malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması"

Transkript

1 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm : Sayı : 56) Ma, Kabul tarihi BİRİNCİ MADDE 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik () sayılı cetvelde yazılı tertiplerine ( 4 5) lira munzam tahsisat verilmiştir. İKİNCİ MADDE 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde yeniden açılan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplere ( ) lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. ÜÇÜNCÜ MADDE 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında ( ) liralık münakale yapılmıştır. DÖRDÜNCÜ MADDE 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Jandarma Gienel Komutanlığı ile Ziraat Vekâleti kısmına ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı müteferrik müstahdem ve nakil v asıtaları kadroları ilâve edilmiş ve aynı cetvelin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısmiyle Maarif Vekâleti prevantoryom kısmındaki kadrolar kaldırılarak yerlerine ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. BEŞİNCİ MADDE 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin ait olduğu kısımlarına ilişik (6) sayılı cetvelde yazık tertipler ilâve edilmiştir. ALTINCI MADDE 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 207 nci faslın adı (Atatürk Anıtı her türlü inşa ve tesis masrafları) olarak değiştirilmiştir. YEDİNCİ MADDE 943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Hariciye Vekâleti kısmına (7) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir., SEKİZİNCİ MADDE Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. DOKUZUNCU MADDE Bu kanunun hükümlerini memurdur. icraya Maliye Vekili 20 Kânunusani 944

2 No [] SAYILI CETVEL P. M«Muhassatın nev'i 3 Âza harcırahı BÜYÜK MİLLET MECLİSİ sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi 0 5 Müteferrika ve gayrimelhuza 4 Umumî masraflar 3 Sarayların tamir ve boya masrafı Fasıl yekûnu 24 inşaat ve tamirat sayılı kanun gereğince yapılacak Meclis binasının inşaat masrafları ve istimlâk bedeli RİYASETİ CVMHVR sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi Umumî masraflar, memur ve müstahdemler iaşeleri 72 Tahsisatı mesture BAŞVEKÂLET 06 Ajans tahsisatı BAEIN VE YAYIN UMÛM MÜDÜRLÜĞÜ 07 Ankara Radyodifizyon istasyonu ve stüdyoları 2 Sair radyodifizyon istasyanu ve stüdyoları Fasıl yekûnu MALİYE 90 Vekâlet otomobili 9 3 Müfettişler harcırahı

3 No F. M. Muhas3atın nev'i Lira 96 Kıymetli evrak malzemesi bedeli ve baskı masrafları Hariciye vekâleti Mektebe getirilecek memur ve talebe yevmiyeleri 3 İdare masrafları Fasıl yekûnu sayılı kanun gereğnce Erzurum ve Erzincan belediyelerine yapılacak ikraz Tazı ve tercüme ücretleri, kitap ve mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masrafı sayılı kanun gereğince tesellüm olunan nakil vasıtaları bakım masrafları Havayolları Devlet İşletme idaresine Kızılay Kurumuna Balıklı Rum Hastanesine DEVLET BORÇLARI 275 Vatanî hizmet mukabili bağlanan maaş ve tahsisatlar 276 Mütekait, dul, yetim maaş ve tahsisatları GÜMRÜK YE İNHİSARLAR 292 Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakakt memuriyet harcırahı 3 Müfettişler harcırahı Fasıl yekûnu 000 DAHİLİYE Teshin EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 383 Nezaret altında bulunanlarla hudut haricine çıkarılacakların sevk, iaşe ve masrafları, iskân mmtakasmı terkedenlerden geldikleri yerlere iade oluna-

4 No F. M. Muhassatın nev'i Lira cakların ve bunlara memur edilenlerin zaruri masrafları HARİCÎYE 4 Daimî memuriyet harcırahı SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET Müteferrik müstahdemler ücreti Teshin Yabancı memleketlere gönderilecekler harcırahı Umumî masraflar Muvakkat memuriyet harcırahı * Fasıl yekûnu Devlet hastaneleri Umumî masraflar Yalova kaplıcalarına yardım 000 ADLİYE 2 2 Mefruşat ve demirbaş Kırtasiye Mefruşat Teshin Müteferrik?, Fasıl yekûnu Nakil vasıtaları masrafları Vekâlet otomobili Temyiz mahkemesi Reislik ve Başmüddeiumumilik otomobilleri Fasıl yekûnu t I,' ' 8 Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Fasıl yekûnu

5 tfo P. M. Muhassasatm nev'i Lira 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire masrafları Meşhut suçlar masrafı Hukuk mahkemeleri usulü gereğince yapılacak Adliye muzahereti masrafı Fasıl yekûnu Doktor ve tedavi ücreti ve ilâç bedeli îdare masrafı Mahkûm, mücrim ve mevkufların sevk ve idare masrafları ve şevke memur edilenlerin harcırahları Ceza, ve tevkîfevleriyle mahkûm çocuk ıslahevlerinde alınacak sıhhi tedbirlere ait bilûmum masraflar 26 Fasıl yekûnu Ceza ve tevkif evleri inşa Ve esaslı tamir işleri Mahkûm çocuk ıslahevleri masrafları Adliye mecmuası ve temyiz kararları dergisi yazı, tercüme ve baskı masraflariyle hukuki eserler satın alma bedelleri TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Teshin Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Fasıl yekûnu MAARİF 554 Vekâlet otomobili masrafları Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Fasıl yekûnu sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire masrafları Lise ve orta okullar ile öğretmen okulları umumî masrafları 000

6 No P. M. Muhassasatm nev'i Lira 569 Prevantoryum ve sanatoryum umumî masrafları Müzeler ve âbideler umumî masrafları Orta öğretim öğretmenleri kursları bilûmum ücret ve masrafları NAFİA 66 2 Maliye vekâleti ]0 Dördüncü Umumî Müfettişlik inşaatı Fasıl yekûnu YEKÛN 4 5 [2] SAYILI CETVEL MALİYE 26 A Pasif korunma masrafları (Sarf şekli icra Vekilleri Heyetince tâyin olunur). 234 A Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğüne 2 B sayılı kanun gereğince yapılacak tediyeler karşılığı 246 A Yedikule Türk - Ermeni hastanesine 257 A Ankara Orduevine HARİCİYE 449 A Bonbardımanlar yüzünden binaları yanan, yıkılan ve zarar gören elçilik ve konsoloslukların her türlü masrafları MAARİF 596 A Pravantoryum ve sanatoryum pansiyonuna NAFİA 68 C Zelzele mmtakasmda yapılacak isler ve yardımlar (Sarf sekli icra Vekilleri Heyetince tâyin olunur) YEKÛN

7 No [3] SAYILI CETVEL P. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Lira Zammedilen Lira DİVANI MUHASEBAT «ayılı kanunun 58 noi maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi Kırtasiye Tenvir Fasıl yekûnu Matbu evrak ve deft«rler Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 0 BAŞVEKÂLET 6 Matbu evrak ve defterler Diğer nakil vasıtaları masrafları es 2 Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Fasıl yekûnu Diğer isletme ve idare masrafları 4 0 İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 22 4 Teshin Müteferrika Daimî memuriyet harcırahı 0 2 Masraflar Milletlerarası îtastistik Enstitüsüne iştirak hissesi 00 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ U. M. 38 Memurlar maaşı 0

8 No Tenzil edilen Zammedilen F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı Tenvir 0 4 Teshin 7" Fasıl yekûnu Telefon ve diğer muhabare ücret ve masrafları 7 49 Nakil vasıtaları masrafları Nakil vasıtaları masrafları 2 2 Motorsuz nakil vasıtaları satmalına bedelleri 2 Fasıl yekûna 0 Harcırahlar Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Fasıl yekûnu sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları,,, 0 53 Meteoroloji istasyonları tesis ve tanüıleri Her türlü rasat, telli ve telsiz muhabere ve dinleme alet ve cihazları ve malzemesi satınalma, tesis, kontrol, tamir ve işletme masrafları, seyyar istasyonların işletme, tamir ve karoseri imali masrafları Kurs ve staj masrafları 000 DİTANET İŞLERİ REİSLİĞİ 67 5 Müteferrika 70 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları MALİYE 79 Memurlar maaşı Matbu evrak ve defterler 6 000

9 No Tenzil edilen Zammedilen F. M. Muhassasatın nev i Lira Lira 92 Melbusat Tespit, tevzi ve mübadil işleri Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü Mektebe getirilecek memur ve talebe yevmiyeleri 000 DEVLET BORÇLARI 270 Faiz ve itfa bedelleriyle sair masraflar milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa bedelleriyle sair masrafları GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 280 Memurlar maaşı sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi Subay ve memurlar maaşı sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi sayılı kanun gereğince erbaşlara verilecek nakdî mükâfat ' Müteferrika Matbu evrak ve defterler Daimî memuriyet harcırahı sayılı kanuna göre verilecek hayvan yem bedeli 0 9 DAHİLİYE 337 Memurlar maaşı sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi

10 No Tenzil edilen Zammedilen P. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı sayılı kanun gereğince verilecek avans Teshin 5 Müteferrika Pasıl yekûnu Mefruşat ve demirbaş 35 Daimî memuriyet harcırahı 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 4 Umumî müfettişler harcırahı Fasıl yekûnu Melbusat Kursa gelecek memurların harcırahlariyle yevmiyeleri ve tetkik gezilerine ait yol ve her nevi tatbikat masrafları EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 364 Memurlar maaşı sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 397 Maaşlar Müteferrik müstahdemler ücreti 399 Muvakkat tazminat 478 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 4 3 Müteferrika

11 No Tenzil edilen Zammedilen p. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira 6 Posta, telgraf ve tejefon ücret ve masrafları Posta, telgraf ücretleri Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 000 Fasıl yekûnu Diğer nakil vasıtaları Tayınat Yem ' Fasü yekûnu Harp levazım ve teçhizatı bedel ve masrafları Nakil masrafları Dikim evleri 6 0 HARİCİYE sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi Arsa, bina satm alma, yaptırma ve kira bedelleriyle sigorta, belediye vergi ve resimleri ve küçük tamirler Daimî memuriyet harcırahı SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET 456 Memurlar maaşı sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi Daimî memuriyet harcırahı sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire masrafları Küçük sıhhat memurları hayvan ve yem bedelleri sayılı kanun gereğince verilecek avanslar 9 700

12 No Tenzil edilen Zammedilen F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira ADLÎYE 498 Muvakkat tazminat sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı 6 0 TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 536 idare heyeti ve muallim ücretleri MAARİF 542 Memurlar maaşı Memurlar ücreti Askerlik dersleri öğretmenleri ücreti Muvakkat tazminat sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi Yüksek İktisat ve Ticaret okulu ile diğer meslek okulları ve enstitüleri Kamp masrafı NAFÎA 608 Kira bedeli Vekâlet otomobili masrafları Muvakkat memuriyet harcırahı Ziraat Vekâleti Ankara lağımlarının inşa masrafları Ankara Gençlik parkı masrafları

13 No â4. î. 944 Tenzil edilen Zammedilen F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira 620 Telif, tercüme, baskı ve neşir masrafları, kitap, mecmua bedelleri ve Nafia sergisi masrafları İKTİSAT 633 Memurlar maaşı sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları Sanat modelleri satın alınması, dağıtılması masrafları 000 MÜNAKALÂT 675 Kira bedeli Î8 Nakil vasıtaları masrafları Vekâlet otomobili Diğer nakil vasıtaları 000 Fasıl yekûnu Gemilerin süratini tâyine mahsus olmak üzere kurulacak ölçülü mil istasyonu umumî masrafları ve bina ve arsa istimlâk bedelleri Umumî masraflar ZİRAAT Açık maaşı Teshin Matbu evrak ve defterler Daimî memuriyet harcırahı * Melbusat Mücadele umumî masrafları 5 000

14 No. 486 F. M Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen Lira Lira Umumî masraflar Umumî masraflar 2 Muvakkat memuriyet harcırahı Fasıl yekûnu Umum! masraflar 4 Veteriner teçhizat ambara Fasıl yeknu Milletlerarası teşekküllere iştirak hisseti Hususi idare bütçelerini tetkik edecek Ziraat Vekaleti mümessili ücreti îç fuarlara yardım Hayvan mubayaa ve tazmini Kara MÎLLÎ MÜDAFAA inşaat, tamir isleri Kara 000 YEKUN S [4] SAYILI CETVEL Memuriyetin nev'i Ücret Aded Lira Jandarma Genel Komutanlığı Şoför 2

15 Kamyon Doç 5546 Ziraat işlerinde M. M. V. den devren »» 6682»»»» >» 2036 >» >» 4390»»»» 6793»»» 07»»» * 8032»»»» 2642»»» 453»»»» 42» *» * S* o Ol Nakil vasıtaları kadroları Aded No. Nev'i Markası Motor No. Mubayaa Tahsis edildiği işin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli tarihi Jandarma Genel Komutanlığı Arazi Oto. Doç Urfa takip Bl. K. koruma işlerinde M. M. V. den ayniyat mukabilinde alınmıştır »»» Mardin»»»»» 60284»»» 632 Van»»»»» >»» 05^2 Mhf. Tb. (Merkez ihtiyat) 60286»»» 9669»»»»» kiloluk» Urfa takip Bl. koruma işlerinde»» kamyon 60290» Mardin»»»»» 6029» Van»»»» 60292»» Van»»» > 60293»»» Diyarbakır konak K. hizmete mah»» sus» 60294» J. Mhf. Tb. hizmete mahsus»» J. Mhf. Tb. (Merkez ihtiyatı)»» Ziraat Vekâleti

16 Mubayaa Nev'i Markası Motor No. Tahsis edildiği işin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli tarihi Kamyon Doç 33 Ziraat işlerinde M. M. V. den devren» 8857» >» > 2647»»»» > 8273» >»»» 2043»»»» > 62» 3727» > 3598 > * >» 849» > 2682» >»» 3785» >»» " 288 >» > > > 883»»» > 569»» > 5983»»» 63»»» 342»» > > 7799»» 8596» >» 5865»»»» 46»»» 689»» 8859»» >»» 6759 >»» >» 35890» Oto Wilis» Jip 86646»»»»» 75290»»»»»» 75357»» >» 75292»» Kamyon Doç»»» Farşo 35838» » » 8 0»

17 Mubayaa Ner'i Markası Motor No. Tahsis edildiği işin mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli tarihi Kamyon» Ziraat işlerinde » > > 8 0 >» Fort > 7 797, s> >» 7 797,35 >» 666 >» 7 797,35 > > > > 7 797,35 >» Şevrolet 55393» > >» 56483» > >» »» 5800 > 8 200»

18 No [5] SAYILI CETVEL Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Memuriyetin nevi Aded Ücret Memuriyetin nevi Aded Ücret Ecnebi mütahassıslar Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesi ve Hıfzıssıhha enstitüsü Serum ve aşı şubesi müdürü (Mütehassıs) 3 Biyoloji Tetkikat ve İmalât Şubesi Müdürü (Mütehassıs) 3 Kimya mütehassısı (Altı aylık) Motosikletci 85 Kapıcı 60 Kapıcı Gece bekçisi Hamal Ambalajcı işçi Şoför 20 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Hastaneler Ankara Numune hastanesi operatörü Ankara Numune hastanesi Fiziyoterapi mütehassısı Ankara Numune hastanesi Çocuk hastalıkları mütehassısı Ankara Numune hastanesi Deri ve tenasül hasalıkları mütehassısı Ankara Numune hastanesi Diyet matbahı hemşiresi Ankara Numune hastanesi hemşiresi Ankara Numune hastanesi Şef makinist ve aletler mütehassısı istanbul Çocuk hastanesi hemşiresi Haydarpaşa Emrazı sâriye hastanesi hemşiresi M erke» Şoför j Daktilo I Baş laborant Birinci sınıf laborant ikinci sınıf laborant ' Sevk memuru Ambalajcı I Marangoz Başbahçıvan Bahçıvan 0 Kapıcı 0 Kapıcı Gece bekçisi 3 Başhademe 0 Hademe Hademe 0 Müvezzi Boyacı ve sıvacı Çamaşırcı ve ütücü Baş makinist ve aletler tamir mütetehassısı 3 Kaloriferci 00 Santıralcı 00 Makinist 25 Makinist muavini 70 Marangoz 00 Bahçıvan 80 Müvezzi 2 60 Başodacı 75 Odacı 3 60 Odacı 6 Odacı 8 Serum ve aşı şubesi Aşı danaları hademesi 60 Kuduz tavşanları hademesi 60 Kimya Tahlil şubesi Daktilo 75 Sıhhî ahırlar ve lmmonloji şubesi Yem memuru 60 Baş seyis 60 Seyis 5

19 I No Memuriyetin nevi Aded Ücret Memuriyetin nev'i Aded Ücret Seyis 5 Nalbant 60 Makine ve atelye tamirat kısmı Elektrikçi Kaloriferci 25» Muavini 75 Ateşçi 2 Makinist muavini 80 Cam aletler tamircisi 75 Hıfzıssihha Mektebi Laborant 3 85 Daktilo 80 Kapıcı Hademe 0 Merkez sıtma mücadelesi Sıtma müfettişlik şoförü 00 Kinin komprime ve ampulleri imalâthanesi Hademe 2 Marangoz 00 VİLÂYETLER Ankara Numune Hastanesi Berber 2 60 Laborant 4 75 > 5 60 Masajcı 2 75 Yetişmiş hastabakıcı 0 Eczacı kalfası 75 Başhademe 75 Hastabakıcı ve müteferrik müstahdemler 20»»»» 20 35» >»» 20»»»» Kapıcı 2 Namzet hademe 25 5 İstanbul muayene ve tesellüm komisyonu Daktilo Hademe Evi ak müvezzii Gece bekçisi Kapucu Şoför İstimbot kaptanı Tayfa İstanbul Sıhhat Müdürlüğü Müracaat memuru 75 Müracaat memuru muavini 60 Makinist ve etüvcü 25 Makinist ve etüvcü muavini 75 Kaloriferci 25 Şoför 00 Şoför 80 Başbahçıvan 85 Bahçıvan Aşçıbaşı 00 Aşçı 2 75 Aşçı yamağı 5 Çamaşırcı 75 > 60» Başterzi 75 Terzi 2 Boyacı ve sıvacı 00 Marangoz 00 Demirci 75 Odacı >» Sinama operatörü Kapıcı Odacı ve hizmetçi Aşçı» Makinist Çamaşırcı Bahçıvan Pansumancı Vilâyetler v» katalar Hıfzıssihha Müzesi Kuduz tedavi müesseseleri

20 No Memuriyetin nevi Aded Ücret' Memuriyetin nev'i Aded Ücret hizmetçi ve saire 35 Aşçı yamağı 5 25 Hizmetçi ve saire 7 25 Arabacı 60 Kapıcı Marangoz Bahçıvan Küçük Sıhhat Memurlan Mektebi» Aşçı 60 Çamaşırcı 60 Çamaşırcı ve ütücü» 3 Berber Laborant 2 Hizmetçi ve saire 3 Pansumancı Hizmetçi ve saire 25 Berber 4 60 Hizmetçi ve saire 6 20 Kapıcı 2 Kapıcı Eczacı kalfası 75 İstanbul Çocuk Hastanesi» 2 imam ve gassal 45 Demirci 60 Boyacı ve badanacı 75 Makinist ve etüvcü 75 Yetişmiş hastabakıcı 5 Makinist ve etüvcü muavini 60 Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 0 Şoför (Kaloriferci)»»» 0 35 Başbahçıvan Hastabakıcı hizmetçi vesaire Bahçıvan Boyacı»»» Aşçı 60 >»» 25 8 Aşçı >»» 5 Aşçı yamağı 5 Stajiyer hademe 20 5 Terzi 35 Arabacı Marangoz 45 Zonguldak Hastanesi Kapıcı 35 Eczacı kalfası 75 Hizmetçi ve saire 4 fi Laborant 3 60 O 35 Pansumancı 8 Şoför > > 20 Aşçı » yamağı 25 Terzi 60 0 Stajiyer hademe 20 5 Kapıcı Berber 60 Çamaşırcı 60 Numune hastaneleri Yetişmiş hastabakıcı 3 Makinist ve elektrikçi 00 Hastabakıcı hizmetçi vesaire 2 Makinist ve etüvcü 3 00 > > > 4 35 Makinist ve etüvcü muavini 3 75 >»» 4 Kaloriferci 85 >»» 5 25 Şoför 75 Stajiyer hademe 0 5 Terzi 60 Bahçıvan 75 Aşçıbaşı 75 Marangoz 75 Aşçı 5 Demiroi 60

21 No. 4 : Memuriyetin nev'i Aded Ücret Memuriyetin nev'i Aded Ücret İstanbul Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi Dahilî inzibat memuru 80 Başlaborant 80 Makinist ve etüvcü 25 Şoför 00 > 2 85 Mubassır 2 75» 6 Laborant 6 60 Eczacı kalfası 75 Motorcu Aşçıbaşı 00 Aşçı 3» yamağı 2 25 Kaloriferci 3 75 Marangoz 75 Demirci 75 Kalaycı Badanacı 60 Boyacı 75 Terzi 75» 3 60 Çamaşırcı 00» 2 > 5 Hallaç Tenekeci 60 Berber 6 Elektrikçi 85 Arabacı 3 Fotoğrafçı 00 Başbahçivan 00 Bahçivan 4 Hizmetçi ve saire 20»» 35»» Stajiyer hademe 20 5 Manisa ve Elâzığ Emrazı Akliye ve Asabiye hastaneleri Aşçı 2 Başmubassır 2 Mubassır Elektrik, telefon ve motorcu Bahçivan Hizmetçi ve saire »» , Hizmetçi ve saire 5 Stajiyer hademe 20 5 Erzincan Hastanesi Makinist ve etüvcü Şöfer Arabacı Aşçı 35 Terzi Kapıcı 25 Berber 25 Çamaşırcı 25 Hastabakıcı, hizmetçi ve saire»»» 2 25»»» 6 20»»» 4 5 Stajiyer hademe 8 5 Heybeliada Verem Sanatoryomu Santralci Makinist ve etüvcü Kaloriferci Aşçı 90» 35 Aşçı yamağı 2 5 Bahçıvan» yamağı 25 Marangoz 60 Boyacı 60 Arabacı Berber Terzi Çamaşırcı 2 Kapıcı 35 Hizmetçi ve saire 4 35»» Stajiyer hademe 0 5

22 No Memuriyetin nev'i Aded Ücret Memuriyetin nevi Aded Ücret Kemik ve Mafsal Veremlileri Hastanesi Eczacı kalfası 35 Makinist ve etüv memuru 85 Şoför 65 Aşçıbaşı 65 aşçı Kapıcı 2 Bahçivan Berber SO Hastabakıcı 2 35 Tizmetçi ve saire Antakya Hastanesi Laborant Eczacı kalfası 75 Makinist ve etüvcü 75 Şoför 60 Aşçı 60» yamağı 25 Bahçivan 60 Marangoz 75 Terzi 60 Boyacı ve badanacı 75 Kapıcı Berber Çamaşırcı Arabacı Yetişmiş hastabakıcı 3 Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 4»»» 2 35»»» 4»»» 4 25 Stajiyer hademe 8 5 İskenderun Hastanesi Makinist ve kaloriferci 00 Eczacı kalfası 75 Marangoz 60 Bahçivan 60 Boyacı ve badanacı 60 Aşçı Aşçı yamağı 25 Kapıcı Arabacı Yetişmiş hastabakıcı 2 Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 5 Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 35 Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 4 25 Stajiyer hademe 2 5 Muayene ve tedavi evleri Hademe. 79 7,5 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Baş mürebbiye 75 Mürebbiye 45 Usta 4 75 Usta 2 Terzi kalfası - terzi Bahçıvan Çamaşırcı 35 Aşçı 45 Aşçı yamağı 5 Kapıcı 25 Hizmetçi ve saire 3 Hizmetçi ve saire 2 25 Hizmetçi ve saire 3 20 Leylî Tıp Talebe Turdu Elektrikçi 80 Daktilo Şoför 80 Şoför 60 Şoför muavini 2 Çamaşır muhafızı 75 Berber 2 Etüvcü 2 Bahçıvan Külhancı 4 25 Aşçıbaşı 80 Aşçı 2 60 > 4 2 Hizmetçi vesaire

23 No Memuriyetin nev'i Aded Ücret Memuriyetin nev'i Aded Ücret Haydarpaşa Emrazı Sâriye Hastanesi ve Istilâiye Çamaşırcı Hastabakıcı, hizmetçi ve saire»» Makinist ve etüvcü Şoför Eczacı kalfası Aşçıbaşı » Hastabakıcı 2 35 Adana Sıtma Enstitüsü Hizmetçi vesaire 7 Laborant >» 2 5 Bahçıvan Hademe İzmir Emrazı Sâriye ve Istilâiye Hastanesi Sıtma mücadele mıntakalan Makinist ve etüvcü 75 Laborant 6 60 Terzi Şoför 8 85 Arabacı Hademe 9 35 Aşçı 60 > Hastabakıcı 6 35 Hizmetçi vesaire 5 Trahom mücadelesi Hademe 6 20 Hastabakıcı Aşçı 75 5 Elâzığ Cüzzam Hastanesi Hademe Makinist ve tephirci (Makinist ve» 52 0 etüvcü) 25 Şoför 60 Kaloriferci Çamaşırcı ı Kapıcı 35 Cüzzam mücadelesi Aşçı ı Hademe 4 20» yamağı ı 5 Bahçıvan 35 Sâri ve salgın hastalıklar mücadelesi Hastabakıcı hizmetçi vesaire 5»»» 5 25 Şoför 80»»» 5 20 Afyon Karahisar Tephirhanesi Doğum ve çocuk bakımevleri Makinist vc kaloriferci Hastabakıcı Aşçı»» Makinist Hademe Hastabakıcı Hademe Çamaşırcı Aşçı 3 3 Ankara Emrazı Zühreviye Hastanesi

24 Na ' Memuriyetin nevi Aded Ücret Memuriyetin nevi Aded Ücret Hademe Ankara Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavievi Verem dispanserleri Hademe 2 İzmir Deri ve Tenasül Hastalıkları Muayene ve Tedavievi Hademe 2 Firengi mücadele mmtakalan Laborant 6 Hademe Hastabakıcı 0 2 Etimesgut ve diğer sıhhat merkezleri Şoför ve kaloriferci Arabacı Aşçı Hademe Maarif Vekaleti Prevantoryom ve sanatoryom Eczacı kalfası 60 Kaloriferci 2 80 Elektrikçi 00 Demirci (tamirci) 80 Boyacı ve badanacı 60 Marangoz 00 Makinist ve etüvcü 20 Daktilo 80 > Şoför 00» muavini Aşçıbaşı 00» kalfası» yamağı Arabacı Bahçivanbaşı Bahçivan Terzi Kapıcı ve santral memuru Hastabakıcı Laborant Başhademe Gece bekçisi Hademe»» [6] SAYILI CETVEL F. M. Tahsisatın nev'i MALÎYE 207 Atatürk Amdı her türlü inşa ve tesis masrafları MAARİF 576/A Mahsus kanunu gereğince yaptırılacak İstanbul Üniversitesi inşaatı her türlü masrafları

25 No [7] SAYILI CETVEL â4. î. 944 P. M. Tahsisatın nev'i Hangi hizmetlere sarf olunabileceği 449/A Bombardımanlar yüzünden binaları ya- Elçilik ve konsoloslukların 435 ve 439 ncu fanan, yıkılan ve zarar gören elçilik ve sıllarla 438 nci faslın 2 nci maddesine tallûk konsoloslukların her türlü masrafları. eden masraflariyle nakil vasıtaları, icar bedelleri, sığmak inşa ve tamir masrafları ve harp halinin icabettirdiği sair her türlü masraflar. Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve numarası : ve /6 Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildirildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkerex nftı tarifi ve numarası : ve 4/35 Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa cilt ve sayfa numaralan : 6 2,8^0^2, ^8,72,74:80,8/82:85

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 )

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 ) Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 9 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V/9 - Sayı : 7 ) No. Kabul tarihi -V-9 BÎRtNCl MADDE Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 9

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf

162 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 1943 malî yılı masraf 6 9 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve üânı :. VI. 9H J Say/ : f UW) No. Kabul tarihi 7. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine dahil dairelerin 9 malî yılı masrafları için bağlı

Detaylı

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları _~ 1Ö72 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944 c esim Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-90 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 944 PERŞEMBE SAYI : 5703 KANUNLAR Kibrit ve çakmak

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

-cmi. (Resmî Gazete üe neşir ve ilâm : Şayi : 5309)

-cmi. (Resmî Gazete üe neşir ve ilâm : Şayi : 5309) -cmi memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan ve sayılı kanunların Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılması, 4,,, 44 sayılı kanunlara bağlı kadroların değiştirilmesi hakkında kanun (Resmî

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III. 1958 - Sayı: 9848) No. Kabul tarihi 7094 27.11.1958 MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu

Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu - 525 - Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi bütçe kanunu M 1444 ( Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19(5/1929 - Sayı : a96 ) BİRİNCİ MADDE Tahlisiye İdaresinin 1929 malî senesi masarifi için merbut (

Detaylı

Devlet demiryolları ve limanlan işletire umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun

Devlet demiryolları ve limanlan işletire umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun Devlet demiryolları ve limanlan işletire umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/XJ/1935 - Sayı : 3163) No. Kabul tarihi 2847 15-XI-1935 BÎRÎNCİ

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720)

532 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 2. V1.1944 - Sayı : 5720) Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı Bütçe u (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm :. V. - Sayı : 70) No. Kabul tarihi 70. V. BlRÎNCÎ MADDE Vakıflar Umum Müdürlüğü malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860)

(Resmî Gazete ile ilâm : 17. VII. 1951 - Sayt: 7860) 022 Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ihdas edilmiş olan kadrolarla bu kadrolarda yapılan değişiklik ve ilgalara dair kararların tasdiki

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) No. Kabul tarihi 6678 26.11.1956 MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

206 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ue&ir ve ilânı : 25.V. 1944 - Sayı : 5713)

206 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ue&ir ve ilânı : 25.V. 1944 - Sayı : 5713) 06 Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 944 malî yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ue&ir ve ilânı : 5.V. 944 - Sayı : 57) No. Kabul tarihi 4564 7. V. 944 BİRİNCİ MADDE Posta, Telgraf ve Telefon

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

855 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V1/1940 - Sayı : 4528)

855 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V1/1940 - Sayı : 4528) 8 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete île neşir ve ilânı : 6/V/9 - Sayı : 8) No. Kabul tarihi 8 -VI-9 "BÎRÎN'eî MADDE Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası SıraNo 5 Hariciye vekâleti 932 senesi bütçesinde 5 liralık münakale yapılması hakkında /478 Maarif vekâleti 932 senesi bütçesinde 05 035 liralık münakale yapılması hakkında /480 ve Dahiliye vekâleti 932

Detaylı

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNQ 934 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 934 senesi bütçesi hakkında /879 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T. C. Başvekâlet

Detaylı

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu İstanbul Üniversitesi 9 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 9 - Sayı: 89) No. Kabul tarihi 0 8..9 MADDE. İstanbul Üniversitesi 9 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli

Detaylı

957 Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile nesi)- ve ilâm : 11/V11/ Sayı : 4255)

957 Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile nesi)- ve ilâm : 11/V11/ Sayı : 4255) 97 Hatay vilâyeti kurulmasına dair kanun (Resmî Gazete ile nesi)- ve ilâm : /V/99 - Sayı : ) No. Kabul tarihi 7 7 - VII -99 BİRİNCİ MADDE Türkiye Cümhuriyetile Fransa Cumhuriyeti arasında haziran 99 tarihinde

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

-309- Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe kanunu

-309- Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe kanunu -0- Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme umum müdürlüğünün malî senesi bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir re ilânı: /VII ' - Sayı: ) No- Kabul tarihi 0 - VII - BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları ve

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

740 aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna

740 aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan sayılı kanuna ek kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı:.vii. - Sayı: ) No. Kabııl tarihi. VIII. BİRİNCİ MADDE Bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun

Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun / Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 9//937 Sayı : 38) No. Kabul tarihi 37, 0 - II -937 BİRİNCİ MADDE Türkiyenin

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 )

281 Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/ Sayı : 2710 ) 8 Tahlisiye umum müdürlüğü 93 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V/93 - Sayı : ) No., Kabul tarihi -V-93 BİRİNCİ MADDE Tahlisiye umum müdürlüğünün 93 malî senesi masarifi için

Detaylı

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN, BİRİNCİ DERECEDE BİR DEVLET GÖREVİ OLARAK ELE ALINIŞININ BAŞLANGICI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ NİN KURULUŞU İLEDİR. 1920 Adnan Adıvar Dönemi 1921-1937

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

Yükşlk öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki S37S sayılı) Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları

Yükşlk öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki S37S sayılı) Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları S. Sayısı: 76 Yükşlk öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki S37S sayılı) Kanuna ek Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları raporları (/76) T. C. Başbakanlık ' 4. III. 9 Muatâdât Genel

Detaylı

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu malî yılı (Eesmî Gazete ile neşir ve ilânı : < r >/VI/J - Sayı : ) No. Kabul tarihi - V - BİRİNCİ MADDE Devlet demiryolları ve limanları

Detaylı

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 27.; 2.1962 - Sayı : 11046) No. 15 KaJbul tarihi 23. 2. 1962 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan

Detaylı

T.C Resmî Gazete KANUNLAR R PAZAR. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336

T.C Resmî Gazete KANUNLAR R PAZAR. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 T.C Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 93 PAZAR SAYI: 04 KANUNLAR R 46 nnnıaralı Vilâyet İdaresi Kanunun 4

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347)

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347) 24 İstanbul Üniversitesi 953 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 953 - Sayı : 8347) Kabul tarihi 6057 25. II. 953 MADDE. İstanbul Üniversitesi 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434)

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434) 28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl /933 - Sayı : 2434) No. 2287 Kabul taribi 0 - VI -933 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâleti merkez teşkilâtı

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe S. Sayısı: Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 5 ve sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve mal! yılı Muvazenei nmumiye kanununa bağlı L ve D işaretli

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

685 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile nesir ve ilânı : 4/V1/1941 - Sayı : 4825)

685 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile nesir ve ilânı : 4/V1/1941 - Sayı : 4825) Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü malî yılı Bütçe kanunu (Resmî Gazete ile nesir ve ilânı : /V/ - Sayı : ) No. Kabul tarihi 00 0 - V - BİRİNCİ MADDE Devlet demiryolları ve limanları

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 390 Orman Umum Müdürlüğü 957 yılı Bütçe Kanunu ; - (Resmî Gazete ile ilâm : 4.III.957 - Sayı : 9550) No. : 693 Kabul tarihi 28. II. 957 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 957 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı