BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ"

Transkript

1 BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1

2 İçindekiler BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 AMAÇ VE DAYANAK... 4 İKİNCİ KISIM... 4 Muhasebe Müdürlüğü İşlemleri... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Vezne İşlemleri... 4 İKİNCİ BÖLÜM... 6 Emanet İşlemleri... 6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 7 Kişilerden Alacaklar İşlemleri... 7 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 7 Taşınır İşlemleri... 7 BEŞİNCİ BÖLÜM... 8 SGK İşlemleri... 8 ALTINCI BÖLÜM... 9 Ödeme Belgeleri İşlemleri... 9 YEDİNCİ BÖLÜM... 9 Ödenek İşlemleri... 9 SEKİZİNCİ BÖLÜM... 9 Özlük İşlemleri Terfi İşlemleri... 9 DOKUZUNCU BÖLÜM Mali İstatistik İşlemleri ONUNCU BÖLÜM KBS Şifre Verme ve Yetkilendirme İşlemleri ONBİRİNCİ BÖLÜM Maaş İşlemleri ONİKİNCİ BÖLÜM Muhasebe Birimleri arası İşlemler ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM KEÖS İşlemleri ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

3 Evrak Kayıt İşlemleri ÜÇÜNCÜ KISIM SON HÜKÜMLER Diğer Hükümler

4 MALİYE BAKANLIĞI BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE DAYANAK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Batman Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü iş ve işlemlerinin yürütülmesinde izlenecek yol ve yöntemleri düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ KISIM Muhasebe Müdürlüğü İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Vezne İşlemleri 1-Bütçe Gelirleri ve Diğer Tahsilat İşlemleri MADDE 3 (1) Kurumlar tarafından bahse konu olan tutarların tahsil edilmek üzere üst yazı ile müdürlüğümüze başvurulmasıyla süreç başlar. 4

5 (2) İlgili yazı Muhasebe Müdürünce havale ediliri. (3 Havale işleminin ardından ilgili memur tarafından gelen yazıya istinaden Say2000i Sistemi- Muhasebe Kayıt Formu ekranından MİF oluşturularak 2 adet döküm alınır ve imzalanarak tahsil edilmek üzere vezne servisine gönderilir. (4) Tahsilat için vezne servisine gelen MİF ve ekli evrak kontrol edilerek Muhasebe Kayıt Formu ekranından işlem numarası sorgulanarak onaylanarak para tahsilatı yapılır ve ilgiliye vezne alındısının bir sureti verilir. (5) Onaylanan MİF ler onay sırasına göre sırasına göre sırasına göre düzenlenir, gün içerisinde tahsil edilen MİF ler gün sonunda Kasa Defteri dökülmek suretiyle bütün evraklar imza için Muhasebe Yetkilisine gönderilir. (6) Muhasebe Yetkilisi tarafından onaylanan bütün MİF ler gün içerisinde diğer servisler tarafından düzenlenen MİF lerle birlikte ayrıştırılmak ve sıraya konulmak üzere Arşiv servisine gönderilerek süreç tamamlanır. 2- Nakdi Teminatlar ve Teminat Mektupları Tahsilat İşlemleri MADDE 4 (1) Kurumlar tarafından yapılan ihalelere ilişkin Geçici/Kesin teminatların tahsil edilmek üzere müdürlüğümüze başvurulmasıyla süreç başlar. (2) Kurum tarafından yazılan yazılar evrak kayıt işlem sürecinden geçirilir (3) Yatırılacak teminatların kontrolü yapılır. İlgili personele havale edilir. (4) Teminat mektubu ise Muhasebe Kayıt Formu ekranından ilgili Nazım hesaplara kaydedilir ve vezneye gönderilir. (5) Vezne Tarafından Muhasebe Kayıt ekranına girilir ve onay işlemi yapılarak alındı belgesi ilgiliye teslim edilir. Teminat mektubu kasaya konarak işlem tamamlanır. (6) Nakit olarak yatırılacaksa teminat, Muhasebe Kayıt ekranından gerekli hesaplara giriş yapılarak 2 nüsha MİF dökülür ve imzalanır. Daha sonra tahsilat işlemi için vezne servisine gönderilir. (7) Vezne tarafından Kayıt Formu ekranından onay yapılır. Para tahsil edildikten sonra alındı belgesinin ilgiliye verilmesiyle süreç tamamlanır. 3- Pul ve Değerli Kağıtlar İşlemleri MADDE 5 (1) Değerli kağıt alacak olan yetkili memur, alacağı değerli kağıtlara ait Pul ve Değerli Kağıtlar Bordrosu düzenleyerek müdürlüğümüze başvurmasıyla süreç başlar. (2) Vezne servisince bu forma istinaden zimmetle verilen değerli kağıtlara ilişkin MİF düzenlenerek, değerli kağıtların ambar çıkış kaydı yapılır ve iki adet MİF dökülüp imzalanır. (3) Yetkili Memurların zimmetinden tahsil ettikleri tutarlar bakanlığın belirlemiş olduğu limitler dahilinde muhasebe veznesine yatırılarak karşılığında alındı belgesi verilerek süreç tamamlanır. 5

6 İKİNCİ BÖLÜM Emanet İşlemleri 1-İcra İşlemleri MADDE 6 (1) Kurum tarafından üst yazı ekinde icra yazısının Müdürlüğümüze teslim edilmesiyle süreç başlar. (2) Kurum tarafından yazılan yazılar evrak kayıt işlem sürecinden geçirilerek ilgili personele havale edilir. (3) İlgili personel tarafından yazıya istinaden Say2000i-Muhasebe Modülü-Ön İnceleme-Başka Birimler Adına Alacak İşlemleri ekranından İcra Dosyası açılır. (4) Muhasebe Kayıt Formu ekranında borç miktarı kadar Tahakkuk Kaydı yapılarak MİF dökümü alınır. (5) İlgili ayın maaş ödemesinden önce borçlu personelin maaşından Muhasebe Kayıt Formu Ekranından girilerek İcra Kesintisi yapılır ve İcra Listeleri ilgili personele teslim edilir. (6) Banka Servisince maaşın onaylanması ile kesilen icra tutarı ilgili emanet hesabına düşer. (7) Muhasebe Kayıt Formu Ekranına girilerek emanet hesaplarındaki tutarlar icra kesinti listelerine istinaden ilgili icra dairelerin hesaplarına aktarılır. MİF dökümü alınmasıyla süreç tamamlanır. 2-Yapı Denetim İşlemleri MADDE 7 (1) İnşaat yapılacak arsa sahibinin arsaya ait bilgilerin yer aldığı ve yatırılacak tutarların belirtildiği dilekçe ve eki belgeler ile Müdürlüğümüze başvurmasıyla süreç başlar. (2) Dilekçe ve eki belgeler evrak kayıt işlem sürecinden geçirilir. (3) İlgili personelce MİF düzenlenerek Yapı Denetim Hizmet Bedeli Emanet Hesabına yatırılmak üzere vezneye gönderilir ve Vezne tarafından tahsilat yapılarak ilgiliye vezne alındısı verilir. (4) İlgili yapıya ait gerçekleşme oranına göre düzenlenen Hakkediş Raporu Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Defterdarlık Makamına gönderilir. (5) Defterdarlık Makamından havale ile gelen yazılar evrak kayıt sürecinden geçirilerek ilgili personele havale edilir. (6) İlgili personele gelen Hakkediş Dosyası kontrol edilir. Hata varsa; gerekli düzeltme ve eksikliklerin giderilmesi için iade edilir. Hata yoksa; üst yazı ekindeki tahakkuk bilgileri doğrultusunda belediye payına ait tutar ilgili belediye hesabına-çevre Ve Şehircilik Bakanlığına ait tutar ilgili bakanlık hesabına- yapı denetim hizmet bedeline ait tutar ise yapı denetim firması hesabına aktarılır. 6

7 (7) Üçer nüsha MİF dökümü alınarak süreç tamamlanır. 3- Aidat ve Sandık Kesintileri İşlemleri MADDE 8 (1) İlgili ayın maaşının onaylanması ile kesilen sandık ve sendika aidatlarının emanet hesaplarımıza yansımasıyla süreç başlar. (2) Emanet hesabına yansıyan aidat tutarları ilgili sandık ve sendika hesabına Muhasebe Kayıt Formundan girilerek aktarıl ve MİF dökümü alınır. (3) Banka servisince onay yapılmasıyla süreç tamamlanır. (4) Kurumlarca getirilen OYAK listeleri emanet hesabımızdaki tutarlarla karşılaştırılır. Tutarsızlık arsa; ilgili kuruma gerekli düzeltme işlemleri için bilgi verilir. Tutarlı ise; Muhasebe Kayıt Formundan ilgili emanet hesabından OYAK hesabına aktarılır ve aktarılan OYAK aidatlarına ait liste ve banka dekontu bir üst yazı ile Ordu Yardımlaşma Genel Müdürlüğüne gönderilir. (5) İlgili OYAK kurumuna yazı ve ekinde OYAK listesi-mif ve OYAK Kesintileri İcmal ve İhbar Fişinin gönderilmesiyle süreç tamamlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kişilerden Alacaklar İşlemleri MADDE 9 (1) Harcama birimleri tarafından tespit edilen yersiz ödemeler ve kamu zararlarının, tahsil edilmek üzere, Kişilerden Alacaklar Hesaplama Cetveli eklenen üst yazı ile birlikte müdürlüğümüze teslim edilmesiyle süreç başlar. (2) Söz konusu yazıya istinaden Say2000i sistemi Kişilerden Alacak İşlemleri modülünden bilgi girişi yapılarak kişi borcu dosyası açılır. (3) Muhasebe Kayıt Formu ekranından açılan kişi borcu dosyasının tahakkuk işlemi yapılır. (4) Tahsilat işlemi için Kişilerden Alacaklar Hesabı Faiz Hesaplama ekranından, dosya numarası girilerek tahsilat yapılmak üzere muhasebeleştirilir ve işlem numarası alınır. (5) Muhasebe kayıt ekranına alınan işlem numarası girilerek MİF dökümü alınır. İlgili memur tarafından imzalanan MİF tahsilat için vezneye gönderilir. (6) Vezne tarafından tahsilat işleminin yapılmasıyla süreç sonlandırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Taşınır İşlemleri 1-Taşınır Giriş İşlemleri MADDE 10 (1)Taşınır mal satın alınmasıyla süreç başlar. 7

8 (2)Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından fatura ve Muayene Kabul Tutanağına dayanarak TKYS- Taşınır Mal İşlemleri-Giriş İşlemleri ekranından Malzeme Ekle butonuna basılarak satın alınan taşınıra ait bilgiler kaydedilir. (3) Giriş İşlemi ekranından fatura, Muayene Kabul Tutanağı ve hak sahibi bilgileri girişi yapılarak kaydedilir. (4) Onaylama İşlemleri ekranından TİF seçilerek onaylanır. (5) Onaylı Taşınır İşlemleri ekranından ilgili TİF seçilir ve HYS'ye Gönder butonuna tıklanır. (6) HYS'den Taşınır (TKYS)-ÖEB İşlem ekranından TİF sorgulanır ve ilgili TİF seçilir ve ÖEB Oluştur butonuna basılarak Muhasebe Birimine gönderilir ve ÖEB dökümü alınır. (7) TKYS'den Taşınır İşlem Fişi dökümü alınarak süreç tamamlanır. 2-Taşınır Çıkış İşlemleri MADDE 10 - (1) Ambardan taşınır çıkışı yapılmasıyla süreç başlar. (2) TKYS-Taşınır Mal İşlemleri-Çıkış İşlemleri ekranından TİF Tipi seçilerek Malzeme Ekle butonuna basılır ve çıkışı yapılacak malzeme miktarı yazılarak Malzeme Ekle butonuna basılır. İlgili malzeme seçilerek Devam butonuna tıklanır açılan ekrandan Belge Tarihi ve Kime Verildiği Yazılarak Kaydedilir. (3) Onaylama İşlemleri-Çıkış Tifleri seçilir onaylanacak TİF'in üzerine gelinerek Onayla butonuna basılır. (4) Onaylı Taşınır İşlem Fişleri ekranından Çıkış Tifleri seçilir, gelen ekrandan ilgili TİF seçilerek HYS'ye Gönder butonuna basılır. (5) HYS-Taşınır (TKYS)-ÖEB Dışı İşlem ekranından Taşınır Sorgula butonuna tıklanarak TİF Sorgulanır ilgili TİF seçilerek ekrandan TC No ve açıklama yazılarak Muhasebe Birimine gönderilir ve TİF Raporu alınır (6) TİF Raporu alınarak süreç tamamlanır. BEŞİNCİ BÖLÜM SGK İşlemleri MADDE 11 (1) Maaşların hesaplanıp onaylanması ile Sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumu adına tahsil edilen tutarların, ilgili 361 emanet hesabına alınmasıyla süreç başlar. (2) İlgili kurumdan gelen aylık kesenek bildirimi ile Say2000i sistemi verileriyle karşılaştırılır. Yapılan kontrol sonunda; ilgili evraktaki tutarlar ile sistem verileri uyumlu ise ilgili tutarlar muhasebeleştirilerek SGK hesabına aktarılır. Tutarlar arasında farklılıklar var ise düzeltilmesi için kuruma bilgi verilir. 8

9 (3) SGK hesabına aktarılan tutarlara ilişkin MİF dökümü alınarak süreç tamamlanır. ALTINCI BÖLÜM Ödeme Belgeleri İşlemleri MADDE 12 (1) Harcama birimleri tarafından yapılan harcamanın çeşidine göre oluşturulan ÖEB ve ekleri teslim/tesellüm tutanağı tarih ve saat belirtilerek ilgili memur tarafından teslim alınmasıyla süreç başlar. (2) İlgili memur tarafından teslim alınan ÖEB ve eki belgeler üzerinde gerekli kontroller memur ve uzman tarafından yapılır. Eğer bir hata veya noksan varsa; düzeltme yapılması için ilgili harcama birimine iade edilir. Herhangi bir hata veya noksan yoksa; memur ve uzman tarafından paraflanarak muhasebe yetkilisine imzaya gönderilir. (3) Muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilir. Eğer bir hata veya noksan varsa; düzeltme yapılması için ilgili harcama birimine iade edilir. Herhangi bir hata veya noksan yoksa; muhasebe yetkilisi tarafından imzalanarak onaylanması için banka servisine gönderilir. (4) Muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan ÖEB banka servisince işlem ve yevmiye numaraları alınarak işlem sonlandırılır. YEDİNCİ BÖLÜM Ödenek İşlemleri MADDE 13 (1) Ödenek gelmesi ile süreç başlar. (2) Say2000i Muhasebe Modülü-Ödenek İşlemleri ekranına girilerek gelen ödenekler görüntülenir. (3) İlgili satır seçilir ve MİF oluştur butonuna basılarak muhasebeleştirme işlemi yapılır. (4) Muhasebe işleminin yapılmasıyla gelen ödenek ilgili kurumun bütçesine kaydolur ve süreç sona erer. SEKİZİNCİ BÖLÜM Özlük İşlemleri 1-Terfi İşlemleri MADDE 14 (1) Defterdarlık Personel Müdürlüğünden gelen terfi onayının (kademe-derece ilerleme onayı) müdürlüğümüze ulaşmasıyla süreç başlar. (2) Evrak kayıttan geçirilen evrak özlük işleriyle ilgilenen personele gelir. 9

10 (3) Gelen onay yazısı Say2000i sistemine işlenmesi için bir nüshası maaş mutemedine verilir. Maaş mutemedi maaş hesaplama döneminden önce Say2000i sistemine terfi bilgilerinin Maaş bilgi girişi ekranından girer ve kaydeder. (4) Bir nüshanın kişinin özlük dosyasına kaldırılmasıyla süreç sona erer. 2-İzin İşlemleri MADDE 15 (1) Birim amirinden uygun görüş alındıktan sonra özlük işlemlerine bakan personel tarafından İzin Formu düzenlenerek süreç başlar. (2) İzin Formu özlük işlemlerine bakan personel ve izne ayrılacak kişi tarafından imzalanarak kurum amirinin imzasına sunulur. (3) Birim amiri tarafından imzalanan form kurum amirinin imzasına sunulur. (4) Kurum amiri tarafından izin formunun imzalanması ile kişi izne ayrılır. (5) Özlük işlerine gelen izin formu ilgili personel tarafından kişinin izne ayrılış tarihi ve kaç gün ayrılacağı izin kartına işlenir. (6) İzne ayrılan personelin izin dönüşünde kullanılan izinler; izin formuna ve izin kartına göreve başlama tarihiyle birlikte girilerek girilir. (7) İzin formunun özlük dosyasına takılmasıyla süreç sona erer DOKUZUNCU BÖLÜM Mali İstatistik İşlemleri MADDE 16 (1) Genel Yönetim Mali İstatistikleri 5 Sıra Nolu Genel Tebliğine göre aylık ve üç aylık olarak düzenlenir. (2) Kurum yetkililerince aylık ve üç aylık olarak veri girişi yapılmış olan Mali İstatistikler; Muhasebe Birimi Kontrol Görevlisi tarafından KPHYS üzerinden Mali İstatistik Veri Girişi bölümü Raporlar altında Mahalli İdare Kontrol Raporu seçilerek sisteme girilir.(kphys Modülü) (3) Yıl ve dönem seçildikten sonra sistem üzerinden muhasebe kontrolü yapılır. Sorun olmadığı görülürse; yandaki tik işaretlenerek onay işlemi yapılır. (4) Muhasebe veri girişleri tamamlandıktan sonra İl Kontrol Görevlisi daha önce onaylanmış olan fişleri onaylayarak merkeze gönderir ve süreç sona erer. (5)Kurum Yetkililerince Mali İstatistik Veri Girişleri süresinde Ek süre dahil iki ay yapılmamışsa konuyla ilgili tutanak tutularak ilgili birim uyarılır.(vali yarımcısının imzası ile) (6) Kurum gerekli veri girişlerini girerek süreç başa döner. 10

11 (7) Maliye Bakanlığınca öngörülmüş bir ceza varsa ilgili kuruma cezaya ilişkin tebligat yapılır ve tahsilatın yapılmasıyla süreç tamamlanır. ONUNCU BÖLÜM KBS Şifre Verme ve Yetkilendirme İşlemleri MADDE 17 (1) Harcama birimince KBS Şifre İstem Formunun doldurularak Müdürlüğümüze başvurulmasıyla süreç başlar. (2) İstek Formu istenilen yetkilerin tanıtılması için Muhasebe Müdür Yardımcısına gelir. (3) Müdür yardımcısı KPHYS sistemi Say2000i Role bölümüne girerek Kullanıcı Kimlik Yönetimi altında bulunan Yetkilendirme butonundan Kullanıcı Tanımlamada TC girilerek kişinin kayıtlı olup olmadığı sorgulanır. Tanımlı değilse; Yeni Kullanıcı Ekle butonundan TC girilerek Mernisten kişi bilgileri çekilerek kaydedilir(sonra Süreç Devam Eder). Tanımlı ise istenen Rol, Rol Ata bölümünden talep edilen yetki seçilir. Açılan Kullanıcı yetkilendirme formundan ilgili kurum seçilip kullanıcıya rol atanır. (4) Tanımlanacak rol eğer harcama yetkilisi veya ek ders gibi yüksek güvenirlikli bir rol ise şifre zarfı referans no sisteme girilerek tutanak karşılığı ilgiliye verilir. Onay için müdüre gönderilir. (5) Müdür tarafından yapılan onaylama işlemi ile süreç sona erer. ONBİRİNCİ BÖLÜM Maaş İşlemleri MADDE 18 (1) Harcama biriminden üst yazı ekinde gelen Maaş Değişiklikleri Formunun teslim alınmasıyla süreç başlar. (2) Maaş Değişiklik Formundaki bilgiler Say2000i sistemi Personel Modülü Maaş Bilgi Girişi ekranından ilgili değişiklikler girilir. (3) Değişiklikler girildikten sonra Maaş Hesaplama ekranından ilgili kuruma ait maaş hesaplanır. (4) Hesaplanan maaş ilgili kurum ve tarafımızdan gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir hata yoksa Maaş onaylanır. Herhangi bir hata söz konusu ise gerekli düzeltme işlemlerinden sonra Maaş tekrar hesaplanır ve onaylanır. (5) Onay işleminden sonra, ilgili kurum tarafından KBS üzerinden çıktıları alınan maaş ödeme emri belgeleri ve ekleri ıslak imzalı olarak teslim tesellüm tutanağı ile müdürlüğümüze teslim edilir. (6) Islak imzalı ÖEB ve ekleri ilgili memur ve daha sonra uzman tarağından kontrol edilir. Herhangi bir hata ve noksan yok ise muhasebe yetkilisine sunulur. Herhangi bir hata söz konusu ise gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması için ilgili kuruma iade edilir. (7) Muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilen ÖEB ve ekleri, hata noksan yoksa imzalanarak banka servisine gönderilir. Herhangi bir hata söz konusu ise gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması için ilgili kuruma iade edilir. 11

12 (8) Muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan ÖEB banka servisinde Maaş hesaplama modülünde muhasebeleştirilerek işlem numarası alınır. (9) Muhasebe kayıt formunda alınan işlem numarası girilerek onay işlemi gerçekleştirilir ve süreç tamamlanır. ONİKİNCİ BÖLÜM Muhasebe Birimleri arası İşlemler MADDE 19 (1) Say2000i Sistemine başka muhasebe birimlerince adımıza yapılan işlemlerin Muhasebe Birimleri Arası İşlemler ekranına düşmesiyle süreç başlar. (2) İlgili memur tarafından düzenli olarak kontrol edilerek işlemin içeriğine göre sınıflandırılır. (3) Adımıza yapılan bir tahsilat işlemi ise; Say2000i-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosundan tahsilata ait MİF dökümü alınır, tahsilatın çeşidine göre Muhasebe Kayıt Formu ekranından ilgili hesaplarımıza alınarak Muhasebe Birimleri Arası gerçekleştirilen işlem kapatılır. (4) Muhasebe Birimleri Arası İşlemin kapatılıp MİF dökümü alınmasıyla süreç tamamlanır. (5) Harcama birimlerimiz adına gönderilen Birikmiş Amortismanlara ilişkin bir işlem ise; Say2000i- Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosundan birikmiş amortismana ait MİF dökümü alınır, Harcama birimine ait birikmiş amortisman ilgili hesaplara alınarak Muhasebe Birimleri Arası İşlem Kapatılır. (6) Muhasebe Birimleri Arası İşlemin Kapatılıp MİF Dökümü Alınmasıyla Süreç Tamamlanır (7) Harcama birimlerimiz adına gönderilen taşınırlara ait bir işlem ise; Say2000i-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Tablosundan taşınıra ait MİF dökümü alınarak ilgili harcama biriminden Taşınır İşlem Fişi istenir. (8) Harcama birimi tarafından gönderilen Taşınır İşlem Fişi Müdürlüğümüze gönderilir. Evrak Kayıt İşlem Sürecinin ardından gelen Taşınır İşlem Fişi Say2000i-Ödeme Emri Belgesi (KBS) ekranından sorgulanarak Kabul/Onay işlemi yapılarak Muhasebe Birimleri Arası işlem kapatılır. (9) Muhasebe Birimleri Arası İşlemin kapatılıp MİF dökümü alınmasıyla süreç tamamlanır. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM KEÖS İşlemleri 1-Banka Tahsilat İşlemleri MADDE 20 (1) Müdürlüğümüz banka tahsilat hesabına para aktarılmasıyla süreç başlar. 12

13 (2) KBS ana sayfasından KEÖS Bankacılık İşlemleri Banka Hesap Cetveli ekranından takip eden gün Tahsilat Hesabı seçilir tarih girilerek sorgulanır. Bankadan Getir butonuyla Banka Hesap Cetveli görüntülenir. (3) Banka Hesap Cetveli ile bankadan gelen ekstreler karşılaştırılır. İlgili kayıtlar manuel olarak Muhasebe Kayıt Formu ekranına girilerek muhasebeleştirilir. (4) MİF dökümü alınarak süreç tamamlanır. 2-Banka Ödeme İşlemleri MADDE 21 (1) Ödemeye ilişkin Ödeme Emri Belgelerinin (ÖEB) ve Muhasebe İşlem Fişlerinin (MİF) banka servisince onaylanması ile süreç başlar. (2) KBS ana sayfasında KEÖS Nakit İşlemleri Modülü- Nakit Talebi ekranına düşün ödemeler seçilir ve Talep Et butonuna basılarak nakit talep işlemi yapılır. (3) Hazine tarafından karşılanan Nakit Talepleri- Gönderme Emri Oluştur ekranına düşer. İlgili satırlar seçilerek Gönderme Emri Oluştur butonuna basılarak muhasebeleştirilir. (4) Muhasebeleştirme işleminden sonra Bankacılık İşlemleri Modülü-Talimatları Yetkiliye Sunma ekranına girilerek ilgili tarih sorgulanarak ekrandakiler seçilir ve seçilen talimatlar Talimat Aktarma Yetkilisi Yardımcısı tarafından yetkili onayına sunulur. (5) Talimat Aktarma Yetkilisi tarafından Bankaya Aktarılacak Tutarlar ekranından Talimatları Bankaya Aktar butonuyla bankaya aktarılır. (6) Bankaya giden ve gün sonunda ödemesi yapılanlar takip eden gün Banka İşlemleri- Talimat Kapatma ekranından ilgili tarih sorgulanarak getirilir ve hepsi seçilir. Daha sonra Muhasebeleştir butonuyla muhasebeleştirilir. (7) Banka Hesap Özeti Cetveli dökümü alınır ve dosyalanarak süreç tamamlanır. ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Evrak Kayıt İşlemleri MADDE 22 (1) Müdürlüğümüze hitaben kurumlar tarafından yazılan yazılar Defterdarlık Özel Kalem Biriminde bulunan Evrak Kayıt Birimince EBYS den kayıt numarası almak üzere tarayıcıdan taranarak Müdürlüğümüze havale edilmesiyle ve sonrasında ilgili yazının ıslak imzalı olarak tarafımıza ulaşmasıyla süreç başlar. (2) İlgili yazı Muhasebe Yetkilisince işlemi yapacak kişiye EBYS üzerinden(e imzaya geçilmediğinden şimdilik ayrıca ıslak imzalı olarak) havale edilir. (3) Havale işlemi yapılan ıslak imzalı evrakın zimmet defteri ile ilgili personele teslim edilmesiyle süreç sona erer. 13

14 ÜÇÜNCÜ KISIM SON HÜKÜMLER Diğer Hükümler MADDE 23 (1) Bu yönergede düzenlenmeyen diğer hususlarda ilgili mevzuatına göre işlem tesis edilir. 14

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SGDB MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖDENEK ONAYLAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü tarafından Muhasebata Gönderilen ödenek işlemlerine ilişkin Olarak say2000i sistemine kayıtların düşmesi Say2000i sistemi

Detaylı

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ARŞİV VE TASNİF İŞLEMLERİ 1-Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Belgeleri ile yapılan Tahsilat ve Diğer Muhasebeleştirme Belgelerinin Kurumsal Bazda Yevmiye sırasına göre

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

İcra İşlemleri Süreci

İcra İşlemleri Süreci Samsun Defterdarlığı Müdürlüğü İcra Borcuna Ait Yazının Alınması Borç Yazısı Yazışma Yapılması İcra Borcu Takip Dosyası İcra Dosyalarının Açılması Ön İnceleme Ekranı İşlem Fişi Tahakkuk Kaydının Yapılması

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAP DÖNMİ CTVLLRİNİN AZIRLANMASI 2 GÜN Muhasebe döneminin sona ermesi ile Say2000i sistemi üzerinden ilgili yıl hesapları kapatıldıktan sonra işlemlere başlanır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği esap

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

TRABZON DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

TRABZON DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ TRABZON DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Trabzon Defterdarlığı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

Bolu Defterdarlığı İşlem Yönergesi

Bolu Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bolu Defterdarlığı İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına UyumEylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4,4.1.5, 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2 no lu

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Manisa Defterdarlığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama

Detaylı

ERASMUS KAPSAMINDA YAPILACAK HİBE VE DİĞER ÖDEMELERDE MUHASEBE KAYITLARI

ERASMUS KAPSAMINDA YAPILACAK HİBE VE DİĞER ÖDEMELERDE MUHASEBE KAYITLARI ERASMUS KAPSAMINDA YAPILACAK HİBE VE DİĞER ÖDEMELERDE MUHASEBE KAYITLARI Muhasebeleştirme belgesi, muhasebe kayıtları ve proje numarası Söz konusu proje/projeler karşılığı hibeler bütçeye gelir veya gider

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ömer alisdemir Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri TOPLAM SÜR 1 saat 2 İŞ SÜRCİ mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

İZMİR DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

İZMİR DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar İZMİR DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce yürütülen işlem

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ urdaya Ayırma 160 dk. Taşınırı Teslim den Şahıs Kullanılamaz hale gelen, hurdaya ayrılacak mal ve malzemelere ait ilgililerce tespit/teknik rapor düzenlenmesi urdaya ayrılacak mal/malzemelerin arcama ne

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet

Detaylı

MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU

MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU MUHASEBE BİRİMLERİ EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ İŞLEMLERİ KILAVUZU EYLÜL - 2015 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657

Detaylı

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI TOKAT DEFTERDARLIĞI İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI 23.01.2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar... 5 BİRİNCİ BÖLÜM 5 Amaç, Dayanak,Defterdarlık Misyonu ve Tanımlar... Amaç... 5 Dayanak...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU Mart -2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU 20.03.2015 AÇIKLAMA

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI DÖNER SERMAYE BİRİMİ DENGE TAZMİNATI ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın başında belirli tarihler arasında Denge Tazminatı işlemleri yapılır. İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 3 Amaç ve Kapsam... 3 Hukuki Dayanak... 3 Tanımlar... 3 İKİNCİ BÖLÜM... 4 MUHASEBE

Detaylı

Sayfa No 1/6 1.AMAÇ : Personel Şube (Sicil Servisi) İşlemlerinin ÇKYS-İKYS den yapılmasını sağlamak 2.UYGULAMA SORUMLUSU : Personel Şube Sicil Servisi Çalışanları 3.1.UYGULAMA ŞEKLİ : 3.1-Çalışanlara ait

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 2015 İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 10.4.2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR... 4 Amaç ve Kapsam... 4 Dayanak... 4 Tanımlar... 4 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Niğde Üniversitesi ÖMR ALİSDMİR ÜNİVRSİTSİ İŞİN İŞİN ADI ADI Atanan n Atanan Kuruma Personel Başlama İşlemleri İşlem Süreci TOPLAM SÜR 4 32 Dakika Dk. İŞ SÜRCİ Personel İşleri Personel Daire ndan ilgili

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Atanan Personel İşlemleri 40 Dk. Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir. 5 Dk. Birime açıktan veya

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ SÜREÇ ANALİZİ 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 1 / 6 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.GYS/P01 01.07.2014 2 / 6 1. Amaç: Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE VE YAZI İŞLERİ Maaş Bilgi sisteminde personel bilgileri kontrol edilir ve güncellenir. Kesintiler girilir, hesaplama işlemi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR...

BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 5 Amaç ve Kapsam... 5 Hukuki Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 6 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 6 Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk. Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU

HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU NİSAN-2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ... 2 1. Yetkilendirme İşlemleri... 3 2. Teminat Mektubu Teyit İşlemi... 5 2.1. Harcama

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi hazırlanarak imzaya sunulur. Ömer alidemir Üniversitesi ĞİTİM FAKÜLTSİ Akademik/İdari Personel Nakil Bildirimi İşlemleri TOPLAM SÜR 47 dakika İŞ SÜRCİ Akademik ya da idari personelin ayrılış yazısı geldikten sonra maaş nakil bildirimi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

Emanetten Ödeme İșlemi Süreci

Emanetten Ödeme İșlemi Süreci Emanetten Ödeme İșlemi Süreci Emanete alınan tutarın hak sahibine ödeme zamanının gelmesi Sistem üzerinde Emanetten çıkış kaydının Kabulü Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması MİF Sistem

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI Mayıs 2016 1 SUNUM PLANI Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Tanıtımı Harcama Yönetim Sistemi (HYS)Tanıtımı Taşınır Kayıt ve Yönetim

Detaylı

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V.

Hazırlayan: Lefagat ÇIRÇIR Sevgi KILAVUZ Fakülte Sekreter V. n Adı: Sürecin Adı ve Kodu Ek Ders İşlemleri İş Akışı 48-8.2 EK DERS İŞLEMLERİ Akademik takvime uygun olarak dönem başında Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış İŞ AKIŞ SÜRECİ. Uygun Değil. Uygun

TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış İŞ AKIŞ SÜRECİ. Uygun Değil. Uygun SÜREÇ NO 1 TAŞINIR SAYIM VE YILSONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU İŞLEM ( Süreç Akış Şeması ) İŞ AKIŞ SÜRECİ Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında,

Detaylı

Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir.

Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir. izmetleri eslek Yüksekokulu Atanan Personel İşlemi 30 Rektörlük akamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile üdürlüğe gönderilir. Birime

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU ANKARA 2010 1 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-UYGULAMA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 4) Muhasebat Genel Müdürlüğü PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ŞUBAT 2014 http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ İDARİ ve MALİ İŞLER İŞ AKIŞ ŞEMASI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ŞEMA ADI: Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması ŞEMA NO: 01 Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili süreç Maliye Bakanlığı tarafından çağrının yapılması ve Rektörlük Makamı nca

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ SAYMANLIK HESAPLARININ ÜNİVERSİTE MUHASEBE BİRİMLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ SAYMANLIK HESAPLARININ ÜNİVERSİTE MUHASEBE BİRİMLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ SAYMANLIK HESAPLARININ ÜNİVERSİTE MUHASEBE BİRİMLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU Üniversitelerin Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimlerine ait hesapların,

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI Kasım 2015 İçindekiler GİRİŞ...2 BİRİNCİ BÖLÜM...3 HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER...3 1- SATIN ALMA:...5 1.1 Doğrudan Alım:...5

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

Jürinin, ödeme talebinde bulunması. Fomdaki bilgiler(ad-soyad, IBAN no, vergi matrahı) kontrol edilerek varsa eksikleri tamamlatılır

Jürinin, ödeme talebinde bulunması. Fomdaki bilgiler(ad-soyad, IBAN no, vergi matrahı) kontrol edilerek varsa eksikleri tamamlatılır SORUMLU BİRİM JÜRİ ÜCRET ÖDEMESİ İŞ AKIŞI Yrd.Doç.Dr, Doçent ve Profesör atamalarında görev alan jüri üyeleri Tahakkuk Birimi Doçentlik Sınav Jüri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.1.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GELEN EVRAK KAYIT SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı