ELEKTRONİK YÖNETİŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK YÖNETİŞİM"

Transkript

1 ELEKTRONİK YÖNETİŞİM Murat YANIK İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul / TÜRKİYE ÖZET Gelişen yeni teknolojiler sosyal bilimlerde ve bu arada hukukta çok önemli gelişmelere neden olmuşlardır. Özellikle elektronik teknolojisindeki gelişmeler demokrasi, devlet ve siyasal partiler gibi değişik siyasal kurumların yapısında temel bazı değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda gelişmiş teknoloji kullanılarak doğrudan demokrasinin hayal ve ideal bir yöntem olmaktan çıkarılacağı ileri sürülmektedir. Elbette bütün bu gelişmeler ve iddialar birçok siyasal kurum ve kavramın yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Anahtar Kelimeler: E-demokrasi, e-devlet, e- parti ELEKTRONIC GOVERNANCE ABSTRACT Current developing technologies has been providing new important developments in Law and other social sciences. Especially developments in electronical technologies require some changes in construction of some different political institutions such as democracy, state, and political parties. It is claimed that by using new technologies direct democracy will be settled down and won t be a dream and imagination any more. Of course these developments and opinions requires reassessments of so many political institutions and concepts. Key Words: E-democracy, e-state, e-party A. ELEKTRONİK DEMOKRASİ Bugün için demokrasi sözcüğüyle anlatılmak istenen şey genellikle, temsile dayanan demokrasidir. 1 Ulaşılmak istenen ideal demokratik rejim alınan bunca mesafeye rağmen hala bir ideal olmaya devam etmektedir. 2 Aynı şekilde uzun süredir konuşulmasına rağmen parti içi demokrasi de hala ulaşılamayan bir hedeftir. Elektronik Demokrasi terimi, henüz oluşum aşamasında olan bilgi toplumu bünyesinde, siyasal sistemlerin modernleşmesi ve demokratikleşmesi 1 2 LİJPHART, Arend, Çağdaş Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun-Ersin Onulduran, Yetkin Yayınları, Ankara 1986, s. 11. Yayla ya göre, temsili demokrasi daha ziyade bir mecburiyettir. Çağdaş demokrasilerde sık sık dışa vurulan doğrudan demokrasi özlemi de, gerçekleşmekten çok özlem olarak kalacak gibidir. Ayrıca doğrudan demokrasi, sanılanın aksine, her zaman iyi ve her halükarda temsili demokrasiden daha üstün sonuçları olan bir model değildir. YAYLA, Atilla, Siyaset Teorisine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara 1998, s

2 Elektronik Yönetiåim M. Yaník üzerinde yapılan değerlendirmelerde sihirli bir ifade olarak gündemdeki yerini her zaman korumaktadır. 3 Bununla beraber günümüzde gelişen teknolojinin demokrasiye ne yönde açılımlar getireceği oldukça tartışmalı bir konudur. 4 Özellikle gelişen teknoloji vasıtasıyla, siyasal sistem ve demokrasinin elektronik modernizasyonu yapılarak, daha işler bir duruma getirilebileceği 5 veya mevcut sistem geliştirilmek yerine, yeniden bir yapılanmaya gidilerek, doğrudan demokrasinin gerçekleştirilebileceği de ileri sürülmektedir. 6 Elektronik ortamın gücünün farkına ilk varan yorumcalar bu olağanüstü aracın tüm sınırları altüst edeceğini ve bunun da korkunu bir anarşi ortamı oluşturacağını düşünüyorlardı. Elektronik gelişmeler her ne kadar sanal bir dünya oluşturmayı başarmış olsalar da, bu dünyaya ilişkin ilk tahminlerin gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. 7 Son zamanlarda elektronik ortama ilişkin hukuksal düzenlemeler gittikçe artmakla beraber, sanal dünyanın birey ve toplum üzerindeki etkisine ve sanal dünyanın kontrol altına alınmasına ilişkin sorunlar ve çözümleri hakkında, bugün için kesin olarak bazı tahminlerde bulunmak olanaklı değildir. 8 Gerçekten bilgi çağında artık doğrudan demokrasiyi yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. Demokrasinin yakın çağlarda gündeme gelmesiyle temsili sistem 9 bir zorunluluk olarak görülmüştür. 10 Ancak bugünün teknolojisinin bu Bu tartışmaların büyük çoğunluğunun teknoloji temelli olduğu ve siyasal ve kültürel alanlarda yeni teknolojilerle birlikte ortaya çıkan değişimler ile bunlara bağlı olan ve henüz çözümlenememiş sorunların yeterince dikkate alınmadığı göze çarpmaktadır. Teknoloji yolu ile siyasal katılımın bireyleri tam olarak nasıl etkileyeceği ve vatandaşların bu sürece nasıl katılacağı gibi sorular hala belirsizliğini korumaktadır. KASTENHOLZ, Hans, E-Democracy, E-Society Kongresi, Teknolojik Değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü(ITAS), Ekim 2001, (Çevrimiçi) Berlin, Bu bağlamda bazı yazarlar, elektronik demokrasinin, Atina Demokrasisi ve Temsili Demokrasiden sonra üçüncü dönüşüm noktası olduğunu iddia etmektedirler. GROSSMAN, K. Lawrence, The Electronic Republic (Reshaping Democracy in the Information Age), Viking Penguen Books, New York 1995, s. 46.; Ancak Akgül e göre, dünyada şu andaki eğilim temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçmeye yöneliktir. Bu bağlamda doğrudan demokrasi için henüz teknik, ekonomik ve kültürel altyapı yeterli değildir. AKGÜL, Mustafa, İnternet Notları: İnternet, Demokrasi ve Türkiye, Bu yönde görüşler hakkında daha fazla bilgi için özellikle Yeni Teknolojiler ve Demokrasi başlıklı dördüncü bölüme bkz. ŞAHİN, Haluk, Yeni İletişim Ortamı, Demokrasi ve Basın Özgürlüğü, Basın Konseyi Bilimsel Araştırması, İstanbul 1991, s VERGİN, Nur, Yeni Siyaset ve Siyasi Partiler, Türkiye Günlüğü, S. 27, 1994, s. 71. İnternet rejiminin sınırlarını ayrıntılı olarak çizmeye çalışan topografik bir inceleme için bkz: WALL, S. David, İnternet Rejimi ve Düzenleme Sorunu, Çev. Hasan Sınar, Adalet Yüksek Okulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s Örneğin 1996 yılında ABD de kabul edilen İletişim Ahlakı Yasası (Communications Decency Act) bu konuda yeni bir düzenlemedir. Bunun yanında Amerika da elektronik güvenliği sağlamak için, elektronik güvenlik hizmeti veren bilgisavaş (infowar) birimleri kurulmuştur. İbid., s Eğer iyi işletilebilirse doğrudan demokrasi, insanlığı birbirinden ayıran en eski ve en derin ayrımlardan birini, yönetenler - yönetilenler ayrımını ortadan kaldırabilir. BEEDHAM, Brian, Yazarın The Economist Dergisinde yayınlanan demokrasi isimli makalesinin Türkçe özeti için bkz: (Çevrimiçi) ; Aslında insanoğlu uzun bir savaşım sonunda mutlakiyet yönetimlerinden elde ettiği siyasal özgürlüğünü bazı zorunluluklardan dolayı temsilcilerine devretmiştir. Çağımızda teknoloji sayesinde elektronik 152

3 M. Yaník Elektronik Yönetiåim zorunluluğu veya gerekliliği ortadan kaldırması mümkündür. 11 Holden in de belirttiği gibi demokrasi sözlüğündeki en sorunlu kavramlardan biri olan temsil 12, hiçbir şekilde özgürlükle bağdaşmaz; zira siyasal iradeyi başkasına havale eder ve dolayısı ile onu yabancılaştırır. Bunun sonucunda da özgürlük ve özerklik ortadan kalkar. 13 Bunun için en başta temsil unsurunun gerekçelerinden sayılan kalabalık insan topluluklarının siyasal katılım sorunu çözülmelidir. Temsil sistemi mecburi bir yöntem olarak ileri sürülürken; doğrudan demokrasinin ancak çok az nüfusa sahip küçük yerleşim birimlerinde uygulanabileceği söyleniyordu. Bu temel engel bugünün teknolojisi ile aşılabilecek niteliktedir. Eskiden doğrudan demokrasinin uygulandığı ülkelerde insanlar şehrin meydanında toplanıp siyasal kararlar alıyorlardı. Çağımızda aynı eylem aynı içerikle fakat teknolojik mekanlarda gerçekleşebilir. Yurttaşlar elektronik iletişim ağıyla kamusal konular ve politikalar hakkında bilgi alabilir, elektronik ortamda biraraya gelerek kendilerini ve toplumu ilgilendiren konuları özgürce tartışıp uzlaşmaya çalışabilir, yine bu ortamda bütün seçimler için oylarını kullanabilir ve sürekli siyasal katılımda bulunabilirler. Demokratik katılımın elektronik sistemler aracılığı ile sağlanması, günümüzde doğrudan demokrasinin önündeki zaman, mekan ve benzeri engelleri ortadan kaldıracak ve demokratik katılımın maliyetini düşürecektir. Bu nedenle alt gelir seviyesine sahip yurttaşların siyasal katılımı artacak ve paranın siyaset üzerindeki etkisi ortadan kalkacaktır. 14 Bu sistem borsalarda kullanılan bilgisayar sisteminden yararlanılarak da uygulamaya konabilir. Yurttaşlar, tıpkı evlerindeki bilgisayardan borsadaki demokrasi gerçekleştirilebilirse siyasal partiler ortadan kalkabilir. Çünkü elektronik demokrasi sisteminde halka aracılık edecek bir temsilciye veya kuruma gerek kalmayacaktır. Bir dönem demokrasiye hizmet etmiş olan siyasal partilerin 3. bin yılda fonksiyonlarını tamamlamış olduklarını ve giderek gereksiz hale geleceklerini söyleyebiliriz. Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda yapılan seçimlerde katılımın düşük olmasını ve yapılan seçim anketlerinde kararsızların oranının oldukça yüksek düzeyde olmasını sadece mevcut sisteme ve mevcut partilere bir tepki olarak anlamamak gerekir. Bu bağlamda, Lawrance kızgınlıkla şu soruyu sormaktadır; beni kim temsil edebilir? Ben kendim! Herhangi bir insanın beni temsil ettiğini düşünemem bile. ARBLASTER, Anthony, Demokrasi, Doruk Yayınları, Çev. Nilüfer Yılmaz, Ankara 1999, s NAİSBİTT, John-ABURDENE, Patricia, Megatrends 2000, Avon Books, New York 1990, s YAYLA, Siyaset, s Rousseau nun uyarmış olduğu gibi, bir halk temsil edilmesine izin verir vermez özgürlüğünü yitirir. Aynı şekilde Robert Michels de temsil sisteminin mantıksal imkansızlığı üzerinde durarak, insanların iradesi, hatta tek bir insanın iradesi bile başkasına devredilebilir olmadığı için, profesyonel liderliğin ilk ortaya çıkışı sonun başlangıcına işaret eder demektedir. BARBER, Benjamin, Güçlü Demokrasi, Çev. Mehmet Beşikçi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1995, s Elektronik teknolojisi sayesinde milyonlarca insan mesafe ve mekan sorunu olmadan elektronik ortamda toplanabilecekler, oy kullanabilecekler ve seçimlerin sonucu birkaç dakikada açıklanabilecektir. AKBULUT, Olgun, Doğrudan Demokrasi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2001, s. 66.; Dünya üzerinde, Nova Scotia-Kanada, Oregon, Texas - ABD, v.b. pek çok yerde telefon, mektup, e-posta ile çeşitli boyutlarda oylama, eğilim belirleme deneyleri yapılmaktadır. AKGÜL, s

4 Elektronik Yönetiåim M. Yaník bilgilere ulaşıyor gibi kamusal konularda bilgi alacaklar, borsa uzmanlarının görüşlerine başvurduğu gibi uygulanacak politika hakkında uzman görüşlerini dinleyebilecek ve hisse senedi alıp satar gibi oyunu kullanabilecektir. 15 Bu bilgiler ışığında elektronik demokrasiyi ideal demokrasinin teknoloji aracılığı ile gerçekleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bununla beraber belirtmeliyiz ki elektronik demokrasi diye adlandırdığımız bu sistemin uygulamada kendine göre sorunları ortaya çıkacaktır. Bunlar daha çok teknolojik güvenlik ve uygulama zorluklarından kaynaklanacaktır. Bu sistemin uygulanması için en azından her evde ulusal şebekeye bağlı bir iletişim terminali veya belirli kamusal mekanlarda halkın serbest kullanımına sunulmuş kamusal iletişim terminalleri bulunması zorunludur. Bunun yanında yurttaşların elektronik bilgi ve kültürlerinin artırılması ve öngörülen sistemin işleyişi hakkında yeterli eğitime sahip olması gerekmektedir. Bu konuda önemli bir sorun da elektronik demokraside güvenliğin nasıl sağlanacağıdır. Aslında bu sorun hukuksal olmaktan çok teknik bir sorundur. Teknoloji konusunda en ileri düzeyde olan ülkeler ve kurumların bile elektronik güvenliklerini tam olarak koruyamadığı bir ortamda, elektronik demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesi sorun olabilecektir. Elektronik demokrasinin öngörülebilen temel sorunlarından biri de bu sistemde tartışma düzlemini kimin oluşturacağı veya çözülmesi gereken soru ve sorunların tanımının kim tarafından yapılacağıdır? Elektronik demokrasi sistemi nedeniyle sosyal ilişkiler değişikliğe uğrayarak atomist bir toplum yapısı oluşabilir. Partilerden ve diğer sosyal grup ve ilişkilerden bağını kopararak doğrudan karar alıcılarla dikey iletişim bağına girecek olan bireyler, mevcut yatay iletişim bağından kopabilecektir. Ancak burada temel sorun doğrudan demokrasinin istenen bir şey olup olmadığıdır. Zira modern teknolojik olanaklar olmadan önce de doğrudan demokrasi mevcut uygulamadan daha yaygın olarak uygulanabilirdi. 16 Elbette bugün teknoloji çok daha ilerlemiştir; fakat televizyon veya telefon da doğrudan demokrasinin uygulanmasını kolaylaştırabilirdi. Ama bunlardan çok fazla yararlanma gereği duyulmamıştır. Bu da iktidar ve yetkiyi elinde oligarşik egemenlerin doğrudan demokrasiyi istemedikleri ve bu yöndeki girişimleri engellediklerini göstermektedir. Fakat bütün bu zorluklar ve sorunlar, doğrudan demokrasiyi gerçekleştirebilmek için aşılabilecek niteliktedir. Gerekli teknik ve hukuksal düzenlemeler yapıldıktan sonra elektronik demokrasi gerçekleştirilebilecektir GROSSMAN, s. 24. ARBLASTER, s. 126.; Örneğin evinde oturan yurttaşlar kamusal politika tartışmalarını televizyondan izleyerek, telefonla tartışmaya aktif olarak katılabilir ve böylece doğrudan demokrasi gerçekleştirilmeye çalışılabilirdi. AKBULUT, s. 65.; Chomsky ye göre, erki ellerinde bulunduranlar, demokrasiyi kendi erklerini meşrulaştırma ve halkı statik bir yapı içinde karar süreçlerinin dışında tutmanın bir aracı olarak kullanmaktadırlar. TUNCAY, Suavi, Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan Yayınları, Ankara 1996, s

5 M. Yaník Elektronik Yönetiåim B. ELEKTRONİK DEVLET Elbette günümüz teknolojisinden sadece siyasal sistem ve demokrasi etkilenmeyecektir. Bunun yanında devlet de eğitimden adalete kadar hemen her sahada e-devlet olmaya çalışacaktır. 17 Elektronik devlet, bütün kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulduğu devlet sistemi dir. Bu sistem sayesinde yurttaşlar kamu hizmetlerinden bürokrasi ve kırtasiyeciliğe takılmadan kolay ve ucuz bir şekilde yararlanabileceklerdir. Ülkemizde bu konuda yeni yeni gelişmeler olsa da bazı ülkelerde bu sistemin bir süredir uygulanmaya başladığını söyleyebiliriz. 18 Bununla beraber bugüne kadar görülen elektronik devlet uygulamaları daha çok yerel düzeydedir. 19 Henüz ulusal düzlemde tam olarak elektronik devlet uygulamasına geçilmemiştir. Ancak yerel düzeyde edinilen elektronik devlet tecrübesi kolaylıkla ulusal düzleme yansıtılabilecektir. Başta Singapur olmak üzere İngiltere, ABD, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve çoğu Güney Asya ülkeleri e-devlet yapılanmasında büyük yol almışlar ve önümüzdeki bir kaç yıl içinde tamamen e-devlet sistemine geçiş yapmayı planlamaktadırlar. 20 Sağlam ve güvenilir bir e-devletin oluşturulabilmesi için, sürekli gelişmeyi esas alan katılımcı bir organizasyon ile hukuki altyapısı tamamlanmış, yazılım, donanım ve bilgi standardı sağlanmış, ileri boyutta tek bir portal üzerinden bilgi sunabilen bir yapılanma gerekmektedir. 21 Bu sistem sayesinde isteyen herkesin dünyanın her yerinden "7 gün 24 saat" bilgiye ulaşımının sağlanması, "şeffaf devlet" anlayışını beraberinde getirecek ve devlet-vatandaş ilişkilerini farklı bir düzeye taşıyarak "halk için var olan devlet" kavramının güçlenmesini sağlayacaktır Avrupa Komisyonu tarafından yapılan çalışmalarda elektronik devlet terimi beş kriter ile açıklanmaktadır: açıklık, katılım, sorumluluk/hesap verebilirlik, etkinlik, tutarlılık. Bu çalışmalarda, sıralanan bu kriterler, iyi yönetimin ilkeleri olarak tanımlanmış ve yerel, bölgesel, ulusal, global gibi idarenin her kademesinde uygulanmasının gerektiği belirtilmiştir. MARCHI, B. De, E-Governance, E-Society Kongresi, Teknolojik Değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü (ITAS), (Çevrimiçi) Ekim 2001, Berlin, Örneğin Kaliforniya da kurulan demokrasi ağı ile halk, elektronik vasıtalarla siyasal katılımı gerçekleştirmektedir. Yurttaşlar her türlü konuda bilgi alabilmekte ve sorunları elektronik toplantı odalarında (electronic town meetings) tartışabilmektedir. Ayrıca Kaliforniya da yönetim birimleri yurttaşların taleplerine 24 saat içinde cevap vermek zorundadır. GROSSMAN, s Amsterdam, Bologna, Berlin gibi dünyanın bir çok büyük kentinde yerel düzeyde elektronik demokrasi uygulanmaya çalışılmaktadır. AKBULUT, s. 69.; Aynı şekilde T. C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı da benzer bir çalışma içindedir. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: BANGER, Gürol, e-türkiye, (Çevrimiçi) ÇETİN, Hüseyin, - AYDOĞAN, Okan, - ERTUĞRUL, Zerrin, E-Türkiye Durum Analizi ve Çözüm Önerileri, (Çevrimiçi) inet-tr.org.tr/inetconf7/eposter/aydogan.html, İbid. ÖZALP, Selin, Washington daki Türk Girişimcilerden E-Devlet, , (Çevrimiçi) ; Elektronik ortamdaki insan merkezli yapının devlete de sirayet edeceğini savunan Willis, vatandaş odaklı hizmetlerin e-devletin en büyük özelliklerinden biri olduğunu belirterek, yeni yapılanmanın, tarihten gelen geleneksel yönetim 155

6 Elektronik Yönetiåim M. Yaník Elektronik devlet sistemi sayesinde yurttaşlar, devlete olan vergi borcunu evinde oturarak elektronik ortamda ödeyecek, her hangi bir devlet kurumundan alması gereken belgeyi elektronik ortamda alabilecek, kamuyla ilgili elde etmek istediği bilgilere kolayca ulaşabilecektir. Böylece hantal devlet yapısı küçültülecek ve etkinleştirilecektir. 23 Dolayısı ile bugün mevcut olan kamu kurumlarının bir kısmına gerek kalmayacaktır. Yönetsel etkinliğin ve kamu hizmetinin kalitesinin artırılmasına katkısının yanında, elektronik devlet uygulamada, yasal düzenlemelerin yapılması, kişisel bilgilerin korunması, güvenlik, elektronik imza altyapısı sağlanması, idari sürecin yeniden örgütlenmesi ve evrensel hizmetlere erişim gibi önemli sorunlar ortaya çıkarabilecektir. 24 Ayrıca elektronik devlet uygulamasının; yönetimde şeffaflığı sağlayarak, yönetim ve vatandaşlar arasında bilgi akışını hızlandırarak ve vatandaşların daha etkin bir biçimde hükümet kurumlarını gözlemlemelerini sağlayarak kaçınılmaz bir biçimde elektronik demokrasinin yolunu açacağı yönündeki inanış her zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Elektronik devlet uygulaması aynı zamanda, demokratik olmayan rejim ve değerlerin de yüceltilmesi için kullanılabilecek bir faktördür. Ulusal ve uluslararası alanda elektronik devletin gelişmesi ve uygulanmasında gerekli çalışmalar, bu risk göz ardı edilmeden yapılmalıdır. 25 Son olarak belirtmeliyiz ki dünyada gerek elektronik demokrasi gerekse elektronik devlet konusunda çok önemli gelişmeler ve ilerlemeler olurken bu konuda ülkemiz oldukça geri kalmış durumdadır. 26 Bu durumun en temel anlayışı yerine, ihtiyaçlara bağlı bir anlayışın devlet kurumlarında yaygınlaşacağını ileri sürmektedir. Simon Willis in TÜSİAD ın düzenlediği Bilişimde Uluslararası İşbirliği Forumu Bilişim Zirvesi kapsamında 7 Eylül 2001 de İstanbul da e-devlet in tartışıldığı forumdaki konuşması için bkz: (Çevrimiçi) Ülkemizde bugünlerde devletin küçülmesi konusu güncelliğini korumaktadır. Bu konu özellikle Türkiye nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkabilmesi ve bütçe açıklarının kapanması açısından önem taşımaktadır. Devlet küçülmeli; ama amacı doğru ortaya koyarak, buna uygun bir model seçilmelidir. Zira son zamanlarda hükümetten gelen açıklamalarda amacın sadece tasarruf olduğu anlaşılıyor. Bu doğrultuda emeklilik özendirilerek personel sayısının azaltılması, bazı ara birimlerin kaldırılması, bazılarının birleştirilmesi gibi önlemlerin yürürlüğe konulacağı söylenmektedir. Bu önlemler kısa bir süre içinde yararlı olabilir. Ama uzun bir süreçte amaca uygun sonuçlar doğurmayabilir. Aslında amaç devletin daha etkin, verimli çalışan bir yapıya kavuşturulması olmalıdır. Böyle bir çalışma başarılabilirse, devlet küçük, fakat çevik ve daha etkin bir yapıya kavuşabilir ve işlevlerini daha hızlı yerine getirebilir, hizmetlerinde verimliliği sağlayabilir. Bu çalışma zor, uzun süreli ve köklü değişiklikler isteyen bir süreçtir. ÜNEY, Tuncer, , (Çevrimiçi) ; Türkiye de e-devlet çalışmalarının beraberinde gelen sorunlar için bkz: ÇETİN, Hüseyin, - AYDOĞAN, Okan, - ERTUĞRUL, Zerrin, E-Türkiye Durum Analizi ve Çözüm Önerileri, (Çevrimiçi) AİCHHOLZER, Georg, E-Government, E-Society Kongresi, Teknolojik değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü (ITAS), Ekim 2001, (Çevrimiçi) Berlin, İbid. 26 Taylor Nelson Sofres tarafından 27 ülkede gerçekleştirilen e-devlet araştırmasına göre, Türkiye internet üzerinden kamusal hizmetlerin kullanımında %3 ile Endonezya ve Rusya ile birlikte sonuncu sırada yer alıyor. Araştırmaya alınan ülkeler genelinde yetişkin nüfusun % 26 sı İnternet üzerinden kamusal hizmetlerden faydalanırken, Türkiye de nüfusun % 3 ü bilgi almak veya kamusal hizmetlerden yararlanmak amacıyla İnternet üzerinden devlete ait kamusal siteleri ziyaret etmektedir. (Çevrimiçi) ; Bununla beraber Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi (BYBS), e-devlet projesi kapsamında çalışmalara 156

7 M. Yaník Elektronik Yönetiåim nedeni bilgisayar kullanımında ve internet erişiminde ucuzluğun ve yaygınlığın sağlanamamasıdır. Ayrıca eğitim ve bilgi eksikliği de önemli bir faktördür. C. ELEKTRONİK SİYASAL PARTİ Demokrasinin en temel kurumlarından olan siyasi partiler, henüz çok yavaş bir şekilde, belki de sadece prestij amaçlı olarak İnternet te yer almaktadırlar ve teknolojiyi kullanmaktadırlar. Yaptıkları sadece statik web sitelerinde güncelliği çoktan kaybolmuş olan partilerine ait bazı bilgileri vermektir. Oysa demokrasi en önemli bir kurumu siyasal partiler; çağımızın son teknolojisinden ve İnternet ten daha fazla yararlanmanın yollarını bulmalılardır. 27 Siyasal Partiler Hukuku ndaki yeni gelişmelerle beraber, demokrasi için önerdiğimiz elektronik demokrasi teorisi, uluslararası partilerin kurulması ve parti içi demokrasinin gerçekleştirilmesi için bir araç olarak kullanılabilecektir. Her parti bütün çalışma ve kayıtlarını kendi içinde kuracağı merkezi bir bilgisayar ağıyla üyelerine sunabilir ve parti içi seçimler ve alınacak kararlar yine bu merkezi ağ sayesinde kolayca gerçekleştirilebilir. Böylece partilerin kaderine hakim olan oligarşik eğilimler aşılabilecektir. Bunun yanında siyasal partiler, interneti kullanarak üyelerle parti yöneticileri arasında, parti merkezi ile taşra teşkilatları arasında hızlı bir iletişim ağı kurabilirler. Bu sayede parti içi mobilizasyon daha rahat gerçekleşir. Her ne kadar demokrasi düşüncesindeki yeni yaklaşımlar sonucunda siyasal partilerin ortadan kalkacağını öngörenler varsa da, bu teori sosyolojik doğal yasalara aykırıdır. Yaşayan bütün toplumlarda farklı fikirlerin ve grupların örgütlenmesi sosyal bir realitedir. Bu nedenle demokrasinin yeni çağında partiler bir kısım değişikliklere uğrasalar bile varlıklarını devam ettireceklerdir. Elektronik ortamda gerçekleşecek demokrasinin partileri de elektronik olacaktır. Bu durum günümüz Siyasal Partiler Hukuku nda ve partilerin yapı ve örgütlenmesinde büyük değişikliklere neden olacaktır. Bugün için partiler elektronik ortamı sadece propaganda ve reklam amacıyla kullanmaktadırlar. Ancak elektronik demokraside partiler yeniden yapılanarak kendilerini elektronik ortama uyumlu hale getireceklerdir. Elbette bu uyum sürecinde başarısız olan partilerin yerini yeni kurulan partiler alacaktır. Belirtmek gerekir ki, elektronik partilerin parti içi demokrasiyi gerçekleştirme olanakları günümüz partilerine göre çok fazla olacaktır. Bununla beraber bu yeni teknolojik olanaklar Hitler den daha kötü diktatörlerin çıkması için de uygun 27 sitesinde başlamıştır. Bu site ile vatandaşlar, e-devlet projesinde hedeflendiği gibi devlet dairelerine gitmeden istedikleri birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu sitede şu bölümler yer alıyor: Projeler, Hizmetler, Yayınlar, Programlar, Diğer Kurumlar ana başlıkları altında, Bilgi Formları, Atama İşlemleri, Devlet Teşkilatı Veritabanı, Kamu İnsan Kaynakları, Vatandaşlar İçin Rehber Sayfaları, Trafik Cezaları, Önemli Telefonlar, Sakıncalı Siteler, Posta Kodları, Genelge Bilgi Sistemi, Ankara ve İstanbul Kent Rehberleri, Kamuya Erişim, Ulusal Bilgi Sistemi Kitabı, Ulusal Bilgi Sistemi, Mal Bildirimi Programı, Personel Bilgi Programı, Tapu Kadastro İşlem Rehberi, Kimlik Numarası Uygulaması ve Ulusal Program gibi alt linkler bulunuyor. GÜNAL, Burak, Siyasi Partilerin İnternetleşmesi, (Çevrimiçi) /bildiri,

8 Elektronik Yönetiåim M. Yaník bir ortamdır. Zira Microsoft örneğinde görüldüğü gibi, yaşadığımız bilgi çağında, teknolojiyi ve bilgiyi tekeline alacak bir kurum tüm dengeleri alt üst edebilecektir. Bütün bu nedenlerden dolayı eğer gerçekten çoğulcu doğrudan demokrasi gerçekleştirilmek isteniyorsa, bir an önce bunun alt yapısı hazırlanmalı, yeni teknolojik ortam demokratik kontrol altına alınmalı ve gereken hukuksal düzenlemeler yapılmalıdır. KAYNAKÇA AICHHOLZER, Georg: E-Government, E-Society Kongresi, Teknolojik Değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü (ITAS), Ekim 2001, (Çevrimiçi) Berlin, AKBULUT, Olgun: Doğrudan Demokrasi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul AKGÜL, Mustafa: İnternet Notları: İnternet, Demokrasi ve Türkiye, ARBLASTER, Anthony: Demokrasi, Doruk Yayınları, Çev. Nilüfer Yılmaz, Ankara BANGER, Gürol: e-türkiye, (Çevrimiçi) ,s BARBER, Benjamin: Güçlü Demokrasi, Çev. Mehmet Beşikçi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul ÇETİN, Hüseyin Okan, AYDOĞAN, - Zerrin ERTUĞRUL: E-Türkiye Durum Analizi ve Çözüm Önerileri, (Çevrimiçi) inet-tr.org.tr/inetconf7/eposter/aydogan.html, GROSSMAN, Lawrence: The Electronic Republic (Reshaping Democracy in the İnformation Age), Viking Penguen Books, New York GÜNAL, Burak: Siyasi Partilerin İnternetleşmesi,(Çevrimiçi) inetconf5/bildiri, KASTENHOLZ, Hans: E-Democracy, E-Society Kongresi, Teknolojik değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü(ITAS), Ekim 2001, (Çevrimiçi) Berlin, LIJPHART, Arend: Çağdaş Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun-Ersin Onulduran, Yetkin Yayınları, Ankara MARCHI, B. De: E-Governance, E-Society Kongresi, Teknolojik değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü (ITAS), (Çevrimiçi) Ekim 2001, Berlin, NAISBITT, John-ABURDENE, Patricia: Megatrends 2000, Avon Books, New York ÖZALP, Selin: Washington daki Türk Girişimcilerden E-Devlet, , (Çevrimiçi) ŞAHİN, Haluk: Yeni İletişim Ortamı, Demokrasi ve Basın Özgürlüğü, Basın Konseyi Bilimsel Araştırması, İstanbul TUNCAY, Suavi: Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan Yayınları, Ankara WALL, S. David: İnternet Rejimi ve Düzenleme Sorunu, Çev. Hasan Sınar, Adalet Yüksek Okulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s VERGİN, Nur: Yeni Siyaset ve Siyasi Partiler, Türkiye Günlüğü, S. 27, 1994, s YAYLA, Atilla: Siyaset Teorisine Giriş, Siyasal Kitapevi, Ankara

TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRKİYE DE DEMOKRASİDEN E-DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alisahin@selcuk.edu.tr Arş. Gör. Handan Temizel

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü e-posta: eakin@cu.edu.tr Öğr. Gör. Emre SEZGİN Çukurova Üniversitesi

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI?

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ RAPORU Ekim, 2001 1 / 149 TEŞEKKÜR Bu kitabın yazılmasında emeği geçen Çalışma Grupları na Koordinatörlere Editörlere Teşekkür ederiz. TBD 2 /

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

T.C. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Dergisi ISSN 1309-4602

T.C. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Dergisi ISSN 1309-4602 T.C. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Dergisi ISSN 1309-4602 Sahibi Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Adına Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM Baş Editör

Detaylı

DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1

DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1 DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1 Türksel KAYA BENSGHİR * Özet: Web teknolojileri ve e-posta devlet vatandaş iletişiminde etkileşimi geliştirmede ve etkili kılmada maliyet, hız, süreklilik, erişebilirlilik,

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ

Performans Denetimi Raporu. e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Performans Denetimi Raporu e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ Haziran-2006 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 65 YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Demokaan DEMİREL 1* ÖZET Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte bilginin önemi giderek artmıştır. Bilgi ve iletişim

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım)

Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım) Yasa Yapma Süreci ve Sosyal Kontrol (Şeffaflık ve Katılım) Akın Çakın * 1. Yasa Yapma Aslı Yunanca bir kelime olan yasa, (kanun) canon kökünden gelmektedir. 1 Yasalar, Anayasanın öngördüğü yetkili organ

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı