Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYI, 2008/1, Yrd. Do~. Dr. Yiicel Bulut istanbul Univ. Edebiyat Fak. Sosyoloji Bbl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYI, 2008/1, 81-144. Yrd. Do~. Dr. Yiicel Bulut istanbul Univ. Edebiyat Fak. Sosyoloji Bbl."

Transkript

1 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYI, 2008/1, TURK<;E'DE YA YINLANMI~ SOSYOLOJiYE GiRi~ KiTAPLARI HAKKINDA BiBLiYOGRAFiK BiR DEGERLENDiRME A BIBLIOGRAPHIC EVALUATION OF INTRODUCTIONS TO SOCIOLOGY BOOKS IN TURKISH Yrd. Do~. Dr. Yiicel Bulut istanbul Univ. Edebiyat Fak. Sosyoloji Bbl. Ozet: Bu 9ah~mada sosyoloji egitiminin en bnemli ara9lanndan birisi olan sosyolojiye giri~ ders kitaplannm bibliyogratik bir degerlendirmesi ama9ianml~tlr. Tespit edilebilen ve incelenebilen eserler, yazarlann soyadlan baz ahnarak alfabetik olarak slralanml~ ve her birisi, muhtevalan, eserlere hakim olan yakla~lm bi9imleri, kurgulan, tislup ve dil bzelli kleri baklmmdan degerlendirilmeye 9ah~ilml~tJr. Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Sosyolojiye Giri~, Ders Kitaplan, Ziya Gbkalp, Baykan Sezer. Abstract: This study aims to produce a bibliographic evaluation of Introduction to Sociology course books, among the most important tools of sociological education. Course books that could be identified and studied have been indexed according to the surnames of their authors and each has been assessed according to content, approach, structure, style and aspects of language. Key Words: Sociology, Introduction to Sociology, Text Books, Ziya Gbkalp, Baykan Sezer.

2 82 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYl I Egitim sisteminin en onemli unsurlanndan birisini, hi<;: ~tiphesiz, ders kitaplan olu~turur. Son y!llarda ozellikle orta ogretim ders kitaplanna yone1ik artan bir ilgi gozleniyor. Konu tizerine kaleme almml~ telif ve terctime eserjerin veya ders kitaplan hakkmda yap!lmt~ ytiksek Iisans ve doktora tezlerinin saylslndaki art1~, ozellikle ikinci Sava~ sonrasmda UNESCO kaynakh olarak ba~lattlan ve ara~ttrma projeleri, fonlar ve toplantllada da desteklenen uluslar arasi nitelikli bu <;:ah~malann tilkemizde de yank! buldugunu gosteriyor. Bu <;:ah~malann, yukanda da deginildigi tizere, btiytik ol<;:tide, orta ogretim ktsmtyla smuh kaldlgl gozleniyor. OzelJikle de yabanci dil egitimi ve tarih ders kitaplan tizerine bir yogunla~ma dikkati <;:ekiyor. Ytiksekogrenim dtizeyindeki ders kitaplan tizerine yaptlmt~ <;:ah~malar yok mesabesinde kahrken, ilk, orta ve liselerde okutulan sosyal bilgiler ve sosyoloji ders kitaplanna ili~kin yapilan <;:ah~malann toplam saylsl da iki elin parmaklan11l ancak ge<;:ebilecek durumda. YaptJan akademik <;:ah~malann ytiksek lisans tezi dtizeyiyle smidt kaldlgmt da belirtelim. Nuri Dogan'm Ders Kitaplan ve Sosyalle~me ( ) (istanbul: Baglam Yay., 1994) ba~hkh kitabl, Latife <::imen'in "1923'ten Gtintimtize Lise Sosyoloji Ders Kitaplan ve Sosyalle~tirme Rolleri" (istanbul: Marmara Universitesi Ortadogu ve islam Ulkeleri Enstittisti, 1997) ve Mehmet Alllk'm "Egitimde Yenile~me ve Ttirkiye'de Lise Sosyoloji Ders Kitaplan" (istanbul: iu Sosyal Bilimler Enstittisti Sosyoloji Anabilim Dah, 2005) ba~hklt ytiksek Ii sans <;:ah~malan; i.ilkemizde sosyoloji alanmdaki ders kitaplanna yonelik smlrjl sayldaki ara~tlrmalardandlr. Ytiksek ogrenimde sosyoloji alanmda kulla11llml~ veya kullamlmakta olan ders kitaplanm konu edinen iki ytiksek lisans <;:ah~masl mevcuttur: (1) Htiseyin Arslanttirk, "Ttirk Sosyoloji Tarihinde Mehmet izzet ve 'Yeni i<;:timaiyat Dersleri' Adh Eserinin Sosyolojik Degerlendirmesi", istanbul: Marmara Universitesi Ortadogu ve islam Ulkeleri EnstitUsti Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim Dah, 1999; (2) Bekir Balklz, "Sosyolojide Pozitivist Yontem AnlaYI~1 ve Ttirkiye'deki Etkisi (Sosyoloji Elkitaplan Uzerinde Yontembilimsel Bir inceleme)", izmir: Ege Universitesi Sosyal Bilimler Enstittisti Sosyoloji Anabilim Dah, 2003.

3 Bulut, Tiirkge'de Yaymlanml~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degeriendirme 83 Ttirkiye'deki tarihi 100 yill a~an bir disiplinin temel ara9larma ili~kin 9ah~malann gerek muhteva ve gerekse de sayl itibariyle slmrhhgl, elbette, TUrk sosyolojisinin kendisi Uzerine yeterince du~unmedigi gibi bir gergegi onumuze koyuyor. Bu smlrhhk ve ihmalin ortaya 9lkl~mda, TUrk sosyolojisinin yuzunun -uzun ge9mi~ine kar~m- dl~anya donuk olu~unun onemli bir payl olsa gerektir. Fakat konumuz a9lsmdan bu ihmalin, bugun konuyla ilgili ara~tlrma yapmak isteyecekler i9in ciddi bir zoduk dogurdugu da a~ikardlr. Her ~eyden.once, elimizde TUrkge' de yaymlanml~ -telif veya tercume- sosyolojiye giri~ kitaplannm tam bir listesi mevcut de gil. Eski harflerle yazllml~ eserler konusunda ise neredeyse buttinuyle cahiliz.! TUrkiye'deki yaym piyasasmm durumunu bilenler, gunumuzde yaymlanan sosyolojiye giri~ kitaplanndan zamanmda ve yeterince haberdar olamadlglmlz tarzl bir tespite de hak vereceklerdir samyorum. ikinci olarak, bir 'sosyolojiye giri~ kitabl nasil yazllmahdlr' tarzmda bir ktlavuz metnimiz yok. (Bu durum, aym zamanda, diger pek 90k alanda oldugu gibi, sosyoloji alanmda da ulusal anlamda ortak bir akla sahip olmadlglffilz gergegiyle de dogrudan alakahdlr.) DoJaYlslyla mevcut 9ah~malan degerlendirmek isteyen birisi gerek Uslup, gerek gelenek ve gerekse de yontem a9lsmdan kendi yolunu/ tarzlm kendisi olu~turmak zorunda. B u 9ah~mada TUrkge' de yaymlanml~ sosyolojiye giri~ nitelikli telif veya tercume kitaplann bibliyografik bir degerlendirmesini yapmayl ama9ladlk. MUmkUn oldugunca -eski alfabeyle kaleme ahnml~lar dahil- buttin eserlere ula~maya gayret ettik. Ancak buttin gayretlerimize ragmen kunyesine ula~makja bidikte henuz inceleme imkim bulamadlglmlz eserler bulunuyor? KUnye bilgijerine dahi ula~amadlglmlz ve dolaylslyla me9hulumuz kalml~ eserlerin Mahmllt Tezcan'm hazlflaml~ oldugu TUrk Sosy%ji Bibliyografya.H, (Ankara: AU Egitim Fakiiltesi Yay., 1969) bu konuda ba~vurabilecegimiz tek kaynak olma ozelligini hala koruyor. Ancak gerek bibliyografyanm yaymlandlgl 1969 sonrasmda ve gerekse de bu 9ah~manm kendisine konu olarak aldlgl donemin oncesinde -ozellikle de, Arap alfabesiyle- yaymlanml~ eserlerin bilgisine llla~mada bir zorluk ara~tlrmacllan bekliyor. Bu 9ah~mada kiinyelerini verecegimiz ve tamtlp degerjendirmeye 9ah~acaglmlz eserjer, bir anlamda, Tezcan'm bibliyografyasma katkl olarak da degerlendirilmelidir. 2 Mesela birka9 tanesi ~oyledir: R. Konig, Giiniimiiz Sosy%ji.l'i, gev. Battal inandl, izmir: Akademi Kitabevi, 1994; O. Saym, Sosyolojiye Giri$, izmir: Universite Kitaplan, 1994; HamicIe Top9uoglu, Genet Sosyoioji, Ders NOllan, Ders YIll, Ankara: AU Egitim FakiiItesi Ogrenci Dernegi Yay., 1968 (90galtma).

4 84 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYl olmasl da ihtimal dahilindedir. Yapllacak yeni ~ah~malarla bu eksikliklerin giderilmesinin hem bizim, hem de alan i~in son derece anemli bir katkl olacagmdan ~liphe yoktur. II Osmanh aydmlanmn XIX. YlizYllm son ~eyreginde ba~layan sosyolojiye ilgileri, ba~iangl~ta ~e~itli dergilerde A vrupah sosyal bilim dli~lintirlerinden ve dli~lincelerinden Osmanh kamuoyunu haberdar etme ~eklinde tezahlir etrni~ti. Bu baglamda Ulum-u iktisadiye ve ir;timaiye (1908) mecmuasmda Ahmet ~uayp, Bedii Nuri gibi isirnlerin yazllan hatlrlanabilir. Sonraki tarihlerde mlistakil kitap terclime ve telif etmek suretiyle daha kapsamh bir ilgi gaze ~arpmaktadlr. Emile Bougle'nin Qu'est-ce que la Sociologie ba~hkh ~ah~masmm Mustafa Suphi tarafmdan izm-i ir;timaa Nedir? (1328/1912) adlyla terclime edilip yaymlanmasl bu meyanda sazli edilecek ilk ~ah~malardandlr. Sonrasmda gerek dogrudan sosyolojinin ne olduguna ve gerekse de sosyolojinin inceleme alamna giren belli sosyolojik konulara, sosyolojik dii~linmeye ili~kin ~ah~malar gerek telif ve gerekse de terclime edilerek yaymlanma yoluna gidilrni~tir. Dr. Ethem Necdet'in Tekamiil ve Kanunlan (1913), Edmund Demolins'ten yapllan Anglo-Saksonlann Esbab-l Faikiyeti Nedir? (~ev. A. Fuad ve A. Naci, 1330/1914) gibi ~ah~malar bu tlirden eserlerdendir. Tlirk sosyolojisinin ilk andan itibaren 'devletin bekasl' problemiyle alakah bir ~aziim ve 'batlhia~ma' siyasetinin bir par~asl olarak glindeme geli~i ve ilk sosyologlanmlzm aym zamanda siyasal hareketler i~erisinde anemli konumlarda yer alml~ oimalan vb. sebepler siyasal hayatlmlzdaki hareketlilige paraiel oiarak gerek makale ve gerekse de kitap hacminde telif ve terclime eserlerin saylsmdaki artl~l beslemi~tir. Buna sosyoloji derslerinin egitim kurumlannm mlifredatlanna girmeye ba~iamasl da bir ivme kazandlrrru~tlr. Ziya Gakalp tarafmdan 1912'de Selanik'te ittihat ve Terakki lisesinde sosyoloji derslerinin verilmeye ba~lanmasl, ardmdan 1914'de istanbul Darulflinun'da sosyolojinin baglmslz bir klirsti haline gelmesi saz konusu slirecin ba~langlcml te~kil eder. Her ne kadar Ziya Gakalp'in mlitareke yillannda ingiliz i~galindeki istanbul' dan Malta'ya slirgline ganderilmesi ve sonrasmda, 1924 gibi erken bir

5 Bulut, Tlirkge'de Yaymlanml~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degerlendirme 85 tarihte, Olmesi bu egitim stirecini etkilemi~se de, Ttirk sosyolojisinin geli~imi 1930'lann ikinci yansma kadar Dartilftinun ve tiniversite reformu sonrasmda da- istanbul Universitesi'ndeki ktirsti tizerinden ger~ekle~mi~tir. 1930'lann ikinci yansmda AU DTCF'nde Felsefe Ktirstisti'ne bagh olarak Behice Boran'm ba~kanhgmda Niyazi Berkes, Peltev Naili Boratav, Muzaffer ~erif Ba~oglu, Medihe Berkes gibi hocalarla yeni bir sosyoloji anlayl~mm Ttirkiye'ye geldigini gortiyoruz. 1940'lann ortalanndan itibaren ba~layan bu ktirstintin kapatllmasl neticesinde, Ttirk sosyolojisinin 1960'larm ba~ma kadar egitim kurumlanndaki geli~imi yine istanbul Universitesi aglrhkh olarak ger~ekle~mi~tir. Mtilkiye Mektebi gibi farkh egitim kurumlannda sosyolojiden bahis olunmasma ve sosyoloji dersleri verilmesine ragmen, baglmslz ve kapsamh sosyoloji egitimi yine istanbul Universitesi'ne kahm~tlr. 1950'lerin sonundan itibaren TODAiE ve DPT'nin kurulmasl, ardmdan ODTU'ntin akadernik faaliyete ba~lamasl ile birlikte Ttirkiye'de istanbul Universitesi sosyoloji geleneginin dl~mda yeni ve farkh bir sosyoloji gelenegi koklti bir bi~imde kurulmaya ba~lamr. Ttirk sosyolojisinin akademik kurumlardaki sertiveni, ozellikle de ba~langls;ta, okutulacak kitap konusunda ciddi bir ihtiyacl da ortaya koydu. 3 Bu ihtiyas; ya terctime yoluyla ya da telif yazmak suretiyle giderilmeye gayret edildi. Sosyoloji alanmda yaymlanan kitaplann ~ogunlugunun dersler dikkate almarak kaleme alindlgl ve hatta ezici bir ~ogunlugunun ders notlannm kitapla~tmhm~ hali olu~u, bu ihtiya~ dikkate almdlgmda hi~ de anlamslz degildir. Sosyolojinin gerek liselerde ders olarak okutulmasl ve gerekse de tiniversite dtizeyinde sosyoloji derslerinin verildigi akademik kurumlann saylsmm artmasl, sosyolojiye ba~langl~ dtizeyinde el kitabl ihtiyacml ve bu ihtiyacl gidermeye yonelik ~abalan da artlrdl. Konumuz as;lslndan baktldlgmda da, "Sosyolojiye Giri~" nitelikli kitaplanmlzm genel ozelliklerini de, bu ozel konjonkttir belirlemi~ goztiktiyor. (Terctime faaliyetleri a~lslndan baktldlgmda, Bu ihtiyacm yalmzca 0 donemle slmrh kalmadlgl, Aytiil Kasapoglu'nun yapml~ oldugu bir ara~tlfma ile ortaya konmu~tur. Kasapoglu'nun yapml~ oldugu ara~!lrmaya gore, 1990'lar Tlirkiyesi'nde Tlirkge sosyoloji egitiminin en bliylik problemlerinden birisini hala "ogrencilere okutulacak materyal ihtiyac!" olu~turuyor. Bkz. M. Aytlil Kasapoglu, Yiiksek Ogretimde Sosyoloji Egitilllinin Sortlllian, Ankara: Ankara Universitesi Baslmevi, 1991, s. 58.

6 86 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYl yalmzca belli akademik disiplinler i<;in degil, temel ideolojik aklrnlar i<;in de benzer bir bilgi ac;zgml giderme ihtiyacmm bulundugu soylenebilir.) Tiirkiye'de yeni yeni kimlik bulmaya <;ah~an ideolojiler ve akademik disiplinler, kar~tla~ttklan bu eksikligi gidermek i<;in ba~langl<;ta terciime faaliyetlerine biiyiik onem verdiler. Dii~unce hayattrruzlll belli bir doneminde kar~lmlza <;lkan 'teliftarzlllda tercumelerin' <;oklugu da bu ihtiya<;la alakah olsa gerek. III Sosyolojinin tamml, konusu, hangi yon tern veya yontemlerle toplumsal olaylan incelemeye yoneldigi, alt dallan ve toplumsal hayatlll degi~ik ve<;helerini hangi kavramlar araclhglyla inceledigi gibi hususlarda hem ozelde sosyoloji ve genelde tum iiniversite ogrencilerini, hem de genel okuyucuyu bilgilendirici mahiyette ba~langl<; dtizeyinde pek <;ok sosyolojiye giri~ kitabl kaleme almdl. A~aglda bu kitaplann hem yazarlann soyadlanna gore alfabetik bir listesini verecegiz, hem de kitaplar hakklllda klsa bazl degerlendirmelerde bulunacaglz. Art, Oguz, Sosyoloji: Ders Notlan, 1976, istanbul: Bogazi~i Universitesi Yaymlart, 60 s. Olduk<;a kti<;iik hacirnli olan bu teksir metin, Bogazi<;i Universitesi Sosyoloji Boliimti'nde Sosyolojiye Giri~ dersi i<;in hazlrlanan okuma metinlerine yardlmel olmasl amaclyla kaleme allllrru~tlr. <;ah~manm amacl, "Onsoz"de "Somestre i<;inde ele ahnacak konulann bir boltimti ders notlannda i<;erilmektedir ve bu konularla ilgili olarak Ttirkiye ile ilgili bilgi verilmeye <;ah~llml~tlr. Ele allllan konular, ders kitablllda i~lenmektedir; notlar, genellikle, ek bir uygulama denemesi goriintimiindedir." (s. 1) denilerek ortaya konulmakta ve gelecekte notlann daha da geli~tirilmeye <;ah~11acagllldan soz edilmektedir. <;ah~ma ti<; ana ba~hk altlllda toplanml~tlr: (1) Sosyal Yapl (s. 4-31), (2) Sosyal Kururnlar (s ), (3) Sehirle~me (s ).

7 Bulut, Tlirk~e'de Yaymlanml~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degerlendirme 87 C;ah~ma Oguz An tarafmdan kaleme almnu~ olmasma kar~lhk, "Sosyal Yapl" ba~hkh boltimde yer alan "Ttirk Toplumunun Geli~mesi: Dikey Btittinle~meden Yatay Btittinle~meye" ba~hkh alt-boltimtin $erif Mardin tarafmdan kaleme almdlgml yazmm dipnotundan anhyoruz (s. 4-20). C;ah~mallln diger klsllnlannda aile, devlet, din, dernekler, iktisadi devlet te~ekktilleri, endtistrile~me, ~ehirle~me ve goc;;ler vb. ba~hklar altmda Ttirk toplumunun degi~ik vec;;helerine ili~kin degerlendirmeler yapljmaktadlr. Arslantiirk, Zeki ve M. Tayfun Amman, Sosyoloji: Kavramlar, Kurumlar, Siiref{ler, Teoriler, istanbul: Marmara Universitesi ilahiyat Fakiiltesi Vakfl Yay., 1999,446 s. Zeki Arslanttirk irnzah "Soz Ba~l"nda belirtildigi tizere, kitap, "(...) gorevi toplum adl verilen varhgl tasvir etmek, i~leyi~ kanunlanlll bulmak ve ac;;lklamak olan sosyoloji ile ilk temasl mtimktin ktlmak" amacml ta~lyor. 0 nedenle de kitap, sosyolojik kavramlann ac;;lk ve anla~lhr bir dille anlattm iddiasml ta~lyor. Top lam 5 ana boltim ve kaynakc;;adan olu~an eserin "Giri~: Sosyolojinin Konusu ve Metodu" ba~hkh birinci boltimtinde; sosyolojinin konusu, sosyolojinin tamml ve diger sosyal bilimlerle ili~kisi, sosyolojinin metodu ayn ayn ba~hklar halinde i~leniyor (s ). ikinci boltim "Sosyolojinin Tarihc;;esi" ba~hgml ta~lyor ve gerek Batt dtinyasmda, gerekse de Ttirkiye ozelinde sosyolojinin tarihc;;esi ele ahmyor. Eserin orijinal yam Ttirkiye'de sosyolojinin tarihi i~lenirken ibn Haldun'un yam ma Naima ve Ahmet Cevdet Pa~a gibi Osmanh donemi dti~tintirlerimizden hareketle tarihimizde topjum tizerine dti~tinme gejeneginin ele ahnmasldlr. Sonrasmda c;;agda~ Ttirk sosyojojisi Gokalp ve Sabahattin Bey ozelinde i~leniyor. Eserin tic;;tincti boltimti 'mikro sosyoloji'ye aynlml~ttr. "(Mikro Sosyoloji) Arka Plant: Sosyo-Ktilttirel $ahsiyet ve Sosyal Gruplar" Sosyal Davralll~m ba~hkll bu boltimde konular; motivasyon stireci, sosyal etki ve uyma davram~l, tutum gibi kavramlar e~liginde 'sosyal davralll~m arka plam', sosyalle~me ve

8 88 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. Say! ahsiyetin olu umu, sosyal grup, ylgm, kitle gibi kavramlar irdeleniyor. Bu Mltimde i lenen diger bir konu da 'liderlik' konusudur. 'Makro sosyoloji'ye aynlan dordiincii Mliim "Sosyal Biinye" ba hgml ta IYOr. Bu boliimde statu, rol, kiiltiir, kurum, sosyal tabakala ma, sosyal farkhla ma ve sosyal degi me gibi kavram ve konular ayn ba hklar halinde i leniyor (s ). Be inci Mliimde ise; fonksiyonalizm, striikturalizm, simgesel etkile imcilik, <;ati maci yakla lm, etnometodoloji, jenetik striikttiralizm, aksiyonalist teori gibi <;agda sosyoloji teorileri konu edinilmektedir. Kitapta psikolojinin, ozellikle de sosyal psikolojinin etkisi dikkate deger. Toplum denen insan birlikteliginin anla llmasmda psikolojinin ve sosyal psikolojinin kavramlanndan ve bakl a<;1s1ndan ciddi ol<;tide yararlamldlgl goze <;allj1yor. Konulann i leni inden, telif sosyolojiye giri kitaplannda gormeye pek ah lk olmadlglmlz bir tarzda, topluma ili kin oyle ya da boyle biitunciil bir yakla lma sahip olundugu ve miimkiin mertebe bu hususun dikkate almarak konulann organize edildigi anla lhyor. Bu, kitabm onemli yonierinden birisini oiu turuyor. Kendi tarihimiz ve gelenegimizle bir ekiide ili ki kurulmasl gayreti ise, eserin bir diger orijinai yoniinii te kil ediyor. Kitabm yer yer bir giri kitabmm slmrlanm zorlaylcl nitelikte malumat verme yoniine gitmesi ise, eserin negatif yonlerinden birini olu turuyor. byle ki, aym konuda bir<;ok farkll yakla lm ve maiumat pe pe e slralamyor ve okuyucu ister istemez hangisinin yazarlar tarafmdan benimsenip benimsenmedigi noktasmda tipheye dii iiyor. Kitabm sosyolojiye yeni ba layanlar i<;in hazlrlanml oldugu du UnUldiigiinde de, ba Iangl<;ta sozu edilen amaca ne den Ii ula lhp uia Ilamayacagl konusunda tereddiide dti mekten ka<;lmlmasl pek de mtimktin o]amlyor. Bahar, Halil ibrahim, Sosyoloji, Ankara: Uluslarararasl Stratejik Ara~tIrmalar Kurumu, 2005, xiv+304 s. Bir onsoz, 11 MItim ve bibliyografyadan oiu an eserinde yazar, "bnsoz: Sosyolojinin Penceresinden Bakmak" (s. 1-8) ve "1. SosyoIoji: Temel

9 Bulut, Tlirkye'de Yaymlanml~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degerlendirme 89 Kavramlar ve Yakla~lmlar" (s. 9-32) ba~hkh boltimlerde, sosyolojinin tammma, 'sosyolojik bakifa ili~kin tarti~malan degerlendiriyor. Tammlan ve tartl~malan aktarmasma kar~m yazann belli bir sonuca vardlgml goremiyoruz. Sosyolojinin dogu~una ili~kin olduk<;,:a klsa sayllabilecek degerlendirmede de, tarihsel olarak hangi zamanda ortaya <;':lktigml anlayabiliyorsak da, boy1esi bir bilime neden ihtiya<;,: duyuldugunu ve sosyolojinin diger bilimlerden farkh olarak neyi onerdigini an1amak olasl degil. Geriye kalan b01timlerde "4. Toplumsalla~ma, Toplumsal Degi~me", "5. Top1umsal Tabakala~ma", "6. Sapma ve Su<;,:", "7. Aile", "8. Hukuk Sosyolojisi", "9. Egitim Sosyolojisi", "10. Siyaset Sosyolojisi", "11. Ntifus, Go<;,:, Kentle~me ve c;evre" konulan i~leniyor. "11. Ntifus, Go<;,:, Kentle~me ve c;evre" ba~hkh boltimtin Do<;,:. Dr. Turkut Goksu ile birlikte kaleme ahndlgml verilen dipnottan anliyoruz. Her bir boltimtin konu He ilgili "anahtar kavramlar"l ya1mzca ismen zikredilerek ba~hyor. Ardmdan konunun degi~ik boyutlanna ili~kin bilgiler verildikten sonra konu ile ilgili farkh dti~iince ekollerinin yakla~lmlan veriliyor ve genel bir toparlama niteligi ta~lyan 'sonu<;,:' klsrruy1a neticeleniyor. "Birey ve Toplum" ba~hkll ti<;,:iincti boltim (s ) 'toplum nedir?' sorusunun cevabml vermeye gayret eder. Fakat konunun derli topiu i~lendigini soyleyemiyoruz. Zira topium1a ilgili tartl~ma1ar/tamm1ama1ar birbiriyle a1akah belli kavramlarm verilmesine kar~m (grup, birinci1 ve ikincil grup1ar vb.) ornegin cemaat-cemiyet tiirtinden ya da kitle, ylgm, statti, 1'01 vb. gibi kavramlara yer verilmedigi gorti1tiyor. Aynca toplum tasnifleri konusu, daha geni~ ve farkh bir ~ekilde ele almabilirdi. Daha onceki b01timierde oldugu gibi Durkheim, Marx, Weber gibi isimlere yer verilmi~ oimasl da dikkat <;,:ekiyor. Meselenin tekrar boyutu bir yana, metnin akl~l i<;,:inde aynksiligl da aynca dikkat <;ekici. Benzel' tekrarlar <;,:e~itli boltim1erde de kar~lrruza <;':lkiyor. Aym kavramla farkh boltimlerde, ufak tefek farkhhklarla olsa da, tekrar kar~ila~abiliyoruz. Ornegin ii<;,:tincti boliimde e1e aiman 'top1umsalla~ma' (s. 42) kavrarruyia bir sonraki boliimde tekrar kar~lla~abiliyoruz (s ). Aym ba~hga iki farkll yerde yer verildiginden kastlmlz, aym ctimle1erin iki farkh yerde de tekrar edildigi degildir. iki yer arasmda bazl farkhhklar val'. Fakat belli kavramlarm farkll konular i<;,:erisinde, farkll boyutlanm one <;,:lkaracak ~eki1de de

10 90 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. Say! olsa, tekrar ele ahnma ihtiyacl duyulmasl, kitabm ic,;eriginin kurgulanmasl ve sistematigi aniamlllda belli problemler oldugunu gosteriyor. Yazann Polis Akademisi mezunu olu~u ve aym kurumda dersler veriyor olmasl nedeniyle olsa gerek, kitapta Uyll~tUruCU, ~iddet ve teror konulanndan da slkc,;a bahsedilmektedir. <;ah~masma gosterdigi ozen, kullandlgl ac,;lk ve anla~lhr dil, c,;agda~ sosyolojik konu ve kavramlan yakllldan takip etme c,;abasl ovgliye deger. BaltaclOglu, ismail Hakkl, Sosyoloji, istanbul: Sedat Baslmevi, 1939, 376 s. "Sosyolojinin Metodll" ve "Hususi Sosyoloji" ba~hkh "iki kitap"tan olu~an bir eserdir. "Birinci Kitap"ta sosyolojinin tamidl, konusu ve tarihc,;esi, sosyal olgulann ozellikleri ve nastl mli~ahede edilebilecekleri, sosyolojinin dahan, sosyolojinin diger disiplinlerle ili~kileri vs. ele ahmyor. "Hususi Sosyoloji" ba~ltkll ikinci kitapta toplumsal yerle~me bic,;irnlerinden bahsedilen 'morfoloji sosyolojisi', din, ahlak, hukuk, sanat, ekonomi, bilgi, dil, teknik, aile, de viet ve terbiye sosyolojilerinden ayn birer bollim halinde bahsediiiyor. Kitablll, gtinlimliz ac,;lsllldan en ilgi c,;ekici yam, yazann "Bu Kitabl Nic,;in Yazdl1n" ba~hkh onsoz niteligindeki yazlslllda kendisinden once kaleme aimml~ sosyoloji disiplini hakkllldaki el kitaplanna iii~kin degerlendirmeleridir. Bu yazlda yazar, 'sosyoloji bilgisi' ic,;in sosyolojinin ortaya c,;lktlgl Fransa'dan soma en iyi eser vermeye mtisait tilkenin Ttirkiye oldugunu iddia ediyor. Aimaniarm sosyolojiye inanmamalan, ingiliz ve Amerikahlann da 'sosyoloji' adlm verdikleri bir nevi 'ideoloji'ye deger verdikleri ic,;in bu dillerde iyi bir 'sosyoloji manlieli' aramanm beyhude bir ugra~ oldugunll belirtiyor, Yazar bu iddialanndan soma, gerek Franslzca' da ve gerekse de Tlirkc,;e' de c,;lkrm~ sosyoloji el kitaplannm bir degerlendirmesini yapmaya ba~hyor: Her ~eyden once bu ttir eserleri -Durkheim, Mauss vb. gibi- birinci slmf sosyologlann degil, konunun ikinci, tic,;tincli slmf insanlanmn kaleme aldlgml vurguluyor. Bunlar arasmda Rene Hubert'in Manuel elementaire de sociologie

11 Bulut, Ttirk~e'de Yaymlanrru~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degerlendirrne 91 ve A. Hesse ile A. Gleyze'nin Notions de sociologie 4 isimli mti~terek <;ah~malanm bu turtin en iyileri olarak zikrediyor. Ttirkiye'den ise M. izzet ve N. Sadak'm kitaplanm ornek olarak veriyor. Bunlar da zaten kitaplanm, yukanda isimleri verilen FranSlZ mtielliflerin s,:ah~malanm ornek alarak yazml~lar. Bu genel giri~in ardmdan, maddeler halinde mevcut ba~vuru kitaplannm eksikliklerini dile getiriyor. BaltaclOglu'na gore bu 'mantieller' (1) sosyal olgulann tam bir tasnifini bize vermiyorlar (yazara gore, 'bir sosyoloji mantielinde sosyal olgulann on iki nevi de bulunmak gerektir: morfoloji, din, ahlak, hukuk, aile, ekonomi, politika, spektilasyon, dil, sanat, teknik ve terbiye.) [so 6]); (2) planlanndaki bu eksikliklerinin yam Slra, ele almayi tercih ettikleri ba~hklar konusunda bir de tasnif yanlz~hklanna sahipler, ba~ka bir deyi~le, konulann aki~1 arasmda bir uyum yok, tam bir karga~a ve daglmkhk soz konusudur; (3) sosyal olgulann as,:lklamasml yaparken tutarh bir as,:lklama tarzl geli~tirmekten yoksunlar ve ortaya 'eklektik bir sosyoloji' anlayl~1 s,:lkiyor (soz konusu man tiel yazarlan sosyal olgulan izah ederken bazen cografyacl ve fiziks,:i, bazen bireyci ve psikolojist ve bazen de Marksist tarzda yorumluyorlar); (4) sosyal olgulann genel ozelliklerinden soz edilmesine kar~m, his,: birinin a<;lk ve bilimsel bir tammmm yapllmarm~ olmasl btiytik bir eksikliktir (s. 6-8). Bu eksikliklerle malul el kitaplanm, yazar, 'yan tarihe, yan etnografyaya, biraz da kanun ve yurtbilgisi kitabma' (s. 8) benzetiyor. Mevcut sosyoloji el kitaplanna yonelik bu ele~tirel degerlendirmeleri yaptlktan sonra, eserde kendi takip ettigi yontemi kisaca ozetleyen yazar, eserini kaleme ahrken 'Manevi Ustadlm" dedigi Emile Durkheim'm ve Ziya Gokalp'in yazllanndan s,:ok<;a yararlandlgml belirtiyor. Son olarak, yazar, bu sunu~ yazlsmda eserini tis,: bolilmden mtirekkep bir kitap olarak tamtmasma kar~m kitabm mevcut ~ekliyle iki boltimden ibaret oldugunu belirtmeliyiz. Yazar, eserinin "Umumi Sosyoloji" ba~hkh tis,:tincti bir kitabl (boltimti) daha oldugunu belirtmesine kar~m (s. 9), kitabm mevcut halinde boyle bir boltim bulunmadlgml da not edelim. Tlirk~esi i~in bkz. jrtimaiyat Dersleri, c;;ev. M. izzet, istanbul: istanbul Darlilflinunu Matbaa-i Amire, Yeni harflerle basktsl i~in Mehmet Kanar tarafmdan yayma haztrlanml~ ve 1998 Ylhnda id Edebiyat Fakliltesi tarafmdall yaymlanml~ltr. F.7

12 92 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYl B[ougle]., C[elestine] ve J. R[affault],S (der.), Sosyolojinin Unsurlarz, ~ev. Kiizlm Nami Duru, Miibeccel N. Duru (yeniden gozden ge~iren), 3. bs., istanbul: MEB Baslmevi, 1975, x+372 s. [2. bs., 1964, 542 s.; 1. bs., Devlet Kitaplan, 1936, ]. Orijinal ismi Elements de sociologie (Alcan, 1929) olan ~ah~manm Tlirk~e'deki ilk basklsl 1936, ikinci basklsl da 1964 yilmda yapilml~. Bu yazl i~in degerlendirdigimiz metin ise Mlibeeeel N. Duru tarafmdan gozden ge~irilmi~ li~lineli baskldlr. Sayfa sayllan arasmdaki fark, 1. ve 2. bask!lar (19 em.) ile 3. bask! (24 em.) arasmdaki ebat farkmdan kaynaklamyor olsa gerektir. Yazarlar tarafmdan kaleme alman "Sosyolojinin Ogeleri (Unsurlan)" ba~hklt 'Onsoz'de yer alan "Sosyolojinin buglin ders olarak okutulmasml zamanslz bulan bir~ok ki~i vardlr. Bunlar derler ki: itiraza ugrayan ve daha kurulu~ durumunda bulunan bir bilim dah oldugu i~in, sosyoloji, gen~ kafalara sokaeak olumlu bir ger~eklik sistemini henliz kurama11ll~tlr." (s. ix) ifadelerden anla~ilaeagl lizere, kitap, hen liz sosyolojinin tam bir kurumla~masml ger~ekle~tirmedigi ve hala tartt~lbr oldugu bir donemde yaymlanml~ttr. Kitabl hazlrlayanlar, yaptlklan derlemeyle, sosyolojinin onemini ve degerini anlatmayl ama~byorlar: "Yalmz ileri slirdligli sorunlar nedeniyle degil, ortaya attlgl a~lklamalar nedeniyle de daha ~imdiden tarih ve felsefe egitimlerini tamamlayabilir. insan topluluklan11l ya~atan ~e~itli kurulu~lann ineelenmesinde kar~ila~t1rma yontemini ve evrim dli~lineesini ele almakla, olaylar lizerine varsaylm yapilmasllll saglar. Dli~linmelere neden olur, degerli ara~tlrmalara yol a~ar." (s. ix). Editorler, yaptlklan bu ~ah~mayla, sosyolojinin onemini 'soyut tartl~malarla degil, orneklerle ta11ltiamayl ama~la"dlklanm belirtiyorlar. Anla~lldlgl kadanyla kitap, ogretmen okullannm mlifredatmdan yararla11l1arak geli~tirilmi~ ve yine bu mlifredata yardlmel olmasl ama~lanml~ bir se~kidir (okuma kitabldlr). Kitap "Genel Sosyoloji", "Aile Sosyolojisi", "Siyasal Sosyoloji", "Ahlaksal ve Yasal Sosyoloji", "Ekonomik Sosyoloji" ve "ideolojik Sosyoloji" ba~hkll top lam altt bollimden olu~uyor. Her bollim, bird en fazla alt bollimli Eserin kapagillda yazarlann isimleri "e. B. ve J. R." ~eklinde verilmi~tir.

13 Bulut, T[jrk~e'de Yaymlanrru~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degerlendirme 93 i<;;eriyor. Alt btiltimler de yine, belli ba~hklardan olu~uyor. Her bir ba~hk ise, aylll zamanda 0 konuyla ilgili bir veya birden fazla uzun iktibaslardan olu~uyor. Bu uzun iktibaslar, btittin bir XIX. ytizyli Franslz dti~tintirlerinin topluma ili~kin <;;e~itli <;;ah~malanndan almml~. 1830'da yaymlanml~ bir <;;ah~madan da almtl var, 1920'lerin ba~lai'ma ait <;;ah~malardan da. De Bonald'dan Delacroix'ya, Fauconnet'den Mauss'a, Espinas'tan Durkheim'a, Comte'tan Levy Bruhl'e onlarca Franslz sosyal bilimci ve felsefecisinden iktibaslardan olu~uyor. Eseri hazlrlayanlar, bu iktibaslar arasmdaki baglantlian saglamak tizere bir paragrafl a~mayan baglanti ctimleleri yazffil~ ve sozti bir kitaptan ahp bir Otekine vermekle iktifa etmi~ler. Kitabm planlanmasl esnasmda dti~tintilen gerek ba~hklar ve gerekse de bu ge<;;i~ler gayet sistematik ve ba~anh. Eser, bu yontiyle aylll zamanda -elbette slmrhhklar i<;;eriyor- FranSlZ dti~tintirlerinin toplum ve sosyoloji konulanna ili~kin dti~tince yapilanlll, ozelliklerini ve btittin bir Franslz dti~tince gelenegini yansltmasl a<;;lsmdan onemli bir <;;ah~ma niteligi ta~iy0r. <;agatay, Tahir, Giiniin Sosyolojisine Giri~, 2. bs., Ankara: AU DTCF Yay., 1968, 284 s. Tahir <;agatay, eserini, bir sistem halinde tasarlanan 'sosyoloji'nin giri~ klsmml te~kil etmek tizere kaleme aldlgml vurguluyor ve temelde, ogrencilere yonelik oldugu i<;;in de 'pedagojik ve didaktik mahiyetli faktorlere' riayet ettigini belirtiyor. Eserin ilk basklsl 1962 ylhnda yapliml~. ikinci Sava~ somasl ortaffilllln ttim dtinyada ve tabii ki bu arada da Ttirkiye'de dogurdugu 'degi~im' stirecini dikkate alan bir perspektifle, dtinyallln ve Ttirkiye'nin anla~limasma yardlmcl olmak hedeflenmi~. Eserde i~lenen konular da, bu perspektifle ele almmaya ozen gosterilmi~. Eser, toplam 8 btiltimden olu~uyor. ilk boltim toplumsal dti~tincenin geli~im safhalanm ele ahyor. Buna bagh olarak da, ikinci boltimtin konusunu, sosyolojinin baglmslz bir disiplin olarak ortaya <;;lkl~l olu~turuyor. U<;;tincti btiltimde, insanm 'toplumsal bir varhk' oldugu konusu i~leniyor. Dordtincti btiltimde sosyal yapl meselesi, otorite ve itaat ile sosyal normlar ba~hklan e~liginde irdeleniyor. Be~inci btiltimde toplumsal hareketlilik konulan merkezi yeri i~gal ediyor. Kitabm en uzun btiltimtinti olu~turan altmcl btiltim (s. 100-

14 94 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. Say! 188) "ZlimreIe~me Hadiseleri ve Zlimre" ba~hgml ta~lyor ve kitle, tabaka ve slmf, aile, halk ve millet, deviet, siyasi pmtiler, dini cemaatier, iktisadi motifli zlimreler, dernekier ve ~ehir ve koy gibi 'iskan ztimreleri' gibi topiumsal yaplyl oiu~turan gruplan i<;eriyor. "Mliesseseler" ba~hkh yedinci bollimde egitim ve ognitim meselelerine deginiliyor ve gtinlimliz toplumunda olduk<;a onemli hale gel en kitle ileti~im ara<;lan kamuoyu, basm, film ve sinema, radyo ve televizyon ba~hklan altmda ele ahmyor. Kitabm sekizinci bollimti "Ekler"den (s ) olu~uyor. Ekler klsrru, yazann, ilk basklslm 1962' de yapml~ oldugu eserini kokili ve derinlikli bir bi<;imde yaparak yeniden yaymlanma arzusunu -ogrenim faaliyetleri do]aylslyla gelen ~iddetli baskl nedeniyle- ger<;ekle~tiremeyince, aradan ge<;en bu zaman diliminde belli konularda meydana gel en geli~meleri ve degi~imleri degerlendirme ihtiyacmdan <;lkml~. Yazar, bu ihtiyaci kitabm son una "Ekler" olarak vermek suretiyle bir nebze olsun kar~tlamak istemi~. Bu nedenle, "Ekler" ktsmml olu~turan yaztlann ba~hklan -aym zamanda ba~hgm sonuna parantez i<;inde eserde ge<;tigi sayfa numarasllll da vermek suretiyle gosterdigiklslmlann ba~hklanndan olu~uyor: "Ztimrele~me (100)", "Modern ictimai Nizamm Tesirf Altmda Aile Meselesi (126)" vb. gibi. Bottomore, T. B., Toplumbilim: Sorunlarzna ve YaZlmna jli~kin Kllavuz, ~ev. Unsal Oskay, 2. bs., istanbul: Beta Baslm YaYlm Daglttm A.S., 1984, xii+364 s. Aslmda "<;evirenin bnsozli", Bottomore'un kitabmm muhtevasml, onemini ve degerini ozetler niteliktedir: "Bottomore'un Toplumbilim'ini se<;memizin nedeni <;ogu Batlh sosyal bilimcinin i<;inde bulundugu '<;lkmazlar' -ki, bunu 1930'larda Mannheim, 1950'lerin sonlannda Mills, 1960'lann sonlannda ise Gouldner'Iar ve niceleri a<;lk bir dille yazml~lardlr- a<;lsmdan, bu <;ah~mamn en az kusurlu olanlann ba~mda gelmesi; aynca, her sorunu Tarihsel boyutu i<;inde ele almasl ve <;ok zengin bir bi<;imde her gorti~e yer verip, bunlar arasmda a<;lk sozltiltikle aynntih kar~lla~tlrmalar yapmakta olu~udur. Son olarak iki nedene daha deginmek gerek: birincisi, <;ok zengin ve a<;lklamah Kaynaklara ili~kin Notlar'l, ikincisi de, Batt sosyal bilimlerinin Bir

15 Bulut, Tiirk~e'de Yaymlanml~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degerlendirme 95 degi~im ve geli~me konulanndaki gorli~lerini, kendisinin gozlem ve kaynaklara hakirniyetinden ileri gelen geni~ bilgisinin aracthgl ile, Hindistan toplumu ba~ta olmak lizere, geri kalrnl~ lilkelerin tarihsel, toplurnsal ve ekonornik ko~ullan a~lslndan irdeleyebilmi~; bu konuda bizce ozglin gorli~ler ileri surrnli~tlir." (s. vi). Yazann da, eserinin orijinalinin ikinci basktsl i~in kaleme aldtgl onsoz de benzer noktalara dikkat ~ektigini gorliyoruz. Kitabm tarnaml okundugunda da, mlitercirnin dikkat ~ektigi ve yazann vurguladlgl hususlara eserde riayet edilmi~ oldugu gorlilliyor. Bottomore'un eseri, yazlldlgl donemde dunya toplumlannm gittik~e rotan bi~imde birbirleriyle 'kar~tllkh bagmtl i~ine girdikleri' tespitini dikkate alarak kaleme ahnrnl~ bir eserdir. Dlinyanm farkll toplumlanndan orneklerle belli konulann (ornegin tabakala~ma ya da iktidar vb. gibi) i~lendigi goze ~arplyor. Yazann konulara ili~kin ilgisi ve vukufiyeti yalmzca bununla da kalmtyor. Bir yonuyle de kitabl olu~turan bollirnler, konuyla ilgili zengin bir bibliyografik degerlendirrne niteligi ta~lyor. Okuyucu, 0 nedenle, -elbette kitabm yaztldlgt tarihi kadar- konu ile ilgili yaymlanml~ literatlir, yaptlrm~ ~ah~malar ve konuya ili~kin farkh yakla~lrnlar hakklllda doyurucu bir bilgiye sahip olabiliyor. Sistematik ve yogun bilgi ve yorumlanyla okumasl hayli keyifli ve ufuk a~lcl bir sosyolojiye giri~ kitabt niteligindedir. Kitap 6 ana klslmdan ve toplamda 20 bollimden olu~uyor. Her klsrnm sonunda, 0 ktslm altmda i~lenen bollim ba~hklanna ve konulara gore tasnif edilmi~ bir kaynak~a da sunuluyor. "Toplumbilirnin Alam ve Yonternler" ba~hkh birinci ktstrn; 'Toplum Uzerine incelemeler', 'Toplumbilimsel Teori', 'Toplumbilimsel Yontemler' ve 'Sosyal Bilirnler, Tarih ve Felsefe' ba~hkll toplam 4 bollimden olu~uyor. "Nlifus ve Toplumsal Gruplanrnalar", nlifus ve toplum ile toplumsal grup tiplerinin incelendigi iki bollimden mlirekkeptir. Toplumsal yapl, toplurnlar, uygarhklar, ekonomik ve siyasal kururnlar, aile ve akrabahk ili~kileri ile toplumsal tabakala~ma rneseleleri 'Toplumsal Kururnlar' ba~hkll li~lincli ktslmda i~lenen bollim ba~hklandlr. iktidar, gorenek ve kamuoyu, ahlak, din, hukuk ve egitirn ise 'Toplumsal Davram~m Dlizenlenmesi' ba~hklt bollimli olu~turuyorlar. 'Toplumsal Degi~im' ba~hkh be~inci klslmda degi~im, geli~me,

16 96 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. Say! ilerleme kavramlan i~leniyor ve toplumsal degi~imdeki etmenler tartl~lhyor. Sosyal politika, sosyal planlama ve toplumsal sorunlar 'Uygulamah Toplumbilim' ba~hkh altmci ve son boltimde i~lenen konu ba~hklandlr. Dogan, ismail, Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunlar, Ankara: Sistem Yay., 1995, xviii+308 s. Bir 'Onsoz', 'Kaynak<;a' ve toplam 13 boltimden olu~an kitablll ilk boltimti "Bilgi, Bilimsel Yontem ve Bilim" ba~hgllll ta~lyor. Gtindelik, bilimsel, felsefi ve sosyolojik bilgi ~eklinde doli ana ba~hk altillda bilgiye ili~kin farklillklan degerlendirdikten sonra yazar, bilim ve bilimsel yontemin ne oldugunu i~liyor. Takip eden "Toplumsal Bir Bilim Olarak Sosyoloji" ba~hkh ikinci boltim de, birinci boltimde ger<;ekle~tirilen talil~ma tizerine kuruluyor. Bu boltimde, 18. ytizyil oncesinde toplum dti~tincesinde ya~anan geli~meler aktanldlktan sonra Comte'dan Durkheim'e sosyolojiye ilk sistematik katkilar degerlendiriliyor. Boltim aynca, sosyolojinin yontemine ve veri toplama tekniklerine ili~kin bilgiler de i<;eriyor. "insan ve Toplum" ba~hkh ti<;tincti boltimden itibaren, sosyolojinin temel kavram ve konulanna ge<;iliyor. Bu boltimde toplum, toplumsalla~ma ve ktireselle~me kavramlan tizerinde duruluyor. Ardilldan 'Toplumsal ili~kiler' alt ba~hgillda toplumsal grup ve -ylglll, kitle, kategori vs. gibi- grup dl~l insan birlikteliklerini adlandlrmak tizere kullamlan kavramlar hakkinda bilgiler veriliyor. "Toplumsal Y api" ba~hkll dordtincti boltimde statti, rol ve toplumsal tabakala~ma kavram ve konulan ele ahmyor. "Toplumsal Bir Kurum Olarak Aile" be~inci, "Toplumsal Bir Kurum Olarak Egitim" ise altillci boltimtin konusunu olu~turuyor. "Toplumsal Hareketlilik" yedinci, "Toplumsal Degi~me" ise sekizinci boltimlerde ele ahmyor. Dokuzuncu boltimde "Bilgi Toplumu", onuncu boltimde "Ktilttir ve Medeniyet", onbirinci bolumde "felsefi ve toplumsal bir problem olarak Y abanclla~ma" ve onikinci boltimde de "dtinyada ve Ttirkiye'de gen<;lik ve gen<;lik sorunlan" i~leniyor. Onti<;tincti ve son boltim "Sosyolojik Sorunu ve Metin <;oztimlemeleri" ba~hgllli ta~lyor. Bu boltimde yazar, birinci alt ba~hkta bilginin toplumsalhgl sorununu ele ahyor. ikinci alt

17 Bulut, Tiirk~e'de Yaymlanml~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degerlendirme 97 ba~hkta ise, "sosyolojik bir malzeme olarak Ahmet Cevdet Pa~a'nm Tezakir" isimli eserini irdeliyor. Eser ba~tan sona incelendiginde ihtiva ettigi konular ae;lslndan tam bir btitlinltik olu~turmadlgl dikkat e;ekiyor. BaZl konulara (orne gin Tezakir [so ]) geni~e;e yer verilirken Sosyolojiye Giris ba~hgl ta~lyan bir eserin olmazsa olmazlanndan sayllmasl gereken "sosyolojide yontem" (s ) ve "sosyolojide veri toplama teknik1eri" (s. 45'te iki paragraftan olu~an yanm sayfa) e;ok ctizi bir yer verilmi~. Toplumsal kurumlar olarak aile ve egitimden baglmslz birer boltim halinde bahsedilmesine kar~m ekonomi, siyaset ve din gibi temel kurumlara eserde hie; yer verilmiyor. Aile ve gene;likten soz edilmesine kar~m, orne gin kadm ve cinsiyet meselelerine eserde hie; yer verilmiyor. Eserin 'bilgi toplumu', 'ktireselle~me' ve 'gene;lik' gibi gunumuz sosyolojisinde gittike;e onem kazanan konulara yer verilmi~ olmasl, e;agda~ geli~meleri ie;erme ve degerlendirme e;abasl ae;lslndan takdire ~ayan. Ancak onlar gibi gtintimtiz sosyolojisinde onem kazanan orne gin toplumsal cinsiyet vb. gibi konulara deginilmemi~ olmasl bir eksiklik olu~turuyor. Eserde goze e;arpan bir diger ozellik de, ibn Haldun' dan Ahmet Cevdet Pa~a'ya vanncaya kadar medeniyetimizin degerli isimlerine yer verme e;abasldlr. Yerli bir sosyoloji ae;lsmdan ya da kendi kliltlir degerlerimizi dikkate alan bir yakla~lm olarak alk!~a deger bu e;abanm, eserin genelinde eklektik kalmasl da lizerinde dti~lintilmesi gereken bir husus olu~turuyor. Bu yontiyle de, ba~ka sosyolojiye giri~ kitaplannda da gordtiglimliz bir ozellik olarak, yazarlanrrnzm kendi baglmslz e;ah~malanll1 bu vesileyle degerlendirme e;abalannm bir tirtinti olmaktan oteye pek de gidemiyor gibi. Donmezer, Sulhi, Sosyoloji Dersleri, 3. bs., istanbul: Sulhi Garan Matbaasl, 1970, xvi+280 s. (1. bs., 1966; 8. bs., 1982, Ankara: Sava~ Yay.) <;ok saylda bask! yapan sosyolojiye giri~ kitaplanndan birisidir Sulhi Donmezer'in Sosyoloji Dersleri. Eser, diger pek e;ok ornegi gibi, yazann vermi~ oldugu sosyoloji derslerinin kitapla~tmlrrn~ halidir. Yazar, bu durumu, kaleme

18 98 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYl alml~ oldugu "Onsoz"de "Bu kitap, istanbul Ticarl: ve iktisadi ilimler Akademisinde okutmakta bulundugumuz sosyoloji derslerini ihtiva etmektedir." (s. iii) diyerek belirtmektedir. Kitabml (ders notlanm) hazu'iarken PranSlZ literaturunun yam ma Anglo-Amerikan sosyoloji gelenegini yansltan eserlerden de yararlandlgml belirtir ve amacml ~u ~ekilde ortaya koyar: "Sosyoloji ogretiminde amac;, bizce, c;agda~ toplumun ne oldugunu daha iyi anlamaya ve diger sosyal ve okonomik bilimlerin kavranmasl ic;in ogrencinin zihniyet ve goru~lerinde, geleneksel etkilerle yerle~mi~ ve sosyai meselelerin anla~ilmasmda engel niteligindeki kavramlann duzeltilmesine c;ah~mak olmahdlr. (...) Deneye ve gozleme dayanan ve fakat mu~ahadelerin basitc;e tespiti niteligini a~arak ahenkli bir butun halinde topiumu izah eden Anglo Amerikan sosyoloji eserleri, hele kolejlerde, tiniversiteierde okutuian ders kitaplan, bu imkam bizce, iyi veriyor." (s. iii). Yazar, kitapta, toplumu bir sosyai sistem oiarak ele ahp anaiiz etme gayreti ic;erisinde oidugunu belirtir. "Bu sistemin unsurian, tiili ve fonksiyonei sistemleri, mekanizmalan, fonksiyonian ic;inde gosterilmeye c;ah~ilml~tir. Sosyal sistem ic;inde Ekonomik, Hukuk ve Siyaset sistemleri ve buniarla iigili diger sistem ve mekanizmalann fonksiyoniannm ve bunlarla iigili diger sistem ve mekanizmaiannm fonksiyoniannm nelerden ibaret bulundugu gosterilmek istenilrni~tir. (...) Amac;, herhangi bir toplumu anaiiz edebiiineye imkan verecek esas biigiieri ogrenciye sunmaktlr." (s. iii). Bu ctimlelerin ay111 zamanda, eserin bagh bulundugu sosyolojik baki~ ac;1sl111 da yeterince ac;lkladlgl kanaatindeyiz. Eser topiam 10 bolumden olu~uyor. "Giri~" ba~hkh birinci holumde; sosyolojinin tamll1, sosyal bilimier ic;indeki yeri ve diger sosyal bilimlerle ili~kisi,6 sosyolojinin tarihc;esi ve sosyolojinin kullandlgl yontem konulan Uzerinde durarak sosyolojinin kendine ozguli.igtinu ac;lklamaya gayret ediyor. "Pert ve Toplum" ba~hkh ikinci holtimde ise birey ve top)um ili~kisi Irk, cografya, ntifus ve sosyal sozie~me vb. kavram ve ac;lkiamaiar ele aimarak degerlendirilmeye c;ah~lhyor. DC;UncU hoium, "KUltUr ve SosyaIle~me" konulanna ayniml~ durumdadlr. DordUncU boitimde, yazann onsozde belirtmi~ oldugu 'yapl ve fonksiyon' konulan i~ieniyor. Be~inci hoium, sosyai hayatta Yazar bu konulan ele aldlgl all boliime "Kiiltiir ilimleri ve Sosyoloji" ba~hgl genel olarak 'sosyal ilimler' kavraml kullamlml~tir. vermesine kar~m kitapta

19 Bulut, Tiirk~e'de Yaymlanml~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degerlendirme 99 kar~lmlza qlkan -birincil ve ikincil gruplar, aile, menfaat birlikleri vb. gibiinsan birliktelikleri ele almmaktadlr. Norm, sapma ve sosyal kontrol kavram ve konulan altmcl btiltimde i~leniyor. Toplumsal tabakala~ma meselesi yedinci boltimde, ekonomik sosyolojinin esaslan ise sekizinci boltimlin konulanm olu~turuyor. Dokuzuncu bollim toplum ve siyaset ili~kilerine tahsis edilmi~. Aym zamanda kitabm son bollimli olan onuncu btillimde ise, yazar, sosyal degi~me kavralll1m inceliyor. Duvignaud, Jean, Sosyolojiye Giri~, ~ev. Semih Tiryakioglu, istanbul: Varhk, 1977, 160 s. FranSIZ sosyolog Duvignaud'un bu el kitabl niteligindeki kliqtik hacimli eseri, sosyolojinin dogu~undan ba~layarak sosyolojinin olu~umunu ve sahip oldugu ozellikleri ele almayl amaqlayan bir qah~madlr. Terclimede, yazann hangi eserinin terclimesi oldugu belirtilmemesine kar~m, muhtemelen, Introduction it la sociologie (Gallimard, "Idees" n 115, 1966, 185 s.) ba~hkh qah~masmm Ttirkqesidir. Kitabm bir iqindekiler listesine sahip olmayl~l ya da bollimlenmesinin belirgin bir biqimde yapllmayl~l (konu farkhla~malan metin iqerisinde kliqtik ba~hklar halinde yapllml~) eserin neden bahsettigini ilk bakl~ta anlamayl zorla~tlflyor. Yazar, eserine, "buglin bir ylik gibi ta~ldlglmlz 0 mutsuz 'sosyoloji' terimini Comte'un buldugundan" soz ederek ba~hyor sosyolojinin hikayesini anlatmaya. Toplumlara ili~kin ozgtin bir bilim dahm tammlamak iqin yapilan bilinqli ~abalann qogunun Franslz Devrimi'yle ba~ladlglm ~u kelimelerle ifade ediyor: "Toplumsal ya~aml ideoloji dlizeyinde oldugu kadar politika dlizeyinde de, ozglirli.igli ve somut blitlinli.igli iqinde anlamak iqin gosterilen gerqek ilgi, Devrim donemiyle birlikte ba~latru~tlr." (s. 10). Yazar, Franslz ve Amerikan devrimlerinden onceki -Aristo, ibn Haldun, Bodin, Hobbes, Montesquieu, Rousseau vb.- siyasal dli~linlirleri 'sosyolojik dli~linceyi hazlriarm~ ki~iler' olarak gormekle birlikte 'sosyolog' kabul etmemektedir. Zira, yazara gore, onlann hiq biri ya~anan toplumsal degi~imlerin ya~adlklan topluma 'ba~tan a~agl yeniden biqim verme olanagl"m (s. 13) goz onlinde bulundurmaml~lardlr. Buradan da anla~tlacagl gibi, yazar, 'sosyal

20 100 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi. 16. Say! degi~im' meselesini onemsiyor ve hatta onu, 'sosyolojinin laboratuan' (s. 17) olarak gortiyor. Sosyolojiyi, bu degi~imleri ya~ayan, gozlemleyen ve aktif olarak kattlan insanlann ugra~masl anlammda 'deneysel' bir disiplin olarak tammlar. "Ortak Ya~am: Sosyolojik Dtizeyler" (s ) ve "Oltak Ya~am: Sosyolojik Tipler" (s ) ba~hkh sonraki iki bolumde yazar, toplumsal yapmm degi~ik vec;helerini kendine ozgti bir tislupla taltl~lyor. "Toplumsal Dram" (s ) ba~hkh boltimde, "Fikrimizce dram hem gozlenebilir gerc;ekligi; hem de belirli bir eyleme giri~en toplumsal gerc;ekligin, ozel durumu dolaylsiyle bir c;erc;eveden ya da bir Oltamdan az ya da c;ok kesinlikle edindigi bilgiyi gosterir." (s ) ~eklinde tammladlgl dram kavraml yardlmlyla toplumsal gerc;ekligin sosyolojik c;oztimlemesini yapmaya c;ah~lyor. "Sosyolojinin Uygulamasl" (s ) ba~hkh bolum, sosyolojinin '''bu insandan insana kattlma'mn global ve kismi bic;imlerini tammlama olanagl veren gozlem, anket, deney giri~imlerinin tumu" Uzerinedir. Yazar, sosyolojinin alt dallanm ele aldlgl "Sosyoloji ve Sosyolojiler" (s ) ba~hkll boltime ~u anemli tespiti yaparak ba~hyor: "Her sosyologdan bir kuramcl yapmak pek de temenniye deger bir ~ey degildir. Ancak, bir agrencinin sec;mege hazlrlandlgl ogrenim dah ve bu disiplinde i~gal ettigi yer ne olursa olsun, bilmesi gereken ~ey ~udur: Bir uzman uzmanhgmm c;erc;evesinden C;lkmaYl beceremezse, onu 'teknolojik aptalhk' tehdit eder..." (s. 107). Devam eden satlrlarda da, birkac; disiplinin kesi~im noktalannda bulunan c;e~itli 'ozel bilirnler' e (sosyolojinin alt dallanna) ili~kin degerlendirmelerde bulunur. Takip eden boltim "Sosyoloji ve DC;Uncti Dtinya" (s ) ba~bgml taw ve sosyolojinin 'geri kalml~ tilkeler' in geli~iminde nasii bir rol oynamasl gerektigini tartl~lr. Y azar, ya~anan stirec;ler l~lgmda, UC;UncU dtinya tilkelerindeki sosyologlann, 'kitaplara gamulmu~, kuramcl sosyologunkinden' farkhla~masl gerektigini ve onun 'ortak ya~amm dokusuna mudaha1e etmek' gibi bir roltinun olmasl gerektigi vurgulamr. Sonuc; olarak da ~unu sayler: "Sosyoloji Dc;tincU Dtinya tilkelerinin ne olacaklanm ~imdiden kestiremez. Olsa olsa onlann saylca c;oklugu ve geli~menin her birinde gerektirdigi c;aztim bic;imleri Uzerinde durmahdlr. Global danu~um stirecini hlzlandmnak, ideolog olmayan yetenekli sosyologlar yeti~tirmek, yeni toplumlarda ortakla~a yapi1acak ortak ve dinamik bir c;abamn imgesini vermek amacml guden hem esnek, hem ilkelere slmslki bagh bir

21 Bulut, Ttirk~e'de Yaymlanml~ Sosyolojiye Giri~ Kitaplan Hakkmda Bibliyografik Bir Degerlendirme 101 toplumsal uygulama, gens; tilkelere kendileriyle sava~ konusunda yardlmcl olabilir, Bu sava~, toplumlanna -sosyalist olsun, kapitalist olsun- Bah toplumlannm bis;imlerini vermek is;in degil, bu tilkelerin 'indikleri yoku~u tekrar S;lkmalanna' yardlmcl olmak is;in yapilmahdlr," (s. l34-l35). "Sosyoloji Bir insanctlhkhr" (s. l35-159) ba~hkll boltim kitabm son boltimtidtir aym zamanda ve sosyolojinin bir htimanizma fikri olarak ele ahnabilecegini iddia ediyor, Eser toplumlann tarih is;indeki yerlerini ve konumlanm degi~tiren btiytik ols;ekli toplumsal degi~imleri merkeze alan felsefi bir perspektiften sosyolojiye bakmasl itibariyle dikkate deger bir s;ah~madlr. Ergun, Dogan, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabl, 3. bs., Ankara: Ger~ek Yay., 1979, (1. bs., 1973),254 s. Gers;ek Yaymlan'mn '100 Soruda' dizisi arasmdan S;lkan eserde, Dogan Ergun, toplam 9 boltimde sosyolojiyi, sosyoloji oncesi toplum tizerine dti~tinme bis;imlerinden ba~layarak Ttirkiye'de sosyolojinin tarihs;esine vanncaya kadar kurgulanill1~ 100 soruya verdigi 100 cevapla anlatmayl deniyor. Birinci boltim 'Sosyoloji Oncesi: Toplumsal Felsefe" ba~hglm ta~l1' ve sosyolojiden once toplumsal olaylann gerek Bah ve gerekse de Dogu dtinyasmda nasil ele ahndlglm tarh~lr (soru 1-12). "Sosyolojinin Kuruculan" ba~hkh ikinci boltim Comte'dan Spencer'e kadar sosyolojinin kurucu isimlerini inceler (soru 13-31). "Yirrninci Ytizyll Sosyolojisinde Yonsemeler ve Geli~meler" ba~hkll tis;tincti boltimde, Durkheim ve Weber'den Parsons' a, i~levselcilikten yapisalclhga ve az geli~mi~ tilkelerdeki sosyolojiye varmcaya s;agda~ sosyolojik geli~meler irdelenir (soru 32-54). "Toplum-Toplumsal Degi~me" (soru 55-60); 'Sosyolojide Kuram, Yontem ve Ara~tlrma Teknikleri" (soru 61-69) ve "Sosyolojide Nesnellik Sorunu" (soru 70-74) ba~hkll dordtincti, be~inci ve altmci boltimlerde yazar, ba~hklarda belirttigi meseleleri tartl~lr. Yedinci boltimde (soru 75-83) sosyolojinin diger sosyal bilimlerle ili~kisi, sekizinci boltimde (soru 84-98) de sosyolojinin dallan ele ahmr. Dokuzuncu ve son boltimde (s ) ise Ttirkiye'de sosyolojiye duyulan ilginin tarihs;esi incelenir,

22 102 Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYI Erkal, Mustafa, Sosyoloji (Toplumbilim), haveli 5. bs., istanbul: Der Yay., 1993, 416 s. ilk basklsl 1982'de yapllan eser, yazann belirttigi tizere, "iktisat ve Sosyoloji arasmdaki yakm ve i~ i~e olan ili~kiler, sosyolog ve iktisat~llan belirli bir zerninde bulu~maga zorlamaktadu. iktisat dl~mda Maliye, Sosyal Siyaset, i~letme ve diger disiplinlerin gerek teorik, gerek uygulamaya dbntik degerlendirmelerinde hareket edilen zemin farkh te~kilatlanma ~ekilleriyle toplumdur. Bunun i~in ~e~itli alanlarda ~ah~an veya bgrenim gbrenlerin sosyolojik bilgiyi edinmeksizin sosyal ger~egi tamyabilmeleri ve ba~anh olabilmeleri olduk~a zordur. Bu bzellikleriyle Sosyoloji btittin sosyal bilimlere l~lk tutabilecek geni~ kapsamh bir ilimdir." ("Be~inci Bask! i~in Onsbz", s. 7) dli~lincesinden hareketle kaleme almidi~. Kitap, temelde, "Genel Sosyoloji" ve "Uygulamah ve Bazl Ara~tumalara Dayah Ornek Degerlendirmeler" ba~hkh iki ana bbllimden olu~uyor. ilk bbllim 20, ikinci bbllim ise 7 alt bbllim halinde ele almml~. ilk bbllimde sosyolojinin ne oldugu, geli~irni, ilgi kurdugu alan, temel kavramlan, diger disiplinlerle ili~kileri, sosyolojide metot meselesi, aile ve egitim gibi temel toplumsal kurumlar, ktilttir, sosyal ili~kiler, sosyal yapl, sosyal hareketlilik, sosyal degi~me, sosyal geli~me, sosyal blitlinle~me ve ~bzlilme, kalkmmada insan glicli sorunu ve beyin gb~ti, sanayile~me ve yabancila~ma gibi konu ve meseleler degerlendirilmi~. ikinci bbltim, yazann, aile sosyolojisinden gb~ sosyolojisine, feodalizmden terbrizme kadar ~e~itli alanlarda yapml~ oldugu ~ah~malanm i~eriyor. Diger bir~ok sosyolojiye giri~ kitabmda kar~lmlza ~lkan 'aceleci' yazma bzelligi, bu eserde de mevcut. Yazarlanmlz, nedense, okurunu konuya lsmdlrmadan hlzh bir giri~ yapmayl tercih ediyorlar. DolaylSlyla okuyucu/bgrenci, konunun bnemini, blitlin i~erisindeki yerini anlamadan dogrudan bir dizi yarglyla kar~l kar~lya kahyor. Ornegin yazar, "Sosyal Yapl" ba~hkh XII. alt bbllimtin ilk paragrafma ~byle ba~hyor: "Sosyal yapl ~e~itli slmrlamalann sistematik ~eklidir. Bu sistemli ~ekil i~inde normal dl~l sapmalar fark edilebilir ve farkh tamamlaylcl unsurlar korunur ve muhafaza edilir. YaplYl olu~turan unsurlar arasmda slmrlar vardlr... " (s. 174).

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Giriş Toplumsal Sosyalleşme ve Toplum Toplumsal Temel Olarak Eğitim

Detaylı

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU EK-l T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU I Proje Kodu: PROJENiN SUNULDUGU BiRiM: (F akii! te/ens titiily iiks ekoku!) BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi YTL DiGER KA YNAKLAR

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

.2-2-.04. 2Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1

.2-2-.04. 2Df ~ : 5f~ _;zz, 01-(-, 1'1 T.C. A TA TURK KULTUR, DiL VE TARiH YUKSEK KURUMU AT A TURK ARA~TIRMA MERKEZi BA~KANLIGI Bilimsel (:ah~malar Mtidtirltigu Say I Konu 30200866-051.04-900 Sempozyum hk. 15/04/2013 KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLOGONE

Detaylı

LisE SOSYOLOJi DERS KiTAPLARI UZERiNE ELESTiREL BiR DEGERLENDiRME* A CRITICAL EVALUATION OF HIGH SCHOOL SOCIOLOGY TEXTBOOKS

LisE SOSYOLOJi DERS KiTAPLARI UZERiNE ELESTiREL BiR DEGERLENDiRME* A CRITICAL EVALUATION OF HIGH SCHOOL SOCIOLOGY TEXTBOOKS Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYl, 2008/1, 145-191 LisE SOSYOLOJi DERS KiTAPLARI UZERiNE ELESTiREL BiR DEGERLENDiRME* A CRITICAL EVALUATION OF HIGH SCHOOL SOCIOLOGY TEXTBOOKS Ar~. Cia Gor. Mehmet Amk

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Böliinı BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Böliinı BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ İÇİNDEKİLER Birinci Böliinı BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN ÖNEMİ A. Eski Mısırlılardan Sanayi Devrimine Kadarki Dönemde Bilimin Gelişimi...1 B. Ülkelerarası Gelişmişlik Farklarının Ortaya

Detaylı

MALi KRizLER TARiHi: CiNNET, PANiK VE <;OKUS

MALi KRizLER TARiHi: CiNNET, PANiK VE <;OKUS Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 16. SaYI, 200811, 239-244 MALi KRizLER TARiHi: CiNNET, PANiK VE

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr.

Vakflmlza yapllacak burs muracaatlannm, devam edilen ogretim kurumunun kendi bi.inyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yapllmasl esastlr. TESYEV Resmi Sponsoru Karamanoglu Mehmetbey Universitesi RektOrlugu Karaman 13.08.2012 G.K.-883 VakflmlZ, Devlet universitesi bunyesinde yer alan fakulte, enstitu, yi.iksekokul, konservatuar veya meslek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v. 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v. 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1 Giriş... 1 Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler... 3 Sosyal Bilgiler ve İlişkili Disiplinler... 7 Sosyal Bilgiler

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YAZ DÖNEMİ KONTENJAN BİLGİLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YAZ DÖNEMİ KONTENJAN BİLGİLERİ Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2016 2017 Yaz Dönemi kontenjan bilgileri ve açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Ön kayıt başvurusu yapmadan önce tüm

Detaylı

ÖĞRENCİ DERGİ SATIŞ LİSTESİ TAM FİYAT FİYATI 8 2.00 TL. 2.00 TL. 9 13.00 TL. 11.00 TL. 11 11.00 TL. 10.00 TL. 12 12.00 TL 11.00 TL

ÖĞRENCİ DERGİ SATIŞ LİSTESİ TAM FİYAT FİYATI 8 2.00 TL. 2.00 TL. 9 13.00 TL. 11.00 TL. 11 11.00 TL. 10.00 TL. 12 12.00 TL 11.00 TL DERGİ SATIŞ LİSTESİ TAM FİYAT ÖĞRENCİ FİYATI Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Sayı 8 2.00 TL. 2.00 TL. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Sayı 9 13.00 TL. 11.00 TL. Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden T.C. YUKSEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI Say1 :73112577-4~5 Konu : Sigaramn Zararlan Universiteler Aras1 Miizikli (Komedi) Tarzmda Oyun Y azma Yan~mas1 ~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden 22.04.2013-20396 No)

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl.

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl. T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl SAYI : 10184858-051.99-1)..\\ -~rrb5 KONU : Elginkan Vaft TUrk KilltUn1 Ara~ttrma ve Teknoloji Odl:illeri Program! FEN BiLiMLERi

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Talas Doç.Dr. Bülent Şen Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Gülay Ercins Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr. Aylin

Detaylı

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK Öğrenci Alınacak Program Adı BANKACILIK VE FİNANS DOKTORA BANKACILIK VE FİNAS TEZLİ YÜKSEK BANKACILIK VE FİNAS TEZSİZ YÜKSEK Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ

EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ EK 2 : BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAMLAR LİSTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

T.e. il Milli Egitim MUdUrlUgU ... KA YMAKAMLIGINA ... OKULU MOOURLOGO

T.e. il Milli Egitim MUdUrlUgU ... KA YMAKAMLIGINA ... OKULU MOOURLOGO T.e. MU$ valiligi il Milli Egitim MUdUrlUgU SaYI : 63326527-480.03-E.2234 19 11.2016 Konu : Fatih Projesi BT Rehberligi Gorevi... KA YMAKAMLIGINA li~e Milli Egitim MUdUrlUgU... OKULU MOOURLOGO Milli Egitim

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL 2-1 - SÖZEL 6-7 - SÖZEL 3-4 - SÖZEL 1 - - - SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y.

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL 2-1 - SÖZEL 6-7 - SÖZEL 3-4 - SÖZEL 1 - - - SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2 Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 Türkiye de Aile Kurumu ve Nüşusla İlgili Sorunlar ÜNİTE:4 Türkiye de Eğitim Kurumu ve Sorunları

Detaylı

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK Öğrenci Alınacak Program Adı BANKACILIK VE FİNANS DOKTORA BANKACILIK VE FİNAS TEZLİ YÜKSEK BANKACILIK VE FİNAS TEZSİZ YÜKSEK FELSEFE TEZLİ YÜKSEK FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DOKTORA FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

Detaylı

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ana Bina 3. Kat 307 No'lu Oda. Arkeoloji Tarih Öncesi Arkeolojisi Arkeoloji Protohistosya ve Ön Asya Arkeolojisi 10:00

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ana Bina 3. Kat 307 No'lu Oda. Arkeoloji Tarih Öncesi Arkeolojisi Arkeoloji Protohistosya ve Ön Asya Arkeolojisi 10:00 Arkeoloji Öncesi Arkeolojisi Arkeoloji Protohistosya ve Ön Asya Arkeolojisi 05.09.2017 10:30 Arkeoloji Klasik Arkeoloji 05.09.2017 13:00 Batı Dilleri ve Edebiyatları Alman Dili ve Edebiyatı Batı Dilleri

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI Genel Toplam Ders Adeti: 68 Teorik(T): 180 Uygulama (U): 2 Kredi: 181 ECTS: 240 Teori ve Uygulama: 182 I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER 1. YARIYIL 1

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 35 Kredi + 1 Seminer 01 Birleşik 59 Kredi + 2 Seminer Protohistorya ve Önasya

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii T.C. MU~ V ALILIGI il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 32026198-604-E.5349775 25.05.2015 Konu: Kurum Standartlan Modiilii Veri Giri~ blemlerinin Takibi... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK İçindekiler i Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN Gümüşhane Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Detaylı

DiYASPORADAKi KiMLiK ALGILAMALARINA GO<; TipiNiN ETKisi: ALMANYA VE ingiltere TURK TOPLUMLARININ KAR~ILA~TIRMASI

DiYASPORADAKi KiMLiK ALGILAMALARINA GO<; TipiNiN ETKisi: ALMANYA VE ingiltere TURK TOPLUMLARININ KAR~ILA~TIRMASI Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 20. SaYl, 2010/1, 97 119 DiYASPORADAKi KiMLiK ALGILAMALARINA GO

Detaylı

BOLOGNA KAPSAMINDA YAPILAN İNTİBAK İŞLEMLERİ, EŞDEĞERLİKLER VE LİSANS PROGRAMI KİTAPÇIĞI

BOLOGNA KAPSAMINDA YAPILAN İNTİBAK İŞLEMLERİ, EŞDEĞERLİKLER VE LİSANS PROGRAMI KİTAPÇIĞI H. Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN BAŞLANAN BOLOGNA KAPSAMINDA YAPILAN İNTİBAK İŞLEMLERİ, EŞDEĞERLİKLER VE LİSANS PROGRAMI KİTAPÇIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora 14:00 DTCF 411 No'lu Oda

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora 14:00 DTCF 411 No'lu Oda Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Prehistorya 14:00 DTCF 331 No'lu Oda DTCF 307 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları 13:00 Bulgar Dili ve Edebiyatı 14:00 Batı Dilleri ve Edebiyatları

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Prehistorya 10:30 14:00 DTCF 331 No'lu Oda DTCF 307 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları 13:00 Bulgar Dili ve Edebiyatı 14:00 Batı Dilleri ve Edebiyatları

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAV YER VE SAATLERĠ Arkeoloji Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Tarih Öncesi Arkeolojisi Klasik Arkeoloji Alman Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı İspanyol Dili ve Edebiyatı 10:30 13:00 09:00

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

Doç. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi ORD. PROF. HİLMİ ZİYA ÜLKEN Doç. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de sosyolojinin kurucuları arasındadır. Hem kendisi, hem kendinden öncekiler, hem çağdaşları bu

Detaylı

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - -

Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı Ales Puan Türü : Sözel. TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel 10 2 - - 5 2 - - Edebiyat Fakültesi Alman Dili Ve Edebiyatı 10 2 - - 5 2 - - Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi*

TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi* Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 20. Sa}'l, 2010/1,121-151 TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi* THE SENDING STUDENTS ABROAD IN THE PERIOD OF TANZIMAT AND

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer 1 2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU (29/03/22 tarihli 48/11 sayılı EKK ile 22-13 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere kabul edilmiştir)

Detaylı

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri. I. 1. DİN SOSYOLOJİSİ DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan Dersleri 5159 Din Bilimlerinde Anlama ve Yorumlama Kuramları

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı 8 2 Aşağıdaki Programlardan Mezun

Detaylı

FELSEFE DERSKiTABI Komisyon

FELSEFE DERSKiTABI Komisyon ORTAÖ GRE TiM FELSEFE DERSKiTABI Komisyon DEVLET KiTAPLARI ÜCÜNCÜ BASKI Dergah Ofset - istanbul, 2012 i(indekiler I. ÜNiTE FELSEFEYLE TANI~MA A. FELSEFE NEDiR? 2 1. Fe1sefenin An1aml 2 2. Fe1sefenin A1an!.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN

Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN Prof.Dr. ÜMİT TATLICAN Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Genel 1993- Doktora Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı Yabancı Dil Bilgisi İngilizce 1998 Bahar KPDS 73 Akademik Ünvan Ve Görevler 1993- DOÇENT

Detaylı

grdlm: Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLIGI DUYURU NO:2010/11 Avukat Berra BESLER Tiirkiye Barolar Birligi Eki:l

grdlm: Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLIGI DUYURU NO:2010/11 Avukat Berra BESLER Tiirkiye Barolar Birligi Eki:l Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLG DUYURU NO:2010/11 Rekt6rliigii YaZl i~leri ve Evrak Sube MiidUrliigU 'nden alman 27.01.2010 giinlu 1318 say1\ yazmm bir 6rnegi ekte g6nderilmi~tir.

Detaylı

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

TOPLUM VE KURUMLAR. Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY2211 TOPLUM VE KURUMLAR Derse kabul koşulları Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Öğretim dili (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

il Milli Egitim MiidiirIiigii

il Milli Egitim MiidiirIiigii T.e. ADANA V ALILIGI il Milli Egitim MiidiirIiigii Sayl : 98258552/604.011178924 11103/2013 Konu: ~imdi DU;iiinme Zamanl ~ah;ima Takvimi... KA YMAKAMLIGINA (ii

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: 2.Doğum Tarihi: 29 Ocak 1978 3.Ünvanı : Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans İlahiyat Ankara 2000 Yüksek Lisans Doktora ve Din Bilimleri (İslam

Detaylı

30 - Lisans mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı. 6 EA Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu olmak.

30 - Lisans mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı. 6 EA Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu olmak. Kontenjan ALES Puan T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 06-07 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, yatay geçiş

Detaylı

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu E.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DOKTORA PROGRAMLARI I TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI Türk Tarihi T.C T.C 1-2 1 Lisans mezunlarında aranacak şartlar : Üniversitelerin Tarih,Tarih Eğitimi

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI VE DERS BİLGİ PAKETLERİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI VE DERS BİLGİ PAKETLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI VE DERS BİLGİ PAKETLERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1 1 Bu el kitabında, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları Ders Adı İktisadi Düşünceler Tarihi Ders Kodu ECON 316 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI * İşletme (Üretim Yönetimi) - 2 - - Finans - 4-2 DR Pazarlama - 5 - - Muhasebe 2 - - Yönetim ve Organizasyon 5 2-1 DR İşletme Tezli YL 30 - - 5 YL Muhasebe Tezli YL 10 - - - İşletme Tezsiz YL 30 - - -

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler. Dersin Kodu. Seçmeli

DERS ÖĞRETİM PLANI. Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler. Dersin Kodu. Seçmeli Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Savaş ve Barış Okumaları PSIR 408 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı