ELEKTRONİK YÖNETİŞİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK YÖNETİŞİM"

Transkript

1 ELEKTRONİK YÖNETİŞİM Murat YANIK İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul / TÜRKİYE ÖZET Gelişen yeni teknolojiler sosyal bilimlerde ve bu arada hukukta çok önemli gelişmelere neden olmuşlardır. Özellikle elektronik teknolojisindeki gelişmeler demokrasi, devlet ve siyasal partiler gibi değişik siyasal kurumların yapısında temel bazı değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda gelişmiş teknoloji kullanılarak doğrudan demokrasinin hayal ve ideal bir yöntem olmaktan çıkarılacağı ileri sürülmektedir. Elbette bütün bu gelişmeler ve iddialar birçok siyasal kurum ve kavramın yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Anahtar Kelimeler: E-demokrasi, e-devlet, e- parti ELEKTRONIC GOVERNANCE ABSTRACT Current developing technologies has been providing new important developments in Law and other social sciences. Especially developments in electronical technologies require some changes in construction of some different political institutions such as democracy, state, and political parties. It is claimed that by using new technologies direct democracy will be settled down and won t be a dream and imagination any more. Of course these developments and opinions requires reassessments of so many political institutions and concepts. Key Words: E-democracy, e-state, e-party A. ELEKTRONİK DEMOKRASİ Bugün için demokrasi sözcüğüyle anlatılmak istenen şey genellikle, temsile dayanan demokrasidir. 1 Ulaşılmak istenen ideal demokratik rejim alınan bunca mesafeye rağmen hala bir ideal olmaya devam etmektedir. 2 Aynı şekilde uzun süredir konuşulmasına rağmen parti içi demokrasi de hala ulaşılamayan bir hedeftir. Elektronik Demokrasi terimi, henüz oluşum aşamasında olan bilgi toplumu bünyesinde, siyasal sistemlerin modernleşmesi ve demokratikleşmesi 1 2 LİJPHART, Arend, Çağdaş Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun-Ersin Onulduran, Yetkin Yayınları, Ankara 1986, s. 11. Yayla ya göre, temsili demokrasi daha ziyade bir mecburiyettir. Çağdaş demokrasilerde sık sık dışa vurulan doğrudan demokrasi özlemi de, gerçekleşmekten çok özlem olarak kalacak gibidir. Ayrıca doğrudan demokrasi, sanılanın aksine, her zaman iyi ve her halükarda temsili demokrasiden daha üstün sonuçları olan bir model değildir. YAYLA, Atilla, Siyaset Teorisine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara 1998, s

2 Elektronik Yönetiåim M. Yaník üzerinde yapılan değerlendirmelerde sihirli bir ifade olarak gündemdeki yerini her zaman korumaktadır. 3 Bununla beraber günümüzde gelişen teknolojinin demokrasiye ne yönde açılımlar getireceği oldukça tartışmalı bir konudur. 4 Özellikle gelişen teknoloji vasıtasıyla, siyasal sistem ve demokrasinin elektronik modernizasyonu yapılarak, daha işler bir duruma getirilebileceği 5 veya mevcut sistem geliştirilmek yerine, yeniden bir yapılanmaya gidilerek, doğrudan demokrasinin gerçekleştirilebileceği de ileri sürülmektedir. 6 Elektronik ortamın gücünün farkına ilk varan yorumcalar bu olağanüstü aracın tüm sınırları altüst edeceğini ve bunun da korkunu bir anarşi ortamı oluşturacağını düşünüyorlardı. Elektronik gelişmeler her ne kadar sanal bir dünya oluşturmayı başarmış olsalar da, bu dünyaya ilişkin ilk tahminlerin gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. 7 Son zamanlarda elektronik ortama ilişkin hukuksal düzenlemeler gittikçe artmakla beraber, sanal dünyanın birey ve toplum üzerindeki etkisine ve sanal dünyanın kontrol altına alınmasına ilişkin sorunlar ve çözümleri hakkında, bugün için kesin olarak bazı tahminlerde bulunmak olanaklı değildir. 8 Gerçekten bilgi çağında artık doğrudan demokrasiyi yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir. Demokrasinin yakın çağlarda gündeme gelmesiyle temsili sistem 9 bir zorunluluk olarak görülmüştür. 10 Ancak bugünün teknolojisinin bu Bu tartışmaların büyük çoğunluğunun teknoloji temelli olduğu ve siyasal ve kültürel alanlarda yeni teknolojilerle birlikte ortaya çıkan değişimler ile bunlara bağlı olan ve henüz çözümlenememiş sorunların yeterince dikkate alınmadığı göze çarpmaktadır. Teknoloji yolu ile siyasal katılımın bireyleri tam olarak nasıl etkileyeceği ve vatandaşların bu sürece nasıl katılacağı gibi sorular hala belirsizliğini korumaktadır. KASTENHOLZ, Hans, E-Democracy, E-Society Kongresi, Teknolojik Değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü(ITAS), Ekim 2001, (Çevrimiçi) Berlin, Bu bağlamda bazı yazarlar, elektronik demokrasinin, Atina Demokrasisi ve Temsili Demokrasiden sonra üçüncü dönüşüm noktası olduğunu iddia etmektedirler. GROSSMAN, K. Lawrence, The Electronic Republic (Reshaping Democracy in the Information Age), Viking Penguen Books, New York 1995, s. 46.; Ancak Akgül e göre, dünyada şu andaki eğilim temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçmeye yöneliktir. Bu bağlamda doğrudan demokrasi için henüz teknik, ekonomik ve kültürel altyapı yeterli değildir. AKGÜL, Mustafa, İnternet Notları: İnternet, Demokrasi ve Türkiye, Bu yönde görüşler hakkında daha fazla bilgi için özellikle Yeni Teknolojiler ve Demokrasi başlıklı dördüncü bölüme bkz. ŞAHİN, Haluk, Yeni İletişim Ortamı, Demokrasi ve Basın Özgürlüğü, Basın Konseyi Bilimsel Araştırması, İstanbul 1991, s VERGİN, Nur, Yeni Siyaset ve Siyasi Partiler, Türkiye Günlüğü, S. 27, 1994, s. 71. İnternet rejiminin sınırlarını ayrıntılı olarak çizmeye çalışan topografik bir inceleme için bkz: WALL, S. David, İnternet Rejimi ve Düzenleme Sorunu, Çev. Hasan Sınar, Adalet Yüksek Okulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s Örneğin 1996 yılında ABD de kabul edilen İletişim Ahlakı Yasası (Communications Decency Act) bu konuda yeni bir düzenlemedir. Bunun yanında Amerika da elektronik güvenliği sağlamak için, elektronik güvenlik hizmeti veren bilgisavaş (infowar) birimleri kurulmuştur. İbid., s Eğer iyi işletilebilirse doğrudan demokrasi, insanlığı birbirinden ayıran en eski ve en derin ayrımlardan birini, yönetenler - yönetilenler ayrımını ortadan kaldırabilir. BEEDHAM, Brian, Yazarın The Economist Dergisinde yayınlanan demokrasi isimli makalesinin Türkçe özeti için bkz: (Çevrimiçi) ; Aslında insanoğlu uzun bir savaşım sonunda mutlakiyet yönetimlerinden elde ettiği siyasal özgürlüğünü bazı zorunluluklardan dolayı temsilcilerine devretmiştir. Çağımızda teknoloji sayesinde elektronik 152

3 M. Yaník Elektronik Yönetiåim zorunluluğu veya gerekliliği ortadan kaldırması mümkündür. 11 Holden in de belirttiği gibi demokrasi sözlüğündeki en sorunlu kavramlardan biri olan temsil 12, hiçbir şekilde özgürlükle bağdaşmaz; zira siyasal iradeyi başkasına havale eder ve dolayısı ile onu yabancılaştırır. Bunun sonucunda da özgürlük ve özerklik ortadan kalkar. 13 Bunun için en başta temsil unsurunun gerekçelerinden sayılan kalabalık insan topluluklarının siyasal katılım sorunu çözülmelidir. Temsil sistemi mecburi bir yöntem olarak ileri sürülürken; doğrudan demokrasinin ancak çok az nüfusa sahip küçük yerleşim birimlerinde uygulanabileceği söyleniyordu. Bu temel engel bugünün teknolojisi ile aşılabilecek niteliktedir. Eskiden doğrudan demokrasinin uygulandığı ülkelerde insanlar şehrin meydanında toplanıp siyasal kararlar alıyorlardı. Çağımızda aynı eylem aynı içerikle fakat teknolojik mekanlarda gerçekleşebilir. Yurttaşlar elektronik iletişim ağıyla kamusal konular ve politikalar hakkında bilgi alabilir, elektronik ortamda biraraya gelerek kendilerini ve toplumu ilgilendiren konuları özgürce tartışıp uzlaşmaya çalışabilir, yine bu ortamda bütün seçimler için oylarını kullanabilir ve sürekli siyasal katılımda bulunabilirler. Demokratik katılımın elektronik sistemler aracılığı ile sağlanması, günümüzde doğrudan demokrasinin önündeki zaman, mekan ve benzeri engelleri ortadan kaldıracak ve demokratik katılımın maliyetini düşürecektir. Bu nedenle alt gelir seviyesine sahip yurttaşların siyasal katılımı artacak ve paranın siyaset üzerindeki etkisi ortadan kalkacaktır. 14 Bu sistem borsalarda kullanılan bilgisayar sisteminden yararlanılarak da uygulamaya konabilir. Yurttaşlar, tıpkı evlerindeki bilgisayardan borsadaki demokrasi gerçekleştirilebilirse siyasal partiler ortadan kalkabilir. Çünkü elektronik demokrasi sisteminde halka aracılık edecek bir temsilciye veya kuruma gerek kalmayacaktır. Bir dönem demokrasiye hizmet etmiş olan siyasal partilerin 3. bin yılda fonksiyonlarını tamamlamış olduklarını ve giderek gereksiz hale geleceklerini söyleyebiliriz. Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda yapılan seçimlerde katılımın düşük olmasını ve yapılan seçim anketlerinde kararsızların oranının oldukça yüksek düzeyde olmasını sadece mevcut sisteme ve mevcut partilere bir tepki olarak anlamamak gerekir. Bu bağlamda, Lawrance kızgınlıkla şu soruyu sormaktadır; beni kim temsil edebilir? Ben kendim! Herhangi bir insanın beni temsil ettiğini düşünemem bile. ARBLASTER, Anthony, Demokrasi, Doruk Yayınları, Çev. Nilüfer Yılmaz, Ankara 1999, s NAİSBİTT, John-ABURDENE, Patricia, Megatrends 2000, Avon Books, New York 1990, s YAYLA, Siyaset, s Rousseau nun uyarmış olduğu gibi, bir halk temsil edilmesine izin verir vermez özgürlüğünü yitirir. Aynı şekilde Robert Michels de temsil sisteminin mantıksal imkansızlığı üzerinde durarak, insanların iradesi, hatta tek bir insanın iradesi bile başkasına devredilebilir olmadığı için, profesyonel liderliğin ilk ortaya çıkışı sonun başlangıcına işaret eder demektedir. BARBER, Benjamin, Güçlü Demokrasi, Çev. Mehmet Beşikçi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1995, s Elektronik teknolojisi sayesinde milyonlarca insan mesafe ve mekan sorunu olmadan elektronik ortamda toplanabilecekler, oy kullanabilecekler ve seçimlerin sonucu birkaç dakikada açıklanabilecektir. AKBULUT, Olgun, Doğrudan Demokrasi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2001, s. 66.; Dünya üzerinde, Nova Scotia-Kanada, Oregon, Texas - ABD, v.b. pek çok yerde telefon, mektup, e-posta ile çeşitli boyutlarda oylama, eğilim belirleme deneyleri yapılmaktadır. AKGÜL, s

4 Elektronik Yönetiåim M. Yaník bilgilere ulaşıyor gibi kamusal konularda bilgi alacaklar, borsa uzmanlarının görüşlerine başvurduğu gibi uygulanacak politika hakkında uzman görüşlerini dinleyebilecek ve hisse senedi alıp satar gibi oyunu kullanabilecektir. 15 Bu bilgiler ışığında elektronik demokrasiyi ideal demokrasinin teknoloji aracılığı ile gerçekleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bununla beraber belirtmeliyiz ki elektronik demokrasi diye adlandırdığımız bu sistemin uygulamada kendine göre sorunları ortaya çıkacaktır. Bunlar daha çok teknolojik güvenlik ve uygulama zorluklarından kaynaklanacaktır. Bu sistemin uygulanması için en azından her evde ulusal şebekeye bağlı bir iletişim terminali veya belirli kamusal mekanlarda halkın serbest kullanımına sunulmuş kamusal iletişim terminalleri bulunması zorunludur. Bunun yanında yurttaşların elektronik bilgi ve kültürlerinin artırılması ve öngörülen sistemin işleyişi hakkında yeterli eğitime sahip olması gerekmektedir. Bu konuda önemli bir sorun da elektronik demokraside güvenliğin nasıl sağlanacağıdır. Aslında bu sorun hukuksal olmaktan çok teknik bir sorundur. Teknoloji konusunda en ileri düzeyde olan ülkeler ve kurumların bile elektronik güvenliklerini tam olarak koruyamadığı bir ortamda, elektronik demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesi sorun olabilecektir. Elektronik demokrasinin öngörülebilen temel sorunlarından biri de bu sistemde tartışma düzlemini kimin oluşturacağı veya çözülmesi gereken soru ve sorunların tanımının kim tarafından yapılacağıdır? Elektronik demokrasi sistemi nedeniyle sosyal ilişkiler değişikliğe uğrayarak atomist bir toplum yapısı oluşabilir. Partilerden ve diğer sosyal grup ve ilişkilerden bağını kopararak doğrudan karar alıcılarla dikey iletişim bağına girecek olan bireyler, mevcut yatay iletişim bağından kopabilecektir. Ancak burada temel sorun doğrudan demokrasinin istenen bir şey olup olmadığıdır. Zira modern teknolojik olanaklar olmadan önce de doğrudan demokrasi mevcut uygulamadan daha yaygın olarak uygulanabilirdi. 16 Elbette bugün teknoloji çok daha ilerlemiştir; fakat televizyon veya telefon da doğrudan demokrasinin uygulanmasını kolaylaştırabilirdi. Ama bunlardan çok fazla yararlanma gereği duyulmamıştır. Bu da iktidar ve yetkiyi elinde oligarşik egemenlerin doğrudan demokrasiyi istemedikleri ve bu yöndeki girişimleri engellediklerini göstermektedir. Fakat bütün bu zorluklar ve sorunlar, doğrudan demokrasiyi gerçekleştirebilmek için aşılabilecek niteliktedir. Gerekli teknik ve hukuksal düzenlemeler yapıldıktan sonra elektronik demokrasi gerçekleştirilebilecektir GROSSMAN, s. 24. ARBLASTER, s. 126.; Örneğin evinde oturan yurttaşlar kamusal politika tartışmalarını televizyondan izleyerek, telefonla tartışmaya aktif olarak katılabilir ve böylece doğrudan demokrasi gerçekleştirilmeye çalışılabilirdi. AKBULUT, s. 65.; Chomsky ye göre, erki ellerinde bulunduranlar, demokrasiyi kendi erklerini meşrulaştırma ve halkı statik bir yapı içinde karar süreçlerinin dışında tutmanın bir aracı olarak kullanmaktadırlar. TUNCAY, Suavi, Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan Yayınları, Ankara 1996, s

5 M. Yaník Elektronik Yönetiåim B. ELEKTRONİK DEVLET Elbette günümüz teknolojisinden sadece siyasal sistem ve demokrasi etkilenmeyecektir. Bunun yanında devlet de eğitimden adalete kadar hemen her sahada e-devlet olmaya çalışacaktır. 17 Elektronik devlet, bütün kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulduğu devlet sistemi dir. Bu sistem sayesinde yurttaşlar kamu hizmetlerinden bürokrasi ve kırtasiyeciliğe takılmadan kolay ve ucuz bir şekilde yararlanabileceklerdir. Ülkemizde bu konuda yeni yeni gelişmeler olsa da bazı ülkelerde bu sistemin bir süredir uygulanmaya başladığını söyleyebiliriz. 18 Bununla beraber bugüne kadar görülen elektronik devlet uygulamaları daha çok yerel düzeydedir. 19 Henüz ulusal düzlemde tam olarak elektronik devlet uygulamasına geçilmemiştir. Ancak yerel düzeyde edinilen elektronik devlet tecrübesi kolaylıkla ulusal düzleme yansıtılabilecektir. Başta Singapur olmak üzere İngiltere, ABD, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve çoğu Güney Asya ülkeleri e-devlet yapılanmasında büyük yol almışlar ve önümüzdeki bir kaç yıl içinde tamamen e-devlet sistemine geçiş yapmayı planlamaktadırlar. 20 Sağlam ve güvenilir bir e-devletin oluşturulabilmesi için, sürekli gelişmeyi esas alan katılımcı bir organizasyon ile hukuki altyapısı tamamlanmış, yazılım, donanım ve bilgi standardı sağlanmış, ileri boyutta tek bir portal üzerinden bilgi sunabilen bir yapılanma gerekmektedir. 21 Bu sistem sayesinde isteyen herkesin dünyanın her yerinden "7 gün 24 saat" bilgiye ulaşımının sağlanması, "şeffaf devlet" anlayışını beraberinde getirecek ve devlet-vatandaş ilişkilerini farklı bir düzeye taşıyarak "halk için var olan devlet" kavramının güçlenmesini sağlayacaktır Avrupa Komisyonu tarafından yapılan çalışmalarda elektronik devlet terimi beş kriter ile açıklanmaktadır: açıklık, katılım, sorumluluk/hesap verebilirlik, etkinlik, tutarlılık. Bu çalışmalarda, sıralanan bu kriterler, iyi yönetimin ilkeleri olarak tanımlanmış ve yerel, bölgesel, ulusal, global gibi idarenin her kademesinde uygulanmasının gerektiği belirtilmiştir. MARCHI, B. De, E-Governance, E-Society Kongresi, Teknolojik Değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü (ITAS), (Çevrimiçi) Ekim 2001, Berlin, Örneğin Kaliforniya da kurulan demokrasi ağı ile halk, elektronik vasıtalarla siyasal katılımı gerçekleştirmektedir. Yurttaşlar her türlü konuda bilgi alabilmekte ve sorunları elektronik toplantı odalarında (electronic town meetings) tartışabilmektedir. Ayrıca Kaliforniya da yönetim birimleri yurttaşların taleplerine 24 saat içinde cevap vermek zorundadır. GROSSMAN, s Amsterdam, Bologna, Berlin gibi dünyanın bir çok büyük kentinde yerel düzeyde elektronik demokrasi uygulanmaya çalışılmaktadır. AKBULUT, s. 69.; Aynı şekilde T. C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı da benzer bir çalışma içindedir. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: BANGER, Gürol, e-türkiye, (Çevrimiçi) ÇETİN, Hüseyin, - AYDOĞAN, Okan, - ERTUĞRUL, Zerrin, E-Türkiye Durum Analizi ve Çözüm Önerileri, (Çevrimiçi) inet-tr.org.tr/inetconf7/eposter/aydogan.html, İbid. ÖZALP, Selin, Washington daki Türk Girişimcilerden E-Devlet, , (Çevrimiçi) ; Elektronik ortamdaki insan merkezli yapının devlete de sirayet edeceğini savunan Willis, vatandaş odaklı hizmetlerin e-devletin en büyük özelliklerinden biri olduğunu belirterek, yeni yapılanmanın, tarihten gelen geleneksel yönetim 155

6 Elektronik Yönetiåim M. Yaník Elektronik devlet sistemi sayesinde yurttaşlar, devlete olan vergi borcunu evinde oturarak elektronik ortamda ödeyecek, her hangi bir devlet kurumundan alması gereken belgeyi elektronik ortamda alabilecek, kamuyla ilgili elde etmek istediği bilgilere kolayca ulaşabilecektir. Böylece hantal devlet yapısı küçültülecek ve etkinleştirilecektir. 23 Dolayısı ile bugün mevcut olan kamu kurumlarının bir kısmına gerek kalmayacaktır. Yönetsel etkinliğin ve kamu hizmetinin kalitesinin artırılmasına katkısının yanında, elektronik devlet uygulamada, yasal düzenlemelerin yapılması, kişisel bilgilerin korunması, güvenlik, elektronik imza altyapısı sağlanması, idari sürecin yeniden örgütlenmesi ve evrensel hizmetlere erişim gibi önemli sorunlar ortaya çıkarabilecektir. 24 Ayrıca elektronik devlet uygulamasının; yönetimde şeffaflığı sağlayarak, yönetim ve vatandaşlar arasında bilgi akışını hızlandırarak ve vatandaşların daha etkin bir biçimde hükümet kurumlarını gözlemlemelerini sağlayarak kaçınılmaz bir biçimde elektronik demokrasinin yolunu açacağı yönündeki inanış her zaman gerçeği yansıtmamaktadır. Elektronik devlet uygulaması aynı zamanda, demokratik olmayan rejim ve değerlerin de yüceltilmesi için kullanılabilecek bir faktördür. Ulusal ve uluslararası alanda elektronik devletin gelişmesi ve uygulanmasında gerekli çalışmalar, bu risk göz ardı edilmeden yapılmalıdır. 25 Son olarak belirtmeliyiz ki dünyada gerek elektronik demokrasi gerekse elektronik devlet konusunda çok önemli gelişmeler ve ilerlemeler olurken bu konuda ülkemiz oldukça geri kalmış durumdadır. 26 Bu durumun en temel anlayışı yerine, ihtiyaçlara bağlı bir anlayışın devlet kurumlarında yaygınlaşacağını ileri sürmektedir. Simon Willis in TÜSİAD ın düzenlediği Bilişimde Uluslararası İşbirliği Forumu Bilişim Zirvesi kapsamında 7 Eylül 2001 de İstanbul da e-devlet in tartışıldığı forumdaki konuşması için bkz: (Çevrimiçi) Ülkemizde bugünlerde devletin küçülmesi konusu güncelliğini korumaktadır. Bu konu özellikle Türkiye nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkabilmesi ve bütçe açıklarının kapanması açısından önem taşımaktadır. Devlet küçülmeli; ama amacı doğru ortaya koyarak, buna uygun bir model seçilmelidir. Zira son zamanlarda hükümetten gelen açıklamalarda amacın sadece tasarruf olduğu anlaşılıyor. Bu doğrultuda emeklilik özendirilerek personel sayısının azaltılması, bazı ara birimlerin kaldırılması, bazılarının birleştirilmesi gibi önlemlerin yürürlüğe konulacağı söylenmektedir. Bu önlemler kısa bir süre içinde yararlı olabilir. Ama uzun bir süreçte amaca uygun sonuçlar doğurmayabilir. Aslında amaç devletin daha etkin, verimli çalışan bir yapıya kavuşturulması olmalıdır. Böyle bir çalışma başarılabilirse, devlet küçük, fakat çevik ve daha etkin bir yapıya kavuşabilir ve işlevlerini daha hızlı yerine getirebilir, hizmetlerinde verimliliği sağlayabilir. Bu çalışma zor, uzun süreli ve köklü değişiklikler isteyen bir süreçtir. ÜNEY, Tuncer, , (Çevrimiçi) ; Türkiye de e-devlet çalışmalarının beraberinde gelen sorunlar için bkz: ÇETİN, Hüseyin, - AYDOĞAN, Okan, - ERTUĞRUL, Zerrin, E-Türkiye Durum Analizi ve Çözüm Önerileri, (Çevrimiçi) AİCHHOLZER, Georg, E-Government, E-Society Kongresi, Teknolojik değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü (ITAS), Ekim 2001, (Çevrimiçi) Berlin, İbid. 26 Taylor Nelson Sofres tarafından 27 ülkede gerçekleştirilen e-devlet araştırmasına göre, Türkiye internet üzerinden kamusal hizmetlerin kullanımında %3 ile Endonezya ve Rusya ile birlikte sonuncu sırada yer alıyor. Araştırmaya alınan ülkeler genelinde yetişkin nüfusun % 26 sı İnternet üzerinden kamusal hizmetlerden faydalanırken, Türkiye de nüfusun % 3 ü bilgi almak veya kamusal hizmetlerden yararlanmak amacıyla İnternet üzerinden devlete ait kamusal siteleri ziyaret etmektedir. (Çevrimiçi) ; Bununla beraber Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi (BYBS), e-devlet projesi kapsamında çalışmalara 156

7 M. Yaník Elektronik Yönetiåim nedeni bilgisayar kullanımında ve internet erişiminde ucuzluğun ve yaygınlığın sağlanamamasıdır. Ayrıca eğitim ve bilgi eksikliği de önemli bir faktördür. C. ELEKTRONİK SİYASAL PARTİ Demokrasinin en temel kurumlarından olan siyasi partiler, henüz çok yavaş bir şekilde, belki de sadece prestij amaçlı olarak İnternet te yer almaktadırlar ve teknolojiyi kullanmaktadırlar. Yaptıkları sadece statik web sitelerinde güncelliği çoktan kaybolmuş olan partilerine ait bazı bilgileri vermektir. Oysa demokrasi en önemli bir kurumu siyasal partiler; çağımızın son teknolojisinden ve İnternet ten daha fazla yararlanmanın yollarını bulmalılardır. 27 Siyasal Partiler Hukuku ndaki yeni gelişmelerle beraber, demokrasi için önerdiğimiz elektronik demokrasi teorisi, uluslararası partilerin kurulması ve parti içi demokrasinin gerçekleştirilmesi için bir araç olarak kullanılabilecektir. Her parti bütün çalışma ve kayıtlarını kendi içinde kuracağı merkezi bir bilgisayar ağıyla üyelerine sunabilir ve parti içi seçimler ve alınacak kararlar yine bu merkezi ağ sayesinde kolayca gerçekleştirilebilir. Böylece partilerin kaderine hakim olan oligarşik eğilimler aşılabilecektir. Bunun yanında siyasal partiler, interneti kullanarak üyelerle parti yöneticileri arasında, parti merkezi ile taşra teşkilatları arasında hızlı bir iletişim ağı kurabilirler. Bu sayede parti içi mobilizasyon daha rahat gerçekleşir. Her ne kadar demokrasi düşüncesindeki yeni yaklaşımlar sonucunda siyasal partilerin ortadan kalkacağını öngörenler varsa da, bu teori sosyolojik doğal yasalara aykırıdır. Yaşayan bütün toplumlarda farklı fikirlerin ve grupların örgütlenmesi sosyal bir realitedir. Bu nedenle demokrasinin yeni çağında partiler bir kısım değişikliklere uğrasalar bile varlıklarını devam ettireceklerdir. Elektronik ortamda gerçekleşecek demokrasinin partileri de elektronik olacaktır. Bu durum günümüz Siyasal Partiler Hukuku nda ve partilerin yapı ve örgütlenmesinde büyük değişikliklere neden olacaktır. Bugün için partiler elektronik ortamı sadece propaganda ve reklam amacıyla kullanmaktadırlar. Ancak elektronik demokraside partiler yeniden yapılanarak kendilerini elektronik ortama uyumlu hale getireceklerdir. Elbette bu uyum sürecinde başarısız olan partilerin yerini yeni kurulan partiler alacaktır. Belirtmek gerekir ki, elektronik partilerin parti içi demokrasiyi gerçekleştirme olanakları günümüz partilerine göre çok fazla olacaktır. Bununla beraber bu yeni teknolojik olanaklar Hitler den daha kötü diktatörlerin çıkması için de uygun 27 sitesinde başlamıştır. Bu site ile vatandaşlar, e-devlet projesinde hedeflendiği gibi devlet dairelerine gitmeden istedikleri birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu sitede şu bölümler yer alıyor: Projeler, Hizmetler, Yayınlar, Programlar, Diğer Kurumlar ana başlıkları altında, Bilgi Formları, Atama İşlemleri, Devlet Teşkilatı Veritabanı, Kamu İnsan Kaynakları, Vatandaşlar İçin Rehber Sayfaları, Trafik Cezaları, Önemli Telefonlar, Sakıncalı Siteler, Posta Kodları, Genelge Bilgi Sistemi, Ankara ve İstanbul Kent Rehberleri, Kamuya Erişim, Ulusal Bilgi Sistemi Kitabı, Ulusal Bilgi Sistemi, Mal Bildirimi Programı, Personel Bilgi Programı, Tapu Kadastro İşlem Rehberi, Kimlik Numarası Uygulaması ve Ulusal Program gibi alt linkler bulunuyor. GÜNAL, Burak, Siyasi Partilerin İnternetleşmesi, (Çevrimiçi) /bildiri,

8 Elektronik Yönetiåim M. Yaník bir ortamdır. Zira Microsoft örneğinde görüldüğü gibi, yaşadığımız bilgi çağında, teknolojiyi ve bilgiyi tekeline alacak bir kurum tüm dengeleri alt üst edebilecektir. Bütün bu nedenlerden dolayı eğer gerçekten çoğulcu doğrudan demokrasi gerçekleştirilmek isteniyorsa, bir an önce bunun alt yapısı hazırlanmalı, yeni teknolojik ortam demokratik kontrol altına alınmalı ve gereken hukuksal düzenlemeler yapılmalıdır. KAYNAKÇA AICHHOLZER, Georg: E-Government, E-Society Kongresi, Teknolojik Değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü (ITAS), Ekim 2001, (Çevrimiçi) Berlin, AKBULUT, Olgun: Doğrudan Demokrasi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul AKGÜL, Mustafa: İnternet Notları: İnternet, Demokrasi ve Türkiye, ARBLASTER, Anthony: Demokrasi, Doruk Yayınları, Çev. Nilüfer Yılmaz, Ankara BANGER, Gürol: e-türkiye, (Çevrimiçi) ,s BARBER, Benjamin: Güçlü Demokrasi, Çev. Mehmet Beşikçi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul ÇETİN, Hüseyin Okan, AYDOĞAN, - Zerrin ERTUĞRUL: E-Türkiye Durum Analizi ve Çözüm Önerileri, (Çevrimiçi) inet-tr.org.tr/inetconf7/eposter/aydogan.html, GROSSMAN, Lawrence: The Electronic Republic (Reshaping Democracy in the İnformation Age), Viking Penguen Books, New York GÜNAL, Burak: Siyasi Partilerin İnternetleşmesi,(Çevrimiçi) inetconf5/bildiri, KASTENHOLZ, Hans: E-Democracy, E-Society Kongresi, Teknolojik değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü(ITAS), Ekim 2001, (Çevrimiçi) Berlin, LIJPHART, Arend: Çağdaş Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun-Ersin Onulduran, Yetkin Yayınları, Ankara MARCHI, B. De: E-Governance, E-Society Kongresi, Teknolojik değerlendirmeler ve Sistem Analizi Enstitüsü (ITAS), (Çevrimiçi) Ekim 2001, Berlin, NAISBITT, John-ABURDENE, Patricia: Megatrends 2000, Avon Books, New York ÖZALP, Selin: Washington daki Türk Girişimcilerden E-Devlet, , (Çevrimiçi) ŞAHİN, Haluk: Yeni İletişim Ortamı, Demokrasi ve Basın Özgürlüğü, Basın Konseyi Bilimsel Araştırması, İstanbul TUNCAY, Suavi: Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan Yayınları, Ankara WALL, S. David: İnternet Rejimi ve Düzenleme Sorunu, Çev. Hasan Sınar, Adalet Yüksek Okulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s VERGİN, Nur: Yeni Siyaset ve Siyasi Partiler, Türkiye Günlüğü, S. 27, 1994, s YAYLA, Atilla: Siyaset Teorisine Giriş, Siyasal Kitapevi, Ankara

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞ KİMDİR? Teknolojinin gelişmesi ile resmi işlemler, sosyal iletişim, eğitim, üretim gibi alanlarda bilgi teknolojilerini uygun ve doğru kullanma becerisine

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

KENTSEL TASARIM ve KATILIM

KENTSEL TASARIM ve KATILIM KENTSEL TASARIM ve KATILIM Kentsel Tasarım Kamusal Mekan Kamusal Mekan Olarak Yeşil Alan Katılım OET Ya sonra? Kentsel Tasarım Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal mekan arasında

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 ECE-581E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 BARIŞ ANKAY bankay@gmail.com ECE 581 1 Tanım Tarihçe Modeller ve Araçlar Uluslararası Eylemler Ulusal Eylemler ECE 581 2 E-katılım nedir?

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de yaklaşık 10 yıldan beri daha da saçma gelmeye başlayan pek çok olayın sebebi koordinasyon ve iletişim sorunudur. Çoğu zaman

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi 2. TALEBİMİZ: RUHUNU VE GÜCÜNÜ DENGE VE DENETLEME SİSTEMİNDEN ALAN BİR ANAYASA KRİTERLER: AK PARTİ CHP MHP HDP Demokratik toplum düzeninin sözleşmesi olan anayasada;

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 1 Ders Adi: TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 2 Ders Kodu: KMY5120 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN*

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN* HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET Yahya ARIKAN* Dünyadaki baş döndürücü gelişim ve değişim içinde, teknoloji, hayatımıza ve mesleğimize birebir etkisi anlamında ise e-devlet uygulamaları

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilge KARABACAK bilge@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem 1. Durum tespiti: Vatandaşların kritik bilgilerinin yayınlanması E-dönüşüm

Detaylı

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı E-Devlet Üstyapısı Çalışma aşamaları: Aşama 1: e-devlet üstyapısının ana görev ve faaliyetleri neler olmalı ve bu faaliyet ve görevler hangi paydaşlarla nasıl yerine getirilmeli?

Detaylı

Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım.

Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım. Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım. Türkçe tercümesi tüm devlet, bütüncül devlet veya bütünleşik

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

-E-devlet uygulamalarında öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır.

-E-devlet uygulamalarında öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır. 1 -E-devlet uygulamalarında öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır. -Sunmuş olduğu hizmetlerin dışında geliştirmiş olduğu uygulama standartları

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10. SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10. SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ BAŞBAKANLIĞI GENELGE NO: 10 SAYI : BB/25/94/l 26.12.2005 KONU: Belge Sayı Sistemi'ne Geçiş. Kamu kurum ve kuruluşlarında yazılı iletişimin çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmesi

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İtibar Yönetimi Zirvesi

İtibar Yönetimi Zirvesi SPONSORLUK DOSYASI İtibar Yönetimi Zirvesi Sayın Yetkili, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 3 Aralık 2015 tarihinde üniversitemizde Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

Detaylı

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi

Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Siyasal Partiler: Kurumsallaşma, Demokrasi ve Reform Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi : Kurumsallaşma ve Liderlik Siyasal parti: Halkın desteği sayesinde siyasal iktidarı kullanarak kamu hayatını

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ İnternet sitelerinin pek çoğu kolay kullanılabilir olmadığı için kullanıcılarca eleştirilmektedir Zaman, Emek ve Mali Kayıplar Web sitelerinin kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi Fizibilite Etüdü Çalıştayı Açılış Konuşması (Dr.Özkan DALBAY, Türksat A.Ş.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi Fizibilite Etüdü Çalıştayı Açılış Konuşması (Dr.Özkan DALBAY, Türksat A.Ş. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi Fizibilite Etüdü Çalıştayı Açılış Konuşması (Dr.Özkan DALBAY, Türksat A.Ş. Genel Müdürü) 1 Sayın Bakanım, Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm,Kamu

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

MOLDOVA SUNUMU Dr. Vasile CRETU Yüksek Yargı Kurulu Üyesi

MOLDOVA SUNUMU Dr. Vasile CRETU Yüksek Yargı Kurulu Üyesi VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

SSK SANAL SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ PROJESİ İNTERPRO BİLİŞİM ÖDÜLLERİ E- DEVLET KATEGORİSİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ. www.ssk.gov.tr

SSK SANAL SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ PROJESİ İNTERPRO BİLİŞİM ÖDÜLLERİ E- DEVLET KATEGORİSİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ. www.ssk.gov.tr SSK SANAL SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ PROJESİ İNTERPRO BİLİŞİM ÖDÜLLERİ E- DEVLET KATEGORİSİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Sosyal Sigortalar Kurumu'nun erişim sayfası çağımızın gereklerine uygun olarak, bürokrasiyi azaltacak

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri : Ali ERDEM : 01.12.1982, İslahiye- Gaziantep Eğitim Durumu Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş Lisans Diploması

Detaylı

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol Klas Klaas Kıdemli Politika Danışmanı OECD SIGMA Üçüncü

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, portakalkart.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, Likyapay.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.09.2012 Sayı: 2012/204 Ref: 4/204

SİRKÜLER İstanbul, 06.09.2012 Sayı: 2012/204 Ref: 4/204 SİRKÜLER İstanbul, 06.09.2012 Sayı: 2012/204 Ref: 4/204 Konu: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

YENİ BİR PERDE AÇILIYOR

YENİ BİR PERDE AÇILIYOR TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni Ticaret ve Borçlar kanunlarının sanayicinin, tüccar ve esnafın anayasası olduğunu söyledi. YENİ TİCARET VE BORÇLAR KANUNLARIYLA EKONOMİDE YENİ BİR PERDE AÇILIYOR

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Sadece isim ve soyad kullanarak internet üzerinden herkesin kişisel bilgilerine ulaşmak mümkün. İşte e-devletin yanlış uygulamasının sonucu...

Sadece isim ve soyad kullanarak internet üzerinden herkesin kişisel bilgilerine ulaşmak mümkün. İşte e-devletin yanlış uygulamasının sonucu... Yeni Sayfa 10 Kişisel Bilgileriniz İfşa Durumda Sadece isim ve soyad kullanarak internet üzerinden herkesin kişisel bilgilerine ulaşmak mümkün. İşte e-devletin yanlış uygulamasının sonucu... Kimlik numarasından

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı