Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði"

Transkript

1 HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði Sf:6 Peki þimdi biz soralým: Bebekten katil nasýl yaratýlýr? Bebekten katil yaratma nýn bir tarifi var mý? Sf: 12 Özellikle 1980 lerden sonra baþlayan ve 90 lar ve 2000 lerde bütün dünyada zirve... KAÐITHANE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Türkçe ve Ermenice yayýnlanan A- gos gazetesinin Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink, geçtiðimiz günlerde gazete binasýnýn önünde kurþunlanarak öldürüldü te kaç kiþinin öldüðü hâlâ tartýþýlýyor belki ama Ýstanbul un göbeðinde, Þiþli de kaldýrýmda yatan ceset son derece somut gözümüzün ö- nünde bir þeydi. Aslýnda bu beklenen bir cinayetti; bu kadar gecikmesi de herhalde teknik nedenlerden kaynaklanmýþtý. Bir insaný son derece bilinçli bir þekilde ve ýsrarlý bir çabayla bu kadar hedef haline getirmenin sonucunun cinayet olacaðý biliniyordu. Gerek olaydan sonra gerçekleþtirilen gösteriler, gerekse cenaze sýrasýnda yapýlan görkemli yürüyüþ, son derece önemli ve umut vericiydi. Türkiye de koparýlan onca þovenist yaygaraya raðmen ilk kez bu kadar çok sayýda insan, Hrant ýn þahsýnda ýrkçýlýða ve faþist harekete karþý açýk bir tutum koydu. Belki bu topraklarda bundan önce de bu büyüklükte ceolmuþtu 1 naze törenleri ama bu kez olanýn farký, öl- dürüle- Maltepe Halk Kültür Merkezi 2. Kuruluþ Þenliði Özgür Ülke, Ýnsanca Yaþam Ýçin Halk Kültür Merkezlerinde Birleþiyoruz Program Hilmi Yarayýcý Grup Diyar MHKM Halk Oyunlarý Ekibi MHKM Halk Korosu MHKM Tiyatro Topluluðu Yer : Seranat Düðün Salonu Tarih : 25 Þubat 2007 Saat : Arasý Adres: Üsküdar Cad. No: 75 (Atalar Tren Ýstasyonu Yaný) Rahmanlar/Kartal

2 sosyalist barikat 26 nin Ermeni olmasý ve yürüyenlerin Hepimiz Ermeniyiz diyerek açýkça ýrkçýlýða meydan okumasýydý. Tören sýrasýndaki öfke, beklendiði gibi ailenin sessizlik ricasýný aþtý ve faþizme karþý doðrudan nefret ifadesine dönüþtü. Bu arada düzen cephesinde ilk günlerde oluþan ya da daha doðrusu varmýþ gibi gösterilen genel ýrkçýlýk-karþýtý hava da yavaþ yavaþ daðýlmaya baþladý. Bir yandan yeniden þu günlük kördöðüþüne dönülürken, diðer yandan da en saðcý-faþist gazetelerden baþlayarak ayný ýrkçý zehir ortalýða yayýlmaya baþlandý. Dönüp yine varýlan yer aynýydý: Türk olmayanlar defolsun gitsin! Bunun pratik karþýlýðý ise þuydu: Eline tabanca alan (ya da tutuþturulan) istediði muhalifi vursun! Kürdü vurun, Ermeniyi vurun, Devrimciyi vurun! Böylece yeniden klasik Türkiye geleneklerine, yani Hrant ýn öldürülmesinden bir gün öncesine dönülmüþ oldu. Önce Hedef Gösterme Sonra Cinayet: Kanlý Bir Tezgah Cinayetin ilk anýndan itibaren tekel medyasýnýn kalemlerinin ilk derdi yine sevgili devletleriydi. Bir fail-i meçhul ler cenneti olan Türkiye de elbette devletin bu iþteki rolü hemen tartýþýlmaya baþlanacaktý. Hrant Dink diye bir insanýn cansýz bedeninin kaldýrýmda yatýyor olmasý, bu insanýn ailesi, sevdikleri, hiç önemli deðildi. Öyle ki, daha ambulans gelip cesedi kaldýrmadan, yani Dink orada yatmaya devam ederken TV lerde konuþmaya baþlayan bu akbaba sürüleri devletin imajý ndan söz ediyor, devletin bu iþte töhmet altýnda kalmamasý gerektiðini söylüyorlardý. Dink için döktükleri sahte gözyaþlarý ise ahlaksýzca bir gösteriden ibaretti. Peki devlet nasýl cinayet iþler? Ya da devlet, bir cinayetin iþlenmesini nasýl saðlayabilir? Son derece kolay! Þimdiye dek, onlarca yýldýr bu topraklarda binlerce devrimci, ilerici, aydýn insan nasýl öldürülmüþse aynen öyle! Bu cinayetlerin bir bölümünde doðrudan doðruya devletin istihbarat ve polis-jandarma güçlerinin rol aldýðý biliniyor. Þimdilerde parti genel baþkaný olan Aðar ýn bin operasyon yaptýk dediði henüz unutulmuþ deðil. Gayri nizami harp ya da düþük yoðunluklu çatýþma denilen politika çerçevesinde devlet içinde ve bizzat devlet kararýyla oluþturulan özel cinayet örgütlerini artýk herkes biliyor. Hatýrlanacaðý gibi bunlarýn en sonuncusu da Þemdinli de yakayý halkýn öfkesine kaptýrmýþtý lardan bu yana CIA ve MÝT desteðiyle, büyük paralar akýtýlarak yaratýlan ve beslenen ýrkçý-faþist çete i- se cinayetlerin baþka bir adresidir ler boyunca Maraþ gibi büyük katliamlar ve öðretim üyeleri, sendikacýlar dahil 5 binin üzerinde insanýmýzý bu devlet çetesi katletmiþtir. Ve nihayet, Kürt hareketine karþý organize edilen ve eðitilen Hizbullah çetesi de biliniyor. Dolayýsýyla, Hrant Dink olayýný çözmek (!) için polisiye romanlar yazmaya ve karýþýk komplo teorileri üretmeye gerek yoktur. Arkasýnda karmaþýk örgütler olsun ya da olmasýn, bu iðrenç cinayet, devlet ve düzen tarafýndan organize edilmiþtir. Kendini vatan kurtaran Þaban zanneden herhangi bir kýt zekalý faþist bu cinayeti tek baþýna iþlemiþ olsa da bu böyledir. Aylardýr yazarlar, gazeteciler, aydýnlar hakkýnda dava üstüne dava açan, neredeyse yüz yaþýna gelmiþ profesörleri bile sanýk sandalyesine oturtan devlet, böylece ortaya bir vurulmasý gerekenler listesi çýkarmýþtýr. Üstüne üstlük, her mahkeme kapýsýnda devletin tosuncuklarý boy göstermiþ, aðýzlarýndan salyalar saçarak bu insanlarý yüzlerce kez ölümle tehdit etmiþlerdir. Bugün sahte gözyaþlarý döken tekel medyasý da zaten iþin baþýndan beri vatandaþ tepkisi lafýný icat ederek Türkiye nin her tarafýndaki faþist saldýrýlarý meþrulaþtýrmýþ, ayrýca kendi sayfalarýnda da bu insanlarý siyasi olarak linç etmiþtir. Yani geriye kalan artýk son derece basittir: Gidip Hrant Dink in kapýsýnda beklemek ve çýkýnca da arkasýndan kafasýna ateþ etmek! Ýster arkasýnda karmakarýþýk sahte örgütler olsun ister baþka türlü olsun cinayetin hazýrlanýþ mekanizmasý budur. Sonuç ise gayet yararlýdýr: Devletin yalan dolanlarýnýn karþýsýna çýkarak gerçeði söylemeye çalýþan aydýn bir kiþilik ortadan kaldýrýlmýþtýr. Ve geride kalanlara açýk bir mesaj: Akýllý olun! Hrant Ölünce Tarih Bembeyaz Olur mu? Peki bu cenaze kalkýnca bu topraklarýn tarihindeki kara lekeler kendiliðinden silinmiþ oluyor mu? Burasý Türkiye te bir buçuk milyon Ermeni öldürülmemiþtir caným, olsa olsa þu kadar yüz bin kiþi ölmüþtür diyebilecek kadar insanlýktan nasibini almamýþ YÖK profesörlerinin ülkesi! Sanki þu kadar yüz bin insan, insan deðil de koyun sürüsüdür! Türkiye ya da baþka bir ülke Bütün sýnýflý toplumlarýn ve devletlerin tarihi suçlar ve cinayetlerle doludur. Tarih denilen örtüyü ne zaman aralasanýz altýndan mutlaka kan lekeleri çýkar; bugünkü büyük emperyalist devletlerin de tamamýnýn arka planýnda iðrenç etnik temizlikler, büyük din ve mezhep katliamlarý ve ayaklanmacýlar için kurulan binlerce daraðacý vardýr. Kuþkusuz buna bugün Ermeni meselesiyle uðraþan emperyalist devletler de dahildir ve bunlarýn hiçbirinin yüzyýlýn baþýnda yollarda boðazlanan Ermeniler hakkýnda söyleyecek sözleri yoktur. Yaþadýðýmýz coðrafyanýn tarihi ise yaklaþýk bin yýldýr, kan banyolarý ve tiksinti verici 2 ESENLER HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:

3 kýyýmlarla doludur. Kuyucu Murat Paþa nýn lakabýnýn ayaklanmacýlarýn cesetlerini kuyulara doldurmaktan geldiðini daha orta okulda öðrenmedik mi? Þeyh Bedreddin yiðitlerini kýlýçtan geçiren devlet hangi devlettir? Pir Sultan ý daraðacýna kim göndermiþtir? Baba Ýshak için her parçasý kulak memesi kadar yapýlsýn diye emir çýkaran Saray hangi saraydýr? Yüzlerce yýl Celali isyancýlarýnýn cesetlerini koyacak yer bulamayan devlet hangisidir? Daha yakýnlara geldiðimizde, Dersim derelerini kan akýtan kimdir? Aðrý eteklerini mezbahaya çevirenler hangi devletin görevlileridir? Maraþ ta Çorum da yüzlerce cana kýyan, Mayýs ýnda Taksim i kana bulayan kimdir? Bu pek þanlý tarihin içinde kuþkusuz Ermeni katliamý da vardýr ve olmasý da zaten þaþýrtýcý deðildir. Tarih Aklanmaz; Deðiþtirilir! Sonuç olarak Hrant Dink i ve baþkalarýný sustursanýz da, tarih aklanmaz. Ýnsanlýk suçu insanlýk suçu olarak kalýr! Bugünkü siyasal sistemin ýrkçý-kafatasçý sahipleri ne kadar çabalarlarsa çabalasýnlar bu gerçeði deðiþtiremezler; çünkü ýrkçýlýðýn en temel öðesi baþka uluslardan insanlarýn aþaðýlanmasý ve katledilmesidir. Devrimciler ise bu insanlýk ve ahlak dýþý saldýrganlýðýn tam karþýsýnda bir yerde, halklarýn kardeþliði ve özgürlüðü cephesinde dururlar. Devrimciler, yaþadýklarý topraklarý seven gerçek yurtseverlerdir; þovenist ahmak sürülerinin ya sev ya terk et gevezeliðine de tek bir yanýtlarý vardýr: Cehenneme kadar yolunuz var, biz burada, bu topraklar üzerindeyiz, bu insanlýk dýþý düzeni deðiþtirip sonsuza dek burada yaþayacaðýz! Ve devrimciler, yaþadýklarý topraklarýn tarihine bakarken de milliyetçiliðin zerresini zihinlerine bulaþtýrmazlar, mazlumun hakkýný mazluma verirler, zalimlerden de hesap sorarlar. Dolayýsýyla onlarýn özel olarak bir Ermeni meseleleri yoktur. Onlar bu topraklarda yaþanmýþ bütün kýyýmlarý lanetlerler ve halklarýn kardeþ ve özgür olduðu, kendi kaderlerini kendilerinin belirlediði yeni bir düzeni kurarlar. Kesintisiz biçimde sosyalizme doðru yürüyecek olan Demokratik Halk Ýktidarý, iþte bu yeni düzenin ilk adýmýdýr ve halklarýn kardeþliði hedefinin somut ifadesidir. Çünkü biz biliyoruz ki, özgür olmayanlar, kardeþ de olamazlar. Kendi kaderlerini belirleyemeyenler ya da baþka halklarýn kaderini belirlemeye kalkanlar, aralarýnda asla bir eþitlik iliþkisi kuramazlar. Faþist çetelerin cinayetleri tarihin bu akýþýný engelleyemeyecektir. Aydýnlýk ve özgür bir ülke, özgür bir Ortadoðu, halklarýn iradesiyle biçimlenecektir! Uðurlamalar; Halklarýn Kardeþliði Ýçin Devlet tarafýndan katledilen Agos gazetesi yazý iþleri müdürü Hrant Dink, son yolculuðunda kitlesel katýlýmla uðurlandý. Cinayet anýndan itibaren baþlayan protesto eylemleri, cenazede zirveye ulaþtý. Hrant Dink in cenazesine katýlmak, halklarýn kardeþliði düþüncesini savunmak için binlerce insan sabah saatlerinde Mecidiyeköy, Osmanbey ve Taksim de toplanmaya baþladýlar. Saat 11:00 sularýnda bütün kitlenin Agos Gazetesi ö- nünde toplanmasýyla birlikte, Hrant Dink için bir tören düzenlendi. Barýþ dileðinin simgesi olarak eþi tarafýndan beyaz güvercinler uçuruldu. Burada 100 bin civarýnda insanýn katýlýmýyla baþlayan yürüyüþte uzun kuyruklar oluþtu. En önde kol kola giren eylemcilerin, cenaze arabasýnýn ve Hrant Dink in resminin yer aldýðý yürüyüþte, Hepimiz Ermeniyiz Hepimiz, Katil 301, Menk Polorys Hrant Enk, Em Hemü Hrantýn, Hepimiz Hrant Dink iz, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Bu Gün Ermeniyim, Yastayýz yazýlý binlerce döviz taþýndý. Eylemciler yürüyüþ boyunca Hepimiz Hrant Dink iz, Hepimiz Ermeniyiz pankartýný taþýdýlar. Yürüyüþe kendi pankartlarýyla katýlan üniversite öðrencileri ise Üniversitelerdeki Satýr Kurþuna Dönüþtü, Faþizme Karþý Omuz O- muza yazýlý iki tane pankart taþýdýlar. ÇUKUROVA HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Aksaray, Unkapaný, Þiþhane, Taksim, Þiþli ve Yenikapý sahil yollarýnýn ula- sosyalist barikat 27

4 sosyalist barikat 28 Hrant Dink Cinayeti Bir Devlet Operasyonudur Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði! Sonunda amaçlarýna ulaþtýlar! Bir yýldýr açýk hedef haline getirdikleri Agos Gazetesi Yayýn Yönetmeni Hýrat Dink'i öldürdüler! Böylece yalnýzca bu topraklardaki sözde "faili meçhul" cinayetlere bir yenisi eklenmiþ olmadý, ayný zamanda cinayeti iþleyenler 90 yýl önceki katliamcý paþa dedelerinin izinden yürüdüklerini ve yürümeye devam edeceklerini de ortaya koydular. Þimdi yine "kendini bilmez fanatik" ya da "meczup" hikayeleri uyduracaklar ve yine her þeyin üstünü bir unutturma operasyonuyla örtmeye çalýþacaklar. Ama artýk bu topraklarda kimse bu kadar çok yalaný yutmuyor. Yapýlan þey, þu ana kadar yapýlanlarýn aynýsýdýr; bu coðrafyada yirmi yýldýr köyleri kim yakýyorsa, yetmiþ yaþýnda Musa Anter'den sekiz yaþýnda Diyarbakýrlý çocuklara kadar yüzlerce cinayeti kim iþlediyse fail yine aynýdýr. Þimdi utanmadan timsah gözyaþlarý akýtanlar inanýlmaz bir iki yüzlülükle davranýyorlar. O kadar ki, daha Hýrant Dink'in cesedi soðumamýþken, sanki kaldýrýmda yatan bir insan deðil de kendi pis oyunlarýnýn bir parçasýymýþ gibi "Avrupa'da baþýmýzýn aðrýyacaðý" yorumlarý yapmaya baþladýlar. Sanki o yerde yatan insanýn daha birkaç saat öncesine dek bir yaþamý, çocuklarý, sevdikleri, vb. yokmuþ gibi "bu cesetten nasýl kurtulacaklarýnýn" iðrenç telaþýna düþtüler. Bir yýldýr Hýrant Dink adý etrafýnda bin türlü cadý kazaný kaynatanlar, Adliye önlerindeki saldýrganlarýn sýrtýný sývazlayanlar, þimdi utanmadan "menfur bir cinayet"ten söz ediyorlar. "Türklüðü Koruma" adýna ipe sapa gelmez bir yasa maddesini iftiharla sunanlar, Dink'i aylardýr bu maddeyle yargýlayýp bütün medya organlarýnda vatan haini ilan ederek bir hedef tahtasý haline getirenler sanki onlar deðilmiþ gibi, cinayeti kýnama yarýþýna giriyorlar. Daha birkaç ay önce Fransa'yý "soykýrýmý reddedenlere ceza öngördüðü" için lanete boðanlar, sevmedikleri görüþlere sahip insanlarý "daha pratik" bir yoldan, kafasýna kurþun sýkarak cezalandýrýyorlar! Üstelik cezalandýrmadan bir hafta önce de Valiliðe çaðýrýp üstü kapalý olarak dünkü infaz kararýný teblið ediyorlar! Ve bu tehdidi dile getiren "sivil" kiþilerin kimlikleri de açýklanmýyor! Sonuç olarak, yýllardýr televizyon ekranlarýnda "yok caným bir buçuk milyon deðil olsa olsa birkaç yüz bin kiþiyi öldürmüþüzdür" diye abuk sabuk ýrkçý soytarýlýklar sergileyenler, bugün bu rakama yeni bir can daha eklemiþlerdir. Halk Kültür Merkezleri, bir kez daha bu cinayetin, bütün diðer öncekiler gibi "devlet malý" olduðunu söylüyor. Halk Kültür Merkezleri, bugünkü oligarþik diktatörlüðün terör aygýtý tümüyle parçalanmadan bütün bu kanlý cinayetlerin hiçbirinin aydýnlatýlamayacaðýný söylüyor. Halk Kültür Merkezleri, baþta Ermeni halký olmak üzere bu topraklarda yaþayan bütün halklara baþsaðlýðý diliyor. Ve Halk Kültür Merkezleri, bir kez daha yaþasýn halklarýn kardeþliði diye haykýrýyor! Bir kez daha halklarýn özgür iradesinin önünde hiç kimsenin duramayacaðýný vurguluyor! Kahrolsun Þovenizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði 20 Ocak 2007 Halk Kültür Merkezleri 4 þýma kapatýldýðý Ýstanbul da, son yýllarýn en uzun protesto ve cenaze yürüyüþlerinden birisi gerçekleþtirildi. Yürüyüþ boyunca, Hepimiz Hrant ýz Hepimiz Ermeniyiz, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Katil Devlet Hesap Verecek, Faþizme Karþý Omuz O- muza, Susma Sustukça Sýra Sana Gelecek sloganlarý da atýldý. Cenaze yürüyüþüne Halk Kültür Merkezleri, Devrimci Sosyalist Gençlik ve bir çok devrimci, demokrat, yurtsever kurum katýldý. Anadolu dan da katýlýmlarýn olduðu yürüyüþte, Ýtalyan halk türküsü Çav Bella, Yiðidim Aslaným ve Ermenice, Türkçe okunan Sarý Gelin türküsü söylendi. Katýlýmcýlar Saraçhane ye geldikleri sýrada, Hrant Dink için Kumkapý Ermeni kilisesinde düzenlenen cenaze töreni baþladý. Yürüyüþ Yenikapý meydanýnda son buldu. Yaklaþýk bir saat boyunca Hrant Dink in cenazesinin alana gelmesi beklendi. Kilisede düzenlenen törenin son bulmasýyla birlikte Hrant Dink in cenazesi eylem alanýna geldi. Katýlýmcýlar Hrant Dink i karanfillerle karþýladý. Hrant Dink in cenazesinin bulunduðu arabanýn, kalabalýk yüzünden ilerlemekte zorlandýðý anlar yaþandý. Bir çok insan el sallayarak, karanfiller atarak, türküler söyleyerek, Katil Devlet Hesap Verecek, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Hepimiz Hrantýz Hepimiz Ermeniyiz, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði sloganlarýný atarak Hrant Dink i Balýklý Rum Ermeni Mezarlýðý na uðurladý. Bir çok eylemci, cenazenin defin törenine de katýlabilmek i- çin, eylem alanýnda bu- HALK KÜLTÜR MERKEZÝ DERNEÐÝ Tel:

5 lunan arabalarda yerini aldý. Ancak çaraçlar yetersiz kalýnca, sahil yolundan mezarlýða doðru yürüyüþe geçen eylemcilerin büyük bir kýsmý eylemi sürdürdüler. Hrant Dink mezarý baþýnda yapýlan törenin ardýndan topraða verildi. Hrant Dink'in Katledilmesine Karþý Avcýlar'da Sokak Eylemi Aralarýnda Avcýlar HKM emekçilerinin de bulunduðu protesto eylemi 27 Ocak 2007 Pazar günü Eðitim-Sen 7 No'lu Þube, Yedi Umut Derneði, ÖDP'nin katýlýmýyla yapýldý. Saat 17.30'da Marmara Caddesi'nden yapýlan yürüyüþle baþlayan eylem, Avcýlar Havuz'da yapýlan basýn açýklamasýyla devam etti. Yürüyüþ boyunca "Ýnadýna Hepimiz Ermeni'yiz", "Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði" sloganlarý atýldý. Hrant Dink'in resimlerinin taþýndýðý eylemde okunan basýn açýklamasýnda, Kurþunu kim sýkmýþ olursa olsun, bugün telaþ ve panik içinde arkasýndan aðlayan, cinayeti lanetleyen resmi aðýzlar, Türkiye'de kardeþi kardeþe düþman eden, linç kültürünü besleyen bir ortamýn yaratýlmasýnda aktif olarak ya da sessiz kalarak rol oynadýlar denildi. Hepimiz Hrantýz, Hepimiz Ermeniyiz 22 Ocak 2007 Pazartesi günü saat da Ýstanbul Kartal da devrimci kurum ve demokratik kitle örgütlerinin yapacaðý basýn açýklamasý polis tarafýndan engellenmeye çalýþýldý. Kartal PTT önünde toplanan kitle, polis barikatýyla karþýlaþtý. Polisin sloganlý yürüyüþe izin vermemesi üzerine, kitle hep birlikte Baskýlar Bizi Yýldýramaz sloganý ile karþýlýk verdi. Daha sonra kitle sloganlar eþliðinde basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý alana geldi. Basýn açýklamasýnda Hrant Dink in cenaze cenaze törenine çaðrý yapýlýrken ayný zamanda Hepimiz Hrantýz, Hepimiz Ermeniyiz, Susma Haykýr, Halklar Kardeþtir, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Faþizmi Döktüðü Kanda Boðacaðýz sloganlarý atýldý. Eyleme BDSP, DHP, HKM, ESP, EKD, ÝLPS, Partizan, Tersane Ýþçileri Birliði, Emekli-Sen katýldý. Adana'da Hrant Dink Cinayeti Protestolarý Hrant Dink in katledilmesinin ardýndan cenazesinin kaldýrýlacaðý 23 Ocak 2006 Salý günü da 5 Ocak Meydaný, Çakmak Caddesi giriþinde toplanan ve aralarýnda devrimci sosyalistlerin de bulunduðu kitle, Hepimiz Hrant ýz, Hepimiz Ermeniyiz, Katil Devlet Hesap Verecek, Kahrolsun MÝT, CIA, Kontr-gerilla, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði sloganlarýný atarak Ýnönü Parký na doðru yürüyüþe geçti. Yürüyüþe çevreden alkýþlarla destek verenler de oldu. Ýnönü Parký nda yere mumlarla Hepimiz Hrant Dink iz yazan kitle, burada gerçekleþtirdiði basýn açýklamasý ile cinayeti bir kez daha lanetledi. Hýrant Dink Ýçin Munzur a Karanfiller 24 ocak 2007 devlet tarafýndan öldürülen Hrant Dink için Munzur suyuna karanfil atýldý. 24 Ocak ta Çarsý Meydaný nda toplanmaya baþlayan onlarca kiþi Hrant Dink ve katledilen aydýnlar için sloganlar eþliðinde Munzur nehrine kadar yürüdüler. Basýn açýklamasýndan sonra karanfiller munzura MALTEPE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ atýlarak gösteriye son verildi. Tel: sosyalist barikat 29

6 Tekel Medyasý ve Devletin Ortak Operasyonu: Bebekten Katil Nasýl Yaratýlýr? Bir bebekten bir katil yaratan karanlýðý sorgulamadan hiçbir þey yapýlamaz kardeþlerim. Hýrant Dink in eþi Rakel Dink Þiþli de, bir otobüsün üzerinden binlerce insana böyle sesleniyordu. Üç gün öncesine kadar, Ogün Samast gibilerini tepki gösteren vatandaþ olarak niteleyen ikiyüzlü tekel medyasý Rakel Dink in konuþmasýnýn üstüne atlarken, bu cümlede söylenen þeyin anlamýný es geçmeyi tercih etti. Gerçekten de, Hýrant Dink in katledilmesinden sonra geçen bir hata boyunca hepimiz, basýn açýsýndan son derece tiksinti veren, mide bulandýran bir süreç yaþadýk. Bazý yeminli faþist gazeteler yine de biraz tutarlýydýlar. Ama tekelci medya tam anlamýyla bir felaketti. Üç gün öncesine dek cinayet teþvikçiliði yapan, Ermeni ve Kürt düþmanlýðýný yayan, katil sürülerini duyarlý vatandaþ olarak kutsayan bu medya, Rakel Dink in sözlerini hiç üstüne alýnmadý bile. *** Peki þimdi biz soralým: Bebekten katil nasýl yaratýlýr? Bebekten katil yaratma nýn bir tarifi var mý? Elbette var. Ama bu öyle hemen üç-beþ günde olmaz. Nereden baksanýz bunun için yýllýk bir mesai gerekir. Önce, eski cuntacý-turancý subaylardan bir çeteyi örgütler ve pili bitmiþ bir partinin (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi-CKMP) kongresine salarsýnýz. Eli sopalý tosunlarýn saldýðý korkuyla bu partiyi ele geçirip adýný MHP olarak deðiþtirirsiniz. Bu a- rada, dünyanýn her tarafýnda komünistlere ve halk ayaklanmalarýna karþý benzer örgütler kuran Amerikan emperyalizminin CIA sý arkanýzdadýr ve onun þubesi olan yerel istihbarat örgütünün paravan ajanslarý, vs. uðrak yerinizdir. Ýþçi sýnýfýnýn uyanýþý karþýsýnda korkuya kapýlmýþ olan patronlar da doðrudan ya da el altýndan mali kaynaklarý size doðru akýtýrlar. Sonra komando kamplarý adý altýnda kamplar açarsýnýz, sonra üniversitelerde devrimci gençleri katletmeye baþlarsýnýz. Emperyalizme karþý olan bu ülkenin aydýnlarýný öldürmeye devam edersiniz. Sonra grev çadýrlarýný kurþunlar, sendika baþkanlarýný, direniþçi iþçileri kurþuna dizersiniz. Bu arada resmi güçler de boþ durmaz ama en azýndan sokak cinayetlerinin bütün yükü sizin sýrtýnýz- sosyalist barikat 30 6 AVCILAR HALK KÜLTÜR MERKEZÝ

7 dadýr. Sonra, bir süreliðine omuzu kalabalýk generaller askeri bir darbeyle iþbaþýna gelirler ve bir süreliðine sizin iþinizi devralýrlar. Artýk cinayetlerin daha resmi ellerle ve daha resmi yerlerde (daraðaçlarý, iþkencehaneler) iþlenmesi gereklidir. Bu arada, resmi güçler bu katil sürüsünden en azýlýlarýný istihdam eder ve kontr-gerilla hizmetlerinde kullanmaya devam eder. Bir süre sonra, Kürt savaþý patladýðýnda ise yine bu istihdam edilmiþ katillerle resmi öldürme mekanizmalarý iç içe geçer. Yüzlerce gazeteci, köylü, böylece ortadan kaldýrýlýr, güpegündüz insanlar kaybedilir. Ara sýra bir skandal patladýðýnda ise olay en yetkili kademelere ulaþmadan kapatýlýr, yalnýzca maþalara göstermelik cezalar verilir. Öyle ki, artýk bebek likten çýkarak yavaþ yavaþ büyümekte olan katilimiz, daha ilk günden vatan i- çin adam öldürmenin serbest olduðu kuralýný öðrenir. Hatta bu kural mafya dizilerinde de yeniden vurgulanýr. Kör milliyetçilikle lümpenlik iç içe girer ve zemin hazýrlanmaya baþlanýr. Bu arada devlet yapýlanmasý, ülkenin bazý yörelerine özel bir önem vermeyi ihmal etmez. Geçmiþte, 1970 lerde faþist iþgal altýnda olan bölgelerin ne kadar avantaj saðladýðýný görmüþlerdir çünkü. Faþist iþgal, herhangi bir A bölgesinde hem karanlýk bir alan yaratarak her türlü pisliðin gizlenmesine yaramakta, hem de oradaki iþçi hareketini baský altýna almaktadýr. Bu kez, Kürt düþmanlýðý ve þovenizm üzerinden yeniden iþe giriþirler. Belli alanlar, iller, kasabalar, böylece nispeten homojenleþtirilir. Belli üniversiteler tümüyle temizlik ten geçirilir. Örneðin buralarda bir afiþleme sýrasýnda planlý bir saldýrý gerçekleþtirildiðinde, (ki bunlar linç deðildir aslýnda, planlý saldýrýdýr), bir basýn açýklamasýna çullanýldýðýnda, artýk orasý bütün demokratik ve emekten yana güçler açýsýndan problemli bölge haline gelmeye baþlar ve ortam rahatlar! Þimdilerde Trabzon gerçeði üzerine tefrikalar yayýnlayan basýn da bütün bu rezilliðin çanak tutucusu durumundadýr. Ortada bir yasadýþý örgüt sempatizanlarý vardýr; bir de tepki gösteren vatandaþlar! Ve tabii, bu durum patronlarýn da çok iþine gelir. Son yirmi yýlda önemli fabrikalarýn bir çoðunun politik olarak hareketli bir þehir olan Ýstanbul dan sað eðilimli taþra illeri ve ilçelerine kaydýrýlmasý boþuna deðildir. Onlar bilirler ki, bir ilde, ilçede sol eðilim baský altýndaysa, sendikacýlýk da geliþmez ve böylece kukla sendika aðalarýyla iþleri baðlamak daha kolay olur. Sonuç mükemmeldir: Ucuz iþçi cennetlerinde tatlý kârlar ve týka basa dolan kasalar! Nihayet sonunda, bebeðimiz büyür. Bu tecrit edilmiþ faþizan ortamda ne doðru dürüst bir devrimci ne de bir Kürt ya da Ermeni, vb. görmüþtür. Kendisi de bal gibi iþsiz ve yoksul olduðu halde iþçi sýnýfýnýn mücadelesi üzerine de kara cahildir. Polat Alemdar dan öteye gitmeyen bir kültür, sabah akþam kinle ve þovenizmle doldurulan kafalar, erkeklik hikayeleri, vs.. Artýk geriye bir þey kalmamýþtýr. Bebeðimiz çoktan katile dönüþmüþtür bile. Yalnýzca bir iþaret ve organizasyon yeterlidir. Þiþli nin kalabalýðýnda, yalnýz ve savunmasýz bir adamý arkadan vurmak hiç de zor bir iþ deðildir. Amerikan karþýtlýðý üzerine atýlýr tutulur ama sonunda gele gele Þiþli ye gelinir ve kaleminden baþka silahý olmayan bir adam vurulur. Cinayetin arkasýndaki güçler karýþýk mýdýr, örgütlü müdür, vs. tartýþmasý bir yana, bebeðin katile dönüþme hikayesi bundan ibarettir iþte! Bebekten Katil Yaratan Düzenle Nasýl Hesaplaþýlabilir? Her þeyden önce gerekli olan, Rakel Dink in kendince haklý sebepleri olabilecek tavrýnýn tersine, son derece açýk ve yoðun bir öfkenin kendini ortaya koymasýdýr. Toplumsal hareketin itfaiyecileri olarak þöhret yapan bazý az sendikacý-çok siyasetçi unsurlar ne derlerse desinler, gerekli olan þey, katillere ve onun arkasýndaki ýrkçý faþist harekete karþý öfkenin gökkubbeyi sarsacak kadar yüksek sesle haykýrýlmasýdýr. Emekçi hareketine ve toplumsal muhalefete ýsrarla hoþgörü ve barýþ aþýsý yapmaya çalýþanlar, bu azgýn cinayet þebekesi karþýsýnda insanlarý çýrýlçýplak ve korumasýz býrakmakta, onlarý salt maðdur ve protestocu olmaya zorlamaktadýr. Faþist saldýrýlara verilecek en gerçek yanýt ise tabii ki cenaze törenleri deðil, iþçi sýnýfý mücadelesinin ve devrimci halk hareketinin yükseltilmesidir. Ancak kapalý alanlarý da sarsan, faþist örgütlenmenin rahatlýðýný bozan bir çizgi, katil üretim merkezlerini zorlayacaktýr. Kuþkusuz, saf deðiliz. Oligarþinin kiralýk maþalarý bu topraklarda bundan sonra da bir çok cinayet iþleyecektir. Ama bu, bir kader de deðildir. Faþist odaklar ezilebilir; ezilmesi pekala mümkündür. Yeter ki biz, yeni bir devrimci atýlým yaratma becerisini ve iradesini gösterebilelim. KALAN HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:Tel: sosyalist barikat 31

8 Þýmarýk Patron Uþaklarýnýn Ýstanbul a Vize Hevesleri Yine Kabardý Siz Kimsiniz ve Kimi Nereye Sokmuyorsunuz? Ýstanbul un haracýný yiye yiye semirenler, son zamanlarda iyice þýmardýlar. Þehir iyice bunaldý, diyorlar, bu böyle gitmez! Ýstanbul u kurtarmak lazým, diyorlar, bu böyle gitmez! Ya hepimizle alay ediyorlar Ya da ekonomiyi IMF ye, sokaklarý da çetelere emanet ettikleri için yapacak iþleri kalmadý, gönül eðlendiriyorlar. Ýstanbul a vize lazým diyor Belediye Baþkaný: Evi ve iþi olmayanlar Ýstanbul a gelmesin! Baþbakan ýn aklýna ise daha parlak bir fikir geliyor: Plakalarý sýnýrlayalým! Bütün bu zeka gösterileri doðrusu akýllara durgunluk veriyor! Ne yapacaklarmýþ peki, örneðin Diyarbakýr a, Siirt e ya da Kastamonu ya Ýstanbul Konsolosluklarý mý açacaklar? Bir zamanlar Amerika da olduðu gibi bir serserilik yasasý çýkarýp cebinde þu kadar parasý olmayaný, evi barký olmayaný hapse mi atacaklar? Trafik polisleri köþe baþlarýnda durup anons aygýtýndan þu numaralý araç derhal Ýstanbul u terk edin diye mi baðýracak? Hiçbir þey yapacaklarý yok aslýnda. Hiçbir þey yapmaya niyetleri de yok, ellerinde kent sorunlarýný çözmek için herhangi bir çözüm de yok. Þu anda, suyun baþýný tutmuþken a- razi rantlarýný cebe indirmek ve eþ-dost þirketlerini zengin etmekten baþka bir iþle ilgilenmiyorlar. Bu güzel günlerin bitebileceðini düþünüp ne götürsek kârdýr diyorlar. Bu arada yaptýklarý tek þey ise halka hakaret etmek! Bir yanda üretici köylüye ananý al da git diye hakaret ederken, diðer yanda da kentin yoksullarýna defolun gidin diyorlar. Elbette fazla nüfus derken kast ettikleri patronlar ve patroncuklar deðildir. Kast ettikleri, yoksullar, iþsizler ve elbette ki Kürtlerdir. Yani defolup gitmesi gereken bizleriz! Sanki kentlerin nüfusunun patlamasýnýn sorumlusu biziz! Sanki bu cehennem gibi þehirde üç kuruþ nafaka için en pis iþleri yapmak bizim çok hoþumuza gidiyor! Sanki sýkýþ tepiþ otobüslerde ömrümüzü ziyan etmek bizim çok hoþumuza gidiyor! Çocuklarýmýzý bin türlü zehirli gaz içinde ve gürültüden saðýr olduklarý bir ortamda büyütmek sanki bizim isteðimiz! Sanki biz düzgün, insan onuruna yakýþýr konutlarda insan gibi yaþamayý istemiyoruz da altyapýsýz çamur deryasý mahallelerde oturmaktan çok zevk alýyoruz! Peki bu insanlarýn, bu kadar gencin iþsiz güçsüz ortalýkta dolaþmasýnýn sorumlusu siz deðil misiniz? Son yirmi beþ yýlda Türkiye de kaç fabrika kapandý, bir sayýn bakalým! Son yirmi beþ yýlda, tek bir çivi çakýlmayarak hurdalýk olmaya terk edilen devlet iþletmelerinin sayýsýný bir hatýrlayýn! Borsada sýcak paralar bir kumarhane gibi dönüp dururken iþsizlik ve açlýða terk ettiðiniz insanlar kimler, bir hatýrlayýn. IMF ve Dünya Bankasý nýn emriyle tarýmý ve hayvancýlýðý ne hale getirdiniz, kýrda yaþayan insanlarýn elinden ekmeðini elinden nasýl aldýnýz, onu da hatýrlayýn! En azýndan þekerpancarý üretimini kýsýtlayan ve Cargill gibi Amerikan tekellerinin önünü açan kimdir, Fýndýkçýyý periþan edip uluslar arasý þirketlere dalkavukluk eden danýþman kimin danýþmanýdýr, o kadarýný hatýrlayýn! Bütün bunlar olurken, kentlerdeki suç oranlarý nasýl ve hangi yýllarda artmýþ, bir bakýn bakalým! Bu kadar uyuþturucu sokaklara nasýl taþmýþ, okullarýn önü nasýl çetelerin iþgaline girmiþ, bütün diðer yozlaþtýrma araçlarý nereden çýkmýþ, biraz düþünün! sosyalist barikat 32 *** Siz kentleri düzeltmek istediniz de kim elinizi tuttu? Ama önce bir düþünün bakalým; daha 1940 larda þu demiryollarýný býrakýn karayollarý yapýn diye rapor veren Dünya Bankasý temsilcilerine emredersiniz efendim diyenler kimlerdi? O BARINMA HAKKIMIZ günden bu güne ENGELLENEMEZ 8

9 toplu taþýmacýlýk ve demiryollarý alanýnda tek bir çivi çakmazken petrole baðlý otomobil alanýnda emperyalist þirketlere ve yerli ortaklarýna cennet gibi vergisiz algýsýz ortamlar saðlayanlar kimlerdi? Siz sokaklarda Komünistler Moskova ya diye yýrtýnýrken Moskova Metrosu dünyanýn en geliþkin ve en ucuz metrosuydu ve siz bu arada demiryollarý komünist sistemdir diyerek Ýstanbul daki mevcut raylý sistemleri bile sökmekle meþguldünüz. Otomobil þirketleri çok kazansýn diye Ýstanbul un birçok yerinde o yýllarda var olan tramvaylarýn canýna okudunuz. Bütün bunlarý yaparken bir gün olsun metro denilen þey aklýnýza mý geldi? Bir gün olsun kentler arasý ulaþýmda demiryollarýný geliþtirmeyi mi düþündünüz? Türkiye nin en büyük demiryolu atölyeleri neden þimdi çöplük alaný oldu? Savaþlardan bile daha çok sayýda insan karayollarýndaki kazalarda neden telef olup gitti? *** Siz kentleri düzeltmek istediniz de kim elinizi tuttu? Ama sizin derdiniz bu deðil! Yoksa eþe dosta akýttýðýnýz paralarla bile bu þehirde çok þey yapýlýr. HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ GECEKONDU DÝRENÝÞLERÝNÝ SELAMLIYOR Kentsel Dönüþüm Projesi adý altýnda emekçi mahallelerini talan etmek isteyenlere karþý Ankara Dikmen ve Ýstanbul Maltepe-Baþýbüyük'teki direniþler sürüyor. Rantçý belediyelerin son yýllarda emekçi mahallelerine parça parça yönelttiði saldýrýlarýn iki örneði daha dün yaþandý. Ankara Dikmen Vadisi'nde, yýkým için sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen çevik kuvvet destekli yýkým ekipleri halkýn direniþiyle karþýlaþtý. Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Melih Gökçek'in emriyle baþlayan saldýrýya karþý sabah 6.30'da mahalle giriþlerini barikatlarla kapatan halk, çevik kuvvetin gaz ve sýyla baþlattýðý saldýrýya taþ ve sopalarla yanýt verdi. Gün boyunca süren direniþ sýrasýnda mahallelilerden 14'ü polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Sonuçta yýkýmcýlar baþka bir gün gelmek üzere bölgeyi þimdilik terk ettiler. Bu arada saldýrýyý öðrenen demokratik kitle örgütlerinin Ankara temsilcileri saat 15.00'da Ankara Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya gelerek basýn açýklamasý yaptýlar.. Ayný günlerde Maltepe Baþýbüyük halký da ayaktaydý. Evlerinin yýkýlmasý kararýna karþý geçtiðimiz gün bir meþaleli yürüyüþ yapýlan Baþýbüyük'te bugün de (2 Þubat 2007) polisle çatýþma çýktý. TOKÝ tarafýndan el konulmak istenen mahallenin halký ayrýca muhtarlýk binasýný da tahrip etti. Öyle görünüyor ki, kent arazilerini büyük tekellere peþkeþ çekmek isteyenler bugünlerde yine barýnma hakkýna karþý eyleme geçme kararýndalar. Bu, emekçilerin barýnma hakkýna karþý yapýlan açýk bir saldýrýdýr. Halk Kültür Merkezleri, bu yaðma saldýrýsýna karþý direnen emekçileri selamlýyor. Halk Kültür Merkezleri, emekçilerin barýnma hakkýný sonuna dek destekliyor. Barýnma Hakkýmýz Engellenemez! 2 Þubat 2007 Halk Kültür Merkezleri KENTLERÝ YARATAN BÝZÝZ TEKELLERE BIRAKMAYACAÐIZ 9 Sizin derdiniz yoksullara ve emekçilere düþmanlýktan baþka bir þey deðil. Türban meselesinde didiþseniz de yoksullardan nefret etme konusunda çok iyi anlaþtýðýnýz CHP li müttefikleriniz de arkanýzdadýr aslýnda. Daha geçtiðimiz yýl sokak çocuklarýný bir adaya göndermek gerektiðini söyleyenler onlar deðil miydi? Üstelik bunlar hiç olmamýþ þeyler de deðil, 90 lý yýllarda Ýstanbul da Habitat toplantýlarý yapýlýrken yabancýlar görmesin diye sokak çocuklarýný kuytulardan toplayýp þehir dýþýndaki boþ arazilere attýðýnýzý unuttuk mu sanýyorsunuz? Þimdi yine ayný þeyi mi yapacaksýnýz, yoksa bu kez toplama kamplarýný ve gaz odalarý mý düþünüyorsunuz? Artýk bir sýr deðil, herkes biliyor, þehri tam olarak yaðmalamak için bir depremi bekliyorsunuz! Depremi karþýlamak için kýlýnýzý kýpýrdatmýyorsunuz, üstüne üstlük deprem vergisi olarak topladýðýnýz haraçlarý iç borç ödemesi adý altýnda holdinglere aktarýyorsunuz ve korkunç bir yýkýmýn ardýndan bizim çocuklarýmýzýn cesetleri üzerinde þehri yeniden düzenlemeyi planlýyorsunuz. *** Ama yok öyle yaðma! Biz varýz ve biz emekçiler bu þehrin gerçek sahipleriyiz. Bu þehrin her santiminde, hatta sizin oturduðunuz koltuklarýn üzerinde bile bizim alýnterimiz var. Þehirleri ve hayatý yaratan bizleriz, sizi def edip kendi kaderimizi kendi ellerimize aldýðýmýzda bütün bu yaptýðýnýz akla aykýrý, saçma sapan iþleri düzeltecek olan da biziz. Ýnsan gibi, insan onuruyla yaþanabilecek kentleri de, hepimizi bol bol doyuracak kýrlarý da biz yeniden yaratacaðýz. Þirketlerin kârlarýný deðil, insanýn en temel ihtiyaçlarýný merkeze alacak olan devrimci bir halk iktidarý kentlerin bugün yaþadýðý boðulmanýn tek ve gerçek çözümüdür. Biz varýz ve biz emekçiler bu þehrin, bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Alýnterimizle yarattýðýmýz kentleri bir avuç asalaða býrakmayacaðýz. Þimdilik, istediðiniz kadar gevezelik edebilirsiniz. Ama þu anda birikmekte olan öfkemiz sokaklara taþtýðýnda, iþte o zaman, kim kimden vize istiyormuþ, kim kimi nereye sokmuyormuþ, yeniden görüþeceðiz! sosyalist barikat 33

10 Ýnternet Ýçin Yasa Tasarýsý Devlet Sanal Tacizi Yasallaþtýrmak Ýstiyor sosyalist barikat 34 Geliþen teknolojinin geldiði nokta ve hayatýmýzýn her alanýnda geçerli olmaya baþlayan interneti düþünürken; son günlerde hazýrlanan Ýnternet Yasa Tasarýsý apayrý bir ikiyüzlülük örneði o- larak karþýmýza çýkmaktadýr. Hükümet, yaklaþan seçimlerin telaþýnýn içinde, kendisine prim getirebilecek olan bütün alanlarda yapmacýk düzenlemelerle, görkemli(!) açýlýþlarla, sert çýkýþlarla, bizi yine kandýrmak istiyor. Bütün bunlarý yaparken, ahlaksal gerekçelerin arkasýna sýðýnarak, kendisini haklý çýkarmaya çalýþýyorlar. Televizyonlara çýkýp büyük konuþmalar yapýyorlar. Çocuk pornosuna taviz vermeyeceðiz diyorlar, birkaç çocuk pornosu tüccarýný yakalayýp kendilerini iþ yapýyormuþ gibi göstermeye çalýþýyorlar. Yine kandýrýyorlar. Diyorlar ki bize o televizyonlarýnda; bu yasayý çýkaracaðýz ve çocuk pornosunu engelleyeceðiz. Oysa akýttýklarý timsah gözyaþlarý bile deðildir. Devrimcilere bir saldýrý söz konusu olduðunda, halkýn kendi çocuklarý olan devrimcileri alýp cezaevlerine sokmak, öldürmek söz konusu olduðunda, hiç de bu alanlarýn denetlenemez olduðunda yakýnmýyorlar. Aksine internet alanýnda yürüttükleri istihbaratý bir gurur belgesi olarak da sunuyorlar. ABD ve Ýngiltere olan Türkiye de olmuyor mu? Dünya çapýnda tekellere baðlý olan internet saðlayacýlarý bütün bilgileri istihbarat servislerine ve emniyete vermek için depolamýyorlar mý? Hepsini yapýyorlar Emekçi halktan, iþçilerden ve onlarýn çýkarlarýný savunan devrimcilerden o kadar korkuyorlar ki, suçlarýn daha baþta önlenmesi gerekir deyip her alanda saldýrýyorlar. Çocuk pornosu ve kumar suçlarýný engelleyeceklerini söyledikleri yasanýn geçmesiyle birlikte, teknik olarak perdeleme yöntemini kullanarak sitelerin ulaþýmýný engelleyeceklerini söylüyorlar. Ama þimdi bunu yaptýklarýný neden söylemiyorlar? Neden Ýddaa denen oyun internette oynanýrken yasadýþý, vergilendirildiðinde kutsal oluyor? Neden ve nasýl katil Ýsrail Filistin halkýnýn mücadelesine yer vermeye, onlarla dayanýþma içinde olmaya çalýþan sitelerin tamamýný çökertmeye çalýþýyor, bir çoðunu da çökertiyorlar. Aslýnda onlar; emekçilerin ve iþçilerin bulunduklarý her yere fuhuþu, uyuþturucuyu, kumarý ve diðer yozlaþma araçlarýnýn tamamýný kendi elleriyle sokuyorlar. Bütün emekçi mahallelerinde mantar gibi biten, ruhsatlý ruhsatsýz bir sürü internet kafe var. Ve burada akþama kadar kendini ben leþtiren bireyler, çocuklar. Bilgisayarla yatan kalkan, internetin ve bilgisayarýn muazzam önemini hiçbir þekilde anlamayan, orada hiç görmediði, çay içmediði arkadaþlarý olan, oradan alýþveriþ yapan, aþýk olan, porno izleyen, oyun oynayan; aslýnda bir bütün olarak toplumsal insana yabancýlaþan bir kuþak yetiþiyor, yetiþtiriliyor. Ve emperyalistlerle birlikte onun yerli iþbirlikçisi olan oligarþi de, bunun çürümüþ sistemlerini ayakta tutmak için ne kadar gerekli olduðunu biliyor. Bunu teþvik ediyor, genelleþtiriyor. Ýnsanlarýn yaþamlarýný, beyinlerini, düþüncelerini ve davranýþ þekillerini oluþturan benliklerini iþgal ediyor. Çýkartýlmak istenen yasa da aslýnda bunlarý engellemekle ilgili deðil. Çünkü hiçbirinden þikayetçi deðiller. Sorgulamayan, düþünmeyen, üretmeyen, yeni bir dünya için mücadele vermeyen kimseden devlet þikayetçi olmadý, hiçbir zaman olmaz da. Aksine tüm bunlarý yaratýr. Bize sabah akþam savrulan yalanlara da gelince, onlar, yaþamýmýzdaki bütün hak arama eylemlerini bastýrmaya yönelik olarak çýkarýlmýþ olan Terörle Mücadele Yasasý nýn sanal ayaðý olacaktýr. Devlet; ne porno sitelerine yönelecek, ne de kumarý engelleyecek. Ama halkýn çýkarlarýný her yerde savunmaya çalýþan devrimcilerin oluþturduklarý siteleri her fýrsatta ulaþýma engelleyecek, perdeleyecek. Büyük iþçi sýnýfý þairi Nazým Hikmet in þiirlerini yayýnlayan siteler, Yapý Kredi Kültür ve Sanat A.Þ nin þikayeti üzerine ulaþýma kapatacak. Tüm bunlarý yayýna hazýrlayan kiþilere, zaten ellerinde var olan IP adresleriyle sürekli bir takip yapýlacak. Þimdiden tümünü izledikleri interneti ve bize ait olan iletiþim alanlarýný rahat rahat izleyebilmek, hatta suçlu görülenleri tutuklayabilmek için yasal dayanak noktalarýný yaratacaklar. Oligarþi saldýrýyor, izliyor, yasaklýyor, bize dair olan her þeye saygýsýzlýk yapýyor, bütün bu yay- anlamý yoktur. Bizimse, her alanda bunlara karþý çýk- garanýn bundan baþka hiçbir maktan ve her alanda örgütlenmekten, karþý durmaktan baþka çözüm yolumuz yok YENÝ BASKI YASALARINA KARÞI HKM LERDE BÝRLEÞELÝM

11 Ölümsüz sosyalist þair Nazým Hikmet Ran doðumunun 105. yýlýnda Maltepe Halk Kültür Merkezi'nde yapýlan bir etkinlikle anýldý. 18 Ocak 2007 tarihinde saat 20.00'da 45 kiþinin katýldýðý etkinlik, Nazým Hikmet'in hayatý okunarak baþladý. Etkinlik, seyircilerin katýldýðý Nazým Hikmet þiirlerinin okunmasýyla devam etti. Son olarak, Nazým Hikmet'in þiirlerinden oluþan þarkýlar Grup Diyar tarafýndan seyircilerin de katýlýmýyla seslendirildi. HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ NAZIM HÝKMET HALKIN ÞAÝRÝDÝR Koç Holding Þiirlerimize Dokunma! Bir süredir baþta iþçi sýnýfýnýn ozaný Nazým Hikmet olmak üzere halka mal olmuþ þair ve sanatçýlarýn yayýn haklarýný elde ederek kitlelere ait deðerleri tekelleþtiren Yapý Kredi Yayýnlarý, þimdi de internetteki þiir sitelerinde bu þairlerin eserlerinin yayýnlanmasýný engellemeye baþlamýþtýr. Artýk internet sitelerinde; Nazým Hikmet, Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Edip Cansever gibi halka mal olmuþ þairlerin þiirlerini okumak istediðimizde, "Yapý Kredi Kültür Sanat ve Yayýncýlýk A.Þ.'nin isteðiyle okur eriþimine kapatýlmýþtýr" ibaresi çýkmaktadýr. Bu durum, kâr uðruna bütün deðerleri hiçe sayabilen kapitalist tekellerin hýrsýzlýðýnýn nereye kadar varabileceðinin açýk bir kanýtýdýr. Asýl iþlevleri halkýn parasýný çalmak olan banka tekelleri artýk emekçi kitlelerin kültürüne de el koymakta, kendi düþmaný olan Nazým gibi þairleri basit bir mal gibi satýn alabileceðini zannetmektedir. Dün hapishanelerde ezilen þairler þimdi de yasa yoluyla tecrit edilmek isteniyor. Son derece açýk: Nazým Hikmet, iþçi sýnýfýnýn ve dünya halklarýnýn evrensel ozanýdýr ve hiç kimsenin, hele hele bir banka tekelinin onun eserlerine el koyma hakký yoktur. Bu, hayatý boyunca Komünist bir dünya için çarpýþmýþ olan Nazým Hikmet'e de yapýlmýþ en büyük saygýsýzlýktýr. Bu konuda, onun herhangi bir akrabasýnýn aç gözlü tüccarlýðý da, yaptýðý sözleþmeler de tümüyle geçersizdir. Dünyanýn hiçbir yerinde halklarýn deðerlerini temsil eden büyük yazarlar özel mülkiyet konusu edilemezler. Onlarýn tüm eserleri halklara aittir. Halk Kültür Merkezleri, böyle bir yasaðý asla kabul etmeyecek ve Nazým'ýn emekçilere ait olduðunu ýsrarla savunmaya, onun eserlerini ait olduðu sýnýfa, iþçi sýnýfýna ulaþtýrmaya devam edecektir. Halk Kültür Merkezleri, üç kuruþ fazla para almak için eserlerini bu tekellere satan, ama buna karþýn "sol" söylemden de vazgeçmeyen diðer sanatçýlarýn da bu hýrsýzlýk ve saygýsýzlýða ortak olduðunu açýkça söylemektedir. Halk Kültür Merkezleri, iþçi sýnýfýnýn ve emekçi halkýn politik-kültür odaklarýdýr ve emekçilerin kültürünü yaþatmayý, geliþtirmeyi amaçlayan bir kurum olarak böyle bir sansür karþýsýnda sessiz kalmayacaktýr. Kahrolsun Ýþbirlikçi Tekellerin Soygun-Sansür Düzeni Nazým Hikmet Halkýndýr ve Sonsuza Dek Öyle Kalacaktýr Ocak 2007 Halk Kültür Merkezleri sosyalist barikat 35

12 sistemin karanlýk yüzü sosyalist barikat 36 Kapitalist Çapulculuðun Kölelik Düzeninde En Vahþi Noktasý YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Özellikle 1980 lerden sonra baþlayan ve 90 lar ve 2000 lerde bütün dünyada zirve noktasýna ulaþan büyük göç dalgalarý ve bu dalgalarýn emperyalist metropollerde yarattýðý kaçak iþçi yýðýnlarýnýn kölece çalýþtýrýlmasý günümüz kapitalizminin en kirli ve en vahþi sayfasýný oluþturur. Gerçi kapitalist sistem her dönemde sendikasýz-güvencesiz iþçi çalýþtýrmayý sevmiþtir ve emperyalist metropollerdeki küçük ve orta iþletmeler, hatta daha büyükleri de geçtiðimiz yüzyýl boyunca yabancý kaçaklarý köle gibi kullanmýþtýr. Ancak 1990 öncesi süreçte kapitalist ülkelerdeki sendikal hareketin gücü ve bu devletlerin sosyal uygulamalara zorlanmasý bir ölçüde bu durumun önünü kesmiþ, en azýndan büyük iþletmelerde kaçak çalýþtýrma nýn normalleþmesini önlemiþtir. Yeni süreç ise bu bakýmdan tam bir vahþet dönemidir. Bütün zincirlerinden boþanmýþ olan neoliberal çapulculuk, kâr oranlarýný yükseltmek ve üretim maliyetini en aza çekmek için bir yandan iþletmelerinin bazýlarýný yeni-sömürgelere ya da eski sosyalist ülke topraklarýna taþýrlarken, diðer yandan da göçmen iþçilerin vahþice sömürülmesinin önündeki engelleri kaldýrmýþlardýr. Zaman zaman yabancýlara karþý ýrkçý dalgalar yükselse de, öte yanda kölelik ücretlerine razý olan bu insanlarýn en pis iþlerde çalýþtýrýlmasýndan hiç vazgeçilmemiþtir. Türkiye nin çapulcu kapitalist düzeni ise bu konuda son yirmi yýlda büyük bir dönüþüm geçirdi. Ö- zellikle eski sosyalist ülkelerdeki düzenin daðýlmasýndan sonra ortaya çýkan mafyatik soygun düzeni, bu ülkelerde korkunç bir yoksulluðu açýða çýkararak on binlerce insaný kaçak yollardan, insan ticareti yapan þebekeler aracýlýðýyla göç yollarýna savurdu. Uzakdoðu, Ortadoðu ve Afrika dan gelen göç kollarýyla birleþen bu büyük dalgalar, elbette öncelikle Avrupa nýn büyük kapitalist ülkelerini hedef aldý a- ma bu arada Türkiye gibi yeni-sömürge ülkeler de bu süreçten nasibini aldý. Hiçbir resmi kurum açýk ve net bir rakam veremese de þu anda Türkiye deki yabancý kaçak iþçi sayýsýnýn 1 milyonu aþmýþ olduðu konusunda herkes hemfikir yýllarý arasýnda Türkiye ye yasa dýþý giriþ ve çýkýþ yapan ya da illegal olarak ikamet edenlerden yalnýzca yakalananlarýn sayýsý bile resmi rakamlara göre 467 bin 768 dir. Küçük ticaret amacýyla eski-sosyalist ülkelerden gelip gidenler burada ayrý bir kategoriyi oluþturuyor. Asýl onlarýn dýþýndaki büyük bir yoðunluk hem bu ülkelerden, hem de Pakistan, Bangladeþ, Ýran, I- rak, Suriye ve Afrika dan geliyor. Kuþkusuz bunlarýn bir bölümü Türkiye üzerinden baþka ülkelere geçmek istiyor ama geriye kalan rakam bile 1 milyona yaklaþan bir köle topluluðunu bize anlatýyor. Türkiye deki kaçak ve güvencesiz çalýþtýrma oranlarý zaten biliniyor. Milyonlarca insan hiçbir güvenceye sahip deðil. Kaçak yabancý iþçiler için ise býrakalým sosyal güvenceyi, bir taným bile söz konusu deðil. Yani onlar aslýnda yok! Varlýklarýný tanýmlayan tek bir yasa maddesi bile mevcut deðil. Doðal o- larak, en aðýr iþleri en az ücrete yapýyorlar, yapmaya razý oluyorlar, çünkü yaþamak için, varlýðýný sürdürebilmek için buna ihtiyaçlarý var ve pazarlýk edebilecek durumlarý yok. Üstelik yalnýzca Ýstanbul gibi kentler de deðil, Karadeniz den Trakya ya ve Çukurova ya dek her yerde çalýþtýrýlýyorlar ve resmi makamlar ne derse desin bu kölelik düzeni büyük ya da küçük her düzeyden patronlarýn iþine geliyor. Örneðin Teksif Sendikasý nýn yapmýþ olduðu bir araþtýrmaya göre, 2000 yýlýnda bile rýnda çalýþan her 20 iþçiden 3 ünün kaçak iþ- Trakya bölgesindeki tekstil fabrikalaçiydi. Yani sadece bu bölgede yaklaþýk 200 bin kaçak iþçi köle gibi çalýþtýrýlmaktaydý. 12 ÜCRETLÝ KÖLELÝK DÜZENÝNÝ YIKACAÐIZ

13 Doðu Karadeniz de genelde inþaat, tarým, pazarcýlýk, fýndýk toplama ve tezgahtarlýk gibi iþler, Ýstanbul, Bursa, Eskiþehir gibi büyük þehirlerde ise inþaatlarda duvarcýlýk, marangozluk, otellerde temizlikçilik, kat iþçiliði, tekstil ve konfeksiyon, dericilik, bulaþýkçýlýk, benzin istasyonlarýnda pompacýlýk, çöpçülük, asfalt dökümcülüðü, tezgahtarlýk, rehberlik ve daha akla gelebilecek bütün iþler söz konusu. Ege ve Akdeniz de de daha çok turistik amaçlý tesislerde garsonluk, barmenlik, animatörlük, tercümanlýk, çiçekçilik, bahçývanlýk, iþportacýlýk gibi iþler daha fazla aðýrlýk taþýyor. Bir tanýmlama bile mevcut olmadýðý için aslýnda kimin nerede ne oranda çalýþtýðý da tam olarak belli deðil. Türkiye de çok bilinen deyimle ne iþ olsa yapýyorlar. Örneðin büyük ve orta boy villalar Filipinli hizmetçileri ve çocuk bakýcýlarýný tercih ediyor; inþaat hafriyatçýlarý Orta Asyalýlarý, Tekstil atölyeleri Moldavyalýlarý, vs. vs Bu arada daha mafyatik alanlar da açýlýyor, örneðin Moldavya köylerinden getirilen insanlarýn organlarýnýn satýldýðý da resmi kayýtlarda biliniyor. Doðal olarak bu kaçak piyasa için iþçi pazarlarý da oluþuyor ve buralardan kelimenin gerçek anlamýyla kurbanlýk koyun seçer gibi köle seçiliyor. Ücretler, olaðanüstü düþük sefalet ücretleri olurken, kimileri için insanlýk onurundan uzak toplu barýnma yerleri saðlanabiliyor. Akademik bir araþtýrmaya göre bu insanlarýn %42,5 i yerli halkýn pek yapmak istemediði iþlerde çalýþýyorlar; bunlarýn %21,9 unu aðýr ve yorucu, %12,9 unu tehlikeli ve kaza riski yüksek iþlerdir ve hiçbir biçimde saðlýk güvencesi yoktur. Örneðin insan tüccarlarýna 300 dolar ödeyerek Ýstanbul a gelen Moldova lý A, bir marangozhanede elini býçký makinesine kaptýrdýðýnda, cebine 100 dolar para koyarak otobüse bindirilir ve ancak Edirne çýkýþýnda yarasý kanamaya baþladýðýnda hastaneye kaldýrýlýp ölümden kurtulur, vs. Atölyelerde çýkan yangýnlarda ise orada yatýp kalkan yabancý köleler her zaman kurbandýrlar. Aslýnda yabancý kaçak iþçilerin uðradýðý kazalarý bilmek de mümkün deðildir, çünkü onlar resmi makamlardan uzak durmak, kayýtlara geçmemek zorundadýrlar. Sürekli illegal bir yaþam içersinde de sosyal bir güvence de yoktur, herhangi bir hukuksal hak da. Örneðin herhangi bir biçimde patronundan parasýný alamadýðýnda resmi makamlara baþvuramaz; iþ dýþýnda bir yerde herhangi bir saldýrýya uðradýðýnda, haksýzlýkla karþýlaþtýðýnda da yapabileceði hiçbir þey yoktur. Bu, büyük kapitalist ülkelerde de böyledir. Örneðin Almanya nýn Berlin þehrindeki inþaat sahalarýnda çalýþan iþçilerin iþ sýrasýnda yaralanmalarýnda oluþabilecek sorunlardan ve yüksek hastane faturalarýndan kaçýnmak için Polonya sýnýrýný geçtikten sonraki bir hastaneye götürüldükleri raporlarda yazmaktadýr. Türkiye de ise kaçak iþçiler böyle durumlarda tümüyle sokaða atýlmaktadýrlar. Bütün bunlara karþýn patron örgütlerinin önerisi ise ibret vericidir. Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), asýl sorunun sosyal güvenlik primlerinden kaynaklandýðýný belirterek iþverenlerin vergi, sosyal güvenlik ve çalýþma hayatýyla ilgili diðer yükümlülükleri hafifletildiðinde sorunun çözüleceðini ifade ediyor. Yani daha Türkçesiyle söylersek, iþçi sýnýfýnýn bütün güvencelerini ortadan kaldýrýp tümünü Moldavalý yabancýnýn köleliði düzeyine indirirseniz, sorun kalmaz diyor patronlar. Zaten iþin doðrusu onlar için ortada bir sorun da yok, ücretler düþük, güvence yok, sendika yok, paracýklar da kasalarý dolduruyor! Ara sýra biraz þikayet edilse de, iþler dönüyor ve bu konuda sert önlemler alýnsa herkesin tadý kaçacak! Ve tabii, belirtmeye bile gerek yok, ýrkçý-kafatasçýlar ne derse desin, buradaki sorun, Türkiyeli iþçiler-yabancý iþçiler sorunu deðildir; asýl sorun açgözlü patronlar düzeninin insan onurunu nasýl hiçe saydýðý sorunudur ve çözüm de yabancýlarýn gönderilmesi ya da aþaðýlanmasýndan deðil, tam tersine patronlarýn bu iðrenç açgözlülüðünü açýða çýkararak birlikte mücadele etmekten geçmektedir. Sonuçta kaçak ya da yerli, iþçi sýnýfýnýn tümü, ayný sömürü mekanizmasýnýn çarklarý arasýnda ezilmektedirler. YAÞASIN HALKLARIN KARDÞLÝÐÝ ÝÞÇÝLERÝN BÝRLÝÐÝ sosyalist barikat

14 Dünyanýn Yarýsý ABD yi Sevmiyor ABD'nin dünyadaki "popülaritesi"nin ciddi bir biçimde gerilemeye baþladýðý belirlendi. BBC tarafýndan aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 25 ülkede gerçekleþtirilen araþtýrmaya göre, ABD konusunda olumsuz düþünenlerin oraný yüzde 49'a çýktý. Bu oran, Türkiye'de önceki yýla göre 20 puan artarak yüzde 69'a týrmandý. Türkiye'de yaþayan 10 kiþiden 9'u ABD'nin Irak politikasýný onaylamýyor; yine Türkiye'de Ýsrail-Hizbullah çatýþmasýndaki ABD'nin rolünü eleþtirenlerin oraný yüzde 89'u buluyor. Ayrýca genel olarak da tüm ülkelerde her dört insandan üçü, Washington'un Irak politikasýný onaylamýyor. Katýlýmcýlarýn çoðu da Washington'un Ortadoðu ve Ýran dahil olmak üzere diðer beþ baþlýca dýþ politika alanýnda da yaklaþýmýna karþý çýkýyor. Araþtýrmanýn kapsadýðý 25 ülkede Guantanamo konusunda olumsuz düþünenlerin oraný yüzde 67 iken Washington'un Ýsrail- Hizbullah savaþýndaki rolünü eleþtirenlerin oraný ise, yüzde 65 düzeyinde gerçekleþti. Katýlýmcýlarýn yüzde 60'ý, ABD'nin Ýran nükleer programýna iliþkin tutumuna karþý çýkýyor. Washington'un küresel ýsýnma konusundaki politikasýný beðenmeyenlerin oraný da yüzde 56 olarak hesaplandý. ABD'nin Ortadoðu'daki askeri varlýðýný onaylanmayanlarýn oraný ise, yüzde 68'e týrmandý. HALKLARINDAN... Ýngiliz The Guardian gazetesi, petrol devi ExxonMobil tarafýndan finanse edilen bir Amerikan kuruluþu olan The American Entreprise Institute'un (AEI) BM tarafýndan 1988'de kurulan Hükümetler Arasý Ýklim Deðiþikliði Uzmanlar Grubunun bugün açýklanmasý beklenen raporuna itiraz etmeleri için bilim adamlarý ve ekonomistlere 10 bin dolar para verdiðini yazdý. Haberde, AEI'nin ABD, Ýngiltere ve diðer ülkelerdeki bilim adamlarýna, hafta baþýndan beri 130 ülkeden 500 delegenin her kelimesi üzerinde pazarlýklar yaparak hazýrladýðý rapordaki eksiklik ve kusurlar konusunda ýsrar eden makaleler karþýlýðýnda para vaat eden mektuplar gönderdiði belirtildi. DÜNYA Küresel Isýnma Raporunu Engellemek Ýçin Rüþvet sosyalist barikat 38 Korsika da Çatýþmalý Gösteriler Korsika'nýn Bastia kentinde gözaltýlarý protesto etmek amacýyla binlerce kiþinin katýldýðý bir gösteri sýrasýnda polisle çatýþma yaþandý. Göz yaþartýcý gaz kullanan polislere, göstericiler taþ ve yanýcý maddelerle karþýlýk verdi, 2 polis yaralandý. "Resistenza" (Direniþ) sloganý altýnda gerçekleþen gösteride, son dönemlerde yaþanan gözaltýlar protesto edildi. Baskýlara Karþý Komite'ye göre gösteriye 8 bin kiþi katýldý. Adalet Sarayý önünde sakin baþlayan yürüyüþ Valiliðe doðru giderken olaylar baþladý. Korsikalý ulusalcý lider Jean- Guy Talamoni, gösteriye katýlýmýn Korsikalýlara yapýlan saldýrýlara cevap olduðunu belirtti. Talamoni, Fransa Ýçiþleri Bakaný Nicolas Sarkozy'nin Korsikalý ulusalcýlarýn zayýfladýðý açýklamasýnda güçlü bir þekilde cevap verildiðini kaydetti. Geçen yýldan bu yana patlamalarýn arttýðý Korsika'da iki temel örgüt olan Korsika Ulusal Kurtuluþ Cephesi'nin Savaþçýlar Kolu (FLNC-UC) ve FLNC-22 Ekim örgütü, yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimleri kampanyasýnda da hazýr olacaklarý uyarýsýný yapmýþtý. FLNC-UC geçen 13 Eylül'de yaptýðý açýklamada, Korsika sorununun çözümünün hiç olmadýðý kadar acil olduðunun altýný çizerek gelecek cumhurbaþkanýna seçim mesajý göndermiþti. 14 Atina da ABD Elçiliðine Roketli Saldýrý Yunanistan'ýn baþkenti Atina'daki ABD Büyükelçiliði'ne roketli saldýrý düzenlendi. Polis þefi, Asimakis Golfis ''Bu terörist bir saldýrý. Kimin düzenlediðini bilmiyoruz'' dedi. Polis, bir roketin binanýn tuvaletlerinde patladýðýný belirtirken, roketin sokaktan atýldýðýný kaydetti. Patlama 12 Ocak'ta, yerel saatle 06.00'ya doðru gerçekleþti. Bu saldýrý Yunanistan'dan 10 yýldan bu yana ABD'ye yönelik en büyük saldýrý oldu. Saldýrýdan bir süre sonra roketli saldýrýyý ''Devrimci Mücadele'' adlý sol bir örgüt üstlendi. Devrimci Mücadele geçen 30 Mayýs günü muhafazakar Kültür Bakaný ve eski Kamu Düzeni Bakaný Georges Voulgarakis'in evinin yakýnýnda bir bomba patlatarak, Georges Voulgarakis'i öldüreceklerini açýkça duyurmuþlardý. ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA YAÞAM ÝÇÝN HKM DE BÝRLEÞ

15 YAZAR: NÝKOLAY OSTROVSKÝ YAYINEVÝ: ODA YAYINLARI devrimcilerin asla üzerinden atlamamasý gereken yaþam dersleri üzerine Ve Çeliðe su verildi Bir devrimin en büyük sanat yapýtlarý, yine o devrim tarafýndan yaratýlan insanlardýr. Bü zülmüþ topraðý yarýp gelen bu yeni yaþam patlayýþý içinde, ateþten ruhlarýn fýþkýrdýðý g örülür. Havayý inanç çýðlýklarýyla dolduran türküler gibi. Ve bu türkülerin yankýsý, o in sanlar göçüp gittikten sonra da uzun zaman devam eder. Gelecekteki destan ve türkülerin esin kaynaklarý ve kahramanlarý olacaktýr bu insanlar. O türkü ve destanlar ki, sert ve acý bir ilkyaz demek olan devrim çaðýnýn saðladýðý verimli yazlarýn harmanýdýr. Nikolay Ostrovski; hayatýndaki her þeyi eylem ve savaþ alevi olan bir partili, komsomolun etkin temsilcisi. Beyaz ordunun karþýsýnda yer alan bir partizan olarak sadece ve sadece bir sýra neferi. Daha ötesi deðil. Bir hamura sepilen üç beþ tütün sonrasýnda, kendisini okuldan atan bir papaz, çocukluk yýllarýnýn en yoz, köleci, fuhuþ bataðýna saplanmýþ olan iliþkilerini gösteren bir istasyondaki bulaþýkçýlýk iþi. O ise; Grabaldi ve Ovod un, Ýtalyan devrimcilerinin yaþamlarý üzerine yazdýklarý yazýlarýyla coþan bir genç. On beþinde Budiyeni nin süvari alayýnda at koþturan, aðýr yaralandýktan ve gerçekten a- ðýr bir tifüse yakalandýktan sonra da durup dinlenmeksizin savaþa ve yorucu, ve en tehlikeli çarpýþmalara koþan bir delikanlý. Eðer þöyle sayfalara bir göz gezdirecek olursanýz, Ostrovski nin bir an için dinlenmemecesine bir eylem ve iyimserlik aþkýyla dolup taþtýðýný hissedebilirsiniz. Bütün olarak romanda, yazarýn kendi hayatýnda geliþen olaylara yer verdiði satýrlarýn içinde bunun ne kadar gerçek bir þey olduðu göreceksiniz. Ve, kendisini bütün orduya, yeryüzünün ilerleyiþ ve savaþ halindeki bütün halklarýna baðlayan bu sevinci. Yani, yaþam ona inmeli ve körlük dolu bir gelecek hazýrlamasaydý, onun Çin de, Ýspanya da, yeryüzünün bütün devrimlerinde tutkuyla yer alan bir sýra neferi olacaðýný bilirdiniz. O, kimi zaman, ya koskoca bir ülkenin yeniden yaratýlmasý planlarýný hazýrlýyor ya da bir dretnotun üstünde gemicilerin isyanýný organize ediyor, kimi zaman da bir ordunun baþýnda ilerleyip Franko nun faþistlerini eziyordu. Geldiðini görüyordu dünya devriminin ve yol açýyordu bütün benliðiyle bu devrime. Onun felçli ve kör olarak geçirdiði zamanlarýn içinde, ziyaretçilerinin birinin Hiçbir üzünç duymamamýz mümkün mü? sorusuna verdiði Vaktim yok ki bunun için. Simsiyah bir gece bile pýrýl pýrýl güneþli bir sabah haline gelebilir bizim ülkemizde. Alabildiðine mutluyum. Bu ellerin de, kurduðumuz ve adý sosyalizm olan görkemli yapýya birkaç tuðla koyduðunu bilmekten gelen o derin sevinç yanýnda, yaþadýðým facianýn hiçbir önemi yoktur cümlesiyle verdiði yanýt, iþte bunu anlatýr. Ve partizanlýk, demiryolu için çalýþan bir komsomol, büroda bir görevli, derken hayatýn darbeleri ve artýk göremeyen gözleri. Yaþadýðý, yaþayamadýðý ama gerçekten muazzam bir devrimci duruþu sergileyen sevgileri. Dokunamadýðý sevgili. Ve terk edilen, ezilen, ve bir daha yaþam bulmamak ü- zere gömülen burjuvazi.. Ve Taya. Sevgili Taya. O bu devrim iþçisinin parti bilinciyle ve savaþma düþüncesiyle bütünleþen, görkemlileþen aþkýn ikinci kiþisi. Ostrovski nin bu kitabýn devamý olarak yazdýðý Korçagin in Mutluluðu adýndaki anlamlý yapýtý... Sonrasýnda yazdýðý ikinci ve son kitabý olan Kasýrga Çocuklarýný tamamlar tamamlamaz son bulan yaþamýnýn vazgeçilemez olan kesitleri Tümü de bu sayfalarýn içinde ve devrimcilerin asla ü- HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ HER ZAMAN YANIBAÞINIZDA MÜCADELEDE 15 zerinden atlamamasý gereken yaþam dersleri gibi duruyor sosyalist barikat 39

16 dünden yarýna mektuplar... sosyalist barikat 40 Ayaðýmýzý denk almalý mýyýz? Dünyanýn efendileri her þeye kadir mi? Her þeyi yapabilirler mi? Aradan epey zaman geçti ama ben hâlâ þu Saddam görüntülerine takýlýp kaldým. Bize ne söylüyorlar, ne söylemek istiyorlar onu anlamaya çalýþýyorum. Bazý görüntüler, kendi anlamlarýný zorlayarak bu anlamýn ötesine geçerler yýlbaþý da rengarenk havai fiþeklerle, gerdan kývýran dansözler ya da patlayan þampanya þiþeleriyle deðil bütün kanallarýn dünya halklarýnýn üzerine binlerce kez püskürttüðü bu görüntülerle anýlacak. Bir adam, elleri baðlý olarak getiriliyor, boynuna kalýn bir ip geçiriliyor, bu arada kendisine hakaret edenlere laf yetiþtiriyor ve sonra öldükten sonra da tekmelendiði izlenimi veren diðer görüntüler Emperyalistlerin böylece çevirdikleri öteki dolaplar, Irak'taki mezhep savaþlarýný körüklemeleri, vs. ayrý bir konu; ama bütün bunlarýn ötesinde görüntüler bize ne söylüyor, ne söylemek istiyor? Ýstersen, her þeyi þeyle iyice basitleþtirelim: Bir haydut sürüsü, bir kasabaya gelip iþgal ve talan ediyor; kasabanýn içindeki mala mülke, petrole de el koyuyor ve oradaki üç beþ tane dalkavuðu da yönetici yapýyor; bu arada kasabanýn eski yöneticisini de (ki bizzat o da ayrý cinsten bir hayduttur!) meydanda ipe çekiyor. Sonra da bu olayýn fotoðraflarýný civardaki bütün kasabalara daðýtýyor! Herkes ayaðýný denk alsýn! Biraz basit, hatta aþýrý basit, ama gerçek böyle Saddam'ýn kimliði ve yaptýklarý hakkýnda bir çok þey söyleyebiliriz; bu suçlar zaten saymakla bitmez! Direniþçiler dediðimiz güçlerin kimler olduklarý, yarýn ne yapacaklarý üzerine de uzun uzun konuþabiliriz. Ama yine de yukarýdaki gerçek ortadan kalkmaz. Bize söyledikleri tam olarak budur: Ayaðýnýzý denk alýn! Biz dünyanýn en büyük gücüyüz ve bize aykýrý davranmak isteyen ülkeleri iþgal ederiz, üstüne üstlük en küçük bir vefa duygusu bile taþýmaksýzýn kendi adamlarýmýzý bile ipe çekeriz! Bize kimsenin gücü yetmez! Peki gerçekten böyle mi dostum? Gerçekten her þeyi yapabilirler mi? Her þeye güçleri yeter mi? Ve bizim bütün bu yaptýklarýmýz ettiklerimiz anlamsýz mý? Daha da açýkçasý þu: Bugünün dünyasýnda, özgür bir ülkede insan gibi yaþamak boþ bir hayal mi? Bu mümkün deðil mi? Bir lokmada yutarlar mý bizi? Bir kaþýk suda boðarlar mý? Sadece askeri zorbalýk deðil ki mesele; yani biz baðýmsýz bir ülke olsak dünya pazarýnýn ve emperyalist iliþkilerin karþýsýnda nasýl dayanabilir miyiz? Böyle olursa halkýmýz aç kalmaz mý? 16 Ne dersin, durum böyle mi? Bu soruya yanýt verebilmek için önce kafamýza sokuþturulan kalýp düþünceleri savurup atmak ve tamamen farklý bir yerden bakmak gerekir. Eðer kafamýzda hâlâ "güç" ve "güçlülük" üzerine o zehirli düþünceler varsa, eðer tarih bilincimizin kýsýrlaþtýrýlýp yok edilmesine izin vermiþsek, iþimiz zor. Ama dönüp bize öðretilenlerden farklý bir yerden bakarsak, çok açýkça göreceðimiz þey, tarih boyunca hiçbir zaman askeri gücün ve baskýnýn bir mücadelenin sonucunu belirlemediðidir. Böyle olsaydý, Vietnam þimdi bir Amerikan sömürgesi olurdu, Cezayir topraklarýnda da hâlâ Fransýz bayraðý dalgalanýrdý. Dünyanýn en kanlý istihbarat örgütü SAVAK'a sahip olan Ýran Þahý arkasýna bakmadan ülkesinden defolup gitmezdi. Ve Küba, yaný baþýndaki devasa emperyalist güce karþý bir gün bile ayakta kalamazdý. Ama öyle deðil iþte! Çünkü, sömürücülerle halkýn karþý karþýya geldiði her yerde eninde sonunda sonucu belirleyen þey, halkýn kurtuluþ iradesidir. Bu böyledir, böyle oldu ve böyle olacak! Ve bir kez kurtulduktan sonra yine emperyalist dalavereler dünyasýna mecbur olunacaðý da tümüyle boþ bir kehanettir! Bütün ülkelerin IMF gibi kurumlara mahkum olduðu yalaný bütün zamanlarýn en kuyruklu yalanýdýr. "Halkýmýz aç mý kalýr" diye sormak ise o kadar saçmadýr ki, yanýt vermek bile gerekmez; çünkü halkýmýzýn hali hazýrdaki açlýðýnýn sebebi zaten emperyalistkapitalist sömürüdür. Ve siz o sömürüye son verdiðinizde, bu topraklardaki sýnýrsýz zenginliklerin insanlara yetmemesi düþünülemez. Yani bir A toplamý içersinden B miktarda ürünün çalýndýðý koþullarda, "hýrsýz olmadan yaþayamayýz" demek kadar saçma bir þey olabilir mi? Son derece açýk deðil mi dostum, kim "hýrsýz olmadan yaþayamayýz" diyorsa, o hýrsýzlýktan pay alýyordur! Bir düþün yeniden istersen; onlara gerçekten gücümüz yetmez mi, yoksa biz muazzam gücümüzün farkýnda mý deðiliz? Bence asýl soru bu. Ve bu soruyu doðru yanýtlarsak eðer, gözümüzdeki bütün perdeler yýrtýlýr gider. Ve diðer bir soru: Hýrsýzlarýn, katillerin dünyasýnda mý yer alacaðýz, dürüst insanlarýn özgür ülkesini mi kuracaðýz? Bu sorularý yanýtlaman gerekiyor iþte; insanlýk sýnavýný geçmenin tek yolu bu. Yanýtlar yanlýþ olduðunda ise payýmýza düþen, onursuzluk ve açlýktan baþka bir þey olmayacaktýr. Ve bana sorarsan, ayaklarý denk almalarý gereken onlardýr; hýrsýzlar ve ortaklarý! Kendine iyi bak dostum, umudunu diri tut. Gelecek, sen nasýl istiyorsan öyle gelecek. Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Sayý:48 / Þubat 2007 Anka Yayýncýlýk Adýna Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:Evrim Opuz Yönetim Yeri: Çakýraða Mah. Abdüllatif Paþa Sk. No: 4/5 Aksaray/Ýstanbul Tel/Fax:

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM

Detaylı

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1

Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU. Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Emperyalizmin En Büyük Hýrsýzlýk Çetesi: IMF ÜZERÝNE ON DOKUZ SORU Emek ve Özgürlük Cephesi Broþür Serisi - 1 Devrimci Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Özel Sayý 1 / Eylül/Ekim 2009 Fiyatý: 100

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor

HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ KADIN KOMÝSYONU MALTEPE DE ORTAK KADIN EMEÐÝ PAZARI... Birlikte üretmek, paylaþmak ve

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez!

HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez! insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor Düzenin Temsilcileri Artýk Halk Düþmanlýðýnda Sýnýr Tanýmýyorlar Þýmarýklýk Dizboyu! Sayfa

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ ALP ATA AKÇAYÖZ OMUZBAÞIMIZDA Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Hayatýmýzý Zehirlemelerine Ýzin Verecek

Detaylı

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 4 75 Krþ emekozgurluk09@gmail.com Tankýnýz ne güçlü generalim, Siler süpürür bir ormaný, Yüz insaný ezer geçer. Ama bir kusurcuðu var; Ýster bir

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı