Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret"

Transkript

1 CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým ile sanayiyi buluþturmamýz lazým dedi. Bektaþ, tarýma dayalý sanayinin Çorum un kalkýnmasýna yeni bir soluk getireceðine inandýðýný söyledi. * HABERÝ 10 DA Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný ve CHP Genel Merkez yöneticileri, Çorum Belediye Baþkan Adaylýðý için Kenan Nuhut a teklif götürdü. Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret * HABERÝ 11 DE Borsa, birlik ve beraberliðin eseri Kenan Nuhut * HABERÝ 10 DA Ali Bektaþ, Çorum un geliþimi için tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz dedi. 31 ARALIK 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ - KÝREÇLÝ HAZIR ÖRGÜ ve SIVA KUMLARI - TAÞKIRMA MICIR TESÝSÝ - HAFRÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 23 ÇORUM Tel: Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:3647) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Erden Lokantacýlýk Ltd. Þti. (Ç.HAK:3648) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný Kutlarýz. Ankara ya sevke son 2012 nin Kasým ayýnda faaliyetlerine baþlayan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp Merkezi bir yýlýný doldururken 105 açýk kalp ameliyatýnýn dýþýnda 842 damar ameliyatýyla toplamda 947 iþlem ve 2000 kardiyolojik giriþimsel iþlem yaptý. Prof. Dr. Kerim Çaðlý, yaklaþýk 3 bin Prof. Dr. Kerim Çaðlý vatandaþýn Ankara ya sevk edilmeden yerinde tedavi hizmeti aldýðýný bildirdi. * HABERÝ 4 DE Arif Erdal Mobilyacýlar Odasý'na adaylýðýný açýkladý Esnafýmýzý boþ hayaller peþinde koþturmamalýyýz' ÇESOB eski Baþkaný Arif Erdal, Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. Devane bloklarýnda asfalt Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði bir ilki daha gerçekleþtirdi. Bu yöntem ilk defa uygulandý Çorum Belediyesi inþaat çalýþmalarý devam eden Kentsel Dönüþüm Projesi civarýnda asfaltlama çalýþmasý yaptý. * HABERÝ 8 DE Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði bir ilki daha gerçekleþtirdi. Hastanede ilk defa böbrek ve üreter üst ucundaki taþlara Fleksbl Üreterorenokopi (RÝRC) yöntemi ile taþ kýrma iþlemi uygulandý. * HABERÝ 4 DE Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Deniz Yalýtým'da incelemelerde bulundu. Yýlbaþýnda güvendeyiz Arif Erdal 2013 te NELER OLDU? 2013 yýlýnýn son günündeyiz. Geriye dönüp baktýðýmýzda acýsýyla tatlýsýyla bir çok olayý geride býraktýðýmýzý görüyoruz. HAKÝMÝYET, her yýl yaptýðý gibi bu yýl da, yarýn gireceðimiz yeni yýla merhaba derken, geride býraktýðýmýz yýlýn önemli olaylarýný okurlarý için derledi. Siyaset, ekonomi, toplumsal, kültür ve turizm olaylarýndan arkadaþýmýz ýn hazýrladýðý derlemeyi 1 Ocak Çarþamba gününden itibaren Hakimiyet in sayfalarýnda bulabilirsiniz. Ýl Emniyet Müdürlüðü, vatandaþýn yeni yýlý huzur ve güven içerisinde kutlamasýný saðlamak amacýyla genel güvenlik ve asayiþin temini açýsýndan bir dizi ilave tedbirler aldý. * HABERÝ 17 DE Baraj buz tuttu Çorum baraj gölü buz tuttu. Kentte son günlerde etkili olan dondurucu soðuklar hayatý olumsuz yönde etkiliyor. * HABERÝ 14 DE Kadýn istihdamý için çalýþma Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Deniz Yalýtým'da incelemelerde bulundu. * HABERÝ 6 DA Alaca ilçesinde vatandaþlar yaðmur duasýna çýktý. Hasretle yaðýþ beklentisi Çorum da kýþ mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle Alaca ilçesinde vatandaþlar yaðmur duasýna çýktý. * HABERÝ 14 DE (Ç.HAK:3649) * HABERÝ 21 DE Kentsel Dönüþüm Projesi civarýnda asfaltlama çalýþmasý yaptý. Tüm müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýklý ve mutlu yeni yýllar dileriz.

2 2 SALI 31 ARALIK 2013 Forum yapýldý da yol haritasý nerede? O kurlar hatýrlar, AK Parti Genel Merkezi tarafýndan Türkiye genelinde baþlatýlan Kent Ekonomileri Forumu Çorum Toplantýsý 76 il ile birlikte Çorum'da da yapýlmýþtý. Gazi Osmanpaþa Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Said Döven moderatörlüðünde Anitta Otel'de gerçekleþen toplantýnýn açýlýþ bölümüne AK Parti Milletvekilleri Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Murat Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve davetliler katýlmýþtý. Çeþitli STK temsilcileri, iþ adamlarý ve akademisyenlerden oluþan davetliler, kendileri için ayrýlan 10 ayrý masada bir araya gelerek, Çorum'un sorunlarýný ve beklentilerini istiþare etmiþ, her masada bulunan moderatörler ve masa kâtipleri, yapýlan görüþme ve önerilerin kayda alarak yazýlý hale getirmiþti. Çorum raporlarýnýn toparlanmasýndan sonra, Türkiye genelinde yapýlacak olan forumda 81 ille birlikte Çorum'da hükûmet tarafýndan masaya yatýrýlacak ve yol haritasý çýkarýlacaktý. Geçtiðimiz gün Sabah'ýn Ekonomi Finans sayfasýnda bir haber dikkatimi çekti. Mehmet Ali Berber imzalý habere göre, AK Parti bütçede ilk defa vatandaþ talebine yer verecek. Her ilde katýlýmcý demokrasi örneði ile projeler hazýrlanýrken, bu projelerin hayata geçmesi için bütçeden ödenek ayrýlmasý kararý verildi. C Erol Taþkan elal-ýdris ve Yunus Manan'ýn babalarý, Ali Dost'un kayýnpederi, Çimento Fabrikasý'ndan emekli, Selimiye Camii Dernek Baþkaný Mustafa Manan (82) vefat etti. Tedavi gördüðü Samsun Medikal Park Hastanesi'nde dün saat 10,00'da vefat eden Mustafa Manan'ýn cenazesi, Hitit Üniversite- Mustafa Manan Proje çerçevesinde vatandaþ, talebiyle hem bütçede yer almýþ olacak hem de þehrinin hangi alanda nasýl bir projeye sahip olmasýný belirleyecek. Bunun içinde 76 ilde STK'larýn katýlýmýyla yapýlan forumlarda þehirlerin talepleri alýndý. Her ilde ekonomi alanýnda projeler öne çýkarken, bugüne kadar Maliye bürokratlarýnýn hazýrladýðý bütçeye bu yýl ilk kez vatandaþýn kendi þehri için belirlediði projelerin girmesi kararý alýndý. Bu kapsamda yaz baþýndan bu yana AK Parti tarafýndan 76 ilde Kent Ekonomileri Forumlarý düzenlendi. Bu forumlara tüm sivil toplum kuruluþlarý, üniversite, iþadamlarý, dernekler ve sanayiciler katýldý. Forumlarda 'Þehriniz için ne istiyorsunuz' sorusuna cevap arandý. Þehrin kalkýnmasýnda öne çýkacak alanlar, bu alanlarda rekabetçi bir güç haline gelmesi için izlenecek yol haritasý ve bu alanda þehri öne çýkaracak projeler üzerinde toplantýlar düzenlendi. Müzakerelerde 'her þehir için bir proje' belirlendi. Þimdi bütçeyle bu hayallerin gerçeðe dönüþmesi adýmý atýlacak. Gelelim sadede Yýlý Bütçesi TBMM'de çoktan onaylandý. Yukarýda bahsettiðimiz üzere AK Parti Genel Merkezi tarafýndan Kent Ekonomileri Forumu Çorum'da da yapýldý. Yol haritamýz çýkarýldý mý? Bizim de bir hayal projemiz var mýydý? Yoksa, niye yok? Varsa bu proje bütçeye girdi mi? Girmediyse bir sonraki yýlýn bütçesinde mi gündeme gelecek? si Eðitim ve Araþtýrma Hastenesi'ne getirildi. Bugün saat 10,30'da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastenesi'nden alýnacak olan Mustafa Manan'ýn cenazesi, Abdibey Camii (Yazýçarþý Camii)'nde kýlýnacak öðle namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðý'nda defnedilecek. Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kent Ekonomileri Forumu Çorum Toplantýsý 76 il ile birlikte Çorum'da da yapýlmýþtý. Forumdan nasýl netice aldýðýmýz belli deðil... Muhtar Yýlmaz Kýlcý nýn aðabeyi vefat etti KALP NAKLÝ ÝÇÝN ANKARA DAYDI Kaþgar vilayetinde 8 kiþi güvenlik güçlerince öldürüldü. Doðu Türkistan da 8 kiþi öldürüldü D Ç Erol Taþkan öplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý'nýn aðabeyi Ahmet (Uður) Kýlcý (52) vefat etti. Ankara Kalp Merkezi'nde gerçekleþtirilen kalp nakli operasyonunun ardýndan baþlayan iç kanama sonucu vefat eden Ahmet (Uður) Kýlcý'nýn cenazesi bugün öðle namazýndan sonra Ulu Camii'nde kýlýnacak ce- Türkiye nin gündemindeki yüz nakli ile ayný anda baþlayan kalp nakli için, Lüleburgaz dan askeri helikopterle Ankara ya taþýnan kalp, Kýlcý ailesi için umut olmuþtu. Ameliyat sonrasý yaþanan iç kanama tüm müdahalelere raðmen önlenemedi. Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. oðu Türkistan nýn Kaþgar vilayetinde bir kasabanýn polis karakoluna saldýrý düzenlendiði iddia edilen 8 kiþi güvenlik güçlerince öldürüldü. Bölgenin resmi haber portalý Tienþan, "9 kiþinin, yerel saatle Ahmet (Uður) Kýlcý sularýnda Þaçý kasabasýnda polis kanaze namazýnýn arrakoluna býçaklarla saldýrdýðý ve bir dýndan Ulu Mezarpolis aracýný ateþe verdiðini" iddia etlýk'ta defnedilecek. ti. Bunun üzerine emniyet güçlerinin açtýðý ateþ sonucu 8 kiþinin öldürüldüðü 1 þüphelinin ise gözaltýna alýndýðý kaydedildi. Ölenlerin ve tutuklanan kiþinin kimliðine ve söz konusu eylemin neden düzenlendiðine iliþkin ayrýntý verilmezken, kapçepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM samlý incelemelerin baþtel: * ladýðý açýkfatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( ) landý. Kaþgar vilayetinde 17 Aralýk'ta da polisin "Hasan Ýsmail adlý kiþiyi ararken, ona baðlý olduðu iddia edilen bir grup tarafýndan saldýrýya uðradýðý" savunulmuþ ve çýkan çatýþmada 2'si polis toplam 16 kiþi hayatýný kaybetmiþti. (AA) ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS (Ç.HAK:3458) (Ç.HAK:3545) *Yeni Lastik Satýþý *Akü Satýþý *Lastik Oteli *Rot Ön Düzen Ayarý *Balance Lastik Ayarý *Jant Düzeltme *Far Ayarý * Nitrojen Gazý

3 SALI 31 ARALIK (BASIN:1393)

4 4 SALI 31 ARALIK 2013 Ankara ya sevke son Bu zaman zarfýnda Kardiyoloji Kliniði nde ise 012 nin Kasým ayýnda faaliyetlerine baþlayan Hitit yaklaþýk 2000 e yakýn Koroner Anjiyografi, 600 kateterle damar açma iþlemi (300 tanesi acil kalp krizi nede- 2Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp Merkezi 1 yaþýnda. niyle yapýlmýþtýr) baþarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Uyumlu Merkezde öncelikli hedeflerinin ileri seviye merkezlerde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Klinikleri nin ve paylaþýmcý desteklerinden dolayý Kardiyoloji Kliniði ni de kutluyorum. uyumlu birlikteliðinde yapýlabilen açýk kalp ameliyatlarýný ve giriþimsel kardiyoloji iþlemlerinin yapýlabilirliðini göstermek olduðunu belirten Prof. Dr. Kerim Çaðlý, Merkezin bu sürecin ilk 6 ayýný hem týbbi, hem de akademik manada oldukça iyi seviyede geçirdiðini kaydetti. Daha sonraki 6 aylýk periyotta yapýlabilen iþlemlerin sayýsýný artýrarak, kaliteyle ayný seviyede götürebilme adýna daha çok iþ, daha zorlu vaka parolasýyla yol alýndýðýný ifade eden Çaðlý, Geldiðimiz noktada ilk zamanlarda ayda 5 vaka yapýlabilirken þu anda haftada 5 açýk kalp ameliyatý Prof. Dr. Kerim Çaðlý Ankara ya sevke son Ayrýca kalp merkezimizde 105 açýk kalp ameliyatýnýn dýþýnda 842 damar ameliyatýyla toplamda 947 iþlem ve 2000 kardiyolojik giriþimsel iþlem yapýldýðý düþünüldüðünde yaklaþýk 3000 vatandaþýmýza Ankara ya sevk edilmeden yerinde çözüm üretilmiþtir. Bu yönüyle bölgemize tarifsiz maddi-manevi katkýlar saðlamýþtýr. Böylece bizlere destek olanlarýn umutlarý da boþa çýkarýlmamýþtýrmaktadýr. yapmaktayýz. Yani istikrarlý bir þekilde her gün bir vaka yapýl- Sonuç itibariyle 1. yýlýn sonunda 105 vakayý ileri merkezler seviyesinde, oldukça baþarýlý sonuçlandýrmanýn gururunu ve onurunu yaþamaktayýz. Bu sayýyý eðitim, araþtýrma ve hizmet hastaneleri ölçeðinde akademik olarak deðerlendirdiðimizde; Saðlýk Bakanlýðý kriterlerine göre % arasý verimlilik performansýyla gerçekleþtirilmiþ olduðunu görmekteyiz. (3 öðretim görevlisiyle yapýlan ameliyat sayýsýna göre) dedi. Destek verenlere teþekkür Bu onurlar ve gururlar yaþanýrken; baþta her türlü üst düzey desteðini esirgemeyen Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas beyefendiye, Rektörümüz Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan beyefendiye, Genel Sekreterimiz Sayýn Turgay Happani beyefendiye, Baþhekimimiz Sayýn Yrd. Doç Dr. Taner Sarak beyefendiye ve Sayýn Prof. Dr. Serdar Güler beyefendiye teþekkür ederiz. Ayrýca hastane içindeki týbbi, idari, teknik ve mali konularda Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp Merkezi nin Türkiye genelindeki durumu ve baþarýlý operasyonlarý ile ilgili bilgiler veren Prof. maddi manevi fedakarlýklarýný hiç esirgemeyen ve 1 yýl gibi kýsa bir sürede Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleþtirilirken (ikinci basamak bir Dr. Kerim Çaðlý, þunlarý kaydetti; saðlýk kurumu, en üst seviye hizmet veren 4. basamak saðlýk merkezi Türkiye genelinde köklü kliniklerin içinde yer aldýðý 56 klinik konumuna getirme); bu sýkýntýlý süreci hizmet noktasýnda aksattýrmadan ve bizlere hissettirmeden yöneten ve yürüten Hastane Yöneticimiz arasýndayýz Türkiye de mevcut 275 Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniði nden Sayýn Yrd. Doç.Dr. Musa Zorlu beyefendiye ve ekibine minnettarlýðýmýzý sunarýz. 55 tanesi (% 20 si) % 100 verimlilikle, geriye kalan 220 tanesi (% 80 i) ise bu verimliliðin altýndaki yelpazede yer almaktadýr. Örneðin çoðu yýllýk üniversite hastanelerinde bile öðretim görevlisine raðmen yýlda arasý açýk kalp ameliyatýnýn ancak yapýldýðý düþünülürse Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniðimizin geldiði nokta daha iyi deðerlendirilecektir. Dolayýsýyla Kalp ve Damar Cerrahi Kliniðimiz daha ilk senesinde Türkiye genelinde köklü kliniklerin içinde yer aldýðý 56 klinikten biri olmuþtur. Yine Saðlýk Bakanlýðý nýn Kalp merkezlerinin ameliyatlarýndaki Bu onurda katkýsý olan, kliniðimiz çalýþanlarýndan baþta Yrd. Doç. Dr. Adnan Yalçýnkaya, Yrd. Doç. Dr. Adem Ýlkay Diken, Yrd. Doç. Dr. Seyhan Yýlmaz ve Op. Dr. Eray Aksoy a, Anestezi Kliniði nden Uzm. Dr. Yasemin Aydýn Höbek e ve Uzm. Dr. Sezer Karabulut a, tüm ameliyathane, servis, yoðun bakým hemþirelerine, perfüzyonistlere, teknisyenlere ve bütün yardýmcý personel arkadaþlarýma minnettarlýðýmý ifade etmek isterim. ölüm oranýna göre yaptýðý sýnýflandýrmada; % 5 mortalite (ölüm oraný) Ýlk yýl hedefi baþarýlý ve altý referans klinik olarak deðerlendirilmiþ olup Hitit Kalp ve Damar Cerrahi Kliniði % 0,9 oranýyla ilk 10 arasýnda yer almýþtýr. Ýlk yýl itibariyle bölgemizde çekim merkezi olma hedefimize hem yapýlan iþlemler, hem de yöre insanýmýzýn teveccühleriyle ziyadesiyle ulaþýlmýþtýr. Ayrýca son yýllarda yapýlan akademik yayýnlarýn sayýsýndaki artýþlar dünya üniversiteleri arasýndaki sýralamada hýzla üst sýralara týrmanan Hitit Üniversitesi nin baþarý çýtasýný daha yukarýlara taþýma adýna Bütün bu bilgileri paylaþmaktadaki amacýmýz; büyük fedakarlýklarla ortaya konulup özverilerle ve gayretlerle oldukça iyi bir noktaya Kalp ve Damar Cerrahi Kliniði olarak oldukça fazla sayýda yayýna imza atýlmýþtýr. Yaklaþýk ulusal ve uluslararasý yazýlý ve sözlü bildiri olmak üzere toplam 74 yayýn yapýlmýþtýr. 10 yayýn da kabul aþamasýn- getirilen Kalp Merkezimizin müsbet farkýný dökümante edip farkýndalýk oluþturmaktýr. Daha iyiyi, daha güzeli hedefleyerek maddi ve manevi desteðin devamý dileðiyle saygýlarýmý dadýr. sunuyorum. Çocuklar için saðlýk uyarýlarý Mustafa Demirer orum Elitpark Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Has- Uzmaný Dr. Tuðrul Akkuþ ve Uzman Çtalýklarý Dr. Muhsin Doðan, kýþ mevsimini saðlýklý ve keyifli geçirebilmek için bazý uyarý ve tavsiyelerde bulundu. Çorum Elitpark Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmanlarý Dr. Tuðrul Akkuþ ve Dr. Muhsin Doðan, kýþ mevsimini saðlýklý ve keyifli geçirebilmek için bazý uyarý ve tavsiyelerde bulundu. Bebeklerin bulunduðu evlerde okula giden kardeþ varsa bu çocuklarýn geçirdiði basit soðuk algýnlýklarýnýn bebeklerde bronþiyolit, bronþit, zatürre gibi daha aðýr alt solunum yolu enfeksiyonlarýna neden olabileceðini belirten Uzm. Dr. Tuðrul Akkuþ ve Uzm. Dr Dr. Tuðrul Akkuþ Muhsin Doðan "Hastalýklarý önlemek için öncelikle saðlýklý ve doðru beslenmek gerekir. Mevsiminde taze meyve ve sebzeler tüketilmelidir. Yeþil yapraklý sebzeler elma, portakal, mandalina gibi meyveler baðýþýklýk sistemimizi güçlendiren vitamin ve mineraller içerirler ve bunlar piþirmeden taze tüketilmelidir" dedi. Kapalý ortamlarda mümkün olduðunca az zaman geçirilmesi ve fýrsat buldukça odalarýn havalandýrýlmasýný öneren Akkuþ ve Doðan, "Sigaradan mutlaka uzak durulmalýdýr. Sigaranýn içen kiþiye de dumana maruz kalan pasif içicilere de zararý büyüktür. 'Çocuklarýn yanýnda içmiyorum, balkonda içiyorum' gibi bahaneler kendimizi kandýrmaktan baþka bir þey deðildir. Sigara solunum yolu kanserlerinde bilimsel olarak tanýmlanmýþ birinci etkendir. Solunum yollarýmýzý tahriþ eder, geri dönüþsüz hasarlar yaratýr. Üzerimize sinen kokunun saatler sonra bile zararlý etkisinin devam ettiði bilimsel çalýþmalarla kanýtlanmýþtýr. Sigara içen anne babalarýn çocuklarýnda üst solunum yolu enfeksiyonu, astým gibi hava yolu hassasiyetinin ön planda olduðu süreðen hastalýklara sýklýkla rastlanýr. Kalabalýk ortamlarda hasta kiþiler maske kullanmalýdýr. Emziren anneler doktora danýþarak ilaç kullanmalý ve hastalýklarý boyunca maske takmalýdýrlar. Mikroplarla savaþmak için annenin baðýþýklýk sisteminin ürettiði maddeler anne sütü yoluyla bebeðe de geçer. Üst solunum yolu enfeksiyonlarý virüslere veya bakterilere baðlýdýr. Virüslere baðlý enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilmez. Sadece virüs enfeksiyonlarýnýn üzerine bakteriler eklenirse antibiyotik kullanýlýr. Bu nedenle doktora danýþmadan ilaç özellikle de antibiyotik kullanýlmamasý gerekir" diye konuþtular. Elitpark Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmanlarý Dr. Tuðrul Akkuþ ve Dr. Muhsin Doðan, basit soðuk algýnlýðý durumunda ilaç kullanmaktansa bol sývý gýda tüketilmesi gerektiðine dikkat çekerek, þu bilgileri verdiler; "Ihlamur, nane- limon gibi bitkisel çaylar yararlýdýr. Ancak bir yaþýndan önce bitki çaylarý önerilmez. Bir yaþýndan büyük bebekler bir çay kaþýðý balla tatlandýrýlmýþ bu sývýlardan günde en fazla bir çay bardaðý tüketebilirler. Bal, solunum yollarýmýzý onaran Yeni yýl, yeni umut Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni yýl mesajý yayýmladý. Muzaffer Yýldýrým Yýldýrým mesajýnda, Tüm olumlu ve olumsuz yanlarý, acý ve tatlý anýlarýyla koskoca bir yýlý daha geride býrakýyor, yeni beklentiler ve dileklerle 2014 yýlýna giriyoruz. Barýþ ve kardeþlik türkülerinin söylendiði, yeni umutlarýn yeþerdiði, karanlýðýn yok olduðu, aydýnlýðýn hakim olduðu, küçük gülümsemelerin ýrmak ýrmak coþup, mutluluk okyanuslarýna dönüþtüðü bir yýl olmasý dileklerimle; þahsým, Yönetim Kurulu ve meslektaþlarým adýna, yeni yýlýnýzý en içten duygularla kutlar, yeni yýlda sizlere ve ailelerinize saðlýk, mutluluk ve bol kazançlý yýllar dilerim. dedi. deðerli bir besindir fakat balýn doðal olmasýna özen gösterilmelidir. Dikkat edilmesi gereken ise bal polen içerir. Bu nedenle alerjik çocuklarda dikkat edilmelidir yaþ arasý çocuklarda boðaz enfeksiyonu 'kalp romatizmasý' adý verilen bir hastalýða neden olabilir. Bu nedenle bu yaþlarda üç günden fazla süren yüksek ateþlerde mutlaka doktora baþvurulmalýdýr. Bu mikroba karþý koruyucu tedavi sadece kalp romatizmasý olan hastalara verilir. Yani 'koruyucu iðne' baþka bir hastalýða karþý da koruyucudur, þeklindeki þehir efsanesi 'bademcik enfeksiyonu' geçirmekten korumaz. Söz konusu iðnenin yapýlmasý, her gün iki ölçek antibiyotik içmek demektir. Farklý amaçlar için çok yararlý olan bu ilaç suistimal edilmemelidir. Tüm yaþlarda þikayetlerin beþ günden fazla sürmesi durumunda mutlaka doktora baþvurulmasý gerekir. Bir yaþýndan küçük bebeklerde dirençli ateþ, hýzlý nefes alýp verme gibi þikayetlerin uyumaya, beslenmeye engel olmasý önemli bir hastalýkla karþý karþýya olduðumuzu gösterir. Tedaviye baþlanmýþ olsa bile acilen doktora baþvurulmasý gerekir. MUTLU YILLAR (Ç.HAK:3619) Dr. Muhsin Doðan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði bir ilki daha gerçekleþtirdi. Bu yöntem ilk defa uygulandý itit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma HHastanesi Üroloji Kliniði bir ilki daha gerçekleþtirdi. Hastanede ilk defa böbrek ve üreter üst ucundaki taþlara Fleksbl Üreterorenokopi (RÝRC) yöntemi ile taþ kýrma iþlemi uygulandý. Prof. Dr. Hamit Ersoy, Op. Dr. Buðra Þentürk, Op. Dr. Rýza Çevik ve Op. Dr. Musa Ekici tarafýndan 4 hastaya uygulanan bu ameliyat sonrasýnda hastalar 1 gün sonra tedavi olmuþ bir þekilde taburcu edildi. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Ersoy, Bu yöntem son 10 yýl içinde tüm dünyada popüler olan ve son 5 yýl içinde de ülkemizde ancak belirli üniversite ve eðitim hastanelerinde uygulanan bir taþ kýrma yöntemidir. Özellikle 1.5 cm'den küçük böbrek ve üreter üst uç taþlarýnýn tedavisinde vücuda herhangi bir delik açmadan idrar yollarýndan kývrýlabilir bir aletle 2013 yýlýnda Þahin Otomotiv ve markamýza göstermiþ olduðu yoðun ilgi ve alakadan dolayý Çorum halkýna teþekkür ederiz ün tüm Çorum halkýna saðlýk, mutluluk ve baþarý getirmesi dileðiyle yeni yýlýnýzý kutlarýz. Serdar Görücü Ciroen Þahin Otomotiv (Fleksbl Üreterorenokopi) üretere girilerek üreterdeki ya da böbrekteki taþlarýn lazerle kýrýlmasýdýr. Bu taþ kýrma iþleminin bir baþka avantajý ise vücut dýþýndan ses dalgalarý (ESWL) ile taþ kýrmanýn baþarýsýz olduðu özellikle 2 cm civarýndaki alt kaliks (böbreðin alt kutbu) taþlarýnda ya da böbreðe bir delik açýp girilerek taþlarýn temizlendiði (Perkütannefrolitotomi ) yöntemin yapýlamadýðý durumlarda da çok rahatlýkla kullanýlmasýdýr. dedi. Hastane yönetimi, ameliyat olan hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret esnasýnda konuþan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, Bu endoskopik taþ kýrma yönteminin kullanýlmasý ile birlikte artýk Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði nden baþka merkezlere hastalarýn sevk edilme gerekçeleri de ortadan kalkmýþ oldu. diye konuþtu. Vali Baþköy den yeni yýl mesajý ali Sabri Baþköy Vyayýmladýðý mesajla tüm Çorumlular ýn yeni yýlýný kutladý. Baþköy, mesajýnda þöyle dedi; Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir yýlýnda, ilimiz ve ülkemizde barýþ ve mutluluðun hâkim olmasý ve devam etmesi en büyük temennimizdir. Huzurlu bir yýl geçirmek ve huzurlu bir gelecek oluþturmak adýna tüm hemþerilerimizin birlik ve beraberliklerini koruyacaklarýna olan inancým tamdýr. Ümit ederim ki Vali Sabri Baþköy 2014 yýlý, Türkiye'nin kalkýnarak güçlenmesini sürdüreceði, milletimizin yeni baþarýlar kazanacaðý, sevinç ve mutluluklar yaþayacaðý bir yýl olacaktýr. Bizler kentimizin kalkýnmasý için 'ortak sinerji' ve 'ortak akýl'ý rehber kýlarak yeni yýlda daha fazla çalýþmak zorunda olduðumuzun þuuru içerisindeyiz. Kamu kurum ve kuruluþlarýmýz ile özel sektörümüze bu konuda ciddi sorumluluklar düþmektedir. Bu duygularla, 2014 yýlýnýn ilimize, ülkemize ve tüm insanlýða barýþ, kardeþlik, huzur ve mutluluk getirmesi dileðimle, Çorumlu hemþerilerimin yeni yýlýný kutluyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Çorum Valiliði

5 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... SALI 31 ARALIK YENÝ YILINIZI TEBRÝK EDERÝZ Merkez: Ýþ Bankasý Arkasý No: 22/E Tel: Þube : Dr. Pertevbey Sk. No: 27/B Fax: Toptan : Akþemseddin Cad. No: 52 Meydan Cami Civarý Tel: web: ÇORUM Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. SÝPAHÝ ÝNÞAAT GAYRÝMENKUL Daha fazlasýný isteyenler için Þamlýoðlu Toyota Plaza Selim SÝPAHÝ Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM TEL: pbx 15 Hat Faks: (Ç.HAK:3595) (Ç.HAK:3594) (Ç.HAK:3593) TOPUZLAR EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ Üçtutlar Caddesi Alaybey Sokak No:21 ÇORUM Saygýdeðer Çorumlularýn ve tüm müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlik ve mutluluklar dileriz. Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi * SEBZE * MEYVE * BAKKALÝYE * ÞARKÜTERÝ * ZÜCCACÝYE * PARFÜMERÝ * ET-TAVUK (Ç.HAK:3596) Bahçeli Gýda Ticaret Pazarlama A.Þ. Merkez : Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No: 13 ÇORUM Þube2 : Kale Mah. Ata Cad. Lozanevler Karþýsý No: 171 ÇORUM Þube3 : Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cd. No: 7/A ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ÇORUM BAYÝÝ Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. AKÜ ÇORUM BAYÝÝ ÜNAL OTOMOTÝV Mustafa ve Necati YAÐLI Akþemseddin Cad. No: 36/2 ÇORUM YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:3598) Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: Fax: Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3599) (Ç.HAK:3600) ZORLULAR Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. YENÝ CÝÐERCÝ 1975 Osman Ýzgi Ahmet UZUN Tel: Gsm: Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No:54/A ÇORUM (Ç.HAK:3602) (Ç.HAK:3601) Ulukavak Mh. Mavral Sk. No: 79/A ÇORUM Tel: Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, esenlikler ve mutluluklar dileriz. UZUNLAR MOBÝLYA * Yatak Odasý * Misafir Odasý * Koltuk Takýmlarý Yaylý Kanepe ve Tüm Aksesuar Çeþitleri BAYÝÝ Selim ZORLU Tel: Mrk: Hamit Camii Yaný No: 45 ÇORUM Tel: Entegre: K.S.S. 23. Cad. No: 115 ÇORUM Mehmet ÖZKARA K.S.S. 6. Cad. No: 9 Tel: (Ç.HAK:3603) (Ç.HAK:3597) 2. el araç alým-satýmýnda güvenilir adresiniz

6 6 SALI 31 ARALIK 2013 Fatma Baþköy, kadýn giriþimcilerle OSB de V Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Deniz Yalýtým'da incelemelerde bulundu. Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi Yurdagül Sivri, firma hakkýnda bilgiler verdi. Fatma Baþköy, Gönül Elçileri Projesi'nin ikinci ayaðý olan Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Programý kapsamýnda ziyaret yapýldýðnýý belirtti. Yurdagül Sivri, toplantýnýn ardýndan protokol eþleri ve Kadýn Giriþimciler Kurulu üyelerine tesisi gezdirdi. ali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Deniz Yalýtým'da incelemelerde bulundu. Garnizon Komutaný Jandarma Kd. Alb. Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Toplantýda Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli ve Kadýn Giriþimcilerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen ziyarette Firma Sahibi, Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi Yurdagül Sivri, firma hakkýnda bilgiler verdi. Ziyaret öncesi gerçekleþtirilen toplantýda açýklamalarda bulunan Fatma Baþköy, Gönül Elçileri Projesi'nin ikinci ayaðý olan Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Programý kapsamýnda Deniz Yalýtým'ý ziyaret ettiklerini söyledi. Söz konusu proje ile ilimizdeki kadýnlarýn birer meslek sahibi olmalarýnýn saðlanmasýnýn hedeflendiðini belirten Baþköy, proje kapsamýnda kadýnlarýn mesleki eðitimin yaný sýra Açýk Öðretim aracýlýðýyla yaygýn eðitim imkanlarýndan da faydalanabileceðini kaydetti. Fatma Baþköy, proje kapsamýnda eðitim alacak olan kadýnlarýn istihdam edilmesinin de en az eðitim kadar önemli olduðunu vurgulayarak, bu kapsamda Çorum'daki sanayi kuruluþlarýnda hangi mesleklerde istihdam açýðýnýn olduðunu, kadýnlarýn ne gibi iþlerde istihdam edilebileceðini tespit etmek amacýyla firma gezilerine baþladýklarýný bildirdi. Çorum Ticaret ve BAÞSAÐLIÐI Çorum gönül elçileri, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ni ziyaret etti. Gönül elçilerinden huzurevi ziyareti Ç orum gönül elçileri, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ni ziyaret etti. Türkan Dalgýç koordinesi ile planlanan, Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ün önderlik ettiði ziyaret, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya ÖRS'ün hazýrlýklarý, Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon Ekibi ve giriþimci kadýnlarýn katýlýmýyla coþkuya dönüþtü. Ziyaret boyunca huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenen Fatma Baþköy, yaþlýlarýn sorun ve taleplerini dinledi. Huzurevi sakinlerine ve konuklara aþure ve ikramlýk sunumundan sonra Fatma Baþköy ve Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs birer konuþma yaparak, huzurevlerinin ve Gönül Elçileri Projesi nin önemini anlatarak, kadýn giriþimcilerin desteklerini istediler. Yeni yýl kutlamalarýnýn ardýndan sahne Çorum TSO Basýn Huzurevi ziyareti Türkan Dalgýç koordinesi ile planlandi. Ziyaret boyunca huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenildi. lise öðrencisi gönül elna býrakýldý. Gönüllü nayarak huzurevi saçilerinin hazýrladýðý öðrenciler, canlý müzik kinlerini eðlencenin canlý müzik programýeþiliðinde oyunlar oyzirvesine taþýdýlar. Hz. Hasan (A.S) ile yýlbaþý iliþkisi Ülkemizin bugünlerde sanki baþka sorunu kalmamýþ gibi, þimdi de bir yýlbaþý kavramý ortaya çýkmýþ, tartýþýlmaktadýr. Kimisi, ''yeni bir yýla giriyoruz ne olmuþ'' derken, bir kýsým vatandaþ ise ''bu gâvur adedidir, onlar bizim âdetlerimize katýlýyorlar mý ki, biz onlarýn âdetlerine iþtirak edelim'' demektedirler. denemek isteyenler için özel bir önem taþýyordu. Eðlence yerlerini dolup taþýyordu, ama o yýl Yýldýz Sarayý da bir kumarhane olarak iþletilmeye baþlanmýþtý. Ýþletmeci Senyör Maryosera bu özel gün için rulet masalarý kurmuþtu. Ýstanbul tarihinde bir gecede, hem de hiç bir yasal kýsýtlama olmadan bu denli kumar oynandýðý herhalde olmamýþtý.'' Velhasýl, yavaþ yavaþ biz Türkler için yýlbaþý, eðlence, içki, kumar, Ankara Kýzýlay, Ýstanbul Taksim'e gelen kadýnlara taciz þeklinde bir âdet oldu. Hristiyanlýkta Yýlbaþý Peki, nedir bu yýlbaþý ve nereden çýkmýþtýr? Aslýnda dinsel açýdan pek anlam taþýmayan 31 Aralýk- 01 Ocak Ýkinci Dünya Savaþý Sonrasý Yýlbaþý tarihi, bazý kesimlerde özellikle de Ortodoks Rumlarda Ýsa'nýn sünnet günü olarak kabul edilmektedir. Barnabas Evlerde ise durum farklý deðildi yýlýnda II. Ýncili 5. Maddesinde ''Musa'nýn kitabýnda yazýldýðý gibi, Dünya Savaþý'nýn bitmesi ile gözünü Türkiye'ye çeviren Rabb'ýn kanununa göre, sekiz gün dolduðu zaman, ABD, hibe süt tozlarý ile baþta çocuklarýmýzý midesine çocuðu alýp, sünnet etmesi için mabede götürdüler. girerken, diðer taraftan da Amerikan ve Hristiyan Çocuðu sünnet ettiler ve Rabb'in meleðinin çocuk ana kültürünü evlerimizin içine kadar sokuyordu. Elinde rahmine düþmeden önce söylediði gibi, Ýsa adýný verdiler. Bilecik Üniversitesi baltalarla, ormana dalýp çam fidaný arayanlarý mý Meryem ve Yusuf çocuðun pek çoklarýnýn kurtuluþuna sorarsýnýz, baþta kedi yolu dediðimiz süsler olmak üzere ve pek çoklarýnýn da helakine neden olacaðýný seziyorlardý. evini 23 Nisan Ýlkokul sýnýfýna çevirenleri mi arasýnýz, þarlatan ve Bundan dolayý, Allah'tan korkuyorlar ve çocuðu Allah korkusuyla benzeme tavrý ile 80'li yýllara gelindi. Özellikle aðzýndan sular koruyorlardý.'' demektedir. Ýþte Hz. Ýsa'nýn 24 Aralýk gecesini 25'e akarak gece 12'de dansöz bekleyen babalar, birbirlerine hediyeler baðlayan gece doðduðu kabul edildiðine göre 31 Aralýk'ý, 01 sunan yengelerle doksanlarý bulduk. Ocak'a baðlayan 8. Günde, Hz Ýsa sünnet olmuþtur. Doksanlar daha da bir felaketti. Tüketim toplumuna Osmanlý Döneminde Yýlbaþý alýþtýrýlmýþ bireyler, bir taraftan evlerde neþenin doruðuna ulaþýrken, gençler ise þehirlerinin çeþitli alanlarýnda, ne olduklarýný Bu gecede belki birçok Hristiyan dahi ne olduðunu bilmeden, bilmedikleri bir kendinden geçme seanslarý düzenliyorlardý. Ýçki, Noel gününe benzer kutlamalar yapmaktadýr. Osmanlý Dönemi'nde eðlence, taciz, kumar gibi her türlü unsuru sergileyen toplumumuz de bu yýlbaþý kutlanýr, Rumlar arasýnda geleneksel olarak yýlbaþý ve yarýn bunlarýn kalkamayacaðýný düþünen, düþünceli gecesi hindi yenir, dans edilir ve eðlenilirdi. Ayrýca Sakýz büyüklerimizde, ertesi gününü tatil etmiþlerdi. Adasý'ndan getirilen sakýzla (mastika) yapýlan ve üzerinde yeni yýl yazan yuvarlak Yýlbaþý Pidesi piþirmek de geleneksel bir olaydý. Geldik 2013'e. Bu sene 31 Aralýk'ý 01 Ocak'a baðlayan gece Osmanlý Devleti'ndeki Ermeniler ise 1 Ocak'ta kutladýklarý diðerlerinden çok farklý ve çok daha fazla saygý duyulacak ve ona yýlbaþýna "Gaðant'' adýný verirlerdi. Bütün aile 31 Aralýk gecesi bir göre hareket edilecek bir gecedir. Özellikle Alevi kardeþlerimiz, bu araya gelir ve gece yarýsýna kadar sofrada birlikte olurlardý. gecede mutlaka þapkalarýný önlerine koymalarý gerekmektedir. Bu Ýstanbullu Ermeniler yýlbaþý için günler öncesinden alýþveriþe gün Hz. Hasan (A.S.)'in þehit ediliþ günüdür. baþlarlar, Zeytinyaðlý yaprak ve midye dolmasý, hindi ve aþure Muaviye, Ýmam Hasan'ýn (A.S) eþlerinden biri olan Cu'de'ye hazýrlarlar ve bu yemekler yýlbaþý sofrasýnýn vazgeçilmez kocasýna zehir içirmeye ikna etmeye çaðýrmýþ, zehir Rûvme unsurlarýydý. (kuyusunun) suyu ile sulandýrýlmýþ bala karýþtýrýlan bir içecek Cumhuriyet Döneminde Yýlbaþý þeklinde hazýrlanmýþtý. Kadýn, bu görevini yerine getirdiði takdirde Muaviye'nin oðlu Yezid ile evlendirileceði vaat edilmiþ, ayrýca Cumhuriyet ilaný ile bu gelenek de zamanla daha da kabul kendisine yüz bin dirhem altýn para verilmiþ ve arazi de verilme edilir hale gelmiþtir. Refik Halid Karay, "1926 yýlý resmen Rumî sözü edilmiþti. takvimi býrakýp Miladî takvime geçtiðimiz yýl olduðu için özel bir önem taþýmaktaydý. O dönemde daha yýlbaþýný izleyen gün, yani 1 Böylece Muaviye'nin istediði olmuþ, Ýmam Hasan (A.S), Ocak tatil deðildi. Ama 1926 yýlýný 1927'ye baðlayan gün bir Hicret'in ellinci yýlýnda Safer ayýnýn 28'inde perþembe günü þehit tesadüf eseri olarak, hafta sonu tatiline, yani Cuma'ya denk olmuþtur. Bu sene Safer Ayýnýn 28'ci günü ise 31 Aralýk'a tekabül gelmiþti. Yapýlan yýlbaþý eðlenceleri büyük ilgi gördü ve sabaha etmektedir. Büyük eziyetler çekmiþ ve en yakýný, eþi tarafýndan kadar eðlenildi. Elektrik Ýdaresi de ilk kez o gece, saat tam 12'de þehit edilen Ýmam Hasan'ýn bu þehadet gecesinde, içmek, kentin bütün ýþýklarýný bir dakika söndürme geleneðini baþlattý. eðlenmek, kendinde geçmek ne kadar doðru olacaktýr; bu durumu Ertesi yýl, Ýstanbul'un yýlbaþý gecesi, özellikleri þanslarýný kumarda Müslüman halkýmýzýn takdirine býrakýyorum. Rahmi Akbaþ yýllarý arasý okulumuzun müdürlüðünü yapan deðerli hocamýz Yýlmaz Yapar ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:3640) Sanayi Odasý bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun bu anlamda projeye önemli katkýlarýnýn olabileceðine dikkat çeken Baþköy, Kadýn Giriþimcilerle birlikte yapacaklarý firma ziyaretlerinde hangi branþlarda istihdam talebinin olduðunu tespit ederek kadýnlara yönelik mesleki eðitim faaliyetlerini yönlendirebileceklerini ifade etti. TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli de, ilimizde kadýn giriþimci sayýsýnýn gün geçtikçe arttýðýný, KOSGEB baþta olmak üzere çeþitli destek ve hibe programlarýndan yararlanan kadýnlarýn oranýnýn yüzde 46'ya yükseldiðini bildirdi. Kepçeli, Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak lise ve üniversitede eðitim gören kýz öðrencilere koçluk yapmaya baþladýklarý, bu vesileyle kadýn giriþimciliði özendirmeye çalýþtýklarýný sözlerine ekledi. Deniz Yalýtým Sahibi Yurdagül Sivri ise 6 bin metrekare kapalý alana sahip tesiste EPS (Expanded Polistiren Sert Köpük) üretimi yaptýklarýný söyledi. Tesiste toplam 35 personelin çalýþtýðýný ifade eden Sivri, son teknolojiye sahip tesislerinde planlý bir þekilde büyümeye devam edeceklerini ifade etti. Yurdagül Sivri, toplantýnýn ardýndan protokol eþleri ve Kadýn Giriþimciler Kurulu üyelerine tesisi gezdirerek üretim safhalarý hakkýnda bilgiler verdi. Albayrak Ýlkokulu Ýdareci, Öðretmen ve Personeli

7 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... SALI 31 ARALIK ÇORUMLU HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN YENÝ YILINI KUTLAR, SAÐLIK VE MUTLULUKLAR DÝLERÝZ. UÐUR ÞÝRKETLER GRUBU adýna Yönetim Kurulu Baþkaný UÐUR BARLIK (Ç.HAK:2820) PT GOLDEN- GRANDS MILLS - INDONESIA As Ýnþaat Taah. Nak. Madencilik Turizm Ýth. Ýhr. San. Tic. Ltd. Þti. Saygýdeðer hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. Yeni Yýlýnýzý kutlar, esenlikler dileriz. Mobilya San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:3628) AL-KA Ýnþaat (Ç.HAK:3629) Merkez: Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 22 Þube: Karakeçili 4. Çýkmaz No: 8/A ÇORUM Kültür T: F: Centrum T: F:

8 8 Ç Kentsel dönüþüm alaný asfaltlandý SALI 31 ARALIK 2013 orum Belediyesi inþaat çalýþmalarý devam eden Kentsel Dönüþüm Projesi civarýnda asfaltlama çalýþmasý yaptý. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Hava þartlarýnýn durumuna göre asfalt çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Çorum Belediyesi, Çorum'un çehresini deðiþtirecek olan Kentsel Dönüþüm alanýnýn etrafýný asfaltladý. Devane Kentsel Dönüþüm çevresinde yol geniþletme çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirten Baþkan Külcü, 900 metre uzunluðunda ve m2 alana sahip yolun tamamýnýn asfaltlandýðýný, bu yola ton asfalt serimi yapýldýðýný belirtti. Yaz ayý boyunca þehrin tüm bölgelerinde ihtiyaca göre asfalt çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü dile getiren Baþkan Külcü, "Hava þartlarýna göre asfaltlama çalýþmalarýmýz kýþ mevsiminde de devam edecek" dedi. Muhtar Akçal ve mahalle sakinlerinden teþekkür Kentsel Dönüþüm Projesi civarýnda asfaltlama çalýþmasý yaptý. Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Çorum Belediyesi ne teþekkür ettib. Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Çorum Belediyesi'nin mahalle ayrýmý yapmaksýzýn çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirterek "Kunduzhan Mahalle muhtarý olarak mahalleme yapýlan çalýþmalar nedeniyle þahsým ve tüm mahalleli adýna Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün hizmetlerinden çok memnun olduklarýný belirten Akçal, "Diðer mahallelerde olduðu gibi Kunduzhan Mahallesi'nde de Baþkan Külcü'nün çok emekleri var. Mahallemize çok büyük hizmetler yaptý. Yeni yapýlan yollarýmýz ile önceden güvenlik açýsýndan sorun teþkil eden çýkmaz sokaklarýn açýlmasý tüm mahalle sakinlerimizi memnun etti. Sayýn Baþkanýmýza sonsuz teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Belediye Basýn Genç TEMA destek istedi H itit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Kulüp üyeleri ziyarette Candan'a kulüplerine verdiði desteklerden dolayý Teþekkür Belgesi verdi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Kulüp Baþkaný Hüseyin Koçoðlu ile birlikte Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret eden Özlem Koçak, Eda Tansýk, Merve Gündoðan ve Musab Cebeci, Candan'ýn kendilerine bu zamana kadar önemli destekleri olduðunu söylediler. Özellikle Çorum'un mesire yerlerinde gerçekleþtirdikleri temizlik çalýþmalarýnda kendileriyle birlikte doðayý temizleme çalýþmasýna katýlan Turhan Candan'ýn bundan sonra da kulüplerine destek vermelerini istediler. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek gençlere kulüp çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Belediye Basýn Genç TEMA Kulübü üyeleri Turhan Candan ý ziyaret etti. AGD den yýlbaþý tepkisi A nadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, yýlbaþý kutlamalarýný tasvip etmediklerini ve Müslüman halkýn inanç ve kültü- Harun Kaplan rüne aykýrý olduðunu söyledi. Kaplan, Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak bizlerin, farklý inançlarýn ve kültürlerin kutsal kabul ettiði ya da deðer atfettiði þahýslara, sembollere, mabetlere karþý iþlenen sözlü ya da fiili saldýrýlarý tasvip etmemiz, desteklememiz ya da onaylamamýz mümkün deðildir. Ýnancýmýz gereði yaþama hakkýný, mülkiyet hakkýný, neslin ve ailenin korunmasý hakkýný, aklýn korunmasý hakkýný nasýl temel hak ve hürriyetlerden sayýyorsak ayný þekilde düþünce ve inanç özgürlüðünün de temel bir insan hakký ve hürriyeti olduðuna inanýyoruz. dedi. Ayný coðrafyayý paylaþan farklý inançlardan insanlarýn da önem verdiði, kutsal olarak kabul ettiði, bayram olarak kutladýðý günlere karþý da o inançlarýn mensuplarýný rencide edecek, üzecek davranýþlarý onaylamadýklarýný kaydeden Kaplan, Çünkü bu bayramlar ya da kutlamalar onlarýn inançlarýnýn gereðidir. Yýlbaþý olarak adlandýrýlan 31 Aralýk gecesinde eðlence adý altýnda sergilenen, kitle iletiþim araçlarýyla adeta bütün insanlara dayatýlan ve vicdanlarý körel- Tiner zehirledi A laca da yanlýþlýkla tiner içen kadýn zehirlendi. Yýldýzhan Mahallesi Yaþardoðu Sokak ta oturan S.Ö. isimli kadýn yanlýþlýkla tiner içti. Zehirlendiði anlaþýlan ve durumu aðýr olan kadýn hastanede tedavi altýna alýndý. tecek boyutlara ulaþan debdebeyi ve Ýslam'ýn asla tasvip etmediði alkol tüketimi ya da Milli Piyango gibi çirkinlikleri de her türlü platformda eleþtirmeyi de bir görev olarak addediyoruz. diye konuþtu. Mekke nin Fethi bugün Kaplan, dernek olarak bugün saat da Afra Kültür Merkezi nde gerçekleþtirecekleri Mekke nin Fethi programýný da hatýrlatarak üm Çorum halkýný davet etti. Buhara Kültür Merkezi ni inceledi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yapýmý devam Buhara Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yapýmý devam Buhara Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir ve Turhan Candan ile birlikte çalýþmalarý yerinde inceleyen Baþkan Külcü, inþaat çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini, inþaatýn 2014 yýlý içerisinde tamamlanacaðýný söyledi. Çorum ölçeðindeki birçok þehirde böyle bir eserin bulunmadýðýný, Çorum Belediyesi'nin birçok yeniliði ilk uygulayan belediyelerden olduðunu söyleyen Baþkan Külcü, "Buhara Kültür Merkezi tamamlandýðýnda Çorumlular ýn uzun yýllar kullanacaðý büyük bir eser olacak. Bu merkez, sadece Buharaevler Mahallesi nde ikamet edenlere deðil tüm hemþehrilerimize hizmet verecek. Herkes bu hizmetten istifade edebilecek. Buhara Kültür Merkezi, Çorum'un nabzýnýn attýðý noktalardan biri olacak dedi. Maliyeti 10 Milyon TL yi geçen Buhara Kültür Merkezi'nde Külcü, inþaatýn 2014 yýlý içerisinde tamamlanacaðýný söyledi. Külcü, Çorum ölçeðindeki birçok þehirde böyle bir eserin bulunmadýðýný belirtti. þu anda dýþ cephe giydirme ve dýþ yalýtým ile tesisat çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Þehrimizdeki gençlerimizin, kadýnlarýmýz, engellilerimiz için rehabilitasyon merkezinin olaca- ðý, iki adet yüzme havuzu ve spor salonunun yer alacaðý Buhara Kültür Merkezimiz inþallah yeni yýlda hemþehrilerimizin hizmetinde olacak. Buhara Kültür Merkezimizle birlikte Akkent, Bahçelievler, Ulukavak ve Mimar Sinan mahallelerinde de Kültür Merkezleri inþa ettik. Ýnþallah bu merkezlerimizde kýsa süre içerisinde hemþehrilerimizin hizmetinde olacak diye konuþtu. Belediye Basýn

9 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... SALI 31 ARALIK Yeni yýlýnýz kutlu olsun (Ç.HAK:3632) ÖZLEM ÝPEK Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný GALERÝA en içten dileklerimizle mobilyanýn duayeni (Ç.HAK:3633) Osmancýk Cad. 1. Ýstiklal Sk. No: 9 ÇORUM Tel: Faks: kutlarýz. Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: Fax:

10 10 SALI 31 ARALIK 2013 Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ: Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz Recep Mebet lý ve milli ekonomi geliþmeli. orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali KIZILIRMAK, ÇOBektaþ, MemleketiRUM OVASINI SULAmizin geliþimi için tamali rým ile sanayiyi buluþparçalanmýþ tarým araturmamýz lazým dedi. zileri bütünleþtirilmeli. TaTarýma dayalý sarýmýn geleceði açýsýndan bu nayinin Çorum un kalkonu çok önemli. Ayrýca kýnmasýna yeni bir sokýzýlýrmak ýn suyunun Çoluk getireceðine inanrum ovasýný sulamasýný istidýðýný anlatan Ali Bekyoruz. Bunun için de çalýþtaþ, Ticaret Borsasý ma baþlatýlmasýný bekliyoolarak bu alandaki geruz. Böylece hem Çorum liþmeleri dikkatle izlehem de ülke kalkýnýr. diklerini söyledi. Hitit Üniversitesi ile Çorum da ayçigörüþtük. Çorum da Tohum Ali Bektaþ, Çorum un geliþimi için tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz dedi. çek üretiminin yaygýnaraþtýrma Enstitüsü kurullaþmasýyla birlikte yað masýný istiyoruz. Bu alandafabrikalarýnýn kurulmaya baþlandýðýný belirten Bektaþ, sanayinin ki adýmlarla birlikte hem dýþa baðýmlýlýk azalacak hem de yerli tarýmla birlikte ivme kazanacaðýný ifade etti. tohumlar geliþtirilecek. Bol ürün ve bol kazanç saðlanarak üretici ve üyelerimiz sevinecek. Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Bektaþ, proje ve faaliyetleri hakkýnda da açýklamalarda buöte yandan Çorum da hayvancýlýðýn geliþiminin de teþviklundu. Bektaþ, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: lerle canlandýrýlmasý gerektiðine inanýyoruz. Ç ASFALT PROBLEMÝNÝ ÇÖZECEÐÝZ En büyük problemimiz, Ticaret Borsasý Kompleksi nin asfalt ihtiyacý. Yerel yönetimlerle sýcak bir diyalog içindeyiz. Belediye Baþkanýmýz asfaltý beraber yapacaðýz dedi. Bu hususta biz de Belediye de üzerine düþeni yerine getirecek ve sorunu birlikte çözeceðiz. Ortak paydamýz Çorum. O nedenle Çorum için yapýlan tüm hizmetlerin destekçisiyiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði yle olan iliþkilerimiz de iyi bir noktada. TARIMSIZ KALKINMA OLMAZ Göreve gelir gelmez kompleks alanýmýzdaki 33 büronun anahtarlarýný teslim ettik. Borsa nýn tapu meselesini çözmek içinse yetkililerle görüþmelerimiz devam ediyor. Hazýrladýðýmýz projelerle Borsamýzý Türkiye de en iyi þekilde temsil etme gayreti içindeyiz. Bu doðrultuda Çorum da tarýma dayalý sanayinin geliþmesini amaçlýyoruz. Bir ülke tarým ve sanayiye önem vermezse kalkýnamaz. Üretmeden tüketen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Yani tarýmsal geliþme olmadan kalkýnma olmaz. Ayrýca ekonomik büyüme özsermaye ile olma- Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, ziyaret anýsýna Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen e Hitit vazosu hediye etti. Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret Borsa, birlik ve beraberliðin eseri DEMÝRYOLU OLMAZSA OLMAZ Çorum da nüfus düþüyor. Üstelik kentsel nüfus azalýyor. Köylerden ise kente akýn yaþanýyor. Bu durum Çorum dan büyükþehirlere beyin göçü yaþandýðý gerçeðini ortaya koyuyor. Yaþanan nüfus deðiþimi Çorum da kalifiye eleman ihtiyacýný ortaya çýkardý. Ticaret Borsasý olarak Çorum un demiryolu talebinin en güçlü destekçilerindeniz. Tarým ve hayvancýlýk sektöründe pazarlama açýsýndan nakliye büyük önem taþýyor. Demiryolu olmayan Çorum rekabet koþullarýndan olumsuz etkileniyor. Bu yüzden raylý sistem olmazsa olmazýmýz. ELEKTRONÝK ALIM-SATIMA GEÇÝYORUZ Borsa müzayede salonunda elektronik alým-satýma geçeceðiz. Kurulacak yeni teknoloji ile fiyat teklifleri sisteme alýcýlar tarafýndan girecek ve üretici en yüksek teklifi ekrandan takip edebilecek. Konya Ticaret Borsasý nda uygulanan bu sistemin Çorum da da hayata geçmesi için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Laboratuvarýmýzda yapacaðýmýz düzenlemeler neticesinde çiftçilerimiz hiçbir þekilde maðdur olmayacak. Ç Recep Mebet orum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün Ticaret Borsasý na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Cemiyet Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz sahibi Þevket Erzen, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Murat Özülke ve Servet Seyfettin Mete katýldý. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ýn evsahipliðindeki ziyarette Çorum Gazeteciler Cemiyet yönetimi dün Borsa kompleksini gezdi. Meclis Baþkanvekili Ýsmail Turan Ünlü, Meclis büyük önem taþýyan Ticaret Borsasý nýn bugünlere Üyeleri Satýlmýþ Boya, Mustafa Þükrü Abraþ, Ýlhan gelmesinde emeði olan herkesi kutluyorum. Borsa Topaktaþ ve Genel Sekreter Funda Ertekin de hazýr üyelerine ve üreticilere bereketli bir yeni yýl diliyobulundu. rum diye konuþtu. BORSA, BÝRLÝK ve BERABERLÝÐÝN ESERÝ Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Bektaþ, proje ve faaliyetleri hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Ziyarette konuþan Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, babasý Þaban Erzen in kurucularý arasýnda yer aldýðý Ticaret Borsasý nýn kendisi için ayrý bir yere sahip olduðunu söyledi. Borsa nýn kuruluþ sürecine iliþkin anýlarýný paylaþan Erzen, Çorum Ticaret Borsasý, üreticinin birlik ve beraberliðinin eseri dedi. Geçmiþten bugüne önemli hizmetlere imza atan Borsa nýn hedeflenen seviyeye ulaþmasýnda emeði geçenleri tebrik eden Erzen, Çorum a böylesine bir kompleks kazandýran herkesten Allah razý olsun temennisini dile getirdi. Tarýmsal üretimin geliþtirilmesi ve teþvik edilmesi gerektiðine iþaret eden Erzen, Ülkeleri ayakta tutan en önemli ekonomik faaliyetlerden biri tarýmdýr. Tarýmýn ihmal edilmesi durumunda ülkelerin sonu felaket olur. Çorum da tarýmsal üretim açýsýndan ERZEN E HÝTÝT VAZOSU Çorum Ticaret Borsasý nýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Baþkan Ali Bektaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Misafirlerine Borsa Kompleksi ni gezdiren Ali Bektaþ, üretici ve üyelerine yönelik sunduklarý hizmetlerden bahsetti. Borsa nýn kurucularý arasýnda yer alan Þaban Erzen i hayýrla yâd ederek sözlerine baþlayan Bektaþ, Erzenler, Çorum da zahireciliðin duayenlerinden. Konya Ticaret Borsasý ný ziyarete gittiðimizde Çorum dan sorduklarý ilk isim Þaban Erzen oldu. Borsamýzýn kuruluþunda büyük emekleri olan Erzen i bu vesile ile bir kez daha hayýrla anýyor, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen i ise baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý kutluyorum dedi. Yerel basýn, Çorum un kalkýnmasýndaki en önemli dinamik güç diyen Bektaþ, ziyaret anýsýna Cemiyet Baþkan ý Erzen e Hitit vazosu hediye etti.

