Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor. Türk Ekonomi Bankasý, SMS ve WAP bankacýlýðý hizmetleri veriyor. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL HÝZMETLERÝ Superonline, Yahoo! Europe ile içerik anlaþmasý yaptý. KoçSistem, SAP iþbirliðiyle uygulama servis saðlayýcýlýðý hizmeti veriyor. Sonera Zed, Turkcell abonelerine SMS bazlý bilgi hizmeti sunuyor. Ýxir 2001 yýlý stratejilerini açýkladý. TELEKOMÜNÝKASYON Ericsson un mobil Ýnternet platformu Crea-World faaliyetlerine baþladý. ÝÞ-TÝM in GSM operatörü Aria hizmete açýldý. Aycell altyapý ihalesini Ericsson ile Siemens kazandý. Türk Telekom Ýnternet eriþimi hizmetlerinde ISS lere rakip oluyor. YAZILIM / DONANIM Arena ve Horoz Lojistik iþbirliðine gidiyor. Ýncubatr ýn ilk Ýnternet giriþimi Klikfilm Mart ayýnda açýldý. Microsoft ve Intel, e-club ý kurdu. HOLDÝNG / ÞÝRKET HABERLERÝ Koç Topluluðu Elektronik Dönüþüm 2003 projesini açýkladý. Merhaba, Bültenimizin ikinci sayýsýyla sizlere yeniden merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bu sayýmýzda da Türkiye de Ýnternet ve bilgi teknolojilerini stratejik amaçlý kullanan þirketleri ve Ýnternet bazlý yeni iþ giriþimlerini deðerlendirmeye devam ediyoruz. Ýnternet in iþ geliþtirme yöntemi ve verimlilik artýþý saðlayan bir strateji olarak son yýllarda Türk iþ dünyasýnýn gündemine yerleþtiðini gözlemliyoruz. Þirketler bu alana ciddi miktarda insan, teknoloji ve finans kaynaðý aktarýyorlar. Bilgi teknolojilerinin ve Ýnternet in, müþteri iliþkileri, pazarlama, tedarik zincirinin bütünleþtirilmesi, yeniden yapýlanma gibi pek çok alanda baþarýyla uygulanmasýnýn örneklerini görmeye baþladýk. Son aylarda yaþadýðýmýz ekonomik zorluklarýn etkisiyle bu süreçlerin yavaþlayacaðý düþünülse de, aslýnda Ýnternet in saðladýðý iþ ve verimlilik artýþýna daha çok ihtiyaç duyacaðýmýz bir döneme giriyoruz. Bültenimizden faydalanmanýz dileðiyle. MEDYA / REKLAMCILIK Cumhuriyet Gazetesi web sitesi abonelik sistemine geçti. Medyatick, AdPepper ile çarpraz satýþ anlaþmasý yaptý. ÝNTERNET GÝRÝÞÝMLERÝ Kimya-Plastik e-pazaryeri ChemOrbis açýldý. Alýþbaðýþ, sivil toplum kuruluþlarý için 4.5 milyar lira baðýþ yarattý. SAÐLIK Saðlýklý yaþam portalý ailem.com açýldý. EÐÝTÝM Bilgi Üniversitesi e-mba programý Türkçe eðitime baþladý. HUKUK BSA kopya yazýlýmý önlemek için yeni kampanya baþlattý. CEMÝYET HABERLERÝ Net topluluðu sitesi internetvadisi.net açýldý.

2 otomotiv Otomotiv sitesi Otomax.com kullanýma açýldý. Türkiye'nin ilk otomobil referans sitesi olarak tanýtýlan otomax.com, Borusan Holding'e baðlý olarak çalýþan Borusan Elektronik tarafýndan kuruldu. Otomax, araç satýn almak isteyen müþterilerle, bu araçlarý satmak isteyen üretici, bayi ve distribütör kanallarýný, taþýt kredisi sunan finans kuruluþlarýný ve araç sigortasý þirketlerini Ýnternet üzerinde bir araya getirme amacýyla kuruldu. Bu aþamadan sonra iþlemler alýcý ve satýcý arasýnda gerçekleþiyor, sitede doðrudan satýþ yapýlmýyor. Her marka ve kategoriden tüm otomobil üreticileri ve bayilerin katýlýmýna açýk ve tarafsýz kalmayý amaçlayan Otomax, Ýnternet üzerinden otomobil alýcý ve satýcýlarý arasýndaki bilgi akýþý ve iletiþimini saðlýyor, bayi ve ithalatçýlar için efektif bir satýþ kanalý oluþturuyor. Yönetim danýþmanlýðý firmasý Bain Cuneo Associate in iþbirliðiyle geliþtirilen projede, yazýlým altyapýsý Syntel Inc. tarafýndan hazýrlanmýþ. Sermaye yapýlanmasý ve organizasyonu ile Borusan Oto ve Borusan Otomotiv'den baðýmsýz bir yapý taþýyan Otomax, 21 kiþilik bir kadroyla çalýþýyor. Otomax'in Bayi-Müþteri Referans Sisteminde, müþteri otomobil talebini online olarak Otomax'a iletiyor. Uygun araç alternatifleri Otomax tarafýndan müþteriye bildiriliyor. Müþterinin seçiminden haberdar edilen bayi müþteriyi arýyor. Bayi-Bayi Referans sisteminde ise üye bayiler otomobil taleplerini Otomax'a online olarak iletiyorlar. Otomax uygun araç alternatiflerini bayiye bildirerek taraflar arasýnda iletiþim kurulmasýný saðlýyor. Otomax, Müþteri-Müþteri Referans Sistemiyle de müþterileri buluþturuyor. Müþteriler, bayiler kadar kapsamlý arama yapabiliyor. Verilen ilanlar kýsýtlý bir süre için sadece üye bayiler tarafýndan görülebiliyor, daha sonra kullanýcýlara açýlýyor. Otomax, sitede arama yapan her müþterinin baþvurusuna sekiz iþ saati içinde cevap verilip verilmediðini takip ederek, sistemin düzenli iþlemesini saðlýyor. Otomax.com, 3.5 milyon farklý kullanýcýya ulaþarak, sanal ortamda 100 bin otomobil satýþýna aracý olmayý, ikinci el otomobil pazarýnýn %25 ine aracýlýk etmeyi hedefliyor. Otomobil ticaretinde alýcý ve satýcýlar arasýnda doðrudan iletiþim saðlayan referans sitelerine, kullanýcýlar genelde çok raðbet ediyor. Bu tür giriþimler, üretici ve distribütörlere rakip olmadýklarý, aksine yeni ve ikinci el otomobil satýþlarýný arttýrýcý etkileri olduðu için üreticiyle ve diðer daðýtým kanallarýyla iþbirliði içinde oluyorlar. Bu açýdan deðerlendirildiðinde otomax.com un iþ modeli umut vadediyor. Proje oluþturulmasýnda stratejik planlama ve sürekli proje ekibi kurulmasýna önem verilmesi, Borusan Elektronik tarafýndan gerçekleþtirilen bu yatýrýmýn uzun vadeli olabileceðini gösteriyor. finans Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor. Garanti Bankasý nýn yeni hizmetiyle müþteriler, Garanti Ýnternet Þubesi nden hisse senedi iþlemlerini seçerek, hisse senedi fiyatlarýný gerçek zamanlý olarak öðrenip, istedikleri hisse senedini kanunen belirlenen en düþük oran olan binde 2,1 iþlem komisyonu ile alýp satabiliyor. Ayný anda birden fazla hisse sendi için emir verip, emir düzeltmesi veya iptali yapabiliyor ve emirlerinin durumunu görüntüleyebiliyorlar. Ýnternet þubesi ile yapýlan iþlemlerde müþteri emirleri, Garanti nin yatýrým merkezlerinde sadece þubesiz bankacýlýk kanallarý için çalýþan müþteri temsilcileri aracýlýðý ile anýnda borsaya ulaþtýrýlýyor. Gerektiðinde müþteri temsilcisi sayýsý gün içinde artýrýlarak, þubesiz kanallara öncelik tanýnýyor. Garanti Yatýrým ýn Ýnternet üzerinden yatýrým hizmeti veren sitesi de ise Doðuþ Grubu nun çatýsý altýndaki finans kurumlarýndan Garanti Yatýrým, Garanti Bankasý, Körfezbank ve Osmanlý Bankasý na ait yatýrým fonlarýna tek adresten ulaþýlabiliyor. Daðýtým Kanallarý Yönetim Müdürlüðünden Burak Göçer in verdiði bilgiye göre, Garanti Bankasý Ýnternet hizmeti vermeye baþlayan ilk iki bankadan biri olarak, müþteri ihtiyaçlarýna etkin cevap verebilme yeteneðini üst düzeye çýkarmayý ilke edinmiþ. Garanti Bankasý Ýnternet þubesi, geniþ ürün yelpazesine sahip olmasýna raðmen, ürün çeþitliliðinin rakipleri tarafýndan kolay kopyalanabilir bir özellik olduðunun farkýnda. Bu yüzden, müþteriye katma deðer saðlayabilecek hizmetler sunuyor. 24 saat yardým masasý hizmeti ile Ýnternet i tamamlayan telefon, ATM, WAP gibi þube dýþý kanallarla bu ürün ve hizmetlerin desteklenmesi bu kapsamda düþünülebilir. Bu çalýþmalarýn sonucu olarak Garanti Bankasý'nda karþýlaþtýrýlabilir bankacýlýk iþlemlerinin %60'ý þubesiz bankacýlýk aracýlýðý ile yapýlmakta ve kayýtlý kullanýcý rakamýna ulaþýlmýþ. Garanti Bankasý, Ýnternet bankacýlýðý ile Garanti yi özdeþleþtirecek þekilde bu alana sürekli ve tutarlý yatýrýmlar yapmasýyla dikkat çeken bir kurum. Gerek Ýnternet hizmetlerinin ve arayüzünün sürekli geliþtirilmesi, gerekse Ýnternet i destekleyen yan hizmetlerin sunulmasý sitenin popülerliðinin ana nedeni olarak göze çarpýyor. Ýnternet bankacýlýðýnýn þubeden yapýlan iþlemlere göre çok daha düþük maliyetli olmasý, özellikle büyük bankalarýn bu alana yaptýðý yatýrýmlarýn geri dönüþünü saðlýyor. 2

3 finans Türk Ekonomi Bankasý (TEB) SMS ve WAP bankacýlýðý hizmetleri veriyor. Türk Ekonomi Bankasý (TEB) bireysel bankacýlýk çözümlerini bir araya topladýðý markasý Telepati ile, SMS ve WAP hizmetleri vermeye baþladý. Kýsa mesaj servisi (SMS) yoluyla üyelerinin cep telefonuna kredi kartý hesap ekstresi, fatura ödemeleri bilgisi, bireysel kredi taksidinden bir gün önce uyarý mesajý ve vadeli hesaplarda vade sonu uzatma uyarýlarý yolluyor. Telepati WAP ile gerçekleþtirilebilen iþlemler arasýnda ise hesap, portföy, döviz bilgileri, kredi kartý ve ihtiyaç, konut, taþýt kredisi faiz oranlarý gibi Telepati hizmetleri bulunuyor. Cep telefonlarýyla ya da diðer küçük ekranlý, düþük hafýza ve iþlemci kapasitesine sahip kablosuz cihazlarla Ýnternet e eriþmek, alýþtýðýmýz masa üstü Ýnternet eriþimi deneyimlerinden farklý. Bu alanda kiþiye özel bilginin ihtiyaç duyulan noktada ve mekanda sunulmasýna dayalý hizmetlerin ticari baþarý þansý olabilir. Bunlardan biri de bankacýlýk hizmetleri. Þimdiki durumda ise, cep telefonlarýndan Ýnternet e ulaþmak kullanýcý açýsýndan zengin ve kolay bir deneyim deðil. Düþük baðlantý hýzlarý, sýnýrlý içerik ve yüksek maliyet bunda önemli bir rol oynuyor. Ünlü kullanýlabilirlik uzmaný Jakob Nielsen tarafýndan Londra da gerçekleþtirilen araþtýrmada denek kullanýcýlarýn %70 i, bir haftalýk deneyimden sonra WAP kullanmak istemediklerini bildirmiþler. Kullanýcýyý bu sonuca ulaþtýran sebepler, istenen nitelikte ve hýzda bilgiye ulaþmadaki zorluklar, kötü tasarým ve yanlýþ bilgi mimarisi olarak tespit edilmiþ. Bu açýdan deðerlendirildiðinde, genel olarak Ýnternet kullanýmýnýn, daha özelde ise WAP uyumlu içeriðin az, telefon cihazýnýn ve iletiþim maliyetlerinin ise yüksek olduðu Türkiye de, bankalarýn mevcut WAP veya Palm bankacýlýðý yatýrýmlarýnýn daha çok geleceðe yönelik bir imaj yatýrýmý olduðunu düþünüyoruz. Ancak kýsa mesaj servisi üzerine kurulu hizmetlerin kullaným kolaylýðý dolayýsýyla Türkiye de daha etkili olduðunu ve müþteriye deðer kattýðýný belirtmeliyiz. internet eriþimi / portal hizmetleri Superonline, Yahoo! Europe ile içerik anlaþmasý yaptý. Superonline ve Yahoo! Europe arasýnda imzalanan anlaþmaya göre Superonline aboneleri, Yahoo! nun Yahoo! Mail, Yahoo! Messenger, Yahoo! Calender gibi kiþisel bilgi yönetimi hizmetlerine 2001 yýlý ilk çeyreðinden itibaren Türkçe olarak ulaþabilecekler. Bu içerik anlaþmasýnýn her iki web sitesine ek trafik saðlamasý bekleniyor. Superonline, ayrýca ABD li alan adý kaydetme firmasý Register.com ile yaptýðý anlaþma gereðince.com,.net ve.org uzantýlý alan isimlerini Türkiye de doðrudan satmaya baþlýyor. Detaylý bilgi adresinden alýnabilir. Bilindiði gibi Türkiye de.tr uzantýlý üst seviye alan adý kayýtlarý ODTÜ DNS Kurulu tarafýndan gerekli þartlara haiz olma koþuluyla veriliyor. Alan adlarýnýn belirlenmesinde izlenen politikalar ise adresinden öðrenilebilir. internet eriþimi / portal hizmetleri KoçSistem, SAP iþbirliði ile uygulama servis saðlayýcýlýðý hizmeti veriyor. KoçSistem ve SAP arasýnda yapýlan stratejik iþbirliði anlaþmasý doðrultusunda KoçSistem þirketlere, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) alanýnda uygulama servis saðlayýcýlýðý (ASP) hizmeti vermeye baþladý. Bu hizmetin sunulduðu ilk kurum Koç Grubunun yapý market sektörü þirketi Koçtaþ oldu. Koçtaþ 2000 yýlýnýn þubat ayýnda Ýngiltere merkezli büyük bir yapý marketi zinciri olan B&Q ile %50 ortaklýk kurmuþtu. Dünya genelinde uygulama yazýlýmlarý alanýnda %36'lýk pazar payýna sahip olan SAP, geçtiðimiz eylül ayýndan itibaren, uygulama servis saðlayýcýlýðý hizmeti ile yazýlýmlarýnýn kiralanmasýna baþlamýþtý. Karmaþýk çözümler içeren ERP uygulamalarýnda donaným, iþletim sistemi, veritabaný, iletiþim aðý ve kullanýcý arayüzünden oluþan altyapýya ve bu yapýnýn idare ve bakýmýný yapacak kadrolara ihtiyaç duyuluyor. Bunun getireceði iþ yükü ve maliyetle uðraþmak istemeyen pek çok þirket için uygulama servis saðlayýcýlýðý iyi bir çözüm yöntemi olarak karþýmýza çýkýyor. Proje kapsamýnda KoçSistem in donaným tarafýnda SAP nin ilk iþ ortaðý olduðu, ASP hizmetleri için gerekli veri merkezini kurduðu ve sistem entegratörü olarak ASP iþletiminde teknik destek saðlayacak uzmanlýk kadrolarýný oluþturduðu bildirildi. KoçSistem Genel Müdürü Bülent Gönç, ASP modelinin oluþturulmasý amacýyla 1 milyon dolara bilgi-iþlem merkezi kurduklarýný, Koçtaþ a verilen üç yýllýk hizmetin karþýlýðýnýn da 1 milyon dolar olduðunu kaydetti. Gerekli uzman iþgücünün hizmet þirketlerinde temin edilmesi sonucunda, þirketlerin esas faaliyet konularýna odaklanmalarýný saðlayan ASP, %25-50 ye varan oranlarda verimlilik saðlýyor. ASP, ilk yatýrým maliyetlerini düþürerek özellikle küçük ve ortak ölçekli firmalar için sistem kullanýmýný olanaklý hale getiriyor. Ayrýca, tek elden alýþveriþ ile ölçeklenebilirlik ve tahmin edilir bütçe kullanýmýna olanak yaratýyor. Bu açýdan uygulama servis saðlayýcýlýðý servislerinin Türkiye de de yaygýnlaþmasýný olumlu buluyoruz. Ancak ASP uygulamalarýnýn baþarýsý iletiþim hatlarýnýn kalitesine, hýzýna ve maliyetlerine çok baðlý. Bu açýdan, Türkiye deki iletiþim hatlarýnýn düþük kalitesinin ve yüksek maliyetlerinin, uygulama servis saðlayýcýlýðýnýn geliþmesini yavaþlatacaðýný öngörebiliriz. 3

4 internet eriþimi / portal hizmetleri Sonera Zed Türkiye, Turkcell abonelerine SMS bazlý bilgi hizmetleri sunuyor. Sonera Zed, Finlandiya, Hollanda, Filipinler ve Singapur'dan sonra katma deðerli mobil bilgi hizmetlerini Türkiye'deki GSM kullanýcýlarýna da sunmaya baþladý. Sonera Zed, Turkcell in ortaklarý arasýnda yer alan Fin telekom operatörü Sonera nýn tamamýna sahip olduðu uluslararasý hizmet aðý bulunan bir þirket. Sonera Zed ile varýlan anlaþma sonucu Turkcell kullanýcýlarý, Zed mobil portallarýndan kýsa mesaj (SMS) ile sunulan bilgiye ulaþabilecekler. Bu bilgiler, son haberler, hava durumu, spor, borsa, döviz bilgileri gibi haber aðýrlýklý olabildiði gibi; cep telefonu için zil ve logo çeþitleri, oyunlar, fal ve fýkralar gibi eðlenceye yönelik de olabiliyor. Ayrýca, dört dilde sözlük, havayolu ve otel bilgileri, ulaþým, eczane adresleri, loto ve piyango sonuçlarý gibi pratik konular da Zed hizmetleri arasýnda yer alýyor. Mobil veri iletiþimi global iþ dünyasýnda son bir yýldýr üzerinde çok tartýþýlan bir konu olarak dikkatimizi çekiyor. WAP uygulamalarýnýn ticari olarak baþarýsýz kabul edilmesi, buna karþýn Japon telekom firmasý NTT DoCoMo nun baþarýlý bulunan i-mode uygulamasý, mobil ticaret gibi konular, hangi tür uygulamalarýn ticari olarak deðerli olabileceði tartýþmalarýný besliyor. Bu açýdan, Zed in katma deðerli mobil veri hizmetleri sunarken Türkiye de kabul gören teknolojik altyapý olan kýsa mesaj hizmetlerini tercih etmesini doðru bir giriþim olarak yorumluyoruz. SMS Türkiye de çok kullanýlan kablosuz hizmetler arasýnda. Buna bir örnek olarak Aralýk tarihlerini kapsayan 6 günlük bayram tatili süresince Turkcell abonelerinin toplam 110 milyon adet yazýlý mesaj gönderdiklerini hatýrlayalým. Avrupa mobil telefon operatörleri, bölgesel pazarýn doygunluða ulaþmaya baþlamasýyla gelecekteki gelirlerinde mobil Ýnternet in yerinin artacaðýný görmeye baþladýlar. Bu doðrultuda kablosuz veri hizmetleri vermek üzere portallar kuruluyor. Burada iki farklý model söz konusu: Birinci grubu oluþturan, içinde Sonera nýn da bulunduðu, Alman Deutsche Telekom, Ýngiliz Vodafone Group gibi operatörler, kullanýcýnýn eriþebileceði mobil içeriði kendi kontrollerinde sunmayý deniyorlar. Bu tavýr diðer þirketlerin pazara girmesini engelliyor. Vodafone un Vizzavi, Deutsche Telekom un T-Motion ve Sonera nýn Zed portallarý buna örnek. Telecom Ýtalia Mobile (TÝM) ýn desteklediði ikinci modelde ise bilgisayar tabanlý Ýnternet deneyimine benzer bir uygulama söz konusu. Bu modelde telekom operatörü kendisini bir içerik saðlayýcýsý olarak deðil, baðýmsýz portallarýn içeriðini kullanýcýya ulaþtýran bir aracý olarak konumlandýrýyor. Bir anlamda mobil Ýnternet servis saðlayýcýsý olma yolunda ilerlemiþ oluyor. Türkiye de bu süreçlerin nasýl yaþanacaðýný zaman gösterecek. Sonera Zed ve Turkcell in ortak giriþime ek olarak, özellikle Ýþ Bankasý ve Telecom Ýtalia nýn GSM 1800 operatörü Aria nýn kablosuz veri ve Ýnternet konularýnda ne tür çalýþmalar yapacaðý ve TÝM in global deneyimlerini Türkiye ye nasýl yansýtacaðý, Türkiye de katma deðerli mobil veri hizmetlerini belirlemede etkili olacak. internet eriþimi / portal hizmetleri Ýnternet servis saðlayýcýsý Ýxir 2001 yýlý stratejilerini açýkladý. Ýxir in Genel Müdürü Babür Özden Þubat ayý sonunda düzenlediði basýn toplantýsýnda þirketinin 2001 yýlý projelerini anlattý yýlýnýn kendilerine Ýnternet teki en önemli gelir kaynaðýnýn eriþim olduðunu gösterdiðini söyleyen Özden, eriþim fiyatlarýnýn artacaðýný, içerik hizmetlerinin bir kýsmýndan da abonelik ücreti almayý deneyeceklerini anlattý. Geçtiðimiz aylarda ticari açýdan verimsiz portallarýný kapatan Ýxir, e-ticaret giriþimi Zakki nin de faaliyetlerini durdurma kararý aldýðýný açýkladý. Özden, Zakki nin baþarýsýz olmadýðýný vurgulayarak, Ýxir olarak bir süre online perakendecilik sektöründe olmama kararý aldýklarý ve kaynaklarýný baþka noktalara kanalize etmek istedikleri için Zakki nin çalýþmalarýný durdurduklarýný kaydetti. Ýxir de þu anda, toplam Ýnternet reklam pastasýnýn beþte birine sahip olduðunu düþündükleri NTVMSNBC; 80 bin civarýnda sadýk üye tabaný olan Chivi; Procter&Gamble la arasýnda iki yýllýk bir promosyon anlaþmasý olan Chilek ve Nakitha portallarý yayýnlarýný sürdürüyor yýlýnda SMS bazlý mobil hizmetler verecek bir portal oluþturma çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Ýxir yönetimi, bu yýl içinde bir müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) projesi de baþlatacaklarýný belirtiyor yýlýnýn özellikle bireylere yönelik Ýnternet pazarýnýn ne pahasýna olursa olsun büyütülmesi amacýna dayalý kampanyalarýnýn, 2001 yýlýnda yerini daha planlý büyüme stratejilerine býraktýðý görülüyor. Ekonomik sorunlarýn da etkisiyle ISS lerin, esas faaliyet alaný ve temel gelir kaynaðý olan eriþim hizmetlerine döndükleri ve gelir getirici etkinliði bulunmayan portallar ile iþ giriþimlerini tasfiye ettikleri gözleniyor. Reklam harcamalarý kýsýlýyor, eleman sayýsýnda azaltmalara gidiliyor. Tanýtým yerine kullanýcýnýn deðer vereceði hizmetlerin seçilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi konularý öncelikle ele alýnýyor. Geçen yýl ücretsiz hale gelebileceði tahminleri yapýlan eriþim hizmetlerinin, bu yýlýn baþýnda yeniden baþ tacý edildiðini görmekteyiz. Müþteriyi faturalamanýn deðerli bir iliþki olduðunun yeniden fark edilmesi ve eriþim ücretlerindeki artýþ, servis saðlayýcý þirketler için 2001 yýlýnýn ana temasý olacaða benziyor. 4

5 telekomünikasyon Ericsson un mobil Ýnternet platformu Crea-World faaliyetlerine baþladý. Ericsson un Türkiye'deki mobil Ýnternet uygulamalarýnýn hayata geçirildiði bir araþtýrma- geliþtirme merkezi olarak konumlandýrdýðý Crea-World hem fiziksel hem de sanal ortamda kablosuz Ýnternet topluluðunun buluþma noktasý olmayý amaçlýyor. Teknik Müdür Cem Uður un e-posta aracýlýðýyla verdiði bilgilere göre Crea-World þu aþamada teknik, iþ geliþtirme ve pazarlama bölümlerini içeren 17 kiþilik bir ekipten oluþuyor. Bu ekip proje deðerlendirme ve planlama desteði, eðitim ve teknik altyapý hizmetleri veriyor ve uygulamalarýn denenebileceði teknik test olanaklarý sunuyor. Crea-World ün hedef kitlesi mobil Ýnternet sektöründe yer almak isteyen yazýlýmcýlar, içerik saðlayýcýlarý, mobil þebeke operatörleri, servis saðlayýcýlar, teknoloji þirketleri, kurumlar, giriþimciler, risk sermayedarlarý, proje ve fikir sahipleri olarak tanýmlanmýþ. Crea-World Ürün Müdürü Cenk Kýrbaþ merkeze ulaþan projelerin uygulamaya geçirilmesi için gerekli kriterleri þöyle sýralýyor: Pazar eðilimlerine uygunluðu, var olan teknolojilerin projenin hayata geçirilmesi için yeterli olmasý, zaman ve kaynak kullanýmý ve pazarda projede üretilen ürün ya da hizmete ihtiyaç olmasý. Crea-World fiziksel mekanýn yanýsýra web sitesi aracýlýðýyla da kablosuz Ýnternet konularýyla ilgili topluluk için global bir iletiþim ve etkileþim noktasý oluþturmaya çalýþýyor. Ericsson, Crea-World ün verdiði hizmetlerden ücret talep etmediðini, burada þekillenen projelerden de bir ortaklýk beklentisi olmadýðýný ifade ediyor. Bu açýdan, Ýnternet sektöründe alýþageldiðimiz kuluçka ve risk sermayesi giriþimlerden farklý. Ericsson, Crea-World bünyesinde geliþebilecek kablosuz veri ve mobil Ýnternet ürünleri ya da hizmetlerinden daha dolaylý bir fayda saðlamayý umabilir. Bu da temelde Türkiye de mobil Ýnternet pazarýný geliþtirmek ve bu pazar içinde Ericsson teknolojisiyle üretilen uygulamalarý, dolayýsýyla pazar payýný arttýrmak olarak özetlenebilir. Dünyada WAP uygulamalarý, GPRS ve 3G teknolojilerinin geleceði, kablosuz Ýnternet ve veri iletiþiminin baþarýlý iþ modellerine kaynaklýk edip edemeyeceði son bir yýldýr çok yoðun olarak tartýþýlýyor. Ancak bu tartýþmalarýn anlamlý olabilmesi için kablosuz Ýnternet uygulamalarýnýn ve içeriðinin çoðalmasý ve yaygýnlaþmasý, dolayýsýyla denenmesi gerekiyor. Bu çerçevede deðerlendirilirse, Ericsson un Crea-World giriþimini, hem Türkiye kablosuz Ýnternet pazarý açýsýndan hem de Ericsson un kendini pazarda konumlandýrmasý açýsýndan takip edilmesi gereken bir çaba olarak görüyoruz. telekomünikasyon ÝÞ-TÝM in GSM operatörü Aria hizmete açýldý. Türkiye Ýþ Bankasý ve Telecom Italia Mobile (TIM) in ortaklýðý ile ÝÞ-TÝM adý altýnda kurulan yeni GSM 1800 operatörünün hizmet ismi Aria olarak açýklandý. Türkiye'nin üçüncü cep telefon operatörü olarak çalýþmalarýna baþlayan Aria, numarasý ile hizmet veriyor. Öncelikle Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara da hizmete baþlayan Aria nýn hizmetleri ve tarifeleri 21 Mart ta yapýlan bir basýn toplantýsýyla açýklandý. Aria, ülke nüfusunun %50 sini iki yýl, %90 ýný ise beþ yýl içinde kapsama alanýna alacak þekilde çalýþmalarýný sürdürdüðünü açýkladý. Aria müþterileri aylýk sabit ücret ödemeksizin abonelik sözleþmesi yapabilecekler. Bir dakikalýk konuþma ücreti ise 280 bin lira olarak belirlendi. Aria da faturalý ve faturasýz hatlarýn alan kodu ayný. Eski hattýndan Aria ya geçmek isteyenler 0555 koduyla eski numaralarýný kullanabilecekler. Hizmet detaylarý adresinden öðrenilebilir. Ayrýca, ÝÞ-TÝM ve Siemens arasýnda imzalanan bir anlaþmaya göre, Aria nýn ürün ve hizmetleri Siemens Beyaz Eþya bayilerinde satýþa sunulacak. Aria nýn hizmete girmesi GSM pazarýnda fiyat ve hizmet bazýnda rekabeti hýzlandýracak. Örneðin Turkcell, Aria nýn hizmete girdiði gün, aboneleri arasýndaki görüþmeleri ucuzlatan BizbizeCell tarifesini kullanýma sundu. Türk Telekom un mayýs ayýnda hizmete girmesi beklenen GSM operatörü Aycell in de pazarda yerini almasýyla daha da artacak olan rekabetin, son kullanýcý için daha ucuza daha iyi hizmet anlamýna geleceðini düþünmekteyiz. Özellikle deprem vergileri sonrasý kullaným davranýþlarýna bakýldýðýnda, Türk cep telefonu kullanýcýsýnýn operatör seçerken fiyata çok duyarlý olmamasýna raðmen, telefonla konuþma miktarýnda bedel ödemeyi önemsediðini fark ediyoruz. Bu durumda operatörler arasýnda ciddi bir fiyat savaþý yaþanmayacaðýný, ancak tarifelerin dereceli olarak azaltýlmasý yoluyla kullaným miktarýnýn arttýrýlabileceðini öngörebiliriz. Aria nýn sabit ücret almama politikasýný ve Turkcell ýn 10 milyon abonesi arasýndaki kullaným ücretlerini azaltmasýný bu açýdan deðerlendirmek gerektiðini düþünüyoruz. Ayrýca Turkcell in yeni uygulamasýyla þebeke içi görüþmelerin þebeke dýþý görüþmelere göre ucuzlamýþ olmasýnýn, Turkcell in güçlü abone tabaný göz önüne alýndýðýnda, Aria nýn kýsa dönemde yaygýnlaþmasý önünde engel oluþturabileceðini tahmin edebiliriz. Ancak, Aria nýn Ýþ Bankasý nýn daðýtým kanallarýný ve Telecom Ýtalia nýn özellikle ön ödemeli hizmetlerdeki deneyimini kullanarak uzun dönemde Turkcell ve Telsim den pazar payý almasý mümkün görünüyor. 5

6 telekomünikasyon Aycell in altyapý ihalesini Ericsson ile Siemens kazandý. Türk Telekom'a baðlý olarak faaliyet gösterecek Türkiye'nin dördüncü GSM þebekesi Aycell'in altyapýsý için açýlan ihaleyi Ericsson ile Siemens kazandý. ANKA ajansýnýn haberine göre, yedi ille sýnýrlý olan 103 milyon dolarlýk proje kapsamýnda, GSM 1800 cep telefonu operatörünün baz istasyonlarýný Ericsson, santrallarýný ise Siemens kuracak. Konuya iliþkin sözleþme 14 Mart ta imzalandý. Türk Telekom tarafýndan uzun süre sonuçlandýrýlamayan, daha sonra da teknik koþullarýn deðiþmesi ve maliyetin düþmesi nedeniyle iptal edilen ilk ihaleden sonra açýlan bu yeni ihalenin dört günde tamamlanmasý sektörü þaþýrttý. Altyapý ihalesinin þartnamelerini 5 Þubat'ta daðýtmaya baþlayan Telekom, 15 Þubat'ta firmalardan tekliflerini aldý. 20 Þubat tarihinde de sonuçlarý açýkladý. Ýhaleye, ilk ihaleye çaðrýlan Ericsson, Nokia, Siemens ve Netaþ davet edildi, Alcatel Teletaþ ikinci ihalede devre dýþý býrakýldý. Ýptal edilen ilk ihalenin bedeli altyapý ve pazarlama yatýrýmlarý dahil olmak üzere 2.5 milyar dolardý. Ýhaleyi kazanan firmalarýn Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Muðla'da çalýþmalara baþlayacaklarý; Telekom un diðer illerde roaming anlaþmalarý ile hizmet vereceði belirtildi. Ýhaleyi kazanan firmalardan Ericsson'un, Turkcell'e altyapý hizmeti sunduðu ve diðer GSM 1800 operatörü Ýþ-Tim'in altyapýsýný da Siemens'le birlikte kurduðu biliniyor. Ericsson un Türkiye GSM pazarýnda Telsim dýþýndaki tüm firmalarýn altyapýsýný hazýrlayan þirket olmasý dikkate deðer. telekomünikasyon Türk Telekom Ýnternet eriþimi hizmetlerinde ISS lere rakip oluyor. Türk Telekom, Þubat ayýnda ISDN-BA, ADSL ve Turpak Ýnternet abonelik baðlantý ücretlerinde fiyat indirimine gitti. Buna karþýlýk özellikle Ýnternet servis saðlayýcýlara sunduðu kiralýk hat ve PRI hizmetlerine zam yaptý. Telekom daha önce de son kullanýcýya yönelik TTNet çevirmeli eriþiminin (146 servisi) aylýk tarifelerini indirmesi yüzünden ISS lerce keyfi davranmak ve tekel konumunu kötüye kullanmakla eleþtirilmiþti. Türk Telekom dan özel devrelere yapýlan zamlara iliþkin gelen yazýlý açýklamada, Ekim 1999 dan beri bu devrelere zam yapýlmadýðý; buna karþýn tüketici fiyat indeksinin %70.2 arttýðý ve devalüasyonun telekom yatýrým harcamalarýný etkilediði vurgulanýyor. Açýklamada ayrýca özel devre ücretlerinin Avrupa dan çok daha düþük olduðu söyleniyor. Ancak bu noktada Türkiye deki Ýnternet altyapýsýnýn Avrupa dakilerle kýyaslandýðýnda oldukça yetersiz olduðunu hatýrlamak gerek. ISS ler, Türkiye Ýnternet Servis Saðlayýcýlarý Derneði (TÝSSAD) aracýlýðýyla, Türk Telekom un, kendilerine nitelikli altyapý hizmetleri vermezken, son kullanýcýya yönelik hizmetlerinde fiyat indirimine gitmesini ve bunu aktif olarak pazarlamaya baþlamasýný rekabete aykýrý bularak, Rekabet Kurulu na götürme kararý almýþlardý. Kurul bu konuda ön soruþturma yapmaya gerek duymadan soruþturma açtý, ancak çalýþmalar henüz sonuçlanmadý. Türk Telekom un Ýnternet altyapýsý konusundaki tekel onumunun gerektirdiði sorumluluklarý yeterince yerine getirmemesi, Türkiye de Ýnternet in geliþmesinin önünde ciddi bir engel teþkil ediyor. Telekom un sahipliðindeki Ýnternet omurgasý TTnet in, kaliteli ve sürekliliðine güvenilir hizmet vermemesi, yurtdýþý çýkýþlarda yaþanan kapasite sorunlarý ve teknolojik geliþmelerin uygulanmasýndaki gecikme gibi sorunlar hem Ýnternet hizmeti sunan þirketlerini hem de son kullanýcýyý zorluyor. yazýlým / donaným Arena ve Horoz Lojistik iþbirliðine gidiyor. Arena, 2000 yýlýnda hayata geçirdiði, tedarikçi, müþteri ve hizmet saðlayýcýlarý tek bir bilgi ve hizmet platformunda topladýðý ArenaOpen projesi ile baþlattýðý sürece, þimdi de Horoz Lojistik ile gerçekleþtirdiði stratejik iþbirliði ile devam ediyor. Arena ile Horoz Lojistik arasýnda baþlatýlan iþbirliði ile Arena müþterilerine Ýstanbul içinde günde üç kez, saat garantili teslimat yapýlabilecek. Horoz Lojistik Arena müþterilerinden, Arena adýna ve Arena'nýn belirlediði koþullar dahilinde tahsilat yapmayý da üstlenmiþ bulunuyor. Bunun yaný sýra çevre illere (Kocaeli, Bursa, Eskiþehir, Adapazarý) saat garantili sevkiyat yapýlabilecek. Arena, Anadolu müþterilerini de hizmet kapsamýna alarak, Anadolu'daki bayilerine kargo sipariþlerini verecekleri firmayý seçme ve sipariþlerini verebilecekleri saatleri uzatabilme imkaný tanýyor. Ayrýca Þubat ayýndan itibaren arýzalý ürünlerin bayiden alýnarak tamir edilip, tekrar müþteriye teslim edilmesi ile iade ürünlerin toplanmasý hizmetlerinin de faaliyete girdiði bildirildi. 1.5 milyon dolarlýk bir hacme sahip olduðu bildirilen anlaþmayla Arena, tedarik zincirindeki hizmetlerin yerine getirilmesinde kullandýðý dýþ kaynaklarý da ArenaOpen la bütünleþtiriyor. Arena bu sayede maliyetlerini düþürerek kârlýlýðýný arttýrmayý amaçlýyor. Arena Bilgisayar ýn, operasyonlarýný SAP platformu üzerine taþýrken, þirketin tüm süreçlerini yeniden yapýlandýrmasý ve ArenaOpen adý verilen platformla, teknoloji ürünleri tedarik zincirini uçtan uca bütünleþtirmesi Türkiye deki B2B uygulamalarý için iyi bir örnek teþkil ediyor. Bu çalýþmalarýn Arena nýn sektördeki güçlü ve lider konumunu saðlamlaþtýracaðýný öngörebiliriz. 6

7 yazýlým / donaným Ýncubatr ýn ilk Ýnternet start-up giriþimi Klikfilm Mart ayýnda açýldý. Klikfilm Ýnternet üzerinde yeni pazarlama stratejileri arayýþýnda olan kurumlara, reklam ajanslarýna ve pazarlama kuruluþlarýna streaming media uygulamalarýný sunan, gerekli altyapý ve eðitim danýþmanlýðý hizmetlerini veren bir þirket olarak kuruldu. Streaming media ses, video ve diðer multimedya dosyalarýnýn Ýnternet te veya kurumsal intranetlerde bilgisayara yüklenmeden ve sabit disk içerisinde yer kaplamadan online izlenmesini saðlayan bir teknoloji. Örneðin, kendi intranet aðýnda online eðitim vermek isteyen bir kuruluþ, bu teknoloji yardýmýyla canlý ya da isteðe baðlý (on demand) olarak bunu gerçekleþtirebiliyor. Bir tekstil firmasý sitesinde defilesini yayýnlayabiliyor ya da yurtdýþýndaki örneklerde olduðu gibi bir müzik konseri Ýnternet üzerinden canlý olarak yayýnlanabiliyor. Bu teknolojinin kurumsal kullaným alanlarý arasýnda canlý ya da isteðe baðlý olarak yayýnlanan yeni ürün ilanlarý ve bildirimleri, yýllýk toplantý, konferans ve seminerler, yatýrýmcý haberleri, kurum içi veya kurumlar arasý eðitim çalýþmalarý sayýlabilir. Karakuþ, Türkiye de talepten yola çýkýlmadan ve gerçekçi gelir ve iþ modelleri ortaya koymadan, birbirine benzer çok sayýda Ýnternet giriþiminin ortaya çýktýðýný, bu giriþimlerin büyük kýsmýnýn baþarýsýzlýða mahkum olduklarýný söylüyor. Klikfilm, bu noktalara dikkat edilerek, kurumsal kullanýcýnýn talepleri doðrultusunda ve teknolojik altyapý aðýrlýklý bir hizmet vermek üzere kurulmuþ. Türkiye de kullanýcý tarafýndaki altyapý sorunlarý ile Ýnternet baðlantý hýzlarý ve bant geniþliði yapýsý, streaming media teknolojisinin kýsa vadede kullanýlabileceði alanlarý sýnýrlýyor. Bu açýdan, Klikfilm aslýnda yeni bir pazarý önce yaratmak sonra da bu pazardan pay almak zorunda olduðu için uzun bir yolun baþýnda görünüyor. Ancak dünyada hýzla geliþen bu teknolojinin Türkiye deki ilk sunucularýndan olmasý dolayýsýyla pazarda ilk olma avantajýna sahip. Ayrýca hedef kitle olarak son kullanýcýnýn deðil de þirketlerin seçilmiþ olmasý büyümeyi destekleyecek bir strateji olarak göze çarpýyor. Klikfilm gibi, sýnýrlarý iyi belirlenmiþ alanlarda, popülerlik kaygýsý gütmeden teknolojik altyapý hizmetleri veren, saðlam iþ modeline sahip Ýnternet giriþimlerinin artmasýný Türkiye Ýnternet inin geliþimi açýsýndan olumlu buluyoruz. yazýlým / donaným Microsoft ve Intel, e-iþ alanýnda rehber olmak amacýyla e-club ý kurdu. Klikfilm streaming media teknolojisinin kullaným alanlarýný tanýtma amacýyla isimli sitesini Þubat ayýnýn son haftasýnda kullanýcýya açtý. Eðlence içerikli bir site olan klikfilm.com, içerik olarak kýsa filmler, animasyonlar, oyunlar, alternatif klipler, þarký fallarý, röportajlar, egzotik geziler, unutulmaz futbol görüntüleri, tehlikeli sporlar, fragmanlar ve reklamlardan oluþuyor. Ayrýca, kullanýcýlar siteye gönderecekleri kýsa filmler, animasyonlar ve video klipler ile siteye katýlýmda bulunabiliyorlar. Sitenin amaçlarý arasýnda bu sayede bir net topluluðu oluþturmak da bulunuyor. Bu topluluðu oluþturan kayýtlý kullanýcýlar, belli profili hedefleyen reklam verenler için de iyi bir hedef kitle teþkil ediyor. Ýncubatr, Superonline ve Emit Capital tarafýndan fonlanan bir Ýnternet kuluçka þirketi olarak geçen sene kurulmuþtu. Baþkanlýðýný Gökhan Karakuþ un yaptýðý þirket, Türkiye ve çevresindeki dýþ pazarlarda baþarý potansiyeli olan Ýnternet projelerinin geliþimine ve þirketleþmesine olanak saðlayan yatýrým ve destek hizmetlerini sunuyor. Bu hizmetler, finansman, strateji ve iþ geliþtirme, pazarlama, organizasyonel iþler ve teknoloji konularýnda danýþmanlýk ile ofis ve teknik altyapý sunumu olarak tanýmlanabilir. Gökhan Karakuþ, Türkiye gibi risk sermayesi modelinin çok yerleþik olmadýðý geliþmekte olan ülkelerde kuluçka modelinin çok verimli sonuçlar doðurduðunu ancak Türkiye de bu alanýn kötü kullanýldýðýný belirtiyor. Ýnternet giriþimlerine destek verirken kullanýcý talebinden yola çýkmanýn ve Ýnternet altyapýsýna iliþkin hizmetler vermenin önemine deðinen Ýþlerini Ýnternet ortamýna taþýmak isteyen þirketlere destek verecek yeni bir giriþim Microsoft ve Intel tarafýndan baþlatýlýyor. e-club adý verilen e-iþ platformu, KOBÝ lere, büyük ölçekteki þirketlere ve Ýnternet giriþimlerine yazýlým ve donaným konusunda rehberlik yapacak. E-iþin iþleyiþine bir bütün olarak yaklaþacak olan e-club, þirketlerin ve giriþimcilerin izleyecekleri rotayý belirlemelerine yardýmcý olacak. Giriþim, online eðitimden, Ýnternet bankacýlýðýna, elektronik ticaretten, sanal yayýncýlýða kadar web tabanlý her türlü projeye teknik, stratejik ve ticari anlamda yardýmcý ve yön gösterici olmayý hedefliyor. E-Club bünyesinde, yönetim ve iþ geliþtirme konusunda uzman danýþmanlýk þirketleri; donaným, altyapý konusunda kendini kanýtlamýþ dünya markalarý; uygulama geliþtirme alanýnda global örneklere Türkiye den de örnekler eklemeyi baþarmýþ yerli þirketler ve Türkiye nin büyük servis saðlayýcýlarý bulunuyor. 7

8 holding / þirket haberleri Koç Topluluðu Elektronik Dönüþüm 2003 projesini açýkladý. Koç Topluluðu, bilgi teknolojileri ve Ýnternet in etkisiyle deðiþen iþ yapma biçimlerine uyum saðlamak ve yeni ekonomide rekabet avantajýný yakalamak için Elektronik Dönüþüm 2003 olarak adlandýrýlan bir dijital dönüþüm projesi baþlattý. Bu projeyle iþ süreçleri Ýnternet ortamýna taþýnacak. Koç Topluluðu Bilgi Grubu ile Cisco Systems iþbirliðinde yürütülecek projeye iliþkin anlaþma, Ocak ayý sonunda Koç Holding de imzalandý. Projenin ilk olarak Koç Holding, Arçelik ve Beko Elektronik te uygulanacaðý bildirildi. Koç Topluluðu üst yönetiminin tam desteðini alan projenin ilk aþamasýnda holding ve ilgili þirketlerdeki personele genel bir sunum yapýlacak. Bu sunumdan sonra organizasyonlarýn Ýnternet ve e-ticaret teknolojilerini ne oranda kullandýklarý, Cisco nun hazýrladýðý Net-Readiness testi ile tespit edilecek. Bunun ardýndan, çalýþma gruplarý ile teknolojik ihtiyaçlar belirlenecek ve uygun iþ planlarý hazýrlanacak. Ayrýca, üst düzey yöneticiler Cisco merkezinin bulunduðu San Francisco da eðitime tabi tutulacak. Projelerin hayata geçiþ sürelerinin en fazla 6 ayla sýnýrlý olacaðý bildirildi. Koç Topluluðu nun Ýnternet ve bilgi teknolojileri ile bunlarýn saðladýðý imkanlarý kullanarak, bu çapta bir yeniden yapýlanma sürecine girmesini önemli bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz. Koç Topluluðu bünyesinde yer alan yeni ekonomi þirketleri 1999 yýlýnda kuruluþ çalýþmalarýna baþlanan ve 2000 yýlýnýn ilk aylarýnda kamuoyuna duyurulan Koç Bilgi Grubu þemsiyesi altýnda çalýþýyor. Bu þirketler KoçSistem, KoçNet, John Bryce, Ultra Kablo, Comsat, Kangurum, GeVeZe, Biletix, Kotonline ve Bilkom olarak sýralanabilir. Koç Topluluðu diðer büyük sanayi ya da medya gruplarýnýn Ýnternet alanýnda yaptýðý yatýrýmlardan farklý olarak, 30 milyon dolarlýk yatýrýmla gerçekleþtirilen KoçNet örneðinde olduðu gibi, büyük yatýrýmlarýný öncelikle kurumsal pazara yöneltmiþti. Koç Grubunun Ýnternet ve bilgi teknolojileri yatýrýmlarýný Türkiye deki diðer pek çok örnekten ayýran en önemli öðenin, Koç un bir yeni ekonomi stratejisi olmasý olduðunu düþünüyoruz. Giriþimci bir yaklaþýmla ciddi miktarlarda bütçe ve insan kaynaðý söz konusu projelere ayrýlýyor. Ayrýca, Koç Topluluðu bu alanda þirket kurmak kadar, stratejik ortaklýk, satýn alma veya proje finansmaný yolunu tercih ediyor. Bu da alaný tanýyan profesyonellerle çalýþma avantajý getiriyor ve riski azaltýyor. medya / reklamcýlýk Cumhuriyet Gazetesi web sitesi abonelik sistemine geçti. Cumhuriyet Gazetesi, 29 Mart 2001 den itibaren, gazetenin Ýnternet teki yayýnýna sadece abonelerin eriþebileceðini duyurdu. Aboneler, Ýnternet te Cumhuriyet gazetesinin yaný sýra, Kitap, Bilim Teknik ve Pazar dergilerine de ulaþabilecekler. Ýnternet sayfasýnda yer alan açýklamada Cumhuriyet, abonelik sisteminin Ýnternet'teki genel eðilime uymadýðýný bildiðini belirtiyor. Ancak bir holding desteði olmadan baðýmsýz bir gazete olan Cumhuriyet, okurlarýnýn bu durumu koruyabilmenin maliyetini kavrayarak, kendilerini destekleyeceðini umduklarýný vurguluyor. Cumhuriyet Ýnternet sitesi alýþýlmýþ online gazete formatýndan farklý bir biçimde geleneksel gazetenin okunma mantýðýný webe taþýyan bir yapý sergiliyor. Gazetenin her sayfasý bir bütün olarak okuyucunun önüne geliyor, gazete sayfa sayfa çevrilerek okunuyor. Okuyucu ilgilendiði haberlere týkladýðýnda, yeni bir pencerede haberin detayý gazete kolonu formatýnda açýlýyor. Gazetenin Ýnternet sayfalarý Cumhuriyet in geleneksel tavrýna ve stratejisine uysa da, gazetenin Ýnternet in saðladýðý farklý yayýncýlýk olanaklarýný reddetmesini uygun bulmadýðýmýzý belirtmek gerek. Burada, eðer okuyucu bayide bulabileceði gazeteye, katma deðerli bir ek hizmet olmaksýzýn Ýnternet ten ücretle eriþecekse bunu neden tercih etsin sorusu ortaya çýkýyor. medya / reklamcýlýk Medyatick, AdPepper ile çapraz satýþ anlaþmasý yaptý. Ýnternet medya planlamasý alanýnda Türkiye deki ilk þirketlerinden olan Medyatick, AdPepper e-advertising Network ile çapraz satýþ anlaþmasý yaptý. AdPepper, Almanya, Avusturya ve Ýsviçre'de, MSN ve Hotmail; Ýsveç ve Finlandiya da Yahoo; Ýspanya'da AutoScout24; Ýngiltere'de Cycosmos gibi dört yüzden fazla sitenin satýþ temsilciliðini yapan global bir Ýnternet reklam ajansý. Bu anlaþmayla Medyatick, hizmet verdiði Türk þirketlerinin online reklamlarýnýn yurtdýþýna satýþýný gerçekleþtirebilecek ve Türkiye deki sitelerde yabancý kaynaklý Ýnternet reklamlarýnýn yayýnlanmasýný saðlayabilecek. Bu hizmetin yurtdýþýnda belli kitlelere tanýtýmýný yapmak isteyen Türk þirketlerini özellikle ihracatçýlarý ve turizmcileri ilgilendireceðini söyleyebiliriz. Ýnternet reklamcýlýðý konusunda geçtiðimiz yýlýn son aylarýnda yaþanan olumlu hava ve 2001 için geliþme beklentileri ekonomik krizle birlikte deðiþti. Ocak ve Þubat aylarý Ýnternet reklamcýlýðý açýsýndan verimsiz geçti. Medyatick in verilerine göre Ocak ayýnda online reklam veren þirketler, geleneði bozmayarak yine otomotiv, bankacýlýk, telekomünikasyon ve tüketici mallarý sektöründen geldi. Bunlar arasýnda göze çarpanlar, Ford, Hyundai, Renault, Garanti Bankasý, Akbank, Turkcell, Nokia, KVK, Genpa, Arçelik ve Frito Lay þirketleri. Arka arkaya yaþanan krizlerin Ýnternet reklamcýlýðýný istenen noktaya ulaþmada biraz daha beklemek zorunda býrakacaðýný söyleyebiliriz. 8

9 internet giriþimleri Kimya-Plastik e-pazaryeri ChemOrbis açýldý. Ýnternet bazlý iþ giriþimlerine yatýrým yapan ÝLab Holding tarafýndan kurulan TradeOrbis, elektronik pazaryerleri kurmak amacýyla oluþturulmuþ bir þirket. Bu doðrultuda ilk giriþim olan ChemOrbis, kimya ve plastik sektörüne hizmet veren bir elektronik pazaryeri olarak Nisan ayý içerisinde faaliyete geçiyor. TradeOrbis in Direktörü Cem Uçan, TradeOrbis in parçasý olacak e-pazaryerlerinde kullanýlacak ticaret modellerinin her sektörün özelliklerine ve ürün yapýsýna uygun olarak, sektör firmalarýna danýþýlarak tasarlandýðýný ve elektronik ortama taþýndýðý belirtti. ChemOrbis e iliþkin bilgi aldýðýmýz TradeOrbis Pazarlama Müdürü Seda Arat, Türkiye ye e-pazaryeri uygulamalarý için en uygun sektörlerden birinin kimya-plastik sektörü olduðunu belirtti. Alýcý ve satýcýnýn çok olduðu parçalý bir pazar yapýsýna sahip sektörde ürünler genelde standart ve ürün fiyatlarýnda iniþ çýkýþlar yüksek. Aracý ve daðýtýcý firma sayýsý fazla. Pazar hacmi büyük. Plastik pazarýnda yýlda 1.5 milyon tonluk, kimyasallar da ise 2.5 milyon tonluk bir tüketim gerçekleþiyor. Bu yapý içinde e-pazaryeri uygulamalarý, arz ve talep dengesinin daha kolay saðlanmasýný, þirketlerin özellikle sipariþ ve satýn alma masraflarýnýn azalmasýný ve iþ süreçlerinin kýsalmasýný saðladýðý için verim artýþýna yol açabiliyor. ChemOrbis, üyesi olan þirketlerin kendi platformu üzerinden ihaleye çýkmasýný saðlýyor. Bu süreç içinde satýcý firma ürünlerini tanýmlýyor, kontrat ve ödeme spesifikasyonlarýný belirliyor, ihale þartlarýný kesinleþtiriyor ve istediði firmalarý davet ediyor. Belirlenmiþ bir zaman dilimi içinde fiyat veren satýcýlar arasýnda eksiltme yöntemiyle fiyat belirleniyor ve alým-satým iþlemi gerçekleþiyor. Bu iþlemlerin elektronik ortamda olmasý sadece süreci kýsaltýp, maliyeti düþürmekle kalmýyor, ayný zamanda ihaleye çýkma, sipariþ verme veya satýn alma süreçlerini daha standart ve kolay takip edilebilir hale geliyor. Bu da üye firmalar için deðer katan bir hizmet yaratýyor. B2B projelerinin sektörel verimliliði arttýrmada faydalý olabileceðini kabul etmekle birlikte, sektör dýþýndan kuruluþlarca gerçekleþtirilen bu tür giriþimlerin baþarýsýnýn sektör þirketlerinin sistemi kullanmaya ikna edilmesine baðlý olduðunu düþünmekteyiz. Baðýmsýz ve tarafsýz bir kurum olmak burada önemli bir avantaj yaratabilse de, sektör içinden firmalarýn saygýnlýk ve yerleþik iliþkiler aðýna sahip olma avantajlarý var. ChemOrbis bir yandan baðýmsýz bir kurum olarak diðer yandan da sektör içinden gelen profesyonellerle çalýþarak bu zorluklarýn üstesinden gelmeye çalýþýyor. Projenin baþarýsýný bu ikisinin dengesi belirleyecek gibi görünüyor. Bu açýdan bakýldýðýnda, Türkiye'nin en büyük kimyasal madde üreticisi olan Petkim in 23 Mart ta ChemOrbis e üye olma kararý almasý bu yolda önemli bir geliþme olarak deðerlendirilebilir. internet giriþimleri Alýþbaðýþ, sivil toplum kuruluþlarý için 4.5 milyar lira baðýþ yarattý. Alýþbaðýþ Ýnternet te yapýlan alýþveriþi, somut sivil toplum projeleri için düzenli bir fon kaynaðýna dönüþtürme fikriyle kurulmuþ bir Ýnternet giriþimi. Kullanýcý Alýþbaðýþ'ýn anlaþmalý olduðu Türk ve yabancý sanal maðazalardan alýþveriþ yaptýðýnda, kendi seçtiði bir sivil toplum kuruluþuna (STK) alýþveriþinin belli bir miktarý baðýþ olarak yatýrýlýyor. Ayrýca, Alýþbaðýþ sitesinde yer alan diðer bölümler kullanýldýðýnda - dergi, müzayede, elektronik tebrik kartlarý, sanat galerisi ve STK dükkaný gibi - site seçilen sivil toplum örgütlerine baðýþ aktarýyor. Alýþbaðýþ bir hayýr kurumu, vakýf veya dernek deðil. Sunulan ekonomik mantýk Türkiye'de bir ilk oluþturuyor. Alýþbaðýþ baðýþ toplamýyor, insanlarý baðýþ yapmaya teþvik ediyor. Ticari bir kuruluþ olan Alýþbaðýþ ýn kurucularý hayatlarýný bu proje ile kazanmayý hedeflediklerini vurguluyorlar. Sitenin gelir ve baðýþ yaratan en önemli bölümü þimdilik e- kart bölümü. Sistem þu þekilde iþliyor: Bu bölüme sponsor olan kuruluþlarýn siteye ödedikleri bedelin %75 i, Alýþbaðýþ ýn sistemi içinde yer alan sivil toplum kuruluþlarýna kullanýcýlarýn tercihleri doðrultusunda paylaþtýrýlýyor. Yaratýlan 4.5 milyar liralýk baðýþ öncelikle Umut Çocuklarý, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði, Eðitim Gönüllüleri Vakfý, Beyaz Nokta ve TEMA olmak üzere baðýþlanmýþ bulunuyor. 19 Aralýk ta baþlayan e-kart uygulamasýnda, site üzerinden gönderilen e- kart Mart sonunda 65 bine ulaþmýþ. Alýþbaðýþ ýn kurucularýndan Mete Meleksoy un verdiði bilgilere göre Alýþbaðýþ ýn kullanýcýlarý yüksek eðitimli, yaþlarý arasýnda, harcama miktarlarý yüksek bir kitle. Sitenin bilinirliði yurtdýþýnda yaþayan Türkler arasýnda hayli yüksek. Siteye bugüne kadar 95 bin dolar yatýrým yapýlmýþ. Sitenin %50 si fikrin sahibi ve projenin yürütücüsü olan Arzum ve Mete Meleksoy a, diðer %50 si ise iki melek yatýrýmcýya ait. Site þu anda tam zamanlý çalýþan 3 kiþilik bir ekiple yürütülüyor. Teknik tarafta ise Koçnet ile çalýþýlýyor. Alýþbaðýþ, Ýnternet in sunduðu olanaklarý kullanarak, insanlarýn alýþveriþ, dergi okuma, kart gönderme gibi günlük etkinliklerinden, fazladan bir harcama getirmeksizin baðýþ yaratma becerisi ile Türkiye de çok dikkate deðer bir ilk proje. Ancak yoðun tanýtým faaliyetleri gerektiriyor. Türkiye deki e-ticaret hacminin darlýðý ve Ýnternet kullanýmýna iliþkin sorunlar ile tanýtým maliyetleri hâlâ projenin aþmasý gereken büyük engeller olarak duruyor. Yine de Alýþbaðýþ ýn tanýtým bütçesi olmaksýzýn eriþtiði rakamlar projenin geleceði için umut verici. 9

10 saðlýk Saðlýklý ve iyi yaþam portalý ailem.com açýldý. Saðlýklý ve iyi bir yaþama iliþkin yararlý öðeleri içinde barýndýran saðlýk portalý ailem.com Ýnternet kullanýcýlarýnýn hizmetine girdi. Ailem.com kullanýcýsý sitenin hem içeriðini hem görünümünü kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda kiþiselleþtirebiliyor. Ücretsiz üyelik sistemiyle çalýþýlan sitede üye kullanýcý, kiþiye özel günlük, kütüphane, özel saðlýk danýþmanlýðý, fotoðraf albümü gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. Üyelerin birbirleriyle ve siteyle etkileþim içinde olmalarýný saðlamak için de bazý hizmetler geliþtirilmiþ. Bunlarýn arasýnda, üyeler arasý kýsa mesaj hizmeti, forumlar, seçilmiþ konuklarla ya da diðer üyelerle sohbet olanaðý ve anketler sayýlabilir. 300 ün üzerinde doktorun katkýda bulunduðu ailem.com Ýnternet teki en geniþ saðlýk kadrosunu bünyesinde barýndýrýyor. Kiþiye özel saðlýk danýþmanlýðý hizmetleri çerçevesinde kullanýcýnýn saðlýk sorularý 48 saat içinde uzman doktorlarca yanýtlanýyor. Ayrýca saðlýk raporlarýna Houston Methodist hastanesinden ikinci bir görüþ de alýnabiliyor. Ailem.com un üye sayýsý Mart ayý itibariyle kiþiye ulaþmýþ. Saðlýk, estetik, spor ve iyi yaþamakla ilgilenen herkes sitenin hedef kullanýcýsý. Þu anda kullanýcýlarýn yarýsý kadýnlardan oluþuyor ve %65 i yüksek öðrenim görmüþ. Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Gonca Karakaþ, Ailem.com u Türkiye nin en önemli e-crm (elektronik müþteri iliþkileri yönetimi) örneklerinden biri olduðunu söylüyor. Karakaþ, üyelerinin kiþisel bilgilerini alýp, onlarýn ihtiyaçlarýný ve beklentilerini karþýlayacak katma deðerli hizmetlerle geri döndüklerini, böylece sadýk ve profilleri iyi tanýmlanmýþ bir kullanýcý tabaný yarattýklarýný belirtiyor. Kiþisel bilgilerin güvenliðinin önemli olduðu bu alanda, üye bilgileri gizlilik anlaþmasý çerçevesinde kesinlikle üçüncü kiþi ya da kurumlarca paylaþýlmýyor. Sitenin gelir modeli de bu profilleme becerisine dayanýyor. Ailem.com reklam verenlere banner tipi reklam dýþýnda birebir pazarlama ve tanýtým olanaklarý sunuyor. Ailem.com, konusunda yurtdýþý örneklerine benzer bir mantýkla yapýlmýþ, uluslararasý standartta bir Ýnternet sitesi. Güçlü bir teknolojik altyapýya sahip ve kiþiselleþtirilebilme özellikleri çok geliþmiþ. Sitenin gelir modelinin reklam ve sponsorluða dayalý olmasý özellikle ekonomik kriz döneminde siteyi zorlayabilir. Bu aþama aþýlabilirse, ailem.com un uzun dönemde de baþarýlý olmaya kuvvetle aday olduðunu söyleyebiliriz. eðitim Bilgi Üniversitesi, e-mba programýnda Türkçe eðitime baþladý. bilgi online mba Bilgi Üniversitesi nin Kasým 2000 de Ýngilizce olarak baþlattýðý Bilgi e-mba Ýnternet Elektronik Ýþletme Yönetimi Yüksek Lisans Programý ikinci dönemde Türkçe olarak da verilecek. Ýkinci dönem baþvurularýnýn %67 sinin Türkçe programa yapýldýðý kaydediliyor. Bilgi e-mba, Ýnternet tabanlý bir yüksek lisans programý olarak YÖK tarafýndan onaylanmýþ bulunuyor. Ýnternet in zaman ve mekan sýnýrlamalarýný kaldýran özelliðinin uzaktan eðitim yöntemleriyle buluþmasý, istenilen yer ve zamanda öðrenime devam edebilme olanaðý saðlýyor. Halen Ýngilizce olarak e-mba eðitimlerini sürdüren 38 öðrencinin yaþ ortalamalarý 28. Öðrencilerin %58 i Ýstanbul da oturuyor. Diðer yarýsý ise Ankara, Bursa, Ýzmir, Mersin, Kahramanmaraþ, Kocaeli, Zonguldak gibi Anadolu nun çeþitli illerinde yaþýyorlar. Mesleklerine bakýldýðýnda karþýlaþýlan daðýlým ise þöyle: %17 si yönetici, %16 sý bankacý, %14 ü biliþim sektöründe veya mühendis, %12 si serbest meslek sahibi; % 10 u pazarlama ve saðlýk alanlarýnda çalýþýyor. hukuk BSA, kopya yazýlým kullanýmýný engellemek için yeni kampanya baþlattý. BSA, her yýl kendilerine ulaþtýrýlan bilgi ve ihbarlar doðrultusunda, Türkiye de en çok kopya yazýlým kullanýlan bölgeleri saptadý. Bu doðrultuda bölgesel bir kampanyaya hazýrlanan BSA, Türkiye genelinde kopya kullanýmýný en aza düþürmeyi hedefliyor. Kampanyanýn uygulanacaðý her bölgede kopya yazýlým kullanan firmalara, lisanslý yazýlým almalarý için 45 günlük süre tanýnýyor ve süre sonunda yoðun aramalar baþlatýlýyor. Ancak, halen haklarýnda yasal takip süreci devam eden firmalar, bu fýrsattan yararlanamýyor. BSA Türkiye Genel Koordinatörü Erol Özkür, bu kampanyayla, Türkiye de %74 olan kopya kullaným oranýný çok daha aþaðýlara çekmeyi amaçladýklarýný ifade ediyor. Özkür e göre 1999 yýlýnda kopya kullaným oraný %25 olsaydý, 3 trilyon TL nin üzerinde vergi kaybý yaþanmayacak ve kiþilik de istihdam yaratýlmýþ olacaktý yýlýnda kurulan BSA Türkiye (Business Software Alliance), yazýlým telif haklarý konusunda toplumsal bilinç oluþturmak amaçlý kampanyalarýnýn dýþýnda, telif haklarýný korumak amacýyla lisanssýz yazýlým kullandýðýndan þüphelenilen firmalara savcýlýk izniyle ve polis eþliðinde baskýnlar yapýyor. 10

11 cemiyet haberleri Net topluluðu sitesi internetvadisi.net açýldý. Ýnternetvadisi bir net topluluðu sitesi. Site, öðrenme ve tartýþma platformu olarak Ýnternet in vaat ettiklerine inanan ve Türkiye nin Ýnternet ile neleri, nasýl üretebileceðini düþünen her ziyaretçinin, kendisine göre bir þeyler bulabileceði, katkýda bulunabileceði bir sanal ortam olmayý amaçlýyor. Türkiye'ye "her türlü sorunun çözümünü dýþarýda deðil, öncelikle kendi içinizde arayýn" diyen bir fikirden yola çýkan site, kâr amacý gütmüyor. Ýnternetvadisi kullanýcýlarýn þekillendirdiði ve geliþtirdiði baðýmsýz bir portal olarak tasarlanmýþ. Portalýn amacý Türkiye'yi en hýzlý ve saðlýklý þekilde üretken hale getirmek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve yurt dýþýndan deðerli insanlarý Türkiye'ye çekmek. Bunu gerçekleþtirmek için de ilk aþamada forum yöntemi benimsenmiþ. Bu projenin arkasýndaki isim, projenin yöneticisi ve fikir babasý olan Hakan Habip. 1980'de Robert Kolej'den mezun olan Habip, yýllarý arasýnda Karma Fransa ofisi genel müdürlüðünü yaptý un baþýndan beri Ýnternet te sadakat ile ilgili kavramlar üstünde çalýþýyor ve reklamcýlýk sektörüne yönelik danýþmanlýk veriyor. Türkiye nin geliþmesinin Ýnternet yoluyla olacaðý inancýyla yola çýkan ve fikir sahibinin kiþisel emek ve finansmanýyla hayata geçirdiði idealist bir proje olan internetvadisi.net in deðerli bir çalýþma olduðunu düþünüyoruz. jargon Uygulama Servis Saðlayýcýlýðý (ASP): Þirketlerin ihtiyaç duyduklarý bilgi teknolojileri sistemlerinin, uygulamalarýnýn ve yazýlýmlarýnýn, bunlarý kullanan þirkette deðil de hizmet sunucu þirkette kurulmasý, iþletilmesi ve bakýmýn yapýlmasý olarak özetlenebilir. Elektronik Pazaryeri (E-pazaryeri): B2B (iþletmeler arasý e-ticaret etkinlikleri) uygulamalarýnýn bir alt kolu olarak düþünülebilir. Bir ticaret koluyla ilgili tüm taraflarý elektronik ortamda bir araya getiren platformlardýr. Kuluçka (Incubation): Ýþ giriþimlerinin baþlama ve geliþme aþamasýnda giriþimcilere ihtiyaç duyduklarý yönetim uzmanlýðý, altyapý ve araçlar gibi destek hizmetlerinin ortaklýk anlaþmalarý çerçevesinde saðlanmasýna denir. Melek Yatýrýmcý (Angel Investor): Ýþ giriþimlerinin ilk aþamasýnda maddi destek saðlayan yatýrýmcýlara verilen isimdir. Genellikle yatýrýmcýnýn yakýn çevresinden saðlanýr. Net Topluluðu (Community Site): Ýnternet üzerinde benzer ilgi alanlarýný paylaþan kiþilerin oluþturduðu sanal topluluklardýr. DNS (Domain Name System): Alan ismi sistemi. Web adreslerinin IP (Ýnternet Protokolü) adreslerine dönüþtürülme yolu. GSM (Global System for Mobile Communication): Avrupa da yaygýn olarak kullanýlan sayýsal mobil telefon sistemidir. 900 veya 1800 MHz hýzlarýnda çalýþýr. WAP (Wireless Application Protocol): Ýnternet tabanlý veri ve içeriðin cep telefonlarýna ve diðer küçük ekranlý kablosuz cihazlara iletilmesini ve görüntülenmesini saðlayan iletiþim protokolüdür. SMS (Kýsa Mesaj Servisleri): GSM cep telefonu aðlarýnda en fazla 160 karakter uzunluðunda mesajlarýn gönderilmesini ve alýnmasýný saðlayan hizmettir. sayýlarla IBS Kurumsal Kullanýcýlar Araþtýrmasý na göre Türk þirketleri e-ticarete geçiþ çalýþmalarýný hýzlandýrýyor. IBS Araþtýrma ve Danýþmanlýk ýn Kurumsal Ýnternet Kullanýcýlarý Araþtýrmasý, Türkiye de þirketlerin kasým ayýnda haziran ayýna göre e-ticaret ve yeni ekonomi alanýna ilgilerinin arttýðýný gösteriyor. Türk þirketleri, Ýnternet ekonomisine katýlmanýn gerekliliðini daha çok kabul etmeye ve bunun planlarýný yapmaya baþlamýþ görünüyorlar. Kasým 2000 de yapýlan araþtýrmada, þirketlerin % 77 si, beþ yýl içinde iþlerinin büyük bir bölümünün e-ticarete dayalý olacaðýný belirtiyor. Haziran 2000 de bu oran, % 51 olarak bulunmuþtu. Ayný þekilde, þirketlerin % 66 sý, üst yönetimin e-ticaret alanýnda geliþmeye sýcak baktýðýný kaydediyor. Haziran 2000 de bu oranýn % 47 olduðu görülüyor. Ancak, e-ticaretin yeni beceriler geliþtirmeyi ve eðitimler almayý zorunlu kýldýðýna inanan yöneticilerin yüzdesi çok daha yavaþ geliþme kaydediyor. Haziran 2000 tarihli araþtýrmada, yöneticilerin % 60 ýnýn e-ticaret için yeni becerilere sahip olmak ve yeni eðitimler almak gerektiðine inanýrken, Kasým 2000 de bu oranýn sadece % 63 e yükseldiði görülüyor. 5 yýl içinde iþimizin büyük bölümü e-ticarete dayalý olacak Þirket yönetimimizin, e-ticarette geliþmeye sýcak baktýðýna inanýyorum E-ticaret, yeni beceriler geliþtirmeyi ve yeni eðitimler almayý gerektiriyor Türk Þirketlerinin E-Ticarete Bakýþý % 51 % 47 % 66 % 63 % 60 % 77 Kasým Haziran 11

12 netwise dan haberler Netwise Mart ayýnda BorsaDirekt in yeni tasarýmýný tamamladý. Ýktisat Yatýrým ýn finansal portalý Borsadirekt, yenilenen tasarýmý ve müþteri deneyimini zenginleþtiren yeni bölümleriyle kullanýcýlarýn hizmetine girdi. Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanan Borsadirekt, müþterilerine online hisse senedi ve portföy iþlemleri yapma olanaðý saðlýyor, para piyasalarý hakkýnda bilgi ve araþtýrma sonuçlarý sunuyor ve saatlik ekonomi haberleri ile seans yorumlarý veriyor. Sitede yer alan ve kullanýcýlara borsaya girmeden önce kendi performanslarýný deðerlendirme fýrsatý veren Sanal Portföy çalýþmasý da müþterilerden yoðun ilgi görüyor. Tasarým ve uygulamasý Netwise tarafýndan yapýlarak, ilk defa Mayýs 2000 tarihinde faaliyete geçen BorsaDirekt in Mayýs- Aralýk 2000 arasýndaki toplam iþlem hacmi 25 trilyon TL olarak gerçekleþmiþti. Bu rakam Ýktisat Yatýrým ýn o dönemdeki toplam iþlem hacminin %0.63 ünü oluþturuyordu. Ocak-Mart 2001 aralýðýnda ise Borsadirekt in iþlem hacmi Ýktisat Yatýrým ýn toplam iþlem hacminin %1.5 ine yükseldi. Sitenin 2500 e yakýn müþterisi var ve bunlarýn yarýsýndan fazlasý iþlem yapýyor. hem Ýktisat Yatýrým ýn alternatif daðýtým kanalý olmasý, hem de Borsadirekt adýyla yeni bir marka altýnda Ýnternet i kullanarak artý deðer üretmesiyle dikkate deðer bir çalýþma. Site adresinden izlenebilir yýlýnda kurulan Netwise, yerli ve yabancý kurumsal müþterilerine web tasarýmý, üretimi ve danýþmanlýk alanlarýnda geliþmiþ çözümler sunmaktadýr. Netwise, Ýnternet i sadece bir tasarým ya da programlama platformu olarak deðil, iþ geliþtirme aracý olarak deðerlendirir. Uygulama geliþtirme ortaðý Praksis le birlikte müþterilerinin ihtiyaçlarý, hedef kitleleri, faaliyet gösterdikleri sektör ve Ýnternet stratejileri doðrultusunda, her bir proje için özgün ve katma deðeri yüksek hizmet üretir. Netwise, kurumsal Ýnternet çözümlerinde müþterileri için, bilgi mimarisi, kullaným kolaylýðý, görselliði ve teknolojisi ile optimal noktada buluþan web siteleri üretip, onlarýn Ýnternet ten en üst düzeyde faydalanmalarýný saðlar. Netwise ýn vizyonu müþterilerine web üzerindeki iþ potansiyellerini geliþtirmelerinde yardýmcý olmak þeklinde özetlenebilir. künye Bu bülten, web üretimi, e-ticaret ve danýþmanlýk hizmetleri sunan Netwise tarafýndan hazýrlanmýþ ve size ulaþtýrýlmýþtýr. Katký ve önerileriniz için iletiþim bilgilerimiz: Halaskargazi Caddesi, No: 245/251 Kat:7, Osmanbey-Istanbul Tel: Faks: ÝKC Ýletiþim ve Bilgisayar Teknolojileri Ticaret Ltd. Þti. Adýna Sahibi ve Sorumlu Müdürü : Ýpek Nur Cem Bu yayýn Netwise in izni olmadan kopyalanamaz ve bilgisayar sistemlerine aktarýlamaz. Bu yayýnda yer alan bilgi ve haberler güvenilir olduðuna inanýlan halka açýk kaynaklardan ve Netwise ýn kendi görüþmelerinden elde edilmiþtir. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliðinden ve ticari amaçlý kullanýlmasýndan doðabilecek zararlardan Netwise sorumlu tutulamaz. 12

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar - 2006 ISSN : 1306-7818 BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı