son maçlarýn ardýndan finallere geçilecek. Derviþ Miþon anýsýna 7.plaj hentbolu turnuvasýna Türkiye'den erkeklerde Antalya Akdeniz Üniversitesi, Dumlupýnar Üniversitesi, Köyceðiz, Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi, Eskiþehir ve Ýzmir mücadele ediyor. Kadýnlarda ise Köyceðiz, Dumlupýnar Üniversitesi ve Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi takýmlarý yer alýyor. Turnuva, merhum Derviþ Miþon'un yýllarca kazandýðý "Centilmenlik ödülleri" esas alýnarak dostluk ve kardeþlik çerçevesinde gerçekleþiyor. 7.Derviþ Miþon Plaj Hentbolu Turnuvasý II.gün sonuçlarý: Cyprus Stone-Çankaya Milli Piyango: 2-1 Toplama Team-ODSK: 2-0 Handball Wizards-Çankaya Milli Piyango: 0-2 Cyprus Stone-UKÜ: 0-2 Beach Warriors Mesan-Ýsder: 2-1 Akdeniz Ünv.-Lord Of The Beach: 1-2 Cyprus Life-UKÜ: 2-1 Stlye Ýzmir-Ýsder: 2-0 Dumlupýnar Ünv.-UKÜ: 1-2 Cyprus Life-China Bazaar: 1-2 Dumlupýnar Ünv.- Ord Of The Beach: 1-2 Stlye Ýzmir-Toplama Team: 2-0 Köyceðiz-Cyprus Life: 0-2 The Garetda-Akdeniz Ünv.: 0-2 Köyceðiz-Beach Warriors Mesan: 2-1 Ýsder-Toplama Team: 2-0 Dumlupýnar Ünv.-China Bazaar: 0-2 Esentepe-Cyprus Life: 2-0 UKÜ-Eskiþehir Halk Eðitim: 1-2 Lord Of The Beach-The Garetda: 2-1 Mehmetçik Aðaoðlu- Özcoþkun Ltd.: 1-2 Ýsder-Eskiþehir Halk Eðitim: 0-2 Köyceðiz-ODSK: 2-0 Hotca Kaporta-The Garetda: 0-2 China Bazaar-Esentepe: 0-2 Toplama Team-Beach Warriors Mesan: 0-2 Köyceðiz-Esentepe: 0-2 Hotca Kaporta-Akdeniz Ünv.: 0-2 Köyceðiz-Ýsder: 2-0 ODSK-Beach Warriors Mesan: 0-2 Dumlupýnar Ünv.-Esentepe: 2-0 UKÜ-China Bazaar: 0-2 Dumlupýnar Ünv.- Hotca Kaporta: 2-1 ODSK-Stlye Ýzmir: 2-1 UKÜ-Köyceðiz: 2-0 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: -TÜRKİYE SON YILLARDA SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK REFORMLAR YAPARAK BİRÇOK UYGULAMA BAŞLATTI SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3559 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR UZMAN SORUSU 1974'ten sonra portokalý biz yedik, üzümü de Rumlar yedi... Doðalgaz ve petrolü ise yabancýlar yutacak, Rumlar payýný alacak ve biz de kör talihimize yanacaðýz þimdi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA. Sýcaklýk kýrk derece... Þeytan diyor ki, ne duruyorsun be... At kendini denize... Yelken ol, kürek ol, balýk ol, su ol... Git yüreðinin götürdüðü yere... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME Bir kere daha anladýk iþte... Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletin olabilirdi, eðer direksiyon baþýnda olanlar direksiyon hakimiyetini bu kadar kaybetmeseydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011

Detaylı