KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL"

Transkript

1 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme biliminin konusu ve diğer bilimlerle olan ilişkisi, işletme, teşebbüs, müteşebbis ve yönetici kavramları, maliyet giderleri, prodüktivite, iktisadilik ve rantabilite kavramları, kapasite ve kapasite çeşitleri, kuruluş yerinin belirlenmesi, hukuki organizasyon ve iç organizasyon, komuta, kurmay ve fonksiyonel yetki ilişkileri. GENEL MUHASEBE I (3 0 3) (AKTS: 6) (Financial Accounting I) Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede kullanılan belgeler ve fişler, muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplanması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defterler, tekdüzen hesap planının açıklanması, nakit hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, mal hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, senet hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, banka ve çek hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, alacak ve borç hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi. İŞLETME MATEMATİĞİ I (2 0 2) (AKTS: 5) (Business Mathematics I) Matematiğin Temel Kavramları ve Cebir, Permütasyon ve Kombinasyon, Kümeler, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyon Çeşitleri: Doğrusal fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Doğrusal olmayan fonksiyonlar, Üstel Fonksiyonlar, Diziler ve Seriler, Limit ve Süreklilik. HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2 2 2) (AKTS: 5) (Basıc Concepts of Law) Toplumsal Davranış Kuralları, Hukuk Kuralının tanımı, nitelikleri, yapısı, Hukuk kavramının anlamı, Yaptırım Kavramı, yaptırım türleri görünüm şekilleri, hukuk sistemleri, Hukuk Sitemi: Kavram, Kamu Hukuku- Özel Hukuk Ayrımı. Kamu Hukukunun Dalları, Anayasa Hukukuna ilişkin kavramlar : Anayasa Kavramı, Türleri, Türk Anayasasının Temel İlkeleri, Temel Hak ve Özgülükler, Türk Anayasasına Göre Devlet Organları İdare Hukuku; İdare Hukukunun Temel Konuları Ceza Hukuku, Yargılama Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Vergi Hukuku Karma nitelikteki hukuk dalları: İş Hukuku, İletişim Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Özel Hukukun Dalları : Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Hukukun Kaynakları, Haklar: Tanım, türleri, Kişiler: Kişi Türleri, Gerçek kişiler- Tüzel Kişiler İKTİSADA GİRİŞ (3 3 3) (AKTS: 5) (Introduction to Economics) İktisadın Temel İlkeleri, İktisatçı Nasıl Düşünür? (Makro-Mikro Ekonomi, Model ve Varsayımlar), Arz ve Talep (Piyasa ve Rekabet, Talep, Arz, Piyasa Dengesi), Esneklik (Talep Esnekliği, Arz Esnekliği, Örnekler), Arz, Talep ve Kamu Politikaları ( Fiyat Kontrolleri, Vergiler), Piyasalar ve Ekonomik Refah (Tüketici Ve Üretici Rantı, Piyasa Etkinliği),

2 Tüketici Tercih Teorisi (Bütçe, Tercihler ve Optimizasyon, Bireysel ve Piyasa Talepleri), Üretim Maliyetleri (Maliyet Kavramı ve Çeşitleri, Kısa ve Uzun Dönem), Tam Rekabet Piyasası ( Kar Maksimizasyon Kuralları) ve Monopol (Tanımı, Üretim ve Fiyat Kararları, Sosyal Maliyeti, Fiyat Farklılaştırması), Oligopol ve Monopolcu Rekabet (Örnekler ve Kamu Politikaları, Monopolcu Rekabet), Faktör Piyasaları (İşgücü Arz ve Talebi, Diğer Faktörler), Piyasa Başarısızlığı ( Dışsallıklar, Kamusal Mallar, Kamu Ortak Kaynakları), Bölüşüm teorisi: üretim faktörleri fiyat analizi, Gelir dağılımı ve Yoksulluk sorunu. Türk Dili-I (2 0 2) (AKTS: 2) (Turkısh Language I) Dil Nedir? Dilin Özellikleri, Dil kültür Münasebeti ve Kültür Hakkında Bilgiler, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma durumu, Dil bilgisinin bölümleri, Ses bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) (AKTS: 2) (Hıstory Of Ataturk s Prıncıples And Reforms I) Kavramlar ve Osmanlı Yenileşmesi, Avrupa Gelişmeleri, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilalı, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki, 2. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşının Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Milli Mücadele Hazırlık Dönemi. İKİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business II) İşletmenin amaçları-ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırması. İşletmenin kuruluşu (örnek fizibilite etüdü). İşletmenin maliyetleri; İşletmenin gelirleri İşletmenin performansı. İşletme Fonksiyonları; Yönetim fonksiyonu Tedarik fonksiyonu, Üretim fonksiyonu.pazarlama fonksiyonu.finansman fonksiyonu.muhasebe fonksiyonu.insan kaynakları yönetimi; Halkla ilişkiler fonksiyonu; Araştırma-Geliştirme fonksiyonu. GENEL MUHASEBE II (3 0 3) (AKTS: 6) (Financial Accounting II) Duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar ve amortisman ayırma yöntemleri ile muhasebeleştirilmesi, mali borç ve ticari borç ayrımı ile hareketlerinin izlenmesi, gelir tablosu hesaplarının muhasebe kayıtlarında izlenmesi, KDV muhasebe işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme kayıtları, mizanlar, yardımcı hesaplar, bilanço esasına göre tutulacak defterlerde tekdüzen hesap planına göre uygulamalar. İŞLETME MATEMATİĞİ II (2 0 2) (AKTS: 5) (Busıness Mathematıcs II) Türev, Türevin işletme Problemlerine Uygulanması, Kısmi Türev, İntegral, Belirli İntegral, İntegral Uygulamaları, Vektörler, Matrisler, Matrislerin işletme problemlerine uygulanması, Doğrusal programlama, Simpleks Yöntemi, Doğrusal programlama modellerinin işletme problemlerine uygulanması.

3 Borçlar Hukuku (2 2 2) (AKTS 5) (Obligations Law) Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi, Borç kavramı, borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler, Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Tam/Eksik borçlarda sorumluluk (kumar ve bahis borçları, evlenmeye aracılıktan doğan borçlar, ahlaki ödevlerden doğan borçlar, zamanaşımına uğramış borçlar), Hukuki işlemden doğan borçlar, Sözleşme ve kuruluşu, Sözleşmenin geçerlilik koşulları, Sözleşmenin geçersizliği, Temsil, Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması, Haksız fiilden doğan borç,sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, Borçların ifası, borcun yenilenmesi, Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, Takas, Zamanaşımı savunması, İbra, Alacaklı veya borçlu sayısında fazlalık, şarta bağlı borçlar, cezai şart, Alacağın temliki, borcun yüklenmesi. DAVRANIŞ BİLİMİ (3 0 3) (AKTS:5) (Behavioral Science) Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar Bireysel Temel Davranış Modeli. Statü ve rol davranışları. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. Algılama: Algılamanın tanımı, algılamayı etkileyen faktörler Öğrenme: Öğrenmenin tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi. Tutumlar. TÜRK DİLİ-II (2 0 2) (AKTS: 2) (Turkısh Language II) Noktalama işaretleri ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Çekim ekleri ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2 0 2) (AKTS: 2) (Hıstory of Ataturk s Prıncıples And Reforms II) Kongreler, Sivas Kongresi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli, TBMM Dönemi ve Cephelerin Oluşturulması, Lozan Antlaşması, Dış Politika, Atatürk İlkeleri ve İnkılaplar, II. Dünya Savaşı. İŞLETME BÖLÜMÜ 2. SINIF DERS İÇERİKLERİ ÜÇÜNCÜ YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON I (3 0 3) (AKTS:6) (Organization and Management I) Organizasyon türleri Örgüt Kültürü, tanım, kavramsal ve tarihsel bakış açıları Örgüt kültürü türleri Örgütsel gelişim Örgütsel değişim Değişime Direnç Liderlik Lider türleri, örnekleri Büyüme, yenilikçilik, inovasyon 21.yy organizasyonları Kurumsal verimlilik Kurumsal etkinlik İşletmelerde başarı kriterleri

4 İSTATİSTİK-I (3 0 3) (AKTS: 6) (STATISTICS I) İstatistiğin Anlamı, Önemi ve İstatistik ile İlgili Bazı Temel Kavramlar, Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Tablolar ve Grafiklerle Gösterilmesi, Seri Çeşitleri, Merkezi Eğilim Ölçüleri (Duyarlı Ortalamalar), Merkezi Eğilim Ölçüleri (Duyarlı Olmayan Ortalamalar), Değişkenlik Ölçüleri, İhtimaller Hesabı, İhtimal Dağılımları ve Kesikli İhtimal Dağılımları, Sürekli İhtimal Dağılımları, Mekan ve Zaman İndeksleri, Basit ve Bileşik İndeksler. PAZARLAMA İLKELERİ (3 0 3 ) (AKTS :6) (Principles of Marketing) Pazarlamanın diğer ticari işlevler ve çevresel kısıtlarla olan ilişkisi; pazarlama araç ve stratejileri; pazarlama araştırması, satış tahmini, pazarlama hedefleri, hizmetler ve uluslararası pazarlama; pazarlama unsurlarına kısa bir bakış; ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve tanıtım. ENVANTER VE BİLANÇO (3 0 3) (AKTS: 5) (Inventory and Balance Sheet) Temel Kavramlar, dönemsonu işlemleri, envanter türleri, dönen varlıkların envanteri, duran varlıkların envanteri, kısa vadeli yabancı kaynakların envanteri, uzun vadeli yabancı kaynakların envanteri, özkaynakların envanteri, gelir tablosu hesaplarının envanteri, maliyet hesaplarının envanteri, Genel Geçici ve Kesin Mizanın düzenlenmesi, temel mali tabloların düzenlenmesi. YABANCI DİL I (2 2 2) (AKTS 3) (Foreign Language) Nice to Meet You! a. Kişi zamirleri (he, she, they) b. Geniş Zamanda to be fiili c. to be fiili olumlu, olumsuz, soru şekilleri d. İsimler: tekil, çoğul e. Ülkeler ve uyruklar f. Okuma Parçası, How old are you? a. Sayılar b. There is / There are c. Belirteçler: a, an d. İşaret zamirleri: this, that e. Okuma Parçası, I like my family. Do you like...? a. Geniş Zaman b. Geniş Zamanda zaman zarfları c. Sahiplik: Have got / Has got d. Miktar ifadeleri: some, any, no e. Okuma Parçası, How much? How many? a. Sayılabilen ve sayılamayan isimler b. Miktar ifadeleri: a few, a little c. Soru kelimeleri: how many, how much d. Sahiplik zamirleri (mine, yours) e. Zaman edatları (in, on, at) f. Okuma Parçası, At school / I like him a. Yer edatları (in, on, at) b. Nesne zamirleri c. Sahiplik sıfatları d. Diğer edatlar e. Okuma Parçası, I must / I can a. Modals: must, mustn t b. Modals: can, cannot c. Sahiplik s d. Question tags e. Okuma Parçası, I am studying at the moment. a. Şimdiki Zaman Olumlu b. Şimdiki Zaman olumsuz ve soru c. Şimdiki Zamanda zaman zarfları d. Geçmiş Zaman (Giriş): Geçmiş Zamanda To Be e. Okuma Parçası, Okuma Parçası çalışmaları, I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlecikleri e. Okuma Parçası, Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar e. Okuma Parçası, I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak d. Okuma Parçası, I ll get a better job after college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to) c. Okuma Parçası, Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları e. Okuma Parçası, Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom b. Okuma Parçası.

5 ÜÇÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER HALKLA İLİŞKİLER ( 2 0 2) (AKTS : 4) (Public Relations) Halkla ilişkiler ve ilgili kavramları açıklama, halkla ilişkilerin gelişimi, nedenleri ve ilkeleri, halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, reklam ve propaganda, halkla ilişkiler süreci, halkla ilişkilerin kullandığı yöntem ve teknikler, işletmelerde halkla ilişkilerin sorumluluk alanları: dış çevre, işletmelerde halkla ilişkilerin sorumluluk alanları: iç çevre, işletmelerde kurumsal imaj ve kimlik oluşturma/ geliştirme, işletmelerde destekleyici fonksiyon olarak halkla ilişkileri örgütleme, halkla ilişkiler strateji ve politikalarını oluşturma, halkla ilişkiler programı hazırlama, MİKRO İKTİSAT (2 2 2) (AKTS 4) (Micro Economics) İktisadın Yapısı, Bazı İktisadi Kavramlar, İnsan İhtiyaçları ve Kaynaklar, Kitlik, Tercih ve Fırsat Maliyeti, Ekonomik Sistemler, Arz ve Talep, Arz ve Talep Fonksiyonları, Bireysel ve Piyasa Arz ve Talep Eğrileri, Arz ve Talep Esneklikleri Ölçümleri, Etkileri ve Belirleyicileri,Tam Rekabet Piyasasında Denge ve Fiyat Oluşumu, Piyasa Mekanizmasına Müdahale, Tavan ve Taban Fiyat Politikaları ve Vergilendirme, Tüketici Tercihleri ve Talep, Kardinal Fayda Teorisi, Eş Marjinal İlkesi, Farksızlık Eğrileri Teorisi, Farksızlık Eğrisi, Bütçe Doğrusu, Tüketici Dengesi, Tüketici Dengesinin Değişmesi, Gelir ve İkame Etkileri, Klasik, Hicks ve Slutsky Yaklaşımlar, Üretim Teknolojisi ve Maliyetler, Kısa Dönem Üretim Fonksiyonu, Toplam Ortalama Ve Marjinal Ürün Eğrileri, Azalan Verimler Kanunu Ve Üretimin Üç Bölgesi, Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu, Eş Ürün Eğrileri, Üretimin İktisadi Bölgesi, Ölçeğin Verimi, Üretim Maliyetleri, Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu, Kısa Dönem Maliyet Eğrileri, Optimal Girdi Bileşimi, Uzun Dönem Maliyet Fonksiyonu, Eşmaliyet Doğrusu, Üretici Dengesi Ve Dengenin Değişmesi, Uzun Dönem Maliyet Eğrileri, Genişleme Yolu, Teknolojik Gelişme. ÇALIŞMA EKONOMİSİ (2 2 2) (AKTS 4) (labor economics) İş Piyasası, Emek Mobilitesi ve İş Piyasasını Düzenleyici Faktörler, Emek Arzı, İşsizlik, Toplu Sözleşme Sisteminin Ücret Bünyesine Etkisi, Toplu Sözleşme Sisteminin Ücret Fleksibilitesi. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (2 0 2) (AKTS: 4) (Foreign Trade Transactions) Dış ticaret kavramı, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ithalat işlemleri, dış ticarette ihracat işlemleri, dış ticarette finansman şekilleri. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER (2 0 2) AKTS:4 (International Relations) Bir sosyal bilim olarak Uluslararası İlişkiler disiplininin tanımlanması, uluslararası politika, dış politika, ulus-devlet ve etnisite gibi temel kavramların açıklanması, küreselleşme, uluslar arası sistem ve sistemdeki aktörler ve realizm, pluralizm ve yapısalcılık gibi farklı kuramsal yaklaşımlar

6 GİRİŞİMCİLİK (2 0 2) AKTS:4 (Entrepreneurship) Girişimcilik ile ilgili kavramlar Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi Girişimlerdeki Özellikler İç ve Dış Girişimcilik Girişimcilikteki Motivasyon Girişimde Yaratıcılık ve Yenilikçilik Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması Girişimcilikte İş Fikirleri İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama Planları Yapılabilirlik çalışmaları İş Planı İçinde Finans ve Üretim Planları Girişimcilik Öyküleri, Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri BİLGİ TEKNOLOJİSİ (2 0 2) (AKTS: 4) (Information Technologies) Genel Kavramlar, İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi, Google Mail ve Google Takvim, Google Doküman Servisi (Docs) ve Google Günlük (Blog), MS POWERPOINT - Temel Ayarlar, Sunum Oluşturma, Metin, Görüntüler ve Tablo, MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi Efektleri, Slayt Gösterisi ve Çıktı Hazırlama, MS WORD - Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler, MS WORD - Biçimlendirme (Metin, Paragraf, Belge), MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik) ve Yazdırma, MS EXCEL - Giriş, Hücreler ve Çalışma Sayfaları, MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler, MS EXCEL - Grafikler, Sayfa Yapısı ve Çıktıların Hazırlanması. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2 2 2) (AKTS 4) (Qualıty Management Systems) Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimin de Yaklaşımlar, Kalite Planlaması Ve İyileştirmesi İçin Kullanılan Teknikler, Müşteri Tedarikçi İlişkilerinde Kalite, Kalite İçin Örgütlenme, Toplam Kalite Ve Örgütsel Değişim, Toplam Kalite Yönetimin de Takımlar, Motivasyon Ve Yetkilendirme, Kalite Liderliği, Verimlilik Yönetimi, Kalite Kontrol, Grafikleri ve Proses Kontrol, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri, Kalite Çemberleri, Problem Çözme Teknikleri. SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (2 2 2) (AKTS 4) (Introductıon To Political Scıence) Siyaset nedir? Siyasetin ayırıcı vasıfları nelerdir?, Hükümet sistemleri ve rejimler, Siyasi ideolojiler, liberalizm, sosyalizm ve muhafazakarlık, Diğer ideolojik gelenekler, Demokrasinin temelleri ve tanımları, Modern dünyada demokrasi, rakip görüşler, Devlet: kaynağı ve anlamı, İdeolojiler ve devlet, Elitizm ve farklı elit teorileri, Siyasi temsil, Seçim sistemleri, Modern dünyada siyasi katılım, Siyasi partiler ve parti sistemleri, Siyasi gruplar ve sosyal hareketler. DÖRDÜNCÜ YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON II (3 0 3) AKTS:6 (Organization and Management II) Organizasyon türleri ve bilgi organizasyonları Bilgi toplumu, ekonomisi Örgüt kültürü ve bilgi ve belge yönetiminin önemi ve yeri Örgütsel gelişim açısından bilgi yönetiminin önemi Örgütsel değişimde bilgi ve belge yönetiminin önemi Değişime Dirençle başa çıkmada bilgi yönetimi Bilgi ve belge yöneticiliği ve Liderlik türleri ve örnekleri büyüme inovasyon ve bilgi yönetimi ilişkisi 21.yy organizasyonlarında bilgi yönetimi

7 İSTATİSTİK-II (3 0 3) (AKTS: 6) (Statistics II) Örnekleme Teorisi ve Örnekleme Dağılımları, İstatistik Tahmin, Hipotez Testi(Ortalamalarla İlgili Testler), Hipotez Testi(Oranlar ve Varyanslarla İlgili Testler), Ki-Kare Testi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, Varyans Analizi, Zaman Serileri Analizi. TİCARET HUKUKU (3 3 3) (AKTS 5) (Commercıal Law) Ticaret Hukuku hakkında genel bilgi, Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehini, Ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı, Tacir ve Tacir olmanın sonuçları, Ticaret sicili ve ticaret unvanı, Markalar, Haksız rekabet, Ticari defterler, cari hesap, Tacire tabi tacir yardımcıları, Tacire tabi olmayan tacir yardımcıları, Kıymetli evrak kavramı, tanımı ve unsurları ve cirosu, Kıymetli evrakta savunma, kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, Kambiyo senetleri, poliçe ve bono, Örnek olay uygulamaları PAZARLAMA YÖNETİMİ (3 0 3 ) (AKTS : 6) (Marketing Management) Ürün kararları ve yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma, tutundurma çabaları: reklam, satış teşvik ve halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış yönetimi, dağıtım kanalları ve dağıtım politikaları, toptancılık ve perakendecilik, pazarlama yönetimi ve stratejik pazarlama planlaması, pazarlama kontrolü ve pazarlamada sosyal sorumluluk YABANCI DİL II (2 2 2) (AKTS 3) (Foreıgn Language) I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlecikleri e. Okuma Parçası, I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlecikleri e. Okuma Parçası, Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar e. Okuma Parçası, Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar e. Okuma Parçası, I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak d. Okuma Parçası, I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak d. Okuma Parçası, I ll get a better job after college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to) c. Okuma Parçası, Okuma Parçası Çalışması, I ll get a better job after college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to) c. Okuma Parçası, Tekrar Ünitesi a. Tekrar b. Modals: used to c. Okuma Parçası, Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları e. Okuma Parçası, Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları e. Okuma Parçası, Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom b. Okuma Parçası, Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom b. Okuma Parçası.

8 DÖRDÜNCÜ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER MAKRO İKTİSAT (2 2 2) (AKTS 4) (Macro Economıcs) Makro ekonominin tarihçesi, araştırma alanları ve temel varsayımları makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve ekonomi politikası, Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesi, GSMH ve ilgili kavramlar. Ekonominin büyüme oranı, fiyat endeksleri, enflasyon oranı ve faiz oranı, Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesi; ödemeler bilançosu, döviz kuru ve ölçülmesi. Ekonomik karar birimleri ve faaliyetleri, devri akım modeli, stoklar ve akımlar arasındaki ilişkiler, Klasik ekonominin varsayımları, işgücü piyasasında denge, mal piyasası ve para piyasası. Klasik modelin bazı sonuçları; sermaye birikimi, nüfus artışı ve işsizlik. Klasik modelde toplam arz ve talep eğrileri ve ekonomi politikalarının etkinliği. Keynesyen modelin varsayımları, toplam harcamalar, denge gelir düzeyi ve toplam arz eğrisi Keynesyen modelde çoğaltan mekanizması ve işleyişi, açık ekonomide denge gelir düzeyi, IS-LM modelinin oluşumu, birlikte denge, dengesizlikler ve dengesizliklerin giderilmesi. IS-LM modelinde para ve maliye politikalarının güçlü ve zayıf etkileri, IS-LM-BP Modeli, Mal Ticareti ve Sermaye Hareketleri IS-LM-BP Sabit ve Esnek Kur Uygulanması Durumunda Talep Yönlü Politikalar, AD-AS Modelinin analizi ve AD-AS Modelinde Çoğaltan Mekanizmasının Etkinliği, Konjonktür Teorileri: İşsizlik, Enflasyon ve Endeksleme süreçleri, Toplam Talep ve Pigou Etkisi ve Kısa Dönem Arz Modelleri AD-AS de Eksik Bilgi Modelleri, Toplam Talep ve Pigou Etkisi ve Kısa Dönem Arz Modelleri AD-AS de Eksik Bilgi Modelleri, Bütçe Açıkları ve Finansmanı Dış Açıklar ve Stok Akım Dengesi, Ekonomik Büyüme ve Neoklasik Büyüme Modeli Ekonomik Büyüme ve Cobb-Douglas Modeli. KAMU MALİYESİ (2 2 2) (AKTS 4) (Publıc Fınance) Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, Kamu ekonomik faaliyetleri, Kamu harcamaları, Kamu harcamalarının sınıflandırılması, Kamu gelirleri, Vergi teorisi, Vergilerin sınıflandırılması, Vergileme ilkeleri, Vergi yükü ve vergi yansıması, Devlet borçları, Kamu bütçesi, Türk bütçe sistemi, Maliye Politikası. ŞİRKETLER MUHASEBESİ (2 0 2) (AKTS: 4) (Corporate Accounting) Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'na göre şirketin tanımı, özellikleri, sınıflandırılması, kollektif şirketin tanımı, özellikleri, kuruluş aşamaları ve kuruluş işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kollektif şirketlerde sermaye artırımı/azaltımı ve muhasebeleştirilmesi, kollektif şirketlerde kâr dağıtımı yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi, kollektif şirketlerde tasfiye işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, limited şirketlerin kuruluş aşamaları ve muhasebeleştirilmesi, limited şirketlerde sermaye artırım/azatlım işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, limited şirketlerde tasfiye işlemleri ve muhasebesi, anonim şirketin kuruluş işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, anonim şirketlerde sermaye artırım/azaltım yöntemleri ve muhasebeleştirilmesi, anonim şirketlerde kâr dağıtımı yöntemleri, muhasebeleştirilmesi ve kâr dağıtım tablosunun hazırlanması, anonim şirketlerin tahvil çıkarma işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, anonim şirketlerde tasfiye ve birleşme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi KALİTE MALİYETLERİ (2 2 2) (AKTS 4) (Costs Of Quality) Kalite Maliyetlerinin Tasnifi, Kaçınılamaz Maliyetler, Kaçınılabilir Maliyetler, Kalite Maliyetlerinin Önemi, Kalite Maliyetleri Arasındaki İlişki, Kalite Maliyetleri Niçin Ölçülür,

9 Kalite Maliyetlerinin Kullanımı, Kalitenin Karlılık Üzerindeki Etkisi, Kalite Maliyetleri İle İlgili Ekonomik Modeller, Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, Kalite Maliyetlerinin Raporlanması, Kalite Maliyetlerinin Optimizasyonu. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (2 0 2) (AKTS:4) (Tourism Management) Turizm Ve Turist Kavramları Turizmin Gelişmesine Etki Eden Unsurlar Turistik Ürün Ve Bileşenleri Turizm Ve Ekonomik Çevre Turizmin Toplumsal Etkileri Turizm Ve Fiziksel Çevre Türkiye Turizm Endüstrisinin Analizi Türkiye Turizminin Sorunları Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlemesi Ve Alternatif Turizm Üçüncü Yaş Turizmi, Gençlik Turizmi, Kırsal Turizm, Milli Parklar Ve Turizm Eko Turizm Yayla Turizmi, Botanik Turizmi, Kültür Turizmi, İnanç Turizmi, Kongre Turizmi, Özel İlgi Turizmi, Sağlık Turizmi, Mağara Turizmi, Kış Turizmi, Av Turizmi Yat Turizmi, Spor Turizmi, Golf Turizmi, Mutfak Turizmi, Eğlence Turizmi, Kamp Ve Karavan Turizmi MALİYE POLİTİKASI (2 2 2) (AKTS 4) (Fiscal Polıcy) Maliye politikasının gelişimi ve iktisat politikasıyla ilişkisi, Maliye politikasının konusu, Maliye politikasının tanımı, Maliye politikasının amaçları, Maliye politikasının etkinliğine ilişkin teorik yaklaşımlar, Maliye politikası ve milli gelir dengesi, Ekonomik istikrarın sağlanmasında para ve maliye politikası, Maliye politikasının uygulanmasında yöntemler, Ekonomik istikrarsızlıklar ve maliye politikası, Enflasyon ve maliye politikası, Deflâsyon ve maliye politikası, Stagflâsyon ve maliye politikası. İŞ HUKUKU (2 2 2) (AKTS 4) (Busıness Law) İş yasalarının kapsamı ve iş hukukunun uygulanma alanı, İş ilişkisinin türleri ve kuruluşu, Tarafların hak ve borçları, İş ilişkisinin sona ermesi, özellikle fesih, Rekabet yasağı ve tazminatlar, Kıdem tazminatı, İşsizlik sigortası, Alt işveren, ödünç iş ilişkisi vb., Sendikalar, kuruluşu, organları, işleyişi, Sendikaların faaliyetleri ve bunlardan yararlanma, Sendika üyeliği ve toplu iş sözleşmesi, Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, İş yargılaması. İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK (2 0 2) AKTS:4 (Business Ethics ans Social Responsibility) Ahlak, etik ve sosyal sorumluluk kavramları İşletme sorumluluklarının sınıflandırılması İş ahlakı, iş etiği ve kurumsal sosyal sorumlulukların tanımlanması ve konuya ilişkin felsefi yaklaşımlar Teleolojik Deontolojik Rolativist yaklaşımlar Ahlaki gelişim ve yargı modeli İşletmelerin ahlaki ve sosyal sorumluluk alanları İş ahlakı ve sosyal sorumluluklara aykırı davranışın neden olduğu kayıplar

10 İŞLETME BÖLÜMÜ 3. SINIF DERS İÇERİKLERİ BEŞİNCİ YARIYIL SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM (3 0 3) (AKTS: 5) (Methods In Social Sciences) Giriş: Bilim Felsefesi, Bilgi ve Bilimsel Bilgi, Araştırma Problemlerinin Belirlenmesi, Eleştirel Kaynak Taraması, Araştırma Soru ve Hipotezlerinin Oluşturulması, Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi, Araştırma Evreni ve Örnekleme, Araştırma İçin İkincil Verilerin Derlenmesi: Anketler, Gözlem ve Mülakat, Araştırmalarda Ölçüm ve Ölçekler, Temel Veri Analiz Yöntemleri, Bilgisayara Veri Girişi ve Temel Analizler, Raporlama: Araştırma Raporunun İçeriği, Raporlama: Araştırma Raporunun Şekli Şartları. FİNANSAL YÖNETİM I (3 0 3) (AKTS: 7) (Financial Management I) Finansman kavramı, finansal yönetimin önemi, finans departmanının ve diğer departmanlarla ilişkisi ve diğer bilimler bağlantıları, mali tablo kavramı ve enflasyonun etkileri, faiz hesaplamaları, paranın bugünkü ve gelecekteki değer kavramları ve hesaplamaları, yatırım araçlarının getirilerinin hesaplanması, mali tabloların analizi ve proforma mali tabloların hazırlanması, nakit bütçesinin oluşturulması. MALİYET MUHASEBESİ I (3 0 3) (AKTS: 7) (Cost Accounting I) Gelir, gider, harcama, maliyet, kar ve zarar kavramları, maliyet türleri, ilk madde ve malzeme giderleri ve muhasebeleştirilmesi, direkt işçilik ve endirekt işçilik ayrımı ve hesaplamaları, maaş ücret kavramı, hesaplamaları ve muhasebeleştirilmesi, genel üretim giderleri ve muhasebeleştirilmesi, dağıtım yöntemleri ve hesaplamaları ÜRETİM YÖNETİMİ I (3 0 3) (AKTS 7) (Productıon Management) Üretim ve üretim yönetimi kavramı, Üretim sistemleri ve sistem yaklaşımı, Fabrika yeri seçimi, Üretim sistemleri ve fabrika düzenlemesi, Fabrika düzenleme çeşitleri, Montaj hattı modelleri ve dengelenmesi, iş etüdü kavramı, Metot etüdü, İş ölçümü, İş örneklemesi, Zaman etüdü, Kapasite planlaması, Talep tahminleri, Üretim planlaması ve kontrolü. BEŞİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER BİLGİSAYARLI MUHASEBE (2 0 2) (AKTS: 4) (Computer Applications in Accounting) Muhasebede paket programların kullanılmasının gerekliliği ve faydaları, ülkemizde kullanılan paket programların tanıtımı, programa giriş, parametrelerin oluşturulması, hesap planının şekillendirilmesi, muhasebe fişleri, muhasebe işlemleri, mali tabloların hazırlanması, kapanış işlemleri TAHMİN YÖNTEMLERİ (2 0 2) (AKTS: 4) (Estimation Methods) Tahmin konusuna giriş, Tahmin yöntemlerinin seçimi, Temel istatistiksel kavramlar, Olasılık dağılımları, Örnekleme, Korelasyon analizi, Basit doğrusal regresyon, Çoklu doğrusal

11 regresyon, Zaman serileri analizi, Hareketli ortalamalar yöntemi, Üstel düzgünleştirme yöntemi, Zaman serileri ile regresyon, Box-Jenkins (ARIMA) Yöntemi. KRİZ VE STRES TÖNETİMİ (2 0 2) AKTS:4 (Crisis and Stress Management) Kriz Yönetimi krize yol açan faktörleri tanımlama Kriz yönetim süreci Uyum mekanizması geliştirme Stres faktörleri ve kriz Örgütsel stres Örgütsel ve bireysel stresin etkileri Örgütsel ve bireysel stresle başa çıkma İNTERNET VE E-PAZARLAMA ( ) (AKTS :4 ) ( Internet and E- Commerce / Internet and E-Marketing) Doğrudan pazarlama aracı olarak internet, internetin ortaya çıkışı, internette pazarlar, internette pazarlamanın üstünlükleri, internette pazarlama için gerekli alt yapı, internet üzerinden pazarlama süreci, pazarlama karmasının oluşturulması, sanal alışveriş modelleri, internette pazarlama stratejileri, internette pazarlama araştırması, internette reklam, internette pazarlama uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar PERAKENDE PAZARLAMACILIK ( ) (AKTS : 4) ( Retail Marketing ) Perakendecilik yönetiminde rekabetçi gelişmeler; dükkan yeri, binası ve iç düzenlemesi; emtia yönetimi; satınalma, işin idaresi, denetleme ve fiyatlandırma; satışın geliştirilmesi; müşteri hizmetleri; personel yönetimi; perakendeci işletmeler yönetiminde eşgüdüm ve kontrol. YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA (2 2 2) (AKTS 4) (Foreıgn Language Readıng And Speakıng) Muhtelif Okuma ve Anlama Çalışmaları, Muhtelif Okuma ve Yazma Çalışmaları, İngilizce Konuşma ve Anlama Çalışmaları, Muhtelif Okuma ve Yazma Çalışmaları 2, İngilizce Konuşma ve Anlama Çalışmaları 2, Muhtelif Okuma ve Yazma Çalışmaları 2. İCRA İFLAS HUKUKU (2 2 2) (AKTS 4) (Executıon And Bankruptcy Law) Genel bilgiler ve cebri icra çeşitleri, İcra hukukunun bölümleri ve kaynakları, İcra teşkilatı, İlamsız icra ve ilamsız icranın görev ve yetkileri, İcra takibi, ödeme emrinin kesinleşmesi ve ödeme emrine itiraz, Haciz kavramı, İlamlı icra, İhtiyati haciz, İflas hukuku ve iflas yolları, İflasın hukuki sonuçları, İflasın tasfiyesi ve iflas masasının idaresi, Paraların paylaştırılması, iflasın kapanması ve kaldırılması ve basit tasfiye, İptal davası, Konkordato. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2 0 2) AKTS:4 (Human Resource Management) İnsan kaynaklarının tanımı ve işlevleri, performans değerlendirme ve performans arttırma yöntemleri, eleman alımı, çalışanların eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve eğitilmesi, kariyer planlanması, ücretlendirme STOK YÖNETİMİ (2 2 2) (AKTS 4) (Inventory Management) Stokun önemi, Stok problemleri, Stok maliyetleri, Stok kontrol yöntemleri, Etkin stok yönetimi, Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik, Malzeme ihtiyaç planlama, Üretim kaynakları planlaması, Kapasite ihtiyaç planlama, Kurumsal kaynak planlama, Tam zamanında üretim,

12 Etkin stok yönetiminin sınırları, KOBİ ler için Stok Yönetimi Esasları, Etkin stok yönetimi için performans ölçüleri. ALTINCI YARIYIL SAYISAL YÖNTEMLER (3 0 3) (AKTS: 6) (Quantitative Methods) Sayısal Yöntemler; Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Model Kurma ve Matematiksel Programlama, Karar Teorisi, Doğrusal Programlama, Doğrusal Programlama ve Grafik Yöntemi, Doğrusal Programlama: Simpleks Yöntemi, Dualite ve Duyarlılık Analizi, Ulaştırma Modelleri, Atama Modelleri, Şebeke Analizi ( CPM), Şebeke Analizi ( PERT Analizi), Paket Program ile Problem Çözümleri. FİNANSAL YÖNETİM II (3 0 3) (AKTS: 7) (Financial Management II) Sermaye bütçelemesi, optimal sermaye bileşiminin bulunması ve hesaplanması, duran varlıkların yönetimi ve proje değerleme yöntemleri, çalışma sermayesi yönetimi, alacak stok ve nakit yönetimi, alternatif finansman kaynakları ve karşılaştırılması. MALİYET MUHASEBESİ II (3 0 3) (AKTS: 7) (Cost Accounting II) Maliyet giderlerinin dağıtımı, üretim maliyetlerinin dağıtılması, Safha maliyet, sipariş maliyet sistemi, satışların maliyeti tablosunun hazırlanması, birleşik mamul ve yan mamul, fire kavramı ve maliyetlendirilmesi, kalite maliyetleri, standart maliyet sistemi ve esnek bütçe maliyet muhasebesinde güncel yaklaşımlar. ÜRETİM YÖNETİMİ II (3 3 3) (AKTS 6) (Productıon Management) Stok yönetimi, Malzeme ihtiyaç planlaması, Tam zamanında üretim sistemleri ve kanban sistemleri, Bakım planlaması, Bakım planlamasıyla ilgili örnek uygulamalar, Bakım işleminin kontrolü, Ücret yönetimi, İşletmelerde ücret programının düzenlenmesi, İşletmelerde uygulanan ücret sistemleri, Bilgisayar destekli üretim sistemleri, Bilgisayar destekli üretim sistemlerinin işgücü yönetimi üzerine etkileri, Robotlarla üretim, Türk sanayi işletmelerinde robot kullanımı, Japon üretim sistemi ve üretim modeli. ALTINCI YARIYIL SEÇMELİ DERSLER BİLGİSAYARDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI (2 0 2) (AKTS: 4) (Statistics Computer Applications) İstatistiğin günlük yaşamda yeri ve önemi, Veri ve istatistikle ilgili temel kavramlar, Dağılım istatistikleri, Betimsel istatistikler, Kestirimsel istatistikler, Parametrik istatistikler, Nonparametrik istatistikler, Korelasyon, Yorum ve raporlaştırmada dikkat edilmesi gerekenler, Öğrenci kazanımlarının ve dersin genel değerlendirmesi.

13 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI ( ) (AKTS : 4) (Marketing Research) Ürün, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım kararları ile ilgili strateji oluşturmada gerekli temel araştırma konuları; betimleyici ve deneysel tasarımlar için ölçüm kıstaslarının geliştirilmesi; bilgisayarda istatistik paket programlarına giriş; olasılık örneklemesi; tek değişkenli ve çok değişkenli veri çözümleme yöntemleri. HİZMET PAZARLAMASI (2 0 2 ) (AKTS : 4) (Service Marketing ) Hizmet pazarlaması süreçlerinin değerlendirilmesi ve yeni bakış açılarının geliştirilmesi. Satın alma öncesindeki, satın alma sırasındaki ve satın alma sonrasındaki hizmetlerde önemli stratejik faktörler; hizmet sırasında bağlamsal, durumsal ve kişilerarası belirleyiciler ve satın alma sonrası memnuniyet veya memnuniyetsizlik. REKLAM VE TUTUNDURMA ( 2 0 2) (AKTS: 4) ( Advertising and Promotion ) Reklam ve tutundurmaya giriş, kültür, toplum, kimlik, etkileşim ve değişim, insan psikolojisi, tüketici davranışları, yaşam tarzı, reklam ve teması, tutundurma: reklam, halkla ilişkiler, satış teşvik, promosyon, iletişim süreci, ilişkisel yönetim, medya planlama, algılama yönetimi MESLEKİ YABANCI DİL (2 2 2) (AKTS 4) (Professıonal Foreıgn Language) Muhtelif Okuma ve Anlama Çalışmaları, Muhtelif Okuma ve Yazma Çalışmaları, İngilizce Konuşma ve Anlama Çalışmaları, Muhtelif Okuma ve Yazma Çalışmaları 2, İngilizce Konuşma ve Anlama Çalışmaları 2, Muhtelif Okuma ve Yazma Çalışmaları 2. MODERN ÜRETİM TEKNİKLERİ (2 2 2) (AKTS 4) (Modern Productıon Technıques) Tam zamanında üretim sisteminin tanımlanması ve sistemin unsurları, İsraf ve çeşitleri, tam zamanında üretimin genel karakteristikleri, Kanban kartları, kullanımı,çekme ve itme sistemleri, TZÜ sisteminde yan sanayi ile ilişkiler, tedarik zinciri yapısı, stok tutma politikaları, maliyet unsurları, Talep dalgalanmaları ve üretim düzeyinin değiştirilmesi, üretim dengeleme yöntemleri, Önsürelerin belirlenmesi, işgücü planlama, kitle üretim, parti üretim,kafile üretim, sürekli üretim ilişkisi, bekleme zamanlarının minimizasyonu, Hazırlık zamanlarının kısaltılması, üretim hızı dengelenmesi ve hazırlık zamanlarının üretim hızına etkisi, Uzman sistemler, İleri imalat teknolojileri, Esnek üretim sistemleri, Bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri, Robotlarla üretim, Çevik üretim, Grup teknolojisi. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (2 0 2) (AKTS: 4) (Accounting Of Foreign Trade Transactions) Dış ticarette temel kavramlar, teslim ve ödeme şekilleri ve belgeler, tek düzen hesap planı ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan hesaplar, ihracat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, ithalat işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, dış ticaret işlemlerinde KDV işlemleri ve muhasebesi, dış ticarette finansman teknikleri, kredi işlemleri ve muhasebesi, dış ticarette devlet yardımları ve muhasebe uygulamaları. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2 0 2) AKTS:4 (Organizational Behavior) Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel davranış; örgütlerde bireyler, algı, tutum, kişilik ve bireysel davranış, iş doyumu, temel motivasyon kavramları ve uygulamaları, bireysel karar

14 oluşturma; örgütlerde gruplar, grup davranışı, takımlar, iletişim, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere, stres; örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iş tasarımı, sosyoteknik sistem, performans değerleme ve ödül sistemi, örgütsel kültür, örgütsel değişme ve geliştirme. İHTİSAS MUHASEBESİ (2 0 2) (AKTS: 4) (Specialized Accounting) Sektörlerin anlatımı ve ülke ekonomisindeki büyüklük ve önemlerinin analizi, konaklama ve otel işletmelerinde muhasebe işlemleri, inşaat sektörü ve muhasebe işlemleri, sağlık sektörü ve muhasebe işlemleri. İŞLETME BÖLÜMÜ 4. SINIF DERS İÇERİKLERİ YEDİNCİ YARIYIL YÖNETİM MUHASEBESİ (3 0 3) (AKTS: 8) (Managerial Accounting II) Yönetim bilgi sistemi, muhasebe bilgi sisteminin yeri ve önemi, yönetsel kararlar için yönetim muhasebesi, maliyet kavramı ve türleri, maliyet davranışı, maliyet davranışlarının incelenmesi ve hesaplama yöntemleri, kar planlaması, doğrusal ve eğrisel başa baş noktası hesaplamaları, yönetsel kararlar ve kar planlaması, sorumluluk muhasebesi, yönetim muhasebesinde modern yaklaşımlar. STRATEJİK YÖNETİM (3 0 3) AKTS:7 (Strategic Management) Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Dış Çevre Analizi İşletme Analizi Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Stratejik Yönlendirme Temel Stratejiler ve Alt Grupları Üst Yönetim Stratejileri Rekabet Stratejileri Fonksiyonel Stratejiler Yönetim Stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler Stratejilerin Uygulanması Stratejik Değerleme ve Kontrol Kurumsal Yönetişim ve Etik YEDİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (2 0 2) (AKTS: 5) (Financial Statements Analysis) Mali tabloların ve analizlerin amaçları, mali tabloların çeşitleri ve düzenlenmesi, mali analiz ve finansal kararlar, mali analizin tanımı ve kapsamı, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde yöntemiyle analiz, trend analizi, oran analizi, net çalışma sermayesi değişim tablosu, nakit akım tablosu, enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi genel değerlendirme BORSA VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ (2 0 2) (AKTS: 5) (Stock Exchange and Security Analysis) Tasarruf yatırım sarmalı, ülkemizde mali piyasaların gelişimi ve sermaye piyasası, borsalar ve ülkemizde borsa, sermaye piyasası araçları, hisse senetlerinin değerlendirilmesi, sabit getirisi

15 olan menkul kıymetlerin değerlendirilmesi, etkin piyasalar hipotezi, faktör modelleme, geleneksel ve modern portföy yaklaşımı, arbitraj fiyatlama teorisi, teknik analiz BİLGİSAYARDA FİNANS UYGULAMALARI (2 0 2) (AKTS: 5) (Computerized Finance Applications) Bilgi İşlem Teknolojilerinin Günlük Hayattaki yeri ve Ekonomi alanına katkıları, Bilginin Hızlı Ulaşılabilirliğine katkıları, Excel, SPSS, MetaStock vd. Programların tanıtımı, Borsa Aracı Kurum İşlemleri, Tahvil/Bono/Repo İşlemleri, Raporlama, Piyasa Verileri ve Borsa Analizi, Halka Arz, Yatırım Fonu Yönetimi, Portföy Yönetimi,, Temettü Kupon İşlemleri, Bütçe Oluşturulması, Nakit Akımlarının Yönetilmesi, Kredi Analizleri, Örnek Uygulamalar ile Programların İşleyişinin İncelenmesi. MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ (2 0 2)(AKTS:5) (Methods of Modern Management) Yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik MARKA YÖNETİMİ ( ) (AKTS :5) (Brand Management ) Satış ve pazarlama kavramları, marka tanımları ve tarihsel gelişimi, marka yönetimi, markanın boyutları, temel marka araştırmaları, marka kimliği ve marka kimliği planlama modelleri, marka kişiliği, marka mimarisi,marka portföy rolleri ve marka mimarisinin hedefleri, marka mimarisi modelleri, marka geliştirme stratejileri, marka yönetimi ve bütünleşik iletişim, stratejik marka analizi TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ( ) (AKTS : 5) (Consumer Behaviours) Tüketici davranışları hakkında kuram, kavram, modeller ve değişik disiplinlerden, özellikle davranış bilimlerinden derlenen bulgular. Algılama, öğrenme, güdüleme, tutum oluşturma ve değişimi ile ilgili yazın taraması. Davranış modellerinin pazarlama ve yönetimsel karar vermede uygulanması. ÖRGÜT GELİŞTİRME VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ (2 0 2)(AKTS:5) (Organizational Development and Change Management) Değişimin tanım ve önemi Değişimin dışşal nedenleri Değişimin içsel nedenleri Değişimin stratejik türleri olarak ürünlerde ve hizmetlerde değişim Değişimin stratejik türleri : strateji ve yapıda değişim Değişimin stratejik türleri : insan ve kültürde değişim teknolojide değişim Değişim süreci ve başarılı değişimin unsurları Değişim liderliği Değişim engelleri Kültürel değişim aracı olarak örgüt geliştirme Uygulama teknikleri BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR (2 0 2) (AKTS: 5) (Banking And Financial Institutions) Finansal Sistemler, Finansal Pazarlar, Para ve Sermaye Pazarları, Birincil ve İkincil Pazarlar, Organize ve Tezgahüstü Pazarlar, Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları, Para Yaratan Finansal Kurumlar, Para Yaratmayan Finansal Kurumlar, Merkez Bankası, Ticari Bankalar, Kalkınma Yatırım Bankaları, Sigorta Şirketleri, Aracı Kurumlar, Yatırım Ortaklıkları, Fonlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Emeklilik Fonları, Özel Finans Kurumları. Uluslar arası Finansal Kurumlar, Ülkemizde Bankacılık ve Finansal Kurumlar.

16 ULUSLAR ARASI İKTİSAT (2 2 2) (AKTS 5) (Internatıonal Economıcs) Uluslararası Ticaret ve Temel Kavramlar, Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Uluslar arası Ticaret Teorilerinin Analizi, Faktör Donatımı Teorisi, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret Politikası, Gümrük Tarifeleri, Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları, İktisadi Birleşmeler, Avrupa Birliği, Dış Ticaret bağlamında İç ve Dış Denge, Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Kaynak Hareketliliği, Uluslar arası Ekonomik Sorunlar ve Az gelişmiş Ülkeler. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (2 0 2)(AKTS:5) (Management İnformation Systems) Sistem Düşüncesi Sistem Kuramı ve Sistem Yaklaşımı Bilgisayar Teknolojisi, Bilgi Sistemi, Bilgisayar Sistemi ve Bileşenleri Bilgi Sistemi Analiz ve Tasarım Aşamaları Bilgisayar Ağları ve Bilgi Sistemleri Bilgi Alt Sistemi Olarak İşletme Fonksiyonlarının İncelenmesi Bilişim Sistemlerinin Stratejik Rolü Bilgi Yönetimi ve Karar Verme Bilişim Sistemleri Yazılımı Veritabanı Kavramı, Yapısı, Türleri. Veri Kaynaklarının Yönetimi LOJİSTİK YÖNETİMİ (2 0 2 ) (AKTS: 5) (Logistic Management) Satışa hazır ürünün üretim hattının sonundan tüketiciye, hammaddenin kaynağından üretim hattının başlangıcına etkin bir şekilde taşınması süreçlerinin yönetimi; navlun nakliyesi, taşıyıcının yönlendirilmesi ve taşıt yükleme zamanı planlaması, depolama, hammaddenin işlenmesi, koruyucu paketleme, stok kontrol, fabrika ve depo yeri seçimi, tesis tasarımı, sipariş işlemleri, pazarlama tahminleri ve müşteri hizmetleri. İNOVASYON VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME (2 2 2) (AKTS 5) (Innovatıon And Nev Product Development) Yeni ürün kavramı, Yeni Ürünün önemi, İşletmeleri yeni ürün geliştirmeye iten nedenler, Yeni ürün geliştirme sürecine ilişkin temel kavramlar, Yeni ürün geliştirme sürecine etki eden faktörler, Yeni ürün fikirlerinin oluşturulması, Fikirlerin gözden geçirilmesi ve süzülmesi, Kavram geliştirme ve iç test, İnovasyon yönetişimi, Pazar analizi ve ekonomik analiz, Prototip ürün ve pazar testi, Ürünün pazara sunulması, Yeni ürün ile sağlanan değer yaratımı, Yeni ürün başarısızlık nedenleri ANAYASA HUKUKU (2 2 2) (AKTS 5) (Constitutional law) Anayasa kavramı ve Anayasanın fonksiyonu, Birinci Meşrutiyet ve 1876 Anayasası, İkinci Meşrutiyet ve 1909 Anayasası, 1921 Anayasası,1924 Anayasası, 1924 Anayasasına egemen olan ilkeler,1961 Anayasasında, Devlet fonksiyonları, 1961 Anayasasında temel hak ve özgürlükler, Anayasa değişiklikleri, geçiş dönemi, Anayasa hukuku, devletin nitelikleri, Hukuk devleti ilkesi, erkler ayrılığı ilkesi ve hükümet sistemleri, Meclis hükümet sistemi, başkanlık sistemi, parlamenter sistem, TBMM nin kuruluşu, Görev ve yetkileri, Yasa koymak, değiştirmek, kaldırmak, Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek, kanun hükmünde kararnameler, TBMM üyelerinin Konumu, ulusun temsili, yasama bağdaşmazlığı, yasama bağışıklığı, Yürütme, Cumhurbaşkanı, konumu, Seçimi, Görev ve Yetkileri, Siyasal Sorumsuzluğu, cezai sorumluğu ve sorumsuzluğu, vatana ihanet, Bakanlar Kurulunun, Kuruluşu, Oluşumu, Bakanlar Kurulunun Sorumluluğu, seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu

17 AB VE TÜRKİYE (2 2 2) (AKTS 5) (EU And Turkey) Avrupa Birliği ne Genel Bakış, Nasıl bir birlik, Üyeleri,Temel Anlaşmaları, Avrupa Birliği nin Dünyadaki Ekonomik ve Siyasi Yeri, Avrupa Birliği nin Doğuşu, Avrupa Birliği nin Gelişimi, 1950 li, 60 lı, 1970 li ve 80 li Yıllar, Avrupa Birliği nin Gelişimi,1990 lı ve 2000 li Yıllar, AB nin Kurumları, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, AB Konseyi, AB nin Kurumları, Avrupa Komisyonu, AB Mahkemesi, AB nin Kurumları,AB Sayıştayı,Avrupa Merkez Bankası,Danışma Organları, AB nin Ortak Politikaları,Ortak Ekonomi ve Para Politikası,Ortak Dış ve Güvenlik Politikası,Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, AB-Türkiye İlişkilerinin Temel Dinamikleri,Genel Çerçeve,AB-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi-I,1999 Helsinki Zirvesi ne Kadar, AB-Türkiye İlişkileri nin Gelişimi-II,1999 Helsinki Zirvesi Sonrası, Türkiye de AB Algılaması, AB Ülkelerinde Türkiye Algılaması. SÜREÇ YÖNETİMİ (2 2 2) (AKTS 5) (Process Management) Süreç analizine giriş, Süreç odaklı kavramlar: gerçek zamanlı kurum, Çevik işletmeler, Süreç yönetimi ve TKY, ERP, Süreçleri anlamak için bir çerçeve, Süreçleri tanımlama ve kritik süreçleri seçme, Süreç analizinde kullanılan araçlar-uygulama, Süreç analizinde kullanılan araçlar-uygulama, Süreç analizinde kullanılan araçlar-uygulama, Süreç performans ölçütleri, Süreç performans ölçütleri, Yeniden dizayn ve sürekli geliştirme, Yeni süreçlerin uygulanması, Altı sigma, Değişim yönetimi. BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ (2 0 2) (AKTS: 5) (Banking and Insurance Accounting) Bankacılık Sektörünün Önemi ve Bankacılık İşlemleri, Bankacılıkta Tek Düzen Hesap Planı, Bankacılık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Banka Mali Tabloların Analizi, Sigorta Sektörüne Genel Bakış ve Önemi, Sigortacılık İşlemleri, Sigortacılıkta Tek Düzen Hesap Planı, Sigortacılık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Sigorta Şirketlerinin Mali Tablolarının Analizi SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ (2 0 2) (AKTS: 5) (Quantitative Decision Techniques) Doğrusal Programlama ve Modelleme Mantığı, Tamsayılı Programlama, Parametrik Programlama, Hedef Programlama, Envanter modelleri, Oyun Teorisi, Karar Ağaçları, Bekleme Hattı Modelleri, Simulasyon, Markov Analizi. KAMU YÖNETİMİ (2 2 2) (AKTS 5) (Publıc Management) Kamu yönetimin temel kavramları, Kamu sektörü ve kamu işletmeciliği, Kaos yönetimi, Kamu tercihi teorisi, Kamu yönetimi ve örgütlenmesi, Yönetişim kavramı, e- devlet kuramı, Modern ulus devlet ve kamu yönetimi, Küreselleşme olgusu ve kamu yönetimi, Kamu yönetiminin sorunları, Kamu örgütleri ve çevre, Yerel demokrasi, Kamuda yeni oluşumlar.

18 SEKİZİNCİ YARIYIL MUHASEBE DENETİMİ (3 0 3) (AKTS: 8) (Auditing) Muhasebe denetiminin tanımı ve özellikleri, denetim türleri, denetçi ve türleri, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim kanıtları ve prosedürleri, çalışma kağıtları, denetim sürecinin aşamaları, denetimin planlaması, denetimde önemlilik planlaması, denetimde risk planlaması, iç kontrol yapısının incelenmesi ve kontrol riskinin belirlenmesi, muhasebe denetiminde analitik inceleme prosedürleri, muhasebe denetiminde istatistiki örnekleme yöntemleri, mali tablo hesaplarının denetimi, denetim çalışmasının denetimi. TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3 3 3) (AKTS 7) (Turkısh Tax System) Gelir vergisi (Gelirin tanımı, özellikleri ve gelir vergisinde mükellefiyet çeşitleri, Gelirin Unsurları), GV-Ticari kazançlarda matrahın tespiti, GV-Ticari kazançlarda matrahın tespiti, GV-Ücretlerde matrahın tespiti, GV-Serbest meslek kazançlarında ve gayrimenkul sermaye iratlarında matrahın tespiti, GV-Menkul sermaye iratlarında ve diğer kazanç ve iratlarda matrahın tespiti, Kurumlar vergisi, Emlak vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Gider vergileri. SEKİZİNCİ YARIYIL SEÇMELİ DERSLER MUHASEBE UYGULAMALARI VE VERGİ MEVZUATI (2 0 2) (AKTS: 5) (Accounting Applications and Tax Regulations) Gelir tablosu ile ilgili problemler, vergi mükellefiyeti ve sorumluluklar, menkul kıymetler ile ilgili problemlerin çözümü, vergi matrahının saptanmasına ilişkin usuller, muhasebede ticari mallarla ilgili özel durumlar, verginin tarh tahakkuk işlemleri, tek şahıs işletmeleri ile adi ortaklıklarda vergilendirme işlemleri, yıl sonu işletme kazancının tespiti ve maliyet hesapları işlemleri, sermaye şirketlerinin kazançlarının vergilendirilmesi PORTFÖY ANALİZİ (2 0 2) (AKTS: 5) (Portfolio Analysis) Finansal piyasalar, sermaye piyasaları, hisse senedi piyasaları, türev piyasalar, SPK, İMKB, VOB, portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi, etkin piyasalar kuramı, temel analiz, teknik analiz, markowitz portföy teorisi, portföy getirisinin ve riskinin ölçümü, getiriler arasındaki kovaryans ve korelasyonun hesaplanması, iki varlıktan bir portföy oluşturulması ve etkin sınırın oluşturulması, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, portföy performansının değerlendirilmesi MUHASEBE/ FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (2 0 2) (AKTS: 5) (Accounting/Financial Reporting Standards ) Muhasebe standartlarının amacı, Dünyada ve ülkemizde standartları oluşturan kurum ve kuruluşlar ve oluşum süreci, Kavramsal Çerçeve ve TMS-1, TMS-2, TMS-7, TMS-12, TMS- 18, TMS-16, TFRS 5, TMS-21, TMS-23, TMS-24, TMS-32, TMS-39, TFRS -7, TFRS 1

19 SATIŞ YÖNETİMİ (2 0 2 ) (AKTS : 5) (Sales Management) Satış yönetimi kavram ve tekniklerinin incelenmesi; alıcı-satıcı etkileşimi; satış eyleminin doğası; pazarlama karmasında birebir satış. Pazar ve satış potansiyeli ölçümü; satış tahmin teknikleri, satış bölgeleri. PAZARLAMADA GÜNCEL KONULAR ( ) (AKTS: 5) (Current Topics in Marketing) Pazarlamanın yeni tanımı ve pazarlama karmasındaki değişime ilişkin değerlendirmeler, postmodern pazarlama, değer pazarlaması, veritabanlı pazarlama, etkinlik pazarlaması, mobil pazarlama, sembolik tüketim, retro pazarlama, sosyal pazarlama ULUSLAR ARASI PAZARLAMA (2 0 2 ) (AKTS: 5) (International Marketing) Uluslararası pazarlamada karar verme süreci. Firma için dünya çapındaki fırsat ve tehditlerin çözümlemesi; uluslararası olma kararlarını şekillendiren çevresel etkilerin değerlendirilmesi; uluslararası stratejik pazarlama planlaması; ürün, fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım ve lojistik programlar oluşturulmasında işlevsel ve operasyonel kararlar; uluslararası pazarlama işlemlerinin eşgüdümü ve değerlendirilmesi amacıyla alternatif örgütsel yapıları örgütleme, denetleme ve değerlendirme, kaynak dağılımı yaklaşımları ve verim değerlendirme ölçütleri. FİNANSMAN TEKNİKLERİ (2 0 2) (AKTS: 5) (Financial Techniques) Fon yönetimi ve önemi, ekonomik daralma zamanlarında fon kaynakları alanında yaşanabilecek sıkıntılar ve olası sonuçları, Forfaiting, Leasing, Risk sermayesi, Swap, Opsiyonlar, Vadeli işlem piyasaları, Futures Piyasalar,Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Barter, Türev Finansal Ürünler, Özel Finans Kurumları ve Finansman Teknikleri. YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2 0 2) (AKTS: 5) (Evaluation Of Investment Projects) Yatırım Kavramı ve Yapılabilirlik Analizleri, Teknik Analizler, Ekonomik Analizler, Finansal Analizler, Risk Analizleri, Kârlılık Analizleri, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi. Örnek Olay Çalışmaları. TÜRKİYE EKONOMİSİ (2 2 2) (AKTS 5) (Turkey Economy) Cumhuriyet in Osmanlı Devleti nden devraldığı ekonomik miras, Cumhuriyet in ilk 10 yılında ekonomideki gelişmeler, Devletçi sanayileşme döneminde ekonomideki gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasında Türkiye ekonomisi döneminde Türkiye ekonomisi, döneminde Türkiye ekonomisi ve 24 Ocak İstikrar Tedbirleri, Türkiye ekonomisinde 1990 lı yıllar ve 5 Nisan 1994 Kararları, Türkiye ekonomisinde 2000 li yıllar, 2000 ve 2001 ekonomi programları, Türkiye AB Gümrük Birliği nin değerlendirilmesi, Türkiye ekonomisinde tarım sektörü, Türkiye ekonomisinde sanayi sektörü, Türkiye ekonomisinde hizmetler ve enerji sektörü, Türkiye ekonomisinde enflasyon, işsizlik, dış açık ve milli gelir konuları.

20 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (2 2 2) (AKTS 5) (Technology Management) Bilgi toplumu, Bilgi ekonomisi, Değişim, Değişim yönetimi, Teknoloji ve teknoloji yönetimi, Bilişim teknolojileri, Bilişim teknolojileri uygulama alanları, Bilişim sistemleri ve uygulamaları, Bilgi çağında yönetim ve örgüt sistemleri, Hizmetler sektöründe yönetim ve teknoloji uygulamaları, Elektronik ticaret ve uygulamaları, Küresel rekabet sisteminde örgüt, Rekabet üstünlüğü sağlamada bilişim teknolojilerinin rolü, Bilişim teknolojileri ile Örgütsel değişimin önemi. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (2 0 2) (AKTS :5) (Supply Chain Management) Tedarik zinciri yapısı tasarımı ve yönetimi konularının derinlemesine incelenmesi; tedarik zinciri modellemesi, envanter yönetimi, risk bütünleştirme, bilginin değeri, tedarik zincirlerinde işbirliği, uluslararası konular ve karar verme destek sistemleri İŞLETME POLİTİKALARI (2 0 2) AKTS:5 (Management Policies) Örgütlerin stratejik yönetimi; strateji oluşturma süreci; yönetişim; stratejik planlama ve amaçlar hiyerarşisi; işletmenin temel amaçları, sosyal sorumlulukları; genel, uluslararası ve endüstri çevresi analizleri; rakiplere göre güçlü ve zayıf yönlerin analizi; stratejik seçim analizleri; işletme için politikaların belirlenmesi; örnek olaylar aracılığıyla işletmelerin bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesi ve karar seçeneklerinin oluşturulması; stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2 0 2) (AKTS 5) (Socıal Insurance Law) İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı, Hizmet Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar, Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller, Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçlar, Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Maluliyet, Genel Sağlık ve Hastalık Sigortaları, Analık, Yaşlılık, İşsizlik ve Ölüm Sigortaları, Bireysel Emeklilik. İDARE HUKUKU (2 2 2) (AKTS 5) (Admınıstratıve Law) İdare ve idare hukuku kavramı, İdare hukuku sistemleri ve özellikleri, İdare hukukuna hakim olan ilkeler, İdari yapı, Merkezden yönetim, Yerinden yönetim, İdari işlem, İdari mallar, İdari sözleşmeler, İdarenin denetlenmesi. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (2 2 2) (AKTS 5) (Law Of Commercıal Papers) Kıymetli Evrak Kavramı ve Türk mevzuatında Kıymetli Evrak, Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları ve Özellikleri, Kıymetli Evrakın Tasnifi, Nama, Emre ve Hamile Yazılı Senetler, Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali, Kambiyo Senetleri-Poliçe, Kambiyo Senetleri- Bono, Kambiyo Senetleri-Çek, Örnek Olay İncelemeleri.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (Kredi: 2 / AKTS: 2) Kavramlar ve Osmanlı Yenileşmesi, Avrupa

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞLETME BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılından Başlamak Üzere Uygulanacak Ders Programı I.Yıl 131211133 İşletme Bilimine Giriş I (S)

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Adnan Menderes Üniversitesi NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Adnan Menderes Üniversitesi NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İkinci Öğretim) İKTİSAT İKTİSAT (İkinci

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim.

Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim. Kamu Maliyesi I / MLY101 Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4.2017 T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Yerel Kredi,

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı