TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI :"

Transkript

1 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 19- Mehmet Refik Doç.M.Cahit ATASOY Dünden Bugüne Rebab ve Yeniden KAYA Ele Alınması

2 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 8- AyĢe Nalan Prof.Dr.Afife BATUR XVIII. Ve XIX. Yüzyıl Ġstanbul YETĠġKĠN Kütüphanelerinin Mimarisi

3 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 13 Eyüp UZUNKAYA Y.Doç.Burhan TARLABAġI Uluslar arası Halk Oyunları Festivallerinin Türkiye'nin DıĢ Tanıtımına( Etkileri) Katkıları 14 Halil YORUÇ Y.Doç.Dr.Göktan AY Türk Halk Oyunlarının Eğitiminde Ritm Bilgisinin Önemi 15 Ufuk TUNCEL Öğr.Gör.Süleyman ġenel Köçeklik Geleneği 16 Suna GĠCĠLĠ Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Araç ve Aksesuarların Anlam ve ĠĢlevleri Üzerine Ġncelemeler

4 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 20 Ceyhan TOZ Doç.Cahit ATASOY Ahmet Avni Konuk'un Hanende Mecmuası Osmanlıca'dan Türkçe'ye Çevirisi 21- Deniz AYDAR Prof.Dr.Nevzad ATLIĞ Ebu Bekir Ağa'nın Eyyubi Meh Bey'in ve Dede Efendi'nin Mahur Makamında Klasik Formdaki Eserlerinde Makam AnalayıĢının Saptanması 22 Dilek PEKYILMAZ Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ Dünyadan Türk Müziğine BakıĢlar ve GörüĢler 23 Ahmet Serhat TURUNÇ Öğr.Gör.Süleyman Azerbaycan Halk Müziği ġenel Türlerinden Deramed, Renk Ve Diringi (Diringe) Üzeri- Ne karģılaģtırmalı Bir AraĢtırma 24 Ayhan GUNCA Doç.Mutlu TORUN Orkestra Bünyesinde Türk Müziği Sazları 25 Nurdan AKSU Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ Türk Müziğinde Kullanılan Ritm Aletleri Problemi 26 AyĢegül ARAL KUZLU Öğr.Gör.Cihangir T.H.M. de Kadın Ağzı TERZĠ Türkülerin Müzikal ve Edebi Özelliklerinin Ġncelenmesi 27 Gülcan KAYA Doç.Dr.Can ETĠLĠ Halk Türkülerinde Kadının Konumu

5 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : 28 Hüseyin BĠTMEZ Y.Doç.ġerife Fasıl Musikisi ve Tarih GÜVENÇOĞLU Ġçindeki DeğiĢimi 29 Nurcan REÇBER Y.Doç.Burhan TARLABAġI Ġmranlı( Sivas) Yöresinden Alınan Ezgilerin Müzikal Analizi 30 M.Naci TEMĠZ Doç.Dr.Can ETĠLĠ AĢık Hasan Hüseyin Orhan'ın Hayatı ve Eserlerinin Belgelerle Tespiti 31 Vedat AKPINAR Doç.ġenel ÖNALDI TRT Repertuarındaki Giresun Kıyı ġeridi Ġle Ġç Kesim Ezgileri Arasındaki Müzik Farklılıklarının Ġncelenmesi

6 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 124 A.Burak BASMACI Doç.Dr.Nimet URAY Fiziksel Dağıtım Yönetiminde Teknolojinin Rekabet Üstünlüğü Sağlamadaki Rolü 125 Zafer MUSTAFAOĞLU Doç.Dr.Burç ÜLENGÜN Türkiye'de Mali Enstrümanlar ve Fon Yönetimi 126 Ġsmail MERT Doç.Dr.Nimet URAY Doğrudan SatıĢ Tekniklerinin Farklı Ürün Grupları Ġçin SatıĢ Etkinliği Analizi 127 Selma TAN Doç.Dr.Nimet URAY Marka Yayma Stratejisi Tüketici Tutumuna Yönelik Bir AraĢtırma 128 Tufan ALTUĞ Doç.Dr.Semra BĠRGÜN Rekabetçi Kıyaslama Yön- BARLA temi ve Bir Otomotiv Firmasının SatıĢ Sonrası Hizmet Sistemine Uygulanması 129 M.Hakan AKSOY Doç.Dr.Burç ÜLENGÜN Hisse Senetlerinde Fiat DeğiĢkenliğinin Ġncelenmesi

7 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 38 Onok BOZKURT Prof.Dr.Semra ÖGEL Plastik Sanatlarda Akımlama Ġsteğindeki Beklenti Ufku Sıralaması 39 Hatice BUĞRA Prof.Dr.Semra ÖGEL Cumhuriyet Döneminde Resim Edebiyat ĠliĢkisi

8 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANAT DALI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 48 Telga MENDĠ Öğr.Gör.Teoman SÜDOR Çizginin Sanatta Kullanımı

9 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 21 Mehru ENSARĠ Prof.Ayhan TURAN 19.Yüzyılda Çok SeslendirilmiĢ Türk Müziği Eserleri

10 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 15 Nilgün PARLAK Prof.Dr.Can ETĠLĠ Ağıtlarda Ritm Unsuru ÖKTEN

11 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 10 ġule YUM Prof.Dr.Semra ÖGEL Osmanlı Resim Sanatı Ve Müzik XV-XVIII.Yüzyıl Minyatürlerinde Çalgılar Ve Betimlemeler 11 Zerrin BOYNUDELĠKProf.Dr.Afife BATUR Tarihleri Arasında Ġstanbul'da Düzenlenen Ve Mekanları Ġle Doğrudan ĠliĢki Kuran Sergiler 12 Elif GÖKÇĠĞDEM Prof.Dr.Semra ÖGEL Selçuklu Devri TaĢınabilir Objelerinde Figürlü Süslemeler

12 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 6 Özlem ONARAN Prof.Dr.Nurhan The Effects Of Structural YENTÜRK adjustment Policies On labor Market And Income Dıstrubutıon In Turkey

13 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANAT DALI PROGRAMI KIŞ YAZ YARIYILI : 49 Filiz FatoĢ Öğr.Gör.Ahmet KESKĠN Kubist Biçim Fov Renk AKAYDIN Birlikteliğinin Ġrdelenmesi

14 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 17 Zafer GÜZEY Prof.Ayhan TURAN Antonio Stradivari nin Keman Yapımcılığındaki AĢamalar

15 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 40 Gonca GÜÇSAV Prof.Dr.Semra ÖGEL Ondokuzuncu Yüzyıl Oryantalizminde Odalık

16 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 130 Bilge KÜÇÜKKÖSE Doç.Dr.Suat TEKER Türkiye de Finansal Kiralama ve Kullanılan Fon Kaynaklarının Verimliliği

17 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 32 Beyhan TOZ Doç.Cahit ATASOY Ahmet Avni Konuk un Hanende Mecmuasında Basit Makam Fasılları Sahifeleri 33 Mehmet Arif Dr.Nail YAVUZOĞLU Enstrümantasyon BĠRECĠKLĠ Açısından Klasik Kemençe 34 Ahmet Ġslam TOZ Dr.Nail YAVUZOĞLU Enstrümantasyon Açısından Ney 35 Ahmet Gürsel Doç.M.Cahit ATASOY HaĢim Bey in Edvarı TIRIġKAN 36 Osman KIRKLIKÇI Doç.M.Cahit ATASOY Cami ül Elhan daki ġed Makamlar 37 Meral AZĠZOĞLU Dr.Nail YAVUZOĞLU XIX. Yüzyıldan Günümüze Kanun Sazında Uslub 38 Abdullah KÖSE Doç.ġenel ÖNALDI Uygur Türklerinde Müzik Ġncelemesi

18 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 18 Ömer IġIK Doç.Fikret DEĞERLĠ Güneydoğu Anadolu da Halk ĠnanıĢları Üzerine Bir Ġnceleme 19 Ağgül ERDOĞAN Y.Doç.AfĢin Manisa Kula Ġlçesi Folkloru EMĠRALĠOĞLU Üzerinde Ġnceleme ÇalıĢmaları 20 Gülçin ĠNAK Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Osmanlı Ġmparatorluğu KURNAZ Döneminde Ġstanbul da Eğlence Hayatı

19 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANAT DALI PROGRAMI YAZ YAZ YARIYILI : 50 Hüseyin AKTAġ Öğr.Gör.Ahmet KESKĠN Figür Espas ĠliĢkisi 51 Mümin CANDAġ Öğr.Gör.Ferhan GÖZGÜ Kübist Biçimlerden Yeni ÇELĠK Yorumlara 52 Teoman AKBULUT Öğr.Gör.Teoman SÜDOR Figüratif Resimde Deformasyonun Dili (Resmimdeki Yeri)

20 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 41 AyĢe Nur EREK Prof.Dr.Semra ÖGEL Doğaya DeğiĢik BakıĢlar 42 Pınar KESEN Prof.Dr.Semra ÖGEL Melankoli Olgusuna YaklaĢımlar 43 Süreyya EROĞLU Prof.Dr.Semra ÖGEL Surname i Hümayun ve Surame i Vehbi Bağla- Mında NakkaĢ Osman ve NakkaĢ Levni 44 Buket BAYKAL Prof.Dr.Filiz ÖZER Osmanlı Porselen Sanatı 45 Havva ARSLANGAZĠ Prof.Dr.Afife BATUR Maslak Kasırları (KarĢılaĢtırmalı Bir Ġnceleme)

21 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 131 Erkul ÇOKHIZLI Doç.Dr.Ġsmail Hakkı Örgütsel Yaratıcılık ve BĠÇER Yenilik 132 Önder EVĠN Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Elektronik Ticaretten SÜMEN Elektronik ĠĢletmeye DönüĢüm Sürecinde AĢamalar 133 ġener DURAK Doç.Dr.Suat TEKER Tekstil Sektöründe Kredi Analizi 134 Hülya SAYMALI Prof.Dr.Ümit ġenesen Parametrik Olmayan Ġstatistik Tekniklerin ĠĢletme Sorunlarına Uygulanması

22 MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI MÜZİKOLOJİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 1 Atilla CoĢkun TOKSOY Y.Doç.Nurlu ERAL Ġlköğretimde Müzik Eğitimi Ġle Ġlgili YaklaĢımlar Hakkında Genel Bir Değerlendirme

23 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 7 Kazım Selçuk Prof.Dr.Selime SEZGĠN Perakende Piyasalarında Dayanık- TUZCUOĞLU sız Tüketim Ürünleri ile ilgili GeliĢmeler Bireysel Markalı Ürünlerde Satınalma DavranıĢı 8 M.Önder Prof.Dr.Cudi Tuncer Türkiyedeki ġirketlerde Erken KUTMAN GÜRSOY Uyarı Göstergelerinin AraĢtırılması 9 Çağatay Prof.Dr.Mehmet BOLAK Emeklilik Döneminin Finansmanı ERGENEKON ve Özel Emeklilik Fonu Modelinin Türkiye ye Uygulanabilirliği

24 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 16 Adnan KOÇ Prof.Dr.Can ETĠLĠ Bağlama Eğitiminde Görülen ÖKTEN Problemler ve Bunların Çözüm Yolları

25 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 22 Gülay Prof.Yalçın TURA Ġstanbul Atatürk Kitaplığındaki KARAMAHMUT No lu Yazma Hamparsum OĞLU Nota Defteri 23 Yalçın Prof.Dr.Nevzad ATLIĞ Mevlevilikte Müzik Felsefesi ÇETĠNKAYA

26 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 46- Sabiha AKMAN Prof.Dr.Afife BATUR Türk Resminde Ekspresyonizm 47- Sertaç IġIK Prof.Dr.Afife BATUR ÇağdaĢ Türk Resminde Kubist Eğilimler

27 MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI MÜZİKOLOJİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 2 Mustafa Tahir ÖZTÜRK Doç.ġehvar BEġĠROĞLU Türk Din Musikisinde Ezan

28 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 10 Nagia BOUAZZĠ Prof.Dr.Selime SEZGĠN A Cultural Model Of Rısky Decision Making Behaviour : A Test Of Prospect Theory (Turkey, Lıbya, Japan Chına and Canada

29 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 41 Özata AYAN Prof.Dr.Nevzad ATLIĞ Gülzar-ı Musiki Adlı Eserin Transkripsiyonu ve Bilimsel Analizi 42 Ali Ġhsan ALEMLĠ Y.Doç.Cengiz ÜNAL TRT Repertuarındaki Kastamonu Türkülerinin Türk Sanat Müziğindeki Makam KarĢılıkları Açısından Analizi 43 AyĢegül KOSTAK Doç.ġ.ġehvar Kanunun Enstümantasyon BEġĠROĞLU ve Orkestrasyon Açısından Değerlendirilmesi 44 Evay BAYKAL Y.Doç.AfĢin Ġlk ve Ortaöğretim Müzik EMĠRALĠOĞLU Eğitiminde Türk Halk Ezgilerinden Yararlanma ÇalıĢmaları 45 Nazife ÖZAN Öğr.Gör.Süleyman Cumhuriyet Gazetesinde ġenel YayımlanmıĢ Müzik Yazıları Açıklamalı Bibliyografyası Sevim ARAT Y.Doç.AfĢin Türk Halk Müziğinde EMĠRALĠOĞLU Derleme

30 47 Hüseyin TATAR Öğr.Gör.Süleyman Radyo, Radyo Haftası, ġenel Radyo Magazin, Radyonun Sesi ve Radyo Alemi Dergileri Açıklamalı Kronolojik Müzik Yazıları Bibliyografyası 48 Neva ÖZGEN Y.Doç.Ġhsan ÖZGEN 20. Yüzyıl da Klasik Türk Müziği, Enstrümanları ve Ġcracıları Hakkında Genel Bir Değerlendirme 49 Nalan ÖZYASAN Prof.Dr.Nevzad ATLIĞ Nayi Osman Dede nin Hayatı ve Ayin-i ġerif lerinin Usul Güfte ve Müzikal Açıdan Ġncelenmesi 50 Seçil DĠKMEN Y.Doç.F.Cengiz ÜNAL Darbeyn Usulü ve Bu Usuldeki Örnek Eserlerin Ġncelenmesi 51 Sabri TÜFEKÇĠ Öğr.Gör.Dr.Nail Dini Türk Musikisi YAVUZOĞLU Formları 52 Murat TORAMAN Y.Doç.Dr.Göktan AY Sipsinin Türk Halk Müziğindeki Yeri ve Önemi 53 Cengizhan SÖNMEZ Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ Alaeddin YavaĢça nın ÇeĢit li Formlardaki Eserlerinden Birer Örneğin Müzikal Analizi 54 Süleyman KOYUNCU Y.Doç.F.Cengiz ÜNAL Ġç Anadolu Bölgesi Türküle rimizin Türk Musikisindeki Makamsal KarĢılıkları 55 Hüseyin AKPINAR Doç.ġenel ÖNALDI Giresun KarĢılaması Ġle Trakya KarĢılamasının KarĢılaĢtırılması

31 56 Münevver ÖZDEMĠR Öğr.Gör.Süleyman ġenel ġanlıurfa Müzik Hayatında Ġki Usta Sanatçı : Mukim Tahir ve Bakır Yurtsever 57 Ünal YÜRÜK Y.Doç.Dr.Göktan AY Kaba Zurnanın Türk Müziğindeki Yeri ve Önemi 58 Mehmet ġükrü ALKAN Öğr.Gör.Süleyman Hürriyet Gazetesinde YaġENEL yımlanmıģ Müzik Yazıları Açıklamalı Bibliyografyası ( ) 59 Cemalettin Alp ÖZEREN Y.Doç.ġerife Ġlköğretimde Konu BaĢlık- GÜVENÇOĞLU larına Göre Bir Okul ġarkıları Kitabı Denemesi 60 Alev YARAR Y.Doç.AfĢin Müziğe Sosyolojik EMĠRALĠOĞLU YaklaĢım 61 Mehmet Bahadır Y.Doç.ġerife Ġki On Zamanlı Usullerde ġener GÜVENÇOĞLU Aruz Usul UyuĢumu

32 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 25 ġükran ÖZARSLAN Y.Doç.AfĢin Türk Halk Oyunlarının GÜVENĠR EMĠRALĠOĞLU Sahnelenmesinde Mimik ve Makyaj 26 Nalan ÖZTORUN BAKIR Y.Doç.Dr.Göktan AY Yozgat Yöresi Geleneksel Giysileri ve Teknik Çizimleri 27 Fatih UYAN Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Niğde ve Çevresindeki Halkoyunları ve Oyun Müziklerinin Tesbiti

33 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANATLAR PROGRAMI YAZ YARIYILI : 53 Tülay EKLER Öğr.Gör.Ferhan GÖZGÜ Form ve Mekan (ĠliĢkiler, ÇELĠK DeğiĢimler) 54 Alev OSKAY Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Kubizmde Kolaj 55 Tülay MAMUR Y.Doç.Dr.Ahmet KESKĠN Ġlköğretimde Resim Eğitimi ÇELĠK

34 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 48 Alkım Almila AKDAĞ Prof.Dr.Filiz ÖZER A Semıotıc Evaluatıon Of Flacons 49 Evren YILMAZ Prof.Dr.Semra ÖGEL Kandinsky Klee ve Malevich in Metinleri ve Yapıtları Arasında Bir KarĢılaĢtırma 50 Murat Nedim Doç.Dr.Ġlknur KOLAY Performans Sanatında ÖZKOVALAK Fütürizm ve Dada YaklaĢımları 51 Banu SEZGĠN Prof.Dr.Metin SÖZEN Ġstanbul daki Tezkerelere Kayıtlı Mimar Sinan Eserlerinin Bugünkü Durumları ve Genel Gözlemler 52 Pelin URAN Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN The Abandonment Of The Renaıssance Realıty In Early Mannerıst Italıan Paıntıng 53 Ebru Bedriye Prof.Dr.Metin SÖZEN Görsel Anlatım Diliyle ġeremetlġ Sanat Tarihi, Belgesel Sinema ve Sanat Tarihi ĠliĢkisi 54 ġenay SAYIN Prof.Dr.Metin SÖZEN Ortaköy-Sarıyer Arasındaki Bazı Örneklere Dayanarak Yalıların Bugünkü Durumunun Saptanması

35 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 142 Kıvanç KOZA Doç.Dr.Semra Veri Zarflama Analizi BĠRGÜNBARLA Modelleri ve Bir Örnek Üzerinde Modellerin Değerlendirilmesi 143 Ġlker SEVĠNDĠ Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 144 Karolin ERSÖZ Prof.Dr.Hacer ANSAL Tezsiz 145 Buket OLCAY Doç.Dr.Veliye YANLI Tezsiz 146 Buket BARAN Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Enformasyon Teknolojileri- SÜMEN nin MüĢteri ĠliĢkileri Yönetiminde Kullanılması ve Bireysel Bankacılık Uygulamalarına Dönük Bir Model Önerisi 147 Öznur TOPUZ Öğr.Gör.Dr.Oktay TAġ Tezsiz 148 H.Özgür BAKTIR Doç.Dr.B.Zeki ORBAY Tezsiz

36 149 Kubilay KARAKUġ Doç.Dr.Suat TEKER Camels Notlama Sistemi ve Türk Mevduat Bankaları Ġçin Bir Model Önerisi 150 Cenk AYDIN Doç.Dr.Suat TEKER Tezsiz 151 Fatih AYDIN Doç.Dr.Semra Tezsiz BĠRGÜNBARLA 152 Burcu KÜÇÜKGÜÇLÜ Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Tezsiz 153 Boğaçhan DOĞANAY Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 154 Canser BĠLĠR Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER ĠĢ Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Uygulama 155 Gökhan SĠVRĠ Öğr.Gör.Dr.HalefĢan ĠnĢaat Projelerinde Ġlerle- SÜMEN menin Ġzlenmesi, Kontrolü e Proje Bilgi Yönetim Sisteminin Uygulanması 156 S.Feyza GÜLGÖZTEREN Prof.Dr.Hacer ANSAL Kısa Dönemli Sermaye Hareketleri ve Türkiye 157 Samet GÜRSU Öğr.Gör.Dr.Oktay TAġ Tezsiz 158 Alpay EKġĠ Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Sonlu Kapasite SÜMEN Çizelgeleme YaklaĢımının Üretim Yönetimi Ġçindeki Yeri, Arayüzleri, Türleri ve Uygulama Ġpuçları 159 M.Hamdi DABAN Y.Doç.Dr.Tijen ERTAY Teknolojik GeliĢmelerin ve Rekabetçi Pazar Yapısının Ürün ve Proses Tasarımına Etkileri ve Sek- Törel Boyutta Bir ÇalıĢma

37 160 Murat ARSLAN Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Yeni Ürün GeliĢtirme SÜMEN Süreci ve otomotiv Sektöründe Bir Değerlendirme 161 Sıla KOCA Doç.Dr.Semra Tedarik Zinciri Yönetimi BĠRGÜNBARLA ve Bir TaĢıma Sisteminin Ġncelenmesi 162 Murat ġener Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER Tezsiz 163 Özlem ASAL Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Enformasyon Teknolojisi SÜMEN Altyapısı ve Ağ Yönetimi Sistemlerinin Bu Altyapı Ġçerisindeki Yeri ve Önemi

38 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 12 Mustafa DOĞAN Prof.Dr.Mehmet BOLAK Opsiyon ĠĢlemleri, Döviz Opsiyonları ve TRL/Döviz Opsiyonları Fiyatlama Ve Risk Yönetiminde Uygulamaya Yönelik Model Önerisi

39 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 61 Münevver ÖZDEMĠR Öğr.Gör.Süleyman ġanlıurfa Müzik Hayatında ġenel Ġki Usta Sanatçı : Mukim Tahir ve Bakır Yurtsever

40 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 13 Veyis FERTEKLĠGĠL Prof.Dr.Lerzan ÖZKALE European Monetary Unıon And Its Impact Of The Turkısh Economy 14 Ġbrahim Volkan BODUR Doç.Dr.Suat TEKER Taahhüt Firmalarında Finansal Analiz ve Banka Kredi Analizine Etkileri

41 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 17- Ravza Doç.Fikret DEĞERLĠ Türk Halk Müziği Ġle Kazak Halk MAYKEYEVA Müziği ve Çalgıları Üzerine Bir Ġnceleme

42 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 13- Nevin KURTAY Prof.Dr.Metin SÖZEN Ġstanbul da 19. Yüzyıl Kentsel YaĢamına KoĢut Olarak DeğiĢen Saray ve Konut Mimarlığı

43 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 14- Evangelia Prof.Dr.Filiz ÖZER Post Bizans Dönemi Ġstanbul ALEKSANDRU Kiliselerinde Duvardan Bağımsız ġarlak Ġkonalar

44 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 62 SavaĢ KARAMAN Doç.ġenel ÖNALDI Konya Oturak Sohbetleri ve Oturak Havalarının Türk Halk Müziğindeki Yeri 63 Mustafa Dilek GÜL Doç.ġenel ÖNALDI Kemença Ġle Çahargah Makamında Taksim Yaparken ġube KuruluĢları

45 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 28 Oğuz DEMĠR Y.Doç.AfĢin Bağlamadaki EĢik Sistemi EMĠRALĠOĞLU Üzerinde Yeni Uygulama

46 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 55 Bahar TAġÇIKAR Prof.Dr.Metin SÖZEN 16. Yüzyılda Batılı Gezginlerin Ġngilizce ve Türkçe Yayımlanan Notalarında Ġstanbul ve Anıtları 56 Nevin ALGÜL Prof.Dr.Metin SÖZEN Ahmet Hamdi Tanpınar ın Yazılarında Ġstanbul daki Mimarlık Yapıtlarının Değerlendirilmesi 57 Emre TUĞLU Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Floransa Okulunda Masaccıo nun Yeri

47 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 137 Serdar Emre GÖÇENER Doç.Dr.Nimet URAY Örgütsel Satınalma DavranıĢı ve Etkili Faktörler : Bir ĠnĢaat Sektöründe Bir Uygulama

48 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 164 Nilgün ÖZER Doç.Dr.Nimet URAY Ürün Hayat Eğrisi Boyunca Uygulanan Pazarlama Stratejileri

49 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 64 Elif Senem GÖRÇĠZ Prof.Mutlu TORUN Ud da Geleneksel Ġcra Tekniğinin Eğitimi Üzerine Bir ÇalıĢma 65 Cenk CELASĠN Dr.Semih ALTINÖLÇEK Hristiyanlık Öncesi Anadolu Medeniyetlerinde Müzik Aletleri 66 Sinem ÖZDEMĠR Doç.ġ.ġehvar Müzisyenlerin ĠĢitme BEġĠROĞLU Fonksiyonlarında Odyometrik Analiz 67 Elia A.KHOURY Prof.Mutlu TORUN Türk ve Arap Ġcra Uslupları Üzerine Bir Ġnceleme 68 Alp AYGÜN Doç.Serdar ÖZTÜRK Türk Musikisinde Çokseslilik ve Geleneksel Olarak Topluluk Yönetimi, Yöntemleri ve Repertuarı

50 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 29 Sema URAL Y.Doç.Dr.Göktan AY Konservatuar Mezunu Türk Halk Oyunları Öğretmenlerinin Halk Eğitimi Merkezlerindeki ÇalıĢma Ortamlarının Ġncelenmesi 30 Selma AGAT Doç.Fikret DEĞERLĠ Kırım Türkleri Halk Oyunları ve Geleneksel Giysileri

51 MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI MÜZİKOLOJİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 3 Emel DEMĠRGEN Doç.ġ.ġehvar Topkapı Sarayı Müzesi BEġĠROĞLU Kütüphanesi //2 Risaleler ÇalıĢması

52 GÖRSEL VE ÇEVRESEL ANASANAT DALI GÖRSEL VE ÇEVRESEL SANATLAR PROGRAMI YAZ YARIYILI : 56 Deniz Öğr.Gör.Ferhan GÖZGÜ Soyutlama ve Kaligrafi GÖKDUMAN ÇELĠK

53 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 165 AyĢegül GÜLTEKĠN Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Tezsiz 166 Beyhan ÇAKANEL Prof.Dr.Sıtkı GÖZKÜ Tezsiz 167 Mert ALTAN Y.Doç.Dr.Suat Tezsiz KÜÇÜKÇĠFTÇĠ 168 Murat ARTUR Prof.Dr.Nurhan YENTÜRK Tezsiz 169 AyĢe Aylin BAYAR Doç.Dr.Öner GÜNÇAVDI Tezsiz 170 Özay TOPALER Doç.Dr.Suat TEKER Banka Yeniden Yapılandırması ve Bankacılık Sektöründe Bir Erken Uyarı Modelinin Ampirik Olarak Test Edilmesi 171 Aslıgül KURTAR Prof.Dr.Selime SEZGĠN Tezsiz 172 Fatih TAMGÜNEY Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Tedarik Zinciri Yöneti- SÜMEN minde Değer Ağları Modeli 173 Özlem TEKTAġ Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz

54 ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 174 Ahu DEVECĠ Y.Doç.Dr.Suat Tezsiz KÜÇÜKÇĠFTÇĠ 175 Hatice COġKUN Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 176 Yeliz DEMĠREL Öğr.Gör.Dr.Özlem Tezsiz ONARAN 177 ġaban BARUTÇU Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Tezsiz SÜMEN 178 Ali AĞBULAK Doç.Dr.Bennan Zeki Tezsiz ORBAY 179 Asuman Selcen KAYA Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER Tezsiz 180 Özgür CEYLAN Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 181 ġerin NAKAġ Öğr.Gör.Dr.ġebnem Tezsiz BURNAZ 182 Selim AYDINLIOĞLU Doç.Dr.Bennan Zeki Firma BirleĢmeleri Üzerine ORBAY Bir Model 183 Emre Kağan ÖZSÖZ Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER Tezsiz 184 Nuri Volkan ÖZKAN Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Tezsiz 185 Semih ZORLU Prof.Dr.Ertuğrul Tezsiz TOKDEMĠR

55 ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 186 Ömer EKĠT Doç.Dr.Suat TEKER Türkiye de 2000 Yılında Yapılan Halka Ġlk Arzlar : Ampirik Bir Ġnceleme 187 Zeynep Erman AYDOĞDU Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Akıllı Kart Teknolojisi ve Bankacılık Sektöründeki Uygulamaları 188 Ayça SARIALĠOĞLU Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz

56 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 15 Hakan Baki Prof.Dr.Metin SÖZEN Dolmabahçe ve Çerağan GÜLSÜN Saraylarının 19. Yüzyıldaki Konumu

57 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 69 Ebru KAYHAN Y.Doç.Dr.Göktan AY Türk Halk Müziği nde ve Türk Sanat Müziği nde YozlaĢma 70 Hüseyin Ümit YILMAZ Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Bağlama Düzeninde ÇeĢitli Pozisyonlar Üzerine GeliĢtirici Egzersiz ve Eser Uygulamaları

58 TÜRK HALK OYUNLARI ANASANAT DALI TÜRK HALK OYUNLARI PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 31 Fatma Belma Prof.Fikret DEĞERLĠ Türkiye nin Avrupa Birliği- KURTĠġOĞLU ne Katılım Sürecinde Geleneksel Dans ve Müzik

59 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 58 Pelin TAN Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN KüreselleĢme ve 90 Sonrası Güncel Sanat 59 Semra ALDOĞAN Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Eğitimci Kimliğiyle Bedri Rahmi EYÜBOĞLU

60 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI KIŞ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 189 Selim HOġTUT Prof.Dr.Sıtkı GÖZLÜ Toplam Donanım Verimliliği YaklaĢımıyla Kayıp Azaltma Yöntemleri ve Elektrik Endüstrisinde Uygulamaları 190 Nuriye SEZER Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Fizibilite Etüdlerinin SÜMEN Hazırlanması ve ġehiriçi Doğalgaz Dağıtım Projeleri Ġçin Bir Model Önerisi 191 Korhan KIZILTUĞ Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 192 Baha SALGIN Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Tezsiz SÜMEN

61 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ YAZ YARIYILI : 25 Ahmet Hakan Prof.Yalçın TURA Türk Müziği Devlet Konservatuarı ġensoy Keman Eğitimi Üzerine

62 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 18 Nihal ÖTKEN Prof.Fikret DEĞERLĠ Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Temel Hareketlerin Tespiti ve Anatomik Analizi 19 Ercan MERTOĞLU Y.Doç.Dr.Göktan AY Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5 6 YaĢ Grubun- Daki Çocukların Ritm Algılamalarının Ġncelenmesi

63 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 16 Aras NEFÇĠ Doç.Dr.Ġlknur KOLAY Laleli Külliyesinin ĠnĢaat Süreci

64 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ KIŞ YARIYILI : 15 Özkan DALBAY Doç.Dr.Ġsmail Hakkı ISO 9001 : 2000 Kalite BĠÇER Yönetim Sistemi ve Kamu Hastanelerinde Uygulamaya Yönelik Model Önerisi 16 Ahmet ÇĠMENOĞLU Prof.Dr.Nurhan Internatıonal Capıtal Flows YENTÜRK And Theır Impact On The Turkısh Economy 17 AyĢe Begüm ERSOY Prof.Dr.Selime SEZGĠN Relatıonshıp Marketıng For Cıgarettes And Alcoholıc Beverages Companıes On The Internet

65 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 71 Gözde ÇOLAKOĞLU Y.Doç.Fatma GÖKDEL XX. Yüzyıl Türk Müziğinde Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ 72 Demet TEKĠN Y.Doç.Dr.Recep USLU Yavuz Sultan Selim e Yazılan Kitab-ı Edvar

66 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 60 Ü.Melda ERMĠġ Prof.Dr.Metin AHUNBAY Ġzmir ve Manisa Çevresindeki Orta Bizans Dönemi Templon ArĢitravları 61 BaĢak ATALAY Prof.Dr.Filiz ÖZER Batılıların Gözüyle Topkapı Sarayı 62 N.Melis ÖZAKTAġ Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Endüstri Devrimi nin 1950 Sonrası Türk Heykel Sanatına Yansıması

67 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI YAZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 193 Levent BEKĠK Tezsiz 194 M. Nazım ERDOĞAN Tezsiz 195 AyĢen BÜYÜKAKIN Tezsiz 196 Lorin KOÇU Tezsiz 197 Semih ADĠL Tezsiz 198 O.ġahin AġKAR Tezsiz 199 H.Hande CANBAZ Tezsiz 200 Nesil DEMĠR Tezsiz 201 Kemal ÖZDEMĠR Tezsiz 202 Ahmet Serkan AKYÜREK Tezsiz 203 Begüm SERTYEġILIġIK Tezsiz 204 Gökalp BAHÇELĠ Prof.Dr.Burç ÜLENGĠN Türk Firmalarının Sermaye Yapılarını Belirleyen Unsurlar 205 Elif ġahġntaġ Tezsiz 206 Mehmet ÇELĠK Tezsiz 207 Serap ÜNALDI Tezsiz 208 Evren ġener Tezsiz

68 209 Gökhan ÖZGÖREN Tezsiz 210 OkĢan ĠMAMOĞLU Tezsiz 211 Olcay AYDIN Tezsiz 212 Ferhat KELLELĠ Prof.Dr.Yücel Elektronik Bankacılık ve CANDEMĠR Risk Yönetimi 213 U.Rıfat TUZKAYA Tezsiz 214 Oğuz YILMAZ Öğr.Gör.Dr.HalefĢan Veri Ambarı OluĢturma SÜMEN ve Analiz Projelerinin Yönetilmesi 215 Babır ZHALILOV Tezsiz 216 Hakan MENEMENCĠOĞLU Tezsiz 217 Uğur AYTIġ Tezsiz

69 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 63 A.Pınar KORKMAZ Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Yılları Arasında Ġstanbul da Yapılan Küratörlü Sergiler 64 Sevgi PARLAK Prof.Dr.Metin SÖZEN Merkezi Kubbe Eyvan ĠliĢkisinin Esas Olduğu Anadolu Selçuklu Dönemi Tarikat Yapıları 65 AyĢegül ÖNSÖZ Prof.Dr.Ayla ÖDEKAN Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan Altın ve GümüĢ Madalyalar 66 Banu KORKMAZ Prof.Dr.Afife BATUR Yıldız Sarayı ġale KöĢkü Tavar ve Duvar Bezemelerinde Manzara Resimleri

70 İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 1 Bengi YANIK Prof.Dr.Ümit ġenesen Türkiye de Eğitim EĢitsizliği 2 Burcu ARDANIÇ Prof.Dr.Burç ÜLENGĠN Riske Maruz Değer ve Bir Uygulama

71 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 1 BaĢak ĠLHAN Öğr.Gör.Dr.Nail YAVUZOĞLU Klasik Türk Musikisi 5 ila 10 zamanlı Usullerde Usul- Aruz Vezni ĠliĢkisi

72 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 218 Funda DABAĞCILAR Y.Doç.Dr.Oktay TAġ Tezsiz 219 Seda TURAN Doç.Dr.Ġ.Hakkı BĠÇER Tezsiz 220 DerviĢ YILDIZ Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz 221 IĢıltan AYSELGĠL Prof.Dr.Hacer ANSAL Tezsiz 222 Münir Ozan AKIN Y.Doç.Dr.Aslı SÜDER Tezsiz

73 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ GÜZ YARIYILI : 17 Miyuki AOKĠ Prof.Dr.Afife BATUR Leon Parvillee : Osmanlı ModernleĢmesinin EĢiğinde Bir Fransız Sanatçı

74 İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ GÜZ YARIYILI : 18 Murat ÜLGEN Doç.Dr.Suat TEKER An Analytical Valuation Technique Applied To Industrial Companies In Istanbul Stock Exchange

75 İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT PROGRAMI BAHAR YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 3 Zahide Eylem Prof.Dr.Öner GÜNÇAVDI Financial Liberalization GEVREK And Investments In Financial And Physical Assets : The Case Of Turkey

76 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI BAHAR YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 67- Esra YILDIZ Y.Doç.Dr.Zeynep KUBAN Çevre Sorunları ve Sanat 68- AyĢe Doç.Dr.Ġlknur KOLAY Anadolu Selçuklu DENKNALBANT Kervansaray Mescitleri

77 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI BAHAR YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 73- Esra BAVATIR Y.Doç.F.Cengiz ÜNAL Tanzimat tan Cumhuriyet e Türk Müziği nin Seyri 74- Yasemin KIZILKAYA Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ Dünyada ve Ülkemizde Müzik Telif Hakları 75- Güç BaĢar GÜLLE Dr.Nail YAVUZOĞLU Mutlu Torun un Eserlerindeki Makamsal AnlayıĢ ve Armonik Yapı 76- Timur DOĞAN Öğr.Gör.Cihangir TERZĠ Anadolu da YaĢayan Süryaniler in Dini Müziklerine Genel Bir BakıĢ 77- Serçin ERDEN Y.Doç.Dr.Recep USLU Hasan GülĢeni nin Güfte Mecmuası ve Ġncelenmesi

78 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ BAHAR YARIYILI : 26 Hatice Selen Prof.Dr.Alaeddin Türk Müziğinde Çocuk ERGÖZ YAVAġÇA ġarkıları

79 SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI SANAT TARİHİ PROGRAMI DOKTORA BİTİRME TEZLERİ BAHAR YARIYILI : 18 Deniz ÇALIġIR Prof.Dr.Semra ÖGEL BatılılaĢma Dönemi Osmanlı Resminde Natürmort

80 TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ - TÜRK HALK MÜZİĞİ PROGRAMLARI GÜZ YARIYILI : 78- Filiz KAYA Prof.Dr.Selahattin ĠÇLĠ ReĢat Aysu nun Eserlerinin Ġncelenmesi

81 TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI GÜZ YARIYILI : 2- Mehmet Revnak Öğr.Gör.Feridun ÖNEY Perdesiz Gitarda Türk Müziği YENGĠ Üzerine AraĢtırmalar 3- Murat Öğr.Gör.Ali ERAL Uygulama açısından Ġlköğretim UNANOĞLU Müzik Müfredatının Değerlendirilmesi 4- Ahmet Prof.Dr.Alaeddin Türk Müziğinde Gazel ve Hafız ERDOĞDULAR YAVAġÇA ġehla Osman

82 MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI MÜZİKOLOJİ PROGRAMI GÜZ YARIYILI : ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZADI : 4- Tolga DURAN Y.Doç.Dr.Recep USLU Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum Nr. 759/1 e Kayıtlı Güfte Mecmuasının Ġncelenmesi

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

DEÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ ARŞİVİ. (Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesindeki Arşiv (2002 ve öncesi)) FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

DEÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ ARŞİVİ. (Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesindeki Arşiv (2002 ve öncesi)) FİLM TASARIMI ANASANAT DALI DEÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ ARŞİVİ (Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesindeki Arşiv (2002 ve öncesi)) Ana başlıklardaki Anabilim/Anasanat/ Bilim / Sanat Dalları alfabetik sırayla arşivlenmiştir. FİLM

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin

52 Ortaklığın giderilmesi ve ecrimisil davaları Ahmet Cemal Ruhi Seçkin 2009 53 PaylaĢma(Ortaklığın giderilmesi) davaları Müslim Tunaboylu Seçkin Kitap adı Yazarı Yayıncı Tarihi ISBN 1 Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler YaĢar Güçlü Seçkin 2010 2 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye'deki TartıĢmalar Kemal Özden Seçkin 2010 3

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Ana Sponsorlar Sponsorlar Akademik Bilişim 10 10-12 Şubat 2010 Muğla XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Tuğrul

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey.

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey. EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi 10-12 Haziran, 2015, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TRAKYA UNIVERSITY

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TRAKYA UNIVERSITY TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER DERGĠSĠ Cilt: 13 Sayı: 1 Haziran 2011 TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE Volume: 13 No: 1 June 2011 ISSN 1305-7766 TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER DERGĠSĠ

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 Sayılı Kararı

Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 Sayılı Kararı Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 Sayılı Kararı Destekleme Kurulu, gündemindeki projeleri değerlendirmek üzere 27-28 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara da toplanarak, yapılan başvuruları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672 Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 Ebsco HOST PUBLĠSHĠNG

Detaylı

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Amagram THE MAGAZINE FOR THE AMWAY IBO AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Haziran 09 Nov/Dec 07 Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY TÜRKİYE AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM

Detaylı