SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE"

Transkript

1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslar arası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmanın finansmanı ile mücadele edebilmek için Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. MADDE GEREKÇELERİ: Madde 1 : Madde 2 : Madde 3 : Madde 4 : Madde 5: Madde 6 : Madde 7 : Madde 8: Madde 9: Madde 10 : Madde 11 : Madde 12: Madde 13: Madde 14: Yasa nın ismini düzenlemektedir. Yasa da yer alan tefsirleri düzenlemektedir. Yasa nın amacını düzenlemektedir. Yasa nın kapsamını düzenlemektedir. Suç geliri aklama suçunu oluşturan eylemleri ve suç faaliyetinden elde edilmiş malvarlığını düzenlemektedir. Terörizmin finansmanı ve yaygınlaşmanın finansmanı suçunu oluşturan eylemleri düzenlemektedir. Suçlar için gereçli olan verileri düzenlemektedir. Esas faydalanıcıyı ve esas faydalanıcının tespitindeki koşulların neler olduğunu düzenlemektedir. Siyasi ve nüfuz sahibi kişileri,bunların birinci dereceden akrabalarını ve bunlara yakın oldukları alenen bilinen kişileri düzenlemektedir. Finansal kuruluşları düzenlemektedir. Şirket hizmet sağlayıcılarını düzenlemektedir. Yükümlüleri düzenlemektedir. Yükümlülerde istisnai halleri düzenlemektedir. Yükümlülerin uymakla yükümlü oldukları yükümlülükleri düzenlemektedir. 1

2 Madde 15: Madde 16: Madde 17: Madde 18: Madde 19: Madde 20: Madde 21: Müşterini tanı prensibini uygulayacak yükümlüleri, müşteri tanı prensibi prosedürlerinin asgari özelliklerini ve unsurlarını, müşteri tanı prensibi prosedürlerinin yönetim kurulu tarafından onaylanmasını ve onaylanmasını müteakip 5 iş gününden geç olmamak üzere Yetkili Denetim Makamlarına sunulmasını düzenlemektedir. Standart müşterinin tanı prensibinin uygulanacağı durumları ve farklı yükümlü gruplarında ve farklı işlemlerde uygulanacak parasal değeri ve durumları düzenlemektedir. Standart müşterini tanı prensibine ilişkin önlemleri ve bu önlemlerin risk temelli olarak değerlendirilmesini düzenlemektedir. İş ilişkisinin sona erdirilmesini düzenlemektedir. Yükümlülerin geliştirilmiş müşteri tanı prensibini hangi durumlarda uygulayacağını ve uygulayacakları geliştirilmiş müşteri tanı önlemlerinin neler olduğunu düzenlemektedir. Geliştirilmiş müşterini tanı prensibine ilişkin önlemleri düzenlemektedir. İş ilişkisini izlemeyi düzenlemektedir. Madde 22: Basitleştirilmiş müşterini tanı prensibini ve uygulanacak önlemleri düzenlemektedir. Madde 23: Madde 24: Madde 25: Madde 26: Madde 27: Madde 28: Madde 29: Madde 30: Madde 31: Üçüncü taraflara itimat ilkesi ile ilgili kuralları düzenlemektedir. Müşterinin tanı prensibi ile ilgili diğer düzenlemeleri düzenlemektedir. Kayıtların saklanması ile ilgili kuralları düzenlemektedir. Kayıt saklamayı sağlayan iç süreçler ve sistemleri düzenlemektedir. Şüpheli işlem bildiriminin yapılması ile ilgili kuralları ve bildirim sonrası uygulanacak prosedürleri düzenlemektedir. Nakdi para limitini aşan işlemlerin Birim e bildirilmesi zorunluluğunu ve nakdi para limiti kapsamında bildirilecek işlemleri düzenlemektedir. Yükümlülerden bilgi talebini düzenlemektedir. Kamu kurum veya kuruluşlarından bilgi talebini düzenlemektedir. Yabancı mali istihbarat biriminin talebinin karşılanması için bilgi talebini düzenlemektedir. 2

3 Madde 32: Madde 33: Madde 34: Madde 35: Madde 36: Madde 37: Madde 38: Madde 39: Madde 40: Madde 41: Madde 42: Madde 43: Madde 44: Madde 45: Madde 46: Madde 47: Madde 48: Madde 49: Madde 50: Madde 51: Madde 52: Madde 53: Erişim sistemi kurulmasını düzenlemektedir. Bilgilerin kullanılmasını düzenlemektedir. İstatistik tutulmasını düzenlemektedir. Bilgilerin gizliliği, sır saklama ve açıklama yasağını düzenlemektedir. Bilgi gizliliği istisnalarını düzenlemektedir. Şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili açıklama yasaklarını ve istisnalarını düzenlemektedir. Özel soruşturma önlemlerini düzenlemektedir. Birimin yükümlülere ve denetim makamlarına şüpheli işlemler ve suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı hakkında yapacağı geri bildirimi düzenlemektedir. Uyum görevlisinin niteliklerini ve irtibat görevlisini düzenlemektedir. Uyum görevlisinin görevlerini düzenlemektedir. Yükümlülerin uyum görevlisine karşı sorumluluklarını düzenlemektedir. İç denetimi düzenlemektedir. Eğitim yükümlülüğünü düzenlemektedir. Yetkili denetim makamlarını düzenlemektedir. Yükümlülük denetimini düzenlemektedir. Birimin oluşumunu, görev ve yetkilerini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Yabancı mali istihbarat birimleri ile yapılan bilgi alış verişindeki yetkileri düzenlemektedir. Kurulun oluşumunu düzenlemektedir. Kurulun çalışma yöntemini düzenlemektedir. Kurulun görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Malvarlıklarına tedbir konulmasını düzenlemektedir. Tedbir konan malvarlığının korunması ve yönetimini düzenlemektedir. 3

4 Madde 54: Madde 55: Madde 56: Madde 57: Madde 58: Geçici 1. Madde: Madde 59: Madde 60: Madde 61: Malvarlıklarının müsaderesi ile ilgili kuralları düzenlemektedir. Müsadereye ilişkin özel kuralları düzenlemektedir. Müsadereden elde edilen gelirler ve sözkonusu gelirlerin hangi amaçlarla kullanılacağını düzenlemektedir. İdari para cezalarını düzenlemektedir. Suç ve cezaları düzenlemektedir. Bu Yasa nın 16 ıncı maddesinin (4) fıkrası kurallarının mevcut müşterilere bu Yasa nın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uygulanmasını düzenlemektedir. Yürürlükten kaldırmayı düzenlemektedir. Yasayı yürütme yetkisinin Dairenin bağlı bulunduğu Bakanlıkta olduğunu düzenlemektedir. Yasanın yürürlüğe giriş tarihini düzenlemektedir. 4

5 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 39/ / / / / Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: Araçlar veya Enstrümanlar, Herhangi bir şekilde, tamamıyla veya kısmen, ceza gerektiren bir suç veya suçlar için kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen herhangi bir mal varlığını anlatır. Bahis Hizmeti Sağlayıcıları, Fiziki bir ortamda veya internet gibi sanal bir ortamdan belirli bir mesafeden sağlanan piyango, kumar oyunları ve bahis işlemleri gibi şans oyunlarında parasal değer üzerinden bahse girmeyi kapsayan herhangi bir hizmeti anlatır. Bağlantılı Görünen İşlemler, bu Yasada öngörülen yasal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla, müşterinin veya esas faydalanıcının nakdi para limitinden daha düşük miktarlara bölerek yaptığı işlemlerini anlatır. Bakan, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanı anlatır. Bakanlık, Para,Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır. Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır. Banka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası ve Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası altında faaliyet gösteren bankaları anlatır. Birim, Daire altında görev yapan ve suç geliri aklama, terörizmin finansmanı ve yaygınlaşmanın finansmanı şüphesi taşıyan durumlarda bilgi almak, talep etmek, analiz etmek ve yetkili makamlara bilgi vermekten sorumlu merkezi ulusal birim olan Mali Bilgi Edinme Birimini (MABEB) anlatır. Ciddi İhmal Başkalarının haklarıyla ilişkili olarak bu haklara veya kişilere ve mülklere zarar verici şekilde yasal görev veya sorumluluğun bilinçli ve 5

6 /veya kasıtlı olarak göz ardı edilmesini anlatır. Daire, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesini anlatır. Denk Üçüncü Ülkeler, Bu yasada öngörülen yükümlülüklerin benzerlerini uygulamaya koyan ve bunların uygulanmasını denetleyen üçüncü ülkeleri anlatır. Düzenlenmiş Piyasa, Avrupa Birliği mevzuatına uygun bildirim yükümlülüklerine veya onunla aynı eşdeğer uluslararası standartlara tabi olan piyasaları anlatır. Emlak Acenteleri, Taşınmaz bir malın alımında, satımında, takasında, hibesinde veya kiralanmasında ticari amaçlar için ücret karşılığı aracılık yapan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır. Esas Faydalanıcı, Bu Yasanın 8 inci maddesinde belirtilen gerçek kişi veya kişileri anlatır. Finansal Kuruluş, Bu Yasanın 10 uncu maddesinde belirtilen kuruluşları anlatır. Hamiline Ciro Edilebilir Kıymetli Evraklar, Çekler, emre yazılı senet ve para havalesi de dahil olmak üzere hamiline yazılmış, herhangi bir kısıtlama olmaksızın devredilebilen, veya gerçekte var olmayan bir lehdara yazılmış veya teslimat anında hamili değişen seyahat çeklerini, devredilebilir senetleri veya imzalanmış ancak lehdar adını içermeyen eksik senetleri anlatır. İş Günü, Cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerini içermeyen yirmi dört saatlik süreyi anlatır. İş İlişkisi, Yükümlülerin profesyonel veya ticari faaliyetleri ile ilişkili olan ve oluşturulduğu anda bir sürekliliği olması beklenen profesyonel veya ticari ilişkileri anlatır. Kimlik, Kişinin kimliğini ortaya koymak amacıyla yerel veya yabancı bir resmi makam tarafından verilen ve üzerinde o kişinin fotoğrafını bulunduran pasaport veya kimlik kartı veya sürüş ehliyetini anlatır. Kurul, Bu Yasa nın 49 inci maddesi uyarınca oluşturulan Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulunu anlatır. Mal Varlığı, Maddi veya gayri maddi, taşınır veya taşınmaz, somut veya soyut her türlü varlığı ve bu varlıklara ilişkin tasarruf hakkını veya ayni hakkı belgeleyen elektronik veya dijital da dahil olmak üzere herhangi bir biçimdeki yasal belge veya araçları anlatır. Muhabir Bankacılık İlişkisi, Bankacılık işlemlerinde bir yerel bir de yabancı bankanın söz konusu olduğu durumlarda, bu bankalardan birinin (muhabir banka) diğerine (muhatap banka) bankacılık hizmetleri sağlamasını anlatır. Müsadere, Mahkeme tarafından emredilen ve mal varlığının daimi kaybı ile sonuçlanacak veya bu Yasa nın 54 üncü maddesinin (7) inci fıkrasındaki kuralların oluşması durumunda para cezasına da çevrilebilir bir ceza ve/veya 6

7 önlemi anlatır. Müşteri Kabul Politikası, Müşteri risk kategorilerinin, müşteri kabul prosedürlerinin ve müşteri kabul seviyeleri ile ürün ve hizmet türlerinin düzenlenmesini anlatır. Nakdi Para Limiti, 10,000 (onbin Euro) ve/veya muadili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde tedavülde bulunan resmi para dahil diğer paraları anlatır. Ödeme Hizmetleri, Nakit, çek veya bir başka ödeme aracını belli bir noktadaki kaynağından elektronik bir ağ vasıtasıyla transfer etmek suretiyle başka bir noktadaki en son faydalanıcıya ödeme yapılmasını anlatır. Öncül Suç, Sonucunda kazanç elde edilen, bir yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren suçları veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı suçlarını anlatır. Özel Bankacılık, Müşterilere, kişiye özel personel, şube, özel ürünler veya daha yüksek riske yol açan diğer unsurlar gibi kişiselleştirilmiş bankacılık hizmetlerinin sunulmasını anlatır. Siyasi ve Nüfuz Sahibi Kişiler, Bu Yasanın 9 uncu maddesinde belirtilen gerçek kişileri anlatır. Suç Faaliyeti, Öncül suç kapsamındaki vergi suçları da dahil olmak üzere, öncül suçu işlemek veya öncül suça iştirak suç faaliyetini anlatır. Suç Geliri Aklama Suçu, Bu Yasa nın 5 inci maddedeki eylemleri anlatır. Suç Geliri Aklama veya Terörizmin Finansmanı veya Yaygınlaşmanın Finansmanı Riski, Müşterinin finansal sistemi, suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı amaçları için kötüye kullanması riskini anlatır. Şirket Hizmet Sağlayıcıları, Bu Yasa nın 11 inci maddesinde belirtilen gerçek veya tüzel kişileri anlatır. Şüpheli İşlem, Müşterinin faaliyetleri bakımından, doğası veya olağandışı karakteri nedeniyle ekonomik veya yasal bir amacı olmayan veya müşteri ile ilgili daha önceden elde edilmiş herhangi bir bilgi ışığında suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili şüphe uyandıran bir işlemi, veya yasal yollardan elde edilen mal varlığının yasadışı amaçlarla veya terörün finansmanı için kullanılmasını anlatır. Tabela Banka, Bir ülkede kurulmuş olan ancak o ülkede hiçbir fiziki varlığı bulunmayan, bir amaç ve yönetim gerektiren ve yasayla düzenlenmiş bir finansal grupla bağlantısı olmayan banka veya bankacılık faaliyetlerde bulunan kurumu anlatır. Tedbir Koyma, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) nin yazılı talimatı ile veya yetkili mahkeme tarafından verilen bir karara dayanarak, kararın geçerli olduğu süre boyunca, malvarlığının devredilmesine veya yok edilmesine veya değiştirilmesine veya dönüştürülmesine veya kullanım yetkisine veya 7

8 intikaline geçici olarak yasak koyulmasını veya geçici olarak gözetim veya kontrol altında tutulmasını anlatır. Terörizmin Finansmanı Suçu, Bu Yasa nın 6 ıncı maddesinin (1) inci fıkrasında belirtilen eylemleri anlatır. Trust, Sözleşmelerle yapılan ve ticari sicile kaydı bulunmayan bir tür mülkiyet şekli ve varlık yönetim rejimi olan servet yönetim müessesesini anlatır. Uluslararası Kuruluş, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş olan örgütleri anlatır. Uluslararası Listeler, Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliğinin yayımladığı terör örgütü veya terörist listelerini anlatır. Uyum Görevlisi, Bu Yasa nın 40 ıncı maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca Yükümlüler tarafından atanan ve bu Yasanın öngördüğü şekilde, suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi için alınan tedbirlerin uygulanması için oluşturulan iç politika ve prosedürlerin koordinasyonu konusundan sorumlu olan kişiyi anlatır. Üçüncü ülke, Üye ülke ve denk üçüncü ülkeler dışındaki ülkeleri anlatır. Üst Yönetim, Kurumun suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı risklerine maruz kalması ile ilgili yeterli bilgisi olan ve kurumun riske girmesini etkileyen kararlar verebilecek konuma sahip olan yetkiliyi anlatır. Üye ülke, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması nı imzalayan ülkeleri anlatır. Yabancı Mali İstihbarat Birimi, Suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı şüphesi taşıyan durumlarda bilgi almak, talep etmek, analiz etmek ve yetkili makamlara bilgi vermekten sorumlu olan Yabancı Merkezi Birimi anlatır. Yaygınlaşmanın Finansmanı Suçu, Bu Yasa nın 6 ncı maddesinin (2) nci fıkrasında belirtilen eylemleri anlatır. Yetkili Denetim Makamları, Bu Yasa nın 45 inci maddesinde belirtilen denetim makamlarını anlatır. Yükümlüler, Bu Yasa nın 12 nci maddesinde belirtilen ve suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda yükümlü olan gerçek veya tüzel kişileri anlatır. Amaç 3. Bu Yasanın amacı, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi için yapılan mücadelede uluslararası kriterlere uyum sağlamasını, risk temelli bir yaklaşımla sistemin güvence altına alınmasını ve söz konusu suçların önlenmesini sağlayacak kuralları 8

9 Kapsam belirlemektir. 4. Bu Yasa aşağıdaki konuları kapsar: (1) Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi ve tespit edilmesi amacıyla özellikle bankacılık, finansal işlemler ve nakit işlemlerde alınacak önlemleri, (2) Bu Yasa kuralları uyarınca gerekli önlemleri alan ve gerekli faaliyetleri gerçekleştiren yükümlülerin kimler olduğu ve yükümlülerin denetimi (3) Birimin ve Kurulun görev ve yetkileri, (4) Bu Yasa nın uygulanması amacına yönelik olarak devlet kurum ve kuruluşları ile yürütülecek işbirliği ve koordinasyon çalışmaları ile ilgili usul ve esaslar, (5) Bu Yasa ya aykırı hareket edilmesi durumunda ortaya çıkacak suçları ve suçlara karşılık uygulanacak, ceza ve idari yaptırımlar, (6) Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı ile ilgili mal varlıklarının dondurulması, bu mal varlıklarına el konulması ve/veya müsaderesi için özel prosedürler, (7) Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi kapsamında bir sisteminin geliştirilmesi ile ilgili diğer konular. İKİNCİ KISIM Suç Geliri Aklama Suçu, Terörizmin Finansmanı ve Yaygınlaşmanın Finansmanı Suçu Suç Geliri Aklama Suçu 5. (1) Aşağıdaki eylemlerin yapılması suç geliri aklama suçunu oluşturur: (A) (B) Alınan ödül de dahil olmak üzere, bir suç faaliyetinden veya bir suç faaliyetine iştirakten kaynaklandığı bilinen ve/veya şüphelenilen mal varlığının, yasadışı kaynağını gizlemek veya olduğundan değişik göstermek veya böyle bir suç faaliyetine iştirak etmiş kişinin faaliyetin yasal sonuçlarından kaçınmasına yardımcı olmak amacıyla dönüştürülmesini veya suç faaliyetinden kaynaklanan herhangi bir mal varlığının ülkemiz içerisindeki veya ülkemiz ile diğer ülkelerin yargı yetki alanları veya toprakları arasındaki hareketini de içeren devretme işlemi. Alınan ödül de dahil olmak üzere, bir suç faaliyetinden veya bir suç faaliyetine iştirakten kaynaklandığı bilinen ve/ veya şüphelenilen mal varlığının gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, kullanımının, hareketinin, mal varlığına ilişkin hakların, mülkiyet sahibinin veya mal sahibinin gizlenmesi veya olduğundan farklı gösterilmesi. 9

10 (C) Alınan ödül de dahil olmak üzere, teslim alma sırasında, bir mal varlığının, bir suç faaliyetinden veya bir suç faaliyetine iştirakten kaynaklandığı bilinerek veya şüphelenilerek edinilmesi, bulundurulması veya kullanılması. (Ç) Yukarıdaki bendlerde eylemlerden herhangi birine katılmak, eylemi gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmak, gerçekleştirmeye teşebbüs etmeye yardım ve yataklık etme, kolaylaştırma ve/veya yol gösterme. (2) Suç faaliyetinin yurt dışında işlendiği durumlarda, bahse konu suç faaliyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde de suç oluşturması halinde, suç faaliyeti olarak kabul edilir. (3) (A) Suçu işleyenin ve/veya fayda sağlayıcının kim olduğuna ve/veya suç faaliyetinin bu Yasanın yürürlüğe girmesinden önce veya sonra gerçekleştiğine bakılmaksızın, bir gerçek veya tüzel kişinin bir suç faaliyetinden elde ettiği veya ileride elde edeceği fayda doğrudan veya dolaylı veya bütünüyle veya kısmen suç faaliyetinden elde edilmiş mal varlığı olarak kabul edilir. (B) Suç faaliyetinden elde edilmiş mal varlığı, suç faaliyetinden elde edilen malvarlığının değiştirilmesini, başka bir şekle dönüştürülmesini, birbirine karıştırılmasını veya bu malvarlığından elde edilen veya kazanılan geliri veya diğer ekonomik kazançları da içerir. Terörizmin Finansmanı ve Yaygınlaşma nın Finansmanı Suçu 6. (1) Fon veya mal varlıklarının terör faaliyeti gerçekleştirmek veya desteklemek amacıyla bir terör örgütü veya terörist tarafından kullanılacağının bilinmesi veya şüphelenilmesi durumunda, yasal veya yasadışı fonun veya herhangi bir taşınır veya taşınmaz malın, doğrudan veya dolaylı olarak edinilmesi veya toplanması veya kullanıma sunulması veya herhangi bir finansal kuruluşta veya bankada işleme tabi tutulması veya yukarıda belirtilen eylemleri gerçekleştirmeye teşvik veya yardım veya yataklık yapılması veya örgütlenilmesi veya yol gösteren eylemler yapılması terörizmin finansmanı suçunu oluşturur. (2) Kısmen veya tamamen nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların ve bunların sevkiyat araçlarının imalatı, temini, edinilmesi, geliştirilmesi, ihracatı, aktarılması, aracılığı, nakliyesi, taşınması, depolanması veya hizmete sokulması için kullanılacağı bilinen veya kullanılacağından şüphelenilen fonların veya finansal hizmetlerin sağlanması yaygınlaşmanın finansmanı suçunu oluşturur. (3) (A) İnsan hayatını tehlikeye atan saldırılar, kaçırma, rehin alma, binaların, tesislerin, altyapının zarara uğratılması, yok edilmesi, uçak, gemi ve diğer ulaşım araçlarının ele geçirilmesi gibi şiddet yoluyla veya şiddet 10

11 Fasıl 154 3/ / / / /1975 6/ / / / / / /2014 Suçlar İçin Geçerli Veriler tehdidi yoluyla gerçekleştirilen, kamu için tehlike oluşturan ve halkta endişe, belirsizlik, korku, panik veya dehşet yaratan, ve amacı, doğası veya kapsamı bakımından halkı sindirmek ve/veya amaçlarına dikkat çekmek, veya bir hükümeti veya uluslararası örgütü bir şey yapmaya veya yapmamaya mecbur etmek veya terörist yapı veya amaçları lehine bir karar alınmasını sağlamak ve/veya bir ülkenin veya uluslararası örgütün temel siyasi, anayasal, ekonomik veya sosyal yapısındaki istikrarı bozmak veya yok etmek olan herhangi bir faaliyet ve/veya tehdit terör faaliyetidir. (B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen amaçlarla, insan hayatı için tehlike oluşturan kitle imha silahlarının kullanımı ve herhangi bir nükleer veya biyolojik veya kimyasal maddenin kullanımına ilişkin tehditler terör faaliyeti sayılır. (4) Aşağıda sayılanlar terör örgütü veya terörist olarak kabul edilir. (A) Ceza Yasası nın 63 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete de yayımlanan emirnamede yer alan gerçek veya tüzel kişiler. (B) Terör faaliyetlerine dahil olan veya bir terör faaliyetini kolaylaştıran veya teşvik eden gerçek veya tüzel kişiler veya kuruluşlar. (C) Terörle mücadele kapsamında çıkarılan uluslararası listeleri referans alarak bu Yasa uyarınca oluşturulan ve Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete de yayımlanacak bir emirnamede yer alan gerçek veya tüzel kişiler veya örgüt veya örgütler. 7. Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı faaliyetleri için gerekli olan bilgi, şüphe, niyet veya amaç gerçek objektif koşullardan elde edilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Esas Faydalanıcı, Siyasi ve Nüfuz Sahibi Kişiler, Finansal Kuruluşlar ve Şirket Hizmet Sağlayıcıları Esas Faydalanıcı 8. Bir işlemin veya faaliyetin adına yapıldığı tüzel ve/veya gerçek kişiyi nihai olarak emri veya kontrolü altında tutan gerçek kişi veya kişiler esas faydalanıcıdır. Esas faydalanıcının tespitinde uygulanacak kurallar asgari olarak aşağıdakileri kapsar. (1) Tüzel kişiliklerde esas faydalanıcı tespitine ilişkin olarak; (A) Hamiline yazılı hisseler de dahil olmak üzere, düzenlenmiş piyasada borsaya kayıtlı olan tüzel kişiler dışındaki bir tüzel kişinin, 11

12 hisselerinin veya oy hakkının en az % 25 (yüzde yirmi beş) bir fazla hissesini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran veya kontrol eden veya kontrol ederek sahip olan gerçek kişi veya kişiler, (B) Bir tüzel kişiliğin yönetimini başka bir yolla kontrolünde bulunduran gerçek kişi veya kişiler. (2) Fonları yöneten ve dağıtan vakıflar gibi tüzel kişiliklerde ve trust gibi yasal oluşumlarda esas faydalanıcı tespitine ilişkin olarak: (A) Müstakbel faydalanıcıların belirlenmiş olması durumunda bir tüzel kişinin veya yasal oluşumun malvarlığının %25 (yüzde yirmi beş) veya daha fazlasının esas faydalanıcısı olan gerçek kişi veya kişiler, (B) Tüzel kişi veya yasal oluşumdan menfaat sağlayan bireylerin henüz belirlenmediği durumda, tüzel kişi veya yasal oluşumun menfaatine oluşturulduğu veya işletildiği kişiler grubu, (C) Tüzel kişinin veya yasal oluşumun malvarlığının %25 (Yüzde yirmi beş) ini veya daha fazlasını kontrol eden gerçek kişi veya kişiler. Siyasi ve Nüfuz Sahibi Kişiler 9. (1) Önemli bir kamu görevinde bulunan veya geçmişte böyle bir görev üstlenmiş olan gerçek kişiler, bu kişilerin birinci dereceden akrabaları ve önemli bir kamu görevi üstlenmiş olan gerçek kişilere yakın olduğu alenen bilinen kişiler, siyasi ve nüfuz sahibi kişilerdir. (2) Bu Yasa uyarınca önemli bir kamu görevi üstlenmiş olan gerçek kişiler şunlardır: (A) Devlet Başkanları, Hükümet Başkanları, Milletvekilleri, Avrupa Komisyonu Üyeleri, Hükümet Yetkilileri, Başkanlık Danışmanları, Bakanlar ve Müsteşarlar. (B) Yüksek Mahkeme Üyeleri ve Kaza Mahkemesinde görevli yargıçlar. (C) Sayıştay, Ombudsman ve farklı ülkelerde bu işlevi yürüten kurumların üyeleri, Merkez Bankalarının Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri. (Ç) Elçiler, polis ve askeri üst düzey yetkililer. (D) Kamu kuruluşlarının ve resmi makamların yöneticileri olan müsteşar, genel müdür ve müdürler (E) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin idari, denetim ve yönetim kurulu üyeleri. (F) Uluslararası kuruluşlarda müdür, müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri veya eşdeğer mevkilere sahip kişiler; (3) Bir kişinin, yukarıdaki (1) inci fıkrada sözü edilen anlamda önemli bir kamu görevi üstlenme yetkisinin en az on sekiz ay süreyle durdurulması durumunda, yükümlüler, bu kişiyi, bu kişilerin birinci dereceden akrabalarını ve yakın işbirliği içinde bulunduğu kişileri siyasi nüfuz sahibi kişiler olarak kabul etmek zorunda değildir. 12

13 Ancak, geliştirilmiş müşteri tanı prensibine ilişkin önlemlerin riske duyarlı bir temelde uygulanması olaya göre kararlaştırılır. (4) Bu Yasa kuralları uyarınca yukarıdaki (1) inci ve (2) inci fıkrada sözü edilen kişilerin birinci dereceden akrabaları; bu kişilerin eşleri, çocukları, anne ve babaları ve çocuklarının eşleri (5) Önemli bir kamu görevini üstlenmiş gerçek kişilere yakın oldukları alenen bilinen kişiler aşağıda sayılanlardır; (A) Yukarıdaki (2) inci fıkrada belirtilen kişilerden biri ile birlikte bir tüzel kişilik veya yasal oluşuma sahip olan veya esas faydalanıcılığı olan veya bu kişilerden biri ile herhangi yakın bir iş ilişkisi içerisinde olan kişiler, (B) Yukarıdaki (2) inci fıkrada belirtilen kişilerden birinin faydasına kurulmuş olan bir tüzel kişi, yapı veya yasal oluşumun sahibi veya esas faydalanıcısı olan kişiler. Finansal Kuruluşlar 10. (1) Aşağıdaki faaliyet veya işlemlerden bir veya daha fazlasını gerçekleştiren banka dışındaki kuruluşlar finansal kuruluşlardır; (A) Tüketici kredisi, ev kredisi, faktoring hizmetleri ve finansal kiralama hizmetleri de dahil olmak üzere tüm borçlanma veya borçlandırma faaliyetleri, (B) Para gönderme veya para transferi de dahil ödeme hizmetleri, (C) Yukarıdaki (B) bendinde belirtilen faaliyetlerin dışında kalan seyahat çekleri ve banka çekleri gibi diğer ödeme araçlarının verilmesi ve ödemelerin geri alınması işlemleri, (Ç) Teminat ve taahhüt verilmesi işlemleri, (D) Aşağıda sayılan alanlarda, kendi hesabına veya müşterinin hesabına alım-satım yapmak: (a) Çek, senet, bono, mevduat sertifikaları gibi para piyasası enstrümanları, (b) Vadeli işlemler ve opsiyonlar, (c) Döviz ve faiz oranı enstrümanları, (ç) Devredilebilen menkul kıymetler ve diğer finansal enstrümanlar. (E) Teminat altına alıp satarak veya satıp yan hizmetler sunarak yapılan menkul kıymetler ve diğer finansal enstrümanlara iştirak işlemleri, (F) Sermaye yapısı, iş stratejisi ve diğer ilgili alanlardaki danışmanlık hizmetleri ile birleşmeler ve teşebbüslerin satın alımı ile ilgili diğer hizmetler ve diğer danışmanlık hizmetleri, (G) Portföy yönetimi ve danışmanlığı, (Ğ) Finansal enstrümanların korunması ve idaresi, (H) Bankalar arası piyasada menkul kıymet alım-satımında aracılık, 13

14 (I) Kasa muhafaza/kiralık kasa hizmetleri, (İ) Elektronik para çıkarmak. (2) Sigorta ve reasürans şirketleri ve sigorta ve/veya reasürans brokerleri, (3) Finansal yatırım hizmetleri şirketleri, yatırım danışmanlığı, yatırım yönetimi şirketleri, (4) Döviz Büroları, (5) Bu maddenin (1) inci, (2) nci, (3) üncü ve (4) üncü fıkralarında belirtilen ve merkez ofisleri yurtdışında olan finansal kuruluşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şubeleri veya acenteleri de finansal kuruluş sayılırlar. Şirket Hizmet Sağlayıcıları 11. Üçüncü taraflara aşağıdaki hizmetlerin herhangi birini sağlayan gerçek veya tüzel kişiler şirket hizmet sağlayıcılarıdır: (1) Şirket veya dernek veya vakıf gibi tüzel kişilik oluşturmak, (2) Direktör, yönetim kurulu üyesi, yönetici, bir ortaklığın ortağı veya başka bir tüzel kişi nezdinde benzeri bir pozisyonda görev yapma veya bir başkasının görev yapması için gerekli düzenlemeyi yapmak, (3) Bir şirket, ortaklık veya herhangi başka bir tüzel kişi veya oluşuma, kayıtlı bir ofis, iş adresi, yazışma veya idari adres veya ilgili başka bir hizmet sağlamak, (4) Yatırım ve emeklilik fonları yönetim şirketleri hariç, yabancı bir ülkenin yasalarına tabi ve belli bir amaç için ekonomik fayda sağlayan, yöneten ve dağıtan bir kuruluş, fon veya benzeri tüzel kişinin yöneticisi rolünü üstlenmek veya bir başkasının bu rolü üstlenmesini sağlama, (5) Düzenlenmiş bir piyasada işlem gören şirketlerin menkul kıymetleri hariç, bir başka kişinin hisselerini oy hakkını kullanmak amacı ile kullanmak veya bir başkasının kullanmasını sağlama. DÖRDÜNCÜ KISIM Yükümlüler ve Yükümlülükler Yükümlüler 12. Bu Yasa kuralları bakımından aşağıda yer alan gerçek veya tüzel kişiler yükümlü sayılırlar: (1) Bankalar, (2) Finansal Kuruluşlar, (3) Profesyonel faaliyetleri çerçevesinde hareket eden aşağıda yer alan gerçek veya tüzel kişiler: (A) Muhasip ve murakıplar ile vergi danışmanları, (B) Herhangi bir finansal işlemde veya gayrı menkul işleminde müşterileri adına veya müşterileri için hareket eden veya aşağıdaki durumlarda müşteriye işlemin planlanması veya 14

15 Yükümlülerde İstisnai Haller gerçekleştirilmesinde yardımcı olan avukatlar ve noterler; (a) Gayrı menkul veya işletmelerin alım veya satımında, (b) Müşterilerin parasının, menkul kıymetlerinin veya diğer varlıklarının yönetiminde, (c) Banka, tasarruf veya menkul kıymetler hesabı açılması veya yönetiminde, (ç) Şirketlerin kurulması, işletilmesi veya yönetimi için gerekli işlemlerin düzenlenmesinde, (d) Trust gibi yasal oluşumların veya benzeri yapıların oluşturulması, işletmesi veya yönetiminde, (C) Şirket hizmet sağlayıcıları, (Ç) Emlak acenteleri, (4) İşlemin bir defada veya birbiri ile bağlantılı işlemlerle tamamlandığına bakılmaksızın, değerinin 10,000.- (Onbin Euro) veya muadili para birimine eşit veya üzerinde olduğu durumlarda ve işlemlerin nakit işlemlere dayandığı hallerde mal ve/veya hizmetlerin alım-satımını yapan gerçek veya tüzel kişiler. (5) Şans Oyunu Salonları (6) Müşterek bahis oyunu salonları ve diğer bahis hizmeti sağlayıcıları 13. (1) Gerçek veya tüzel kişiler, suç geliri aklama, terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı konusunda düşük risk taşıyan bir finansal faaliyette bulunuyorsa, aşağıdaki tüm koşulları sağlamaları halinde, yukarıdaki 10 uncu Madde anlamındaki bir finansal kuruluş olarak kabul edilmezler. (A) İşlemin bir defada veya birden fazla işlemde tamamlandığına bakılmaksızın, müşteri başına 900,- (Dokuz yüz Euro) veya muadili değeri aşmaması durumunda, (B) Gerçek veya tüzel kişinin finansal faaliyetlerinin, toplam yıllık cirosunun %5 (yüzde beş) ini aşmaması durumunda, (C) Kuruluşun finansal faaliyetlerinin ana faaliyetle doğrudan ilişkili ek faaliyetler olmaları durumunda, (Ç) Ana faaliyetin, sadece müşterilerine sunulan ve genelde halka sunulmayan faaliyetler olması durumunda, (2) Bankalar ve 12 nci maddenin (3) üncü, (5) inci ve (6) ıncı fıkralarında belirtilen gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen istisnalara tabi olmaz. Yükümlülükler 14. (1) Yükümlülerin, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanının önlenmesi için gerekli ve yeterli önlemleri almaları, bu amaçla aşağıdaki görevleri yerine getirmeleri zorunludur; 15

16 (A) Müşteriler, iş ilişkileri, işlemler ve ürünlerle bağlantılı olarak suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı ile riskin değerlendirilmesi, (B) Bu Yasanın öngördüğü şekil ve şartlarda müşteri tanı ilkesinin gerektirdiği önlemlerin alınması, (C) Bu Yasanın kuralları ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzükler uyarınca, Birime, işlemler ve kişiler ile ilgili bildirimlerin yapılması, (Ç) Bu Yasanın kuralları hükümleri ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzükler uyarınca, verilerin muhafaza edilmesi, kayıtların korunması ve saklanmasının sağlanması, (D) Bu Yasa ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzüklerde belirtilen kuralların uygulanması sorumluluğunu yerine getirecek kişilerin atanması, isimlerinin, yetki ve sorumluluklarının Birime bildirilmesi, (E) Çalışanların eğitimine imkan verilmesi ve bu Yasa kuralları ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzükler uyarınca belirlenen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesine yönelik düzenli iç denetimlerin yapılmasının sağlanması, (F) Bu Yasanın kuralları ve bu Yasa tahtında çıkarılan tüzükler veya tebliğler uyarınca diğer görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkranın (A), (E) ve (F) bentlerinde sayılan yükümlülükler, bu Yasa nın 12 nci maddesinin (4) fıkrasında belirtilen gerçek veya tüzel kişi yükümlüler için geçerli değildir. (3) Bankalar, bu Yasa nın 10 uncu maddesinde belirtilen finansal kuruluşlar içerisinden Bakanlık tarafından hazırlanıp Resmi Gazete de yayımlanacak bir Tebliğle belirlenecek finansal kuruluşlar ve şans oyunu salonları yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen yükümlülüklerle birlikte aşağıdaki yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadırlar. (A) Uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ve bu Yasa kuralları uyarınca görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli koşulların sağlanması, (B) Suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı ile ilgili kendi faaliyet alanlarında şüphe uyandıran müşteri profili ve şüpheli işlemlerin belirlenmesi amacıyla, şüpheli kriterleri listesi oluşturulması ve listenin düzenli olarak güncellenmesi, (C) Birim ve/veya bu Yasa kuralları uyarınca yetkili makamlar ve/veya denetim makamları tarafından talep edilmesi halinde, belli bir gerçek veya tüzel kişi ile talep edilen tarihte veya 16

17 (Ç) geçmişte bir iş ilişkisine sahip olup olmadıklarını ve varsa bu ilişkinin niteliğini ivedilikle ve eksiksiz olarak bildirmelerini sağlayacak kendi organizasyon yapılarına uygun ve yeterli bir bilgi sistemi oluşturulması, Yukarıdaki (1) inci fıkranın (E) bendinde belirtilen faaliyetlerin en az yılda bir kez gerçekleştirilmesi. BEŞİNCİ KISIM Müşterini Tanı Usul ve Esasları Müşterini Tanı Prensibi 15. (1) Bankalar ve yukarıdaki 14 üncü maddenin (3) üncü fıkrası uyarınca belirlenen finansal kuruluşlar, müşterilerin, bankaları veya finansal kurumları suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı faaliyetleri bağlamında kötüye kullanmasını engellemek için, bu Yasanın 14 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerle birlikte müşterini tanı prensibi prosedürlerini de uygularlar. (2) Müşterini tanı prensibi prosedürleri yükümlü tarafından oluşturulur ve aşağıdaki asgari özellik ve unsurları içerir: (A) Yükümlünün faaliyetlerinin niteliğine, hacmine, karmaşıklığına ve faaliyet alanına uygun olmalıdır, (B) Yükümlünün bankacılık veya finansal hizmetler sunduğu müşteri kategorileri ile ilişkilendirilen risk seviyesine ve sunulan ürün veya hizmetler ile ilişkilendirilen risk seviyesine göre uyarlanmalıdır, (C) Suç gelirini aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı risklerinin etkili şekilde yönetildiği konusunda bu Yasa nın 45 inci maddesinde belirtilen yetkili denetim makamlarını uygun göreceği prosedür ve önlemleri uygulamalıdır, Her müşteri kategorisi için bir müşteri kabul politikası (Ç) geliştirmelidir, (D) Müşterileri belirli kategorilere ayıran ve kendileri tarafından uygun görülmesi halinde müşterilerin kategorisinin değişmesine olanak tanıyan, müşteri tespit ve sürekli izleme prosedürleri uygulamalıdır, (E) Her müşteri kategorisine yönelik ürün ve işlem için uygulanabilecek standart, basitleştirilmiş ve geliştirilmiş müşterini tanı prensibi önlemlerini uygulamalıdır, (F) Olağandışı, şüpheli, karmaşık veya büyük meblağlı işlemlerin tespit edilebilmesi için müşteriler tarafından gerçekleştirilen 17

18 işlemlerin sürekli izlenmesini sağlayan prosedürleri uygulamalıdır, (G) Üçüncü ülkelerle yapılan işlemler ve bu ülkelerle olan müşteri ilişkileri için prosedürler hazırlamalıdır, (Ğ) Bu Yasa nın 25 inci maddesindeki belirtilen kayıt tutma prosedürlerini uygulamalıdır, (H) Dış denetim yoluyla değerlendirme yapma yükümlülüğü de dahil olmak üzere, müşterini tanı prensibi prosedürlerinin ve kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirmelidir, (I) Müşterini tanı prensibi alanında çalışan personelin, işe alım ve eğitim programı için standartlar oluşturmalıdır, (İ) İç raporlama ve yetkili denetim makamlarına bildirim yapma prosedürleri oluşturmalıdır. (3) Müşterini tanı prensibi prosedürleri, banka veya finansal kuruluşun yönetim kurulu tarafından onaylanır ve gerekli olduğu zamanlarda ve her halükarda en az yılda bir kez gözden geçirilir. Banka veya finansal kuruluş, suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanını önlemek için müşteri tanı prensibi alanında çalışan ve bu çerçevede sorumluluklar üstlenen personele bu prosedürlerin anlatılmasını sağlar. (4) Müşterini tanı prensibi prosedürleri, yükümlülerin yönetim kurulu veya yetkili makamları tarafından onaylandıktan veya değiştirildikten sonra, beş iş günü içerisinde bu Yasa nın 45 inci maddesinde belirtilen yetkili denetim makamlarına sunulur. (5) Yükümlüler suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı risklerini değerlendirirken, müşteri tanı prensibini ne oranda uygulayacaklarına aşağıdaki konuları içeren asgari risk değişkenlerini de dikkate alarak karar verirler. (A) Hesabın veya iş ilişkisinin amacı, (B) Müşteri tarafından yatırılacak olan varlıkların parasal büyüklüğü veya gerçekleştirilen işlemlerin boyutu, (C) İş ilişkisinin sürekliliği veya süresi. (6) Yükümlüler, yetkili denetim makamlarına suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı riskleri karşısında müşteri türüne, iş ilişkisine, ürüne, işleme veya konuya göre yeterli derecede müşterini tanı önlemlerini aldıklarını göstermeleri durumunda, risk temelli müşterini tanı önlemlerinden hangisini uygulayacaklarına kendileri karar verebilirler. (7) Bu maddenin (1) inci, (2) nci ve (4)'üncü fıkralarında belirtilen yükümlülükler şans oyunu salonları tarafından da uygulanır. 18

19 Standart Müşterini Tanı Prensibi Standart Müşterini Tanı 16. (1) Yükümlüler, aşağıdaki durumlarda bu Yasa nın 17 inci maddesinde belirtilen standart müşterini tanı prensibi önlemlerini uygularlar: (A) Bir iş ilişkisi oluştururken, (B) Tek bir işlemde veya birbiri ile bağlantılı gibi görünen birden fazla işlemde 7,500.- (Yedi bin beşyüz Euro) ve/veya üzerinde veya eşdeğerinde bir işlem gerçekleştirirken, (C) Yapılan işlemdeki parasal miktara bakılmaksızın işlemin suç geliri aklama veya terörizmin finansmanı veya yaygınlaşmanın finansmanı amaçlarına hizmet ettiği şüphesinin bulunduğu durumlarda, (Ç) Daha önce alınmış olan müşteri kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği ile ilgili şüphelerin olması durumunda. (2) Şans oyunu salonları, müşterek bahis salonları ve diğer bahis hizmeti sağlayıcıları için yukarıdaki (1) inci fıkranın (B) bendinde belirtilen parasal değer 2,000,- (İkibin Euro) ve/veya muadili miktar olarak dikkate alınır. (3) (A) Elektronik fon transfer hizmetlerinde işlem tutarı için yukarıdaki (1) inci fıkranın (B) bendinde belirtilen parasal değer 1.000,- (Bin Euro) ve/veya muadili miktar olarak dikkate alınır. (B) Elektronik fon transfer hizmetlerinde uyulacak müşterini tanı prensibi önlemleri ile ilgili uyulacak usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete de yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir. (4) Yükümlülerin, işlemin kabulü sırasında tutarı bilmemesi durumunda, işlemin tutarından haberdar oldukları anda ve bu tutarın yukarıdaki (1) inci fıkranın (B) bendinde yer alan asgari sınıra ulaşması durumunda standart müşterini tanı prensibi önlemlerini uygularlar. (5) Hayat sigortaları sektöründe, poliçenin faydalanıcısına ait kimlik doğrulaması iş ilişkisi oluşturulduktan sonra yapılabilir. Ancak böyle bir durumda, kimlik doğrulaması ödeme işlemi öncesinde veya ödeme sırasında, veya faydalanıcının poliçe altındaki haklarından faydalanmaya niyet etmesinden önce veya ettiği sırada yapılır. (6) Bir kiralık kasanın ziyaret edildiği her seferde müşterilerin kimlik tespiti ve teyidi yapılır. Kimlik tespiti ve teyidi, kiralık kasanın, kiralık kasa sözleşmesinde belirtilen esas kullanıcısı veya onun yasal temsilcisi veya yasal kullanıcı veya yasal temsilcisi vekaletiyle yetkilendirilmiş kişi olup olmadığına bakılmaksızın, kiralık kasaya fiili erişimi olan tüm gerçek kişiler için geçerlidir. 17. (1) Standart Müşteri tanı prensibine ilişkin önlemler aşağıdakileri içerir: (A) (a) Müşterinin kimliğinin tespiti, 19

20 Prensibine İlişkin Önlemler (b) Müşterinin kimliğinin yerel veya yabancı resmi makamlarca verilen kimlik belgeleri ve/veya resmi kaynaktan edinilen bilgilerle doğrulanması, (B) Tüzel kişilerde, şirket hizmet sağlayıcılarında veya trust gibi yasal oluşumlarda müşterinin mülkiyet ve kontrol yapısını ortaya koyan ve esas faydalanıcının kimliğini tespit etmeye yönelik risk odaklı ve yeterli önlemlerin alınması, (C) İş ilişkisinin amacı ve hedeflenen iş ilişkisi ile ilgili bilgi edinilmesi, (Ç) Gerektiği hallerde, finansmanın kaynağını ve var olan belgelerin, verilerin ve bilgilerin güncel olarak tutulması da dahil müşterinin, işletme ve risk profili ile ilgili bilgilerinin tutarlı olmasını sağlamak amacıyla, iş ilişkisi süresince gerçekleştirilen işlemlerin kontrol edilerek sürekli olarak izlenmesi. (2) Yükümlüler yukarıda (1) inci fıkrada belirtilen yer alan tüm önlemleri yerine getirmelidir. (3) Yükümlüler, bir iş ilişkisi oluşturmadan veya işlemi yapmadan müşterinin veya esas faydalanıcının kimlik teyidini yapar. Yukarıdaki 16 ncı maddenin (5) inci fıkrası saklı kalmak koşuluyla teyit işlemi, resmi bir makam tarafından verilmiş kimlik belgesi gibi sahtelenmesi veya yasadışı yollarla elde edilmesi en zor olan belgeler esas alınarak yapılmalıdır. (4) Yükümlüler, standart müşterini tanı önlemlerini tüm yeni müşterilerine uygulamak zorundadırlar. Mevcut müşterilerine ise risk temelli değerlendirme sonrası veya müşteri durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde uygularlar. (5) Bankalar ve finansal kuruluşlar, isimsiz veya hesap sahibinin kimliğinin bilinmediği veya düzgün bir şekilde belgelendirilemediği veya isme yazılı olmayan numaralı hesaplar gibi doğrudan veya dolaylı olarak müşterinin kimliğinin gizlenmesini sağlayacak hesap açamaz ve/veya çalıştıramazlar. (6) Terör örgütü veya terörist için yapılan herhangi bir finansal işlem, parasal değeri ne olursa olsun yasaktır. (7) Yükümlüler, yurt dışında yaşayan müşterilerine müşterini tanı önlemlerini uygularken bu kişilerden yazılı olarak siyasi ve nüfuz sahibi kişi olup olmadıklarına dair imzalı bir beyanname talep ederler. (8) Müşterinin kimlik tespiti ve kimlik teyidine ilişkin kurallar uyarınca belirlenen prosedürler, esas faydalanıcının belirlenmesi ve risk odaklı kimlik teyidinde de uygulanır. (9) Müşterilerin kimlik tespiti ve teyidi için gerekli olan belgelerin türleri, 20

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Neden personelin eğitimine odaklanıyoruz? 2 Eğitimler, banka personelinin aklama ve terörün finansmanı konusundaki yasal düzenlemelerin

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI MART 2014 1.GİRİŞ.1 1.1.AMAÇ...1 1.2.KAPSAM...1 2.RİSK YÖNETİMİ

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler -Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar- Çağatay USLUOĞLU

Detaylı

Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi

Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 10 Giriş Mali Eylem Görev Gücü nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi Oktay Üstün * Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF), 1989 yılında Paris te toplanan

Detaylı

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26606 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Sermaye Piyasası Aracı Kurumları)

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Sermaye Piyasası Aracı Kurumları) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Sermaye Piyasası Aracı Kurumları) Sürüm 1.1 SÜRÜM TABLOSU Sürüm Tarih Değişiklikler 1.0 25.08.2014 İlk sürüm

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler İkincil Düzenlemeler Işığında Yatırım Kuruluşlarına İlişkin SPKr Düzenlemeleri Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı H. Özge UYSAL

Detaylı

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler)

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler) Sürüm 1.1 SÜRÜM TABLOSU Sürüm Tarih Değişiklikler 1.0 25.08.2014 İlk sürüm Suça ilişkin

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti

Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti Murat Kalem * -Engin Akın* I. Giriş Müşteri, banka, aracı kuruluş, sigorta şirketi gibi finansal kuruluşlar ile diğer

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı