TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI :"

Transkript

1 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 19- Mehmet Refik Doç.M.Cahit ATASOY Dünden Bugüne Rebab ve Yeniden KAYA Ele Alınması

2 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 8- AyĢe Nalan Prof.Dr.Afife BATUR XVIII. Ve XIX. Yüzyıl Ġstanbul YETĠġKĠN Kütüphanelerinin Mimarisi

3 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 13 Eyüp UZUNKAYA Y.Doç.Burhan TARLABAġI Uluslar arası Halk Oyunları Festivallerinin Türkiye'nin DıĢ Tanıtımına( Etkileri) Katkıları 14 Halil YORUÇ Y.Doç.Dr.Göktan AY Türk Halk Oyunlarının Eğitiminde Ritm Bilgisinin Önemi 15 Ufuk TUNCEL Öğr.Gör.Süleyman ġenel Köçeklik Geleneği 16 Suna GĠCĠLĠ Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Araç ve Aksesuarların Anlam ve ĠĢlevleri Üzerine Ġncelemeler

4 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 20 Ceyhan TOZ Doç.Cahit ATASOY Ahmet Avni Konuk'un Hanende Mecmuası Osmanlıca'dan Türkçe'ye Çevirisi 21- Deniz AYDAR Prof.Dr.Nevzad ATLIĞ Ebu Bekir Ağa'nın Eyyubi Meh Bey'in ve Dede Efendi'nin Mahur Makamında Klasik Formdaki Eserlerinde Makam AnalayıĢının Saptanması 22 Dilek PEKYILMAZ Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ Dünyadan Türk Müziğine BakıĢlar ve GörüĢler 23 Ahmet Serhat TURUNÇ Öğr.Gör.Süleyman Azerbaycan Halk Müziği ġenel Türlerinden Deramed, Renk Ve Diringi (Diringe) Üzeri- Ne karģılaģtırmalı Bir AraĢtırma 24 Ayhan GUNCA Doç.Mutlu TORUN Orkestra Bünyesinde Türk Müziği Sazları 25 Nurdan AKSU Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ Türk Müziğinde Kullanılan Ritm Aletleri Problemi 26 AyĢegül ARAL KUZLU Öğr.Gör.Cihangir T.H.M. de Kadın Ağzı TERZĠ Türkülerin Müzikal ve Edebi Özelliklerinin Ġncelenmesi 27 Gülcan KAYA Doç.Dr.Can ETĠLĠ Halk Türkülerinde Kadının Konumu

5 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : 28 Hüseyin BĠTMEZ Y.Doç.ġerife Fasıl Musikisi ve Tarih GÜVENÇOĞLU Ġçindeki DeğiĢimi 29 Nurcan REÇBER Y.Doç.Burhan TARLABAġI Ġmranlı( Sivas) Yöresinden Alınan Ezgilerin Müzikal Analizi 30 M.Naci TEMĠZ Doç.Dr.Can ETĠLĠ AĢık Hasan Hüseyin Orhan'ın Hayatı ve Eserlerinin Belgelerle Tespiti 31 Vedat AKPINAR Doç.ġenel ÖNALDI TRT Repertuarındaki Giresun Kıyı ġeridi Ġle Ġç Kesim Ezgileri Arasındaki Müzik Farklılıklarının Ġncelenmesi

6 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 124 A.Burak BASMACI Doç.Dr.Nimet URAY Fiziksel Dağıtım Yönetiminde Teknolojinin Rekabet Üstünlüğü Sağlamadaki Rolü 125 Zafer MUSTAFAOĞLU Doç.Dr.Burç ÜLENGÜN Türkiye'de Mali Enstrümanlar ve Fon Yönetimi 126 Ġsmail MERT Doç.Dr.Nimet URAY Doğrudan SatıĢ Tekniklerinin Farklı Ürün Grupları Ġçin SatıĢ Etkinliği Analizi 127 Selma TAN Doç.Dr.Nimet URAY Marka Yayma Stratejisi Tüketici Tutumuna Yönelik Bir AraĢtırma 128 Tufan ALTUĞ Doç.Dr.Semra BĠRGÜN Rekabetçi Kıyaslama Yön- BARLA temi ve Bir Otomotiv Firmasının SatıĢ Sonrası Hizmet Sistemine Uygulanması 129 M.Hakan AKSOY Doç.Dr.Burç ÜLENGÜN Hisse Senetlerinde Fiat DeğiĢkenliğinin Ġncelenmesi

7 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 38 Onok BOZKURT Prof.Dr.Semra ÖGEL Plastik Sanatlarda Akımlama Ġsteğindeki Beklenti Ufku Sıralaması 39 Hatice BUĞRA Prof.Dr.Semra ÖGEL Cumhuriyet Döneminde Resim Edebiyat ĠliĢkisi

8 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANAT DALI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 48 Telga MENDĠ Öğr.Gör.Teoman SÜDOR Çizginin Sanatta Kullanımı

9 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 21 Mehru ENSARĠ Prof.Ayhan TURAN 19.Yüzyılda Çok SeslendirilmiĢ Türk Müziği Eserleri

10 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 15 Nilgün PARLAK Prof.Dr.Can ETĠLĠ Ağıtlarda Ritm Unsuru ÖKTEN

11 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 10 ġule YUM Prof.Dr.Semra ÖGEL Osmanlı Resim Sanatı Ve Müzik XV-XVIII.Yüzyıl Minyatürlerinde Çalgılar Ve Betimlemeler 11 Zerrin BOYNUDELĠKProf.Dr.Afife BATUR Tarihleri Arasında Ġstanbul'da Düzenlenen Ve Mekanları Ġle Doğrudan ĠliĢki Kuran Sergiler 12 Elif GÖKÇĠĞDEM Prof.Dr.Semra ÖGEL Selçuklu Devri TaĢınabilir Objelerinde Figürlü Süslemeler

12 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 6 Özlem ONARAN Prof.Dr.Nurhan The Effects Of Structural YENTÜRK adjustment Policies On labor Market And Income Dıstrubutıon In Turkey

13 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANAT DALI PROGRAMI KIŞ YAZ YARIYILI : 49 Filiz FatoĢ Öğr.Gör.Ahmet KESKĠN Kubist Biçim Fov Renk AKAYDIN Birlikteliğinin Ġrdelenmesi

14 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 17 Zafer GÜZEY Prof.Ayhan TURAN Antonio Stradivari nin Keman Yapımcılığındaki AĢamalar

15 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 40 Gonca GÜÇSAV Prof.Dr.Semra ÖGEL Ondokuzuncu Yüzyıl Oryantalizminde Odalık

16 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 130 Bilge KÜÇÜKKÖSE Doç.Dr.Suat TEKER Türkiye de Finansal Kiralama ve Kullanılan Fon Kaynaklarının Verimliliği

17 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 32 Beyhan TOZ Doç.Cahit ATASOY Ahmet Avni Konuk un Hanende Mecmuasında Basit Makam Fasılları Sahifeleri 33 Mehmet Arif Dr.Nail YAVUZOĞLU Enstrümantasyon BĠRECĠKLĠ Açısından Klasik Kemençe 34 Ahmet Ġslam TOZ Dr.Nail YAVUZOĞLU Enstrümantasyon Açısından Ney 35 Ahmet Gürsel Doç.M.Cahit ATASOY HaĢim Bey in Edvarı TIRIġKAN 36 Osman KIRKLIKÇI Doç.M.Cahit ATASOY Cami ül Elhan daki ġed Makamlar 37 Meral AZĠZOĞLU Dr.Nail YAVUZOĞLU XIX. Yüzyıldan Günümüze Kanun Sazında Uslub 38 Abdullah KÖSE Doç.ġenel ÖNALDI Uygur Türklerinde Müzik Ġncelemesi

18 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 18 Ömer IġIK Doç.Fikret DEĞERLĠ Güneydoğu Anadolu da Halk ĠnanıĢları Üzerine Bir Ġnceleme 19 Ağgül ERDOĞAN Y.Doç.AfĢin Manisa Kula Ġlçesi Folkloru EMĠRALĠOĞLU Üzerinde Ġnceleme ÇalıĢmaları 20 Gülçin ĠNAK Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Osmanlı Ġmparatorluğu KURNAZ Döneminde Ġstanbul da Eğlence Hayatı

19 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANAT DALI PROGRAMI YAZ YAZ YARIYILI : 50 Hüseyin AKTAġ Öğr.Gör.Ahmet KESKĠN Figür Espas ĠliĢkisi 51 Mümin CANDAġ Öğr.Gör.Ferhan GÖZGÜ Kübist Biçimlerden Yeni ÇELĠK Yorumlara 52 Teoman AKBULUT Öğr.Gör.Teoman SÜDOR Figüratif Resimde Deformasyonun Dili (Resmimdeki Yeri)

20 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 41 AyĢe Nur EREK Prof.Dr.Semra ÖGEL Doğaya DeğiĢik BakıĢlar 42 Pınar KESEN Prof.Dr.Semra ÖGEL Melankoli Olgusuna YaklaĢımlar 43 Süreyya EROĞLU Prof.Dr.Semra ÖGEL Surname i Hümayun ve Surame i Vehbi Bağla- Mında NakkaĢ Osman ve NakkaĢ Levni 44 Buket BAYKAL Prof.Dr.Filiz ÖZER Osmanlı Porselen Sanatı 45 Havva ARSLANGAZĠ Prof.Dr.Afife BATUR Maslak Kasırları (KarĢılaĢtırmalı Bir Ġnceleme)

21 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 131 Erkul ÇOKHIZLI Doç.Dr.Ġsmail Hakkı Örgütsel Yaratıcılık ve BĠÇER Yenilik 132 Önder EVĠN Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Elektronik Ticaretten SÜMEN Elektronik ĠĢletmeye DönüĢüm Sürecinde AĢamalar 133 ġener DURAK Doç.Dr.Suat TEKER Tekstil Sektöründe Kredi Analizi 134 Hülya SAYMALI Prof.Dr.Ümit ġenesen Parametrik Olmayan Ġstatistik Tekniklerin ĠĢletme Sorunlarına Uygulanması

22 MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI MÜZİKOLOJİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 1 Atilla CoĢkun TOKSOY Y.Doç.Nurlu ERAL Ġlköğretimde Müzik Eğitimi Ġle Ġlgili YaklaĢımlar Hakkında Genel Bir Değerlendirme

23 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 7 Kazım Selçuk Prof.Dr.Selime SEZGĠN Perakende Piyasalarında Dayanık- TUZCUOĞLU sız Tüketim Ürünleri ile ilgili GeliĢmeler Bireysel Markalı Ürünlerde Satınalma DavranıĢı 8 M.Önder Prof.Dr.Cudi Tuncer Türkiyedeki ġirketlerde Erken KUTMAN GÜRSOY Uyarı Göstergelerinin AraĢtırılması 9 Çağatay Prof.Dr.Mehmet BOLAK Emeklilik Döneminin Finansmanı ERGENEKON ve Özel Emeklilik Fonu Modelinin Türkiye ye Uygulanabilirliği

24 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 16 Adnan KOÇ Prof.Dr.Can ETĠLĠ Bağlama Eğitiminde Görülen ÖKTEN Problemler ve Bunların Çözüm Yolları

25 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 22 Gülay Prof.Yalçın TURA Ġstanbul Atatürk Kitaplığındaki KARAMAHMUT No lu Yazma Hamparsum OĞLU Nota Defteri 23 Yalçın Prof.Dr.Nevzad ATLIĞ Mevlevilikte Müzik Felsefesi ÇETĠNKAYA

26 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 46- Sabiha AKMAN Prof.Dr.Afife BATUR Türk Resminde Ekspresyonizm 47- Sertaç IġIK Prof.Dr.Afife BATUR ÇağdaĢ Türk Resminde Kubist Eğilimler

27 MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI MÜZİKOLOJİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 2 Mustafa Tahir ÖZTÜRK Doç.ġehvar BEġĠROĞLU Türk Din Musikisinde Ezan

28 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 10 Nagia BOUAZZĠ Prof.Dr.Selime SEZGĠN A Cultural Model Of Rısky Decision Making Behaviour : A Test Of Prospect Theory (Turkey, Lıbya, Japan Chına and Canada

29 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 41 Özata AYAN Prof.Dr.Nevzad ATLIĞ Gülzar-ı Musiki Adlı Eserin Transkripsiyonu ve Bilimsel Analizi 42 Ali Ġhsan ALEMLĠ Y.Doç.Cengiz ÜNAL TRT Repertuarındaki Kastamonu Türkülerinin Türk Sanat Müziğindeki Makam KarĢılıkları Açısından Analizi 43 AyĢegül KOSTAK Doç.ġ.ġehvar Kanunun Enstümantasyon BEġĠROĞLU ve Orkestrasyon Açısından Değerlendirilmesi 44 Evay BAYKAL Y.Doç.AfĢin Ġlk ve Ortaöğretim Müzik EMĠRALĠOĞLU Eğitiminde Türk Halk Ezgilerinden Yararlanma ÇalıĢmaları 45 Nazife ÖZAN Öğr.Gör.Süleyman Cumhuriyet Gazetesinde ġenel YayımlanmıĢ Müzik Yazıları Açıklamalı Bibliyografyası Sevim ARAT Y.Doç.AfĢin Türk Halk Müziğinde EMĠRALĠOĞLU Derleme

30 47 Hüseyin TATAR Öğr.Gör.Süleyman Radyo, Radyo Haftası, ġenel Radyo Magazin, Radyonun Sesi ve Radyo Alemi Dergileri Açıklamalı Kronolojik Müzik Yazıları Bibliyografyası 48 Neva ÖZGEN Y.Doç.Ġhsan ÖZGEN 20. Yüzyıl da Klasik Türk Müziği, Enstrümanları ve Ġcracıları Hakkında Genel Bir Değerlendirme 49 Nalan ÖZYASAN Prof.Dr.Nevzad ATLIĞ Nayi Osman Dede nin Hayatı ve Ayin-i ġerif lerinin Usul Güfte ve Müzikal Açıdan Ġncelenmesi 50 Seçil DĠKMEN Y.Doç.F.Cengiz ÜNAL Darbeyn Usulü ve Bu Usuldeki Örnek Eserlerin Ġncelenmesi 51 Sabri TÜFEKÇĠ Öğr.Gör.Dr.Nail Dini Türk Musikisi YAVUZOĞLU Formları 52 Murat TORAMAN Y.Doç.Dr.Göktan AY Sipsinin Türk Halk Müziğindeki Yeri ve Önemi 53 Cengizhan SÖNMEZ Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ Alaeddin YavaĢça nın ÇeĢit li Formlardaki Eserlerinden Birer Örneğin Müzikal Analizi 54 Süleyman KOYUNCU Y.Doç.F.Cengiz ÜNAL Ġç Anadolu Bölgesi Türküle rimizin Türk Musikisindeki Makamsal KarĢılıkları 55 Hüseyin AKPINAR Doç.ġenel ÖNALDI Giresun KarĢılaması Ġle Trakya KarĢılamasının KarĢılaĢtırılması

31 56 Münevver ÖZDEMĠR Öğr.Gör.Süleyman ġenel ġanlıurfa Müzik Hayatında Ġki Usta Sanatçı : Mukim Tahir ve Bakır Yurtsever 57 Ünal YÜRÜK Y.Doç.Dr.Göktan AY Kaba Zurnanın Türk Müziğindeki Yeri ve Önemi 58 Mehmet ġükrü ALKAN Öğr.Gör.Süleyman Hürriyet Gazetesinde YaġENEL yımlanmıģ Müzik Yazıları Açıklamalı Bibliyografyası ( ) 59 Cemalettin Alp ÖZEREN Y.Doç.ġerife Ġlköğretimde Konu BaĢlık- GÜVENÇOĞLU larına Göre Bir Okul ġarkıları Kitabı Denemesi 60 Alev YARAR Y.Doç.AfĢin Müziğe Sosyolojik EMĠRALĠOĞLU YaklaĢım 61 Mehmet Bahadır Y.Doç.ġerife Ġki On Zamanlı Usullerde ġener GÜVENÇOĞLU Aruz Usul UyuĢumu

32 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 25 ġükran ÖZARSLAN Y.Doç.AfĢin Türk Halk Oyunlarının GÜVENĠR EMĠRALĠOĞLU Sahnelenmesinde Mimik ve Makyaj 26 Nalan ÖZTORUN BAKIR Y.Doç.Dr.Göktan AY Yozgat Yöresi Geleneksel Giysileri ve Teknik Çizimleri 27 Fatih UYAN Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Niğde ve Çevresindeki Halkoyunları ve Oyun Müziklerinin Tesbiti

33 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANATLAR PROGRAMI YAZ YARIYILI : 53 Tülay EKLER Öğr.Gör.Ferhan GÖZGÜ Form ve Mekan (ĠliĢkiler, ÇELĠK DeğiĢimler) 54 Alev OSKAY Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Kubizmde Kolaj 55 Tülay MAMUR Y.Doç.Dr.Ahmet KESKĠN Ġlköğretimde Resim Eğitimi ÇELĠK

34 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 48 Alkım Almila AKDAĞ Prof.Dr.Filiz ÖZER A Semıotıc Evaluatıon Of Flacons 49 Evren YILMAZ Prof.Dr.Semra ÖGEL Kandinsky Klee ve Malevich in Metinleri ve Yapıtları Arasında Bir KarĢılaĢtırma 50 Murat Nedim Doç.Dr.Ġlknur KOLAY Performans Sanatında ÖZKOVALAK Fütürizm ve Dada YaklaĢımları 51 Banu SEZGĠN Prof.Dr.Metin SÖZEN Ġstanbul daki Tezkerelere Kayıtlı Mimar Sinan Eserlerinin Bugünkü Durumları ve Genel Gözlemler 52 Pelin URAN Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN The Abandonment Of The Renaıssance Realıty In Early Mannerıst Italıan Paıntıng 53 Ebru Bedriye Prof.Dr.Metin SÖZEN Görsel Anlatım Diliyle ġeremetlġ Sanat Tarihi, Belgesel Sinema ve Sanat Tarihi ĠliĢkisi 54 ġenay SAYIN Prof.Dr.Metin SÖZEN Ortaköy-Sarıyer Arasındaki Bazı Örneklere Dayanarak Yalıların Bugünkü Durumunun Saptanması

35 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 142 Kıvanç KOZA Doç.Dr.Semra Veri Zarflama Analizi BĠRGÜNBARLA Modelleri ve Bir Örnek Üzerinde Modellerin Değerlendirilmesi 143 Ġlker SEVĠNDĠ Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 144 Karolin ERSÖZ Prof.Dr.Hacer ANSAL Tezsiz 145 Buket OLCAY Doç.Dr.Veliye YANLI Tezsiz 146 Buket BARAN Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Enformasyon Teknolojileri- SÜMEN nin MüĢteri ĠliĢkileri Yönetiminde Kullanılması ve Bireysel Bankacılık Uygulamalarına Dönük Bir Model Önerisi 147 Öznur TOPUZ Öğr.Gör.Dr.Oktay TAġ Tezsiz 148 H.Özgür BAKTIR Doç.Dr.B.Zeki ORBAY Tezsiz

36 149 Kubilay KARAKUġ Doç.Dr.Suat TEKER Camels Notlama Sistemi ve Türk Mevduat Bankaları Ġçin Bir Model Önerisi 150 Cenk AYDIN Doç.Dr.Suat TEKER Tezsiz 151 Fatih AYDIN Doç.Dr.Semra Tezsiz BĠRGÜNBARLA 152 Burcu KÜÇÜKGÜÇLÜ Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Tezsiz 153 Boğaçhan DOĞANAY Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 154 Canser BĠLĠR Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER ĠĢ Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Uygulama 155 Gökhan SĠVRĠ Öğr.Gör.Dr.HalefĢan ĠnĢaat Projelerinde Ġlerle- SÜMEN menin Ġzlenmesi, Kontrolü e Proje Bilgi Yönetim Sisteminin Uygulanması 156 S.Feyza GÜLGÖZTEREN Prof.Dr.Hacer ANSAL Kısa Dönemli Sermaye Hareketleri ve Türkiye 157 Samet GÜRSU Öğr.Gör.Dr.Oktay TAġ Tezsiz 158 Alpay EKġĠ Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Sonlu Kapasite SÜMEN Çizelgeleme YaklaĢımının Üretim Yönetimi Ġçindeki Yeri, Arayüzleri, Türleri ve Uygulama Ġpuçları 159 M.Hamdi DABAN Y.Doç.Dr.Tijen ERTAY Teknolojik GeliĢmelerin ve Rekabetçi Pazar Yapısının Ürün ve Proses Tasarımına Etkileri ve Sek- Törel Boyutta Bir ÇalıĢma

37 160 Murat ARSLAN Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Yeni Ürün GeliĢtirme SÜMEN Süreci ve otomotiv Sektöründe Bir Değerlendirme 161 Sıla KOCA Doç.Dr.Semra Tedarik Zinciri Yönetimi BĠRGÜNBARLA ve Bir TaĢıma Sisteminin Ġncelenmesi 162 Murat ġener Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER Tezsiz 163 Özlem ASAL Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Enformasyon Teknolojisi SÜMEN Altyapısı ve Ağ Yönetimi Sistemlerinin Bu Altyapı Ġçerisindeki Yeri ve Önemi

38 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 12 Mustafa DOĞAN Prof.Dr.Mehmet BOLAK Opsiyon ĠĢlemleri, Döviz Opsiyonları ve TRL/Döviz Opsiyonları Fiyatlama Ve Risk Yönetiminde Uygulamaya Yönelik Model Önerisi

39 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 61 Münevver ÖZDEMĠR Öğr.Gör.Süleyman ġanlıurfa Müzik Hayatında ġenel Ġki Usta Sanatçı : Mukim Tahir ve Bakır Yurtsever

40 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 13 Veyis FERTEKLĠGĠL Prof.Dr.Lerzan ÖZKALE European Monetary Unıon And Its Impact Of The Turkısh Economy 14 Ġbrahim Volkan BODUR Doç.Dr.Suat TEKER Taahhüt Firmalarında Finansal Analiz ve Banka Kredi Analizine Etkileri

41 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 17- Ravza Doç.Fikret DEĞERLĠ Türk Halk Müziği Ġle Kazak Halk MAYKEYEVA Müziği ve Çalgıları Üzerine Bir Ġnceleme

42 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 13- Nevin KURTAY Prof.Dr.Metin SÖZEN Ġstanbul da 19. Yüzyıl Kentsel YaĢamına KoĢut Olarak DeğiĢen Saray ve Konut Mimarlığı

43 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 14- Evangelia Prof.Dr.Filiz ÖZER Post Bizans Dönemi Ġstanbul ALEKSANDRU Kiliselerinde Duvardan Bağımsız ġarlak Ġkonalar

44 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 62 SavaĢ KARAMAN Doç.ġenel ÖNALDI Konya Oturak Sohbetleri ve Oturak Havalarının Türk Halk Müziğindeki Yeri 63 Mustafa Dilek GÜL Doç.ġenel ÖNALDI Kemença Ġle Çahargah Makamında Taksim Yaparken ġube KuruluĢları

45 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 28 Oğuz DEMĠR Y.Doç.AfĢin Bağlamadaki EĢik Sistemi EMĠRALĠOĞLU Üzerinde Yeni Uygulama

46 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 55 Bahar TAġÇIKAR Prof.Dr.Metin SÖZEN 16. Yüzyılda Batılı Gezginlerin Ġngilizce ve Türkçe Yayımlanan Notalarında Ġstanbul ve Anıtları 56 Nevin ALGÜL Prof.Dr.Metin SÖZEN Ahmet Hamdi Tanpınar ın Yazılarında Ġstanbul daki Mimarlık Yapıtlarının Değerlendirilmesi 57 Emre TUĞLU Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Floransa Okulunda Masaccıo nun Yeri

47 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 137 Serdar Emre GÖÇENER Doç.Dr.Nimet URAY Örgütsel Satınalma DavranıĢı ve Etkili Faktörler : Bir ĠnĢaat Sektöründe Bir Uygulama

48 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 164 Nilgün ÖZER Doç.Dr.Nimet URAY Ürün Hayat Eğrisi Boyunca Uygulanan Pazarlama Stratejileri

49 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 64 Elif Senem GÖRÇĠZ Prof.Mutlu TORUN Ud da Geleneksel Ġcra Tekniğinin Eğitimi Üzerine Bir ÇalıĢma 65 Cenk CELASĠN Dr.Semih ALTINÖLÇEK Hristiyanlık Öncesi Anadolu Medeniyetlerinde Müzik Aletleri 66 Sinem ÖZDEMĠR Doç.ġ.ġehvar Müzisyenlerin ĠĢitme BEġĠROĞLU Fonksiyonlarında Odyometrik Analiz 67 Elia A.KHOURY Prof.Mutlu TORUN Türk ve Arap Ġcra Uslupları Üzerine Bir Ġnceleme 68 Alp AYGÜN Doç.Serdar ÖZTÜRK Türk Musikisinde Çokseslilik ve Geleneksel Olarak Topluluk Yönetimi, Yöntemleri ve Repertuarı

50 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 29 Sema URAL Y.Doç.Dr.Göktan AY Konservatuar Mezunu Türk Halk Oyunları Öğretmenlerinin Halk Eğitimi Merkezlerindeki ÇalıĢma Ortamlarının Ġncelenmesi 30 Selma AGAT Doç.Fikret DEĞERLĠ Kırım Türkleri Halk Oyunları ve Geleneksel Giysileri

51 MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI MÜZİKOLOJİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 3 Emel DEMĠRGEN Doç.ġ.ġehvar Topkapı Sarayı Müzesi BEġĠROĞLU Kütüphanesi //2 Risaleler ÇalıĢması

52 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANATLAR PROGRAMI YAZ YARIYILI : 56 Deniz Öğr.Gör.Ferhan GÖZGÜ Soyutlama ve Kaligrafi GÖKDUMAN ÇELĠK

53 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 165 AyĢegül GÜLTEKĠN Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Tezsiz 166 Beyhan ÇAKANEL Prof.Dr.Sıtkı GÖZKÜ Tezsiz 167 Mert ALTAN Y.Doç.Dr.Suat Tezsiz KÜÇÜKÇĠFTÇĠ 168 Murat ARTUR Prof.Dr.Nurhan YENTÜRK Tezsiz 169 AyĢe Aylin BAYAR Doç.Dr.Öner GÜNÇAVDI Tezsiz 170 Özay TOPALER Doç.Dr.Suat TEKER Banka Yeniden Yapılandırması ve Bankacılık Sektöründe Bir Erken Uyarı Modelinin Ampirik Olarak Test Edilmesi 171 Aslıgül KURTAR Prof.Dr.Selime SEZGĠN Tezsiz 172 Fatih TAMGÜNEY Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Tedarik Zinciri Yöneti- SÜMEN minde Değer Ağları Modeli 173 Özlem TEKTAġ Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz

54 ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 174 Ahu DEVECĠ Y.Doç.Dr.Suat Tezsiz KÜÇÜKÇĠFTÇĠ 175 Hatice COġKUN Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 176 Yeliz DEMĠREL Öğr.Gör.Dr.Özlem Tezsiz ONARAN 177 ġaban BARUTÇU Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Tezsiz SÜMEN 178 Ali AĞBULAK Doç.Dr.Bennan Zeki Tezsiz ORBAY 179 Asuman Selcen KAYA Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER Tezsiz 180 Özgür CEYLAN Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 181 ġerin NAKAġ Öğr.Gör.Dr.ġebnem Tezsiz BURNAZ 182 Selim AYDINLIOĞLU Doç.Dr.Bennan Zeki Firma BirleĢmeleri Üzerine ORBAY Bir Model 183 Emre Kağan ÖZSÖZ Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER Tezsiz 184 Nuri Volkan ÖZKAN Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Tezsiz 185 Semih ZORLU Prof.Dr.Ertuğrul Tezsiz TOKDEMĠR

55 ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 186 Ömer EKĠT Doç.Dr.Suat TEKER Türkiye de 2000 Yılında Yapılan Halka Ġlk Arzlar : Ampirik Bir Ġnceleme 187 Zeynep Erman AYDOĞDU Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Akıllı Kart Teknolojisi ve Bankacılık Sektöründeki Uygulamaları 188 Ayça SARIALĠOĞLU Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz

56 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 15 Hakan Baki Prof.Dr.Metin SÖZEN Dolmabahçe ve Çerağan GÜLSÜN Saraylarının 19. Yüzyıldaki Konumu

57 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 69 Ebru KAYHAN Y.Doç.Dr.Göktan AY Türk Halk Müziği nde ve Türk Sanat Müziği nde YozlaĢma 70 Hüseyin Ümit YILMAZ Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Bağlama Düzeninde ÇeĢitli Pozisyonlar Üzerine GeliĢtirici Egzersiz ve Eser Uygulamaları

58 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 31 Fatma Belma Prof.Fikret DEĞERLĠ Türkiye nin Avrupa Birliği- KURTĠġOĞLU ne Katılım Sürecinde Geleneksel Dans ve Müzik

59 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 58 Pelin TAN Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN KüreselleĢme ve 90 Sonrası Güncel Sanat 59 Semra ALDOĞAN Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Eğitimci Kimliğiyle Bedri Rahmi EYÜBOĞLU

60 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 189 Selim HOġTUT Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Toplam Donanım Verimliliği YaklaĢımıyla Kayıp Azaltma Yöntemleri ve Elektrik Endüstrisinde Uygulamaları 190 Nuriye SEZER Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Fizibilite Etüdlerinin SÜMEN Hazırlanması ve ġehiriçi Doğalgaz Dağıtım Projeleri Ġçin Bir Model Önerisi 191 Korhan KIZILTUĞ Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 192 Baha SALGIN Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Tezsiz SÜMEN

61 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 25 Ahmet Hakan Prof.Yalçın TURA Türk Müziği Devlet Konservatuarı ġensoy Keman Eğitimi Üzerine

62 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 18 Nihal ÖTKEN Prof.Fikret DEĞERLĠ Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Temel Hareketlerin Tespiti ve Anatomik Analizi 19 Ercan MERTOĞLU Y.Doç.Dr.Göktan AY Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5 6 YaĢ Grubun- Daki Çocukların Ritm Algılamalarının Ġncelenmesi

63 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 16 Aras NEFÇĠ Doç.Dr.Ġlknur KOLAY Laleli Külliyesinin ĠnĢaat Süreci

64 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 15 Özkan DALBAY Doç.Dr.Ġsmail Hakkı ISO 9001 : 2000 Kalite BĠÇER Yönetim Sistemi ve Kamu Hastanelerinde Uygulamaya Yönelik Model Önerisi 16 Ahmet ÇĠMENOĞLU Prof.Dr.Nurhan Internatıonal Capıtal Flows YENTÜRK And Theır Impact On The Turkısh Economy 17 AyĢe Begüm ERSOY Prof.Dr.Selime SEZGĠN Relatıonshıp Marketıng For Cıgarettes And Alcoholıc Beverages Companıes On The Internet

65 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 71 Gözde ÇOLAKOĞLU Y.Doç.Fatma GÖKDEL XX. Yüzyıl Türk Müziğinde Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ 72 Demet TEKĠN Y.Doç.Dr.Recep USLU Yavuz Sultan Selim e Yazılan Kitab-ı Edvar

66 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 60 Ü.Melda ERMĠġ Prof.Dr.Metin AHUNBAY Ġzmir ve Manisa Çevresindeki Orta Bizans Dönemi Templon ArĢitravları 61 BaĢak ATALAY Prof.Dr.Filiz ÖZER Batılıların Gözüyle Topkapı Sarayı 62 N.Melis ÖZAKTAġ Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Endüstri Devrimi nin 1950 Sonrası Türk Heykel Sanatına Yansıması

67 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 193 Levent BEKĠK Tezsiz 194 M. Nazım ERDOĞAN Tezsiz 195 AyĢen BÜYÜKAKIN Tezsiz 196 Lorin KOÇU Tezsiz 197 Semih ADĠL Tezsiz 198 O.ġahin AġKAR Tezsiz 199 H.Hande CANBAZ Tezsiz 200 Nesil DEMĠR Tezsiz 201 Kemal ÖZDEMĠR Tezsiz 202 Ahmet Serkan AKYÜREK Tezsiz 203 Begüm SERTYEġILIġIK Tezsiz 204 Gökalp BAHÇELĠ Prof.Dr.Burç ÜLENGĠN Türk Firmalarının Sermaye Yapılarını Belirleyen Unsurlar 205 Elif ġahġntaġ Tezsiz 206 Mehmet ÇELĠK Tezsiz 207 Serap ÜNALDI Tezsiz 208 Evren ġener Tezsiz

68 209 Gökhan ÖZGÖREN Tezsiz 210 OkĢan ĠMAMOĞLU Tezsiz 211 Olcay AYDIN Tezsiz 212 Ferhat KELLELĠ Prof.Dr.Yücel Elektronik Bankacılık ve CANDEMĠR Risk Yönetimi 213 U.Rıfat TUZKAYA Tezsiz 214 Oğuz YILMAZ Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Veri Ambarı OluĢturma SÜMEN ve Analiz Projelerinin Yönetilmesi 215 Babır ZHALILOV Tezsiz 216 Hakan MENEMENCĠOĞLU Tezsiz 217 Uğur AYTIġ Tezsiz

69 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 63 A.Pınar KORKMAZ Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Yılları Arasında Ġstanbul da Yapılan Küratörlü Sergiler 64 Sevgi PARLAK Prof.Dr.Metin SÖZEN Merkezi Kubbe Eyvan ĠliĢkisinin Esas Olduğu Anadolu Selçuklu Dönemi Tarikat Yapıları 65 AyĢegül ÖNSÖZ Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan Altın ve GümüĢ Madalyalar 66 Banu KORKMAZ Prof.Dr.Afife BATUR Yıldız Sarayı ġale KöĢkü Tavar ve Duvar Bezemelerinde Manzara Resimleri

70 İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 1 Bengi YANIK Prof.Dr.Ümit ġenesen Türkiye de Eğitim EĢitsizliği 2 Burcu ARDANIÇ Prof.Dr.Burç ÜLENGĠN Riske Maruz Değer ve Bir Uygulama

71 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 1 BaĢak ĠLHAN Öğr.Gör.Dr.Nail YAVUZOĞLU Klasik Türk Musikisi 5 ila 10 zamanlı Usullerde Usul- Aruz Vezni ĠliĢkisi

72 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 218 Funda DABAĞCILAR Y.Doç.Dr.Oktay TAġ Tezsiz 219 Seda TURAN Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER Tezsiz 220 DerviĢ YILDIZ Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 221 IĢıltan AYSELGĠL Prof.Dr.Hacer ANSAL Tezsiz 222 Münir Ozan AKIN Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz

73 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ GÜZ YARIYILI : 17 Miyuki AOKĠ Prof.Dr.Afife BATUR Leon Parvillee : Osmanlı ModernleĢmesinin EĢiğinde Bir Fransız Sanatçı

74 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ GÜZ YARIYILI : 18 Murat ÜLGEN Doç.Dr.Suat TEKER An Analytical Valuation Technique Applied To Industrial Companies In Istanbul Stock Exchange

75 İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT PROGRAMI BAHAR YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 3 Zahide Eylem Prof.Dr.Öner GÜNÇAVDI Financial Liberalization GEVREK And Investments In Financial And Physical Assets : The Case Of Turkey

76 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI BAHAR YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 67- Esra YILDIZ Y.Doç.Dr.Zeynep KUBAN Çevre Sorunları ve Sanat 68- AyĢe Doç.Dr.Ġlknur KOLAY Anadolu Selçuklu DENKNALBANT Kervansaray Mescitleri

77 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI BAHAR YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 73- Esra BAVATIR Y.Doç.F.Cengiz ÜNAL Tanzimat tan Cumhuriyet e Türk Müziği nin Seyri 74- Yasemin KIZILKAYA Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ Dünyada ve Ülkemizde Müzik Telif Hakları 75- Güç BaĢar GÜLLE Dr.Nail YAVUZOĞLU Mutlu Torun un Eserlerindeki Makamsal AnlayıĢ ve Armonik Yapı 76- Timur DOĞAN Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Anadolu da YaĢayan Süryaniler in Dini Müziklerine Genel Bir BakıĢ 77- Serçin ERDEN Y.Doç.Dr.Recep USLU Hasan GülĢeni nin Güfte Mecmuası ve Ġncelenmesi

78 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ BAHAR YARIYILI : 26 Hatice Selen Prof.Dr.Alaeddin Türk Müziğinde Çocuk ERGÖZ YAVAġÇA ġarkıları

79 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ BAHAR YARIYILI : 18 Deniz ÇALIġIR Prof.Dr.Semra ÖGEL BatılılaĢma Dönemi Osmanlı Resminde Natürmort

80 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI GÜZ YARIYILI : 78- Filiz KAYA Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ ReĢat Aysu nun Eserlerinin Ġncelenmesi

81 TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI GÜZ YARIYILI : 2- Mehmet Revnak Öğr.Gör.Feridun ÖNEY Perdesiz Gitarda Türk Müziği YENGĠ Üzerine AraĢtırmalar 3- Murat Öğr.Gör.Ali ERAL Uygulama açısından Ġlköğretim UNANOĞLU Müzik Müfredatının Değerlendirilmesi 4- Ahmet Prof.Dr.Alaeddin Türk Müziğinde Gazel ve Hafız ERDOĞDULAR YAVAġÇA ġehla Osman

82 MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI MÜZİKOLOJİ PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 4- Tolga DURAN Y.Doç.Dr.Recep USLU Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum Nr. 759/1 e Kayıtlı Güfte Mecmuasının Ġncelenmesi

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel AraĢtırma Yöntemleri

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık Adı Soyadı Başvurulan Program Öğrenci Statüsü Selen SAFFAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Normal Öğrenci Didem TOPRAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ SYZD 10002 Nicel AraĢtırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR 3 0 3 SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2 Ad Soyad Ders Sınıf Hande Ayancı V1 Demet Altıntaş V1 Kübra Sevim Eğitim Psikolojisi V1 Bedri Yeşilyurt Eğitim Psikolojisi V1 Emre Özay Eğitim Psikolojisi V1 Hüseyin Çiftçi V1 Berna Günal V1 Hakan Tanrıverdi

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YALVAÇ MYO BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI AŞÇILIK Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II 16.06.2014 09:30 220 DurmuĢ KARAMAN Mutfak ÇeĢitleri 16.06.2014 11:00 222 Ġpek ÜNAL Mutfak Uygulamaları II 17.06.2014 14:00 221 Cesur KOÇAK Türk Dili II 18.06.2014

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Sıra Unvan Adı-Soyadı Bölüm Puan 1 Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL Aile ve Tüketici Bilimleri 46.50 2 Prof. Dr. Sibel ERKAL Aile ve Tüketici Bilimleri 70.50 3 Prof. Dr.

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :10.02.2011 TOPLANTI SAYISI : 2011/2 Enstitü Yönetim Kurulumuz 10.02.2011 PerĢembe günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI ETLİK YERLEŞKESİ 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT 16: 30 Derslik No Kapasite Bölüm Dersi Veren Öğretim Görevlisi Sınavda Görevli Araştırma

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI Japonca Yoko TAKABE 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Siyasal DüĢünce Tarihi Yakup KARACA 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Protokol Yönetimi Fazilet KÖMÜRCÜLER 12 Haziran

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİ YÖNETİM / KOORDİNATÖR / REHBER ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Nazmi ERCAN Lise Müdür Yardımcısı Tüzün ULUKAN Ortaokul Müdür Yardımcısı 7-8 Gürkan PİŞKİN Ortaokul

Detaylı

Altan GÜVEN. Gazi Ortaokulu. Tuncay ALTINGÖLLER. Gazi Ortaokulu

Altan GÜVEN. Gazi Ortaokulu. Tuncay ALTINGÖLLER. Gazi Ortaokulu NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI DERSİ PROGRAMI 4/A S 1 120302001 HARUN PETEK 2 120302002 EMRULLAH

Detaylı

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V.

AKTS KOORDİNATÖRLERİ. Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. AKTS KOORDİNATÖRLERİ Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı V. Rektör Yardımcısı V. Kurum Koordinatörü Veteriner Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Mustafa SAATCI Prof. Dr.

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI AŞÇILIK PiĢirme Yöntemleri I 26.01.2015 09:30 221 Yusuf YERLĠ Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I 26.01.2015 11:00 220 DurmuĢ KARAMAN Mutfak Uygulamaları I 26.01.2015 13:00 221 Faruk YÜKSEL Ġngilizce

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SINIFI ORTALAMA BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI 2013259071 BÜŞRA YAŞDALI

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 29 Eylül 2014 Pazartesi İ : TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VLİSİ 1 Cihangir CENGİZ 84,488 29,57 80,13 24,04 82,50 28,88

Detaylı

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN Plevne İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez

VOLEYBOL MASTERGAMES 15 KAZANANLAR KADIN. 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez MASTERGAMES 15 KAZANANLAR VOLEYBOL KADIN 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ayla Hacıkamiloğlu Bilge Aslan Pınar Söylemez 2. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Ceylan Kazancıoğlu Büke Solmaz ERKEK 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı. Tarih Saat Ders (S-Z) Öğretim Üyesi Bölüm

T.C. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı. Tarih Saat Ders (S-Z) Öğretim Üyesi Bölüm 2013-2014 Eğitim Yılı 1. SINIF 1. ÖĞRETİM 06.01.2014 11:30 Sociology (Z) Prof. Dr. Ali Murat YEL GZT-HİT-RTS 11:30 Introduction to Communication (Z) Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR GZT 11:30 Introduction to

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU KARARLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 20-22 NİSAN 2015 TARİHİNDE VİZE (ARA) MAZERET SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ NO BÖLÜM PROGRAM NUMARASI ADI SOYADI 1 DıĢ Ticaret DıĢ Ticaret 12-678-048

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

YALVAÇ MYO 2013-2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO 2013-2014 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 1. ÖĞRETİM AŞÇILIK 1. Sınıf A Şubesi Türk Dili I 27.01.2014 11:00 118 Halit TOPTAġ Hijyen ve Sanitasyon 27.01.2014 15:00 221 Zehra ALBAY Mutfak Organizasyonu 28.01.2014 14:00 221 Zehra ALBAY Mutfakta Kalite

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA YARIYIL: II GRUP: A Basic Concepts of Law Yrd. Doç. Dr. Ramazan D203 Basic Mathematics II Basic Concepts of Law Basic Mathematics II Yrd.Doç.Dr. Esma Nur Çinicioğlu Yrd. Doç. Dr. Ramazan D103 D203 D203

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Matematik MEHMET YAġLI 20 Ocak 2014 Pazartesi 09:30 Yabancı Dil I BAHRĠ SOYKAN 20 Ocak 2014 Pazartesi 14:00 Bilgisayara GiriĢ (A) ENSAR ARĠF SAĞBAġ 21 Ocak 2014 Salı 09:30

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

U.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU LİSTESİ

U.Ü. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU LİSTESİ PUAN 50% TÜRÜ PUANI 15% GA KARŞILIK 15% PUANI 20% Kontenjan 6 1 Safiye AYDIN 84,33810 42,16905 YDS 85,000 12,750 3,720 93,460 14,019 73,660 14,732 83,670 Asıl 2 Şeyma ASLAN 83,26829 41,63415 ÜDS 82,500

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE MAZERET PROGRAMI 1/3 Kredisi Öğretim Kodu Adı 046210028

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (SADABAD YERLEŞKESİ) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim

2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (SADABAD YERLEŞKESİ) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim 2014-2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (SADABAD YERLEŞKESİ) Tarih Saat Ders Adı Program Öğretim Elemanı Derslik 9 Şubat 2015 Pazartesi 18.00 İletişim Adalet

Detaylı

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Yarışma Sonuçları 14 Mart 2009 DİYARBAKIR GENÇ ERKEK LİSTE GENÇ ERKEK 10.000 METRE ADI SOYADI İLİ KULÜBÜ 1 224 1991 MEHMET ÖLMEZ MALATYA 2 225 1992 MEHMET YILDIRIM MALATYA

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: TARİH ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: ATATÜRK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. DURSUN ALİ AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 SUZAN ALTINCIOĞLU 2 CANAN KARA 3

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Anabilim - Bilim Dalları YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Programları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Anabilim - Bilim Dalları YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Programları Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Anabilim - Bilim Dalları YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Programları Bilim Dalı Alman Kültürü ve Edebiyatı Almanca Dilbilim

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik SINAV TARİHİ VE SAATİ 09.11.2015-1200 KANİN AMFİSİ Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 145112020 145113040 145111089 145113019

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: DİN KÜLTÜRÜVE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: ATAKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. AHMET ÇAKIR : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 İSMAİL

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı Başvuru ları Eğitim leri Enstitüsü - Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı / Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli) Ad Soyad Uyruk Giriş TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 26*******32 Ahmet Emre Kılıç TÜRKİYE ALES-EA 76,62

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

1 MEHMET KARCI Mezun İngilizce Mütercim Tercüman 2,95 Yerleşti 2 Biyoloji

1 MEHMET KARCI Mezun İngilizce Mütercim Tercüman 2,95 Yerleşti 2 Biyoloji Antranörlük 1 MEHMET BULUT Mezun Antrenörlük 3,14 Yerleşti LEYLA ÇELİK Mezun Antrenörlük 3,13 Yerleşti 3 ALİ DEMİRKAN Mezun Antrenörlük Eğitimi 3,1 Yerleşti 4 EMRE DİNCER Mezun Antrenörlük 3,11 Yerleşti

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

ÖĞRENCI NUMARASI ADI SOYADI BÖLÜMÜ 1 20153301012 YUSUF SERHAT ATİK İşletme Yüksek Lisans Programı 2 20153301013 EFE BAKİOĞLU İşletme Yüksek Lisans Programı 3 20153301014 EMİR ARSLAN BAYSAK İşletme Yüksek

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi Adı Soyadı Üniversite/Kurum E-Mail Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi yavas@ankara.edu.tr Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi ocakir@science.ankara.edu.tr Ayşe HİÇSÖNMEZ

Detaylı

TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV SONUÇLARI 19.12.2013 TARİHLİ ÖĞRETİM ELAMANI SINAV LARI AÇIKTAN ATAMALARDA İSTENEN BELGELER 1- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden) 2- Adli Sicil Belgesi 3- İkametgah 4-4 Adet Resim 5- Ortaöğretim Hazırlık

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ BAHAR YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BÖLÜM SINIF KOD DERS ÖĞRETİM ELEMANI ŞUBE ADET Tarih Saat Salon 2 EBB208 Elektronik Devreler Okutman Seyit Ahmet ĠNAN A 1 20 Haziran 2016 Pazartesi 09:00 E12 104 1 ATA260 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ DEVAM ÇĠZELGESĠ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ DEVAM ÇĠZELGESĠ GRUP ADI: MATEMATĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ - 1 UYGULAMA OKULU: ĠSTĠKLAL MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ DANIġMAN ÖĞRETĠM ÜYESĠ: Yrd. Doç. Dr. Rezan YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 MÜKERREM ġen

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

HP Laserjet P2035 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD

HP Laserjet P2035 2,5 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5 1 TB Taşınabilir HDD S.No. AD SOYAD ÜNVANI BİRİMİ TALEBİ 1 AHMET AKBAŞ 2 AHMET ÜNAL 3 AYDIN ÖZLÜK 4 Y. ERKAN ERSOY 5 EMRE GÜLER DOÇENT 6 FARUK GÖKMEŞE DOÇENT 7 MEHMET ÇANLI DOÇENT 8 MENDEREES SUİÇMEZ DOÇENT 32 GB FlashDisk

Detaylı

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ Adı Soyadı Program Kodu Program Adı Puan Türü Puanı 1 MERVE NAZLI TECĠMER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce) DĠL-1

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mesut AYAR Grup No: KD : Sosyal Bilimler Lisesi 0866680 İRFAN BEYTAŞ 0670 PINAR KELOĞLU 88669 CİHAN ŞAHİN 07889 ENGİN YALÇIN 60096

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (KADRO SAYISI 2) (DERECE 7) (İLAN NUMARASI: 1012103 ) (ODYOLOJİ

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı

Uygulama Okulunun Adı : Mihralibey Ortaokulu Uygulama Günü Bölüm/ Anabilim Dalı Koord: Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP Grup No : 1 Bölüm/ ABD Adı T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 08/09/2014 SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : 90293528/ KONU : Okul Deneyimi Fakültemiz lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

SOYADI KURUM PROGRAMI

SOYADI KURUM PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI MÜLAKAT BİLİM SINAVI SONUÇLARI S. No ADI SOYADI KURUM PROGRAMI

Detaylı