GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili i koordinasyonuyla oluflturulan Okul Servis Araçlar Denetleme Kurulu, flubat ay nda 710 okul servisinde genel fenni trafik kontrolleri yaparak trafik kurallar na uymayan 466 servis arac na cezai ifllem, 1'ine de trafikten men cezas uygulad. Araçlara toplamda 79 bin 347 lira para cezas kesildi. Hisarc kl o lu ndan, mali sektöre ça r : Kriz f rsatç l HABER 18 DE HABER 18 DE Vekiller fiubat ta Meclis te sabahlad Yavafl: Kap m z herkese aç k ÇANAKKALE DESTANI MAMAK TA CANLANIYOR Haberi 15 de Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, mali sektöre ça r da bulunarak, "Ayn gemide oldu- umuzu söylemenin en güzel zaman. Böyle günlerden geçiyoruz. Kriz f rsatç l ve kolayc l na kaçmadan, sadece iyi gün de il, kötü gün dostu da oldu- unuzu göstermenin tam da zaman " dedi. YAPMAYIN MHP DEN S NCAN Ç N 17 ALTIN PROJE Haberi 16 da BOL L K D TE DÖNEM SONA ERD Daha fazla üretim, yat r m, istihdam ve ihracat hedeflediklerini ancak küresel sistemde k sa ve uzun vadede ortaya ç kmaya bafllayan iki önemli de iflime karfl da haz rl kl olunmas gerekti ini belirten Hisarc kl o lu, "K sa vadede bizi yeni bir küresel iktisadi ortam bekliyor. Son 5 y ld r süren bol likidite dönemi sona erdi. Eskisi gibi, rahat ve ucuz borçlanma imkanlar azal yor. Hem flirketlerimiz, hem de vatandafllar m z art k daha tedbirli ve temkinli hareket etmek zorunda. Kamu idaresi ve özel sektör olarak, bu yeni ortama nas l uyum sa layaca m za ve büyüme-istihdamrefah art fl dengesini nas l koruyaca m za odaklanmak zorunday z. fleklinde konufltu. YEN MAHALLE DE UMUT EV PROJES ENGELL LER N UMUDU OLACAK Haberi 15 de HABER 17 DE

2 2 SineMagazin ANKARA - fienay ÜNAL - Kanadal flark c Justin Bieber'in hayranlar, uyuflturucu madde etkisinde araç kullan rken gözalt na al nan flark c yla ilgili haberi "Atarl ergen tutukland " alt yaz s yla yay nlayan ATV haber bültenini "kiflilik haklar n ihlal ve iftirahakaret" gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) flikayet etti. AA muhabirinin RTÜK'ten ald bilgiye göre, ocak ay nda ATV Ana haber bülteninde Bieber için "Atarl ergen" ifadesinin kullan lmas hayranlar n n yo un tepkisine neden oldu. Haber bültenleri ile ilgili RTÜK letiflim Merkezi, ça r merkezi ve elektronik posta yoluyla gelen bildirimler ocakta, bir önceki aya göre 18 kat artarak 6 bin 579'a yükseldi. Bu bildirimlerin yüzde 96's nda (6 bin 232), 25 Ocak'ta ATV Ana Haber Bülteninde Kanadal flark c Justin Bieber'a iliflkin haberin "Atarl Ergen" bafll yla verilmesi flikayet edildi. Genç flark c n n hayranlar söz konusu haberin yay nlanmas n n ard ndan da sosyal medyada açt klar Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek "#TürkBelieberlarATVyiK n yor" hashtagi ile de tepkilerini dile getirmifllerdi. -Ana haber bültenleri ilk s rada RTÜK letiflim Merkezine, ça r merkezi ve elektronik posta yoluyla aral k ay nda 5 bin 393 bildirim yap l rken, ocakta bu rakam yüzde 6 Mart 2014 Justin Bieber hayranlar RTÜK'e flikayet ya d rd sinema rehberi zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. 169 oran nda art fl göstererek 14 bin 485'e yükseldi. Aral kta en fazla bildirim alan dramatik diziler ocak ay nda ikinci s raya gerilerken ilk s ray ana haber bültenleri ald. kinci s raya gerileyen dramatik diziler yine de bir önceki aya göre yüzde 83'lük art fl göstererek 3 bin 7 bildirim al rken onu, bin 302 bildirimle direnç yar flmalar ve bin 176 bildirimle reklam kuflaklar izledi. Bildirimlerin yüzde 30'unda yay nlanan program n kiflilik haklar n ihlal etti i, iftira ve hakaret içerdi i belirtilirken, yüzde 12,7'sinde program n genel ahlaka ve ailenin korunmas ilkesine ayk r oldu u, yüzde 8,5'inde program n yay ndan kald r lmas gerekti i, yüzde 8,2'sinde reklam n niteli inin uygun olmad belirtildi. -"Evrim teorisi" rahats z etti Reklamlar kategorisinde en fazla bildirim yüzde 14 ile evrim teorisi temas n kulllanan enerji içece i reklam na geldi. En fazla ikinci bildirim ise yüzde 11 ile do um temal skecin toplumun ahlaki yap s na uygun olmamas gerekçesiyle bir kredi kart reklam na yap ld. (AA)

3 6 Mart 2014 Yaflam H CR 8 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 24 fiubat 1429 ANKARA - BARIfi KILIÇ - Dikmen deki Emniyet Genel Müdürlü ü binalar na 20 Eylül 2014 gecesi düzenlenen sald r soruflturmas kapsam nda Serdar Polat hakk nda haz rlanan iddianame Ankara 13. A r Ceza Mahkemesince kabul edildi. TMK n n 10. maddesiyle görevli Cumhuriyet Savc s Kemal Çetin in haz rlad iddianamede, san k Polat n üyesi olmakla suçland DHKP/C terör örgütünün, özellikle 2012 den itibaren emniyet mensuplar na silahl suikast türü eylemlerinde önceki y llara göre büyük art fl oldu u, geçen y l da daha çok AK Parti ve hükümet binalar na yönelik tahrip gücü yüksek silahlarla sald r düzenledi i ifade edildi. Ankara Çankaya Selimiye Caddesi ndeki Emniyet Genel Müdürlü ü ek hizmet binas ile Dikmen Caddesi ndeki bulunan Ankara Polis Moral E itim Merkezi Müdürlü üne 20 Eylül 2013, saat te roketli sald r eylemi düzenlendi i hat rlat lan iddianamede, sald r lar sonucunda hayat n kaybeden veya yaralanan olmad belirtildi. Emniyet güçlerinin çal flmalar sonucunda MOBESE kameralar ndan iki kifliyi tespit etti i aktar lan iddianamede, genifl bir alanda arama yapan özel harekat unsurlar n n, Konya Yolu ndan yukar hareket ederken, Mevlana Bulvar ile 826. Sokak aras ndaki çal l k arazide silahl 2 kifliyle karfl laflt klar aktar ld. Özel harekat unsurlar n n bu kiflilere silahlar n atarak, teslim olmalar için yüksek sesle uyar da bulunduklar, ancak zanl lar n silahla atefl ettikleri ifade edilen iddianamede, Bunun üzerine, kanunlar n vermifl oldu u yetkiyi kullanarak, Özel Harekat fiube Müdürlü ü görevlilerince 21 Eylül 2013 günü saat s ralar nda atefl eden kiflilere karfl l k verildi i, meydana gelen çat flma sonras nda flah slar n saat s ralar nda etkisiz hale getirildikleri anlafl lm flt r ifadesi kullan ld. fiüphelilerin, üzerlerindeki el bombalar, silah ve patlay c maddelerin ar nd r ld ktan, muhtemel tuzak bomba ve patlama tehlikesi bertaraf edildikten sonra çat flma ihtimaline karfl haz r bekletilen ambulans n ça r ld anlat lan iddianamede, sa l k ekiplerinin ilk müdahalenin ard ndan zanl lardan birinin öldü ünü, di erinin ise yaral oldu unu belirttikleri, yaral n n ambulansla hastaneye sevk edildi i kaydedildi. ddianamede, ölü olarak ele geçirilen kiflinin Muharrem Karatafl, yaral n n ise Serdar Polat oldu unun belirlendi i aktar ld ve bu kiflilerin yan nda bulunan silah ve di er malzemeler s raland. Karatafl ve Polat ta, sahte kimlik ele geçirildi i bildirilen iddianamede, yap lan araflt rmalarda Karatafl n, 19 Mart 2013 te AK Parti Genel Merkezi ne yönelik LAW silahl sald r eylemini gerçeklefltirdi i ve hakk nda K rm z Bülten ç kar ld belirtildi. Eylem öncesinde Tekirda dayd lar ddianamede, zanl lardan elde edilen bir ilac n barkod numaras üzerinden yap lan araflt rma sonucunda, Karatafl n, ilac 18 Eylül 2013 te Tekirda da bir eczaneden ald n n belirlendi i bildirildi. Tekirda Emniyet Müdürlü ünün, bunun üzerine Polat ve Karatafl n 18 Eylül de Tekirda da oldu unu, gömlek, ayakkab, ilaç ve roketatar n msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Emniyete roketli sald r yapan Serdar Polat için müebbet isteniyor tafl nd saz k l f n ald n iflyeri kamera görüntülerinden belirledi i anlat lan iddianamede, flehir merkezindeki kamera görüntülerinde de Polat ve Karatafl n omuzlar nda çanta ve saz k l f yla görüldükleri kaydedildi. Polat ve Karatafl n akflam saatlerinde otobüsle Çanakkale ye, 19 Eylül 2013 saat da Zonguldak a, ayn gün ö len saatlerinde de yine otobüsle Karabük e gitti inin kamera görüntülerinden tespit edildi i kaydedilen iddianamede, Polat ve Karatafl n buradan Ankara ya gelifllerine iliflkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. ddianamede stanbul Emniyet Müdürlü ünce bu iki kifli hakk nda gönderilen belgeler, baz flüpheli ve gizli tan k ifadeleri ile eylemlerle ilgili terör örgütünün aç klamalar özetlendikten sonra, Olaylar akabinde roketatarl sald r ve polisle çat flma eylemleri DHKP/C terör örgütünün silahl kanad DHKC taraf ndan üstlenilerek, gerek Muharrem Karatafl gerekse Serdar Polat mermilerinin sonuna kadar polisle çat flan DHKC savaflç s olarak aç klan p, yapt klar eylemler ve isimleri terör örgütü taraf ndan sahiplenilmifltir ifadesine yer verildi. A rlaflt r lm fl müebbet hapis talebi fiüphelilerin üzerleri ve çantalar ndan çok say da silah, mühim- Diyarbak r da 3 bin 636 hükümlü kamu yarar na çal flacak D YARBAKIR - Diyarbak r Valili i ile Cumhuriyet Baflsavc l aras nda denetimli serbestlik uygulamas kapsam nda Kamu Yarar na Çal flt rma flbirli i Protokolü imzaland. Valilikte düzenlenen törende, Vali Mustafa Cahit K raç ve Cumhuriyet Baflsavc s Ramazan Solmaz aras nda imzalanan protokole göre mahkemelerce haklar nda kamu yarar na çal flma cezas verilen yükümlüler valilik ve valili e ba l kamu kurumlar nda çal flarak, cezas n tamamlayacak. Törende konuflan Vali K raç, denetimli serbestlikle geçmifl y llarda oldu u gibi bu y l da hükümlülerin cezalar n kamu yarar na çal flarak çektiklerini söyledi. Bu y l 2 bin 120 erkek ve 480 kad n olmak üzere 2 bin 600 hükümlünün valilik bünyesindeki kurumlarda gönül r zalar al narak çal flt r laca n belirten K raç, Baflsavc l klarda ve Baflsavc l n uygun gördü ü hizmet ünitelerinde bin 36 kifli dahil 3 bin 636 hükümlünün denetimli serbestlik hizmeti kanunu çerçevesinde kurulufllarda çal flmalar n sa layacak bir protokolü say n Baflsavc m zla imzalayaca z dedi. Buradaki as l amac n hükümlülerin cezaevinden ç kt ktan sonra becerilerini gelifltirmifl bir flekilde d flar da daha rahat ifl bulmalar n sa lamak oldu unu ifade eden K raç, flöyle konufltu: Bu uygulamay hizmet içi e itim fleklinde de düflünmek gerekir. Ayn zamanda cezalar n çekmifl olacaklar. Özellikle yeni bir uygulamayla hükümlüler hem kamu kurumlar nda çal flacak, hem de sivil toplum örgütlerine de hizmet aktar m sa lanacak. - Hükümlüler, 2013 y l nda 108 bin 450 saat çal flt Diyarbak r Cumhuriyet Baflsavc s Solmaz, hükümlülerin cezaevinde yatmaktansa evlerinde aileleriyle cezalar n çektiklerini belirtti. Hükümlülerin 4 saat çal flmalar halinde bir günlük cezalar n çekmifl say lacaklar n ifade eden Solmaz, Asl nda 8 saat çal flarak da 2 güne karfl l k gelen cezalar n çekmifl olabiliyorlar. Ancak yasada belirlenen 4 saatin bir günlük cezaya eflde er olmas d r. Bunlar 4 branflta çal fl yorlar. Temizlik, genel idari hizmetler, bak m onar m ve çevre düzenlemesi olarak faaliyetlerini sürdürecekler dedi. (AA)

4 4 Marmaris Liman kruvaziyer rekoru k rd MU LA - LEVENT K fi - Marmaris Liman n n geçen y l 100 kruvaziyer gemi baraj n aflarak 222 bin yolcu say s yla rekor k rd bildirildi. Türkiye nin en gözde kruvaziyer limanlar ndan birisi olan Marmaris Liman, 2013 y l sezonunu rekorla kapatt. Her geçen sezon gemi ve yolcu say s n art ran liman n, ülke ve bölge ekonomisine önemli oranda katk sa lad belirtildi. Marmaris Liman flletmeleri Afi Genel Müdürü fiükrü Tugay, AA muhabirine yapt aç klamada, genifl kitlelere hitap etmeye bafllayan kruvaziyer turizminin, çok h zl geliflen bir sektör oldu unu ve Türkiye nin de son y llarda bu sektörden önemli pay ald n söyledi y l nda özellefltirilen Marmaris Liman n n, bir elin parmaklar kadar olan gemi say s n her geçen y l art rd na iflaret eden Tugay, 2013 te Marmaris Liman, 100 gemi baraj n aflarak rekor k rd de 88 olan ziyaret eden yolcu gemisi say s, 2013 te 112 ye yükseldi. Ayn zamanda yolcu rekorunu da k rd k. 152 bini kruvaziyer, 70 bini ise feribotlarla olmak üzere toplam 222 bin yolcuya hizmet verdik dedi. Marmaris Liman n n, bir turizm firmas n n gemisi taraf ndan son y llarda ana liman olarak kullan lmaya baflland n ifade eden Tugay, bu gemiyle, geçen sezon 30 bin turistin geldi ini, bir o kadar n n da ilçeden bafllayan turlara kat ld n kaydetti. Tugay, dünya genelinde kruvaziyer sektörünün sürekli büyüme içinde oldu una dikkati çekerek, say lar artan dev gemilerin daha önce ziyaret etmedikleri yerlere gitmeye bafllad n vurgulad. Gemiler büyüdükçe ve say lar artt kça daha fazla yolcu bulabilmek için firmalar n yeni pazarlara yöneldi ini anlatan Tugay, flöyle konufltu: Daha önce gemi seyahatine ç kmayan, bunu bir hayal olarak gören insanlar art k çok rahat bir flekilde Avrupa n n herhangi bir liman ndan binip ülkemize gelebiliyor. (AA) Turizm STANBUL - LALE B LD R C - stanbul un büyük yerleflim yerlerinden Okmeydan, Beyo lu Belediyesi taraf ndan hayata geçirilmesi planlanan projeyle ticaret merkezleri, yeflil alanlar, otoparklar, seyir teras, Fransa daki fianzelize Caddesi ne benzer kafeleri ve al flverifl merkezlerini bar nd racak caddeleriyle cazibe merkezi olmaya haz rlan yor. Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Fatih Sultan Mehmet in bölgede okçuluk müsabakalar için kurdurdu u ok meydan ve Okçuluk Tekkesi nedeniyle bu ad verilen Okmeydan n n yeni projesi hakk nda AA muhabirine bilgi verdi. Okmeydan n n tarihi öneme sahip bir bölge oldu una dikkati çeken Demircan, planlar haz r olan Okmeydan Projesi nin, yerel seçimlerden sonra vatandafl n da onay yla gerçe e dönüflece ini söyledi. Demircan, öncelikle Okmeydan n n 50 y ld r kangren olmufl imar sorununu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n deste iyle çözdüklerini aktararak, Okmeydan ndaki 5 bin 600 binan n ve 25 bine yak n ba ms z bölümün sahiplerine imarl tapu ve arsalar n verdiklerini anlatt. Okmeydan nda çözülen imar ve tapu sorunun ard ndan kentsel dönüflümü ve bölge için haz rlad klar plan halk n onay yla bafllatacaklar n dile getiren Demircan, Okmeydan ndaki imar sorununda çözüm noktas nda, vatandafl birinci olarak arsa ve tapusunu, ikinci olarak imarl bir yer alm fl oldu. Okmeydan nda tüm vatandafllar, kendini ma dur etmeyecek imar hakk na sahip oldu diye konufltu. Demircan, bölgede kentsel dönüflümü de halk n onay yla gerçeklefltireceklerini ifade ederek, bölgede yapt klar ankette vatandafllar n kentsel dönüflüme evet dedi ini söyledi. - Okmeydan nda kaybeden yok kazanan çok Demircan, kentsel dönüflüm kapsam nda Okmeydan nda daireye daire, dükkana dükkan vereceklerini belirterek, Kentsel dönüflümde Okmeydan nda hiç kimse ma dur olmad, olmayacak. Mülkü olan da gitmedi, gitmeyecek. Dönüflümde kirac lar TOK den daire almak suretiyle onlar n da gelecekleri garanti alt na al nacak ifadelerini kulland. Vatandafllar n depreme dayan kl binalar n yan s ra yeflil alan ve otoparklar n oldu u yeni bir yaflam alan istedi ini dile getiren Demircan, Okmeydan nda yeni yaflam alan oluflturulmas n n ve bölgenin gözde mekanlar aras na girmesinin amaçland n söyledi. Ahmet Misbah Demircan, konuflmas n flöyle sürdürdü: Okmeydan plan m z; herkese tapu ve imar hakk n verirken finalde konutlarla beraber otoparklar n oldu u, 6 okul, bir üniversite, yeflil alanlar, caddeler, ticaret merkezleri olan, Okçular Tekkesi gibi tarihi mekanlar bar nd ran, ayn zamanda seyir teras gibi ticaret ve turizm sektörünü ön plana ç karabilece imiz bir projeyi kaps yor. Seyir teras yla bölgeye turistlerin daha fazla gelmesi sa lanabilecek. Böylece turizm geliri de artacak. Yeni Okmeydan nda, Haliç-Mecidiyeköy aras nda Türkiye nin en yeni flehir hayat n kurmay planl yoruz. Buras müstakil 6 Mart 2014 Okmeydan, fianzelize gibi cazibe merkezi olacak bir mekan ve gençlerin gelece ini gördü ü bir yaflam alan olacak. Bir flehir hayat n n içinde yaflayan gencin rotas n belirlemifl ve bölgede istihdam sa lanabilecek bir flehir kurgusunu planlam fl olduk. Sadece insanlar n tapu ve imar hakk sorunlar çözüp depreme dayan kl yap lanma yapmak gözüyle de il, hayat n bütününü kuflatan, gelecek kurgusu yapan ileri bir planlama koymufl olduk. - Ticaretin sanayiye de il, hizmet sektörüne dayal olmas n amaçl yoruz Okmeydan n n ekonomik kayna n, turizm ve hizmet sektörü olarak kurgulad klar n anlatan Demircan, flöyle devam etti: Bu yeni planlamada hedefimiz ticaret olacak. Ticaretin sanayiye de il, hizmet sektörüne dayal olmas n amaçl yoruz. Bölgemiz tarihi ve turistik bir bölge. Böyle bir mekan da ticaretsiz olmaz. Yeni Okmeydan n seyir teras, turistik merkezlerin yan s ra ticaret ve ifl merkezlerinin oldu u, al flverifl ve yemek yemek için gözde mekanlar n yer ald bir yer olarak kurgulad k. Okmeydan için, Taksim de stiklal Caddesi ne alternatif bir cadde, dünya örneklerinden Fransa n n fianzelize si ile yar flabilecek yeni caddelerin oldu u, özel bir destinasyon yaratmak amac yla planlar m z yapt k. (AA)

5 6 Mart 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Futbolda gol atmakla görevli oyuncu. 2. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. Tafl tlarda direksiyon ile tekerlek aras ndaki ba lant y sa layan demir çubuk. 3. lçe. Bir pamuk türü. 4. Gürbüz kundak çocu u. 5. Bütün, tüm. lkel deniz tafl t. Kiloamperin simgesi. 6. Galatasaray kulübünün kurucusu ve bir numaral üyesi. 7.Dad. Harman döküntüsü. 8. Kal c l k, ölmezlik. Bir renk. 9. Arapçada su. Al flkanl k. 10. Yard m istendi ini anlatan ünlem. Türk resim sanat nda önemli bir grubun ad olarak benimsedi i harf. sim. 11. Askerin su kab. 12. Genellik. 13. Lityumun simgesi. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. Bakla ezmesi. 14. Asya da bir rmak. Ak tma. 15. Anane. Uzakl k anlat r. 16. Bilgin. Kimileri u ur sayar. 17. Emanet olarak. 18. Evrensel al c kan grubu. Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses. Japonya n n para birimi. 19. Eskiden on para de erindeki demir sikke. Voltamperin simgesi. 20. stikbal, gelecek. Büyükler, ileri gelenler. Yukar dan afla ya: 1.Kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. Kaynar suda hafllan p üzerine ya gezdirilen m s r unu yeme i. Gözleri görmeyen. 2. Fakat, lakin. ABD de bir eyalet. Sonsuza de in, sürgit. 3. Eskiden kara ordusuna verilen ad. skambilde koz. Bilim. Boru sesi. 4. Havaya f rlat lan bir plakan n vurulmas ilkesine dayanan at c l k dal. Divan edebiyat nda içkiyi ve içkili toplant lar övmek amac yla yaz lm fl bir fliir türü. Belirti, iz, ipucu. 5. Radyumun simgesi. Baston. Binek hayvan. Yap lmas al flkanl k haline gelmifl ifl. nleme, inilti. 6. Kamufle etme. Ölüm cezas. Y ll k. 7. Nitelikli, kaliteli. Hastal ktan kurtulma, iyileflme. Eski M s r da insano lunun hayati dayana olan üretici güç. 8. Ekin biçme arac. fiaflma anlatan ünlem. Kar, efl, zevce. Romanya n n para birimi. 9. Oyuncunun yapt. Ayakkab çekece i. Bir do rulama ya da onaylama sözü. Tür, çeflit. 10. Alacak, borç. Veri, done, muta. Favori. Taneli bir meyve. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi 6 Mart 2014 Çal flan kad n say s ndaki art fl erkeklere göre daha h zl Hanehalk flgücü Anketi sonuçlar na göre; Türkiye genelinde iflveren olarak çal flan kad nlar n oran bir önceki y la göre 0,5 puan art fl ile yüzde 7,5, erkeklerin oran ise 0,5 puan azal fl göstererek yüzde 92,5 oldu. ANKARA - Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) yapt hesaplamalarda yafl gruplar na göre iflveren olarak çal flanlar n sektörel da- l m incelendi inde, tar m sektöründe en yüksek pay yüzde 19,9 ile 65 ve daha fazla yafl grubunda, tar m d fl sektörlerde ise yüzde 18,7 ile yafl grubunda gerçekleflti i bildirildi. E itim durumuna göre, tar m sektöründe iflveren olarak çal flanlar n yüzde 60,2 sini ilkokul, yüzde 11,7 sini ilkö retim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlar olufltururken, tar m d fl sektörde ise ilkokul mezunlar n n oran yüzde 34,9, ilkö retim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlar n n oran yüzde 15,6 oldu. Ayr ca, tar m d fl sektörde istihdam edilenlerin yüzde 14,4 ünü genel lise, yüzde 22,8 ini ise yüksekokul veya fakülte mezunlar oluflturdu. Önceki y l ile karfl laflt r ld nda tar m sektöründe ilkokul mezunlar n n pay 0,9 puan, ilkö retim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlar n n pay 1 puan artarken, tar m d fl sektörde ilkokul mezunlar n n pay 0,7 puan, genel lise mezunlar n n pay ise 0,9 puan azald.türkiye genelinde iflveren olarak çal flan kad nlar n oran bir önceki y la göre 0,5 puan art fl ile yüzde 7,5, erkeklerin oran ise 0,5 puan azal fl göstererek yüzde 92,5 oldu. fl kay tlar ndaki iflveren giriflimlerden 2012 y l nda do anlar n yüzde 86,8 i ferdi mülkiyet iken, yüzde 8 i limited flirketlerden olufltu. Sektör ayr nt s nda en yüksek do um oran 2012 y l nda yüzde 34,2 ile Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara tafl tlar n n ve motosikletlerin onar m sektöründe gerçekleflti. fl kay tlar ndaki iflveren giriflimlerden 2010 y l nda ölenlerin yüzde 55,6 s ferdi mülkiyet, yüzde 35,1 i limited flirketlerdi. En yüksek ölüm oran 2010 y - l nda Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara tafl tlar n n ve motosikletlerin onar m sektöründe yüzde 38,5 ile gerçekleflti. (CHA) Putin in geri ad m Rus borsas n f rlatt, dolar n atefli düfltü MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in sürpriz bir emirle 150 bin askerin kat l m ile bafllatt tatbikat sonland rd n aç klamas, Rusya borsas na olumlu yans d. Dün yüzde 10 civar nda kay p yaflayan borsa yüzde 4 civar nda yükseldi. Ruble karfl - s nda tarihi rekorlardan birini k ran dolar n atefli ise düfltü. Dolar bazl RTS endeksi yüzde 4,01 art flla 1159 puana yükseldi. Ruble bazl MICEX endeksi ise yüzde 3,59 art flla 1335 puana ç kt. Gazprom yüzde 2,3 artarken, Sberbank yüzde 1,52 ve Lukoil yüzde 1,66 yükseldi. Dolar 9,5 kapek kay pla 36,4 rubleye gerilerken, Euro 17 kapek düflüflle 50 rubleye geriledi. Yüzde 55 dolar ve yüzde 45 Euro dan oluflan döviz sepeti ise kapek gerileyerek 42,53 rubleye düfltü. Rusya Merkez Bankas 1,5 puan faiz oranlar n art rarak dolar n gerilemesine katk sa lad.(cha) Türk do altafl sektörü Çin seferberli ine ç k yor ZM R - Türkiye nin do altafl ihracat nda lider pazar konumundaki Çin e daha fazla ihracat için kollar s vayan Ege Maden hracatç lar Birli i, 6-9 Mart 2014 aras nda düzenlenen Xiamen Do altafl ve Teknolojileri Fuar na 67 firmayla ç karma yapacak. Bu ülkeye 2013 y l nda 982 milyon dolarl k ihracat yapan Türk do altafl sektörü, 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türkiye milli kat l m organizasyonu Ege hracatç Birlikleri taraf ndan yap - lan Xiamen Do altafl ve Teknolojileri Fuar nda, bunun d fl nda 60 civar nda Türk do altafl firmas da ferdi kat l mc statüsünde Türk do altafl n sergileyecek, ihracat n artt rmak için çaba gösterecek. Küresel krize ra men yat r mlar durdurmayan ender ülkelerden olan Çin'e do altafl satmak isteyen Türk ihracatç lar, dünyan n en büyük do altafl fuarlar aras ndaki Xiamen'de 2 bin 303 metrekarelik Türkiye stand nda yerlerini alacak. Türkiye den Çin'e yap lan ihracat n yar dan fazlas n n do altafl ve maden oldu unu belirten Ege Maden hracatç lar Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Arslan Erdinç, ihracat hedeflerini yakalamak için bu ülkeye daha fazla do altafl satacaklar n söyledi. Erdinç, Çin, do u yakas n kalk nd rd. fiimdi iç bölgelerde inflaat yat r mlar na bafllad. Bu hamleyi f rsat olarak görüyoruz. Bu nedenle bu y l Çin'deki dünyan n en büyük do altafl fuar na çok daha güçlü flekilde kat laca- z. dedi. Çin'in dünyan n en büyük do altafl al c s oldu una dikkat çekerek, Çin'e yap lan ihracat n yüzde 67'si mermer ve maden. Gelen paran n tamam Türkiye'de kal yor. Çin flu an bizden çok yüksek miktarda do altafl al - yor. Bunun tamam na yak n n iç tüketimde kullan yor. Çin'e daha fazla ihracat yapaca z. Bunun yolu da Xiamen Fuar 'nda kuraca m z ba lant lardan geçiyor. fleklinde konufltu. (CHA)

7 6 Mart 2014 Ekonomi TZOB: Tah llardaki üretim art fl bitkisel üretim de erine yans d Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, fiyat de iflimlerinin yan s ra özellikle tah llar, ya l tohumlar, tütün, flekerpancar, tekstilde kullan lan ham bitkilerin üretim de erinde yaflanan art fl nedeniyle bitkisel üretim de erinin 2013 y l nda, 2012 y l na göre yüzde 5,4 artarak 87 milyar 899 milyon liradan 92 milyar 653 milyon liraya ç kt n bildirdi. ANKARA - fiemsi Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, tah llar ve di er bitkisel ürünlerde üretim de erinin yüzde 18,1 art flla 39 milyar 161 milyon liraya, sebzelerde üretim de eri yüzde 0,3 art flla 25 milyar 603 milyon liraya ç - karken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim de erinin yüzde 4,5 düflüflle 27 milyar 890 milyon liraya indi ini belirtti. Bayraktar, 2013 de tah llarda üretim de eri 4 milyar 564 milyon lira, flekerpancar nda 535, ya l tohumlarda 531, tütünde 211, tekstilde kullan lan ham bitkiler 183 milyon lira artt. Sebzelerde üretim art fl 80 milyon lirada kal rken, meyvelerde 1 milyar 327 milyon lira geriledi. dedi y l nda kilogram bafl na durum bu day fiyat n n yüzde 9,7 art flla 61 kurufltan 67 kurufla, di er bu day fiyat n n ise yüzde 10,9 art flla 60 kurufltan 66 kurufla yükseldi ini belirten Bayraktar, Türkiye statistik Kurumu verilerine göre, kilogram bafl na m s r fiyat n n yüzde 5,7 art flla 58 kurufltan 61 kurufla, çeltik fiyat n n yüzde 11,8 art flla 96 kurufltan 1 lira 8 kurufla, di er arpa çeflidi fiyat n n yüzde 8,6 art flla 56 kurufltan 60 kurufla, biral k arpa çeflidinin yüzde 9,1 art flla 55 kurufltan 60 kurufla, ya l k ayçiçe i fiyat n n ise yüzde 3,4 art flla 1 lira 34 kurufltan 1 lira 39 kurufla yükseldi ini vurgulad. Patatesin kilogram fiyat n n yüzde 19,7 düflüflle 47 kurufltan 56 kurufla ç kt n bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: Nohut fiyat yüzde 8,3 düflerek 2 lira 68 kurufltan 2 lira 46 kurufla inerken, kuru fasulye fiyat yüzde 12,8 art flla 2 lira 91 kurufltan 3 lira 28 kurufla ç kt. Kütlü pamuk fiyat yüzde 10,2 art flla 1 lira 23 kurufltan 1 lira 35 kurufla ç karken, lif pamuk fiyat yüzde 6,2 azalmayla 2 lira 97 kurufltan 2 lira 79 kurufla indi. Kuru so an fiyat yüzde 7,6 art flla 47 kurufltan 53 kurufla, kavun fiyat yüzde 6,1 art flla 66 kurufltan 70 kurufla, karpuz fiyat yüzde 8,3 art flla 39 kurufltan 43 kurufla, sofral k domates fiyat yüzde 3,3 art flla 1 lira 11 kurufltan 1 lira 15 kurufla ç kt. Salçal k domates fiyat yüzde 18,1 düflüflle 48 kurufltan 40 kurufla indi. Sofral k çekirdeksiz üzüm fiyat yüzde 3,4 art flla 1 lira 34 kurufltan 1 lira 38 ç karken, sofral k çekirdekli üzüm fiyat yüzde 2,8 düflüflle 1 lira 45 kurufltan 1 lira 41 kurufla indi. Washington portakal fiyat yüzde 18,7 düflüflle 71 kurufltan 58 kurufla, yafa portakal fiyat yüzde 15,5 düflüflle 74 kurufltan 62 kurufla, di- er portakal fiyat yüzde 7,6 düflüflle 58 kurufltan 53 kurufla inerken, limon fiyat yüzde 9,9 art flla 73 kurufltan 80 kurufla yükseldi. Fiyat, 94 kuruflla 1 lira 17 kurufl aras nda de iflen elmada bütün türlerde fiyatlar geriledi. En az gerileme yüzde 0,6 ile Amasya elmas nda görülürken, en fazla düflüfl yüzde 15,2 ile grannysmith elmada yafland. Sofral k zeytinde fiyat 3 lira 6 kurufltan yüzde 7,1 düflüflle 2 lira 84 kurufla inerken, ya l k zeytinde fiyat yüzde 11 gerilemeyle 2 lira 18 kurufltan 1 lira 94 kurufla düfltü. F nd kta fiyat yüzde 7,5 gerilemeyle 5 lira 47 kurufltan 5 lira 6 kurufla inerken, çayda yüzde 11,8 art flla 1 lira 10 kurufltan 1 lira 23 kurufla yükseldi. Bütün bunlar n neticesinde toplam bitkisel üretim de erinin 4 milyar 754 milyon liral k art flla 87 milyar 899 milyon liradan 92 milyar 653 milyon liraya ç kt n vurgulayan Bayraktar, flöyle devam etti: Tah llar ve di er bitkisel ürünlerde üretim de eri yüzde 18,1 art flla 33 milyar 158 milyon liradan 39 milyar 161 milyon liraya, sebzelerde üretim de eri yüzde 0,3 art flla 25 milyar 523 milyon liradan 25 milyar 603 milyon liraya ç - karken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim de eri yüzde 4,5 düflüflle 29 milyar 217 milyon liradan 27 milyar 890 milyon liraya indi. Bitkisel üretim de eri tah llarda yüzde 22,6 art flla 20 milyar 171 milyon liradan 24 milyar 735 milyon liraya ç karken, patates, kuru baklagiller, yenilebilir kök ve yumrularda yüzde 1,9 gerilemeyle 4 milyar 806 milyon liradan 4 milyar 717 milyon liraya indi. fiekerpancar nda yüzde 28,5 art flla 1 milyar 890 milyon liradan 2 milyar 415 milyon liraya, tekstilde kullan lan ham bitkilerde yüzde 6,6 art flla 2 milyar 758 milyon liradan 2 milyar 941 milyon liraya ç kt. Tah llar ve di er bitkisel ürünler grubunda yer alan ya l tohumlarda üretim de eri yüzde 20,6 art flla 2 milyar 578 milyon liradan 3 milyar 109 milyon liraya, tütünde yüzde 25,6 art flla 825 milyon liradan 1 milyar 36 milyon liraya ç kt. Bayraktar, sebzelerde üretim de erinin yüzde 0,3 art flla 25 milyar 523 milyon liradan 25 milyar 603 milyon liraya ç karken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim de eri yüzde 4,5 düflüflle 29 milyar 217 milyon liradan 27 milyar 890 milyon liraya indi ini bildirdi. Yumru ve kök sebzelerde üretim de- erinin yüzde 4,3 düflüflle 2 milyar 475 milyon liradan 2 milyar 368 milyon liraya indi ini ifade eden Bayraktar, Meyvesi için yetifltirilen sebzelerde üretim de- eri, yüzde 1,6 art flla 20 milyar 963 milyon liradan 21 milyar 304 milyon liraya yükseldi. Üzümde üretim de eri yüzde 1,8 düflüflle 3 milyar 468 milyon liradan 3 milyar 405 milyon liraya indi. Turunçgiller, yumuflak çekirdekliler, tafl çekirdekliler ve di er meyvelerde üretim de eri yüzde 6,4 gerilemeyle 24 milyar 63 milyon liradan 22 milyar 528 milyon liraya geriledi. Çayda da üretim de eri yüzde 2,9 artt ve 1 milyar 375 milyon liradan 1 milyar 415 milyon liraya ç kt. dedi. (CHA) 7 Türkmenistan'da yeni petrol yataklar keflfediliyor AfiKABAT -Türkmenistan'da yeni do algaz ve petrol yataklar arama çal flmalar sürdürülüyor. Ülkeninin bat bölgesindeki Günorta Kam fll - ca yata nda petrol bulundu. Petrole 2 bin 912 metre derinlikte ulafl ld kaydedildi. Türkmenpetrol kurumu her y l yaklafl k 10 milyon ton petrol üretiyor. Sözkonusu petrolün önemli bir k sm ülkedeki petrol rafinelerinde iflleniyor. Türkmen petrolünün önemli bir k sm Dragon Oil, Mitro, Burren Energy ve Petronas gibi yabanc flirketler taraf ndan da üretiliyor. Türkmenistan, 2015 y l na kadar petrol iflleme kapasitesini 15 milyon tona, 2020 y l nda 20 milyon tona, 2025 y - l nda 22 milyon tona ve 2030 y l nda ise 30 milyon tona ç - karmay hedefliyor.(cha)

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı