23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ"

Transkript

1 BİLDİRİ NO SORUMLU YAZAR AD SOYAD BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİ ALANI 147 Özkan Gürkol Askerî Zekâya Doğru: Kavramlaştırma ve Askerî Ortamda Başarı İçin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi 156 Hilal Bozkurt Yuldırım 160 Dorian Aliu 164 Hatice Sarıaltın Kariyer Gelişimi Sürecinde Sosyal Destek Açısından Çalışma Arkadaşlarına Güvenin Psikolojik Dayanıklılığa Etkisi nde Etik ve Endüstriyel İlişkiler: Avrupa Birliği Perspektifinde Bir Değerlendirme Bireysel Performans Değerlendirme ve Öneri Sistemlerinin Sürdürülebilir verimliliğe Etkisinin İncelenmesi: (Bir İşletme Örneği) 180 Sait Gürbüz Kimler Terfi Eder: İyi Aktörler, İyi Askerler, Çok Calısanlar ve Yüksek Bağlılık Gösterenler? 207 Merve Kırbaşlar Aracılığıyla İlişkisel ve Operasyonel Rezilyans Kapasitesi Oluşturma 230 Meryem Aybas İky Uygulamalarının İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı ve Düzenleyici Rolü 248 Döndü Sönmez Özkan Örgüt İklimi ve İşkolizm Birbirinin Tetikçisi Mi? Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama 259 Ayşe Gökçen İslami Çalışma Ahlakı ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar 291 Serdar Bozkurt Kariyer Kararı verme Öz-Yeterliliği İle Örgütle Bütünleşme Arasındaki İlişkide Kariyer Olgunluğunun Aracılık Etkisi 298 R. Arzu Kalemci Türkiye de Yazınının Son 10 Yıllık Gelişimi 302 Elif Narcıkara İşveren Markası Algısı Farklı Tecrübe Seviyelerindeki Adayların Tercihlerini Nasıl Etkiler? Katılım Bankası Örneği 329 Zeyd Gülesin Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Borsa İstanbul Şirketlerinde Uygulanma Düzeyinin Belirlenmesi, Çalışan verimliliği ve Organizasyonel Performansa Etkisinin Araştırılması 339 Özge Demiral Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliğine Sosyal Kurumların Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Yatay Kesit Analizi 352 Hatice Özutku Boyutuyla Kurumsal Sürdürülebilirlik: Bıst Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma 363 Yasemin Özdemir Buzdağının Görünmeyen Kısmı: Mavi Yakalı Çalışanlar 373 Nimet Eryiğit Bilgi Yönetiminin Takım ve Organizasyon Performansı Aracılığıyla Bilgi İşçilerinin İş Doyumuna Etkisi: İstanbul da Bir Uygulama 385 Pınar Acar 23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ Stratejik İnsan Kaynakları Uygulamasının Bir Örneği: Beyaz Eşya Sektöründe Dünya Liderliğine Oynayan Bir Kurumun Uygulama Olarak Strateji (Strategy-As-Practıce) Keşfi 393 Umut Denizli Çalışma Hayatında Taı Chı; Bir Alan Deneyi Örneği

2 407 Hande Özek Örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı İle Psikolojik İklim İlişkisi ve Konuyla İlgili Bir Araştırma 416 Çiğdem Vatansever nde Cesur Bir Uygulama: Karşılıklı Mentorluk 421 Emre Burak Ekmekçioğlu Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonda Karşılaştıkları Engeller: Ampirik Bir Araştırma 422 Mehmet Kahya X ve Y Kuşağına Göre Uygulamalarının Yeterliliği Algısı ve İş Tatminindeki Farklılıklar 433 Onur Hasan Özgün Sendikalı Çalışanların Prosedürel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılık ve Sendikal Bağlılığa Etkisi 486 Umut Can Öztürk 3-D Performans Değerlendirme Sistemi: Kültür Beklentilerini Karşılayan Melez Bir Performans Değerlendirme Modeli Önerisi 491 Gaye Özçelik Ekibe Dayalı Yapılarda Seçme ve Yerleştirme Sürecinde Çoklu Değerlendirme Yaklaşımı ve Bir Örnek Olay Çalışması 496 Birsen Özalp Örgüt Kültürünün İşyeri Nezaketsizliği ve Sosyal Kaytarma Davranışına Etkisi 505 Meryem Aybas Örgütsel Etik İnancı ve Hedef Yönelimliliğin Etik Olmayan Karar verme Davranışı Üzerindeki Etkisi: Satış Personeli Üzerine Bir Araştırma 509 Alev Özer Türkiye de Stratejik Yetenek Yönetiminin Başlıca Esasları 550 Ayşe Günsel Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulamalarının Yenilik Odaklı Bir Kültür Yaratmadaki Rolü 562 Yasemin Torun 579 Eda Aksoy Örgütsel Sinizmin Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi: Kuşaklara Göre Örgütsel Sinizmin Hedefinde Ne Var? Telekomunikasyon Sektöründe Bayilik Sistemiyle Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerde Yatırımcıların İç Yönetim Felsefeleri ve Bunların Çalışanların Algıları Üzerindeki Etkileri 589 H. Zeynep Batur İnsan Kaynağı Seçiminde X ve Y Kuşağı Yöneticilerinin Algılama Farklılıkları 606 Selim Ayazma Türkiye de Farklılık ve Farklılıkların Yönetimi: Literatür Entegrasyonu Çalışması 621 Pelin Kanten Ücret Adaletinin Hizmet Süreçlerini Sabote Etme ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisinde Ücret Eşitliği Algısının Rolü 645 Recep Kılıç İnsan Kaynakları Tedarikinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma 653 Özlem Atan Stratejik Aracı Olarak İşletmelerde Örgütsel Çekiciliğin İşveren Markası Bağlamında Değerlendirilmesi: Y Kuşağı Üzerinde Bir Araştırma 665 Altan Doğan Kariyer Belirlemeye İlişkin Özyeterliliğin (Career Decision Self-Efficacy) Lise ve Üniversite Öğrencileri Açısından İncelenmesi 669 Nihan Yıldırım Y Kuşağı Çalışanların İş Değerleri, Beklentileri ve Yöneticilerin Algısı Arasındaki Farklar Telekomünikasyon Sektöründe Bir Vaka Analizi 672 Ömer Kula Mükemmeliyetçiliğin Bireylerin Kariyer Arzularına Etkisi: Özsaygının Aracılık Rolü 258 Eyüp Aygün Tayşir Harf Devrimi Öncesi Yayımlanan İşletme-İktisat Konulu Süreli Yayınlar Üzerine Bir Araştırma İşletmecilik Tarihi 426 Kemal Demir 19. Yüzyıl Osmanlı Devlet Fabrikalarında Yöneticiler İşletmecilik Tarihi

3 527 Esra Dil Yaşlı Olmanın Dayanılmaz Meşruiyeti: Uzun Ömürlü Türk İşletmeleri İşletmecilik Tarihi 528 Esra Dil Yaşlı ve Küçük Iı: Büyümenin Önündeki Engellere Dair Bir Tartışma İşletmecilik Tarihi 574 Mustafa Kurt Geç-Osmanlı Dönemi Devlet Fabrikalarında Yönetim: Motivasyon Uygulamaları İşletmecilik Tarihi 617 Leyla Adiloğlu Nuri Demirağ ın Girişimci Olarak Ortaya Çıkışı, Yükselişi ve Düşüşü: Makrokuramsal ve Tarihsel Yaklaşım Bağlamında Bir İnceleme İşletmecilik Tarihi 656 Serkan Dirlik Türkiye deki İşletme Grupları, Sahipleri ve Yöneticileri İle İlgili Kitaplar Üzerine Bir İnceleme İşletmecilik Tarihi 659 Deniz Tuncalp 165 Evren Konak 171 Cenk Sözen Zamanı Biçimlendirmenin Kurumsallaşması: Tanzimat tan Günümüze Saat Kulelerinin Sosyo-Materyal Tarihi İşletmecilik Tarihi Kurumsal Girişimcilerin Kurumsal Değişimdeki Rollerinin Kurumsal Mantıklar Aracılığıyla İncelenmesi: İlk ve Orta Öğretim Örneği ( ) Akademik Gruplarda Yapısal Boşlukları Köprüleyen Ağların Oluşması: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongreleri Yeni Kuşak Akademiklerin Sosyal Sermayelerini Nasıl Arttırdı? 192 Mustafa Mehmet Gökoğlu Çoklu Kurumsal Mantıkların Melez Örgütlere Etkisi: Sosyal Güvenlik Kurumu Örneği 213 Serkan Dirlik Türkiye deki Yönetim Yazınında Süreklilik ve Değişim: 2000 li Yıllarda Türkiye de Yönetim Yazını 245 Abdullah Kıray Kurumsal Karmaşa ve Örgütsel Aktörlerin Yanıtları:Tıp Fakültesi Hastaneleri Örneği 348 Özge Can Örgütsel Bir Alan Olarak Türkiye de Kadın Hareketleri: Ekolojik Bir Yaklaşım Yönetim ve Organizasyon Araştırmalarında İşbirliğinin Gelişimi:Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 397 Mehmet Ali Koseoglu Bildirileri Üzerine Bir Araştırma 473 Mustafa Özseven Kurumsal Değişim, Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri: Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma 488 İhsan Yiğit Sahiplik Yapısı, ve Örgütsel Performans İlişkisi; Türkiye ve Almanya yı Karşılaştırmalı Bir Araştırma 500 Anıl Divarcı Çakmaklı Tarihsel Bir Bakışla Türkiye deki Üniversitelerin Faaliyet Alanlarında Çeşitlenme, Aydın Beraha Örgütsel Ağ Düzeneklerinde Türdeşlik Olgusu: Akademisyenler Örneği 517 Bilçin Meydan Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun dan Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Kanuna: : Türk Sağlık Alanında Kurumsal Çevrenin Değişimi ( ) 520 Kader Tan Şahin Kurumsal Kuramın Uluslararası İşletmecilik Literatüründeki Etkisi: Gelişmiş-Gelişmekte Olan Ülke Bağlamı ve Uluslararasılaşma Motivasyonları Üzerine Bir İçerik Analizi 529 Işın Güler İşletme Okullarında Akreditasyonun Uluslararası Yayılımı, Belkıs Özkara Holding Formu Değişiyor Mu? Bir Kurumsal Girişimcilik Örneği 540 Çetin Önder İthal Yönetim Uygulamalarının Alıcı Ülkelerde Yayılımı 547 Sibel Ayas Aile Şirketlerinde vekâlet Sorunu: Yönetim Kurulu Yapısının Firma Performansına Etkisi

4 560 Mehmet Eryılmaz 639 Şükrü Özen Türk Yönetim ve Organizasyon Camiasının Vaka Çalışması Temelli Araştırmaları Üzerine: Pozitivist Paradigmanın Bir Diğer Tahakküm Cephesi? Yerel ve İthal Yönetim Uygulamalarının Kaynak ve Alıcı Ülkelerde Meşrulaştırılması: Çok Bölümlü Yapı ve Holding Yapısı Karşılaştırması 675 Umut Koç Kurumsallaşamayan Kurumsal Girişimler: Yeni Bir Örgütsel Form Denemesi Olarak Köy Enstitüleri 150 Serdar Genç Tecrübe ve Deneyimin Takipçilerin Liderlik Algısı Üzerindeki Etkisi: Birleşmiş Milletler Unıfıl Uygulaması. 151 Mustafa Kemal Topcu 162 Hakan Vahit Erkutlu 178 Emre Erbaş 179 Cem Kahya 181 Secil Bayraktar Duygusal Emek İle Psikolojik Sermaye Arasındaki Etkileşimde Örgüt Kültürünün Rolü: Bir Sanayi İşletmesi Örneği Algılanan Örgütsel Politika İle Çalışanın İşe Yabancılaşma İlişkisinde Çalışanın Politik Yetilerinin Düzenleyici Etkisi Ahlaki Çözülmenin (Morally Disengagement) Kişi-Çevre Uyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Kayseri deki Yiyecek-İçecek İşletmeleri Örneği Söz Gümüş İse, Sükut Tükenmişlik Midir? Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Uluslararası Görevlendirmedeki Çalışanların Uyum Sürecinde Farklı Sosyal Ağların Tekil ve Kümülatif Etkisi: Bir Günlük Çalışması 183 Sevim Güllü Spor Eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılığı 184 Faruk Kerem Şentürk Etik Liderliğin Bir Belirleyicisi Olarak Kişilik Faktörü 185 Ufuk Başar Etik Liderliğin İyileştirici Etkisi Üzerine Görgül Bir Araştırma 188 Hatice Güçlü Nergiz Otel Çalışanlarının Duygusallıklarının Genel İş Tatminleri ve İşte Kalma Niyetleri Üzerindeki Etkisi 189 Yasemin Şen 197 Oktay Yanık Destekleyici Örgütsel İklim ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ahlaki Liderliğin Çalışanların İş Tatminine, Örgütsel Bağlılığına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Güven ve Örgütsel Adalet Algısının Aracı Rolü: Ahlak Yoğun Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama 203 M. Fikret Ateş Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Örgüte Güvenin Aracılık Rolü 208 Murat Atalay Enformel İlişkilerin Sosyolojik Bağlamı: Hawthorne Araştırmaları Örneği 210 Abdullah Çalışkan Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Etik İkliminin Aracılık Rolü 240 Seval Aksoy Çalışanların Benimsediği Değerler İle İşletme Değerleri Arasındaki Uyumun, Çalışanların Kaliteye Yönelimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 244 Aytül Ayşe Özdemir Değer Tipleri ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü 250 Adeviye Erdoğan İşyerinde Yapılan Sosyal Kutlamalar ve Örgütsel Çekicilik İlişkisi 254 Onur Köksal İş Arkadaşları Mutluluk Getirir Mi? İşten Memnuniyetin ve Cinsiyetin Durumsal Aracılık (Moderated Medıatıon) Rolü

5 264 Cem Şen Psikolojik Sermayenin Çalışanın Stresle Başa Çıkma, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığına Etkisi 275 Ceyda Maden İş Kaynakları, İşe Adanmışlık ve Proaktif Çalışan Davranışları Üçgeninde Kişi-İş Uyumunun Rolü: Kobi Çalışanları Üzerine Görgül Bir Çalışma 290 Korhan Arun İşgören Sesi Çeşitliliği: Kurumsal ve Bireysel Bilişim Teknolojilerinin İşgören Sesi Üzerine Etkisi 301 Gökhan Karagonlar İş Güvencesizliği ve Duygusal Tükenmişlik İlişkisi: Kronik Önleme Odağının ve Örgüte Duygusal Bağlılığın Biçimlendirici Rolü 330 Sabahattin Tekingündüz İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkilerin Analizi: Bir Kamu Hastanesi Örneği 334 Murat Tarakcı Bireysel ve Takım Halinde Yaratıcı Fikir Üretimi: Bir Saha Deneyi 364 Nurcan Kemikkıran Kadrolu İle Taşerona Bağlı Mavi Yakalı İşgören Motivasyonlarının Karşılaştırılması: Sivil Toplum Örgütü Örneği 380 Engin Kanbur Çalışanların Bireysel Yaratıcılık Düzeylerinin İç Girişimcilik Performanslarına Etkisi 401 Esra Bulgurcu Gürel İşkoliklik, İş Stresi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma 402 Burcu Akdeniz 405 Aygül Turan 424 Emrah Özsoy İş Güvenliği Bir Kültür Müdür? Ölüm Kader Midir?: Örgüt Kültürünün Güvenlik Kültürü Üzerine Etkileri Teorik Bir İlk Adım Paraya Karşı Tutum, Etik Dışı Davranış, Düşmanca Davranış ve Pozitif İş Davranışı Arasındaki İlişkiler ve Makyavelizm Eğiliminin Rolü Araştırmalarında Kişiliğin Karanlık Yönü (Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) Dikkate Alınıyor Mu? 430 Işıl Önay Örgütsel Sosyalizasyon Taktikleri İle İş Performansı İlişkisi Üzerine Bir Model Önerisi 435 Hatice Çoban Algılanan Kurumsal İmaj İle Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma 437 Ebru Tolay Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması 439 Bülent Akyüz 441 Seçil Taştan Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Güvenin Geleceğin Çalışanlarının Akademik Özyeterlik Algılarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Algılanan Sosyal Adalet, Benlik Kurguları ve Adil Dünya İnancının Örgütsel Güven İle İlişkilerinin İncelenmesi: Kültürel Psikoloji ve Sosyal Biliş Kuramı Açısından Bir Değerlendirme 447 Cem Güney Özveren Algılanan İş Güvencesi İle Kamuda Çalışma Niyeti İlişkisi Üzerinde Çalışma Değerlerinin Rolü 458 Orkun Demirbağ Kuruma Yeni Gelen Bireylerin Uyguladıkları Proaktif Sosyalizasyon Taktikleri Üzerine Bir Araştırma 482 Esra Bulgurcu Gürel Duyguların Yönetilmesinin, İş Tatmini ve Duygusal Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkileri 484 Enise Gündoğdu Y Kuşağını İş Seçiminde Etkileyen Faktörler: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Çalışması

6 497 Bora Yıldız Risk Alma Eğilimi İle Yapıcı Sapkın Davranışlar Arasındaki İlişkide Ağ Kurma Kabiliyetinin Moderator Etkisi 506 Emre Oruç Pozitif Psikolojik Sermaye Akademisyenler İçin Ne Derece Önemli? 510 Esra Genç İşyerinde Sanal Tembellik Davranışı ve Etkin Zaman Yönetimi İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma 512 Rasim Turhan Kültürün Sessizlik Davranışı Üzerinde Etkisi: Türk Atasözleri Bağlamında Nitel Bir Analiz 513 Ezgi Cevher Pembe Topuklu Şövalyeler: Cam Tavanı Kırabilmiş Türk Kadın Yöneticilerin Ortak Özellikleri ve Stratejileri 526 Makbule Hürmet Çetinel Örgütsel Bağlılık ve Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Rolü: Denizli Tekstil Sektörü Örneği 538 Emre Sezici İzleyicilerin Yıkıcı Liderlik Algısı ve Sonuçları 544 Muzaffer Aydemir İş ve Yaşam Dengesi Arayışında Kuşak Farklılıklarının ve Kuşakların İş Değerlerinin Etkisi Üzerine Bir Model Çalışması 545 Gonca Gunay Girişimciliği Destekleyen Örgüt İklimi ve Girişimsel Öz-Yetkinlik Etkileşimin Örgütsel Özdeşleşme İle İlişkisi 546 Berna Aysen Yönetici Sessizliği Görmezden Gelinebilir Mi? 555 Feyzullah Eroğlu Yönetilenler ve Yöneticiler Açısından Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Tutarsızlık Hakkında Bir Araştırma 557 S. Arzu Wasti İş İlişkilerinde Güven Kavramı: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma 558 Sedef Gülsüm Aksu Üniversitelerde Yöneticilik Görevine Sahip Akademisyenlerin Kişilik Özellikleri İle Kullandıkları Çatışma Çözme Stilleri İlişkisi: İzmir İli Örneği 575 Eray Koyulhisarlı Algılanan Gruplar Arası Farklılaşma İle Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Bir Nitel İçerik Analizi Uygulaması 580 Nihal Kartaltepe Behram Politik Yeti, Öz Yeterlilik İnancı ve Bireysel İş Performansı: Orta ve Üst Kademe Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma 585 Gül Selin Erben Yetişkin Bağlanma Stillerinin Babacan Liderle Çalışma Tercihi Üzerindeki Etkisini Anlamaya Yönelik Deneysel Bir Çalışma 588 Emine Kale Hastanelerde Örgütsel Çatışmasının Sebepleri ve Çözüm Önerileri 599 Onur Ünlü Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler Ekseninde Kadının Duygusal Emeği 601 Sahra Sayğan Yerel Yazında Sosyal Sermaye Araştırmaları: Odaklar ve Boşlukların Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi 625 Kıymet Duygu Erdaş Türk Kültüründe İşyeri Nezaketsizliği Kavramının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle İncelenmesi 628 Umut Avcı İş-Yaşam Dengesi ve Sonuçları: Yöneticiler Üzerine Görgül Bir Araştırma 630 Uzay Dural Kadın Liderliğine Karşı Örtük Kalıp Düşünceler ve Örtük Önyargılar: Türkiye de Kadın Belediye Başkanlığı Bağlamında Karşılaştırmalı Çalışma 638 İbrahim Efe Efeoğlu Duygusal Zekâ Düzeyi ve Karar verme Stratejileri Arasındaki İlişki; Kobi Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

7 643 M.Gökhan Bitmiş Psikolojik Sermayenin İş Tatminine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama 647 Esra Kurt Örgütsel Sosyal Destek Kaynaklarının Algılanan İş Performansı Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma 663 Aysun Kanbur İşyerinde Kim Daha Mükemmel? Çalışanların Mükemmelliyetçilik Profilinde Demografik Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 664 Uzay Dural Olumsuz Duygu Durumu Karar verme Sürecinde Risk Almayı Etkiler Mi? Belirsizlikten Kaçınma Kültürel Değeri Bağlamında Deneysel Bir Çalışma 674 Abdullah Yılmaz Çalışanların Tinsel Değerlere İlişkin Algılarının İş Stresi Üzerindeki Etkisinde Birey-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü: Selçuk Üniversitesi Örneği 679 Eyüp Bayram Şekerli Mesleki Bağlılığın Çalışanların İhbarcılık (Whıstleblowıng) Eğilimleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Görgül Bir Araştırma: Muğla İli Sağlık Sektörü Çalışanları Örneği 681 Burcu Rodopman İşveren Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma 196 Uğur Emre Temelli Kurumsallaşma Unsurları İle Müşteri Değeri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: İnşaat ve Gayrimenkul Sektöründe Bir Araştırma 199 Yunus Demirel Türkiye de Yönetim Kurullarının ve Riskin Erken Teşhisi Komitesinin Yapısı: Bıst 100 Şirketleri Üzerinde Bir İnceleme 204 Birgul Arslan Sosyal Mübadele Perspektifinden Dağıtımsal Adaletin Ortak Girişimlerin Sonlandırılmasına Etkisi 214 Yunus Demirel 235 Rukiye Sönmez 237 Hale Alan 262 Abdullah Baş Bankalarının Yurt Dışında Görevlendirdikleri Yöneticilerin Strateji, Bilgi Paylaşımı ve İnovasyon Transferi Açısından Rolü Rekabetçi Çevrede Rekabetçi Hamlelerin Özellikleri ve Misillemenin Belirlenebilirliği Üzerine Bir Araştırma Örgütsel Çift Yeteneklilik ve Sosyal Ağda Yapısal Eşitlik: Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Üzerinde Bir İnceleme İşletmelerin Güven Düzeyinin Müşteri Boyutunda Stratejik Açıdan Değerlendirilmesinde Firmanın Müşteri Odaklılık Düzeyi ve Müşteri Tatmininin Rolü 273 Hamid Murad Özcan Türkiye deki Alanı Nereye Gidiyor: Yılları Arası Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Üzerine Bir Değerlendirme 287 Tulay İlhan Nas Uluslararası Çeşitlenme İle Uluslararasılaşma Derecesi Arasındaki İlişki: Ar-Ge Faaliyetlerinin ve Kurumsal Yönetişimin Moderator Etkisi 310 Faruk Kalay Stratejik İnovasyon Yönetimi Uygulamaları, İnovasyon Performansı ve Firma Performansı Arasındaki İlişki 317 Mahmut Hızıroğlu Stratejik Bilginin Felsefik Temelleri 374 Ahmet Doğanay Tedarik Zinciri Yönetimi (Tzy) ve Stratejik Planlama İlişkisi :Türkiye'deki Bir Dayanıklı Tüketim Malları Şirketinde Uygulama Olarak Strateji Görüşü 404 Engin Deniz Eriş Stratejik Bir Vizyon Olarak Sosyal İnovasyon: Girişimcilik Yönelimi Açısından Bir Değerlendirme 436 Abidin Ozan Onağ Örgütsel Yenilikçiliğin Yeni Ürün Performansı ve İşletme Performansına Etkisi

8 453 Ela Özkan-Canbolat Düşüncesine Yeni Bir Bakış Açısı: Evrimsel Oyun Kuramı 480 Fatma Ayanoğlu Şişman Vatandaş Gözüyle Sürdürülebilir Başarının Sağlanmasında Kurumsal Yönetim İlkelerinin Önemi Üzerine İstanbul İli Sınırları İçerisindeki İlçe Belediyelerinde Bir Araştırma 487 Ömür Yaşar Saatçıoğlu Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik Etkileşiminde Sosyal Ağların Önemi: Çöp(M)Adam Örneği 522 Kader Tan Şahin Örgüt Kültürü Perspektifinde Dinamik Yetenekler 524 Tülay İlhan Nas Yönetim Güçlendirmenin Firmanın Uluslararasılaşma Stratejisi Üzerindeki Etkisi 531 Deniz Kantur Örgütsel Dayanıklılık ve Çift Yönlülük: Kümeler Üzerine Bir Araştırma 539 Mahmut Hızıroğlu Yenilikçi Kobi lerin Uluslararasılaşması: Araştırmacı Yenilikçilik ve Fırsatçı Yenilikçilik Davranışı Arasındaki Denge Nasıl Kuruluyor? 595 Musa Said Döven Üniversiteler Rekabet ve Rakip Kavramlarına Vurgu Yapıyorlar Mı? İkinci Dönem Stratejik Planlar Üzerine Bir Araştırma 612 Ramazan Uygun Girişimcilik Sürecinin Kritik Bir Bileşeni Olarak İşin Terk Edilmesi: Girişimsel Çıkış ve Beşeri Sermaye Bileşenlerinin Girişimsel Çıkışa Etkisi 615 Cihat Erbil Sosyal İnovasyonun Kavramsal Olarak Konumlandırılması ve Prahalad ın Stratejik Yaklaşımı İle İlişkilendirilmesi 620 Elif Boyraz Swot Analizi Işığında Strateji Geliştirmede Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımının Kullanımı: Çok Ortaklı Bir Hizmet İşletmesinde Uygulama 631 Nejat Çapar Türk Şirketlerinde Uluslararasılaşma Stratejisinin Finansal Peformans Üzerine Etkisi 634 Fulya Almaz Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Uygulama Olarak Strateji (Strategy As Practice) 646 Halil Aslan Kılıç Açık ve Örtük Bilgi Paylaşımının Yenilikçilik Üzerindeki Etkisi 648 İrge Şener Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kurumsal Yönetim Mekanizmalarına Göre Farklılığı 650 Şebnem Ensari Türkiye de Kobi lerin Network Organizasyonlara Katılma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma 652 Mehmet Barca İşletmeler İçin Geliştirilen Rekabet Stratejileri Üniversitelere Nasıl Uyarlanabilir? 668 Rasim Turhan Örgüt İkliminin İşletmelerin İnovatif Kabiliyetleri Üzerindeki Etkileri:Aile İşletmesi Uygulaması

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2- ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4- SUNUŞ 5- EKİBİMİZ 7-2013 HEDEFLERİ 8- KİLOMETRE TAŞLARI 10- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 11- YÖNETİM KURULU

Detaylı

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ K Ü R E S E L R E K A B E T İ Ç İ N AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ Altın Sponsor Bronz Sponsor MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sütlüce Mh. İmrahor Caddesi, No:28 34445 Beyoğlu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

12. SANAYİ KONGRESİ 21. YÜZYILLA BÜYÜK YÜZLEŞME...

12. SANAYİ KONGRESİ 21. YÜZYILLA BÜYÜK YÜZLEŞME... 12. SANAYİ KONGRESİ 21. YÜZYILLA BÜYÜK YÜZLEŞME... TÜRKİYE DE ŞİRKETLERDE VE GİRİŞİMCİLİKTE VASATLIK İLE YÜZLEŞME VE BUNDAN ÇIKIŞ YOLLARI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 2.Birinci Oturum

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN:2146-5975 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl: 2015/1 Sayı: 1 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Düzce University Institute of Social Sciences Sahibi/Owner

Detaylı

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano

Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci. Ankara Özel Sayısı. Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano ISSN:2148-5585 Ocak, 2015 - Dört ayda bir yayınlanır. Ankara Özel Sayısı Spot Dosya Neden Ankara? Neden Cyberpark? UTTP de Mezuniyet Sevinci Türkiye nin İlk Çip Fabrikası AB - MikroNano Ankara'nın iş ve

Detaylı