11 CHP Kenan Nuhut a teklif götürdü Ýyimser yaklaþýyorum Erol Taþkan umhuriyet Halk CPartisi Ýl Baþkaný ve CHP Genel Merkez yöneticileri, Çorum Belediye Baþkan Adaylýðý için Kenan Nuhut a teklif götürdü. Yapýlan teklifi iyimser karþýladýðýný açýklayan Kenan Nuhut, henüz netleþen bir durum olmadýðýný, görüþmelerin sür- HP, önümüzdeki yerel seçimlerde Antalya'da seç- yüzde 41'ine sað kökenli adaylarla ulaþacak. Cmenin Muratpaþa ve Konyaaltý dýþýndaki tüm adaylarýný açýklayan CHP, 7 ilçe belediyesinde MHP,Anavatan, Doðru Yol ve Ak Parti geçmiþi bulunan isimlerle seçim yarýþýna girdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Antalya'dabüyükþehir ile 19 ilçedeki seçim yarýþýnda þu ana kadar 18 baþkan adayýný belirledi. Toplam 20 belediye baþkan aday listesinde sað kökenli 7siyasetçi kendisine yer buldu. CHP, MHP'den Ak Parti'ye, dönemin Doðru Yol Partisi'nden Anavatan'ýna kadar geniþ bir siyasi yelpazedenadaylarý tercih etti. Antalya'nýn 2011 genel seçimlerinde toplam seçmen sayýsý 1 milyon 387 bin 511'di. Sözkonusu 7 ilçenin ayný seçimdeki toplam seçmen sayýsý ise 575 bin 278 kiþi. Dolayýsýyla CHP, 30 Mart'ta Antalya seçmeninin yüzde 41'ine saðcý adaylarla sesleniyor olacak. AK PARTÝ ÝZLERÝ CHP listesi içinde en tartýþmalý isim Kepez Belediye Baþkan adayý Erdal Öner oldu. Ak Parti'nin Antalya'da Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'yla birlikte iki kurucusundan biri olan ve Kepez Belediye Baþkanlýðý yapan Erdal Öner, aday gösterilmediði 2009seçimlerinde eski partisinin Büyükþehir Belediyesi'nde seçim kaybetmesinin sorumlusuolarak gösterilerek partisinden ihraç edildi. CHP'nin, geçmiþinde Ak Parti izlerinin yer aldýðý bir diðer adayý Demre'den çýktý. CHP adayý Adnan Genç, iki dönem Doðru Yol Partisi'nden Demre Belediye Baþkanlýðý yaptý, 2009seçimlerinde Ak Parti'den belediye baþkan aday adayý oldu. CHP'nin Serik adayý Muhammet Konur, siyasete Anavatan'da baþladý. Anavatan'dan milletvekili adayý da olankonur, 2009 seçimlerinde Belek Belediye Baþkaný Yusuf Mecek'in karþýsýna Ak Parti aday adayý olarak çýktý. MHP'LÝ ADAYLAR CHP'nin MHP'li adaylarý ise Kumluca ve Korkuteli ilçelerinden. Korkuteli'de MHP'den ÝlGenel Meclis Üyesi seçilen ve istifa ederek CHP'ye katýlan Hüseyin Çil, Kumluca'da ise MHP'den aday adaylýk müracaatý bulunan Ýsa Güzel aday gösterildi. ANAVATANCILAR CHP Alanya Belediye Baþkan adayý Þefik Türktaþ, Anavatan Partisi'nden Oba Belediye Baþkaný seçildi. Aðabeyi Þevki Türktaþ, Anavatan'dan Ýl Genel Meclis üyeliði, Anavatan Ýlçe Baþkanlýðý görevlerinde bulunurken, Türktaþ ailecek CHP'ye katýldý. Aðabey Türktaþ CHPAlanya Ýlçe Baþkaný oldu, kardeþi de belediye baþkan Kenan Nuhut, yapýlan teklifi iyimser karþýladýðýný belirtti. düðünü söyledi. Yýllardýr Çorum a hizmet etmenin özlemini çeken birisi olarak, Çorum a hizmet etmek CHP den nasipse neden olmasýn? diyen Kenan Nuhut, kendisinin siyasi görüþünün belli olduðunu, ancak Çorum a hizmet etmenin söz konusu olduðu durumda, gerisinin teferruat olacaðýný açýkladý. CHP Antalya da Akaydýn hariç sað kökenli adaylarla yola çýktý Mustafa Akaydýn adayý gösterildi. Ýbradý adayý ise listedeki en yeni Anavatanlý oldu. Serkan Küçükkuru, 2009 seçimlerinde Anavatan'ýnBüyükþehir Belediye Baþkan adayý olmuþ, 1421 oy almýþtý. CHP'NÝN CHP'LÝ ADAYLARI Antalya Büyükþehir Belediyesi'nde siyasete CHP'de baþlayan mevcut Baþkan Mustafa Akaydýn, CHP'den yeniden büyükþehir adayý oldu. Parti mevcut belediye baþkanlarýný da yeniden aday gösterdi. Manavgat'ta Þükrü Sözen, Gazipaþa'da Cemburak Özgenç ve Akseki'de Mehmet Gölcü ile yola devam kararý alan CHP, Kaþ Belediye Baþkanlýðý'nda deðiþikliðe gitti. CHP'nin eski Kalkan Ýlçe Baþkaný Ali Ýhsan Benli'yi aday gösterdi. Benli, Kaþ'ta CHP'nin ön seçim sandýðýndan çýktý. Kemer'de de önseçim sonucu partinin eski ilçe baþkanlarýndan Umut Güneþ, aday olarakortaya çýktý. Elmalý ve Finike içinse CHP, kapanacak iki belde belediyesinin CHP'li baþkanlarýný tercih etti. CHP, Elmalý'da Akçay Belediye Baþkaný Mehmet Tufan ve Finike'de Ömer Çýpar'la seçim yarýþýna çýktý. CHP, Döþemealtý'nda ise 2009 seçimlerinde sonradan Ak Parti'ye katýlan Nurettin Tursun için adaylýðýný feda eden ve CHP'den BüyükþehirBelediye Meclisi üyesi seçilen Turgay Genç'i aday gösterdi. CHP, henüz Muratpaþa ve Konyaaltý adayýný açýklamadýðý bir ortamda, partili 9 belediye baþkan adayýyla seçim yarýþýna girdi. Parti kulislerine göre Muratpaþa'da Süleyman Evcilmen ve Konyaaltý'nda Muhittin Böcek'le devam kararý alýnmasý öngörülürken, bu sayýnýn da böylece 11'e ulaþmasý bekleniyor. YENÝ ÝSÝMLER CHP, Aksu ve Gündoðmuþ'ta siyasete yeni giren iki isimle seçimlere katýlacak. Aksu Belediye Baþkan Adayý 48 yaþýndaki Cengiz Aldemir, Antalya Eðitim ve AraþtýrmaHastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmaný olarak çalýþýrken siyasete atýldý. CHPGündoðmuþ adayý Sami Yüksel ise uzun yýllar kamuda çalýþtý. Gündoðmuþ Belediyesi'nde 14 yýl ve sonrasýnda Kemer Ýl Özel Ýdare Müdürü olarak 13 yýl hizmet veren Yüksel, emeklilik sonrasý yerleþtiði memleketi Gündoðmuþ'ta siyasete girdi. Kaynak: DHA AK Parti seçmene bununla gidecek Parti, Mart ayýnda yapýlacak AKseçimlere yönelik propaganda kampanyasýnda Ýstanbul merkezli operasyon ve sonrasý geliþmelerin perde arkasýný halka anlatacak yýlýndan bu yana yapýlan tüm Ýl Genel Meclisi açýlýþ töreni l Genel Meclisi 2014 yýlý açýlýþý törenle kutlanacak. Açý- münasebetiyle 6 Ocak 2014 Pazartesi günü saat Ýlýþ da Ýl Genel Meclis üyeleri tarafýndan Atatürk Anýtý na çelenk býrakýlacak. yatýrýmlarý anlatan bir kitapçýk bastýrýlacak ve bunun ismi de "Yolsuzluk olsaydý bunlar yapýlabilir miydi" olacak. Muhalefetin, bu hamleye tepki gösterdiði de ortaya çýktý. Kaynak Ajanslar Yýlýn ilk toplantýsý 6 Ocak ta l Genel Meclisi, 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný 6 Ocak 2014 Pa- günü gerçekleþtirecek. Ýzartesi Gündem maddelerinin görüþüleceði toplantý saat de Ýl Genel Meclis Binasý Toplantý Salonu nda yapýlacak. SALI 31 ARALIK Uðurludað a yeni bina orum un Uðurludað Ýlçe Gýda Tarým ve ÇHayvancýlýk Müdürlüðü yeni binasý hizmete açýldý. Açýlýþa Ýlçe Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, Belediye Baþkaný Adem Ýpek, Gýda Karým ve Hayvancýlýk Müdürü Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý ve ilçe tarým müdürleri katýldý. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yeni binasýna kavuþmasýndan dolay mutlu olduklarýný dile getiren Kaymakam Gümüþçüoðlu, yeni hizmet binasý ile birlikte vatandaþlara sunulan hizmet kalitesinin yükseleceðini söyledi. Açýlýþ kurdelesini kaymakam Gümüþçüoðlu ve protokol üyeleri birlikte kesti.(ýha) Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz Ýzzet GÜRKESKÝN Aþaðý Sanayi 1. Çelik Caddesi No: 18 ÇORUM Tel: Gsm: Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle... NÝCE YENÝ YILLARA... Volkswagen Yetkili Satýcýsý Ahlatcý Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. (Ç.HAK:2234)

12 12 SALI 31 ARALIK 2013 orum Ticaret ÇBorsasý yönetim kurulu üyeleri Konya ya çýkarma yaptý. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ öncülüðünde Çorum heyeti Konya programý kapsamýnda Ticaret Borsasý, Sanayi Odasý ve Ticaret Odasý ný ziyaret etti. Ýlk olarak Konya Ticaret Borsasý ný ziyaret eden heyete borsa baþkaný Muhammet Uður Kaleli tarafýndan bilgi verildi. Borsa kompleksinde çeþitli incelemelerde bulunan heyet daha sonra Sanayi Odasý na geçti. Sanayi Odasý Baþkaný Memiþ Kütükçü ile görüþen Bektaþ, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Çorum heyetinin son duraðý ise Konya Çorum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri Konya ya çýkarma yaptý. Borsa dan Konya çýkarmasý Ticaret Odasý oldu. Ziyarette Ticaret Odasý Baþkaný Selçuk Öztürk ve Bektaþ, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum da ticaret ve sanayinin geliþmesi açýsýndan demiryolunun þart olduðunu belirterek, bu konuda kentteki sivil toplum kuruluþlarýnýn giriþimde bulunmasý gerektiðini söyledi. Ticaret Borsasý, Sanayi Odasý, Konya Ticaret Odasý na yapýlan ziyaretler ve incelemelerde Konya nýn Çorum la sanayi, ürün yelpazesi, yaþam tarzý ile birebir örtüþtüðünün görüldüðünü dile getiren Bektaþ, Çorum adeta küçük Konya. Ziyaretlerimizde en dikkat çeken unsurlardan birisi ise Ticaret Borsasý, Ticaret Odasý ve Sanayi Odasý nýn tüm projelerde ortak hareket etmesi, birbirlerine olan destek ve hoþgörünün büyüklüðü oldu. Esnaf, üretici, çiftçi arasýndaki sevgi ve hoþgörünün oldukça büyük olmasý da heyetimizi de etkiledi dedi. Konya nýn 9 adet organize sanayi bölgesi, 1 milyonu aþkýn merkez nüfusu, altyapýsý, sanayisi ile modern bir þehir olduðunu dile getiren Bektaþ, Çorum heyetine gösterilen yakýn ilgi ve alakaya teþekkür etti. Ticaret Borsasýna yapýlan ziyarette borsacýlýðýn ve elektronik ürün satýþýnýn yapýlma usullerinin, laboratuarda yapýlan analiz çeþitlerinin izlenmesi ve fikir elde Borsa heyeti Ticaret Borsasý, Sanayi Odasý ve Ticaret Odasý ný ziyaret etti. edilmesi açýsýndan heyete oldukça büyük katkýlar saðladýðýný anlatan Bektaþ, "Konya Ticaret Borsasý tarafýndan yapýlmasý planlanan ticaret merkezine kadar demiryolunun uzatýlmasýnýn da düþünülmesi, demiryolunun borsacýlýk ve ticaret açýsýndan ne kadar önemli olduðunu bir kez daha bizlere göstermiþtir. Navlun maliyetlerinin düþürülmesi dolayýsýyla rekabet edilebilirliðin, ticaret ve sanayinin geliþiminde ne kadar etkili olduðunu yerinde gördük. Bu açýdan ilimize biran önce demiryolunun gelmesi için, oda, borsa, sivil toplum kuruluþlarý olarak giriþimlerde bulunulmasý gerektiðini bir kez daha vurgulamak istiyorum dedi. Ziyaretlerde Bektaþ a Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Seçgel, Ý. Turan Ünlü, Genel Sekreter Funda Ertekin, baþkan yardýmcýlarý Hasan Kýlýçarslan, Erkan Kanýtemiz, meclis üyeleri Satýlmýþ Boya, Ýlhan Topaktaþ, Mustafa Þükrü Abraþ ve Reha Kip, Muhasebe Müdürü Hacer Ceylan, Tescil Müdürü Süleyman Çifçi, Uzman Mustafa Yýldýrým Ünal eþlik etti.(ýha) Özgür Eðitim Sen den atölye çalýþmasý Mustafa Demirer zgür Eðitim-Sen Öve Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Þubesi iþbirliðiyle gerçekleþtirilen "Ýfade Özgürlüðü ve Ýnternet" konulu atölye çalýþmasý Aralýk 2013 tarihleri arasýnda Anitta Otel'de gerçekleþtirildi. Söz konusu çalýþmada Uluslararasý Af Örgütü Temsilcileri tarafýndan Özgür Eðitim Sen Üyesi öðretmenlere "Ýnsan Haklarý Nedir", "Türkiye'de ve Dünyada Ne Tür Ýnsan Haklarý Ýhlalleri Yaþanmaktadýr", "Eðitimde Ýnsan Haklarý ve Ýfade Özgürlüðü", "Ýnternet ve Ýfade Özgürlüðü" konularýnda bilgilendirme ve grup çalýþmalarý yaptýrýldý. Özgür Eðitim- Sen Çorum Þubesi Basýn-Yayýn Sekreteri BBC de Çorumlu imzasý V ali Sabri Baþköy, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Çorum Þube Baþkaný Cengiz Demir, Çorum Radyo Amatörleri Derneði (ÇORAD) Baþkaný Mahir Taþ ve TRAC sekreteri H.Ýbrahim Bolat'dan oluþan heyeti makamýnda kabul etti. TRAC Çorum Þubesi ve ÇORAD çalýþmalarý hakkýnda Vali Sabri Baþköy'e bilgiler veren TRAC Çorum Þubesi Baþkaný Demir ile ÇORAD Baþkaný Taþ, TRAC ve ÇO- Özgür Eðitim Sen, Ýfade Özgürlüðü ve Ýnternet" konulu atölye çalýþmasý yaptý. Oðuz Ayan, atölye çalýþmasý bir bilincin ya da insan faaliyetlerine yeni bir ile ilgili þu bil- haklarý kültürünün halka daha eklemiþtir. giler verildi; "Ýnsan oluþturulmasý için Bu çalýþmada öðretmen haklarý sadece yasal yaygýn ve okulla sýnýrlý arkadaþlarýmýzýn, önlemlerle savunulamaz. kalmayan bir insan Ýnsan Haklarý,Ýfade Ýnsan haklarýnýn haklarý eðitimine ihtiyaç Özgürlüðü ve Ýnternet baþta kamu çalýþanlarý duyulmaktadýr. kullanýmý konularýnda olmak üzere,sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri,yerel Söz konusu bu boþluðu doldurmak amacýy- öðrencilere temel bilgileri vermeleri ve öð- ve ulusal la sendikamýz Ulusrencilerin bu konuda- medya temsilcileri ve tüm bireyler tarafýndan korunmasý ve kollanmasý gerekir. Böyle lararasý Af Örgütü ile iþbirliði yaparak çeþitli konularda gerçekleþtirmiþ olduðu eðitim ki farkýndalýklarýný arttýrmalarý amaçlanmýþtýr. Sendikamýz Ýnsan orumlu fotoðrafçý Buðra Polattaþ'ýn ÇÇorum'da çektiði 3 fotoðraf, dünyanýn en etkili haber kuruluþlarýndan BBC'nin Türkçe servisince sanal ortamda düzenlenen yarýþmalarda en beðenilen kareler arasýnda yer alýyor. Samsun'da yaþayan Çorumlu fotoðrafçý Buðra Polattaþ, Çorum'da çektiði fotoðraflarla BBC Türkçe servisinin düzenlediði fotoðraf yarýþmalarýna katýldý. Polattaþ'ýn, BBC Türkçe'nin sosyal paylaþým sitesi facebook'ta her hafta ayrý bir tema belirleyerek yaptýðý yarýþmaya gönderdiði 3 fotoðrafta, o haftalarýn en çok beðeni alan fotoðraflarýndan oldu. Polattaþ'ýn Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yolu parkurlarýnda yürürken çektiði, lastik ayakkabýlarýný çýkarmýþ oturan küçük çocuk fotoðrafý, bbcturkce.com'un ana sayfasý ile BBC Türkçe'nin facebook sayfasýnda kapak fotoðrafý olarak, Polattaþ'ýn imzasýyla günlerce yayýnlandý. Polattaþ'ýn yine Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yolu parkurlarýnda çektiði yýrtýcý bir kuþun aðzýndaki avý ile kuraklaþmýþ bir arazideki parçalanmýþ kaplumbaða kabuðu fotoðraflarý, bbcturkce.com'un ana sayfasý ile BBC Türkçe'nin facebook sayfasýnda yayýnlandý. BBC gibi güçlü ve etkili bir kuruluþun yayýnlarýnda fotoðraflarýn yer almasýnýn sevindirici olduðunu ifade eden Polattaþ, "Kendi imzam ile yayýnlanan fotoðraflarla Çorum'un adýnýn lansedilmesi de beni mutlu ediyor yýlýndaki yarýþmalarda da Çorum fotoðraflarýmý sunup, memleketimin tanýtýmýna küçük katkýlar yapacaðým" diye konuþtu. Çorumlu fotoðrafçý Buðra Polattaþ. Haklarý eðitimini, insan onurunun korunmasý,insan haklarý ihlallerinin önlenmesi ve ifade özgürlüðünün önündeki engellerin kaldýrýlmasý yolunda atýlmýþ küçük bir adým olarak düþünmektedir.ancak bu adým her ne kadar küçük bir adým olsa da bu konuda yapýlacak bundan sonraki çalýþmalara öncülük etmesi ve ilham vermesi açýsýndan büyük bir potansiyel taþýmaktadýr. Özgür Eðitim- Sen olarak söz konusu projeyi hazýrlayan ve uygulayan Uluslararasý Af Örgütü Temsilcilerine,projeye maddi destek saðlayan Hollanda Büyükelçiliðine ve projeye katýlan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür eder, saygýlar sunarýz." Amatör telsizciler iddialý Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti yöneticileri, Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. RAD'ýn gönüllü üyelerden oluþtuðunu belirterek, amatör telsizciliði Çorum da sevdirmeyi amaçladýklarýný ifade ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirten Vali Baþköy, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Cengiz Demir ve Çorum Radyo Amatörleri Derneði Baþkaný Mahir Taþ'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Valilik Basýn Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Konya nýn Çorum la sanayi, ürün yelpazesi, yaþam tarzý ile birebir örtüþtüðü ifade edildi. Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný içten dileklerimizle kutlarýz. Konya Ticaret Borsasýna yapýlan ziyarette karþýlýklý hediyeler verildi. (Ç.HAK:3001) Merkez : Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 19 Tel: Atölye : K.S.S. 6. Cad. No: 19 Tel: (Ç.HAK:3000))

13 SALI 31 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:28 Safer: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:18 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: ARALIK HATIRLATMA: VERGÝ BAÐ-KUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek.zirai Gelir Vergisi 3. taksidi ödenecek. Eski mükellefler, notere defterlerini tasdik ettirecekler. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM VEFAT EDENLER 1- Morsümbül Köyü' nden gelme, Minibüsçü Esnafýndan Selahattin ve Ýsmet ÇETÝN' in annesi, Hüseyin ÇETÝN' in eþi; Gülten ÇETÝN. 2- Eski Köy' den gelme, Pazarcý Esnafýndan Ali UZAR' ýn eþi, Bilal UZAR' ýn annesi, Gardiyan Ahmet OLUKÇU ve Seydi BOÐUCU' nun kayýnvalidesi; Yeter UZAR. 3-Mustafa YAPAR' ýn babasý, Ýbrahim DA- MAR ve Mustafa ÇEK' in kayýnpederi, eski Albayrak Ýlköðretim Okulu Mürürü; Yýlmaz YAPAR. 4- Pazarcý Esnafýndan Ömer ÜNEL' in eþi, Motorcu Esnafýndan Murat ÜNEL ve Hayat Kaðýt çalýþaný Mehmet ÜNEL' in annesi; Semiha ÜNEL Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Özür insani, dilemek islamidir Ýnsan beþer, þaþar denilir ya özür bunun sonucu olarak ortaya çýkar. Özrün farkýna varýp onu telafi yoluna gitmek, piþman olmak da özür dilemekle sonuçlanýr. Üç hak dine göre ilk insan Hz. Âdem dir. O ayný zamanda insanlýðýn ilk atasý ve ilk peygamberidir. Özür o kadar insani bir vasýftýr ki ilk insanla birlikte baþlar. Malumunuz Hz. Âdem in Cennet ten yeryüzüne indirilmesi bir özür sebebiyle olmuþtur. Affedilmeleri ve eþi Havva validemizle tekrar bir araya gelmeleri de özürlerinin farkýna varýp piþman olmalarýyla mümkün hale gelmiþtir.. Atasý özür ile malul bir insanýn bila özrü gayrý kabildir. Zaten Allah, iþlenen özürden deðil, özürdeki ýsrardan dolayý Peygamberleri ve kutsal kitaplarý aracýlýðýyla insanlarý ikaz etmektedir. Ateþin tabiatýnda yakmak, suyun tabiatýnda ateþi söndürmek, býçaðýn tabiatýnda kesmek, gecede karanlýk, gündüzde aydýnlýk vardýr. Vs. Ýnsanýn tabiatýnda da potansiyel olarak özür yapmak mevcuttur. Genel olarak bir kategorize yapmaya kalkýþýrsak: Özre, dinlerde küçüðünden büyüðüne günah, Hukukta suç, Örf ve adetlerde hata, kusur, kabahat... daha baþka þeyler denebilir. ** Ýnsan en baþta bir kuldur. Kulun Mabuduna karþý günah iþlememesi esastýr. Ancak kulluðun tabiatýnda özür/kusur söz konusudur. Kulluk görevlerinin ifasýndan yasaklarýn belirli miktarda da olsa icrasýna kadar kul az ya da çok kusur iþler. Aslolan iþlenen günahta ýsrar etmeyip tövbe etmektir. Lâ sagîrate mea'l-ýsrar ve lâ kebîrate mea'l-istiðfar denilir. Devletler ve milletler kendi aralarýnda deðiþik nedenlerle daha doðrusu siyasi ve ekonomik çýkarlarý yüzünden karþý karþýya gelebilir, kriz yaþayabilirler. Çýkarlarýnýn daha büyük zarar görmemesi için kazan kazan formülüne baþvurarak geri adam atar bir anlamda birbirlerinden özür dilerler. Toplumun en küçük birimi aile yuvasýný düþünün. Karý-koca-çocuklardan hangi birisi zaman zaman hata yapmaz, her birisinden iradi ya da gayri iradi kusur sadýr olmaz ki.. Komþular arasýnda, arkadaþlar ve dostlar arasýnda, amir memur arasýnda beþeri iliþkilerden kaynaklanan illa ki hak ihlali, kusur imali mevzu bahis olacaktýr. Böyle durumlarda kimse ekonomik durumuna, fiziki yapýsýna, yaþýna-baþýna, makam ve mevkiine bakarak hep kendini haklý görüp karþý taraftan özür bekleyemez. Haklýlýk ve haksýzlýk fiziksel-matematiksel ölçekte bir gerçeklikte deðilse izafidir ve herkes kendine göre haklýdýr. O zaman kim özür dilecek? Eðitim Kültür Penceresi H. Mustafa AKTAÞ Geçmiþte kardeþ kardeþi âli menfaatler uðruna katletmiþ, yine ayný uðurda mezhep ve meþrep savaþlarý ve mücadeleleri olmuþ, günümüzde de ne yazýk ki olmaya devam etmektedir. Dünden bu güne gerek ülkemizde gerekse diðer Ýslam beldelerinde Müslüman müslümana kem gözle bakmakta, kem sözle kýrýp dökmektedir. Bu durumdan hýsýmlarýmýz kahr-u periþan olurken hasýmlarýmýz son derece büyük bir keyif almaktadýrlar. Hatta kis kis gülerek olup bitenleri izlemektedirler. Bu keyfi onlara kim yaþatmýþ ve fýrsat vermiþse büyük bir vebal altýndadýr. Doðal olarak her grup suçu karþý tarafa atacak ve vebal altýna girmeyecektir. Bize göre olmasý gereken açýlan yaralar daha da derinleþmeden ve iyice kuyruk acýsýna dönüþmeden akl-ý selimin galip gelmesidir. Sözün burasýnda kuyruk acýsý hikâyesini hatýrlatmakta yarar görüyoruz. Zamanýn birinde, bir oduncu ormanda odun keserken çalý arasýnda bir yýlana rastlamýþ. Elindeki baltayý kaldýrýp yýlanýn baþýný vurmak üzereyken bir an gözgöze gelmiþ. Yaradana olan aþký -yýlan bile olsa- yaratýlana yansýmýþ ve yýlana vurmaya kýyamamýþ. Yýlanda duygulanmýþ ve dile gelmiþ. Ey insanoðlu, sen bana kýyamadýn, bende sana iyilik edeceðim demiþ. Bir kör kuyuya dalmýþ ve kaybolmuþ. Biraz sonra aðzýnda bir altýn lira ile dönmüþ ve Bundan böyle ömür boyu sana hergün bir altýn lira vereceðim! demiþ. Oduncu altýný bozdurmuþ ve evinde o gün þenlik olmuþ. Ailesi dâhil hiç kimseye olaný biteni anlatmamýþ. Herkes sadece oduncunun çok çalýþtýðý için durumunun düzeldiðini zannetmiþ. Oduncu yýllar boyu hergün o kör kuyunun baþýna gitmiþ, yýlan ile buluþmuþ ve altýnýný almýþ. Birgün oduncu aðýr hastalanmýþ. Kuyunun baþýna gidemez olmuþ. Birkaç gün geçince bolluða alýþmýþ evinde darlýk baþlamýþ. Oduncu oðlunu yanýna çaðýrmýþ ve yýlanýn sýrrýný anlatmýþ. ''Kör kuyunun baþýna git ve oðlum olduðunu söyle; yýlan sana altýn verecek!'' demiþ. Oðlu inanmamýþ ama gitmiþ. Yýlan önce saklanmýþ, sonra ortaya çýkmýþ. Onun oduncunun oðlu olduðuna iyice kanaat getirince de kuyuya inip bir altýn getirmiþ. Oðlan önce inanmadýðý hikayenin gerçek olduðunu görünce hýrsa kapýlmýþ, Kimbilir daha ne kadar altýn var kuyunun içinde! diye düþünmüþ. Hýrsla yýlaný öldürmek için bir hamle yapmýþ, ýskalamýþ ama yýlanýn kuyruðunu koparmýþ. Yýlan da can havliyle dönüp oðlaný sokmuþ ve öldürmüþ. Akþam yaklaþýp da oðlu gelmeyince oduncu iyice endiþelenmiþ. Hasta yataðýndan sürünerek bile olsa kalkmýþ. Kuyunun baþýna gitmiþ ki oðlu cansýz yatýyor. Yýlanda o anda görünmüþ; kuyruðu yok ve kanlar içinde. Oduncu durumu anlamýþ ve çok üzülmüþ. Canýnýn parçasý oðlu yerde cansýz, yýllardýr velinimeti olan yýlanda yaralý... Hatalý olan oðlum olmalý! demiþ ve yýlandan özür dilemiþ. Tekrar dost olalým! istemiþ. Yýlan ise acý acý gülümsemiþ: Çok isterdim ama sende bu evlat acýsý, bende de bu kuyruk acýsý varken biz artýk dost olamayýz! Bu hikaye beþeri iliþkileri biraz uzakta ve hasbi iken sonradan daha yakýnda ve ayný kulvarda koþmaya baþlayýnca farklýlaþan herkes için geçerlidir. Gelinen nokta kuyruk açýsýna dönüþürse gerçekten onulmaz yaralar açar. Bir þekilde yaralarýn kabuk baðlamasý için gayret gösterilmeli. Özrün kabahatten büyük hale gelmesi önlenmeli, Kâl ve hâl diliyle özür müessesi çalýþtýrýlmalýdýr. Zira; Özür insan?, dilemek Ýslam?dir. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Mevlana Celalettin-i Rumi (ra) 1 Asrýnýn bir güneþi idi Anadolu'ya aþk ve þevk verdi Zamanýmýza kadar ve kýyamete kadar dillere ve gönüllere destan oldu. Kur'anýn yedi renginden bir rengini aleme ilan etmiþti.. Bediüzzaman hazretleri ise Kur'an'ýn yedi renginden tamamýný göstermiþtir. Ve "Ben Mevlana Celaleddin-i Rumi'ninzamanýnda gelse idim mesneviyi yazardým, Mevlana Celalettin-i Rumi benim zamanýmda gelse idi Risale-i Nuru yazardý." Demiþti. Zamanýný müceddidi idi. Aþký mutlak, Þevki mutlak, Þükrü mutlak, Fakrý mutlak hakikatlerinin merkezi oldu. Hicri 604, miladi 1207 de horasanýn Belh þehrinde doðdu. Ünvanýna "Mevlana " denildi. Babasý"Sultanýl ülema"orak bilinen Muhammed Bahaddin Velettir. Anadolu'ya hicret ettiðinde "Rumi" diye anýldý. Konya'ya ailesi ile birlikte yerleþti. Hicri 672 yýlýnda Konya'da 17 aralýk,salý günü vefat etmiþti Buna "þeb-i Arus" denildi. "Kavuþma günü -düðün günü "diye yadedildi. Konya o zat- mübareðin adý ile anýldý Bediüzzaman hazretleri Mevlana hazretlerinin kabrini ziyaretinde temessül edilp,üstadý karþýladýðýna þahit olunmuþtu. (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 82,449 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ ÖMÜR MÝMARSÝNAN MAH. GAZÝ CAD.58/B VERGÝ 5.CAD.NO:1/D (METRO- DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK POL YANI) KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 82,476 (Posta Kodu )

14 14 SALI 31 ARALIK 2013 Yaðmur duasýna çýktýlar orum da kýþ Çmevsiminin kurak geçmesi nedeniyle Alaca ilçesinde vatandaþlar yaðmur duasýna çýktý. Cumhuriyet meydanýndaki tarihi Ömer Paþa caminin avlusunda toplanan yaklaþýk bin kiþi ilçe müftüsü Ýhsan Caner tarafýndan yaptýrýlan duada hep beraber yaðmur Baraj buz tuttu orum baraj gölü Çbuz tuttu. Kentte son günlerde etkili olan dondurucu soðuklar hayatý olumsuz yönde etkiliyor. Hava sýcaklýðýnýn düþmesiyle birlikte þehir merkezinde yer alan süs havuzlarý baþta olmak üzere içme suyu Mustafa Demirer O smancýk ýn geleneksel ürünü Teker Helva imalatý yeniden hayata geçiyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçeye özel bir Osmanlý lezzeti olan Teker Helva, diðer adýyla leblebi helvasýnýn Osmancýk ta yeniden hayat bulacaðý müjdesini verdi. Yazýcý, þöyle dedi; Çocukluðumuz da bayram harçlýklarýmýzý alýr almaz teker helva almak için doðru ihtiyacýnýn karþýlandýðý Çorum baraj gölüde buz tuttu. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan baraj gölünde gezinti yapan bazý vatandaþlarýn fotoðraf çektirmeleri ise dikkatlerden kaçmadý.(ýha) Teker Helva, diðer adýyla leblebi helvasý imalatý baþlýyor. ile toplumun tatlý ihtiyacý geleneksel lezzetler yerine fabrikasyon üretimlerle karþýlanýr oldu. Bu açýdan bir Osmanlý tatlýsý olan ve Osmancýk a özel bayram yerini yolunu tutardýk. Bu açýdan Osmancýk ta teker helva bayramlarýn vazgeçilmez lezzeti olarak hafýzalarda yer buldu. Ancak teknolojini ilerlemesi Alaca ilçesinde vatandaþlar yaðmur duasýna çýktý. teker helvayý unuttuk. Vatandaþlarýmýzdan yaþý kýrkýn üzerinde olanlar teker helvayý arayýp sormaya baþladýlar. Sonunda leblebi unu, toz þeker yaðmasý için ellerini açarak dua etti. Kuraklýðýn sürmesi halinde bu yýl ürün alamayacaklarýnýn endiþesini taþýdýklarýný dile getiren vatandaþlar, olasý bir don olayýnýn tarýmsal üretim noktasýnda kendilerini olumsuz yönde etkileyeceklerini ifade ettiler.(ýha) Bazý vatandaþlar yüzeyi tamamen buzla kaplanan baraj gölünde gezinti yaptý. Teker Helva hayat buluyor ve çöðen otundan yapýlan teker helva yapacak bir ustamýz çýktý. Emrullah Göçer ustamýz çocukluðunda ninesinden teker helva yapýmýný öðrendiðini ve kendisinin yapabileceðini ifade etmesi üzerine kendisinden rica ettik. Osman Bey konaðýmýzýn da baþ aþçýsý olan Emrullah ustamýz tarafýndan bundan böyle tatlý olarak teker helva üretilecek ve konaðýmýzý ziyaret eden konuklara da ikram edilecek dedi. Çöplük haftaya sahneleniyor Mustafa Demirer dana Devlet Tiyatrosu Çöplük adlý oyunu sahnele- Turgay Nar'ýn yazdýðý, Edip Tümerkan'ýn yönetti- Ayecek. ði 2 perdelik oyun Ocak 2014 tarihlerinde saat saatleri arasýnda 4 kez sahnelenecek. Büyük bir hýzla çöplüðe dönüþen dünyanýn sabýrla bir parçasý olmaya çalýþan üç farklý hayat... Ýsrafil, Aymelek, Haço. Düþle gerçek birbirine geçmiþ... Korku, kuþkuyu doðurmuþ... Çöplüðün sessizliðinde yalnýzlaþan hayatlar... Çöplük... Ýnsanýn kursaðýndan ne artýyorsa burada. Ýnsan kirlendikçe, çöplüðü de kendine benziyor... Özel Ufuk Kreþ ve Gündüz Bakýmevi'nde 'Mevlana Gecesi' adlý etkinlik düzenlendi. Ufuk Kreþ te Mevlana Haftasý Emre Kut zel Ufuk Kreþ ve ÖGündüz Bakýmevi'nde 'Mevlana Gecesi' adlý etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Altýnkozalar ve Deniz Yýldýzlarý sýnýfý öðrencilerinin oluþturduðu koro Türkçe ve Ýngilizce þarkýlar seslendirdi, semazen gösterisi beðeni topladý. 5 yaþ grubu öðrencilerden oluþan gecede semazen gösterisi oldukça ilgi gördü. Etkinlikte Altýnkozalar ve Deniz Yýldýzlarý sýnýfý sahne aldý. 5 yaþ grubu öðrencilerden oluþan gecede semazen gösterisi büyük beðeni topladý. (BASIN:10000)

15 SALI 31 ARALIK Gülabibey den Suriye ye yardým G Gülabibey Derneði, Suriyeli mazlumlara giysi yardýmýnda bulundu. Recep Mebet ülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Suriyeli mazlumlara giysi yardýmýnda bulundu. Mahalle sakinlerinin baþlattýðý kampanya çerçevesinde toplanan adet giysi geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum dan yola çýktý. Hayýrseverlerin desteði ile gerçekleþtirdikleri kampanya hakkýnda açýklama yapan Dernek Baþkaný Yunus Erdal, kolilerde toplanan giysilerin Boðaziçi Vakfý aracýlýðýyla Suriye halkýna ulaþtýrýlacaðýný söyledi. Yönetim Kurulu Üyeleri Avni Yýlmaz, Hüseyin Dönmez, Coþkun Boran, Zekeriya Babaoðlu, Mustafa Þahin, Yasin Alar ve Kadir Doðan tarafýndan organize edilen kampanyanýn kýsa sürede büyük yanký uyandýrdýðýný belirten Yunus Erdal, Kampanyamýza destek veren tüm hayýrseverlere teþekkür ediyoruz dedi. Amacýmýz Suriyeli kardeþlerimize yardým eli uzatmak diyen Erdal, Soðuk kýþ günlerinde mazlumlarýn ýstýrabýný bir nebze de olsa dindirmek istiyoruz diye konuþtu. YARDIMLARIMIZ SÜRÜYOR Diðer yardým faaliyetlerinden de bahseden Yunus Erdal, Daha önceden tespit ettiðimiz muhtaç ailelere yönelik yardýmlarýmýz devam ediyor dedi. Hayýrseverlerin baðýþlarýný muhtaç ailelere ulaþtýrýyoruz diyen Erdal, veren el ile alan el arasýnda köprü oluþturduklarýný kaydetti. Gülabibey Mahallesi sakinlerini, yardýma muhtaç aileler için ele ele vermeye davet eden Erdal, Evlerinde ihtiyaç fazlasý kullanýlabilir durumda giysi, ayakkabý ve kuru gýda maddesi olanlar baðýþlarýný Malazgirt Sokak taki Gülabibey Mahallesi eski muhtarlýk bürosunda faaliyet gösteren Derneðimize ulaþtýrabilirler diye konuþtu. Mahalle halkýnýn destekleriyle Suriye için yardým kampanyasý düzenlendi. Toplanan adet giysi Cumartesi günü Çorum dan yola çýktý. Hazýrlanan koliler araçlara yerleþtirildi. Almila nýn tercihi Renault A Recep Mebet lmila Filo Kiralama A.Þ., araç filosunu Renault marka son model otomobil ve ticari araçlarla güçlendirdi. Araç parkurunu geniþleten Almila Filo Kiralama tarafýndan satýn alýnan yeni Symbol, Fluence, yeni Kango ve Master gibi modellerden oluþan toplam 9 adet araç haftasonu düzenlenen programla teslim edildi. Renault yetkili satýcýsý Sima Otomotiv de düzenlenen araç teslimatýna Almila Filo Kiralama A.Þ. Genel Müdürü Bahattin Çelik ile bazý firma çalýþanlarý katýldý. Sima Otomotiv Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken in de hazýr bulunduðu teslimatta konuþan Bahattin Çelik, Müþterilerimize en iyi hizmeti vermek için kalite ve konforu bir arada sunan Renault u tercih ettik dedi. Renault u tercih etmelerinde yakýt ekonomisi, kullaným konforu ve düþük bakým maliyetlerinin de etkili olduðunu anlatan Çelik, Sektörümüz müþteri memnuniyetinin en üst seviyede olmasýnýn elzem olduðu alanlardan biri. Bu nedenle hizmetlerimizden faydalanan müþterilerimizi en üst düzeyde memnun eden araçlarla hizmet vermek temel ilkemiz. Renault modellerinin bu anlamda en iyi çözüm olduðu düþüncesindeyiz. Sima Otomotiv le saðlam temeller üzerine kurulu olan bu iþbirliðinin daha uzun yýllar artarak devam edeceðine inanýyoruz diye konuþtu. Programda konuþan Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken ise Almila Filo Kiralama A.Þ., araç filosunu Renault la geniþletti. sýnýfýnýn gözdesi olan Renault otomobil ve ticari araçlarýn müþterilerinin gözdesi olduðunu söyledi. Cazip fiyat avantajlarý içeren filo kampanyasýnýn sürdüðünü hatýrlatan Özken, Renault un binek ve ticari modellerini yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz dedi. Araç filosu için Renault u tercih eden Almila Filo Kiralama yý kutlayan Özken, yeni Renault modellerinden oluþan toplam 9 adet araç haftasonu düzenlenen programla teslim edildi. TÜGEC in Suriye yardým standý haftasonu STK larýn akýnýna uðradý. TÜGEC den anlamlý etkinlik Yeni yýla Kuran ziyafetiyle girecekler T Recep Mebet ürkiye Gençlik Cemiyeti (TÜGEC) Çorum Þubesi, Suriye ye yardým amacýyla Hürriyet Meydaný nda baðýþ standý ve sergi açtý. Geçen hafta baþlayan etkinlik hakkýnda bilgi veren TÜGEC Þube Baþkaný Burak Köse, Suriye ye baðýþta bulunan herkese Kuran-ý Kerim hediye ettiklerini söyledi. Haftasonu gerçekleþen Milli Ýrade açýklamasýnýn ardýndan Çorumlu STK larýn akýnýna uðrayan standda nakdi yardýmýn yaný sýra ayni yardýmda kabul ettiklerini anlatan Burak Köse, Kuru gýda, giysi ve battaniye gibi ürünlerden oluþan baðýþlarý yakýnda Suriye ye göndereceðiz dedi. TÜGEC Teþkilat Baþkaný Þafak Ayvaz ve Ýl Sekreteri Savaþ Hoþtaþ la birlikte açýklamalarýný sürdüren Köse, savaþ fotoðraflarýnýn da sergilendiði standýn bu gece yarýsýna kadar açýk olacaðýný kaydetti. AK Parti Kadýn Kollarý yönetimi ve üyeleri de kampanyaya destek verdi. Suriye deki dramý yansýtan savaþ fotoðraflarý sergisini çok sayýda vatandaþ gezdi. YENÝ YILA KURAN LA GÝRÝYORUZ Tüm Çorum halkýný Suriyeli mazlumlara yardým eli uzatmaya davet eden Köse, TÜGEC olarak bu gece farklý bir etkinliðe daha imza atacaðýz. Gece saat a kadar açýk olacak standýmýzda Kuran-ý Kerim okuyarak yeni yýla gireceðiz. Bu anlamlý etkinliðe katýlmak isteyen herkesi Hürriyet Meydaný ndaki Kuran ziyafetine bekliyoruz diye konuþtu. TÜGEC üyesi gençler bu gece yarýsý Hürriyet Meydaný nda Kuran ziyafeti düzenleyecek. Fetih ve Yazýcýoðlu Gecesi bugün Ç orumalper en Ocaklarý Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ýl Baþkanlýðý nca Mekke nin Fethi ve Muhsin Yazýcýoðlu Gecesi düzenlenecek. Bugün saat da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilec ek geceye tüm Çorumlular davetli. Bugün saat da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirilecek geceye tüm Çorumlular davetli.

16 16 SALI 31 ARALIK 2013 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI TEBRÝK EDERÝZ (Ç.HAK:3634) (BASIN:10000) (Ç.HAK:3635) Tüm Çorum halkýnýn Yeni Yýlýný en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. ALÜMÝNYUM ENJEKSÝYON ADSALÜMÝNYUM DÖKÜM SANAYÝÝ Çorum Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 11 ÇORUM Tel: Fax: Hemþehrilerimizin ve oda üyelerimizin Yeni Yýlýný en içten duygularla kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dileriz. HÝTÝT ELEKTRÝK Malz. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. (BASIN:1389) 45. Bölge Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ecz. Süleyman Koca (Ç.HAK:3636) Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Taþhan Cd. No: 30/A ÇORUM Tel: Fax: Ýmalat: Mimar Sinan Mah. K.S.S. 2. Cad. No: 36/B ÇORUM Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:3637) Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum

17 Yýlbaþýnda güvendeyiz pýlacak denetimler arttýrýlacak, alýnan önleme aramasý iznine istinaden, gerektiðinde þüpheli þahýs, otolar ve umu- l Emniyet Müdürlüðü, vatandaþýn yeni yýlý huzur ve Ýgüven içerisinde kutlamasýný saðlamak amacýyla genel ma açýk yerlerde arama yapýlacak, suç unsuruna rastlanýlmasý durumunda gerekli iþlemler yapýlacaktýr. güvenlik ve asayiþin temini açýsýndan bir dizi ilave tedbirler aldý. Özellikle evden ve iþyerinden hýrsýzlýk olaylarýnýn Çorumlular ýn yeni yýlýný kutlayan, saðlýk, huzur ve olabileceði göz önünde bulundurularak her türlü olaylara mutluluk dileyen Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, yýlbaþý gecesi için alýnan tedbirlerden de bahsetti. Vatandaþlarýmýzýn yeni yýla topluca girmek için top- yönelik gerekli tedbirler alýnmýþtýr. Doðan, Yýlbaþý münasebetiyle, yaya ve motorize landýklarý meydanlarda geçmiþ yýllarda yaþanan ve basýna da yansýyan cinsel taciz, sarkýntýlýk, yankesicilik, kap- ekipler özellikle otobüs ve minibüs duraklan, halkýn yoðun olarak bulunduðu yerler, pazar yerleri, alýþveriþ kaç ve dolandýrýcýlýk gibi olaylara karþý ekiplerimiz daha merkezlerinde, hýrsýzlýk, kapkaç, yankesicilik ve dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý daha dikkatli ve duyarlý buluna- dikkatli ve duyarlý bulunulacaktýr. Alkol denetimleri artacak caklardýr. Halil Ýbrahim Doðan Yýlbaþý gecesi sözde kutlama amacýyla silahla ateþ Yýlbaþý gecesi alkol denetimlerine aðýrlýk verilerek, limitlerin üzerinde alkollü olduðu tespit edilen sürücüler hakkýnda ge- eden, izinsiz havai fiþek ve her türlü patlayýcý madde atarak halkýn can ve mal güvenliðini tehlikeye düþürenler özellikle sivil ekipler baþta olmak üzere tüm ekipler tarafýndan duyarlý bir þekilde takip edilerek teslunmamasý halinde araç trafikten men edilerek sürücüleri ticari araçrekli yasal iþlemler yapýlacak, araçta alkolsüz baþka bir sürücünün bupit edilen þahýslar hakkýnda gerekli yasal iþlemler yapýlacaktýr. larla gidecekleri yerlere gönderilecektir. Vatandaþlarýmýzýn yýlbaþý nedeniyle yapacaklarý alýþveriþ esnasýnda ve gece boyunca huzur ve güven içinde yeni yýla girebilmeleri, kendi sorumluluk bölgelerinde gerekli emniyet ve trafik tedbirlerini Yýlbaþý nedeniyle, Ýlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri de vukuu bulabilecek her türlü olayýn önlenmesi için tüm çabalar üst düzeyde gösterilecektir. Deðerli Çorumlu hemþerilerimizin suçla mücadelede Önleyici alacaklardýr. Þüpheli þahýslar aranacak Polislik anlayýþý çerçevesinde; sadece olay olduðunda deðil, olay olmadan önce de þüphelendikleri durum ve þahýslar ile ilgili her türlü ih- Umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerinde meydana gelebilecek olaylarýn önlenebilmesi veya taþkýnlýk suretiyle vatandaþlarýmýzýn huzur ve sükununu bozucu davranýþlarýn men edilebilmesi amacýyla yamaralý telefona bildirmeleri hususu büyük önem arz bar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya nu- etmektedir. DES 2013 ü deðerlendirdi emokrat Eðitimciler DSendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, 2013 yýlýný eðitim açýsýndan deðerlendirdi yýlýnda eðitim sisteminde yapýlan deðiþikliklerin ardýndan öðretmenlerin norm kadro fazlasý olmasý, hükümet yetkililerinin öðretmenler hakkýndaki olumsuz sözleri ve özür tayinlerin yapýlmamasý gibi durumlar nedeniyle 2013 yýlýnýn maðduriyetlerin yaþandýðýn bir yýl olduðunu ifade eden DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak "2013 yýlý hüsran yýlý oldu" dedi. Býçak 2013 yýlýný deðerlendirdiði açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Öðrenim özrü Aile bütünlüðünün saðlanmasý için yapýlan çalýþmalar yanýnda öðrenim özrü yönetmelikten çýkarýlmýþtýr. Anayasada güvence altýna alýnan öðretmenlerimizin eðitim haklarý ellerinden alýnmaya devam etmektedir. Görevde Yükselme ve Yönetici Atama Yönetmeliði Bir takým yapýsal iyileþtirmeler içeren yönetmelik beklentileri karþýlamamýþtýr. Ancak bakanlýðýn yönetmelik taslaðýný öðretmenlerin görüþüne açýp taleplere göre bazý deðiþiklikler yapmasý olumlu bir geliþmedir. Öðretmenler yönetmelikte torpil, adam kayýrma, siyasi ve ideolojik ayrýmcýlýða kapý aralayacak hiçbir ibare istemiyor. Öðretmenler mahkeme süreçlerine neden olmayacak objektif, eþit ve adaletli bir yönetmelik istiyor. SBS yerine TEOG TEOG sistemi kimi eksiklikler ve hatalar barýndýrmasýna raðmen SBS'den hem daha pedagojik hem de daha dinamik ve ileri bir modeldir. Sistemin verimli ve saðlýklý sonuçlar vermesi için baþarýlý öðrenci ve öðretmenleri ödüllendirmesi gerekmektedir. Ýller, bölgeler, mahalleler ve okullar arasýndaki kalite farký milimize edilmedir. Dershane meselesi Eðitim sistemimizin asýl sorunu dershaneler deðil dershaneyi mecbur hale getiren eðitim sistemidir. Dershanelerin zorla kapatýlmasý demokratik eðitim sistemi, hür teþebbüs ve liberal ekonomi normlarý baðlamýnda mümkün deðildir. Sýnav sistemi bilgi kaynaklarýna ulaþmanýn serbest olduðu bir anlayýþa göre olmalýdýr. Toplu Sözleþme Hükümet ve yetkili sendika tarafýndan arife günü jet hýzýyla imzalanan sözleþme memur ve emeklisinin bayramýný zehir etmiþtir. Memur ve emeklilere reva görülen net 122 TL'lik komik zam enflasyonla ve ülkenin büyüme rakamlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda memurun zararda olduðunu göstermektedir. Kamuda en düþük maaþ almaya devam eden öðretmenlere verilen 75 TL'lik artýþ öðretmenlerin moralini bir nebze olsun düzeltmeyecek komik bir rakamdýr. Ýdareci atamalarý Yeni çýkan yönetmeliðin ardýndan ülke genelinde müdür ve müdür yardýmcýsý atamalarý yapýlmýþtýr. Ancak yapýlan atamalar yönetmeliðe aykýrýdýr. Norm fazlasý olan idarecilerin öncelikle atanacaðý yönetmelikte açýkça belirtilmesine raðmen il müdürleri bakanlýktan Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, 2013 yýlýný eðitim açýsýndan deðerlendirdi. gelen yanlýþ talimatý uygulamýþtýr. Ýdari mahkemenin kararýnýn ardýndan geçtiðimiz günlerde Niðde yanlýþýndan dönmüþ bütün atamalarý iptal etmiþtir. 24 Kasým 18.Milli Eðitim Þurasýnda Tüm öðretmenler her 24 Kasým'da bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde sendikamýzýn çýkarttýðý þura kararý bulunmaktadýr. Aradan yýllar geçmesine raðmen hala hayata geçirilmemiþtir.24 Kasým yoksulluðun gölgesinde kutlanmaktadýr. Öðretmenlik mesleðinin önem ve itibar kaybýna uðradýðýna; öðretmenlerimizin ekonomik, mesleki, özülük ve demokratik sorunlar altýnda ezildiðine tanýk oluyoruz. Hükümetten öðretmenlik mesleðini onurlandýrmasýný ve tekrar seçkin bir meslek haline getirmesini bekliyoruz. Alan deðiþikliði Ömer Dinçer zamanýnda sadece ailesiyle ayný þehirde yaþayabilmek için alanlarýný deðiþtiren öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmesi, norm fazlasý olmamak için uzmaný olmadýðý alanlara geçenlerin eski alanlarýna dönmelerine imkan saðlanmasý olumlu bir uygulamadýr. Ancak alan deðiþikliði ile il içi özür grubu baþvurularý birlikte alýnmalý, puan üstünlüðüne göre adaletli bir atama yapýlmalýydý Eðitim Bütçesi Türkiye'nin 2014 yýlý eðitim bütçesinin 55,7 milyar lirayla Cumhuriyet tarihinin en yüksek bütçesi olmasýna raðmen OECD ve AB ortalamasýnýn oldukça altýndadýr. Türkiye'nin kalabalýk genç nüfusa sahip olmasý, öðretmen, okul, derslik açýðýnda önemli sýkýntýlarý bulunmasý ve nitelikli eðitim baþta olmak üzere eðitimde fýrsat ve kalite eþitliði ile ilgili ciddi eksiklikleri nedeniyle 2014 yýlýnda da gelenekselleþmiþ sorun ve problemleri yaþamaya devam edecektir. Kýlýk kýyafet serbestliði Önceki yönetmelikte velilerin en az yüzde 60'ýnýn isteðiyle, özel okul ve kolejlerdeki öðrencilerin kýyafetleri belirleniyordu. Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Nabi Avcý, önlük, forma yahut serbest kýyafet uygulamasýný zorunlu tutmayarak özgürlükçü ve demokratik bir yönetmelik çýkarmýþtýr. Bu demokratik adýmlarýn devamýnýn gelerek bütün öðretmenlerimize de kýyafet özgürlüðünün tanýnmasýný istiyoruz. Hiç kimseden en ufak bir beklenti veya çekinceleri olamadan en hasbi ve samimi duygularla sendikacýlýk yaptýklarýný ifade eden DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, 2014 yýlýnýn eðitim seferberliðinin ilan edildiði, çözümlerin üretildiði, adalet duygusunun ön planda olduðu eðitim camiamýz ve ülkemiz için hayýrlý bir yýl olmasý temennisinde bulundu. Yolsuzluðu savunan helâk olur nin Türkiye'nin lider ülke ideali yolculuðunda emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen uluslararasý komplo iddialarý içinde olmamasý MÇorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 gerektiðini ifade ediyoruz. Eðer ortada bir yolsuzluk varsa, Memur-Sen olarak yolsuzluðun Aralýk operasyonu, yolsuzluk iddialarý ve AK Parti ile cemaat arasýnda yaþanan tartýþmalarla ilgili yaptýðý açýklamada, Küresel operasyona hep birlikte karþý çýkmalýyýz dedi. savunulacak bir tarafýnýn olmadýðýný düþünüyor ve þer odaklarýnýn Türkiye üzerindeki hain planlarýný bertaraf etmek için her kesimi saðduyulu hareket etmeye davet ediyoruz. diye konuþtu. Eðer ortada bir yolsuzluk varsa, Memur-Sen olarak yolsuzluðun savunulacak bir tarafýnýn olmadýðýný düþünüyoruz diyen Saatçi, Yolsuzluðu savunan birisi çýkarsa, yetimin hakkýyla zaten helak olur. Cenabý Hakk ýn peygamberlerden sonra en çok sevdiði kiþiler þehitlerdir, onlara da kul hakkýyla huzuruma Ahmet Saatçi Saðduyuya davet Cemaat ile AK Parti arasýnda yaþanan tartýþmaya da deðinen Saatçi, þöyle dedi; Cemaatle AK Parti kavgasýnda öteden beri bazen açýk, bazen kapalý görüþ ayrýlýklarý olduðunu biliniyor. gelmeyin buyuruyor. Yani, þehitlere bile kul hak- kýyla huzuruma gelmeyin diyen bir dinin mensuplarý, kullarýn hakkýný zimmetine geçirmiþse, bunlarýn zaten dünyada hukuk, ahirette de Allah belalarýný verir. Yolsuzluk varsa üzerine gidilmesini, kimsenin aklýnda soru iþareti kalmayacak þekilde yolsuzluklarýn soruþturulmasýný, hiç kimseduðu Hakan Fidan ve Mavi Marmara olaylarýnda olkýyla gibi iktidar ile cemaatin farklý düþündükleri herkesçe biliniyor. Ama bu farklýlýk Türkiye üzerinde kirli planlarý olanlarýn ekmeðine yað sürer hale gelmiþse, Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlarý bozmak adýna herkesin saðduyulu hareket etmesi gerekir. (Ç.HAK:3643) SALI 31 ARALIK AK Parti Ýl Kadýn Kollarý, seçim sürecinde mahallelerde sorun tespit edecek. AK Partili kadýnlar seçim sürecini deðerlendiriyor Millete hizmeti sevda bildik Parti Ýl Kadýn Kollarý, seçim sürecinde ma- mevcut sorunlarýn tespiti, güncel AKhallelerde gündemin deðerlendirilmesi, kadýn gözüyle yerel seçim sürecinin tartýþýldýðý toplantýlar düzenlemeye baþladý. AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ün katýlýmý ile parti binasýnda gerçekleþtirilen 100 kiþilik gruplar halinde yapýlan toplantýlarla AK Parti Kadýn Kollarý nýn amacý, kadýnlarý aktif siyasete dâhil etmek ve yerel ve genel gündemi doðru analiz etmek oldu. Çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmayacaklarýný ve herkesi kucaklamak için yola çýktýklarýný belirten AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Gülgün, Biz bu davaya güç olacaðýz, hýz olacaðýz. Kendimizle yarýþarak çocuklarýmýzýn geleceðini mamur etmeye çalýþacaðýz. Gücünü kontrollü kullanan ve ne yaptýðýný bilen 21. yüzyýl Nene Hatunlar ý olarak millete hizmeti aþk bildik, sevda bildik, görev olarak yüreðimize yazdýk. Biz hep beraber Çorumuz, hep beraber Türkiyeyiz. Sayýn Baþbakanýmýz ýn her daim yanýnda bedenimizle, duamýzla dimdik ama dikleþmeyen hanýmlarýz. Yarýnlar bizimdir. diye konuþtu. 4. Hitit Söyleþileri baþlýyor orum Valiliði himayesinde, Hitit Üniversi- Rektörlüðü desteði ile Ýl Kültür ve Tu- Çtesi rizm Müdürlüðünce organize edilen Çorum Hitit Söyleþi Günleri 4 adlý 2014 kültürel etkinlik programý konferans ve panellerle sürdürülecek. Ýlk etkinliði 9 Aralýk 2012 de Dil ve Ýdeoloji konferansýyla yapýlan 4. dönemin 2. etkinliði ise yeni yýlýn ilk programý olarak 2 Ocak Perþembe günü gerçekleþtirilecek. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda de baþlayacak söyleþinin konusu Aþýkpaþazade olacak. Programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya katýlacak. Kaya, 1400 ile 1484 yýllarý arasýnda yaþamýþ Osmanlý tarihçisi, bir Vefai derviþi olan Aþýkpaþazade ile ilgili bilgileri paylaþacak. Hitit Söyleþi Günleri nin dördüncüsünün 7 etkinlik halinde gerçekleþtirileceðini kaydeden Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Baþta Hitit Üniversitesi hocalarý olmak üzere farklý üniversitelerden alanýnda uzman bilim adamlarý ve araþtýrmacý-yazarlarý konferans ve panellerle Çorumlular la buluþturmayý amaçladýk. Daha önceki etkinliklerde, dile getirilenlerin kalýcýlýðýný ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýný saðlamak düþüncesiyle kitap veya dergi formatýnda yazýya döktüðümüz gibi bundan sonrakileri de yayýmlamaya devam etmeyi planlýyoruz. Bugüne kadar olduðu gibi bu konferans ve panellerimize de halkýmýzýn, özelikle de üniversitede okuyan gençlerimizin ilgi göstereceðini umuyor, programlarýmýza tarihe, kültüre ve sanatla ilgilenen herkesi bekliyoruz. dedi. YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN Alaca Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Küççük Boðazkale Ýlçe Baþkaný Hamza Yatarkalkmaz Dodurga Ýlçe Baþkaný Mustafa Biçer Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ahmet Sobe Kargý Ýlçe Baþkaný Hakký Bolpaça Laçin Ýlçe Baþkaný Uður Türkmen Mecitözü Ýlçe Baþkaný Seçgin Mert Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Osman Güllü Ortaköy Ýlçe Baþkaný Engin Demir Osmancýk Ýlçe Baþkaný Yunus Özbek Sungurlu Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen Uðurludað Ýlçe Baþkaný Hünkar Akburu Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Örgütü Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere

18 18 SALI 31 ARALIK 2013 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... (Ç.HAK:3623) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM Tel: Cep: Þube: Ankaralýlar Cad Sk. Kafkas Sitesi No: 19 Ümitköy/ANKARA Tel: Uður DEMÝRER Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýklý günler dileriz. Pedipol Çocuk Saðlýðý Merkezi Bahçelievler Mh. 1. Sk. No: 2 ÇORUM (Kýz Meslek Lisesi Yaný) Tel: (pbx) (Ç.HAK:3630) Saygýdeðer Çorum halkýnýn Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. KAYALAR (Ç.HAK:3624) Ertan KAYA HONDA ÖZEL SERVÝSÝ Aþaðý Sanayi 3. Çelik Sk. No: 26 - ÇORUM (Ç.HAK:3625) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Çorum Traktörcüler Sitesi Kooperatifi Baþkanlýðý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Muharrem Kýrýþ

19 SALI 31 ARALIK 2013 Sebat edin ama yerinizde saymayýn ehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Þ Eðitim Merkezi Mü- dürlüðü, çýraklýktan yetiþmiþ iþyeri sahiplerini öðrencilerle buluþturmaya devam ediyor. Ayný meslek alanýndaki çýraklara rol model olan iþyeri sahipleri, sahadaki tecrübelerini çýraklarla paylaþarak çýraklara moral ve motivasyon verme eðitimi çerçevesinde iþlerini, iþyerlerini ve ustalarýný sevmelerini saðlýyorlar. Bu baðlamda Öncel Elektrik sahibi Zeynel Öncel, elektik ve elektronik alanýnda eðitim gören çýraklarla Çýraklýktan yetiþmiþ iþyeri sahipleri öðrencilerle buluþtu. buluþarak seminer verdi. Öncelikle kendisinden bahseden Öncel, ortaokulu yaþadýðý sýkýntýlardan dolayý okulu býrakmak zorunda kaldýðýný, bir iþyerine girerek 16 sene çalýþtýðýný, bu arada çýraklýk, kalfalýk ve ustalýðýný aldýðýný ifade ederken, hiçbir iþyeri deðiþtirmediðini, ayný iþyerinde sebat ettiðini, bunun da mesleki olarak yetiþme konu- Hükümet istifa Y olsuzluklar ve devletin içindeki tüm kirli iliþkiler teker teker ortaya dökülürken, Baþbakan nafile bir çabayla yolsuzluklarýn üzerini örterek soruþturmanýn kendisine ulaþmasýný engellemeye çalýþmaktadýr. diyen Eðitim Ýþ Ýl Temsilciliði yönetimi, hükümete istifa çaðrýsýnda bulundu. Konuyla ilgili Ýl Temsilciliði nden yapýlan açýklamada, Üç Bakanýn istifasýnýn ardýndan, kabine deðiþikliði gerçekleþtirilmiþ, yenilenme görüntüsü adý altýnda tam anlamýyla "savaþ" ve "mutlak itaat" kabinesi oluþturulmuþtur. Kendi Bakanýnýn da itiraf ettiði gibi yaþanan yolsuzluklarýn baþ sorumlusu olan Baþbakan kendini kurtarmaya çalýþmaktadýr. Ancak Baþbakan bilmelidir ki, artýk geri dönüþ yoktur. Ne bakanlarýn istifasý ne de kabine revizyonu yetmez, artýk hükümet meþruluðunu yitirmiþtir. Baþbakan'ýn derhal istifasýný sunmasý kaçýnýlmaz olmuþtur. Eðitim-Ýþ olarak, uzun süredir AKP siyasetinin yolsuzluk bataðýna saplandýðýný, çok da uzak olmayan bir zaman dilimi içerisinde rant paylaþýmýnýn menfaat çatýþmalarýna dönüþeceðini ve AKP'yi paramparça edeceðini ifade ediyorduk. AKP'nin, Cumhuriyet tarihinin en büyük rüþvet ve yolsuzluk operasyonu ile karþý karþýya kalmasýnýn ardýnda her ne kadar Cemaat-AKP çekiþmesi var gibi gösteriliyor olsa da aslýnda bu yaþananlar, vahþi kapitalizmin hizmetkârý olan AKP hükümetinin uyguladýðý neo-liberal politikalarýn yarattýðý kokuþmuþluðun kaçýnýlmaz sonucudur. Bu aldatmacalar ülkemizin kaynaklarýnýn uluslararasý sermayeye peþkeþ çekildiði gerçeðini örtemez. sunda çok önemli olduðunu vurguladý. Zorunlu olmadýkça iþyeri deðiþtirilmemesi tavsiyesinde bulunan Öncel, bunun yanýnda mutlaka bir hedeflerinin olmasý gerektiðini söyledi. Hedefin insaný hem hayata baðladýðýný hem de baþarýya götürdüðünü ifade etti. Çalýþýrken bir yandan da dýþarýdan liseyi, Açýk Meslek Lisesi ni ve branþýyla ilgili meslek yüksekokulunu bitirdiðini belirten Öncel, Hiçbir zaman olduðunuz yerde saymayýn, elinizdeki imkânlarý iyi deðerlendirin, kendinizi sürekli geliþtirin tavsiyesinde bulundu. Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdür Baþyardýmcýsý Ahmet Camcý, Zeynel Öncel e teþekkür ederek, seminerlerin devam edeceðini kaydetti. Sebebi ne olursa olsun, ortada çok büyük bir pisliðin olduðuna en küçük kuþku yoktur. Garip-gurebanýn, tüyü bitmemiþ yetimin hakkýný savunma iddiasýnda olan AKP iktidarý, ortaya çýkan rüþvet, talan ve yolsuzluklarýn altýnda kalmýþtýr. Operasyonlarýn baþladýðý gün, operasyonlarý yürüten emniyet görevlilerinin görevden alýnmasý, bunun yurt geneline yayýlmasý, çýkarýlan Adli Kolluk Yönetmeliði ile yargýnýn adeta yürütmenin emrine sokulmasý ve böylece savcýlarýn görevini yapamaz hale getirilmeye çalýþýlmasý, suçüstü yakalanmanýn telaþýdýr. Haklarýnda soruþturma baþlatýlan ve aralarýnda Baþbakanýn çocuklarýnýn da bulunduðu kiþilerin gözaltýna alýnmasý için harekete geçmesi istenen emniyet güçlerinin savcýnýn talimatýna uymamasý ve ardýndan savcýnýn görevden alýnmasý da tam bir hukuk tanýmazlýktýr. Soruþturmayý yürüten savcý ve emniyet mensuplarýna operasyon düzenleyerek olayýn üzerini örtmeye çalýþmak, Baþbakan'ý ve AKP'yi çok daha karanlýk bir aþamaya taþýyacak, soruþturmanýn kendilerine ulaþmasýný engelleyemeyecektir. Bu skandalýn her aþamasýnýn içerisinde olduðuna inandýðýmýz Baþbakan ve çevresi, oluþturduklarý bu yolsuzluk bataklýðýnýn içerisinde boðulacaktýr. Bu geliþmeler karþýsýnda emekçilerden yana olan güçlerin "Cemaat-AKP kavgasý" deyip sessiz kalmasý doðru bir tavýr olmayacaktýr. Yerel seçim sürecine girdiðimiz bu dönemde emekçilerden yana tüm demokrasi güçlerini, halkýmýzý Cemaat-AKP ikileminden kurtaracak bir iktidar alternatifi yaratmak gibi tarihsel bir görev ve sorumluluk beklemektedir. Eðitim-Ýþ olarak artýk patlayarak dýþa vuran bu kokuþmuþluða karþý tüm halkýmýzý, hükümetin istifasý için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. denildi. TEGV çocuklarý Müze ye götürdü T Mustafa Demirer EGV Çorum Öðrenim Birimi 12. Hafta Drama Atölyesi etkinliðini Müze de gerçekleþtirdi. TEGV den verilen bilgiye göre, çocuklarýn kendilerine tarihi bir eser seçerek, onlarý tanýmalarý ve gruplar halinde diðer katýlýmcýlara anlatmalarý, hem tarihi bilinç açýsýndan hem de özgüven kazanýmý açýsýndan farkýndalýk yaratmayý baþardý. Bu sayede çocuklar tarihi eserleri somutlaþtýrarak öðrenmenin en etkili aþamasýný gerçekleþtirmiþ oldular. Böylece çocuklarýn tarihi mirasýmýza olan ilgi ve yaklaþýmlarý da artmýþ oldu. Çorum'da bir müzenin bulunmasýný yerel için önemli bir avantaj olarak deðerlendiren TEGV Çorum Öðrenim Birimi, çocuklarý etkinliklerinin içerik olarak uygun olan her aþamasýnda buraya götürerek, somut ve katýlýmcý eðitimler veriyor. Drama Atölyesi Drama Atölyesi Programý, 8-13 yaþ çocuklarýnýn bireysel geliþimlerini çok yönlü destekleyen; özgüven, empati gibi temel kiþisel becerileri kazanmalarý ve iletiþim becerilerini geliþtirmeyi hedefleyen bir drama programý. Ýlköðretim 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sýnýf çocuklar, Drama Atölyesi Programý'nýn hedef kitlesini oluþturuyor. Çocuðun çok yönlü geliþimini atölye ortamýnda desteklemek üzere; role girme, doðaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanýlýyor. Çocuða yaratýcýlýk ve kendine güven aþýlama; sözel ya da bedensel ifade, iletiþim kurabilme becerisi, anlama-dinleme-kavrama ve sorun çözme becerileri kazandýrmak programýn temel hedefleri. TEGV Çorum Öðrenim Birimi 12. Hafta Drama Atölyesi etkinliðini Müze de gerçekleþtirdi. Drama Atölyesi Programý, 8-13 yaþ çocuklarýnýn bireysel geliþimlerini çok yönlü destekliyor. 19 Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi eðitim veriyor. STK lara proje döngüsü yönetimi eðitimi Ý l Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi tarafýndan Çorum da faaliyet gösteren STK'lara yönelik eðitim dün baþladý. 2 gün sürecek eðitimde Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Nihal Gökçe ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Sosyal Proje Uzmaný Mehmet Çakýþ eðitici olarak görevlendirildi. STK larýn proje yazma kapasitesini arttýrmaya yönelik eðitim sonrasýnda 22 kiþiye katýlým belgesi verilecek. Çorum da faaliyet gösteren STK'lara yönelik eðitim dün baþladý. Öðrencileri iþ güvenliði ve saðlýðýna karþý uyardýlar Ç orum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü Ýþ Güvenliði ve Saðlýðý yetkilileri Ýsa Þan ve Ahu Bircan, Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi nde Ýþ Güvenliði ve Saðlýðý konusunda seminer verdi. Seminerde öðrencilere staj yaptýklarý iþyerlerinde ve okulda dikkat edilmesi gereken iþ Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü eðitim seminerleri veriyor. güvenliði kurallarýný hatýrlatan yetkililer, iþ güvenliði ve saðlýðý konularýnýn eve mutlu ve güvenli þekilde dönmeleri açýsýndan önemli olduðunu belirttiler. Okul Müdürü Cafer Can, iþ güvenliðinin, iþ emniyeti ve hayatýn önemi açýsýndan ilk sýrada yer aldýðýný belirterek Çorum ÝÞKUR yetkililerine verdikleri seminer Özel Eðitim Meslek Lisesi nde Ýþ Güvenliði ve Saðlýðý konusunda semineri verildi. için teþekkür etti. Otomobil yayaya çarptý Ç orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde, karþýdan karþýya geçmeye çalýþan 31 yaþýndaki Mustafa Karabaþ'a otomobil çarptý. Aðýr yaralanan Karabaþ, tedavi altýna alýndý. Kaza, dünmeydana geldi. 21 yaþýndaki Abdullah G. yönetimindeki 19 HF 060 plakalý otomobil, karþýdan karþýya geçmeye çalýþan Mustafa Karabaþ'a çarptý. Aðýr yaralanan Karabaþ, olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hayati tehlikesi bulunan yaralý, daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü gözaltýna alýnýrken kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA) Elektrik akýmýna Komþular kavga etti kapýldý TEGV Çorum Öðrenim Birimi, çocuklarý etkinliklerinin içerik olarak uygun olan her aþamasýnda buraya götürerek, somut ve katýlýmcý eðitimler veriyor. Alaca da banyoda elektrik akýmýna kapýlan genç hastanelik lodu. Özkan Mahallesi Aytuð Sokak ta oturan S.K. isimli genç, banyo yaparken elektrik akýmýna kapýldý. Yaralanan genç hastanede tedavi altýna alýndý. Gülabibey Mahallesi Hasanpaþa 2. Sokak ta apartman komþularý kavga etti. B.Y., Þ,.Þ. ile H.Þ. isimli kadýnlar arasýnda tartýþma çýktý. Birbirlerine hakaret eden kadýnlar iki kadýn B.Y. ý dövdü. Kadýnlar Emniyette birbirlerinden þikâyetçi oldu.

20 20 SALI 31 ARALIK 2013 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... Sayýn Çorumlu hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlik dileriz. Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. TEMÝZEL MERMER Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. TESAN ASANSÖR GRANÝT, MERMER, TRAVERTEN, ÇÝMSTONE Tel&Fax: Küçük San. Sit. 9. Cad. No: 2 (TV Vericileri Karþýsý) - (Ç.HAK:3606) Mutfak-Merdiven-Denizlik-Mezar (Ç.HAK:3605) Kalite Anlatýlmaz Yaþanýr (Ç.HAK:3604) OTO RADYATÖR SANAYÝ ANKARA YOLU 7. Km. TEL: Fax: Erol Karahan Adres: Eþrefhoca Cad. Ýmam Hatip Lisesi Karþýsý No: 1/A Tel: ÇORUM Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný tebrik ederiz. Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. YALÇIN ÜNAL YEM BAYRAM YALÇIN (Ç.HAK:3608) Sarýaslan Ailesi (Ç.HAK:2973) Kazým Kurt Adres: Cengiz Topel Cad. No: 44/B ÇORUM Tel: Fax: Isý, Ses, Su, Yangýn yalýtýmý, Ýç-Dýþ Cephe Mantolama, Dekorasyon ve Taahhüt Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: Tel: Fax : Gsm: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 1. Uç Sk. No: 10/D ÇORUM Dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. AFRA (Ç.HAK:3611) (Ç.HAK:3610) KÜLTÜR MERKEZÝ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. Bekir-Mustafa Böçek Tel: Cep: Karakeçili Mh. 4. Karakeçili Sk. No: 17 ÇORUM Çorumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. Çorumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:3614) Tel: Faks: (Ç.HAK:3613) (Ç.HAK:3612) ÞÝRÝN BÜRO MOBÝLYA (Ç.HAK:3609) (Ç.HAK:3607) Toprak Sanayiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Çetin Baþaranhýncal

21 SALI 31 ARALIK Erol Taþkan ESOB eski Baþkaný ÇArif Erdal, Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðu açýkladý. Çevþenli Düðün Salonu'nda düzenlediði yemekli tanýtým toplantýsý ile adaylýðýný açýklayan Erdal, Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'ndan sonraki hedefinin de ÇESOB Baþkanlýðý olduðunu belirterek, "Yaptýklarým, yapacaklarýmýn teminatýdýr. Esnafýmýzý boþ hayaller peþinde koþturmamalýyýz." dedi. Çok sayýda davetlinin katýlýmýyla adaylýðýný açýklayan Arif Erdal, Kur'an-ý Kerim okunmasýnýn ardýndan yaptýðý konuþmada, Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý döneminde mobilyacý esnafý için yaptýðý hizmetleri sýralarken, ÇESOB Baþkanlýðý döneminde de, tüm Çorum esnafý için hayata taþýdýðý hizmet ve çalýþmalarýndan bahsetti. Göreve gelmesiyle birlikte yapacaðý hizmetleri de baþlýklar halinde sýralayan Arif Erdal, kamu kurum ve kuruluþlarý ile seviyeli ve üst düzey iletiþimler kuracaðýný, üniversite ile birlikte çeþitli projeler hazýrlayarak, üyelerinin mesleki geliþmelerine katký saðlayacaðýný söyledi. Küçük Sanayi Sitesi'nin daha iþlevsel hale gelmesi için çalýþacaðýný da sözlerine ekleyen Arif Erdal, konuþmasýna þöyle devam etti, "Ýþyeri olmayan esnafýmýzýn, daha önceki yaptýðýmýz 50 iþyeri gibi iþyerleri yaparak iþyeri sahibi olmalarýný saðlayacaðýz. Evi olmayan kardeþlerimiz için yaptýrdýðýmýz 56 daire örneðinde olduðu gibi, yine evler yaparak esnafýmýzýn ev sahibi olmasýný saðlayacaðýz. Üyelerimizin üretimini yaptýrdýklarý mamulleri tanýtmalarý için fuar kompleksi kurmak, üyelerimize sosyal alanlar kazandýrmak baþlýca hedeflerimiz arasýnda yer alýyor. AB Hibe Destek Programlarý'ndan faydalanarak, ortak kullaným atölyeleri kurup, esnafýmýzýn istifadesine sunacaðýz. Esnafýmýzýn mesleki bilgisini ve ufkunu geniþletecek yeni teknolojileri yakýndan takip edebileceði fuar gezileri tertip edeceðiz. Esnafýmýz arasýndaki haksýz rekabeti önlemek için fiyat birliði saðlayacaðýz. Bir fon oluþturarak ihtiyaç sahibi esnafýmýzýn her zaman yanýnda yer alacaðýz." Çevþenli Düðün Salonu'nda düzenlediði yemekli tanýtým toplantýsý ile adaylýðýný açýklayan Arif Erdal, Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'ndan sonraki hedefinin de ÇESOB Baþkanlýðý olduðunu belirtti. Arif Erdal Mobilyacýlar Odasý'na adaylýðýný açýkladý Esnafýmýzý boþ hayaller peþinde koþturmamalýyýz' Arif Erdal Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Çorum Temsilciliði T.M.M.O.B. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Temsilciliðince 2 yýlda bir yapýlan Olaðan Genel Kurulu çoðunluklu olarak Cuma günü saat 09:00da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonunda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde çoðunluksuz olarak bir hafta sonra tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu. Gündem l -Açýlýþ ve yoklama 2-Divan teþekkülü 3-Delege adaylarýnýn belirlenmesi 4-Delege seçimi 5-Kapanýþ. (Basýn: 1392) Resmi ilanlar: KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 2014 YILI 76 KALEM (ÖZELLÝKLÝ) AMELÝYATHANE TIBBÝ SARF MALZEMESÝ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet l.sok.no:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 76 KALEM Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : 1-Alaca Devlet Hastanesi 2-Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi 3-Bayat Devlet Hastanesi 4-Osmancýk Devlet Hastanesi 5-Sungurlu Devlet Hastanesi 6-Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi 7-Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 8-Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi c) Teslim tarihi : 1-Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren iþe baþlanacak ve tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. Ýþin süresi 306 (üçyüzaltý) takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi ; iþi bitirme tarihi tür. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Hastanelerin yazýlý isteðine göre peyder pey olarak ve verilen sipariþe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Hastanelerin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik almabilir.3-mal teslimi sözleþmede belirtilen miktarlarda, her bir kurum eczanesine ayrý ayrý teslim edilecek ve her kuruma ayrý fatura kesilecektir. Her kurum muayene kabul iþlemlerini kendisi yapacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No:81 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþdeneyimini gösteren belgeler Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,d) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,e) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler.ýsteklinin imalatçý olduðunu göstermesi için bu belgelerden birini sunmasý yeterlidir Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)-ýstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasf na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkot numaralarý, marka, ambalaj þekli ve ambalajdaki miktarlarýný Birim Fiyat Teklif Cetveli ya da ekli bir cetvelde belirteceklerdir. b)-teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)-aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB'a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. d)titubb kayýt zorunluluðu olmayan (barkodsuz) ürünlerin bu durumunu gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir, e)- a,b,c,d maddelerinde istenen belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.f)- Ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý ) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi; Ýstekliler teknik þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevaplandýracaklardýr. Bu cevaplar...marka teklifimizin þartnameye uygunluk belgesidir baþlýðý altýnda teklif veren isteklinin baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve firma yetkilisince imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi teklifle birlikte sunulacaktýr. 2-Teklif verilen kalemlere ait Teknik Þartnamede belirtilen (adet/metre/paket) kadar numune getirilecektir. Teknik Þartnamede numune belirtilmeyen kalemlere ait ise en az l'er adet numune getirilecektir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen kalemlerin ihale sýra numarasý, firma ismi yazýlýp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktýr. Gerektiðinde numune açýlýp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktýr. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduðu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Ýhaleye katýlan istekliler bu þartý peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar. Numunesi olmayan firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 3-Ýstekliler numunelerini ihale gün ve saatine kadar teslim tutanaðý ile Kamu Hastane Birliði Genel Sekreterliði Satmalma Birimine teslim edilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir ayný numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir ayný olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. 4- a)-muayene komisyonu gerek malzemelerin kabulünde, gerekse malzemelerin kullanýmý sýrasýnda, belirli aralýklarla her seriden numune alýp Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi Baþkanlýðýna analiz için gönderecek, analiz ücreti ile gönderilecek numune kadar malzeme firma tarafýndan karþýlanacaktýr. Rapor sonucu bozuk olan malzemeler firma tarafýndan deðiþtirilecektir. b)-üretim hatasý bulunan ürünler firma tarafýndan deðiþtirilecektir Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel sektöre yapýlmýþ her türlü Týbbi Cihaz, Týbbi Alet, Týbbi Sarf Malzeme alýmlarý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk ürasý)karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 1394) Resmi ilanlar:

22 22 SALI 31 ARALIK 2013 utbol Ýl Temsilcisi FEngin Ayan 1. Amatör Küme Büyükler Liginde play-off ve playaut müsabakalarýnýn 19 Ocak pazar günü baþlayacaðýný açýkladý. Ayan, 1. Amatör Küme Bü- 1. Küme Büyükler Ligi A grubu haftanýn sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor - Ulukavakspor : 0-11 A GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Alaca Belediye Ulukavakspor Osmancýkspor Ýl Özel Ýdarespor Hitit Gençlik Sungurluspor ligden çekildi B grubu haftanýn sonuçlarý: Ýskilipspor - Eti Lisesi Gençlikspor : 0-0 Bayat Belediyespor- Osmancýk Belediye : 0-3 B GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Çimentospor Eti Lisesi Genç Osm. Belediye Ýskilipspor Bayat Belediye Asýl heyecan 19 Ocak ta baþlayacak 1. Amatör Küme de gruplarda mücadele sona erdi. Gruplarda ilk üç sýralý alan altý takýmýn mücadele edeceði final grubu ile son iki sýrayý alarak play-aut oynayacak üç takýmýn karþýlaþacaðý maçlar 19 Ocak ta baþlýyor. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan play-off ve play-aut fikstürlerinin yüklerde grup maçlarýnýn sona ermesinin ardýndan final grubuna Alaca Belediyespor, Ulukavkaspor ve Osmancýkspor, B grubundan ise Çimentospor, Eti Lisesi Gençlikspor ve Osmancýk Beledi- Grup maçlarý sona erdi heyecan play-off ve play-aut da sürecek Amatör Küme de gruplarda mücadele pazar günü 1. oynanan dört maçla sona erdi. Gruplarda ilk üç sýrayý alan altý takýmýn mücadele edeceði play-off ile son iki sýrayý alan üç takýmýn mücadele edeceði play-aut heyecaný baþlayacak. A grubundan final grubuna yükselmeyi baþaran üç takýmdan lider Alaca Belediyespor evinde oynadýðý Osmancýkspor karþýsýnda aldýðý 2-0 lýk galibiyetle ligi namaðlup ve zirvede bitirmeyi garantiledi. Osmancýkspor ise final grubuna yükselmenin rahatlýðý ile maça çýktý. Grubun diðer maçýnda ise Ulukavakspor, Ýl Özel Ýdarespor karþýsýnda adeta gol þov yaptý ve 11-0 lýk skorla sezonun en farklý galibiyetine imza atmayý baþardý. B grubunda ise Eti Lisesi Gençlikspor grup maçlarýný lider bitirme fýrsatýndan yararlanamadý. Ýskilipspor deplasmanýndan 0-0 lýk beraberlikle dönen kýrmýzý siyahlýlar 17 puanla ikinci sýrada müsabakalarýný tamamladý. Bayat ta oynanan maçta ise son haftalarda çýkýþý ile final grubu biletini alan Osmancýk Belediyespor, Bayat Belediyespor u 3-0 yenerek son haftalardaki çýkýþýný bu maçtada sürdürdü. Grup maçlarý tamamlandý. Heyecan þimdi playoff ve play-aut maçlarýna çevrildi. Bu sezon ilk kez amatör futbolda oynanacak play-aut maçlarýnda ligden düþecek son takým belirlenecek. Final Grubu maçlarýnda ise BAL da mücadele etmek için baraj maçý oynayacak takým çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda belli olacak. Batman da kriz S 1. Küme de grup maçlarýný ikinci olarak tamamlayan Eti Anadolu Lisesi final grubunu düþünüyor Durmuþ Ali Çolak ezon baþýnda üç kamp yapan ve kadrosuna kattýðý peþ peþe futbolcularla þampiyonluðu hedefleyen Batman Petrolspor, ilk yarýnýn bitimiyle birlikte maddi sorunlar yaþýyor. Muhammed Gönülaçar ve Civar Çetin'in transferleriyle bonservislerinden 125 bin TL'lik gelir elde eden kulüp, ilk yarýda kalan futbolcularýn ücretlerini ve transferi düþünüyor. TPAO Genel Müdürlüðü'nün bütçesi, Futbol Federasyonun, iddia gibi gelirlere raðmen kulübün halen ilk yarýda futbolcularýn alacaklarýný ödeyememesi ise dikkat çekiyor. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin yöneticileri, iç sahadaki Elazýð Belediyespor ve Hacettepespor maçlarýnda kaybedilen puanlar nedeniyle futbolculara ceza kestiði de öðrenildi. Son yýllarda iyi bir bütçeye raðmen baþarýsýz bir tablo çizen Batman Petrolspor'da sezon baþýnda plansýz transfer döneminin faturasýný devre arasýnda aðýr ödüyor. Sezon baþýnda bütçenin bol kepçeden harcandýðýna dikkat çeken futbolseverler: "Sezon baþýnda bu takýmýn hiçbir sýkýntýsý yoktu. Nedense devre arasýnda yeni yöneticiler ve teknik gelince kriz mi oluþtu? Son yýllarda Petrolspor transfer komitesinde yer alanlarýn iyi bir bütçeye raðmen hem ligde baþarýsýz olmalarý hem de bütçeyi planlý kullanmamasý gözler önündedir" diye konuþtular. "SEZON BAÞINDAKÝ ÝMKANLAR YOK" Antalya kampýnda ekibini ikinci yarý maçlarýna hazýrlayan Batman Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, transferde ince eleyip sýk dokuyor. Bütçeye göre transfer yapmak zorunda olduklarýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Patronu Çolak: "Günde çift idmanla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Araþtýrdýðýmýz futbolcu sayýsý oldukça fazla. Hem kulübün bütçesine uygun hem de takýma ahenk saðlayacak iyi futbolcularýn peþindeyiz. Ýkinci yarýya sýkýntýsýz girmek için Düzyurtspor ikinci yarýya sýký hazýrlanýyor ider ikinci yarý hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor. LSpor Toto 3. Lig 2. Grup'ta ligin ilk yarýsýný lider olarak tamamlayan Düzyurtspor'da Teknik Direktör Ömer Ortakudaþ, ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürdüklerini söyledi. Ortakudaþ, ikinci yarýya eksiklerini minimuma indirerek girmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ýlk etap çalýþmalarýmýzda daha çok kondisyon yüklemesi yaparak güç depoluyoruz. Ýkinci etap kampýnda teknik ve taktiðe dayalý çalýþmalarýmýz olacak. Bunun yaný sýra eksik bölgelerimize de takviye yapma giriþimlerimiz olacak. Gücümüze güç katacaðýna inandýðýmýz ve bizleri hedefe taþýyacaðýný düþündüðümüz her oyuncuyu kadromuza katabiliriz" þeklinde ifadeler kullandý. yespor takýmlarýnýn yükseldiðini söyledi. 19 Ocak ta baþla- onaya gönderildiðini ve geldikten sonra açýklanacaðýný söyledi. yacak final grubu maçlarýnýn çift devreli lig sistemine göre oynanacaðýný ve bu maçlar sonunda þampiyon olan takýmýn BAL da kalmayý baþaran Çorum takýmý ile baraj maçý oynayacaðýný söyledi. Gruplarýnda son iki sýrayý alan takýmlardan Sungurluspor un çekilmesiyle ligden düþen ilk takýmýn belli olduðunu belirten Ayan, A grubundan Hitit Gençlikspor, B grubundan ise Ýskilipspor ve Bayat Belediyespor takýmlarýnýn son iki sýrada yer alarak play-aut oynayacaklarýný belirten Ayan, üç takýmýnda çift devreli lig statüsünde oynayacaklarý maçlar sonunda son sýrada yer alacak bir takýmýn daha 2. Amatör Küme ye düþeceðini söyledi. Ayan, play-off ve play-aut fikstürünün Futbol Federasyonu na onaya gönderildiðini geldikten sonra açýklanacaðýný sözlerine ekledi. Ünyespor da yönetime talipli çýkmadýðý için kulüp Kayyum yolunda Uzunköprü nün çalýþtýrdýðý takýmlarýn çoðu amatör ligde Ünyespor eski yöneticisi Erdoðan Atik yönetimin en büyük hatasýnýn takýmýn baþýna Cevdet Uzunköprü yü getirmesi olduðunu belirterek Bu hocanýn çalýþtýrdýðý bir çok takým þu anda amatör liglerde mücadele ediyor dedi. Atik in söylediði takýmlar arasýnda Çorumspor ve Yeþil Kýrþehirspor Ü nyespor un Olaðanüstü Kongresi kulüp tesislerinde yapýldý. Baþkan Ýrfan Þahin in yeniden aday olmadýðý kongrede Ünyespor a kayyum yolu göründü. Sezona iyi bir bütçe ve büyük ümitlerle giren Ünyespor, ilk yarý sonunda beklenen olmayýnca yönetim yeniden aday olmamak üzere kongre kararý aldý. 22 Aralýk 2013 tarihinde çoðunluk saðlanamadýðý için 29 Aralýk tarihine ertelenen Ünyespor Kulübü Olaðanüstü Kongresi, kulüp tesislerinde çoðunluk aranmaksýzýn gerçekleþti. Kongreye, Kulüp Baþkaný Ýrfan Þahin, Ünye Belediye Baþkan Aday Adayý Arif Ergün ile Ünyespor un mevcut yönetim kurulu ile eski yöneticiler, kulüp üyeleri ve taraftarlar katýldý. Saygý duruþu ve istiklal marþýnýn okunmasý ile baþlayan olaðanüstü kongrenin divan baþkanlýðýný Mimar Ýbrahim Cerrahoðlu, üyeliklerini ise Murat Çýraklý ve Hasan Özdemir yaptý. Kongrenin gündem maddelerinde yer alan kulübün 20 Haziran-20 Aralýk tarihleri arasýndaki faaliyet raporu ve gelir gider tablosu okundu. Gelir gider raporunda Ünyespor Kulübünün 20 Haziran-20 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda 969 bin 834 TL gelir ve giderinin olduðu belirtildi. Dilek ve temenniler bölümünde kýsa bir deðerlendirme yapan Genel Kurul Divan Baþkaný Ýbrahim Cerrahoðlu, ertelenen bir kongreye katýlýmýn yüksek ol- Bize her yer Ýskilip skilip Belediyespor un yabancý futbolcusu devre ara- gittiði memleketi Senagal da ailesi ile Ýskilip po- Ýsýnda zu verdi. Bu sezon baþýnda Ýskilip Belediyespor un transfer ettiði Mo. Muhammed Thioune ligin devre arasý nedeniyle izinli olarak gittiði memleketi Senegal da ailesi ile hasret giderdi. Genç futbolcu anne ve diðer akrabalarý ile birlikte Ýskilip Belediyespor kaþkolu ile birlikte poz vererek sosyal paylaþým sitesinden paylaþtý. gibi kulüplerde bulunuyor. masýndan duyduðu geldiði noktanýn son derece ayda 969 bin lira harcadýklarý memnuniyeti dile getirerek, Ünyespor Kulübü her ne kadar zor günler geçirse de taraftarlarýnýn üzücü olduðunu be- lirterek, Ünyespor, nasýl geçmiþte þampiyon olup 2. lige çýktýðýnda halde bir türlü sportif baþarýyý yakalayamadýklarý için görevi býrakma kararý aldýklarýný belirterek, Görev sü- kulübe her zaman ve her sevinmiþken, bugün gelinen nokta da bizi son remiz içinde mali açýdan þartta sahip çýktýðýnýn bu gün bir kez daha görmüþ derece üzüyor. 3. Lig de çok yatýrým yaptýk. Bütün imkanlarý seferber olduk dedi. þampiyon olup 2. lige Kongrede söz alan çýkmak elbette zor. Ancak, amatörden 3. lige ettik. Bize destek olan Ünyespor eski yöneticilerinden Erdoðan Atik, baþta Eski Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, çýkmak daha da zor. O nedenle takým 3. ligden Kulüp yönetiminin sezon baþýnda en büyük amatöre düþmeden, geçmiþi býrakýp geleceðe mir ile Belediye Baþkaný Kaymakam Mustafa De- yanlýþý Cevdet Uzunköprü yü bakmalýyýz ve Ünyespor u Ahmet Arpacýoðlu na takýmýn baþýna getirerek yaptýðýný belirterek, Cevdet Uzunköprü nün çalýþtýrdýðý takýmlarýn haline baktýðýmýzda bir çoðu amatörde. Bu yanlýþý yönetime eski bir Ünyespor kulüp baþkaný yaptýrdý. Bugün yaþanan sýkýntýlarýn bu düþtüðü zor du- rumdan hep birlikte çýkarmalýyýz dedi. Divan Üyesi Hasan Özdemir ise, Gülerek Ünyespor da göreve gelen yöneticiler, aðlayarak gidiyor. Öncelikle yerel imkanlar harekete geçirilmeli ve kulüp sabit ayrýca iþadamlarýmýza teþekkür ediyorum. Yönetim olarak birçok konuda yanlýþ yaptýðýmýzý kabul ediyorum. Ünyespor un geldiði nokta da bu yanlýþlarýn sonucudur. Profesyonel bir kulüp amatör ruhla yönetilemez. Güvendiðim armalý. kaynaðýnda da bu gelirlere kavuþturulkadaþlarým beni birçok Geliri olan Ünyespor, hiç bir zaman sahip- Oyuncularýmýzýn peþi- tercih yatýyor dedi. konuda yanýlttýlar. Ünye Belediye siz kalmaz dedi. natlarý ve birinci taksit Baþkan Aday Adayý ve Ünyespor Olaðanüstü kongresinde son de henüz 8. haftadayken, ödemeleri yapýldýðý hal- Ünyespor un eski yöneticilerinden Arif Ergün konuþmayý Kulüp Baþkaný Ýrfan Þahin yaptý. 6 kat tutarak devre ise, Ünyespor un bugün oyuncumuz avu- arasýnda boþta kalacak þekilde ihtar çekti. Bunun izah edilebilir, anlaþýlabilir yaný yok. Ýyi niyetle baþladýðýmýz, 2. ligden düþüren bir yönetim olarak yeniden takýmý 2. lige çýkarmak umuduyla baþladýðýmýz sezonun ortasýnda aldýðýmýz baþarýsýzlýk bizi görevi býrakmamýz gerektiði kanaatine vardýrdý. Ünyespor a bugüne kadar yönetimin içinde ve dýþýnda olduðumuzda hep destek olduk. Bundan sonrada destek olmaya devam edeceðiz. Temennim yeni bir yönetim oluþmasý ve Ünyespor yoluna aynen devam etmesidir dedi. Kongrenin sonunda kulüp yönetimine talip çýkmayýnca divan kurulu kongreyi sonlandýrdý. Kulüp Baþkaný irfan Þahin, kongre sürecinin devam ettiðini ve önümüzdeki hafta kulübe talip çýkmamasý durumunda kulübün kayyuma devredileceðini belirtti. Ünyespor un Olaðanüstü Genel Kurulu nda mevcut baþkan Ýrfan Þahin konuþma yaparken görülüyor

23 SALI 31 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 2 OCAK 2014 T.C. Bayat Ýcra Dairesi Yeni mah. 40 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 TL Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FG 768 plakalý, 2010 model, Renault marka, Kango tipli kamyonetin satýþý iþi. Üniversiteye giriþ sýnavlarý için baþvurular 2 Ocak 2014 Perþembe günü baþlýyor. Üniversitede okumak isteyen adaylar, 2-15 Ocak 2014 tarihleri arasýnda baþvurularýný yapabilecek. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), adaylarýn dikkat etmesi gereken hususlarý özetleyen 'Aday El Rehberi' hazýrladý. Rehber tüm lise son sýnýflarda okumakta olan öðrencilere yetecek sayýda basýlarak okullara daðýtýldý. Rehber, ayrýca ÖSYM'nin internet sitesine de konuldu. Yükseköðretime Geçiþ Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: OCAK Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Birliði Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2014 yýlý kit karþýlýðý kan gaz. analizörü kullanýmý uygulama alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi toplantý salonu Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Çorum-Obruk Dutludere Dodurga pompaj sulamalarý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M. Kemal Mahallesi 2151/1 ABlok No 24 Çankaya Ankara Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Memurlara müjde Memur Sendikalarý Konfederasyonu (Memur- Sen) Baþkan Yardýmcýsý Hacý Bayram Tonbul, Maliye, Ýçiþleri, Enerji, Saðlýk ve Milli Eðitim bakanlýklarýnýn merkez ve baðlý kuruluþlarýnda çalýþan onbinlerce memurun servis hizmetinden yararlanacaðýný bildirdi. Tonbul, görevli kamu çalýþanlarýnýn mesaiye geliþ gidiþlerinde yararlanacaðý servis hizmetinin 1 Ocak 2014'ten itibaren baþlayacaðýný belirtti. Yol masrafý bitecek Memurlarýn ulaþým masrafýndan kurtulacaðýný söyleyen Hacý Bayram Tonbul, "Bakanlýk ve baðlý kuruluþlarýn merkez teþkilatlarýnda baþlayacak hizmetin taþrada da uygulamaya geçmesi için çalýþmalar sürmektedir" dedi. Sýnavý 2014-YGS maratonu 23 Mart 2014 tarihinde baþlayacak. Üniversite adaylarý için Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (2014-ÖSYS) süreci baþlýyor. ÖSYM, ÖSYS'de sýnavlara girecek lise son sýnýf öðrencilerini bilgilendirme amacýyla hazýrlanan Aday El Rehberi ve poster tüm liselere gönderdi. ÖSYM, Aday El Rehberi ile birlikte adaylara sýnavlarla ilgili kurallarýn özet olarak belirtildiði bir kitap ayracý da hediye etti. Ayrýca, ÖSYM'nin internet sitesine bilgilendirme posteri ve Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 06 DM 6836 plakalý, 2012 model, Ford marka, Connect K210S tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Çimento alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum merkez rehber konuldu ÖSYS için tüm baþvurular, 2-15 Ocak 2014 tarihleri arasýnda alýnacak ÖSYS'de sýnav tarihleri þöyle: "Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý 2014-YGS 23 Mart 2014, Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler) LYS4 14 Haziran 2014, Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik) 2014-LYS1 15 Haziran 2014, Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil) 2014-LYS5 15 Haziran 2014, Lisans Yerleþtirme Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,92 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Sýnavý-2 (Fen Bilimleri) 2014-LYS2 21 Haziran 2014, Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat- Coðrafya) 2014-LYS3 22 Haziran 2014" Yaklaþýk 2 milyon aday Kamu kurumlarýna personel seçimi, lisansüstü eðitim, görevde yükselme ve akademik yükselme sýnavlarý, askerî okullara öðrenci seçimi gibi pek çok alanda gerekli olan ölçme, seçme ve yerleþtirme iþlemlerinin de ÖSYM tarafýndan yapýldýðý belirtilen rehberde, 2013 yýlýnda sadece YGS'de 6 bin 467 bina ve 100 bin 452 salon kullanýldýðý Çorum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km Çorum Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Üniversite sýnav baþvurusu 2 Ocak ta YÝTÝK Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezinden almýþ olduðum Kalfalýk Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet ARSLAN Rafet oðlu 1990 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3639) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Basri BÝLGE Osman oðlu 1952 Kýnýk Köyü Doðumlu (Ç.HAK:3631) KÝRALIK BÜROLAR Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve 130 m2 bürolar kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3617) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere muhasebe ve sosyal güvenlik iþlemlerinden anlayan üniversite mezunu (Ç.HAK:5) eleman alýnacaktýr. Müracaat: (Ç.HAK:3615) kaydedildi YGS'ye bir milyon 805 bin 125 adayýn katýldýðý vurgulanan rehberde, "Ayrýca, sýnavda 282 bin 542 öðretim görevlisi, öðretmen ve güvenlik görevlisi görev yaptý yýlýnda da 2 milyona yakýn adayýn sýnavlara girmesi beklenmekte." denildi. Adaylarýn sýnava veya yerleþtirmeye iliþkin bilmesi ve yapmasý gereken durumlarý açýklamak ve bilgilendirmek amacý ile 'Sýnav Kýlavuzu' ve 'Tercih Kýlavuzu' hazýrlanarak ÖSYM'nin resmi internet sayfasý üzerinden adaylara duyurulacak.(cýhan) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere; 1. Depo Sorumlusu (bilgisayar bilen ve ehliyeti olan) personel, 2. Deneyimli Servis Þöförlüðü yapacak personel alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. Mür.Tel : ÞOFÖR ARANIYOR Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyeti ve SRC belgesi olan þoför aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:3642) Gönül Toptan Gýda Tel: (Ç.HAK:3506) Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz (Taç Perde nin) yeri sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Þu an faal durumda bulunan oto ve halý yýkama fabrikasý devren satýlýktýr. Adres: Cengiz Topel Cad. Anýtevler 1. Sok. No: 3 (Ticaret Meslek (Ç.HAK:3538) Lisesi Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:3548) (Ç.HAK:2256) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. Ýlkadým Basýmevi Kadir Sol Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM ELEMANLAR ALINACAKTIR Plastik granül imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: Kiralýk Dükkan Bahçelievler Mah. Þenyurt Cad. 1. Sok. No:3-A Yalçýn Tekel Bayi Yaný (Ç.HAK:3616) Deðerli hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3638) (Ç.HAK:4) Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: Bayan Eleman Aranýyor Beyaz Eþya Servisi nde çalýþtýrýlmak üzere telefon ve bilgisayar kullanabilen bayan eleman aranýyor. Mür. Tel: Çift Katlý m2 Mür. Tel: Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere; Ýþ makinesi sektöründe deneyimli ustalar; Tamirci ustasý ve kalfalarý; Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Dolgun ücret + ssk + servis Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. UMUT ÝÞ MAKÝNELERÝ HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ EYYÜP PEHLÝVAN (Ç.HAK:3532) ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (Ç.HAK:3220) aranýyor. Tel: SATILIK DAÝRE Kevser Sitesi Ýbrahim Çayýrý nda 140 m2 3+1 sýfýr (Ç.HAK:3497) (Ç.HAK:3530) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. Cami Karþýsý daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ak-tes Asansör Ulukavak Mah. 5. Osmancýk Sok. No: 6/A ÇORUM Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı