OSMAN NURĠ ġahġn. Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Alanya/Antalya Medeni Hâli : Bekâr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMAN NURĠ ġahġn. Doğum Tarihi : 15-02-1985 Doğum Yeri : Alanya/Antalya Medeni Hâli : Bekâr"

Transkript

1 OSMAN NURĠ ġahġn Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Alanya/Antalya Medeni Hâli : Bekâr Cep-1: (530) Cep-2:(535) E-posta: Adres: Caferbey mah. Ġskan Geçidi BaĢak apt. Kat:3 Daire No:6 Melikgazi/KAYSERĠ EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme A.B.D., Muhasebe-Finansman (Eğitimim Doç. Dr. Azzem ÖZKAN danıģmanlığında tez dönemimde halen sürmektedir) Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġstanbul ĠĢletme (Lisans), Son Sınıf Uzlanım Dalı Programı: Muhasebe-Finansman Özel Kılıçaslan Lisesi(Burslu), Lise, Kayseri Özel Kılıçaslan Lisesi(Burslu), Ortaokul, Kayseri YABANCI DĠL DURUMU Ġngilizce (Ġyi derecede okuma-yazma-anlama-konuģma) SINAV-PUAN ALES : 84 ÜDS : 82 ASKERLĠK DURUMU 2011 Tecilli

2 Ġġ TECRÜBELERĠ Muhasebe Finansman Öğretim Görevlisi (2009-.) Verdiği Dersler: Genel Muhasebe Muhasebe I II Mali Tablolar Analizi Finansal Matematik Finansal ġirketler Muhasebesi Banka Muhasebesi Ġthalat ve Ġhracat Muhasebesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Bütçe Planlama Koordinatörü, Muhasebe Danışmanı, Saha Tanıtım ve Organizasyon Müdürü) Toplam Kalite Yöneticisi ( ) Doğanlar Doğalgaz Ltd. Şti. Muhasebe ve Mali ĠĢler Müdürü ( ) Doğanlar Doğalgaz Ltd. Şti. Supervisor ( ) 20DK Gazetesi AKADEMĠK ÇALIġMALAR Süren Yayın ÇalıĢmaları: AraĢtırmalar: Çeviriler: Uluslar arası Muhasebe Standartları Kapsamın da ĠĢletme BirleĢmeleri ve Bir Uygulama Vakıf Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Muhasebe BakıĢ Açısı ile Entelektüel Sermaye Uluslar arası Portföy Yatırımları Belirsizlik KoĢulu Altında Proje Değerleme Yöntemleri Eurobond ve MuhasebeleĢtirilmesi ĠĢletme Sermayesi Ġhtiyacına Etki Eden Faktörler ĠMKB Etkinlik Analizi (Rastgele Seçilen 10 Hisse Sene Senedi) Uluslar arası Pazarlamada Tutundurma Reklam Bütçeleme Budgeting - Accounting For Managers: Interpreting Accounting Information for Decision-making, 3rd Edition-Dr. Paul Collier Do Sales-Price and Debt-Equity Explain Stock Returns Better than Book-Market and Firm Size-William C. Barbee, Jr., Sandip Mukherji, and Gary A. Raines Measuring and Reporting Intellectual Capital: Research Technology Company Report, Manfred Bornemann & Karl Heinz Leitner International Financial Reporting: A Comparative Approach, 1. Part, Clare Roberts, Pauline Weetman, Paul Gordon Gözde Alanlar: Muhasebe, Uluslar arası Muhasebe Standartları, Yönetim Muhasebesi, Denetim, Uluslar arası Ticaret, FOREX, Dünya ekonomisi, Uluslar arası Strateji, Bankacılık, Finans, E- Ticaret, Ġnternet Bankacılığı

3 Seminerler: Organizasyonlar: Uzakdoğuda iģ hayatı (Güney Kore-Türkiye Dostluk Derneği) (2006) Afrika Pazarı ve Afrikaya Yatırım ( Afrika-Türkiye Zirvesi) (2007) Sanayii ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN Katılımlarıyla Düzenlenen Avrupa Birliğine Türk Sanayicisinin ve ĠĢ Dünyasının Entegrasyonu(Organizasyonu ve Sunuculuğu), 5 Ekim 2005 Meslek Lisesi Öğrencilerine yönelik mezuniyet sonrası istihdam seminerleri, BĠġAD ĠĢ Dünyasına Yönelik Türkiye Ekonomik Durumu ve Kısa-Uzun vadeli planlar Konferansı DĠĞER BĠLGĠLER Sertifikalar : KiĢisel Özellikler: B - Sınıfı Sürücü Lisansı CRM Yönetimi ve e-ticaret uygulamaları Logo da Bordro Etkili Reklam Yöntemleri 3D Post Production Uygulamaları IT de Kariyer Excel de Veri Analizi ve Raporlama Yöntemleri Yaratıcı, Lider, Kriz Yöneticisi, Ġdealist, ĠĢ bitirici, Empati sahibi, Ġyi KonuĢmacı(Hatip) Takım çalıģmalarında baģarılı, Takım ruhlu, Sıcakkanlı, Espritüel, Yeniliklere kolay uyum sağlayabilen, Teknolojiyi takip eden, son çıkan teknolojik yeniliklere anında uyum sağlayıp kullanan, Sorunlara en kısa sürede kalıcı ve kesin çözümler bulabilen, Ġnsanlarla kolay iletiģim kurabilen, Ġkna kabiliyeti iyi, Analitik DüĢünebilen, Sosyal. Ġlgi Alanları / Hobiler: Müzik, Tiyatro, Sinema, Futbol, Ġnternet Sigara: Alkol: Kullanmıyorum Kullanmıyorum BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ ĠĢletim Sistemleri Paket Programlar Donanım: : Windows 7, Vista, Linux, Pardus, Ms-Dos : MS Office Programları; Excel, Word, Power Point Access, Publisher, Turquaz Muhasebe Programı, ETA, Neptun, Octabus, Muh Extra, RMS OMS,Stock, ĠĢl.Yön., LOGO GO, Logo lkswin, Macromedia; Dreamweaver, Flash, Goldwave, Swish, Adobe Photoshop, Mixcraft, Bilgisayar teknik donanımı bilgisi mevcuttur. Marmara Üni. Bilgisayarları Kurulumu ve Bakımı

4 EK BĠLGĠLER BaĢarılar: Sosyal Aktiviteler: 1996 Türkiye Geneli Anadolu Liseleri Sınavı Ġl 3.sü 1996 Türkiye Geneli DPY Sınavı il 1.si 1996 Türkiye Özel Okullararası Ġngilizce YarıĢması 4.lüğü 1998 Türkiye Geneli Özel Okullar Sınavı Türkiye 4.sü 1998 Kayseri Halkoyunları Ekip 1.liği 1998 Halkoyunları Bölge 5.liği 1999 Kayseri Halkoyunları Ekip 1.liği 1999 Halkoyunları Bölge 4.lüğü 1999 Milliyet Gazetesi Türkiye yarıģması Halkoyunları 4.lüğü 2003 Kayseri Özel Okullar ġiir Okuma YarıĢması Ġl 2.si 2003 Özel Okullar ġiir Okuma YarıĢması Ġç Anadolu 2.si 2003 Türkiye Felsefe Olimpiyatlarına Katılma Tiyatro oyunculuğu (F.Kültür Merkezi oyuncusu, Ġstanbul Köprü Tiyatrosu oyuncusu,ö.pekin Tiyatrosu Oyuncusu) Gitar eğitmenliği ġarkı besteciliği, söz yazarlığı Kısa film çekimi, sinema Halkoyunları(Profesyonel) Voleybol(Lisanslı) Sunuculuk, Sosyal Aktiviteler, Organizatörlük

5 REFERANSLAR Yrd. Doç. Dr. Fatih Mümtaz DURAN Gediz Üni., Meslek Yüksekokulu Mdr. Doç. Dr. Azzem ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Asım ÇELĠK Doç. Dr. KurtuluĢ KARAMUSTAFA Erciyes Üni., Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mdr. Doç. Dr. ġaban UZAY Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY Yrd. Doç. Dr. Levent ÇITAK Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Doç. Dr. Refika BAKOĞLU Yrd. Doç. Dr. Murat ALIġKAN Mehmet FINDIK Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavir

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN... 1 1.1. FAKÜLTENĠN VĠZYONU... 2 1.2. FAKÜLTENĠN MĠSYONU... 2 1.3. FAKÜLTENĠN KURULUġU...

Detaylı

Bülent KAÇAR. Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Programı nda Öğretim Görevlisi olarak aşağıdaki dersleri vermekteyim.

Bülent KAÇAR. Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkezi Programı nda Öğretim Görevlisi olarak aşağıdaki dersleri vermekteyim. Web Erişim: www.bulentkacar.net Adres : Mimar Sinan Mah. Kiptaş 2. Kısım B13-D9 Tuzla / IST İletişim: bulentka@hotmail.com Telefon: 0535 239 41 11 Doğum Yeri - Tarihi: İstanbul - 12/05/1975 Medeni Hali

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Bülent KAÇAR. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. İş Analisti Yönetici Yardımcısı (2010 2012)

Bülent KAÇAR. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. İş Analisti Yönetici Yardımcısı (2010 2012) Web Erişim: www.bulentkacar.net Adres : Penguen Sitesi Percan Apt. Daire 43 Tuzla / IST İletişim: bulentka@hotmail.com Tel: 0535 239 41 11 Doğum Yeri - Tarihi: İstanbul - 12/05/1975 Medeni Hali : Evli

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Nisan 2010

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Nisan 2010 Önsöz Bu sayımıza; Yıldız Teknik Üniversite sinde düzenlenen İltek Günleri ve Doğuş Üniversitesinin düzenlediği Kariyer Günleri 2010 etkiliğine derneğimizin katılımı ile ilgili hakkındaki yazılarımız ile

Detaylı

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde...

TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... EKONOMİ ve teknoloji Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS (MBA) PROGRAMI TOBB ETÜ MBA: Her Zaman Bir Adım Önde... I İşletme Yüksek Lisans Eğitiminin Doğal Adresi:...Tanım Gereği

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ 1 Ali SABANCI / Pegasus Hava Yolları, Yönetim Kurulu BaĢkanı TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı 1969 yılında Adana da doğdu. 1987-1991 yılları arasında ABD Tufts Üniversitesi

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:30-10:30 İK Yönetiminde Etkin Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) StratejilerNasıl Oluşturulmalı? Kemal PEHLİVANOĞLU - İK Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi // ÖZEL DOĞA KOLEJLERİ 10:30-11:15 Dış Kaynak

Detaylı

Üyelerden Haberler. Birlikten Haberler. sayfa 1. sayfa 7. sayfa 8. Av.Bedii Ensari yi Kaybettik

Üyelerden Haberler. Birlikten Haberler. sayfa 1. sayfa 7. sayfa 8. Av.Bedii Ensari yi Kaybettik Birlikten Haberler sayfa 1 Üyelerden Haberler sayfa 7 Av.Bedii Ensari yi Kaybettik sayfa 8 NİSAN 2014 I SAYI 140 I ISSN 1304-8155 aylık bültenidir Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması Başvuruları

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

suheylaahsen.yildirim@bahcesehir.edu.tr

suheylaahsen.yildirim@bahcesehir.edu.tr Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Üsküdar - mimar sinan Cep Telefonu : 90 (541) 200 19 88 E-Posta : ahsenbme@gmail.com suheylaahsen.yildirim@bahcesehir.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Toplam Tecrübe

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta 1 Vizyon ve Misyon 2 Kurum Profili 4 Yatırım Alanları 6 Başlıca Göstergeler Yönetim 8 Onursal Başkan ın Mesajı 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 İcra

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Mart 2010

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Aylık e-haber Bülteni Mart 2010 Önsöz Bu sayımıza; TBD İstanbul Şubesinin Genç Çalışma Grubu nun ayda 2 kere düzenlediği Sektör ve İnovasyon Toplantıları hakkında çalışma grubunun yapmış olduğu kısa açıklama ile başlıyoruz. Bültenimizin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR MÜKERREM BAHAR BAŞKIR (ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Ad-Soyad : Mükerrem Bahar BAŞKIR Doğum Tarihi : 23 Nisan, 1978 Doğum Yeri : Đzmir, Türkiye Görevi : Yrd. Doç. Dr. Adres : Bartın Üniversitesi,

Detaylı