Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor. Türk Ekonomi Bankasý, SMS ve WAP bankacýlýðý hizmetleri veriyor. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL HÝZMETLERÝ Superonline, Yahoo! Europe ile içerik anlaþmasý yaptý. KoçSistem, SAP iþbirliðiyle uygulama servis saðlayýcýlýðý hizmeti veriyor. Sonera Zed, Turkcell abonelerine SMS bazlý bilgi hizmeti sunuyor. Ýxir 2001 yýlý stratejilerini açýkladý. TELEKOMÜNÝKASYON Ericsson un mobil Ýnternet platformu Crea-World faaliyetlerine baþladý. ÝÞ-TÝM in GSM operatörü Aria hizmete açýldý. Aycell altyapý ihalesini Ericsson ile Siemens kazandý. Türk Telekom Ýnternet eriþimi hizmetlerinde ISS lere rakip oluyor. YAZILIM / DONANIM Arena ve Horoz Lojistik iþbirliðine gidiyor. Ýncubatr ýn ilk Ýnternet giriþimi Klikfilm Mart ayýnda açýldý. Microsoft ve Intel, e-club ý kurdu. HOLDÝNG / ÞÝRKET HABERLERÝ Koç Topluluðu Elektronik Dönüþüm 2003 projesini açýkladý. Merhaba, Bültenimizin ikinci sayýsýyla sizlere yeniden merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bu sayýmýzda da Türkiye de Ýnternet ve bilgi teknolojilerini stratejik amaçlý kullanan þirketleri ve Ýnternet bazlý yeni iþ giriþimlerini deðerlendirmeye devam ediyoruz. Ýnternet in iþ geliþtirme yöntemi ve verimlilik artýþý saðlayan bir strateji olarak son yýllarda Türk iþ dünyasýnýn gündemine yerleþtiðini gözlemliyoruz. Þirketler bu alana ciddi miktarda insan, teknoloji ve finans kaynaðý aktarýyorlar. Bilgi teknolojilerinin ve Ýnternet in, müþteri iliþkileri, pazarlama, tedarik zincirinin bütünleþtirilmesi, yeniden yapýlanma gibi pek çok alanda baþarýyla uygulanmasýnýn örneklerini görmeye baþladýk. Son aylarda yaþadýðýmýz ekonomik zorluklarýn etkisiyle bu süreçlerin yavaþlayacaðý düþünülse de, aslýnda Ýnternet in saðladýðý iþ ve verimlilik artýþýna daha çok ihtiyaç duyacaðýmýz bir döneme giriyoruz. Bültenimizden faydalanmanýz dileðiyle. MEDYA / REKLAMCILIK Cumhuriyet Gazetesi web sitesi abonelik sistemine geçti. Medyatick, AdPepper ile çarpraz satýþ anlaþmasý yaptý. ÝNTERNET GÝRÝÞÝMLERÝ Kimya-Plastik e-pazaryeri ChemOrbis açýldý. Alýþbaðýþ, sivil toplum kuruluþlarý için 4.5 milyar lira baðýþ yarattý. SAÐLIK Saðlýklý yaþam portalý ailem.com açýldý. EÐÝTÝM Bilgi Üniversitesi e-mba programý Türkçe eðitime baþladý. HUKUK BSA kopya yazýlýmý önlemek için yeni kampanya baþlattý. CEMÝYET HABERLERÝ Net topluluðu sitesi internetvadisi.net açýldý.

2 otomotiv Otomotiv sitesi Otomax.com kullanýma açýldý. Türkiye'nin ilk otomobil referans sitesi olarak tanýtýlan otomax.com, Borusan Holding'e baðlý olarak çalýþan Borusan Elektronik tarafýndan kuruldu. Otomax, araç satýn almak isteyen müþterilerle, bu araçlarý satmak isteyen üretici, bayi ve distribütör kanallarýný, taþýt kredisi sunan finans kuruluþlarýný ve araç sigortasý þirketlerini Ýnternet üzerinde bir araya getirme amacýyla kuruldu. Bu aþamadan sonra iþlemler alýcý ve satýcý arasýnda gerçekleþiyor, sitede doðrudan satýþ yapýlmýyor. Her marka ve kategoriden tüm otomobil üreticileri ve bayilerin katýlýmýna açýk ve tarafsýz kalmayý amaçlayan Otomax, Ýnternet üzerinden otomobil alýcý ve satýcýlarý arasýndaki bilgi akýþý ve iletiþimini saðlýyor, bayi ve ithalatçýlar için efektif bir satýþ kanalý oluþturuyor. Yönetim danýþmanlýðý firmasý Bain Cuneo Associate in iþbirliðiyle geliþtirilen projede, yazýlým altyapýsý Syntel Inc. tarafýndan hazýrlanmýþ. Sermaye yapýlanmasý ve organizasyonu ile Borusan Oto ve Borusan Otomotiv'den baðýmsýz bir yapý taþýyan Otomax, 21 kiþilik bir kadroyla çalýþýyor. Otomax'in Bayi-Müþteri Referans Sisteminde, müþteri otomobil talebini online olarak Otomax'a iletiyor. Uygun araç alternatifleri Otomax tarafýndan müþteriye bildiriliyor. Müþterinin seçiminden haberdar edilen bayi müþteriyi arýyor. Bayi-Bayi Referans sisteminde ise üye bayiler otomobil taleplerini Otomax'a online olarak iletiyorlar. Otomax uygun araç alternatiflerini bayiye bildirerek taraflar arasýnda iletiþim kurulmasýný saðlýyor. Otomax, Müþteri-Müþteri Referans Sistemiyle de müþterileri buluþturuyor. Müþteriler, bayiler kadar kapsamlý arama yapabiliyor. Verilen ilanlar kýsýtlý bir süre için sadece üye bayiler tarafýndan görülebiliyor, daha sonra kullanýcýlara açýlýyor. Otomax, sitede arama yapan her müþterinin baþvurusuna sekiz iþ saati içinde cevap verilip verilmediðini takip ederek, sistemin düzenli iþlemesini saðlýyor. Otomax.com, 3.5 milyon farklý kullanýcýya ulaþarak, sanal ortamda 100 bin otomobil satýþýna aracý olmayý, ikinci el otomobil pazarýnýn %25 ine aracýlýk etmeyi hedefliyor. Otomobil ticaretinde alýcý ve satýcýlar arasýnda doðrudan iletiþim saðlayan referans sitelerine, kullanýcýlar genelde çok raðbet ediyor. Bu tür giriþimler, üretici ve distribütörlere rakip olmadýklarý, aksine yeni ve ikinci el otomobil satýþlarýný arttýrýcý etkileri olduðu için üreticiyle ve diðer daðýtým kanallarýyla iþbirliði içinde oluyorlar. Bu açýdan deðerlendirildiðinde otomax.com un iþ modeli umut vadediyor. Proje oluþturulmasýnda stratejik planlama ve sürekli proje ekibi kurulmasýna önem verilmesi, Borusan Elektronik tarafýndan gerçekleþtirilen bu yatýrýmýn uzun vadeli olabileceðini gösteriyor. finans Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor. Garanti Bankasý nýn yeni hizmetiyle müþteriler, Garanti Ýnternet Þubesi nden hisse senedi iþlemlerini seçerek, hisse senedi fiyatlarýný gerçek zamanlý olarak öðrenip, istedikleri hisse senedini kanunen belirlenen en düþük oran olan binde 2,1 iþlem komisyonu ile alýp satabiliyor. Ayný anda birden fazla hisse sendi için emir verip, emir düzeltmesi veya iptali yapabiliyor ve emirlerinin durumunu görüntüleyebiliyorlar. Ýnternet þubesi ile yapýlan iþlemlerde müþteri emirleri, Garanti nin yatýrým merkezlerinde sadece þubesiz bankacýlýk kanallarý için çalýþan müþteri temsilcileri aracýlýðý ile anýnda borsaya ulaþtýrýlýyor. Gerektiðinde müþteri temsilcisi sayýsý gün içinde artýrýlarak, þubesiz kanallara öncelik tanýnýyor. Garanti Yatýrým ýn Ýnternet üzerinden yatýrým hizmeti veren sitesi de ise Doðuþ Grubu nun çatýsý altýndaki finans kurumlarýndan Garanti Yatýrým, Garanti Bankasý, Körfezbank ve Osmanlý Bankasý na ait yatýrým fonlarýna tek adresten ulaþýlabiliyor. Daðýtým Kanallarý Yönetim Müdürlüðünden Burak Göçer in verdiði bilgiye göre, Garanti Bankasý Ýnternet hizmeti vermeye baþlayan ilk iki bankadan biri olarak, müþteri ihtiyaçlarýna etkin cevap verebilme yeteneðini üst düzeye çýkarmayý ilke edinmiþ. Garanti Bankasý Ýnternet þubesi, geniþ ürün yelpazesine sahip olmasýna raðmen, ürün çeþitliliðinin rakipleri tarafýndan kolay kopyalanabilir bir özellik olduðunun farkýnda. Bu yüzden, müþteriye katma deðer saðlayabilecek hizmetler sunuyor. 24 saat yardým masasý hizmeti ile Ýnternet i tamamlayan telefon, ATM, WAP gibi þube dýþý kanallarla bu ürün ve hizmetlerin desteklenmesi bu kapsamda düþünülebilir. Bu çalýþmalarýn sonucu olarak Garanti Bankasý'nda karþýlaþtýrýlabilir bankacýlýk iþlemlerinin %60'ý þubesiz bankacýlýk aracýlýðý ile yapýlmakta ve kayýtlý kullanýcý rakamýna ulaþýlmýþ. Garanti Bankasý, Ýnternet bankacýlýðý ile Garanti yi özdeþleþtirecek þekilde bu alana sürekli ve tutarlý yatýrýmlar yapmasýyla dikkat çeken bir kurum. Gerek Ýnternet hizmetlerinin ve arayüzünün sürekli geliþtirilmesi, gerekse Ýnternet i destekleyen yan hizmetlerin sunulmasý sitenin popülerliðinin ana nedeni olarak göze çarpýyor. Ýnternet bankacýlýðýnýn þubeden yapýlan iþlemlere göre çok daha düþük maliyetli olmasý, özellikle büyük bankalarýn bu alana yaptýðý yatýrýmlarýn geri dönüþünü saðlýyor. 2

3 finans Türk Ekonomi Bankasý (TEB) SMS ve WAP bankacýlýðý hizmetleri veriyor. Türk Ekonomi Bankasý (TEB) bireysel bankacýlýk çözümlerini bir araya topladýðý markasý Telepati ile, SMS ve WAP hizmetleri vermeye baþladý. Kýsa mesaj servisi (SMS) yoluyla üyelerinin cep telefonuna kredi kartý hesap ekstresi, fatura ödemeleri bilgisi, bireysel kredi taksidinden bir gün önce uyarý mesajý ve vadeli hesaplarda vade sonu uzatma uyarýlarý yolluyor. Telepati WAP ile gerçekleþtirilebilen iþlemler arasýnda ise hesap, portföy, döviz bilgileri, kredi kartý ve ihtiyaç, konut, taþýt kredisi faiz oranlarý gibi Telepati hizmetleri bulunuyor. Cep telefonlarýyla ya da diðer küçük ekranlý, düþük hafýza ve iþlemci kapasitesine sahip kablosuz cihazlarla Ýnternet e eriþmek, alýþtýðýmýz masa üstü Ýnternet eriþimi deneyimlerinden farklý. Bu alanda kiþiye özel bilginin ihtiyaç duyulan noktada ve mekanda sunulmasýna dayalý hizmetlerin ticari baþarý þansý olabilir. Bunlardan biri de bankacýlýk hizmetleri. Þimdiki durumda ise, cep telefonlarýndan Ýnternet e ulaþmak kullanýcý açýsýndan zengin ve kolay bir deneyim deðil. Düþük baðlantý hýzlarý, sýnýrlý içerik ve yüksek maliyet bunda önemli bir rol oynuyor. Ünlü kullanýlabilirlik uzmaný Jakob Nielsen tarafýndan Londra da gerçekleþtirilen araþtýrmada denek kullanýcýlarýn %70 i, bir haftalýk deneyimden sonra WAP kullanmak istemediklerini bildirmiþler. Kullanýcýyý bu sonuca ulaþtýran sebepler, istenen nitelikte ve hýzda bilgiye ulaþmadaki zorluklar, kötü tasarým ve yanlýþ bilgi mimarisi olarak tespit edilmiþ. Bu açýdan deðerlendirildiðinde, genel olarak Ýnternet kullanýmýnýn, daha özelde ise WAP uyumlu içeriðin az, telefon cihazýnýn ve iletiþim maliyetlerinin ise yüksek olduðu Türkiye de, bankalarýn mevcut WAP veya Palm bankacýlýðý yatýrýmlarýnýn daha çok geleceðe yönelik bir imaj yatýrýmý olduðunu düþünüyoruz. Ancak kýsa mesaj servisi üzerine kurulu hizmetlerin kullaným kolaylýðý dolayýsýyla Türkiye de daha etkili olduðunu ve müþteriye deðer kattýðýný belirtmeliyiz. internet eriþimi / portal hizmetleri Superonline, Yahoo! Europe ile içerik anlaþmasý yaptý. Superonline ve Yahoo! Europe arasýnda imzalanan anlaþmaya göre Superonline aboneleri, Yahoo! nun Yahoo! Mail, Yahoo! Messenger, Yahoo! Calender gibi kiþisel bilgi yönetimi hizmetlerine 2001 yýlý ilk çeyreðinden itibaren Türkçe olarak ulaþabilecekler. Bu içerik anlaþmasýnýn her iki web sitesine ek trafik saðlamasý bekleniyor. Superonline, ayrýca ABD li alan adý kaydetme firmasý Register.com ile yaptýðý anlaþma gereðince.com,.net ve.org uzantýlý alan isimlerini Türkiye de doðrudan satmaya baþlýyor. Detaylý bilgi adresinden alýnabilir. Bilindiði gibi Türkiye de.tr uzantýlý üst seviye alan adý kayýtlarý ODTÜ DNS Kurulu tarafýndan gerekli þartlara haiz olma koþuluyla veriliyor. Alan adlarýnýn belirlenmesinde izlenen politikalar ise adresinden öðrenilebilir. internet eriþimi / portal hizmetleri KoçSistem, SAP iþbirliði ile uygulama servis saðlayýcýlýðý hizmeti veriyor. KoçSistem ve SAP arasýnda yapýlan stratejik iþbirliði anlaþmasý doðrultusunda KoçSistem þirketlere, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) alanýnda uygulama servis saðlayýcýlýðý (ASP) hizmeti vermeye baþladý. Bu hizmetin sunulduðu ilk kurum Koç Grubunun yapý market sektörü þirketi Koçtaþ oldu. Koçtaþ 2000 yýlýnýn þubat ayýnda Ýngiltere merkezli büyük bir yapý marketi zinciri olan B&Q ile %50 ortaklýk kurmuþtu. Dünya genelinde uygulama yazýlýmlarý alanýnda %36'lýk pazar payýna sahip olan SAP, geçtiðimiz eylül ayýndan itibaren, uygulama servis saðlayýcýlýðý hizmeti ile yazýlýmlarýnýn kiralanmasýna baþlamýþtý. Karmaþýk çözümler içeren ERP uygulamalarýnda donaným, iþletim sistemi, veritabaný, iletiþim aðý ve kullanýcý arayüzünden oluþan altyapýya ve bu yapýnýn idare ve bakýmýný yapacak kadrolara ihtiyaç duyuluyor. Bunun getireceði iþ yükü ve maliyetle uðraþmak istemeyen pek çok þirket için uygulama servis saðlayýcýlýðý iyi bir çözüm yöntemi olarak karþýmýza çýkýyor. Proje kapsamýnda KoçSistem in donaným tarafýnda SAP nin ilk iþ ortaðý olduðu, ASP hizmetleri için gerekli veri merkezini kurduðu ve sistem entegratörü olarak ASP iþletiminde teknik destek saðlayacak uzmanlýk kadrolarýný oluþturduðu bildirildi. KoçSistem Genel Müdürü Bülent Gönç, ASP modelinin oluþturulmasý amacýyla 1 milyon dolara bilgi-iþlem merkezi kurduklarýný, Koçtaþ a verilen üç yýllýk hizmetin karþýlýðýnýn da 1 milyon dolar olduðunu kaydetti. Gerekli uzman iþgücünün hizmet þirketlerinde temin edilmesi sonucunda, þirketlerin esas faaliyet konularýna odaklanmalarýný saðlayan ASP, %25-50 ye varan oranlarda verimlilik saðlýyor. ASP, ilk yatýrým maliyetlerini düþürerek özellikle küçük ve ortak ölçekli firmalar için sistem kullanýmýný olanaklý hale getiriyor. Ayrýca, tek elden alýþveriþ ile ölçeklenebilirlik ve tahmin edilir bütçe kullanýmýna olanak yaratýyor. Bu açýdan uygulama servis saðlayýcýlýðý servislerinin Türkiye de de yaygýnlaþmasýný olumlu buluyoruz. Ancak ASP uygulamalarýnýn baþarýsý iletiþim hatlarýnýn kalitesine, hýzýna ve maliyetlerine çok baðlý. Bu açýdan, Türkiye deki iletiþim hatlarýnýn düþük kalitesinin ve yüksek maliyetlerinin, uygulama servis saðlayýcýlýðýnýn geliþmesini yavaþlatacaðýný öngörebiliriz. 3

4 internet eriþimi / portal hizmetleri Sonera Zed Türkiye, Turkcell abonelerine SMS bazlý bilgi hizmetleri sunuyor. Sonera Zed, Finlandiya, Hollanda, Filipinler ve Singapur'dan sonra katma deðerli mobil bilgi hizmetlerini Türkiye'deki GSM kullanýcýlarýna da sunmaya baþladý. Sonera Zed, Turkcell in ortaklarý arasýnda yer alan Fin telekom operatörü Sonera nýn tamamýna sahip olduðu uluslararasý hizmet aðý bulunan bir þirket. Sonera Zed ile varýlan anlaþma sonucu Turkcell kullanýcýlarý, Zed mobil portallarýndan kýsa mesaj (SMS) ile sunulan bilgiye ulaþabilecekler. Bu bilgiler, son haberler, hava durumu, spor, borsa, döviz bilgileri gibi haber aðýrlýklý olabildiði gibi; cep telefonu için zil ve logo çeþitleri, oyunlar, fal ve fýkralar gibi eðlenceye yönelik de olabiliyor. Ayrýca, dört dilde sözlük, havayolu ve otel bilgileri, ulaþým, eczane adresleri, loto ve piyango sonuçlarý gibi pratik konular da Zed hizmetleri arasýnda yer alýyor. Mobil veri iletiþimi global iþ dünyasýnda son bir yýldýr üzerinde çok tartýþýlan bir konu olarak dikkatimizi çekiyor. WAP uygulamalarýnýn ticari olarak baþarýsýz kabul edilmesi, buna karþýn Japon telekom firmasý NTT DoCoMo nun baþarýlý bulunan i-mode uygulamasý, mobil ticaret gibi konular, hangi tür uygulamalarýn ticari olarak deðerli olabileceði tartýþmalarýný besliyor. Bu açýdan, Zed in katma deðerli mobil veri hizmetleri sunarken Türkiye de kabul gören teknolojik altyapý olan kýsa mesaj hizmetlerini tercih etmesini doðru bir giriþim olarak yorumluyoruz. SMS Türkiye de çok kullanýlan kablosuz hizmetler arasýnda. Buna bir örnek olarak Aralýk tarihlerini kapsayan 6 günlük bayram tatili süresince Turkcell abonelerinin toplam 110 milyon adet yazýlý mesaj gönderdiklerini hatýrlayalým. Avrupa mobil telefon operatörleri, bölgesel pazarýn doygunluða ulaþmaya baþlamasýyla gelecekteki gelirlerinde mobil Ýnternet in yerinin artacaðýný görmeye baþladýlar. Bu doðrultuda kablosuz veri hizmetleri vermek üzere portallar kuruluyor. Burada iki farklý model söz konusu: Birinci grubu oluþturan, içinde Sonera nýn da bulunduðu, Alman Deutsche Telekom, Ýngiliz Vodafone Group gibi operatörler, kullanýcýnýn eriþebileceði mobil içeriði kendi kontrollerinde sunmayý deniyorlar. Bu tavýr diðer þirketlerin pazara girmesini engelliyor. Vodafone un Vizzavi, Deutsche Telekom un T-Motion ve Sonera nýn Zed portallarý buna örnek. Telecom Ýtalia Mobile (TÝM) ýn desteklediði ikinci modelde ise bilgisayar tabanlý Ýnternet deneyimine benzer bir uygulama söz konusu. Bu modelde telekom operatörü kendisini bir içerik saðlayýcýsý olarak deðil, baðýmsýz portallarýn içeriðini kullanýcýya ulaþtýran bir aracý olarak konumlandýrýyor. Bir anlamda mobil Ýnternet servis saðlayýcýsý olma yolunda ilerlemiþ oluyor. Türkiye de bu süreçlerin nasýl yaþanacaðýný zaman gösterecek. Sonera Zed ve Turkcell in ortak giriþime ek olarak, özellikle Ýþ Bankasý ve Telecom Ýtalia nýn GSM 1800 operatörü Aria nýn kablosuz veri ve Ýnternet konularýnda ne tür çalýþmalar yapacaðý ve TÝM in global deneyimlerini Türkiye ye nasýl yansýtacaðý, Türkiye de katma deðerli mobil veri hizmetlerini belirlemede etkili olacak. internet eriþimi / portal hizmetleri Ýnternet servis saðlayýcýsý Ýxir 2001 yýlý stratejilerini açýkladý. Ýxir in Genel Müdürü Babür Özden Þubat ayý sonunda düzenlediði basýn toplantýsýnda þirketinin 2001 yýlý projelerini anlattý yýlýnýn kendilerine Ýnternet teki en önemli gelir kaynaðýnýn eriþim olduðunu gösterdiðini söyleyen Özden, eriþim fiyatlarýnýn artacaðýný, içerik hizmetlerinin bir kýsmýndan da abonelik ücreti almayý deneyeceklerini anlattý. Geçtiðimiz aylarda ticari açýdan verimsiz portallarýný kapatan Ýxir, e-ticaret giriþimi Zakki nin de faaliyetlerini durdurma kararý aldýðýný açýkladý. Özden, Zakki nin baþarýsýz olmadýðýný vurgulayarak, Ýxir olarak bir süre online perakendecilik sektöründe olmama kararý aldýklarý ve kaynaklarýný baþka noktalara kanalize etmek istedikleri için Zakki nin çalýþmalarýný durdurduklarýný kaydetti. Ýxir de þu anda, toplam Ýnternet reklam pastasýnýn beþte birine sahip olduðunu düþündükleri NTVMSNBC; 80 bin civarýnda sadýk üye tabaný olan Chivi; Procter&Gamble la arasýnda iki yýllýk bir promosyon anlaþmasý olan Chilek ve Nakitha portallarý yayýnlarýný sürdürüyor yýlýnda SMS bazlý mobil hizmetler verecek bir portal oluþturma çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Ýxir yönetimi, bu yýl içinde bir müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) projesi de baþlatacaklarýný belirtiyor yýlýnýn özellikle bireylere yönelik Ýnternet pazarýnýn ne pahasýna olursa olsun büyütülmesi amacýna dayalý kampanyalarýnýn, 2001 yýlýnda yerini daha planlý büyüme stratejilerine býraktýðý görülüyor. Ekonomik sorunlarýn da etkisiyle ISS lerin, esas faaliyet alaný ve temel gelir kaynaðý olan eriþim hizmetlerine döndükleri ve gelir getirici etkinliði bulunmayan portallar ile iþ giriþimlerini tasfiye ettikleri gözleniyor. Reklam harcamalarý kýsýlýyor, eleman sayýsýnda azaltmalara gidiliyor. Tanýtým yerine kullanýcýnýn deðer vereceði hizmetlerin seçilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi konularý öncelikle ele alýnýyor. Geçen yýl ücretsiz hale gelebileceði tahminleri yapýlan eriþim hizmetlerinin, bu yýlýn baþýnda yeniden baþ tacý edildiðini görmekteyiz. Müþteriyi faturalamanýn deðerli bir iliþki olduðunun yeniden fark edilmesi ve eriþim ücretlerindeki artýþ, servis saðlayýcý þirketler için 2001 yýlýnýn ana temasý olacaða benziyor. 4

5 telekomünikasyon Ericsson un mobil Ýnternet platformu Crea-World faaliyetlerine baþladý. Ericsson un Türkiye'deki mobil Ýnternet uygulamalarýnýn hayata geçirildiði bir araþtýrma- geliþtirme merkezi olarak konumlandýrdýðý Crea-World hem fiziksel hem de sanal ortamda kablosuz Ýnternet topluluðunun buluþma noktasý olmayý amaçlýyor. Teknik Müdür Cem Uður un e-posta aracýlýðýyla verdiði bilgilere göre Crea-World þu aþamada teknik, iþ geliþtirme ve pazarlama bölümlerini içeren 17 kiþilik bir ekipten oluþuyor. Bu ekip proje deðerlendirme ve planlama desteði, eðitim ve teknik altyapý hizmetleri veriyor ve uygulamalarýn denenebileceði teknik test olanaklarý sunuyor. Crea-World ün hedef kitlesi mobil Ýnternet sektöründe yer almak isteyen yazýlýmcýlar, içerik saðlayýcýlarý, mobil þebeke operatörleri, servis saðlayýcýlar, teknoloji þirketleri, kurumlar, giriþimciler, risk sermayedarlarý, proje ve fikir sahipleri olarak tanýmlanmýþ. Crea-World Ürün Müdürü Cenk Kýrbaþ merkeze ulaþan projelerin uygulamaya geçirilmesi için gerekli kriterleri þöyle sýralýyor: Pazar eðilimlerine uygunluðu, var olan teknolojilerin projenin hayata geçirilmesi için yeterli olmasý, zaman ve kaynak kullanýmý ve pazarda projede üretilen ürün ya da hizmete ihtiyaç olmasý. Crea-World fiziksel mekanýn yanýsýra web sitesi aracýlýðýyla da kablosuz Ýnternet konularýyla ilgili topluluk için global bir iletiþim ve etkileþim noktasý oluþturmaya çalýþýyor. Ericsson, Crea-World ün verdiði hizmetlerden ücret talep etmediðini, burada þekillenen projelerden de bir ortaklýk beklentisi olmadýðýný ifade ediyor. Bu açýdan, Ýnternet sektöründe alýþageldiðimiz kuluçka ve risk sermayesi giriþimlerden farklý. Ericsson, Crea-World bünyesinde geliþebilecek kablosuz veri ve mobil Ýnternet ürünleri ya da hizmetlerinden daha dolaylý bir fayda saðlamayý umabilir. Bu da temelde Türkiye de mobil Ýnternet pazarýný geliþtirmek ve bu pazar içinde Ericsson teknolojisiyle üretilen uygulamalarý, dolayýsýyla pazar payýný arttýrmak olarak özetlenebilir. Dünyada WAP uygulamalarý, GPRS ve 3G teknolojilerinin geleceði, kablosuz Ýnternet ve veri iletiþiminin baþarýlý iþ modellerine kaynaklýk edip edemeyeceði son bir yýldýr çok yoðun olarak tartýþýlýyor. Ancak bu tartýþmalarýn anlamlý olabilmesi için kablosuz Ýnternet uygulamalarýnýn ve içeriðinin çoðalmasý ve yaygýnlaþmasý, dolayýsýyla denenmesi gerekiyor. Bu çerçevede deðerlendirilirse, Ericsson un Crea-World giriþimini, hem Türkiye kablosuz Ýnternet pazarý açýsýndan hem de Ericsson un kendini pazarda konumlandýrmasý açýsýndan takip edilmesi gereken bir çaba olarak görüyoruz. telekomünikasyon ÝÞ-TÝM in GSM operatörü Aria hizmete açýldý. Türkiye Ýþ Bankasý ve Telecom Italia Mobile (TIM) in ortaklýðý ile ÝÞ-TÝM adý altýnda kurulan yeni GSM 1800 operatörünün hizmet ismi Aria olarak açýklandý. Türkiye'nin üçüncü cep telefon operatörü olarak çalýþmalarýna baþlayan Aria, numarasý ile hizmet veriyor. Öncelikle Ýstanbul, Ýzmir ve Ankara da hizmete baþlayan Aria nýn hizmetleri ve tarifeleri 21 Mart ta yapýlan bir basýn toplantýsýyla açýklandý. Aria, ülke nüfusunun %50 sini iki yýl, %90 ýný ise beþ yýl içinde kapsama alanýna alacak þekilde çalýþmalarýný sürdürdüðünü açýkladý. Aria müþterileri aylýk sabit ücret ödemeksizin abonelik sözleþmesi yapabilecekler. Bir dakikalýk konuþma ücreti ise 280 bin lira olarak belirlendi. Aria da faturalý ve faturasýz hatlarýn alan kodu ayný. Eski hattýndan Aria ya geçmek isteyenler 0555 koduyla eski numaralarýný kullanabilecekler. Hizmet detaylarý adresinden öðrenilebilir. Ayrýca, ÝÞ-TÝM ve Siemens arasýnda imzalanan bir anlaþmaya göre, Aria nýn ürün ve hizmetleri Siemens Beyaz Eþya bayilerinde satýþa sunulacak. Aria nýn hizmete girmesi GSM pazarýnda fiyat ve hizmet bazýnda rekabeti hýzlandýracak. Örneðin Turkcell, Aria nýn hizmete girdiði gün, aboneleri arasýndaki görüþmeleri ucuzlatan BizbizeCell tarifesini kullanýma sundu. Türk Telekom un mayýs ayýnda hizmete girmesi beklenen GSM operatörü Aycell in de pazarda yerini almasýyla daha da artacak olan rekabetin, son kullanýcý için daha ucuza daha iyi hizmet anlamýna geleceðini düþünmekteyiz. Özellikle deprem vergileri sonrasý kullaným davranýþlarýna bakýldýðýnda, Türk cep telefonu kullanýcýsýnýn operatör seçerken fiyata çok duyarlý olmamasýna raðmen, telefonla konuþma miktarýnda bedel ödemeyi önemsediðini fark ediyoruz. Bu durumda operatörler arasýnda ciddi bir fiyat savaþý yaþanmayacaðýný, ancak tarifelerin dereceli olarak azaltýlmasý yoluyla kullaným miktarýnýn arttýrýlabileceðini öngörebiliriz. Aria nýn sabit ücret almama politikasýný ve Turkcell ýn 10 milyon abonesi arasýndaki kullaným ücretlerini azaltmasýný bu açýdan deðerlendirmek gerektiðini düþünüyoruz. Ayrýca Turkcell in yeni uygulamasýyla þebeke içi görüþmelerin þebeke dýþý görüþmelere göre ucuzlamýþ olmasýnýn, Turkcell in güçlü abone tabaný göz önüne alýndýðýnda, Aria nýn kýsa dönemde yaygýnlaþmasý önünde engel oluþturabileceðini tahmin edebiliriz. Ancak, Aria nýn Ýþ Bankasý nýn daðýtým kanallarýný ve Telecom Ýtalia nýn özellikle ön ödemeli hizmetlerdeki deneyimini kullanarak uzun dönemde Turkcell ve Telsim den pazar payý almasý mümkün görünüyor. 5

6 telekomünikasyon Aycell in altyapý ihalesini Ericsson ile Siemens kazandý. Türk Telekom'a baðlý olarak faaliyet gösterecek Türkiye'nin dördüncü GSM þebekesi Aycell'in altyapýsý için açýlan ihaleyi Ericsson ile Siemens kazandý. ANKA ajansýnýn haberine göre, yedi ille sýnýrlý olan 103 milyon dolarlýk proje kapsamýnda, GSM 1800 cep telefonu operatörünün baz istasyonlarýný Ericsson, santrallarýný ise Siemens kuracak. Konuya iliþkin sözleþme 14 Mart ta imzalandý. Türk Telekom tarafýndan uzun süre sonuçlandýrýlamayan, daha sonra da teknik koþullarýn deðiþmesi ve maliyetin düþmesi nedeniyle iptal edilen ilk ihaleden sonra açýlan bu yeni ihalenin dört günde tamamlanmasý sektörü þaþýrttý. Altyapý ihalesinin þartnamelerini 5 Þubat'ta daðýtmaya baþlayan Telekom, 15 Þubat'ta firmalardan tekliflerini aldý. 20 Þubat tarihinde de sonuçlarý açýkladý. Ýhaleye, ilk ihaleye çaðrýlan Ericsson, Nokia, Siemens ve Netaþ davet edildi, Alcatel Teletaþ ikinci ihalede devre dýþý býrakýldý. Ýptal edilen ilk ihalenin bedeli altyapý ve pazarlama yatýrýmlarý dahil olmak üzere 2.5 milyar dolardý. Ýhaleyi kazanan firmalarýn Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Muðla'da çalýþmalara baþlayacaklarý; Telekom un diðer illerde roaming anlaþmalarý ile hizmet vereceði belirtildi. Ýhaleyi kazanan firmalardan Ericsson'un, Turkcell'e altyapý hizmeti sunduðu ve diðer GSM 1800 operatörü Ýþ-Tim'in altyapýsýný da Siemens'le birlikte kurduðu biliniyor. Ericsson un Türkiye GSM pazarýnda Telsim dýþýndaki tüm firmalarýn altyapýsýný hazýrlayan þirket olmasý dikkate deðer. telekomünikasyon Türk Telekom Ýnternet eriþimi hizmetlerinde ISS lere rakip oluyor. Türk Telekom, Þubat ayýnda ISDN-BA, ADSL ve Turpak Ýnternet abonelik baðlantý ücretlerinde fiyat indirimine gitti. Buna karþýlýk özellikle Ýnternet servis saðlayýcýlara sunduðu kiralýk hat ve PRI hizmetlerine zam yaptý. Telekom daha önce de son kullanýcýya yönelik TTNet çevirmeli eriþiminin (146 servisi) aylýk tarifelerini indirmesi yüzünden ISS lerce keyfi davranmak ve tekel konumunu kötüye kullanmakla eleþtirilmiþti. Türk Telekom dan özel devrelere yapýlan zamlara iliþkin gelen yazýlý açýklamada, Ekim 1999 dan beri bu devrelere zam yapýlmadýðý; buna karþýn tüketici fiyat indeksinin %70.2 arttýðý ve devalüasyonun telekom yatýrým harcamalarýný etkilediði vurgulanýyor. Açýklamada ayrýca özel devre ücretlerinin Avrupa dan çok daha düþük olduðu söyleniyor. Ancak bu noktada Türkiye deki Ýnternet altyapýsýnýn Avrupa dakilerle kýyaslandýðýnda oldukça yetersiz olduðunu hatýrlamak gerek. ISS ler, Türkiye Ýnternet Servis Saðlayýcýlarý Derneði (TÝSSAD) aracýlýðýyla, Türk Telekom un, kendilerine nitelikli altyapý hizmetleri vermezken, son kullanýcýya yönelik hizmetlerinde fiyat indirimine gitmesini ve bunu aktif olarak pazarlamaya baþlamasýný rekabete aykýrý bularak, Rekabet Kurulu na götürme kararý almýþlardý. Kurul bu konuda ön soruþturma yapmaya gerek duymadan soruþturma açtý, ancak çalýþmalar henüz sonuçlanmadý. Türk Telekom un Ýnternet altyapýsý konusundaki tekel onumunun gerektirdiði sorumluluklarý yeterince yerine getirmemesi, Türkiye de Ýnternet in geliþmesinin önünde ciddi bir engel teþkil ediyor. Telekom un sahipliðindeki Ýnternet omurgasý TTnet in, kaliteli ve sürekliliðine güvenilir hizmet vermemesi, yurtdýþý çýkýþlarda yaþanan kapasite sorunlarý ve teknolojik geliþmelerin uygulanmasýndaki gecikme gibi sorunlar hem Ýnternet hizmeti sunan þirketlerini hem de son kullanýcýyý zorluyor. yazýlým / donaným Arena ve Horoz Lojistik iþbirliðine gidiyor. Arena, 2000 yýlýnda hayata geçirdiði, tedarikçi, müþteri ve hizmet saðlayýcýlarý tek bir bilgi ve hizmet platformunda topladýðý ArenaOpen projesi ile baþlattýðý sürece, þimdi de Horoz Lojistik ile gerçekleþtirdiði stratejik iþbirliði ile devam ediyor. Arena ile Horoz Lojistik arasýnda baþlatýlan iþbirliði ile Arena müþterilerine Ýstanbul içinde günde üç kez, saat garantili teslimat yapýlabilecek. Horoz Lojistik Arena müþterilerinden, Arena adýna ve Arena'nýn belirlediði koþullar dahilinde tahsilat yapmayý da üstlenmiþ bulunuyor. Bunun yaný sýra çevre illere (Kocaeli, Bursa, Eskiþehir, Adapazarý) saat garantili sevkiyat yapýlabilecek. Arena, Anadolu müþterilerini de hizmet kapsamýna alarak, Anadolu'daki bayilerine kargo sipariþlerini verecekleri firmayý seçme ve sipariþlerini verebilecekleri saatleri uzatabilme imkaný tanýyor. Ayrýca Þubat ayýndan itibaren arýzalý ürünlerin bayiden alýnarak tamir edilip, tekrar müþteriye teslim edilmesi ile iade ürünlerin toplanmasý hizmetlerinin de faaliyete girdiði bildirildi. 1.5 milyon dolarlýk bir hacme sahip olduðu bildirilen anlaþmayla Arena, tedarik zincirindeki hizmetlerin yerine getirilmesinde kullandýðý dýþ kaynaklarý da ArenaOpen la bütünleþtiriyor. Arena bu sayede maliyetlerini düþürerek kârlýlýðýný arttýrmayý amaçlýyor. Arena Bilgisayar ýn, operasyonlarýný SAP platformu üzerine taþýrken, þirketin tüm süreçlerini yeniden yapýlandýrmasý ve ArenaOpen adý verilen platformla, teknoloji ürünleri tedarik zincirini uçtan uca bütünleþtirmesi Türkiye deki B2B uygulamalarý için iyi bir örnek teþkil ediyor. Bu çalýþmalarýn Arena nýn sektördeki güçlü ve lider konumunu saðlamlaþtýracaðýný öngörebiliriz. 6

7 yazýlým / donaným Ýncubatr ýn ilk Ýnternet start-up giriþimi Klikfilm Mart ayýnda açýldý. Klikfilm Ýnternet üzerinde yeni pazarlama stratejileri arayýþýnda olan kurumlara, reklam ajanslarýna ve pazarlama kuruluþlarýna streaming media uygulamalarýný sunan, gerekli altyapý ve eðitim danýþmanlýðý hizmetlerini veren bir þirket olarak kuruldu. Streaming media ses, video ve diðer multimedya dosyalarýnýn Ýnternet te veya kurumsal intranetlerde bilgisayara yüklenmeden ve sabit disk içerisinde yer kaplamadan online izlenmesini saðlayan bir teknoloji. Örneðin, kendi intranet aðýnda online eðitim vermek isteyen bir kuruluþ, bu teknoloji yardýmýyla canlý ya da isteðe baðlý (on demand) olarak bunu gerçekleþtirebiliyor. Bir tekstil firmasý sitesinde defilesini yayýnlayabiliyor ya da yurtdýþýndaki örneklerde olduðu gibi bir müzik konseri Ýnternet üzerinden canlý olarak yayýnlanabiliyor. Bu teknolojinin kurumsal kullaným alanlarý arasýnda canlý ya da isteðe baðlý olarak yayýnlanan yeni ürün ilanlarý ve bildirimleri, yýllýk toplantý, konferans ve seminerler, yatýrýmcý haberleri, kurum içi veya kurumlar arasý eðitim çalýþmalarý sayýlabilir. Karakuþ, Türkiye de talepten yola çýkýlmadan ve gerçekçi gelir ve iþ modelleri ortaya koymadan, birbirine benzer çok sayýda Ýnternet giriþiminin ortaya çýktýðýný, bu giriþimlerin büyük kýsmýnýn baþarýsýzlýða mahkum olduklarýný söylüyor. Klikfilm, bu noktalara dikkat edilerek, kurumsal kullanýcýnýn talepleri doðrultusunda ve teknolojik altyapý aðýrlýklý bir hizmet vermek üzere kurulmuþ. Türkiye de kullanýcý tarafýndaki altyapý sorunlarý ile Ýnternet baðlantý hýzlarý ve bant geniþliði yapýsý, streaming media teknolojisinin kýsa vadede kullanýlabileceði alanlarý sýnýrlýyor. Bu açýdan, Klikfilm aslýnda yeni bir pazarý önce yaratmak sonra da bu pazardan pay almak zorunda olduðu için uzun bir yolun baþýnda görünüyor. Ancak dünyada hýzla geliþen bu teknolojinin Türkiye deki ilk sunucularýndan olmasý dolayýsýyla pazarda ilk olma avantajýna sahip. Ayrýca hedef kitle olarak son kullanýcýnýn deðil de þirketlerin seçilmiþ olmasý büyümeyi destekleyecek bir strateji olarak göze çarpýyor. Klikfilm gibi, sýnýrlarý iyi belirlenmiþ alanlarda, popülerlik kaygýsý gütmeden teknolojik altyapý hizmetleri veren, saðlam iþ modeline sahip Ýnternet giriþimlerinin artmasýný Türkiye Ýnternet inin geliþimi açýsýndan olumlu buluyoruz. yazýlým / donaným Microsoft ve Intel, e-iþ alanýnda rehber olmak amacýyla e-club ý kurdu. Klikfilm streaming media teknolojisinin kullaným alanlarýný tanýtma amacýyla isimli sitesini Þubat ayýnýn son haftasýnda kullanýcýya açtý. Eðlence içerikli bir site olan klikfilm.com, içerik olarak kýsa filmler, animasyonlar, oyunlar, alternatif klipler, þarký fallarý, röportajlar, egzotik geziler, unutulmaz futbol görüntüleri, tehlikeli sporlar, fragmanlar ve reklamlardan oluþuyor. Ayrýca, kullanýcýlar siteye gönderecekleri kýsa filmler, animasyonlar ve video klipler ile siteye katýlýmda bulunabiliyorlar. Sitenin amaçlarý arasýnda bu sayede bir net topluluðu oluþturmak da bulunuyor. Bu topluluðu oluþturan kayýtlý kullanýcýlar, belli profili hedefleyen reklam verenler için de iyi bir hedef kitle teþkil ediyor. Ýncubatr, Superonline ve Emit Capital tarafýndan fonlanan bir Ýnternet kuluçka þirketi olarak geçen sene kurulmuþtu. Baþkanlýðýný Gökhan Karakuþ un yaptýðý þirket, Türkiye ve çevresindeki dýþ pazarlarda baþarý potansiyeli olan Ýnternet projelerinin geliþimine ve þirketleþmesine olanak saðlayan yatýrým ve destek hizmetlerini sunuyor. Bu hizmetler, finansman, strateji ve iþ geliþtirme, pazarlama, organizasyonel iþler ve teknoloji konularýnda danýþmanlýk ile ofis ve teknik altyapý sunumu olarak tanýmlanabilir. Gökhan Karakuþ, Türkiye gibi risk sermayesi modelinin çok yerleþik olmadýðý geliþmekte olan ülkelerde kuluçka modelinin çok verimli sonuçlar doðurduðunu ancak Türkiye de bu alanýn kötü kullanýldýðýný belirtiyor. Ýnternet giriþimlerine destek verirken kullanýcý talebinden yola çýkmanýn ve Ýnternet altyapýsýna iliþkin hizmetler vermenin önemine deðinen Ýþlerini Ýnternet ortamýna taþýmak isteyen þirketlere destek verecek yeni bir giriþim Microsoft ve Intel tarafýndan baþlatýlýyor. e-club adý verilen e-iþ platformu, KOBÝ lere, büyük ölçekteki þirketlere ve Ýnternet giriþimlerine yazýlým ve donaným konusunda rehberlik yapacak. E-iþin iþleyiþine bir bütün olarak yaklaþacak olan e-club, þirketlerin ve giriþimcilerin izleyecekleri rotayý belirlemelerine yardýmcý olacak. Giriþim, online eðitimden, Ýnternet bankacýlýðýna, elektronik ticaretten, sanal yayýncýlýða kadar web tabanlý her türlü projeye teknik, stratejik ve ticari anlamda yardýmcý ve yön gösterici olmayý hedefliyor. E-Club bünyesinde, yönetim ve iþ geliþtirme konusunda uzman danýþmanlýk þirketleri; donaným, altyapý konusunda kendini kanýtlamýþ dünya markalarý; uygulama geliþtirme alanýnda global örneklere Türkiye den de örnekler eklemeyi baþarmýþ yerli þirketler ve Türkiye nin büyük servis saðlayýcýlarý bulunuyor. 7

8 holding / þirket haberleri Koç Topluluðu Elektronik Dönüþüm 2003 projesini açýkladý. Koç Topluluðu, bilgi teknolojileri ve Ýnternet in etkisiyle deðiþen iþ yapma biçimlerine uyum saðlamak ve yeni ekonomide rekabet avantajýný yakalamak için Elektronik Dönüþüm 2003 olarak adlandýrýlan bir dijital dönüþüm projesi baþlattý. Bu projeyle iþ süreçleri Ýnternet ortamýna taþýnacak. Koç Topluluðu Bilgi Grubu ile Cisco Systems iþbirliðinde yürütülecek projeye iliþkin anlaþma, Ocak ayý sonunda Koç Holding de imzalandý. Projenin ilk olarak Koç Holding, Arçelik ve Beko Elektronik te uygulanacaðý bildirildi. Koç Topluluðu üst yönetiminin tam desteðini alan projenin ilk aþamasýnda holding ve ilgili þirketlerdeki personele genel bir sunum yapýlacak. Bu sunumdan sonra organizasyonlarýn Ýnternet ve e-ticaret teknolojilerini ne oranda kullandýklarý, Cisco nun hazýrladýðý Net-Readiness testi ile tespit edilecek. Bunun ardýndan, çalýþma gruplarý ile teknolojik ihtiyaçlar belirlenecek ve uygun iþ planlarý hazýrlanacak. Ayrýca, üst düzey yöneticiler Cisco merkezinin bulunduðu San Francisco da eðitime tabi tutulacak. Projelerin hayata geçiþ sürelerinin en fazla 6 ayla sýnýrlý olacaðý bildirildi. Koç Topluluðu nun Ýnternet ve bilgi teknolojileri ile bunlarýn saðladýðý imkanlarý kullanarak, bu çapta bir yeniden yapýlanma sürecine girmesini önemli bir geliþme olarak deðerlendiriyoruz. Koç Topluluðu bünyesinde yer alan yeni ekonomi þirketleri 1999 yýlýnda kuruluþ çalýþmalarýna baþlanan ve 2000 yýlýnýn ilk aylarýnda kamuoyuna duyurulan Koç Bilgi Grubu þemsiyesi altýnda çalýþýyor. Bu þirketler KoçSistem, KoçNet, John Bryce, Ultra Kablo, Comsat, Kangurum, GeVeZe, Biletix, Kotonline ve Bilkom olarak sýralanabilir. Koç Topluluðu diðer büyük sanayi ya da medya gruplarýnýn Ýnternet alanýnda yaptýðý yatýrýmlardan farklý olarak, 30 milyon dolarlýk yatýrýmla gerçekleþtirilen KoçNet örneðinde olduðu gibi, büyük yatýrýmlarýný öncelikle kurumsal pazara yöneltmiþti. Koç Grubunun Ýnternet ve bilgi teknolojileri yatýrýmlarýný Türkiye deki diðer pek çok örnekten ayýran en önemli öðenin, Koç un bir yeni ekonomi stratejisi olmasý olduðunu düþünüyoruz. Giriþimci bir yaklaþýmla ciddi miktarlarda bütçe ve insan kaynaðý söz konusu projelere ayrýlýyor. Ayrýca, Koç Topluluðu bu alanda þirket kurmak kadar, stratejik ortaklýk, satýn alma veya proje finansmaný yolunu tercih ediyor. Bu da alaný tanýyan profesyonellerle çalýþma avantajý getiriyor ve riski azaltýyor. medya / reklamcýlýk Cumhuriyet Gazetesi web sitesi abonelik sistemine geçti. Cumhuriyet Gazetesi, 29 Mart 2001 den itibaren, gazetenin Ýnternet teki yayýnýna sadece abonelerin eriþebileceðini duyurdu. Aboneler, Ýnternet te Cumhuriyet gazetesinin yaný sýra, Kitap, Bilim Teknik ve Pazar dergilerine de ulaþabilecekler. Ýnternet sayfasýnda yer alan açýklamada Cumhuriyet, abonelik sisteminin Ýnternet'teki genel eðilime uymadýðýný bildiðini belirtiyor. Ancak bir holding desteði olmadan baðýmsýz bir gazete olan Cumhuriyet, okurlarýnýn bu durumu koruyabilmenin maliyetini kavrayarak, kendilerini destekleyeceðini umduklarýný vurguluyor. Cumhuriyet Ýnternet sitesi alýþýlmýþ online gazete formatýndan farklý bir biçimde geleneksel gazetenin okunma mantýðýný webe taþýyan bir yapý sergiliyor. Gazetenin her sayfasý bir bütün olarak okuyucunun önüne geliyor, gazete sayfa sayfa çevrilerek okunuyor. Okuyucu ilgilendiði haberlere týkladýðýnda, yeni bir pencerede haberin detayý gazete kolonu formatýnda açýlýyor. Gazetenin Ýnternet sayfalarý Cumhuriyet in geleneksel tavrýna ve stratejisine uysa da, gazetenin Ýnternet in saðladýðý farklý yayýncýlýk olanaklarýný reddetmesini uygun bulmadýðýmýzý belirtmek gerek. Burada, eðer okuyucu bayide bulabileceði gazeteye, katma deðerli bir ek hizmet olmaksýzýn Ýnternet ten ücretle eriþecekse bunu neden tercih etsin sorusu ortaya çýkýyor. medya / reklamcýlýk Medyatick, AdPepper ile çapraz satýþ anlaþmasý yaptý. Ýnternet medya planlamasý alanýnda Türkiye deki ilk þirketlerinden olan Medyatick, AdPepper e-advertising Network ile çapraz satýþ anlaþmasý yaptý. AdPepper, Almanya, Avusturya ve Ýsviçre'de, MSN ve Hotmail; Ýsveç ve Finlandiya da Yahoo; Ýspanya'da AutoScout24; Ýngiltere'de Cycosmos gibi dört yüzden fazla sitenin satýþ temsilciliðini yapan global bir Ýnternet reklam ajansý. Bu anlaþmayla Medyatick, hizmet verdiði Türk þirketlerinin online reklamlarýnýn yurtdýþýna satýþýný gerçekleþtirebilecek ve Türkiye deki sitelerde yabancý kaynaklý Ýnternet reklamlarýnýn yayýnlanmasýný saðlayabilecek. Bu hizmetin yurtdýþýnda belli kitlelere tanýtýmýný yapmak isteyen Türk þirketlerini özellikle ihracatçýlarý ve turizmcileri ilgilendireceðini söyleyebiliriz. Ýnternet reklamcýlýðý konusunda geçtiðimiz yýlýn son aylarýnda yaþanan olumlu hava ve 2001 için geliþme beklentileri ekonomik krizle birlikte deðiþti. Ocak ve Þubat aylarý Ýnternet reklamcýlýðý açýsýndan verimsiz geçti. Medyatick in verilerine göre Ocak ayýnda online reklam veren þirketler, geleneði bozmayarak yine otomotiv, bankacýlýk, telekomünikasyon ve tüketici mallarý sektöründen geldi. Bunlar arasýnda göze çarpanlar, Ford, Hyundai, Renault, Garanti Bankasý, Akbank, Turkcell, Nokia, KVK, Genpa, Arçelik ve Frito Lay þirketleri. Arka arkaya yaþanan krizlerin Ýnternet reklamcýlýðýný istenen noktaya ulaþmada biraz daha beklemek zorunda býrakacaðýný söyleyebiliriz. 8

9 internet giriþimleri Kimya-Plastik e-pazaryeri ChemOrbis açýldý. Ýnternet bazlý iþ giriþimlerine yatýrým yapan ÝLab Holding tarafýndan kurulan TradeOrbis, elektronik pazaryerleri kurmak amacýyla oluþturulmuþ bir þirket. Bu doðrultuda ilk giriþim olan ChemOrbis, kimya ve plastik sektörüne hizmet veren bir elektronik pazaryeri olarak Nisan ayý içerisinde faaliyete geçiyor. TradeOrbis in Direktörü Cem Uçan, TradeOrbis in parçasý olacak e-pazaryerlerinde kullanýlacak ticaret modellerinin her sektörün özelliklerine ve ürün yapýsýna uygun olarak, sektör firmalarýna danýþýlarak tasarlandýðýný ve elektronik ortama taþýndýðý belirtti. ChemOrbis e iliþkin bilgi aldýðýmýz TradeOrbis Pazarlama Müdürü Seda Arat, Türkiye ye e-pazaryeri uygulamalarý için en uygun sektörlerden birinin kimya-plastik sektörü olduðunu belirtti. Alýcý ve satýcýnýn çok olduðu parçalý bir pazar yapýsýna sahip sektörde ürünler genelde standart ve ürün fiyatlarýnda iniþ çýkýþlar yüksek. Aracý ve daðýtýcý firma sayýsý fazla. Pazar hacmi büyük. Plastik pazarýnda yýlda 1.5 milyon tonluk, kimyasallar da ise 2.5 milyon tonluk bir tüketim gerçekleþiyor. Bu yapý içinde e-pazaryeri uygulamalarý, arz ve talep dengesinin daha kolay saðlanmasýný, þirketlerin özellikle sipariþ ve satýn alma masraflarýnýn azalmasýný ve iþ süreçlerinin kýsalmasýný saðladýðý için verim artýþýna yol açabiliyor. ChemOrbis, üyesi olan þirketlerin kendi platformu üzerinden ihaleye çýkmasýný saðlýyor. Bu süreç içinde satýcý firma ürünlerini tanýmlýyor, kontrat ve ödeme spesifikasyonlarýný belirliyor, ihale þartlarýný kesinleþtiriyor ve istediði firmalarý davet ediyor. Belirlenmiþ bir zaman dilimi içinde fiyat veren satýcýlar arasýnda eksiltme yöntemiyle fiyat belirleniyor ve alým-satým iþlemi gerçekleþiyor. Bu iþlemlerin elektronik ortamda olmasý sadece süreci kýsaltýp, maliyeti düþürmekle kalmýyor, ayný zamanda ihaleye çýkma, sipariþ verme veya satýn alma süreçlerini daha standart ve kolay takip edilebilir hale geliyor. Bu da üye firmalar için deðer katan bir hizmet yaratýyor. B2B projelerinin sektörel verimliliði arttýrmada faydalý olabileceðini kabul etmekle birlikte, sektör dýþýndan kuruluþlarca gerçekleþtirilen bu tür giriþimlerin baþarýsýnýn sektör þirketlerinin sistemi kullanmaya ikna edilmesine baðlý olduðunu düþünmekteyiz. Baðýmsýz ve tarafsýz bir kurum olmak burada önemli bir avantaj yaratabilse de, sektör içinden firmalarýn saygýnlýk ve yerleþik iliþkiler aðýna sahip olma avantajlarý var. ChemOrbis bir yandan baðýmsýz bir kurum olarak diðer yandan da sektör içinden gelen profesyonellerle çalýþarak bu zorluklarýn üstesinden gelmeye çalýþýyor. Projenin baþarýsýný bu ikisinin dengesi belirleyecek gibi görünüyor. Bu açýdan bakýldýðýnda, Türkiye'nin en büyük kimyasal madde üreticisi olan Petkim in 23 Mart ta ChemOrbis e üye olma kararý almasý bu yolda önemli bir geliþme olarak deðerlendirilebilir. internet giriþimleri Alýþbaðýþ, sivil toplum kuruluþlarý için 4.5 milyar lira baðýþ yarattý. Alýþbaðýþ Ýnternet te yapýlan alýþveriþi, somut sivil toplum projeleri için düzenli bir fon kaynaðýna dönüþtürme fikriyle kurulmuþ bir Ýnternet giriþimi. Kullanýcý Alýþbaðýþ'ýn anlaþmalý olduðu Türk ve yabancý sanal maðazalardan alýþveriþ yaptýðýnda, kendi seçtiði bir sivil toplum kuruluþuna (STK) alýþveriþinin belli bir miktarý baðýþ olarak yatýrýlýyor. Ayrýca, Alýþbaðýþ sitesinde yer alan diðer bölümler kullanýldýðýnda - dergi, müzayede, elektronik tebrik kartlarý, sanat galerisi ve STK dükkaný gibi - site seçilen sivil toplum örgütlerine baðýþ aktarýyor. Alýþbaðýþ bir hayýr kurumu, vakýf veya dernek deðil. Sunulan ekonomik mantýk Türkiye'de bir ilk oluþturuyor. Alýþbaðýþ baðýþ toplamýyor, insanlarý baðýþ yapmaya teþvik ediyor. Ticari bir kuruluþ olan Alýþbaðýþ ýn kurucularý hayatlarýný bu proje ile kazanmayý hedeflediklerini vurguluyorlar. Sitenin gelir ve baðýþ yaratan en önemli bölümü þimdilik e- kart bölümü. Sistem þu þekilde iþliyor: Bu bölüme sponsor olan kuruluþlarýn siteye ödedikleri bedelin %75 i, Alýþbaðýþ ýn sistemi içinde yer alan sivil toplum kuruluþlarýna kullanýcýlarýn tercihleri doðrultusunda paylaþtýrýlýyor. Yaratýlan 4.5 milyar liralýk baðýþ öncelikle Umut Çocuklarý, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði, Eðitim Gönüllüleri Vakfý, Beyaz Nokta ve TEMA olmak üzere baðýþlanmýþ bulunuyor. 19 Aralýk ta baþlayan e-kart uygulamasýnda, site üzerinden gönderilen e- kart Mart sonunda 65 bine ulaþmýþ. Alýþbaðýþ ýn kurucularýndan Mete Meleksoy un verdiði bilgilere göre Alýþbaðýþ ýn kullanýcýlarý yüksek eðitimli, yaþlarý arasýnda, harcama miktarlarý yüksek bir kitle. Sitenin bilinirliði yurtdýþýnda yaþayan Türkler arasýnda hayli yüksek. Siteye bugüne kadar 95 bin dolar yatýrým yapýlmýþ. Sitenin %50 si fikrin sahibi ve projenin yürütücüsü olan Arzum ve Mete Meleksoy a, diðer %50 si ise iki melek yatýrýmcýya ait. Site þu anda tam zamanlý çalýþan 3 kiþilik bir ekiple yürütülüyor. Teknik tarafta ise Koçnet ile çalýþýlýyor. Alýþbaðýþ, Ýnternet in sunduðu olanaklarý kullanarak, insanlarýn alýþveriþ, dergi okuma, kart gönderme gibi günlük etkinliklerinden, fazladan bir harcama getirmeksizin baðýþ yaratma becerisi ile Türkiye de çok dikkate deðer bir ilk proje. Ancak yoðun tanýtým faaliyetleri gerektiriyor. Türkiye deki e-ticaret hacminin darlýðý ve Ýnternet kullanýmýna iliþkin sorunlar ile tanýtým maliyetleri hâlâ projenin aþmasý gereken büyük engeller olarak duruyor. Yine de Alýþbaðýþ ýn tanýtým bütçesi olmaksýzýn eriþtiði rakamlar projenin geleceði için umut verici. 9

10 saðlýk Saðlýklý ve iyi yaþam portalý ailem.com açýldý. Saðlýklý ve iyi bir yaþama iliþkin yararlý öðeleri içinde barýndýran saðlýk portalý ailem.com Ýnternet kullanýcýlarýnýn hizmetine girdi. Ailem.com kullanýcýsý sitenin hem içeriðini hem görünümünü kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda kiþiselleþtirebiliyor. Ücretsiz üyelik sistemiyle çalýþýlan sitede üye kullanýcý, kiþiye özel günlük, kütüphane, özel saðlýk danýþmanlýðý, fotoðraf albümü gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. Üyelerin birbirleriyle ve siteyle etkileþim içinde olmalarýný saðlamak için de bazý hizmetler geliþtirilmiþ. Bunlarýn arasýnda, üyeler arasý kýsa mesaj hizmeti, forumlar, seçilmiþ konuklarla ya da diðer üyelerle sohbet olanaðý ve anketler sayýlabilir. 300 ün üzerinde doktorun katkýda bulunduðu ailem.com Ýnternet teki en geniþ saðlýk kadrosunu bünyesinde barýndýrýyor. Kiþiye özel saðlýk danýþmanlýðý hizmetleri çerçevesinde kullanýcýnýn saðlýk sorularý 48 saat içinde uzman doktorlarca yanýtlanýyor. Ayrýca saðlýk raporlarýna Houston Methodist hastanesinden ikinci bir görüþ de alýnabiliyor. Ailem.com un üye sayýsý Mart ayý itibariyle kiþiye ulaþmýþ. Saðlýk, estetik, spor ve iyi yaþamakla ilgilenen herkes sitenin hedef kullanýcýsý. Þu anda kullanýcýlarýn yarýsý kadýnlardan oluþuyor ve %65 i yüksek öðrenim görmüþ. Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Gonca Karakaþ, Ailem.com u Türkiye nin en önemli e-crm (elektronik müþteri iliþkileri yönetimi) örneklerinden biri olduðunu söylüyor. Karakaþ, üyelerinin kiþisel bilgilerini alýp, onlarýn ihtiyaçlarýný ve beklentilerini karþýlayacak katma deðerli hizmetlerle geri döndüklerini, böylece sadýk ve profilleri iyi tanýmlanmýþ bir kullanýcý tabaný yarattýklarýný belirtiyor. Kiþisel bilgilerin güvenliðinin önemli olduðu bu alanda, üye bilgileri gizlilik anlaþmasý çerçevesinde kesinlikle üçüncü kiþi ya da kurumlarca paylaþýlmýyor. Sitenin gelir modeli de bu profilleme becerisine dayanýyor. Ailem.com reklam verenlere banner tipi reklam dýþýnda birebir pazarlama ve tanýtým olanaklarý sunuyor. Ailem.com, konusunda yurtdýþý örneklerine benzer bir mantýkla yapýlmýþ, uluslararasý standartta bir Ýnternet sitesi. Güçlü bir teknolojik altyapýya sahip ve kiþiselleþtirilebilme özellikleri çok geliþmiþ. Sitenin gelir modelinin reklam ve sponsorluða dayalý olmasý özellikle ekonomik kriz döneminde siteyi zorlayabilir. Bu aþama aþýlabilirse, ailem.com un uzun dönemde de baþarýlý olmaya kuvvetle aday olduðunu söyleyebiliriz. eðitim Bilgi Üniversitesi, e-mba programýnda Türkçe eðitime baþladý. bilgi online mba Bilgi Üniversitesi nin Kasým 2000 de Ýngilizce olarak baþlattýðý Bilgi e-mba Ýnternet Elektronik Ýþletme Yönetimi Yüksek Lisans Programý ikinci dönemde Türkçe olarak da verilecek. Ýkinci dönem baþvurularýnýn %67 sinin Türkçe programa yapýldýðý kaydediliyor. Bilgi e-mba, Ýnternet tabanlý bir yüksek lisans programý olarak YÖK tarafýndan onaylanmýþ bulunuyor. Ýnternet in zaman ve mekan sýnýrlamalarýný kaldýran özelliðinin uzaktan eðitim yöntemleriyle buluþmasý, istenilen yer ve zamanda öðrenime devam edebilme olanaðý saðlýyor. Halen Ýngilizce olarak e-mba eðitimlerini sürdüren 38 öðrencinin yaþ ortalamalarý 28. Öðrencilerin %58 i Ýstanbul da oturuyor. Diðer yarýsý ise Ankara, Bursa, Ýzmir, Mersin, Kahramanmaraþ, Kocaeli, Zonguldak gibi Anadolu nun çeþitli illerinde yaþýyorlar. Mesleklerine bakýldýðýnda karþýlaþýlan daðýlým ise þöyle: %17 si yönetici, %16 sý bankacý, %14 ü biliþim sektöründe veya mühendis, %12 si serbest meslek sahibi; % 10 u pazarlama ve saðlýk alanlarýnda çalýþýyor. hukuk BSA, kopya yazýlým kullanýmýný engellemek için yeni kampanya baþlattý. BSA, her yýl kendilerine ulaþtýrýlan bilgi ve ihbarlar doðrultusunda, Türkiye de en çok kopya yazýlým kullanýlan bölgeleri saptadý. Bu doðrultuda bölgesel bir kampanyaya hazýrlanan BSA, Türkiye genelinde kopya kullanýmýný en aza düþürmeyi hedefliyor. Kampanyanýn uygulanacaðý her bölgede kopya yazýlým kullanan firmalara, lisanslý yazýlým almalarý için 45 günlük süre tanýnýyor ve süre sonunda yoðun aramalar baþlatýlýyor. Ancak, halen haklarýnda yasal takip süreci devam eden firmalar, bu fýrsattan yararlanamýyor. BSA Türkiye Genel Koordinatörü Erol Özkür, bu kampanyayla, Türkiye de %74 olan kopya kullaným oranýný çok daha aþaðýlara çekmeyi amaçladýklarýný ifade ediyor. Özkür e göre 1999 yýlýnda kopya kullaným oraný %25 olsaydý, 3 trilyon TL nin üzerinde vergi kaybý yaþanmayacak ve kiþilik de istihdam yaratýlmýþ olacaktý yýlýnda kurulan BSA Türkiye (Business Software Alliance), yazýlým telif haklarý konusunda toplumsal bilinç oluþturmak amaçlý kampanyalarýnýn dýþýnda, telif haklarýný korumak amacýyla lisanssýz yazýlým kullandýðýndan þüphelenilen firmalara savcýlýk izniyle ve polis eþliðinde baskýnlar yapýyor. 10

11 cemiyet haberleri Net topluluðu sitesi internetvadisi.net açýldý. Ýnternetvadisi bir net topluluðu sitesi. Site, öðrenme ve tartýþma platformu olarak Ýnternet in vaat ettiklerine inanan ve Türkiye nin Ýnternet ile neleri, nasýl üretebileceðini düþünen her ziyaretçinin, kendisine göre bir þeyler bulabileceði, katkýda bulunabileceði bir sanal ortam olmayý amaçlýyor. Türkiye'ye "her türlü sorunun çözümünü dýþarýda deðil, öncelikle kendi içinizde arayýn" diyen bir fikirden yola çýkan site, kâr amacý gütmüyor. Ýnternetvadisi kullanýcýlarýn þekillendirdiði ve geliþtirdiði baðýmsýz bir portal olarak tasarlanmýþ. Portalýn amacý Türkiye'yi en hýzlý ve saðlýklý þekilde üretken hale getirmek, kamuoyunu bilinçlendirmek ve yurt dýþýndan deðerli insanlarý Türkiye'ye çekmek. Bunu gerçekleþtirmek için de ilk aþamada forum yöntemi benimsenmiþ. Bu projenin arkasýndaki isim, projenin yöneticisi ve fikir babasý olan Hakan Habip. 1980'de Robert Kolej'den mezun olan Habip, yýllarý arasýnda Karma Fransa ofisi genel müdürlüðünü yaptý un baþýndan beri Ýnternet te sadakat ile ilgili kavramlar üstünde çalýþýyor ve reklamcýlýk sektörüne yönelik danýþmanlýk veriyor. Türkiye nin geliþmesinin Ýnternet yoluyla olacaðý inancýyla yola çýkan ve fikir sahibinin kiþisel emek ve finansmanýyla hayata geçirdiði idealist bir proje olan internetvadisi.net in deðerli bir çalýþma olduðunu düþünüyoruz. jargon Uygulama Servis Saðlayýcýlýðý (ASP): Þirketlerin ihtiyaç duyduklarý bilgi teknolojileri sistemlerinin, uygulamalarýnýn ve yazýlýmlarýnýn, bunlarý kullanan þirkette deðil de hizmet sunucu þirkette kurulmasý, iþletilmesi ve bakýmýn yapýlmasý olarak özetlenebilir. Elektronik Pazaryeri (E-pazaryeri): B2B (iþletmeler arasý e-ticaret etkinlikleri) uygulamalarýnýn bir alt kolu olarak düþünülebilir. Bir ticaret koluyla ilgili tüm taraflarý elektronik ortamda bir araya getiren platformlardýr. Kuluçka (Incubation): Ýþ giriþimlerinin baþlama ve geliþme aþamasýnda giriþimcilere ihtiyaç duyduklarý yönetim uzmanlýðý, altyapý ve araçlar gibi destek hizmetlerinin ortaklýk anlaþmalarý çerçevesinde saðlanmasýna denir. Melek Yatýrýmcý (Angel Investor): Ýþ giriþimlerinin ilk aþamasýnda maddi destek saðlayan yatýrýmcýlara verilen isimdir. Genellikle yatýrýmcýnýn yakýn çevresinden saðlanýr. Net Topluluðu (Community Site): Ýnternet üzerinde benzer ilgi alanlarýný paylaþan kiþilerin oluþturduðu sanal topluluklardýr. DNS (Domain Name System): Alan ismi sistemi. Web adreslerinin IP (Ýnternet Protokolü) adreslerine dönüþtürülme yolu. GSM (Global System for Mobile Communication): Avrupa da yaygýn olarak kullanýlan sayýsal mobil telefon sistemidir. 900 veya 1800 MHz hýzlarýnda çalýþýr. WAP (Wireless Application Protocol): Ýnternet tabanlý veri ve içeriðin cep telefonlarýna ve diðer küçük ekranlý kablosuz cihazlara iletilmesini ve görüntülenmesini saðlayan iletiþim protokolüdür. SMS (Kýsa Mesaj Servisleri): GSM cep telefonu aðlarýnda en fazla 160 karakter uzunluðunda mesajlarýn gönderilmesini ve alýnmasýný saðlayan hizmettir. sayýlarla IBS Kurumsal Kullanýcýlar Araþtýrmasý na göre Türk þirketleri e-ticarete geçiþ çalýþmalarýný hýzlandýrýyor. IBS Araþtýrma ve Danýþmanlýk ýn Kurumsal Ýnternet Kullanýcýlarý Araþtýrmasý, Türkiye de þirketlerin kasým ayýnda haziran ayýna göre e-ticaret ve yeni ekonomi alanýna ilgilerinin arttýðýný gösteriyor. Türk þirketleri, Ýnternet ekonomisine katýlmanýn gerekliliðini daha çok kabul etmeye ve bunun planlarýný yapmaya baþlamýþ görünüyorlar. Kasým 2000 de yapýlan araþtýrmada, þirketlerin % 77 si, beþ yýl içinde iþlerinin büyük bir bölümünün e-ticarete dayalý olacaðýný belirtiyor. Haziran 2000 de bu oran, % 51 olarak bulunmuþtu. Ayný þekilde, þirketlerin % 66 sý, üst yönetimin e-ticaret alanýnda geliþmeye sýcak baktýðýný kaydediyor. Haziran 2000 de bu oranýn % 47 olduðu görülüyor. Ancak, e-ticaretin yeni beceriler geliþtirmeyi ve eðitimler almayý zorunlu kýldýðýna inanan yöneticilerin yüzdesi çok daha yavaþ geliþme kaydediyor. Haziran 2000 tarihli araþtýrmada, yöneticilerin % 60 ýnýn e-ticaret için yeni becerilere sahip olmak ve yeni eðitimler almak gerektiðine inanýrken, Kasým 2000 de bu oranýn sadece % 63 e yükseldiði görülüyor. 5 yýl içinde iþimizin büyük bölümü e-ticarete dayalý olacak Þirket yönetimimizin, e-ticarette geliþmeye sýcak baktýðýna inanýyorum E-ticaret, yeni beceriler geliþtirmeyi ve yeni eðitimler almayý gerektiriyor Türk Þirketlerinin E-Ticarete Bakýþý % 51 % 47 % 66 % 63 % 60 % 77 Kasým Haziran 11

12 netwise dan haberler Netwise Mart ayýnda BorsaDirekt in yeni tasarýmýný tamamladý. Ýktisat Yatýrým ýn finansal portalý Borsadirekt, yenilenen tasarýmý ve müþteri deneyimini zenginleþtiren yeni bölümleriyle kullanýcýlarýn hizmetine girdi. Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanan Borsadirekt, müþterilerine online hisse senedi ve portföy iþlemleri yapma olanaðý saðlýyor, para piyasalarý hakkýnda bilgi ve araþtýrma sonuçlarý sunuyor ve saatlik ekonomi haberleri ile seans yorumlarý veriyor. Sitede yer alan ve kullanýcýlara borsaya girmeden önce kendi performanslarýný deðerlendirme fýrsatý veren Sanal Portföy çalýþmasý da müþterilerden yoðun ilgi görüyor. Tasarým ve uygulamasý Netwise tarafýndan yapýlarak, ilk defa Mayýs 2000 tarihinde faaliyete geçen BorsaDirekt in Mayýs- Aralýk 2000 arasýndaki toplam iþlem hacmi 25 trilyon TL olarak gerçekleþmiþti. Bu rakam Ýktisat Yatýrým ýn o dönemdeki toplam iþlem hacminin %0.63 ünü oluþturuyordu. Ocak-Mart 2001 aralýðýnda ise Borsadirekt in iþlem hacmi Ýktisat Yatýrým ýn toplam iþlem hacminin %1.5 ine yükseldi. Sitenin 2500 e yakýn müþterisi var ve bunlarýn yarýsýndan fazlasý iþlem yapýyor. hem Ýktisat Yatýrým ýn alternatif daðýtým kanalý olmasý, hem de Borsadirekt adýyla yeni bir marka altýnda Ýnternet i kullanarak artý deðer üretmesiyle dikkate deðer bir çalýþma. Site adresinden izlenebilir yýlýnda kurulan Netwise, yerli ve yabancý kurumsal müþterilerine web tasarýmý, üretimi ve danýþmanlýk alanlarýnda geliþmiþ çözümler sunmaktadýr. Netwise, Ýnternet i sadece bir tasarým ya da programlama platformu olarak deðil, iþ geliþtirme aracý olarak deðerlendirir. Uygulama geliþtirme ortaðý Praksis le birlikte müþterilerinin ihtiyaçlarý, hedef kitleleri, faaliyet gösterdikleri sektör ve Ýnternet stratejileri doðrultusunda, her bir proje için özgün ve katma deðeri yüksek hizmet üretir. Netwise, kurumsal Ýnternet çözümlerinde müþterileri için, bilgi mimarisi, kullaným kolaylýðý, görselliði ve teknolojisi ile optimal noktada buluþan web siteleri üretip, onlarýn Ýnternet ten en üst düzeyde faydalanmalarýný saðlar. Netwise ýn vizyonu müþterilerine web üzerindeki iþ potansiyellerini geliþtirmelerinde yardýmcý olmak þeklinde özetlenebilir. künye Bu bülten, web üretimi, e-ticaret ve danýþmanlýk hizmetleri sunan Netwise tarafýndan hazýrlanmýþ ve size ulaþtýrýlmýþtýr. Katký ve önerileriniz için iletiþim bilgilerimiz: Halaskargazi Caddesi, No: 245/251 Kat:7, Osmanbey-Istanbul Tel: Faks: ÝKC Ýletiþim ve Bilgisayar Teknolojileri Ticaret Ltd. Þti. Adýna Sahibi ve Sorumlu Müdürü : Ýpek Nur Cem Bu yayýn Netwise in izni olmadan kopyalanamaz ve bilgisayar sistemlerine aktarýlamaz. Bu yayýnda yer alan bilgi ve haberler güvenilir olduðuna inanýlan halka açýk kaynaklardan ve Netwise ýn kendi görüþmelerinden elde edilmiþtir. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliðinden ve ticari amaçlý kullanýlmasýndan doðabilecek zararlardan Netwise sorumlu tutulamaz. 12

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2009 FAALÝYET RAPORU ÝÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý...3-4 Yönetim...5-8 LOGO Hakkýnda...9-10 Ýnsan Kaynaklarý...11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2007 FAALÝYET RAPORU Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-8 LOGO Hakkýnda... 9 Ýnsan Kaynaklarý... 10 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-9 Logo Hakkýnda... 10 Ýnsan Kaynaklarý... 11 Ortaklýðýn Faaliyet Gösterdiði Sektör Ve Bu Sektör Ýçerisindeki

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı