Ak ll tahtada ak ll e itim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ak ll tahtada ak ll e itim"

Transkript

1

2 Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü. Bu say m zda hem ak ll tahta uygulamalar na hem de ald m z bu ödüle genifl yer ay rd k. Bir di er ana konumuz ise flenlikler. Do a Koleji ö rencileri, salça yap m ndan yo urt yap m na, reçel yap m ndan eriflte yap m na kadar her hafta de iflik bir flenlik düzenliyor. fienlikler, derslere hayat kat yor. Ö renciler ak ll tahtada gördükleri daire yi, eriflte yapmak üzere sofra tahtas nda açt klar yufkada da görüyorlar. Ak ll tahta ve sofra tahtas birbirini tamaml yor. Gelenek ve gelecek iç içe geçiyor. Do a n n fark da bu iflte! çindekiler Do a Koleji Kurucusu Fethi fiimflek: Geçmifl al flkanl klarla e itim olmaz! Dünya Teknoloji Ödülü Do a Koleji nin Ak ll tahta dönemi bafllad Anaokulunda özgün ve özgür bir model E lenirken ngilizce Okul öncesi e itimde devrim: çoklu zeka Do a anaokullar daha yak n n zda Ataflehir Do a Anaokulu Çiftehavuzlar da Do a c v lt lar Görkemli T-MBA galas Yönetmeyi ö reniyorlar En büyük ö retmen do a Mutlu çocuklar ö renir Harikalar diyar : Do a ülkesi Do a da sürekli flenlik var Baflar n n anahtar Do a Koleji Bu çocuklar çokdilli Kap lar açan Almanca e itimi Do a ö rencileri Çince konufluyor Yeni bir Do a kampüsü; Yakac k Do a Koleji Avrupa Yakas ndaki ilk ve tek Do a kampüsü: Sar yer Do a Koleji Burçin Orhon Bale matematik zekas n gelifltirir Basketbolcular Türkiye flampiyonu Do a Koleji K z Basketbol Tak m 2008 Türkiye fiampiyonu Do a Koleji K z Voleybol Tak m 2008 Dünya 3.sü ve Türkiye fiampiyonu Bu ders dünyada tek Do a da eskrim heyecan Hentbolcü k zlar flampiyonlu a uzan yor Do a n n lastik k zlar Do a n n alt n kulac : Kaan Kartingten F1 pistlerine do ru Judoda flampiyon Do a Koleji Acarkent te do al buz pisti Do a enerjisiyle y ld z futbolcular yetifliyor Kardefl okul Mülheim den Do a örnek eko okul Do a Ö renci Meclisi TBMM de Do a n n yavru TEMA c lar ifl bafl nda Do a ö rencileri: Susuz bir dünya istemiyoruz! Do a da lale zaman Velilerin gözünden Do a Koleji Özkan U ur ve ailesi: Okul sadece ders de ildir Canan Leslie Anderson: Her çocuk bir enstrüman çalmal ET fiirketler Gurubu CEO su Haz m Ellialt : Do a, tecrübe ve gençli in harman Çocuklar n en mutlu günü; 23 Nisan Daha do ru kariyer tercihi için: Meslekleri tan yal m Çözüm odakl rehberlik anlay fl Ölçmeden geliflim sa lanmaz! Do a web sitesi Do a n n gücünü gösterir Güvenli tafl ma, kontrollü yolculuk Tasar m, Uygulama ve Editoryal Üretim: Tetra letiflim Hizmetleri Ltd. fiti. Adres: Halaskargazi Cad. Sait Kuran fl Merkezi No:301 Kat: 5 fiiflli - stanbul Tel: / Faks: Web: Bol oksijen, bol mutluluk Bültenimiz 1455 say l Tebli ler Dergisi nde yay mlanan Okullarda ç kar lacak Dergi, Gazete ve Y ll klar Hakk nda Yönetmelik e uygun olarak haz rlanm flt r.

3 Vizyon Do a Koleji nin kurucusu Fethi fiimflek, e itim iflletmecili i alan nda 25 y ld r faaliyet gösteren deneyimli bir isim. Do a Koleji ve English Time gibi birçok baflar l e itim kurumunun arkas nda onun imzas var. Dünyada e itimden çok e itim iflletmecili inin sorunlar yaflad n vurgulayan Fethi fiimflek, bunlar aflabilmek için küreselleflme gerçe inin iyi anlafl lmas ve e itimin de t pk borsa gibi saat bafl güncellenmesi gerekti ine inan yor. Do a Koleji Kurucusu Fethi fiimflek: Geçmifl al flkanl klarla e itim olmaz! stanbul Atatürk E itim Enstitüsü Fizik Kimya Biyoloji ö retmenli i bölümünden mezun olan Fethi fiimflek, 1979 y l nda ö retmen ve giriflimci olarak özel e itim sektörüne girer. K sa zamanda büyük baflar lara imza atan Fethi fiimflek ve ekibi, öncelikle bir dünya markas haline gelen English Time Dil Okullar n kurar y l nda Beykoz kampüsüyle karfl laflmas n n ard ndan da rotas n özel okul iflletmecili ine kayd r r. Bu baflar l giriflimleri, yeni iflletmeler ve yeni baflar lar takip eder. Do a Koleji yle ülkemizdeki e itim sistemine yepyeni bir soluk getiren Fethi fiimflek le e itimi ve e itim iflletmecili ini konufltuk. Önlü ünüzü devrettiniz ve iflletmecili e geçtiniz. Özlüyor musunuz ö retmenli i? Özlemek ne kelime ç ld r yorum adeta. Hayat m sorumluluklarla geçti. Baz kitaplarda mutlu oldu unuz ifli yap n gibi ö ütler okuyorum. Do rudur, bütün bunlara hak veriyorum ama bana bencillik gibi geliyor. Benim en zevk alaca m fley kiflilik bir s n fa girip ö rencilerin gözlerindeki fl lt y yakalayarak ders anlatmakt r. Bundan daha mutluluk verici bir fley olamaz. Ama sosyal sorumluluk dedi imiz bir kavram da var. Toplumda üstünüze düflen rolü be enmeme yetkisine sahip de ilsiniz. Daha zevk ald n z alanda kal p daha zor olan görevlere talip olmamak bence bencilliktir. Seçim hakk tamamen bende olsayd hayattaki en son seçimim patronluk olurdu herhalde. Ama oynamam gereken rol bu ise bundan kaç fl n olmayaca n bilirim. flletmeci olarak kendinizi nas l görüyorsunuz? Baflar l m s n z? Biz kurum olarak baflar l m y z, de il miyiz, bu iflletme tarihinin verece i bir karar. Ancak Fethi fiimflek baflar l m d r diye sorarsan z, bana göre süreçlerin bana sundu u olanaklarla, elde etti im sonuçlar aras nda çok paralellik yok, dolay s yla kendimi çok az baflar l buluyorum. Bu toplum bana 30 y l boyunca vermifl, acemiliklerime katlanm fl. Art k 30 y ll k iflletme e itimini sonuca dönüfltürme zaman 02 OKS JEN

4 Vizyon geldi. Bunu kendime bir sorumluluk olarak ald m. Bugüne kadarki baflar lar de il de bundan sonrakileri daha iyi yapmam gerekiyor diye düflünüyorum. Bunald n z anlar olmad m? Süreçler ve içinde bulunulan konum çok e iticidir. Süreçleri do ru alg lamak ve bunlarla etkileflim içinde olmak baflar n n anahtar d r. flletmeler de canl mekanizma gibidir, bizdeki gibi birtak m süreçler yaflarlar; çocukluk, ergenlik, gençlik dönemleri vard r. Nas l ki gençlikte ergenlik bunal m yaflan r, ayn flekilde iflletme ergenli i denilen bir durum da söz konusu. Do ru ad m için ne yapmal y m, Hangisi do ru? gibi sorular bu bunal ma iflaret eder. Ben de 2004 y l nda bunu yaflad m. fl hayat na girdikten belli bir süre sonra yönetim dan flmanl na ihtiyaç duyuyorsunuz. Neticede kimya ö retmeniyim ama bir operasyonu yönetiyorum. Bu dönemde, Jim Collins in yiden Mükemmele adl kitab n keflfettim. Baflucu kitab m oldu, bütün s k nt lar m ve kavramsal kaoslar m netli e kavuflturdu. Türkiye ve dünyada e itimin sorunlar nelerdir? Dünyada e itimden çok e itim iflletmecili inin sorunlar var. E itimin ve e itimcinin de sorunu yok. Çok iyi e itimciler yetiflebiliyor. Ama e itim yönetimi tüm dünyada çok sorunlu bir aland r ve bana göre kesinlikle iflletme biliminin konusudur. Bu alanda en ça dafl kavramlar kullanmam z gerekiyor. Günün ekonomik ve yönetim sistemiyle örtüflen kavramlar n, e itim yönetiminde de kullanman z gerekiyor. Örne in yaz l m faaliyeti yaparken iflletme biliminin en modern kavramlar n kullan yoruz. Ama e itimi yönetirken neden babadan kalma, geleneksel yöntemleri kullan yoruz. E itim yönetimi, toplumun en kritik noktas d r asl nda. Fizik nas l bir bilimse iflletme de bir bilimdir. Herkes fizi e ayk r hareket etmekten kaç n yor. Ayn flekilde iflletme kurallar na ayk r hareket etmekten de kaç nmak gerekir. Topluma bu bilincin verilmesi gerekir. flletme bilimi, de er üretebilmek için nas l hareket etmemiz gerekti ini gösterir. Bu de- er, sadece ekonomik de er anlam na da gelmez. 10 y l önceki kavramlarla günümüzde herhangi bir de er üretmek mümkün de il. Çünkü çok h zl bir de iflim yaflan yor. De iflimin paradigmas küreselleflmeye odakl d r. Küreselleflme olgusu her gün yeni bir fley ç kar yor. Üstüne üstlük e itim, ça ndan ba ms z, ekonomik koflullardan soyutlanacak bir fley de il. E itim sektörü olarak biz, var olan ekonomiye insan kayna üretiyoruz y l önce sanayi toplumuna insan kayna üretirken flimdi bilgi toplumuna, iletiflim toplumuna ve küreselleflen dünyaya insan kayna üretiyoruz. Geçmiflin paradigmalar yla bugün e itim yapamay z. E itimin saat bafl güncellenmesi gerekiyor. Çünkü saat bafl dünya de ifliyor. Borsa nas l saat bafl de ifliyorsa kavramlar da saat bafl de ifliyor. New York Borsas ndaki bir t k Türkiye yi, Çin Borsas ndaki bir t k tüm dünyay etkiliyor. Küreselleflmeyi en iyi ekonomi alg l yor. Ayn flekilde e itim de alg lamal. Do a y hayata geçirme fikri nas l olufltu sizde? O günleri de anlatabilir misiniz? Do a Okullar için ilk yat r m 2001 y l nda yapt k. Beykoz Do a Kampüsü nü ilk gördü ümde çok heyecanland m. Kelimenin tam anlam yla buraya afl k oldum. Zaten do a aflk ; toprak ve tar m sevgim çocuklu umdan geliyor. fl ciddiye binip yat r m aflamas na gelince ekibimizde bir görüfl ayr l yafland. Buran n ekonomik bir de ere dönüflemeyece ini söyleyenler ç kt. O zaman 20 y ld r size hizmet eden bir patronunuz var. Ço u patron ne yap yor? Çiftlik kuruyorlar. Milyon dolarlar harcay p malikane yap yorlar. Say n ki Fethi fiimflek kendine bir çiftlik yapt, malikane kurdu. Ama bunu bireysel kullanmak istemiyor. Bunu toplumla ve çocuklarla paylaflmak istiyor. Buraya bir okuldan ziyade bir çiftlik olarak bak n. Bu çiftlik bir gün okul olursa harika olur. Olmazsa sorumluluk bende kal r diyerek inisiyatif kulland m. fiu an geldi imiz noktada benden yana oy kullananlar hakl ç kt. Beykoz kampüsünde 700 çocuk ö renim görüyor. Di er kampüslerden de günübirlik gelenlerle 6 bin ö renciye ulafl l yor. Hiçbir çiftlik bu kadar fonksiyonel de ildir. Hiçbir çiftlik bu kadar sosyal sorumluluk üstlenmemifltir. Beykoz Do a n n bize katt de er, bizim ona katt m z de- erin çok üstündedir. Fethi fiimflek Ö retmenli i özlüyorum Benim en zevk alaca m fley kiflilik bir s n fa girip ö rencilerin gözlerindeki fl lt y yakalayarak ders anlatmakt r. Bundan daha mutluluk verici bir fley olamaz. Ama sosyal sorumluluk dedi imiz bir kavram da var. Toplumda üstünüze düflen rolü be enmeme yetkisine sahip de ilsiniz. Daha zevk ald n z alanda kal p daha zor olan görevlere talip olmamak bence bencilliktir. OKS JEN 03

5 E itim Bilginin sonsuzlu unu içinde tafl yan ak ll tahtalar tüm s n flar nda hayata geçiren Do a Koleji, dünyada teknolojiyi en iyi kullanan e itim kurumlar aras nda birinci seçilerek Mükemmeliyet Merkezi ödülüne lay k görüldü. Ödül töreni, Acarkent Do a Koleji nde gerçeklefltirildi Dünya Teknoloji Ödülü Do a Koleji nin Ödül töreninde, Okay Temiz yönetiminde Do a Koleji ritim grubu da gösterileriyle izleyenleri büyüledi. 04 OKS JEN E itimde son teknolojinin tüm olanaklar n ö retmen ve ö rencilerine sunan Do a Koleji, yenilikler konusunda s n r tan m yor. Radikal bir kararla Ak ll Tahta Teknolojisi ni e itim y l nda 352 s n f nda hayata geçiren Do a Koleji, bir ilki daha gerçeklefltiriyor ve dünyada teknolojiyi en iyi kullanan okullara verilen Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence) ödülünü al yor. nteraktif e itim teknolojisi gelifltirmede dünya lideri olan Promethean firmas n n verdi i ödül, her y l dünya çap nda 3500 e itim kurumu aras ndan yap lan de erlendirmeyle sahibini buluyor. On y l aflk n süredir verilen ve art k geleneksel hale gelen Mükemmeliyet Merkezi ödülünü, bugüne kadar sadece ngiltere ve Amerika daki e itim kurumlar almaya hak kazan rken, bu y l ilk kez bir Türk kurumu, Do a Koleji tüm s n flar nda baflar yla uygulad Ak ll Tahta Teknolojisi sayesinde bu ödülü elde ediyor. DÜNYANIN EN TEKNOLOJ K OKULU Acarkent Do a Koleji nde gerçeklefltirilen ödül töreninde Promethean n E itim Stratejilerinden Sorumlu CEO su Stephen Jury ile Avrupa E itim Müdürü Marlene Smith haz r bulunurken, stanbul Vali Yard mc lar Hikmet Dinç ve Feyzullah Özcan, stanbul Milli E itim Müdür Vekili Sadettin Pircio lu, Beykoz Kaymakam Ayd n Ergül, Beykoz Belediye Baflkan Muharrem Ergül, Beykoz lçe Milli E itim Müdürü Neflat Yayla, Sar yer lçe Milli E itim Müdürü Metin Afl k, Kad köy lçe Milli E itim Müdürü fienol Genç ise protokolde yer alan isimler oldu. Törende konuflma yapan stanbul Vali Yard mc s Hikmet Dinç, Türk e itim sistemini dünya standartlar na oturtma yolunda h zl ad mlar atan Do a Koleji ne teflekkür ederek, ö renci merkezli e itim anlay fl nda biliflim teknolojilerini kullanman n önemine iflaret etti.

6 E itim Fethi fiimflek, Stephen Jury den ödülü al rken MÜKEMMEL YET MERKEZ ; DO A KOLEJ Törende söz alan Promethean CEO su Stephen Jury, Do a Koleji için tüm dünyaya örnek gösterilebilecek bir okul de erlendirmesini yaparak, güçlü liderlik özelli inden dolay Do a y tebrik etti. Daha sonra ak ll tahtan n avantajlar na de inen Jury, bu teknolojinin sa lad kolayl klar genel bafll klar alt nda özetledi. Promethean CEO su, yapt konuflman n ard ndan Do a Koleji kurucusu Fethi fiimflek e Mükemmeliyet Merkezi ödülünü verdi. Do a Koleji Genel Müdürü U ur Gazanker de törende Her S n fta Ak ll Tahta projesine katk lar ndan dolay Promethean Türkiye Distribütörü Sürat E itim Araçlar na teflekkür plaketi sundu. B LG N N SONSUZLU U SINIFLARDA Do a Koleji, ö rencilerine ak ll tahta uygulamas yla bilgiye kolay ulafl m, interaktif e itim ve teknolojiyle erken yaflta tan flma f rsat sa l yor. Ö retmen ve ö rencilere s n rs z görsel, iflitsel ve dokunsal olanaklar sunan bu tahtalar ile de iflik ö renme tarzlar na hitap edilebiliyor. Derse kat l m art rmak için kullan lan ak ll tahtalar, ö rencinin baflar s n üst noktalara tafl mada kilit role sahip. Bu teknolojinin sundu u modern e itim imkânlar sayesinde her geçen gün daha baflar l bir nesil yetiflebiliyor. Ak ll tahtalar n haf zas nda Milli E itim Bakanl n n haz rlam fl oldu u program yüklü olarak bulunuyor. Bu teknoloji ile ö renciler, s n f ortam nda yap lmas imkans z olan deneyleri ve çal flmalar sanal ortamda gerçeklefltirebiliyor. Her türlü haritaya kolayca ulaflabiliyor, matematiksel denklemleri örnekleyebiliyor ve üç boyutlu geometrik flekiller sayesinde konular daha kolay kavrayabiliyorlar. Ak ll tahta, e itim alan d fl nda baflka alanlarda da art de erler yarat yor. Bunlardan birisi de ders yoklamalar n n sanal ortamda yap labilmesi. Böylece okul yöneticilerine ve gerekti i durumlarda velilere an nda bilgi ulaflabiliyor. 40 dakikal k ders 15 dakikada bitebiliyor Do a Koleji yöneticileri ve e itim kadrosu ad na Mükemmeliyet Merkezi ödülünü alan Fethi fiimflek; Türkiye de e itim belli bir aflama kazand. Böyle bir ödülün okulumuza verilmesi bizim için büyük anlam tafl yor.baflar m z n hakl gururunu yafl yoruz diyerek duygular n dile getirdi. Ak ll tahtan n e itimde amaç de il, araç oldu unu da söyleyen fiimflek, bu sistemin ö retmeni daha aktif hale getirdi ini vurgulad. Ak ll Tahta Teknolojisi hakk nda görüfllerini paylaflan Do a Koleji Genel Müdürü U ur Gazanker ise, sezonunda pilot uygulamayla yola ç kt klar n belirtti. Bu y l ise gemileri yakarak ciddi bir karar ald k ve bütün s n flarda ak ll tahta uygulamas n bafllatt k diyen Gazanker, üç ayl k yaz döneminde ö retmenlere uygulamal e itimler verdiklerini anlatt. Ayr ca Do a Koleji nin tüm kampüslerinde bulunan teknoloji lideri ekiplerle e itimlerin sürdü ünü de dile getirdi. U ur Gazanker, ak ll tahtalar n avantajlar n saymakla bitmez fleklinde ifade ederken, öne ç kan yararlar n da flöyle özetledi: Ö retmen 40 dakikal k bir dersi, 15 dakikada iflleyebiliyor. Böylece ö rencilerle daha çok ilgilenebilme f rsat elde ediyor. Özellikle görsel sunum zenginli i yaratmas da ö renmeyi daha etkin k l yor. PROMETHEAN HAKKINDA Dünyan n en büyük e itim teknolojisi sa lay c lar ndan Promethean firmas n n gelifltirdi i nteraktif E itim Sistemleri günümüzde 70 i aflk n ülkede 2,5 milyon çocu a hizmet veriyor. Ö rencileri motive etme, e itme ve de erlendirmede ö retmenleri güçlendiren bu teknolojiler çok say da ödülle taçlan yor: Best ICT product Primary BETT 2002 Award, Best ICT product Secondary BETT 2002 Award, Educational Exporter of the Year Educational Resources Award, Company of the Year Lancashire Evening Telegraph, Marketing Award - Lancashire Evening Telegraph, Deloitte & Touche UK Fast Track 50 listing, Deloitte&Touche European Fast 500 listing. OKS JEN 05

7 E itim Promethean CEO su Steven Jury: Promethean E itim Stratejilerinden sorumlu CEO Steven Jury ve Avrupa E itim Müdürü Marlene Smith, firmalar taraf ndan Do a Koleji ne verilen Center Of Excellence ödülü hakk nda dergimize konufltu. Do a Koleji dünyaya örnek oldu Do a Koleji ni nas l buldunuz? Marlene Smith: Daha önce çal flmalar m z sebebiyle gelmifltim. Do a Koleji nin e itim konseptini çok etkileyici buluyorum. E itimde hem do aya yak n olmak hem de teknolojiyi yo un biçimde kullanmak çok etkileyici. Yenilikçi ve vizyonu olan bir yaklafl m. Center of Excellence ödülünü daha önce kimler ald? Steven Jury: Daha önce bu ödülü Singapur daki bir okula, geçti imiz Ekim ay nda da Pekin deki bir ngiliz okuluna verdik. San r m dünyada daha önce bu baflar y yakalam fl ve ödül alm fl 20 kadar okul var. Promethean Avrupa E itim Müdürü Marlene Smith 06 OKS JEN Do a Koleji ne Center Of Excellence ödülünü vermeye nas l karar verdiniz? Steven Jury: Bizim için önemli olan Do a Koleji nin bu yeni teknolojiyi uygulamak için gösterdi i dikkate de er çabayd. Do a Koleji, bu konuda sadece Türkiye deki di er özel okullar için de il dünyadaki tüm okullar için bir örnek teflkil etti. Teknolojiyi bu kadar baflar l bir flekilde uygulamalar nda ö retmenlerinin becerisi de büyük rol oynad. Ayr ca böyle bir program güçlü bir liderlik becerisi ve vizyon da gerektiriyor. Do a Koleji de buna sahip. Program boyunca Marlene ve di er ortaklar m z Do a Koleji ne gelip araflt rmalar yapt lar ve geliflmeyi rapor ettiler. Bu çabay ve geliflmeyi, her sene yapt m z gibi, dünyan n di er yerlerindeki hatta ngiltere deki okullarla karfl laflt rd k. Do a Koleji çok iyi bir okul. Biz ngiltere de böyle bir okulumuz olmas ndan gurur duyard k. Ak ll tahtalar e itimin hangi seviyelerinde yayg n olarak kullan l yor? Marlene Smith: lkokul ve ortaokullarda yayg n olarak kullan lan teknolojik bir çözüm ama anaokullar nda da kullan l yor. Hatta baz ülkelerde üniversitelerde de kullan l yor. Gerçekten s n r tan mayan bir teknoloji. Sizce okullar nereye kadar dijital hale gelebilir? Steven Jury: Dijital Bilgi Ça nda yafl yoruz. Önemli olan bilgiye ulaflmak de il, do ru bilgiyi seçebilmektir. Marlene Smith: Dijital ça la birlikte inan lmaz bir bilgi ak fl var. Ama bilgi ifllenmedikçe bilim haline gelmiyor. Dolay s yla bilgisayar ve internet yeterli de il. Bir bilginin yararl hale gelmesi için ö rencileri yönlendirecek, onlara rehberlik edecek ö retmenlere her zaman ihtiyaç olacak.

8 E itim Ak ll tahta dönemi bafllad Do a ö rencileri art k tüm dersleri ak ll tahtalarla iflliyor. Projeksiyon, bilgisayar ve tahtadan oluflan bu mükemmel ak ll tahta sistemi, ö retmenlere zaman kazand rd gibi, bilgisayar n gücüyle bilginin sonsuzlu unu s n flara tafl yor. Do a Koleji ndeki tüm s n flar birer teknolojik s n f a dönüfltürüldü. Ak ll tahtalar hakk nda Do a Koleji bilgi ifllem sorumlusu Hamza Y lmaz ve ngilizce ö retmeni Miray Baklac o lu yla konufltuk. Ak ll tahtalar n Do a maceras ne zaman ve nas l bafllad? Ak ll tahtalar iki y ldan beri Acarkent Do a Koleji nde uygulan yordu. Acarkent i pilot kampüs yapt k ve buradaki geri dönüflleri izledik. Ö renciler, ö retmenler çok olumlu de erlendirmeler yapt lar. Bunun üzerine ak l tahtalar tüm kampüslerde ve s n flarda e itim ö retim y l yla birlikte kullanmaya bafllad k. Ak ll tahtalar kullanacak ö retmenlerin haz rl klar nas l oldu? Ak ll tahtalar için gerekli olan üç donan m var; projeksiyon, bilgisayar ve ak ll tahta. Önce bunlar tüm s n flara ergonomik flekilde yerlefltirildi. Bütün ö retmenlerimiz ak l tahta e itimi ald lar ve bu tahtay en verimli flekilde nas l kullanacaklar n ö rendiler. Ak ll tahtan n ak ll olmas n sa layan unsurlar nelerdir? Ak ll tahtalar n sa lad en büyük avantajlar ö rencilerin ve ö retmenlerin zaman en verimli fle- kilde de erlendirmelerine ve derslerin s n f ortam nda interaktif olarak ifllenmesine f rsat vermeleridir. Örne in ak ll tahta uygulamas yokken, fizik ya da biyoloji dersinde, konunun sadece bir saati görsel olarak ve interaktif biçimde multimedya s - n flar nda iflleniyordu. Ancak flimdi ö rencilerimiz ve ö retmenlerimiz art k hiç yer de ifltirmeden, konular n tamam n s n flar nda, görsel bir bütünlük ve kat l mc bir yöntemle ö reniyorlar. Öte yandan ak ll tahtalar sayesinde hiçbir ö rencinin dersi kaç rmas mümkün de il. Mazeretinden dolay okula gelemeyen ö renci derste ifllenenleri dijital ortamda ö renerek kaç rd klar n telafi edebiliyor. Miray Baklavac o lu - ngilizce Ö retmeni Derse kat l m artt Do a Koleji Bilgi fllem Sorumlusu Hamza Y lmaz Ak ll tahtalar ö rencilerin tüm alg lar na hitap etti i için ö renme de buna paralel h zl ve rahat oluyor. Ak ll tahtay kullanmak derse kat l m da artt rd. Ö rencilerimizin hepsi bilgisayar kullan m na yatk n olduklar için adapte olmalar çok kolay oldu. Ö rencilerimiz ak ll tahtaya kolayl kla yaz yazd klar için sürekli tahtaya kalkmak istiyorlar. S nav notlar nda da olumlu katk y fark ediyorum. OKS JEN 07

9 E itim Anaokulunda özgün ve özgür bir model Mutlu çocuklar ö renir felsefesinin temel al nd Do a Anaokullar nda uygulanan e itim modeli özgün bir model olmas yla farkl lafl yor. Model özgürlü ünü doyas ya yaflayan, do ayla iç içe olma refleksi geliflmifl, tüm duyular yla dünyay alg lamaya istekli, ö renmeye ve keflfetmeye haz r, özgüveni geliflmifl, ne istedi ini bilen bireyler yetifltirmeyi amaçl yor. Arzu Ayd n Do a Koleji Anaokullar Koordinatörü 08 OKS JEN Do a Koleji anaokulu ö rencileri çok ama çok flansl lar, çünkü kendilerine anlat lan ya da kitaplardan duyduklar bir dünyan n de- il, dokunarak ö rendikleri bir dünyan n içindeler. Gerçekten öznesi olduklar renkli bir ortamda yafl - yor, e lenerek ö reniyor, yaflayarak keflfediyorlar. Fark nda olmadan, fark ndal klar n gelifltiriyor, sanata ve spora yetenek ve ilgilerini erken yafllarda keflfediyor, bunlar gelifltirme flans na da sahip oluyorlar. Onlar sadece ö renci de il, kiflilik geliflimlerine katk da bulunacak, onlar zenginlefltirecek çok etkin ve zengin bir e itim program n n oyuncular ayn zamanda. Do a Koleji nin anaokulu felsefesini Anaokullar Koordinatörü Arzu Ayd n la konufltuk. Do a Koleji nin t pk gerçek do ada yaflananlar gibi sürekli bir devinim içinde oldu unu söyleyen Arzu Ayd n, 6 y ll k bir geçmifl 60 y la bedel diyor. Do a Koleji nin anaokulu felsefesinden söz eder misiniz? Biz her fleyden önce çocu un mutlu olmaya lay k bir varl k oldu una inan yoruz. Bu yüzden mutlu çocuklar ö renir diyoruz. Ayr ca ö renmedeki en kal c yöntemlerden biri yaparak ve yaflayarak ö renme.

10 E itim Bu da ana ilkelerimizden biri. Baflar l bir gelecek için iyi bir bafllang c n gerekli oldu unu srarla vurguluyoruz. Biz ö rencilerimizin ak llar nda sevgiyle anacaklar mutlu bir ö rencilik hayat kals n istiyoruz. flte bütün bu do rulardan yola ç karak e itimde özgün ve özgür bir model yaratt k. Biz gerçekten bir çocu un ilgi ve ihtiyaçlar n göz önünde bulundurarak ve farkl ne yapabiliriz? sorusundan yola ç karak bu felsefeyi kurgulad k. Dünyadaki örnekleri inceledik, e itimcilerin söylediklerine kulak kabartt k. Örne in talyan e itimci Montessori nin çocu a sayg ilkesini, High Scope un da yaparak yaflayarak ö renme anlay fl n felsefemiz içine oturttuk. Zamanla daha farkl aç lar kazand rarak modelimizi zenginlefltirdik, sürekli bir geliflim halinde felsefemizle örtüflen yenilikleri de e itim program m za dahil ediyoruz. Peki mutlu çocuklar ilerde nas l yetiflkinler oluyorlar? Mutlu çocuklar humanist, do ay ve insan seven, çal flmaktan, ö renmek ve keflfetmekten yorulmayan bireyler olurlar. E itim modelimiz aktivite a rl kl ve proje bazl oldu u için sürekli üretme eylemi içindeler. Üretkenlik insan n sa l kl yaflayabilmesi ve dingin bir ruh yap s na sahip olmas nda çok önemli bir parametredir. Do a Anaokullar ne vaad ediyor? Do a Koleji üç yafl nda ald ö rencisini liseden mezun edinceye kadar, birbiriyle ba lant l bir e itim anlay fl içinde gelece e haz rl yor. Biz ebeveynlere çocuklar n n geleceklerini hayal etmeleri konusunda bir seçenek yarat yoruz. Bunun için de önce felsefemizi ve onun içindeki ö retileri anlat yoruz. Yapmak istediklerimiz ve sundu umuz koflullar onlar n da hayal kurmalar n kolaylaflt r yor. Hayallerini gerçeklefltirmenin bu sistem içinde çok da zor olmad n görüyorlar. Ebeveynlerin hayali önemli, peki ya çocuklar n? Bunu keflfetmek ad na neler yap yorsunuz? Bizim için as l önemli olan da bu. Do a Koleji, çocuklar n isteklerini dikkate alarak Do a Konseptli E itim Modeli ni oluflturdu. Çocuk en çok sevgi, güven ve özgürlük ihtiyac duyuyor. Asl nda bunlar onun yarat c do as ndan gelen özellikler. Beykoz Do a bu ihtiyaçlara yan t vermek ve onlar n mutlu olaca bir dünyay tasarlamak amac yla kuruldu. Beykoz Kampüsü gerek konumu gerekse hacmiyle bu e itim anlay fl n n merkez üssü gibi. Biz Beykoz için amiral gemimiz tan mlamas n yap - yoruz. Çünkü Do a Konseptli E itim Modeli burada do du, büyüdü ve geliflti. Bu enerji ve geliflim bütün Do a lara yay ld ve yay lacak da. Hatta Türkiye geneline bu enerjinin yavafl yavafl da ld n görüyoruz. Bizi Antep den, Urfa dan, Marafl tan, Konya dan, Erzurum dan ar yorlar. Kim oldu umuzu, nas l bir e itim verdi imizi merak ediyorlar. Hollanda da tan - d m bir aile çocuklar n n Türkiye ye dönüp Do a Koleji ö rencisi olma hayaliyle yaflad n söyledi. Bu enerji önce tüm Do a kampüslerine sonra tüm Türkiye ye, flimdi dünyaya yay lmaya bafllad. Do a ö rencileri ölçerek, tartarak, yaflayarak Matematik ve Fen bilgilerini ö reniyorlar. Böylece özümsedikleri bilgiyi gerekti inde hayata geçirebildikleri için fark ndal klar da gelifliyor. Anaokulu Ö retmeni Olman n Ayr cal klar Do a Koleji Geleneksel Okul Öncesi E itim Seminerleri, Acarkent Do a Koleji Konferans Salonu nda 29 Mart 2008 de gerçeklefltirildi. stanbul`daki tüm anaokulu ö retmenlerine yönelik düzenlenen seminerde Seyhan Sevinçler Togan, Marilyn Wyers, N.Bar fl Karayazgan, Elif Seymen ve Nebahat Bo ut, anaokulu ö retmeni olman n ayr cal klar n anlatt lar ve deneyimlerini kat l mc larla paylaflt lar. OKS JEN 09

11 E itim E lenirken ngilizce Do a Anaokullar ngilizce Program Koordinatörü Kristina Kolb, dil aktivitelerindeki en önemli unsurun çocuklar n istekleri oldu unu söylüyor. Do a Koleji nde ngilizceyi hayat n bir parças haline getiren yaklafl m n temelini de bu oluflturuyor. Ö renciler ngilizce yi yaflam n bir parças haline getirerek günlük aktivitelerin içinde ö reniyorlar. Do a Anaokullar ngilizce Program Koordinatörü Kristina Kolb 10 OKS JEN Cambridge de dil üzerine e itim alan Kristina Kolb, üç y ld r Do a Anaokullar ngilizce program koordinatörlü ünü yürütüyor. ngilizce e itiminde klasik yöntemler yerine farkl ve alternatif yöntemler kullanman n önemine inanan Kolb Biz dil aktivitelerimizde en önemli unsurun çocuklar n iste i oldu una inan yoruz. Mutlu olmalar çok önemli. Bu yüzden de do a içindeki aktivitelerden ak ll tahtalara kadar çok çeflitli yöntemlerle ngilizce yi hayat n bir parças haline getiriyoruz diyor. Do a Koleji nde anaokulu ngilizce program hakk nda Kristina Kolb ile keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. 2-6 yafl aras çocuklara ngilizce yi nas l ö retiyorsunuz? Bizim en büyük fark m z çocuklar n ngilizceyi bir ders olarak alg lamamalar. Ö renciler ngilizce yi hayatlar n n bir parças haline getirerek günlük aktivitelerinin içinde ö reniyorlar. Bu yafltaki çocuklar n ngilizce d fl nda di er geliflimleri de bizim için çok önemli. Bu nedenle çocuklar n gün içinde birçok aktivite yapmalar sa lanarak, farkl alanlardaki geliflimleri destekleniyor ve ngilizce bu aktiviteler esnas nda e itim dili olarak kullan l yor. Okuma yazma aktivitelerinde sesler ve harflerle ilgili pratikler yap yoruz. Mesela o hafta m harfini ö reniyorlarsa mushroom (mantar), monkey (maymun) resimleri yap yorlar. O harfle ilgili flark - lar ö renip, etkinlikler yap yorlar. Bilim aktivitelerinde dereden larva toplayarak kurba an n yaflam döngüsünü birebir gözlemliyorlar. Bunlar n hepsini yaparken ngilizce yi kullan yoruz. Böylece ngilizce kendili inden hayatlar na girmifl oluyor ve ilkö retime geçtiklerinde ngilizce konufluyor oluyorlar.

12 E itim Do a Koleji nde oyunla iç içe kurgulanan ngilizce e itimi dilsel geliflime paralel, fiziksel, zihinsel ve kültürel geliflimle eflgüdümlü yürütülüyor. Minikler böylece en elveriflli yafllarda, duygular ve alg lar en aç k konumdayken ö renme eylemi içinde bulunuyorlar. Çocuklar n dil de iflikli ine tepkileri nas l oluyor? lk gün belki biraz flafl r yorlar ama çok çabuk adapte oluyorlar ve kolay ö reniyorlar. Mesela üç y l önce ö rencim olan çocuklar m n flu anda hepsinin ak c bir ngilizcesi var. Anaokullar nda ak ll tahta kullan m hakk nda neler düflünüyorsunuz? Anaokullar m zda özellikle 5-6 yafl grubu haz rl k gruplar nda ak ll tahtalar kullan l yor. Bunun bize sa lad pek çok avantaj var. Dil e itiminde görsellik de çok önemli. Fen çal flmalar nda internetten her türlü bilgiye ulaflabiliyoruz. Dilde öncelikle ses temelli bir e itim veriyoruz. Mesela p sesini iflledi imiz zaman ak ll tahtadan bununla ilgili linklere giriyoruz. Hangi temay iflliyorsak o temaya ait sunumlar, o ülkeye ait materyaller, müzikler, küçük videolar kullan yoruz. Kültürleri tan t rken sadece anlatmak yeterli olmuyor. Ak ll tahtalar sayesinde pek çok kültürle ilgili birçok materyal önümüze geliyor. Do a Koleji ndeki dil ö renme baflar s n en çok neye ba l yorsunuz? Klasik e itimin d fl nda bir e itim anlay fl var. Baflar m z da bundan kaynaklan yor. Mesela Avustralya y ö retirken kangurular gösteriyoruz. Çin i tan - t rken origami de yap yoruz, o ülkeye ait yemekleri yediriyoruz, k yafetlerle ilgili çal flmalar yap yoruz. Böylece yabanc dil ö renirken ayn zamanda kültürel geliflimleri de destekleniyor. Bunlar n hepsi festival havas nda oluyor ve onlar da ö renirken zevk al yorlar. Okulun dekorasyonu bile iflledi imiz konuya göre de ifliyor. Okulun içine giren bir kifli koridorlardan ve s n f kap lar ndan o anda okulda ifllenen konuyla ilgili fikir sahibi olabiliyor. Bu flekilde ngilizce hem çok yönlü bir hale geliyor hem de onlar için tam bir keyif halini al yor. OKS JEN 11

13 Yabanc Dil Birleflmifl Milletler gibi okul Üst s ra: Nikki Kozaczynska, Agata Wielgolaska, Mansur Ahmed Asrar, John Alt ntafll, David Eldred, Patrick Gerald McAteer, Reyhan Aslantepeli Alt s ra: Auli Pöysti, Anna Kaisa Ansper, Charlotte K. Barney, Betty Dawson, Edona Laçin, Sonja Reger, Simge Subafl, Andrew Ben Hedi Jaouadi, Olivia Cribb, Nadia Serry, Mia Austen, Cijay Morgan Farkl kültürlerin zenginli i Do a Koleji, e itim kadrosu içinde yer alan yabanc ö retmenlerin çoklu uyla da Birleflmifl Milletler i and r yor... Dünyan n befl k tas ndan gelen ö retmenler sayesinde Do a ö rencileri anaokulundan bafllayarak yabanc dil prati i yapmaya bafll yorlar. Amerikal, ngiliz, Kanadal, Avustralyal, Alman, Çinli, Nijeryal, Yunan, Polonyal, Ukraynal... Hepsi dünyan n farkl ülkelerinden, farkl kültürlere sahip. Ortak özellikleri ise Do a Koleji nde ö retmenlik yapmalar. Kimi dört y ld r Do a Koleji nde çal fl yor, kimi daha bu y l bafllam fl. Ancak hepsi de ilk kez bir okulda bu kadar çok yabanc ö retmen gördüklerini vurguluyor. Ö RENC LER ÖNYARGIDAN UZAK BÜYÜYOR Yabanc ö retmenlerin çoklu u, küreselleflen dünyada Do a ö rencilerinin de ufkunu geniflletiyor. Yabanc ö retmenlerin kendi kültürlerini de katarak ö renciye alternatifler sunmas, ö rencilerin farkl yaflam tarzlar n, kültürleri ve bak fl aç lar n ö renmesini de beraberinde getiriyor. Böylece önyarg lardan uzak, uyumlu, özgür ve yarat c bireyler olarak yetifliyorlar. Ö RETMENLER DE ÇOK MUTLU Do a Koleji nde ö retmenlik yapmaktan çok memnun olduklar n ifade eden yabanc e itimciler, en çok da do ayla iç içe olmaktan keyif ald klar n söylüyorlar. Özellikle ak ll tahtalar n bütün s n flara uygulanmas n n ard ndan e itim faaliyetinin daha da zenginleflti ini ifade eden ö retmenler, böylece hem kendilerinin dersi çok yönlü anlatma olana na kavufltuklar n hem de ö rencilerin daha etkin bir ö renme faaliyeti içinde olduklar n söylüyorlar. 12 OKS JEN

14 E itim E itimde tüm dünyada büyük yank lar yaratan Çoklu Zeka kuram n, Türkiye de ilk ve en sa l kl flekilde uygulayan okullar n bafl nda Do a Koleji geliyor. Çoklu Zeka kavram yla, ö renci var olan programa de il, program ö renciye uyduruluyor. Çünkü her ö renci özel ve farkl d r. Do a Koleji nde Çoklu Zeka Uygulamalar Do a Koleji, e itimde büyük bir ç r açan Çoklu Zeka kuram n n da Türkiye deki öncülü ünü yap yor y l nda Harvard Üniversitesi nden Profesör Howard Gardner in gelifltirdi i ve 1989 y l ndan bu yana dünyan n farkl ülkelerinde uygulamaya sokulan Çoklu Zeka (Multiple Intelligence - MI) kuram, zekan n tek boyutlu olmad - n ve her bireyin farkl derecelerde çeflitli zekalara sahip oldu unu ortaya koydu. Böylece her ö rencinin bireysel farkl l klar na de er veren ve bunlar güçlendiren programlar haz rlanmas mümkün oldu. FARKLI ZEKA TÜRLER Çoklu Zeka anlay fl, her bireyin kendisini optimum bir biçimde gelifltirmesine olanak tan yan bir yaklafl m biçimidir ve her insan n tek bir zeka türüne de il, dokuz ayr zeka türüne sahip oldu u anlay - fl na dayan r. Bu zeka türleri ise flunlard r: 1) Sözel- Dilsel 2) Mant ksal-matematiksel 3) Görsel-Mekansal 4) Bedensel-Kinestetik 5) Ritmik-Müzik 6) Kifliler aras -Sosyal 7) Kiflisel- çsel 8) Do ac -Varoluflçu 9) Spirituel. Zeka kavram na bu farkl bak fl, zeki insan tan mlamas n da kökünden de ifltirdi. Bu yeni bak fl aç s, e itimde de devrime yol açt. Çünkü "Çoklu Zeka Kuram " ö rencinin sadece sözel ve say sal alanlardaki baflar lar n dikkate al p, di er yeteneklerini yok sayan anlay fl önemini yitirdi. stisnas z her ö rencinin ö renebilece i, ancak ö renme h z n n ve biçiminin farkl oldu u anlay fl kabul gördü. Her çocukta do al ve gizli yetenekler oldu u ve bunlar n ele al n p gelifltirilebilece i anlafl ld. DO A KOLEJ VE ÇOKLU ZEKA Do a Koleji de ö rencilerin bütün zeka alanlar nda mümkün oldu unca efl zamanl geliflimini esas alan bir program uyguluyor. Bu program, sonuçlardan çok süreçleri de erlendirmeyi esas al yor. Do a Koleji ne yeni kay t yapt ran her ö rencinin öncelikle hangi zeka alanlar nda geliflkin oldu u ölçülüyor ve her ö rencinin ayr bir dünya oldu u gerçe ine uygun programlar haz rlan yor. Ö rencilerin farkl zeka türlerindeki geliflimi de süreç içinde ölçme-de erlendirme yöntemleri ve çoklu zeka envanterleriyle izleniyor. Ö renciler, deneyimli s n f ö retmenleri eflli inde yaln zca verileni almakla yetinmiyor, faaliyetleri görüyor, duyuyor, çözümlüyor, söylüyor, yap yor, kat l yor, paylafl yor ve en önemlisi de ö renmeyi ö reniyorlar. Fiziksel ve sosyal geliflimleri de gün içinde yapt klar portfolyolarda hem veliler hem de rehber ö retmenler taraf ndan yak ndan izleniyor. Do a Koleji nde yeni kay t yapt ran her ö rencinin öncelikle hangi zeka alanlar nda geliflkin oldu u ölçülüyor ve her ö rencinin ayr bir dünya oldu u gerçe ine uygun programlar haz rlan yor OKS JEN 13

15 E itim Do a ile okul öncesinde tan fl n! E itim dünyas na getirdi i yepyeni bir anlay flla do aya sahip ç kan, fark ndal klar geliflmifl yeni nesillerin yetiflmesine katk da bulunan Do a Anaokullar, minikler için etkinliklerle zenginlefltirilmifl bir müfredat uyguluyor, onlar n özgürlüklerini doyas ya yaflayacaklar kampüs alanlar haz rl yor. ACARKENT DO A ANAOKULU Her hafta yeni bir kültür Acarkent Do a Anaokulu ö rencileri her hafta yeni bir kültürle tan fl yor. Bu hafta minikler, tüylü bafll klar, kolyeleri, saçakl etekleriyle birer Afrikal oldu. Ö retmenlerini dinleyip haritada Afrika n n yerini ö renen ö renciler, insan n içini k p r k p r yapan ritmik Afrika müzi i eflli inde atefl dans yapt lar. Her ö renci ö retmenlerinin tuttu u sihirli çubu a de meden, alt ndan dans ederek geçmeye çal fl rken çok e lendi. Bir çocu un kiflili i, zekas, sosyal ve psikolojik geliflimi 0-6 yafl aras nda flekilleniyor. Bundand r ki Do a Anaokullar ndaki okul öncesi e itimin temel felsefesi özgün ve özgür bir ortam sunmak. Çocuklar n sadece zekalar n de il, kifliliklerini de gelifltiren bu e itim anlay fl n n rehberli inde Do a Anaokullar n n say s da h zla ço al - yor y l nda Beykoz Do a Koleji kuruldu unda iki s - n fta toplam 15 ö renciyle anaokul e itimcili ine bafllayan Do a Koleji, kampüs ve butik anaokullar nda 1500 ö renciye e itim veriyor. Üstelik aç lacak yeni anaokullar yla birlikte bu say n n iki bine ulaflmas hedefleniyor. ster kampüs ister butik olsun Do a Anaokullar n n her birinin kendine özgü bir karakteri var ancak hepsinde ortak birtak m özelliklerin de olmas gerekiyor. Örne in binalar n mutlaka genifl iç hacimlere sahip olmalar, alt ve üst yap donan mlar - n n kusursuz olmas, tar m derslerine uygun elveriflli alanlar n n bulunmas flart. Baz butik anaokullar nda bale ve spor salonlar, küçük cep sinemalar ve konferans salonlar da var. 14 OKS JEN

16 E itim KARTAL DO A ANAOKULU Oyun ve bilim iç içe Kartal Do a Anaokulu'ndaki fen dersleri, e lenceli deneylerle adeta bir oyun saatine dönüflüyor. Dans Eden Papatyalar ve Mor Gezegen s n flar geçen haftaki fen dersinde ölçüler konusunu iflledi. Bunun için muhtelif ölçü kaplar, süzgeç, tulumba ve terazi gibi malzemelerden yararlanan ö renciler, hem ölçüler i ö rendi hem de oyun oynay p e lendi. ÜSKÜDAR DO A ANAOKULU ngilizce hikayeler Üsküdar Do a Anaokulu nda ngilizce e itimi, tüm Do a Kampüslerinde oldu u gibi çok önemli. ngilizce dersi, yabanc ö retmenlerle tamamen ngilizce konuflularak yap l yor. Ö retmenlerinin okudu u, büyük resimli kitaplardan hikayeler dinleyerek, ayn zamanda pratiklerini de gelifltiren minik Do al lar, böylece lkö retim öncesi temel ngilizce bilgilerini de alm fl oluyorlar. BEYKOZ DO A ANAOKULU Taze sütle günayd n Beykoz Do a Anaokulu ö rencileri çok flansl. Güne her sabah taze süt içerek bafllayan ö renciler, ö retmenlerinin eflli inde ineklerin yan na gidip içtikleri taze sütün nas l sa ld n da görüyorlar. Geçti imiz günlerde süt sa ma etkinli ine kat lan ve heyecanla s ran n kendilerine gelmesini bekleyen minikler, lezzetli sütün tad n bardak bardak içerek ç kard. SARIYER DO A ANAOKULU Küçük bahç vanlar Do ayla iç içe olan Sar yer Do a Anaokulu nda ö rencilerin en sevdi i etkinliklerden biri de tar m! Ö renciler, okul bahçesindeki tar m alan nda bahç vanl k yap yor, k v rc ktan spana a, dereotundan so ana kadar birçok sebze yetifltiriyorlar. Olgunlaflanlar toplay p kendileri için piflirilecek nefis yemeklerde kullan lmak üzere okul mutfa ndaki usta ahç lara teslim ediyorlar. BOSTANCI DO A ANAOKULU Kulaç atmay ö reniyorlar Bostanc Do a Anaokulu ö rencileri t pk di er Do a Anaokullar ndaki gibi her hafta düzenli olarak e itmenleri eflli inde yüzme dersi al yorlar. Bir yandan yüzme ö renen minikler bir yandan da suyun tad n doyas ya ç kart yorlar. Okulun içinde bulunan üç farkl derinlikteki yüzme havuzunda kendi seviyeleri ve yafllar na en uygun olanda kulaç atmaya bafllayan miniklerin keyfine diyecek yok. OKS JEN 15

17 E itim Çengelköy Do a Anaokulu Göztepe Do a Anaokulu Zekeriyaköy Do a BIS Anaokulu Ataflehir Do a Anaokulu Butik anaokulu mant nda, farkl bölgelerde konumlanan Do a Anaokullar na ilgi her geçen gün daha da art yor. Do a anaokullar daha yak n n zda y l içinde çok say da butik anaokulu açmaya haz rlanan Do a Koleji, okul öncesi e itimde büyümeye devam ediyor. Çok yak nda Çiftehavuzlar, Çekmeköy, ve Levent semtlerinde de Do a Anaokullar hizmete girecek. Do a Anaokullar her y l yeni kampüs alanlar yla büyümeye devam ediyor. Geçen y l Zekeriyaköy, Ataflehir, Göztepe ve Çengelköy Anaokullar Do a ailesine kat lm flt. Bu y l içinde de yeni butik anaokullar hizmete girmifl olacak ve onlarla birlikte Do a Anaokullar n n say s 20 ye yükselecek. Özellikle Yakac k Do a Koleji nin aç lmas yla minik Do al lardan oluflan anaokulu nüfusu da epey büyüyecek. Dört bin ö renci kapasiteli Yakac k Do a Koleji ne bafllang ç için 2500 ö renci al nacak ve bunlar n 250 si de anaokulu ö rencilerinden oluflacak. ANAOKULLARINA LG ARTIYOR Do a Anaokullar na stanbul un de iflik semtlerinden, hatta Türkiye genelinden çok ra bet var. Do- a n n fark n gören kimi veliler tüm uzakl a ra men çok farkl bölgelerden çocuklar n Do a Anaokullar na göndermek istiyorlar. Yeni anaokullar da gelen taleplere paralel olarak Do a felsefesiyle uygun arazi koflullar na ve altyap donan mlar na sahip semtlerde aç l yor. Anaokullar Koordinatörü Arzu Ayd n, Yakac k d - fl nda Levent, Çiftehavuzlar, Çekmeköy ve Levent semtlerinde de çok yak nda yeni Do a Anaokullar n n hizmete girece ini söylüyor. Arzu Ayd n, bu bölgelerde Do a ya bir özlem oldu unu gözlemlediklerini belirterek Asl nda Yeflilköy ve Bak rköy gibi birçok semtten anaokulu açmam z yönünde güçlü talepler geliyor. Biz de Do a Koleji ni arzu eden yerlere, yetiflebildi imiz ölçüde gitmek istiyoruz diyor. 16 OKS JEN

18 E itim Mini kampüs tad nda... Ataflehir Do a Anaokulu Geçen y l e itim hayat na merhaba diyen Ataflehir Do a Anaokulu, h zla büyümeye devam ediyor. Kampüs alan, ö renci say s ve hizmet alan n geniflleten Do a Anaokulu, sundu u kaliteli hizmet anlay fl ve benzersiz e itim konseptiyle Ataflehir ve civar n n en popüler e itim kurumu haline geldi. Do a anaokullar n n say s h zla artmaya devam ediyor y l nda Do a ailesine kat lan son anaokulu Ataflehir Do a Anaokulu oldu. Anaokul kampüsleri içinde tafl d potansiyelle h zla büyüyen Ataflehir Do a Anaokulu gelecek y l mini bir kampüs tad nda hizmet vermeye haz rlan yor. Ataflehir Do a Anaokulu Müdürü Ebru Divrik ile gelecek y llarda ünü Ataflehir i aflacak olan anaokulunu konufltuk. Ataflehir Do a Anaokulu nu tan t r m s n z? Ataflehir Do a Anaokulu, Do a Koleji nin butik bir anaokulu olarak 2007 senesinin Eylül ay nda aç ld aras do umlular olarak dört grupta 70 ö rencimiz var. Haz rl k s n f, 3+, 4+ ve 2+ oyun gruplar olarak s n flamalar yapt k. Binam zda sekiz derslik yer al yor. Ayr ca iki bölümden oluflan genifl bir bahçemiz var. Birinci bölüm de sal ncak, kayd rak, t rmanma parkurunun oldu u oyun alan yer al yor. kinci bölümde aç k hava derslikleri ve küçük tahta masal evlerine ayr ld. Çocuklar m z bahçede vakit geçirmeyi çok sevdikleri için onlar n ilgi alanlar na hitap edecek donan mlar kurgulad k. Ön tarafta tar m derslerinin uygulamalar n yapmaya olanak veren tar m sahas ve bir de kum havuzumuz yer al yor. Çocuklar m z tar m alanlar n diktikleri çiçek ve bitkilerle flimdiden zenginlefltirdiler. Bahçemizin sürekli müdavimleri köpe imiz, civcivlerimiz ve tavflanlar m zdan da söz etmeliyim. Hayvanlar da do- an n ayr lmaz parçalar oldu una göre onlar da bu atmosferin paylafl mc lar haline getirmek istedik e itim ö retim y l nda, binam z büyütüyoruz, Spor ve konferans salonlar yla, kapal bir yüzme havuzuna kavuflmufl olmay hedefliyoruz. Gelecek y l mini bir kampüs olarak hizmet verece iz. Mini kampüs iddial bir hedef? Ataflehir Do a Anaokulu olarak stanbul un en büyük anaokulu olmay hedefliyoruz. Haziran da okulumuzun ek yap lar tamamland nda stanbul un en büyük ve en donan ml anaokulu Ataflehir Do a olacak. Di er tüm okullar m zda oldu u gibi burada da çocuklar m z binicilik ve yüzme dersleri al yorlar. fiimdilik binicilik için Beykoz kampusüne, yüzme için de Bostanc kampusüne gidiyorlar. Yeni e itim dönemiyle birlikte en az ndan yüzme derslerini kendi kampüsümüzde yapabilece iz. Bunlar n yan nda kampusümüzde mini bir de cep sinemas olacak. Ataflehir Do a Anaokulu nun Müdürü Ebru Divrik Her çocu un geliflim özelli i farkl d r. Do a anaokullar nda çocu u bir bütün olarak ele al yoruz. Do ada yaflamay seven, do ayla birebir iliflki kurabilen çocuklar yetifltiriyoruz. E itim felsefimiz ö renciyi her yönden de erlendirmek üzere kurguland. Müzik ve drama çal flmalar na da ayr bir önem veriyoruz. OKS JEN 17

19 E itim Çengelköy de geçen y l hizmete aç lan Do a Anaokulu genifl çim sahas, havuzu, e lenceli dekorasyonu ve genifl tar m arazisiyle Beykoz Do a Koleji nin adeta minyatür bir kopyas gibi. Butik anaokulu 3 bin metrekarelik alan yla ö rencisine genifl bir hareket alan avantaj sunuyor. Çengelköy de minyatür Beykoz 18 OKS JEN Çengelköy Do a Anaokulu Müdürü Ezgi Karahan Do a Koleji, yedi kampüs alan n n d fl nda butik nitelikli anaokullar n stanbul un de iflik bölgelerinde açmaya devam ediyor. Geçen y l hizmete giren Çengelköy Do a Anaokulu da bunlardan biri. KOfi KOfiAB LD N KADAR Çengelköy Do a Anaokulu Müdürü Ezgi Karahan daha önce genifl bir ailenin yaflam alan olan köflkün, 0-6 yafl aras ndaki çocuklar n en çok ihtiyaç duydu u hareket özgürlü ünü sunabilen 3 bin metrekarelik alan yla cazibe yaratt na dikkat çekiyor. Öte yandan Çengelköy, anaokulu enflasyonun yafland bir semt. Tam 26 anaokulu var. Ezgi Karahan, Do a anaokulu e itim modeli, atmosferi ve uzman e itim kadrosuyla bulundu umuz bölgedeki di er anaokullar ndan ayr l yor diyor. FONKS YONEL B R BAHÇE Çengelköy Do a Anaokulu 100 çocu a hizmet verebilecek donan mda. Anaokulun genifl bahçesinde fleftali, armut a açlar, tar m alan nda domates, biber vb. sebze ve meyveler yetifltiriliyor. Bahçesinde tam da anaokulu ö rencilerine uygun nitelikte e lenceli bir yüzme havuzu var. Etraf tamamiyle yeflillikle kapl bahçe ayn zamanda aktivite, spor ve oyun alan olarak kullan labilecek fonksiyonellikte. Üç katl yap n n, iç k sm nda yer alan s - n flar, uyku ve beslenme alanlar da Do a Anaokullar nda görmeye al fl k oldu umuz standartlarda. lçede çok say da bulunan site tarz ndaki yaflam alanlar na yak nl yla dikkat çeken anaokulu, sundu u güzelliklerle velileri bile bafltan ç karacak bir atmosfere sahip.

20 E itim Çiftehavuzlar da Do a c v lt lar... Çiftehavuzlar mevkiinde faaliyete geçecek olan Do a Anaokulu için haz rl klar son aflamada. Üç katl yap n n tamam yla Do a Konseptli E itim Modeli ne uygun bir hale getirilerek butik anaokulu format nda yaz dönemiyle birlikte e itim hizmeti vermesi planlan yor. stanbul un farkl bölgelerinde aç lan Do a markal butik anaokullar na bir yenisi daha ekleniyor. Anadolu Yakas n n en ifllek caddelerinden biri olan Ba dat - Çiftehavuzlar mevkiinde aç - lacak olan Do a Anaokulu, bölge ihtiyaçlar na yan t verecek hacimde, üç katl büyük bir binada hizmet vermeye bafllayacak. Bahçesinde tar m alanlar da yer alacak okul, Ba dat Caddesi nin minik müdavimlerinin buluflma noktas olacak. D NAM K VE YEN L KÇ B REYLER Do a Konseptli E itim Modeli mutlu, motive olmufl, okulda olmaktan keyif alan ö renciler anlam na geliyor. Çünkü do an n içinde her gün farkl bir heyecan var. Bu da, çocuklar n dinamik ve yenilikçi bireyler olarak yetiflmesine önemli katk lar sa l yor. Yeni anaokulunda tüm di er Do a anaokullar nda oldu u gibi çoklu zeka uygulamas ve ngilizce a rl kl bir e itim uygulanacak. T rman fl, trekking, binicilik, tar m dersleri gibi Do a ya özgü dersler, Çiftehavuzlar daki yeni anaokulunun da olmazsa olmazlar aras nda. S n flar teknoloji harikas ak ll tahtalarla donat lmaya baflland bile. YÜZDE YÜZ NG L ZCE Dil e itimine ne kadar erken yaflta bafllan rsa o ölçüde baflar l olunaca art k bilimsel olarak da kan tlanm fl durumda. Bu yüzden Do a da Yüzde Yüz ngilizce Program uygulan yor. Program do rultusunda ö renciler, ngilizce yi günlük hayat n içinde kullanarak ö reniyorlar. Anadili ngilizce olan ö retmenler taraf ndan uygulanan bu program sayesinde ngilizce bir ders olmaktan ç karak, günlük yaflam n bir parças haline geliyor. Do a Koleji nde her yafl grubu için farkl ngilizce e itim modelleri geçerli. Uygulanan dil e itimi, British Curriculum e itim program n esas al yor. OKS JEN 19

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Tesis ve Malzeme Kullanımı

Tesis ve Malzeme Kullanımı KAPANıŞTAN ÖNCE POLİTİKALAR Tesis ve Malzeme Kullanımı SORUNLAR -Yeterli tesis ve malzeme yok - Malzeme bilgisi sınırlı - Bakım, onarım, temizlik yetersizliği - Tesis ve malzemelerin amaç dışı kullanımı

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -24 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyette

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ALOHA MENTAL ARİTMETİK TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKKAN EĞİTİM HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ŞİRKET PROFİLİ Aloha International SDN BHD. 1993 yılında Malezya da kurulan 5 kıtada,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek

Sihirli Parmaklar Öğrencilerimizin; çizgi, renk, doku, kompozisyon, perspektif gibi bilgilerini geliştirerek resim sanatını sevdirmek Hareket Eğitimi Küçük Dev Adamlar Haydi Dans Et Filenin Yıldızları 1.2. SINIFLAR AFTER SCHOOL CLUB SPORTİF SANATSAL BİLİMSEL/KÜLTÜREL Ritm Atölyesi Etkileşimli Masal Öğrencilerimizin yürüme, koşma, sıçrama,

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI

8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 8.SINIFLARA 2. TEOG ÖNCESİ MOTİVASYON ÇALIŞMASI 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak 2. TEOG Sınavı na sayılı günler kala TED Kayseri Koleji Vakfı Ortaokulu Rehber öğretmenimiz Zeliha AKSOY ATAŞCI tarafından

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge Uluslararası Sınavları 5-19 yaş grubuna yönelik uluslararası eğitim-öğretim programları ve yeterlilikleri sağlayan dünyanın en büyük kurumu 160 tan fazla ülkede

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC

STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC Hakk nda YC stanbul fiubesi YEM in Çal flmalar YEM Akademi Projesi Nedir? YEM Akademi Projesinin Hedefleri YEM Akademi Proje Koordinasyon Kurulu YEM Akademi Projesinin

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı