Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði"

Transkript

1 HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði Sf:6 Peki þimdi biz soralým: Bebekten katil nasýl yaratýlýr? Bebekten katil yaratma nýn bir tarifi var mý? Sf: 12 Özellikle 1980 lerden sonra baþlayan ve 90 lar ve 2000 lerde bütün dünyada zirve... KAÐITHANE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Türkçe ve Ermenice yayýnlanan A- gos gazetesinin Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink, geçtiðimiz günlerde gazete binasýnýn önünde kurþunlanarak öldürüldü te kaç kiþinin öldüðü hâlâ tartýþýlýyor belki ama Ýstanbul un göbeðinde, Þiþli de kaldýrýmda yatan ceset son derece somut gözümüzün ö- nünde bir þeydi. Aslýnda bu beklenen bir cinayetti; bu kadar gecikmesi de herhalde teknik nedenlerden kaynaklanmýþtý. Bir insaný son derece bilinçli bir þekilde ve ýsrarlý bir çabayla bu kadar hedef haline getirmenin sonucunun cinayet olacaðý biliniyordu. Gerek olaydan sonra gerçekleþtirilen gösteriler, gerekse cenaze sýrasýnda yapýlan görkemli yürüyüþ, son derece önemli ve umut vericiydi. Türkiye de koparýlan onca þovenist yaygaraya raðmen ilk kez bu kadar çok sayýda insan, Hrant ýn þahsýnda ýrkçýlýða ve faþist harekete karþý açýk bir tutum koydu. Belki bu topraklarda bundan önce de bu büyüklükte ceolmuþtu 1 naze törenleri ama bu kez olanýn farký, öl- dürüle- Maltepe Halk Kültür Merkezi 2. Kuruluþ Þenliði Özgür Ülke, Ýnsanca Yaþam Ýçin Halk Kültür Merkezlerinde Birleþiyoruz Program Hilmi Yarayýcý Grup Diyar MHKM Halk Oyunlarý Ekibi MHKM Halk Korosu MHKM Tiyatro Topluluðu Yer : Seranat Düðün Salonu Tarih : 25 Þubat 2007 Saat : Arasý Adres: Üsküdar Cad. No: 75 (Atalar Tren Ýstasyonu Yaný) Rahmanlar/Kartal

2 sosyalist barikat 26 nin Ermeni olmasý ve yürüyenlerin Hepimiz Ermeniyiz diyerek açýkça ýrkçýlýða meydan okumasýydý. Tören sýrasýndaki öfke, beklendiði gibi ailenin sessizlik ricasýný aþtý ve faþizme karþý doðrudan nefret ifadesine dönüþtü. Bu arada düzen cephesinde ilk günlerde oluþan ya da daha doðrusu varmýþ gibi gösterilen genel ýrkçýlýk-karþýtý hava da yavaþ yavaþ daðýlmaya baþladý. Bir yandan yeniden þu günlük kördöðüþüne dönülürken, diðer yandan da en saðcý-faþist gazetelerden baþlayarak ayný ýrkçý zehir ortalýða yayýlmaya baþlandý. Dönüp yine varýlan yer aynýydý: Türk olmayanlar defolsun gitsin! Bunun pratik karþýlýðý ise þuydu: Eline tabanca alan (ya da tutuþturulan) istediði muhalifi vursun! Kürdü vurun, Ermeniyi vurun, Devrimciyi vurun! Böylece yeniden klasik Türkiye geleneklerine, yani Hrant ýn öldürülmesinden bir gün öncesine dönülmüþ oldu. Önce Hedef Gösterme Sonra Cinayet: Kanlý Bir Tezgah Cinayetin ilk anýndan itibaren tekel medyasýnýn kalemlerinin ilk derdi yine sevgili devletleriydi. Bir fail-i meçhul ler cenneti olan Türkiye de elbette devletin bu iþteki rolü hemen tartýþýlmaya baþlanacaktý. Hrant Dink diye bir insanýn cansýz bedeninin kaldýrýmda yatýyor olmasý, bu insanýn ailesi, sevdikleri, hiç önemli deðildi. Öyle ki, daha ambulans gelip cesedi kaldýrmadan, yani Dink orada yatmaya devam ederken TV lerde konuþmaya baþlayan bu akbaba sürüleri devletin imajý ndan söz ediyor, devletin bu iþte töhmet altýnda kalmamasý gerektiðini söylüyorlardý. Dink için döktükleri sahte gözyaþlarý ise ahlaksýzca bir gösteriden ibaretti. Peki devlet nasýl cinayet iþler? Ya da devlet, bir cinayetin iþlenmesini nasýl saðlayabilir? Son derece kolay! Þimdiye dek, onlarca yýldýr bu topraklarda binlerce devrimci, ilerici, aydýn insan nasýl öldürülmüþse aynen öyle! Bu cinayetlerin bir bölümünde doðrudan doðruya devletin istihbarat ve polis-jandarma güçlerinin rol aldýðý biliniyor. Þimdilerde parti genel baþkaný olan Aðar ýn bin operasyon yaptýk dediði henüz unutulmuþ deðil. Gayri nizami harp ya da düþük yoðunluklu çatýþma denilen politika çerçevesinde devlet içinde ve bizzat devlet kararýyla oluþturulan özel cinayet örgütlerini artýk herkes biliyor. Hatýrlanacaðý gibi bunlarýn en sonuncusu da Þemdinli de yakayý halkýn öfkesine kaptýrmýþtý lardan bu yana CIA ve MÝT desteðiyle, büyük paralar akýtýlarak yaratýlan ve beslenen ýrkçý-faþist çete i- se cinayetlerin baþka bir adresidir ler boyunca Maraþ gibi büyük katliamlar ve öðretim üyeleri, sendikacýlar dahil 5 binin üzerinde insanýmýzý bu devlet çetesi katletmiþtir. Ve nihayet, Kürt hareketine karþý organize edilen ve eðitilen Hizbullah çetesi de biliniyor. Dolayýsýyla, Hrant Dink olayýný çözmek (!) için polisiye romanlar yazmaya ve karýþýk komplo teorileri üretmeye gerek yoktur. Arkasýnda karmaþýk örgütler olsun ya da olmasýn, bu iðrenç cinayet, devlet ve düzen tarafýndan organize edilmiþtir. Kendini vatan kurtaran Þaban zanneden herhangi bir kýt zekalý faþist bu cinayeti tek baþýna iþlemiþ olsa da bu böyledir. Aylardýr yazarlar, gazeteciler, aydýnlar hakkýnda dava üstüne dava açan, neredeyse yüz yaþýna gelmiþ profesörleri bile sanýk sandalyesine oturtan devlet, böylece ortaya bir vurulmasý gerekenler listesi çýkarmýþtýr. Üstüne üstlük, her mahkeme kapýsýnda devletin tosuncuklarý boy göstermiþ, aðýzlarýndan salyalar saçarak bu insanlarý yüzlerce kez ölümle tehdit etmiþlerdir. Bugün sahte gözyaþlarý döken tekel medyasý da zaten iþin baþýndan beri vatandaþ tepkisi lafýný icat ederek Türkiye nin her tarafýndaki faþist saldýrýlarý meþrulaþtýrmýþ, ayrýca kendi sayfalarýnda da bu insanlarý siyasi olarak linç etmiþtir. Yani geriye kalan artýk son derece basittir: Gidip Hrant Dink in kapýsýnda beklemek ve çýkýnca da arkasýndan kafasýna ateþ etmek! Ýster arkasýnda karmakarýþýk sahte örgütler olsun ister baþka türlü olsun cinayetin hazýrlanýþ mekanizmasý budur. Sonuç ise gayet yararlýdýr: Devletin yalan dolanlarýnýn karþýsýna çýkarak gerçeði söylemeye çalýþan aydýn bir kiþilik ortadan kaldýrýlmýþtýr. Ve geride kalanlara açýk bir mesaj: Akýllý olun! Hrant Ölünce Tarih Bembeyaz Olur mu? Peki bu cenaze kalkýnca bu topraklarýn tarihindeki kara lekeler kendiliðinden silinmiþ oluyor mu? Burasý Türkiye te bir buçuk milyon Ermeni öldürülmemiþtir caným, olsa olsa þu kadar yüz bin kiþi ölmüþtür diyebilecek kadar insanlýktan nasibini almamýþ YÖK profesörlerinin ülkesi! Sanki þu kadar yüz bin insan, insan deðil de koyun sürüsüdür! Türkiye ya da baþka bir ülke Bütün sýnýflý toplumlarýn ve devletlerin tarihi suçlar ve cinayetlerle doludur. Tarih denilen örtüyü ne zaman aralasanýz altýndan mutlaka kan lekeleri çýkar; bugünkü büyük emperyalist devletlerin de tamamýnýn arka planýnda iðrenç etnik temizlikler, büyük din ve mezhep katliamlarý ve ayaklanmacýlar için kurulan binlerce daraðacý vardýr. Kuþkusuz buna bugün Ermeni meselesiyle uðraþan emperyalist devletler de dahildir ve bunlarýn hiçbirinin yüzyýlýn baþýnda yollarda boðazlanan Ermeniler hakkýnda söyleyecek sözleri yoktur. Yaþadýðýmýz coðrafyanýn tarihi ise yaklaþýk bin yýldýr, kan banyolarý ve tiksinti verici 2 ESENLER HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:

3 kýyýmlarla doludur. Kuyucu Murat Paþa nýn lakabýnýn ayaklanmacýlarýn cesetlerini kuyulara doldurmaktan geldiðini daha orta okulda öðrenmedik mi? Þeyh Bedreddin yiðitlerini kýlýçtan geçiren devlet hangi devlettir? Pir Sultan ý daraðacýna kim göndermiþtir? Baba Ýshak için her parçasý kulak memesi kadar yapýlsýn diye emir çýkaran Saray hangi saraydýr? Yüzlerce yýl Celali isyancýlarýnýn cesetlerini koyacak yer bulamayan devlet hangisidir? Daha yakýnlara geldiðimizde, Dersim derelerini kan akýtan kimdir? Aðrý eteklerini mezbahaya çevirenler hangi devletin görevlileridir? Maraþ ta Çorum da yüzlerce cana kýyan, Mayýs ýnda Taksim i kana bulayan kimdir? Bu pek þanlý tarihin içinde kuþkusuz Ermeni katliamý da vardýr ve olmasý da zaten þaþýrtýcý deðildir. Tarih Aklanmaz; Deðiþtirilir! Sonuç olarak Hrant Dink i ve baþkalarýný sustursanýz da, tarih aklanmaz. Ýnsanlýk suçu insanlýk suçu olarak kalýr! Bugünkü siyasal sistemin ýrkçý-kafatasçý sahipleri ne kadar çabalarlarsa çabalasýnlar bu gerçeði deðiþtiremezler; çünkü ýrkçýlýðýn en temel öðesi baþka uluslardan insanlarýn aþaðýlanmasý ve katledilmesidir. Devrimciler ise bu insanlýk ve ahlak dýþý saldýrganlýðýn tam karþýsýnda bir yerde, halklarýn kardeþliði ve özgürlüðü cephesinde dururlar. Devrimciler, yaþadýklarý topraklarý seven gerçek yurtseverlerdir; þovenist ahmak sürülerinin ya sev ya terk et gevezeliðine de tek bir yanýtlarý vardýr: Cehenneme kadar yolunuz var, biz burada, bu topraklar üzerindeyiz, bu insanlýk dýþý düzeni deðiþtirip sonsuza dek burada yaþayacaðýz! Ve devrimciler, yaþadýklarý topraklarýn tarihine bakarken de milliyetçiliðin zerresini zihinlerine bulaþtýrmazlar, mazlumun hakkýný mazluma verirler, zalimlerden de hesap sorarlar. Dolayýsýyla onlarýn özel olarak bir Ermeni meseleleri yoktur. Onlar bu topraklarda yaþanmýþ bütün kýyýmlarý lanetlerler ve halklarýn kardeþ ve özgür olduðu, kendi kaderlerini kendilerinin belirlediði yeni bir düzeni kurarlar. Kesintisiz biçimde sosyalizme doðru yürüyecek olan Demokratik Halk Ýktidarý, iþte bu yeni düzenin ilk adýmýdýr ve halklarýn kardeþliði hedefinin somut ifadesidir. Çünkü biz biliyoruz ki, özgür olmayanlar, kardeþ de olamazlar. Kendi kaderlerini belirleyemeyenler ya da baþka halklarýn kaderini belirlemeye kalkanlar, aralarýnda asla bir eþitlik iliþkisi kuramazlar. Faþist çetelerin cinayetleri tarihin bu akýþýný engelleyemeyecektir. Aydýnlýk ve özgür bir ülke, özgür bir Ortadoðu, halklarýn iradesiyle biçimlenecektir! Uðurlamalar; Halklarýn Kardeþliði Ýçin Devlet tarafýndan katledilen Agos gazetesi yazý iþleri müdürü Hrant Dink, son yolculuðunda kitlesel katýlýmla uðurlandý. Cinayet anýndan itibaren baþlayan protesto eylemleri, cenazede zirveye ulaþtý. Hrant Dink in cenazesine katýlmak, halklarýn kardeþliði düþüncesini savunmak için binlerce insan sabah saatlerinde Mecidiyeköy, Osmanbey ve Taksim de toplanmaya baþladýlar. Saat 11:00 sularýnda bütün kitlenin Agos Gazetesi ö- nünde toplanmasýyla birlikte, Hrant Dink için bir tören düzenlendi. Barýþ dileðinin simgesi olarak eþi tarafýndan beyaz güvercinler uçuruldu. Burada 100 bin civarýnda insanýn katýlýmýyla baþlayan yürüyüþte uzun kuyruklar oluþtu. En önde kol kola giren eylemcilerin, cenaze arabasýnýn ve Hrant Dink in resminin yer aldýðý yürüyüþte, Hepimiz Ermeniyiz Hepimiz, Katil 301, Menk Polorys Hrant Enk, Em Hemü Hrantýn, Hepimiz Hrant Dink iz, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Bu Gün Ermeniyim, Yastayýz yazýlý binlerce döviz taþýndý. Eylemciler yürüyüþ boyunca Hepimiz Hrant Dink iz, Hepimiz Ermeniyiz pankartýný taþýdýlar. Yürüyüþe kendi pankartlarýyla katýlan üniversite öðrencileri ise Üniversitelerdeki Satýr Kurþuna Dönüþtü, Faþizme Karþý Omuz O- muza yazýlý iki tane pankart taþýdýlar. ÇUKUROVA HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Aksaray, Unkapaný, Þiþhane, Taksim, Þiþli ve Yenikapý sahil yollarýnýn ula- sosyalist barikat 27

4 sosyalist barikat 28 Hrant Dink Cinayeti Bir Devlet Operasyonudur Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði! Sonunda amaçlarýna ulaþtýlar! Bir yýldýr açýk hedef haline getirdikleri Agos Gazetesi Yayýn Yönetmeni Hýrat Dink'i öldürdüler! Böylece yalnýzca bu topraklardaki sözde "faili meçhul" cinayetlere bir yenisi eklenmiþ olmadý, ayný zamanda cinayeti iþleyenler 90 yýl önceki katliamcý paþa dedelerinin izinden yürüdüklerini ve yürümeye devam edeceklerini de ortaya koydular. Þimdi yine "kendini bilmez fanatik" ya da "meczup" hikayeleri uyduracaklar ve yine her þeyin üstünü bir unutturma operasyonuyla örtmeye çalýþacaklar. Ama artýk bu topraklarda kimse bu kadar çok yalaný yutmuyor. Yapýlan þey, þu ana kadar yapýlanlarýn aynýsýdýr; bu coðrafyada yirmi yýldýr köyleri kim yakýyorsa, yetmiþ yaþýnda Musa Anter'den sekiz yaþýnda Diyarbakýrlý çocuklara kadar yüzlerce cinayeti kim iþlediyse fail yine aynýdýr. Þimdi utanmadan timsah gözyaþlarý akýtanlar inanýlmaz bir iki yüzlülükle davranýyorlar. O kadar ki, daha Hýrant Dink'in cesedi soðumamýþken, sanki kaldýrýmda yatan bir insan deðil de kendi pis oyunlarýnýn bir parçasýymýþ gibi "Avrupa'da baþýmýzýn aðrýyacaðý" yorumlarý yapmaya baþladýlar. Sanki o yerde yatan insanýn daha birkaç saat öncesine dek bir yaþamý, çocuklarý, sevdikleri, vb. yokmuþ gibi "bu cesetten nasýl kurtulacaklarýnýn" iðrenç telaþýna düþtüler. Bir yýldýr Hýrant Dink adý etrafýnda bin türlü cadý kazaný kaynatanlar, Adliye önlerindeki saldýrganlarýn sýrtýný sývazlayanlar, þimdi utanmadan "menfur bir cinayet"ten söz ediyorlar. "Türklüðü Koruma" adýna ipe sapa gelmez bir yasa maddesini iftiharla sunanlar, Dink'i aylardýr bu maddeyle yargýlayýp bütün medya organlarýnda vatan haini ilan ederek bir hedef tahtasý haline getirenler sanki onlar deðilmiþ gibi, cinayeti kýnama yarýþýna giriyorlar. Daha birkaç ay önce Fransa'yý "soykýrýmý reddedenlere ceza öngördüðü" için lanete boðanlar, sevmedikleri görüþlere sahip insanlarý "daha pratik" bir yoldan, kafasýna kurþun sýkarak cezalandýrýyorlar! Üstelik cezalandýrmadan bir hafta önce de Valiliðe çaðýrýp üstü kapalý olarak dünkü infaz kararýný teblið ediyorlar! Ve bu tehdidi dile getiren "sivil" kiþilerin kimlikleri de açýklanmýyor! Sonuç olarak, yýllardýr televizyon ekranlarýnda "yok caným bir buçuk milyon deðil olsa olsa birkaç yüz bin kiþiyi öldürmüþüzdür" diye abuk sabuk ýrkçý soytarýlýklar sergileyenler, bugün bu rakama yeni bir can daha eklemiþlerdir. Halk Kültür Merkezleri, bir kez daha bu cinayetin, bütün diðer öncekiler gibi "devlet malý" olduðunu söylüyor. Halk Kültür Merkezleri, bugünkü oligarþik diktatörlüðün terör aygýtý tümüyle parçalanmadan bütün bu kanlý cinayetlerin hiçbirinin aydýnlatýlamayacaðýný söylüyor. Halk Kültür Merkezleri, baþta Ermeni halký olmak üzere bu topraklarda yaþayan bütün halklara baþsaðlýðý diliyor. Ve Halk Kültür Merkezleri, bir kez daha yaþasýn halklarýn kardeþliði diye haykýrýyor! Bir kez daha halklarýn özgür iradesinin önünde hiç kimsenin duramayacaðýný vurguluyor! Kahrolsun Þovenizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði 20 Ocak 2007 Halk Kültür Merkezleri 4 þýma kapatýldýðý Ýstanbul da, son yýllarýn en uzun protesto ve cenaze yürüyüþlerinden birisi gerçekleþtirildi. Yürüyüþ boyunca, Hepimiz Hrant ýz Hepimiz Ermeniyiz, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Katil Devlet Hesap Verecek, Faþizme Karþý Omuz O- muza, Susma Sustukça Sýra Sana Gelecek sloganlarý da atýldý. Cenaze yürüyüþüne Halk Kültür Merkezleri, Devrimci Sosyalist Gençlik ve bir çok devrimci, demokrat, yurtsever kurum katýldý. Anadolu dan da katýlýmlarýn olduðu yürüyüþte, Ýtalyan halk türküsü Çav Bella, Yiðidim Aslaným ve Ermenice, Türkçe okunan Sarý Gelin türküsü söylendi. Katýlýmcýlar Saraçhane ye geldikleri sýrada, Hrant Dink için Kumkapý Ermeni kilisesinde düzenlenen cenaze töreni baþladý. Yürüyüþ Yenikapý meydanýnda son buldu. Yaklaþýk bir saat boyunca Hrant Dink in cenazesinin alana gelmesi beklendi. Kilisede düzenlenen törenin son bulmasýyla birlikte Hrant Dink in cenazesi eylem alanýna geldi. Katýlýmcýlar Hrant Dink i karanfillerle karþýladý. Hrant Dink in cenazesinin bulunduðu arabanýn, kalabalýk yüzünden ilerlemekte zorlandýðý anlar yaþandý. Bir çok insan el sallayarak, karanfiller atarak, türküler söyleyerek, Katil Devlet Hesap Verecek, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Hepimiz Hrantýz Hepimiz Ermeniyiz, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði sloganlarýný atarak Hrant Dink i Balýklý Rum Ermeni Mezarlýðý na uðurladý. Bir çok eylemci, cenazenin defin törenine de katýlabilmek i- çin, eylem alanýnda bu- HALK KÜLTÜR MERKEZÝ DERNEÐÝ Tel:

5 lunan arabalarda yerini aldý. Ancak çaraçlar yetersiz kalýnca, sahil yolundan mezarlýða doðru yürüyüþe geçen eylemcilerin büyük bir kýsmý eylemi sürdürdüler. Hrant Dink mezarý baþýnda yapýlan törenin ardýndan topraða verildi. Hrant Dink'in Katledilmesine Karþý Avcýlar'da Sokak Eylemi Aralarýnda Avcýlar HKM emekçilerinin de bulunduðu protesto eylemi 27 Ocak 2007 Pazar günü Eðitim-Sen 7 No'lu Þube, Yedi Umut Derneði, ÖDP'nin katýlýmýyla yapýldý. Saat 17.30'da Marmara Caddesi'nden yapýlan yürüyüþle baþlayan eylem, Avcýlar Havuz'da yapýlan basýn açýklamasýyla devam etti. Yürüyüþ boyunca "Ýnadýna Hepimiz Ermeni'yiz", "Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði" sloganlarý atýldý. Hrant Dink'in resimlerinin taþýndýðý eylemde okunan basýn açýklamasýnda, Kurþunu kim sýkmýþ olursa olsun, bugün telaþ ve panik içinde arkasýndan aðlayan, cinayeti lanetleyen resmi aðýzlar, Türkiye'de kardeþi kardeþe düþman eden, linç kültürünü besleyen bir ortamýn yaratýlmasýnda aktif olarak ya da sessiz kalarak rol oynadýlar denildi. Hepimiz Hrantýz, Hepimiz Ermeniyiz 22 Ocak 2007 Pazartesi günü saat da Ýstanbul Kartal da devrimci kurum ve demokratik kitle örgütlerinin yapacaðý basýn açýklamasý polis tarafýndan engellenmeye çalýþýldý. Kartal PTT önünde toplanan kitle, polis barikatýyla karþýlaþtý. Polisin sloganlý yürüyüþe izin vermemesi üzerine, kitle hep birlikte Baskýlar Bizi Yýldýramaz sloganý ile karþýlýk verdi. Daha sonra kitle sloganlar eþliðinde basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý alana geldi. Basýn açýklamasýnda Hrant Dink in cenaze cenaze törenine çaðrý yapýlýrken ayný zamanda Hepimiz Hrantýz, Hepimiz Ermeniyiz, Susma Haykýr, Halklar Kardeþtir, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz sloganlarý atýldý. Eyleme BDSP, DHP, HKM, ESP, EKD, ÝLPS, Partizan, Tersane Ýþçileri Birliði, Emekli-Sen katýldý. Adana'da Hrant Dink Cinayeti Protestolarý Hrant Dink in katledilmesinin ardýndan cenazesinin kaldýrýlacaðý 23 Ocak 2006 Salý günü da 5 Ocak Meydaný, Çakmak Caddesi giriþinde toplanan ve aralarýnda devrimci sosyalistlerin de bulunduðu kitle, Hepimiz Hrant ýz, Hepimiz Ermeniyiz, Katil Devlet Hesap Verecek, Kahrolsun MÝT, CIA, Kontr-gerilla, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði sloganlarýný atarak Ýnönü Parký na doðru yürüyüþe geçti. Yürüyüþe çevreden alkýþlarla destek verenler de oldu. Ýnönü Parký nda yere mumlarla Hepimiz Hrant Dink iz yazan kitle, burada gerçekleþtirdiði basýn açýklamasý ile cinayeti bir kez daha lanetledi. Hýrant Dink Ýçin Munzur a Karanfiller 24 ocak 2007 devlet tarafýndan öldürülen Hrant Dink için Munzur suyuna karanfil atýldý. 24 Ocak ta Çarsý Meydaný nda toplanmaya baþlayan onlarca kiþi Hrant Dink ve katledilen aydýnlar için sloganlar eþliðinde Munzur nehrine kadar yürüdüler. Basýn açýklamasýndan sonra karanfiller munzura MALTEPE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ atýlarak gösteriye son verildi. Tel: sosyalist barikat 29

6 Tekel Medyasý ve Devletin Ortak Operasyonu: Bebekten Katil Nasýl Yaratýlýr? Bir bebekten bir katil yaratan karanlýðý sorgulamadan hiçbir þey yapýlamaz kardeþlerim. Hýrant Dink in eþi Rakel Dink Þiþli de, bir otobüsün üzerinden binlerce insana böyle sesleniyordu. Üç gün öncesine kadar, Ogün Samast gibilerini tepki gösteren vatandaþ olarak niteleyen ikiyüzlü tekel medyasý Rakel Dink in konuþmasýnýn üstüne atlarken, bu cümlede söylenen þeyin anlamýný es geçmeyi tercih etti. Gerçekten de, Hýrant Dink in katledilmesinden sonra geçen bir hata boyunca hepimiz, basýn açýsýndan son derece tiksinti veren, mide bulandýran bir süreç yaþadýk. Bazý yeminli faþist gazeteler yine de biraz tutarlýydýlar. Ama tekelci medya tam anlamýyla bir felaketti. Üç gün öncesine dek cinayet teþvikçiliði yapan, Ermeni ve Kürt düþmanlýðýný yayan, katil sürülerini duyarlý vatandaþ olarak kutsayan bu medya, Rakel Dink in sözlerini hiç üstüne alýnmadý bile. *** Peki þimdi biz soralým: Bebekten katil nasýl yaratýlýr? Bebekten katil yaratma nýn bir tarifi var mý? Elbette var. Ama bu öyle hemen üç-beþ günde olmaz. Nereden baksanýz bunun için yýllýk bir mesai gerekir. Önce, eski cuntacý-turancý subaylardan bir çeteyi örgütler ve pili bitmiþ bir partinin (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi-CKMP) kongresine salarsýnýz. Eli sopalý tosunlarýn saldýðý korkuyla bu partiyi ele geçirip adýný MHP olarak deðiþtirirsiniz. Bu a- rada, dünyanýn her tarafýnda komünistlere ve halk ayaklanmalarýna karþý benzer örgütler kuran Amerikan emperyalizminin CIA sý arkanýzdadýr ve onun þubesi olan yerel istihbarat örgütünün paravan ajanslarý, vs. uðrak yerinizdir. Ýþçi sýnýfýnýn uyanýþý karþýsýnda korkuya kapýlmýþ olan patronlar da doðrudan ya da el altýndan mali kaynaklarý size doðru akýtýrlar. Sonra komando kamplarý adý altýnda kamplar açarsýnýz, sonra üniversitelerde devrimci gençleri katletmeye baþlarsýnýz. Emperyalizme karþý olan bu ülkenin aydýnlarýný öldürmeye devam edersiniz. Sonra grev çadýrlarýný kurþunlar, sendika baþkanlarýný, direniþçi iþçileri kurþuna dizersiniz. Bu arada resmi güçler de boþ durmaz ama en azýndan sokak cinayetlerinin bütün yükü sizin sýrtýnýz- sosyalist barikat 30 6 AVCILAR HALK KÜLTÜR MERKEZÝ

7 dadýr. Sonra, bir süreliðine omuzu kalabalýk generaller askeri bir darbeyle iþbaþýna gelirler ve bir süreliðine sizin iþinizi devralýrlar. Artýk cinayetlerin daha resmi ellerle ve daha resmi yerlerde (daraðaçlarý, iþkencehaneler) iþlenmesi gereklidir. Bu arada, resmi güçler bu katil sürüsünden en azýlýlarýný istihdam eder ve kontr-gerilla hizmetlerinde kullanmaya devam eder. Bir süre sonra, Kürt savaþý patladýðýnda ise yine bu istihdam edilmiþ katillerle resmi öldürme mekanizmalarý iç içe geçer. Yüzlerce gazeteci, köylü, böylece ortadan kaldýrýlýr, güpegündüz insanlar kaybedilir. Ara sýra bir skandal patladýðýnda ise olay en yetkili kademelere ulaþmadan kapatýlýr, yalnýzca maþalara göstermelik cezalar verilir. Öyle ki, artýk bebek likten çýkarak yavaþ yavaþ büyümekte olan katilimiz, daha ilk günden vatan i- çin adam öldürmenin serbest olduðu kuralýný öðrenir. Hatta bu kural mafya dizilerinde de yeniden vurgulanýr. Kör milliyetçilikle lümpenlik iç içe girer ve zemin hazýrlanmaya baþlanýr. Bu arada devlet yapýlanmasý, ülkenin bazý yörelerine özel bir önem vermeyi ihmal etmez. Geçmiþte, 1970 lerde faþist iþgal altýnda olan bölgelerin ne kadar avantaj saðladýðýný görmüþlerdir çünkü. Faþist iþgal, herhangi bir A bölgesinde hem karanlýk bir alan yaratarak her türlü pisliðin gizlenmesine yaramakta, hem de oradaki iþçi hareketini baský altýna almaktadýr. Bu kez, Kürt düþmanlýðý ve þovenizm üzerinden yeniden iþe giriþirler. Belli alanlar, iller, kasabalar, böylece nispeten homojenleþtirilir. Belli üniversiteler tümüyle temizlik ten geçirilir. Örneðin buralarda bir afiþleme sýrasýnda planlý bir saldýrý gerçekleþtirildiðinde, (ki bunlar linç deðildir aslýnda, planlý saldýrýdýr), bir basýn açýklamasýna çullanýldýðýnda, artýk orasý bütün demokratik ve emekten yana güçler açýsýndan problemli bölge haline gelmeye baþlar ve ortam rahatlar! Þimdilerde Trabzon gerçeði üzerine tefrikalar yayýnlayan basýn da bütün bu rezilliðin çanak tutucusu durumundadýr. Ortada bir yasadýþý örgüt sempatizanlarý vardýr; bir de tepki gösteren vatandaþlar! Ve tabii, bu durum patronlarýn da çok iþine gelir. Son yirmi yýlda önemli fabrikalarýn bir çoðunun politik olarak hareketli bir þehir olan Ýstanbul dan sað eðilimli taþra illeri ve ilçelerine kaydýrýlmasý boþuna deðildir. Onlar bilirler ki, bir ilde, ilçede sol eðilim baský altýndaysa, sendikacýlýk da geliþmez ve böylece kukla sendika aðalarýyla iþleri baðlamak daha kolay olur. Sonuç mükemmeldir: Ucuz iþçi cennetlerinde tatlý kârlar ve týka basa dolan kasalar! Nihayet sonunda, bebeðimiz büyür. Bu tecrit edilmiþ faþizan ortamda ne doðru dürüst bir devrimci ne de bir Kürt ya da Ermeni, vb. görmüþtür. Kendisi de bal gibi iþsiz ve yoksul olduðu halde iþçi sýnýfýnýn mücadelesi üzerine de kara cahildir. Polat Alemdar dan öteye gitmeyen bir kültür, sabah akþam kinle ve þovenizmle doldurulan kafalar, erkeklik hikayeleri, vs.. Artýk geriye bir þey kalmamýþtýr. Bebeðimiz çoktan katile dönüþmüþtür bile. Yalnýzca bir iþaret ve organizasyon yeterlidir. Þiþli nin kalabalýðýnda, yalnýz ve savunmasýz bir adamý arkadan vurmak hiç de zor bir iþ deðildir. Amerikan karþýtlýðý üzerine atýlýr tutulur ama sonunda gele gele Þiþli ye gelinir ve kaleminden baþka silahý olmayan bir adam vurulur. Cinayetin arkasýndaki güçler karýþýk mýdýr, örgütlü müdür, vs. tartýþmasý bir yana, bebeðin katile dönüþme hikayesi bundan ibarettir iþte! Bebekten Katil Yaratan Düzenle Nasýl Hesaplaþýlabilir? Her þeyden önce gerekli olan, Rakel Dink in kendince haklý sebepleri olabilecek tavrýnýn tersine, son derece açýk ve yoðun bir öfkenin kendini ortaya koymasýdýr. Toplumsal hareketin itfaiyecileri olarak þöhret yapan bazý az sendikacý-çok siyasetçi unsurlar ne derlerse desinler, gerekli olan þey, katillere ve onun arkasýndaki ýrkçý faþist harekete karþý öfkenin gökkubbeyi sarsacak kadar yüksek sesle haykýrýlmasýdýr. Emekçi hareketine ve toplumsal muhalefete ýsrarla hoþgörü ve barýþ aþýsý yapmaya çalýþanlar, bu azgýn cinayet þebekesi karþýsýnda insanlarý çýrýlçýplak ve korumasýz býrakmakta, onlarý salt maðdur ve protestocu olmaya zorlamaktadýr. Faþist saldýrýlara verilecek en gerçek yanýt ise tabii ki cenaze törenleri deðil, iþçi sýnýfý mücadelesinin ve devrimci halk hareketinin yükseltilmesidir. Ancak kapalý alanlarý da sarsan, faþist örgütlenmenin rahatlýðýný bozan bir çizgi, katil üretim merkezlerini zorlayacaktýr. Kuþkusuz, saf deðiliz. Oligarþinin kiralýk maþalarý bu topraklarda bundan sonra da bir çok cinayet iþleyecektir. Ama bu, bir kader de deðildir. Faþist odaklar ezilebilir; ezilmesi pekala mümkündür. Yeter ki biz, yeni bir devrimci atýlým yaratma becerisini ve iradesini gösterebilelim. KALAN HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:Tel: sosyalist barikat 31

8 Þýmarýk Patron Uþaklarýnýn Ýstanbul a Vize Hevesleri Yine Kabardý Siz Kimsiniz ve Kimi Nereye Sokmuyorsunuz? Ýstanbul un haracýný yiye yiye semirenler, son zamanlarda iyice þýmardýlar. Þehir iyice bunaldý, diyorlar, bu böyle gitmez! Ýstanbul u kurtarmak lazým, diyorlar, bu böyle gitmez! Ya hepimizle alay ediyorlar Ya da ekonomiyi IMF ye, sokaklarý da çetelere emanet ettikleri için yapacak iþleri kalmadý, gönül eðlendiriyorlar. Ýstanbul a vize lazým diyor Belediye Baþkaný: Evi ve iþi olmayanlar Ýstanbul a gelmesin! Baþbakan ýn aklýna ise daha parlak bir fikir geliyor: Plakalarý sýnýrlayalým! Bütün bu zeka gösterileri doðrusu akýllara durgunluk veriyor! Ne yapacaklarmýþ peki, örneðin Diyarbakýr a, Siirt e ya da Kastamonu ya Ýstanbul Konsolosluklarý mý açacaklar? Bir zamanlar Amerika da olduðu gibi bir serserilik yasasý çýkarýp cebinde þu kadar parasý olmayaný, evi barký olmayaný hapse mi atacaklar? Trafik polisleri köþe baþlarýnda durup anons aygýtýndan þu numaralý araç derhal Ýstanbul u terk edin diye mi baðýracak? Hiçbir þey yapacaklarý yok aslýnda. Hiçbir þey yapmaya niyetleri de yok, ellerinde kent sorunlarýný çözmek için herhangi bir çözüm de yok. Þu anda, suyun baþýný tutmuþken a- razi rantlarýný cebe indirmek ve eþ-dost þirketlerini zengin etmekten baþka bir iþle ilgilenmiyorlar. Bu güzel günlerin bitebileceðini düþünüp ne götürsek kârdýr diyorlar. Bu arada yaptýklarý tek þey ise halka hakaret etmek! Bir yanda üretici köylüye ananý al da git diye hakaret ederken, diðer yanda da kentin yoksullarýna defolun gidin diyorlar. Elbette fazla nüfus derken kast ettikleri patronlar ve patroncuklar deðildir. Kast ettikleri, yoksullar, iþsizler ve elbette ki Kürtlerdir. Yani defolup gitmesi gereken bizleriz! Sanki kentlerin nüfusunun patlamasýnýn sorumlusu biziz! Sanki bu cehennem gibi þehirde üç kuruþ nafaka için en pis iþleri yapmak bizim çok hoþumuza gidiyor! Sanki sýkýþ tepiþ otobüslerde ömrümüzü ziyan etmek bizim çok hoþumuza gidiyor! Çocuklarýmýzý bin türlü zehirli gaz içinde ve gürültüden saðýr olduklarý bir ortamda büyütmek sanki bizim isteðimiz! Sanki biz düzgün, insan onuruna yakýþýr konutlarda insan gibi yaþamayý istemiyoruz da altyapýsýz çamur deryasý mahallelerde oturmaktan çok zevk alýyoruz! Peki bu insanlarýn, bu kadar gencin iþsiz güçsüz ortalýkta dolaþmasýnýn sorumlusu siz deðil misiniz? Son yirmi beþ yýlda Türkiye de kaç fabrika kapandý, bir sayýn bakalým! Son yirmi beþ yýlda, tek bir çivi çakýlmayarak hurdalýk olmaya terk edilen devlet iþletmelerinin sayýsýný bir hatýrlayýn! Borsada sýcak paralar bir kumarhane gibi dönüp dururken iþsizlik ve açlýða terk ettiðiniz insanlar kimler, bir hatýrlayýn. IMF ve Dünya Bankasý nýn emriyle tarýmý ve hayvancýlýðý ne hale getirdiniz, kýrda yaþayan insanlarýn elinden ekmeðini elinden nasýl aldýnýz, onu da hatýrlayýn! En azýndan þekerpancarý üretimini kýsýtlayan ve Cargill gibi Amerikan tekellerinin önünü açan kimdir, Fýndýkçýyý periþan edip uluslar arasý þirketlere dalkavukluk eden danýþman kimin danýþmanýdýr, o kadarýný hatýrlayýn! Bütün bunlar olurken, kentlerdeki suç oranlarý nasýl ve hangi yýllarda artmýþ, bir bakýn bakalým! Bu kadar uyuþturucu sokaklara nasýl taþmýþ, okullarýn önü nasýl çetelerin iþgaline girmiþ, bütün diðer yozlaþtýrma araçlarý nereden çýkmýþ, biraz düþünün! sosyalist barikat 32 *** Siz kentleri düzeltmek istediniz de kim elinizi tuttu? Ama önce bir düþünün bakalým; daha 1940 larda þu demiryollarýný býrakýn karayollarý yapýn diye rapor veren Dünya Bankasý temsilcilerine emredersiniz efendim diyenler kimlerdi? O BARINMA HAKKIMIZ günden bu güne ENGELLENEMEZ 8

9 toplu taþýmacýlýk ve demiryollarý alanýnda tek bir çivi çakmazken petrole baðlý otomobil alanýnda emperyalist þirketlere ve yerli ortaklarýna cennet gibi vergisiz algýsýz ortamlar saðlayanlar kimlerdi? Siz sokaklarda Komünistler Moskova ya diye yýrtýnýrken Moskova Metrosu dünyanýn en geliþkin ve en ucuz metrosuydu ve siz bu arada demiryollarý komünist sistemdir diyerek Ýstanbul daki mevcut raylý sistemleri bile sökmekle meþguldünüz. Otomobil þirketleri çok kazansýn diye Ýstanbul un birçok yerinde o yýllarda var olan tramvaylarýn canýna okudunuz. Bütün bunlarý yaparken bir gün olsun metro denilen þey aklýnýza mý geldi? Bir gün olsun kentler arasý ulaþýmda demiryollarýný geliþtirmeyi mi düþündünüz? Türkiye nin en büyük demiryolu atölyeleri neden þimdi çöplük alaný oldu? Savaþlardan bile daha çok sayýda insan karayollarýndaki kazalarda neden telef olup gitti? *** Siz kentleri düzeltmek istediniz de kim elinizi tuttu? Ama sizin derdiniz bu deðil! Yoksa eþe dosta akýttýðýnýz paralarla bile bu þehirde çok þey yapýlýr. HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ GECEKONDU DÝRENÝÞLERÝNÝ SELAMLIYOR Kentsel Dönüþüm Projesi adý altýnda emekçi mahallelerini talan etmek isteyenlere karþý Ankara Dikmen ve Ýstanbul Maltepe-Baþýbüyük'teki direniþler sürüyor. Rantçý belediyelerin son yýllarda emekçi mahallelerine parça parça yönelttiði saldýrýlarýn iki örneði daha dün yaþandý. Ankara Dikmen Vadisi'nde, yýkým için sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen çevik kuvvet destekli yýkým ekipleri halkýn direniþiyle karþýlaþtý. Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Melih Gökçek'in emriyle baþlayan saldýrýya karþý sabah 6.30'da mahalle giriþlerini barikatlarla kapatan halk, çevik kuvvetin gaz ve sýyla baþlattýðý saldýrýya taþ ve sopalarla yanýt verdi. Gün boyunca süren direniþ sýrasýnda mahallelilerden 14'ü polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Sonuçta yýkýmcýlar baþka bir gün gelmek üzere bölgeyi þimdilik terk ettiler. Bu arada saldýrýyý öðrenen demokratik kitle örgütlerinin Ankara temsilcileri saat 15.00'da Ankara Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya gelerek basýn açýklamasý yaptýlar.. Ayný günlerde Maltepe Baþýbüyük halký da ayaktaydý. Evlerinin yýkýlmasý kararýna karþý geçtiðimiz gün bir meþaleli yürüyüþ yapýlan Baþýbüyük'te bugün de (2 Þubat 2007) polisle çatýþma çýktý. TOKÝ tarafýndan el konulmak istenen mahallenin halký ayrýca muhtarlýk binasýný da tahrip etti. Öyle görünüyor ki, kent arazilerini büyük tekellere peþkeþ çekmek isteyenler bugünlerde yine barýnma hakkýna karþý eyleme geçme kararýndalar. Bu, emekçilerin barýnma hakkýna karþý yapýlan açýk bir saldýrýdýr. Halk Kültür Merkezleri, bu yaðma saldýrýsýna karþý direnen emekçileri selamlýyor. Halk Kültür Merkezleri, emekçilerin barýnma hakkýný sonuna dek destekliyor. Barýnma Hakkýmýz Engellenemez! 2 Þubat 2007 Halk Kültür Merkezleri KENTLERÝ YARATAN BÝZÝZ TEKELLERE BIRAKMAYACAÐIZ 9 Sizin derdiniz yoksullara ve emekçilere düþmanlýktan baþka bir þey deðil. Türban meselesinde didiþseniz de yoksullardan nefret etme konusunda çok iyi anlaþtýðýnýz CHP li müttefikleriniz de arkanýzdadýr aslýnda. Daha geçtiðimiz yýl sokak çocuklarýný bir adaya göndermek gerektiðini söyleyenler onlar deðil miydi? Üstelik bunlar hiç olmamýþ þeyler de deðil, 90 lý yýllarda Ýstanbul da Habitat toplantýlarý yapýlýrken yabancýlar görmesin diye sokak çocuklarýný kuytulardan toplayýp þehir dýþýndaki boþ arazilere attýðýnýzý unuttuk mu sanýyorsunuz? Þimdi yine ayný þeyi mi yapacaksýnýz, yoksa bu kez toplama kamplarýný ve gaz odalarý mý düþünüyorsunuz? Artýk bir sýr deðil, herkes biliyor, þehri tam olarak yaðmalamak için bir depremi bekliyorsunuz! Depremi karþýlamak için kýlýnýzý kýpýrdatmýyorsunuz, üstüne üstlük deprem vergisi olarak topladýðýnýz haraçlarý iç borç ödemesi adý altýnda holdinglere aktarýyorsunuz ve korkunç bir yýkýmýn ardýndan bizim çocuklarýmýzýn cesetleri üzerinde þehri yeniden düzenlemeyi planlýyorsunuz. *** Ama yok öyle yaðma! Biz varýz ve biz emekçiler bu þehrin gerçek sahipleriyiz. Bu þehrin her santiminde, hatta sizin oturduðunuz koltuklarýn üzerinde bile bizim alýnterimiz var. Þehirleri ve hayatý yaratan bizleriz, sizi def edip kendi kaderimizi kendi ellerimize aldýðýmýzda bütün bu yaptýðýnýz akla aykýrý, saçma sapan iþleri düzeltecek olan da biziz. Ýnsan gibi, insan onuruyla yaþanabilecek kentleri de, hepimizi bol bol doyuracak kýrlarý da biz yeniden yaratacaðýz. Þirketlerin kârlarýný deðil, insanýn en temel ihtiyaçlarýný merkeze alacak olan devrimci bir halk iktidarý kentlerin bugün yaþadýðý boðulmanýn tek ve gerçek çözümüdür. Biz varýz ve biz emekçiler bu þehrin, bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Alýnterimizle yarattýðýmýz kentleri bir avuç asalaða býrakmayacaðýz. Þimdilik, istediðiniz kadar gevezelik edebilirsiniz. Ama þu anda birikmekte olan öfkemiz sokaklara taþtýðýnda, iþte o zaman, kim kimden vize istiyormuþ, kim kimi nereye sokmuyormuþ, yeniden görüþeceðiz! sosyalist barikat 33

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı