Ak ll tahtada ak ll e itim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ak ll tahtada ak ll e itim"

Transkript

1

2 Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü. Bu say m zda hem ak ll tahta uygulamalar na hem de ald m z bu ödüle genifl yer ay rd k. Bir di er ana konumuz ise flenlikler. Do a Koleji ö rencileri, salça yap m ndan yo urt yap m na, reçel yap m ndan eriflte yap m na kadar her hafta de iflik bir flenlik düzenliyor. fienlikler, derslere hayat kat yor. Ö renciler ak ll tahtada gördükleri daire yi, eriflte yapmak üzere sofra tahtas nda açt klar yufkada da görüyorlar. Ak ll tahta ve sofra tahtas birbirini tamaml yor. Gelenek ve gelecek iç içe geçiyor. Do a n n fark da bu iflte! çindekiler Do a Koleji Kurucusu Fethi fiimflek: Geçmifl al flkanl klarla e itim olmaz! Dünya Teknoloji Ödülü Do a Koleji nin Ak ll tahta dönemi bafllad Anaokulunda özgün ve özgür bir model E lenirken ngilizce Okul öncesi e itimde devrim: çoklu zeka Do a anaokullar daha yak n n zda Ataflehir Do a Anaokulu Çiftehavuzlar da Do a c v lt lar Görkemli T-MBA galas Yönetmeyi ö reniyorlar En büyük ö retmen do a Mutlu çocuklar ö renir Harikalar diyar : Do a ülkesi Do a da sürekli flenlik var Baflar n n anahtar Do a Koleji Bu çocuklar çokdilli Kap lar açan Almanca e itimi Do a ö rencileri Çince konufluyor Yeni bir Do a kampüsü; Yakac k Do a Koleji Avrupa Yakas ndaki ilk ve tek Do a kampüsü: Sar yer Do a Koleji Burçin Orhon Bale matematik zekas n gelifltirir Basketbolcular Türkiye flampiyonu Do a Koleji K z Basketbol Tak m 2008 Türkiye fiampiyonu Do a Koleji K z Voleybol Tak m 2008 Dünya 3.sü ve Türkiye fiampiyonu Bu ders dünyada tek Do a da eskrim heyecan Hentbolcü k zlar flampiyonlu a uzan yor Do a n n lastik k zlar Do a n n alt n kulac : Kaan Kartingten F1 pistlerine do ru Judoda flampiyon Do a Koleji Acarkent te do al buz pisti Do a enerjisiyle y ld z futbolcular yetifliyor Kardefl okul Mülheim den Do a örnek eko okul Do a Ö renci Meclisi TBMM de Do a n n yavru TEMA c lar ifl bafl nda Do a ö rencileri: Susuz bir dünya istemiyoruz! Do a da lale zaman Velilerin gözünden Do a Koleji Özkan U ur ve ailesi: Okul sadece ders de ildir Canan Leslie Anderson: Her çocuk bir enstrüman çalmal ET fiirketler Gurubu CEO su Haz m Ellialt : Do a, tecrübe ve gençli in harman Çocuklar n en mutlu günü; 23 Nisan Daha do ru kariyer tercihi için: Meslekleri tan yal m Çözüm odakl rehberlik anlay fl Ölçmeden geliflim sa lanmaz! Do a web sitesi Do a n n gücünü gösterir Güvenli tafl ma, kontrollü yolculuk Tasar m, Uygulama ve Editoryal Üretim: Tetra letiflim Hizmetleri Ltd. fiti. Adres: Halaskargazi Cad. Sait Kuran fl Merkezi No:301 Kat: 5 fiiflli - stanbul Tel: / Faks: Web: Bol oksijen, bol mutluluk Bültenimiz 1455 say l Tebli ler Dergisi nde yay mlanan Okullarda ç kar lacak Dergi, Gazete ve Y ll klar Hakk nda Yönetmelik e uygun olarak haz rlanm flt r.

3 Vizyon Do a Koleji nin kurucusu Fethi fiimflek, e itim iflletmecili i alan nda 25 y ld r faaliyet gösteren deneyimli bir isim. Do a Koleji ve English Time gibi birçok baflar l e itim kurumunun arkas nda onun imzas var. Dünyada e itimden çok e itim iflletmecili inin sorunlar yaflad n vurgulayan Fethi fiimflek, bunlar aflabilmek için küreselleflme gerçe inin iyi anlafl lmas ve e itimin de t pk borsa gibi saat bafl güncellenmesi gerekti ine inan yor. Do a Koleji Kurucusu Fethi fiimflek: Geçmifl al flkanl klarla e itim olmaz! stanbul Atatürk E itim Enstitüsü Fizik Kimya Biyoloji ö retmenli i bölümünden mezun olan Fethi fiimflek, 1979 y l nda ö retmen ve giriflimci olarak özel e itim sektörüne girer. K sa zamanda büyük baflar lara imza atan Fethi fiimflek ve ekibi, öncelikle bir dünya markas haline gelen English Time Dil Okullar n kurar y l nda Beykoz kampüsüyle karfl laflmas n n ard ndan da rotas n özel okul iflletmecili ine kayd r r. Bu baflar l giriflimleri, yeni iflletmeler ve yeni baflar lar takip eder. Do a Koleji yle ülkemizdeki e itim sistemine yepyeni bir soluk getiren Fethi fiimflek le e itimi ve e itim iflletmecili ini konufltuk. Önlü ünüzü devrettiniz ve iflletmecili e geçtiniz. Özlüyor musunuz ö retmenli i? Özlemek ne kelime ç ld r yorum adeta. Hayat m sorumluluklarla geçti. Baz kitaplarda mutlu oldu unuz ifli yap n gibi ö ütler okuyorum. Do rudur, bütün bunlara hak veriyorum ama bana bencillik gibi geliyor. Benim en zevk alaca m fley kiflilik bir s n fa girip ö rencilerin gözlerindeki fl lt y yakalayarak ders anlatmakt r. Bundan daha mutluluk verici bir fley olamaz. Ama sosyal sorumluluk dedi imiz bir kavram da var. Toplumda üstünüze düflen rolü be enmeme yetkisine sahip de ilsiniz. Daha zevk ald n z alanda kal p daha zor olan görevlere talip olmamak bence bencilliktir. Seçim hakk tamamen bende olsayd hayattaki en son seçimim patronluk olurdu herhalde. Ama oynamam gereken rol bu ise bundan kaç fl n olmayaca n bilirim. flletmeci olarak kendinizi nas l görüyorsunuz? Baflar l m s n z? Biz kurum olarak baflar l m y z, de il miyiz, bu iflletme tarihinin verece i bir karar. Ancak Fethi fiimflek baflar l m d r diye sorarsan z, bana göre süreçlerin bana sundu u olanaklarla, elde etti im sonuçlar aras nda çok paralellik yok, dolay s yla kendimi çok az baflar l buluyorum. Bu toplum bana 30 y l boyunca vermifl, acemiliklerime katlanm fl. Art k 30 y ll k iflletme e itimini sonuca dönüfltürme zaman 02 OKS JEN

4 Vizyon geldi. Bunu kendime bir sorumluluk olarak ald m. Bugüne kadarki baflar lar de il de bundan sonrakileri daha iyi yapmam gerekiyor diye düflünüyorum. Bunald n z anlar olmad m? Süreçler ve içinde bulunulan konum çok e iticidir. Süreçleri do ru alg lamak ve bunlarla etkileflim içinde olmak baflar n n anahtar d r. flletmeler de canl mekanizma gibidir, bizdeki gibi birtak m süreçler yaflarlar; çocukluk, ergenlik, gençlik dönemleri vard r. Nas l ki gençlikte ergenlik bunal m yaflan r, ayn flekilde iflletme ergenli i denilen bir durum da söz konusu. Do ru ad m için ne yapmal y m, Hangisi do ru? gibi sorular bu bunal ma iflaret eder. Ben de 2004 y l nda bunu yaflad m. fl hayat na girdikten belli bir süre sonra yönetim dan flmanl na ihtiyaç duyuyorsunuz. Neticede kimya ö retmeniyim ama bir operasyonu yönetiyorum. Bu dönemde, Jim Collins in yiden Mükemmele adl kitab n keflfettim. Baflucu kitab m oldu, bütün s k nt lar m ve kavramsal kaoslar m netli e kavuflturdu. Türkiye ve dünyada e itimin sorunlar nelerdir? Dünyada e itimden çok e itim iflletmecili inin sorunlar var. E itimin ve e itimcinin de sorunu yok. Çok iyi e itimciler yetiflebiliyor. Ama e itim yönetimi tüm dünyada çok sorunlu bir aland r ve bana göre kesinlikle iflletme biliminin konusudur. Bu alanda en ça dafl kavramlar kullanmam z gerekiyor. Günün ekonomik ve yönetim sistemiyle örtüflen kavramlar n, e itim yönetiminde de kullanman z gerekiyor. Örne in yaz l m faaliyeti yaparken iflletme biliminin en modern kavramlar n kullan yoruz. Ama e itimi yönetirken neden babadan kalma, geleneksel yöntemleri kullan yoruz. E itim yönetimi, toplumun en kritik noktas d r asl nda. Fizik nas l bir bilimse iflletme de bir bilimdir. Herkes fizi e ayk r hareket etmekten kaç n yor. Ayn flekilde iflletme kurallar na ayk r hareket etmekten de kaç nmak gerekir. Topluma bu bilincin verilmesi gerekir. flletme bilimi, de er üretebilmek için nas l hareket etmemiz gerekti ini gösterir. Bu de- er, sadece ekonomik de er anlam na da gelmez. 10 y l önceki kavramlarla günümüzde herhangi bir de er üretmek mümkün de il. Çünkü çok h zl bir de iflim yaflan yor. De iflimin paradigmas küreselleflmeye odakl d r. Küreselleflme olgusu her gün yeni bir fley ç kar yor. Üstüne üstlük e itim, ça ndan ba ms z, ekonomik koflullardan soyutlanacak bir fley de il. E itim sektörü olarak biz, var olan ekonomiye insan kayna üretiyoruz y l önce sanayi toplumuna insan kayna üretirken flimdi bilgi toplumuna, iletiflim toplumuna ve küreselleflen dünyaya insan kayna üretiyoruz. Geçmiflin paradigmalar yla bugün e itim yapamay z. E itimin saat bafl güncellenmesi gerekiyor. Çünkü saat bafl dünya de ifliyor. Borsa nas l saat bafl de ifliyorsa kavramlar da saat bafl de ifliyor. New York Borsas ndaki bir t k Türkiye yi, Çin Borsas ndaki bir t k tüm dünyay etkiliyor. Küreselleflmeyi en iyi ekonomi alg l yor. Ayn flekilde e itim de alg lamal. Do a y hayata geçirme fikri nas l olufltu sizde? O günleri de anlatabilir misiniz? Do a Okullar için ilk yat r m 2001 y l nda yapt k. Beykoz Do a Kampüsü nü ilk gördü ümde çok heyecanland m. Kelimenin tam anlam yla buraya afl k oldum. Zaten do a aflk ; toprak ve tar m sevgim çocuklu umdan geliyor. fl ciddiye binip yat r m aflamas na gelince ekibimizde bir görüfl ayr l yafland. Buran n ekonomik bir de ere dönüflemeyece ini söyleyenler ç kt. O zaman 20 y ld r size hizmet eden bir patronunuz var. Ço u patron ne yap yor? Çiftlik kuruyorlar. Milyon dolarlar harcay p malikane yap yorlar. Say n ki Fethi fiimflek kendine bir çiftlik yapt, malikane kurdu. Ama bunu bireysel kullanmak istemiyor. Bunu toplumla ve çocuklarla paylaflmak istiyor. Buraya bir okuldan ziyade bir çiftlik olarak bak n. Bu çiftlik bir gün okul olursa harika olur. Olmazsa sorumluluk bende kal r diyerek inisiyatif kulland m. fiu an geldi imiz noktada benden yana oy kullananlar hakl ç kt. Beykoz kampüsünde 700 çocuk ö renim görüyor. Di er kampüslerden de günübirlik gelenlerle 6 bin ö renciye ulafl l yor. Hiçbir çiftlik bu kadar fonksiyonel de ildir. Hiçbir çiftlik bu kadar sosyal sorumluluk üstlenmemifltir. Beykoz Do a n n bize katt de er, bizim ona katt m z de- erin çok üstündedir. Fethi fiimflek Ö retmenli i özlüyorum Benim en zevk alaca m fley kiflilik bir s n fa girip ö rencilerin gözlerindeki fl lt y yakalayarak ders anlatmakt r. Bundan daha mutluluk verici bir fley olamaz. Ama sosyal sorumluluk dedi imiz bir kavram da var. Toplumda üstünüze düflen rolü be enmeme yetkisine sahip de ilsiniz. Daha zevk ald n z alanda kal p daha zor olan görevlere talip olmamak bence bencilliktir. OKS JEN 03

5 E itim Bilginin sonsuzlu unu içinde tafl yan ak ll tahtalar tüm s n flar nda hayata geçiren Do a Koleji, dünyada teknolojiyi en iyi kullanan e itim kurumlar aras nda birinci seçilerek Mükemmeliyet Merkezi ödülüne lay k görüldü. Ödül töreni, Acarkent Do a Koleji nde gerçeklefltirildi Dünya Teknoloji Ödülü Do a Koleji nin Ödül töreninde, Okay Temiz yönetiminde Do a Koleji ritim grubu da gösterileriyle izleyenleri büyüledi. 04 OKS JEN E itimde son teknolojinin tüm olanaklar n ö retmen ve ö rencilerine sunan Do a Koleji, yenilikler konusunda s n r tan m yor. Radikal bir kararla Ak ll Tahta Teknolojisi ni e itim y l nda 352 s n f nda hayata geçiren Do a Koleji, bir ilki daha gerçeklefltiriyor ve dünyada teknolojiyi en iyi kullanan okullara verilen Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence) ödülünü al yor. nteraktif e itim teknolojisi gelifltirmede dünya lideri olan Promethean firmas n n verdi i ödül, her y l dünya çap nda 3500 e itim kurumu aras ndan yap lan de erlendirmeyle sahibini buluyor. On y l aflk n süredir verilen ve art k geleneksel hale gelen Mükemmeliyet Merkezi ödülünü, bugüne kadar sadece ngiltere ve Amerika daki e itim kurumlar almaya hak kazan rken, bu y l ilk kez bir Türk kurumu, Do a Koleji tüm s n flar nda baflar yla uygulad Ak ll Tahta Teknolojisi sayesinde bu ödülü elde ediyor. DÜNYANIN EN TEKNOLOJ K OKULU Acarkent Do a Koleji nde gerçeklefltirilen ödül töreninde Promethean n E itim Stratejilerinden Sorumlu CEO su Stephen Jury ile Avrupa E itim Müdürü Marlene Smith haz r bulunurken, stanbul Vali Yard mc lar Hikmet Dinç ve Feyzullah Özcan, stanbul Milli E itim Müdür Vekili Sadettin Pircio lu, Beykoz Kaymakam Ayd n Ergül, Beykoz Belediye Baflkan Muharrem Ergül, Beykoz lçe Milli E itim Müdürü Neflat Yayla, Sar yer lçe Milli E itim Müdürü Metin Afl k, Kad köy lçe Milli E itim Müdürü fienol Genç ise protokolde yer alan isimler oldu. Törende konuflma yapan stanbul Vali Yard mc s Hikmet Dinç, Türk e itim sistemini dünya standartlar na oturtma yolunda h zl ad mlar atan Do a Koleji ne teflekkür ederek, ö renci merkezli e itim anlay fl nda biliflim teknolojilerini kullanman n önemine iflaret etti.

6 E itim Fethi fiimflek, Stephen Jury den ödülü al rken MÜKEMMEL YET MERKEZ ; DO A KOLEJ Törende söz alan Promethean CEO su Stephen Jury, Do a Koleji için tüm dünyaya örnek gösterilebilecek bir okul de erlendirmesini yaparak, güçlü liderlik özelli inden dolay Do a y tebrik etti. Daha sonra ak ll tahtan n avantajlar na de inen Jury, bu teknolojinin sa lad kolayl klar genel bafll klar alt nda özetledi. Promethean CEO su, yapt konuflman n ard ndan Do a Koleji kurucusu Fethi fiimflek e Mükemmeliyet Merkezi ödülünü verdi. Do a Koleji Genel Müdürü U ur Gazanker de törende Her S n fta Ak ll Tahta projesine katk lar ndan dolay Promethean Türkiye Distribütörü Sürat E itim Araçlar na teflekkür plaketi sundu. B LG N N SONSUZLU U SINIFLARDA Do a Koleji, ö rencilerine ak ll tahta uygulamas yla bilgiye kolay ulafl m, interaktif e itim ve teknolojiyle erken yaflta tan flma f rsat sa l yor. Ö retmen ve ö rencilere s n rs z görsel, iflitsel ve dokunsal olanaklar sunan bu tahtalar ile de iflik ö renme tarzlar na hitap edilebiliyor. Derse kat l m art rmak için kullan lan ak ll tahtalar, ö rencinin baflar s n üst noktalara tafl mada kilit role sahip. Bu teknolojinin sundu u modern e itim imkânlar sayesinde her geçen gün daha baflar l bir nesil yetiflebiliyor. Ak ll tahtalar n haf zas nda Milli E itim Bakanl n n haz rlam fl oldu u program yüklü olarak bulunuyor. Bu teknoloji ile ö renciler, s n f ortam nda yap lmas imkans z olan deneyleri ve çal flmalar sanal ortamda gerçeklefltirebiliyor. Her türlü haritaya kolayca ulaflabiliyor, matematiksel denklemleri örnekleyebiliyor ve üç boyutlu geometrik flekiller sayesinde konular daha kolay kavrayabiliyorlar. Ak ll tahta, e itim alan d fl nda baflka alanlarda da art de erler yarat yor. Bunlardan birisi de ders yoklamalar n n sanal ortamda yap labilmesi. Böylece okul yöneticilerine ve gerekti i durumlarda velilere an nda bilgi ulaflabiliyor. 40 dakikal k ders 15 dakikada bitebiliyor Do a Koleji yöneticileri ve e itim kadrosu ad na Mükemmeliyet Merkezi ödülünü alan Fethi fiimflek; Türkiye de e itim belli bir aflama kazand. Böyle bir ödülün okulumuza verilmesi bizim için büyük anlam tafl yor.baflar m z n hakl gururunu yafl yoruz diyerek duygular n dile getirdi. Ak ll tahtan n e itimde amaç de il, araç oldu unu da söyleyen fiimflek, bu sistemin ö retmeni daha aktif hale getirdi ini vurgulad. Ak ll Tahta Teknolojisi hakk nda görüfllerini paylaflan Do a Koleji Genel Müdürü U ur Gazanker ise, sezonunda pilot uygulamayla yola ç kt klar n belirtti. Bu y l ise gemileri yakarak ciddi bir karar ald k ve bütün s n flarda ak ll tahta uygulamas n bafllatt k diyen Gazanker, üç ayl k yaz döneminde ö retmenlere uygulamal e itimler verdiklerini anlatt. Ayr ca Do a Koleji nin tüm kampüslerinde bulunan teknoloji lideri ekiplerle e itimlerin sürdü ünü de dile getirdi. U ur Gazanker, ak ll tahtalar n avantajlar n saymakla bitmez fleklinde ifade ederken, öne ç kan yararlar n da flöyle özetledi: Ö retmen 40 dakikal k bir dersi, 15 dakikada iflleyebiliyor. Böylece ö rencilerle daha çok ilgilenebilme f rsat elde ediyor. Özellikle görsel sunum zenginli i yaratmas da ö renmeyi daha etkin k l yor. PROMETHEAN HAKKINDA Dünyan n en büyük e itim teknolojisi sa lay c lar ndan Promethean firmas n n gelifltirdi i nteraktif E itim Sistemleri günümüzde 70 i aflk n ülkede 2,5 milyon çocu a hizmet veriyor. Ö rencileri motive etme, e itme ve de erlendirmede ö retmenleri güçlendiren bu teknolojiler çok say da ödülle taçlan yor: Best ICT product Primary BETT 2002 Award, Best ICT product Secondary BETT 2002 Award, Educational Exporter of the Year Educational Resources Award, Company of the Year Lancashire Evening Telegraph, Marketing Award - Lancashire Evening Telegraph, Deloitte & Touche UK Fast Track 50 listing, Deloitte&Touche European Fast 500 listing. OKS JEN 05

7 E itim Promethean CEO su Steven Jury: Promethean E itim Stratejilerinden sorumlu CEO Steven Jury ve Avrupa E itim Müdürü Marlene Smith, firmalar taraf ndan Do a Koleji ne verilen Center Of Excellence ödülü hakk nda dergimize konufltu. Do a Koleji dünyaya örnek oldu Do a Koleji ni nas l buldunuz? Marlene Smith: Daha önce çal flmalar m z sebebiyle gelmifltim. Do a Koleji nin e itim konseptini çok etkileyici buluyorum. E itimde hem do aya yak n olmak hem de teknolojiyi yo un biçimde kullanmak çok etkileyici. Yenilikçi ve vizyonu olan bir yaklafl m. Center of Excellence ödülünü daha önce kimler ald? Steven Jury: Daha önce bu ödülü Singapur daki bir okula, geçti imiz Ekim ay nda da Pekin deki bir ngiliz okuluna verdik. San r m dünyada daha önce bu baflar y yakalam fl ve ödül alm fl 20 kadar okul var. Promethean Avrupa E itim Müdürü Marlene Smith 06 OKS JEN Do a Koleji ne Center Of Excellence ödülünü vermeye nas l karar verdiniz? Steven Jury: Bizim için önemli olan Do a Koleji nin bu yeni teknolojiyi uygulamak için gösterdi i dikkate de er çabayd. Do a Koleji, bu konuda sadece Türkiye deki di er özel okullar için de il dünyadaki tüm okullar için bir örnek teflkil etti. Teknolojiyi bu kadar baflar l bir flekilde uygulamalar nda ö retmenlerinin becerisi de büyük rol oynad. Ayr ca böyle bir program güçlü bir liderlik becerisi ve vizyon da gerektiriyor. Do a Koleji de buna sahip. Program boyunca Marlene ve di er ortaklar m z Do a Koleji ne gelip araflt rmalar yapt lar ve geliflmeyi rapor ettiler. Bu çabay ve geliflmeyi, her sene yapt m z gibi, dünyan n di er yerlerindeki hatta ngiltere deki okullarla karfl laflt rd k. Do a Koleji çok iyi bir okul. Biz ngiltere de böyle bir okulumuz olmas ndan gurur duyard k. Ak ll tahtalar e itimin hangi seviyelerinde yayg n olarak kullan l yor? Marlene Smith: lkokul ve ortaokullarda yayg n olarak kullan lan teknolojik bir çözüm ama anaokullar nda da kullan l yor. Hatta baz ülkelerde üniversitelerde de kullan l yor. Gerçekten s n r tan mayan bir teknoloji. Sizce okullar nereye kadar dijital hale gelebilir? Steven Jury: Dijital Bilgi Ça nda yafl yoruz. Önemli olan bilgiye ulaflmak de il, do ru bilgiyi seçebilmektir. Marlene Smith: Dijital ça la birlikte inan lmaz bir bilgi ak fl var. Ama bilgi ifllenmedikçe bilim haline gelmiyor. Dolay s yla bilgisayar ve internet yeterli de il. Bir bilginin yararl hale gelmesi için ö rencileri yönlendirecek, onlara rehberlik edecek ö retmenlere her zaman ihtiyaç olacak.

8 E itim Ak ll tahta dönemi bafllad Do a ö rencileri art k tüm dersleri ak ll tahtalarla iflliyor. Projeksiyon, bilgisayar ve tahtadan oluflan bu mükemmel ak ll tahta sistemi, ö retmenlere zaman kazand rd gibi, bilgisayar n gücüyle bilginin sonsuzlu unu s n flara tafl yor. Do a Koleji ndeki tüm s n flar birer teknolojik s n f a dönüfltürüldü. Ak ll tahtalar hakk nda Do a Koleji bilgi ifllem sorumlusu Hamza Y lmaz ve ngilizce ö retmeni Miray Baklac o lu yla konufltuk. Ak ll tahtalar n Do a maceras ne zaman ve nas l bafllad? Ak ll tahtalar iki y ldan beri Acarkent Do a Koleji nde uygulan yordu. Acarkent i pilot kampüs yapt k ve buradaki geri dönüflleri izledik. Ö renciler, ö retmenler çok olumlu de erlendirmeler yapt lar. Bunun üzerine ak l tahtalar tüm kampüslerde ve s n flarda e itim ö retim y l yla birlikte kullanmaya bafllad k. Ak ll tahtalar kullanacak ö retmenlerin haz rl klar nas l oldu? Ak ll tahtalar için gerekli olan üç donan m var; projeksiyon, bilgisayar ve ak ll tahta. Önce bunlar tüm s n flara ergonomik flekilde yerlefltirildi. Bütün ö retmenlerimiz ak l tahta e itimi ald lar ve bu tahtay en verimli flekilde nas l kullanacaklar n ö rendiler. Ak ll tahtan n ak ll olmas n sa layan unsurlar nelerdir? Ak ll tahtalar n sa lad en büyük avantajlar ö rencilerin ve ö retmenlerin zaman en verimli fle- kilde de erlendirmelerine ve derslerin s n f ortam nda interaktif olarak ifllenmesine f rsat vermeleridir. Örne in ak ll tahta uygulamas yokken, fizik ya da biyoloji dersinde, konunun sadece bir saati görsel olarak ve interaktif biçimde multimedya s - n flar nda iflleniyordu. Ancak flimdi ö rencilerimiz ve ö retmenlerimiz art k hiç yer de ifltirmeden, konular n tamam n s n flar nda, görsel bir bütünlük ve kat l mc bir yöntemle ö reniyorlar. Öte yandan ak ll tahtalar sayesinde hiçbir ö rencinin dersi kaç rmas mümkün de il. Mazeretinden dolay okula gelemeyen ö renci derste ifllenenleri dijital ortamda ö renerek kaç rd klar n telafi edebiliyor. Miray Baklavac o lu - ngilizce Ö retmeni Derse kat l m artt Do a Koleji Bilgi fllem Sorumlusu Hamza Y lmaz Ak ll tahtalar ö rencilerin tüm alg lar na hitap etti i için ö renme de buna paralel h zl ve rahat oluyor. Ak ll tahtay kullanmak derse kat l m da artt rd. Ö rencilerimizin hepsi bilgisayar kullan m na yatk n olduklar için adapte olmalar çok kolay oldu. Ö rencilerimiz ak ll tahtaya kolayl kla yaz yazd klar için sürekli tahtaya kalkmak istiyorlar. S nav notlar nda da olumlu katk y fark ediyorum. OKS JEN 07

9 E itim Anaokulunda özgün ve özgür bir model Mutlu çocuklar ö renir felsefesinin temel al nd Do a Anaokullar nda uygulanan e itim modeli özgün bir model olmas yla farkl lafl yor. Model özgürlü ünü doyas ya yaflayan, do ayla iç içe olma refleksi geliflmifl, tüm duyular yla dünyay alg lamaya istekli, ö renmeye ve keflfetmeye haz r, özgüveni geliflmifl, ne istedi ini bilen bireyler yetifltirmeyi amaçl yor. Arzu Ayd n Do a Koleji Anaokullar Koordinatörü 08 OKS JEN Do a Koleji anaokulu ö rencileri çok ama çok flansl lar, çünkü kendilerine anlat lan ya da kitaplardan duyduklar bir dünyan n de- il, dokunarak ö rendikleri bir dünyan n içindeler. Gerçekten öznesi olduklar renkli bir ortamda yafl - yor, e lenerek ö reniyor, yaflayarak keflfediyorlar. Fark nda olmadan, fark ndal klar n gelifltiriyor, sanata ve spora yetenek ve ilgilerini erken yafllarda keflfediyor, bunlar gelifltirme flans na da sahip oluyorlar. Onlar sadece ö renci de il, kiflilik geliflimlerine katk da bulunacak, onlar zenginlefltirecek çok etkin ve zengin bir e itim program n n oyuncular ayn zamanda. Do a Koleji nin anaokulu felsefesini Anaokullar Koordinatörü Arzu Ayd n la konufltuk. Do a Koleji nin t pk gerçek do ada yaflananlar gibi sürekli bir devinim içinde oldu unu söyleyen Arzu Ayd n, 6 y ll k bir geçmifl 60 y la bedel diyor. Do a Koleji nin anaokulu felsefesinden söz eder misiniz? Biz her fleyden önce çocu un mutlu olmaya lay k bir varl k oldu una inan yoruz. Bu yüzden mutlu çocuklar ö renir diyoruz. Ayr ca ö renmedeki en kal c yöntemlerden biri yaparak ve yaflayarak ö renme.

10 E itim Bu da ana ilkelerimizden biri. Baflar l bir gelecek için iyi bir bafllang c n gerekli oldu unu srarla vurguluyoruz. Biz ö rencilerimizin ak llar nda sevgiyle anacaklar mutlu bir ö rencilik hayat kals n istiyoruz. flte bütün bu do rulardan yola ç karak e itimde özgün ve özgür bir model yaratt k. Biz gerçekten bir çocu un ilgi ve ihtiyaçlar n göz önünde bulundurarak ve farkl ne yapabiliriz? sorusundan yola ç karak bu felsefeyi kurgulad k. Dünyadaki örnekleri inceledik, e itimcilerin söylediklerine kulak kabartt k. Örne in talyan e itimci Montessori nin çocu a sayg ilkesini, High Scope un da yaparak yaflayarak ö renme anlay fl n felsefemiz içine oturttuk. Zamanla daha farkl aç lar kazand rarak modelimizi zenginlefltirdik, sürekli bir geliflim halinde felsefemizle örtüflen yenilikleri de e itim program m za dahil ediyoruz. Peki mutlu çocuklar ilerde nas l yetiflkinler oluyorlar? Mutlu çocuklar humanist, do ay ve insan seven, çal flmaktan, ö renmek ve keflfetmekten yorulmayan bireyler olurlar. E itim modelimiz aktivite a rl kl ve proje bazl oldu u için sürekli üretme eylemi içindeler. Üretkenlik insan n sa l kl yaflayabilmesi ve dingin bir ruh yap s na sahip olmas nda çok önemli bir parametredir. Do a Anaokullar ne vaad ediyor? Do a Koleji üç yafl nda ald ö rencisini liseden mezun edinceye kadar, birbiriyle ba lant l bir e itim anlay fl içinde gelece e haz rl yor. Biz ebeveynlere çocuklar n n geleceklerini hayal etmeleri konusunda bir seçenek yarat yoruz. Bunun için de önce felsefemizi ve onun içindeki ö retileri anlat yoruz. Yapmak istediklerimiz ve sundu umuz koflullar onlar n da hayal kurmalar n kolaylaflt r yor. Hayallerini gerçeklefltirmenin bu sistem içinde çok da zor olmad n görüyorlar. Ebeveynlerin hayali önemli, peki ya çocuklar n? Bunu keflfetmek ad na neler yap yorsunuz? Bizim için as l önemli olan da bu. Do a Koleji, çocuklar n isteklerini dikkate alarak Do a Konseptli E itim Modeli ni oluflturdu. Çocuk en çok sevgi, güven ve özgürlük ihtiyac duyuyor. Asl nda bunlar onun yarat c do as ndan gelen özellikler. Beykoz Do a bu ihtiyaçlara yan t vermek ve onlar n mutlu olaca bir dünyay tasarlamak amac yla kuruldu. Beykoz Kampüsü gerek konumu gerekse hacmiyle bu e itim anlay fl n n merkez üssü gibi. Biz Beykoz için amiral gemimiz tan mlamas n yap - yoruz. Çünkü Do a Konseptli E itim Modeli burada do du, büyüdü ve geliflti. Bu enerji ve geliflim bütün Do a lara yay ld ve yay lacak da. Hatta Türkiye geneline bu enerjinin yavafl yavafl da ld n görüyoruz. Bizi Antep den, Urfa dan, Marafl tan, Konya dan, Erzurum dan ar yorlar. Kim oldu umuzu, nas l bir e itim verdi imizi merak ediyorlar. Hollanda da tan - d m bir aile çocuklar n n Türkiye ye dönüp Do a Koleji ö rencisi olma hayaliyle yaflad n söyledi. Bu enerji önce tüm Do a kampüslerine sonra tüm Türkiye ye, flimdi dünyaya yay lmaya bafllad. Do a ö rencileri ölçerek, tartarak, yaflayarak Matematik ve Fen bilgilerini ö reniyorlar. Böylece özümsedikleri bilgiyi gerekti inde hayata geçirebildikleri için fark ndal klar da gelifliyor. Anaokulu Ö retmeni Olman n Ayr cal klar Do a Koleji Geleneksel Okul Öncesi E itim Seminerleri, Acarkent Do a Koleji Konferans Salonu nda 29 Mart 2008 de gerçeklefltirildi. stanbul`daki tüm anaokulu ö retmenlerine yönelik düzenlenen seminerde Seyhan Sevinçler Togan, Marilyn Wyers, N.Bar fl Karayazgan, Elif Seymen ve Nebahat Bo ut, anaokulu ö retmeni olman n ayr cal klar n anlatt lar ve deneyimlerini kat l mc larla paylaflt lar. OKS JEN 09

11 E itim E lenirken ngilizce Do a Anaokullar ngilizce Program Koordinatörü Kristina Kolb, dil aktivitelerindeki en önemli unsurun çocuklar n istekleri oldu unu söylüyor. Do a Koleji nde ngilizceyi hayat n bir parças haline getiren yaklafl m n temelini de bu oluflturuyor. Ö renciler ngilizce yi yaflam n bir parças haline getirerek günlük aktivitelerin içinde ö reniyorlar. Do a Anaokullar ngilizce Program Koordinatörü Kristina Kolb 10 OKS JEN Cambridge de dil üzerine e itim alan Kristina Kolb, üç y ld r Do a Anaokullar ngilizce program koordinatörlü ünü yürütüyor. ngilizce e itiminde klasik yöntemler yerine farkl ve alternatif yöntemler kullanman n önemine inanan Kolb Biz dil aktivitelerimizde en önemli unsurun çocuklar n iste i oldu una inan yoruz. Mutlu olmalar çok önemli. Bu yüzden de do a içindeki aktivitelerden ak ll tahtalara kadar çok çeflitli yöntemlerle ngilizce yi hayat n bir parças haline getiriyoruz diyor. Do a Koleji nde anaokulu ngilizce program hakk nda Kristina Kolb ile keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. 2-6 yafl aras çocuklara ngilizce yi nas l ö retiyorsunuz? Bizim en büyük fark m z çocuklar n ngilizceyi bir ders olarak alg lamamalar. Ö renciler ngilizce yi hayatlar n n bir parças haline getirerek günlük aktivitelerinin içinde ö reniyorlar. Bu yafltaki çocuklar n ngilizce d fl nda di er geliflimleri de bizim için çok önemli. Bu nedenle çocuklar n gün içinde birçok aktivite yapmalar sa lanarak, farkl alanlardaki geliflimleri destekleniyor ve ngilizce bu aktiviteler esnas nda e itim dili olarak kullan l yor. Okuma yazma aktivitelerinde sesler ve harflerle ilgili pratikler yap yoruz. Mesela o hafta m harfini ö reniyorlarsa mushroom (mantar), monkey (maymun) resimleri yap yorlar. O harfle ilgili flark - lar ö renip, etkinlikler yap yorlar. Bilim aktivitelerinde dereden larva toplayarak kurba an n yaflam döngüsünü birebir gözlemliyorlar. Bunlar n hepsini yaparken ngilizce yi kullan yoruz. Böylece ngilizce kendili inden hayatlar na girmifl oluyor ve ilkö retime geçtiklerinde ngilizce konufluyor oluyorlar.

12 E itim Do a Koleji nde oyunla iç içe kurgulanan ngilizce e itimi dilsel geliflime paralel, fiziksel, zihinsel ve kültürel geliflimle eflgüdümlü yürütülüyor. Minikler böylece en elveriflli yafllarda, duygular ve alg lar en aç k konumdayken ö renme eylemi içinde bulunuyorlar. Çocuklar n dil de iflikli ine tepkileri nas l oluyor? lk gün belki biraz flafl r yorlar ama çok çabuk adapte oluyorlar ve kolay ö reniyorlar. Mesela üç y l önce ö rencim olan çocuklar m n flu anda hepsinin ak c bir ngilizcesi var. Anaokullar nda ak ll tahta kullan m hakk nda neler düflünüyorsunuz? Anaokullar m zda özellikle 5-6 yafl grubu haz rl k gruplar nda ak ll tahtalar kullan l yor. Bunun bize sa lad pek çok avantaj var. Dil e itiminde görsellik de çok önemli. Fen çal flmalar nda internetten her türlü bilgiye ulaflabiliyoruz. Dilde öncelikle ses temelli bir e itim veriyoruz. Mesela p sesini iflledi imiz zaman ak ll tahtadan bununla ilgili linklere giriyoruz. Hangi temay iflliyorsak o temaya ait sunumlar, o ülkeye ait materyaller, müzikler, küçük videolar kullan yoruz. Kültürleri tan t rken sadece anlatmak yeterli olmuyor. Ak ll tahtalar sayesinde pek çok kültürle ilgili birçok materyal önümüze geliyor. Do a Koleji ndeki dil ö renme baflar s n en çok neye ba l yorsunuz? Klasik e itimin d fl nda bir e itim anlay fl var. Baflar m z da bundan kaynaklan yor. Mesela Avustralya y ö retirken kangurular gösteriyoruz. Çin i tan - t rken origami de yap yoruz, o ülkeye ait yemekleri yediriyoruz, k yafetlerle ilgili çal flmalar yap yoruz. Böylece yabanc dil ö renirken ayn zamanda kültürel geliflimleri de destekleniyor. Bunlar n hepsi festival havas nda oluyor ve onlar da ö renirken zevk al yorlar. Okulun dekorasyonu bile iflledi imiz konuya göre de ifliyor. Okulun içine giren bir kifli koridorlardan ve s n f kap lar ndan o anda okulda ifllenen konuyla ilgili fikir sahibi olabiliyor. Bu flekilde ngilizce hem çok yönlü bir hale geliyor hem de onlar için tam bir keyif halini al yor. OKS JEN 11

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı