GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili i koordinasyonuyla oluflturulan Okul Servis Araçlar Denetleme Kurulu, flubat ay nda 710 okul servisinde genel fenni trafik kontrolleri yaparak trafik kurallar na uymayan 466 servis arac na cezai ifllem, 1'ine de trafikten men cezas uygulad. Araçlara toplamda 79 bin 347 lira para cezas kesildi. Hisarc kl o lu ndan, mali sektöre ça r : Kriz f rsatç l HABER 18 DE HABER 18 DE Vekiller fiubat ta Meclis te sabahlad Yavafl: Kap m z herkese aç k ÇANAKKALE DESTANI MAMAK TA CANLANIYOR Haberi 15 de Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, mali sektöre ça r da bulunarak, "Ayn gemide oldu- umuzu söylemenin en güzel zaman. Böyle günlerden geçiyoruz. Kriz f rsatç l ve kolayc l na kaçmadan, sadece iyi gün de il, kötü gün dostu da oldu- unuzu göstermenin tam da zaman " dedi. YAPMAYIN MHP DEN S NCAN Ç N 17 ALTIN PROJE Haberi 16 da BOL L K D TE DÖNEM SONA ERD Daha fazla üretim, yat r m, istihdam ve ihracat hedeflediklerini ancak küresel sistemde k sa ve uzun vadede ortaya ç kmaya bafllayan iki önemli de iflime karfl da haz rl kl olunmas gerekti ini belirten Hisarc kl o lu, "K sa vadede bizi yeni bir küresel iktisadi ortam bekliyor. Son 5 y ld r süren bol likidite dönemi sona erdi. Eskisi gibi, rahat ve ucuz borçlanma imkanlar azal yor. Hem flirketlerimiz, hem de vatandafllar m z art k daha tedbirli ve temkinli hareket etmek zorunda. Kamu idaresi ve özel sektör olarak, bu yeni ortama nas l uyum sa layaca m za ve büyüme-istihdamrefah art fl dengesini nas l koruyaca m za odaklanmak zorunday z. fleklinde konufltu. YEN MAHALLE DE UMUT EV PROJES ENGELL LER N UMUDU OLACAK Haberi 15 de HABER 17 DE

2 2 SineMagazin ANKARA - fienay ÜNAL - Kanadal flark c Justin Bieber'in hayranlar, uyuflturucu madde etkisinde araç kullan rken gözalt na al nan flark c yla ilgili haberi "Atarl ergen tutukland " alt yaz s yla yay nlayan ATV haber bültenini "kiflilik haklar n ihlal ve iftirahakaret" gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) flikayet etti. AA muhabirinin RTÜK'ten ald bilgiye göre, ocak ay nda ATV Ana haber bülteninde Bieber için "Atarl ergen" ifadesinin kullan lmas hayranlar n n yo un tepkisine neden oldu. Haber bültenleri ile ilgili RTÜK letiflim Merkezi, ça r merkezi ve elektronik posta yoluyla gelen bildirimler ocakta, bir önceki aya göre 18 kat artarak 6 bin 579'a yükseldi. Bu bildirimlerin yüzde 96's nda (6 bin 232), 25 Ocak'ta ATV Ana Haber Bülteninde Kanadal flark c Justin Bieber'a iliflkin haberin "Atarl Ergen" bafll yla verilmesi flikayet edildi. Genç flark c n n hayranlar söz konusu haberin yay nlanmas n n ard ndan da sosyal medyada açt klar Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek "#TürkBelieberlarATVyiK n yor" hashtagi ile de tepkilerini dile getirmifllerdi. -Ana haber bültenleri ilk s rada RTÜK letiflim Merkezine, ça r merkezi ve elektronik posta yoluyla aral k ay nda 5 bin 393 bildirim yap l rken, ocakta bu rakam yüzde 6 Mart 2014 Justin Bieber hayranlar RTÜK'e flikayet ya d rd sinema rehberi zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. 169 oran nda art fl göstererek 14 bin 485'e yükseldi. Aral kta en fazla bildirim alan dramatik diziler ocak ay nda ikinci s raya gerilerken ilk s ray ana haber bültenleri ald. kinci s raya gerileyen dramatik diziler yine de bir önceki aya göre yüzde 83'lük art fl göstererek 3 bin 7 bildirim al rken onu, bin 302 bildirimle direnç yar flmalar ve bin 176 bildirimle reklam kuflaklar izledi. Bildirimlerin yüzde 30'unda yay nlanan program n kiflilik haklar n ihlal etti i, iftira ve hakaret içerdi i belirtilirken, yüzde 12,7'sinde program n genel ahlaka ve ailenin korunmas ilkesine ayk r oldu u, yüzde 8,5'inde program n yay ndan kald r lmas gerekti i, yüzde 8,2'sinde reklam n niteli inin uygun olmad belirtildi. -"Evrim teorisi" rahats z etti Reklamlar kategorisinde en fazla bildirim yüzde 14 ile evrim teorisi temas n kulllanan enerji içece i reklam na geldi. En fazla ikinci bildirim ise yüzde 11 ile do um temal skecin toplumun ahlaki yap s na uygun olmamas gerekçesiyle bir kredi kart reklam na yap ld. (AA)

3 6 Mart 2014 Yaflam H CR 8 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 24 fiubat 1429 ANKARA - BARIfi KILIÇ - Dikmen deki Emniyet Genel Müdürlü ü binalar na 20 Eylül 2014 gecesi düzenlenen sald r soruflturmas kapsam nda Serdar Polat hakk nda haz rlanan iddianame Ankara 13. A r Ceza Mahkemesince kabul edildi. TMK n n 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savc s Kemal Çetin in haz rlad iddianamede, san k Polat n üyesi olmakla suçland DHKP/C terör örgütünün, özellikle 2012 den itibaren emniyet mensuplar na silahl suikast türü eylemlerinde önceki y llara göre büyük art fl oldu u, geçen y l da daha çok AK Parti ve hükümet binalar na yönelik tahrip gücü yüksek silahlarla sald r düzenledi i ifade edildi. Ankara Çankaya Selimiye Caddesi ndeki Emniyet Genel Müdürlü ü ek hizmet binas ile Dikmen Caddesi ndeki bulunan Ankara Polis Moral E itim Merkezi Müdürlü üne 20 Eylül 2013, saat te roketli sald r eylemi düzenlendi i hat rlat lan iddianamede, sald r lar sonucunda hayat n kaybeden veya yaralanan olmad belirtildi. Emniyet güçlerinin çal flmalar sonucunda MOBESE kameralar ndan iki kifliyi tespit etti i aktar lan iddianamede, genifl bir alanda arama yapan özel harekat unsurlar n n, Konya Yolu ndan yukar hareket ederken, Mevlana Bulvar ile 826. Sokak aras ndaki çal l k arazide silahl 2 kifliyle karfl laflt klar aktar ld. Özel harekat unsurlar n n bu kiflilere silahlar n atarak, teslim olmalar için yüksek sesle uyar da bulunduklar, ancak zanl lar n silahla atefl ettikleri ifade edilen iddianamede, Bunun üzerine, kanunlar n vermifl oldu u yetkiyi kullanarak, Özel Harekat fiube Müdürlü ü görevlilerince 21 Eylül 2013 günü saat s ralar nda atefl eden kiflilere karfl l k verildi i, meydana gelen çat flma sonras nda flah slar n saat s ralar nda etkisiz hale getirildikleri anlafl lm flt r ifadesi kullan ld. fiüphelilerin, üzerlerindeki el bombalar, silah ve patlay c maddelerin ar nd r ld ktan, muhtemel tuzak bomba ve patlama tehlikesi bertaraf edildikten sonra çat flma ihtimaline karfl haz r bekletilen ambulans n ça r ld anlat lan iddianamede, sa l k ekiplerinin ilk müdahalenin ard ndan zanl lardan birinin öldü ünü, di erinin ise yaral oldu unu belirttikleri, yaral n n ambulansla hastaneye sevk edildi i kaydedildi. ddianamede, ölü olarak ele geçirilen kiflinin Muharrem Karatafl, yaral n n ise Serdar Polat oldu unun belirlendi i aktar ld ve bu kiflilerin yan nda bulunan silah ve di er malzemeler s raland. Karatafl ve Polat ta, sahte kimlik ele geçirildi i bildirilen iddianamede, yap lan araflt rmalarda Karatafl n, 19 Mart 2013 te AK Parti Genel Merkezi ne yönelik LAW silahl sald r eylemini gerçeklefltirdi i ve hakk nda K rm z Bülten ç kar ld belirtildi. Eylem öncesinde Tekirda dayd lar ddianamede, zanl lardan elde edilen bir ilac n barkod numaras üzerinden yap lan araflt rma sonucunda, Karatafl n, ilac 18 Eylül 2013 te Tekirda da bir eczaneden ald n n belirlendi i bildirildi. Tekirda Emniyet Müdürlü ünün, bunun üzerine Polat ve Karatafl n 18 Eylül de Tekirda da oldu unu, gömlek, ayakkab, ilaç ve roketatar n msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Emniyete roketli sald r yapan Serdar Polat için müebbet isteniyor tafl nd saz k l f n ald n iflyeri kamera görüntülerinden belirledi i anlat lan iddianamede, flehir merkezindeki kamera görüntülerinde de Polat ve Karatafl n omuzlar nda çanta ve saz k l f yla görüldükleri kaydedildi. Polat ve Karatafl n akflam saatlerinde otobüsle Çanakkale ye, 19 Eylül 2013 saat da Zonguldak a, ayn gün ö len saatlerinde de yine otobüsle Karabük e gitti inin kamera görüntülerinden tespit edildi i kaydedilen iddianamede, Polat ve Karatafl n buradan Ankara ya gelifllerine iliflkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. ddianamede stanbul Emniyet Müdürlü ünce bu iki kifli hakk nda gönderilen belgeler, baz flüpheli ve gizli tan k ifadeleri ile eylemlerle ilgili terör örgütünün aç klamalar özetlendikten sonra, Olaylar akabinde roketatarl sald r ve polisle çat flma eylemleri DHKP/C terör örgütünün silahl kanad DHKC taraf ndan üstlenilerek, gerek Muharrem Karatafl gerekse Serdar Polat mermilerinin sonuna kadar polisle çat flan DHKC savaflç s olarak aç klan p, yapt klar eylemler ve isimleri terör örgütü taraf ndan sahiplenilmifltir ifadesine yer verildi. A rlaflt r lm fl müebbet hapis talebi fiüphelilerin üzerleri ve çantalar ndan çok say da silah, mühim- Diyarbak r da 3 bin 636 hükümlü kamu yarar na çal flacak D YARBAKIR - Diyarbak r Valili i ile Cumhuriyet Baflsavc l aras nda denetimli serbestlik uygulamas kapsam nda Kamu Yarar na Çal flt rma flbirli i Protokolü imzaland. Valilikte düzenlenen törende, Vali Mustafa Cahit K raç ve Cumhuriyet Baflsavc s Ramazan Solmaz aras nda imzalanan protokole göre mahkemelerce haklar nda kamu yarar na çal flma cezas verilen yükümlüler valilik ve valili e ba l kamu kurumlar nda çal flarak, cezas n tamamlayacak. Törende konuflan Vali K raç, denetimli serbestlikle geçmifl y llarda oldu u gibi bu y l da hükümlülerin cezalar n kamu yarar na çal flarak çektiklerini söyledi. Bu y l 2 bin 120 erkek ve 480 kad n olmak üzere 2 bin 600 hükümlünün valilik bünyesindeki kurumlarda gönül r zalar al narak çal flt r laca n belirten K raç, Baflsavc l klarda ve Baflsavc l n uygun gördü ü hizmet ünitelerinde bin 36 kifli dahil 3 bin 636 hükümlünün denetimli serbestlik hizmeti kanunu çerçevesinde kurulufllarda çal flmalar n sa layacak bir protokolü say n Baflsavc m zla imzalayaca z dedi. Buradaki as l amac n hükümlülerin cezaevinden ç kt ktan sonra becerilerini gelifltirmifl bir flekilde d flar da daha rahat ifl bulmalar n sa lamak oldu unu ifade eden K raç, flöyle konufltu: Bu uygulamay hizmet içi e itim fleklinde de düflünmek gerekir. Ayn zamanda cezalar n çekmifl olacaklar. Özellikle yeni bir uygulamayla hükümlüler hem kamu kurumlar nda çal flacak, hem de sivil toplum örgütlerine de hizmet aktar m sa lanacak. - Hükümlüler, 2013 y l nda 108 bin 450 saat çal flt Diyarbak r Cumhuriyet Baflsavc s Solmaz, hükümlülerin cezaevinde yatmaktansa evlerinde aileleriyle cezalar n çektiklerini belirtti. Hükümlülerin 4 saat çal flmalar halinde bir günlük cezalar n çekmifl say lacaklar n ifade eden Solmaz, Asl nda 8 saat çal flarak da 2 güne karfl l k gelen cezalar n çekmifl olabiliyorlar. Ancak yasada belirlenen 4 saatin bir günlük cezaya eflde er olmas d r. Bunlar 4 branflta çal fl yorlar. Temizlik, genel idari hizmetler, bak m onar m ve çevre düzenlemesi olarak faaliyetlerini sürdürecekler dedi. (AA)

4 4 Marmaris Liman kruvaziyer rekoru k rd MU LA - LEVENT K fi - Marmaris Liman n n geçen y l 100 kruvaziyer gemi baraj n aflarak 222 bin yolcu say s yla rekor k rd bildirildi. Türkiye nin en gözde kruvaziyer limanlar ndan birisi olan Marmaris Liman, 2013 y l sezonunu rekorla kapatt. Her geçen sezon gemi ve yolcu say s n art ran liman n, ülke ve bölge ekonomisine önemli oranda katk sa lad belirtildi. Marmaris Liman flletmeleri Afi Genel Müdürü fiükrü Tugay, AA muhabirine yapt aç klamada, genifl kitlelere hitap etmeye bafllayan kruvaziyer turizminin, çok h zl geliflen bir sektör oldu unu ve Türkiye nin de son y llarda bu sektörden önemli pay ald n söyledi y l nda özellefltirilen Marmaris Liman n n, bir elin parmaklar kadar olan gemi say s n her geçen y l art rd na iflaret eden Tugay, 2013 te Marmaris Liman, 100 gemi baraj n aflarak rekor k rd de 88 olan ziyaret eden yolcu gemisi say s, 2013 te 112 ye yükseldi. Ayn zamanda yolcu rekorunu da k rd k. 152 bini kruvaziyer, 70 bini ise feribotlarla olmak üzere toplam 222 bin yolcuya hizmet verdik dedi. Marmaris Liman n n, bir turizm firmas n n gemisi taraf ndan son y llarda ana liman olarak kullan lmaya baflland n ifade eden Tugay, bu gemiyle, geçen sezon 30 bin turistin geldi ini, bir o kadar n n da ilçeden bafllayan turlara kat ld n kaydetti. Tugay, dünya genelinde kruvaziyer sektörünün sürekli büyüme içinde oldu una dikkati çekerek, say lar artan dev gemilerin daha önce ziyaret etmedikleri yerlere gitmeye bafllad n vurgulad. Gemiler büyüdükçe ve say lar artt kça daha fazla yolcu bulabilmek için firmalar n yeni pazarlara yöneldi ini anlatan Tugay, flöyle konufltu: Daha önce gemi seyahatine ç kmayan, bunu bir hayal olarak gören insanlar art k çok rahat bir flekilde Avrupa n n herhangi bir liman ndan binip ülkemize gelebiliyor. (AA) Turizm STANBUL - LALE B LD R C - stanbul un büyük yerleflim yerlerinden Okmeydan, Beyo lu Belediyesi taraf ndan hayata geçirilmesi planlanan projeyle ticaret merkezleri, yeflil alanlar, otoparklar, seyir teras, Fransa daki fianzelize Caddesi ne benzer kafeleri ve al flverifl merkezlerini bar nd racak caddeleriyle cazibe merkezi olmaya haz rlan yor. Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Fatih Sultan Mehmet in bölgede okçuluk müsabakalar için kurdurdu u ok meydan ve Okçuluk Tekkesi nedeniyle bu ad verilen Okmeydan n n yeni projesi hakk nda AA muhabirine bilgi verdi. Okmeydan n n tarihi öneme sahip bir bölge oldu una dikkati çeken Demircan, planlar haz r olan Okmeydan Projesi nin, yerel seçimlerden sonra vatandafl n da onay yla gerçe e dönüflece ini söyledi. Demircan, öncelikle Okmeydan n n 50 y ld r kangren olmufl imar sorununu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n deste iyle çözdüklerini aktararak, Okmeydan ndaki 5 bin 600 binan n ve 25 bine yak n ba ms z bölümün sahiplerine imarl tapu ve arsalar n verdiklerini anlatt. Okmeydan nda çözülen imar ve tapu sorunun ard ndan kentsel dönüflümü ve bölge için haz rlad klar plan halk n onay yla bafllatacaklar n dile getiren Demircan, Okmeydan ndaki imar sorununda çözüm noktas nda, vatandafl birinci olarak arsa ve tapusunu, ikinci olarak imarl bir yer alm fl oldu. Okmeydan nda tüm vatandafllar, kendini ma dur etmeyecek imar hakk na sahip oldu diye konufltu. Demircan, bölgede kentsel dönüflümü de halk n onay yla gerçeklefltireceklerini ifade ederek, bölgede yapt klar ankette vatandafllar n kentsel dönüflüme evet dedi ini söyledi. - Okmeydan nda kaybeden yok kazanan çok Demircan, kentsel dönüflüm kapsam nda Okmeydan nda daireye daire, dükkana dükkan vereceklerini belirterek, Kentsel dönüflümde Okmeydan nda hiç kimse ma dur olmad, olmayacak. Mülkü olan da gitmedi, gitmeyecek. Dönüflümde kirac lar TOK den daire almak suretiyle onlar n da gelecekleri garanti alt na al nacak ifadelerini kulland. Vatandafllar n depreme dayan kl binalar n yan s ra yeflil alan ve otoparklar n oldu u yeni bir yaflam alan istedi ini dile getiren Demircan, Okmeydan nda yeni yaflam alan oluflturulmas n n ve bölgenin gözde mekanlar aras na girmesinin amaçland n söyledi. Ahmet Misbah Demircan, konuflmas n flöyle sürdürdü: Okmeydan plan m z; herkese tapu ve imar hakk n verirken finalde konutlarla beraber otoparklar n oldu u, 6 okul, bir üniversite, yeflil alanlar, caddeler, ticaret merkezleri olan, Okçular Tekkesi gibi tarihi mekanlar bar nd ran, ayn zamanda seyir teras gibi ticaret ve turizm sektörünü ön plana ç karabilece imiz bir projeyi kaps yor. Seyir teras yla bölgeye turistlerin daha fazla gelmesi sa lanabilecek. Böylece turizm geliri de artacak. Yeni Okmeydan nda, Haliç-Mecidiyeköy aras nda Türkiye nin en yeni flehir hayat n kurmay planl yoruz. Buras müstakil 6 Mart 2014 Okmeydan, fianzelize gibi cazibe merkezi olacak bir mekan ve gençlerin gelece ini gördü ü bir yaflam alan olacak. Bir flehir hayat n n içinde yaflayan gencin rotas n belirlemifl ve bölgede istihdam sa lanabilecek bir flehir kurgusunu planlam fl olduk. Sadece insanlar n tapu ve imar hakk sorunlar çözüp depreme dayan kl yap lanma yapmak gözüyle de il, hayat n bütününü kuflatan, gelecek kurgusu yapan ileri bir planlama koymufl olduk. - Ticaretin sanayiye de il, hizmet sektörüne dayal olmas n amaçl yoruz Okmeydan n n ekonomik kayna n, turizm ve hizmet sektörü olarak kurgulad klar n anlatan Demircan, flöyle devam etti: Bu yeni planlamada hedefimiz ticaret olacak. Ticaretin sanayiye de il, hizmet sektörüne dayal olmas n amaçl yoruz. Bölgemiz tarihi ve turistik bir bölge. Böyle bir mekan da ticaretsiz olmaz. Yeni Okmeydan n seyir teras, turistik merkezlerin yan s ra ticaret ve ifl merkezlerinin oldu u, al flverifl ve yemek yemek için gözde mekanlar n yer ald bir yer olarak kurgulad k. Okmeydan için, Taksim de stiklal Caddesi ne alternatif bir cadde, dünya örneklerinden Fransa n n fianzelize si ile yar flabilecek yeni caddelerin oldu u, özel bir destinasyon yaratmak amac yla planlar m z yapt k. (AA)

5 6 Mart 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Futbolda gol atmakla görevli oyuncu. 2. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. Tafl tlarda direksiyon ile tekerlek aras ndaki ba lant y sa layan demir çubuk. 3. lçe. Bir pamuk türü. 4. Gürbüz kundak çocu u. 5. Bütün, tüm. lkel deniz tafl t. Kiloamperin simgesi. 6. Galatasaray kulübünün kurucusu ve bir numaral üyesi. 7.Dad. Harman döküntüsü. 8. Kal c l k, ölmezlik. Bir renk. 9. Arapçada su. Al flkanl k. 10. Yard m istendi ini anlatan ünlem. Türk resim sanat nda önemli bir grubun ad olarak benimsedi i harf. sim. 11. Askerin su kab. 12. Genellik. 13. Lityumun simgesi. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. Bakla ezmesi. 14. Asya da bir rmak. Ak tma. 15. Anane. Uzakl k anlat r. 16. Bilgin. Kimileri u ur sayar. 17. Emanet olarak. 18. Evrensel al c kan grubu. Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses. Japonya n n para birimi. 19. Eskiden on para de erindeki demir sikke. Voltamperin simgesi. 20. stikbal, gelecek. Büyükler, ileri gelenler. Yukar dan afla ya: 1.Kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. Kaynar suda hafllan p üzerine ya gezdirilen m s r unu yeme i. Gözleri görmeyen. 2. Fakat, lakin. ABD de bir eyalet. Sonsuza de in, sürgit. 3. Eskiden kara ordusuna verilen ad. skambilde koz. Bilim. Boru sesi. 4. Havaya f rlat lan bir plakan n vurulmas ilkesine dayanan at c l k dal. Divan edebiyat nda içkiyi ve içkili toplant lar övmek amac yla yaz lm fl bir fliir türü. Belirti, iz, ipucu. 5. Radyumun simgesi. Baston. Binek hayvan. Yap lmas al flkanl k haline gelmifl ifl. nleme, inilti. 6. Kamufle etme. Ölüm cezas. Y ll k. 7. Nitelikli, kaliteli. Hastal ktan kurtulma, iyileflme. Eski M s r da insano lunun hayati dayana olan üretici güç. 8. Ekin biçme arac. fiaflma anlatan ünlem. Kar, efl, zevce. Romanya n n para birimi. 9. Oyuncunun yapt. Ayakkab çekece i. Bir do rulama ya da onaylama sözü. Tür, çeflit. 10. Alacak, borç. Veri, done, muta. Favori. Taneli bir meyve. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 6 Mart 2014 Çal flan kad n say s ndaki art fl erkeklere göre daha h zl Hanehalk flgücü Anketi sonuçlar na göre; Türkiye genelinde iflveren olarak çal flan kad nlar n oran bir önceki y la göre 0,5 puan art fl ile yüzde 7,5, erkeklerin oran ise 0,5 puan azal fl göstererek yüzde 92,5 oldu. ANKARA - Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) yapt hesaplamalarda yafl gruplar na göre iflveren olarak çal flanlar n sektörel da- l m incelendi inde, tar m sektöründe en yüksek pay yüzde 19,9 ile 65 ve daha fazla yafl grubunda, tar m d fl sektörlerde ise yüzde 18,7 ile yafl grubunda gerçekleflti i bildirildi. E itim durumuna göre, tar m sektöründe iflveren olarak çal flanlar n yüzde 60,2 sini ilkokul, yüzde 11,7 sini ilkö retim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlar olufltururken, tar m d fl sektörde ise ilkokul mezunlar n n oran yüzde 34,9, ilkö retim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlar n n oran yüzde 15,6 oldu. Ayr ca, tar m d fl sektörde istihdam edilenlerin yüzde 14,4 ünü genel lise, yüzde 22,8 ini ise yüksekokul veya fakülte mezunlar oluflturdu. Önceki y l ile karfl laflt r ld nda tar m sektöründe ilkokul mezunlar n n pay 0,9 puan, ilkö retim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlar n n pay 1 puan artarken, tar m d fl sektörde ilkokul mezunlar n n pay 0,7 puan, genel lise mezunlar n n pay ise 0,9 puan azald.türkiye genelinde iflveren olarak çal flan kad nlar n oran bir önceki y la göre 0,5 puan art fl ile yüzde 7,5, erkeklerin oran ise 0,5 puan azal fl göstererek yüzde 92,5 oldu. fl kay tlar ndaki iflveren giriflimlerden 2012 y l nda do anlar n yüzde 86,8 i ferdi mülkiyet iken, yüzde 8 i limited flirketlerden olufltu. Sektör ayr nt s nda en yüksek do um oran 2012 y l nda yüzde 34,2 ile Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara tafl tlar n n ve motosikletlerin onar m sektöründe gerçekleflti. fl kay tlar ndaki iflveren giriflimlerden 2010 y l nda ölenlerin yüzde 55,6 s ferdi mülkiyet, yüzde 35,1 i limited flirketlerdi. En yüksek ölüm oran 2010 y - l nda Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara tafl tlar n n ve motosikletlerin onar m sektöründe yüzde 38,5 ile gerçekleflti. (CHA) Putin in geri ad m Rus borsas n f rlatt, dolar n atefli düfltü MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in sürpriz bir emirle 150 bin askerin kat l m ile bafllatt tatbikat sonland rd n aç klamas, Rusya borsas na olumlu yans d. Dün yüzde 10 civar nda kay p yaflayan borsa yüzde 4 civar nda yükseldi. Ruble karfl - s nda tarihi rekorlardan birini k ran dolar n atefli ise düfltü. Dolar bazl RTS endeksi yüzde 4,01 art flla 1159 puana yükseldi. Ruble bazl MICEX endeksi ise yüzde 3,59 art flla 1335 puana ç kt. Gazprom yüzde 2,3 artarken, Sberbank yüzde 1,52 ve Lukoil yüzde 1,66 yükseldi. Dolar 9,5 kapek kay pla 36,4 rubleye gerilerken, Euro 17 kapek düflüflle 50 rubleye geriledi. Yüzde 55 dolar ve yüzde 45 Euro dan oluflan döviz sepeti ise kapek gerileyerek 42,53 rubleye düfltü. Rusya Merkez Bankas 1,5 puan faiz oranlar n art rarak dolar n gerilemesine katk sa lad.(cha) Türk do altafl sektörü Çin seferberli ine ç k yor ZM R - Türkiye nin do altafl ihracat nda lider pazar konumundaki Çin e daha fazla ihracat için kollar s vayan Ege Maden hracatç lar Birli i, 6-9 Mart 2014 aras nda düzenlenen Xiamen Do altafl ve Teknolojileri Fuar na 67 firmayla ç karma yapacak. Bu ülkeye 2013 y l nda 982 milyon dolarl k ihracat yapan Türk do altafl sektörü, 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türkiye milli kat l m organizasyonu Ege hracatç Birlikleri taraf ndan yap - lan Xiamen Do altafl ve Teknolojileri Fuar nda, bunun d fl nda 60 civar nda Türk do altafl firmas da ferdi kat l mc statüsünde Türk do altafl n sergileyecek, ihracat n artt rmak için çaba gösterecek. Küresel krize ra men yat r mlar durdurmayan ender ülkelerden olan Çin'e do altafl satmak isteyen Türk ihracatç lar, dünyan n en büyük do altafl fuarlar aras ndaki Xiamen'de 2 bin 303 metrekarelik Türkiye stand nda yerlerini alacak. Türkiye den Çin'e yap lan ihracat n yar dan fazlas n n do altafl ve maden oldu unu belirten Ege Maden hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Arslan Erdinç, ihracat hedeflerini yakalamak için bu ülkeye daha fazla do altafl satacaklar n söyledi. Erdinç, Çin, do u yakas n kalk nd rd. fiimdi iç bölgelerde inflaat yat r mlar na bafllad. Bu hamleyi f rsat olarak görüyoruz. Bu nedenle bu y l Çin'deki dünyan n en büyük do altafl fuar na çok daha güçlü flekilde kat laca- z. dedi. Çin'in dünyan n en büyük do altafl al c s oldu una dikkat çekerek, Çin'e yap lan ihracat n yüzde 67'si mermer ve maden. Gelen paran n tamam Türkiye'de kal yor. Çin flu an bizden çok yüksek miktarda do altafl al - yor. Bunun tamam na yak n n iç tüketimde kullan yor. Çin'e daha fazla ihracat yapaca z. Bunun yolu da Xiamen Fuar 'nda kuraca m z ba lant lardan geçiyor. fleklinde konufltu. (CHA)

7 6 Mart 2014 Ekonomi TZOB: Tah llardaki üretim art fl bitkisel üretim de erine yans d Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, fiyat de iflimlerinin yan s ra özellikle tah llar, ya l tohumlar, tütün, flekerpancar, tekstilde kullan lan ham bitkilerin üretim de erinde yaflanan art fl nedeniyle bitkisel üretim de erinin 2013 y l nda, 2012 y l na göre yüzde 5,4 artarak 87 milyar 899 milyon liradan 92 milyar 653 milyon liraya ç kt n bildirdi. ANKARA - fiemsi Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, tah llar ve di er bitkisel ürünlerde üretim de erinin yüzde 18,1 art flla 39 milyar 161 milyon liraya, sebzelerde üretim de eri yüzde 0,3 art flla 25 milyar 603 milyon liraya ç - karken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim de erinin yüzde 4,5 düflüflle 27 milyar 890 milyon liraya indi ini belirtti. Bayraktar, 2013 de tah llarda üretim de eri 4 milyar 564 milyon lira, flekerpancar nda 535, ya l tohumlarda 531, tütünde 211, tekstilde kullan lan ham bitkiler 183 milyon lira artt. Sebzelerde üretim art fl 80 milyon lirada kal rken, meyvelerde 1 milyar 327 milyon lira geriledi. dedi y l nda kilogram bafl na durum bu day fiyat n n yüzde 9,7 art flla 61 kurufltan 67 kurufla, di er bu day fiyat n n ise yüzde 10,9 art flla 60 kurufltan 66 kurufla yükseldi ini belirten Bayraktar, Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, kilogram bafl na m s r fiyat n n yüzde 5,7 art flla 58 kurufltan 61 kurufla, çeltik fiyat n n yüzde 11,8 art flla 96 kurufltan 1 lira 8 kurufla, di er arpa çeflidi fiyat n n yüzde 8,6 art flla 56 kurufltan 60 kurufla, biral k arpa çeflidinin yüzde 9,1 art flla 55 kurufltan 60 kurufla, ya l k ayçiçe i fiyat n n ise yüzde 3,4 art flla 1 lira 34 kurufltan 1 lira 39 kurufla yükseldi ini vurgulad. Patatesin kilogram fiyat n n yüzde 19,7 düflüflle 47 kurufltan 56 kurufla ç kt n bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: Nohut fiyat yüzde 8,3 düflerek 2 lira 68 kurufltan 2 lira 46 kurufla inerken, kuru fasulye fiyat yüzde 12,8 art flla 2 lira 91 kurufltan 3 lira 28 kurufla ç kt. Kütlü pamuk fiyat yüzde 10,2 art flla 1 lira 23 kurufltan 1 lira 35 kurufla ç karken, lif pamuk fiyat yüzde 6,2 azalmayla 2 lira 97 kurufltan 2 lira 79 kurufla indi. Kuru so an fiyat yüzde 7,6 art flla 47 kurufltan 53 kurufla, kavun fiyat yüzde 6,1 art flla 66 kurufltan 70 kurufla, karpuz fiyat yüzde 8,3 art flla 39 kurufltan 43 kurufla, sofral k domates fiyat yüzde 3,3 art flla 1 lira 11 kurufltan 1 lira 15 kurufla ç kt. Salçal k domates fiyat yüzde 18,1 düflüflle 48 kurufltan 40 kurufla indi. Sofral k çekirdeksiz üzüm fiyat yüzde 3,4 art flla 1 lira 34 kurufltan 1 lira 38 ç karken, sofral k çekirdekli üzüm fiyat yüzde 2,8 düflüflle 1 lira 45 kurufltan 1 lira 41 kurufla indi. Washington portakal fiyat yüzde 18,7 düflüflle 71 kurufltan 58 kurufla, yafa portakal fiyat yüzde 15,5 düflüflle 74 kurufltan 62 kurufla, di- er portakal fiyat yüzde 7,6 düflüflle 58 kurufltan 53 kurufla inerken, limon fiyat yüzde 9,9 art flla 73 kurufltan 80 kurufla yükseldi. Fiyat, 94 kuruflla 1 lira 17 kurufl aras nda de iflen elmada bütün türlerde fiyatlar geriledi. En az gerileme yüzde 0,6 ile Amasya elmas nda görülürken, en fazla düflüfl yüzde 15,2 ile grannysmith elmada yafland. Sofral k zeytinde fiyat 3 lira 6 kurufltan yüzde 7,1 düflüflle 2 lira 84 kurufla inerken, ya l k zeytinde fiyat yüzde 11 gerilemeyle 2 lira 18 kurufltan 1 lira 94 kurufla düfltü. F nd kta fiyat yüzde 7,5 gerilemeyle 5 lira 47 kurufltan 5 lira 6 kurufla inerken, çayda yüzde 11,8 art flla 1 lira 10 kurufltan 1 lira 23 kurufla yükseldi. Bütün bunlar n neticesinde toplam bitkisel üretim de erinin 4 milyar 754 milyon liral k art flla 87 milyar 899 milyon liradan 92 milyar 653 milyon liraya ç kt n vurgulayan Bayraktar, flöyle devam etti: Tah llar ve di er bitkisel ürünlerde üretim de eri yüzde 18,1 art flla 33 milyar 158 milyon liradan 39 milyar 161 milyon liraya, sebzelerde üretim de eri yüzde 0,3 art flla 25 milyar 523 milyon liradan 25 milyar 603 milyon liraya ç - karken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim de eri yüzde 4,5 düflüflle 29 milyar 217 milyon liradan 27 milyar 890 milyon liraya indi. Bitkisel üretim de eri tah llarda yüzde 22,6 art flla 20 milyar 171 milyon liradan 24 milyar 735 milyon liraya ç karken, patates, kuru baklagiller, yenilebilir kök ve yumrularda yüzde 1,9 gerilemeyle 4 milyar 806 milyon liradan 4 milyar 717 milyon liraya indi. fiekerpancar nda yüzde 28,5 art flla 1 milyar 890 milyon liradan 2 milyar 415 milyon liraya, tekstilde kullan lan ham bitkilerde yüzde 6,6 art flla 2 milyar 758 milyon liradan 2 milyar 941 milyon liraya ç kt. Tah llar ve di er bitkisel ürünler grubunda yer alan ya l tohumlarda üretim de eri yüzde 20,6 art flla 2 milyar 578 milyon liradan 3 milyar 109 milyon liraya, tütünde yüzde 25,6 art flla 825 milyon liradan 1 milyar 36 milyon liraya ç kt. Bayraktar, sebzelerde üretim de erinin yüzde 0,3 art flla 25 milyar 523 milyon liradan 25 milyar 603 milyon liraya ç karken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim de eri yüzde 4,5 düflüflle 29 milyar 217 milyon liradan 27 milyar 890 milyon liraya indi ini bildirdi. Yumru ve kök sebzelerde üretim de- erinin yüzde 4,3 düflüflle 2 milyar 475 milyon liradan 2 milyar 368 milyon liraya indi ini ifade eden Bayraktar, Meyvesi için yetifltirilen sebzelerde üretim de- eri, yüzde 1,6 art flla 20 milyar 963 milyon liradan 21 milyar 304 milyon liraya yükseldi. Üzümde üretim de eri yüzde 1,8 düflüflle 3 milyar 468 milyon liradan 3 milyar 405 milyon liraya indi. Turunçgiller, yumuflak çekirdekliler, tafl çekirdekliler ve di er meyvelerde üretim de eri yüzde 6,4 gerilemeyle 24 milyar 63 milyon liradan 22 milyar 528 milyon liraya geriledi. Çayda da üretim de eri yüzde 2,9 artt ve 1 milyar 375 milyon liradan 1 milyar 415 milyon liraya ç kt. dedi. (CHA) 7 Türkmenistan'da yeni petrol yataklar keflfediliyor AfiKABAT -Türkmenistan'da yeni do algaz ve petrol yataklar arama çal flmalar sürdürülüyor. Ülkeninin bat bölgesindeki Günorta Kam fll - ca yata nda petrol bulundu. Petrole 2 bin 912 metre derinlikte ulafl ld kaydedildi. Türkmenpetrol kurumu her y l yaklafl k 10 milyon ton petrol üretiyor. Sözkonusu petrolün önemli bir k sm ülkedeki petrol rafinelerinde iflleniyor. Türkmen petrolünün önemli bir k sm Dragon Oil, Mitro, Burren Energy ve Petronas gibi yabanc flirketler taraf ndan da üretiliyor. Türkmenistan, 2015 y l na kadar petrol iflleme kapasitesini 15 milyon tona, 2020 y l nda 20 milyon tona, 2025 y - l nda 22 milyon tona ve 2030 y l nda ise 30 milyon tona ç - karmay hedefliyor.(cha)

8 8 Ekonomi MAN SA - Manisa Sanayici ve fladamlar Derne i (MAS AD) taraf ndan düzenlenen "Bilgi ve Tecrübe Paylafl - m " toplant s nda konuflan Davulcuo lu, son 100 y lda Türk insan olarak dünyada en itibarl, en yayg n ve uluslararas özellikte yap lan iflin, 150 ülkede kurulan Türk okullar oldu unu söyledi. Hizmet Hareketi'nin bu iflinin muhteflem bir proje oldu unu dile getiren Davulcuo lu, Eskiden çocuklu umuzda yurtd fl na gitti imizde bize 'barbar Türkler' derlerdi. fiimdi her gitti imiz ülkede itibar m z tavan yap yor. Bu sadece ifladamlar n n, hükümetin çal flmas yla olmad. Büyükelçiliklerimizin olmad ülkelerde Türk okullar var. nsanlar, bu okullara ci erparelerini emanet etmifller. Bu okullarda cumhurbaflkan, baflbakan, genelkurmay baflkan, bakanlar ve bürokratlar n çocuklar e itim görüyor. Bu çocuklar da yar n ayn makamlara gelecekler. Çok önemli bir ifl yapt - n z. Bu çok zor bir fley. Bu çocuklar Türkçeyi ö reniyor, stiklâl Marfl 'n okuyor, Türkiye âfl oluyor. Bu o kadar önemli bir ifl ki Allah herkese bunu nasip etmez. Allah, bu toplulu a bunu nasip etmifl. Burada herkesin bir tu las var. Dünyan n en onurlu, en büyük, en zor ama en baflar l iflini yap yorsunuz. dedi y l nda ekonomik beklentilere iliflkin de erlendirmede de bulunan Davulcuo lu, dünya ekonomisinin 2008 krizinden sonra en çok toparland y l yaflad n ifade etti. Dünya ekonomisinin toplam büyüklü ünün 74 trilyon dolar olarak hesapland n kaydederek, Bunun yüzde 25'i AB ülkeleri, yüzde 25'i ise ABD; yani iki blok, tek bafl na dünyan n yüzde 50'sini yönetiyor. Buralarda ciddi bir toparlanma var, flimdiye kadar yoktu. Geliflmifl ülkeler, yeniden toparlan p büyümeye do ru geçiyor. Bizim gibi geliflmekte olan ülkeler için art k sermaye ak fl n n olmayaca bir döneme giriyoruz. Sadece bizim için de il Brezilya, Rusya ve di er ülkelerde de böyle. Dolay s yla geliflmekte olan ülkelerden para kaç fl var. Geçti imiz 10 y l, geliflmekte olan ülkelerde para bollu u vard ancak önümüzdeki 10 y l, sermaye k tl olan bir döneme giriyoruz. Son dönemdeki faiz ve döviz art fllar yla ekonomideki dura anl sadece Türkiye'nin iç siyasetine ba lamak yanl fl olur. Geliflmekte olan ülkelerin tamam nda bu s k nt var." fleklinde konufltu. Türkiye'nin son 12 y lda ciddi bir s çrama yapt n, büyümenin daha çok s - cak para ve yabanc yat r mla sa land - n belirterek, Türkiye'de sermaye k tl n n yaflanaca 10 y ll k bir süreyi 6 Mart 2014 Çarflamba ES DEF Türk okullar sayesinde ifladamlar m z n yurtd fl nda itibar artt Ege ve Bat Akdeniz Sanayici ve fladamlar Federasyonu (ES DEF) Yüksek stiflare Kurulu Baflkan Ramazan Davulcuo lu, yurtd fl ndaki Türk okullar sayesinde, o ülkelere giden Türk ifladamlar n n itibar n n tavan yapt n söyledi. ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) statistik Genel Müdürlü ü, 2013 y l Aral k ay Türkiye Konut Fiyat Endeksi ni (TKFE) aç klad. Hesaplamalara göre; söz konusu endeks Aral k ay nda bir önceki aya göre yüzde 0,70 oran nda artarak 146,37 olarak gerçekleflti. Bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 13,81 oran nda artan TKFE, ayn dönemde reel olarak yüzde 5,97 oran nda artt. Metrekare bafl na konut de eri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2012 y l Aral k ay nda metrekaresi 1.157,23 TL iken 2013 y l Aral k ay nda metrekaresi 1.309,04 TL oldu. Türkiye genelinde, 29 ilde son iki y lda yap m gerçekleflen konutlar n de erleme raporlar analiz edilerek hesaplanan TYKFE (2010=100) 2013 y l Aral k ay nda bir önceki aya göre yüzde 0,52 oran nda artarak 145,56 düzeyinde gerçekleflti. Endeks bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 12,74 oran nda, reel olarak ise yüzde 4,97 oran nda artt. Metrekare bafl na konut de eri olarak hesaplanan yeni konutlar birim fiyat 2012 y l Aral k ay nda metrekaresi 1.180,65 TL iken 2013 y l Aral k ay nda metrekaresi 1.333,11 TL olarak gerçekleflti. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki geliflmeler de erlendirildi inde, 2013 y l Aral k ay nda bir önceki aya göre stanbul, Ankara ve zmir'de s ras yla yüzde 0,54, yüzde 0,42 ve yüzde 0,79 oranlar nda art fl görüldü. Endeks de erleri bir önceki y l n ayn ay na göre stanbul, Ankara ve zmir'de s ras yla yüzde 20,37, yüzde 10,82 ve yüzde 12,82 oranlar nda artt. Birim fiyatlar, 2013 y l Aral k ay nda, stanbul da metrekaresi herkes kabul ediyor. Dolay s yla ifladamlar olarak dikkatli olmam z gereken bir döneme giriyoruz. Bunu siyasetten ar nd rarak söylüyorum. Ayr ca siyasi geliflmeler de ifladamlar için bir risk unsurudur. Türkiye'yi gelecek 10 y lda böyle bir gerçek bekliyor. Bunun çözümü vard r elbette. dedi. Türkiye'nin önündeki en büyük problemin orta gelir tuza oldu unu dile getiren Ramazan Davulcuo lu, "Ayr - ca s n rl demokrasi tuza var. Önümüzdeki dönem, bu iki konu ifladamlar n n önünde olacak. TÜ K verilerine göre milli gelirimiz 2008 y l na kadar yükselmifl, 10 bin 438 dolar olmufl. Türkiye'nin 10 bin dolar, orta gelir tuza diye tabir ediliyor. Bunu bütün geliflmifl ülkeler yaflam fl y l ndan bu yana milli gelirimiz 1 lira artmam fl. Ekonomimiz öyle bir noktaya geldi ki tak ld kald. Bunu devletin verileri söylüyor. Alt y ld r büyüyorsak nerede? T pk 2001 krizinde oldu u gibi Türkiye, sanc l bir dönemin arifesini yafl yor. Türkiye, orta gelir tuza na tak ld. Bu tuza bu ekonomik anlay flla götüremedi imiz belli. Rakamlar bunu gösteriyor, kendimizi kand rmayal m." diye konufltu. Daha sonra MAS AD Baflkan Muhittin Çal mc, ES DEF Yüksek fltiflare Kurulu Baflkan Davulcuo lu'na plaket verdi.(cha) Konutun metrekaresi geçen Aral k'ta 1.309,04 TL oldu 2151,60 TL, Ankara da metrekaresi 1186,76 TL, zmir de ise metrekaresi 1448,80 TL oldu. Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri de erlendirildi inde, 2013 y l Aral k ay nda bir önceki aya göre stanbul ve Ankara'da s - ras yla yüzde 0,77 ve yüzde 0,42 oranlar nda art fl, zmir'de ise yüzde 0,73 oran nda azal fl görüldü. Endeks de erleri bir önceki y l n ayn ay na göre stanbul, Ankara ve zmir'de s ras yla yüzde 18,59, yüzde 12,12 ve yüzde 14,04 oranlar nda artt.(cha)

9 6 Mart 2014 Ekonomi fiiflecam, Rusya da 275 milyon dolar yat r mla fabrika infla ediyor fiiflecam grubu, Rusya n n Tataristan Cumhuriyeti nde 10 milyar dolardan fazla (275 milyon dolar) yat r mla düz cam ve araba cam fabrikas infla ediyor. MOSKOVA - Tataristan n baflkenti Kazan da Cumhurbaflkan Rüstem Minnihanov taraf ndan a rlanan fiiflecam Genel Müdürü Ahmet K rman, Alabuga özel ekonomi bölgesinde yat r m çal flmalar yla ilgili k sa bilgiler sundu. Görüflmede Minnihanov, Rus- Türk iliflkileri ba lam nda Tataristan-Türkiye iliflkilerinin artt n ifade etti. Minnihanov, Tataristan ve Türkiye nin, ticari-ekonomi iflbirli ini daha üst düzeye tafl yabilmek için ellerinde muazzam f rsatlar var. Bugün Türkiye Tataristan n dev ekonomik partnerlerinden biri. Tataristan Cumhuriyeti nde Türk ortakl 278 flirket faaliyet gösteriyor. Toplam ticari hacim yaklafl k 1,5 milyar dolar. Bunun yan nda sunulan projeler baflar l flekilde gerçeklefltiriliyor. dedi. Minnihanov, fiiflecam n bölgedeki yat r m n n önemine de inerek, Tataristan da yapmakta oldu unuz yat r mdan dolay bizzat size flükranlar m z iletiyoruz. Bu, Rus-Türk iliflkilerinde çok önemli proje. Projenin baflar l flekilde gerçeklefltirilmesi için elimizden gelen her fleyi yapaca z. Sadece fabrikay infla etmek de il, verimli, faydal çal flma yap lmas n sa lamak da çok önemli. fleklinde konufltu. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün 2009 y l nda Tataristan gezisi s ras nda fiiflecam Grubu ve Tatar yetkililer aras nda milyon dolarl k düz cam yat r m için niyet anlaflmas imzalanm flt. Bor deterjan oldu, Etimatik ile temizlik yapacak BURSA - Eti Maden flletmeleri Genel Müdürü Dr. Orhan Y lmaz, bor madeninden içinde sa l a zararl hiç bir petrol türevi içermeyen Etimatik deterjan ürettiklerini aç klad. Y lmaz, Dünyada deterjan n sektördeki ticareti 85 milyar dolar. Bunun yüzde 10 unu (8,5 milyar dolar) alsan z biye uçtunuz. dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odas nda (BTSO) taraf ndan düzenlenen alternatif enerji kaynaklar panelinde bor madeni masaya yat r ld. Haydi Bor un Pazar Geçmeden isimli panele konuflmac olarak Eti Maden flletmeleri Genel Müdürü Dr. Orhan Y lmaz, BO- REN Enstitü Baflkan Dr. fiükrü Öztürk ve Uluda Üniversitesi Kimya Bölüm Baflkan Prof. Dr. Cevdet Demir kat ld. Türkiye de bor konusunda çok yanl fl bir alg oldu unu anlatan Eti Maden flletmeleri Genel Müdürü Dr. Orhan Y lmaz, Sanki elimizde çok fazla rezerv olmas na ra men bundan yeterince istifade edemiyoruz gibi bir alg var. Bunu matemati e dökersek; biz on y lda kâr m z 26 kat art rd k. Yani Türkiye nin en büyük holdinglerinin konsolide karlar ile yar flan bir kar seviyesine ulaflt k de 17 milyon dolar olan kâr m z 2013 de 436 milyon dolard r. dedi. Bor un ne kadar üretilirse sat - lan bir kimyasal olmad n n alt n çizen Y lmaz, flu bilgileri verdi: Kamuoyunda ki alg ; sanki elinizde bir alt n madeniniz var, ne kadar alt n n z varsa satars n z, gibi bir alg var. Halbu ki buradaki esas olan tüketim taraf d r. Siz yeni tüketim alanlar bulamad n z müddetçe çok mal satamazs n z. Ayr ca hiçbir sektörde bor kimyasallar olmazsa olmaz de ildir. Siz kullan m alan buldukça büyüyorsunuz. Bor kimyasallar hiç bir yerde ba ms z bir de- iflken de ildir, hep ba ml de iflkendir. Cam, seramik ve deterjan sanayine ba l d r de Atatürk taraf ndan kurulan kurumun 2004 den sonra sadece bor kimyasallar ile ilgilendi ini anlatan Orhan Y lmaz, devlete ödenen paran n dolar olarak yüzde 90 n on y lda Eti Maden in ödedi- ini kaydetti. Y lmaz, Sat lan mal n daha önceden kompozisyonunun yüzde 65 i kimyasal, yüzde 35 konsantre, yani fiziksel zenginlefltirilmifl mal iken, fluanda yüzde 95 i kimyasal madde olarak ihraç ediyoruz. Üretti imizin yüzde 97 sini ihraç ediyoruz. Türkiye de böyle baflka bir kurulufl yoktur. Biz Türkiye nin net ihracat ba lam nda en büyük ihracatç s y z çünkü ithalat - m z yoktur. fleklinde konufltu. Biz Türkiye de bor kaynaklar ndan istifade edemiyor muyuz? sorusunun asl nda Dünya, bordan ne kadar istifade ediyor? fleklinde sorulmas gerekti inin alt n çizen Y lmaz, 2000 li y llar n bafl nda pazarda biz Amerikal lar n yar s kadar markette söz sahibi iken, flu anda Amerikal lar bizim yar m z kadar markette. Bu da on senede bir kurum pazardaki pay n 4 kat art rm fl, kar n da 26 kat art rm fl. dedi. Cam sanayisinde oldu u gibi Türkiye de bor madeninin yaln zca kullan larak bir ürün yap ld gibi anlafl ld n n alt n çizen Y lmaz, Bor un her sektörde yard mca ve ara mal oldu unu belirtti. 9 Bor u deterjan olarak ilk defa eflyaya dönüfltürdüklerini anlatan Eti Maden flletmeleri Genel Müdürü Dr. Orhan Y lmaz, flunlar söyledi: Biz, bordan deterjan yapt k. Bunu ilan ettik, bütün sa l k bakanl izinlerini ald k ve piyasaya da 11. aydan itibaren büyük ölçekte üretimler yapmaya bafllad k. Geri dönüfller harika. Kurum içinde yapt m z istatistikler var, d flar da yapt m z istatistikler var. Borun tüm ticareti 2 milyar dolar. Deterjan n bu sektördeki ticareti 85 milyar dolar. Yani bunun yüzde 10 unu alsan z uçtunuz. Öbür türlü borun tamam n alsan z borun bütün pazar iki milyar dolard r. Yani yeni tüketim alan bulursan z büyüksünüz sözüme ise en somut örnek bu. Deterjan konusunun önümüzdeki günlerde çok ciddi gündem olaca n n alt n çizen Y lmaz, Yüzde onunu alsan z dünyadan 8,5 milyar dolar eder. Bunun yüzde 70, 80 i kâr olacak bir 8,5 milyar dolar. Böyle bir sektör var m? Türkiye nin en büyük holdinginin kar n bir araflt r n dolar olarak. dedi.(cha)

10 10 Ekonomi ANKARA-Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Giriflimcilik, 2012 verilerini aç klad. Hanehalk flgücü Anketi ne göre, 2012 de iflveren olarak çal flanlar n, toplam istihdam içindeki pay yüzde 5 olurken, bunlar n yüzde 7,5 ini kad nlar yüzde 92,5 ini erkekler oluflturdu. Yafl gruplar na göre iflveren olarak çal flanlar n sektörel da l m incelendi inde, tar m sektöründe en yüksek paya yüzde 19,9 ile 65 ve daha fazla yafl grubunun, tar m d fl sektörlerde ise yüzde 18,7 ile yafl grubunun sahip oldu u gözlendi. E itim durumuna göre, tar m sektöründe iflveren olarak çal flanlar n yüzde 60,2 sini ilkokul, 11,7 sini ilkö retim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlar olufltururken, tar m d fl sektörde ilkokul mezunlar n n oran yüzde 34,9, ilkö retim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlar n n oran ise yüzde 15,6 oldu. Ayr ca tar m d fl sektörde istihdam edilenlerin 14,4 ü genel lise, yüzde 22,8 i ise yüksekokul veya fakülte mezunlar ndan olufltu ile karfl laflt r ld nda tar m sektöründe ilkokul mezunlar n n pay 0,9 puan, ilkö retim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlar n n pay 1 puan artarken, tar m d fl sektörde ilkokul mezunlar n n pay 0,7 puan, genel lise mezunlar n n pay ise 0,9 puan azald. fl kay tlar ndaki 2012 y l nda iflveren giriflimlerinin do um oran yüzde 26,4 olarak gerçekleflti. flveren giriflimlerden 2012 de do anlar n yüzde 86,8 i ferdi mülkiyet, yüzde 8 i limited flirketlerden olufltu. Sektör ayr nt s nda en yüksek do- um oran yüzde 34,2 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara tafl tlar n n ve motosikletlerin onar - m sektöründe görüldü. flveren giriflimlerden 2010 da ölenlerin yüzde 55,6 s ferdi mülkiyet, yüzde 35,1 i limited flirketler oldu. Söz konusu y lda en yüksek ölüm oran yüzde 38,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara tafl tlar n n ve motosikletlerin onar m sektöründe gerçekleflti. flveren giriflimlerden 2011 de yeni do anlar n yüzde 86,4 ü 2012 y l nda hayatta kald. fl kay tlar na göre, 2011 de yeni do an ve 2012 y l nda hayatta kalan iflveren giriflimlerin yüzde 51,2 sini ferdi mülkiyet, yüzde 40,1 ini limited flirketler oluflturdu de yeni do an iflveren giriflimler yüzde 10,1 oran nda istihdam yaratt. Bunlar n yüzde 65,3 ü ferdi mülkiyetlerde, 14,5 i limited flirketlerde yarat ld. fl kay tlar nda 2010 da ölen iflveren giriflimlerin istihdam kayb ndaki oran ise yüzde 5,2 oldu. Söz konusu dönemde ölen iflveren giriflimlerinin oluflturdu u istihdam kayb n n yüzde 33,2 si ferdi mülkiyetlerden, yüzde 44,1 i limited flirketlerden kaynakland y l nda yeni do an ve 2012 y l nda hayatta kalan iflveren giriflimlerin istihdamdaki oran da yüzde 78,1 oldu. Bu iflveren giriflimlerin istih- dam n n yüzde 43,8 ini limited flirketler, yüzde 36,1 ini ferdi mülkiyetler oluflturdu. fl kay tlar nda 2012 y l nda yer alan iflveren giriflimlerin yüzde 37,7 si y llar aras nda kuruldu aras nda kurulan iflveren giriflimlerin oran ise yüzde 22,6 oldu. Faal giriflim say s 2011 y l nda 2 milyon 591 bin 82 oldu. Y ll k Sanayi ve Hizmet statistiklerine göre finans ve sigorta faaliyetleri ile programc l k ve yay nc l k faaliyetleri hariç sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren toplam giriflim say s n n yüzde 97,3 ünü, istihdam n yüzde 46,6 s n ve faktör maliyetiyle katma de erin 19,7 sini 1-19 kifli çal flan giriflimler oluflturdu. 6 Mart 2014 flverenlerin toplam istihdam içindeki pay %5 Türkiye de toplam istihdam içinde 2012 de iflveren olarak çal flanlar n pay yüzde 5 oldu. Büyüklük grubu artarken giriflim say s n n düfltü ü, çal flan say s ve faktör maliyeti ile katma de erin artt gözlendi. 250 ve daha fazla kifli çal flan giriflimlerin say bak - m ndan yüzde 0,1 paya sahip olmas na ra men, istihdamda yüzde 24 lük, faktör maliyetiyle katma de- er olarak yüzde 46,7 lik paya sahip oldu u görüldü. Giriflimlerin Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas na (finans ve sigorta faaliyetleri ile programc - l k ve yay nc l k faaliyetleri hariç) ve büyüklük gruplar n n kendi içindeki paylar na göre; 2011 y l nda giriflimlerin en fazla faaliyet gösterdi i sektörler s ras yla yüzde 40,8 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara tafl tlar n n ve motosikletlerin onar m, yüzde 16,4 ile ulaflt rma ve depolama, yüzde 12,9 ile imalat sanayi sektörleri oldu. Bununla birlikte imalat sanayi yüzde 27,4 ile istihdam ve yüzde 36 ile katma de er yarat lmas nda ilk s rada yer ald. Büyüklük grubuna göre 1-19 kifli çal flan olan giriflimlerin yüzde 41,3 ü toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki 1-19 kifli çal flan giriflimlerin istihdam pay yüzde 39,1, faktör maliyetiyle katma de er pay yüzde 37,7 oldu. malat sanayi sektörünün ise 250 ve daha fazla kifli çal flan giriflim say s na göre yüzde 39, istihdama göre yüzde 35,3 ve katma de- ere göre yüzde 44,5 ile en yüksek paya sahip oldu u görüldü büyüklük grubu d fl ndaki bütün gruplarda imalat sanayinin daha büyük paylara sahip oldu u gözlendi. Rusya, ABD den domuz ithalat n durdurdu MOSKOVA - Rusya tar m ürünleri denetim ajans Rosselhoznadzor, 10 Mart tan itibaren ABD den domuz ithalat yasa n kald ran karar n iptal etti. Ajans sözcüsü Aleksey Alekseyenko, sevkiyatla ilgili güvenli in henüz yeterli olmad n gerekçe gösterdi. Interfax a aç klamada bulunan yetkili, Rusya ya ihracat izni verilen Smithfield Packing flirketinin so utucu sistemleri ile ilgili tart flmalar n çözülmedi ini ifade etti. Rusya, Amerikan G da Güvenli i ve Denetimi Servisi nin (FSIS) ek garantiler vermesinden sonra yeni bir tarih belirlenerek domuz ithalat na izin verilebilecek. Rusya, yüksek seviyede ractopamine bulundu u gerekçesi ile 11 fiubat 2013 den itibaren ABD den domuz ithalat n durdurmufltu. Alekseyenko, Rusya n n veteriner uzmanlar n n Kazakistan n Dünya Ticaret Örgütü üyeli i çerçevesinde Washington da yap lan görüflmelere kat lmas na izin verilmemesi ile ilgili olmad n belirtti. (AA)

11 6 Mart 2014 Genel Dr. Es: Ailenin temelini sevgi, sayg ve fedakarl k oluflturur ANTALYA - Enfeksiyon Hastal klar Uzm.Dr. Figen Es, 21'nci yüzy l dünyas nda kad na fliddet görüntülerinin insanl n yüre ini s zlatt n söyledi. Es, "Ailenin temelini sayg, sevgi, özveri, fedakarl k ve merhamet oluflturur." dedi. Dr. Figen Es, Antalya'n n Manavgat ilçesinde Özel Toros Sema Koleji'nin Manavgat Belediyesi brahim Sözen Gençlik Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kad nlar Günü etkinlikleri kapsam nda düzenledi i 'Kad n ve Fark ndal k' konulu konferansta konuflma yapt. Ayn zamanda Kimse Yok Mu Derne i'nin gönüllü doktoru da oldu unu belirten Us, 'Cennet analar n ayaklar alt ndad r' diyen Güllerin Efendisi Hz. Muhammed(SAV) ümmeti olarak kad na yönelik her türlü fliddeti k nad klar n kaydetti. Dünyan n en aziz ve muazzez varl n n anneler oldu unu belirten Es, bir toplumu flekillendiren annelerin her ne isim alt nda olursa olsun fliddete maruz kalmas n n üzüntü verici oldu unu ifade etti. Bir çocu un ilk ö retmeninin annesi oldu unun unutulmamas gerekti inin alt n çizen Es, efller aras fliddetli tart flma ve boflanmalarda en fazla zarar görenlerin çocuklar oldu unu söyledi. Bambu a ac n n en önemli özelli inin tohumunun topra a at ld - nda 5 y l sonras sürgün vermesi oldu unu belirten Es, "Bambu 5 y l sonra sürgün verir. Topraktan ç - k ncada çok h zl büyür. T pk bambu gibi evlili imizin ilk 5 y l n çok sa lam tutmal y z. Ailenin temelini sayg, sevgi, özveri, fedakarl k ve merhamet oluflturur. Maalesef günümüzde evlili in birinci y l nda boflanan çiftleri görünce çok üzülüyorum. Güçlü devletler güçlü ailelerden oluflur. Aileyi her türlü zararl etkenden korumal y z." diye konufltu. Her insan n yarat l fltan özel oldu unu ve sebeple her insan n kainat n en flerefli misafiri oldu unu belirten Es, kendisine sayg s olmayan n baflkalar na da sayg s n n olmayaca n ifade etti. Dünyan n sevgi, flefkat ve merhamet üzerine kurulu oldu unu belirten Es, dünyay gelecekte flekillendirecek olanlar n 'kendileri için de il baflkalar n n mutlulu u' için yaflayan fedakar ruhlular n flekillendirece ini kaydetti. Kimse Yok Mu Derne i'nin gönüllü doktorlar aras nda baz Afrika ülkelerinde sa l k taramas na kat ld n da belirten Es, Anadolu insan n n fedakarl k ruhunun Afrika ülkelerinde beyaz insana bak fl n de iflmesinde en önemli etken oldu unu söyledi. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ E L V E R L 2 N O E L S U A R E 3 C R A A T D E M 4 K A M K E R M E 5 O U L A M A K T 6 N O T E R M V 7 U T K E R A M E T 8 A D E T K A R A 9 E R E N D Y E K 10 S M D O L A M A 11 E E T S N 12 R U A R A S I R A 13 K A L A B A L I K 14 F A A Y A N Z 15 B A S E N K A T 16 K D E T O N E E 17 A V A M Z A M R 18 N A N K K A R E 19 A N A A K A N A K 20 L A A L A E N E

12 12 Ekonomi 6 Mart 2014 'Ar-Ge'de çal flanlar n sigorta priminin yüzde 50'sini hükümet ödeyecek' Irak, elektrik ihtiyac n karfl lamak için 2030 a kadar Basra Majnoon bölgesinde 50 milyar dolarl k yat r m planl yor. KOCAEL -'Ar-Ge Merkezleri Performans De erlendirmesi ve Teknoloji Transfer Ofisleri ile flbirli i Çal fltay nda en baflar l Ar-Ge merkezleri ödüllendirildi. Kocaeli'nde bir otelde gerçeklefltirilen 'Ar-Ge Merkezleri Performans De erlendirilmesi ve Teknoloji Transfer Ofisleri flbirli i Çal fltay 'na, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, TÜB TAK Baflkan Prof. Dr. Yücel Altunbaflak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürü Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, ödül alan firma kurulufllar, sanayici ve ifl adamlar kat ld. Ifl k, burada yapt konuflmada, Ar-Ge merkezlerinin önemine de indi. Konuflmas nda bugün bir müjdeyi de paylaflaca n belirten Ifl k, bu konuda flunlar söyledi: "Daha önce Ar-Ge merkezinde çal flan personelin gelir vergisi stopaj 2023 y l na kadar uzat lm flt. Bak n bugün itibariyle bir müjdeyi özellikle sizinle paylaflmak istiyorum. Ar-Ge merkezlerindeki çal flanlar m z n sigorta primlerinin iflveren pay n n yüzde 50'sini biz 5 y l süreyle 2008 y l nda ç kard m z kanunla destekleme karar alm flt k. Yani devlet olarak ödeme karar alm flt k. Bildi imiz kadar yla 16 ANKARA - Motorlu kara tafl t imalatç s firmalar n, motorlu kara tafl t imalat nda kullan lmaya mahsus telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlar n n serbest dolafl ma girifl ifllemlerini, eflyan n geldi i gümrük müdürlüklerinden gerçeklefltirebilmelerine imkan tan nd. Gümrük ve Ticaret Bakanl, Gümrük Genel Tebli i nde De ifliklik Yap lmas na Dair 112 Seri No.lu Tebli i n bugün Resmi Gazete de yay mland n bildirdi. Bakanl ktan konuyla ilgili yap lan yaz l aç klamada, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlar n n serbest dolafl ma girifl ifllemlerini gerçeklefltirmeye yetkili gümrük idarelerinin, 28 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan firma bugün itibariyle bu 5 y l süreyi doldurdu ve bu yüzde 50'lilik dilimden faydalanmamaya bafllad. Bizde bu sistemin, bu eko sisteminin güçlenmesini istiyoruz. Ar-Ge merkezlerinde çal flan personel say m z n zaten kendi aç s ndan oluflan sigorta priminin tamam n 2023 y l na kadar devlet olarak biz karfl l yoruz. flveren pay n n yüzde 50'sini de yapt m z görüflmelerde 2023 y l na kadar devlet olarak biz karfl lamaya devam edece iz." Ifl k, bunu önemsediklerinin alt n çizerek, "Neden önemsiyoruz? Türkiye'nin gelece ine yönelik en önemli alanda biz hükümet hiçbir fedakarl ktan kaç nm yoruz. Bu konuda bize gelen talebi süratli olarak de erlendiriyoruz. lgili bakan arkadafllar m zla konufltuk, devlete ne kadar yük getirece ini hesap ettik. nflallah Meclis seçim sonras nda mesaisine bafllad zaman hemen bir düzenleme ile o süreyi 5 y l olarak de il de 2023 y l na kadar uzatm fl olaca z."diye konufltu. Ifl k, konuflmas n n sonunda dereceye giren Ar-Ge merkezlerini de aç klad. Ifl k' n verdi i bilgiye göre genel s ralamada en baflar l ilk 3 Ar-Ge merkezi flöyle: 1. Gümrük Genel Tebli i (Gümrük fllemleri nin) çerçevesinde belirlendi i kaydedildi. Aç klamada, Söz konusu tebli de yap lan de ifliklik ile motorlu kara tafl t imalatç s firmalar n, motorlu kara tafl t imalat nda kullan lmaya mahsus telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlar n n serbest dolafl ma girifl ifllemlerini, eflyan n geldi i gümrük müdürlüklerinden gerçeklefltirebilmelerine imkan tan nm flt r. Bu düzenleme sayesinde; otomotiv sektöründe faaliyet gösteren imalatç firmalar n, gümrük ifllemlerini daha kolay ve daha h zl bir biçimde tamamlamalar na ve ifllem maliyetlerinin düflürülmesine katk da bulunulmufl; bu suretle üretim süreçlerinde kolayl k sa lanm flt r. denildi. (CHA) Aselsan A.fi, 2. Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi San. Tic. A.fi, 3. Roketsan Roket San. Tic. A.fi. Sektörel baz nda en baflar l Ar-Ge merkezlerinin isimleri de flu flekildi: "Savunma sektöründe Aselsan A.fi, tekstil sektöründe Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi San. Tic. A.fi, elektronik sektöründe Vestel Elektronik A.fi, dayan kl tüketim mallar sektöründe Arçelik A.fi, otomotive sektöründe Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.fi, havac l k sektöründe Tusafl Türk Havac l k ve Uzay Sanayi ve Ticaret A.fi, bilgisayar ve iletiflim teknolojilerinde A rt es Kablosuz letiflim Sanayi ve D fl Ticaret A.fi, otomotiv yan sanayinde Farplas Oto Yedek Parçalar malat, thalat A.fi, kimya sektöründe DYO Boya Fabrikalar A.fi, ilaç sektöründe Zentiva Sa l k Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi, Cam ve Seramik sektöründe Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi, Telekominikasyon sektöründe ise Netafl Telekominakosyon A.fi, yaz l m sektöründe C/S Enformasyon Teknolojileri LTD. fit." Bakan Ifl k, dereceye girenlere ödüllerini de takdim etti.(cha) Otomotiv sektörüne gümrükte kolayl k

13 6 Mart 2014 D fl Haberler 13 BM den, Zimbabveli yoksul halk için 60 milyon dolar yard m ça r s JOHANNESBURG - Birleflmifl Milletler (BM) Zimbabve'de acil g da yard m na ihtiyaç duyan 2 milyon kifli için 60 milyon dolar yard m ça r s yapt. BM G da Program Zimbabve Direktörü Sory Ouane, BM'nin bu y l Haziran ay nda ülkeye g da yard m için 86 milyon dolar bütçe ay rd n, ama ihtiyac karfl - lamak için 60 milyona daha ihtiyaç duyduklar n ifade etti. Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki kar fl kl klardan dolay Zimbabve'deki insanl k krizinin gözden kaçt n söyleyen Ouane, imkân olanlardan ellerini ceplerine "biraz daha derin atmalar n ", fakir ülkede milyonlar n yard ma ba l hayatta kald n n alt n çizdi. Dünyan n en zengin elmas ve alt n yataklar ndan birine sahip Zimbabve'de, maden gelirleri halka yans m yor. 1980'de ba ms zl n kazanan ülkede, beyazlara ait olan çiftliklere el konulmas ile tar m da büyük sekteye u rad. Ülkeyi 34 y ld r yöneten 90 yafl ndaki Robert Mugabe ise g - da s k nt s n "kurakl a" ba l yor. (CHA) El Pais: Erdo an Türkiye yi bo uyor spanya n n en prestijli ve çok satan gazetesi El Pais, Erdo an Türkiye yi bo- uyor bafll kl editoryal yaz yay nlad. SEUL - Güney Kore D fliflleri Bakanl, bir süreli ine Ukrayna y turizm için can güvenli inin tehlike alt nda oldu- u listeye ald. Ukrayna ve Rusya aras ndaki kriz devam ederken, uluslararas medyada konu s cakl n korumaya devam ediyor. Bir çok medya kuruluflunda bölgedeki gerginlikle alakal s k s k haberler MADR D - Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n siyaseten hayatta kalabilmek için özgürlükleri k s tlad n n alt - n çizen El Pais gazetesi, Erdo an n davran - fl Türkiye yi tehlikeye at yor ve son on y lda güçlükle elde edilen güvenilirli ini yerle bir ediyor. dedi. Yaz da, Erdo an hâlâ Türkiye nin en popüler siyasetçisi olmaya devam ediyor, ancak kendisi, ailesi ve yak n çevresiyle ilgili skandallar n birbirini takip etmesi ve baflbakan n buna her seferinde otoriter tutumla karfl l k vermesi o havas n kaybettiriyor. de- erlendirmesi yap ld. Son s zd r lan tapelerde Erdo an n o luyla evde sakl milyonlarca Euro yu yok etmenin plan n yapt n ve baflbakan n da konuflmalar n maniple edildi ini savunarak ses kayd n yalanlad n aktaran spanyol gazetesi, söz konusu kay tlar n Aral k ay nda genifl çapl yolsuzluk soruflturmas çerçevesinde yap ld n hat rlatt. slamc hükümet bu soruflturmalar, - resmî söyleme göre- Baflbakan n tüm kötülüklerinin k flk rt c s Fethullah yer al rken, Güney Kore D fliflleri Bakanl harekete geçti. Yap lan aç klamaya göre Seul yönetimi Ukrayna y 2. dereceden can güvenli inin tehlike alt nda oldu u ülke olarak ilan etti. Bakanl k, turizm için bir süreli ine Ukrayna ya gitmeme konusunda Koreli vatandafllar uyard. Ukrayna da bulunan vatandafllar n ihmal etmeyen Güney Kore D fliflleri Bakanl 'n n, verilen bilgiye göre ülkede bulunan Korelilere en yak n konsoloslu a can güvenlikleriyle alakal bilgi vermeleri konusunda mesaj att ö renildi. Yetkililer, söz konusu uygulaman n bölgedeki gerginlik sona erene kadar bir süre devam edece ini ifade etti. (CHA) Gülen'in sempatizan savc ve polislere ba l - yor. diyen El Pais, Erdo an n her türden komplolar n n, iç ve d fl (gazeteci, polis, yarg, finans) birçok Türkü etkilemeye bafllad n ve bu kuflkuculu unun gelecek seçimlerde kendisine pahal ya mal olabilece ine de indi. Baflyaz da, Baflbakan Erdo an ve hükümetinin hayatta kalabilmek için, birçok polis ve savc y görevden alman n ve rekor say da gazeteciyi hapsetmenin d fl nda, zay f muhalefet ve Avrupa kurumlar n n itirazlar na ra men, interneti fliddetli yasaklayan ve yarg kontrolünü yürütmeye veren kanunlar onaylad ifade edildi.(cha) Güney Kore, Ukrayna y turizm için tehlikeli bölge ilan etti

14 14 AP'de görüflülen lerleme Raporu Rum bas n nda LEFKOfiA - Türkiye ilerleme raporuna iliflkin tasar n n, Avrupa Parlamentosu (AP) D fl liflkiler Komitesi taraf ndan onaylanmas Rum bas n nda genifl yer buldu. Rum bas n, AP D fl liflkiler Komitesinin, Ero lu-anastasiadis ortak aç klamas pusulas yla, Türkiye yle ilgili y ll k rapor tasar s n onaylad n ; siyasi eflitli e sahip federasyon çözümüne at fta bulundu unu yazd. Fileleftheros gazetesi, buna paralel olarak tasar n n, Türk askeri birliklerinin adadan ayr lmaya bafllamas n, Marafl n iadesini, Ma usa liman ndan do rudan ticaretin bafllamas n, ayn zamanda Rum Yönetiminin tek yanl olarak bloke etti i 3 Türk müzakere bafll n n aç lmas n talep etti ini de belirtti. AP deki K br sl Türk gözlemcilerle ilgili de ifliklik önerisi aleyhinde oy kullan lmas n n, olumlu bir unsur teflkil etti ini de savunan gazete, tasar da yer alan, K br s la ilgili noktalar ise k saca flöyle s ralad : 1. AP, iki toplum liderinin ortak aç klamas n ve siyasi eflitli e sahip olacak iki kesimli, iki toplumlu federasyonla ilgili taahhüdü, ayn zamanda Birleflik K br s n, BM ve AB üyesi olarak, tek egemenlik, tek vatandafll k ve tek uluslararas temsiliyete sahip olacak olmas n memnuniyetle karfl l yor. 2. Taraflar n Güven Yarat c Önlemlerle (GYÖ) ilgili taahhüdünü de olumlu karfl l yor. 3. Türkiye yi, BM himayesindeki müzakereleri aktif bir flekilde desteklemeye ça r yor. 4. Türkiye yi, askeri birliklerini K br s tan çekmeye bafllamaya ve kapal Marafl, BM Güvenlik Konseyinin 550 say l karar uyar nca, BM idaresine vermeye ça r yor. 5. Ma usa Belediye Baflkan Oktay Kayalp ve sözde Marafl Belediye Baflkan Aleksis Galanos un, yeniden birleflmifl bir Ma usa ya iliflkin güçlü desteklerini ifade ettikleri ortak aç klamas n, memnuniyetle karfl l yor. 6. K br s Cumhuriyetini, Ma usa liman n AB gözetiminde açmaya ça - r yor. 7. Türkiye yi, BM nin Deniz Hukukuyla ilgili sözleflmesini imzalamaya ve onaylamaya ça r yor, ayn zamanda K br s Cumhuriyeti MEB inin, tam anlam yla meflru oldu unu kendisine an msat yor ve kendisini üye devletlerin egemenlik haklar na sayg göstermeye ça r yor. BRÜKSEL - Önceki gün Taraf gazetesinde yay nlanan haberi teyit eden AB Komisyonu incelemenin memur al - m nda fleffafl k eksikli i ve söz konusu kurumun ihalelerinde AB ve milli mevzuat n ihlal edildi ine dair ciddi iddialar üzerine bafllat ld n duyurdu. E itim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlik ten sorumlu Komiser Androulla Vassiliou nun sözcüsü Dennis Abbott taraf ndan Cihan a yap - lan yaz l aç klamada incelemenin devam etti i, neticelenmeden ayr nt l bir yorum yapamayacaklar n vurgulad. AB Komisyonu nun Mart sonuna do ru neticelenmesi beklenen inceleme sonuçlar n Türk yetkililere iletilece i belirtilen aç klamada, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) de iddialardan ve at lan MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ukrayna da yaflanan geliflmeleri Moskova d fl nda bulunan devlet baflkanl rezidans Novo Ogoryova da bas n mensuplar ile de erlendirdi. Ukrayna da yönetimin anayasaya ayk r yöntemlerle de iflti ini ifade D fl Haberler eden Rus lider, Burada bir düflünce olabilir. Ukrayna da anayasaya ayk r olarak darbe yap ld ve iktidar ele geçirildi dedi. Ukrayna da geçici hükümetin meflru olmad - n kaydeden Putin, Ukrayna ya ordu göndermeye flimdilik ihtiyaç olmad n belirtti. (CHA) ad mlardan haberdar edildi i kaydediliyor. Sözcü Abbott, iddialar n do ru ç kmas durumunda 2014 y l için Erasmus program n n ask ya al nabilece i uyar s yapt ve 2013 programlara AB nin ay rd paran n geri al nabilmesi için mali cezalar n kesilebilece ine dikkat çeken Abbott, bu miktarlar n 2012 de 3,5 milyon Euro, 2013 te de yaklafl k 5 milyon Euro oldu unu aç klad teki miktar n Türkiye ile imzalanacak mutabakat zapt - na ba l olarak 5,2 milyon Euro olmas bekleniyor. Abbott, iddialar n do ru ç kmas durumunda 2014 y l için Erasmus ya da bütün programlar n ask ya al nabilece ini belirtti. Taraf gazetesi dünkü haberinde, Avrupa Birli- i (AB) Komisyonu nun, AB eski Bakan Egemen Ba fl dönemine ait, E itim ve Gençlik Programlar Merkezi ndeki (Ulusal Ajans) AB fonlar - n n usulsüz kullan m ve personel al mlar na iliflkin iddialar incelemek üzere soruflturma bafllatt n yazm flt. Habere göre rüflvet soruflturmas nda ad geçen ve AB Bakanl 6 Mart 2014 Brüksel, AB Bakanl ile ilgili inceleme bafllatt n do rulad Avrupa Birli i Bakanl 'na ba l AB E itim ve Gençlik Programlar Merkezi'nde (Ulusal Ajans) AB fonlar n n usulsüz kullan m na iliflkin iddialar n araflt r lmas için inceleme bafllatt n do ruland. koltu undan al nan Egemen Ba fl ile ilgili ciddi iddialar içeren bir e-posta gündeme gelmifl, AB Bakanl na ba l Ulusal Ajans n Baflkan olarak görev yapt dönemde Musa Ceylan taraf ndan Ba fl a gönderilen 9 Mart 2013 tarihli e-postada, Ba fl n Usulsüz personel al m ve ihalelerde usulsüzlük talimatlar n n oldu u belirtilmiflti. Ceylan, Ba fl a Ajans Baflkan olarak, ana hatlar n yukar da belirtti im türden veya mevzuat m za ayk r olabilecek di er benzer talimatlar n z hiçbir flekilde yerine getirmeyece imi aç k bir flekilde tekrarlamak istiyorum demiflti. Taraf, bu e-postan n, k - sa bir süre önce kamuoyuna yans mas üzerine AB Komisyonu nun harekete geçti ini yazm flt.(cha) Putin: Ukrayna da yeni yönetim meflru de il

15 6 Mart 2014 Ankara Çanakkale Destan Mamak ta canlan yor Ankara Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni bir oyunu daha ilçede yaflayanlar buluflturmaya haz rlan yor. Kent Tiyatrosu, ayr bir yeri olan Çanakkale Destan n derleme bir oyunla tiyatroseverlerle buluflturacak. 35 kiflilik bir kadroyla sahnelenecek oyun her cumartesi saat da Mamak Belediyesi Kültür Merkezi Muhsin Ertu rul da sahnelenecek. Belediye Baflkan Mesut Akgül; Kent Tiyatrosu y l boyunca birbirinden önemli eserleri ilçede tiyatro severlerle buluflturuyor. Bu tiyatro eserlerinin yan s ra yeni sahnelenecek olan Çanakkale isimli oyun genç kuflaklara do ru mesajlar vermesi aç s ndan son derece önemlidir. Bu vatan n ne flartlar alt nda kazan ld n en güzel flekilde gösteren Çanakkale Zaferi ni bu vatan n bütün evlatlar n n ö renmesi gerekir. dedi. Yönetmenli ini Mamak Belediyesi Konservatuvar Tiyatro Bölüm Baflkan Kenan Olpak n yapt oyun kalabal k bir ekiple sahnelenecek. Oyunda gerçek görüntülere de yer verilecek. 1 saatlik oyun Çanakkale Savafl s - ras nda yaz lan mektuplar n derlenmesinden olufluyor. (CHA) Yenimahalle ye Umut Evi projesi Yenimahalle Belediyesi, Umut Evi projesi ile önümüzdeki dönemde de engelli vatandafllar n yan nda olacak. Engelliler bu merkezde hayatlar n kendi kendilerine idame edebilmeleri için e itim alacak, üretim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapabilecek. Herkesi düflünerek projeler ürettiklerini dile getiren Belediye Baflkan Fethi Yaflar, sadece sa l kl bireyler için de il toplumdaki dezavantajl bireyler için de hizmet ürettiklerini vurgulad. Yenimahalle yi 5 y l içinde engelsiz bir ilçe haline getirdiklerini kaydeden Yaflar, Göreve geldi imde Yenimahalle Belediyesi nde engellilerle ilgili çal flma yapan hiçbir birim yokken Engelli Birimi nin oluflturulmas n sa lad m ve ilk ad m atm fl oldum. Ard ndan Yenimahalle deki engellileri tespit ederek onlara çeflitli hizmetler verdim. 5 senedir büyük projelere imza att m. dedi. Umut Evi projesinin de bu hizmetlerden birisi olaca n ifade eden Yaflar, flunlar söyledi: Engellilerin topluma kazand r lmas için Umut Evi büyük imkanlar sunacak. Benim gözümde insanlar hayata kazand rmaktan daha büyük bir hizmet yoktur. Engelli evlad n n yaflama tutundu unu gören bir ana veya baban n mutlulu una tan k oluyoruz. Hizmetlerimizin bofla gitmedi ini görüyoruz. Dur durak demeden üretmeye, halka hizmete devam edece im. (CHA)

16 16 Ankara Baflkan Yaflar serac lar dinledi Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Karfl yaka da bulunan serac larla bir araya geldi. Çiçek, bitki, çeflitli meyve ve sebzelerin bulundu u seray gezen Baflkan Yaflar, Ankara n n gri görüntüsünden sonra buras bana huzur verdi. dedi. Seralar gezen Yaflar, 5 y l içerisinde Yenimahalle ye pek çok hizmet verdiklerini belirtti. Serac - l n geliflmifl dünya ülkelerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sincan Belediye Baflkan aday Hasan Alt n, yaklaflan 2014 Yerel Seçimler öncesi projelerini aç klad. Yar m kalan projelerle birlikte 17 proje haz rlad klar n söyleyen Hasan Alt n; En önemlisi Sincan m za bir üniversite gelsin istiyoruz. dedi. En önemli projesini Sincan ilçesine üniversite gelmesi oldu unu belirten Alt n, Sincan'da bir bölgede bu vak f üniversitesine arazi tahsisi yap ld n kaydetti. Alt n, "Temelli bölgesinde yar m kalan projelerimizden büyük k sm yap lm fl olan projeler var. Okul projesi var sosyal tesis projesi var. Öncelikli hedefimiz bu yar m kalan projeleri mutlaka yapaca z." fleklinde konufltu. Öncelikle kendi dönemlerinde yapt klar ve yar m kalan projeler üzerine bir çivi çak lmad na dikkat çeken Alt n, flöyle devam etti: "Bunlardan birisi Fatih Köprülü Kavfla n n yan ndaki havuz ve çok ra bet gördü ünü dile getiren Yaflar, Vatandafllar m z dört mevsimde, her meyve ve sebzeyi alabilmeli. Ayr ca çiçekçilik ve bitki geliflimi için de seralara ihtiyaç var. Yenimahalle de modern uygulamalar desteklemeye haz r z. fleklinde konufltu. Verdi i tüm hizmetler için Yaflar a teflekkür eden serac lar, Yeflile sayg duyuyorsunuz ve bu insanlar mutlu ediyor. Yenimahalle nin güzelleflmesi için çok çaba sarf ettiniz. Projeleriniz bizler için çok de erli. Sosyal belediyecili in gereklerini yerine getiriyorsunuz. Mütevazi oldu unuz için halk sizi seviyor, biz sizi seviyoruz. diye konufltu. (CHA) MHP'li Alt n, Sincan için 17 alt n proje haz rlad sosyal tesisimiz. nflallah bu sosyal tesisimizi çok güzel bir sosyal tesis haline getirece iz. Fatihlilere sözüm fludur ki; kesinlikle bir arsa temini yap lacak ve yine ma dur olan esnaflara büyük bir ifl merkezi yapmak istiyorum. Yine Fatih bölgesinde yar m kalan projemiz Belören Da. Buray tekrar ihya etmek istiyoruz. En üstünde sosyal tesisi ve adeta nostaljik bir teleferik yapmay planl yorum. Osmanl Mahallesi'nin üstünde (fiahin Tepesi olarak bilinen ) yaklafl k 40 dönüm kadar bir arazi oldu undan söz eden Alt n,"üstündeki bofl arazisi duruyordu. Buray da inflallah çok güzel bir sosyal ve spor tesisleri ile bütün Sincanl lar m z n hizmetine sunmay düflünüyoruz Allah nasip ederse." Bir di er projesinin de at fl poligonu kazand rmak oldu unu belirten Alt n, Yenikent te yapmay planlad klar at fl poligonunun mücavir alan s n rlar içinde ve olimpik standartlara uygun olaca n kaydetti. Hasan Alt n, "Mahalle konaklar yapaca z. Buralarda kad nlar m z günlerini yap p çeflitli organizasyonlar yapabilecekler. K na gecesi ve niflan törenleri yap labilecek. Art belediyemizin de o mahalle ile sürekli irtibatl birimler olacak. En büyük projelerimizden biriside Sarayc k, Çimflit imar alan n n yeniden revize ederek modern bir yeni kent kurmak istiyoruz. Çünkü Sincan da inflaat alanlar bitti ve t - kand. Buralar n imar planlar n revize ederek çok katl otopark, yeflil alan, sosyal donat alanlar mükemmel olan bir flehir kurmak istiyoruz. Ümitköy metrosunun ikinci etab fleklinde ba l ca üzerinden, Sincan 12.Cadde den organize sanayi bölgesine kadar metronun gelmesi gerekiyor. Çünkü Fatih Metrosu nun Sincan a verece i hiçbir katk s yoktur. Bu metronun ikinci etab Sincan da olmas gerekir. Art Törekent te sonland r lan metronun da Yenikent in üniversite arazisine kadar mutlaka devam ettirilmesi gerekir. Bunlar da tabiî ki büyük flehir veya hükümet projeleri olarak de- erlendirilebilir." ifadelerini kulland.(cha)

17 6 Mart 2014 Ankara Hisarc kl o lu ndan, mali sektöre; Kriz f rsatç l yapmay n uyar s Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, mali sektöre ça r da bulunarak, Ayn gemide oldu umuzu söylemenin en güzel zaman. Böyle günlerden geçiyoruz. Kriz f rsatç l ve kolayc l na kaçmadan, sadece iyi gün de il, kötü gün dostu da oldu unuzu göstermenin tam da zaman dedi. ANKARA - Hisarc kl o lu, TOBB Konferans Salonu nda düzenlenen 7. Türkiye Sektörel Ekonomi fiuras nda yapt konuflmada, fluran n 59 ana sektörün kat - l m yla alan nda Türkiye nin tek ve en büyük buluflmas oldu unu söyledi. fiurada sektör liderlerinin s k nt ve önerilerini do rudan ekonomi yönetimine ileteceklerini kaydeden Hisarc kl o lu, Türkiye nin hem reel hem de mali sektörü iflte burada, bir aradalar. Ortak akl oluflturmak için bir aradalar. Onlar n özverili ve yo un çal flmalar sayesinde, Türkiye bir ilki gerçeklefltirdi. Tüm sektörlerin foto raf, kapsaml bir raporda bir araya getirildi. K sacas, ekonominin röntgeni çekildi. Bu raporu hem ekonomi yönetimiyle hem de kamuoyu ile paylaflaca z diye konufltu. Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n yol göstericili inde kaydedilen ilerlemelerin reel sektörün ve ekonominin büyümesini sa lad na dikkati çeken Hisarc kl o lu, Tekstil, konfeksiyon, ilaç ve turizmdeki KDV indirimleri, denizcilikteki destekler, yat r m teflvik sisteminin bölgesel ve sektörel olarak dizayn edilmesi, KOB lere tan nan yeni imkanlar ve istihdam destekleri bunlardan sadece birkaç tanesidir. Elbette sorunlar var, ama bunlar afl lamayacak sorunlar de il. Daha da önemlisi, art k sorunlar daha rahat aflma imkan n yakalad k de erlendirmesinde bulundu. Kamu ile özel sektör aras nda kurulan kapsaml diyalog mekanizmalar sayesinde, özel sektör ile kamu idaresinde ortak ak l ve empati geliflti ine dikkati çeken Hisarc kl o lu, böylece ifl hayat ndaki sorunlar anlatabildiklerini ve bunlar n çözülebildi ini gören giriflimcilerin bak fl aç lar n n da geliflti ini ifade etti. Daha fazla üretim, yat r m, istihdam ve ihracat hedeflediklerini ancak küresel sistemde k sa ve uzun vadede ortaya ç kmaya bafllayan iki önemli de iflime karfl da haz rl kl olunmas gerekti ini belirten Hisarc kl o lu, flöyle devam etti: K sa vadede bizi yeni bir küresel iktisadi ortam bekliyor. Son 5 y ld r süren bol likidite dönemi sona erdi. Eskisi gibi, rahat ve ucuz borçlanma imkanlar azal yor. Hem flirketlerimiz, hem de vatandafllar m z art k daha tedbirli ve temkinli hareket etmek zorunda. Kamu idaresi ve özel sektör olarak, bu yeni ortama nas l uyum sa layaca - m za ve büyüme-istihdamrefah art fl dengesini nas l koruyaca- m za odaklanmak zorunday z. Uzun vadede ise bizi baflka bir zorluk bekliyor. Dünyada bölgeselleflme h z kazan yor. Bunda da öncülü ü ABD yap yor. Önce Pasifik ülkeleri ile Trans-Pasifik Ortakl k Anlaflmas bafllat ld. Burada ABD, Japonya, Kore, Kanada, Avustralya, Malezya, Meksika gibi önemli ülkeler bulunuyor. ABD geçen sene, AB ile Trans- Atlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl giriflimine de h z verdi. Bu iki giriflimin önemi flurada. Birincisi Dünya Ticaret Örgütü nün dünya çap nda uygulamaya çal flt ticaretin serbestlefltirilmesi görüflmelerine bir alternatif ç k - yor. Yani bir anlamda bu görüflmelerin sonuçsuz kalmas na karfl haz rl k yap l yor. Ama daha da önemlisi, bu iki giriflim, birlikte dünya ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor. Bu da sadece ticareti ve yat r mlar de il, üretim standartlar n belirleme konusunda da büyük bir güç elde etmelerini sa l - yor. Türkiye nin Gümrük Birli i sürecinde, Serbest Ticaret Anlaflmalar (STA) d fl nda kald n ve bunun olumsuz etkilerini giderek daha fazla yaflad klar n vurgulayan Hisarc kl o lu, E er ABD ile AB aras ndaki bu giriflimin d fl nda, sadece seyirci olarak kal rsak, çok daha büyük s k nt lar yaflar z. çinde olursak o müzakerelerde taraf z. çinde olmazsak ne kural koydularsa ona göre hareket ederiz. O yüzden TOBB olarak biz, hem AB ve ABD deki muadillerimiz nezdinde bu çal flmalarda yer almaya çal fl yoruz hem de kamuoyuna bu süreçlerin içinde olmam z n önemini anlat yoruz diye konufltu. Konuflmas n n son bölümünde mali sektöre de ça r da bulunan Hisarc kl o lu, Ayn gemide oldu umuzu söylemenin en güzel zaman. Böyle günlerden geçiyoruz. Kriz f rsatç l ve kolayc l - na kaçmadan, sadece iyi gün de il, kötü gün dostu da oldu unuzu göstermenin tam da zaman ifadesini kulland. (AA) Okul servislerine CEZA YA DI ANKARA - Ankara Valili i koordinasyonuyla oluflturulan Okul Servis Araçlar Denetleme Kurulu, ö rencilerin okullar ndan evlerine, evlerinden okullar na güvenli bir flekilde tafl nabilmesi amac yla çal flmalar na devam ediyor. Valilikten yap lan yaz l aç klamaya göre, flubat ay nda 710 okul servisinde genel fenni trafik kontrolleri yapan yetkililer, trafik kurallar na uymayan 466 servis arac - na cezai ifllem, 1 ine de trafikten men cezas uygulad. Toplamda 79 bin 347 lira para cezas kesildi i belirtilen aç klamada, ö rencilerin can ve mal güvenliklerinin her fleyden daha önemli oldu u esas içinde, okul servis araçlar n n gelifl-gidifl saatlerine ve belirlenen güzergahlar na uyulmas yla sürücüler ve araç personelinin genel tutum ve davran fllar n n, e itim ve ö retiminin devam süresince dikkatle ve aral ks z izlenmeye devam edilece i, mevzuata uygun bulunmayan araçlar n trafikten derhal men edilece i kaydedildi.(aa)

18 18 Ankara 6 Mart 2014 Milletvekilleri fiubat ta Meclis te sabahlad Meclis te kamuoyu gündeminde önemli yer tutan yasalar n kabul edildi- i fiubat ay nda milletvekilleri sabah bulan saatlere kadar çal flt. TBMM - TBMM Genel Kurulu ve komisyonlar, geçen ay HSYK n n yap s n de ifltiren, internet düzenlemesini içeren, özel yetkili mahkemelerin kald r lmas ve soruflturma usullerini de- ifltiren, Askerlik Kanunu nda de ifliklik yapan, dershanelerin kapat lmas n öngören kanunlar baflta olmak üzere çok say da kanun tasar ve teklifini ele ald. TBMM Genel Kurulu, fiubat ay nda çal flt 15 günde 170 saat mesai yapt ve bunlar n 12 gününde çal flmalar ertesi güne sarkt. TBMM Genel Kurulu 21 fiubat ta a, 14 fiubat ta e, 26 fiubat ta a, 7 fiubat ta ye kadar çal flmalar n sürdürdü. HSYK n n yap s nda de ifliklik yapan ve görüflmeleri bir sure ask ya al - nan kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu nda 14 fiubat Cuma günü saat te bafllayan görüflmeleri ertesi sabah saat da bitti ve teklif yasalaflt. AK Parti ve CHP milletvekilleri aras nda, CHP li milletvekillerinin konuflma süreleri dolmas na ra men kürsüden ayr lmamas nedeniyle tekmeli, yumruklu kavga ç kt. Çok say da milletvekilinin kar flt kavgada 3 CHP li bir AK Parti li milletvekili hastanelik oldu. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik in serçe parma çatlad, CHP Zongulduk Milletvekili Ali hsan Köktürk burnundan yaraland. Dershanelerin kapat lmas n da içeren kanun tasar s n n görüflülmesinde de AK Parti ve CHP li milletvekilleri kavga etti. Kavgada CHP Kayseri Milletvekili fievki Kulkulo lu ald tekme darbesiyle baca nda kas y rt lmas meydana gelmesi nedeniyle hastaneye ANKARA- CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl efli Nursen Yavafl, CHP Ankara Milletvekilleri zzet Çetin ve Bülent Kuflo lu ile birlikte Beypazar na ba l Güdül, Urufl, Nall han ve Çay rhan ziyaret ederek hemflehrileriyle bir araya geldi. Miting konuflmalar nda Yavafl: Art k bu bölgeyi aya a kald rman n zaman geldi. K s tl bütçeyle Beypazar nda yapt klar m z biliyorsunuz. Büyükflehir Belediyesi nin katrilyonluk büyük bütçesiyle Ankara n n bütün ilçelerini, köylerini kalk nd raca- z. Kendimizi de il, kentimizi zengin edece iz. Yüzy l n f rsat n iyi de erlendirece inize inan yorum dedi. Seçildi i zaman kap s n n herkese aç k oldu unu söyleyen Yavafl, Sorgun Göleti nin birilerine pazarland - n duydum. Söküp geri almak boynumuzun borcu. Hemflehrilerimin mal n kurda kufla yem ettirmem. Art k çalacak bir kap - n z var. Seçildi im zaman kap m her zaman çalabilirsiniz. Nall han dan bafllayarak Beypazar ndan fiereflikoçhisar a kadar, Ankara n n bütün ilçeleri için yüzy l n f rsat do mufltur. Kendisini rahmetle minnetle and - m z Bilal Güngör den sonra Ankara ya hizmet eden önemli bir siyasetçimiz olamad. Ankaral lar hemflehrisine sahip ç kamad. lk defa Ankara ya f rsat do du ve hemflehriniz aday oldu. flsizin varsa gidecek kap n z yok, derdiniz varsa çalacak kap n z yok. Nas l olsa Gökçek in cebinden 5 kurufl para ç km yor. Y rt - lan Hac Bekir in yakas. Bu bölgenin ekme ini yemifl, suyunu içmifl birisi olarak konufluyorum, Uluhan bilmeyen, Taptuk Emre yi bilmeyen bu bölgeye hizmet edemez. Sar yerde suya girmeyen, Çay rhan da yüzmeyi ö renmeyenler bu memleketin k ymetini bilemezler ifadelerini kulland. kald r ld. TBMM Plan Bütçe Komisyonu AFAD ile ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun teklifini 6 fiubat günü saat a, Adalet Komisyonu da özel yetkili mahkemelerin kald r lmas n içeren kanun teklifini 13 fiubat ta e kadar görüflerek kabul etti. Milli E itim Komisyonu dershanelerin kapat lmas n öngören kanun tasar s, çiflleri Komisyonu ise M T Kanunu nda de ifliklik öngören kanun teklifi için geçen hafta sonu mesai yapt. Milletvekilleri yo un mesaiden dolay bitkin ve yorgun düflerken, baz milletvekilleri sabah n erken saatlerinde evlerine gittikten sonra da bir süre uyuyamad klar n ifade ettiler ve uykusuzluktan flikayet ettiler. Meclis te fiubat ay nda internet düzenlemesi ve sosyal politikalarda düzenlemeler içeren torba kanun, bu yasay onaylayan Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün önerileri do rultusunda internetle ilgili yeni düzenlemeleri içeren torba kanun, HSYK n n yap s n de ifltiren kanun, özel yetkili mahkemelerin kald r lmas n ve soruflturma usullerinin de ifltirilmesini içeren kanun, Askerlik Kanunu, dershanelerin kapat lmas n da kapsayan kanun, AFAD n yeniden yap land r lmas na iliflkin kanun ve baz uluslararas anlaflmalar n uygun bulunmas na dair kanunlar kabul edildi. Demokratikleflme paketini de bu sabaha kadar süren mesai sonucu kabul eden TBMM Genel Kurulu, yerel seçim kampanyas nedeniyle seçim sonras na kadar çal flmalar na ara verdi.(aa) Yavafl: Kap m z herkese aç k Ben Bir Tek fieyi Y kaca m; 20 Y ll k Yönetim Anlay fl n Y kaca m Kap yapt hepimiz kap d flar olduk. Nasrettin Hocan n kap s gibi nereden girilir nerden ç k yor bilinmez. Büyükflehir belediyesinin harcad bütün paralar sizden ç k yor. Ben bunu televizyon program nda kap lar n anlams z oldu unu, e er Ankaral isterse kald raca m söyledi imde Melih Gökçek yakacak y kacak demeye bafllad. Ankara da y k lan bir tek fley var o da Armada n n karfl s ndaki çelik kafes. Onu da kendi yapt kendi y kt. Allah kimseye kendi yapt fleyi y kt rtmas n. Ben bir tek fleyi y kaca m. 20 y ld r süren yönetim anlay fl n y kaca m ifadelerini kulland.

19 6 Mart 2014 E itim ''Sana htiyac m Var" kampanyas "Tekerlekten okul" srail tehdidinde 19 ADANA - Suriyelilere yönelik bafllat lan "Sana htiyac m Var" yard m kampanyas kapsam nda Adana'daki stiklal Ortaokulu ö rencileri Suriyeli çocuklar için oyuncak yard m nda bulundu. Baflbakanl k AFAD, Türk K z lay, HAK- fi, Diyanet Vakf, Memur-Sen ve Anadolu Ajans ile nsani Yard m Platformu çat s alt nda toplanan çok say da yard m kuruluflu, vak f, dernek ve meslek örgütünün kat l m yla düzenlenen kampanyaya destek sürüyor. Suriye'de, baflta çocuklar olmak üzere kad n, yafll ve hastalar n hayata tutunabilmeleri için bafllat lan "Sana htiyac m Var" yard m kampanyas kapsam nda Adana'daki stiklal Ortaokulu ö rencileri örnek bir davran fl sergileyerek, Suriyeli çocuklar için oyuncak yard m nda bulundu. Türk K z lay Adana fiube Baflkan Ramazan Sayg l, Suriye'de yaflanan iç savafltan en çok çocuklar n etkilendi ini belirterek, çat flma ma duru Suriyeli çocuklara gönderilmek üzere oyuncaklar toplad klar n ifade etti. Çocuklar n savafltan en çok etkilenen en masum kifliler oldu unu bildiren Sayg l, flunlar kaydetti: "Bilinçli ö rencilerin, bilinçli ö retmenlerin verdikleri destek bizim için çok önemli. Bu yard mla Suriye'deki birçok çocu un gülmesini sa l yorsunuz. Bu iyilik hareketinin devaml olmas n dilerim. Bizden sonra siz bu dünyan n daha yaflan labilir olmas yla ilgili elinizden geleni yapacaks n z. Biz bir gemideyiz ve kaptan m z n ismi bar fl, duraklar m z sevgi. Adana'y kar fl kar fl gezerek, iyilik ve sevgiyi insanlara bulaflt r yoruz. Sizler de umuyorum iyilik tafl yan kalplerinizle iyili i bulaflt racaks n z." stiklal Ortaokulu Müdürü fieref Vergil ise yard m K z lay arac l yla yapmaktan duyduklar sevinci dile getirerek, "Okulumuz ö rencileri ve okul aile birli imiz ve bizler bu kampanyay f rsat bilerek ö rencilerimiz arac l yla oyuncak yard m toplad k. Ö rencilerimiz duyarl davrand lar. Bu örnek davran fllar ndan dolay tüm ö rencilerimiz ve ö retmenlerimize teflekkür ediyorum. Suriyeli o üzgün kalplere sizin hediye etti iniz bu oyuncaklar ulaflacak belki de onlar bir nebzede olsa ac lar n unutacak bu duyarl l n zdan dolay hepinizi kutluyorum" ifadelerini kulland. RAMALLAH - Bat fieria'da "araç tekerle i" de kullan larak, ilkel flartlarda infla edilen kerpiç okul, ruhsats z oldu u gerekçesiyle srail'in y k m tehdidine ra men e itim faaliyetlerine devam ediyor. Filistinlilerin 2009 y l nda, "Elhan El-Ahmar" bölgesinde infla etti i ve duvar ile çevre düzenlenmesinde, kerpiçin yan s ra, teneke ve eski araba lastiklerinin de kullan lmas nedeniyle, çevrede "Tekerlekten okul" olarak bilinen e itim kurumunda 125 ö renci bulunuyor. Oslo Anlaflmas 'yla srail'in yönetimine b rak lan "C bölgesi"nde yer alan okulda, zor flartlar alt nda 1'nci s n ftan 8. s n fa kadar e itim veriliyor. Ö renciler daha sonra 7 kilometre uzakl ktaki Eriha kentindeki okullarda ö renimlerine devam edebiliyor. Ancak srail yönetimi, söz konusu okulu, "ruhsats z" oldu u gerekçesiyle y kmak istiyor. Okul Müdürü Halime Ez-Zehayike, AA muhabirine yapt aç klamada, srail'in daha önceki "inflaat durdurma karar "na ra men, bölge halk n n okulu infla etti ini belirterek, "Dava srail mahkemesinde. Nisan ay nda duruflma yap lmas bekleniyor" dedi. Y k m karar ndan endifle etti ini ifade eden Zehayike, "Herhangi bir y k m karar felaket olur. Ö rencilerin e itim haklar ndan mahrum kalmas na neden olacak. Zaten ilkel yollarla e itim veriyoruz. Okulumuz bilgisayar, kütüphane, laboratuvar gibi birimlerden yoksun" diye konufltu. Sekizinci s n f ö rencisi Ahmed Ebu Dahuk da okullar n n y k lmas ndan korktu unu belirterek, "Bu okul benim e itim hayallerimi gerçeklefltirdi. Y k lmas halinde hayallerim y k lacak" dedi. srail ile Filistin aras nda imzalanan Oslo Anlaflmas 'na göre, Bat fieria'n n idaresi 3'e ayr l yor. "A bölgesi" Filistin yönetiminin, "B bölgesi" her iki taraf n denetiminde bulunurken, C bölgesini ise tamamen srail kontrol ediyor. (AA)

20 20 6 Mart 2014 Kültür Sanat Çanakkale kahraman Mehmet Çavufl belgeselle an lacak KIRfiEH R - ABDULLAH YILDIZ - Çanakkale Savafl nda gösterdi i kahramanl k nedeniyle Cesaret Tepe ye An t Mezar yap lan gazi Mehmet Çavufl için haz rlanan belgesel, zaferin 99. y l nda düzenlenecek etkinliklerde izlenecek. K rflehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Mahmuto lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Kent Konseyi nin de katk s yla Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Bölümü taraf ndan K rflehirli Mehmet Çavufl Destan isimli bir belgesel haz rland n söyledi. Yaklafl k bir y l süren belgesel çal flmas nda, Mehmet Çavufl un do du u K rflehir in Çiçekda ilçesine ba l Safal köyünde ve Çanakkale Savafl n n geçti i yerlerde çekim yap ld n ifade eden Mahmuto lu, Mehmet Çavufl un köyüne gidildi. Radyo Televizyon Bölümü ö rencileri ve yöneticileri, gazinin çocuklar, ailesi ve komflular yla akrabalar yla çekimler yapt. Daha sonra Çanakkale ye gidildi. Mehmet Çavufl un kahramanl k gösterdi i Cesaret Tepe de çekimler yap ld. Çekimlerden sonra K rflehir de belgesel çal flmalar devam etti diye konufltu. - K rflehirli 450 flehit var K rflehir den bafllamak üzere belgeselin tüm Türkiye de izlenmesini amaçlad klar n dile getiren Mahmuto lu, flunlar kaydetti: 18 Mart Çanakkale Zaferi nin 99. y ldönümü için Ahi Evran Üniversitesi ve K rflehir Kent Konseyi program haz rlad. Mehmet Çavufl ve K rflehir in Çanakkale flehitleri bu programda an lacak. Mehmet Çavufl, genifl bir çal flma sayesinde kent halk ile buluflacak. O gün, gün boyu gerek Safal Mehmet Çavufl olsun gerek di er Çanakkale flehitlerimiz olsun, onlar anlat lacak. Mevlit okutulacak. Panel düzenlenecek. Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu ndaki panele Çanakkale 18 Mart Üniversitesi nden arkadafllar m z gelecek. Belgesel de gösterilecek. K rflehirli flehitlerin isimleri, lakaplar, nerede flehit olduklar anlat lacak. Bunlarla ilgili kapsaml bilgiler Çanakkale den temin edildi. Yaklafl k 450 flehit var Çanakkale Savafl nda flehit düflen K rflehirli. - Amaç Mehmet Çavufl u tüm Türkiye ye tan tmak AEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özkan Görgülü de Ahi Evran Üniversitesi ile K rflehir Kent Konseyi ortak bir projeye imza atarak, K rflehir in tan nmayan kahraman Mülaz m Mehmet Çavufl u genç nesile tan tacaklar n söyledi y l nda LAN ANKARA 8. CRA MÜDÜRLÜ Ü DOSYA NO : 2013/19458 E. ALACAKLI : HAL M YILDIRIM, TC Nolu, VEK L : Av. GÖKHAN ZEK HAT PO LU Fevzi Çakmak 1. Sk.Petek Apt.7/7 K z lay Çankaya / ANKARA BORÇLU : LHAN KÜÇÜKYURT, TC Nolu, Ahmet-Miyaseo lu, 20/01/1959 D.Tarihli BORÇ M KTARI : ,90 TL. BORCUN NEV : 15/01/2012 tarih ,00 TL tutarl kambiyo seneti Yukar da yaz l borçlunun adresi meçhul kald ndan, iflbu ödeme emrinin tebli tarihinden itibaren 10 gün içinde borcunuzu ödemeniz. Takibin dayana senet kambiyo senedi niteli ine haiz de ilse 5 gün içinde flikayet etmeniz, takip dayana senet alt ndaki imza size ait de ilse yine 5 gün içinde, ayr ca ve aç kça bir dilekçe ile icra Dairesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi alt ndaki imzan n sizden sad r say laca, imzan z haks z yere inkar ederseniz 100 liradan 5000 liraya kadar para cezas yla mahkum edilece iniz, borçlu olmad n z veya itfa veya ihmal edildi i veya alaca n zaman afl m na u rad hakk nda itiraz n z varsa bunu sebepleri ile birlikte 5 gün içinte Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirmek Merciiden itiraz n z n kabulüne dair bir karar getirmedi iniz takdirde cebri icraya devam olunaca, itiraz edilmedi i ve borç ödendi i takdirde 10 gün içinde 74. Madde gere ince.mal beyan nda bulunmazsan z hapisle tazyik olunaca n z, hiç mal beyan nda bulunmaz veya hakikata ayk r beyanda bulunursan z hapisle cezaland nlaca n z ihtar na havi kanuni 5 güne tebli at kanunun hükumleri dairesinde 15 gün ilavesiyle 20 gün olmak üzere iflbu ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebli olunur. (Bas n -2873) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar çal flmalar na bafllanan K rflehirli Mehmet Çavufl Destan isimli belgeselin çekimlerinin tamamland n anlatan Görgülü, flu bilgileri verdi: Belgesel, Çanakkale Zaferinin 99. Y ldönümü kutlamalar çerçevesinde, 18 Mart 2014 tarihinde izleyicisiyle buluflacak. (AA) stanbul Film Festivali 5 Nisan da bafll yor STANBUL - stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) taraf ndan 5-20 Nisan da onuncu kez Akbank sponsorlu unda gerçeklefltirilecek stanbul Film Festivali heyecan bafll yor. KSV den yap lan aç klamaya göre, 33. stanbul Film Festivali nin en sevilen bölümlerinden Akbank Galalar nda bu y l da genifl kitleye hitap eden y ld zlar usta yönetmenlerle buluflturan, merakla beklenen 9 filmin Türkiye deki ilk gösterimleri yap lacak. Festivalde sinemaseverler, Büyük Budapeflte Oteli, Chinese Puzzle, Kitap H rs z, Venus in Fur, D fliflleri, Tutsak, Enemy, Philomena ve The Invisible Woman filmleriyle buluflacak. Wes Anderson n Berlin Film Festivali nin aç l fl n yapan ve Jüri Büyük Ödülü nü kazanan son filmi Büyük Budapeflte Oteli, Akbank Galalar n n merakla beklenen filmlerinden. Türkiye prömiyerini festivalde yapacak film, 1920 lerde Avrupa da büyük bir otelde y llard r görev yapan, ad efsaneleflmifl Gustave H. ile yak n arkadafl, lobi görevlisi Zero Moustafa n n maceralar n anlat yor. Filmin bol y ld zl oyuncu kadrosunda Ralph Fiennes n yan s ra F. Murray Abraham, Edward Norton, Mathieu Amalric, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Willem Dafoe, LÈa Seydoux, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Jude Law, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Tom Wilkinson, Bill Murray ve Owen Wilson gibi isimler yer al yor. Festivalde, Ralph Fiennes, Büyük Budapeflte Oteli nin baflrolünün yan s ra The Invisible Woman filminde hem yönetmen hem de oyuncu olarak sinemaseverlerin karfl s na ç k yor. Yazar Charles Dickens n metresi Nelly yle iliflkisini ele alan film, Abi Mogan taraf ndan senaryoya uyarland. Ralph Fiennes in canland rd Charles Dickens n unutulmaz aflk Nelly Ternan n, Felicity Jones canland r yor. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU 2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Kasım ayında

Detaylı