T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim Sayı : CUMARTESİ 17 ARALIK Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : KANUN Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun Kanun No : 160 Kabul tarihi: 13/12/1960 Kuruluş Madde 1 Bu kanunun şümulüne dâhil kurumların personel rejimini memleketin iktisadi, mail ve sosyal şartlarına ve hukuki esaslara uygun bir şekilde düzenlemek; bu düzeni değişen şartlara göre ayarlamak ve idame ettirmek maksadiyle Başbakanlığa bağlı bir Devlet Personel Dairesi kurulmuştur. Bu daire bir başkan ve beş üyeden müteşekkil bir Devlet Personel Heyeti ile bir Genel Sekreter ve buna bağlı lüzumu kadar teknik şube ve bürolardan terekküp eder. Genel Sekreter aynı zamanda Personel Heyetinin tabiî üyesi ve raportörüdür. Başkanlık görevi, heyet başkanının izin, hastalık, muvakkat vazife gibi geçici ayrılmalarında kendi tarafından tâyin edilecek, başkanlık makamının inhılâli veya başkanın bu tâyini yapamıyacak durumda bulunması gibi hallerde Başbakanlıkça tensip edilecek üye tarafından ifa olunur. Heyet üyelerinin nitelikleri ve tâyin usulleri Madde 2 Devlet Personel Heyetinin başkanlığına, üyeliklerine ve Genel Sekreterliğe tâyin edileceklerin, bu kanunun şümulüne dâhil daire ve müesseselerde en az on yıl hizmet etmiş, yüksek tahsilli, bilgi ve tecrübeleri ile mütemayiz kimselerden olması şarttır. Bunlardan : a) Başkan ve Genel Sekreter re'sen, h) Bir üye Maliye Bakanlığınca gösterilecek iki namzet arasından, c) Bir üye Millî Savunma Bakanlığınca gösterilecek iki aday arasından, d) Bir üye Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilecek iki aday arasından, e) Bir üye Yüksek Murakabe Heyetince gösterilecek İki aday arasından, f) Bir üye her Bakanlığın merkez teşkilâtında çalışan memurlarca seçilecek ikişer mümessilden müteşekkil kurul tarafından gösterilecek iki memur aday arasından, Bakanlar Kurulunca tâyin edilir. Devlet Personel Heyetinin çalışma şekli Madde 3 Devlet Personel Heyeti, Başkan ve Genel Sekreterden başka en az üç üyenin huzuru ile toplanır. Genel Sekreterin gaybubeti halinde toplantıda en az dört üyenin bulunması şarttır. Kararlar eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyuna itibar olunmak üzere, mevcudun ekseriyeti ile ittihaz edilir. Heyet, lüzum gördüğü takdirde, toplantılarına, ilgili kurumlardan veya hariçten, mütehassıs eleman davet edebilir. Bütçe ile ilgili mevzuların müzakeresine Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek bir mümessilin katılması şarttır. Bu mütehassıs elemanlar ve mümessil oylamaya katılmazlar. Kanunun şümulü Madde 4 Personeli (Subay ve astsubaylar hariç) ile ilgili olarak bu kanunun şümulüne dâhil daire ve müesseseler aşağıdadır : a) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseselerle, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar, c) Hususi kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve teşekküller, (5590 sayılı kanuna tabi odalar ve borsalarla meslekî teşekküller hariç) d) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, teşekkül ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nispette iştiraki ile vücut bulan müesseseler, Yukarda yazılı idare, teşekkül, banka ve müesseseler bu kanunda «Kurum, tabiri ile ifade edilmiştir. Devlet Personel Dairesinin vazifeleri Madde 5 Devlet Personel Dairesinin vazifeleri şunlardır : a) Önceden tâyin edeceği esas ve ölçülere göre, memuriyet ve hizmetlerin gruplandırılması suretiyle kurumların aynı mahiyet ve vüsattaki işleri için müsavi ve muadil ücret prensibini tahakkuk ettirmek, b) Memur, hizmetli ve kadro unvanlarını standart hale getirmek, c) Kurumlara personel alınmasına ve personelin terfii için lüzumlu ehliyet şartının belirtilmesine mütaallık umumi esasları tesbit etmek, d) Çalışma metotlarının rasyonel bir hale getirilmesi için tatbiki gereken usul ve esasları tâyin etmek, e) Memleketin iktisadi, sosyal ve mal! durumunu takip ederek maaş ve ücretlerde ve diğer özlük haklarda yapılması icap eden tadille; hazırlamak, f) Kurumların memur ve hizmetli kadrolarının hizmet icaplarına uygun bir seviyede tutulması için gerekli revizyonları yapmak; ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit edilecek kadrolardaki memur ve hizmetlilerin münhallere yerleştirilme usul ve esaslarını ve kati tâyinlerine kadar muvakkaten istihdam tarzlarını tesbit etmek; dairelerince açıkta bırakılacak personelle ilgili muameleleri düzenlemek, g) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle, sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların maaşlarına tatbik edilecek ödeme misillerini tesbit etmek, h) Umumi personel kayıtlan tutmak ve âmme personelini ilgilendiren hususlarda doküman ve istatistik! bilgiler toplamak,

2 Sahife: 2782 (Resmî Gazete) 17 ARALIK 1960 i) Bu maddede yazılı hususlarla ve personel rejimi ile alâkalı bilûmum kanun tasarılarım, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, J) Memur ve hizmetlilerin vecibe ve mükellefiyetlerini tesbit etmek, inzibatî cezaya muhatap olacak hareketleri tâyin etmek, inzibatî ceza sisteminin bütün kurumlarda aynı tarzda tatbikini sağlamak, k) Personelin yetiştirilmeleri, ilerikl kadrolara hazırlanmaları için uygun usul ve vasıtaları tesbit etmek, 1) Personelin mükâfatlandırılması ile ilgili hususları incelemek, m) Bilâhara belirecek ihtiyaçlara göre, Başbakanlıkça re'sen veya bizzat kendisinin teklifi üzerine (Kadrolarını ve masraflannı artırıcı mahiyette olmamak kaydiyle) verilecek sair işleri görmek. Devlet Personel Dairesinin çalışma usulü Madde 6 Devlet Personel Dairesine intikal eden veya bu dairece re'sen ele alınan mevzular, gerekli etüt ve inceleme yaptırıldıktan sonra Genel Sekreter tarafından Devlet Personel Heyetine tevdi edilir. Heyetin 5 inci maddede yazılı mevzulara dair kararları istişari mafeiyette olup Bakanlar Kurulunun tasdiki ile tekemmül eder. Devlet Personel Dairesinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle tesbit olunur. Özlük işleri müdürleri ile münasebetler Madde 7 Kurumların özlük işleri müdürleri veya bu görevi ifa «den personeli, 5 inci madde ile ilgili olarak nazara alınmasında fayda gördükleri hususları ve daire kararlarının tatbik şekli ile ilgili müşahedelerini her üç ayda bir Devlet Personel Dairesine yazı ile bildirirler. Kadrolar ve diğer hükümler Madde 8 ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Başbakanlık kısmına eklenmiştir Bu cetvele dâhil Devlet Personel Heyeti Başkan ve üyeleri ile Genel Sekreterin tâyinlerinde 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Madde 9 Devlet Personel Heyeti Başkan ve üyeleriyle Genel Sekreterine aylıklariyle birlikte (800) lira ödenek verilir. Bu ödeneğin ödenmesinde 5017 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. Geçici madde yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Başbakanlık kısmına, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. Geçici madde 2 Bu teşkilâtın icabettirdiği masraflar 1960 yılı Başbakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. Bu tertiplerdeki tahsisatın kifayet etmemesi veya masrafla ilgili bir tertip bulunmaması halinde, bütçenin tasarrufu mümkün tertiplerinden mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarmalar yapmaya Maliye Bakanı mezundur. Madde 10 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11 Bu kanunu Bakanlar kurulu yürütür. 15/12/1960 [1] SAYILI CETVEL Devlet Personel Dairesi Devlet Personel Heyeti D. Memuriyetin unvanı 1 Heyet Başkanı 2 Genel Sekreter 2 Heyet Üyesi 3 (*) (Uzmanlık yeri) 4 (Uzmanlık yeri) (*) 6 9, 11 No. Daireler Aded (*) Unvanlar, ifa edilecek vazifeye göre Heyetçe tesbit edilir. [2] SAYILI CETVEL Devlet Personel Dairesi Maaş tutarı Hizmetin nev'i Aded Ücret (*) Hizmet nevileri, ifa edilecek işe göre Heyetçe tesbit edilir. Sözü gecen Kanunlar : Başlığı 3656 Devlet Mamurları Arlıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Kanun 8/7/ Yargıçlar Kanununa ek Kanun 23/2/1917 Düstur Tertip Gilt Sahife / ; Resmi Sayı Adalet Bakanlığından: 158 sayılı Temsilciler Meclisi Seçimi Kanununun 26 ncı maddesi gereğince Adalet Bakanlığı Kurulu tarafından tanzim edilen İzahname İl temsilci adedi: Madde sayılı kanunun 5 inci maddesinde olduğu veçhile; de belirtilmiş İstanbul İlinden Ankara ilinden 3 Adana, izmir ve Konya illerinden 2 şer Diğer illerden 1 er Temsilci seçilecek ve bu suretle seçilecek 11 temsilci sayısı 75 e baliğ olacaktır. Delege ve temsilci adedinin tesbitlnde 1960 yılı genel nüfus sayımı sonuçları esastır. İdare makamlarının hazırlıkları: Madde 2 Kanunun 5 inci maddesine tevfikan, İllerin merkez kazalarında vali veya memur edeceği zat ve ilçelerde kaymakamlar veya vekilleri : a - ilçeye bağlı her köyden ilce delege seçme kuruluna katılacak üyenln köy derneklerince derhal seçilmesi için gerekli tebligatı yaparlar ve seçimin zamanında yapılmasını sağlarlar. Bundan başka : b - Köy dernekleri tarafından seçilecek üyelere, c - ilce ve bucak merkezlerindeki mahalle muhtarlarına, d - Yine bu merkezlerdeki ilkokul başöğretmenlerine, varsa orta dereceli okullar müdürlerine «lise, ortaokul, sanat okulları, sanat enstitüleri, öğretmen okulları gibi yüksek tahsil yapmıyan, e - Meslek teşekkülleri yönetim kurullarına veya bu kurulların yerine kaim olan kurulların başkanlarına, f - Siyasi partiler yönetim kurullarını teşkil edenlere, Lüzumlu tebligatı yaparlar ve delege seçme gününden bir gün evvel üyelik belgelerini verirler. Bu belgeler kurullara katılacak kimselerin açık kimliğini «üyenin adını, soyadını, işini, oturduğu yeri ve hangi okul, dernek, teşekkül veya köyün üyesi bulunduğunu ispata yarıyacak şekilde tanzim olunur. Belgeler, vilâyette vali veya memur edeceği zat, ilçelerde kaymakam veya vekili tarafından "mühür ve imza ile tasdik olunur. ilce delege seçme kurullarına katılacak üyelerin listesi vali veya memur edeceği zat, kaymakam veya vekili tarafından delege seçme gününden en az üç gün evvel kurul başkanı bulunan hâkime tevdi olunacağı gibi bir gün evvel alınmamış olan üyelik belgeleri, seçim gününde ve yoklamadan önce sahipleri tarafından istenildiği takdirde kendilerine verilmek üzere delege seçme kurulu başkanına teslim edilir.

3 17 ARALIK 1960 (Resmî Gazete) Sahîfe: 2783 Üyelerin çağrilması : Madde 8 İlce delege seçme kurulu başkam kendisine tevdi olunan liste üzerine ilce delege seçme kurulunun toplanacağı tarihten en az iki gün evvel kurula katılacak üyelerin ad ve soyadını, işini ve bulunduğu yeri, toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri gösterir davetiyeleri illerde vali veya memur edeceği zat, ilçelerde kaymakam veya vekili marifetiyle ilgililere tebliğ ettirir, ilgililere yapılan tebligatı gösterir belgeler kurul başkam hâkime iade olunur ve bu belgeler saklanır. Delege seçme kurullarının toplantı yerleri : Madde 4 İlce delege seçme kurulları davetiyelerde gösterilen gün ve saatte Adalet dairelerinde toplanır. Adalet daireleri müsait bulunmadığı takdirde kurul başkanının tensıbiyle bu toplantı belediye veya okul gibi münasip binaların kapalı olan salon ve odalarında yapılır. Toplantı yerinin temini hususunda kaymakam ve diğer daire reisleri Kurul Başkanının talebini yerine getirirler. Yoklama : Madde 5 İlce delege seçme kurullarının muayyen yer ve saatte toplanmasını mütaakıp seçime başlanmadan önce Kurul Başkanı taıafından toplantıya katılan üyelerin üyelik belgeleri tetkik edilir. Herhangi bir sebeple belgenin sahibi olduğundan şüphe edilenlerden hüviyet cüzdanı ibraz etmeleri istenebilir. Üyenin kimliğini kurul başkanı kendilerince maruf iki üye marifetiyle tâyin ettirdikten sonra idari makamca verilen listeye göre yoklama yapılır. Delege seçimine kaç üyenin iştirak ettiği hususu tutanakla tesbit olunur. Tutanağın tanziminden sonra gelen üyeler seçime katılamazlar. Tasnif Heyetleri : Madde 6 Yoklamayı mütaakıp kurula katılanlar arasından gizli oy ve açık tasnifle dört kişilik bir tasnif heyeti seçilir. Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. Oylama : Madde 1 Toplantı salonunda hâkimin tensip edeceği bir yere oy sandığı konulur. Kurul Başkanı kaç delege seçileceğini ve gösterilmiş ise delege adaylarının isim ve soyadlarını toplantı salonundaki kara tahtaya yazdırır. Kara tahta yoksa liste halinde ve toplantıdakiler tarafından görülebilecek bir yere astırır. Oy pusulaları üye adedine göre kurul başkanı tarafından önceden hazırlanarak mahkeme mühüriyle mühürlendikten sonra üyelere tevzi olunur. Üyeler bu pusulalar üzerine seçecekleri delegelerin ad ve soyadlarını yazarlar ve katlıyarak yoklama listesindeki ad sırasına göre, boş olduğu önceden tesbit edilen sandığa bizzat atarlar. Tasnif heyetine seçilen üyeler oylarını en son kullanırlar. Üyelerden okuma yazma bilmiyenler verecekleri oyun gizliliğini muhafaza edeceğine inandıkları ve toplantıda hazır bulunan diğer bir üyeye yazdırabilirler. Hiç bir üyeye sandık başında müdahale, telkin veya tavsiyede bulunulamaz. Tasnif Heyetine seçilenlerden başka hiç bir üye oy kullandıktan sonra sandık başında kalamaz. Sandığın açılması ve oyların sayılması : Madde 8 Sandık, oy verilen yerde hâkim ve tasnif heyeti huzurunda ve hazır bulunan üyelerin gözü önünde açılır. İçindeki oy pusuladan katları açılmadan sayılır ve oyların, oylarını kullanmış olan üye sayısına uygun olup olmadığı tesbit olunur. Fazla oy çıktığı takdirde tekmil pusulalar yeniden sandığa konulur; Kurul Başkanı sandıktan fazla sayıya tekabül eden miktarda oy pusulasını gelişi güzel alır ve bunlar açılmadan yapılır. Bundan sonra sandıktaki oylar tekrar sayılır ve oy verenler sayısına tekabül ettiği görülürse tasnife başlanılır ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur. Tasnif : Madde 9 Tasnif, oylama yerinde bulunanlann huzuriyle yapılır. Kurul Başkanı gerek oylama ve gerek tasnif sırasında bu işlemlerin intizam ve selâmetle cereyanını sağlamak bakımından gerekli gördüğü inzibati tedbirleri alır ve aldırır. Zabıta âmir ve memurları hâkimin bu mevzudaki yazık ve şlhafı emirlerini yerine getirirler. Bu kanuna göre yapılacak işlemlerde kurulların yazı işlerini gördürmek üzere Kurul, Başkanları bir mahkeme zabıt kâtibini görevlendirebilirler. Bundan başka seçim kutulu başkanı olan hâkımıeı geçuıı:n zamanında yapılması İçin "gerekli gördüğü diğer Devlet memurlarının yardımlarını idare makamlarından isteyebilirler. Bu takdirde idare makamları gerekli yardımı derhal temin ile mükelleftirler. Muteber olmıyan oy pusulaları : Madde 10 Muteber olmıyan oy pusulalan şunlardır : a - Okunamıyan oy pusulaları, b - Mühürsüz kâğıda yazılan oy pusulaları, c - Teksir edilmiş oy pusulalan, Muteber sayılmaz. Pusulada belli delege sayısından fazla isim bulunduğu takdirde sondan başlanarak fazla adlar ve pusulada yazılı isimlet den tasnif heyetince okunamıyan isimler hesaba katılmaz. Aynı isim bir kaç defa yazılmış ise tek oy sayılır. Belli delege sayısından daha az isim İhtiva eden oy pusulaları olduğu gibi kabul edilir. Nisap : Madde 11 Delege seçimine âit toplantı ve seçim İçin nisap aranmaz. Delegeliğe seçilmiş olmak İçin üyelerin oylarının yarısından fazlasını almağa lüzum yoktur. Kanunun 5 inci maddesinde gösterilen İlce nüfus sayısına göre seçimi gerekli delege miktarınca en çok oy alanlar delegeliğe seçilmiş sayılırlar. Yedek delege seçimi yapılmaz. Tasnif sonucu işlemleri: Madde 12 Tasnif sonucunu kurul başkanı yüksek sesle ilân eder. Bundan sonra delegeliğe «seçilenlerin adlarını, soyadlarını, hüviyetlerini ve aldıkları oy sayısını gösterir tutanak kurul başkanı olan hâkim ve tasfiye heyeti tarafından imzalanarak oy pusulalariyle birlikte saklanır. Bu tutanakta oylamanın yapıldığı tarih ve gün, oy kullanan üyelerin sayısı, makbul ve muteber tutulan oy pusulalarının adedi ve sayım neticesinin başkan tarafından orada hazır bulunanlara ilân edildiği gösterilir. Bu tutanağın bir sureti ilce delege seçme kurulu başkanlığında saklanır. Bir sureti de il temsilci seçme kuruluna tevdi olunur. Tevdii belirten makbuz seçim evrakı arasına konulur. Delegelik belgesi: Madde 13 Delegeliğe seçilmiş olanlara bu hususu belirtmek üzere kurul başkanı tarafından mahkeme mühürü- ile mühürlü ve imzalı birer belge verilir. Bu belgede, delegenin adı ve soyadı, işi ve ikametgâhı ile aldığı oy sayısı ve kendisinin hangi ilce delegeliğine seçilmiş olduğu gösterilir. Seçim evrakının saklanması: Madde 14 Oy pusulaları ve tutanaklarla buna mütaallik seçim evrakı, mütaakip seçim sonuna kadar kurul başkanlığını yapmış olan hâkimlerin mensup oldukları mahkemelerde saklanır. İl temsilci seçme kurulları : Madde 15 Temsilci seçimine ait toplantı için nisap aranmaz. Temsilci seçilmiş olmak için mevcudun yarışından fazlasının oyunu almak şarttır. İlk oylamada seçim nisabının dolmaması sebebiyle yeter sayıda temsilci seçilemezse doldurulamıyan yerler için ikinci defa oylama yapılır. İkinci oylamada bütün yerler dolmaasa üçüncü oylamada en fazla oy alanlar sıra ile seçilmiş sayılırlar. İl temsilci seçiminde, temsilci miktanrıkadar yedek seçilir. Tasnifte asıl olarak seçilenlerden sonra gelenler sıra ile yedek temsilci olurlar. Oy eşitliği halinde ad çekmeye başvurulur. İl temsilci seçimleri yapılacak işlemler : sonunda Madde 16 İl temsilci seçme kurulu tasnif heyetleri, seçim sonuçlarını taraflarından imzalanacak bir tutanakla Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Bu tutanakların bir nüshası temsilci seçilenlere verilir. Diğer bir nüshası da dosyasında saklanır.

4 Sahife: 2784 (Resmî Gazete) 17 ARALİK 1960 Madde 17 Tice delege seçme kurullarının seçim hazırlığına, oy verilmesine, tasnife ve sair seçim muamelelerine mütaallik yukarıkı maddelerde yazılı hükümler il temsilci seçme kurullarında yapılacak işlemlerde de uygulanır, İtirats : Madde 18 Delege seçimi ile ilgili itirazlar 24 saat zarfında doğrudan doğruya 11 temsilci seçme kurulu başkanına yazılı olarak ve ancak seçime katılanlar veya adaylar tarafından yapılabilir. İtiraz yapılmış olması oy vermeye ve her türlü seçim İşlerinin devamına engel olmaz. Yol tazminatı : Madde 19 Bu kanunda sayılan dernek, kurul ve teşekküller kendi seçecekleri üye ve delegelere yol tazminatı verebilirler. Bergama Çeşme Dikili Foça Kemalpaşa Karaburun Kınık Kiraz Menemen ödemiş Seferihisar Torbalı Tire Urla Karşıyaka Selçuk Bornova Fahri Kazan Rüstem Akmsü Osman Yazgan Hilmi Güralp Hasan Tahsin Çerik Şerif Sungur Şefik Çobanoğlu Derviş Hacim Sayımer Hikmet Türkmen Emin Tatlı Alim Sakar Ahmet Dündar Safı Tulum Cevdet İper Cemal Numanoğlu Nazif öztan Abdullah Sünnetçioğlu Adalet Bakanlığından bildirilmiştir : İl temsilci seçme kurulu başkanları ile ilce delege seçme kurul başkanları ad ve soyadları 158 sayılı Temsilciler Meclisi Seçimi Kanununun 19 uncu maddesine tevfikan aşağıda gösterilmiştir. Ankara Bahçe Ceyhan Feke Kemalettin Aktüze Kadirli Sırrı Kalayoğlu Karaisalı Çankaya Hakkı Egeseli Kozan Yenimahalle Atıf Atay Osmaniye Azmi Çankaya Saimbeyli Altındağ Hasan Bunyamin Karaok Karataş Ayaş İsmail Özenirler Mağara * Bâlâ İbrahim Çağatay Yumurtalık Beypazarı Sıtkı Tüncer Pozantı Çubuk Nuri Kaya çetin Haymana Emin Selçuk Kalecik Hüsamettin öztürk Adana Adapazarı Keskin Mehmet Artam Kırıkkale Edip Erginöz Kızılcahamam Sadık Uğurlu Ş. Koçhisar Mustafa Kaya Akyazı Nallıhan Hasan Çalım Geyve Polatlı Sabahattin Türker Hendek Çamhdere Kılıç Gündüz Yelço Karasu. Güdül Şakir Turgut özdamar Sapanca Elmadağ İhsan Yılmaz Gündüz Sulakyurt Abdulhalim Sertbaş Adıyaman Delice İrfan Tunga İl Seçim Kurulu B. istanbul İl Seçim Kurulu B. Şemsettin Akçaoğlu Besni Beyoğlu İrfan Beydeş Çelikhan Beşiktaş Mefaret Sezel Gerger Eminönü Nasrettin Bilgin Kâhta Fatih Cemil Akdoğan Gölbaşı Şişli Hüseyin Avni Tümerdam Samsat Hamlt Selekler Adalar İbrahim Bakiler Afyon Bakırköy Cahit Alpay İl Seçim Kurulu B. Beykoz Bahattin Çakıt Çatalca Selman Ersöz Eyüp Celâl Tüzer Bolvadin Kartal Feridun Yasasever Dmar Kadıköy Kadri Karafakıoğlu Çay Üsküdar Cevdet Akpınar Emirdağ Yalova Halil Süleyman Akıncı Sandıklı Zeytinburnu Hakkı Molvalıoğlu Sincanlı Sarıyer Halil Necdet Güzelçam Şuhut Silivri Remzi Ertan Sultandağı Şile ** Rasih Dokumacı Ihsaniye Dazkırı İzmir Behçet Türkay Ağrı Hikmet Muratoğlu İl Seçim Kurulu K. Ali Kemal Türel lleesi Bayındır Yaşar Güzeler Celâlettin Yüksel Faik Çıvga Muzaffer İnal Esat Cankar Naci Türemen Kadir Oğuz Belkıs Uysal Hamza Serdaroğtu Asım Yazgan Ali Rıza önder Ali Güven Şevki Yurtsever Cevdet Varol Turan Cebeci Ferit Salim Sanlı Bunun işe başlamasına kadar Edip Nihat Çelik Şükrü Gtlneymen Mehmet Kemal Aras Selâhattin Erman Saffet Barlas Ali Rıza Turgut Beşaret Demlrel Vahit Esensoy Kemal Bilgiç Bahri Paşaoğlu Kemal Yorgancıoğlu Ardulah Mirkelamzade Sait Bozgan Güngör Sepici Mehmet Siray Remzi Köse Hüseyin Altın Kemalettin Önenç Seyfulah Ökmen Osman Çetindal Yaşar Kozanoğlu Saffet Emre llhami Arslan Bekir Telek Cavit Karal Ali Çağlar Refik Uysal Zekâl Dalkılıç Yılmaz Baktır Turan Akın Ahmet Karabey İsmail Mutluay Tahir Mihmandarh Haydar Semercioğlu

5 17 ARALIK 1960 (Resmî Gıaaöte) Sahife: 2785 Hamur Dıyandin Doğubayazıt Eleşkirt Patnos Taşlıçay s Tutak Amasya Kadir Atalay Davut Kaynak Ferhat Seray Hayatı öçmener Sabahattin Bizimer Şaban Ali Kabaoğlu M. Baki Taşan Gönen İvrindi Kepsut Manyas Sındırgı Susurluk Savaştepe Havran s Muvaffak Bilen Gıyasettın Erdinç Emin Yıldırım Ömer Kozlubel Hilmi Yazar Neşet Tandoğan Fehmi Aydoğan, bunun işe başlamasına kadar Bayülgen Oktay Salih Erhan Ertok îl Sicim Kurulu B. Merzifon Göynücek Gümüşhacıköy Taşova Suluova Antalya Mübeccel Erdem Necati Karahanoğlu îhsan Yücel Ali Rıza Tekimen Şakir öner Kâzım Ozaner Şakir Çaldağ Ömer Aladağ Bilecik Bozüyük Golpazan Osmaneli s Söğüt Pazaryeri Şuayıp Kor Alâattln Ulusoy îhsan Aşan Zakır Durumeriç Mustafa Bilgin Rahmi Kurtuluş Sami Işın Fikri Karahasanoğlu II Seçim K. B. Akseki Alanya Gündoğmuş Gazipaşa Korkuteli Manavgat Serik Elmalı Finike Kaş Kumluca Artvin Ardanuç Arhavi Borçka Hopa Şavşat Yusufeli Aydın tl Seçim K. B. Bozdoğan Çine Germencik Karacasu Koçarlı Kuyucak Nazilli Söke Yenipazar Kuşadası Sultanhlsar Balıkesir Ayvalık Balya Bandırma Bigadiç Burhaniye Dursunbey * Edremit Erdek 58 Sekip Muslu îhsan Menlik Selim öztan Fevzi Şahin Muzaffer Alpugan Ekrem Karayel îsmet Gülen Abdulmennan Akçalı Emrullah Emin Nemutlu Celâl öktem Ömer Ellibeş Ekrem Aysal Ahmet Behçet Şengöa Turabi Erdoğan Şükrü Yılmaz Saffet Eminağaoğlu Muzaffer Erginbay Fahrettin Uygur Cahit Termelioğlu Cemal Sanmutlu Mustafa Aşkar Adil Göğüs Mustafa Şenol Hayri Kandemir Kemal Türkoğlu Reşat Soysal Sinan Gürak Aii Nihat Targotay Abdullah Keşfi Aksakoğlu Arif Yeşim Mehmet Yılmaz Mehmet Uzlam Şakir Doğan Emm Kutlay Salih Karaman, Bunun İşe başlamasına kadar Selâhattln Pakalınlar Ziya Erlât Ahmet Şerltçi Osman Kaplangı Sadrettin Barutçu Fahrettin Akçar Hasan Orbatu îrfan Cengiziz Sadık Yırcalı Refik Salahor Nuri Parkan Zihni özger Galip Tarhan Halil Kalyoncu Bingöl Genç Karlıova Kiğı Solhan Bitlis Adilcevaz Ahlat Hizan Tatvan Mutki Bolu tl Seçim K. B. Meyrkez Akçakoca J Düzce Gerede Göynük Mengen Mudurnu Seben Yığılca Kıbrısçık Burdur Ağlasun Bucak Gölhisar Tefenni Yeşilova Bursa Gemlik înegöl îznik J Karacabey Keleş Rasim Türker Celâl Kalyoncu Yavuz Dınçsoy Müfit Yüce Hasan Keskin Sait Balaban Ah Kilisli Arif Hikmet Abuşoğlu Leman Kuşhan Hilmıye özgorür Naci Altıner Semih Sayan, bunun işe başlamasma kadar Faik Çelik. Rüştü Yılmaz Faruk Nafiz Atasever Macit Coşkun Rauf Demircioğlu Şevket Sancakoğlu Kâzım Boztepe Mustafa Akyürek Ali Cevdet îlter Ah Müftüoğlu, hasta olup işe başlamasına kadar Nejat Türkoğlu. Ahmet Ertuğrul Bolat Ferruh Fıratlı îsmail Canbolat Ali Kemal Tan Lemı Dursun Salur Mehmet Balay Rifat Ülgen Affan Aksel Ertuğrul Erverdl Mehmet Nuri Erua Mehmet Akif Arlı Haluk Hadimioğlu Nihat Görgün Süleyman Ulusoy Cevat özpay Mürüvvet Yener Kâmuran Güralp Cemal Tolgun Talât Er Osman Yıldus Zühtü Ural Mümtaz öz&ta

6 Sahife: 2786 (Resmî Gazete) 17 ARALIK 1960 MjbL^iaKeiıuupaşa Ilcesı Mudanya Oı haneli Orhangazi Yenişehir Çanakkale jriusametun Çelebıoglu Edip Varol Mehtı Atalay Memduh Alptekin Hikmet Bandırmalıoğlu rianı Ergani Hazro Kulp Lice Silvan Ilcesı Meru: el Y ıvuz iardanui Mustafa Gökçen Faika Erkurt Hurşıt Şimşek Selâhattin Topçuoğlu, Bunun işe başlamasına kadar Ekrem Tan Necdet Baykul t! Seçim K. B. Ayvacık Bayramiç Biga Bozcaada Çan Eceabat Ezme Gelibolu İmi oz Lapseki Yenice Hüseyin Baksi Hahl Sükuti Hasan Hurşit Saydam Mehmet Tanfer Hasan Basrı Akgiray Fuat Özpay Naci Şııi Cengızhan Yorulmaz Ayşe Saıme Tanrıöğen Şeralettın Karabulut Yaşar Turan Melih Temızyürek Ali Hikmet özbey Yasin Bamyacı Edirne tl Seçim K. B. Enez ipsala Keşan Meriç Lalapaşa Uzunköprü Havsa Elâzığ Hüseyin Tüzemen Orhan Töre Ali Sunu Kemalettm Ulusu Sadi Türegün Fehmi Yönel Cevdet Sümer Fikret Girgin Rıza Kayan Altan özöğütücü Çankırı II Seçim K. B. Çerkeş Eskipazar Kuı şunlu İlgaz Şabandzü Yapraklı Ovacık Orta Eldıvan Çorum II Seçim K. B. Alaca İskilip Mecitözü Osmancık Sungurlu Kargı Bayat Ortaköy Denizli Acıpayam Buldan Çal * Çameli Çivril Güney Sarayköy Tavas Çardak Kale Avm Akkoyunlu Salih Reisoğlu ibrahim Merıçh Şemmaz Dura Kâmil Gürel Halil Turgut Kalelioğlu Halıt Gürol Muzaffer Sönmez Hasan Halis Çağlar Mehmet Çapay I. Hakkı Bahar Macıt Eroğlu Mustafa Kınık Reşat Buyuksungur Tevfık Sayıner Rüştü Yalaz Halis Kaleh Cevdet Demırtaş Yusuf Kum Abdullah Tüzüner Yaman Hurmaoğlu Özcan Atalay Şerafettm Gençay Lütfi Baysal Hasna Şener Esat Alemdaroğlu Osman Korkut Kaynardağ Celâl Zender Edip Cengiz Salım Burhan Dündar Enver Karahan Turhan Ceylân Ahmet Fmdıkoğlu Bekir Giray irfan Cahit özden Mufıt Utku tl Seçim K. B. Ağın Baskil Karakocan Keban Maden Palu Sivrice Erzincan tl Seçim K. B. Çayırlı Hiç Kemah Kemaliye Refahiye Tercan Erzurum tl Seçim K. B. A şkale Hınıs Çat Horasan ispir Karayazı Narman Oltu Pasinler Şenkaya Tekman Tortum Olur Eskişehir Nuf-ret Taftah Reşat Tarhaıj. Ali Nihat Aydın Ahmet Ayhan Diniz Ömer Hiccan Saadettin Öztürk Hüseyin Eıkal Muharrem Yaşar Olgun Orhan Sertdemırel Hüsnü Çiftçi Ali Rıza Gökçe Abdi Basara Mehmet Altın Fikret Alpsü ismail Teoman Pamir Ali Rıza ilhan Mehmet Erdem Şükrü Güngör Münir Nuri Sayın Tahsin Ceyhan Rıdvan Akagün Fethi Önkaya Kayahan Özden Hüseyin Cengiz Hayrı Taykan Hikmet Bozkurt Alı Yaman Hikmet Çalapkulu Fevzi Balcı Selâhattın Canbay Talât Yalcmkaya Sebati Açar Nazım Aksoy Hasan Açar Zeki Tarhan Diyarbakır Bismil Çermik Çınar Çungüş Plcls Edip Araslı Ahmet Akan Rıza Senbol Nuri Ekinci Muharrem Atmç Mahmut Siverek Selâhattın Çetin Macit Ediz II Seçim K. B. Çifteler Mahmudiye Mihalıççık Seyitgazi Sivrihisar Sarıcakaya Sezai Arıkal Abdullah Tunca Fahrettin Tanju Tahır Yücel, iz.nli olup işe başla masına kadar Sıddık Uğur. Selâhattın Metin Osman Bavbek Servet Atalay M. ihsan Koksal Şemsettin Tekin

7 17 ARALIK 1960 (Resmî Gazete) Sahi/e: 2787 Gaziantep İslâhiye Kilis Nizip Oğuzeli Araban Yavuzeli Abdullah Büker Kemal Kınoğlu Aclan Nuri Bayraktaroğlu Turan Taşdevlr Selâhattın Taner Bahattin Karaküçük Saip îzgi Davut Topçuoğlu H. Erip Akay Eğridir Keçiborlu Senırkent Sütçüler Şarkikaraağaç Uluborlu Yalvaç Gelendost Atabey Alı Rıza Aklan Gıyasettin Konur.Sadis özinal Muhittin Satır Faruk Yener, hasta olup işe başlamasına kadar Hikmet Erdallı. Cemal Fehmi Sanal Halim Sabit özler Mustafa Güney Servet Tüzüa Giresun Kars Alucra Bulancak Görele Keşap Şebinkarahisar Tirebolu Espiye Dereli Eynesil Gümfişane Bayburt Kelkit Şıran Torul Hakâri Beytüşşebap Çukurca Şemdinli Yüksekova Uludere Hatay Şakirettin Kazancı Mehmet Şadoğlu Yusuf Ziya Yücel AH Faik Cihan Ali Hayatı Tacalı Ahmet Erk Nedim Çermikll Emine Nevin Erözenç Süleyman înal Mehmet Kabacaoğlu Ahmet ilhan Şinap Çetinkaya AdlK Gülapoğlu Tahsin Cörtle Hayati Çubukçu Tevfik Kuzucu Cemal Sözen Ferhat Oktay Burhan Cahit Ertem Muhsin Akıncı Necdet Balcı Kemal Ertem Şaban Delibaltah Esat Kıhnç Muharrem Boztepe Mehmet îlhan Şahin Ali Yılmaz Arpaçay Ardahan Çıldır Dıgor Göl İğdır Kağızman Posof Sarıkamış Tuzluca Selim Hanak Susuz Aralık Kayseri Bünyan Develi İncesu Pınarbaşı Sarız Tomarza Yeşilhisar Yahyalı Felahiye Sarıoğlan Mithat Sungur Ahmet Celâl Karasan Nevzat Karaimer Abdurrahman Aklan Ahmet Sezgin Orhan Bilgin Halis. Topçu Kemal Bumln Hayati Şener Cumali Yüksel Kemal Arıbaş Bedii Vural Mazhar özsoy, izinli olup İşe başlamasına kadar Rüştü Aslan. Vural Yalçın Ömer Lütfü Aslançeri Hasan Dinçok Yüksel Kılınçaslan Mustafa Kunbaroğlu ismail Çimenoğlu Mazhar Ayata Halıt Veloğlu Sabit Şahin Naci Yazgan Halef Baykal Münir Onan Mustafa Üreslnler Halit özgencil Fahri Ergin Şükrü Yensel Kemal Karadeniz Altınözü Dörtyol Hassa İskenderun Kırıkhan Reyhanlı Samandağı Yayladağ İçel Anamur Gülnar Mut Silifke Tarsus Erdemli İsparta Sahabettin Çıldıroğlu îhsan Ergin Nihal Demirel Refik Tekin AH Tüzün Ali îhsan Değirmencioğlu Zeki Demirel îrfan Akman Kemal Keçik Tahsin Savalaş Mustafa Kutlu Hamdi Karababa Celâlettin Çumralı Ahmet öztekin Süleyman Kemal Kâmiloğlu Sebahattin Şahin Abdurrahman Kalkan Ahmet Kırmacı Nihat Tuncay Bahattin Bilgin Sıtkı Cebesoy Turgut Suat Akalın Ahmet Cemal özdoğan Kastamonu II Seçim K. B. Araç Bozkurt Azdavay Cide Daday Devrekani İnebolu Küre Tosya Çatalzeytln Taşköprü Kırklareli II Seçim K. B. Babaeski Pınarhisar. Demirköy Lüleburgaa Vize Pehlivanköy Kofcaz Hakkı Tekşen Fevzi Oskay ismail Benli Hasan Salgırboyu Oğuz Levent Muzaffer Sami Akçay Nihat Kaan Orhan Timur Nuri Sağdıç Nebll Gökçebay ibrahim Karasu Enver Balcıoğlu Selâhattin Hancıoğlu Süleyman Mestçi Hıfzı Şişmanoğlu Cemal Tolunay Saliha Savaşkan Mehmet Arzuman Fikri Bağdatlıoğlu Hüseyin Babayiğit Muzaffer Akgün Enver Dağdemir Fethi Yıldırım îlhan Demirst

8 Sahife (Resmî Gazete) 17 ARALIK 1960 Kırşehir Çiçekdağ Mucur Kaman Kocaeli Gebze Gölcük Karamürsel Kandıra Kaynarca Konya İl Seçim K. Akşehir Beyşehir Bozkır Cihanbeyli Çumra Ereğli Ermenak Hadım Karaman Ilgın Karapınar Kadınhanı Seydişehir Yunak Doğanhisar Kulu Sarayönü Kütahya Altıntaş Emet Gediz Tavşanlı Domaniç Simav Ragıp özgökmen Cemalettın Ulusoy Mehmet Taylan Süleyman Gökalp Mithat Uzun Hüsamettin Enç Derviş Ali Oktay Ali Rıza Önen Naml Göksün Talât Uras Atıf Seyhun M. Ata Ataoğlu Ömer Faruk Esin Yüksek Gülçür Cevdet Can Reşat Keskin Refik Anadol İbrahim Halil Atacan Ömer özelçi Hasan Fehmi Yurtsever, hasta olup işe başlamasına kadar Adnan Başçı. Edip Üstün Hasan Basri Doğru Ahmet Aksu Hayri Devrim Osman Nuri Nebioğlu Murat İsmet Teksoy Ali Rıza özyol Turgut Kaya Ülkü Hasan Tahsin Uğur Halil Deniz Mithat Turan Erten Tacettin Kâtipoğlu Sezai Erdemir Eyüp Sabri Leblebicioğlu Nuri Pekin Hadi Gürün Tahır Boynukalın Saim Dinçaslan Şerafettın Canpolat, işe başlamasına kadar Muammer Yılmazoğlu Tevfık Erdem Emin Ayer Selâhattın Ergin irfan Atay Akhisar Alaşehir Demirci Gördes Kırkağaç Kula Salihli Soma Turgutlu Selendi Sarıgöl Saruhanlı Maraş Afşin Elbistan Göksün Andırın Pazarcık Türkoğlu Mardin Cizre Derik Gercüş İdil Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Savur Ömerli Silopi Muğla Bodrum Datça Fethiye Köyceğiz Marmaris Mılâs Yatağan Ula Hüseyin Ersm Nejat Ezlen Nail Eşrefoğlu Hamdı Türkmen Cengiz Erkut, bunun ise başlamasına kadar 1. Hakkı Gürcan İbrahim Pamukçu Mithat Anıl Nurettin İstemi Mustafa önal Aynur Ekrem Gündoğ Nazif Pamır Hasan özyiğit Bedia Çaylı Kâzım Günay Mukremın Poyraz Mahmut Çözgener Zeki Turan Emin Çağlayan 1. Hakkı Cebıoğlu Kemal Sevıner Ali Aydağ Ahmet Ziya Saygıner Ahmet Akif özgür Fuat Bilgin Muslüm Çalışkan A Hikmet Göksu Tuncer Onar Osman Erdemer Nejat özyücel Avni Besen Cemil Saatçıoğlu Gültekin Bulgaz Ahmet Karahan, bunun işe başlamasına kadar Mesut Gürsu özer Üçlü H. Bilgiç Döğerli Mehmet Üstünel Tevık Ülkü Memduh öktem Muammer Boduroğlu Mehmet Şanlı Mehmet Nuri Devrim Kemal Türdü Kâzım Demirua Şefik Seren Salih Aker Muhittin özer Malatya Akçadağ Arapkir Arguvan Darende Doğanşehir Hekimhan Pütürge Yeşilyurt Manisa Mazhar Saraçoğlu Mustafa Tarkan Şemsettin Erkmen Sedat Aksoy Kemal özcan Hulusi Görünür Abdullah Karahan Hüseyin Cahit Bozatlı Aziz Akın Kemal Akgüner, bunun işe başlamasına kadar Abdi özen. Faik Barut Hakkı Melikoğlu Fethi özdural L&mia Edgü Muş Bulanık Malazgirt Varto Nevşehir Avanos Gülşehir Ürgüp tlessi Cafer Tayyar Günay Ömer Lütfü Tarım Sadi Sayın Kenan Aysan, bunun işe başlamasına kadar Ferudun Çağlar Bekir Alpaslan, bunun işe başlamasına kadar Turgut Kutlay Necmettin Decdeli, bunun işe baş lamasına kadar Ahmet önercan. İzzettin Arıkan Kemal Sürmeli Mehmet Çakıroğlu Mustafa Tüfekçi Ali özel Hamza Akat, bunun işe başlama sına kadar Münir Kahramaaoğlu.

9 17 ARALIK im Sahıif 2789 erinkuyu ozaklı îacıbektaş Niğde l Seçim K. B, lerkez ıksaray îor îamardı Ilukışla rtaköy Ordu 1 Seçim K. B. lerkez 'atsa îölköy îesudiye erşembe Inye.kkuş Ilubey vybastı Cumru Corgan Bize 1 Seçim K. B. lerkez ırdeşen îayeli kizdere nndıklı azar ;alkandere îamlıhemşin Samsun 1 Seçim K. B. lerkez alaçam îafra îarşamba îavza Cavak Adik 'erme Vezirköprü Siirt 1 Seçim K. B..lerkez?aykan îeşiri 3ruh Cozluk îurtalan iason ;irvan irnak ervari '-atman Sinop Seçim K. B, tleesi Sıtkı Akgün Mehmet Eren Nejat Ayral Cemil Muhtar Söylemez Orhan Kalyoncu Muharrem Uzgünpınar Nihal Doğu Ferit Eren Salih Orai Kemal Sağıroğlu ibrahim Yiğidim Lütfi Kaynak Ali Sezai Hilmi özel Hüseyin Erdem Ali Paçacıoğlu Ali Göktürk Avni Kavaklı Celâl An kan Oktay Karaata Aslan özaslan İsmail Erbay Orhan Acarsoy Derviş özçelik Cavit öktem Talât Mısırlıoğlu Meliha Münüre Gürcan Nuri Morgun Hikmet Taşkın Anibal Göksu Osman Şen İzzet Buharahoğlu Ali Şefik Baran İsmail Rami Şakıyan Nuri Erkan Sabahat Kurtuluş Mustafa Çalgüner Şükrü Anar Hilmi Erdemir Salâhattin lyigün Hüseyin Kahveci Selâhattin Bulak Necati Büyükdemirtaş Turgut Ertem Ömer Faruk Tipi Hamit Mesutoğlu Abbas Fahri Akın Şerif Al) Aksel Turan Tmaztepe Mehmet Tunalı Nail Çelepoğlu Mesut Aktürk Ahmet Ragıp özal Ahmet Aker Mustafa Aksoy, bunun işe başlamasına kadar Nuri Murat Adil Seyrek Ali Tunaşar Hasan özsoylu Nafiz Tapanoğlu Mehmet Ungan Cevdet Kocaman Ayancık Boyabat Gerze Durağan Türkeli Erfelek Sivas Divriği Gemerek Gürün Hafik imranlı Kangal Şarkışla Koyulhisar Suşehri Yıldızeli Zara Tekirdağ II Seçim K. B. Çorlu Hayrabolu Malkara Saray Şarköy Muratlı Çerkezköy Tokat ti Seçim K. B. Artova Erbaa Niksar Reşadiye Turhal Zile Alrnus Trabzon Akçaabat Araklı Çaykara Maçka Of Sürmene Vakfıkebir Arsin Yomra Tonya Tunceli II Seçim K. B. Çemişkezek Hozat Mazgirt Nazimiye Ovacık Pertek Pülümür Hcesi Hees! Hilmi Karakadılar Cahit Kayı Behiz Zırtlıoğlu Bekir Yılmaz Hilmi Düzenli Hilmi Moldur Kemal Erdem Tevfik Ahiska İrfan Taşçı oğlu Muallâ Bayar Nusret Ünal, bunun işe başlamasına kadar Selçuk Tüzün Zahit özbulak Cengiz Seçkin Mehmet Evcioğlu Saim Inselel Zeki Tatlıöz Şemsettin Peşkircioğlu Mehmet Ziya Sirkecioğlu Ahmet Turan Soğancıoğlu Nejat Özkan Kemal Ecevit Bahattin Sümer Kemal Erk Hicret Abışka Esat Üstün Musa Çulha Hasan Fuat önel Salim Yamanel Salih Turgut Yücebilgin Sami. Islâmoğlu Mahir özkurt Rıfat Çiğdem Hasan özgümüş Ahmet ihsan Berksun M. Kemal Aka Enver özlü Hasan Yıldırım Namık tmamoğlu Celâlettin Oğan Abdullah Berksun Murat Yangaçoğlu Galip Eminoğlu Kemal Ergüney Salih Pürselin Süleyman Naci Malkoç Mehmet Zeki özel Tahir Nevzat Doğan Zehra Pandor Müfit Saka Ali Rıza Çolak Mustafa Yanık Cahit Çulha Süleyman Albayrak İsmail Necati Tahmisoğlu Ali Haydar Akdik Ahmet Cemal Güzey Behçet Direkçi Macit Başesen Hüseyin Özkan Öademir Akıncı Ali Şenerli Kâzım Yücel Hamit Özdemlr

10 Sahife: 2790 (Resmî Gazete) 17 ARALIK 1960 Urfa Ömer Hulusi özben tlcesi Hilmi Erdem Şemsettin Işık Akçakale Muammer Elçin Birecik Seyfettin Çıplakoğlu Bozova Ali Galip Dinçel Halfeti Süleyman Alp Demir Hilvan Mehmet Fahri Ildız Siverek Ahmet öğüt Suruç Salt Çeşmlgll Viranşehir Ahmet Sargı Uşak tl Seçim K. E. Ziya Ergüven îlotsl AH Genceroglu Şefik Simav Banaz Behçet Baran Eşme Celâl Kayserllioğlu Karahallı ı Ali Galip Çakıroglu Sivaslı Mehmet Şekerci Ulubey Kâzım Ruhi Akşit Van tl Seçim K. B. Ali Naci Alp tloesi Nazım Böğrek Hayrettin Saraçoğlu Başkale Talât Korkut Çatak Fuat Fidan Erciş Abbas Gökçe Gevaş Şemsettin Karahan Gürpınar Etlıern Abacı Muradly Mahmut Atay Özalp Necmettin Memişoğh Yozgat tl Seçim K. B. Raif Tosyalı tlcesi Mehmet Atacan Hüsnü Sellmata Akdağmadeni Celâl Nuri Koç Boğazlıyan Hasan Lefkeli Çayıralan Hüseyin Doğan Çekerek Erol Arıca Sorgun Saım Olgun Yerköy Musa özdemir Şefaatli Suat Ülgen Sarıkaya Ali Rıza Yılmaz Zonguldak II Seçim K. B. Şerafettin Bilgin tlcesi Fevai Feşkircloglu Cemal Turkkan Bartın Ethem Yelbaç Devrek Cemal Kayı Çaycuma Mustafa Güven Eflani Yılmaz öztuş Ereğli Mustafa Kâtipoğlu Karabük Osman Kadıoğlu Safranbolu Tevfik Matyah Ulus Mehmet Dündar Kurucaşila Nejat Göksu tilerde il temsilcisi kurulu başkanlarının herhangi bir suretle gaybubetleri halinde en yüksek dereceli hâkim olan ilce delege seçme kurulu başkanının, il temsilci seçme kurulu başkanlığını, ve listede adı yazılı diğer hâkim de merkez ilce delege seçme kurulu başkanlığını ifa ederler. İlçelerde, ilce delege seçme kurulu başkanının herhangi bir sebeple gaybubeti halinde kendisinden sonra gelen en kıdemli hâkim kurul başkanlığını deruhte eder. Tek sulh hâkimi bulunan kazalarda hâkimin gaybubetinde ise, selâhiyetle gönderilecek hâkim kurul başkanlığını yapar. Tayinler İçişleri Bakanlığından; Ord. Kd. Bnb. dan Emekli Hüsamettin Öner'in 1100 lira kadro maaşlı Ankara Buharlıtren Depo Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Mehmet Arlan'm 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, J. Bnb. dan Emekli Cavit Oray'ın 1100 lira kadro maaşlı Devlet Demiryolları Ankara Bölge Atelyesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 950 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli M. Samlm B. Doğanay'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Haliç Denizbank Hasköy Tersanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Mu. Yrb. dan Emekli Hüseyin özpeker'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Zeytinburnu Et Balık Kurumu Et Kombinası Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Davut Oral'ın 1100 lira kadro maaşlı Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Ulş. Kd. Bnb. dan Emekli M. Kemal Onuk'un 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Galata Denizbank Koruma Servisi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P,, Kd. Bnb. dan Emekli Suat Candan'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Haydarpaşa Li man Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Ord. Yrb. dan EmekU M. Zeki Öztürk'ün 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Tophane Denizbank Bakım Atelyesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Fethi Ortaç'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Kd. Bnb. dan Emekli Şükrü Görgülü'nün 1100 lira kadro maaşlı T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Hilmi Aktürk'ün 1250 lira kadro maaşlı izmir Bankası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Prs. Kd. Bnb. dan Emekli Abdülâziz Gün'ün 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Tramvay işletmesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Yrb. dan EmekU Enver Ünlüsoy'un 1250 lira kadro maaşlı İzmir Elektrik işletmesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olajı 1250 lira maaşla, Top. Yrb. dan Emekli M. Reşat Kınay'ın 1250 lira kadro maaşlı Burdur Şeker Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Yrb. dan Emekli Fuat Koçyiğlt'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Et Balık Kurumu Perakende Satış Ma ğazaları Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Selâhattin önder'in 1250 lira kadro maaşlı izmir Halkapınar Buharlı Depo Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Prs. Kd. Bnb. dan Emekli Ömer Ertan'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Haseki Hastanesi Sivil Savunsaa Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan EmekU Nizami Gürkaynak'm 1100 lira kadro maaşlı tamir Sular idaresi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, tst. Kd. Bnb. dan Emekli Hamdi Evrenselin 1100 lira kadro maaşlı Erzincan iplik Fabrikası Sivil SavunMa Uzmanlığına hakkı

11 17 ARALIK 1960 (Resmî Gazete) Sahife : 2791 müktesebi olan 1100 lira maaşla, İst. Kd. Bnb. dan Emekli Behzat Sarıkayalar'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Yedıkule Atelye Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, J. Kd. Bnb. dan Emekli Medeni Tekin'in İstanbul Limanı Denizbank Ambarlama Servisi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Kemal Erbay'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Çubuklu Petrol Ofisi Depo Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Top. Kd. Bnb dan Emekli Mehmet Uludağ'ın 1100 lira kadro maaşlı Pınarhisar Çimento Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Top. Yrb. dan Emekli Kemal Atakan'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Haydarpaşa Bölge Atelyesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan, 1250 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Turgut Çelikel'in 1250 lira kadro maaşlı Ankara Atatürk Orman Çiftliği Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Lv. Yrb. dan Emekli Halit Özen'in 1250 lira kadro maaşlı Adapazarı Şeker Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Dz. Yrb. dan Emekli Hüsnü Bozer'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Tophane Denizcilik Bankası Yükleme ve Boşaltma Servisi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Sv. Yrb. dan Emekli V. Fehmi Gunaçık'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Otobüs İşletmesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 Hra maaşla, Ord. Kd. Bnb. dan Emekli Yaşar Karayerin 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Tophane Denizbank Bakım Atelyesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Ahmet Ürer'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Denizbank İstinye Tersanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Bedri Ateşer'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Çubuklu Petrol Ofisi Depo Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Kd. Bnb. dan Emekli Necdet Salkur'un 1100 lira kadro maaşlı Kocaeli Hereke Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Hv. Kd. Bnb. dan Emekli Kemal Perinçek'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Beykoz Deri ve Kundura Müessesesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, İst. Kd. Bnb. dan Emekli Yaşar Özmert'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Beyoğlu Yeniköy Daireleri Türk Anonim Gaz Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Emin Süman'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Haseki Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Pr. Yrb. dan Emekli Cemal İlter'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Yrb. dan Emekli Server Ataman'ın 1250 lira kadro maaşlı Ankara Uçak Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, J. Bnb. dan Emekli Cemal Ersü'nün 1100 lira kadro maaşlı Ankara Et Balık Kombinası Et Kombinası Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 950 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Necmettin Ertan'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Denizbank Haliç Tersaneleri Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Ali Suat Yılmaz'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Denizbank İstınye Tersanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Top. Kd. Bnb. dan Emekli Hamdi Erdeniz'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Galata Denizbank Şehir Hatları işletmesi Atelyeleri Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Tank Kd. Bnb. dan Emekli Hüseyin Vasfi Kocaeli'nin 1100 lira kadro maaşlı Ankara Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına kadro maaşlı hakkı Ankara müktesebi Emekli olan Sandığı 1100 Genel lira maaşla, Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, 107 sayılı kanunun üçüncü maddesi ile değiştirilen 85 sayılı kanuna ek ikinci maddesinin (B) fıkrası gereğince kabul edilen kadfolara 107 sayılı kanunun 5 ve 3659 sayılı kanun hükümlerine tevfikan yeniden tâyinleri. Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11.sayılı kararma istinaden, tensip edilmiştir. 16/11/1960 Ord. Yrb. dan Emekli Nusret Ediz'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Ziraat Bankası Beyoğlu Şubesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Ulş. Kd. Bnb. dan Emekli Lâmi Yücel'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Zeytinburnu Et Balık Müdürlüğü Et Kombinası Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Vet. Kd. Bnb. dan Emekli Faruk Gönen'in 1100 lira kadro maaşlı Kırklareli Sarımsaklı Tohum Üretme Çiftliği Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaaşla, Prs. Kd. Bab dan Emekli Ali Gültekin'in 1100 lira kadro maaşlı Ankara Makine Kimya Endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Sv, Yrb- dan Emekli A. Rıza Komsuoğlu'nun 1250 lira kadro maaşlı Adapazarı Demiryol Fabrikaları Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Lv. Kd. Bnb. dan Emekli Mustafa Demirhan'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Karaağaç Kurumları Mezbaha Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Prs. Kd Bnb. dan Emekli Nusret Kaymaz'ın 1100 lira kadro maaşlı Ankara Makina Kimya Endüstrisi Kapsül imlâ Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, II nci Sınıf Hesap Memurluğundan Emekli Abidin Bayraktar'ın 1250 lira kadro maaşlı Ankara İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Muzaffer Kermen'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Haliç Denizbank Balat Atelyesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Nevzat Aşkm'ın 1100 lira kadro maaşlı Ankara Motorlu - Tren Depo Amirliği Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Ord Yrb. dan Emekli Kadir Özerdem'in 1250 lira kadro maaşlı Ankara Hava Gaz işletmesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Sv. Yrb dan Emekli Cahit Özgünç'un 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Zeynepkâmil Doğumevi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Kd Bnb. dan Emekli Şefik Arda'nın 1100 lira kadro maaşlı İzmir Hava Gazı işletmesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Haşim Özgüner'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Ziraat Bankası Galata Şubesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Sv. Bnb. dan Emekli Necdet Fikret Kumluca'nın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Elektrik İşletmesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi 950 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Alı Kemal Murguz'un 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Sirkeci Revizörlük Amirliği Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, J. Yrb. dan Emekli Münir Gençel'in 1250 lira kadro maaşlı Ankara Devlet Demiryolları Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Yrb. dan Emekli Fahir Gürler'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Güventürk Anonim Sigorta Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Yrb. dan Emekli Mustafa Tamer'in 1250 lira kadro maaşlı Eskişehir Şeker Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Mehmet Ali Yeşeren'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, J. Yrb. dan Emekli Cemal Balkanlı'nın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Darülaceze Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Prs. Kd. Bnb. dan Emekli Nurettin Öncel'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Haliç Denizbank Camialtı Tersanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla J. Yrb. dan EmekH Mustafa Gönenç'in 1250 lira kadro maaşlı Ankara Makine Kimya Endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli AH Gazezoğlu'nun 1250 lira kadro maaşlı İstanbul İşçi Sigortaları Ku rumu Süreyya ilmen Sanatoryumu Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Yrb. dan Emekli Hakkı Önder'in 1250 lira kadro maaşlı Ankara Devlet Demiryolları Buharlıtren Depo Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, J. Kd. Bnb. dan Emekli Şadi Altıngiray'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Türk Ticaret Bankası Şubesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Muhittin Menderes'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Haliç Denizbank Balat Atelyesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, J. Yrb. dan Emekli H. Yılmaz Özaslan'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul işçi Sigortaları Nişantaşı Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Prs. Kd. Bnb. dan Emekli M. Kemal Bülbülan'ın 1100 lira kadro maaşlı İzmir Turan Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, J. Kd. Bnb. dan Emekli Necmettin Tuney'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Denizbank Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Kur. Kd Bnb. dan Emekli Rafet Başak'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Devlet Demiryolları Yakacık Sanatoryumu Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 Hra maaşla, Hv. Ik. Kd. Bnb. dan Emekli Nihat Polat'ın 1100 lira kadro maaşlı Ankara T. Petrolleri Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, 107 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilen 85 sayılı kanunun ek İkinci maddesinin (B) fıkrası gereğine kabul edilen kadrolara 107 ve 108 sayılı kanunun 5 inci maddesi ve 3656, 3659 sayılı kanun hükümlerine tevfikan yeniden tâyinleri Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararına istinaden, tensip edilmiştir. 18/11/1960

12 StUfe: 2792 (Resmî Gazete) 17 ARALIK 1960 İçişleri Bakanlığından : Kur. Yrb. dan Emekli Yılmaz Tanırcan'ın 1250 lira kadro maaşlı Ankara Sivil Savunma Koleji Müdürlüğü öğretmenliğine hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Lv. Bnb. dan Emekli Tevfık Güner'in 1100 lira kadro maaşlı Ticaret Bakanlığı Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Fevzi Akız'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Şişli Terakki Lisesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Sv. Yrb. dan Emekli Doğan Tunca'nın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Sütlüce Erer Çelik Eşya Türk Anonim Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Kur. Alb. dan Emekli Hayrettin Girişen'in 1500 lira kadro maaşlı Ankara Savunma Sekreterliğine hakkı müktesebi olan 1500 lira maaşla, J. Yrb. dan Emekli Vecdi Gülumser'in 1250 lira kadro maaşlı Bursa Muhsin İpeker Umurbey Dokuma Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P Yrb dan Emekli Şevki Elçi'nin 1250 lira kadro maaşlı İstanbul T. Willys Overland Fabrikası Anonim Ortaklığı Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Ulş Kd Bnb. dan Emekli Kenan Sevinç'ın 1100 lira kadro maaşlı İzmir Karayolları II nci Bölge Mudurluğu Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Top Kur. Alb. dan Emekli A. Muazzez Tulga'nın 1500 lira kadro maaşlı Ankara Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1500 lira maaşla, Prs. Kd. Bnb. dan Emekli M Zihni Kaya'nın 1100 lira kadro maaşlı Mersin Çukurova Sanayii İşletmesi Türk Anonim Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla. Top. Kd. Bnb dan Emekli Mehmet Şenkardeş'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Gabriyel Gabriyeloğlu Kordelâ Şeridi Lâstik Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P Yrb dan Emekli M. Adil Olgaçer'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Guraba Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Mh. Yrb dan Emekli Fikri Altıner'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Asım ve Sabri Ülker ve Ortakları Bisküvi ve Çikolata Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Yrb dan Emekli Vahit Ersoy'un 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Türk Philips Sanayii Anonim Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla. Top. Yrb. dan Emekli Şükrü Öntan'ın 1250 lira kadro maaşlı Afyon Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Uçs Top Kd. Bnb dan Suzi Korkut'un 1100 lira kadro maaşlı İzmir T. T. B İşletme Atelyelerı Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, J Yrb dan Emekli Mehmet Önder'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Eminönü Doğan Kardeş Yayınları Matbaacılık Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Sv. Yrb. dan Emekli M Şükrü Polat'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla P Yrb. dan Emekli Osman Izgi'nın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul İlköğretmen Okulu Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Sv. Kd. Bnb dan Emekli Nusret Çoruh'un 1100 lira kadro maaşlı Ankara Mitaş Madenî inşaatları Türk Anonim Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Ord. Yrb dan Emekli Kadri Ezgimen'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Bakırköy Kartaltepe Derbi Lâstik Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top Yrb. dan Emekli Süleyman Ekinci'nin 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Yedıkule Verem Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top Kd Bnb. dan Emekli Hakkı Çelikkol'un 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Topkapı Teztaş Ticaret ve Sanayii Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Lv. Yrb. dan Emekli Şakir Alptekin'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Yapı Enstitüsü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Top. Bnb. dan Emekir Şükrü Caner'in 950 lira kadro maaşlı Ankara Civarı Sivil Savunma Bölük Kumandanlığına hakkı müktesebi olan 950 lira maaşla, Lv. Kd Bnb. dan Emekli Hasan Camgöz'ün 1100 lira kadro maaşlı Ankara Sivil Savunma Koleji Müdürlüğü Öğretmen yardımcılığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla. Top. Yrb dan Emekli Fethi İrtem'ın 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Beyoğlu Seyfettin Adora ve Rauf Erkan Biriket İmalâthanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Lv. Kd. Bnb. dan Emekli Ahmet Remzi Özkanlı'nın 1250 lira kadro maaşlı İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Prs. Bnb dan Emekli Mehmet Nuri Murat'ın 1100 lira kadro maaşlı Ankara Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 950 lira maaşla, Ord. Yrb dan Emekli Fikret Eşit'in 1250 lira kadro maaşlı Ankara Şay Atelyesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Feyzullah İbrişım'ın 1100 lira kadro maaşlı Ankara Karayolları 4 üncü Bölge Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, P. Kd. Bnb. dan Emekli Atıf Türkeş'in 1100 lira kadro maaşlı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Mh. Yrb. dan Emekli M. Cihadettin Erel'in 1250 lira kadro maaşlı İstanbul Elka Elyaflı Plâka Sanayii Türk Anonim Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, P. Yrb. dan Emekli Arif Özer'in 1250 lira kadro maaşlı İzmir Devlet Su İşleri 11 ıncı Bölge Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, J. Kd Bnb. dan Emekli H. Tahsin Önal'ın 1100 lira kadro maaşlı Malatya Y. T. ve işletme Atelyelerı Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Top. Kd. Bnb. dan Emekli Salih Özçakmak'ın 1100 lira kadro maaşlı İzmir Şarap Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Kur Alb dan Emekli Mustafa Erdoğan'ın 1500 lira kadro maaşlı İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1500 lira maaşla, II nci Sınıf Muamele Memurluğundan Emekli Muzaffer Onat'ın 1250 lira kadro maaşlı Aydın Sanat Enstitüsü Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1250 lira maaşla, Hv. Kd. Bnb dan Emekli Ahmet Yıldam'ın 1100 lira kadro maaşlı izmir Kız Lisesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Hv Ord. Alb. dan Emekli Hayrettin Öner'in 1500 lira kadro maaşlı Ankara Sanayii Bakanlığı I inci Sanayii Bölge Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1500 lira maaşla, P. Alb dan Emekli Ragıp Özar'ın 1500 lira kadro maaşlı Ulaştırma Bakanlığı Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1500 lira maaşla, J. Yzb dan Emekli Mehmet Paker'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 700 lira maaşla, Top Kd. Yzb dan EmeklL Mustafa Köksu'nun 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Beykoz Shell Comp. Akaryakıt Deposu Teneke Fabrikası Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 800 lira maaşla, J. Kd Bnb. dan Emekli A Nurettin Yurttaş'ın 1100 lira kadro maaşlı Bursa Temızış Dokuma Kom. Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Sv. Kd Bnb. dan Emekli Mehmet İnce'nın 1100 lira kadro maaşlı Ankara Mınneapells Moline T. Traktör.Anonim Şirketi Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Prs Kd Bnb dan Emekli Muzaffer Şengünay'ın 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Bakırköy Derbı Lâstik Fabrikası Kolektif Ortaklığı Sivil Savunma Uzmanlığına hakkı müktesebi olan 1100 lira maaşla, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Top, Tüfek Fabrikası idare Müdürü İrfan Merey'in 1100 lira kadro maaşlı İstanbul Tekel Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığına almakta olduğu 1100 lira maaşla, 85 sayılı kanunun 34, 107 sayılı kanunun 5 ve 108 sayılı kanunun 3 üncü maddelerine göre naklen ve yeniden tâyinleri Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11 sayılı kararına istinaden, tensip edilmiştir. Çalışma Bakanlığından : 21/11/ lira aylıklı Savunma Sekreterliğine 1500 lira aylıklı Araştırma Kurulu Başkanlığı üyeliğinde 4598 sayılı kanunun 4 üncü maddesine istinaden 2000 lira aylık almakta olan ve bu aylıkta 3 yıllık terfi süresini ikmal etmiş bulunan Mahmut Celâlettin Dinçer'ın aynı kanunun 4 üncü maddesi gereğince lira aylıkla terfian tâyini Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarih ve 5/11 sayılı kararma istinaden tensip olunmuştur. 29/11/ lira aylıklı Savunma Uzmanlığına Emekli Kurmay Albay ibrahim Eke'nin 1500 lira aylıkla tâyini Bakanlar Kurulunun 2/6/1960" tarihli ve 5/11 sayılı kararına istinaden tensip edilmiştir. 30/11/ lira aylıklı Savunma Uzmanlığına Emekli Personel Albay Mehmet Cezat Güngör'ün 1500 lira aylıkla tâyini Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 tarihu ve 5/11 sayılı kararına istinaden tensip edilmiştir. 29/11/1860

13 17 ARALIK 1960 (Resmi Gazete) Sahife :2793 İLÂNLAR M. S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarfla 5 kalem bastansıyon yeraltı kablosu satın alınacaktır. Muhammen bedeli lira muvakkat teminatı liradır ihalesi : 26/12/1960 Pazartesi gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şartnameyi Komisyonda ve istanbul Lv. A. ligi ilân kısmmda görülür /4-3 Kapalı zarfla 3 kalem dalgıç tipi su tulumbası satın alınacaktır. Muhammen bedeli lira muvakkat teminatı 3750 liradır ihalesi 29/12/1960 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarınm bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği İlân kısmmda görülür /4-2 Kapalı zarfla 3 kalem yangın cihazı satın alınacaktır. Muhammen bedeli lira muvakkat teminatı 7762 liradır, ihalesi 29/12/1960 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliği ilân kısmmda görülür /4-2 Kapalı zarfla aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı haki \r kışlık elbiselik kumaş satın alınacaktır ihalesi 29/12/1960 Perşembe gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Aşağıda olduğu gibi tamamı bir istekliye ihale edilebileceğine göre metreler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Bu işe ait evsaf, şartname ve numunesi Komisyonda ve istanbul Lv. Amirliği ilân kısmmda görülür. Partilere girecekler İçin Miktarı Muh. bedeli M. teminatı Cinsi metre lira lira Haki er kışlık elbiselik kumaş Tamamına girecekler için Haki er kışlık elbiselik kumaş / 4-2 Kapalı zarfla evsaf ve şartnamesi dahilinde 150 adet oto aküsü satın alınacaktır. Muhammen bedeli lira muvakkat teminatı 3375 Uradır, ihalesi 5 Ocak 1961 Perşembe günü saat 1130 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. A. lıği ilân kısmında görülür. isteklilerin teklif mektuplarını bir saat evvel Komisyona vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez / 4-1 Kapalı zarfla aşağıda cins ve miktarı yazılı akü satınalınacaktır. ihalesi 5 Ocak 1961 saat 1100 de (Perşembe gunu) Komisyonda yapılacaktır. TekUf mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez tamamı bir İstekliye ihale edilebileceği gibi her kalem akü ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. A. llğl ilân kısmında görülür. Miktarı M. bedel M. teminat Cinsi adet lira lira Akü 6 V Amp Akü 6 V Akü 12 V Akü 12 V Kalem Akünün tamamı / 4-1 Kapalı zarfla 9 kalem GMC. ve 11 kalem Jeep malzemesi satın alınacaktır Muhammen bedeli lira muvakkat teminatı liradır, ihalesi 3 Ocak 1961 Salı günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. A. ligi ilân kısmmda görülür / 4-1 Pazarlıkla 2 aded Thermoblog cihazı satın alınacaktır. Muhammen bedeli lira katî teminat akçesi 5250 liradır, ihalesi 5 Ocak 1961 Perşembe günü saat da Komisyonda yapılacaktır Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliği ilân kısmında görülür / 4-1 M. S. B. 4 No. îu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile aded 250 Mgr. lık kloramphenicol alınacaktır Tahmini bedeli lira olup geçici teminatı 3.762,50 liradır Şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez / 4-2 Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır'da depo inşaatı yaptırılacak Keşif bedeli ,42 lira olup geçici teminatı liradır, ihalesi : 30/12/1960 Cuma günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. Kvv Inş Grp. Bşk. müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun" hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını İhale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir Buretle kabul edilmez / 4-2 Kapalı zarf usuliyle üç boy üzerine 3250 kutu şırınga İğnesi alınacaktır. Tah bedeli lira olup geçici teminatı Uradır, ihalesi 5/1/1961 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve ist. Lv. A. liginde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez, iğnelerin tamamı bir mütaahhıde ihale edileceği gibi her cins iğnenin yarısından az olmamak üzere iki mütaahhıde de ihale edilebilir / 4-1

14 StMfe: ' 794 Bayındırlık Bakanlığından : tsmensm {Resmî Gazete) Karayolları Umum Müdürlüğünden: 17 ARALIK i960 QMECSu4at SXES<) Döşemelik ve perdelik kumaş lhlnı 1 T. B. M. M. yeni binasının tefriş ve tezyin işlerinde kullanılmak üzere ve aşağıdaki 4 krupa tefrik edilmiş olan çeşitli döşemelik ve perdelik kumaşlar, (Kapalı zarf) usulü ile fiyat teklifi esasma göre ayrı ayrı ihale edilecektir. 2 Eksiltme, 30/12/1960 Cuma günü saat 16 da Yapı ve îmar işleri Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. TL. 3 Gruplar şöyledir : I Birinci grup suni ipekli kumaşlar muhammen bedeli , Muvakkat teminat , Tl. II ikinci grup suni ipekli kumaşlar, Muhammen bedeli , Muvakkat teminat , III Yünlü kumaşlar muhammen bedeli , Muvakkat teminat , rv Çeşitli fantazi kumaşlar Muhammen bedeli , Muvakkat teminat , 4 Her grup ayrı ayrı ihale mevzuu olmakla beraber, müstakil ihale durumu bozulmadan, bir kaçz için aynı zamanda fiyat teklifinde bulunmak mümkündür. 5 Eksiltme şartnamesi ve ekleri (25, ) lira mukabilinde Yapı ve imar işleri Reisliğinden alınabilir. Numuneler Yeni Meclis binası işletme Fen Heyeti Müdürlüğünde görülebilir. 6 istekliler yeterlik belgesi almak üzere, eksiltmesine talip oldukları gruplardakı kumaşları temin edebileceklerini isbata yarar belgeler ve numunesine göre dolduracakları (Durum beyannameleri) ile birlikte, en geç 26/12/1960 Pazartesi akşamına kadar müracaat edeceklerdir. 7 Teklifler usulüne göre hazırlanmış olarak eksiltme günü saat 35 e kadar Komisyon Reisliğine verilecektir. 4692/4-2 Bakanlığımız inşaat Reisliği için iki aded aparatlı resim masası alınacaktır. Işın muhammen bedeli (5.200, ) beş bin İki yüz, geçici teminâtı (390, ) üç yüz doksan liradır. Eksiltme 21/12/1960 Çarşamba günü saat 15 te Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık eksiltme UBüUyle yapılacaktır. Bu işe <alt şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak temm edilebilir. isteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. 4758/1-1 Türkiye Çimento Sanayii T. A Ş. Umum Müdürlüğünden : Dövizi Şlrketimizce ICA dan temin edilmek suretiyle Magnezit Ateş Tuğlası ve buna uygun Magnezit harç satın alınacaktır. Ateş Tuğlası ve harca alt tekliflerin en geç 28 Aralık 1960 günü saat e kadar şirketimizde bulundurulması zaruridir. Bu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler şirketimizin Ankara Kavaklıdere'deki Merkebinden veya İstanbul irtibat Müdürlüğünden temin olunabilir. 4C Fabrikalarımız için 300 ton Sllpeps satın alınacaktır. 2 Mezkûr malzemeye ait idari ve teknik şartname mesai saatcrı dâhijıade Ankara'da Umum Müdürlük Ticaret Servisinden, Istanml'da Perşembe Pazarı Arapkayyum Sokak Güzel izmir Handaki irtibat Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 3 Tekliflerin engeç 16 Ocak 1Ö61 tarihine rasthyan Pazartesi Ünü saat 15 e kadat Ankara'da Umum Müdürlüğümüze verilmesi lamdır. 4711/4-2 1 Mevcut idari ve fenni şartnamesindekl vasıf ve esaslar dahilinde 3"50 ton ozaht kâğıdı açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. Tahmini bedeli , muvakkat teminatı 913,50 T.L. sidir. 2 Eksiltme ve ihale 21 Aralık 1960 Çarşamba gtinil saat 10,30 da Ankara-Yenişehir - Tuna Caddesi - Tuna Han Kat 3 de Karayolları Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. ŞartDameler aynı yerden bedelsiz olarak' alınabilir. Taliplerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuz veya mektupları ve diğer müspit evrakı ile birlikte Komisyona başvurmaları ilân olunur /4-4 Açık' eksiltmeye konulan mevzu Evrakı matbua baskı işi Marangoz daire testere tezgâhı alımı Miktarı 9 Kalem 1 Aded Tahmini bedeli Geçici teminatı 492, 562,50 Yukarıda cins, miktar vesairesî yazılı ihtiyaç mevzularının açık eksiltme u&ulü ile ihalesi 30 Aralık 1960 Cuma günü, birincisi saat 10 da, ikincisi II de Ankara - Yenişehir - Tuna Caddesi - Tıraa Han - Kat 3 de Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacağından taliplerin teminat ve istenilen diğer evrakıyle birlikte belirli gün, saat ve yerde bulunmaları, şartnamelerin aynı mahalden temin edileceği ilân olunur. 4710/4-2 Karayolları Atelye Müdürlüğünde Akköprü - Ankara Hurda oto dış lâstik satılacaktır ,75 lira muhammen bedelli 991 aded hurda oto dış lâstiği 2490' sayılı kanun gereğince kapalı zarf suretiyle satılacaktır. ihale 28/12/1960 Çarşamba günü saat İ5.30 da Atelye Müdürlüğü binasında yapılacaktır. Bu işin muvakkat teminatı (2.312,60) liradır. ihaleye ait şartname ve lâ'stik müfredat listesi bedelsiz olarak Atelye Müdürlüğünden temin edilebilir. isteklilerin ihale saatinden bir saat evvel (14,30) kadar teklif zarflarını ihale komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikme nazara alınmaz /4-3 Çorlu Asliye Hukuk Yargıçlığından: 959/338 Çorlu'nun Yenice Köyünden Mustafa Eroğlu tarafından Sanla Köyünden Murat Can, Rüstem Düzgün, Apsemit özyürek, Yusuf Karakaş, îlyas Sevinç aleyhlerine açmış olduğu men'i müdahale dâvasının yapümakta olan duruşma sırasında : Adresi meçhul olan Rüstem Düzgün'e iiânen gıyap kararı tebliğine mahkemece karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 7/2/1961 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması veya bir vekil göndermesi aksi halde gıyabında duruşmaya devam olunacağı lüzumu Hanen tebliğ olunur Karasu Asliye Kukuk Yargıçlığından : 960/190 Karasu'yun încill Mahallesinden elup halen nerede lduğu belli İmayan ibrahim oğlu Mustafa Karaman ile karısı Havva Gün Kara man vekil Halim Topaloğlu aralarında çıkan boşanma dâvasının duruşmasında : Dâvâlının 8/12/1960 tarihli oturumunda hazır bulunmadığından hakkında gıyap kararı çıkarılmasına karar, verilmiş olup ve yine duruşmanın bırakıldığı 19/1/1961 tarihinde gelmediği takdirde usulün 398 nci maddesi gereğince duruşmaya gıyabında bakılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4744

15 17 ARALIK 198 (Ream! GazeteT SaMfe: 2795 sn Ankara Defterdarlığından : Devlet Hava Meydanla! ı İşletmesi Gene! Müdürlüğünden : 1 Namıkkemal Mahallesi memur konutları ihtiyacı bulunan 200/500 ebadında 1100 M2 yerli pik radyotör dilimleri 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usuliyîe mubayaa edilecektir. 2 M2 si 106 liradan 1100 Ma muhammen bedeli liradır. Geçici teminatı Uradır. 3 Eksiltme 23/12/1960 tarihine rashyan Cuma günü saat 15 t Defterdarlıkta teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir. 5 Taliplerin 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden hazırlayacakları teklif mektupları, ticaret odası vesikası ve teminatları ile en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vâki gecikme kabul edilmez) lüzumu ilân olunur. DSÎ Umum Müdürlüğünden : 4601 /4-3 1 DSÎ IX. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan ,44 lira keşif bedelli Malatya - Darende grup köyleri içmesu inşaatı ihaleye konulmuştur. 2 İhale : 27/12/1960 -Salı günü saat 15 de Ankara'da, Kavaklıdere Bestekâr Sokak No. 72 de DSÎ îçmesuları Dairesi Reisliği binasında toplanacak olan DSÎ ihale Komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 îhale tasarısı ve ekleri 19,00 lira bedel mukabilinde DSÎ îçmesuları Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 4 İsteklilerin, idareden alarak dolduracakları; teknik personel, plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile DSl mütaahhitlik karneleri, karneleri yoksa idareden alıp dolduracakları iş beyannamesini ve bu beyannamede yazılı işleri tevsik eden evrakı mtisbltelerini, ihaleye iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 5 İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin, 21/12/1960 Çarşamba akşamına kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan bir dilekçe ile DSl İçmesularç Dairesi Reisliğine müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. Bu tarihten evvel ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez. İstekliler, belge alıp almadıklarını 23/12/1960 Cuma sabahından itibaren Îçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat edip öğrenebilirler. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 6 İhaleye girmek İsteyen şahıs ve şirketlerin DSl Umum Müdürlüğüne ,22 Uralık geçici teminat vermeleri lâzımdır. 7 İsteklilerin, teklif zarflarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 dakika evveline kadar DSÎ İhale Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden : 4693/2-2 C i n s i Kilo Fiyatı Tutan M. Tem. Düşünceler Beyaz peynir ,00 180, ,00 21/12/1960 Çarşamba saat 11 de kapalı zarf Yumurta Ad ,50 21/12/1960 Çarşamba saat 11 de açık 1 Ankara Numune Hastahanestaln İhtiyacı için lan foeyaz peynir ve yumurta eksiltmeye konulmuştur. Beyaz peynire talipler kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarım belli gün ve saatten bl'r saat evveline kadar komisyona vermeleri. 2 Yumurtaya taup olanlar ticaret odası vesikası, teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte belli gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 3 _ Postada vâki gecikmeler kabul edilmez ve şartnameler her gün Hastahane İdaresinde görülebilir. 4569/4-4 1 Bursa'da yaptırılacak pist tamiratı işi kapalı zarf usuliyle { eksiltmeye çıkartılmıştır. 2 Keşif bedeli ,50 lira, olup geçici teminatı , lira- I dır. Geçici teminat Genel Müdürlük veznesine veya T. C. Banf kasındaki 57 sayılı hesaba yatırılacaktır. 3 Bu işe ait koşjf ve şartnameler Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinde, İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğün- de, Bursa'da Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 4 Bu işin eksiltmesi 19/12/1960 tarihine tesadüf eden Pazartesi 8 günü saat 15 te Ankara Kıaılay İnkılâp Sokaktaki Genel Müdürlük bi- I nasmda Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 5 İsteklilerin bir defada , liralık bir inşaat işini yap- I tıklarını gösterir belgelerim en geç 15/12/1960 günü saat 17 ye kadar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe ibraz ederek, alacakları ehliyet vesikalarını, 1960 yılı ticaret odası vesikasını, teminat mektubu ile birlikte hazırlıyacakları kapalı zarfı eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanına vereceklerdir. 5 İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzelkişi olması şarttır, (özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez) 7 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 4634/4-4 1 İdaremiz ihtiyacı İçin 4 aded Voltaj Regülatörü kapalı zart usulü ile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedeli lira olup geçici teminatı liradır. İşbu tominat T. C. Bankasındaki 57 sayılı hebabımızs veya İdaremiz veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 3 Eksiltme 28/12/1960 tarihine tesadüf eden Çarşamba güni saat 15 de Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komiyonunda ya pılacaktır. 4 Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzemı Dairesi Reisliğinde, İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğün de görülebiur. 5 İsteklilerin belirli günde ihale saatinden bir saat evvel usulü ne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını sözü edilen Komisyona ver meleri şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Ankara VallUğindea: r 4704 / 4-2 Ankara Etimesgut Kızılay Deposunda mevcut ton süt tozı nun, Hakâri ve SUrt vilâyetleri hariç diğer 65 vilâyet merkezine nak işi kapalı zarf usuliyle eksütmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli ,85 lira olup geçici teminat 2.994,50 Uradı İhalesi 20/12/1960 Salı günü saat 15,30 da Vilâyet Sağlık ve Sosyal Ya: dım Müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır Şartnarr ve diğer lüzumlu evrak Vilâyet Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne görülür. İsteklilerin bellru gün saat 14,30 a kadar teminat makbuz vej mektubu, ticaret odası vesikası ve şimdiye kadar en az bu miktarda b nakliye işini muvaffakiyetle yapmış olduklarını tevsike medar olacs belgelerini havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarım Komlsy< Başkanlığına vermeleri. Poatada vâki olaeak geelkmelar kabul edilme*. Ankara İmar Müdürlüğünden : Aşağıda numarası yazılı ada ve parseli 4540/4-4 ihtiva eden No. plândan bir kopye Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. ÜgıUlere duyurulur. Kadastro ada ve parsel No / 1-1

16 Saiufe: 2796 (Resmî GtaeteJ 17 ARALIK 19«Petrol Dairesi Reisliğinden : Vize Asliye Hukuk Yargıçlığından : California Asiatic Oil Company ve Texaco Overseas Petroleum Company Şirketleri, II No. lu Ankara bölgesinde 20/12/1957 ve 23/12/1957 tarihlerinde müştereken iktisap etmiş oldukları AR/CAO - TOP/464, 465, 466, 467, 468, 469 ve 4"*70 hak sıra numaralı yedi aded petrol arama ruhsatnamelerini terk için 6/12/1960 tarihinde talepte bulundukları Petrol Nizamnamesinin 25 İnci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur Türkiye Petrolleri Anonim' Ortaklığı, aşağıda müfredatı gösterilen 3 aded petrol arama ruhsatnamesinin taallûk ettiği sahaları 8/12/1960 tarihinden itibaren terk etmiş bulunmaktadır. Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı petrol hakkı sahibi şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesi hususunda şikâyeti olanların ilân tarihinden itibaren bir yıl zarfında dairemize müracaat etmeleri ilân olunur. Bölgesi V No. lu Siirt Urfa VI No. lu Gaziantep Terkedilen petrol arama ruhsatnamelerinin Ruhsat Vilâyeti Hak sıra No. No. Sanayi Bakanlığından : AR/T P O /356 AR/T.P.O./357 AR/T.P.O./ tarihi 13/4/ /224 Davacı Vize'nin Sergen Nahiyesinden Naci Çetiner vekili Vize,de Avukat Şaban Aksulu tarafından dâvâlı Vize'nin Sergen Nahiyesinde mukim Hayriye Çetiner aleyhine ikame eylediği boşanma dâvasının muhakemesi sırasında : Dâvâlı Hayriye Çetiner'in ikametgâhının meçhuliyetl sebebiyle Hanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 21/12/1960 tarihli duruşmaya gelmediği takdirde davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur imroz Asliye Hukuk Yargıçlığından : 1960/54 Davacı Eleni Çapar tarafından tstlrati Çapar aleyhine açılan evlenmenin feshi ve iptali dâvasının duruşması sonunda : Çanakkale Vilâyetinin imroz Kazası Tepe Köyünün hane No 6, cilt No. 6 ve sahife No 4 de kayıtlı Cramatikos kızı Eleni Çapar ile Yorgi oğlu Istirati Çapar arasındaki evlenme aktinin feshine dair mahkememizden sadır olan 28/11/1960 tarih ve 1960/54-68 sayılı kararın adresi meçhul bulunan dâvâlı Istirati Çapar'a Tebligat Kanununun 28 ve mütaakıp maddelerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur Vilâyeti Kazası Nahiye Köyü veya Mevkii Madenin cinsi No. su S a h i b i Niğde Ulukışla Çiftehan Alihoca Krom 48/12 Esma /Çakın Bor Kemerhisar Hallaç Demir 48/16 ismail Karaduman Ulukışla Çiftehan Horuz Krom 48/18 Sabri öncü Çamardı Eynelli Demir 48/21 Emin Yalçın Dündarlı Manganez 48/22 Mustafa Kolay Dündarlı Demir 48/23 Mustafa Kolay Aksaray Hanobası Acıpınar Linyit 48/25 Mehmet Altınok Şıhlar Şıhlar Demir 48/26 Refik Levent Eski ve Yeniğümüş Amyant 48/27 Mustafa Durukan Eski ve Yeniğümüş Krom 48/28 Melek Yüce Yeniğümüş Baryum 48/29 Mustafa Durukan x Yeniğümüş Çinko 48/31 Mustafa Durukan Çamardı Bademdere Kurşun 48/32 Halis Sungur Bor Kemerhisar Yayla Antimuan 48/34 Henza Aynur Türkkan Bor Kemerhisar Halaç Manganez 48/35 Henza Aynur Türkkan Ferhenk Demir 48/37 Refik Levent Ferhenk Demir 48/38 Refik Levent Eskiğümüş Demir 48/39 Yegenay inşaat Kol. Şti. Orhaniye Demir 48/46 Surure Nakipoğlu Aksaray Akhisar Linyit 48/40 A Kuddusi Köse Eskiğümüş Manganez 48/43 Ratip Erdoğan Ulukışla Çiftehan Koçak Demir 48/44 Dümeks Tic. Türk Ano. Şti. Ulukışla Çiftehan Elmalı Grafit 48/45 Ramazan Erdoğan Çamardı Yeniköy Demir 48/47 Surure Nakipoğlu Çamardı ören Demir 48/48 Surure Nakipoğlu Çamardı Bayemdere Kurşun 48/49 Mehmet Levent Şıhlar Demir 48/50 Süleyman özdoğan Çamardı Yelatan Demir 48/51 Esat Sevinç Çamardı Yelatan Manganez 48/52 Göksu Maden ve Sanayi Anonim Şti. D Ulukışla Hacıbekirli Linyit 48/58 Baki Tunçkanat Gelverl Mandana Kükürt 48/59 Mehmet Altınok Eskiğümüş Kurşun 48/60 Medıha Derman Çamardı Sulucaova Çinko 48/61 Kenan Ecemiş Dikilitaş Çinko 48/62 Nerime Altan Hacıbeyli Çinko 48/63 H. Ömer Karkanç Çiftehan Çiftehan Horoz Demir 48/64 Esma Çakın Ulukışla Çiftehan Alihoca Demir 48/65 Esma Çakın Ulukışla Kılan Amyant 48/66 Cafer Levent Eskiğümüş Demir 48/73 Pervin Esenkova Çiftlik Kitreli Krom 48/75 Belkıs Alpaslan Eskiğümüş Kurşun 48/76 M Ali Derman Eskiğümüş Kurşun 48/77 Medıha Derman Çamardı Burç Linyit 48/80 Mehmet Levent Mevkii, numara, sahip ve ihtiva ettikleri maden cinsleri yukarıda yazılı arama ruhsatnameleri maden Kanununun 42. maddesine göre hükümden sakıt olmuşlardır. Talep edilecek maden cinsinin 7426 sayılı kanuna göre M. T. A. Enstitüsü lehine takaddüm hakkı tesis olunabilecek maden cinsinin aynı olması halinde, aşağıdaki tarihe kadar bu maden cinsi için mezkûr kanuna tevfikan Enstitü lehine teessüs edebilecek takaddüm hakkı sahası dâhilinde kalan kısımlar hariç olmak kayıt ve şartiyie yukarıda bulunan bilûmum ruhsatname sahaları için yeniden yapılacak müracaatların 3/5/1961 tarihinden İtibaren kabul edileceği ve alâkalıların ruhsatname sınırlarım Vilâyet irtibat Memurluğundan öğrenebileceği ilân olunur Başbakanlık Devlet Matbaası

17 17 Aralık 1960 RESMİ GAZETE Sayı:10683 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa 160 Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun Sayılı Temsilciler Meclisi Seçimi Kanununun 26 ncı Maddesi Gereğince Adalet Bakanlığı Kurulu Tarafından Tanzim Edilen İzahname 2 Tayinler İçişleri Bakanlığına Dair Tayin 10 Çalışma Bakanlığına Dair Tayin 12 İlanlar 13 ithalât işlerine dair Sirküler

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 211, ANKARA Özet 21 yılı sıcaklıkları normallerinin 2,39

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 517 İl Sayısı 81 İlçe Sayısı 276 03.11.2014 İL VE İLÇELER HİZMET BİRİM SAYILARI ADANA 9 ADANA TÜM İLÇELER 1 ÇUKUROVA

Detaylı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 1 100150486 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR A. DROGI TRANZYTOWE (do i z Turcji) (1) Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapıları - Sarp, Türkgözü, Dilucu, Gürbulak, Aktaş Sınır Kapısı E.80;

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir.

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. 1 PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ ÇELTİK SEKTÖRÜ RAPORU İLÇELERE GÖRE DAĞILIM DEĞERLENDİRME (2009-2010) Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. Ekili Alan 2009 yılına kıyasla

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KURUM VERİSİ HATALI BULUNAN KURUMLAR LİSTESİ 1 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 86,38341 87,59066 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 87,38906

Detaylı

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2015) 2.183.167 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2015) 1.960 10. İşyeri Sayısı (SGK - 2015) 39.506 8. İstihdam (SGK - 2015)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

01. YER. 02. YER. 03. YER. 04. YER. 05. YER. 06. YER. 07. YER. 08. YER. 09. YER YER.

01. YER. 02. YER. 03. YER. 04. YER. 05. YER. 06. YER. 07. YER. 08. YER. 09. YER YER. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 185 143 163 182 196 222 243 241 225 2016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 3 3 4 2 4 1 7 7 7 55 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (KKTC UYRUKLU) 4 6 6 1 4 1 1 3 ----- 6 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN 3814545 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH 1 4587 6003 3814547 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ PSİKOLOG(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7) AÇIKLAMA: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih edecek öğrenciler yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte eğitim-öğretim göreceklerdir. SIRA 1 ADANA CEYHAN 24650 Anadolu İmam

Detaylı

Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İSİMLERİNE İLİŞKİN LİSTE ESKİ ALAN DAL ADANA CEYHAN 962412 Ceyhan Anadolu Sağlık Meslek Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Ebe Yardımcılığı ADANA CEYHAN 962412 Ceyhan Anadolu Sağlık Meslek

Detaylı

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ Bitiş Yılı CEZA İNFAZ KURUMLARI TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KUR. TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 1982K010400 2008'den Sonraya Kalanlar 34.200

Detaylı

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ No Ad Tip İlçe İL 1 BESNİ- MERKEZİ BESNİ ADIYAMAN 2 GÖLBAŞI- MERKEZİ GÖLBAŞI ADIYAMAN 3 KAHTA- MERKEZİ KAHTA ADIYAMAN 4 BAŞMAKÇI- MERKEZİ BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR 5 BOLVADİN- MERKEZİ BOLVADİN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE LİSTESİ ADI ADAY 1 ADANA SEYHAN 9360 Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi KIZ/ERKEK İngilizce 90 78 12 407.505 2 ADANA CEYHAN 2868 Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10101 ADANA Aladağ 1 10108 ADANA Pozantı 1 10201 ADIYAMAN Besni 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10205 ADIYAMAN Kahta 1 10208 ADIYAMAN Tut 1 10310 AFYONKARAHİSAR Hocalar 1 10314 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 1 10317

Detaylı

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA TI VE GÜZERGAHI 10/11/2017 14:48:29 FİRMA ÜNVANI : METRO TURİZM SEYAORGANİZASYON VETİCARET A.Ş. BELGE ADRES GEÇERLİLİK TARİHİ : İST.U-NET.D1.34.540 : : BÜYÜK OTOGARI B2 GEÇİŞ BLĞ.

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Yabancı Dili

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Yabancı Dili Okul Adı Okul Türü Alan Adı Yabancı Dili Tercih Kodu 29823 29824 20907 20923 25634 25641 25645 27117 27118 27119 27121 27122 29828 29817 24710 27244 27248 27252 25227 25230 27259 27270 20287 20300 26884

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ 5624131 ADANA CEYHAN DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624133 ADANA ÇUKUROVA DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624135 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK ODYOMETRİ ADANA

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO ADI SOYADI Unvanı İli Görev Yeri Unvanı İli Görev Yeri KAYSERİ DEFTERDARLIĞI 1.KOM.TUGAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 30/09/2013 TARİHİNDE YAZILISI, 04/11/2013-06/12/2013 TARİHLERİ ARASINDA HİZMET İÇİ EĞİTİMİ, 03-06/02/2014 TARİHLERİ ARASINDA SÖZLÜSÜ YAPILAN LÜĞÜ, VE LÜĞÜ SINAVINDA BAŞARILI OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans)

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans) KURUM ADI KADRO ADI 3241011 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST (ADANA-TKHK-TAŞRA) 1 0 54,674 54,674 3241013 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE (ADANA-TKHK-TAŞRA) 5 0 77,329 86,769

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI

PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI ÜNİVERSİTE ADI İLİ TÜRÜ MESLEK YO ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI ÖĞRENİM TÜRÜ OGR. SÜR. PUAN TÜRÜ Özel koşul ve Açıkla. GENEL YERLEŞ KONTE EN NJAN 2013 MİN.PUAN HANGİ PUAN İLE ALIM YAPILMIŞ Karabük

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2007 OKS - SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ

2007 OKS - SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE LİSTESİ ADI 1 ADANA SEYHAN 5316 Labaratuvar Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Teknisyenliği KIZ/ERKEK İngilizce 24 21 3 328.498 2 ADANA SEYHAN 5331 Labaratuvar Sağlık Meslek Lisesi

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ DİŞ PROTEZ ALANI MEZUNLARININ EK PUANLARI İLE YERLEŞEBİLECEKLERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ DİŞ PROTEZ ALANI MEZUNLARININ EK PUANLARI İLE YERLEŞEBİLECEKLERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ DİŞ PROTEZ ALANI MEZUNLARININ EK LARI İLE YERLEŞEBİLECEKLERİ ÖN LİSANS LARI I AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 100150714 DEVLET ABANT İZZET BAYSAL Ü M.T. SAĞLIK HİZMETLERİ YGS-2 306,39754

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp 4-5 Şubat 2013 Hopa si/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş si/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp si/ Nevşehir 4-5 Şubat 2013 Ataköy 5. Kısım si/ İstanbul 4-5 Şubat

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet ADIYAMAN MYO Aşçılık YGS-4 243,000 268,133 45 3A ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Devlet ADIYAMAN MYO Aşçılık İÖ

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI

İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Tercih Yabancı Okul Adı Kodu İLLERE GÖRE FEN VE SOSYAL LİSELERİ TABAN-TAVAN PUANLARI Dili Öğretim Süresi ADANA / CEYHAN / 26664 Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen ADANA / KOZAN / 24697 Kozan Fen ADANA /

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU YER SEÇİMİ KAMULAŞTIRMA PLANLAMA ALTYAPI İNŞAAT İŞLETME OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU OSB AŞAMASI (ADET) OSB ALANI (HEKTAR) OSB AŞAMASI (ADET) ORAN (%) 6 22 19 34 206 287,00 1.588,00 2.942,58 2.759,00 5.336,68

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 204 yılı Görevde Yükselme Sınavı Şef kadroları için tercih ve atama işlemlerine ilişkin duyuru 02/0/205 tarihinde Kurumumuz

Detaylı

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 17.000,00 Adana Çukurova Devlet Hastanesi (s) Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 91.862,80 Adana Devlet Hastanesi

Detaylı

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ Danesi Yağlığa MERKEZ 1.319.735 136.720 13,5 17.775,8 17.775,5 0 yağı 1 Kg. yağı İçin Danesi GEMLİK 2.254.000 0 5,0 11.270,0 10.500,0 MUDANYA

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2014561 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (MERKEZ BOLU) GİH 8 1 3163 3173 3179 3183 3248 3249 3253 2014563 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2015/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM KURUM KODU

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2015/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM KURUM KODU TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2015/2) /POZİSYON ÇE 210010001 33594 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur BOLU MERKEZ Merkez GİH 10 Önlisans 1 3043

Detaylı

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 181 - Adana Numune Hastanesi 6.373,00 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 182 - Ruh Sağlığı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29 Aşağıda yer alan birimlere ilişkin bilgiler 22/01/2016 tarihi itibarıyla derlenmiştir. Listede yer alan birimlerin taşınır hesapları, say2000i ve SGB.net sistemi arasındaki tutarlar uyuşmamaktadır. Aşağıda

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı