Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r."

Transkript

1 3 Merhaba ç Denetimle ilgili ülkemizdeki ilk ve tek mesleki yay n olan dergimizin 5. y l n kutluyoruz. Mesle in profesyonel sesi olan dergimiz, kurumsal kimli ini baflar ile devam ettirmektedir. Bildi iniz üzere, dergi çal flmalar gönüllü bir flekilde gerçeklefltirilmekte, ç Denetim e gönül verenlerce profesyonel bir baflar ya imza at lmaktad r. Dolay s yla, ilk yay n ndan bugüne kadarki süreçte dergimize görüfl ve önerileriyle, yaz ve makaleleriyle, yabanc kaynaklardan çevirileriyle, kat ld söyleflilerle ve derginin bas m, yay m aflamas nda gerçeklefltirdi i çal flmalar yla de erli katk larda bulunan herkese teflekkürü borç biliriz. Dergimizin bu say s nda 2005 y l n n son günlerinde Ankara da gerçeklefltirilen I. Kamu ç Denetim Konferans na genifl yer ay rd k. Çünkü son zamanlarda kamuda ç Denetim önemli de iflimlere aç l m yapm flt r. Bu de iflimin etkileri ve de iflim sürecini paylaflmak üzere düzenlenen konferansta, Maliye Bakan Say n Kemal Unak tan ve mesle in önde gelen profesyonelleri önemli sunumlar gerçeklefltirmifltir. Bu sunumlara ve konuflma metinlerine dergimizin Aysberg ve Yans ma bölümlerinde detayl olarak yer verilmifltir. Bildi iniz üzere bankac l k sektörü önemli bir konsolidasyon sürecinden geçmektedir. Bu süreçte birçok ulusal bankan n yabanc bankalarca sat n al nmas veya ortakl k görüflmeleri gündemi sürekli canl tutmaktad r. Yap ve Kredi Bankas n n Koç Finansal Hizmetler (KFH) bünyesine girmesi, D flbank n Fortisbank a sat fl finans sektöründeki önemli geliflmelerdir. Söz konusu kurumlarda iç denetim uygulamalar ve ilgili konularda ç Denetim/Teftifl Kurulu üst düzey yöneticilerinin görüfllerini almak üzere söylefliler gerçeklefltirilmifltir. Bu söyleflilere Yak n Plan bölümümüzde yer verilmifltir. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r. Bir sonraki say m zda görüflmek dile iyle... Yay n Kurulu

2 4 çindekiler Aysberg Kamu Yönetiminin De iflen Yüzü: ç Denetim Yeflil Kalem Sezer Bozkufl flletmelerde Operasyonel Risk Ölçüm Süreci Perçin Ali R za Eflkazan ç Denetimde Yeni Yaklafl mlar: D fl Kaynak ve Efl Kaynak Kullan m (2) Mühür Hande Yaflargil Mesleki Deformasyon Ayraç Ahmet Ery lmaz Yeni Etikler Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i ADINA MT YAZ SAH B Ali Kamil UZUN Emekli Subayevleri Müflir Dervifl brahim Sokak 1. Blok No: 6 D: 16 Esentepe / stanbul SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ N. Burak ÜNLÜ Emekli Subayevleri Müflir Dervifl brahim Sokak 1. Blok No: 6 D: 16 Esentepe / stanbul YAYIN KURULU Ali Kamil UZUN Cüneyt SEZG N Günseli ÖZEN OCAKO LU N. Burak ÜNLÜ Tanol TÜRKO LU Özlem AYKAÇ YAYIN DANIfiMA KURULU Adnan NAS, Ahmet EROL Ahmet ERYILMAZ, Ayflen TOPAY Beflir ÖZMEN, Bülent TARHAN Bülent fienver, Bülent ÜSTÜNEL Cansen BAfiARAN, Prof. Dr.Ersin GÜRED N Fatih DURAL, Filiz YÜCESOY, Giovanni GROSSI Hüseyin ÖZER, Jean-Pierre GARITTE Kaya TURHANO LU, Mehmet MAÇ Prof. Dr. Melih ERDO AN Doç. Dr. Metin Ercan, Mehtap NUMANO LU, Mustafa ÖZYÜREK Prof. Dr. Nejat BOZKURT, Neil COWAN Doç. Dr. Suat TEKER Dr. U ur TANDO AN, Veysi SEV Zafer KARAKULAK LET fi M ADRES Emekli Subayevleri Müflir Dervifl brahim Sokak 1. Blok No: 6 D: 16 Esentepe / stanbul Tel: Faks: E-posta: Y ll k Abone Bedeli: 30 YTL KDV dahildir. Yak n Plan Halil Cantekin Fortis Bank ç Denetim Uygulamalar Stefano Perazzini Koç Finansal Hizmetler ç Denetim Uygulamalar Yans ma I. Kamu ç Denetim Konferans Parmak zi Tanol Türko lu Bilgi Toplumu... Ama Nas l? YAPIM Rota Yay n Yap m Tan t m Ticaret Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sk. No: 1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: E-Posta: YAYIN TÜRÜ Yayg n Süreli Yay n BASKI TAR H Mart 2006 BASKI ve C LT TOR Ofset San.ve Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Cad. No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-Posta: Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i taraf ndan üç ayda bir yay mlan r. Yaz lar n fikri sorumlulu u yazarlar na aittir. Çizgi Ötesi Ali Kamil Uzun De er Yaratan Denetim Pano (The Institute of Internal Auditors Chairman s Special Recognition Award) (The Institute of Internal Auditors Publication Contest Newsletter Category) Özet/Summary Dikkenar (The Institute of Internal Auditors Membership Competition)

3 6 7 Kamu Y ö n e t i m i n i n De iflen Yüzü: ç Denetim 22 Aral k 2005 tarihinde Ankara da yap lan I. Kamu İç Denetim Konferansı n n Kamu Yönetiminin De iflen Yüzü: ç Denetim paneli Dergimizin Aysberg konusunu oluflturuyor. Oturum baflkanl n ç Denetim Koordinasyon Kurulu Baflkan, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü Dr. Hasan Gül ün yapt panelin kat l mc lar, Merkez Bankas ç Denetim Genel Müdürü Çetin Özbek, Türkiye ç Denetim Enstitüsü Kurucu Baflkan Ali Kamil Uzun, Say fltay Baflkanl Genel Sekreter Yard mc s Erol Akbulut ve ç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman n konuflmalar n özet olarak sunuyoruz. Dr. Hasan Gül: Ben sözü programdak i sıralamaya da uygun olarak Çetin Özbek Bey e vermek istiyorum. Çetin Özbek Bey, Türki ye Cumhuri yeti Merke z Bankası nd a İç Denetim Genel Müdürü. TCM B kamuda i ç denetimi n kurumsal olarak yerleştiği i lk yer. Onun i çi n, kendisi ni n tecrübeleri hepimiz için çok önemli. Çetin Özbek: ç denetimden ne anl yoruz? ç denetimin tan m, standartlarda da yer ald flekilde, kurumlar n her türlü etkinli ini denetlemek, gelifltirmek ve kuruma de er katmak amac yla ba ms z ve tarafs z bir flekilde güvence ve dan flmanl k hizmeti vermektir. ç denetçiler, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinli i ve verimlili inin de erlendirilmesi ve gelifltirilmesi için sistematik yaklafl mlar gelifltirerek, kurum amaçlar n n gerçeklefltirilmesine yard mc olur. ç denetçiler olarak, öncelikle bir y ll k denetim plan ç karmam z laz m. Y ll k denetim plan n n oluflturulmas muhtelif aflamalardan oluflur. Öncelikle denetim konular belirlinmeli sonra da bunlar kendi içinde bir önceliklendirmek laz m. Buna da risk de erlendirmesi diyoruz. Riskli alanlara öncelik vererek y ll k denetim plan haz rlan r. Denetim konular belirlendikten sonra bunlar belli bir öncelik s - ras na tabi tutmak laz m; çünkü, iç denetimde flöyle bir uygulama vard r: Denetlemenin s n r yoktur, yani, dolay s yla denetleme de kendi bafl na bir maliyettir, özel sektörde de, kamuda da kaynaklar n z etkin kulanmak zorundas n z. Birinin yapt ifli biri de sürekli denetlerse, o iflin maliyeti iki kat na ç kar. Dolay s yla, neyi denetleyece inizi ve ne ölçüde denetleyece inizin de bir s n r n n ortaya konulmas laz m. Bunun için de bu denetim konular n n bir önceliklendirilmesi laz m ki, elimizdeki s n rl denetçi kayna n yüksek risk içerebilen alanlara do ru yönlendirebilelim. Tabi, sunumun buras nda flunu da söylemek laz m: ç denetimin kendine özgü birtak m kayg lar var. Bu, standartlarda da belli. Bu kayg lardan birisi, her fleyden önce denetlenen departmanlarla ortak çal flmak ve denetledi imiz süreçte bir katma de- er yaratabilmek; çünkü, iç denetimin neticede varmak istedi i nokta, orada ifllerin düzgün gitti ine dair güvence verilmesi oldu u kadar, kurumlar n ifllemlerinde iyilefltirmeler ve gelifltirmeler de sa lanabilmesi. Dolay s yla, bunun için idarelerle de çok yak n çal flmak gerekiyor.denetim konular n n belirlenmesi ve bunun risk de erlendirmesinin yap lmas ndan sonra elimizde kaç tane denetçi varsa, onlar ne kadar denetime ay rabileceksek, onun bir hesab n kitab n yap p bir y ll k denetim plan haline getirmek gerekiyor. Y ll k denetim plan n yapt ktan sonra bu sefer art k s ra bireysel denetimlere geliyor. Bireysel denetimlerin kapsam nda ise, iç kontrol, risk yönetimi ve yönetsel süreçlerin denetimi var. ç kontrolün içerisinde ise yine standartlarda da yer ald flekilde üretilen bilgilerin taml, do rulu u, kurum operasyonlar n n etkinli i ve verimlili i, kurum aktiflerinin korunmas ve mevzuata uyum var. Tabi bireysel denetimin kendi içinde birtak m ifl ak fl da var. Dolay s yla, bunlara dikkat etmek laz m. Denetçi, öncelikle hemen denetledi i departmana gitmemeli, önceden neyi denetleyecekse o konuda bir haz rl k yapmal. Bir soruflturma söz konusu de ilse önceden departmana haber verilmeli, onlar da gereken haz rl klar yapmal lar. lgili süreçler hakk nda bilgi sahibi olunmal hangi mevzuata göre faaliyette bulunuyorlar, temel hedefleri ne, nas l bir insan kayna kadrolar var, mevcut iç kontrolleri neler, bunlarla ilgili bir ön çal flma yap lmal. Departman yöneticileriyle karfl l kl toplant lar yap lmal. Bir iç kontrol analizi yap lmal. Bundan sonra denetim program haz rlanmas aflamas var. Denetçi bir program yapmal ve o programa sad k kalmal. ç kontrolün de uluslararas alanda kendi kurallar var. O kurallara göre bir iç kontrol ortam mevcut mu, onu test etmek gerekiyor. Denetim testi denilen k s m daha önce departmanlarla yap lan görüflmelerde varoldu u söylenen kontrollerin gerçekten iflleyip ifllemedi inin de- erlendirilmesidir. Herhangi bir aksakl k varsa çözüm önerisi gelifltirilmeli. Denetimin sonucunda bir kapan fl toplant s yap larak tüm bulgular yöneticilerce tart fl lmal. Sonras nda öncelikle bir draft rapor yaz larak gönderilmeli, denetlenenlerin görüflleri al nd ktan sonra nihai rapor gönderilmeli. Dr. Hasan Gül: Sözü iç denetim mesl eğine önemli katkıl arı olan Tİ DE Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun a veriyorum. Al i Kamil Uzun: ç denetimin bugün kamuda, böyle bir konferansta konufluluyor olmas, hem ülkemiz ad na hem mesle imiz ad na, bizi çok heyecanland r yor ve gururland r yor y - l nda Türkiye ç Denetim Enstitüsü kurulurken, ülkemizde özel sektör ve kamu sektörü, uluslararas standartlarda mesle imizi icra etmek, yenilikleri yakalamak, onlar ülkemizde uygulamak, de iflen dünyaya ayak uydurmak ve mesle imizle birlikte gerek özel sektör kurulufllar na gerek kamu kurulufllar na ça a uygun katma de- eri sa lamak amac yla yola ç km flt k. On y l önce bir hayali konufluyorduk, bugün ise bir gerçe i burada paylafl yoruz, hatta, paylaflmakla da kalm yoruz, gelece ini flekillendirmek üzere fikirlerimizi paylafl yoruz, tart fl yoruz ve yeni uygulamalar konufluyoruz. Gerçekten bu çok heyecan verici, gurur verici. Di er bir nokta, biz ilk iç denetim kongresini, Türkiye ç Denetim Kongresini 1997 y l nda stanbul da yapm flt k, ikincisini de 1998 y l nda Ankara da yapt k ve Ankara daki kongremizin ana temas da De iflimin Yönetimi ve ç Denetim idi. Bugün, yedi y l sonra, kamuda Kamu Yönetiminin De iflen Yüzü ve ç Denetim konulu, yine konusu de iflim olan bir konferansta birlikteyiz. Bu, gerçekten mutluluk verici. Bir baflka gurur verici nokta, onu da paylaflmaktan geçemeyece im. Biliyorsunuz, kamuda bu de iflimde rehberlik yapan yabanc meslektafllar m z, uzmanlar m z var; ama biz on y l önce bu ülkenin, bu mesle e emek veren kifliler olarak, uluslararas standartlarda bu mesle in, kamuda ve özel sektörde yap lmas için bir giriflimi bafllatm fl olmam z ve bugün, bir on y ll k kurumsal geçmifli olan bir enstitü ile böyle bir sürece destek veriyor olmam z da kendi insan kayna m zla neleri baflarabilece imizi göster-

4 8 9 memiz aç s ndan da gurur verici. Gerçekten, Türk insan, öngörüsü ve zekas ile her türlü de- iflime ayak uydurabilecek bir potansiyele ve güce sahiptir. Bu bak mdan da eme i geçen herkese teflekkürlerimi sunmak istiyorum. nsan için en önemli de iflim ana rahminde bafll yor. Do um süreci, inan lmaz bir de iflim süreci. Ceninin ana rahminde geliflimi sonucu gerçekleflen do um sürecine bak ld nda, do- an n eflsiz kurallar ile de iflime nas l sahip ç - k laca n göstermesi aç s ndan do um olay n n benzersiz bir örnek oldu unu görüyoruz. Kurumsal yaflamda da de iflim sürecinin do al kurallar n anlamak ve uyum göstermek baflar n n alt n kural n oluflturuyor. De iflime do adan bir baflka örnek olarak da mevsim de iflimlerini gösterebiliriz. Mevsim de- iflimlerinin yafland dönemlerde do an n canl lar üzerindeki etkilerine, çok çarp c sonuçlar na tan k oluyoruz. En çarp c sonuçlardan biri olan ölüm, de iflimin karfl konulamaz oldu unun bir baflka ifadesi oluyor. Do um ile bafllayan yaflam her soluk ald m z saniye ile dünyada bir de iflimi ifade ediyor. De iflim yaflamda süreklili in bir ifadesidir. De iflim ve yaflam üzerine bir baflka ifade ise, yaflamdaki en büyük tehlikenin hiç risk almamak oldu udur. Hiç düflündünüz mü? Gülmenin aptal görünme riski oldu unu, a laman n duygusal görünme riskinin bulundu unu. Birine el uzatman n, gerçek benli ini aç a vurma riski tafl d n. Düflünceleri, düflleri herkesin ortas nda anlatman n, onlar kaybetme riski oldu unu. Sevmenin, sevilmeme riski. Yaflaman n, ölme riski. Umut etmenin, umutsuzlu a kap lma riski. Denemenin, baflaramamak riski bulundu unu hiç düflündünüz mü? Düflündü ümüzde görüyoruz ki, yaflamdaki en büyük tehlikenin hiç risk almamak oldu unu görüyoruz. Yaflamak için risk alman n ve de iflimi yaflaman n do al bir gerçek oldu unu görüyoruz. De iflime direndi iniz an de iflim kaç n lmaz hale geliyor. Ya varoluyorsunuz ya da yok oluyorsunuz. fiiddetli de iflimlerin yaflad bu ça da, gelecek ö renenlere miras kal yor. Evet, e er ö renmeye aç ksan z, ö renci olabiliyorsan z gelecek sizinle. Çok fley bilenler ise, kendilerini art k var olmayan bir dünyada yaflamak üzere donanm fl bulurlar. Çok fley bilip, benim de iflimle iliflkim yok diyorsan z, o zaman siz tarih oluyorsunuz, gelecekte yeriniz olmuyor. Demek ki, buradan ç - kan sonuç, her yaflta, her zaman ö renci kalabilmeyi baflarabilmek ve bu flekilde de de iflimi sa layabilmek. Kimimize göre de iflim, gözümüzde büyüttü ümüz bir olay olabiliyor. De iflimi gözünde büyütenler oluyor. Halbuki de iflimin basamaklar son derece basit, tek tek ç kt n zda sizi hedefinize ulaflt rabilecek. Kimilerimiz için köfleyi dönme f rsat olarak de erlendirilebiliyor. O merdivenlere ç kmadan nas l inip bir sonuç elde edebilirim diye. Bu, bir alg lama flekli. Kimilerimiz için de kendimizi ifade etme f rsat olarak; çünkü, hep düflünürünüz, ah bir imkân m olsa da, bana bir f rsat tan salar da, bir fleyleri ifade edebilsem, yapabilsem, uygulayabilsem diye. flte, de iflim böyle bir f rsat, size düflündüklerinizi ifade edece iniz ve uygulayaca n z bir f rsat. Yeni ufuklara ulaflman z, onlara eriflmeniz aç s ndan da bir f rsat. Kurumlar m zdaki de iflim sürecini de böyle yafl yoruz veya de iflimin gerçe i ne kadar net olsa da, e er do ru k lavuzlar m z yoksa, do ru alg layam yorsak, bafl kesik tavuklar gibi çok farkl yönlere de gidebiliyoruz, hedeften flaflabiliyoruz. Kimimiz karamsar davranabiliyor, biz hiçbir fleyi de ifltiremeyiz, bizden hiçbir fley olmaz diyor; kimimiz ise, bunu pozitif alg l yor ve gayret göstermeye devam ediyor. Her fleyden önce de iflimde en önemli özellik, efl uyum sa layamad - n zda, tak m oyunu oynayamad n z takdirde de basit bir sonucu bile gerçeklefltirme imkân ndan yoksun oluyorsunuz. De iflimde bir baflka risk ise, hedef olma riskiniz var, yaln zl k riskiniz var; fakat, yar nlarda var olmak için yaflamak zorunda oldu unuz bir süreç. De iflimi baflar ya götürecek iki önemli nokta var; biri yetkinlikleriniz, ötekide motivasyonunuz. Onun için yetkinlikler ve motivasyon de iflimi baflar - ya götürecek önemli unsurlar n bafl nda geliyor. K saca de iflim üzerine, yapt m z ufuk turundan sonra, kamu yönetiminde de iflim üzerine görüfllerimi paylaflmak istiyorum. Kamu yönetimini, bugün 21 inci yüzy lda befl temel konu ilgilendiriyor. Bunlardan biri, hepimizin bildi i güvenlik ve savunma; çünkü, kamunun yurttafl - na temel görevlerinden biri. kincisi, hükümetin performans ; çünkü, güvenlik ve savunmada do ru dengenin kurulmas önem tafl yor. Hükümetin performans nda iyi bir ticarî iflletmeden de daha fazla bir performans bekleniyor ve kamu yönetiminde hesap verebilir olmak, daha yüksek standartlarda bunu gerçeklefltirebilmek, art k 21 inci yüzy l n de iflmez ihtiyac. Sa l k De iflime direndi iniz an de iflim kaç n lmaz hale geliyor. Ya varoluyorsunuz ya da yok oluyorsunuz. ve refah, yafllanan nüfusun yaratt zorluklara karfl yine kamunun yurttafl na karfl öncelikleri aras nda yer al yor. Bir baflka önemli nokta ise yenilikçi ortakl k anlay fl, kamunun art k her fleyi tek bafl na de il, ortaklar yla çözüm getirmesi öngörülüyor. yi yönetilen hizmetlerle daha fazla de er yaratmak, bugün 21 inci yüzy l n kamu yönetiminde hükümetlerin, kamu kurulufllar n n öncelikleri aras nda yer al yor. Kamu yönetiminin gündeminde olan temel konular ayr ayr de erlendirecek olursak; güvenlik ve savunma konular nda, hükümet kurulufllar, kamu kurulufllar, yarg ve özel sektör aras nda bir paylafl m ve iflbirli i yoksa, güvenlik bilgilerinin ziyan olma riski var; çünkü, koordinasyon problemleri, güvenlik plan na acil tepkileri süresinde verememek çok kritik kararlar almakta kamu yönetimini geciktirebiliyor. Bu nedenle, ulusal güvenlikten hükümet, kamu sorumlu olmakla birlikte, bir ülkenin kritik altyap s n n da ço u özel teflebbüsün elinde oldu unu dikkate ald m zda, kamu ve özel sektör aras nda iflbirli i olmad takdirde kapsaml bir güvenlik sa lamak mümkün olamayacakt r. Bu nedenle, kamu kurumlar, resmî kurulufllar, geleneksel kendi kendilerine çal flma, ba ms z çal flma al flkanl klar n n yan s ra, onu aflarak bilgi paylafl m n ve iflbirli ini engelleyen unsurlar ortadan kald r p, bu gelenekçi tutumlar n afl p, iflbirli ine aç k stratejiler gelifltirmek zorunda. So uk savafl teknolojisi dijital dünyay yaratm fl. fiimdi, güvenlik teknolojisinin de iyi yönlendirilmesi durumunda bilgi toplumu aç - s ndan olumlu bir etki yaratabilece inden konufluluyor. flte, kamunun bu temel savunma ve güvenlik hizmetini gerçeklefltirirken özel dinamikleri de içine almas, böyle bir f rsat n yarat lmas aç s ndan önem tafl yor. Bu konuda önerilen baflar stratejileri de, ifade etti im gibi, paylaflma ve iflbirli idir. Paylaflarak, iflbirli i yaparak ülke olarak sahip olunan tüm kaynaklardan azamî flekilde yararlan lmas öneriliyor. Bu konuda ortam yarat lmas n ve ticarî ilkeleri de kullanarak katma de er yarat lmas n ve ortak faydan n art r lmas önerilen stratejiler aras nda. Hükümet performans yla ilgili ise, 21. yüzy l n yurttafl, hükümetlerin iyi bir ticarî iflletmeden de öte bir baflar getiren bir performans bekliyor. Yurttafl odakl hizmet, art k kamu yönetiminin öncelikleri aras nda geliyor. Hükümetlerin, kamu kurulufllar n n performanslar n ölçerek aç klamak ve paylaflmak durumunda olmalar isteniyor. Rekabet yoluyla geliflmeden bahsediliyor. Rekabet yoluyla geliflme nas l olacak? Kamu, tek bafl na oldu u için, tek sa lay c olma pozisyonunda oldu u için, ço unlukla bunu bir mesuliyet olarak alg l yor ve as l ihtiyaçlar ndan uzaklaflarak, bürokrasi ve verimsizli in çark na kap l yor. Kamuda ifl yapmamak bir sorumluluk getirmiyor; ama ifl yapt n z takdirde sorumlu duruma düflüyorsunuz. Risk almamak için hizmetten kaç n yorsunuz ve o yüzden de amac n zdan uzaklafl yorsunuz, hizmet veremez hale geliyorsunuz ve hizmet verdi iniz alanda daha düflük maliyette, hatta daha yüksek kalitede hizmet veren özel kurulufllar varken, ana faaliyetinizin d fl ndaki yan faaliyetlerinizi de kendi üzerinizde toplamak bir baflka verimsizlik yarat yor. Burada önerilen, bu yan hizmetleri sizin d fl n zda bunu kendi ölçe inde verimli ve kaliteli yapan kurulufllarla paylaflman z ve onlar n da kendi aralar ndaki rekabetinden yararlanarak daha ucuz ve kaliteli hizmeti yurttafla götürülmesini sa laman z. Bir baflka nokta da, kamuda gerçekten çok verimli, ak ll çal flkan insan kayna olmas na karfl n, teflvik ve motivasyon faktörlerinin olmamas nedeniyle bu insan gücünden yararlanamama ve verimsiz kalma riskidir. Panelimizin konusunu oluflturan kamuda iç denetim projesini örnek alacak olursak; kamuda bir de iflimin ifadesi olan iç denetim projesini hayata geçirdi- inizde mükafat n z ne olacak? Var olan düzenimizi ve al flkanl klar m zdan vazgeçece iz ve biz yeni bir ortama girece iz; bilmedi imiz bir alana, tünele girece iz ve orada çeflitli risklerle karfl laflaca z ve bir de yeni fleyler yapaca m z için belki de hesap verece iz, hesap sorulacak, bir sürü de s k nt yla karfl karfl ya kalaca z. Bizi ne teflvik ediyor, ne motive ediyor. flte, bu, flu anda sorgulanan, kamu yönetimi aç s ndan sor-

5 10 11 gulanan, hükümet performans aç s ndan önemli konular n bafl nda geliyor. Kamu yönetiminin bir baflka özelli i de kendini pazarlama al flkanl, ifade etme al flkanl yok. Bunlar, kamuya ters geliyor, yanl fl anlafl - l yor. Halbuki burada, hizmet verdi iniz yurttafla, potansiyelinizin ne oldu unu, yetkinli inizin ne oldu unu, ne tür hizmetler ve imkânlar sa layabilece inizi anlatman z gerekiyor ki, o hizmetlerden yararlan ls n ve kullan ls n. Dünya bunlar konufluyor, biz de konufluyoruz tabi. fiimdi, bu konuda da önerilen baflar stratejileri, genel hedef ve ihtiyaçlar n uyumu, yan hizmetlerin özellefltirilmesi, performans sistemi ve yenilikçili i teflvik, kamu yönetiminde performans yönetimi çok önem tafl yor. Yenilikçili e ve yarat c l a destek verecek bir performans sistemi, ifl ve çözüm ortakl klar yla iflbirli i, yeni hizmetlerin tan t lmas ve bu konuda da iyi uygulama örneklerinin de kamuoyuyla paylafl lmas. Kamu yönetiminde bir baflka temel konu ise, hesap verebilir olmak, denetlenebilir olmak. Halbuki biz bugüne kadar kamu idareleri, yurttafl na hesap vermez diye bilirdik ve onlar n ifline kar fl lmaz olarak düflünürdük; ama, art k 21 inci yüzy lda fleffafl k ve yurttafla karfl sorumluluk, kamu idarelerinin temel konular n oluflturuyor. Çünkü, kamu kimin kaynaklar n kullan yor? Bu ülkenin kaynaklar ndan sorumlu. Bu nedenle, ilk baflta hesap verebilir bir kamu yönetimi düzenini kurmakta örnek olmak ve çok de iflik kesimlerin de bir arada yönetilmesine uygun stratejileri yaratmak kamunun sorumluluklar aras nda gösteriliyor. Bu nedenle kontrolü sa lamas, riski yönetmesi ve kendisine emanet edilmifl fon ve kaynaklar n en yüksek ahlakî standartlarda, dürüstlük kurallar içerisinde, tarafs z bir flekilde kullan lmas, hatta, daha da öte profesyonel ve yüksek standartlarda kontrol edilmesi sorumlulu u gündeme geliyor. Bu yüzden, aç kl k ve fleffafl k, halka güven telkin etmekte oldu u için de, hele ça m z n en h zl iletiflim arac internetin de varl n düflünürsek, bilgiyi paylaflmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek ve sonuç odakl bir yaklafl mla paylaflmak durumunday z. Burada da fleffaf bütçe süreci, tarafs z karar alma süreci, stratejik hedeflere uygun performans ölçümü ve tahakkuk esasl muhasebe sistemi önerilen stratejiler aras nda ki, flu anda da zaten kamu yönetimi tahakkuk esasl bir sistemi gündeme getiriyor, performans bazl bir bütçe sistemi konufluluyor ve uygulamas bafllat l yor. Bu da, gerçekten kamu yönetimi ad na önemli bir ad m. Nüfus yafllan yor. Asl nda, Avrupa n n en genç nüfusuna sahip ülkemiz bile yafllan yor. Bunun sonucu, sa l k harcamalar art yor. Emeklilik programlar iflas noktas na geliyor ve her fleyden önce nitelikli personel bulmakta s k nt lar var ve bu ülke düzeyinde di er ülkelerle rekabetinizi olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, koordinasyon bu tür hizmetlerde önem tafl yor. Dünyada bu konuda çeflitli projeler üretiliyor. Bizim ülkemizde de bunlar tart fl l yor ve bu konuda da yürütülen projeler var. Teflvik ve reform programlar da, bunlar n reçetesi olarak öngörülüyor. Son olarak da, yenilikçi ortakl klar dedi imiz kamu yönetimi ana hizmet konular ile yan hizmet konular n n düzenlenmesi üzerinde durmak istiyorum. Kamu, sa l k, güvenlik, e itim d fl ndaki di er konularda özel sektörün dinamizminden, rekabetçili inden yararlanarak, yurttafl na daha iyi hizmeti sa lamay koordine edebilen bir misyon üstlenmek zorunda. Burada art k ifli üreten de il, onu gözeten, kontrol eden ve o hizmetin daha ucuz ve kaliteli, kendi özel kurumlar ndan al narak daha iyi bir flekilde verilmesini garanti alt na almak art k kamu yönetiminin sorumlulu u haline geliyor ve d fl kaynak kullan m n ise üzerinden baz sorumluluklar atmak olarak de il, kendi süreçlerini gözden geçirip, iyilefltirme arac olarak kullanmas öneriliyor. Aktard m, kurtuldum de il, aktard - n z hizmetlerin tedarikçisi olan d fl kaynaklardan yararlanarak, onlar n yarat c l ndan, metodolojisinden, teknolojisinden yararlanarak kendi süreçlerinizi de iyilefltirmeniz ve etkin bir liderlik yapabilmeniz, daha sonra bu d fl kayna- n entegrasyonu konusunda da bir rol üstlenmeniz. Bu konuda da, etkin d fl kaynak kullan - m, süreçlerin iyilefltirilmesi, tedarikçilerin yönetilmesi konusunda da önerilen stratejiler var. Bu çerçevede bakt m zda, yeni kamu yönetimi anlay fl n n 21 inci yüzy lda hedefi, Yurttafl Odakl olmak olarak öngörülüyor. fieffaf ve aç k, bilgiyi paylaflan, hesap verebilen, denetlenebilir, ülkenin tüm kaynaklar yla iflbirli i yapabilen, onlar kullanabilen ve onlar kendi süreçlerini iyilefltirme ad na kullanabilen, rekabete aç k, verimlilik, yerindelik ve performansa aç k, katma de er yaratan, risk yönetimi anlay fl n n yerleflti i ve örnek olman n da hedef al nd bir kamu yönetimi anlay fl geliyor. Bu anlay fl n uygulama güvencesi nas l sa lanacak? flte bunun sigortas ve güvencesi ç Denetim olacakt r. E er, kamu kurum ve kurulufllar, performans odakl, hesap verebilir ve kendi kendini yöneten özerk kurulufllar olarak faaliyet göstereceklerse, bunun iç denetim faaliyetiyle desteklenmesi, güvence alt na al nmas gerekiyor. Zaten, iç denetimin de tan m ve de iflen rolüne bakt m zda görüyoruz ki, ifllem odakl yap - dan stratejik ak l ortakl na giden, dan flmanl - a giden süreç odakl bir yap ya de iflim gösterdi ini görüyoruz. Geçmiflte mevcudu sürdürme, iflin do ru yap lmas denetimin konusuyken, bugün mevcudu gelifltirme do ru iflin yap lmas iç denetimin, konusu haline geliyor. Bu, çok önemli bir fark. flin do ru yap lmas m, do ru iflin yap lmas m? Mevzuata uygun olmak, o kaynaklar n do ru kullan ld, yerinde kullan ld anlam na gelmiyor. E er do ru ifli yapm - yorsan z, burada bir kaynak israf yla karfl karfl - ya oldu unuz söylenebilir. Bu nedenle birey ve hata odakl bir yap dan süreç odakl de iflime aç k bir denetim yaklafl m, yani reaktif olmaktan proaktif olaca m z bir yaklafl m. Bugüne kadar ki klasik denetim yaklafl m, asl nda bir otopsi yaklafl m. Kadavraya yat r yoruz, olmufl, bitmifl ile u rafl yoruz. Yapacak bir fley yok, olan olmufl. Halbuki flimdi bizden beklenen, önleyici hekim olmam z. Yani, hasta olmadan, problem yaflanmadan önlemek, suiistimalin önüne geçmek. Yoksa, suiistimal olup, soruflturma rekorlar k rmam z, bize katma de er olarak bir fley katm yor. Önemli olan, soruflturmaya mahal b rakmayacak sistemleri gözeten ve onlar kontrol eden bir ifllev yerine getirebilmemiz; iflte, beklenen katma de er de bu. Bu nedenle de, art k iç denetimin tan m da, bir kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara de er katmak amac yla gelifltirilen, gerçeklefltirilen ba ms z, tarafs z güvence ve dan flmanl k faaliyeti olarak, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinden sorumlu olan bir tan m. ç Denetçiler olarak çok ciddi bir sorumluluk üstleniyoruz. Bu nedenle, iç denetime yat r m yap lmas, e itim olarak, insan kayna olarak en seçkin ve yetkin insanlarla bu faaliyetin oluflturulmas ve onlar n sürekli e itilmesi çok ama çok önem tafl yor. Çünkü, güvence vereceksiniz, ak l orta olacaks n z, dan flmanl k yapacaks n z. ddial olacak bir misyondan, bir rolden söz ediyoruz. Kurumlar n üst yöneticilerinin do ru ve etkin iç denetim hizmeti alabilmesi için hem iç denetimin ifllevi hakk nda yeterli bilgiye sahip olmas, hem de insan kayna, e itim ve teknoloji olarak iç denetime yat r m yapmas gerekiyor. Kamu yönetimi de ifliyor, yeni bir hizmet anlay fl geliyor. Kamu hizmetini yöneten yöneticiler olarak da, kurumlar m zda organizasyonel de iflime aç k olmal y z. ç Denetimin kurum içi rolleri ve katk lar n de- erlendirdi imizde; süreç iyilefltirme konusunda rolü oldu unu görüyoruz. Çünkü, kurum içerisindeki faaliyetleri gözeterek, gözlemleyerek, eksiklikleri, noksanl klar belirliyor ve bunlar n iyilefltirilmesi konusunda öneriler getiriyorsunuz. nsan kayna n n geliflimi olarak, iç denetim departmanlar, ayn zamanda bir yönetici fidanl olarak hep de erlendirilmifltir. Gerek kamuda, gerek özel sektörde; insan kayna- n n bu kadar güzel geliflti i, olmas gerekene göre geliflti i baflka bir alan yok. Performans ve verimlilik yönetimi ve her fleyden önce iç iletiflim ad na önemli bir görev üstleniyoruz; çünkü, mobil olarak faaliyet gösterdi imiz için, kurum ve kurulufllar n her biriminde, her flubesinde faaliyet gösterdi imiz için, kurum için yukar dan afla ya, afla dan yukar ya do ru iletiflimin, sa l kl iletiflimin sa lanmas konusunda da iç denetim önemli bir role, avantaja sahip. Bu özellikleri ile yönetimin, kurum üst yönetiminin iç denetimi etkili kullanmas halinde, kurum hizmetlerinin daha iyi olmas aç s ndan büyük bir avantaj sa lamas mümkün. Ö renen organizasyona katk sa l yoruz. En iyi uygulamalar yerinde de erlendirme ve k yaslama imkân ile iç denetim, kurum içi benchmark f rsat sa l - yor; çünkü, o kurum ve kuruluflun flube ve teflkilat n dolaflt n zda, iyi bir uygulamay bir baflka yere transfer etme, tafl ma, örnek gösterme imkân na sahipsiniz ve tabi ki, katma de er sa l yorsunuz. K saca, bu özellikleriyle iç denetim, bir kurumda de iflimin öncü rolünü üstlenebilecek, onu tetikleyebilecek, ona destek ve-

6 12 13 rebilecek bir role sahip. Bu aç klamalardan sonra, de iflim yönetiminde baflar faktörleri üzerine görüfllerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle de iflim yönetiminde rolü olan faktörleri de erlendirelim. nsan kayna ve iletiflimin rolü, de iflimin tüm organizasyonca do ru alg lanmas ve sahiplenilmesi aç s ndan çok önemlidir. Kurum kültürünün buna müsait olup olmamas ve her fleyden önce de- ifltirmeyi sa layabilecek bir de iflim enerjisine sahip misiniz? Bu konuda motivasyonunuz yeterli mi? Çat flmalar yönetebilecek becerilerde misiniz? Süreçleri denetleyebiliyor musunuz? Araflt rma, gelifltirme enerjiniz, faaliyet etkinli iniz nas l ve bu konuda do ru dan flmanlarla bir arada m s n z? Bu faktörlerin yan s ra de iflimin temel aktörü olan insan, kurumdaki süreçler, teknoloji ve metodolojiniz ile de iflimi bafllatman z tek bafl na yeterli olacak m? Bu sorunun karfl l de iflimin çok kritik bir baflar faktörünü gündeme getiriyor. Bu faktör nanç t r. E er inanm yorsan z, inanc n z yoksa, o zaman de iflimden söz etmek mümkün de il. Asl nda, bir akrostifl yaparak ifade edersek, de iflimin S- T M ini, nsan, Süreç, Teknoloji, nanç ve Metodoloji oluflturmaktad r. Burada, iki faktör, insan ve inanç çok kritik role sahip. De iflimin yönetiminde kritik baflar faktörleri olarak insan ve inanc belirtebiliriz. De iflime inanan insanlar olmad takdirde, metodolojiniz, teknolojiniz, süreçler tek bafl na sizi bir sonuca götürmez. De iflime inanmak ise onun faydas n görmekle, faydas n alg lamakla sa lanabilir. De iflime inanan insanlar olmad takdirde, m e t o d o l o j i n i z, teknolojiniz, süreçler tek bafl na sizi bir sonuca götürmez. De iflime inanmak ise onun faydas n görmekle, faydas n alg lamakla sa lanabilir. Bu de erlendirmeler sonras de iflim sürecinde baflar için neler yapabiliriz, neler önerebiliriz? Öncelikle de iflim süreci bafll yorsa, üst yönetim ve çal flanlar n iletiflim ve paylafl m platformunu sa lamak gerekiyor. Bugün, burada birlikte oldu umuz bu platform, bu anlamda önemli bir platform. Onun için kutlamak gerekiyor bu organizasyonda eme i geçenleri; çünkü, de iflimin konusu olan kamu yönetiminin üst yönetimiyle ve bu konunun çal flanlar yla birlikte biz, neyi de ifltirece iz, niçin de iflece- iz onu konufluyoruz. Bu ve benzeri toplant lar sürdürmek laz m. Birinci kamu iç denetim konferans n gerçeklefltirmemiz, ikinci ve üçüncünün de taahhüt edildi i anlam na geliyor. Ben, bunu de iflime inanc n ifadesi olarak de- erlendiriyorum. Dile im flu ki; ikinci konferansta biz, baflar öykülerimizi paylaflal m, en iyi uygulama örneklerini paylaflal m. O halde ikinci konferans n temas n da Kamuda iç denetim ve iyi uygulama örneklerinin paylafl lmas olarak ifade edebiliriz. Di er bir önerimiz, süreç bafllarken analiz yap lmas d r. Böyle bir sürece bafllad m zda güçlü, zay f yönlerimiz, bizi tehdit eden faktörler ve f rsatlar ve bu çerçevede yol haritam z n haz rlan yor olmas gerekir. Do ru ifl ve çözüm ortaklar yla beraber olmak zorunday z; çünkü, bilgi ve deneyimleriyle, yetkinlikleriyle, araç ve teknikleriyle bize katk da bulunacaklar. Bu konuda, gerçekten hassas olmam z laz m. Do ru kurum ve kurulufllarla, do ru çözüm ortaklar yla, ifli bu olan çözüm ortaklar yla çal flmam z gerekiyor. Ortak fayda sa lamak, kamu d fl kaynak kullan m n ve kat l m n da teflvik etmek. Bugün, Türkiye ç Denetim Enstitüsü ile birlikte bu etkinli in gerçeklefltirilmesi, konunun uzman yerli ve yabanc meslektafllar m z n burada olmas kamu d fl kaynaklar n n kullan m na güzel bir örnek teflkil ediyor. Bu anlamda bu tür iflbirlikleri artarak devam etmeli. Çünkü, bu ülke hepimizin, bu kaynaklar ülkemizin, kamu yönetiminden iyi hizmeti almak hepimizin beklentisi ise, kamu yönetimine yard mc olmal y z, yan nda yer almal y z. Görüfl ve önerilerim olarak de iflim sürecinde baflar lar n paylafl m n n önemine de inerek sözlerimi bitirece im. Önerimi somut olarak aktarmak ve bu konferans n bir ç kt s olacak bir hedef göstermek istiyorum y l nda Uluslararas ç Denetim Konferans Hollanda n n baflkenti Amsterdam da yap lacak. Ülkemize yak n bir noktada, Avrupa da yap lacak olan bu konferans baflar lar m z n paylafl m için bir f rsat olarak öngörüp kamu yönetiminin de iflen yüzü iç denetim ile ilgili proje sonuçlar n n uluslararas platformda paylafl lmas n hedeflemeliyiz. Türkiye deki insan kayna n n bunu baflarabilece ine inan yorum. Buna hepimizin inanmas laz m. Kamudaki denetim gelene i bunu baflarabilecek imkâna sahip, derinli e sahip. Ülkemizdeki varolan kurumsal kaynaklar, insan, teknoloji ve bilgi birikimi ile baflarma potansiyeline sahibiz. Meslek sevgimiz ve inanc - m zla bu de iflimi birlikte baflarmak ve örnek olmak için baflar lar diliyorum. Dr. Hasan Gül: Ali Kâmil Uzun Beye çok teşekkür edi yoru z. Kendisine has üslubuyla, her şeyi o kadar güzel ortaya koydu ki, çok fazla il ave edilecek bir husus da kalm adı. Kendisi nin ortaya koyduğu hedefl er bizl er i heyecanlandırdı. Umarız, söyledikl er ini hep beraber gerçekl eştir i- riz. Kendisine tekr ar teşekkür ediyorum. Erol Bey e sözü vermeden önce baz katk larda bulunmak istiyorum. fiimdi, iç denetim-d fl denetim iliflkisi, gerçekten iç denetim sisteminin baflar l çal flmas için, iç denetimin baflar l olmas için olmazsa olmaz flartlardan birisi, iç denetimle d fl denetim aras nda sa l kl bir iliflkinin olmas. Bize, ço u yerde flöyle bir elefltiri yöneltilir, muhtemelen sizin akl n zda da olabilir. Ben, bafltan o konuya da de inmek istiyorum. Söylenen fley genelde fludur: flte, müfettifller bakana ba l d r, üçlü kararnameyle atan rlar. Ona ra men, baz müfettifl raporlar flüpheliyken, yani, tarafl oldu u konusunda, iflte üst yöneticiye, yani, müsteflara ba l olan bir iç denetçinin yazaca raporun tarafs z oldu unun, objektif oldu unun ve herhangi bir art düflünceyi yans tmad n n, do ruyu ortaya koydu unun garantisi ne olacak? Yani, en çok sorulan sorulardan birisi bu. Tabi orada flöyle bir düflünce var: Bu soru soruldu u zaman zannediliyor ki, bu iç denetim raporu, kurumun içinde kalacak, baflka hiçbir fley olmayacak, sonuçta e er bu raporda yans t lmam flsa, bir olay, bu rapora konmam flsa sanki o olay kapat lm fl olacak gibi bir düflünce var. Burada, asl nda bunu önlemek için, mevcut iç denetim sisteminde birkaç tane emniyet sübab var diyelim. Bunlardan bir tanesi, zaten, biz, ç Denetim Koordinasyon Kurulu olarak iç denetim birimlerinde kalite güvence sistemi kurarak, bu iç denetim birimlerini belli periyotlarla kendisinden beklenen kalitede bu iç denetim faaliyetini yürütüyor mu, yürütmüyor mu diye onun denetimi söz konusu olacak. Bir kere bu iç denetim birimleri ç Denetim Koordinasyon Kurulunun koydu u standartlar geçmifl olmas laz m. Di er ikinci emniyet sübab ise diyelim, belki bu çok daha önemli, d fl denetim. Yani, iç denetimde e er bir olay atlanm flsa, yanl fl ortaya konmuflsa, kapat lm flsa diyelim, bunun bir de d fl denetim yönü var. Sonuçta, e er iç denetim raporlar, iç denetimde ortaya konulan hususlar d fl denetimin testinden geçemiyorsa, bu demektir ki, oradaki iç denetim de baflar l çal flm yor. Yani, o aç dan bu çok önemli bir konu ve bize sürekli sorulan bir husus oldu u için, Erol Bey sunumuna bafllamadan önce hat rlatma gere ini duydum. D fl denetimin böyle çok önemli bir fonksiyonu var. Bu, flunu da gerektiriyor tabi: D fl denetiminde kendisinden beklenen bu emniyet sübab olma yeterli ine tabi sahip olmas gerekiyor. Bu kapsamda, sizlerin de bildi i üzere, Say fltay Kanunumuz da flu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda görüflülüyor. Yani, yeni sistemin gere i Say fltay Kanununda da gerekli de ifliklikler yap l yor, onun çal flmalar devam ediyor. Muhtemelen, Erol Bey bunun ayr nt lar n da bizlere sunacak, biz de bu flekilde birinci a zdan yeni kanunumuzun temel nitelikleri nelerdir onun hakk nda bilgi sahibi olaca z. Sözü daha fazla uzatmadan Erol Beye veriyorum. Erol Akbulut: fiimdi, direkt Say fltay Kanun Teklifinden bafllayay m; çünkü, k sa bir süre sonra bu, inflallah tabi, kanunlaflacak ve dolay - s yla d fl denetim de bundan böyle yeni boyutlar yla, yeni kamu malî yönetim anlay fl na uygun olarak bu sistemi denetlemek üzere yürürlü e girecek. fiimdi, eskisinden hiç bahsetmeden yeni Say fltay Kanunu Teklifinin ne getiriyor sorusuna, tabi ana bafll klar itibariyle, burada hepsinden bahsetme flans na sahip de iliz; ama, burada bahsedece im hususlar, flüphesiz ki, en önemli konular. Her fleyden önce d fl denetim, Say fltay yahut da flöyle de söyleyebiliriz buna: Biz, malî literatürde, daha do rusu d fl denetim camias nda bütçe hakk n n kullan lmas noktas nda bütün kamu kaynaklar ve fonlar n n d fl denetim taraf ndan, yani Say fltay taraf ndan denetlenmesi esas vard r. Zira, milletin paras, netice itibariyle onun

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı