KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: Rev. No: 00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00"

Transkript

1 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28

2 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Genel Uygulamalar: Dokümantasyon ġartları: Genel: Kalite El Kitabı: Dokümanların Kontrolü: Kayıtların Kontrolü: YÖNETĠM SORUMLULUĞU Yönetim Taahhüdü: MüĢteri Odağı: Kalite Politikası: Planlama: Kalite Hedeflerimiz: Kalite Yönetim Sistemi Planlaması: Sorumluluk,Yetki ve ĠletiĢim: Sorumluluk ve Yetki: Ġç ĠletiĢim: Yönetimin Gözden Geçirmesi: Genel: Gözden Geçirme Girdisi: Gözden Geçirme Çıktısı: KAYNAK YÖNETĠMĠ Kaynakların Sağlanması: Altyapı: ÇalıĢma Ortamı: ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME Ürün GerçekleĢtirmenin Planlanması: MüĢteri Ġle Ġlgili Prosesler: Ürüne Bağlı ġartların Belirlenmesi: Ürüne Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi: MüĢteri Ġle ĠletiĢim: Tasarım ve GeliĢtirme: Tasarım ve GeliĢtirme Planlanması: Tasarım ve GeliĢtirme Girdileri: Tasarım ve GeliĢtirme Çıktıları: Tasarım ve GeliĢtirmenin Gözden Geçirilmesi: / 28

3 7.3.5 Tasarım ve GeliĢtirme Doğrulaması: Tasarım ve GeliĢtirmenin Geçerli Kılınması: Tasarım ve GeliĢtirme DeğiĢikliklerinin Kontrolü: Satın Alma: Satın Alma Prosesi: Satın Alma Bilgisi: Satın Alınan Ürünün Doğrulanması: Üretim Ve Hizmetin Sağlanması: Üretim Ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü: Üretim Ve Hizmetin Sağlanması Ġçin Proseslerin Geçerliliği: Belirleme Ve Ġzlenebilirlik: MüĢteri Mülkiyeti: Ürünün Muhafazası: Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: ÖLÇME ANALĠZ ĠYĠLEġTĠRME Genel: Ġzleme ve Ölçme: MüĢteri Memnuniyeti: Ġç Tetkik: Proseslerin Ġzlenmesi Ve Ölçülmesi: Ürünün Ġzlenmesi ve Ölçülmesi: Uygun Olmayan Ürün Kontrolü: Veri Analizi: ĠyileĢtirme: Sürekli ĠyileĢtirme: Düzeltici Faaliyetler: Önleyici Faaliyetler: PROSES ETKĠLEġĠM ġemasi / 28

4 REVĠZYONLAR NO SAYFA NO KONUSU REV. NO REV. TARĠHĠ REVĠZYON NEDENĠ / 28

5 DAĞITIM Sıra No Adı Soyadı Görevi Firma Adı Tarih 5/ 28

6 FĠRMA TANITIMI 2013 Ağustos ayında kurulduk. Savunma Sanayi, Telekom, Otomosyon, Proje, BiliĢim Hizmetleri alanlarında müģterilerimize Mühendislik Hizmetleri ve ürün çözümleri sunuyoruz. Savunma Sanayi alanında Askeri Güç Dağıtım Birimleri, Askeri Güç Kaynakları, Gömülü Sistem Donanım ve Yazılım konularında müģterilerimize çözümler sağlıyoruz. Ġstikrarlı bir büyüme ve güçlü bir finansal yapı için en önemli varlığımız çalıģanlarımızdır. Çalısanlarımızın Ģirketimizle gurur duymalarını ve kendilerini geliģtirmelerini hedefleriz. MüĢterilerimizin çıkarlarını gözeten ve verimliliği arttıran bir iģ birliği anlayısıyla kaliteli ürünler ortaya çıkarmayı hedefleriz. Misyonumuz: MüĢterilerimizin sorunlarını bugün, yarının teknolojisini üreterek çözmek. MüĢteri taleplerini standart sürelere uygun olarak karģılamak ve bu süreleri müģteri memnuniyetini arttıracak Ģekilde kısaltmak. Vizyonumuz: Elektronik OEM tasarımlarımız ve ürettiğimiz projeler ile Türkiyede ve dünyada öncü firma olmak. MüĢteri memnuniyetini ön planda tutmak. 6/ 28

7 ORGANĠZASYON ġemasi 7 / 28

8 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ Firmamızın temel kalite stratejisi, Dünya da hızla geliģen teknolojiye, paralel olarak artan kaliteli üretim standartları ve serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde iģ ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi ön plana çıkararak ulusal ve uluslararası piyasada rekabet edebilecek bir kuruluģ haline gelmektir. Firmamızın her kademede görev yapan tüm personeli ile birlikte oluģturduğu yönetim sisteminin hedefi, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda sürekli geliģime açık dinamik bir yapıya kavuģmaktır. Bu anlamda, firmamızın sürekliliğinin sağlanması amacıyla ISO 9001:2008 standardı prensipleri doğrultusunda yeniden yapılandırılarak, kurumsallaģması hedeflenmektedir. Böylece, dinamik bir yönetim yapısına kavuģacak olan Ģirketimiz, hızlı bir Ģekilde geliģen teknolojiye ve uluslararası standartlardaki yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Sonuç olarak, ISO standartları doğrultusunda oluģturulan yönetim sistemi ile zamandan önemli bir tasarruf sağlanarak üretimde verimliliğinin sürekli olarak artacağına inanılmaktadır.zaman tasarrufu, verimliliğin arttırılması ve kaliteli iģ üretilmesi doğrultusunda her kademede görev yapan personelin, kendi görev ve yetkileri kapsamında yaptıkları iģ ve hizmetleri sorgulamasına fırsat verecektir. Bu durum, çalıģan tüm personelin fiziksel-zihinsel performansının geliģiminde süreklilik sağlayacağı gibi sisteme entegre olmalarını sağlayarak, sıfır hata ile iģ üretilmesi doğrultusunda motivasyonlarının artmasına imkan verecektir. 8/ 28

9 KALĠTE POLĠTĠKASI KALĠTE POLĠTĠKASI Kalitenin ulaģılması gereken bir hedeften ziyade devamlı geliģme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç oldugu inancını tedarikçilerimizden müģterilerimize kadar uzanan herkesin benimsemesini salayarak toplam kalite bilincini yerleģtirmek. MüĢterilerimizin değiģen beklentilerini karģılayan kaliteli ürün ve hizmetler için istediği Ģartlardan daha mükemmel üretim gerçekleģtirmek. Planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları en aza indirerek maksimum kaliteye ilk defada ulaģmak. ÇalıĢmalarımızı her açıdan tatmin ederek OEMĠA da çalıģmanın gururunu yaģatmak. Hedeflerimiz her zaman sektöründe ÖNCÜ, ARANAN, YENĠLĠKÇĠ bir kuruluģ olmak. KAPSAM Her türlü endüstriyel ürün tasarım ve üretimi, savunma sanayi sistem, alt sistem ve ürün tasarımı ve üretimi, her türlü elektronik cihaz tasarımı, üretim ve kurulum/montaj hizmetleri. 9/ 28

10 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Firmamızın Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 standardı temel alınarak hazırlanmıģtır. Bu kitapta anlatılan Kalite Yönetim Sistemi tüm firma çalıģanları için uygulama sorumluluğu getirir. Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Sorumlusu ve ilgili bölüm sorumluları tarafından oluģturulur ve tüm firma içerisinde uygulanarak sürekliliği sağlanır, etkinliği sürekli olarak iyileģtirilir. Kalite Yönetim Sistemimiz ISO 9001:2008 standardında istenenler ve firmamız prosesleri göz önüne alınarak dokümante edilmiģtir. Firmamızda Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, etkileģimleri, birbirine olan etkisi, sırası ve operasyonların etkinliği Bölüm 9 da detaylı olarak açıklanmıģtır Genel Uygulamalar: Firmamız kalite yönetim sistemini oluģturmuģ, dokümante etmiģ, sürekliliğini sağlamakta ve etkinliğini sürekli iyileģtirmektedir. Firmamızda: Bu sistemde ihtiyaç duyulan prosesler ve uygulamalar belirlenmiģtir, Proseslerin sıralaması ve birbirleri ile olan etkileģimleri belirlenmiģtir, Proseslerin güvence altına alınması için gerekli kriterler tespit edilmiģtir, Proseslerin çalıģması için gerekli olan kaynak ve bilgi mevcudiyeti sağlanmıģtır, Proseslerin ölçülmesi, izlenmesi ve analiz edilmesi için gerekli faaliyetler belirlenmiģtir, Planlanan sonuçlara ulaģmak ve prosesleri sürekli iyileģtirmek için gerekli faaliyetler uygulanmaktadır Dokümantasyon ġartları: Genel: Firmamız Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonu; a- Kalite El Kitabı b- Prosesler c- Prosedürler 10/ 28

11 d- ĠĢ AkıĢları e- Formlar f- Talimatlar g- Destek Dokümanlar h- DıĢ Kaynaklı Dokümanlardan oluģmaktadır Kalite El Kitabı: Firmamızın Kalite El Kitabı diğer tüm dokümanlardan bağımsız olarak ve tüm doküman sistemimize referans teģkil edecek Ģekilde Kalite Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Genel Müdür ü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer Dokümanların Kontrolü: Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan dokümanlar yeterlilik açısından onaylanmaktadır. Dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleģtirilmesi durumunda onay iģlemi tekrarlanmaktadır. Doküman değiģikliklerinin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesi, yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olması, dokümanların okunabilir kalmasını, kolaylıkla belirlenebilmesi, dıģ kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve kontrol edilmesi, güncelliğini yitirmiģ dokümanların herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda istenmeyen kullanımının önlenmesi için uygun bir iģaretleme uygulanması sağlanmıģtır. Firmamızda tanımlanan Kalite Yönetim Sistemi içeriğinde yer alan dokümanların kontrolü ve dağıtımı Kalite Sorumlusu tarafından sağlanmaktadır. Referans Doküman: P.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü: Kayıtlar Firmamız Kalite Yönetim Sisteminin çalıģmasında ispat unsuru taģıyan ve geçmiģte yapılan uygulamaların izlenmesine yarayan özel dokümanlardır. Kayıtlar saklanma öncelikleri göz önüne alınarak belirlenir. Kayıtların saklanma süreleri ile saklama sorumlulukları belirlenir. Kalite Yönetim Sistemi kayıtların saklama süreleri Kalite Kayıtları ve Saklama Süresi Tablosu (DD.19) ve diğer kayıtların saklama süresi belirtilmektedir. KuruluĢumuzda kayıtların okunabilir olarak kalması, kolaylıkla ayırt edilmesi ve tekrar elde edilebilmesi için tüm firma çalıģanları tarafından kontrolü sağlanır. 11/ 28

12 Kayıtların belirlenmesi, muhafazası, korunması, tekrar elde edilebilir olması, saklama süreleri ve elden çıkarılması için gereken kontroller belirlenmiģ ve aģağıda atıf yapılan prosedürde detaylı olarak belirtilmiģtir. Referans Doküman: P.02 Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü DD.19 Kayıtları Saklama Süresi Tablosu 5. YÖNETĠM SORUMLULUĞU 5.1. Yönetim Taahhüdü: Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanmasının firma çalıģmaları ve bundan sonraki geliģme planları açısından son derece önemli olduğunu kabul ve teyit eder. Firma çalıģanlarının kalite yönetim sistemini uygulama zorunluluğu belirlenmiģtir. Üst Yönetim yasal ve mevzuat Ģartları da dahil olmak üzere müģteri Ģartlarının da yerine getirilmesinin önemini tüm çalıģanlarına aktararak gerekli bilincin oluģmasını sağlar. Kalite Yönetim Sisteminin tüm yönleri ile ve sürekli geliģme gereği göz önüne alınarak uygulanması gerekmektedir. Firmamız Üst Yönetimi Kalite Politikasını oluģturur ve kalite sistemimizin uygulanması için gerekli hedefleri belirler. Firmamız üst yönetimi belirlenen aralıklarla Yönetimin Gözden Geçirmesini yapmaktadır ve bu gözden geçirmenin kayıtları P.02 prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 5.2. MüĢteri Odağı: MüĢterilerimizin istek ve gereklilikleri firmamız çalıģmalarının temel çerçevesini belirler. Firma Üst Yönetimi müģteri isteklerinin öğrenilmesi ve firma sisteminin bu istekler doğrultusunda adapte edilmesi için gerekli alt yapıyı oluģturur. Hizmetlerimizin sunulduğu müģterilerin belirlediği (ġikayet ve Önerileri MüĢteri Bilgilendirme Formu F.30) ile ulaģır. Düzenlenen (MüĢteri Memnuniyet Anketleri F.31) ile müģteri memnuniyeti ölçülür. Gelen müģteri talepleri ve müģteri memnuniyet anketi sonuçları üst yönetim tarafından yapılan rutin ve rutin olmayan (acil) toplantılar ile değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda gerekli tedbirler alınır. Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı 12/ 28

13 F.31 MüĢteri Memnuniyet Anketleri F.30 MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu 5.3. Kalite Politikası: Firmamızın kalite politikası üst yönetim tarafından belirlenmiģtir. Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantılarında kalite politikası değerlendirilmektedir. Kalite Politikası tüm çalıģanlara iģyerlerinde bulunan toplantılarda ve dağıtımı yapılan dokümanlar içerisinde duyurulmaktadır. Kalite Politikası (DD.02) destek dokümanı olarak tanımlanmıģtır. Referans Doküman: DD.02 Kalite Politikası 5.4. Planlama: Kalite Hedeflerimiz: Firmamızın kalite hedefleri (DD.03) Y.G.G. toplantıları vasıtası ile ortaya konur. Genel Müdür onayı ile yürürlüğe girer. Toplantıda hedeflerin yerine getirilmesi için metotların belirlendiği hedef planı taslağı çıkarılır. Bu plan üst yönetim tarafından nihai hale getirilir. (DD.10 Kalite Hedef Planı) Referans Doküman: DD.03 Kalite Hedefleri DD.10 Kalite Hedef Planı Kalite Yönetim Sistemi Planlaması: Firmamız kalite sistem planlamasını yapmıģ (DD.11 Sistem Planı) ve tüm faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleģtirmektedir. Bu uygulamalar sırasında kalite sistemindeki bütünlük sürdürülmektedir. Referans Doküman: DD.11 Sistem Planı 5.5. Sorumluluk, Yetki ve ĠletiĢim: Sorumluluk ve Yetki: Firma içerisinde personelin iģ sorumluluğu Personel Görev ve Sorumluluklarında (DD.04) belirtilmiģtir. Yürürlülüğe giren görev ve sorumlulukların değiģikliği DeğiĢiklik Ġstek Formu 13/ 28

14 (F.04) ile yapılabilir. Personelin özellikleri Personel Yeterlilik Tablosu (DD.12) da kayıt altına alınmıģtır. Bölümlerin birbirleriyle olan bağlantıları için Organizasyon ġeması (DD.01) kullanılır. Personel yetki sorumluluğuna dair dokümanlar kendilerine elden P.01 Prosedürüne göre verilir. Firmamızda personel yetkileri ve kadrolara olan vekaletler, Yetki-Delegasyon Tablosunda (DD.05) belirtilmektedir. ÇalıĢan personelin eğitim yeterlilikleri her yılın sonunda Kalite Sorumlusu tarafından değerlendirilir. Bölüm sorumluları bünyesinde çalıģan personellerin eğitim ihtiyaçlarını eğitim sorumlusuna sözlü olarak bildirir. Gelen talepler üst yönetim tarafından değerlendirilerek (DD.07)Yönetim Sorumluluğu Planı Yıllık Eğitim Planına (DD.13) yazılır. Firmamız üst yönetimi; Genel Müdür ve Kalite Sorumlusu ndan oluģur. Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı DD.04 Personel Görev ve Sorumlulukları DD.05 Yetki Delegasyon Tablosu P.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü DD.13 Yıllık Eğitim Planı DD.12 Personel Yeterlilik Tablosu DD.01 Organizasyon ġeması Kalite Sorumlusu: Genel Müdür personelin diğer görev-sorumluluklarına bakılmaksızın Kalite Sorumlusu olarak aģağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle mükelleftir. Kalite Sorumlusunun ana hatları ile görevleri; a- Kalite Yönetim Sistemi (K.Y.S.) için gerekli proseslerin oluģturulması, uygulanması ve sürdürülmesi. b- K.Y.S. performansı ve iyileģtirme ihtiyaçları hakkında üst yönetime rapor verilmesi. c- KuruluĢta müģteri Ģartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaģtırılmasının sağlanması. Kalite yönetim sistemi gereği üst yönetim ve Kalite Sorumlusunun görevleri DD.04 de belirtilmiģtir. Referans Doküman:DD.04 Personel Görev ve Sorumlulukları 14/ 28

15 Ġç ĠletiĢim: Firmamızda organizasyonun tüm bölümlerinde gerektiği durumlarda sağlıklı bir Ģekilde iç iletiģimin sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıģtır. Firmamızda iç iletiģim toplantı, mail yada OEMĠA Proje Yönetim Platformunda gerçeleģmektedir. Referans Doküman: P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi: Genel: Firma Üst Yönetimi Kalite Yönetim Sistemini, uygulamanın etkinliğini, Kalite Politikasını, Kalite Hedeflerini, müģteri isteklerini ve buradaki değiģiklikler ile sürekli geliģme gereğinin yakalanıp yakalanmadığını yılda en az bir kez yapılacak Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirir Gözden Geçirme Girdisi: Kalite Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında en azından aģağıda belirtilen konular hakkında görüģmeler yapılır. o Tetkik Sonuçları, o Kalite Politikası ve Hedefleri, o MüĢteri Geri Beslemeleri o Proses Performansı ve Ürün Uygunluğu o DÖF çalıģmaları o Eğitim çalıģmaları o Bir önceki YGG toplantısından takip eden faaliyetler o KYS üzerinde etkili olabilecek değiģiklikler o ĠyileĢtirme için öneriler Diğer toplantılarda bölüm sorumluları tarafından önceden belirlenen toplantı gündemleri konusunda gerekli görüģmeler yapılır. Tüm toplantı kayıtları Toplantı Tutanak Formu (F.19) ile kayıt altına alınır ve takibi yapılır. Referans Doküman: F.19 Toplantı Tutanak Formu Gözden Geçirme Çıktısı: 15/ 28

16 Yönetimin gözden geçirmesinde alınan kararlar Toplantı Tutanağına (F.19) Kalite Sorumlusu tarafından kaydedilir ve toplantı sonunda bu kayıtları toplantıya katılanlara dağıtır. Toplantılarda konuģulan her türlü konuyu toplantı sonucunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı Kalite Sorumlusu tarafından takip edilir ve bir sonra yapılacak toplantı gündem maddelerinden birisini oluģturur. Yönetimi Gözden Geçirme Çıktısı, - Kalite Yönetim Sistemi ve Proseslerin etkinliğinin iyileģtirilmesi, - MüĢteri ġartları ile ilgili ürünün iyileģtirilmesi, - Kaynak ihtiyaçları, Referans Doküman: DD.07 Yönetim Sorumluluğu Planı F.19 Toplantı Tutanak Formu 6. KAYNAK YÖNETĠMĠ 6.1. Kaynakların Sağlanması: Firmamız kalite yönetim sisteminin uygulanması, etkinliğinin iyileģtirilmesi için ve müģteri Ģartlarının yerine getirilmesiyle müģteri memnuniyetinin arttırılması için gereken insan, makine teçhizat ve finansal kaynakları belirlemiģ ve bu kaynakları sağlamaktadır Altyapı: Firmamız ürün Ģartlarını sağlamak için gerekli olan alt yapı oluģturmuģtur. Alt Yapı; - ÇalıĢma alanı: Firmamızın faaliyetini gerçekleģtirdiği alanlar ve uygulamanın yapıldığı (hizmetin gerçekleģtirildiği) müģteri alanları olmak üzere iki tür çalıģma alanı belirlenmiģtir. - Proses teçhizatı ve destek hizmetler ürün ve hizmet Ģartlarına uygunluğun sağlanması için belirlenmiģtir. Firmamız Üretim gerçekleģtirilmesi sırasında kullanmıģ olduğu makine ve teçhizatın tespiti için (DD.18) Makine Ekipman Listesi hazırlanır. Hazırlanan liste doğrultusunda mevcut makine ekipmanın bakım ve onarım iģleri için Yıllık Bakım Planı (DD.16) hazırlanır ve her cihaz için (F.12) Cihaz Sicil Kartı hazırlanır ve takibi Üretim Sorumlusu ve Kalite Sorumlusu tarafından Yıllık Bakım Planına uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair izleme hazırlanan dökümanlar üzerinden takip edilir. Referans Doküman: DD.18 Makine Ekipman Listesi DD.16 Yıllık Bakım Planı 16/ 28

17 F.12 Cihaz Sicil Kartı 6.3. ÇalıĢma Ortamı: Firmamız ürün Ģartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalıģma ortamını belirlemiģtir.firmanın çalıģma ortamları Firma Üretim Sorumlusu ve Genel Müdürünün yapacağı toplantıda alınan kararla planlanarak uygulamaya geçilir ve Toplantı Tutanak Formu (F.19) ile kayıt altına alınır. Referans Doküman: F.19 Toplantı Tutanak Formu 7. ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME 7.1 Ürün GerçekleĢtirmenin Planlanması: Firmamızda ürün hizmet gerçekleģtirilmesinin planlanması aģamasında referans alınan doküman müģteri istek ve beklentilerini karģılamak amacıyla hazırlanan teknik Ģartnamedir. Bu doküman üzerinden kalite hedefleri ve mamül/hizmet için Ģartlar belirlenir. Teknik Ģartname doğrultusunda mamül/hizmet gerçekleģtirme sırasında ihtiyaç duyulan kaynaklar, yapılacak faaliyetleri kayıt altına alabilmek için ihtiyaç duyulan dokümanlar ve gerçekleģtirilecek prosesler Üretim Sorumlusu tarafından planlanır. Yapılan planda, mamül/hizmet gerçekleģtirme sırasında ihtiyaç duyulacak detaylar ve mamül/hizmet uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyulacak ölçme ve izleme faaliyetleri yer alır. Hazırlanan planlar Genel Müdürü tarafından onaylanır. Ürün gerçekleģtirmenin planlanması süreci Üretim Prosedürü (P.08) ile detaylı olarak tanımlanacaktır. Referans Doküman:P08 Üretim Prosedürü P09 Proje Prosedürü P07 Mühendislik Prosedürü 7.2 MüĢteri Ġle Ġlgili Prosesler: Ürüne Bağlı ġartların Belirlenmesi: Firmamız iģtirak ettiği projelerle ilgili teslim, teslim sonrası faaliyetler, müģteri Ģartları, yasal Ģartlar ve mevzuatlar müģteri tarafından oluģturulan Ģartnamede veya sipariģinde ifade edilmektedir. MüĢteri tarafından beyan edilmeyen ancak biliniyorsa tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan Ģartlar Üst Yönetim tarafından hazırlanan teklifte müģteriye bildirilir. Teklifle birlikte müģteriye ürün teknik resminin ve ürün/hizmet gerçekleģtirme detaylarının yer aldığı dosya onay için sunulur. 17/ 28

18 7.2.2 Ürüne Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi: Firmamız ürüne bağlı Ģartları, müģteriler tarafından beyan edilen istekler üzerinden belirlemektedir. Ürüne bağlı Ģartların tamamı Ģartname üzerinden belirlenmektedir. Genel Müdür ve Kalite Sorumlusu ile birlikte ön çalıģma yapılır. Yapılan çalıģma sonucunda teklif verilmesine karar verilen iģler için geniģ kapsamlı teklif dosyası hazırlanır. Tekliflere iliģkin formatlar Teklif Taslak 1 DD.21 ve Teklif Taslak 2 DD.22 ile tanımlanmıģtır. Alınan SipariĢler müģteri formatında hazırlanan ürün ile ilgili teknik özelliklerin yer aldığı Ģekilde olur, teknik özelliklerini gösterir Ģekilde hazırlanmıģ olan teklifimiz ile müģteriden ürün Ģartlarına dair onay alınır. MüĢteri Ģartları (ĠĢ Emri Formu F.35) Üretim Sorumlusu tarafından hazırlanarak Genel Müdürünün onayına sunulur ve imza karģılığında sorumluya teslim edilir. Gözden geçirmeler, iģin alınma tarihinden sonra ortaya çıkan değiģiklikler (ürün Ģartları, sözleģme sonrası müģteri talepleri, hava koģulları vb) Kalite Sorumlusu tarafından Genel Müdürün onayı ile müģteriyle yapılan yazıģmalar ile belirlenmektedir. MüĢterinin değerlendirmesi sonucunda teyit ettiği değiģiklikler kuruluģumuz içinde elektronik ortamda ilgili birimlere bildirilmektedir. Güncelliğini yitirmiģ dokümanlar dokümanların kontrolü prosedürüne göre (P.01) toplanmakta ve yenisi yine aynı prosedüre göre dağıtılmaktadır. Referans Doküman: F.35 ĠĢ Emri Formu P.01 Dökümanların Kontrolü Prosedürü DD.21 Teklif Taslak 1 DD.22 Teklif Taslak MüĢteri Ġle ĠletiĢim: Firmamız müģteriler tarafından oluģturulan formatta ürün bilgisini (Ģartnameler, projeler, resmi evraklar,yazıģmalar vb. ) almaktadır. Firmamız müģteri tarafından istenen formatta ilgili dokümanları (iģ programı, teknik Ģartname ile ilgili gereklilikler,resmi evraklar vb. ) ilgili bölüm sorumlusu aracılığıyla hazırlamaktadır. MüĢteri tarafından bir format belirlenmezse Kalite Yönetim Sistemimizde tanımlanan formatta dokümanlar müģteriye iletilir.müģteri ile iletiģim ürün/ hizmet ile ilgili bilgilerin aktarımı elektronik ortam üzerinden sağlanmaktadır.genel görüģmeler ; telefon, bire bir görüģme, e-posta vb yöntemlerle sağlanmaktadır. Hazırlanan dokümanların müģteriye ulaģtırılmasında kargo, posta, e-posta, faks ve elden teslim yöntemleri kullanılmaktadır. ġikayetler müģteri tarafından hazırlanan tutanak / rapor veya MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu ile Firmamıza iletilir. Üretim Sorumlusu ve Kalite Sorumlusu tarafından Ģikayetler değerlendirilerek müģteriye elektronik ortamda ilgili dokümanlar yardımı ile bilgilendirme yapılmaktadır. ġikayetler için Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrolü Prosedürüne göre iģlem yapılır. MüĢterilerimize yılda en az 1 kere MüĢteri Memnuniyet Anketi Formu e mail yolu ile ulaģtırılır. 18/ 28

19 Referans Doküman: F.30 MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu 7.3 Tasarım ve GeliĢtirme: Tasarım ve GeliĢtirme Planlanması: Firmamızda Tasarım ve geliģtirmenin planlanmasına iliģkin yapılan çalıģmaların temelinde öncelikli olarak müģterilerimizin istek ve projelerinin Ģekillendirilmesine yönelik çalıģmalarımız vardır. Prototip olarak seçilen ürünün geliģtirilmesi ve son halinin verilmesinde müģteri istekleri asıl referansımızı oluģturmaktadır. Tasarım ve geliģtirmenin planlanması Mühendislik Prosedürü (P.07) ne göre yapılmaktadır. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü Tasarım ve GeliĢtirme Girdileri: Firmamızda tasarım ve geliģtirmenin girdisi olarak müģteri beklentilerinden ve isteklerinden yola çıkmaktayız. Tasarımı yapılacak ürünlere istinaden bir prototipin olması ve bu ürünün müģteri beklentileri doğrultusunda Ģekillendirilmesi ve üretiminin yapılmasını sağlamaktayız. Üretilecek ürünle ilgili olarak uyulması gereken yasal ve mevzuat Ģartların araģtırılması yapıldıktan sonra tasarımı yapılan ürünün üretimi aģamasına geçmekteyiz Tasarım ve GeliĢtirme Çıktıları: Firmamız tasarımını yapmıģ olduğumuz ürünlerin girdileri ve çıktıları ile ilgili olarak izlemesi Mühendislik Prosedürü (P.07) ne göre yapılmaktadır. Bu prosedüre göre tasarımın aģamaları gözden geçirmeleri doğrulama ve geçerli kılınmasına iliģkin kayıtların tutulması sağlanmaktadır. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü Tasarım ve GeliĢtirmenin Gözden Geçirilmesi: Firmamızda tasarımın her aģamasının gözden geçirilmesi Mühendislik Prosedürü (P.07) ne göre yapılmaktadır ve tasarımın her aģaması bu form ve ilave edilecek olan müģteri formatındaki taleplerin kontrolü ile yapılmaktadır. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü 19/ 28

20 7.3.5 Tasarım ve GeliĢtirme Doğrulaması: Firmamızda tasarım ve geliģtirmenin doğrulanması ile ilgili iģlemler Mühendislik Prosedürü (P.07) ne göre yapılmaktadır. Doğrulama ile ilgili Yapılacak çalıģmaların Kontrol Sorumluluğu ĠĢletmemizde Genel Müdürü ve Mühendislik Sorumlusuna verilmiģtir. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü Tasarım ve GeliĢtirmenin Geçerli Kılınması: Firmamızda tasarım ve geliģtirmenin geçerli kılınması ile ilgili süreç Mühendislik Prosedürü (P.07) ile tanımlanmaktadır. Geçerli Kılma ile ilgili Yapılacak çalıģmaların Kontrol Sorumluluğu ĠĢletmemizde Kalite Sorumlusu ve Mühendislik Sorumlusu na verilmiģtir. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü Tasarım ve GeliĢtirme DeğiĢikliklerinin Kontrolü: Firmamızda tasarım ve geliģtirme aģamalarında yapılan değiģiklikler kontrolü ile ilgili süreç Mühendislik Prosedürü (P.07) ile tanımlanmaktadır. Referans Doküman: P.07 Mühendislik Prosedürü 7.4 Satın Alma: Satın Alma Prosesi: Firmamız ürün ve hizmette kullanılacak malzemelerin planlamasını (teknik ve idari Ģartnameye uygun) iģ baģlangıcında hazırlamıģ olduğu proje takvimi üzerinden Genel Müdür ve Üretim Sorumlusu tarafından belirlemektedir. Genel Müdür ve Kalite Sorumlusu toplanan bilgiler çerçevesinde Tedarikçi Listesi (F.21) üzerinden veya piyasa araģtırması yaparak Telefon e- posta ya da faks ile teklif veya teklifleri toplar. Gelen teklifler Genel Müdür tarafından (fiyat, ödeme koģulları, vb ),Üretim Sorumlusu tarafından (ürün niteliği, teknik özellik, teslim süresi vb.) hususlarda değerlendirilir. Bazı satın almalar teklif almadan doğrudan yapılabilir bu satın alma iģlemleri için teklif değerlendirme süreci bulunmamaktadır. Tedarikçi değerlendirmeleri yılda bir gerçekleģir ve tedarikçi puanları Tedarikçi Değerlendirme Formuna (F.22) iģlenir. Satın alma yapılması muhtemel tedarikçiler Kalite Sorumlusu tarafından elektronik ortamda üst yönetime yaptığı bilgilendirmede değerlendirilir ve Genel Müdürü' nün kararı ile satın alma yapılacak tedarikçi belirlenir. Satın alma kayıtları kalite kaydı olarak (P.02) prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. Satın alma süreci ĠAġ.01 dokümanı ile ĠĢ AkıĢ ġeması olarak tanımlanmıģtır. 20/ 28

21 Referans Doküman: F.21 Tedarikçi Listesi F.22 Tedarikçi Değerlendirme Formu P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü ĠAġ.01 ĠĢ AkıĢ ġeması Satın Alma Bilgisi: Satın alınacak malzemelerin bilgisi elektronik ortamda belirlenen tedarikçilere iletilmektedir. Ġletilmeden önce istenen malzemenin teknik Ģartnameye ( müģteri talebine uygun) uygunluk açısından değerlendirilmesi Üretim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. MüĢteri tarafından niteliği (birim fiyatı, markası, ürün onayı vb) belirtilmeyen malzemeler özel fiyatlı malzeme grubuna girmektedir. Bu malzemelerin hangi tedarikçiden alınacağı kararını müģteri, malzeme örneklerini gördükten sonra vermektedir. Tedarikçilerden gelen teklifler Kalite Sorumlusu,Genel Müdürü ile Üretim Sorumlusu ve müģteri (teknik Ģartnamelerde net olarak belirtilemeyen malzemelerin alımında) tarafından değerlendirilir. Alım yapılmasına karar verilen tedarikçinin değerlendirme kayıtları (F.22) Tedarikçi Değerlendirme Formu ile takip edilir. Referans Doküman: F.22 Tedarikçi Değerlendirme Formu Satın Alınan Ürünün Doğrulanması: Gelen malzemelerin kontrolü Üretim Sorumlusu tarafından irsaliye / fatura üzerinden fiziksel kontroller olarak (adet, ağırlık, renk, ambalaj vb.) yapılmaktadır. Gelen malzemenin kontrolü Girdi Kontrol Talimatı (T.01) e göre yapılmaktadır. Bu tür durumlarda kayıtlar Kalite Sorumlusu tarafından Uygun Olmayan Ürün/ Hizmet Kontrol Prosedürü (P.04) e göre (F.09) Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formu Ġle kayıt altına alınır. Sonuçların olumsuz çıkması durumunda alınan malzemeler konusunda bilgi tedarikçilere elektronik ortam üzerinden aktarılır. Malzemenin Atölyede ve/veya montajda kullanılıp kullanılmaması kararı Üretim Sorumlusu, Genel Müdür tarafından karar verilir. Uygun olmayan malzeme söz konusunu olduğunda Uygun Olmayan Ürün /Hizmet Prosedürüne (P.04) göre iģlem yapılır. Malzeme alımı yapılacak tedarikçinin değerlendirilmesi (ön değerlendirme) gerekli görülürse tedarikçinin yerinde kontrolü ile yapılır. Tedarikçi yerinde değerlendirme kararı Genel Müdür, Kalite Sorumlusu ve Üretim Sorumlusu tarafından verilmektedir. Tedarikçi yerinde kontrolünde dikkate alınacak kriterler; Kapasite yeterliliği Ürün kalitesi Personel niteliği 21/ 28

22 ÇalıĢma ortamı ve altyapı yeterliliği Teknik Ģartnamede istenen Ģartları karģılama durumu Ģeklindedir. Yapılan değerlendirme sonucu, elektronik ortam üzerinden tedarikçi değerlendirme dosyasında muhafaza edilir. Alınan kararı Kalite Sorumlusu uygular. Kararın olumsuz çıkması durumunda tedarikçinin kendini iyileģtirmesi yönündeki eksikler elektronik ortam üzerinden aktarılır. Tedarikçinin yaklaģımı çerçevesinde üst yönetimin kararı ile tedarikçinin geliģmesi için gerekli çalıģmalar baģlatılır.tedarikçinin eksiklerini gidermesi durumunda yeniden değerlendirme yapılır. Firmamızda dıģ kaynaklı proses bulunmamaktadır. Referans Doküman: P.04 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü F.09 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formu T.01 Girdi Kontrol Talimatı 7.5 Üretim Ve Hizmetin Sağlanması: Üretim Ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü: Firmamız alınan iģlerde iģ baģlangıcı öncesi detaylı iģ programı ( ĠĢ Emri ) Üretim Sorumlusu tarafından hazırlamaktadır. ĠĢ programında; Ürünün karakteristiğini açıklayan bilgiler, ġartnameye uygun dikkat edilmesi gereken hususlar, Kullanılacak teçhizatlar (Makine Ekipman Listesi, DD 18), Ġzleme ölçme uygulaması, Hizmetin gerçekleģtirme aģamalarında ve iģ tesliminde müģteri veya müģteri tarafından görevlendirilen kontrolör tarafından kabul ve serbest bırakma iģlemi gerçekleģtirilir. Doğrulama kayıtları yapılan iģlerin Ģartnamelerine göre uygulanmakta olup ilave Ģartlar müģteri ile görüģülerek kayıt altına alınmaktadır. Kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne (P.02) göre muhafaza edilmektedir. Referans Doküman: DD.18 Makine Ekipman Listesi P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü Üretim Ve Hizmetin Sağlanması Ġçin Proseslerin Geçerliliği: Üretim öncesinde belirlenen Ģartlar, müģteriyle yapılan kontroller üretilen ürünün tesliminde veya kabulunde ürünün teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip 22/ 28

23 üretilmediğinin kontrolünü yapar. Ürünün teslim edilmesi ile müģteriden alınan teslim tutanağı veya alınan ödeme prosesin geçerliğinin ispatıdır. Üretilen ürününün taģınması sırasında veya müģteri kullanımı sırasında yapılan iģ ile ilgili uygunsuzlukların çıkması halinde, müģteri talebi firmaya iletir ve müģteri ile Üst Yönetimin alacakları karar neticesinde gerekli çalıģmalar gerçekleģtirilir. Bu çalıģmalarda esas alınan dokümanlar firma ile yapılan sözleģme ve yasal mevzuatlardır. Referans Doküman: DD.08 Proses Tarif Kartları Belirleme Ve Ġzlenebilirlik: Belirleme ve izlenebilirlik ürün/hizmete her iģ için teklifin verilmesinden iģ teslimine kadar verilen teklif numarası ile takip edilir. Varsa müģterinin dokümanları da izlenebilirliğin sağlanması amacı ile kayıt olarak muhafaza edilmektedir MüĢteri Mülkiyeti: ĠĢletmemiz alınan sipariģler neticesinde belirtilmiģ olan teknik Ģartlar dahilinde üretim yapar. Yapılan üretimle ilgili olarak üretilen ürünün müģteriye teslimine kadar geçen süreç içerisinde müģteri için üretmiģ olduğu ürünün muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. Üretilen ürünün müģteriye teslimine kadar geçen süreç içerisinde müģteri malının muhafazası ile ilgili sorumluluk firmamıza aittir. Firmamız alt yapısında yer alan müģteri malları MÜġTERĠ MALIDIR etiketi ile iģaretlenmektedir Ürünün Muhafazası: Firmamız proses süresince ve teslimatın yapılmasına kadar süreçteki ürün/hizmet korunmasını ve muhafazasını ile ilgili sorumluluk firmamıza aittir. Üretimi tamamlanan mamuller çeģitli nakliye marifetleri ile tam ve sağlam olduğu taraflar nezaretinde kontrol edildikten sonra müģteriye teslim edilir. MüĢterinin kesin kabulünden sonra ürünün muhafazası ile ilgili firmamızın sorumluluğu kalkmıģ olur. Yaptığımız iģte uygunsuzlukların olması durumunda yasal Ģartlar gereği belirlenen sürede, firmamız düzeltmeleri yapmakla mükelleftir. 7.6 Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: Firmamızda kalibrasyonu yaptırılacak cihazlar Yıllık Kalibrasyon Planı nda (DD.15) Kalite Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır. Firmamızda bulunan cihazlar Kalite Sorumlusu nun bilgisi dâhilinde uzman firmalara kalibre ettirilir. Kalite Sorumlusu kalibre edilen cihazlara takılan etiketler vasıtasıyla kalibrasyonun yapılıp yapılmadığını ve bir sonraki kalibrasyon tarihini görür. Kalibrasyon yapılan cihazlar Atölyede Üretim Sorumlusunun sorumluluğu altındadır. 23/ 28

24 Atölyede kullanımı sırasında ölçüm ayarlarının bozulmuģ olduğundan Ģüphelenilen cihazlar için Üretim Sorumlusu, Kalite Sorumlusu ile irtibata geçerek tekrar kalibrasyon isteğinde bulunur.kalite Sorumlusu cihazların tekrar kalibre edilmesi için gerekli süreci baģlatır. Ölçüm ayarlarının doğrulanması yapılan tüm cihazlar taģınırken ayarların bozulmaması amacıyla uygun Ģekilde taģınmalı ve muhafaza edilmelidir. Uygun Ģekilde taģınmayan ve muhafaza edilmeyen cihazlar için mutlaka kullanılmasını önlemek için tedbir alınır ve sahaya girmesi engellenir. Bu faaliyetlerin sorumlusu Kalite Sorumlusudur. Üretimde kullanılan ölçüm cihazlarının ölçümünde Ģüphe duyulması durumunda kalibre edilmiģ cihazlar ile ölçümler tekrar ölçülerek doğrulaması yapılır bu doğrulama kayıtları (F.11) Doğrulama Kayıt Formu üzerinden takip edilir. Kalibrasyon süresi dolan cihazları tespit ederek Kalite Sorumlusunu bilgilendirmek ve kalibrasyonların tekrarlanmasını sağlamak Üretim Sorumlusunun görevidir. Kalite Sorumlusu kendisine bildirilen cihazların kalibrasyonunu uzman firmaya yaptırır ve formları ilgili dosyasında muhafaza eder. Referans Doküman: DD.15 Yıllık Kalibrasyon Planı F.11 Doğrulama Kayıt Formu 8. ÖLÇME, ANALĠZ, ĠYĠLEġTĠRME 8.1 Genel: Firmamızda izleme, ölçme, analiz, iyileģtirme için prosesler planlanmıģ ve yürütülmektedir. Ürün/hizmet uygunluğu, kalite yönetim sistemi uygunluğu, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin iyileģtirilmesi amacı ile izleme ve ölçme yapılmaktadır. Ġzleme ve ölçme sistem planı ile planlanarak yürütülmektedir. 8.2 Ġzleme ve Ölçme: MüĢteri Memnuniyeti: ġikayetler ve öneriler müģteri tarafından hazırlanan tutanak / rapor veya MüĢteri ġikayet ve Öneri Formu ile firmamıza iletilir. Üretim Sorumlusu ve/veya Kalite Sorumlusu tarafından Ģikayetler ve öneriler değerlendirilerek müģteriye elektronik ortamda ve ilgili dokümanlar yardımı ile bilgilendirme yapılmaktadır. Firmamız tarafından 12 ayda bir olmak üzere MüĢteri Memnuniyet Anketleri (F.31) telefon fax ve yerinde ziyaretler ile yapılır ve memnuniyet oranları ile ilgili olarak veri analizleri yapılır. Bu sonuçlar YGG toplantılarında görüģülür. 24/ 28

25 Referans Doküman: F.31 MüĢteri Memnuniyet Anketi Formu Ġç Tetkik: Firmamızda kalite yönetim sisteminin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacı ürün/hizmet kalitesinin sürekli olarak arttırılması amacı ile iç tetkikler yapılmaktadır. Firmamızda iç tetkikler yıllık olarak planlanmakta ve yılda en az bir kez yapılmaktadır. Yapılacak tetkiklerde görevli tetkikçiler Ġç tetkik eğitim almıģlardır. Ġç tetkikler için listeler hazırlanmıģ olup tetkik bu listelere göre ve objektif delillere dayanılarak yapılmaktadır. Ġç tetkik planlamasında (Yıllık Denetim Planı DD.09) denetçiler kendi birimlerini denetlemeyecek Ģekilde planlanmaktadır. Tetkiklerde denetlenen birimim önceki denetleme sonuçları, önceki denetlemeden kalan ödevlerini yerine getirip getirilmediği de kontrol edilmektedir. Tetkik sonunda görülen aksaklıklar için önleyici ve düzeltici faaliyetleri baģlatılarak iyileģtirme için fırsatlar değerlendirilmektedir. Denetim sonunda denetim rapor haline getirilerek Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında görüģülür. Referans Doküman: P.03 Ġç Tetkik Prosedürü DD.09 Yıllık Denetim Planı Proseslerin Ġzlenmesi Ve Ölçülmesi: Firmamızda proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi Proses Performans Tablosu ile sürekli hale getirilmiģtir. Prosesler belirlenmiģ proses hedeflerine (performans kriterleri) göre ölçülmektedir. Bunlar Proses Tarif Kartlarında (DD.08) belirtilmiģtir. Proses ölçüm sonuçlarına göre düzeltici veya önleyici faaliyetler baģlatılır. Bu değerlendirmeler Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında yapılır. Referans Doküman: DD.08 Proses Tarif Kartı Ürünün Ġzlenmesi ve Ölçülmesi: Firmamızda ürünün izlenmesi ve ölçülmesi üç kademeli olarak yapılmaktadır. Girdi malzeme kontrolleri müģteriden alınan teknik Ģartnamelere göre yapılmakta kriterleri karģılamayan ürünler alınmamakta ve kullanılmamaktadır. 25/ 28

26 Ġkinci aģama ürün/hizmet gerçekleģtirme sırasında ortaya çıkar. Ürün/hizmet izlenebilmesi ve ölçülmesi yapılan test ve deneylerin sonuçları ile tutulan kayıtlara göre yapılmaktadır. Burada proses kontroller söz konusudur. Proses kontrollerinde firmamızda Üretim Sorumlusu sorumludur. Kendisi hem müģteriden alınan teknik Ģartnameye hem de projeye göre kontrolleri gerçekleģtirir. Bulduğu uygunsuzlukları kayıt altına alır (P.04) ve giderilmesi için gerekli olan faaliyetler Düzeltici Faaliyet Prosedürüne (P.05) göre baģlatılır. Bu noktada müģterinin görevlendirdiği kontrolörün hak ediģlerin gerçekleģtirilmesi açısından kontrolleri de söz konusudur. Üçüncü aģama nihai kontrolleri içerir. Yine teknik Ģartname ve projeye göre Üretim Sorumlusu kontrolleri yapar. ĠĢin teslim edilmesi ile ilgili de müģterinin görevlendirdiği kontrolör nihai kontrolü gerçekleģtirir. Bunlarla ilgili kayıtlar (P.02) prosedürüne göre muhafaza edilmektedir. Referans Doküman: P.04 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü P.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü P.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü: Firmamızda uygun olmayan ürün/hizmet kontrolü, tutulan kayıtlar (F.09) ile kontrol altına alınmıģtır. Ürün uygunluğu teknik Ģartnameler ve projelerin yerine getirilip doğrulamaların yapılması ile belirlenmektedir. Uygun olmayan ürün/hizmet kontrolü için Ģartnamelerde geçen kontrol, test ve deney sonuçları izlenmektedir ve bu sonuçlar ilgili dosyalarında Üretim Sorumlusu tarafından muhafaza edilmektedir. Ürünün belirlenen kriterlere göre yerine getirilmesi aģamasında meydana çıkabilecek uygunsuzluklar için tedbir alınarak düzeltici faaliyetler ile kriterlerin yakalanması sağlanır. Uygunsuzluk müģteri tarafından tespit edilmiģ ise müģteri tutanağı kabul edilip, uygunsuzluk giderilerek doğrulaması yaptırılır. Ürünün bitme aģamasında ortaya çıkacak uygunsuzluklar için müģteri ile görüģülerek yapılacak çalıģma ortak bir sonuca bağlanarak kayıt altına alınacaktır. Referans Doküman: P.04 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Prosedürü F.09 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Formu 8.4 Veri Analizi: Firmamızda kalite yönetim sisteminin sürekliliğinin devamı, uygunluğunun sağlanması ve etkinliğinin arttırılması için veri analizi çalıģmaları belirlenmiģ ve uygulanmaktadır. Veri analizi çalıģmaları Veri Analiz Tablosuna (DD.17) göre yapılır. Veri analizi çalıģmaları çalıģmayı yapan 26/ 28

27 bölümde Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında görüģülmektedir. Veri analizi sonuçları neticesinde düzeltici veya önleyici faaliyetler baģlatılır. (P.05-P.06) Referans Doküman: DD.17 Veri Analiz Tablosu P.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü P.06 Önleyici Faaliyet Prosedürü 8.5 ĠyileĢtirme: Sürekli ĠyileĢtirme: Firmamızda sürekli iyileģtirme için kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, müģteri geri beslemeleri, veri analiz sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantı tutanakları kullanılmaktadır. Firmamız prensip olarak sürekli iyileģtirmeyi kabul etmiģtir. Firmamız yaģanan her türlü uygunsuzluğun sürekli iyileģme için bir fırsat olarak benimsemekte ve yaģanan uygunsuzluklar sonucunda sürekli iyileģme için çalıģmalar yürütmektedir. Bu uygunsuzluğun çıkıģ noktalarının belirlenerek benzeri uygunsuzlukların yaģanmaması için potansiyel uygunsuzlukların önceden analiz edilerek yaģanmaması için önleyici faaliyet çalıģmaları yürütülmektedir Düzeltici Faaliyetler: Firmamızda etkinliğin sürekli iyileģtirilmesi için tespit edilen hataların ortadan kaldırılması proses ve personel etkinliğinin arttırılması amacı ile Düzeltici faaliyetler yapılmaktadır. Düzeltici faaliyetlerde uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, nedenlerinin tespit edilmesi, tekrarlanmaması için yapılacak faaliyet, faaliyetin uygulanması, gözden geçirilmesi ve kayıtlarının muhafazası yapılmaktadır. Yapılan düzeltici faaliyetlerde sorun, sorumlu, yapılacak faaliyet, yapılan çalıģma, süre ve sonuçları kayıt altına alınarak (F.07) tekrarlanmaması ve etkinliğin arttırılması sağlanmaktadır. Referans Doküman: P.05 Düzeltici Faaliyet Prosedürü F.07 Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu Önleyici Faaliyetler: Firmamızda potansiyel uygunsuzluk haline gelebilecek olayların önceden tespit edilerek ortadan kaldırılması için yapılan çalıģmadır. AĢamaları madde deki gibi yapılmaktadır. Amaç; önleyici faaliyet sistemin etkili çalıģmasını sağlamaktır. 27/ 28

28 Referans Doküman: P.06 Önleyici Faaliyet Prosedürü 9. PROSES ETKĠLEġĠM ġemasi Firmamızda kurulan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde belirlenen prosesler tanımlanmıģtır. Dokümantasyon yapısı içerisinde belirlenen prosesler için proses tarif kartları (DD.08) oluģturulmuģtur. Kalite Yönetim Sisteminin temel Ģartları gereği olması gereken proseslerin etkileģimi Proses EtkileĢim ġemasında (DD.06) anlatılmıģtır. Firmamızda prosesler sıralanırken, proses etkileģim Ģemasındaki etkileme sırası göz önünde bulundurulur. Referans Doküman: DD.08 Proses Tarif Kartları DD.06 Proses EtkileĢim ġeması OEMĠA Proje Yönetim Platformuna ; dan ulaģabilirsiniz. 28/ 28

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI DeğiĢiklik Olan Sayfa DeğiĢiklik Tarihi DeğiĢikliğin Tarifi Hazırlayan Rev. No 1 2 3 4

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ ĠÇĠNDEKĠLER Standart madde no Konusu Sayfa No Ġçindekiler sayfası 2 -- Önsöz 3 1 Kapsam 4 4 Kalite yönetim sistemi 4 4.1 Genel Ģartlar 4 4.2 Dokümantasyon Ģartları 5 4.2.1 Genel

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş 1/21 KOPYA NO: 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALĠTE EL KĠTABI

TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 03 21.04.2011 0 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 1 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 2 / 31 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI-

T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI- T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI- EK-01 04.09.2017 Revizyon: 02 Sayfa 1/28 REVĠZYON NO TARĠH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02

Detaylı

SUNGURLU TĠCARET BORSASI KALĠTE EL KĠTABI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : 15/01/2012 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA :

SUNGURLU TĠCARET BORSASI KALĠTE EL KĠTABI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : 15/01/2012 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : KALĠTE EL KĠTABI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : 15/01/2012 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1 / 16 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - Ġçindekiler 1 - KuruluĢun Tanıtımı

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR -- 4.UYGULAMA. Genel

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR -- 4.UYGULAMA. Genel 1. AMAÇ -- 2. TANIMLAR -- 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR -- 4.UYGULAMA Genel UNIVERSAL CERTIFICATION tarafsız, belirlenmiģ prosedür ve yönetim kuralları olan ve buna göre Uygunluk Belgesi verebilecek gerekli yeterlilik

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 1/20 FERHAN Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 2/20 No İçindekiler Sayfa No İçindekiler 2 Revizyon Çizelgesi 3 0.0 Giriş 4 0.1 Kuruluşun Tarihçesi 4 1.0

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALİTE EL KİTABI

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALİTE EL KİTABI TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALİTE EL KİTABI Doküman No. : MTSO-KEK Yayın Tarihi : 04.04.2012 Revizyon No. : - Rev.Tarihi : - HAZIRLAYAN: FULYA MELĠSA AYBARS KURT

Detaylı

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: --

İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ. Doküman No#: P03 Sayfa No: 1 / 5 Yayın Tarihi: 06.02.2008 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 5 Revizyon Revizyon Sebebi Nerede Revizyon Yapıldığı No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ Bu talimatın amacı; müşteri şikâyetlerinin nerede- nasıl alınacağı ve ön incelemenin ne şekilde yapılması gerektiği, şikâyetlerin kapatılması ve müşteri memnuniyetinin hangi yollarla

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

DOKÜMAN MASTER LİSTESİ FORMU

DOKÜMAN MASTER LİSTESİ FORMU #: DD00 : 06.0.008 Revizyon : 00 Revizyon : -- Türü :Formlar Adı F00 F00 Prosedür F00 4 F004 F00 Teslim Dış Kaynaklı Takip Master Listesi Rev. Rev. Kayıt Eden 6 F006 Ürün Ağacı 7 F007 Süreç Etkileşim 8

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

Ürün Belgelendirme maddesinin; yerine

Ürün Belgelendirme maddesinin; yerine YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 17.04.2012 03.01.2012 01 17.04.2012 Ürün Belgelendirme maddesinin; yerine Ürün belgelendirmesi için baģvuran kuruluģun teknik dosyası, kalite el

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

DTO FETHĠYE ġubesġ KALĠTE EL KĠTABI. Sistem Onayı. ĠMEAK DENĠZ TĠCARET ODASI FETHĠYE ġubesġ KALĠTE EL KĠTABI

DTO FETHĠYE ġubesġ KALĠTE EL KĠTABI. Sistem Onayı. ĠMEAK DENĠZ TĠCARET ODASI FETHĠYE ġubesġ KALĠTE EL KĠTABI Sayfa No : 1 / 25 ĠMEAK DENĠZ TĠCARET ODASI FETHĠYE ġubesġ 05.04.2015 tarihinden itibaren geçerlidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Şube Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2

KALİTE EL KİTABI. İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3. Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 KONU S.NO 9001:2008 ST.NO İçindekiler 1 - Merkezimizin Tanıtımı 2 - Değişiklik Özeti 3 4.2.3 Kapsam, Genel, Uygulama 4 1, 1.1, 1.2 Atıf Yapılan Standartlar 4 2 Terimler ve Tarifler 4 3 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1

KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 Sayfa No 1 / 19 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 1 SAYFA NO MADDE NO 1. İÇİNDEKİLER 1-2 - 2. ÖNSÖZ 3-3. YAYIN HAKKI, HARİÇ TUTMALAR 3-4. KAPSAM 4 5. TANITIM 4 6. KALİTE POLİTİKAMIZ 5-7. ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?

ÜRETİCİ GRUBU NEDİR? KY/QM 1. 1 Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu? İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTÜMESİ GEREKEN TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI Madde No KY/QM 1 Kontrol Noktası ÜRETİCİ

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,

Detaylı

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder.

Denetçi, neden bu görevi üstlendiğini ve bu raporun hazırlanıģ amacını içerecek Ģekilde, denetim amaçlarını açık ve net olarak ifade eder. ÖDEME HĠZMETLERĠ VE ELEKTRONĠK PARA ĠHRACI ĠLE ÖDEME KURULUġLARI VE ELEKTRONĠK PARA KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN 8 ĠNCĠ MADDESĠNĠN 1 ĠNCĠ FIKRASININ (Ç) BENDĠ UYARINCA BAĞIMSIZ DENETĠM ġġrketlerġnce

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ

KÖRFEZ BELEDİYESİ İÇ TETKİK RAPORU FORMU KALİTE DOKÜMANLARININ KONTROLÜ SAYFA NO : / TETKİK EDİLEN BİRİM ADI TETKİK TARİHİ / / TETKİKÇİLER: İSİM/İMZA : : TETKİK DEĞERLENDİRME NOTLARI : KABUL EDİLEMEZ U: BU MADDE UYGULANAMAZ : KABUL EDİLEBİLİR AMA GELİŞTİRİLMELİ UG: BU MADDE

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı