AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE AYÝNE CANLI KALKAN OLDU Ha be ri say fa 7 de FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YAKINDA YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr ni as ya.com.r YARGIYA GÜVEN SARSILDI YARGI MENSUPLARI: TOPLUMUN ORTAK ÝNANCI, ADALET SÝSTEMÝNÝN ÝYÝ ÇALIÞMADIÐI YÖNÜNDE. SÝSTEMDEKÝ SIKINTILAR n A da na Cum hu ri ye Baþ sav cý sý Sab ri Bey o - run, i yi leþ ir me le re rað men op lu mun üm ke - sim le rin de a da le sis e mi nin i yi iþ le me di ði ve gü ven ver me di ði yö nün de or ak bir i nan cýn bu lun du ðu nu be lir e rek, Sis em de ki sý kýn ý lar da yar gý ya gü ve ni a zal ý yor þeklinde konuþu. UYGULAMA ÇAÐIN GERÝSÝNDE n HSYK ü ye si Prof. Dr. Ah me Gök cen Mah - ke me du var la rý na 'A da le mül kün e me li dir' sö - zü ya zý lý dýr. Hak ve öz gür lük le rin e mi na ý, ha - kim ve sav cý lar dýr. A ma Tür ki ye'nin ge liþ miþ lik dü ze yi ne uy gun yar gý uy gu la ma la rý nýn ol du ðu - nu söy le mek ko lay de ðil dedi. Ha be ri 4 e Cuma günü vizyona giren Hür Adam filminin göserimde olduðu sinemalardaki büün seanslarýn bir hafalýk süre için bilelerinin amamen saýldýðý bildirildi. ÝZLEYÝCÝLER BÝLET BULAMAZKEN, SALON SAHÝPLERÝ ÝLGÝDEN MEMNUN Hür Adam kapalý giþe BÜTÜN SEANSLARIN BÝLETLERÝ SATILDI n Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya ýn dan ba zý ke - si le ri nin an la ýl dý ðý Hür A dam-be di üz za man Sa id Nur sî fil mi viz yo na gir di ði i ki gün de ka pa lý gi þe oy - na ýl dý. Ýz le yi ci ler bi le bu la ma mak an þi kâ ye e der - ken, sa lon sa hip le ri göserilen il gi den mem nun. SAÝD NURSÎ NÝN ESERLERÝNE BÜYÜK ÝLGÝ n Film ve ba sýn da ki ar ýþ ma lar se be biy le, Be di üz za - man ýn ha ya ý ný ve e ser le ri ni me rak e den in san lar, kiapçýlarýn yo lu nu u u. Kiapçýlar, Ri sa le-i Nur eserleri ile Be di üz za man ýn ha ya ý nýn an la ýl dý ðý ki ap la - rýn sa ý þýn da pa la ma ya þan dý ðý ný bil dir diler. 16 da CHP Ýsanbul Ýl Baþkaný Berhan Þimþek isifa ei Ha be ri say fa 4 e YÖK, bu yýl 2 bin 500 akademisyen alacak Ha be ri say fa 3 e Un fiyalarýndaki arýþ ekmeðe yansýyacak mý? Ha be ri say fa 6 da MUHTEÞEM YÜZYIL DÝZÝSÝNE Re kor þi kâ ye n RTÜK e 2010 yý lý nýn do kuz ay lýk dö ne min - de 64 bin 664 bin va an daþ bil di ri mi ya pý lýr - ken, Muh e þem Yüz yýl di zi si için 11 A ra - lýk-6 O cak a rih le rin de 74 bin 911 þi kâ ye gel di. Üs Ku rul Baþ ka ný Da vu Dur sun, Sa - de ce bu prog ram i çin ge len ve ký sa bir sü re yi kap sa yan þi kâ ye ler 74 bin. Bu nu ö nem se - mek ge re kir. Bu ba si birþey de ðil dir. Bu ra da nor mal ep ki nin ö e sin de o la ða nüs ü bir ep - ki var di ye ko nuþ u. Ha be ri say fa 3 e Ýþ ga le ba rýþ çý di re niþ çað rý sý n ABD kar þý ý u u muy la bi li - nen I rak lý Þiî li der Muk e da El Sadr, yýl lar dýr ya þa dý ðý Ý ran dan dön me sin den son ra Ne cef'e a - raf ar la rý na ses le nir ken, ül ke de - ki bü ün iþ gal ci le rin red de dil - me si çað rý sýn da bu lu na rak, ba - rýþ çý bir di re ni þe i þa re e i. 7 de ABD lilerle kimler konuþmuþ? n ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz - cü sü P. J. Crow ley, A me ri ka lý ye ki li ler le ko nu þan ve bu ne - den le bel ge ler de ad la rý ge çen ler a ra sýn da si vil op lum ak i vis le ri, ga ze e ci ler ve hü kü me ye ki li le - ri nin bu lun du ðu nu söy le di. 7 de A rap la ra ih ra ca i ki ye ka lan dý n Tür ki ye nin A rap ül ke le ri ve Türk Cum hu ri ye le riy le yap ý ðý i ca re in her ge çen yýl bü yü dü ðü, son beþ yýl da ih ra - ca i ki ka an da ha faz la ar ar ken, i ha lâ - ýn i se ay ný se vi ye de kal dý ðý bil di ril di. Ha be ri say fa 6 da CEZAYÝR GERGÝN Ce za yir de iþ siz lik, ha ya pa ha lý lý ðý ve e mel gý - da fi ya la rý na yük sek zam la rý pro es o gös e ri le rin de bir ki þi nin öl dü ðü bil di ril - di. A rap ça gün lük ga ze e El Ha bar ýn ha be ri ne gö re, baþ ken Ce za yir in 300 km gü ney do ðu sun da ki M Si la böl ge sin de po lis le ça ý þan gös e ri ci ler den 18 ya þýn da bir er kek, i sa be e den mer miy le öl dü. Ha be ri say fa 7 de ISSN RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ BAÞLIYOR Haberi sayfa 10 da SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý LÂHÝKA 2 O gün yüzler vardýr aðarýr, yüzler vardýr kararýr. Yüzleri kararanlara gelince: Siz imanýnýzdan sonra ekrar küfre mi döndünüz? Öyleyse, inkârýnýzdan dolayý adýn azabý! Yüzleri aðaranlar ise, Allah'ýn rahmei içindedirler. Ve onlar ebediyen Cennee kalacaklardýr. Âl-i Ýmran Sûresi: / Âye-i Kerime Meâli Be di uz za man Sa id Nur si. An ka ra re is le rin de gör dü ðüm... Bun dan on i ki se ne ev vel An ka ra re is le ri, Ýn gi liz le re kar þý Hu u va-ý Si e nâ mýn da ki mü ca he da ý mý ak dir e dip, be ni o ra ya is e di ler. Gi im. Gi di þâ la rý, be nim ih i yar lýk his si yâ ý ma uy gun gel me di. a li sen: Bun dan on i ki se ne ev vel An - ka ra re is le ri, Ýn gi liz le re kar þý Hu u - va-ý Si e na mýn da ki mü ca he da ý mý ak dir e dip, be ni o ra ya is e di ler. Gi - im. Gi di þa la rý, be nim ih i yar lýk his - si ya ý ma uy gun gel me di. Bi zim le ça lýþ de di ler. De dim: Ye ni Sa id ö e ki dün ya ya ça lýþ mak is i yor, si zin le ça lý þa maz; fa ka si ze de i liþ mez. E ve, i liþ me dim ve i li þen le re de iþ i rak e me - dim. Çün kü, an a na-ý mil li ye-i Ýs lâ mi ye le hin - de is i mal e di le bi lir bir de ha-i as ke rî yi, an a ne a ley hi ne çe vir me ye ma a e es süf bir ve sî le ol - du. E ve, ben, An ka ra re is le rin de, hu sû san Re - i si cum hur da bir de ha his se im ve de dim: Bu de ha yý, kuþ ku lan dýr mak la an a na a ley - hi ne çe vir mek ca iz de ðil dir. O nun i çin, ne ka - dar e lim den gel miþ se dün ya la rýn dan çe kin - dim, ka rýþ ma dým. On üç se ne den be ri si ya se - en çe kil dim; ha a bu yir mi bay ram dýr, bir i - ki sin den baþ ka u mum la rýn da, bu gur be e, ken di o dam da yal nýz mah pus gi bi ge çir dim; a ki si ya se e bu laþ mam e veh hüm e dil me sin. Hü kû me in iþ le ri ne i liþ me di ði me ve ka rýþ mak is e me di ði me de lâ le e den: Bi rin ci De lil: On üç se ne dir, si ya se li sa ný o - lan ga ze e le ri bu müd de zar fýn da hiç o ku ma - dý ðý mý do kuz se ne o ur du ðum Bar la kö yün de, do kuz ay i ka me e i ðim Is par a da dos la rým bi li yor lar. Yal nýz; Is par a ev kif hâ ne sin de, ga - ye in saf sýz bir ga ze e ci nin, din siz ce si ne, Ri sâ - le-i Nur un Ta le be le ri ne hü cu mu nun bir fýk - ra sý, is e me di ðim hal de ku la ðý ma gir di. Ý kin ci De lil: On se ne dir Is par a vi la ye in de bu lu nu yor dum. Dün ya nýn çok a hav vü lâ ý i - çin de si ya se e ka rýþ mak e þeb bü sü ne da ir hiç - bir e ma re, hiç bir e reþ þu ha gö rül me di ði dir. Ü çün cü De lil: Hiç bir ha ý ra gel me yen, â nî o - la rak be nim i ka me gâ hým bas ý rýl dý, am a - har rî e dil di. On se ne den be ri en mah rem ev - ra ký mý ve ki ap la rý mý al dý lar. Hem va li da i re si, hem po lis da i re si, bu ki ap la rým da si ya se-i hü kû me e i li þe cek hiç bir mad de yi bu la ma dýk - la rý ný î i raf e me le ri dir. A ca ba, on se ne de ðil, bel ki on ay be nim gi bi se bep siz nef ye di len ve mer ha me siz ce zu lüm gö ren ve iþ ken ce li az - yik ve a ras sud e di len bir a da mýn en mah rem ev ra ký mey da na çýk sa, za lim le rin yüz le ri ne sav ru la cak on mad de çýk maz mý? E ðer de nil se, Yir mi den zi ya de mek up la rýn ya ka lan dý? ; ben de de rim, O mek up lar, bir kaç se ne zar fýn da ya zýl mýþ lar. A ca ba, on se ne zar - fýn da on dos a, on ve yir mi ve yüz mek up çok mu? Ma dem mu ha be re ser bes ir ve dün ya ný za i liþ mez ler; bin ol sa da, bir suç eþ kil e mez ler. Dör dün cü De lil: Mü sa de re e di len bü ün ki - ap la rý mý gö rü yor su nuz ki, si ya se e ar ka la rý ný çe vi rip, bü ün kuv ve le ri i le î ma na ve Kur ân a, a hi re e mü e vec cih ol ma la rý dýr. Yal - nýz i ki-üç ri sâ le ler de, Es ki Sa id, sü kû u erk e - de rek ba zý gad dar me mur la rýn iþ ken ce le ri ne kar þý hid de e miþ, hü kû me e de ðil, bel ki va zi - fe si ni sû-i is i mal e den o me mur la ra î i raz ey - le miþ, maz lû ma ne þek va sý ný yaz mýþ. Fa ka, yi - ne o i ki-üç ri sâ le yi mah rem de yip neþ ri ne i zin ver me dim. Has bir ký sým dos la rý ma mün ha sýr kal mýþ lar dýr. Hü kû me e le ba kar ve za hi re dik ka e der; kal be bak mak, giz li ve hu sû si iþ le - re bak mak hak ký yok ur. Ki, her kes, kal bin de ve ha ne sin de is e di ði ni ya pa bi lir ve pa di þah la - rý zem me der, be ðen mez. Ta rih çe-i Ha ya, Es ki þe hir Ha ya ý, Es ki þe hir Mah ke me si Mü da fa a ýn dan Bir Kýs mý, s. 341 S Hu u va-ý Si e: Be - di üz za man Haz re le ri - nin, Ýs an bul u iþ gal e - den Ýn gi liz le re kar þý yaz dý ðý bir ri sâ le. an a na-ý mil li ye-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâm mil li - ye i nin ge le nek ve gö - re nek le ri. an a ne: Ge le nek, â - de, örf; a ðýz dan a ðý za nak le di len söz. e veh hüm: Zan ne - me, ev ham lan ma, yok o la ný var zan ne me. e reþ þu ha: Sý zýn ý - lar, i þa re ler, e mâ re ler, de lil ler; or a ya çýk ma. LÜ GAT ÇE ir ga ye-i ha yal ol maz sa, ya hu nis yan ba sar sa, ya e nâ si e dil se; el be e zi hin ler e ne le re dö ner ler, e ra fýn da ge zer ler. (Söz ler, 648) y le di yor Be di üz za man Haz re - le ri. Ha yal ve uf ku mu za yer leþ - ir di ði miz i de âl ve he def le ri mi zi kay be i ði miz an, her þey, nef si mi zin, ben lik duy gu mu zun e ra fýn da dön me ye baþ lý yor. Bu, öy le hýz lý bir dö nüþ ki, ha ya a ge li þin ve ya ra ý - lý þýn ga ye si nin, ö e le re a i ne var sa, her þe yin, u nu u lu þun a dý o lu yor he de fi kay be mek. Hiz me de, i ba de de, in san la rýn bü yük a - cý la rý i çin de kýv ran dý ðý ný gör mek, dü þün - mek de, bü ün bun la ra el a ýp koþ mak ve ko þuþ ur mak da, ne var sa u nu u lu yor, hep si bir ke na ra ko lay ca a ý lý yor, erk e di li yor. Sa - de ce ken di ö zel hal le ri ve der le ri i çin de ya - þa yan ve ko za sý ný ör dü ðü kü çü cük dün ya - sýy la baþ ba þa ka lý ve ri yor in san. Oy sa, ne bü yük im kân lar var dýr e lin de Kal bi ne yan sý yan o saf i man ý þý ðýy la, bü ün ka ran lýk la rý yu a cak ka dar, çok a cý la rýn ve der le rin de va sý o la cak ka dar bü yük bir kal - bin, bü yük bir ak si yo nun sa hi biy ken, ne re - dey se ken di ne bi le söz ge çi re me yen, ken di yü kü nü bi le a þý ya ma yan za val lý bir hâ le dü - þü yor in san. Ha ya ýn as lî ga ye si bu de ðil. Ha ya ýn i çe ri si ne gi rer ken bir ek þey le gir mek; o da ha ya ý es lim a la cak o lan i de â li ni, ga ye-i ha ya li ni kay be me - mek i çin gir mek ge re kir ken, an cak böy le ce a - yak la rý mý zýn üs ün de ka la bi le cek ken, ken di ö - zel ve kü çük ar zu la rýy la ha ya a u un ma ya ça lý - yor in san. On la rýn da bir ço ðu nu ne ya zýk ki, ger çek leþ i re me den gö çüp gi di yor. Hýr sýn, is ra fýn, ka na a siz li ðin ve aç göz lü - lü ðün, ne var sa her þe yi ken din de baþ la yýp ken din de bi ir me nin ve da hi þey a nýn i þi ni ko lay laþ ýr ma nýn bir yo lu o lu yor bu. Nefs u za ðý na a ký lý yo ruz. Ga ye ve i de al le ri mi zi ya vaþ ya vaþ u nu u yo ruz. Bir den ol mu yor. A dým a dým ko pu yo ruz o gü ze lim i de al le ri miz den. Ne i dik, ne ol du ya dü þü ve ri yo ruz. Ve son ra da bi mek bil me yen þi kâ ye ler baþ lý yor on dan, bun dan, þun dan He de fi ni þa þý ran lar, nef sin ve þey a nýn he - de fi o lur lar. Hiç þi kâ ye e me ye lim. Kim se yi, kim se ye hiç bo þu na þi kâ ye e me ye lim. Ken di miz e - di yo ruz, ken di miz bu lu yo ruz. O u rup að la ya lým ha li mi ze. Bel ki göz yaþ la rý mýz bir piþ man lýk duâ sý o - lur der di mi ze. *** En o nul maz a cý la rýn ve der le rin i çe ri sin - de ya þa yan, a ma ha ya a e bes süm e me yi ve baþ ka la rý nýn yar dý mý na can la baþ la ko þuþ - ur ma yý, ken di le ri ne as lî gö rev bi len in san - la rýn a ra sýn da ya þa dýk biz ler. Bir ço ðu a ða be yi miz di, kar de þi miz di. En ya kýn dos u muz du on lar. Bu bir rü ya de ðil - di. Bir el ma yý yir mi ki þi ye pay e der di on lar. Öð ren ci lik yýl la rým da a ný dý ðým öy le fe da kâr ar ka daþ la rý mýz, kar deþ le ri miz var dý ki, ken di ya a ðýn da ve o da sýn da bir ge ce bi le ya mýþ de ðil ler di. Yol ge çen ha nýy dý za en o kü çü - cük me kân lar. Her da im mi sa fir le re erk e - di lir di o ö zel ya ak lar. Se vinç le, zevk le ya pý - lýr dý bu erk e diþ ler. Ýn ce cik bir ki li min ör - ü ðü çýp lak ah a la rýn üs ü, on la ra kuþ ü yü ya ak lar dan da ha ra ha ge lir di. Ne mü ba rek in san lar dý on lar. Ý de al le ri - mi zi, ha yal le ri mi zi ek rar ve ek rar göz den ge çi rir dik on la rýn ya nýn da. A yar o lur duk bir gü zel. En doð ru sa a bi lir dik on la rý. Ye - ni den ku rar dýk ha ya ý mý zý. Ta ze len miþ, yep ye ni bir ruh la çý kar dýk o me kân lar dan, o ev ler den. Rab bim bu ör nek in san la rýn sa - yý la rý ný ço ðal sýn, ne sil le ri ni ve i de al le ri ni bi ir me sin Ýn þâ al lah. Bu in san la rýn, der le riy le der len dik le ri in - san lar ol ma dý ðý gün, ha ya la rý ka ra rýr dý. Bir baþ ka sý nýn der diy le il gi len me dik le ri gün, ger çek en ha ya la rý mey ve siz ge çer di. Mad - dî-ma ne vî der li ler a rar dý on lar. Ya da a ra - dýk la rý i çin on lar, on la rý bu lur du. Gön lü mah zun, kal bi ký rýk lar, on la rý bu lur du. Ý de al le ri buy du. Ya þa mak i çin ya þa mak, ek ga ye le riy di. Ha ýr la rým, ba zý la rý ca mi ön le rin de yar - dým op lar dý bir mü mi nin, bir muh a cýn ih i yaç la rý ný gi der mek i çin. Ki mi de, kurs - lar da ki Kur ân a le be le ri i çin ko þuþ u rur - lar dý. Çev re de ki i i bar sa hi bi in san la rýn ya da muh a rýn esbi e i ði, e de me di ði ne ka - dar fa kir var sa, kim se nin yüz su yu nu dök - ür mez di on lar. Ýs e me den ve rir ler, a ra - ma dan bu lur lar dý. A ra la rýn da kü çük grup - lar ku rar lar dý. Muh aç la rýn ve fa kir le rin im da dý na ko þar lar dý. Bi li yo rum bir ço ðu nun ev le rin de ya ka cak o - dun la rý yok u, yi ye cek mal ze me le ri de. Ü þü - mek en, ih i ya cý mý zý arz e mek en u a nýr dýk on la rýn ya nýn da. Ü þü mek, a yýp ý. Ýh i ya cý ný giz - le mek, mer lik i, zen gin lik i. Hiç bir þey den þi - kâ ye e me me yi, on la rýn ya nýn da öð re nir dik. Dük kân lar müþ e ri ler le o ka dar kay na - yan yer ler de ðil di es ki den. Gi re ni, çý ka ný bel liy di. Ka za ný lan þey ler bel ki çok az dý. A - ma bel li ki, be re ke var dý. Bu in san lar, mu luy du ve çev re le ri ne de bu nu ru, bu ha va yý ya yý yor lar dý. Bir ruh var dý on lar da. Öy le bir ruh ki, ne uz ru hu na, ne na ne ru hu na ben zer di bu. Ru hun ru huy du bu. Bu in san la rýn i de al le ri var dý. Ý lâ hî bir nur ve ruh var dý. O ru hu a rý yo ruz þim di *** Ne ol duy sa ol du. Son za man lar da u haf þey ler ol du. O ruh lar san ki bi rer bi rer u çup gi i ler ya da kay bol ma ya yüz u u lar. Nes li ü ke nen can - lý lar i çin bun ca ça lýþ ma nýn ve gay re in i çi ne gi - ren ler, dün ya mý zýn bu ce sur yü rek le ri ni de u - nu ma sýn lar. Bu a sil ruh la rýn da sa yý sý nýn a zal - ma sý ný ön le mek i çin ge re ke ni yap sýn lar. Bu ruh - la rý ye ni den ço ðal ma nýn yol la rý ný a ra sýn lar. Go e he þöy le der: E ve, bu hep doð ru dur. Baþ ka la rý i çin hiç bir þey yap ma yan ken di i çin de hiç bir þey yap maz. Ý de al le ri ni kay be de nin kay be de ce ði hiç bir þe yi kal ma mýþ ýr. Baþ ka sý nýn der diy le der le ne ne, Al lah ken di der di ni de u nu u rur. Yük sek ga ye ler, he def ler ve i de al ler e di nen ler, ön le ri ne ha - ya ýn en bü yük ga ye si ni ko yan lar, ha ya ý Al - lah i çin ya þa yan lar, ni ha ye in de ken di der - le ri nin de ze bu nu ve mah kû mu ol mu yor lar. O der le ri ko lay lýk la a þý yor lar. Da ha bü yük der le rin im da dý na ko þu yor lar. Bir o da yý ay dýn la mak i çin na sýl bir kü çük düð me ye do kun mak ye er se, ha ya ý ay dýn - la mak i çin de ay ný þey ge rek li. Ý nan cýn dan ve i de al le rin den ý þýk al ma lý in san. Der di nin der ma ný, yi ne o der din i çin de dir. U zak a a - ra ma ma lý in san. Göz le rin ö nün de ki per de ler a çýl ma lý. Kal - bin ö nün de ki en gel ler a þýl ma lý. Ko lay de ðil el be e. A ma müm kün. Bi raz gay re i le, Asr-ý Sa a de i ha ýr la mak i le ve en baþ a ki, Nur la rý o ku mak i le her þey müm kün. Kay be i ði miz o al ýn gün le ri ve a nah ar - la rý dü þür dü ðü müz yer de a ra mak ge rek. Yi - ir di ði miz o gü zel lik ler i çin, ruh yan gýn la rý ge rek, piþ man lýk duy mak ge rek, ek rar bir hiz me ker va ný nýn i çi ne gir mek ge rek. En ge ri den ge len, a ya ðý se ken, o pal la yan bi ri de ol sak, o ker va nýn i çin de ol mak ge rek. Hiz me ler ve i yi lik ler ker va ný nýn bir ne fe ri ol mak i çin, yi ne Ya ra a ný mý za duâ lar e mek ve bu lun du ðu muz hal den yep ye ni bir ge le - ce ðe ka na lan mak dü þü yor bi ze. Me rak e me yin, si ze uy gun bir hiz me ker va ný da bu lu nur el be. U nu ul maz sý nýz bu dün ya çöl le rin de. Hem bir ba kýn ya þa dý ðý nýz ha ya ýn her saf ha sý na. Han gi an ve ne za man u nu ul du - nuz ki siz? Sa yýn ya þa dý ðý nýz yýl la rýn gün le ri - ni, an la rý ný. Gö zü mü ze lâ zým o lan ý þýk, kal - bi mi zin ih i ya cý o lan sev gi, bur nu mu zun ö - nün de ki ha va gi bi en ha ya î ni me ler, her dem ha zýr de ðil miy di? Ey Yü ce Ya ra an! Sen den u zak kal dý ðý mýz her an ve her za man i çin af di le ni yo ruz. Son suz rah me in den ve þef ka in den mer ha - me di le ni yo ruz. Göç yo lun da dü þe kal ka i ler li yo ruz. Göç, yol da dü zü lür müþ. Ka yýp la rý mýz çok; e lâ fi e de cek va ki yok. Na sip ey le ký rý ðý mý zý dö - kü ðü mü zü o nar ma yý, ek si ði mi zi ge di ði mi zi ka pa ma yý. Ey Rah man! Ey Han nan-ý Men nan! Yar dým ey le! Bi zi bu dün ya çöl le rin de mah ve ir me! Bü ün a na ve ba ba lar da ki rah me in ve þef ka in op la mý, Al lah ýn son suz rah me ve þef ka i nin bir dam la cý ðý bi le de ðil. Her rah - me ve þef ka yan sý ma sý O ndan. Ay na lar da - ki gü zel lik, hep O ndan. Ay na lar da yok bir þey. Ay na la ra vu ru lu yo ruz. Ay na lar da ki gö - rün ü nün ger çe ði ni u nu u yo ruz. Sa de ce bir e cel li si var ay na lar da, bir nur var sa de ce or - da. Kal dý ki, o da O'n dan. O son suz rah me in ya nýn da, a dý ný an dýk - la rý mý zýn rah me i ve þef ka i ne dir ki? Al lah ku lu nu hiç erk e mez ki Ýn san ga fil. Ýn - san ca hil. Ýn san, u nu kan bir var lýk. Rab bi - miz hiç bý rak mý yor bi zi, bir ba þý mý za koy - mu yor. Rah me iy le hep sa rýp ku cak lý yor. A ða cýn ga ye si, sa de ce mey ve le ri ni ye iþ ir - mek de ðil, ay ný za man da on la rý bör ü bö - cek en ve çü rü mek en de ko ru mak ýr. Ha - ya a ða cý mý zýn mey ve si, hiz me ve i ba de le - ri miz i se, on la rýn ih lâs la mu ha fa za sý da bi ri - cik ga ye miz ol ma lý dýr. Ýþ le di ði miz a mel le rin ve yap ý ðý mýz hiz - me le rin çok lu ðu de ðil, on la rýn ih lâs la mu - ha fa za sý ö nem li dir. Rab bim bu ko nu da da bu has sa si ye i çin - de ga ye si ne yü rü yen le ri yal nýz bý rak mý yor. Çe kir de ðin bir ga ye si de, a ðaç ol duk an son - ra en gü zel mey ve le ri ver mek ir. Kâ i na a ða - cý nýn ba þýn da ki en bi ri cik mey ve o lan in san da, ne ka dar i man ve i ba de mey ve si ver se de, o yol da ne ka dar ci had e se de, yap ýk la - rý ný az gör me li, a mel le ri nin ih lâs ve sa mi mi - ye le mu ha fa za sý na ça lýþ ma lý dýr. Bu nu ba þa ra ma ya nýn hâ li, if lâs e miþ bir üc ca rýn hâ li ne ben zer. Bi zim ha ya a ða cý - mý zýn ba þýn da ki mey ve mi ze, ya ni hiz me ve i ba de le ri mi zin mah vý na ça lý þan, çü rü me ye ça lý þan el ler (iç ve dýþ se bep ler), bir i ki a ne de de ðil dir. Gýy be en ri ya ya, gu ru ra, ben li - ðe, süm a ya ka dar, al ký þa, þöh re e ka dar, her þey bi rer mu zýr þey ler hük mün de dir. Ka zan - dý ðý mýz on ca mey ve yi ya ko pa rýp ve ya çü - rü mek su re iy le, bi zi e rak ki ye de ðil, e den - ni ye sü rük le mek e dir. Rab bim a mel le ri mi zin ih lâs la mu ha fa za sý - ný ve bu gü zel hâ lin e li miz den kaç ma ma sý ný cüm le mi ze na sip ey le sin Ýn þa al lah. *** Ýh lâs saf sü e ben ze i lir se Al lah rý za sý nýn dý þýn da ki her han gi bir ga ye i çin hiz me ve i - ba de yap mak, sü e o ga ye nin ma hi ye i ne gö re az ya da çok su ka rýþ ýr mak de mek ir. Rab bim saf bir sü hük mün de ki Ý lâ hî ga - ye mi ze ha riç en ka rý þa cak dam la lar dan, i ba - de i mi zi ve i de al le ri mi zi bo za cak hâl ler den he pi mi zi mu ha fa za ey le sin Ýn þal lah. Bi zim kü çük Ay þe Zeh ra mý zýn, da yý sý nýn o nu ku cak la yýp Söy le ba ka lým, en çok ki mi se vi yor sun? di ye sor du ðun da, ver di ði ce vap her þe yi ö ze li yor: Ben en çok Al lah ý ve son ra da Pey gam - be ri mi (asm) se vi yo rum. So ru zor du. Ce va bý da hiç ko lay de ðil di. Öy le bir ce vap ý ki bu, Her ço cu ðun kal bin - de ken din den da ha bü yük bir ço cuk var dýr. hük mü nü e yi e di yor du. Al lah ým, Ay þe Zeh ra mý zýn di le ge ir di ði bu i fa - de yi ve bu ço cuk ça sa fi ye i bi zim de ru hu mu za ve kal bi mi ze de na sip ey le. Ha ya ý mý zýn bi ri cik ga ye si o lan Se nin rý zan uð run da ya þa ma yý, i de al le ri miz - den sap ma dan, on la rý kay be me den hu zu ru na var ma yý na sip ey le. Bü ün kar deþ le ri mi ze se lâm ve du â lar ol sun. Hz. Pey gam be ri mi ze (asm) de yer ler ve gök ler dur duk ça, sa lâ-u se lâm ol sun. Biz ne re de o lur sak o la lým, Rab bi mi zin rah - me i, gü neþ gi bi bu lur bi zi. Ye er ki kay be me ye lim ga ye-i ha ya li mi zi, i - de a li mi zi. Çün kü ha ya, i de al le ri miz ka dar dýr. Mev sim kýþ yaz ol muþ fark e mez. Ý de a li o - lan, bu yol da da ki ka fev e mez. Yüksek gayeler, hedefler ve idealler edinenler, önlerine hayaýn en büyük gayesini koyanlar, hayaý Allah için yaþayanlar, nihayeinde kendi derlerinin de zebunu ve mahkûmu olmuyorlar. B SELÝM GÜNDÜZALP Hayaýmýz ideallerimiz kadardýr

3 HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca re A.Þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na ö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus a fa DÖ KÜ LER Ýs ih ba ra Þe fi Musafa GÖKMEN Spor E di ö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh me KA RA Rek lam Koordinaörü Mesu ÇOBAN Görsel Yönemen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýým Ko or di na ö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs an bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs an bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru i ye Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Sr. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 Safer 1432 Ru mî: 27 K. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an ep Is par a Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Ýl ler Ýs an bul Ýz mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Muheþem Yüzyýl a rekor þikâye KAMUOYUNDA TEPKÝLERE YOL AÇAN MUHTEÞEM YÜZYIL DÝZÝSÝYLE ÝLGÝLÝ RTÜK E 74 BÝN 911 ÞÝKÂYET GELDÝ. ÜST KURUL BAÞKANI DAVUT DURSUN, TEPKÝYÝ, TOPLUMUN BU KONUDAKÝ HASSASÝYETÝ BAKIMINDAN ÖNEMSEMEK, CÝDDÝYE ALMAK GEREKTÝÐÝNÝ ÝFADE ETTÝ. MUH TE ÞEM Yüz yýl a ge len ep ki ler RTÜK ü býk ýr dý. Frag man la rýn ek ran da ya yým lan ma ya baþ la dý ðý 11 A - ra lýk an, 6 O cak ak þa mý na ka dar bü ün prog ram ür le - rin de ge len þi kâ ye le rin yüz de 93 ü Muh e þem Yüz - yýl la il gi li ol du. Rad yo ve Te le viz yon Üs Ku ru lu na (RTÜK) 2010 yý - lý nýn do kuz ay lýk dö ne min de 64 bin 664 bin va an daþ bil di ri mi ya pý lýr ken, ka mu o yun da ep ki le re yol a çan Muh e þem Yüz yýl di zi siy le il gi li 11 A ra lýk-6 O cak a - rih le rin de 74 bin 911 þi kâ ye gel di. Rad yo ve Te le viz - yon Üs Ku ru lu Baþ ka ný Da vu Dur sun, ko nu ya i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Di zi ya yý na gir me den ön ce ve son ra sýn da ka mu o yun da o lu þan ep ki nin ol duk ça bü - yük ol du ðu nu di le ge i ren Dur sun, di zi nin a ný ým gö - rün ü le ri nin ya yým lan ma ya baþ la dý ðý 11 A ra lýk an i i - ba ren ken di le ri ne çað rý mer ke zin den ya da web si e le - rin den iz le yi ci ep ki le ri gel di ði ni be lir i. Üs ku ru la 2009 ve 2010 yý lýn da ge len op lam se yir ci þi kâ ye le ri nin or a la ma sý nýn bin ol du ðu nu kay - de den Dur sun, Sa de ce bu prog ram i çin ge len ve ký sa bir sü re yi kap sa yan þi kâ ye ler 74 bin. Bir yýl i çe ri sin de ya pýl mýþ o lan or a la ma þi kâ ye i de a þan bir o ran da bu prog ra ma yö ne lik þi kâ ye var. Bu nu ö nem se mek ge re - kir bu ba si bir þey de ðil dir de di. Ge nel o la rak þi kâ ye - le re ba kýl dý ðýn da bu a rih en i i ba ren gi de rek ar an bir ep ki yo ðun lu ðu ol du ðu na de ði nen Dur sun, Þim di ye ka dar çok az kar þý laþ ý ðý mýz bir du rum. 6 O cak ak þa - mý na ka dar ge len op lam þi kâ ye in yüz de 93 ü di ziy le il gi li. Bu ra da nor mal ep ki nin ö e sin de o la ða nüs ü bir ep ki var di ye ko nuþ u. Tep ki yi, op lu mun bu ko nu da ki has sa si ye i ba ký - mýn dan ö nem se mek, cid di ye al mak ge rek i ði ni i fa de e den Dur sun, va an da þýn ya ný sý ra si vil op lum ör - gü le ri, sen di ka lar, muh e lif ör gü le rin de ep ki le ri ni RTÜK e u laþ ýr dý ðý ný bil dir di. Dur sun, di zi nin ilk bö - lü mü nün 5 O cak a ya yýn lan dý ðý ný an cak þi kâ ye le rin bü yük bir bö lü mü nün he nüz prog ram ya yýn lan ma - dan, a ný ým la rýn dön me ye baþ la dý ðý 11 A ra lýk an i i - ba ren baþ la dý ðý na dik ka i çe ke rek, Ya ni sey re dil me - den, di zi he nüz ya yým lan ma dan ön ce bir has sa si ye o luþ muþ u di ye ko nuþ u. Bu dö nem de iz le yi ci ler den di zi nin dur du rul ma sý yö nün de a lep ler gel di ði ni kay - de den Dur sun, RTÜK ün ya yým lan ma mýþ bir prog - ram la il gi li a sar ruf a bu lun ma ya da ya yýn la nan bir prog ra mý ya yýn dan kal dýr ma ye ki si nin bu lun ma dý - ðý ný be lir i. Di zi nin ilk bö lü mü nün 5 O cak a ya yým - lan dý ðý ný kay de den Dur sun, ya yým la nan bir prog ra - mýn RTÜK uz man la rýn ca, Üs Ku rul ka nu nun 4. mad de sin de ki ya yýn il ke le ri ne uy gun o lup ol ma dý ðý yö nün den de ne len di ði ni ha ýr la a rak, Uz man la rý - mýz ça lý þý yor lar. Ya yýn ih lâ li ol du ðu yö nün de ra por ge lir se, ko nu yu ön ce lik li o la rak ku rul gün de mi ne a lý - rým. Üs Ku rul de ðer len di rir e ðer ha a lý gö rür se ken - di sis e ma i ði i çe ri sin de mü ey yi de uy gu la nýr þek lin - de ko nuþ u. Di zi nin so nun da a ri hi ger çek ler den ha re ke le kur gu la ma ya pýl mýþ ýr þek lin de bir i fa de - nin yer al dý ðý ný ha ýr la an Dur sun, kur gu bi le ol sa ya - yýn cý la rýn da iz le yi ci nin has sa si ye i ni gö ze e rek se - nar yo yu o luþ ur ma sý nýn ö ne mi ne de ðin di. ÖÐ RE TÝM Ü ye si Ye iþ ir me Pro je si (ÖYP) kap sa mýn da ge çen yýl dil þar ý a - ra ma dan 2 bin den faz la a raþ ýr ma gö - rev li si a lan Yük sek Öð re im Ku ru lu (YÖK), bu yýl da ay ný pro je çer çe ve sin - de 2 bin 500 a raþ ýr ma gö rev li si a la cak. YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz - can, Kon ya Ti ca re O da sý Ka ra ay Ü ni - ver si e si nin a çý lý þý i çin gel di ði Kon - ya da ga ze e ci le re ö - nem li a çýk la ma lar da bu lun du. Prof. Dr. Öz can, ÖYP kap - sa mýn da a ka de - mis yen a lý mý nýn ih i yaç öl çü sün de her yýl de vam e de ce ði ni be lir i. Bu se ne ÖYP kap sa mýn da geç i ði miz yýl dan da - ha faz la a raþ ýr ma gö rev li si a la cak la rý ný di le ge i ren Öz can, Bu yýl 2 bin 500 ki - þi a la ca ðýz. Hü kü me in ver miþ ol du ðu kad ro ah si sa ý na uy gun o la rak a lý yo - ruz. Ye ni ku rul muþ ü ni ver si e ler i çin DÝ ZÝY LE ÝL GÝ LÝ ÞÝ KÂ YET LER YÖK bu yýl dil þarý aramadan 2 bin 500 akademisyen alacak RTÜK e 5 O cak a ya yým la nan Muh e þem Yüz yýl di zi si nin frag man la rý nýn ek ran da yer al dý ðý 11 A ra lýk 2010 dan 6 O cak 2011 ak þa mý na ka dar 74 bin 911 þi - kâ ye gel di. Bü ün prog ram ür le rin de bu a rih ler a - ra sýn da ki op lam þi kâ ye sa yý sý 80 bin 681 ol du. Ve - ri le re gö re þi kâ ye le rin yüz de 93 ü Muh e þem Yüz - yýl di zi si ne gel di. En çok þi ka ye di zi ya yým lan dýk - an son ra ki gün ya pýl dý. 74 bin 911 þi kâ ye in 38 bin 96 sý 6 O cak a bil di ril di. Þi kâ ye ler de gö ze çar pan bir di ðer un sur i se di zi nin frag man la rý gös e ril di ði an dan i i ba ren i i raz e di - len nok a la rýn, di zi gös e - ri me gir me sin den son ra da de vam e me si ol du. Þi kâ ye ler de, ço ðun luk la Os man lý ha ne da ný nýn yan lýþ a ný ýl dý ðý, a ri hi mi ze ha ka re e dil di ði ko nu la rý ü ze rin de du rul du. RTÜK i - le i þim mer ke zi ne ve web si e si ne di zi ya yý na gir - me den ön ce ve son ra ge len þi kâ ye ler den ba zý la rý i se þöy le: Muh e þem Yüz yýl i sim li di zi de ger çek - ler le ve a rih le a lâ ka sý ol ma yan gö rün ü le re yer ve ril di ði i çin þi kâ ye çi yim. Di zi de, Os man lý pa di - þah la rý nýn ah lak dý þý ya lan yan lýþ gö rün ü ler i çin de yer al ma sýn dan ra ha sýz ol dum ve þi kâ ye çi yim. Lü fen bu di zi ya yýn lan ma sýn. Ta ri hi mi zi ya lan la - yan, a a la rý mý zý ve Os man lý dev le i ni a þa ðý la yan, al - da ý cý, hal ký yan lýþ bil gi len di ren ya yýn ya pý lý yor. Lü - fen a ma cý na u laþ ma dan en gel len sin. An ka ra / a a ay rý kad ro ve ri yor lar. Es ki yer le þik ü ni - ver si e ler i çin ay rý ca kad ro ve ri yor lar. Ýh i ya cý mý za gö re ar a rak de vam e de - cek de di. Li san süs ü e ði im de ki öð - ren ci le rin dil sý nav la rý nýn zor lu ðun dan þi kâ ye çi lduk la rý nýn ha ýr la ýl ma sý ü ze - ri ne YÖK Baþ ka ný Öz can, Ül ke miz de he men he men her þe yi ba þar dýk. An - cak dil öð re i mi ni ba þa ra ma dýk. Bu, cum hu ri ye dö ne min - den be ri en ge ri kal dý - ðý mýz a lan lar dan bi - ri di ye ko nuþ u. Dil öð re ni - min de ki çý a yý yu ka rý yük sel me le ri i - çin öð ren ci le re des ek o la cak la rý ný an - la an Öz can, Çý a yý a þa ðý dü þür me miz söz ko nu su o la maz. He le he le a ka de - mis yen le ri miz i çin hiç söz ko nu su o la - maz. Çün kü biz i yi le rin en i yi le ri nin a - ka de mis yen ol ma sý ný is i yo ruz i fa de le - ri ni kul lan dý. Kon ya / ci han Os man lý yý ka ra la yan ya lan di zi le re ge çi ve ril me sin SHOW TV de ya yýn lan ma ya baþ la nan ve Os man lý nýn en bü yük, en a da le li Ým - pa ra or la rýn dan o lan Ka nu nî Sul an Sü ley man ý e dep ve ah lak yok su nu, þeh ve düþ kü nü gi bi gös er me ye ça lý þan, Os man lý Sa ray la rý ný fu huþ yu va sý o la rak ad de den Muh e þem Yüz yýl fil mi ne Be le di ye ve Ö zel Ý da - re Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý da bü yük ep ki gös er di. 600 yýl dün ya ya hük me den, a da - le le ri, hoþ gö rü le ri ve kah ra man lýk la rýy la ci ha na nam sa lan Os man lý Ha kan la rý ný sa n'a a dý al ýn da kü çük dü þür me ye ça lýþ - ma nýn kim se nin had di o la ma ya ca ðý ný be - lir en Bem-Bir-Sen Ge nel Baþ ka ný Mür - sel Tur bay, RTÜK ün Os man lý yý ka ra la - ma yý, a þa ðý la ma yý he def a lan bu ür di zi ve di ðer ya pým la ra ge çi ver me me si ni is - e di. He nüz gös e ri me gir me den frag man - la rý iz le yen 5 bi nin ü ze rin de va an da þýn di - zi yi RTÜK e þi kâ ye e i ði ni ha ýr la an Tur bay, va an daþ a ki bu du yar lý lý ðýn il - gi li ler den de bek len di ði ni söy le di. Di zi nin ya pým cý sý nýn, se na ris i nin ve ya yýn la - nan ka na lýn pro es o e dil me si ge rek i ði ni ve di zi nin der hal ya yýn dan kal dý rýl - ma sý ge rek i ði ni kay de den Tur bay, Tür ki ye ge ne lin de ki bü ün Bem-Bir-Sen eþ ki lâ la rýn da bu ko nu da cid dî bir ep ki nin o luþ u ðu nu ve il ve þu be baþ kan lýk - la rýn dan RTÜK e þi kâ ye me saj la rý yað dý ðý ný i fa de e i. An ka ra / Re cep GÖ REN Yeni Asya dan Yalova Valisine anýþma ziyarei Yeni Asya Yalova Temsilciliði, Yalova Valisi Dursun Ali Þahin i makamýnda ziyare ei. Yalova ya yeni gelmesine raðmen çalýþmalarýnda çok hýzlý hareke eden Vali Þahin, Her personelin halka hizme emelerini, ourmak yerine, ayakkabýlarýný biraz eskimelerini isiyorum dedi. Yeni il olmasýna raðmen hýzlý geliþen Yalova da, el birliði ile baþarýya kakýda bulunmalarý gerekiðini beliren Vali Þahin, üniversie ile de dayanýþma içerisinde olacaklarýný, her ürlü geliþme için, ellerinden geleni yapacaklarýný beliri. Yalova Yeni Asya Temsilcisi Hasan Ürekli de; Ýlimizde yapýlacak çok iþ var. Devle-vaandaþ iþ birliði saðlandýðý akdirde her þeyin üsesinden gelebiliriz þeklinde konuþu. Yalova / Mehme Çalýþkan TAH LÝL Ýsibdad-ý ilmî ve ihilâflar KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir i ni as ya.com.r Nas red din Ho ca ya mal e di len o meþ hur fýk ra yý he pi miz bi li riz ve ye ri gel dik çe soh be le ri miz de de sýk sýk kul la ný rýz: Ka dý lýk yap ý ðý sý ra da Ho ca ya bir a dam ge lip, ba þýn dan ge çen bir o la yý an la mýþ ve sor muþ: Hak lý de ðil mi yim ho cam? Hak lý sýn de miþ Ho ca. Bi raz son ra baþ ka bi ri gel miþ, ay ný o la yý ken di yo ru mu na gö re an la mýþ ve son ra o da sor muþ: Hak lý de ðil mi yim ho cam? Ho ca o na da Hak lý sýn de miþ. A dam gi ik en son ra bu de fa ha ný mý i çer den, E fen di, i ki si ne de hak lý sýn de din, bi ri si hak sýz ol ma lý de ðil mi? di ye ses len di ðin de o na da Sen de hak lý sýn ha ným de miþ Ho ca. Her an la ýl dý ðýn da gü lüp geç i ði miz bu fýk ra - da, as lýn da ga ye de rin mâ nâ ve hik me ler var. Fýk ra da ki me saj, ilk ba kýþ a her ke se ma vi bon - cuk da ðý an bir ey yam cý lý ðýn hic ve dil me si gi bi an la þý lý yor sa da böy le bir yo rum çý kar mak müm kün ol sa bi le da ha de rin dü þü nül dü ðün de en ay ký rý gi bi gö rü nen fi kir ler de da hi bir da ne-i ha ki ka bu lu na bi le ce ði ger çe ði ni ha ýr la ý yor. Ni e kim Üs ad Mu e zi le ve Ceb ri ye i le il gi li bir ah li lin de Þu bâ ýl mez hep ler de bi rer da ne-i ha ki ka mev cu, mün de riç ir; mah sus ma hal li var dýr. Bâ ýl o lan, a mim dir (Söz ler, s. 1154) di ye rek, bun la rýn da yan dý ðý da ne-i ha ki ka le - rin ö zel hal ler de ge çer li i ken ge nel leþ i ril me le ri - nin bâ ýl mez hep le ri do ður du ðu nu i fa de e di yor. Çý kýþ nok a la rýn da bi rer da ne-i ha ki ka bu - lu nan fi kir le rin bi lâ ha re bâ ýl mez hep leri oraya çýkarmalarýnda, se bep ve kay na ðý ken di le ri o lan ge nel leþ ir me ha a sý nýn ya nýn da, on la ra kar þý hak ký sa vun ma a dý na or a ya ko nu lan is ib - dad-ý il mî nin pa yý na da dik ka çe ki yor Üs ad. Yi ne Üs a dýn Da lâ le fýr ka la rý ný Ýs lâ mi ye en in ac e den (ne i ce ve ren), me sa il-i di ni ye de ki (di nî me se le ler de ki) is ib dad-ý il mî dir ve nef süle mir de mu kay yed (had di za ýn da ka yý ve þar la - ra bað lý) o lan þey de ý lak ýr (o ka yý ve þar la rý kal dý rýp u cu a çýk þe kil de ge nel leþ ir mek ir) (Mü nâ za râ, Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 216) i - fa de le ri, ko nu nun her i ki bo yu u nu da ö ze li yor. Ya ni, hak an sa pan bâ ýl mez hep le rin or a ya çýk ma sýn da i ki a raf lý ha a lar söz ko nu su. Bu ha - a lar dan bi ri, da yan dýk la rý ka yý ve þar lar la sý - nýr lý bir doð ru yu ge nel leþ i ren o mez hep men - sup la rýn ca ya pý lýr ken, o me se le de hak lý o lan gö - rü þü sa vu nan lar da, fark lý fi kir de ki le ri bas ký al ý - na a lýp dýþ la mak su re iy le di ðer ha a yý iþ li yor lar. Ne i ce de bel ki hak mü da fa a ve mu ha fa za e - dil miþ o lu yor, a ma kar þý lý ðýn da ehl-i hak cep he - sin de ge dik ler a çý lýp za yi a ve ril me si pa ha sý na. Oy sa, bir da ne-i ha ki ka en yo la çý kýp sap ma ris ki ne ma ruz ka lan lar da, hak kýn mü da fa a sý a - dý na on la ra a výr ko yan lar da a výr ve üs lûp la - rýn da da ha den ge li ve mu e dil bir yak la þým a - kip e miþ ol sa lar, bel ki o ih i lâf lar ol ma ya cak ve ya ol sa bi le fazla büyüyüp derinleþmeyecek. Bâ ýl mez hep le rin or a ya çý ký þý ný, ak ar dý ðý mýz i ki ö nem li se be be bað la yan Üs a dýn, bun lar i çin ek rar Ehl-i Sün ne ve Ce ma a çiz gi si ne dö nüþ yo lu nun a çýk ol du ðu nu vur gu la ma sý da an lam lý. Meþ ru i ye-i il mi ye (il mî de mok ra si) hak kýy la e es süs e se (ku rul sa), meyl-i a har rî-i ha ki ka ýn (ger çe ði a ra ma mey li nin) im da dýy la, fü nun-u sa - dý ka nýn mu a ve ne iy le (doð ru fen le rin yar dý mýy - la), in sa fýn yar dý mýy la, þu fý rak-ý dâl le (da lâ le e sap mýþ fýr ka lar) Ehl-i Sün ne ve Ce ma a e da hil o la cak la rý ka viy yen me mul dür (kuv ve le ü mi e - di lir) (a.g.e.) söz le ri, bu nun çok a çýk bir i fa de si. Ya ni, hak ký sa vu nur ken, bi zim hak an la yý þý mý - za ers gi bi gö rü nen fi kir ler de da hi bir da ne-i ha ki ka o la bi le ce ði ni dik ka e a la rak iz le ne cek in saf lý ve den ge li bir a výr, muh e mel ye ni ih i - lâf la rýn ö nü nü ke se ce ði gi bi, is ib dad-ý il mî nin se be bi ye ver di ði es ki ih i lâf la rý i za le ve a mir e - de rek, hak nok a sýn da ye ni den or ak bir çiz gi de bir a ra ya ge lip bü ün leþ me nin de yo lu nu a çý yor. E ve, ih i lâf la rý bi i rip ka lý cý ve sað lam i i fak lar kur mak i çin de is ib da dýn kalk ma sý gerekiyor.

4 4 HA BER FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.r Dizi dizi arih FARK T a ri hi an la an film ve di zi ler u mu mi ye le ar - ýþ ma la ra se bep ol muþ ur. He le bu di zi ler ec dâ dý kö ü le me yi ma ri fe bi len bir an la yýþ la ya pý lýr sa i i raz lar da ha faz la yük se lir. Bir e le viz yon ka na lýn da ya yý ný na baþ la nan ve Ka nu nî Sul an Sü ley man ýn ha ya ý ný ya da dö ne - mi ni an la an di zi de hak lý o la rak ep ki ve i i raz lar la kar þý laþ ý. Di zi yi ya yýn la yan TV ka na lý, Bu bir di - zi dir, be lge sel de ðil dir di ye rek ken di si ni sa vun - ma ya ça lý þýr ken; Os man lý dö ne mi ni ka ra la ma yý a rih çi lik o la rak ka bul e den bir ký sým ki þi ler de Ka nû nî gü nah sýz mý? Sul an Sü ley man da in san de ðil mi? O nun da ha a la rý yok mu? Bu i i raz ni - ye? an la mý na ge le cek so ru lar so ru yor lar. El be e Sul an Sü ley man da bir in san dýr, za - af la rý ve ha a la rý da var dýr. Fa ka bu ve ben ze ri di zi ler de bu ki þi le rin i yi lik le ri ne hiç yer ve ril - me me si, Os man lý de nin ce de ak la sa de ce ha - rem in gel me si nor mal mi dir? Hak lý i i raz la ra se bep o lan di zi yi iz le me dim ve iz - le me yi de dü þün mü yo rum. Kim se Vay! Böy le bir di - zi yi iz le me den na sýl gö rüþ be lir ir sin! de me sin. Çün - kü di zi yi iz le yen le rin be yan la rý ný ve de ðer len dir me le - ri ni duy duk, din le dik ve o ku duk. Do la yý sý i le me se le - nin ö zü an la þýl mýþ du rum da. Bun dan ön ce ol du ðu gi bi bu di zi de de Os man lý sul a ný zevk ve eð len ce düþ kü nü o la rak a ný ý lý yor muþ. Ön ce þu nu ar ý þa lým ve bir nok a ya va ra lým: Di zi de söz ko nu su e di len pa di þah, Ýs lâ mýn e mir - le ri ni ye ri ne ge i ren bir i sim mi, de ðil mi? Ha - ya ay ken na maz ký lý yor muy du, kýl mý yor muy - du? Ýc ra a la rý na im za a ar ken o nu mu ha se be ye çe ken â lim ler yok muy du? Bu cüm le den o la rak Zen bil li A li E fen di yi ha ýr la - mak lâ zým. Zen bil li A li E fen di (A li Ce ma li E fen di), züh dü ve ak va sý i le a ný nan bir i sim. Hiç bir za man doð ru bil di ði ni söy le mek en çe kin me miþ. Tam 24 yýl bo yun ca, Yýl dý rým Ba ye zid, Ya vuz Sul an Se lim ve ni - ha ye Ka nu nî Sul an Sü ley man la bir lik e ça lýþ mýþ... Ye ri gel miþ ken, Zen bil li A li E fen di nin per va sýz lý ðý - ný an la an a ri hi bir ha ki ka i de bilmânâ ha ýr la a lým: Kanunî Sul an Sü ley man, Ýsanbul'un kýrk ayrý yerine çeþ me su yu akýmaya baþlayýp bununla övündüðü bir sýrada Þey hü lis lâm Zen bil li A li E fen di; Kanunî'nin Av ru pa dan ge ir di ðin uygulamalarla Ýs an bul u 'kirleiðini' haýrlamýþ ve "O ge ir di ðin su la rýn cüm le si ü ze rin den a kýp geç se yüz se ne de e miz le ye mez demiþir. (Lem a lar, Se ki zin ci Lem a, s. 64) Þim di, pa di þa ha bu de re ce ser ce vap lar ve re bi len bir â lim, o nun Ýs lâ ma uy ma yan hâl ve ha re ke le ri kar þý sýn da sus muþ o la bi lir mi? Bu ve ben ze ri di zi le re bi zim i i ra zý mýz bu nok - a dan dýr. Yok sa, þu nu yap mýþ, bu nu yap mýþ me - se le si de ðil. Bir di zi ya da film, Al lah ý bi len, o nu a ný yan ve i ba de e den bir is mi bel den a þa ðý dü - þün ce ler le has a lýk lý o la rak gös e ri yor sa o na i i - raz e de riz. El be e Ka nu nî Sul an Sü ley man ya da baþ ka bir pa di þah cin sel ha ya da ya þa mýþ ýr; a - ma sa de ce bu nu ön pla na çý ka rýp in san lar la a lay e mek hiç kim se ye bir þey ka zan dýr maz. Böy le ya pan lar ön ce lik le ah a lýr, bu da bi lin sin. Bu ve si le i le, bü ün film ve di zi ler i çin ge çer li o lan i i ra zý mý zý da bir de fa da ha kay da ge çi re lim: Lü fen, bu va sý a la rý kul la na rak müs eh cen ya yýn ya pýl ma - sýn! Ka dýn un su ru ni çin hep müs eh cen mal ze me o la rak an la þý lý yor ve öy le su nu lu yor? Bir þey da ha: Bu a ri hi di zi le re ya pý lan i i ra zýn bin mis li; müs eh cen ve ah lâk bo zu cu nor mal di zi le re de ya pýl ma lý... ADANA Cum hu ri ye Baþ sav cý sý Sab ri Bey o run, i yi leþ ir me le re rað men op lu - mun büün ke sim le rin de a da le sis e mi - nin i yi iþ le me di ði ve gü ven ver me di ði yö nün de or ak bir i nan cýn bu lun du ðu - na dik ka i çek i. Cum hu ri ye Baþ sav cý sý Bey o run, Ha kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK) i le A da le A ka de mi si nin dü - zen le di ði, A da na, Ha ay, Mer sin ve Os ma ni ye yi kap sa yan Yar gý da Du - rum A na liz le ri ko nu lu op lan ý nýn a - çý lý þýn da ki ko nuþ ma sýn da, son yýl lar da, hu kuk re for mu, ye ni a da le sa ray la rý - nýn in þa sý, ce za in faz ku rum la rý nýn u - lus la ra ra sý san dar la ra ka vuþ u rul ma - sý, ad lî bi rim le rin ka pa si e le ri nin ar ý - rýl ma sý ve in san kay nak la rý nýn ni e lik ve ni ce lik yö nün den ge liþ i ril me si gi bi a lan lar da ö nem li ça lýþ ma la rýn ya pýl dý - ðý ný söy le di. Bey o run, i yi leþ ir me le re rað men op lu mun büün ke sim le rin - de a da le sis e mi nin i yi iþ le me di ði ve gü ven ver me di ði yö nün de or ak bir i - nan cýn bu lun du ðu na dik ka i çe ke rek, Yar gý nýn so run la rý a ra sýn da, bi lir ki þi - lik ku ru mu, ad lî ýp, u uk lu luk sü re - le ri nin u zun lu ðu, za man a þý mý ne de - niy le dâ vâ la rýn düþ me si, mah ke me - ler de ki iþ yü kü nün faz la lý ðý, du ruþ ma - la rýn çok u zun sür me si, Yar gý ay ve Da nýþ ay da ki dos ya la rýn faz la lý ðý, em yiz sü re si nin yýl la ra sark ma sý bu - lu nu yor. Bu sý kýn ý lar da yar gý ya gü - ve ni a zal ý yor di ye ko nuþ u. Hil on - SA O el de i ki gün sü ren op lan ý ya, HSYK ü ye le ri i le böl ge de gö rev ya pan ha kim ve sav cý lar ka ýl dý. A da na / a a UYGULAMA, ÇAÐIN GERÝSÝNDE KALIYOR HSYK ü ye si Prof. Dr. Ah me Gök cen i se 12 Ey lül 1980 dar be si dö ne min de gö zal ý sü re si - nin 90 gün ol du ðu nu, gü nü müz de i se gö zal ý i çin sav cý dan i zin a lýn ma sý ge rek i ði ni be lir i. Söz ko nu su ge liþ me nin Tür ki ye a dý na o lum lu ol du ðu nu vur gu la yan Gök cen, þöy le de vam e i: San dar la rýn yük sel il me si sü re ci de - vam e di yor. Ýn sa ný mýz bu na lâ yýk ýr. A ma bu - nun la bir lik e hak ve öz gür lük le re u laþ ma da u zun sü ren yar gý la ma lar ya da bir a kým ih lal - le rin e la fi si a çý sýn dan mah ke me ler den bek - le nen ka rar la rýn a lýn ma sýn da ge cik me ler var. Ül ke miz de, ge liþ miþ lik dü ze yi nin ge ri sin de ka lan, a raç ge reç, per so nel, ha kim, sav cý ve yar dým cý per so nel sa yý sý yü zün den ak sa yan a da le hiz me le ri mev cu. Bu ne den le, hiç bir ön yar gý ya ka pýl ma dan, bu i þi ya pan mes lek - aþ la rý mý zýn bu lun duk la rý böl ge le re gi de rek so run la rý bir de on lar dan din le yip ya pý la cak ya sal ve i da rî dü zen le me le ri es pi e me yi a - maç lý yo ruz. Gök cen, ba ý op lum la rýn da öz - gür lü ðün, Türk me de ni ye in de i se a da le in e - sas ol du ðu nu kay de de rek, þöy le de vam e - i: Bun dan do la yý mah ke me du var la rý na a - da le mül kün e me li dir sö zü ya zý lý dýr. Hak ve öz gür lük le rin e mi na ý, ha kim ve sav cý lar dýr. A ma he pi miz bi li yo ruz ki Tür ki ye nin ge liþ - miþ lik dü ze yi ne uy gun yar gý uy gu la ma la rý nýn ol du ðu nu söy le mek ko lay de ðil. He de fi miz, Lib ya, Su dan, I rak ve Ý ran de ðil, Al man ya, Ýn - gil e re ve ya Fran sa da ki san dar lar dýr. A DA LET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, za ma nýn ko nuþ ma de ðil, ic ra a za ma ný ol du ðu nu söy le di. El bir li ði i le so ru nun çö zül me si i - çin ça lýþ ýk la rý ný di le ge i ren Er gin, yar gý ya ha kim ve sav cý a lým la rýn da bir a kým sý - kýn ý lar ya þa dýk la rý ný da i fa de e i. Ba kan lýk gi ri þin de ga ze e ci le rin gün de - me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la yan Er gin, yar gý da ki so run la rýn çö zü mü i çin ilk a dý - mýn a ýl dý ðý ný be lir e rek mev zu a a çý sýn - dan di ðer ça lýþ ma la rýn i se de vam e i ði ni söy le di. Ö nü müz de ki haf a Mec lis e gö - rü þü le cek ka nun la rýn yar gý da ki so run la rýn kü çül ül me si a çý sýn dan ö nem li ka ký lar sað la ya ca ðý na i nan dý ðý ný vur gu la yan Er - gin, Yar gý ay Baþ ka ný Ha san Ger çe ker in a çýk la ma la rý nýn ha ýr la ýl ma sý ü ze ri ne, ko - nuþ mak an çok gay re gös er me vak i ol - du ðu nu söy le di. A da le Ba kan lý ðý nýn ha - zýr la dý ðý çö zü me yö ne lik as lak ve bu na i - liþ kin Ger çe ker in Bi ze bir þey so rul ma dý a çýk la ma sý nýn so rul ma sý ü ze ri ne de Er gin, ko nu ya i liþ kin yar gý ku rum la rýy la da ha ön ce ya pýl mýþ gö rüþ me ler ol du ðu nu, ba - sýn ö nün de bu ko nu la rý ko nuþ ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Bu so run la rý el bir li ðiy le be ra - ber ça lý þa rak çö ze cek le ri ni be lir en Er gin, ko nuþ mak an çok ic ra a za ma ný ol du ðu - nun al ý ný çiz di. Ger çe ker i le za man za - man gö rüþ ük le ri ni yi ne ge re kir se gö rü þe - bi le cek le ri ni an la an Er gin, ça lýþ ma la ra de vam e de cek le ri ni ve her ke sin ken di gö - rev a la nýn da gay re gös er me si ni bek le - dik le ri ni di le ge ir di. Ha kim ve sav cý a lým la rý na i liþ kin bir so - ru ya da Er gin, o cak a yýn da bir mü la ka ýn ya pý la ca ðý ný ve 2013 yý lý na ka dar en az üç sý nav aç mak zo run da ol duk la rý ný i fa de e - i. An ka ra / ci han Ký lýç da roð lu ndan â ciz lik suç la ma sý CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu da Er do ðan ý e leþ - ir di. Ký lýç da roð lu, Ha ay ge zi si ön ce si A da na Hil on sa da dü zen le nen op lan ý da bir so ru ü ze ri ne, þöy le ko nuþ u: Ö e den be ri Yu na nis an ve Kýb rýs Rum ke si mi nin res mi e zi dir bu. Bi zim de e zi miz var. Biz, u lus la r a ra sý an laþ ma - la ra da ya na rak ba rýþ sað la mak i çin Kýb rýs a gi ik. Bi zim as - ker le ri miz o ra da iþ gal ci de ðil dir. U lus la r a ra sý an laþ ma la ra da ya na rak o ra da gö rev ya pý yor lar. Bir baþ ba ka nýn, bir Tür - ki ye Cum hu ri ye i Baþ ba ka ný nýn ö nün de, o ra da bi zim or - du mu zun iþ gal ci ol du ðu söy le ni yor da, e ðer Baþ ba kan Ha - yýr biz u lus la r a ra sý an laþ ma lar dan kay nak la na rak o ra ya mü da ha le e ik di ye mi yor i se bu o Baþ ba ka nýn a ciz li ði ni gös e rir. Öy le an la þý lý yor ki, sa yýn Baþ ba kan me in le ri cam - dan o ku yor. Böy le bir so ru nun ya ný ý cam da ol ma dý ðý i çin ya ný ve re me di. Ken di si nin de bu so ru ya ya ný ve re cek ka - pa si e si nin ol ma dý ðý an la þý lý yor. A da na / a a Bah çe li den, Baþ ba kan Er do ðan a des ek MHP Ge nel Baþ ka ný Dev le Bah çe li, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, Yu na nis an Baþ ba ka ný Yor go Pa pan dre u nun yap ý ðý de ðer len dir me le re ver di ði kar þý lýk la rý doð ru bul du - ðu nu söy le di. Bah çe li, Ýs an bul Es naf ve Sa na kâr lar O da la rý Bir li ði ni zi ya re i nin ar dýn dan ga ze e ci le rin so ru la rý ný ce - vap la dý. Bah çe li, bir so ru ü ze ri ne, Sa yýn Baþ ba kan ýn, Yu - na nis an Baþ ba ka ný nýn yap mýþ ol du ðu de ðer len dir me ler kar þý sýn da, Yu na nis an po li i ka la rý na kar þý lýk ver di ði ce vap - la rý doð ru bu lu yo rum de di. MHP li de ri Bah çe li, söz le ri ni þöy le sür dür dü: An cak, bir ger çe ðin al ý ný çiz mek is i yo - rum. Þah sî dos luk lar la mil lî men fa a ler kar þý kar þý ya gel di - ðin de her za man mil lî men fa a ler ö ne çýk mak a dýr. O ba - kým dan, za man la Ýs an bul da bir a ra ya ge le rek sý cak i liþ ki ler gö rün ü le ri ver me nin, mil lî men fa a le rin ça ýþ ý ðý a lan da ye ri nin ol ma dý ðý ný, Sa yýn Baþ ba kan ýn da gör me sin de ya rar ol du ðu ka na a in de yim. Ýs an bul / a a MEHMET KARA Ýlle de Roman olsun! ANKARA 2011 yý lý nýn ilk grup op lan ý la rý hay li ha ra re li geç - i. AKP gru bun da bir din le yi ci ar ak la na rak dý þa rý a ý lýr ken, di ðer a raf an 150 ye ya kýn Ro man va an - daþ sa lon da ye ri ni al dý. Sa lon Ro man lar si zin le gu - rur du yu yor slo gan la rý i le in ler ken, CHP gru bun - da Ký lýç da roð lu na kas ke, þal ve de ve ma ke i he di - ye e di le rek de ve gü reþ le ri ne dâ ve e dil di. BDP gru - bun da i se, Kür çe söz lü ðe na zi re ya par ca sý na Gül en Ký þa nak a Türk çe söz lük he di ye e dil di. Ön ce AKP gru bun da ya þa nan la ra bir göz a a lým. Hü kü me a ra fýn dan baþ la ý lan de mok ra ik a çý lým kap sa mýn da sa bah sa a le rin de ge nel mer kez de sa - bah kah val ý sýn da a ðýr la nan Ro man lar da ha son ra AKP grup op lan ý sý na ka ýl dý. Er do ðan ýn gel me si - ne da ki ka lar ka la, ken di si ne çin ge ne de nil me sin den ra ha sýz ol du ðu nu söy le ye rek bir va an daþ ik i dar ku li si nin ol du ðu bö lüm de ön ce ba ðý rýp ça ðý ra rak çý ký þa yö nel di. Par i ye ki li le ri ik na e dip grup sa lo - nu na al dý. Tam da bu sý ra da mil le ve ki li sý ra la rý na o u ran bir va an daþ u ya rýl ma sý na rað men o ur du - ðu yer den kalk ma mak a ýs rar e din ce po lis ler a ra - fýn dan kar ga u lum ba sa lon dan dý þa rý çý ka rýl dý. Bü ün bu o lay lar dan son ra Er do ðan grup ko nuþ - ma sýn da Ro man la ra se lâm yo la de vam ü rü bir ko nuþ ma yap ý. Ro man la rýn Ev de o u ran ö lür sö - zü nü ha ýr la ýr ken, Ro man sa na çý Ba lýk Ay han ýn A dam gi bi a dam sýn, sen Ka sým pa þa lý sýn sö zün - den hay li mu lu o lur ken, bir þar ký sö zü i le ce vap ver di: Ýl le de Ro man ol sun, is er ça mur dan ol sun, o da Al lah ku lu dur, her kim o lur sa ol sun Er do ðan ýn ko nuþ ma sýn da dik ka çe ken bir bö - lüm de ko nuþ ma sý ný kar on lar la süs le di ði bö lüm - dü. AKP ik i da ra gel me den ön ce ki ka ra yol la rýn da - ki du ru mu gös e ren ha ri a yý ko ru ma sý nýn yar dý mý i le gös e ren Er do ðan ý din le yi ci ler bü yük bir coþ - kuy la al kýþ la yýn ca Er do ðan da es pri yi pa la ýp, Bu - nu ne di ye al kýþ lý yor su nuz, e sas al kýþ la ya ca ðý nýz ab lo iþ e bu di ye rek al kýþ lan ma sý ný is e di ði di - ðer ha ri a yý gös er di. SÖZ LÜK HE DÝ YE LEÞ ME SÝ! AKP nin grup op lan ý sý bi i ði da ki ka lar da da BDP nin grup op lan ý sý baþ la mýþ ý. Ý ki dil ve de mok ra ik ö zerk lik ar ýþ ma la rý nýn ya - þan dý ðý þu gün ler de BDP li le rin baþ a Cum hur baþ ka - ný Gül ol mak ü ze re de ði þik ki þi le re Kür çe söz lük ver me si ne ep ki ol sun di ye Gül Kar yal dýz i sim li bir va an daþ a ra fýn dan Türk çe söz lük he di ye e i. Ký þa - nak i se Si ze de Kür çe söz lük ve re lim kar þý lý ðý ný ver di ve haf a lýk grup ko nuþ ma sý na baþ la dý. ZÝ YA RET ET TÝ, Ü RE TÝM DUR DU He men pe þin den de CHP gru bu baþ la dý. Ký lýç da - roð lu grup a ma lûm ol du ðu ü ze re hü kü me in ic ra - a la rý ný e leþ ir di. Yýl ba þýn da ba kan la rýn bu ra ya ge le - ce ði ni öð re nin ce prog ra mý ný ip al e dip So ma da kö mür ma de nin de iþ çi ler le be ra ber ol du ðu nu i fa de e i. (Bu ra da þu nu da no dü þe lim. Ký lýç da roð - lu nun zi ya re e i ði kö mür ma de ni zi ya re en bir - kaç gün son ra ü re i mi ne a ra ver di.) Ro man la rýn zi ya re le ri ko nu sun da da CHP i le AKP a ra sýn da bir ya rýþ ol du ðu or a ya çýk ý. Ý ki par i de Ro man la rý a de a pay la þa ma dý lar. Bu nun sebebi de ay ný gün Mec lis Ge nel Ku ru lu nda gö rü þü le cek bir ka nun la Ro man la ra çin ge ne di yen se - ne lik ka nun de ðiþ i ri le cek ve bu ke li me kal dý rý la - cak ý. Kal dý rýl dý da Ký lýç da roð lu ko nuþ ma sýn da Biz böy le de yin ce on lar da a par o par grup op lan - ý sý na Ro man va an daþ la rý ge ir di ler. Biz va an da þýn a ya ðý na gi de riz on lar a yak la rý na ge i rir ler di ye rek ep ki si ni or a ya koy muþ ol du. A LÝ HÝ KÂ YE AN LAT MA! Ö e yan dan, Tür ki ye de ki Ro man va an daþ la rýn du ru mu i le il gi li ka nun de ði þik li ði ya pý lýp çin ge ne ke li me si nin me in den çý ka rýl dý ðý gö rüþ me ler de il - ginç ar ýþ ma lar da ya þan dý. AKP Bur sa Mil le ve ki li A li Ko yun cu, Ro man va - an daþ lar la il gi li yap ýk la rý ko nu la rý an la ma ya baþ - la dý ðýn da MHP An al ya Mil le ve ki li Hü se yin Yýl - dýz ýn A li, boþ hi kâ ye an la ma gö zü nü se ve yim. Doð ru bir þey söy le de al kýþ la ya lým sö zü i le CHP E dir ne Mil le ve ki li Ra sim Ça kýr ýn A li, in þa a a þa - ma sýn da o lan la rý söy le, i ha le si ya pý lan la rý de ðil sa - aþ ma la rý na ilk an da al dý rýþ e me di. Mu ha le fe mil le ve kil le ri nin, Hi kâ ye an la ý yor - sun A li Bey, hi kâ ye! Bun lar ha yal a þa ma sýn da da ha A li! söz le ri ü ze ri ne Bir din le be kar de þim! Bir din - le! di ye rek ce vap ve ren Ko yun cu, Mec lis ka pan dý - ðýn da Ro man va an daþ la rýn ya ný na gi ik le ri ni söy - le yin ce Ra sim Ça kýr dan ce vap ge cik me di, Ben gö - re mi yo rum A li ci ðim se ni. A li Ko yun cu, Hü se - yin Yýl dýz ýn 335 mil le ve ki li niz var, bir a ne de Ro - ma ný mil le ve ki li o la rak ge ir o za man sö zü ne i se ce vap ver me di. Mec lis e bu haf a nýn gün de mi ni Ro man lar be - lir le di. Ar ýk ken di le ri ne çin ge ne de nil me ye cek, a ma bü ün so run la rý çö zü lür mü, o nu da ö nü müz - de ki dö nem de gö re ce ðiz CHP Ýsanbul Ýl Baþkaný Þimþek isifa ei nchp Ýs an bul Ýl Baþ ka ný Ber han Þim þek, mil le - ve ki li a day lý ðý i çin gö re vin den is i fa e i. Þim þek, par i si nin Ýs an bul Ýl Baþ kan lý ðý nda dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn da, Ha zi ran a yýn da gö re vi dev - ral dý ðý ný be lir e rek, 6,5 ay lýk bir yol cu lu ða ve da e i ði ni kay de i. Bu dö nem i çin de par i li ler le çok gü zel bir ça lýþ ma yü rü ük le ri ni, gü zel mi ing ler yap ýk la rý ný an la an Þim þek, e me ði ge çen ör gü ü - ne e þek kür e i ði ni di le ge ir di. Ýl baþ kan lý ðý o la - rak 6,5 ay lýk sü reç i çin de ek no lo ji yi kul lan dýk la - rý ný i fa de e den Þim þek, dün i i ba rýy la gö re vin den is i fa e i ði ni a çýk la dý. Ýs an bul / a a Er gin: Ko nuþ mak an çok ic ra a za ma ný ADALET BAKANI, ZAMANIN KONUÞMA DEÐÝL, ÝCRAAT ZAMANI OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. Adale Ba ka ný Sa dul lah Er gin A da le e gü ven sar sý lý yor YAR GI MEN SUP LA RI, TOP LU MUN OR TAK Ý NAN CININ, A DA LET SÝS- TE MÝ NÝN Ý YÝ ÇA LIÞ MA DI ÐI YÖ NÜN DE OL DU ÐU NU KAY DE DÝ YOR. PROF. DR. GÖK CEN: Bediüzzaman Said Nursî Flash Tv de konuþulacak ngazetemýzýn yazarlarýndan Cevher Ýlhan, 10 Ocak Pazaresi günü sabahý da Flash Tv deki Gerçek Gündem programýna kaýlacak. Flash Tv Ankara Temsilcisi Yýlmaz Tunca nýn yöneiði program, sabah 7.30 da baþlýyor.

5 HABER 5 Be di üz za man Sa id Nur sî nin Dâ rü l Hik - me i l Ýs lâ mi ye ye a yin e dil di ði gün ler de Os man lý dev le i Mon dros Mü â re ke si ni im za la mýþ; mü â re ke nin so nu cun da 13 Ka sým 1918 de Ýs an bul, Mü e fik Kuv ve ler a ra fýn dan res men iþ gâl e dil me ye baþ lan mýþ, Ýn gi liz ler baþ - þehre as ker çý kar mýþ lar dý. Mü e fik dev le ler den Ýn gil e re sâ de ce Ýs an - bul u iþ gâl e mek le kal maz, ay ný za man da po li i - ka la rý ný des ek le ye cek bir ka mu o yu o luþ ur ma - ya ça ba lar. Be di üz za man, her ve si ley le düþ man iþ ga li al ýn da ki hal ka mo ral ve me saj u laþ ý rýl ma - ya ça lý þýr. Ýn gi liz le rin psi ko lo jik sa vaþ ak ik le ri - ne yi ne psi ko lo jik mu kâ ve me le kar þý lýk ve rir. Bu se bep le bir ký sým si ya se çi ve ha a u le ma a ra sýn da iþ bir lik çi le ri ü rer. Ý i ha çý la ra mu ha - lif ya zar lar, bi lim a dam la rý, öð re im ü ye le ri ve po li i ka cý lar dan Ýn gi liz yan lý la rý o lu þur; Ýn gi liz Mu hip ler Ce mi ye i ku ru lur Be di üz za man, bun dan dýr ki iþ gal ci le re a raf - ar lý ðý ve leh le rin de pro pa gan da yap ma yý, E dir - ne Ca mi in de, bir Ýs lâm ho ca sý nýn li sa nýy le, Ve - ni ze los gi bi þey an zâ li me du a e i ril di. Mer kez-i Hi lâ fe e (Ýs an bul da), Müs lü man lar li sâ nýy le hiz büþ þey an o lan (Ýng li liz), Yu nan as ker le ri ni ha lâs kâr (kur a rý cý), a hir ci (e miz le yi ci, pâk la - yý cý) i lân ve kar þý sýn da ki gü rûh-u mü câ hi di ni (mü câ hi ler ka fi le si ni) câ ni, zâ lim söy le ir di mi sâl le riy le a çýk lar. Bu du ru mu, bir vâ li de nin ve le di ni (ço cu ðu nu) ken di e liy le öl dü re rek ve mü e es sir ol ma ya rak par ça par ça e me si ne ben - ze ir. Hiç müm kün mü dür ki on da his si ya-ý â - li ye (yük sek his ler) ve ah lâk-ý sâ mi ye (yük sek ah lâk) in ý fa e me sin! (sön me sin!) di ye a ným - lar. (Hu u vâ-ý Si e, 16-17) HU TÛ VAT-I SÝT TE Ý LE EN TRÝ KA LA RI DE ÞÝF RE Di ðer va an per ver â lim ve si vil-as ker dev - le a dam la rýy la bir lik e Ýn gi liz pro pa gan da - sý nýn e ki si ni kýr mak ve hal ký i kaz e dip u - yan dýr mak i çin Hu û va-ý Si e (Þey a nýn al ý al da ma sý) ad lý e se ri ni Türk çe ve A rap ça o la rak e lif e dip neþ re der. Giz li o la rak ma ba a lar da ço ðal a rak Ýs an - bul un ö nem li yer le rin de da ðý ý rýr. Böy le ce Ýs an - bul ka mu o yun da Ýn gi liz a leyh ar lý ðý u ya nýr ve Ýn - gil e re le hin de ki pro pa gan da e ki si ni kay be der Bu nun i çin dir ki Ýs an bul da ki Ýn gi liz iþ gâl kuv ve le ri ko mu a ný Ge ne ral Har ring on un em riy le i dam ka ra rý yla ö lü ve ya di ri e le ge çi ril - mek ü ze re her a raf a a ra nan Be di üz za man, ya - ka lan ma eh li ke si ne kar þý sü rek li yer de ðiþ i rir. Ýs an bul u iþ gâl le Müs lü man la rý a hak küm ve a sar ruf la rý al ý na al mak is e yen Ýn gi liz le rin iþ gâl kuv ve le ri ne kar þý yaz dý ðý ve ço ðal ý ra - rak da ðý ý ðý bu e se rin de Be di üz za man, Ýn gi - liz ler in Os man lý va an daþ la rý ný çý kar ve e - mel le ri ne hiz me e ir me plân la rý ný ha ber ve - rir; de sî se le ri ni a çý ða çý ka ra rak hal ký u yan dýr - ma ya ça lý þýr. Tu zak la rý na dik ka çe ker. Bu a ra da Ýn gi liz Ang li kan Ki li se si nin, Me - þi hâ-i Ýs lâ mi ye den (Di ya ne dâ i re sin den) sor du ðu al ý su a li ne mað ru râ ne al ý yüz ke li - me i le ce vap is e me si ne kar þý, di ðer ba zý Dâr ül Hik me il Ýs lâ mi ye a zâ la rý ki ap hac - min de u zun ce vap lar ya zar ken, Be di üz za - man bir ü kü rük le ce vap ve rir. Ýs i lâ cý Ýn gi liz le re, Tü kü rün Ýn gi liz lâ i ni nin (lâ ne li si nin) ha ya sýz yü zü ne! di ye iþ gâl ve zu - lüm le ri ni su ra la rý na çar pa rak mey dan o kur. Ýs an bul Bo ða zý nýn iþ ga li ne i þâ re le, Bir za - man in gi liz dev le i, Ýs an bul Bo ða zý nýn op la - rý ný ah rip ve Ýs an bul u is i lâ e i ði hen gâm da, o dev le in en bü yük da i re-i di ni ye si o lan Ang - li kan Ki li se si nin baþ pa pa zý a ra fýn dan, Me þi - ha-ý Ýs lâ mi ye den di nî al ý su al so rul du. Ben de o za man, Dâ rül-hik me i l-ýs lâ mi ye nin a - zâ sý i dim. Ba na de di ler: Bir ce vap ver. On lar, al ý su al le ri ne al ý yüz ke li me i le ce vap is i yor - lar. Ben de dim: Al ý yüz ke li me i le de ðil, al ý ke li me i le de ðil, ha a bir ke li me i le de ðil, bel ki bir ük rük i le ce vap ve ri yo rum. Çün kü o dev - le, iþ e gö rü yor su nuz; a ya ðý ný bo ða zý mý za bas ý ðý da ki ka da, o nun pa pa zý mað ru râ ne üs - ü mü ze su al sor ma sý na kar þý, yü zü ne ü - kür mek lâ zým ge li yor... Tü kü rün o eh li zul mün o mer ha me siz yü zü ne! de miþ - im di ye ya zar. Pe þin den al ý ü kü rük mâ nâ sýn da mâ kul ve ser ce vap lar la ce sâ re le, Ýs lâ mýn iz ze i ni bü yük bir ke mâ lâ ve þe ca a le fi i len or a ya ko yar. Ýn gi liz le rin de si se le riy le, Þey hü lis lâ - mý ve di ðer ba zý û le ma yý leh le ri ne çe vir me - ye ça lýþ ma la rý na mu ka bil, â lem-i Ýs lâm ve Os man lý a ley hin de ki em per ya lis sö mür ge - ci lik si ya se i ni ve en ri ka la rý ný a çý ða çý ka rýr. Böy le ce ka mu o yun da Ýn gi liz a leyh ar lý ðý u - ya ný yor ÝÞ GA LÝN AH LÂ KA VUR DU ÐU DAR BE Ýn gi liz le rin Ýs an bul u, di ðer ec ne bi le - le rin A na do lu yu iþ gâ li nin, a sýl mil le in mâ ne vî ve ah lâ kî ha ya ý na vur du ðu dar - be ye dik ka çe ken Be di üz za man, Ne - den bu ka dar (Ý.G.Z. den (Ýn gi liz den) nef re e di yor sun? so ru su na, Se bep bir de ðil, bin - dir Ba na en zi yâ de þe di (a ðýr) gö rü nen ah lâ ký mý za vur du ðu dar be dir ce va bý ný ve - rir. Ýþ gâl ci le rin her yer de ah lâk sýz lý ðý cür e len dir - di ði ni na za ra ve rir. Ý man za a fý i çin de ki op lu ma mâ ne vî ah ri ba ý el kin e ik le ri ni, mad dî iþ gâl ve zu lüm le bir lik e ah lâ kî is i la var a sý na dü þür - dü ðü nü i kaz e der. Ýs an bul da Ýn gi liz le rin ve di ðer ec ne bi le rin A - na do lu da Müs lü man genç ler ve a ha li a ra sýn da iþ gâl le bir lik e iç ki, fu huþ, ku mar gi bi se câ ya-yý sey yi e yi (kö ü ah lâ ký) in ki þâf e ir di ði ni na za ra ve rir. Boz gun cu Ýn gi liz si ya se i nin fe nâ lýk ve kö - ü ah lâ ký si ya se i ne va sý a e i ði ni bil di rir. Ý þ gal le bo zu lan ah lâ kî çö kün ü nün ne sil le ri mah ve de - ce ði en di þe si ni di le ge i rir. Ýs lâm ýn iz ze i nin ký - rýl ma sý nýn ve mil le in nâ mu su nun ya ra lan ma sý - nýn ko lay ko lay i zâ le e dil me ye ce ði ni kay de der Zi ra mü â re ke nin a cý gün le rin de ö zel lik le Av ru pa ve A me ri ka dan ge mi ler do lu su fý çý - lar la ge i ri len al kol lü iç ki ler Ýs an bul un bey ni ni yý ký yor, ci ðe ri ni ya ký yor; genç li ði ve op lu mu sar hoþ ve ep ki siz ha le ge i ri yor du. Top lum da iç ki, ku mar ve fuh þi ya kas en yay dý rý lý yor du. Bu nun i çin di ðer â lim ler ve mü der ris ler le bir lik e Be di üz za man da Ýs - an bul da A ya sof ya ve Sul an Ah med gi bi se lâ in ca mi le rin de, Ýs an bul ký ra a ha ne le - rin de, hal kýn ka la ba lýk hal de bu lun du ðu yer ler de bu o yu na kar þý hal ký i kaz e der. Bu a maç la 5 Mar 1920 de Ba bý â li de ki Ma - bû a Ce mi ye i nin (Ga ze e ci ler Ce mi ye i nin) bu lun du ðu bi na da Hi lâl-i Ah dar (Ye þi lay) Ce - mi ye i ku ru lur. Ve Be di üz za man da bu hiz me - le Ye þi lay Ce mi ye i nin ilk ku ru cu la rý a ra sýn da yer a lýr. (Nec med din Þa hi ner, Bi lin me yen Ta - raf la rýy la Be di üz za man Sa id Nur sî, 224) KU VA YI MÝL LÎ YE A LEY HÝN DE KÝ FET VA DÝN LE NÝL MEZ Bu sü reç e Ýn gi liz ler, bu a sil mil lî di renç ve di re ni þi kýr mak i çin kon rol e ik le ri res - mî ma kam la rý ve res mî ho ca la rý kul lan ma ya ko yu lur lar. 7 Mar 1920 de Ýs an bul u iþ gâl e den Ýn gi liz le rin bas ký sý ve ya al da ma ca la - rýy la; Þey hü lis lâm lýk an, A na do lu da müs - ev lî kuv ve le re kar þý ko yan Ku va yý Mil li ye mü câ hi le ri a ley hin de bir fe va yaz dý rý lýr. A na do lu da baþ la yan Ýs ik lâl Sa va þý nýn a ley hi - ne Ýn gi liz le rin ku þa ma sýn da ki Da ma Fe ri Pa þa hü kû me i nin ve ba zý çev re le rin bas ký sýy la baþ a dö ne min Þey hü lis lâ mý Dür ri zâ de Ab dul lah E - fen di ol mak ü ze re a leyh e fe va lar çý kar ýr lar. Bu sý ra da baþ la yan A na do lu da ki Mil lî Kur u - luþ Ha re ke ine des ek i çin 76 müf ü, 36 i lim a - da mý ve 11 me bus, zor la dik e e i ri len bu fe - va yý e sir siz ha le ge i ren mu ka bil fe va neþ re - der ler. Fe va nýn mâ hi ye i Be di üz za man a da so ru lur. Fe va yý þe ri a ve din il mi öl çü le ri i çe - ri sin de ah lil e dip ce vab lan dý rýr. Mil lî Mü ca de - le yi des ek le yen ma ka le le ri ve ko nuþ ma la rý nýn ya ný sý ra ci had fe va sý ný ya yýn lar. (Os man lý Þey hü lis lâm la rý, 260; Sa rýk lý Mü câ hi ler, 300; Ri - sâ le-i Nur Hak kýn da Ýl mî Bir Tah lil, 71) Ýn gi liz si ya se i nin has sa-i mü mey yi - ze si nin (en a çýk ö zel li ði nin) fi ne kâr lýk, ih i lâf an is i fa de, men fa a yo lun da her al çak lý ðý ir i kâb e mek (iþ le mek), ya lan - cý lýk, ah rik kâr lýk, hâ riç e men fi lik ol du - ðu nu de þif re e der. Be di üz za man a gö re, Ku va yý Mil lî ye a ley hin de ki fe va e ðer þe - ri a a dý na ve ril miþ pü rüz süz bir fe va ol - muþ ol say dý, amm (u mu mî) me vuz lu o lur du. Mu ay yen ki þi le ri ve ya bir gru ba gö re ve ril me me si ge re kir di. Hal bu ki si - ya sî i râ de nin Me þi ha ý zor la dý ðý bu fe - va i se, ka za yý a zam mun e den (si ya sî kon jonk ü re gö re ve ri len) bir fe va dýr. (Tu lû a, An ka ra 1979, 63-65, 81) Ýþ gâl al ýn da ki bir mem le ke e Ýn gi liz - le rin em ri ve az ki yi al ýn da bu lu nan bir i dâ re nin ve Me þî ha ýn (Di ya ne da i re si - nin) fe va sý nýn mu al lel ol du ðu nu a çýk - ça be lir en Be di üz za man, Düþ man is i - lâ sý na kar þý ha re ke e ge çen ler a sî de ðil ler dir, fe - va ge ri a lýn ma lý dýr di ye a çýk ça mu ka be le e der. A na do lu da ki Mil lî Mü ca de le ha re kâ ý a ley hin - de ki Me þî ha Da i re si nin fe va sý nýn mu al lel (has a lýk lý, ek sik, sa ka ve ku sur lu) ol du ðu nu i - lân e de rek, Mes mu de ðil, (din le nil mez, din le - me ye de ðer de ðil) di ye þid de le red de der. De va mýn da Ku va yý Mil lî ye ye ve ci ha da kar þý iþ gâl ci le ri e mi ze çý ka ran fe va la rý þid de le red - de der. Bu ür bir emr-i va ki nin zul me a da le, ci ha da is yan, e sa re e hür ri ye nâ mý ný ver mek le çar pý mak ol du ðu nu i fâ de e de rek, ci ha da kar þý ve ri len fe va yý de lil le riy le çü rü ür. Fe va ve ril me den ön ce A na do lu nun ko - nuþ u rul ma sý din le nil me si ge rek i ði ni be - lir e rek, A na do lu ha re kâ ý a ley hin de ki dâ vâ - da iþ gâl ci le rin de ðil, ül ke nin du ru mu na va - kýf si ya se çi ler den ve hiç bir e sir al ýn da kal - ma yan u le ma dan mü e þek kil bir he ye a ra - fýn dan Ýs lâm ýn men fa a i ve ge le ce ði nok - a sýn da mu ha ke me e dil dik en son ra an cak fe va nýn ve ri le bi le ce ði ni kay de der. A na do lu a ley hi ne çýk mýþ o lan fe va yý di - ne ve Müs lü man la rýn mas la ha ý na gö re ve ril - miþ ba ðým sýz ve ob jek if bir fe va ol ma dý ðý ný be lir ir. A na do lu a ley hin de ki fe va nýn, iþ gâ li meþ rû laþ ýr mak ve Müs lü man la rýn di re ni þi ni kýr mak kas dýy la ve ril di ði ni i zâh e der. Kim na - zar e se biz za rû re mu ra dý an lar di ye rek fe va - nýn mak sa dý ný a çý ða çý ka rýr. Ku va yý Mil li ye a - ley hin de ki fe va nýn ak si ne, Müs lü man hal ký A - na do lu da ki iþ gâl ci le rin a ley hi ne sevk e me nin ge rek li ol du ðu nu ya zar. (a.g.e.) Be di üz za man ýn Mec lis e M. Ke mal le ar ýþ ma sý ve mek up (3)) BAÞKENT YAZILARI CEVHER ÝLHAN Ýþ ga le di re ni þi ve mil lî hiz me le ri Er ba kan, 1-2 gün i çin de a bur cu e di le bi le cek n FA TÝH Er ba kan, 3 O cak Pa zar e si gü nü ra ha sýz - la na rak has a ne ye kal dý rý lan ba ba sý, Sa a de Par i si Ge nel Baþ ka ný Nec me in Er ba kan ýn 1-2 gün i çin - de a bur cu e di le bi le ce ði ni söy le di. Fa ih Er ba kan, Pa zar e si gü nün den i i ba ren Ö zel Gü ven Has a ne - si nde sol a yak da mar la rýn da il i hap eþhisiyle e da - vi al ýn da bu lu nan ba ba sý ný zi ya re i son ra sýn da so - ru la rý ce vap la dý. Ba ba sý nýn has a ne de e da vi si nin de vam e i ði ni, ge nel sað lýk du ru mu nun i yi ol du - ðu nu be lir en Fa ih Er ba kan, 1-2 gün i çin de a bur - cu e dil me si ni bek le dik le ri ni bil dir di. Bu a ra da, es ki baþ ba kan lar dan Tan su Çil ler in Nec me in Er ba - kan a geç miþ ol sun el gra fý gön der di ði be lir il di. Ö e yan dan, Er ba kan ý zi ya re e me ye ge lip de ken - di siy le gö rü þe me yen ler i çin has a ne de geç miþ ol - sun di lek le ri ni i le e bi le cek le ri bir def er ko nul du. Bir çok dev le a da mý, si ya se çi ve par i li Er ba kan a geç miþ ol sun di lek le ri ni def e re yaz dý. An ka ra / a a Os ma ni ye de yük re ni ray dan çýk ý n OSMANÝYE'NÝN Bah çe il çe sin de yük re ni nin ray dan çý kan beþ va go nun dan i ki si dev ril di. A lý - nan bil gi ye gö re, Si vas an Ýs ken de run De mir - çe lik fab ri ka sý na (ÝS DE MÝR) de mir cev he ri a þý - yan, ma ki nis Meh me Öz kan i da re sin de ki se fer sa yý lý yük re ni, Bah çe is as yo nu nun çý kýþ ma ka sýn da ray dan çýk ý. Beþ va go nu ray - dan çý kan re ni nin i ki va go nu dev ril di. Ka za nýn, i kin ci yo lun es ki ve ba kým sýz ol du ðun dan mey - da na gel miþ o la bi le ce ði ih i ma li ü ze rin de du ru - lur ken, ray la rýn ký rýl ma sý ü ze ri ne A da na-ga zi - an ep de mir yo lu ra fi ðe ka pa ýl dý. A da na ve Fev zi pa þa de po sun dan ge len e les ko pik vinç ve kur ar ma e kip le ri, böl ge de de mir yo lu nu ye ni - den ra fi ðe aç mak i çin ça lýþ ma baþ la ý. Ka za da, can kay bý nýn ol ma dý ðý bil di ril di. Ka za i le il gi li so ruþ ur ma sü rü yor. Os ma ni ye / a a DEV LET Ba ka ný Cev de Yýl maz, dev le in sos - yal ve fi zi ki al ya pý dý þýn da ka lan a lan la rý ö zel sek ö re bý rak ma sý ge rek i ði ni be lir e rek, Dev le her þe yi yap ma ma lý. Her þe yi dev le - in yap ý ðý dü zen le re, sos ya lis ve ko mü nis de nil di ði ni he pi miz bi li yo ruz dedi. Ge zi ve in ce le me ler de bu lun mak ü ze re Bin göl de bu lu nan Dev le Ba ka ný Yýl maz, Tüm Sa na yi ci ve Ýþ A dam la rý Der ne ði (TÜM SÝ AD) Bin göl Þu be si nin Po li se vin de dü zen le di ði kah val ý ya ka ýl dý. Ba kan Yýl maz, da ha son ra yap ý ðý ko nuþ ma da, ö zel sek ör em sil ci le rin den böl ge nin kal kýn ma sý i - çin da ha faz la ça ba gös er me le ri ni is e di. Yýl maz, þun la rý kay de i: Hü kü me o la - rak an la yý þý mýz þu; Dev le her þe yi yap - ma ma lý. Dev le in bir mis yo nu var, yap - ma sý ge re ken ler var, op lu ma ve iþ dün - ya sý na bý rak ma sý ge re ken iþ ler var. Her þe yi dev le in yap ý ðý dü zen le re sos ya lis ve ko mü nis bir dü zen de nil di ði ni he pi - miz bi li yo ruz. Biz, böy le bir dü zen den ya na de ði liz. Dev le e dü þen gö rev ler var, op lu ma, iþ dün ya sý na dü þen gö rev ler var. Dev le ne yi ya pa cak? Al ya pý ya pa - cak, yol ya pa cak, has a ne ya pa cak, sos yal ve fi zi ki al ya pý yý ger çek leþ i re cek, e ði im ku rum la rý a ça cak, has a ne ler a ça cak, iç - me su yu ge i re cek, in san la ra hu zur ve gü ven, a sa yiþ, a da le ge ir me yi sað la ya - cak. Dev le in yap ma sý ge re ken e mel fonk si yon lar bun lar. Dev le in iþ le me ci lik yap ý ðý ül ke le rin ne ha le gel di ði nin 20. yüz yýl da hep bir lik e gö - rül dü ðü nü i fa de e den Yýl maz, þöy le ko nuþ u: Bu an la yýþ, u zun sü re de vam e de mi yor. Çün kü dev le iþ le me ci li ði her za man za rar e di yor. Pe ki o za ra rý ne re den kar þý lý yor dev - le? So nuç a mil le en al dý ðý ver gi ler den kar - þý lý yor. Dev le iþ le me ci li ði o lan yer ler de si - ya sî mü da ha le ler, a dam ka yýr ma lar, a dam i - þe al ma la rý hep si ni bi li yo ruz. Do la yý sýy la o iþ le me ler re ka be çi, ve rim li bir þe kil de ça lý - þa mý yor ve u zun va de de if lâs e di yor, ba ma - ya mah kûm iþ le me ler ha li ne ge li yor. Hal bu - ki ö zel sek ör man ý ðý i le ça lýþ ý ðý za man da - ha sür dü rü le bi lir, da ha kâr lý, da ha ye ni lik çi iþ le me ler do ðu yor. Bin göl / a a Gazeecilere hiz me pa sa por u ve ri le ce k n DEV LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým - cý sý Bü len A rýnç, gö rev se be biy le yur - dý þý na gi de cek ye rel ve u lu sal ba sýn men sup la rý na "hiz me pa sa por u" ve ri le - ce ði ni bil dir di. A rýnç, Ba sýn Ya yýn ve En for mas yon Ge nel Mü dür lü ðün ce (BYEGM) An al ya nýn A lan ya il çe sin de, va li lik ba sýn ve halk la i liþ ki ler mü dür le ri i le il em ni ye mü dür lük le ri pa sa por þu - be si so rum lu la rý na yö ne lik dü zen le nen bil gi len dir me op lan ý sý nýn ka pa nýþ o u - ru mun da ko nuþ ma yap ý. BYEGM o la - rak ye rel med ya ya yö ne lik e ði im ler dü - zen le dik le ri ni de an la an A rýnç, Hal kýn gö zü, ku la ðý, di li ol mak nok a sýn da 4. kuv ve o lan med ya nýn fonk si yon la rý ný ya pan ga ze e le ri miz dir. Ye rel med ya güç len dik çe, ben i na ný yo rum de mok ra - si de güç le ne cek ir. Do la yý sýy la ye rel med ya yý güç len dir me miz ge re ki yor. Ba kan A rýnç, ga ze e ci le rin yur dý þý na çý kýþ la rýn da vi ze ve pa sa por a yö ne lik ya þa dý ðý sý kýn ý la rý da bil dik le ri ni söy le - di. Bu so ru nu çöz mek ü ze re ça lýþ ma la - rý nýn sür dü ðü nü di le ge i ren Bü len A - rýnç, 6 ay ya da 2 yýl sü re li, doð ru dan hiz me le i liþ ki li bir pa sa por u ha ya a ge çir mek ü ze re al ya pý yý ha zýr la dýk la rý - ný bil dir di. Ar ýk gö rev se be biy le yur dý - þý na gi de cek ye rel ve u lu sal ba sýn men - sup la rý na hiz me pa sa por u ve ri le ce - ði ni an la an A rýnç, þöy le ko nuþ u: Ö - nü müz de ki haf a An ka ra da a çýk la ya ca - ðý mýz bir so nuç la bü ün Tür ki ye ye du - yu ru la cak ýr. Ku ru luþ la rý nýz dan ge le cek a lep le ri ni zi de, bi rey sel a lep le ri ni zi de Em ni ye Ge nel Mü dür lü ðü ne bil dir mek su re iy le sür'a le pa sa por la rý ken di le ri - ne ak dim e de ce ðiz. Bu nun a ki bi ni de ay rý ca ya pa ca ðýz. A lan ya / a a Bediüzzaman ýn Ýsanbul u iþgal eden iþgalcilere karþý neþreiði Huûva-ý Sie eserinin kapaðý. Hilâl-i Ahdar ýn, Yeþilay ýn ilk oplaný günlerine ai imza ve hüviye deferinde Bediüzzaman ýn ismi ve imzasý. Yeþilay Zâbý defererin de Said Kürdî Efendi En ziyâde mabua meselesine ehemmiye verelim. Dev le her þe yi yap ma ma lý Ge zi ve in ce le me ler de bu lun mak ü ze re Bin göl de bu lu nan Dev le Ba ka ný Yýl maz, Tüm Sa na yi ci ve Ýþ A dam la rý Der ne ði Bin göl Þu be si nin dü zen le di ði kah val ý ya ka ýl dý. FOTOÐRAF: AA

6 6 EKONOMÝ HA BER LER GÜB RE TAÞ, 2010 u da re kor lar la a mam lan dý GÜB RE Fab ri ka la rý T.A.Þ. (GÜB RE TAÞ), son yýl lar da ki is ik rar lý yük se li þi ni sa ýþ an ü re i me, ci ro dan kâr lý lý ða ka dar her yö nüy le de vam e i ri yor. Gös er di ði bu per for mans la 2010 da En Hýz lý Bü yü yen Þir ke se çi len GÜB RE TAÞ, re kor lar la a mam la dý ðý 2010 nun ar dýn dan 2011 e de he def le ri ni bü yü e rek gi ri yor. Güb re sek ö rün de ki op lam ü ke im bir ön ce ki yý la o ran la bi raz da ral ma gös er me si ne rað men, GÜB RE TAÞ ýn sa ýþ la rý 2009 yý lý nýn da ü ze ri ne çý ka ra rak hem ken di re ko ru nu ge liþ ir me si ni, hem de pa zar pa yý ný ar ýr ma sý ný sað la dý. Þir ke in bu yýl ka ý, sý vý ve oz gru bun da ki op lam sa ýþ la rý 1 mil yon 456 o nun ü ze ri ne u la þa rak, 59 yýl lýk a ri hi nin en yük sek sa ýþ o ran la rý na u laþ mýþ ol du. Ya rým ca Te sis le ri nde yüz de 50 ye ya kýn bir ar ýþ la 510 mil yon on ka ý güb re ü re il di. Bu yýl Ý ran da ki Ra zi Pe ro kim ya da ki ka pa si e kul la ným o ra ný i se yüz de 41 den yüz de 50 nin ü ze ri ne çýk ý. Son a çýk la nan 9 ay lýk kon so li de bi lan ço sun da 122 mil yon TL kâ ra u la þan GÜB RE - TAÞ, 2010 yý lý ný 1,5 mil yar TL ye ya kýn bir ci roy la ka pa ma yý he def li yor. Ýs an bul / Ye ni As ya Bi zim Top an, 9 ay da ci ro su nu 1 mil yar li ra nýn ü ze ri ne çý kar dý n BÝZÝM Top an, Ey lül 2010 i i ba riy le ci ro su nu bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 17 ar ý ra rak 1.06 mil yar li ra ya çý kar dý. Ýlk ma ða za sý ný 2002 yý lýn da a çan Bi zim Top an, 8 yýl lýk bir sü reç e fa a li ye gös er di ði or ga ni ze op an sa ýþ pa za rý nýn ve Yýl dýz Hol ding in en hýz lý bü yü yen o yun cu la rýn dan bi ri ha li ne gel di yýl la rý a ra sýn da yýl lýk or a la ma yüz de 9,1 bü yü me sað la yan þir ke, ö zel lik le 2006 son ra sý her yýl or a la ma 13 ma ða za a ça rak 2010 yýl so nu i i ba riy le 54 il de 109 ma ða za ya u laþ ý. Bi zim Top an ýn, es nek, öl çek le ne bi lir ve ken di ne öz gü bir ma ða za cý lýk mo de li ge liþ ir di ði ni kay de den Ge nel Mü dür Re cep Ö zalp, Or ga ni ze op an sa ýþ Tür ki ye de ye ni ge li þen bir a lan. Biz de bu a lan da a lý þý la gel miþ mo del ler ye ri ne Tür ki ye ye öz gü bir mo del o luþ ur ma yý er cih e ik. Müþ e ri mi zin 20 da ki ka da bi ze u la þýp, ih i yaç la rý ný en he sap lý yol dan kar þý la ya ca ðý bir sis em o luþ ur duk de di. Bi zim Top an ýn, 30 Ey lül 2010 a ri hi i i ba riy le 266 bi ni aþ kýn ka yý lý müþ e ri si mev cu ol du ðu nu kay de den Ö zalp, 2009 yý lý ný yak la þýk 1,25 mil yar li ra sa ýþ i le ka pa ýk la rý ný, 2010 yý lý nýn Ey lül so nun da i se 1.06 mil yar li ra lýk sa ýþ ger çek leþ ir dik le ri ni be lir i un ay ný dö ne mi ne gö re yak la þýk yüz de 17 lik bir bü yü dük le ri ni i fa de e den Ö zalp, 2010 yý lý nýn ilk 9 a yýn da bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re ne kâr lý lý ðý ný yüz de 56 ar ý ra rak 13,7 mil yon li ra dan 21,4 mil yon li ra ya çý kar dýk la rý ný vur gu la dý. Ýs an bul / Ye ni As ya A rap ülkeleriyle ih ra ca 2 ka ar ý n TÜR KÝ YE NÝN A rap ül ke le ri ve Türk Cum hu ri ye le riy le yap ý ðý i ca re in her ge çen yýl bü yü dü ðü, son 5 yýl da ih ra ca ýn 2 ka ýn dan da ha faz la ar ýrdý. Türk A rap Ül ke le ri Ý þa dam la rý Der ne ði (TU RAB) ve ri le rin den der le nen bil gi ye gö re, 2010'da Tür ki ye, 28 mil yar do la rý ih ra ca ol mak ü ze re op lam 42 mil yar do lar lýk i ca re ger çek leþ ir di yý lýn dan bu gü ne ka dar ih ra ca ý 13 mil yar do lar dan 28 mil yar do la ra çý ka ran Tür ki ye, i ha la ra ka mý ný i se 5 yýl ön ce ki se vi ye de u ma yý ba þar dý. Mersin / aa GEÇMÝÞ OLSUN Muh e rem kar de þleri miz Süleyman Akkýn ile Musafa Beydemir'in ba þa rý lý birer a me li ya ge çir di klerini öð ren dim. Geç miþ ol sun der, Ce nâ b-ý Hak'an a cil þi fa lar di le rim. Halil Topçu - Kýzýlinler Köyü / ESKÝÞEHÝR T. C. TRAB ZON A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/66 DA VA LI: A DÝL ÇAK MAK (T.C.NO: ) Çam - çeþ me Mah. A lýþ Sok. 20/5 Pen dik/ýs TAN BUL Da va cý/da va cý lar a ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan - ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir i len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve i ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si - niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le eb li ga ya pý la ma mýþ ýr. Ad res a raþ ýr ma sýn dan da bir ne i ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen eb li ði ne ka - rar ve ril miþ ir. Du ruþ ma Gü nü: 24/03/2011 gü nü sa a: 13:50 de du - ruþ ma da biz za ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve - kil le em sil e ir me niz, Ak si ak ir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma - ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek - çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen eb lið o lu nur. B: 1233 T. C. ÞÝÞ LÝ 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/797 KA RAR NO : 2010/645 Da va cý a ra fýn dan a çý lan da va nýn KA BU LÜ i le Si vas Ý li, Ha fik Ýl çe si, De ðir men bo ða zý Kö yü/mah., Cil No: 43, HN: 34, BSN: 19'da nü fu sa ka yý lý o lan TC. No lu MEV HU BE SA YAN ýn, nü fus ka yý la rýn da MEV HU - BE o lan is mi nin MEV HÝ BE o la rak TAS HÝ HÝ NE, B: 1192 MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 9 OCAK 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5740 ÖN CE KÝ GÜN 1,5690 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,0320 ÖN CE KÝ GÜN 2,0370 p DÜN 69,50 ÖN CE KÝ GÜN 68,95 p DÜN 469,40 ÖN CE KÝ GÜN 465,76 Mü kel le fe nok a a ý þý de ne im GE LÝR VE KU RUM LAR VER GÝ SÝ MÜ KEL LEF LE RÝ, 284 DE ÐÝ ÞÝK KA LEM DE ÝZ LE ME YE A LI NA CAK. MÜ KEL LEF LER HER BE YAN DÖ NE MÝN DE BÜ TÜN GE LÝR VE GÝ DER LE RÝ NÝ E LEK TRO NÝK OR TAM DA KE SÝN MÝ ZAN BÝL DÝ RÝ MÝN DE BU LU NA CAK. GE LÝR Ý da re si Baþ kan lý ðý ver gi de nok a a ý þý de ne i mi uy gu la ma sý na ge çi yor. Ge lir ve ku rum lar ver gi si mü kel lef le ri, 284 de ði þik ka lem de iz le me ye a lý ný yor. Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðýn ca bi lân ço e sa sý na gö re def er u an mü kel lef ler a ra fýn dan 2010 yý lý ve mü e a kip dö nem ler i çin e lek ro nik or am da bil di ri le cek o lan Ke sin Mi zan Bil di ri mi ne dö nük u sul ve e sas la rý be lir le yen Ver gi U sul Ka nu nun eb lið as la ðý ha zýr lan dý. Bu na gö re, ge lir ver gi si ve ku rum lar ver gi si be yan na me le ri ni e lek ro nik or am da ver mek zo run da o lan mü kel lef ler den bi lân ço e sa sý na gö re def er u an lar, ke sin mi zan bil di ri mi ni de yap mak zo run da o la cak. Mü kel lef ler her be yan dö ne min de ban ka kre di le rin den, þüp he li i ca rî a la cak la ra, ge le cek a ya a i gi der ler den, a lý nan si pa riþ a vans la rý na, ar sa ve a ra zi le rin den, ký dem az mi na kar þý lý - ðý na ka dar pek çok ko nu da, Ge lir Ý da re si ne e lek ro nik or am da ke sin mi zan bil di ri min de bu lu na cak. Böy le lik le Ý da re, mü kel lef le rin her ür lü he sap ha re ke le rin den ha ber dar o la cak. Ý da re yýl lar ca sü ren ve va ki a lan in ce le me ler ye ri ne nok a a ý þý de ne im ya pa cak. Söz ko nu su sis em i le mü kel lef da ha e kin ve ko lay þe kil de de ne le ne cek. Ýn ce le me ler de sü re ký sa la cak ve da ha ne bir in ce le me ya pýl ma sý sað la na cak. Bi lân ço e sa sý na gö re def er u mak la be ra ber fa a li ye ko nu la rý i i ba riy le fark lý mu ha se be ek ni ði ni kul lan mak du ru mun da bu lu nan ve Ban ka cý lýk Ka nu nu nun il gi li mad de sin de sa yý lan mü kel lef ler, fi nan sal ki ra la ma ve fak o ring þir ke le ri, si gor a þir ke le ri i le Men kul Kýy me Ya ý rým Fon la rý A ra cý Ku rum lar ve Ya ý rým Or ak lýk la rý Ke sin Mi zan Bil di ri mi ver me yü küm lü lü ðü ne a bi ol ma ya cak. Yaþ mey ve ve seb ze ih ra ca ýn da he def u u Tür ki ye Yaþ Mey ve Seb ze Ýh ra ca çý la rý Bir li ði (TYMSÝB) ve ri le ri ne gö re yaþ mey ve ve seb ze de 2010 yý lý ih ra ca ýn da yak la þýk 3 mil yon on ü rün kar þý lý ðýn da 2 mil yar 174 mil yon 573 bin do lar lýk dö viz gir di si sað lan dý ðý bil di ril di. TYMSÝB Sek ör Ku ru lu Baþ ka ný Ke mal Kaç maz, ge çen yýl yaþ mey ve ve seb ze ih - ra ca ýn da 2009 yý lý na gö re mik ar da yüz de 5, de ðer de yüz de 12 lik ar ýþ mey da na gel di ði ni söy le di. Ü rün grup la rý i çin de na ren ci ye ih ra ca ý nýn 847 mil yon do lar la ilk sý ra da yer al dý ðý ný be lir en Kaç maz, bu ü rün gru bu nun yaþ mey ve seb ze ih ra ca ý i çe ri sin de yüz de 42 lik pay al dý ðý ný i fa de e i. Kaç maz, ra kam sal ve ri le re gö re yaþ mey ve seb ze ih ra ca sek ö rü o la rak 2010 yý lý i çin or a ya ko nu lan he de fe u laþ ýk la rý ný be lir e rek, En çok yaþ mey ve seb ze ih ra ca ý ya pý lan ül ke ler a ra sýn da Rus ya 789 mil yon 360 bin do lar la ge nel ih ra ca i çin den yüz de 42 lik pay a la rak ilk sý ra da yer al dý. Bu ül ke yi Bul ga ris - an, Al man ya, Ro man ya ve Uk ray na a kip e i de di. Kaç maz, en çok ih raç e di len yaþ mey ve seb ze - de i se ilk sý ra yý 575 bin on la do ma e sin al dý ðý ný bil dir di. A da na / a a Ka ra el mas ý özel sekör ý þýl da ý yor ZON GUL DAK TA, Tür ki ye Taþ kö mü rü Ku ru mu nun (TTK) ça lýþ ýr ma dý ðý sa ha la rý ki ra la ma yön e miy le 1989 da iþ le me ye baþ la yan ö zel sek ör, 22 yýl da ü re i ði 7 mil yon 14 bin 919 on kö mür kar þý lý ðýn da ku ru ma 71 mil yon 223 bin 2010 li ra ki ra be de li ö de di dan i i ba ren fa a li ye gös e ren ö zel ma den o cak la rý, yýl lýk 50 bin 898 on la baþ la dýk la rý ü re im ra kam la rý ný, ya ý rým lar ve is ih dam sa yý sýn da ki ar ýþ la 1 mil yon on ci var la rý na yük sel me yi ba þar dý. Ö zel sek ör de 4 bin 500 ci va rýn da ki þi is ih dam e di li yor. Zon gul dak / a a BAKIRKÖY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Bakýrköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/12/2010 arih ve 2010/91 esas 2010/306 karar sayýlý ilamý ile davacý CENGÝZ DÜDÜK ün nüfusa DÜDÜK olan soyisminin MAHMUTOÐLU OLARAK TESCÝLÝNE karar verilmiþir. 17/12/ B: 1124 T. C. KAR TAL 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/654 E sas. KA RAR NO: 2010/1431 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Er zin can i li, Ter can il çe si, Yay la yo lu mah/köy nü - fu su na ka yý lý Se la ha in ve Güs sün den ol ma, 1998 do ðum - lu RA BÝ YE GÜ ZEL GÜN ha cir al ý na a lý na rak, ken di si ne ay ný ha ne de nü fu sa ka yý lý Se la ha in ve Güs sün den ol ma, 1990 do ðum lu HAV VA GÜ ZEL GÜN VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 31/12/ B: 1130 EL DEN BÝL DÝ RÝM KA BUL E DÝL ME YE CEK Bil di rim ler ge lir ver gi si mü kel lef le ri i çin Mar a yýn da ki ge lir ver gi si be yan dö ne min de, ku rum lar ver gi si mü kel lef le ri i çin de Ni san da ki ku rum lar ver gi si ge nel be yan dö ne min de ya pý la cak. Ö zel he sap dö ne mi ne a bi o lan mü kel lef ler de bil di rim le ri ni ken di be yan na me ver me sü re le ri i çin de ya pa cak. Tas fi ye ye gir miþ ku rum la rýn her ba ðým sýz as fi ye dö ne mi ne a i ke sin mi zan bil di rim le ri bu ku rum la rýn as fi ye me mur la rýn ca as fi ye be yan na me si nin ve ril me sü re si i çin de ve ri le cek. Bil di rim ler e lek ro nik or am da gön de ril me si zo run lu ol du ðun dan ver gi da i re le ri kâ ðý or a mýn da ve ri len (el den ve ya pos a i le) bil di rim le ri hiç bir þe kil - O ba ma, e ko no mi e ki bi ni ye ni le di ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, e ko no mi da nýþ ma nlýðýna Ge ne Sper ling i a a dý. Mary land e ya le in de ki bir fab ri ka yý zi ya re in de e ko no mi e ki bi ne ba zý ye ni a a ma lar la il gi li a çýk la ma lar da bu lu nan O ba ma, ABD Ha zi ne Ba ka ný Ti mohy Ge ih ner ýn da nýþ man la rýn dan Sper ling i, ken di si ne bað lý U lu sal E ko no mik Kon se yi nin ye ni di rek ö rü o la rak a a dý ðý ný a çýk la dý. Sper ling, ABD nin es ki baþ kan la rýn dan Bill Clin on dö ne min de yýl la rý a ra sýn da da ay ný gö re vi yü rü müþ ü. O ba ma, Ja son For man ý, U lu sal E ko no mik Kon se yi di rek ö rü nün baþ yar dým cý lý ðý na a a dý ðý ný, Ka ha ri ne Ab ra ham ý Be yaz Sa ray E ko no mik Da nýþ man lar Kon se yi ü ye li ði ne, He a her Hig gin bo om ý da Ý da re ve Bü çe O fi si di rek ör yar dým cý lý ðý na a day gös er di ði ni bil dir di. Ab ra ham ve Hig gin bo om ýn gö rev le ri ne baþ la ya bil me le ri i çin, Se na o a ra fýn dan o nay lan ma la rý ge re ki yor. Was hing on / a a BAT MAN 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ (A Ý LE MAH KE ME SÝ SI FA TIY LA)NDEN Ý LAN E SAS NO: 2010/10 E sas. KA RAR NO: 2010/623 Da va cý ZÜ BEY DE TA RUN a ra fýn dan da va lý As lan Ta run a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve ri len a rih ve 2010/10 e sas 2010/623 sa yý lý Da va nýn KA BU LÜ i le Ba man i li Koz luk il çe si O yuk aþ Kö yü, Cil No: 78, Ha ne No: 2, T.C.Kim lik No: de nü fu sa ka yý lý Re sul ve Ze ki ye ký zý 17/10/1970 do ðum lu Zü bey de TA RUN i le ay ný yer T.C. Kim lik No: da nü fu sa ka yý lý Se lim ve Ta li a oð lu 01/01/1966 do ðum lu As lan TA RUN un BO ÞAN MA LA RI NA da ir ka ra rý üm a ra ma la ra rað men ad re si be lir le nip ken di si ne eb li ga ya pý la ma yan da va lý ya i - la nen eb li ði ne ka rar ve ril miþ ol mak la; Ýþ bu i la nýn i la ný a ri hin den i i ba ren ken di si ne eb li ga ya pý la ma yan da va lý nýn 15 gün i çer - sin de ka ra rý Tem yiz e me di ði ak ir de ke sin le þe ce ði hu su su i la nen eb lið o lu nur B: 928 T. C. KARTAL / ÝSTANBUL 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/6670 ESAS. Bir borçan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, mikar ve deðerleri yazýlý mallar saýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci arýrmanýn 26/01/2011 günü saa 13:50 14:00'da Zümrüevler Mah. Orkide Sok. No: 22 Malepe de % 20 emina karþýlýðýnda yapýlacaðý ve o gün kýymelerinin % 60 ýna isekli bulunmadýðý akirde 31/01/2011 Pazaresi günü ayný yer ve saae 2. arýrmanýn yapýlarak saýlacaðý; Þu kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen deðerinin % 40 ýný bulmasýnýn ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn oplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþýrma giderlerini geçmesinin þar olduðu; mahcuzun saýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV. nin alýcýya ai olacaðý ve saýþ þarnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði akdirde þarnamenin bir örneðinin iseyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 31/12/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyei ve önemli nielikleri) Ade 34 DG 8153 Plakalý, 2006 Model, BMC Marka, beyaz renkli C moor nolu, NMC827YHFLK þasi nolu, PRO 827 (8X2)YHF ipli kamyonun ön panjuru, ön amponu, þanzýmaný. defransiyeli, þafý, akslarý, aküsü, marþpiyeri, eksozu, ürbünü yok, þeyan dingilde lasik, avare dingilde lasik yok, çekerlerde 2 ade lasik yok, þasesi kasasýz, sað, sol çamurluk yok, ön sað lasik palak, ruhsaý var, anahar yok. B: 1173 p de ka bul e me ye cek. Ge lir ve ku rum lar ver gi sin den mu af o lan lar bil di rim de bu lun ma ya cak. Bil di rim le ri ni e lek ro nik or am da be lir le nen sü re i çin de ver me yen ve ya ek sik ya da ya nýl ý cý bil di rim de bu lu nan mü kel lef ler hak kýn da 213 sa yý lý Ver gi U sul Ka nu nu nun il gi li mad de si hük mü u ya rýn ca ö zel u sûl süz lük ce za sý ke si le cek. Uy gu la ma bir li ði sað lan ma sý a ma cýy la e lek ro nik or am da ve ri le cek büün be yan na me ve bil di rim ler i le bun la rýn ek le rin de boþ bý ra kýl ma sý ge re ken u ar ha ne le ri ne sý fýr ya zýl ma ya cak. Boþ he sap lar a la nýl ma ya cak ve mu la ka bil di rim de gös e ri le cek. Tas lak u ya rýn ca, 284 ka lem de ke sin mi zan bil di ri mi ön gö rü lü yor. Bil di rim ler de he sap la rýn borç-a la cak op la mý i le borç-a la cak ka la ný ve ri le ri nin gi ri þi ya pý la cak. An ka ra / a a Bu diþ macu nu, diþleri çizmeden beyazlaýyor NA TU RA LÝ VE diþ ma cu nu; mis vak, pro po lis ve çay a ða cý nýn an i bak e ri yel ö zel lik le ri sa ye sin de diþ le ri çiz me den be yaz la ýr, di þe i has a lýk la rý, af(man ar) ve a ðýz ya ra la rý ný e da vi e der. A ðýz da ki bak e ri le ri abiî o la rak yok e i ðin den diþ çü rü me le ri ve a ðýz ko ku la rý ný ön ler. U lus la ra ra sý Diþ A raþ ýr ma la rý Der ne ði (I ADR) nýn yap ý ðý a raþ ýr ma la ra gö re pro po lis ve mis vak; a ðýz ve diþ sað lý ðý nýn ko run ma sýn da e kin rol oy na mak a dýr. DÝÞ MA CU NU NU ZUN MUHTEVASINI BÝ LÝ YOR MU SU NUZ? Ya pý lan a raþ ýr ma lar, 2 6 yaþ la rýn da ki ço cuk la rýn diþ fýr ça la rý na koy duk la rý diþ ma cu nu nun 1/3 ü nü yu uk la rý ný gös er miþ ir. Ö zel lik le Ço cuk ve ha mi le ler diþ ma cu nu se çi min de dik ka li ol ma lý dýr. Diþ ma cun la rý sað lýk so run la rý o luþ u ra bi le cek pek çok mad de ih i va e mek e dir. So di um la uryl sul fa e(sls): Bu kim ya sa lýn de ri den e mi lip ve or gan lar da bi rik me ya pa bil mek e dir. Cil e a ler jik re ak si yon la ra se be bi ye ve re bil mek e dir. Flu o rid: Na i o nal Re se arch Co un cil (NRC) U lus lar a ra sý A raþ ýr ma Kon sey i; Flu o rid yu ul ma sý du ru mun da i se be yin ve ke mik le re za rar ve re bi le ce ði ni a çýk la mýþ ýr. Sak ka rin: Su n'î a lan dý rý cý dýr. Bir çok a raþ ýr ma da me sa ne kan se ri i le i liþ ki si bu lun muþ ur. Un da ki ar ý þý ek mek fi ya ý na yan sý ma ya ca ðýz TÜR KÝYE Fý rýn cý lar Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ha lil Ýb ra him Bal cý, un fi ya la rý nýn ar ý ðý ný, fa ka bu ar ý þý þu an da ek mek fi ya la rý na yan sý ma yý dü þün me dik le ri ni bil dir di. Bal cý, son gün ler de buð day ve un fi ya la rý nýn ar ýþ gös er me siy le bir lik e ka mu o yun da ek mek fi ya la rýn da da bir de ði þik lik o la cak al gý sý o luþ u ðu nu ve bu yön de de ha ber ler çýk ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. O lu þan buð day ve un fi ya la rý nýn spe kü la if ol du ðu nu kay de den Bal cý, þöy le ko nuþ u: Un fi ya la rýn da ki ar ýþ ek mek fi ya la rý ü ze rin de ye ni bir de ði þik li ði þu an i çin zo run lu kýl mý yor. Çün kü ge rek Fe de ras yo nu muz, ge rek se Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý mýz un fi ya la rýn da ki yük se li þin ö nü ne ge çil me si ko nu sun da Top rak Mah sul le ri O fi si ni (TMO) dev re ye so ka rak TMO nun e lin de ki buð da yý sa ý þa arz e miþ du rum da. O fi si miz A ra lýk a yý nýn 16 sýn dan i i ba ren 610 bin on luk buð da yý sa ý þa çý kar dý. Yi ne Ta rým Ba kan lý ðý ed bir a maç lý 1 mil yon on buð day i ha la ý yap mak i çin ye ki al mýþ du rum da ve ö nü müz de ki sa lý gü nü 300 bin on i ha la ý ger çek leþ ir mek i çin i ha le ye çý ka cak. Biz, geç miþ e ya þa dý ðý mýz ec rü be le re de da ya na rak a lý nan bu ed bir ler ne i ce sin de un fi ya la rý nýn du ra ca ðý ný ve ger çek fi ya ý na ge le ce ði ni ü mi e di yo ruz. Bu ne den le un fi ya la rýn da ki yük sel me ye di rek fi ya la ra yan sý ma yý dü þün mü yo ruz. An ka ra / a a

7 DÜNYA 7 Ce za yir de ger gin lik CE ZA YÝR DE KA RI ÞIK LIK SÜ RÜ YOR. BAÞ ÞEHÝR CE ZA YÝR, AN NA BA VE O RAN ÞEHÝRLE RÝN DE GÖS TE RÝ CÝ LER PO LÝS LE ÇA TIÞ TI. ÜLKEDEKÝ GÖS TE RÝ LER DE ÝKÝ KÝÞÝ ÖLÜRKEN, 300'ÜGÜVENLÝK GÜCÜ, 400 KÝÞÝNÝN YARALANDIÐI BÝLDÝRÝLDÝ. CE ZA YÝR DE Cezayir makamlarý, ülkede haya pahalýlýðýný proeso göserilerinde iki kiþinin öldüðünü, 300'ü güvenlik gücü 400 kiþinin yaralandýðýný bildirdi. Cezayir Ýçiþleri Bakaný Dahu Uld Kablia, ulusal 3. Kanal'a yapýðý açýklamada, basýn yayýn organlarýnýn bu yöndeki haberlerini doðrulayarak, ülkede bir süredir devam eden proeso göserilerinde iki kiþinin hayaýný kaybeiðinibeliri. Cezayir'in 300 km güneydoðusundaki M'Sila bölgesindeki Ayn Lahcel'de bir kiþinin polis karakolunu basma giriþimi sýrasýnda mermiyle, bir diðerinin de Cezayir'in 50 km baýsýndaki Ebu Ýsmail'deki göserilerde baþýndan aldýðý yara sonucu öldüðünü beliren Uld Kablia, ülke çapýndaki göserilerde oplam 400 kiþinin yaralandýðýný, bunlarýn 300'ünü polis ve jandarmanýn oluþurduðunu söyledi. Ce za yir de iþ siz lik, ha ya pa ha lý lý ðý ve e mel gý da fi ya la rý na yük sek zam la rý pro es o e den gös e ri ci ler, dün baþ ken Ce za yir, O ran ve do ðu da ki An - na ba þehrin de ye ni den po lis le ça ýþ ý. Baþþehir Ce za yir in göz de sem i Be lo u iz dad da (Bel co ur) genç grup la rýn po lis le ça ýþ ý ðý, a ðýr þe kil de si lâh lý ve sa yý ca faz la gü ven lik güç le ri ne aþ ve þi þe a ýk la rý, po li sin de gös e ri ci le re kar þý az yik li su ve göz ya þar ý cý gaz kul lan dý ðý be lir il miþ i. Þim di ye ka dar gös e ri ve ça ýþ ma la rýn mey da na gel di ði 10 yer le þim ye ri a ra sýn da yer al ma yan An na ba þehrin de de Cu ma na ma zý çý ký þý gös e ri ci ler po lis le ça ýþ mýþ ý. Genç le rin aþ a ý ðý po lis, göz ya þar ý cý gaz la ce vap ver miþ i. Ce za yir de bir haf a yý aþ kýn sü re dir ül ke nü fu su nun bü yük bö lü mü nü o luþ u ran genç ler, ül ke nin he men her ye rin de, iþ siz lik, ha ya pa ha lý lý ðý, ba rýn ma so ru nu, or pil, il i mas ve yol suz lu ðu pro es o e di yor. Ýþ siz lik o ra ný, 35,6 mil yon nü fus lu ül ke nin yüz de 75 i ni o luþ u ran 30 yaþ al ý genç ler a ra sýn da res mî ra kam la ra gö re yüz de 10 ol ma sý na kar þýn, ger çek o ra nýn bu nun çok ü ze rin de ol du ðu be lir i li yor. Ce za yir / a a Tu nus da da çal kan ý lar sü rü yor TUNUS'TA hü kü me in ger gin li ði yu mu þa ma yö nün de ki ö ed bir le ri ne rað men, ül ke nin or a ba ý ke si min de ki Si di Bu zid de üç haf a ön ce baþ la yan so kak gös e ri le ri, a vu ka la rýn gre vi, in - i har gi ri þim le ri ve in er ne kul la ný cý la rý nýn u uk lan ma sý gi bi sos yal çal kan ý lar son gün ler de de de vam e di yor. ABD, Tu nus un Was hing on Bü yü kel çi si ni Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na ça ðý ra rak, bu ül ke de ki sos yal ka rý þýk lýk an en di þe duy du ðu nu bil dir di ve bi rey sel öz gür lük le re, ö zel lik le in - er ne e e ri þim ko nu sun da say gý gös e ril me si ni is e di. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan is mi nin a - çýk lan ma sý ný is e me yen üs dü zey bir ye ki li, Tu nus un Was hing on Bü yü kel çi si ni ön ce ki gün Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na ça ðýr dýk la rý ný be lir e rek, ken di si ne gös e ri ler de o lup bi en ler le il gi li en di - þe le ri ni i le ik le ri ni ve Tu nus hü kü me i ni si vil öz gür lük le ri, ö zel lik le op lan ý öz gür lü ðü nü gü - ven ce al ý na al ma sý ko nu sun da ce sa re len dir dik le ri ni söy le di. Was hing on / a a El Sadr dan ba rýþ çý bir di re niþ çað rý sý ABD kar þý ý u u muy la bi li nen I rak lý Þiî li der Muk e da El Sadr, üç gün ön ce yýl lar dýr ya þa dý ðý Ý ran dan dön me sin den son ra dün Ne cef þehrin de yan daþ la rý na ses len di. Yan daþ la rý na Biz ha la mü ca de le ci yiz di yen Sadr, ül ke de ki bü ün iþ gal ci le rin red de dil me si çað rý sýn da bu lun du. ABD, Ýs ra il ve Ýn gil e re yi or ak düþ man o la rak ni e le yen Sadr, her an lam da di re niþ der ken, ba rýþ çý bir di re ni þi i þa re e i. I rak a Þi i ler i çin ku sal o lan Ne cef þehrin de bin ler ce yan da þý na hi ap e den Sadr, ye ni I rak hü kü me i ne bir þans ve ril me si ni de is e di. E ðer I rak hü kü me i hal ka, gü ven li ði ne, em ni ye i ne hiz me e der se o nun ya nýn da yýz di yen Sadr, hü kü me in hal ka hiz me e me me si du ru mun da da bu nu sað la ma nýn yol la rý ol du ðu nu an cak bu nun sa de ce si ya sî bir yol ol ma sý ge rek i ði ni i fa de e i. I rak a iþ ga lin baþ la rýn da ken di si ne bað lý Meh di Or du su ABD güç le riy le sa va þan Sadr, 4 yýl ön ce I rak an ay rý la rak Ý ran a gi miþ i. Ne cef / a a El Be þir: Ba ðým sýz lýk çý kar sa i le ri de AB gibi bir lik ku ra rýz SUDAN Dev le Baþ ka ný Ö mer Ha san El Be þir, bu gün ya pý la cak re fe ran du mun gü ne yin ba ðým sýz lý ðýy la so nuç lan ma sý ha lin de, i le ri de Ku zey ve Gü ney Su dan ýn Av ru pa Bir li ði ne ben zer bir bir lik o luþ u ra bi le ce ði ni bil dir di. Be þir, El Ce zi re e le viz yo nu na yap ý ðý a çýk la ma da, bö lün me den son ra gü ney li le re ser bes i ka me gâh, ser bes do la þým, ça lýþ ma ve mül ki ye gi bi hak la rýn ve ri le bi le ce ði ni an cak çif e va an daþ lý ðýn söz ko nu su o la ma ya ca ðý ný söy le di. Þu an da or ak sa vun ma dan söz e me dik le ri ni be lir en Be þir, bu nun la bir - lik e Av ru pa Bir li ði gi bi, gü ven lik, e ko no mi ve kal kýn - Sudanlý lider Ömer El Beþir ma da or ak çý kar la rý ha ya a ge çir mek i çin i ki or ak a ra sýn da bir lik o luþ ur ma ko nu sun da ar ýþ ma la rýn ol du ðu nu i fa de e i. Be þir, an cak bu ar ýþ ma la rýn kim ler a ra sýn da ya pýl dý ðý ko nu sun da bil gi ver me di. Ku zey ve gü ney a ra sýn da 30 yýl ka dar sü ren sa va þýn ar dýn dan va rý lan 2005 e ki an laþ ma ya da ya nan re fe ran dum, bir haf a sü re cek. Re fe ran du mun ba ðým sýz lýk yö nün de so nuç lan ma sý ha lin de, Af ri ka da ki ye ni ül ke 9 Tem muz 2011 de ku rul muþ o la cak. Har um / a a Su danlýlara kardeþlik çað rý sý BM Ge nel Sek re e ri Ban Ki-mun, Su dan hal kýn dan Pa zar gü nü ya pý la cak ve Gü ney Su dan ýn ka de ri ni be lir le ye cek re fe ran dum da da ya nýþ ma ve kar deþ lik ru hu i çin de ha re ke e me le ri ni is e di. BM Söz cü lü ðün den ya pý lan a çýk la ma da, Ge nel Sek re er Ban ýn bu haf a so nun da ya pý la cak re fe ran dum ön ce sin de, hem Su dan yö ne i mi ni, hem de Gü ney Su dan yö ne i mi ni bu gü ne dek bu ko nu da gös er dik le ri li der lik, bil ge lik ve re fe ran du mun plan lan dý ðý gi bi 9 O cak a ba rýþ ve iþ bir li ði ha va sý i çin de ya pýl ma sý ný sað la mak i çin har ca dýk la rý u yum lu ça ba lar do la yý sýy la ak dir e i ði ni söy le di. Har um ve Ju ba da ku ru lan Gü ney Su dan Re fe ran dum Ko mis yo nu nun ça lýþ ma la rý ný da ak dir le kar þý la dý ðý ný be lir en Ge nel Sek re er, ay rý ca re fe ran du ma des ek ver mek a ma cýy la göz lem ci he ye gön de ren üm ül ke le re de e þek kür e i. Ge nel Sek re er Ban, BM nin re fe ran dum sü re ci ne ve kap sam lý ba rýþ an laþ ma sý nýn uy gu lan ma sý na am des ek ver me ye de vam e de ce ði ni be lir i. Birleþmiþ Millerler /a a Ýs ra il, Gaz ze sý ný rý na da yan dý GAZ ZE Þe ri di i le Ýs ra il sý ný rýn da ön ce ki ge ce çý kan ça ýþ ma da ya ra la nan 5 Ýs ra il as ke rin den bi ri öl dü. Ö len as ke rin 20 ya þýn da ki ça vuþ Na dav Ro - en berg ol du ðu a çýk lan dý. Ça ýþ ma da ya ra la nan bir di ðer as ke rin du ru - mu nun da cid di ye i ni ko ru du ðu, di ðer üç as ke rin i se du rum la rý nýn i yi ol - du ðu bil di ril di. Ýs ra il or du su, ça ýþ ma sý ra sýn da ya ra la nan as ker le rin ken - di ar ka daþ la rý a ra fýn dan vu rul du ðu ih i ma li ni de ðer len di ri yor. O la yýn na - sýl ger çek leþ i ði ni be lir le mek ü ze re bir so ruþ ur ma e ki bi de ku rul du. Ve ri len bil gi ye gö re, ça ýþ ma Ýs ra il i le Gaz ze Þe ri di sý ný rýn da, Ni rim Ki bu - zu ya kýn la rýn da mey da na gel di. Fi lis in li di re niþ çi ler den ya ra lý bu lu nup bu - lun ma dý ðý he nüz bi lin mi yor. Yne ha ber si e si, Ýs ra il or du su as ker le ri nin böl - ge de ank ve he li kop er des e ðin de a ra ma ça lýþ ma sý yü rü ük le ri ni bil dir di. Çok sa yý da Ýs ra il as ke ri nin yý ðýl dý ðý be lir i len böl ge de as ker le rin a larm du ru - mun da ol duk la rý kay de dil di. Ha mas a ya kýn lý ðý i le bi li nen ha ber si e le rin den Fi lis in li genç konrol nokasýnda vuruldu BATI Nablus'un doðusundaki El Hamra (Bekao) askeri konrol nokasýnda, Ýsrail askerlerinin açýðý aeþe yaralanan Filisinli genç öldü. Askerlerin olay yerine saðlýk görevlilerini yanaþýrmadýðý, 25 yaþýndaki Haldun Samudi adlý gencin kan kaybýndan öldüðü bildirildi. Filisin Kýzýlayý yekilileri, askerlerin konrol nokasýný "yasak askeri bölge" ilan edip, ambulanslara, 300 mereden fazla yaklaþmamalarý uyarýsýnda bulunduklarýný beliriler. Görgü anýklarýnýn ifadelerinde ise Filisinli Ý ran, nük le er ya ký çu bu ðu nu ü re i yor Ý RAN'IN ge çi ci Dý þiþ le ri Ba ka ný A li Ek ber Sa li hi, ül ke si nin Ba ý nýn sa hip ol ma dý ðý ný söy le di ði bir ek no lo ji o lan nük le er ya ký çu buk ve lev ha sý ný ken di imkân la rýy la ü re e bil di ði ni bil dir di. Ý ran ýn Fars ha ber a jan sý na ö zel a çýk la ma ya pan Sa li hi, Ýs fa han nük le er e si sin de, ya ký lev ha sý ü re mek i çin bir bi rim kur duk la rý ný söy le di. A li Ek ber Sa li hi, Ýs fa han da bu bi ri min a mam lan ma sýy la, ken di nük le er ya ký çu buk ve lev ha sý ný ü re e bi len en der ül ke ler a ra sý na gir dik de di. Tar han / a a Ýran, nük le er ya ký çu buk ve lev ha sý ný ken di imkânýyla ü re e bil di ði ni açýkladý. T. C. BE YOÐ LU 4. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Taþýnýrýn Açýk Arýrma ÝLANI 2010/1192 TAL. Bir borç an do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik ar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar ýr ma nýn gü nü sa a a ra sýn da BE YOÐ LU/ÝST. YIL DI RIM O TO PAR KI PÝ YA LE PA ÞA BUL VA RI KAP TAN PA ÞA MAH. NO: 9 ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy me le ri nin % 60'ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de gü nü ay ný yer ve sa - a e 2.ar ýr ma nýn ya pý la rak sa ý la ca ðý, þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di - len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si nin þar ol du ðu, mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin Ýc ra dos yasm da gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði ak dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 08/12/2010 TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A de Ma lýn cin si (Ö nem li ni e lik ve ö zel lik le ri) TL 1 A DET 34 ZL 2130 PLA KA LI 2000 MO DEL HON DA AC CORD MAR KA SÝ YAH RENK LÝ HU SU SÝ O TO MO BÝL. B: 1050 Fi lis in En for mas yon Mer ke zi de o la yýn Gaz ze Þe ri di nin or a ke sim le rin de ki El Ma ga zi mül e ci kam pý ya kýn la rýn da mey da na gel di ði ni be lir i. Kam pýn do ðu ke sim le rin den çok yo ðun a eþ ve pa la ma ses le ri gel di ði ak a rýl dý. Ha - mas ýn as ke rî ka na dý Ýz zed din El Kas sam Tu gay la rý nýn söz cü sü E bu U bey - da, bu nun, Ýs ra il as ker le ri nin her gün Gaz ze Þe ri di ne yap ý ðý sal dý rý la ra kar þý abiî bir kar þý lýk ol du ðu nu i fa de e i. E bu U bey da, Gaz ze Þe ri di ne gi ren Ýs ra il as ker le ri ne kar þý Fi lis in li le rin di re niþ hak ký nýn bu lun du ðu na be lir i. Ö e yan dan, Fi lis in De mok ra ik Halk Kur u luþ Cep he si i le Fi lis in Halk Kur u luþ Cep he si nin as ke rî ka na la rý ya yým la dýk la rý a çýk la ma lar la o la yýn so rum lu lu - ðu nu ay rý ay rý üs len di ler. De mok ra ik Cep he nin as ke rî ka na dý U lu sal Di re - niþ Tu gay la rý nýn söz cü sü E bu Ha lid, bu nun, iþ gal hü kü me i nin, en son dün El Ha lil de öl dü rü len Fi lis in li da hil, hiç bir su çu ol ma yan Fi lis in li le re kar þý iþ - le dik le ri suç la rýn bir kar þý lý ðý ol du ðu nu be lir i. Tel A viv / a a gencin bir aksi ile askeri konrol nokasýna geldiði, üzerinde uzun bir ceke olmasý nedeniyle askerlerin, gencin üzerinde palayýcý olmasýndan þüphelendikleri kaydedildi. Askerlere ekbir geirerek yaklaþmasý üzerine vurulduðu ileri sürülen gencin dur iharlarýna da uymadýðý ileri sürüldü. Pa zar gü nü, ay ný as ke rî kon rol nok a sýn da Mah mud Mu ham med Müs lü ma ni ad lý 21 ya þýn da Fi lis in li bir genç de as ker ler ce vu ru la rak öl dü rül müþ, o lay la il gi li so ruþ ur ma baþ la ýlmýþ ý. Tel A viv /a a ABD nin gö zü Ýs an bul da ya pý la cak mü za ke re ler de ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, Ý ran i le BM Gü ven lik Kon se yi nin 5 da i mî ü ye si ve Al man ya (5 1) a ra sýn da Ýs an bul da ya pý la cak mü za ke re le ri sa býr sýz lýk la bek le dik le ri ni be lir e rek, an lam lý bir mü za ke re sü re ci nin be lir di ði ni gör mek is e dik le ri ni söy le di. Crow ley, gün lük ba sýn op lan ý sýn da, AB Yük sek Tem sil ci si Ca he ri ne Ash on ýn, bu gün, mü za ke re le rin bir son ra ki u ru nun bu ay i çin de Ýs an bul da ya pý la ca ðý ný doð ru la dý ðý ný no e ik le ri ni bil di re rek, Mü za ke re le rin bir son ra ki u ru nu sa býr sýz lýk la bek li yo ruz. An lam lý bir mü za ke re sü re ci nin be lir di ði ni gör mek is i yo ruz de di. Crow ley, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Biz ve or ak la rý mýz, u lus la r a ra sý op lu mun Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li kay gý la rý na çö züm bu lun ma sý yo lun da prag ma ik ça ba lar gös er me ye ken di mi zi a da dýk, an cak Ý ran ý u lus la r a ra sý yü küm lü lük le ri ne kar þý so rum lu u ma ya da ay ný o ran da ken di mi zi a da mýþ du rum da yýz ve Ý ran ýn, so mu a dým lar yo luy la u lus la r a ra sý kay gý la rý gi der me ye ha zýr ol du ðu nu gös er me si ne ka dar bu na o dak lan ma ya de vam e de ce ðiz. Was hing on / a a Müs lü man lar ki li se de a yi ne can lý kal kan ol du ÝSKENDERÝYE'DEKÝ 21 ki þi nin öl dü ðü Kýp i Ki li se si ö nün de ki pa la ma nýn ar dýn dan, Mý sýr lý Kýp i ler Or o doks ak vi mi ne gö re yýl ba þý o lan 7 O cak a No el ö re ni dü zen le di. Gün ler dir yük sek gü ven lik edbir le ri a lýn ma sý na rað men kor ku lan ol ma dý, baþ þehir Ka hi re de ki Ab ba si ye Ka ed ra li nde ya pý lan ö re ne Müs lü man la rýn da ka ý lý mý i le ül ke nin bir li ði vur gu lan dý. Mil li ye in ha be ri ne gö re Kýp i Hý ris i yan la rý No el i ku lar ken ül ke nin bir çok ye rin de Müs lü man lar ki li se le rin e ra fýn da in san dan du var ör dü. Ki li se le rin e ra fýn da ev ka dýn la rýn dan ga za e ci le re, ay dýn la ra ka dar bir çok Müs lü man op lan dý. Müs lü man lar, gü ven li ol ma dý ðý ný bi li yo ruz, an cak ya bir lik e ya þa rýz ya da bir lik e ö lü rüz di ye ko nuþ u lar. Kýp i din a dam la rý da ö re ne baþ lar ken Müs lü man kar deþ le ri miz bi zi ko ru ma ya gel di de di ler. Ak þam sa a le rin de baþ la yan No el ö ren le rin de, din a dam la rý bir lik me sa jý ve rir ken, da ve li ler de Ýs ken de ri ye de bom ba lý sal dý rý da ö len ler i çin du a e i. Ab ba si ye Ka ed ra li nde ki ö re ne 2 bi nin ü ze rin de da ve li yer al dý. Me ra sim de Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in i ki oð lu Ce mal ve A lâ Mü ba rek, ba kan lar ve ün lü ak ör ler de ka ýl dý. Ün lü Mý sýr lý lar ki li se çý ký þýn da Ar ýk Hý ris i yan ya da Müs lü man de ði liz. Mý sýr lý yýz di ye a çýk la ma yap ý lar. Mý sýr ýn en yük sek Müs lü man din o o ri e si sa yý lan El Ez her Þey hi Ah med Tay yib de No el a yi ni ön ce si Kýp i Ki li se si nin li de ri Pa pa 3. Þý no da yý zi ya re e i. Ül ke de ki ki li se le rin gü ven li ði ni sað la mak i çin 70 bin po lis gö rev len di ril di an cak ö ren ler sý ra sýn da o lay ya þan ma dý. Ab ba si ye Ka ed ra li nde i se 5 bin po lis gö rev al dý, da ve li ler al ý ay rý gü ven lik nok a sýn dan ge çi ril di. Ýs an bul / Ye ni As ya Amerika dan Wi ki le aks ed bir le ri WI KI LE AKS a ra fýn dan a çýk la nan ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý giz li ya zýþ ma la rýn da ad la rý ge çen ya ban cý kay nak la rýn ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý a ra fýn dan u ya rýl dý ðý ve bir kýs mý nýn da ha gü ven li yer le re geç me le ri ne ABD a ra fýn dan yar dým cý o lun du ðu a çýk lan dý. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü P.J. Crow ley, bir kaç yüz ki þi nin, bel ge le rin a çýk lan ma sýn dan ö ü rü eh li ke ye gi re bi le ce ði ni, bu ko nu da ken di le ri nin u ya rýl dý ðý ný bir kýs mý na, da ha gü ven li yer le re geç me le ri i çin yar dým e dil di ði ni be lir i. Crow ley, A me ri ka lý ye ki li ler le ko nu þan ve bu ne den le bel ge ler de ad la rý ge çen ler a ra sýn da si vil op lum ak i vis le ri, ga ze e ci ler ve ya hü kü me ye ki li le ri nin bu lun du ðu nu söy le di. Söz cü, bu ki þi le rin A me ri ka lý ye ki li ler le gö rüþ me le ri nin ve bun la rýn Wi ki le aks a ra fýn dan if þa e dil me si nin, ye rel hü kü me le ri ve ya di ðer ye rel si ya sal güç le ri kýz dý ra bi le ce ði ni dü þü ne rek, edbir ler a lýn dý ðý ný, ö zel bir e kip o luþ ur duk la rý ný bil dir di. Crow ley, Bel ge ler de ad la rý ge çen ler ü ze rin de o dak la na rak, ö zel lik le dün ya da ki bas ký cý op lum lar da ki le rin þid de, ha pis ve ya di ðer cid di za rar la ra ma ruz ka lýp kal ma ya cak la rý ris ki ni de ðer len dir dik de di. Was hing on / a a TAZÝYE 19. Dönem Ýzmir Millevekili Mehme Özkan'ýn kayýnpederi, eþi Müjgan Özkan'ýn babasý Hüseyin Hüsnü Ekmekçi'nin ve fa ý ný e es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Al lah'an rah me ve mað fi re di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, a zi ye le ri mi zi su na rýz. Ahme Yaku, Ali Kurnaz, Ali Fua Alaürk, Enver Tezer, Seda Marmaralý, Muharrem Akunç, Emre Marmaralý, Mehme Ali Özgürden BALIKESÝR

8 8 MEDYA - POLÝTÝK Be di üz za man a ra mýz da ÝSTÝKAMET GSM: HÜSEYÝN GÜLTEKÝN za man bel ki de dü þü nül me den, öy le si ne Be di üz za man þim di ol say dý su â li, ço ðu so ru lan ve ya ak la ge len bir su âl ol sa ge rek... Çün kü Be di üz za man hâ len cis men ol ma sa da mâ nen a ra mýz da... Fi kir ve dü þün ce le riy le a ra mýz da... Ge ri de bý rak ý ðý al ý bin say fa lýk ha ri ka e ser kül li ya ýy la a ra mýz da... O nun; Her bir ri sâ le, bir Sa id dir es bi in den ha re ke le biz bi li yo ruz ki, Be di üz za man cis men a ra mýz da ol ma sa da, ru hen ve mâ nen bi zim le... Yi ne o nun; Be nim le gö rüþ mek is e yen Ri sâ le-i Nur la rý o ku sun av si ye si de a sýl o la nýn e ser ler de ki hak ve ha ki ka la rý o ku yup an la mak ve ya þan ý mý za ge çir mek ol du ðu nu i fa de e der. Bu ra dan ha re ke le, sû rî gö rüþ mek en zi ya de, doð ru o la nýn, e ser le ri o ku mak ve o ra da ki düs ur la ra ri a ye e mek ol du ðu nu i fa de e di yor Be di üz za man. Yi ne o nun; Bi ri miz þark a, bi ri miz garp a, bi ri miz dün ya da, bi ri miz a hi re e ol sak, biz yi ne be ra be riz sö zü de if ham e di yor ki; a hi re i çin, ih lâs i le kud sî bir dâ vâ ya baþ ko yup hiz me e den le ri ö lüm da hi a yý ra maz. On lar dün ya da be ra ber ol duk la rý gi bi, a hi re e de be ra ber o la cak lar Ýn þâ al lah. Bu du rum he men bü ün Nur Ta le be le ri i çin ge çer li o lan bir hâl dir. Ma lû mu i lâm ka bi lin den o lan þu i fa de e me ye ça lýþ ý ðý mýz du ru mun hâ ri cin de Be di üz za man þim di ol say dý kâ bi lin den ak la ge len ve za man za man di le ge i ri len bu nev î su âl ler, ço ðun luk la op lum da kar þý mý za çý kan o lay lar da, bil has sa si ya sî ve iç i mâî me se le ler de ki er cih ler de ka rar sýz kal dý ðý mýz, ka rar ver mek e zor lan dý ðý mýz ko nu lar da gün de mi mi zi iþ gâl e di yor. Gü nü mü zün ol duk ça kar ma þýk, þa þýr ý cý, dað da ða lý o lay la rýy la il gi li doð ru ve i sa be li eþ his ler de bu lun mak ve yi ne i sa be li ka rar lar da bu lun mak el be e ko lay de ðil. Bil has sa da ya lan, hi le ve al da ma la rýn re vaç bul du ðu si ya se a la nýn da ki o yun la rýn far ký na va rýp, i sa be li eþ his le ri ko yup, is i ka me li er cih ler de bu lun mak el be e zor. A ma o lay ne ka dar kar ma þýk ve si ya se a la ný ne de re ce þa þýr ý cý se nar yo la ra sah ne ol sa da, Nur un Ta le be le ri i çin her a raf ay dýn lýk, her yer þef faf ve ber rak. Çün kü on la rýn el le rin de Be di üz za man ýn çað la ra ý þýk u an, zi fi ri ka ran lýk la rý da hi ay dýn la an Ri sâ le-i Nur Kül li ya ý var. On la rýn el le rin de, bü ün za man la rý ha a çað la rý kap sa yan düs ur lar var, pren sip ler var. Ön le rin de, doð ru ro a yý a yin e de cek pu su la var... Be di üz za man a le be le ri ne, ha a bü ün in san lý ða her der de de vâ, her sý kýn ý ya ça re ve her a sýr da ge çer li li ði ni mu ha fa za e den öl çü le ri sun du ve a hi re â le mi ne göç ü... Do la yý sýy la Be di üz za man þim di ol say dý, a ca ba bu me se le de ne ya par dý? gi bi su âl le re ge rek kal ma dý. Çün kü bü ün söy le dik le ri a çýk ve ne bir þe kil de ö nü müz de du ru yor. Bu ra da bi ze dü þen o bü yük Üs a dýn is i fa de mi ze sun du ðu hak ve ha ki ka la rý, ka i de ve ku ral la rý doð ru o ku yup, doð ru an la mak ve doð ru ya þa mak ol ma lý dýr. Ta bi yan lýþ bas ma mak, yan lýþ er cih ler de bu lun ma mak i çin de bu i þi cid di ye a lýp, doð ru öð ren me nin gay re in de ol mak ge re kir. Her ko nu da ol du ðu gi bi, za man za man in san la rý þüp he ve e red dü le re sevk e den si yâ sî ve iç i mâî me se le ler de de Be di üz za man ýn dü þün ce le ri ol duk ça a çýk ve ne ir. Gö rü nen o ki, u cu dý þa rý da o lan bi zim ül ke miz de ki si ya se a la nýn da oy na nan des sâ sâ ne o yun ve se nar yo lar za man za man bi zim de ka fa mý zý ka rýþ ý rý yor ve bu þe kil de doð ru ka rar ver mek e zor la ný yor, e red dü le re dü þü yo ruz. Be di üz za man ýn öy le gü nü bir lik, ba si si ya se oyun la rý nýn çok u za ðýn da ol du ðu nu; or a ya koy du ðu sað lam ve de ðiþ mez öl çü ler le geç mi þe ve ge le ce ðe ý þýk u u ðu nu, e ser le rin den öð re ni yo ruz. Bu ko nu da o nun Es ki Sa id, Ye ni Sa id, Ü çün cü Sa id dö nem le rin de söy le dik le rin de hiç bir fark lý lýk bu lun ma dý ðý ný, ken di si nin â 1910 lar da söy le di ði þu be yan la rýn dan an lý yo ruz: Ga ze e ler de neþ re i ðim u mum ma ka lâ ým da ki u mum ha kâ ik e ni ha ye de re ce de mu sýr rým. Þa ye za man-ý mâ zi câ ni bin den, Asr-ý Sa a de mah ke me sin den a da le nâ me-i þe ri a la dâ ve o lun sam; neþ re i ðim ha kâ i ki ay nen ib raz e de ce ðim. Ol sa ol sa, o za ma nýn il ca â ý nýn mo da sý na gö re bir li bas giy di re ce ðim. Þa ye müs ak bel a ra fýn dan üç yüz se ne son ra ki en ki dâ-ý u ka lâ mah ke me sin den a rih celp na me siy le celp o lun sam, yi ne bu ha ki ka le ri, e ves sü ve in bi sa i le ça la yan ba zý yer le ri ni ya ma la mak la be ra ber, a ze o la rak o ra da da gös e re ce ðim. De mek ha ki ka a hav vül e mez; ha ki ka hak ýr. (Di van-ý Harb-i Ör fî, s. 51) De mek o lu yor ki, Be di üz za man cis men a ra mýz da ol ma sa da, mâ nen ve ge ri de bý rak ý ðý ci han þü mûl e ser le riy le hâ len a ra mýz da. Bediüzzaman Said Nursî nin ANKARA TEMASLARI Sonraki günlerde Musafa Kemal dinî söylemi amamen býrakacak, Bediüzzaman da mekubunun baþýndan bu ifadeleri kaldýracakýr. Milli Mücadele nin baþýndan beri Ýsanbul ile Ankara arasýnda bir kopukluk vardý. Kýsaca haýrlamak gerekirse Sulan Vahdein in, olaðanüsü yekilerle Musafa Kemal i Samsun a göndermesi ile Milli Mücadele fiilen baþlamýþý. Ancak akip eden dönemde Ýsanbul ile Ankara arasýndaki iliþkiler saðlýklý bir þekilde sürdürülemedi. Yunan zaferinden sonra da kopma nokasýna geldi. Ýsanbul için Ýngilizlerin farklý planlarýndan burada söz eme imkânýna sahip deðiliz. Ýsanbul halkýnýn arihî gelenekleri padiþaha ve hilafe makamýna baðlýlýklarý hâlâ devam emekeydi. Dama Ferid Paþa nýn enrikalarý ile alýnan, Musafa Kemal in idamý, Millicilerin asi ilaný, padiþaha ve halifeye isyan eden bir kýsým maceracýlarýn millei ehlikeye sürükledikleri gibi kararlar halký ve bürokrasiyi ekilemiþi. Ýngilizlerin siyasi enrikalarýna basýnýn sorumsuz yayýnlarý da eklenince Ýsanbul problemi, Türkiye için Yunan problemi kadar önem kazanmýþý. Ýþgal günlerinde yayýmladýðý Huuva-ý Sie isimli küçük bir risale ile Ýngiliz e dos olmanýn, Ýslamiye e düþman olmak anlamýna geleceðini ikna edici bir þekilde oraya koydu. Üs düzey bürokrasinin Ýngiliz Muhipleri Cemiyei ni kurduðu bir oramda bu avýr önemliydi. Risalenin daðýýlmasýnda görev alan Eþref Edip e göre kefeni boynuna akmadan böyle bir iþ yapýlamazdý. [1]. Ýngiliz siyaseine karþý kullandýðý þiddeli dilin sebebi sorulduðunda verdiði cevap yine derin bir öfkenin izlerini aþýyordu: Sebep bir deðil, bindir. Bana en ziyade þedid görünen mânen ahlâkýmýza vurduðu darbedir. Edirne camiinde bir Ýslâm hocasýnýn lisaniyle Venizelos gibi þeyan-ý zalime dua eirdi. Merkez-i Hilâfee Müslümanlar lisaniyle hizbüþþeyan olan Yunan askerlerini kurarýcý ilân ve karþýsýndaki güruh-u mücahidini cânî, zalim söyleirdi. [2] Halifenin emirlerine iaa emenin farz olduðu ya da Milli Mücadele nin bir isyan olduðu hakkýnda verilen fevalarýn ilmî bir deðer aþýmadýðýný izah ederken verdiði cevaplar önde gelen alimler ve halk üzerinde esirli olmuþu. Bunlar bir feva deðil, bir hükümdü, hüküm vermek için ise her iki arafýn dinlenmesi gerekirdi. Vahdeddin in konumu hakkýnda yapýðý deðerlendirme ise büün arýþmalarý biirecek ölçüdeydi: Âlem-i Ýslam ý Anadolu için, Anadolu yu Ýsanbul için, Ýsanbul u da salana için feda emek gibi bir ihanei, deðil Vahdeddin gibi dindar bir za, belki halife unvanýný aþýyan en facir bir adam da iseyerek yapmaz. Demek, Vahdeddin ehdi alýndadýr. O halde ona iaa emek, iaa ememekle saðlanýr. [3] Ýsanbul daki her ürlü geliþmeyi yakýndan akip eden Ankara ve Musafa Kemal, Darulhikme il-ýslamiye nin en þöhreli þahsiyei olan Bediüzzaman ýn çalýþmalarýndan haberdardý. Musafa Kemal kendisini Mareþal Fevzi Çakmak, Van Valisi Mebus Tahsin Bey gibi önemli isimler aracýlýðý ile Ankara ya çaðýrdý. [4] Bu dave keyfiyeini Millî Müdafaa Ýmamý ve Alay Müfülerinden Osman Nuri Efendi ve diðer bazý doslarý ile isiþare eden Bediüzzaman önce alebelerinden Tevfik Demiroðlu, Molla Süleyman ve Binbaþý Bilisli Refik Bey i yollamýþ, daha sonra kendisi de gelmiþi. [5] Davein resmî bir þekilde yapýldýðý 9 Kasým 1922 arihinde Büyük Mille Meclisi nde yapýlan hoþâmedi Hoþgeldin merasimi nden anlaþýlmakadýr. Bilis millevekillerinin verdiði önerge özele Bediüzzaman Molla Said Efendi Hazreleri ne hoþâmedi edilmesini eklif eyleriz. þeklindeydi. [6] Ayrýca ören sýrasýnda Meclis e bulunan Siverek Mebusu Abdülgani Ensari ve Van Mebusu Tevfik Demiroðlu, Said Nursî nin kürsüye gelerek Anadolu gazilerini ebrik eiðini, zafer için dua eiðini haýralarýnda anlamýþlardý. [7] Bediüzzaman ýn Ankara daki faaliyeleri Bediüzzaman ýn Ankara günleri, önemli kararlarýn alýndýðý bir döneme rasladý. Salana henüz kaldýrýlmýþ, Lozan görüþmeleri yeni baþlamýþý. Meclis e ikidar mücadelesi kýzýþmakaydý. Ali Þükrü Bey cinayei bu süreçe iþleneceki. Daha da önemlisi, lider kadronun söyleminde keskin bir deðiþme gözlenmekeydi. Bu yazýnýn sýnýrlarý içerisinde eraflý bir þekilde deðinemesek de bu dönem için hâlâ çözüm bekleyen soru, bu arihe kadar Milli Mücadele beyannamelerinde dile geirilen, Büyük Mille Meclisi nin ruh-ý mazlum-ý Ýslam ý emsil eiði, Milli Mücadele nin esir olan hilafe merkezini ve salana makamýný kurarmak için yapýldýðý Bediüzzaman ýn davranýþlarý da idareciler karþýsýnda ilmin izzeini koruma geleneðinin bir devamý nieliðindedir. ifadelerinin keskin bir þekilde niçin erk edildiðidir. Esasen bu sorunun cevabý, bu yazýda ele almaya çalýþýðýmýz Bediüzzaman ile Musafa Kemal arasýndaki iliþkilerin ya da ihilafýn sebeplerini de izah edecekir. Bu konular genelde sakýncalý görüldüðü için resmî kaynaklar amin edici bir cevap verememiþ, muhalif kesim ise çok sayýda bir kýsmý zandan ibare olan- iddia ileri sürmüþür. Bunlarýn en baþýnda Lozan da Ýsme Paþa arafýndan milli iradenin aksine, arihî ve dinî kurumlarý asfiye edecek þekilde avizler verildiði ya da Ýngilizlerin bunlarý gizli maddeler olarak dike eiði iddialarý gelir. Ancak yaþanan süreç bu iddialarý güçlendirecekir. Bu günlerde gündeme gelen Bediüzzaman ýn Musafa Kemal e yazdýðý mekup ya da on maddelik beyanname yukarýda iþare emeye çalýþýðým soruya aranan cevapla yakýndan ilgi- lidir. Bediüzzaman, Musafa Kemal in zaferden önce çizdiði porreye uygun olarak mekubunda Ýslâm âleminin kahramaný Paþa Hazreleri ne, Ey þanlý Gazi, yüce þahsiyeiniz hem baþarýlý ordunun hem de yüce Meclis in manevi kiþiliðini emsil ediyor ifadelerini kullanmýþýr. [8] Ne var ki sonraki günlerde her iki araf bu söylemi erk edecekir. Yani Musafa Kemal dinî söylemi amamen býrakacak, Bediüzzaman da mekubunun baþýndan bu ifadeleri kaldýracakýr. Bediüzzaman ýn Musafa Kemal in þahsýnda millevekillerine yayýmladýðý bu beyanname bir kýsým arýþmalarý da beraberinde geirmiþir. Beyannameyi zikreden Tarihçe yazarlarý, buna baðlý olarak M. Kemal in Divan ý Riyase e hiddele Biz seni buraya çaðýrdýk ki, bize yüksek fikirler beyan edesin. Sen geldin namaza dair þeyler yazdýn, içimize ihilâf verdin. dediðini, Bediüzzaman ýn da Ýmandan sonra en yüksek hakika namazdýr. Namaz kýlmayan hâindir. Hâinin hûkmü merduur. cevabýný verdiðini yazarlar. [9] Bu olayý Bediüzzaman kendisi birçok eserinde ve mahkeme müdafaalarýnda zikremiþir. Ayrýca olaya þahi olan bazý millevekillerinin haýralarýnda yer almýþýr. Bunlar arasýnda, Erzurum un eski meb uslarýndan Yeþil oðlu Mehmed Salih, [10] Erzincan Millevekili. Hüseyin Aksu, [11] Van Mebusu Tevfik Demiroðlu ve Siverek Mebusu Abdulgani Ensari vardýr. [12] Büün bu anlaýlanlarýn gerçek olmadýðýný ileri sürmek bilimsel bir uum deðildir. Bu konuda insanlarý yanýlan, olaya bugünden bakmalarý, Musafa Kemal in yarý miolojik karizmasýna göre olayý deðerlendirmeleridir. Oysa bu imaj bu ari- hen sonra oraya çýkmýþýr. Lord Curzon un Lozan da Kürlerin azýnlýk sayýlmasýna karþý çýkan Kür delegeler için Bunlar vekil deðil, Musafa Kemal in seçiði adamlardýr. sözüne cevap veren Bilis Millevekili Yusuf Ziya Bey Meclis e þu konuþmayý yapmýþý (...) Hâlâ Musafa Kemal Paþalara kudreler, kuvveler, birçok salâhiyeler isnad ederek burada bir Meclis deðil, bir paþa olduðunu farz ediyorlarsa çok haa ediyorlar. Burada ancak ve ancak bir millein kanaainde hür, reyinde hür mebuslarý, vekilleri vardýr. (Bravo sesleri) Paþa Hazreleri, buradaki arkadaþlarýndan müekabil olmak þariyle fazlaca hürmee mazhardýrlar. (Hay hay sesleri) Bundan baþka Paþa Hazreleri nin, ne fazla bir salâhiyei, ne fazla bir kuvvei ve ne de bir kudrei ve ne de dedikleri gibi mebuslarý, millevekillerini âyin edecek bir salâhiyei vardýr. (O da Ankara mebusudur, bir mebusdur sesleri.) [13] Bir parça uzun olan bu alýný o dönemde Musafa Kemal Paþa nýn diðer millevekillerinden pek farklý görülmediðini gösermesi açýsýndan dikkae deðer. Sonuça kendi dönemi içerisinde böyle bir arýþmayý abarmamak gerekir. Bediüzzaman ýn Aaürk ile arýþýðýný I. ve II. dönem millevekillerinden Ali Sürûrî Tönük þöyle anlaýr: Takrîben akþam namâzý sýralarýnda Meclis daðýlýrken bakdým, Dîvân-ý Riyâse odasýnda Kemâl Paþa ile Bedîüzzaman Molla Saîd-i Kürdî arasýnda bir mübâhase var. Ben de dinledim. Bir sâa kadar imidâd ei. Mübâhasenin ibidâsý; Bedîüzzamân ýn Kemâl Paþa ya ve dahâ ba z[ý] arkadaþlara yazdýðý mekubda, namaz kýlmalarýný avsiye emesinden ve Mezheb-i Þâfi î de, ârikü s-salâýn þehâdei kabûl edilmeyeceðine nazaran Meclis in ekseriyei ârikü s-salâ ise, Meclis in hükümleri ve gayri nâfiz olmasý lâzým geleceðini beyân emesinden dolayý imiþ. Kemâl Paþa, meâl-i mekûbun siyâsee derkâr olan mahâzîrinden ve hiç olmazsa yalnýz kendisine yazýlsa idi bu mahzûrun o kadar vârid olmayacaðýndan bahisle Bedîüzzamân a darýldý. Bedîüzzaman da bu mahzûru düþünemediðini i irâf edi. Bedîüzzamân da, evvelce biraz haþînce söylüyor idiyse de sonra e vil ve ehaffüf edi. Ve aralarýndaki kýrgýnlýk zâhiren zâil oldu gibi ise de herhâlde iki araf da birbirine muðber kaldýlar zan ederim. [14] [1] Eþref Edip, Risâle-i Nur Müellifi Bediüzzaman ýn Tarihçe-i Hayaý, 3. b. s. 42. [2] Bediüzzaman Said Nursî, Sünûha, Tulüa, Ýþara, s [3] Bediüzzaman, Risâle-i Nur Külliyaý, Yeni Nesil Yay., s [4] Mehme Süleyman Teymuroðlu. Muherem Said Nursî nin Doldurduðu Boþluk, Hilâl Dergisi, s. 13, Þuba 1969 [5] Þahiner Necmeddin, Son Þahiler, c. 1, s [6] TBBM Zabý Ceridesi, c, 24, s. 457, 9 Teþrin-i Sani 1338/ 22 Kasým 1922 [7] Þahiner, Son Þahiler, c. 1, s. 255 [8] Ýslâm âlemi kahramaný Paþa Hazreleri 23 Kasým 1922 Meclis Riyasei 5/3218 Evraka 2/12/338 Hýfz; Haberürk Gazeesi, 3 Ocak [9] Bediüzzaman, Þuâlar, s [10] Bediüzzaman, El yazma Emirdað Lâhikasý, s. 79. [11] Þahiner, Son Þahiler, s Heykel arýþmasý Gündemin canlý konularýndan bir diðeri de Yenigün Gazeesi nin baþlaýðý Aaürk heykeli yapýrma kam pan ya sý dýr. Ga ze e ha be ri ne gö re bu iþ i çin bir ko mi e eþ kil e dil miþ, ba ðýþ op lan ma ya baþ lan mýþ ýr. Baþ ku man dan Ga zi Mus a fa Ke mal Pa þa yý a sa bi ye en þa ha kalk mýþ bir a ü ze rin de gös e ren unç bir heykel yapýrýlacakýr.. [15] Tarýþmalara kaýlan Fevzi Çakmak, Ankara ve Ýzmir e birer Zafer Abidesi diðer cepheler için de birer Kahramanlar Abidesi inþa edilmesini önerdi.. Bu zaferleri bize emin eden Büyük Mille Meclisimizdir ifadesini kullanan Mareþal Çakmak,, zaferin þahýslardan çok millee mal edilmesi yönünde bir irade oraya koymuþu. [16] Bediüzzaman, Mekuba ýnda üsü kapalý olarak bu konuya deðinir. Ülkeyi Ayasofya Camii ne benzeir ve ecdadýn yoluna uymayan davranýþlarýn cami içinde þarký söylemek kadar ayýp kaçacaðýný ileri sürer. Bediüzzaman adý geçen risalede isim vermez. Ancak haýra sahipleri bu arýþmanýn heykel erafýnda döndüðünü akarýrlar. Bunlardan biri Afyon Mahkemesi avukalarýndan Hulusi Bilisi Akürk ür. Müvekkilim Said Nursi, Ankara da Aaürk ün bir sorusuna karþý: Büyük Kur ân ýmýzýn büün hücumu heykellerle pularadýr... Müslümanlarýn heykelleri ise hasahaneler, mekepler, yeimleri koruyacak yurlar, ma bedler, doðru yollar gibi âbideler olmalýdýr... cevabýný vermiþir. ifadelerini kullanýr. [17] Van Millevekili Tevfik Demiroðlu da haýralarýnda benzer ifadeler akarýr. [18] Ayrýlýþa doðru Bediüzzaman Ankara dan ayrýlmadan önce yaþanan iki ayrý olaya da deðinmek gerekir. Bunlardan ilki Bediüzzaman ýn meþruiye gün- lerinden iibaren peþinde olduðu Medreseü z- Zehra projesidir. Bu proje Meclis genel kurulunda kabul edildiken sonra arihinde Þer iye ve Maarif encümenlerine sevk edilmiþir. [19] Bediüzzaman, konu henüz amamlanmadan Ankara dan ayrýlýr ve kanun eklifi de rafa kaldýrýlýr. Ýkinci konu Ýslamiye i reddeme ve oplumu Hýrisiyanlaþýrma projesinin resmî himaye gördüðüne dair endiþelerdir. Bu düþünceyi Bediüzzaman 1922 de Ankara ya giim. Ýslâm ordusunun Yunan a galebesinden neþ e alan ehl-i imanýn kuvveli efkârý içinde bir zýndýka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessasane çalýþýðýný gördüm. þeklinde dile geirir. [20] Kazým Karabekir Paþa da kendisinin bizza Musafa Kemal Paþa arafýndan böyle bir eþekküle dave edildiðini yazmýþýr. [21] Ankara da geliþmeke olan havayý Milli Mücade ruhuna aykýrý gören Bediüzzaman, kendisine yapýlan umum vaizlik ve millevekili yapýlma gibi eklifleri geri çevirerek üzünü içerisinde Ankara dan ayrýlmýþýr. Sonuça bu olaylarý karþýlýklý bir meydan okuma gibi algýlamak yanlýþýr. Bu süreçe akip eiðimiz olaylar Osmanlý da klasik ulema geleneðinin bir yansýmasý þeklindedir. Devle adamlarý alimlere karþý ser bir üslup kullanmazlar. Niekim Musafa Kemal Paþa, en azýndan Milli Mücadele döneminde her giiði yerde hocalara ve alimlere saygýda kusur ememiþir. Bediüzzaman ýn davranýþlarý da idareciler karþýsýnda ilmin izzeini koruma geleneðinin bir devamý nieliðindedir. Bu Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellemin) en önemli sünnelerinden biridir. Her þeye raðmen Ankara ecrübesi ona Ýslamî mücadelede yeni bir yol u- masý gerekiðini anlamýþ olmalýdýr. Dr. Ramazan Balcý Zaman, [12]Abdülkadir Badýllý, Mufassal Tarihçe-i Haya, c 1, s [13] TBMM Zabý Ceridesi, C. 26, iç. 180, Perþembe. [14] Ali Sürûrî TÖNÜK, Hâýra Deferi; Ankara da Millî Küüphânede, 06 mil YZA 9487 (Bu belgeyi bana ulaþýran Risaleashihcom. dan Bilal Tunç a eþekkür ederim). [15] Yeni Gün gazeesi 15 Kanun-ý Evvel 1922 Ankara, nr [16] Yeni Gün gazeesi 26 Kanun-ý Evvel [17] Afyon Müdafaalarý Dosyasý, zkr. Badýllý, Mufassal, c. 1 s [18] Þahiner, Son Þahiler, c 1, s [19] Bu konuda ayrýnýlý bilgili için bkz. Badýllý, Mufassal Tarihçe-i Haya, ci, s [20] Bediüzzaman, Lem âlar, s [21] Sebilürreþad c.4, nr. 86, Eylül 1950, zkr, Badýllý, Mufassal, c 1, s. 543.

9 9 MA KA LE Af yon dan o ku yu cu muz: Baþ la ma ek bi rin den se lâ ma ka dar na maz da o ku du ðu muz zi kir ve es bih le rin an lam la rý ne ler dir? Na maz bü ün i ba de le rin ö zü, ö ze i ve çe kir de ði hük - mün de dir. Bü ün mah lû ka cins le ri nin i ba de le ri nin renk le ri ve a na ka re le ri de na ma za yer leþ i ril miþ ir. 1 Ýn - san, na maz kýl mak su re iy le Ce nâb-ý Hakk ý zik re miþ o - lur, es bih e miþ o lur, bü ün nok san lýk lar dan u zak u - muþ o lur, O nu a zim e miþ o lur, O nun bü yük lü ðü nü es lim e miþ o lur, O na du â e miþ o lur, O na ni yaz da bu - lun muþ o lur, O na þük re miþ o lur. Ýþ e yi ne Üs ad Be dî - üz za man ýn i fa de siy le, bil has sa Süb hâ nal lah, El ham - dü lil lah ve Al la hu ek ber ke li me le ri nin na ma zýn her a ra fýn da bi rer zi kir, es bih ve a zim ke li me si o la rak yer a lý þý ve bu i fa de le rin na ma zýn ar dýn da da ay rý ca yi ne bi - rer es bih i fa de si o la rak kon muþ ol ma sý bun dan dýr. 2 Be dî üz za man bil di ri yor ki: Þey an, i man ha ki ka le ri nin a za me i ve bü yük lü ðü ci he in de dar kalp li, ký sa a kýl lý ve ký sa fi kir li in san la rý, Bir ek Zâ bü ün zer re le ri, ko ca ge - ze gen le ri, sa yý sýz as ro i le ri, dev gök ci sim le ri ni, de vâ sâ yýl dýz la rý, üm var lýk la rý ve üm kâ i na ý üm hal le riy le na sýl e vi rip çe vi ri yor, ya ra ý yor, do na ý yor, an zim e di yor, dü - zen li yor, i da re e di yor? Böy le had siz bü yük bir me se le ye na sýl i na ný lýr? Bu me se le kal be na sýl yer le þir? Bu nu fi kir na sýl ka bul e der? ar zýn da ki deh þe li al da ma söz le ri i le in san fik rin de bir in kâr mey li ve kü für his si u yan dý rý yor. Be dî üz za man a gö re, þey a nýn bu deh þe li de si se si ni ve al da ma sý ný sus u ran ek sýr: Al la hu Ek ber dir. Þey - a na ve ri le cek en bü yük ce vap da Al la hu Ek ber dir. Ýs - lâ mi ye in þe â i ri i çe ri sin de, me se lâ e zan da, na maz da, ni - yaz da, her hay re e di len þey ler de Al la hu Ek ber in en faz la ka bul gör me si nin, söy len me si nin ve zik re dil me si - nin bir ne de ni de þey a nýn bu de si se si ni mah ve mek ve kal bin i ma ný na kuv ve ver mek ir. Ýn sa nýn a ciz kuv ve i, za yýf kud re i ve dar fik ri böy le had siz bü yük ha ki ka le ri an cak Al la hu Ek ber da i re sin de yer leþ i ri yor, Al la hu Ek ber nu ruy la gö rüp as dik e di yor ve Al la hu Ek ber kuv ve iy le kal bin de a þý yor. Ýn san, ves ve se ye dü þen kal - bi ne an cak Al la hu Ek ber ke lâ mýy la ce vap ve ri yor. 3 Na ma za, Al lah en bü yük ür! de mek o lan Al la hu Ek ber i le baþ la rýz. El le ri mi zi bað la rýz. Süb hâ ne ke o ku - ruz. Süb hâ ne ke, Al lah ý es bih, hamd ve a zim i fâ de le riy - le do lu dur. Mâ nâ sý ný ha ýr la ya lým: Al lah ým! Sen i es - bih e de rim, ek sik sý fa lar dan en zih e de rim. San a dâ i mâ hamd e de rim. Sen in a dýn yü ce dir. (Sen in öv gün u lu - dur.) Ve Sen den baþ ka Ý lâh yok ur. Rü kû a Al la hu Ek ber zik riy le gi de riz ve Al lah ýn ö - nün de e ði li riz. Rü kû da üç de fa Al lah ý es bih e de riz. Ya - ni üç de fa Süb hâ ne Rab bi ye l-a zîm de riz. Mâ nâ sý: A - zîm ve bü yük o lan Al lah ý es bih e de rim. O nun nok san - lýk lar dan u zak ol du ðu nu ka bul ve as dik e de rim. de - mek ir. Rü kû dan doð ru lur ken, Se mi al lâ hü li men ha mi - de de riz. Bu bir yö nüy le hamd, bir yö nüy le þe hâ de i fa - de si dir. Mâ nâ sý: Her kim ki hamd e der se, Al lah o nu i - þi i. de mek ir. Rü kû dan doð ru lun ca, Rab be nâ le ke lhamd de riz. Ve az ön ce ki þe hâ de i mi zi bu ra da doð ru - dan ham de çe vi ri riz. Ya ni, ma dem ki Al lah ým Sen i þi i - yor sun, Rab bi miz hamd an cak Sa na dýr. An cak Sen öv - gü ye lâ yýk sýn Ey Rab bi miz! de miþ ol mak a yýz. Rü kû dan sec de ye Al la hu Ek ber zik riy le gi de riz. Sec - de bi zim ba þý mý zý, yü zü mü zü, al ný mý zý ve bur nu mu zu ye re koy du ðu muz, Al lah ýn ö nün de zil le i mi zi ve hiç li ði - mi zi fi i len ka bul e i ði miz, gös er di ði miz ve bu dav ra ný - þý mýz la Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ ü Ves se lâ mýn i fâ de siy le en faz la Al lah a yak laþ ý ðý mýz yer dir. Sec de de üç de fa Al lah ý es bih e de riz. Ya ni Süb hâ ne Rab bi ye l- A lâ de riz. Mâ nâ sý: Yük sek ler yük se ði o lan, u lu ve ul vî bu lu nan Al lah ý es bih e de rim, O nun her ür lü nok san - lýk lar dan u zak ol du ðu nu, be nim se O nun rah me i ve mað fi re i ol ma dý ðý ak dir de bir hiç ol du ðu mu ka bul ve as dik e de rim. de mek ir. Sec de den doð ru lur ken Al la hu Ek ber de riz. Bu ra da Al la hu Ek ber di ye cek ka dar bek le riz. Son ra ek rar sec - de ye Al la hu Ek ber zik riy le gi de riz. Sec de den ký ya ma ve ya o u ru þa ge çer ken ye ni den Al la hu Ek ber de riz. Na ma zýn so nun da ön ce sa ðý mýz da bu lu nan baþ a Ki râ - men Kâ i bîn ol mak ü ze re me lek le re ve na ma zý ce ma a le ký lý yor sak sa ðý mýz da ki ce ma a e ve i ma ma se lâm ve ri riz. Ya ni Es se lâ mü A ley küm ve Rah me ul lah de riz. Mâ nâ sý: Al lah ýn se lâ mý ve rah me i ü ze ri ni ze ol sun. de mek ir. Son ra so lu muz da ki baþ a ya zý cý me lek ol mak ü ze re sâ ir me lek le re ve so lu muz da ki ce ma a e yi ne Es se lâ mü A ley - küm ve Rah me ul lah de riz ve böy le ce na maz dan çý ka rýz. Se lâm ver dik en son ra, Al la hüm me en e s-se lâ mü ve min ke s-se lâm. Te bâ rek e yâ ze l-ce lâ li ve l-ýk râm. de riz ki, bu sün ne ir. Bu nun mâ nâ sý: Al lah ým Sen Se lâm sýn. Se lâm, e sen lik ve hu zur sen den dir. Sen eb rik e dil me ye lâ yýk sýn ey Ce lâl ve Ýk râm Sa hi bi o lan Al lah ým! de mek ir. Böy le ce na maz kýl mak sû re iy le þey a ný ve þey a nýn her ür lü de sî se le ri ni dün ya mýz dan, kal bi miz den ve ha - ya li miz den kov muþ o lu ruz; büün kal bi miz le, büün duy gu la rý mýz la, büün ak lý mýz la, büün fik ri miz le ve büün ben li ði miz le Al lah a es lim o lu ruz. DU Â Ey Va hid-i E had! Bi ze bir li ðin le dir lik ver! Bi ze se lâ - mýn la e sen lik ver! Bi zi ik ra mýn la þâ kir kýl! Bi ze rah me i ni yâr ey le! Bi zi e mir le ri ne að yar ey le me! Bi ze ek sik le ri mi zi gös er! Ek sik le ri miz le bir lik e na ma zý mý zý mak bul kýl! Na ma zý ru hu muz da kuv ve kýl! Na maz la ru hu mu zu ka - vî ve kâ mil ey le! Â min! Dip no lar: 1- Söz ler, s Söz ler, s Lem â lar, 90. FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Hür Adam ýn dediði... Ev ve lâ, Hür A dam, si ne ma di liy le Haz re-i Üs a dýn ha ya ýn dan ke si le ri i çe - ren bir ça lýþ ma dýr. Çok mü kem mel ol ma - mak la bir lik e gü zel dir. Gü zel a raf la rýn - dan bi ri de, Üs a dýn ha ri ka hu su si ye le ri ni ö ne çý kar ma sý dýr. Bu hu su si ye ler a ra sýn - da, i man dan kay nak la nan hür ri ye, iz ze le ya þa mak, doð ru luk ve dü rüs lük gi bi mef - hum la rý sa ya bi li riz. Film, Üs a dý, an la ma ya yö ne lik ir. Haz re-i Üs ad op lu mu mu za ve büün in san lý ða ör nek bir þah si ye o la rak yan sý - ýl ma ya ça lý þýl mýþ ýr. El be e, Haz re-i Üs a dýn o muh e þem hâl le ri nin ve mü ba rek öm rü nün, yüz al mýþ da ki ka i çin de an la ýl ma sý müm kün de ðil dir. Üs ad ý am, doð ru ve ha ki kî yön le riy le bir bü ün o la rak i fa de e me ge re ði i se, ar - ýþ ma gö ür mez bir ha ki ka ir. Ne var ki, A ziz Üs a dý ve o nun o pa ha bi - çil mez e ser le ri ni a ný ma a dý na ya pý lan her meþ rû fa a li ye gi bi, Üs a dý ve e ser le ri ni a - ný ma ça ba sý i çe ren bu film de, en a zýn dan bu yö nüy le ak di re lâ yýk ýr. Bu sebep le ya pým cý yö ne men ve o yun - cu larla bir lik e bü ün film e ki bi ni eb rik e me mek müm kün de ðil dir. Meh me Tan rý se ver ve e ki bi gü zel bir ça lýþ ma ya im za a mýþ ýr. Ku lu yo ruz ken di le ri ni Ha yýr la ra ve si le ol sun. Ta bi î, bu ül ke de ya pý lan her i yi ve gü zel iþ, ne hik me se, da i ma ka rýþ ý rýl mak is en - miþ ir. Ta rih bo yun ca bu böy le ol muþ ur. Üs ad ýn ha ya ýy la a lâ ka lý ya pý lan bu Hür A dam fil mi de, ha a da ha viz yo na gir me den, bu 'ka rýþ ý rý cý el ler'den kur u la - ma mýþ ýr. "Ta rih ne dos ur, ne de düþ man. O mil - le le rin ay na sý dýr der ler. Sað lýk sýz ve ka ra la ma an la yý þýy la yo la çý kýp da Hür A dam ý bi linç siz ce e leþ i - ren ler, doð ru a ri hi öð ren me le ri ge re kir di ye dü þü nü yo rum. Ka ra la ma has a lý ðý na ka pý la rak en ki yo - lu nu er cih e den dip lo ma lý ca hil le rin (!), bu a výr la rýn dan vaz ge çip, doð ru a ri hin ý þý ðýn - da de ðer len dir me le ri ni yap ma la rý ge re kir. So nuç o la rak, Hür A dam, a bu la rý yý kan a dam ol muþ ur. "Hür A dam"ýn de di ði bu ol sa ge rek Güç kay na ðý mýz: Na maz VECÝZE Ýnsan gerçi cahil, zulmeli birþeydir, ama öyle bir isidadý vardýr ki, âleme bir enmûzec ve bir nümune olmaya liyakaý vardýr. Bediüzzaman Said Nursî Cu ma gü nü, bü ün ma i ne ler dol du, bi le bul mak a güç lük çek ik; an cak, em ri va ki ya pa rak 21:00 de, Hür A dam Be di üz za - man Sa id Nur sî fil mi ni sey re ik... Ya pým cý yö ne men Meh me Tan rý se ver i, se na ris Meh me U yar ve Ah me Çe in i, o - yun cu Mür þi A ða Bað ý eb rik e de riz. Bin ler e þek kür e de riz. Var o lun, bah i yar o lun! Be di üz za man ýn ce sa re i, kah ra man lý ðý, ci - ha dý, hür ri ye per ver li ði, cum hu ri ye per ver li ði; bir lik, be ra ber lik, kar deþ lik, dos luk, i lim, ek - nik, i ler le me, her ke si ku cak la yan þef ka i ve sâ - ir o lum lu me saj la rý ga ye ba þa rý lý bir þe kil de na za ra ve ril miþ. Ý i raf e me li yim, bu hu sus la rý iz ler ken he ye - can lan dým, za man za man üy le rim di ken di - ken ol du. Ba zý kar deþ le ri miz, Men dil le ri ni zi ha zýr la ya rak iz le yin! di ye yaz mýþ lar dý, a ma, i - i raf e de yim ki, ek bir sah ne de göz le rim do lar gi bi ol du ve o da kay bol du. Bu nun i ki se be bi var: Ka sâ ve-i kal bi min ya nýn da, film de, ger çek le re uy ma yan bir a kým me saj lar var dý. Ka fam on la ra a kýl dý - ðýn dan, kýz gýn lý ðým dan, að la ma yý da be ce - re me dim! Si ne ma ek ni ði a çý sýn dan söy le ye bi le ce ðim bir þey yok. Zi ra, bu sa ha ya a ma men ya ban - cý yým. An cak, bir ço ðu mu zun fark e de bi le ce ði bir kaç nok a ya e mas e de yim: Bir se fer he ye can un su ru ve sü rük le yi ci lik pek yok u. Ha di se ler ko puk ko puk u. Bel ki de Üs ad ýn ha ya ý ný ka re ka re o ku ma ya, an la ma - ya, an la ma ya, o ku ma ya ça lýþ ý ðý mýz dan bi ze öy le gel di. Üs a dý ilk a ný ya cak la ra çok da ha çar pý cý ge le bi lir. Be di üz za man ýn Van dan sür gü ne gi der ken giy di ði yep ye ni ve ký sa cýk mo dern cüb be si ve Ýs pan yol pa ça pan o lo nu pek uy ma mýþ. Af yon Hap sin de ki a le be le rin yep ye ni ve ü - ü lü el bi se le ri, ya ka la rý ko la lý, be yaz göm lek le - ri o ha va ya pek uy ma mýþ. O nun ye ri ne, dý þa - rý da ve ya mah ke me de kra va lý o la rak a le be le - ri na za ra ve ri le bi lir di. He le a le be le re giy di ri len o þap ka yok mu? Hay di bir sah ne de Þam lý Tev fik Ha fýz A ða be - yin ba þý na koy mak ney se Bü ün a ða bey le rin baþ la rý na þap ka la rý ge çir mek ve sah ne sah ne gös er mek de ne re den çýk ý? Bu ger çek ler le bað daþ mý yor! En çok en ki de me dar ya ný i se, M. Ke - mal in, film de ki þek liy le ö lü mün den 15 gün ön ce, Müs lü man la ra Pey gam be rin yo lun dan gi din ve Ýs lâ mýn e mir le ri ne u yun! muh e va - sýn da ki va si ye mek u bu! Böy le bir mek u bu hiç bir a rih çi nin or a ya koy du ðu nu duy ma - dýk! Ol say dý, þim di ye ka dar or a ya çý ka rýr lar ve ya yar lar dý. Zi ra, 1980 den son ra Din dar bir M. Ke mal por re si na za ra ver me ye ça lýþ - ma la rý na rað men, Ev ren ve a ký mý bi le böy le bir id di â da bu lun ma dý! Farz e de lim ki, de miþ! Ne an lam i fa de e der? Ca mi le ri ka pa an, e zan la rý Türk çe leþ i ren, 18 se ne bu se ma lar da sus u ran, bin yýl dan be ri kul la ný lan ya zý yý kal dý rýp, mil le i sý fýr o ku ma yaz ma se vi ye si ne dü þür en ve di ni or a dan kal dýr mak i çin var gü cüy le ça lý þan M. Ke mal de ðil mi? Hâ len var o lan ya sak lar o nun a dý na de vam e i ril mi yor mu? Þu hal de, M. Ke mal in di ne yak la þý mý ný, il ke ve in ký lâp la rýn he de fi ni ve so nuç la rý ný yer li ve ya ban cý i lim a dam la rý nýn de ðer len dir me le riy - le na za ra ver mek farz ol du! Bel ki Meh me Tan rý se ver ve ar ka daþ la rý ge le cek film ça lýþ - ma la rýn da bu ko nu la ra da e ði lir ler. YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.r Bu so ru nun ce va bý el be e ki in san. Ýn san Al lah a kul ol du ðun da me lek ler den bi le üs ün, â sî ol du ðun day sa mah lu ka ýn en a þa ðý se vi ye si ne i ne bi le cek po an si yel de ya - ra ýl mýþ. Ka dýn da öy le, Ya ra ý cý sý nýn ken di - si ne ver di ði er cih hak ký ný kul ol mak yö - nün de kul lan dý ðýn da me lek ler den üs ün, a - ma in kâ ra düþ ü ðün de i se hay van lar dan a - þa ðý ol du ðu nu biz Kur ân dan, ha dis ler den, mü ced di le rin e ser le rin den öð ren mek e yiz. Ne ça re ki, in sa nýz, ku sur dan be rî de ði liz. Ha a la rý mýz, gü nah la rý mýz her za man o lu - yor. Du â, e vek kül, öv be ve is ið far bi zi e - miz le yen, a rýn dý ran, i ki a vu cu mu zu da dol - du ran kýy me li mü cev her ler hük mün de BE ÞÝ ÐÝ SAL LA YAN EL, DÜN YA YI DA SAL LAR Top lu mun e me li ni o luþ u ran a i le nin yön - len di ri ci si dir ka dýn. Ge le cek ne sil ler o nun e - liy le þe kil le nir. Bu yüz den ye ni den ya pý lan dý - rýl ma ya ça lý þý lan büün sos yal sis em ler de ka - dýn mer kez de dir. Bu ay ný za man da a ri hin de as dik e i - ði bir ger çek ir. Ka dý nýn mâ ne vî de ðer le - ri nin, ah lâ ký nýn ah rip e dil me siy le çö ken im pa ra or luk la rýn sa yý sý az de ðil dir. Mâ - ne vî de ðer le ri ne, ah lâ ký na sa hip çý kan ka - dýn lar da çö ken op lum la rý ye ni den in þâ e der, ge liþ i rir, yük sel ir Ta rih e ker rür den i ba re ir de nir ya, gü - nü müz de de bu ger çek de ðiþ mez. Bu gün, ka dýn ko nu su ü ze ri ne ka fa yo ran büün a raþ ýr ma cý la rýn kar þý na çý kan ha ki ka - ler den bi ri, o nun me â, ya ni i câ rî de ðe ri o - lan bir mal o la rak kul la nýl ma sý dýr. OR GA NÝ ZE ÝÞ LER VE DEH ÞET LÝ DAR BE LER Ec da dý mý zýn cins-i lâ if o la rak a ným - la dý ðý ka dýn, as rý mýz da Ye, iç, eð len! fel - se fe siy le kü re sel dev bir sek ör hâ li ne ge - len ü ke im ve eð len ce e ko no mi si nin vaz ge çil mez un su ru dur. Rek lâm, mü zik, mo da, si ne ma, e le viz - yon, klip ler, i ya ro, ro man gi bi büün a - lan lar ka dýn ü ze ri ne ya pý lan dý rýl mýþ ýr. Mer kez de ve he def e dir. Zi ra, he def ki le o lan ka dýn la rý yön len dir mek i çin ka - dýn kul la ný lýr. Tem sil de ha a ol ma sýn; ýp ký av cý la rýn kul lan dýk la rý ek nik ler gi bi. Ha ni av cý lar av la mak is e dik le ri hay van - la rý u za ða dü þür mek i çin ken di cins le - rin den ca zi be dâr u zak lar ku rar lar ya! Ka dý na hür ri ye! söy le mi de ka dýn la rý av la mak i çin kul la ný lan av cý ek nik le rin - den bi ri si dir. Rah me li Os man Yük sel Ser den geç i nin Ýs lâm ka dý ný ka fes le rin ar ka sý na hap se di yor di yen ler, ka dý ný ka fes le mek is e yen ler dir sö - zü bu av cý ek ni ði ni ne de gü zel ö ze ler! TEÞ HÝS VE TE DA VÝ Be di üz za man Haz re le ri se fih me de ni - ye in ka dýn ü ze ri ne kur du ðu ya pý lan ma - nýn fel se fe si ni, ha a giz li iþ le ri ni de þu cüm le ler le an la ýr: Bi ça re ni sa a i fe si nin ga fil kýs mý ný da hi yan lýþ yol la ra sevk e - mek i çin bir i ki ko mi e nin e sir li bir sû - re e per de al ýn da ça lýþ ý ðý ný his se im ve bil dim ki bu mil le-i Ýs lâ ma bir deh þe li dar be o ci he en ge li yor ( ) Bu mü ba rek - le ri if sad e den ko mi e ler kah rol sun lar! Be di üz za man ay nen bir dok or gi bi Ýs lâm op lu mu nu eh di e den mâ ne vî has a lýk la rýn se bep le ri ni eþ his e miþ ve ýs lâ hý i çin e da vi yol la rý ný e lif e i ði e ser le rin de an la mýþ ýr. BE DÝ ÜZ ZA MAN HAZ RET LE RÝ NÝN KA DIN KO NU SU NA BA KI ÞI Be di üz za man Sa id Nur sî, yak la þýk yüz yýl ön ce Os man lý op lu mu nun gi di þâ ý ný ve ve - re ce ði mey ve le ri gör müþ, bu ko nu da op lu - mu u ya rý cý e ser ler ka le me al mýþ ýr. Ka dýn ko - nu su da bun lar dan bi ri dir. O nun as rýn ih i yaç la rý na gö re Kur ân ve Sün ne çer çe ve si i çin de yo rum la dý ðý ka dý na ba kýþ a çý sý ný Ri sâ le-i Nur Kül li ya ý nýn muh e - lif e ser le rin de, ö zel lik le Le me â a, Zül fi kâr Ri sâ le si i çin de yer a lan 25. Söz de ve Ha ným - lar Reh be ri nde gör mek müm kün dür. Ül ke nin i çin den geç i ði fark lý dö nem ler ve yýl lar da (Os man lý, Cum hu ri ye, ek par i, çok par i li ha ya) ya zýl mýþ da ol sa lar, bu e ser le rin hep sin de hiç bir ký rýl ma ol mak sý zýn is ik rar lý bir çiz gi söz ko nu su dur: * Ka dýn þef ka kah ra ma ný dýr. * Mim siz me de ni ye hür me siz ve þef - ka siz bir þe kil de o nu yu va sýn dan u zak - laþ ý ra rak me â o la rak kul lan mak a dýr. * Kur ân me de ni ye i i se rah me en ka dý - ný yu va sý na dâ ve e der. Ka dý nýn mu lu lu - ðu er bi ye-i Kur â ni ye de dir. * Ka dýn lar, Ri sâ le-i Nur un e sas la rýn - dan bir a ne si þef ka ol du ðun dan bu e ser - ler le er kek ler den zi ya de cid dî il gi le nir ler. Be di üz za man Haz re le ri Le me â ý, Os - man lý za ma nýn da 1921 de Ýs an bul da Da rü l- Hik me i l-ýs lâ mi ye a za sý i ken bas ýr mýþ ýr. 25. Söz, sür gün o la rak gön de ril di ði Bar la da, 1927 de ya zýl mýþ ýr. HA NIM LAR REH BE RÝ Ha ným lar Reh be ri 1950 li yýl lar da Is - par a da ya zýl mýþ, da yi ne Ýs an - bul da bas ý rýl mýþ ýr. E ser, da ha ön ce e lif e dil miþ muh e lif e ser le ri de i çin de ba rýn - dý rýr. Te se ür Ri sâ le si bun lar dan bi ri dir. 24. Lem a o la rak Is par a da 1934 e ka le - me a lý nýp neþ re dil di ðin de, Be di üz za man a le be le riy le bir lik e Es ki þe hir A ðýr Ce za Mah ke me si nde i dam ce za sýy la yar gý lan - mýþ, 11 ay ha pis ya mýþ ýr. LÂ HÝ KA LAR VE MAH KE ME SA VUN MA LA RI Ri sâ le-i Nur Kül li ya ý i çin de yer a lan bu e ser ler de de Be di üz za man Haz re le ri - nin ka dý na is ik rar lý, ký rýl ma ol ma yan ba - kýþ a çý sý ný ne o la rak gör mek müm kün - dür. Sür gün o la rak gön de ril di ði Bar la, Kas a mo nu ve E mir dað da a le be le riy le ya zýþ ma la rý ný op la dý ðý Lâ hi ka lar da ha - ným a le be le ri nin ak dir e i ði i man hiz - me i ça lýþ ma la rý da yer a lýr. Ke zâ, ö zel lik le 1935 Es ki þe hir ve 1952 Ýs an bul Genç lik Reh be ri Mah ke me Sa - vun ma la rý ný o ku du ðu muz da da gö rü len ab lo þu dur ki; Be di üz za man ýn A hi re Hem þî re le rim! þek lin de hi ap e i ði ka - dýn la rýn sa a de i i çin gös er di ði ad res, sý - nýr la rý Kur ân ve ha dis-i þe rif le rin çiz di ði meþ rû da i re dir. Ha dis ler den çý kar dý ðý i þa re ler le, â hir - za man da ka dýn lar da ki ih lâs lý þef ka kah - ra man lý ðý nýn, in ki þaf e i ri lir se, op lum ha ya ýn da ö nem li i man hiz me le ri ya pa - ca ðý ný da i fa de e der. (Ha ným lar Reh be ri) Ak si ak dir de, Kur ân ve Sün ne da i re - sin den u zak la þan ka dýn la rýn fý ra ý nýn bo - zu la ca ðý ný, dün ya da hür me ve mer ha - me gör me ye rek a hi re e de a zap çe ke - cek le ri ni an la ýr. Bu, o nu, þef ka in den að - la an bir ha ki ka ab lo su dur. O nun Bu za man da zýn dý ka da lâ le i, Ýs - lâ mi ye e kar þý mu ha re be sin de, nefs-i em - mâ re nin pla nýy la, þey an ku man da sý na ve ri len fýr ka lar dan en deh þe li si, ya rým çýp lak ha ným lar dýr ki, a çýk ba ca ðýy la deh - þe li bý çak lar la ehl-i i ma na a ar ruz e dip sal dý rý yor Ni kâh yo lu nu ka pa ma ya, fu - huþ hâ ne yo lu nu ge niþ le ir me ye ça lý þa rak çok la rýn ne fis le ri ni bir den e sir e dip kalp ve ruh la rý ný ke bâ ir i le ya ra lý yor lar. Bel ki o kalp ler den bir kýs mý ný öl dü rü yor lar. (Genç lik Reh be ri, s. 60) di ye rek i þa re e - i ði nok a þey â nî bir pla ný an la ýr. Ka - dý ný þey an o la rak a ným la maz. Kur ân ve ha di sin çiz di ði da i re den u zak laþ ý ðýn da þey a nýn ku man da sý al ý na gi re ce ði ni i fa - de e der. Ka dý nýn dün ya ve a hi re mu lu - lu ðu i çin yap ý ðý bir u ya rý dýr, ih ar dýr! Ý ki mâ nâ a ra sýn da dað lar ka dar fark ol - du ðu a pa çýk ýr! Kadýn þeyan mý, melek mi? SAIR ARASI YASEMÝN GÜLEÇYÜZ HÜR A DAM TAR TIÞ MA LA RI Hür A dam fil mi ar ýþ ma la rý de vam e - der ken, hem cins le ri miz den mü rek kep ya la mýþ(!) bir ha un ki þi Be di üz za man ka dý na þey an de miþ ir i fa de le ri ni kul la - nýn ca bu ko nu da yaz mak be nim i çin mec - bu ri ye ol du. Da ha gü zel ça lýþ ma lar mu - la ka ya zý la cak ýr, a ma di lim dön dü ðün ce, ka le mim dön dü ðün ce an la ya bil di ðim, ya - þa bil di ðim ce ak ar ma ya ça lýþ ým. Þüp he siz, Be di üz za man Haz re le ri ve Ri sâ le-i Nur hak kýn da da ha ni ce film ler, di - zi ler, bel ge sel ler çe ki le cek, bi yog ra fi ler, ro - man lar, hi kâ ye ler, þi ir ler ya zý la cak, þar ký lar, i lâ hi ler, sen fo ni ler bes e le ne cek. Bu ve si le - ler le de op lum Hür A dam da ol du ðu gi bi ar ý þa rak, a raþ ý ra rak ha ki ka le ri bu la cak. Be di üz za man ýn din siz li ðe kar þý mü ca - de le e den ki li se ye he di ye o la rak gön der - di ði Zül fi kâr da yer a lan 25. Söz de i fa de e i ði gi bi di ni miz bun la rý ya sak la mý yor. Di nin ya sak la dý ðý sa na e ser le ri, nef sâ nî his le ri az gýn laþ ý ran müs eh cen ya da ga - rip, kim se siz, ye im his se i ren e ser ler. Bu ve si ley le Hür A dam fil min de e me ði ge çen sa n'a çý la rý mý zý eb rik e di yo ruz ÞARK KÖÞESÝ MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ Bediüzzaman ýn cesarei, kahramanlýðý, cihadý, hürriyeperverliði, cumhuriyeperverliði; birlik, beraberlik, kardeþlik, dosluk, ilim, eknik, ilerleme, herkesi kucaklayan þefkai ve sâir olumlu mesajlarý gaye baþarýlý bir þekilde nazara verilmiþ. Ama... Hür A dam ya pým cý la rý na ön ce eb rik ler, son ra en ki ler!

10 10 KÜLTÜR-SANAT Her þe ye rað men ya þa ma ya ça lý þý yo rum de di ses siz ce sa a de bay ma il.com EYLÜL SAADET BAYRÝ Göz le rin de bir ür kek lik, el le rin de geç mi þin den kal ma si yah le ke ler var dý. Bü yük bir nef re le, bu si yah lýk la rý sil me ye ça lý þý yor du. Le ke le rin si li ne me ye ce ði ni söy le dim. Nef re le göz le ri me bak ý, að zý na ge le ni de yip ka ça ca ðý ný sa nýr ken, fý sýl da dý: Ne yap mam lâ zým? Â ný ný ya þa ve geç mi þin den sa de ce ders al. Bu gü nü nü geç mi þin el le riy le boð ma di ye bil dim. Da ha sý na si ha e gi rer di. Zi ra ar ýk kim se na si ha din le mek is e mi yor, sa de ce ya þý yor du. Hâ li ne a cý mý yor dum. Bil me di ði, e miz ve a cý sýz bir hayaýn hiç kim se ye ve ril me di ðiy di. Ya þa dý ðý mýz her þey, bi zi ge le ce ði mi ze ha zýr la dý ðý gi bi, ol gun laþ ý rý yor du. A cý lar bi le mi? de di ðin de, ses li dü þün dü ðü mü fark e im. E ve, a cý lar bi le de dim. An la mýþ ý Ya þý kü çük ü; an cak yü zün de ki çiz gi le re ba kýn ca hiç de öy le gö rün me di ði ni fark e im. Ay na la rý hiç sev me di ði ni söy le di. Ger çek le ri gös e ren her nes ne ca ný ný sý ký yor muþ. Da ki ka lar ca an la ý. Hayaýn ne den zor ol du ðu nu sa yýk la dýk ça, as lýn da bü ün hi kâ ye si nin yan lýþ an la ma lar dan i ba re ol du ðu nu fark e dip sus um. He nüz li se öð ren ci si o lan ve sýr ýn da dað la rý a þý dý ðý i çin, diz le ri nin ü ze ri ne çök ü ðü nü sa nan bi riy di. Ya nýl gý sý, hi per me rop o lan göz le riy di. Sýr ýn da ki mi nik aþ la rý, dað ka dar bü yük gö rü yor du. Her þe yi o ka dar a bar mýþ ý ki, ne yap ý ðý nýn far kýn da de ðil di. Genç lik iþ e de mek gel di i çim den; a ma ya þý ný ba þý ný al mýþ ki þi le rin de ay ný kay gý lar la kan lý bý çak lý ol du ðu nu gö rün ce, sus um. Bü yü dük çe der le rin ar ý ðý ný ve ha ya ýn a ðýr laþ ý ðý ný dü þü nen ler, ya ný lý yor. Ar ýk kü çük ço cuk lar da ýp ký bi zim gi bi a vaz la rý çýk ý ðý ka dar ba ðý rý yor lar. Yük sek ses le ko nu þu yor lar, an ne le ri duy ma dý ðý za man çýð lýk a ý yor lar. Ýs e dik le ri ol ma yýn ca si nir den de li ye dö nü yor lar. Ben ce ço cuk la rý mý zýn da der le ri çok. Kar þý sýn da o nun se si ni bas ýr mak i çin ba ðý ran ko ca ko ca in san la rý gö ren ço cuk la rýn der len me me le ri müm kün de ðil. Sa nýr dým ki bü yü yün ce der le ni yo ruz. Oy sa kü çük ço cuk la rýn da hi hâl le ri ni ba ðý ra rak an la ma la rý ben de de ði þik dü þün ce ler o luþ ma sý na se bep ol du. Kü çük bir ço cuk ne den her is e ði ni ba ðý ra rak hal le mek is er ki?... Da ha sý, ba ðýr dý ðý ný gör dü ðü ço cu ðu na, da ha yük sek ses le ba ðý ran an ne ba ba bu an lam sýz hâ liy le ne yi bas ýr dý ðý ný sa nýr? Ken di ni mi, ço cu ðu nu mu ya da her i ki si nin a yak lar al ýn da ki ben li ði ni mi? Haya â dil dav ran ma dý di ye ha bi re söy le ni yor o la bi li riz. Ken di miz ce hak lý da o la bi li riz. A ma ya þar ken, ya þan ý la rý mýz ve gör dük le ri miz de biz ne ka dar â di liz? Tar ý þý lýr Þan sým ol sa di ye baþ la yan cüm le ler, as lýn da can çe ki þen bir ru hun son i nil i le ri Mi ni büs e yol cu luk ya par ken, gü neþ le bu lu la rýn yer de ði þi mi ne e bes süm le ba kar ken, o kor kunç se si du yu yo rum: Þu ha le bak yað mur ya ða cak. Ýð renç Ben de þans ol sa di ye de vam e den i fa de le ri kul la nan ki þi, en faz la on se kiz ya þýn da. Ve ba ký þýn da ki a ya rý boz mak la a ran ma lý en son sa bý ka sýn da. Her þey den, her kes en þi kâ ye e de rek ya þan maz di yor lar. Öy ley se þi kâ ye le riy le ya þa dýk la rý ný sa nan la rýn yap ýk la rý ne? Bil di ðim, bu gi diþ le, or a la ma ö mür sü re si da ha da dü þe cek. Ö lü mün ya þý bel li miy di? der se niz, ruh ö lüm le rin den bah se di yo rum: Sa de ce ne fes a lýp i ler le mek, hiç bir ay rýn ý yý gör me mek ve fark e de me mek Ge çen yýl bü yük bir coþ kuy la ya pý lan Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni nin i kin ci si dü zen le ni yor. GENÇLÝK ÞÖLENÝ BAÞLIYOR Ri sâ le -i Nur Ens i ü sü nün or ga ni ze e i ði þö len kap sa mýn da ger çek leþ i ri le cek genç - lik kon gre si ve bir bi rin den gü zel ya rýþ ma lar, genç le re ken di ni keþ fe me fýr sa ý su na cak. Yarýþmalar I I. RÝSÂLE-Ý Nur Genç lik Þö le ni nin a na spon so ru bu yýl da Genç Yak la þým der gi si. Genç ler de var o lan po an si ye li or a ya çý kar mak i çin dü zen le nen ya rýþ ma ka e go ri le ri þöy le: Ri sâ le-i Nur Bil gi ya rýþ ma sý (li se ve ü ni ver si e dü ze yin de), ký sa film, fo oð raf, ka ri ka ür ve i ya ro se nar yo su ya rýþ ma sý yaþ a ra lý ðýn da ki genç le rin ka ý la ca ðý li se dü ze yi Ri sâ le-i Nur bil gi ya rýþ ma sý Ý man ve Kü für Mu va ze ne le ri ki a býn dan o la cak. Bu na gö re 3 Ni san a ka dar il ler bi rin ci le ri ni es bi e de cek, de re ce ye gi ren ler le ya pý la cak Tür ki ye fi na li i se 23 Ni san da An ka ra da o la cak. De re ce ye gi ren le re No e bo ok, Ne bo ok ve I pod Na no he di ye e di le cek. Ü ni ver si e dü ze yin de ki bil gi ya rýþ ma sý na ka ý la cak genç ler de Mek u ba ki a býn dan so rum lu lar. Ýl ler de de re ce ye gi ren ler, yi ne 23 Ni san da An ka ra da dü zen le ne cek fi nal de ya rý þa cak lar yaþ a ra lý ðýn da ki büün genç le rin ka ý la bi le ce ði bil gi ya rýþ ma sýn da ki ö dül ler i se þöy le: 1. No e bo ok TL, 2. Ne bo ok TL, 3. I Pod Na no TL. Çe þi li ö dül le rin ve ri le ce ði ký sa film, fo oð raf, ka ri ka ür ve i ya ro se nar yo su ka e go ri le rin de ya rýþ ma la ra ka ýl mak i çin son a rih 5 Mar Ya rýþ ma lar la il gi li de ay lý bil gi yi ve þar na me yi sa le i nur genc lik so le ni.com ad re sin den öð re ne bi lir si niz. Genç lik þö le ni bu yýl Kon ya da BU yýl Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni Kon ya da o la cak. 15 Ma yýs a dü zen le ne cek þö len, Þeb-i A rus ö ren le ri nin ya pýl dý ðý Mev lâ nâ Kül ür Mer ke zi nde ger çek leþ i ri le cek. Þö len de çe þi li sürp riz le rin ya ný sý ra, kon gre den çý ka rý lan dek la ras yon lar ve ya rýþ ma la rýn ö dül ö re ni de yer a la cak. Büün genç o ku yu cu la rý mý zý Genç lik Þö len i kap sa mýn da ki faaliye le re ka ýl ma ya dâ ve e di yo ruz. Kur ân-ý Kerim (meal) bilgi yarýþmasýnýn üçüncüsü 8 Mayýs a yapýlacak KUR ÂN'I ANLAMA PLATFORMU BAÞKANI HALÝT MOLLAOÐLU, 23 ÝLDE EÞ ZAMANLI OLARAK YAPILACAK YARIÞMANIN, ÖNÜMÜZDEKÝ YILLARDA BÜTÜN ÝLLERE YAYILMASINI HEDEFLEDÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. Kur ân-ý Ke ri mi an la ya rak o ku mak, bu doð ru o ku ma bi çi mi ni yay gýn laþ ýr mak ve ya ra ý cý nýn öð re i le ri ni er dem li bir ya þam bi çi mi ne dö nüþ ür mek a ma cýy la yo la çý ký la rak o luþ u ru lan Ku r ân ý An la ma Pla for mu, Kur ân-ý Ke rim (Me al) Bil gi Ya rýþ ma sý nýn ü çün cü sü nü 8 Ma yýs a ya pý la cak. Sü ley ma ni ye de dü zen le nen ba sýn op lan ý sý i le ya rýþ ma hak kýn da bil gi ve ren Kur ân ý An la ma Pla for mu Baþ ka ný Ha li Mol la oð lu, sý na výn ö nü müz de ki yýl lar da büün il le re ya yýl ma sý ný he def le dik le ri ni söy le di. 8 Ma yýs a ri hin de A lan ya, An ka ra, An al ya, Ba man, Bo lu, Bur sa, De niz li, E la zýð, Er zu rum, Es ki þe hir, Ýs an bul, Ýz mir, Ko ca e li, Kon ya, Kü ah ya, Ma la ya, Mid ya, Nev þe hir, Sa kar ya, Sam sun, To ka, Trab zon ve Van da eþ za man lý ger çek leþ i ri le cek ya rýþ ma ya ka ý lým ra ni an la map la for mu.com in er ne si e sin den on li ne ger çek leþ i ri le bi le cek. Ka yý - lar 17 Ni san 2011 a ri hi ne ka dar de vam e de cek. Sý nav so ru la rý nýn, Di ya ne Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn Kur ân Me a li dik ka e a lý na rak ha zýr lan dý ðý ak a ran Mol la oð lu ya rýþ ma þar la rý ný þöy le sý ra la dý: Ya rýþ ma ya ka ý la bil mek i çin 15 yaþ ve ü ze ri her kes i çin, hiç bir öð re nim du ru mu ve cin si ye sý nýr la ma sý söz ko nu su de ðil dir. 4 yan lý þýn 1 doð ru ce va bý ip al e i ði sý nav da boþ luk dol dur ma ve se çe nek ler a ra sýn dan er cih yön e mi nin ge çer li ol du ðu es sis e mi uy gu la ný yor. Bi len ler i çin ce vap la rý son de re ce ko lay o lan so ru la rý doð ru ce vap la ya bil mek i çin Kur ân ý Ke rim Me a li ni o ku muþ ve an la mýþ ol mak ge re ki yor. Sý nav so nuç la rý nýn in er ne ü ze rin den a çýk la na ca ðý be lir en Mol la oð lu, Þe hir ler de ki pla form ü ye si STK ka rýn be lir le ye ce ði ve i lan e de ce ði yer ve za man da ya pý la cak ö dül ö ren le rin de de re ce ler a çýk la na cak ve ö dül ler spon sor lar a ra fýn dan ve ri le cek ir. þek lin de ko nuþ u. Genç lik Kon gre si Kurlar Vadisi Elvan-ý Seb a da YARIÞMALARIN ya ný sý ra, bir de ge le ce ðin ya zar la rý ný ve i lim a dam la rý ný ye iþ ir mek i çin I I. Ri sâ le-i Nur Genç lik Kon gre si dü zen le ni yor. Bu yýl ki kon gre nin a na e ma sý Ý i had-ý Ýs lâm. Kon gre de do kuz a de ma sa ça lýþ ma sý ya pý la cak. I I. Ri sâ le-i Nur Genç lik Kon gre si ma sa baþ lýk la rý þun lar: I. Ma sa: Ý man I I. Ma sa: E ði im I I I. Ma sa: Hür ri ye ve A da le IV. Ma sa: Si ya se V. Ma sa: Ýk i sa VI. Ma sa: Top lum sal ku rum lar VI I. Ma sa: Mil li ye çi lik VI I I. Ma sa: Kül ür-sa na-dil IX. Ma sa: Ý le i þim Ba yan ve er kek ka ý lým cý lar, be lir i len ma sa lar dan is e dik le ri ni se çe bi le cek ler Ni san a rih le rin de An ka ra (er kek ler ma sa sý) ve Ýs an bul da (ha ným lar ma sa sý) dü zen le ne cek kon gre de, genç le rin; Ri sâ le-i Nur pers pek i fiy le ko nu yu in ce le me le ri, ö nün de ki en gel le ri ve muh e mel çö züm le ri ar ýþ ma la rý ve gün cel kon jonk ür de çö züm yo lu na u laþ ma la rý he def le ni yor. Ma sa ça lýþ ma la rý na ka ýl mak i çin ne ler ya pý la cak: Ýlk ön ce sa le i nur genc lik kon gre si.com ad re sin den u la þa bi le ce ði niz baþ vu ru for mu dol du ru la cak. Er kek ka ý lým cý lar for mu ib ra sa le i nu rens i u su.org ad re si ne; ha ným lar sa ha nim lar ma sa sa le i nu rens i u su.org ad re si ne u laþ ýr dýk an son ra, ka ýl mak is e dik le ri ma sa ya yön len di ri le cek ler. Ma sa ça lýþ ma la rý na son baþ vu ru a ri hi 1 Þu ba 2011, eb lið le rin gön de ri le ce ði son a rih i se 3 Ni san TRT A rap ça El Tür ki ye ka na lýn da yep ye ni bir prog ram da ha baþ lý yor: El van-ý Seb a. Haf a i çi her gün can lý o la rak ya yýn la na cak prog ram, sa a 18:30 da baþ la ya cak. Ak ü el -ma ga zin ar zýn da gün dem de ki ko nu la rýn iþ len di ði ve ko nuk la rýn a lýn dý ðý prog ram, Tür ki ye i le A rap dün ya sý a ra sýn da var o lan or ak a ri hi ve kül ü rel mi ra sý can lan dýr ma yý a maç lý yor. Ya pým cý lý ðý ný Ye di renk Ý le i þim Gru bu nun üs len di ði prog ra mýn yö ne men kol u ðun da Re sul Us lu o ur mak a. Ni zar Hir ba wi nin su nu cu lu ðu nu, Ü mi Pa sin in ya pým ko or di na ör lü ðü nü ya pa ca ðý El va-ý Seb a nýn da nýþ man lý ðý na i se Dýþ Po li i ka ya za rý Mus a fa Öz can im za a ý yor. El van-ý Seb a haf a i çi her ak þam gün de me i liþ kin ko nu ve ko nuk lar la böl ge mi zi mer cek al ý na a lý yor, seç i ði ko nu lar la kar þý lýk lý i ca ri, sos yal, ak ü el ve kül ü rel iþ bir lik le ri nin güç len di ril me si ni a maç lý yor. Bu gü n ilk bö lü mü ya yý na gi re cek o lan El van-ý Seb a nýn gün de min de Ma vi Mar ma ra Bas ký ný ve bu o la ya e ði len Kur lar Va di si Fi lis in fil mi bu lun mak a. Süd yo ko nuk la rý i se Kur lar Va di si Fi lis in e ki bi. (Külür Sana Servisi) Si lu e ler Þeh ri Ýs an bul FO TOÐ RAF sa na ýn da 50. yý lý ný ku la yan A. Ha lim Ku lak sýz ýn son 10 yýl dýr ü ze rin de ça lýþ ý ðý Si lu e ler Þeh ri Ýs an bul ser gi si a çýl dý. Tak sim Cum hu ri ye Ser gi Sa lo nu nda iz le ni me su nu lan ser gi de, Ýs an bul un fark lý a çý la rýn dan ö zel bir ek nik kul la ný la rak çe kil miþ pa no ra mik 65 fo oð raf yer a lý yor. Her bi ri 3 me re bü yük lü ðün de o lan fo oð raf lar, 4 Þu ba a ka dar gö rü le bi le cek. Ýs an bul / a a Kü üp ha ne yi öð ren ci ler aç ý OS MA NÝ YE Be le di ye si a ra fýn dan il köð re im o ku lu öð ren ci le ri ne yö ne lik ku ru lan Mu lu Ço cuk Kü üp ha ne si nin a çý lý þý ný öð ren ci ler yap ý. Ah me Þe kip Er soy Kül ür Mer ke zi nin he men ya ný na a çý lan kü üp ha ne de Mil lî E ði im Ba kan lý ðý av si ye li ki ap lar bu lu nu yor. A çý lýþ a ko nu þan Os ma ni ye Be le di ye Baþ kan Ka dir Ka ra, E ði i me ka ký sað la mak i çin bu kü üp ha ne yi kur duk. Bu kü üp ha ne haf a nýn 6 gü nü haf a son la rý da da hil ol mak ü ze re a çýk o la cak ýr. Ço cuk la rý mýz bu kü üp ha ne ye üc re siz ü ye o la rak her ür lü im kân la rýn dan ya rar la na cak ýr. Kü üp ha ne de ki ki ap sa yý sý nýn ar ma sý i çin her kes en ki ap ba ðý þý bek li yo rum di ye ko nuþ u. Os ma ni ye / ci han Odunpazarý Belediyesi nden 24. külür yayýný ES KÝ ÞE HÝR a ri hi ne ý þýk u an kül ü rel ça lýþ ma la rýy la, ken in a ri hi kim li ði ni ye ni den ka zan ma sý na bü yük ka ký sað la yan O dun pa za rý Be le di ye Baþ ka ný Bur han Sa kal lý, yi ne ö nem li bir kül ür hiz me i ne da ha im za a ý yor. O dun pa za rý Be le di ye si nin des ek le riy le Doç. Dr. Cez mi Ka ra su a ra fýn dan ha zýr la nan Os man ga zi Ýlk ler ve Ka ra ca hi sar i sim li ki ap dün O dun pa za rý Be le di ye si Yu nus Em re Kül ür ve Sa na Mer ke zi nde a ný ýl dý. O dun pa za rý Be le di ye Baþ ka ný Bur han Sa kal lý ve Doç Dr. Cez mi Ka ra su nun a ný ý ðý Os man ga zi Ýlk ler ve Ka ra ca hi sar i sim li ça lýþ ma Os man lý Dev le i nin ilk Baþ ken i o lan Ka ra ca hi sar ve bu ra da ger çek le þen ilk le re dik ka çe ki yor. SOL DAN SA ÐA 1. Meh me Tan rý se ver'in yö ne i ði Be di üz za man fil mi. - Söz leþ - me. 2. Re sul-ü Kib ri ya E fen di miz'in (asm) a yin e i ði son ko mu an. 3. Bir o - la yýn söz lü ve ya ya zý lý o la rak an la ýl ma sý. 4. Buy ruk, ko mu. - Es ki i da rî ak si ma a bu cak. 5. Ne ga if kur gu sun da eþ le me yi sað la mak ya da çe kim le rin ger çek u zun - lu ðu nu ko ru mak a ma cýy la, gö rün ü ya da ses ku þa ðý nýn ek sik bö lüm le ri nin ye ri ne ek le nen ký la vuz. - Baþ kal dý rý cý. - Ýnançsýz kiþi. 6. Ýþ, mal vb.ni bir çok is ek li a ra sýn - dan en uy gun þar lar la ka bul e de ne ver - me, ek sil me ve ya ar ýr ma. - Ci ri so pa sý - ný yer den al mak i çin kul la ný lan u cu hal ka lý de ð nek m² de ðe rin de yü zey öl çü bi ri mi. 7. Fars ça da ek mek. - Se len yu mun sim ge si. - Bi lin me yen es ki a rih. 8. Eþ lik e me, ya nýn da bu lun ma. 9. De mi rin sim - ge si.- Fahr-ý Kâ i na E fen di miz'in (asm) muh e re me va li de le ri. - Kur'ân al fa be sin - de bir harf. 10. Bir be sin mad de si. - Kim - se, in san, ip. - Ki mi yö re le ri miz de am ca - nýn söy le ni þi. BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ker be lâ' da þe hi dü þen "Cen ne rey han la - rýn dan" kü çük o la ný. - Kul lan dý ðý mýz al fa be de ye din ci har fin o ku nu þu. 2. Bir kuv ve e yük sel il miþ bir sa yý nýn ü ze ri ne ya zý lan ve ka çýn cý kuv ve e yük sel il di ði ni gös e ren sa yý. - Ýþ gör me de be ce ri, us a lýk. 3. Rah ma na ya ký þýr arz da o lan. 4. De niz kuv ve le rin de en yük sek rü be. - Ku zey Af ri - ka'da bir dev le. 5. Bir i þin, bir du ru mun so na er di ði za man ve ya yer, ka - dar, de ðin. - Ye ni çe ri kü ük def e ri. 6. Kas a mo nu'nun bir il çe si. - Mi lâ dî yýl da o nun cu ay. 7. Ya rý sý de ðer li aþ lar la süs lü bir ür aç. - Yav ru sa hi bi, di þi. 8. Ir makan küçük akarsu. - Sýh hî e si sa a su bo ru su nu üç yön lü kul la na bil me du ru mu na ge i ren par ça. 9. Çok ol ma yan. - E ge yi ði di. 10. Af ri ka'da bir dev le. - Ye mek ye dir me. 11. Ki mi yö re le ri miz de i yi ke li me si nin söy le - ni þi. - Ýs pan ya'da e rör ör gü ü. - Mi - yom da ses siz ler. 12. Dev le Demir Yol la rý'nýn ký sa sý. - Doðuda bir komþu devlein halký BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI C E V E L A N K M A Þ A Ý H A T A L E K A B Ý R H Ý S A R E K A D A N A A L Ý M A A A H A L Ý S N E N Ý F P A R M A K E Ü Þ E N E N A A A M A H N E T A M E R M A Ý D E A H A L E M Y A P R A K L Ý R E T A A N Ý Ý H Ý Ý R A R A O S Z S A Ý M

11 PAZAR OLA 11 PAZARIN PAZARI SELÝM KARBEYAZ Hem de iki kere ÜNÝVERSÝTENÝN birinde biirme ezi için porno film çevirmiþler! 1. Biz de üniversieyi biireceðimiz zaman biirme ezi hazýrladýk.. Haa ailemize, arkadaþlarýmýza hava olsun diye ezimizi anlaýk.. Þimdi bu ezi hazýrlayanlar uanmadan sýkýlmadan bundan bahsedebilecekler mi? Neden dünyada sayýlý üniversieler arasýnda yokuz? sorusu cevabýný bu olayla neleþiriyor 3. Yýllar önce Tükürürüm böyle sanaýn içine lâ fý çok ar ý þýl mýþ ý ya Ben böy le bir bi ir me e zi ne ü kü rü - rüm Ha a. Ý ki ke re ü kü rü rüm Hayýrlý olsun... Ne güldüm, ne güldüm Colin Kâzým ý Galaasaray ransfer emiþ.. Þaye Fenerbahçe deki gibi yaþarsa, Cimbom un arýk sýrý yere gelmez! Yoksa sýrý yerden kalkmaz mý demeliydim?! Yeni iki il! Sevinsek mi, üzülsek mi anlayamadýk.. Ýki yeni ilimiz daha oluyormuþ Bu sefer durum farklý.. Terör olaylarýnýn çok olduðu iki yer il olacakmýþ.. Ýl olmak iseyip, haa hak edip olamayanlara köü bir yol mu göseriliyor? Sakýn ha. NÜKTE VELÂYETÝN GÖRDÜÐÜ FATÝH Sulan Mehmed, çocukluðunda biraz yaramazlýk yapýnca, babasý olan 2. Mura Han: Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz diye çýkýþýr. Orada bulunan ve velâye sýrrýyla kalp gözü açýk olan Akþemseddin Hazreleri, hafifçe gülümseyerek þöyle der: Peder ne der, kader ne der. PAZARLIK ÞÝRÝN ÞEMDÝNOÐLU ma il.com Darbeye yüreði yememiþ! Hem bu millein askeri olacaksýn. Hem onlarýn evlâlarýný askere alýp komuanlýk yapacaksýn. Sonra da iseklerini elde emek için bazý planlar yapacaksýn. Bu konularla ilgili ilginç açýklamalar basýna yansýyor. Eski Assubay Mesu Göðebakan þu açýklamalarda bulunmuþ: 1. Ordu da görev yapan herkesin plandan haberi vardý dediken sonra: Eðer Çein Doðan 2003 yýlýnda kalp krizi geçirmeseydi, darbe giriþimi fiilî olarak gerçekleþmiþ olacaký. (Zaman, ) Yani Çein Doðan darbeye hazýrlanmýþ. Ama Cenâb-ý Hak bu millee acýmýþ; Çein Doðan ýn yüreði yememiþ!.. Albay Cemal Temizöz ü görenler korkmuþ Faili meçhul cinayeler sanýðý Albay Cemal Temizöz ü mahkemede görenler bakýþlarýndan korkmuþ. Korkuðunu da belli emiþ. Niye korkmuþ acaba? Bu anýklarý anlamak için o zaman onlarýn bölgede Allah gösermesin yaþadýklarýný yaþamak gerek. Ne kadar hazin deðil mi? Bir anýk, mahkemede, devlein savcýsýnýn, hakiminin ve polisinin olduðu bir oramda korkuyorsa; yaþananlarýn dehþeini siz düþünün!.. Hýzlý milleiz 2011 yý lýn da mo or lu a þý sa yý sý ar mýþ. Tam 15 mil yon. Top lu a þý ma i se zor bir dö ne meç e. Bu ka dar a ra cýn gü zel yön le ri ya nýn da men fî yönleri de var dýr: Eg zoz ga zýn dan o lu þan ha va kir li li ði, dý - Baþbakan geçen gün Siir e Keser ailesini ziyaree gii. Eþi ve yanýndakilerle ayakkabýlarýný çýkardý. Ýçeri girdi, bir dizini kýrdý, çökü ourdu. Eþi ve beraberindekiler de iki dizini kýrdý, çökü ourdu. Bu resmi görünce, Genelkurmay eski Baþkaný Ýlker Baþbuð un iki yýl önce þa ba ðým lý ya ký ýn o luþ ur du ðu dýþ a çýk prob le mi, her ye rin a raçla dol du ðu dü zen - siz bir çev re ve daha pekçok þey... Bir de bi linç siz a raç kul lan ma yý ek ler se - niz, me se le ler zor i zah e di lir. Hýz lý mil le iz, a ma bu ka dar hýz lý lýk, i yi de ðil. Yok sa hýz lý ya þa dý; genç öl - dü der ler! Galoþlu-maloþlu ouruþ bizim Mardin de bir aileyi ziyaree giderken posallarýný çýkarma gereði duymadan galoþ giymesi aklýma geldi. Demek seçilmiþlerle aanmýþlarýn, halkýn evini ziyaree bile ouruþ ve ayakkabý anlayýþlarý birbirinden bir hayli farklý imiþ. Yumruðun izi Münfesih ANAP ýn eski genel baþkanlarýndan Mesu Yýlmaz, bir zamanlar bu ülkenin baþbakaný idi. Bir Macarisan'da birilerinden yumruk yedi. Burnu kýrýldý. Yapanlar hakkýnda pek bilgi verilmedi. Ama yumruðun izi uzun sürdü: Refah-ANAP hüküme kurma çalýþmalarýnda 28 Þuba ýn büün süreçlerinde 27 Nisan senaryosunda Ve 12 Eylül 2010 referandumunda devam ei. Vay be: Ne kadar izli yumrukmuþ(!) BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...Hayreddin EKMEN D E Ð Ý Þ T Ý R Ý Ýlk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak - a bir harf de ðiþ i re rek mâ nâ lý ke li - me ler ya zýn ve son ke li me ye u la þýn. R ZAHÝR 3Harfli: KAB, RAY, ÝÞA, VAN, ÞUT, ÖTE. 4Harfli: YENÝ, SÝLO, AYIK, EÞÝT, KONÝ, KÖÞE, ÜZÜM, NEON, ÇABA, LALE, MEAL, KEVN, ARZU, TEBA, PUHU, EYER. 5Harfli: TABAN, YUMAK, KADRO, ÇEKÝM, KABUL, EKSEN, SUBAY, PATÝK, REKAT, TRÝKO, ÜMERA, ÝMKAN, SEBÝL, AVANS, EMÝRE, AYRAN, ULUFE, ÝMECE, AMPUL, MUÞTU. BEDÝH KUTU BULMACA Þ H CEVAPLAR: ÇENGEL BULMACA: Soldan Saða: 1- Ma- ka 2- Karargah 3- Nikaragua 4- Kivi- Ýr- Sr 5- Fani- Ýdaa 6- Bayi- Sfenks 7- Tesi- Mç- Emin 8- Muasýl- Klima 9- Er- Aila- Lor 10- Ay- Malkara- Ne 11- Av- Na- Fayon 12- Kasap- Kuasar 13- Dilek- Azak- Ki 14- H A E T S E D Ý A Þ R V Harf ku u la rý ný verdiðimiz ipucuyla boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me ler bu la cak sý nýz. KELÝME YERLEÞTÝRME Y E N Ý KELÝME HAZÝNESÝ K B S O B K I Þ R A K N U D O A K A Y A K A Ý Z T L Ð B Ö L N P A P Ý H Ý O U E M A F D Ý S Ç S Ý S K L Ü I A T U P O T R A K L R N V O Ü Y M P Ü A Ý T A E Ç T Þ A N I Z H I D L Ý M L Ü Ð E K G N A D Z H E A M M T T A M Ý M D R H P E U A A R V E I E E E K K R P U E K R E R B A Ý N E H N Ý S M A H B O R A N Üs ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la r yan dan, üs en, çap raz ve ya er sin den olup ke si þen harf ler de o la bi lir. KELÝMELER: KIÞ, SOÐUK, KAR, ÜÞÜMEK, YAÐMUR, SÝS, ÇÝÐ, KIRAÐI, BUZ, FIRTINA, RÜZGAR, SEL, ODUN, KÖMÜR, SOBA, TÝPÝ, ZEMHERÝ, HAMSÝN, ERBAÝN, LAPALAPA, BORAN, KARDANADAM, KAYAK, KARTOPU, PATEN, PALTO, ATKI, BOT, ÇÝZME, ELDÝVEN. Panik- Meab- Say 15- Ýki- Nahiye 16- Nisa- Nema 17- Liva- Mali 18- Cinaye- As 19- Salaa- Ra. Yukarýdan aþaðýya: 1- Me- Ok 2- Manifaura- Ada 3- Rivaye- Yasin 4- Makinis- Vali 5- Ara- Taam- Pekin 6- Gri- Sisan- Kilis 7- Maarif- Ilak- Misina 8- Hg- Demlik- UAE- Aval 9- Usanç- T A B A N Lafazan- Aya 10- acarak- Karasaban- E 11- Sel- Ayak- Hema 12- Mil- Tr- Sima 13- Kimono- Kayalar 14- Narenciye- Ýsa. KUTU BULMACA: Soldan: HADÝSE, AÞÝRET. Yukarýdan: HAÞHAÞ, SERVET. DEÐÝÞTÝR: ZAHÝR, KAHÝR, KADÝR, NADÝR, NEDÝR, BEDÝR, BEDÝH. ÇENGEL BULMACA Kumaþ dükkaný Askerî üs Ora A- merika'da bir devle B'deki meyve Ölümlü, geçici Gazee saýcýsý Bir su kabý Kuzu sesi Biiþik Nefer Kamer Eski bir silah E saan Temenni Telaþ, korku B Tuzak Erafý su ile çevrili kara Su, âb Tren sürücüsü Haber Kur'ân'da bir sûre Mesafe, boþluk Ýridyum (sembolü) Bir sûre Sancak Kal Yemeðin yanýnda yenen karýþýk çið sebze Eðiim Siyah, beyaz karýþýmý Zayi emek Ýran'da bir bölge Mýsýr'da arihî heykel Yiyecek Miço'nun sessizleri Serbes býrakma Tekirdað' da ilçe Vilaye idarecisi Sodyum (sembolü) Çin'in baþkeni Ýncil indirilen peygamber Baý Hun imparaoru Yýldýza benzer ýþýklý gök cismi Kuzeyimizde bir iç deniz Ola iðnesi Dönülecek yer, melce Bir ilimiz Düzlük Cýva'nýn sembolü Sronsiyum'un sembolü Çay kabý Bir sayý Bucak Salak, ahmak Býkkýnlýk A arabasý Birleþik A- rap Emirlikleri(Ýng.) Isýma ve serinleme cihazý Konuþkan Faiz, riba Elin içi Bir geyik ürü Güvenilir Çif sürme alei Afrika'da bir devle Bir gýda A Bir ür peynir Bir uzvumuz Taþkýn su Bir uzaklýk ölçüsü Hangi þey Türkiye'- nin plaka sembolü Bir kürk hayvaný Radyum (sembolü) A'daki Bediüzzaman alebesi (Mehmed...?) Bir baðlama edaý Yüz, çehre Çalýþma, çaba Denk, benzer Bir Japon kýyafei Turunçgil

12 12 Ý LAN yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.r Fax: 0 (212) ELEMAN ÝZMÝR'in TÝRE ilçesinde Mesul Müdürlük yapacak, çalýþacak Opisyen aranýyor. (0 505) Gözde Opik- Musafa Kuru n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz esisaý, proje ve akibinde deneyimli, auocad bilgisi yeerli, sürücü ehliyei olan, Tekniker alýnacakýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) (0532) n GENÇ, DÝNAMÝK ve ercihen ÝsanbulFaih'e ouran Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýleiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon rafiðini yürüebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu eseüre riaye eden Bir Bayan Elemana ihiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýriba Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðiim ve Rehabiliasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðremeni alýnacakýr. Ýriba Tel: 0(456) (0536) KÝRALIK DAÝRE n 75 m2, 1+1, 4 kalý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozi, kira 350 TL n 3+1, kombili, masrafsýz, ora ka, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 kalý, 2.ka, ka kaloriferli, krediye uygun 700 TL n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahme Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýriba: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 kalý, 3.ka, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) n 80 m 2 2+1, boyalýparkeli dýþ cephe manolamalý 6.ka güneydoðu cephe Baþakþehir 1.Eap n 150 m 2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, akaslý 500 TL. (0543) n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 kalý, 3.ka, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozi SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demeevlerde saýlýk daire Deme merosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m 2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Saýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m 2 B+3 ka (0533) n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarken'e saýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) SATILIK ARSA n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýka m 2 Tarla TL Þaban Yüceürk Yüceepe Zemin Marke gmail.com n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda arla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) VASITA n 2006 GAZELLE sobol çok emiz km de vade ve akas olur, gaz2752 model, km de, moor hacmi cm 3, moor gücü arasý, beyaz renk, manuel vies, dizel yaký, akaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, moor hacmi cm 3, moor gücü arasý, yaký benzin + LPG oomaik vies, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) ÇEÞÝTLÝ n CÝÐER ve KEBAP salonu devren saýlýkýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garanili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n ÝSKÂNLI KAT mülkiyeli saýlýk iþyeri 150 m 2, akaslý, TL. (0543) ZA YÝ Elazýð Fýra Üniversiesi'nden aldýðým Öðrenci Kimliðimi kaybeim. Hükümsüzdür. Abdunnur Yalçýn T. C. ÞÝÞ LÝ 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/183 E sas. DA VA LI LAR: 1- NE ÞET (MEH MET NU RÝ OÐ LU) Da va cý lar, CA FER TAN, SÜ LEY MAN TAN i le Da va lý, MA LÝ YE HA ZÝ NE SÝ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek e o lan Ta pu Ýp a li Ve Tes cil da va sý ne de niy le; Da va ko nu su Þiþ li, 1. Böl ge, Kap an pa þa Ma hal le si mev kiin de bu lu nan 246 DY-IV-a paf a, a da, 6 par - sel sa yý lý a þýn maz la il gi li o la rak mah ke me miz de Ta pu Ýp a li ve es cil da va sý a çýl mýþ ýr. Söz ko nu su a þýn maz la il gi si o lan ki þi le rin mah ke me - mi ze baþ vur ma sý hu su su TMK nýn 713/4 mad de si u ya rýn - ca i la nen eb lið o lu nur. B: T. C. KAR TAL 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ GE REK ÇE LÝ KA RAR E SAS NO : 2010/474 KA RAR NO : 2010/ Da va nýn KA BU LÜ NE; Ga zi an ep i li, Ni zip il çe si, Gü - nal ý Kö yü cn: 55 hn: 131 bsn: 33'e nü fu sa ka yý lý da va cý - lar Pe lin De mir i le Mu ra De mi r'in müþ e rek ço cuk la rý o - lan Üs kü dar 2004 do ðum lu TC no lu Mer De mi r'in Mer o lan a dý nýn Mer Yan ký o la rak nü fus kü ü - ðün de DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: 1359 T. C. A DA NA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/683 KA RAR NO : 2010/692 HÜ KÜM : Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da va nýn KA BU LÜ NE, A da na Ý li, Sey han Ýl çe si, Ak ka pý Ma hal le si, Cil No: 1, Ha ne No: 202, T.C. No: de ka yý lý Ýb ra him ve Ha ya dan ol ma 28/04/1984 A da na Do ðum lu Al per Pi rin çoð lu nun nü fus ka yý la rýn da ki Pi rin çoð lu o lan so yis mi nin ÝP TA LÝ Ý LE SO YÝS MÝ NÝN AL TUN KOL O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: 1222 T. C. KÜ ÇÜK ÇEK ME CE / ÝS TAN BUL 2. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2010/5764 TLMT. Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve de ðer le ri ya zý lý va sý a sa ý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar ýr ma nýn 25/01/2011 gü nü sa a 'de Mer kez Mah. Re þi pa þa Cad. No. 12 Gür büz O o par ký Av cý lar Ýs an bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy me le ri nin % 60 ý na is - ek li bu lun ma dý ðý ak ir de 31/01/2011 Pa zar e si gü nü ay ný yer ve sa a e 2. ar ýr ma nýn ya - pý la rak sa ý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma - sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si nin þar ol du ðu; mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði ak dir de þar na me - nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 03/01/2011 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si (Ma hi ye i ve ö nem li ni e lik le ri) ,00 1 A de 34 JEK 65 PLA KA LI, 2006 MO DEL, VOLK SWA - GEN MAR KA, TRANS POR TER 2.5 TDÝ HPWIN TÝ - PÝ CAM LI MÝ NÝ BÜS TAR ZI YA RIM KOL TUK LU KAM YO NET, A NAH TA RI VAR, RUH SA TI YOK, MUH TE LÝF YER LE RÝ ÇÝ ZÝK, ÖN TAM PON KI RIK A - RAÇ. B: 1118 T. C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2009/1269 Esas. Davacý, TÜLAY KIZIL ile Davalý, YÜKSEL KIZIL arasýnda mahkememizde görülmeke olan Boþanma davasý nedeniyle; Ýlgili boþanma davasý ile mahkememizde arihinde saa de yapýlacak duruþma gününün yapýlan araþýrmalarla bulunamayan Yüksel Kýzýl a ilanen ebliðine karar verilmiþir. Yukarýda yazýlý davayla ilgili mahkememiz duruþma salonunda yapýlacak arihinde saa de yapýlacak duruþmaya davalý YÜKSEL KIZIL ýn gelmesi gerekiði ve de kendisini bir vekille emsil eirmesi varsa diyeceklerini ve belgelerini dosyaya ibraz emesi, ibraz emediði akdirde yokluðunda duruþmaya devam edilip karar verileceði hususu davalýya ilanen eblið olunur B: 817 T. C. A DA NA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/138 KA RAR NO : 2010/667 GE REK ÇE LÝ KA RAR HÜ KÜM : Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da va nýn KA - BU LÜ Ý LE, A da na Ý li, Ka ra i sa lý Ýl çe si, Top ka ra lý Kö yü, Cil No: 95, Ha ne No: 10 da nü fu sa ka yý lý Meh me ve Dur - du dan ol ma 01/01/1950 Do ðum lu T.C. Nu - ma ra lý CAB BAR DE MÝ REL i le ay ný yer nü fu su na ka yý lý Meh me ve Dur du dan ol ma 15/02/1955 Do ðum lu T.C. Nu ma ra lý DU RAN DE MÝ REL ÝN an ne si - nin A da na Ý li, Ka ra i sa lý Ýl çe si, Top ka ra lý Kö yü, Cil No: 95, Say fa No: 29, Kü ük Sý ra No: 8 de nü fu sa ka yý lý Ab dul fe - ah ve Zey nep ký zý 18/07/1915 Do ðum lu Ay þe BÝN GÜL OL - DU ÐU NUN TES PÝ TÝ NE, CAB BAR DE MÝ REL VE DU RAN DE - MÝ REL ÝN NÜ FUS KAY DIN DA KÝ A NA HA NE SÝN DE KÝ DUR - DU ÝS MÝ NÝN AY ÞE O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE. B: 1225 T. C. A DA NA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ GE REK ÇE LÝ KA RAR E SAS NO : 2010/817 KA RAR NO : 2010/706 HÜ KÜM : Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da va nýn KA BU LÜ NE, A da na Ý li, Sey han Ýl çe si, Ce mal - pa þa Ma hal le si Cil No: 7, Ha ne No: 238, T.C. No: da ka yý lý Feri ve Fik ri ye den ol ma 16/02/1930 Bor Do ðum lu Din cer YE ÐE NOÐ LU nun nü fus, ka yý la rýn da ki Din cer is mi nin ÝP TA LÝ Ý LE ÝS MÝ NÝN DÝN ÇER O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: 1221 T. C. ÜS KÜ DAR 1. AS LÝ YE HU KUK HA KÝM LÝ ÐÝN DEN Ý LAN E sas No: 2010/372 07/01/2011 Mah ke me miz ce ve ri len 17/12/2010 a rih ve 2010/372 e sas, 2010/312 K. sa yý lý ka rar la 28/11/1993 do ðum lu Mu - ham med Mus a fa Yýl maz ýn ön a dýn da ki Mu ham med a - dý nýn SA MÝ O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE ka rar ve ril di. Ý lan o lu nur. B: 1341 T. C. A DA NA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ GE REK ÇE LÝ KA RAR E SAS NO : 2010/760 KA RAR NO : 2010/700 HÜ KÜM : Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da va nýn KA BU LÜ NE, A da na Ý li, Sa rý çam Ýl çe si, Kar ga - ke keç Kö yü, Cil No: 116, Ha ne No: 16, T.C. No: de ka yý lý Ce mal ve Yýl dýz dan ol ma 11/04/1983 A da na Do ðum lu Tu na KÖ KENÐ in nü fus ka - yý la rýn da Kö kenð o lan so yis mi nin ÝP TA LÝ Ý LE SO YÝS MÝ - NÝN KÖ RENG O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: 1199 T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Arýrma ÝLANI 2010/4845 TAL. Bir borçan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, mikar ve kýymeleri yazýlý mallar saýþa çýkarýlmýþýr. Birinci arýrma saa 11:30-11:35 arasýnda EKAY OTOPARKI YENÝ MAH. HUDUDYOLU CAD. NO: PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymeinin % 60'ýna isekli bulunmadýðý akdirde günü ayný yer ve saaler arasýnda 2. arýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen kýymeinin % 40'ýný bulmasý ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn oplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ye paylaþýrma masraflarýný geçmesinin þar olduðu, mahcuzun saýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ai olacaðý ve saýþ þarnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði akdirde þarnamenin bir örneðinin iseyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze müracaa emeleri rica olunur Lira Ade Malýn cinsi (Önemli nielik ve özellikleri) , RMY 32 PLAKALI 2004 MODEL BEYAZ RENKLÝ KIA KAMYONET (KAPALI KASA) ANAHTAR MEVCUT RUHSATI YOK. ARKA STOP LAMBALARI KIRIK, ÖN SOL FAR KIRIK. KAPI ALTLARINDA HER ÝKÝ TARAFTA DA VURUK VE EZÝKLER MEVCUT, MUHTELÝF YERLERDE ÇÝZÝKLER MEV- CUT. B: 1019 T. C. BEYKOZ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Taþýnýrýn Açýk Arýrma ÝLANI Dosya No: 2010/3696 Tal. Bir borçan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, mikar ve deðerleri yazýlý mallar, saýþa çýkarýlmýþýr. Birinci Arýrmanýn günü 11:00-11:05 Saaleri arasýnda Tuðhan Oopark Rüzgarlýbahçe BP Arkasý No: 1 Beykoz / Ýsanbul adresinde yapýlacak ve o günün kýymeinin % 60 ýna isekli bulunmadýðý akdirde, günü ayný yer ve saae ikinci arýrma yapýlarak saýlacaðý, Þu Kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen kýymeinin % 40 ýný bulmasýnýn ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn oplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþýrma masraflarýný geçmesinin þar olduðu, mahcuzun saýþ bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin, resmi ihale damga vergisinin alýcýya ai olacaðý ve saýþ þarnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur Muhammen Kýymei : Tuarý-TL Adedi Cinsi-Mahiyei-Önemli nielikleri ,00 TL 1 34 FS 1848 plaka sayýlý, Renaul marka, 2008 Model Clio Symol ipinde H.oo B: 1111 T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Arýrma ÝLANI 2010/3874 TAL. Bir borçan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, mikar ve kýymeleri yazýlý mallar saýþa çýkarýlmýþýr. Birinci arýrma 27/01/2011 saa arasýnda BÜYÜKÇEKMECE MÝMARSÝNAN ESKÝ SÝLÝVRÝ CAD. NO: 1O TÝMUR OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymeinin % 60'ýna isekli bulunmadýðý akdirde 01/02/2011 günü ayný yer ve saaler arasýnda 2. arýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen kýymeinin % 40'ýný bulmasý ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn oplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþýrma masraflarýný geçmesinin þar olduðu, mahcuzun saýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ai olacaðý ve saýþ þarnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði akdirde þarnamenin bir örneðinin iseyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 03/01/2011 Lira Ade Malýn cinsi (Önemli nielik ve özellikleri) EV 6075 PLAKALI 2007 MOD. RENAULT MEGAN MARKA 1.5 DCÝ GRÝ RENKLÝ ANAHTARI VAR, RUHSATI OLMAYAN HUSUSÝ OTOMOBÝL. B: 1141 T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Arýrma ÝLANI 2010/407 TAL. Bir borçan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, mikar ve kýymeleri yazýlý mallar saýþa çýkarýlmýþýr. Birinci aýrma saa arasýnda SABÝHA GÖKÇEN HAVAALANI ÇÖZÜM OTOPARKI PENDÝK ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymeinin % 60'ýna isekli bulunmadýðý akdirde günü ayný yer ve saaler arasýnda 2. arýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen kýymeinin % 40'ýný bulmasý ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn oplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþýrma masraflarýný geçmesinin þar olduðu, mahcuzun saýþ bedeli üzerinden alýnacak; KDV alýcýya ai olacaðý ve saýþ þarnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði akdirde þarnamenin bir örneðinin iseyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze müracaa emeleri rica olunur Lira Ade Malýn cinsi (Önemli nielik ve özellikleri) , ZH 974 PLAKALI 2009 MODEL KIA CERATO DSL NB MODEL BEYAZ RENKLÝ(DÝESEL) VASITA. B: 830

13 Ý LAN 13 Dos ya No: 2010/4314 Tal. Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar ýr ma nýn 28/01/2011 gü nü sa a da Mas ko O o par ký - Ve le di Ka - ra baþ Mah. Ba la Tek ke Sok. No: 17 Fa ih / Ýs an bul ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy - me le ri nin % 60 ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de 02/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa a e 2. ar ýr ma nýn ya pý la rak sa ý la ca ðý; þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len de ðe - ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si nin þar ol du ðu; mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den sa ýþ gü nü ge çer li o ran da K.D.V. nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði; gi de - ri ve ril di ði ak dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al - mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ. A de di Cin si Ni e li ði ve Ö nem li Ö zel lik le ri ,00 1 T. C. FA TÝH 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LÂ NI DOS YA NO: 2010/4662 Tal. Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve kýy me le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý ka - rýl mýþ ýr. Bi rin ci ar ýr ma gü nü sa a: 09:30-09:35 de Fev zi Çak mak Mah. Ya vuz Sok. No: 10 Pen dik ya pý la cak ve o gü nün kýy me le ri nin % 60 ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak - dir de gü nü ay ný yer ve sa a e 2. Ar ýr ma ya pý la rak sa ý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar ýr - ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la - ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn op la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe - vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si nin þar ol du ðu, mah cu zun sa ýþ be - de li ü ze rin den K.D.V. nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le - bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði ak ir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði, sa ý þa iþ i rak e mek is e yen le rin mu ham men be de lin % 20 si o ra nýn da na ki pa ra ya da eþ de ðer de ban ka e mi na mek u bu ver me le ri þar ýr. Faz la bil gi al mak is e yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Mu ham men kýy me i LÝ RA A DE DÝ CÝN SÝ ,00 YTL 1 34 HHS 78 Pla ka lý 2004 Mo del Mi su bis hi Lan cer Mar ka 1,6 Ben zin li A nah ar Ruh sa Mev cu Ka za lý, Ser vis e Ta mir E dil miþ. B: 1093 T. C. PEN DÝK 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2010/6770 TLMT. Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar ýr ma nýn 27/01/2011 gü nü sa a de Tra fik Vak fý O o par ký, Has dal Çöp lü ðü Ya ný Ke mer bur gaz E yüp Ýs. de ya pý la ca ðý ve o gün kýy me le ri nin % 60 ý na is - ek li bu lun ma dý ðý ak ir de 01/02/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa a e 2. ar ýr ma nýn ya pý la - rak sa ý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si nin þar ol du ðu; mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den %... o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði ak dir de þar na - me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 05/01/2011 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si ( Ma hi ye i ve ö nem li ni e lik le ri) ,00 1 A de T. C. E YÜP/ÝS TAN BUL 3. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2008/1388 KA RAR NO: 2010/1330 Da va cý HA NÝ FE KES KÝ NER a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Mi ras çý lýk Bel ge si nin Ýp - a li da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da: Da va cý nýn da va sý nýn KA BU LÜ NE, Kar al 1. Sulh Hu kuk Mah ke me si nin 2006/1817 E - sas, 2006/1590 Ka rar sa yý lý mu ris MUS TA FA KES KÝ NER e a i VE RA SET Ý LA MI NIN ÝP - TA LÝ NE, Sa kar ya, Mer kez, Ýs ik lal Mah. Cil No: 6 Ha ne No: 489 da nü fu sa ka yý lý Ni ya zi ve Zeh ra dan ol ma 09/02/1034 d.lu MUS TA FA KES KÝ NER ÝN 04/10/1999 a ri hin de ve - fa e i ði, Ge i ri len ve dos ya ya su nu lan nü fus ka yý la rý, id di a, op la nan de lil ler ve üm dos ya kap sa mýn dan mi ras bý ra ka nýn a þa ðý da ad ve so ya dý be lir i len mi ras çý la rý nýn kal - dý ðý, bun la rýn dý þýn da baþ ka ca mi ras çý sý nýn bu lun ma dý ðý an la þýl mýþ, Türk Me de ni Ka - nu nu nun 495. ve de va mý mad de le ri ge re ðin ce da va nýn ka bu lüy le a þa ðý da ki hük mün e si si ne ka rar ve ril miþ ir. Mu ri sin mi ras me se le si: Mi ras bý ra kan MUS TA FA KES KÝ NER'in e re ke si nin a ma mý (4) pay ka bul e di le rek 1 pa yýn mu ri sin e þi 1966 do ðum lu HA NÝ FE KES KÝ NER'e, 1 pa yýn mu ri sin ký zý 1962 do ðum lu SE VÝM (KES KÝ NER) KE MÝK SÝZ KES KÝ NER'e, 1 pa yýn mu ri sin oð lu 1967 do ðum lu SE DAT KES KÝ NER'e, 1 pa yýn mu ri sin ký zý 1978 do ðum lu SEL DA (KES KÝ NER) SAÐ NIÇ a, A Ý DÝ YE TÝ NE A Ý DÝ - YE TÝ NE, 2- A lýn ma sý ge re ken harç an ek sik o lan 3,55 TL nin da va cý dan ah si li ne ha zi ne ye ge lir kay dý na 3- Da va cý a ra fýn dan ya pý lan 17,15 TL harç ve 359,50 TL eb li ga mas ra fý ol mak ü - ze re op lam 376,65 TL yar gý la ma mas ra fý nýn da va lý lar dan ah si li i le da va cý ya ve ril me - si ne 4- Da va cý ve ki li i çin a vu ka lýk as ga ri üc re a ri fe si ne gö re he sap la nýp ak dir o lu nan 500,00 TL nin da va lý lar dan ah si li ne da va cý ya ve ril me si ne, Da ir ya sa yol la rý a çýk ol mak ü ze re a ri hin de ve ri len ka rar da va cý ve ki li nin yü zü ne kar þý, da va lý la rýn yok lu ðun da a çýk ça o ku nup u su len an la ýl mýþ o lup, da va di - lek çe si ve du ruþ ma gü nü ken di si ne i la nen eb lið e di len da va lý lar Se vim (Ke mik siz) Kes ki ner i le Sel da Kes ki ner e yu ka rý da ki hü küm ö ze i nin i la nen eb li ði ne i la nýn ga ze - e de neþ rin den i i ba ren 15 gün son ra eb lið e dil miþ sa yýl ma sý na da ir hü küm ö ze i ye - ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen eb lið o lu nur. 24/11/ B: 1054 T. C. KAR TAL 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN 2010/6443 Tal. Bir borç an do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik ar ve kýy me le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý ka rýl mýþ ýr. Bi rin ci ar ýr ma sa a a ra sýn da ÜM RA NÝ YE TAT LI SU MAH. Þ. E KÝP SOK. NO: 1 FA TÝH BA YER YE DÝ E MÝN O TO PAR KI ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me i nin % 60'ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de gü nü ay ný yer ve sa a ler a ra sýn da 2. ar ýr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy - me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si nin þar ol du ðu, mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den a lý na cak %...KDV a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði ak - dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is e yen - le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Li ra A de Ma lýn cin si (Ö nem li ni e lik ve ö zel lik le ri) ,00 TL 1 T. C. ÜM RA NÝ YE 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Men ku lün A çýk Ar ýr ma Ý LA NI Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar, sa ý þa çý - ka rýl mýþ ýr. Bi rin ci Ar ýr ma nýn gü nü Sa a le ri a ra sýn da Ti mur O o par ký Es - ki si liv ri Cad. No: 10 Mi mar si nan Bü yük çek me ce Ýs an bul ad re sin de ya pý la cak ve o gü - nün kýy me i nin % 60 ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de, gü nü ay ný yer ve sa - a e i kin ci ar ýr ma ya pý la rak sa ý la ca ðý, Þu Ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e - di len kýy me i nin yüz de kýr ký ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a - la cak lý la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ - ýr ma mas raf la rý ný geç me si nin þar ol du ðu, mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den % 01 O - ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le - ce ði, faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le da i re mi ze baþ - vur ma la rý i lan o lu nur Mu ham men Kýy me i : Tu a rý-ytl A de di Cin si-ma hi ye i-ö nem li ni e lik le ri 7.000,00 YTL 1 34 DR 6668 pla ka lý, Ta a mar ka, 2007 mo del, ye þil renk li hu su si o o mo bil.(sol ar ka ça mur luk, am pon ve ba gaj ka pa ðý e zik, a nah a rý var ruh sa ý yok) B: 1075 TA ÞI NIR A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI BÜ YÜK ÇEK ME CE 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜN DEN Dos ya No: 2010/5759 Ta li ma. 2009/18612 Bir borç an do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik ar ve kýy me le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý ka rýl mýþ ýr. Bi rin ci ar ýr ma 20/01/2011 sa a a ra sýn da ZEY TÝN BUR NU Tel siz Mah. Ka - zan cý gil Cad. G 1 Sok. No: 26 ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy me le ri nin % 60 ýna is - ek li bu lun ma dý ðý ak dir de 25/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa a e 2.ar ýr ma nýn ya pý la rak sa ý la ca ðý; þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40 ý ný bul - ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me - si nin þar ol du ðu; mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den a lý na cak o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði ak - dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is e yen - le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni e lik ve ö zel lik le ri) ,00 YTL 1 34 UJ 7209 pla ka lý 2004 mo del Mer ce des Benz mar ka E 270 Cdý mar ka me a lik si yah renk li. B: 967 T. C. BA KIR KÖY 6. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI A LA CAK LI : Sig ma Me al ve Kim ya Dýþ Tic. AÞ. VE KÝ LÝ : Av. Fe ha Bur gul BORÇ LU : ER DO ÐAN DE ÐÝR MEN CÝ -O mur ak Cad. O lim pi ya Ýþ Merk. K: 2, No: 65 Çor lu-te kir dað - Mu hi in Mah. A a ürk Bul va rý, Bir lik Ap. 41. Sok. N: 25 Çor- lu- Te kir dað BORÇ MÝK TA RI : 6.424,52 TL fa iz ve mas raf lar ha riç TA KÝP MÜS TE NÝ DÝ : ÖR NEK 10 Ö DE ME EM RÝ - Ý LAM SIZ TA KÝP Dos ya mýz da o lan yu ka rý da a dý ya zý lý a la cak lý ya bor cu nuz dan do la yý yu ka rý da be lir i - len ad res le ri ni ze Ör nek 10 no lu ö de me em ri gön de ril miþ, an cak ad res en ay rýl mýþ ol - ma nýz se be biy le eb li ga ya pýl ma dan bi la i a de e dil miþ ol ma sý ve za bý a ca yap ý rý lan e ki ka ve ah ki ka a da ad re si ni zin es pi i müm kün ol ma dý ðýn dan ka nu ni sü re o lan 10 gün e 15 gün i la ve e di le rek ö de me em ri nin i la nen eb li ði ne ka rar ve ril miþ ir. Yu ka rý da ya zý lý bor cu ve a kip mas raf la rý ný iþ bu i la nen ga ze e neþ ri a ri hin den i i - ba ren (25) gün i çe ri sin de ö de me niz bor cun a ma mý na ve ya bir kýs mý na ve ya a la cak lý - nýn a ki ba ic ra sý hak kýn da da ir bir i i ra zý nýz var sa se ne al ýn da ki im za si ze a i de ðil se yi ne bu (20) gün i çin de ay rý ca ve a çýk ça bil dir me niz, ak si hal de bu se ne din siz den sa - dýr ol muþ sa yý la ca ðý, im za yý red e i ði niz ak dir de mer ci ö nün de ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma nýz bu na uy maz sa nýz va ki i i ra zý ný zýn mu vak ka en kal dý rý la ca ðý, se ne ve ya bor ca i i ra zý ný zý ya zý lý o la rak Mer ci i Ha kim li ði ne (20 ) gün i çe ri sin de bil dir me niz, bil dir me di ði niz ak dir de bor cun ke sin leþ miþ sa yý la ca ðý, yi ne ay ný müd de i çin de 74. mad de ge re ðin ce mal be ya nýn da bu lun ma nýz, þa ye bu lun maz sa nýz ve ya ha ki ka e ay ký rý be yan da bu lu nur sa nýz ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz, borç ö den mez ve ya i i raz e - dil mez se ic ra ya de vam e di le ce ði, iþ bu ö de me em ri nin yu ka rý da ya zý lý borç lu ya eb li ði ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur B: 1148 T. C. KA DI KÖY 8. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ KAM BÝ YO TA KÝP LE RÝN DE Ö DE ME EM RÝ NÝN Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ (ÖR NEK 10) E SAS. 34 SFR 21 PLA KA LI 2008 MO DEL VOLK SWA GEN TRANS POR TER MAR KA SÝ YAH RENK LÝ KAM YO NET, A - RA CIN MUH TE LÝF YER LE RÝN DE E ZÝK LER VE ÇÝ ZÝK LER MEV CUT O LUP, DE PO KA PA ÐI KI RIK, DÝ KÝZ AY NA SI ÇAT LAK, A NAH TAR VE RUH SAT YOK. B: E 4971 pla ka lý RE NA ULT MAR KA 2007 MO - DEL, BE YAZ RENK LÝ KAN GO O KAM YO NET SOL AR KA LAS TÝK Ý NÝK, MUH TE LÝF YER LE - RÝN DE ÇÝ ZÝK LER VAR. RUH SAT VE A NAH TAR YOK. B: DE 6091 pla ka lý, Ford Tran si mar ka, 10.T.300, 2007 mo del, 15.H cins li, be yaz renk li i ki ka pý lý ka pa lý ka sa kam - yo ne. Ön sol ka pý de ðiþ miþ bo ya sýz si yah renk li, sað ve sol a ra fý vu ruk, am pon lar da vu ruk ne de niy le ha sar var. A nah ar ve ruh sa yok. B: /6235 TAL. Bir borçan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, mikar ve kýymeleri yazýlý mallar saýþa çýkarýlmýþýr. Birinci arýrma saa arasýnda MERKEZ OTOPARKI DOÐU MAHALLESÝ YANYOL PENDÝK HOSPÝTAL YANI PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymeinin % 60'ýna isekli bulunmadýðý akdirde günü ayný yer ve saaler arasýnda 2. arýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen kýymeinin % 40'ýný bulmasý ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn oplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþýrma masraflarýný geçmesinin þar olduðu, mahcuzun saýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV alýcýya ai olacaðý ve saýþ þarnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði akdirde þarnamenin bir örneðinin iseyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Lira Ade Malýn cinsi (Önemli nielik ve özellikleri) , EYJ 60 PLAKALI 2008 MODEL FIAT DOBLO PANELVAN MUHT. ÇÝZÝKLÝ ANAHTAR RUHSAT YOK. B: 888 T. C. PENDÝK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Arýrma ÝLANI 2008/6001 E. ALACAKLI : BÝRLEÞÝK FON BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : Av. Mura PATIR BORÇLULAR : 1 - KEMAL DÖÐÜÞ Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 5/1 Güneþli/Baðcýlar/Ýsanbul 2- MUSTAFA KILIÇ Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 5/1 Güneþli/Baðcýlar/Ýsanbul BORÇ MÝKTARI : 4.066,57 TL. (+ faiz ve masraflar) Dosyamýza olan borcunuzdan dolayý yukarýda yazýlý adresinize örnek no 7 ödeme emri gönderilmiþ olup, adresinizi erk eiðinizden ödeme emri bila eblið iade edilmiþir. Zabýaca yapýlan ekik ve ahkikaa da adresinizin espii mümkün olmadýðýndan iþbu ödeme emrinin normal sürelere 15 gün ilavesi ile ilanen ebliðine karar verilmiþir. Yukarýda yazýlý borcu ve akip masraflarýný iþbu ilanen gazee neþri arihinden iibaren (22) gün içinde ödemeniz, borcun amamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn akiba icrasý hakkýna dair bir iirazýnýz varsa sene alýndaki imza size ai deðilse yine bu (22) gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý red eiðiniz akdirde merci önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz buna uymazsanýz vaki iirazýnýzýn muvakkaen kaldýrýlacaðý, sene veya borca iirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine (22) gün içinde bildirmeniz, bildirmediðiniz akdirde borcun kesinleþmiþ sayýlacaðý, yine ayný müdde içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, þaye bulunmazsanýz veya hakikae aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya iiraz edilmezse icraya devam edileceði iþbu ödeme emrinin yukarýda yazýlý borçluya ebliði kaim olmak üzere ilan olunur. B: 1144 T. C. ÝSTANBUL 11. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝGAT ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝDÝR SAYI: 2010/5557 TAL. Bir borçan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, mikar ve kýymeleri yazýlý mallar saýþa çýkarýlmýþ olup. Birinci ve ikinci arýrma gün, saa ve yerleri aþaðýda belirilmiþ olup, birinci arýrmada kýymelerinin % 60'ýna isekli bulunmadýðý akdirde yine aþaðýda belirilen gün yer ve saae 2.arýrmanýn yapýlarak saýlacaðý, þu kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn oplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþýrma giderlerini geçmesinin þar olduðu, mahcuzun saýþ bedeli üzerinden KDV'nin alýcýya ai olacaðý ve saýþ þarnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði akdirde, þarnamenin bir örneðinin iseyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur KONULAN DEÐERÝ ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ 8.000,00 2 Keremoðlu eksil ibareli dar dokuma ezgâhý 8.000,00 2 Ledmak marka dar dokuma ezgâhý Yukarýdaki mahçuzlarýn Saýþ Yeri : Gürbüzler cad. Çayýr sok. no. 36 EYÜP 1. saýþ günü : günü saa 09:30-09:40 arasýnda 2. saýþ günü : günü saa 09:30-09:40 arasýnda KONULAN DEÐERÝ ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ 4.000,00 1 Müller marka Dar Dokuma ezgâhý Yukarýdaki mahçuzun Saýþ Yeri : Ora mah. AIba Çaðlayan siesi B Blok no. 12/178 BAYRAMPAÞA 1. saýþ günü : günü saa 10:00-10:10 arasýnda 2. saýþ günü : günü saa 10:00-10:10 arasýnda B: 1114 T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/3475 TLMT. Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar ýr ma nýn 21/01/2011 gü nü sa a 10:45-10:55'de Ne ne ha un Mah Sk. No: 22 O lim pi ya O o par ký E sen ler/ýs an bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy me le ri nin % 60 ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak ir de 26/01/2011 Çar þam ba gü nü ay ný yer ve sa a e 2. ar ýr ma nýn ya pý la rak sa ý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz - la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç - me si nin þar ol du ðu; mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði ak dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is e yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 05/01/2011 Tak dir E di len De ðe ri TL. A de di Cin si ( Ma hi ye i ve ö nem li ni e lik le ri) ,00 1 A de T. C. BA KIR KÖY / ÝS TAN BUL 1. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI Dos ya No: 2010/4266 Tal. Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar ýr ma nýn 03/02/2011 gü nü sa a 10:30-10:40 da Mas ko O o par ký - Ve le di Ka - ra baþ Mah. Ba la e ke Sok. No: 17 Fa ih / Ýs an bul ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy me - le ri nin % 60 ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de 08/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa a e 2. ar - ýrma nýn ya pý la rak sa ý la ca ðý; þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len de ðe ri - nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si nin þar ol du ðu; mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den sa ýþ gü nü ge çer li o ran da K.D.V. nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði; gi de - ri ve ril di ði ak dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al - mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 03/01/2011 Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ. A de di Cin si Ni e li ði ve Ö nem li Ö zel lik le ri ,00 1 T. C. FA TÝH 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LÂ NI 2010/594 E sas. Da va cý TE Ý AÞ- Tür ki ye E lek rik Ý le im A.Þ. ve ki li a ra fýn dan a çýl mýþ o lan be del es - pi i da va sýn da; A þa ðý da ya zý lý a þýn maz la rýn Ka mu laþ ýr ma Ka nu nu Hü küm le ri ne gö re TE Ý AÞ-Tür ki ye E lek rik Ý le im A.Þ. le hi ne ka mu laþ ý rýl dý ðýn dan il gi li a þýn maz la rýn da i - mi ir i fak be de li nin es pi i i le a ce le el koy ma ka ra rý nýn ve ril me si da va sý a çýl mýþ ýr. Ý LÝ : KO CA E LÝ ÝL ÇE SÝ : GEB ZE KÖ YÜ : KA DIL LI KÖ YÜ 1- Teb li ga ve i lan a ri hin den i i ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ ýr ma iþ le mi ni Ý da ri Yar gý da ip al ve ya Ad li yar gý da mad di ha a la ra kar þý dü zel im da va sý a ça bi le cek ler dir. 2- Hu su me TE Ý AÞ.- Tür ki ye E lek rik Ý le im A.Þ.'ye yö nel i le cek ir 3- Ka mu laþ ýr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da ip al da va sý a çan la rýn, da va aç ýk la rý ný ve ya yü rü me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri ak dir de, ka mu - laþ ýr ma be de li ü ze rin den a þýn maz mal ka mu laþ ýr ma yý ya pan i da re a dý na es cil e di - le cek ir. 4- Mah ke me ce es pi e di len ka mu laþ ýr ma be de li hak sa hi bi a dý na T. C. Zi ra a Ban ka sý Geb ze Þu be si ne ya ý rý la cak ýr. 5- Ko nu ya ve a þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin üm sa vun ma ve de lil le ri i lan a ri hin - den i i ba ren mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri. Key fi ye 2942 sa yýlý ya sa nýn (De ði þik 4650) 27. mad de si u ya rýn ca du yu ru lur. 25/12/ B: 1231 T. C. GEB ZE 3. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN (KA MU LAÞ TIR MA DU YU RU SU) 2007/ /326 KA RAR. Da va cý Fa ma U ral ve ki li a ra fýn dan da va lý E min U ral a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; Da va nýn KA BU LÜ i le, Muþ Mer kez Ýl çe C: 27 H: 18'de nü fu sa ka yý lý da va cý TC kim lik no lu Mus a fa ve Ne za ha ký zý, Di nar d.lu. FAT MA U RAL i le ken di si i le ay ný yer de nü fu sa ka yý lý da va lý e þi TC Kim lik no lu Se lim ve A zi ze oð lu, Muþ D.lu. E MÝN U RAL'ýn EV LÝ LÝK BÝR LÝ ÐÝ NÝN TE ME - LÝN DEN SAR SIL MA SI NE DE NÝ Ý LE BO ÞAN MA LA RI NA, ka rar ve ril miþ o lup üm a ra - ma la ra rað men da va lý E min U RAL ýn ad re si es pi e di le me di ðin den ka ra rýn i la nen eb li ði ne ka rar ve ril miþ ir. Ýþ bu i la nýn ga ze e de ya yýn lan dý ðý a rih en i i ba ren 7 gün son ra eb lið e dil miþ sa yýl - ma sý na ve bu a rih en i i ba ren em yiz sü re si o lan 15 gün i çe ri sin de em yiz e dil me di ði ak ir de hük mün ke sin le þe ce ði hu su su da va lý E MÝN U RAL a ka rar eb li ga ý ye ri ne ka - im ol mak ü ze re i la nen eb lið o lu nur B: 607 T. C. AF YON KA RA HÝ SAR A Ý LE MAH KE ME SÝ HA KÝM LÝ ÐÝN DEN Ý LAN 34 FD 8918 pla ka lý, 2009 mo del, Ci ro en Ne mo, gra ni gri kam yo ne. Sað sop lam ba lar ký rýk, sað ar ka am pon vu - ruk, ön cam ça lak, ön am pon vu ruk, ön sol far ký rýk, ön ka pu ha sar lý, sol ön ça mur luk vu ruk. A nah ar ve ruh sa yok. B: HFA 03 Pla ka lý, 2009 Mo del, Mi su bis hi Mar ka, CWO O u len der Tip li, BSYD68759 Mo or No lu, JMBXJCW8W8Z Þa si No lu A raç Gri renk li, vu ru ðu ký rý ðý yok, ruh sa ve a nah a rý yok. B: 1307

14 14 SPOR YILDIRIM ÇOK ÝDDÝALI F.BAHÇE BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM, ''BEN TA KI MI MA GÜ VE NÝ YO RUM. LÝG SO NUN DA HA KEM HA TA LA RI SO NU CU ET KÝ LE MEZ SE ÞAM PÝ YON OL MA MA MIZ Ý ÇÝN HÝÇ BÝR NE DEN YOK'' DEDÝ. A ziz Yýl dý rým, "Ay ku Ko ca man ça lýþ ma ya pý yor. Ken - di si is er se a ra rans fer de bir o yun cu a la bi li riz" de di. FENERBAHÇE Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, üm branþ lar da ku lüp bün ye sin de ki a kým lar dan hem Tür ki ye'de, hem de Av ru pa'da ba þa rý lar bek le dik le ri ni, 2011'in Fe ner bah çe'nin yý lý o la ca ðý ný id di a e i. Sa rý-la ci ver li ku lü bün res mi ya yýn or ga ný Fe ner bah çe Ga ze e si'nin o cak a yý sa yý sýn da rö por a jý na yer ve ri len A ziz Yýl dý rým, Ku lüp le ra ra sý Dün ya Þam pi yo na sý'nda þam pi yon o lan Fe ner bah çe A cý ba dem Ba yan Vo ley bol Ta ký mý'nýn spor cu ve ek nik he ye i ni bu ba þa rý sýn dan do la yý ku la ya rak, ''Bu ba þa rý lar biz le re spor dün ya sýn da spon sor la rýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nu bir kez da ha gös e ri yor. Fe ner bah çe Ku lü bü fu bol da da hil ol mak ü ze re her branþ a bu lun du ðu nok a la ra spon sor la rýn çok de ðer li des ek le ri i le gel miþ ir ve da ha bü yük he def le re de yi ne spon sor la rý nýn des e ði i le ko þa cak ýr Fe ner bah çe'nin yý lý o la cak ýr. Tüm branþ lar da a kým la rý mýz dan hem Tür ki ye'de, hem de Av ru pa'da ba þa rý lar bek li yo ruz'' i fa de le ri ni kul lan dý. KÜFÜRE KARÞI ÇOK ÇALIÞTIK Sa rý-la ci ver li ku lü bün baþ ka ný, A a þe hir'de ya pý mý de vam e den Fe ner bah çe Ül ker Spor Sa lo nu Baþkan Aziz Yýldýrým, "2011 F.Bahçe'nin yýlý olacakýr. Tüm branþlarda akýmlarýmýzdan hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da baþarýlar bekliyoruz" þeklinde iddialý konuþu. ko nu sun da ki so ru yu da þu cevabý ver di: ''Ku lü bü mü zün hem bas ke bo lu nun ge le ce ði ni, hem de di ðer sa lon spor la rý ný ya pan a ma ör þu be le ri mi zin ge le ce ði ni bir ne vi ga ran i al ý na al mak a dýr. Ýn þa sý na de vam e di len Fe ner bah çe Ül ker A re na bi i ðin de ül ke miz de ki ben zer e sis le rin en mü kem mel le rin den bi ri si Fe ner bah çe'nin gu ru ru o la cak ýr.'' A ziz Yýl dý rým, Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sa dý'nda küf rün bi me si ko nu sun da yö ne im o la rak çok gay re gös er dik le ri ni ve bu ko nu da çok yol al dýk la rý ný bil dir di. Baþ kan Yýl dý rým, Fe ner bah çe a raf a rý nýn du yar lý lý ðý na dik ka i çe ke rek, þun la rý kay de i: ''Öy le gün ler ya þa dýk ki ben biz za maç es na sýn da so run lu ri bün le re gi de rek a raf a ra kü für e me me le ri ni, pro es o la rý ný al kýþ ve ya ýs lýk la yap ma la rý i çin u yar dým ve bu gün bu nu ba þar dý ðý mý zý dü þü nü yo rum'' de di. FUT BOL TA KI MIN DAN BEK LEN TÝ LER Fu bol a ký mý nýn i kin ci ya rý per for man sý ko nu sun da i se A ziz Yýl dý rým, ''Þu an Tür ki ye li gi nin en ka li e li fu bol cu la rý biz de. Pu an ce ve li ar zu e me di ði miz bir nok a da. A ma i kin ci dev re i yi ça lý þa rak, bu a çý ðý ka pa a bi li riz. Bu nun i çin ilk maç lar da gös e re ce ði miz per for mans çok ö nem li. Ben a ký mý ma gü ve ni yo rum. Lig so nun da ha kem ha a la rý so nu cu e ki le mez se þam pi yon ol ma ma mýz i çin hiç bir ne den yok'' yo ru mu nu yap ý. Trans fer ko nu sun da Ay ku Ko ca man'ýn ek ye ki li ol du ðu nu bil di ren Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný Yýl dý rým, ''Bir o yun cu dü þün dü ðü nü bi li yo ruz. Bu ko nu da ken di si ça lýþ ma lar ya pý yor. Ýs e di ði mev ki ye is e di ði o yun cu yu ken di si 'a la lým' der se, biz de a lý rýz. An cak, a lý na cak o yun cu bi rey sel de ðil, gö rev a da mý ol ma lý dýr. Bu flaþ mý o lur, bi le mem. O nu bek le yip hep be ra ber gö re ce ðiz'' i fa de le ri ni kul lan dý. Milli oyuncu Yýldýray Baþürk'ün bonservisi elinde bulunuyor. Orduspor Yýldýray Baþürk'e alip oldu BANK As ya 1. Lig'de mü ca de le e den Or dus por'un ku lüp baþ ka ný Ne dim Türk men, dev re a ra sý rans fer ça lýþ ma la rý ný sür dür dük le ri ni, Yýl dý ray Baþ ürk i le e ma sa geç ik le ri ni söy le di. Türk men, yap ý ðý a çýk la ma da, rans fer ça lýþ ma la rý kap sa mýn da þu a na ka dar bir çok Sü per Lig o yun cu su i le gö rüþ ük le ri ni, an cak ço ðun dan so nuç a la ma dýk la rý ný i fa de e i. Türk men, ''Ku lüp o la rak en son Al man ya'nýn çe þi li a kým la rýn da for ma gi yen ve þu an da bon ser vi si e lin de o lan mil li o yun cu Yýl dý ray Baþ ürk i le gö rü þü yo ruz. Fu bol cu nun me na je ri i le ir i ba a ge çe rek þar la rý mý zý sun duk. Þar la rý mýz o luþ u ðu za man bu rans fe ri bi ir mek is i yo ruz. Yýl dý ray, yur dý þýn da ve mil li a kým da Tür ki ye'yi en i yi þe kil de em sil e miþ ir. Or dus por'da oy na ma sý biz le re mu lu luk ve rir'' de di. Türk men ay rý ca, An al yas por'dan Er uð rul Ars lan i le gö rü þe cek le ri ni söz le ri ne ek le di. Efsaneler son defa Ali Sami Yen'e çýkýyor 11 Ocak Salý günü aralarýnda kulüp baþkaný Adnan Pola, eknik direkör Hagi, Popescu, Tanju Çolak, Bülen Korkmaz ve Hakan Þükür'ün de bulunduðu G.Saray'ýn efsaneleri göseri maçýnda karþý karþýya gelecek. ZÝRAAT Tür ki ye Ku pa sý'nda Ga la a sa ray i le Bey pa za rý Þe kers por a ra sýn da 11 O cak Sa lý gü nü ya pý la cak maç la bir lik e ve da ya ha zýr la nan A li Sa mi Yen Sa dý, ay ný gün sa rý-kýr mý zý lý a ký mýn ef sa ne i sim le ri ni a ðýr la ya cak. Ga la a sa ray'a yýl lar ca hiz me e miþ ve sa rý-kýr mý zý lý ku lüp e bi rer sem bol ha li ne gel miþ ef sa ne i sim ler, son kez A li Sa mi Yen Sa dý'nýn çim le ri ne çý ka rak, gös e ri ma çý ya pa cak. A ra la rýn da ku lüp baþ ka ný Ad nan Po la, es ki baþ kan Alp Yal man, ek nik di rek ör Ha gi, Po pes cu, Tan ju Ço lak, Cü ney Tan man, Bü len Kork maz ve Ha kan Þü kür'ün de bu lun du ðu sa rý-kýr mý zý lý ku lü bün ef sa - ne le ri, sa lý gü nü sa a 21.00'de baþ la ya cak Ga la a sa ray-bey pa za rý Þe kers por ma çý ön ce si gös e ri ma çýn da kar þý kar þý ya ge le cek.ga la a sa ray Ku lü bü'nün a çýk la ma sý na gö re, A li Sa mi Yen Sa dý'na ve da ge ce sin de dü zen le ne cek bu or ga ni zas yon da yer a la cak i sim ler þöy le: Par ça lý for ma: Ad nan Po la, U mu O ran, Sa lih Sa yar, Se mih Ya ban, Sa bi Sýr, Tay fun Hu, Ab bas Ya þar, Yu suf Al un aþ, Ta ner Al pak, Or han A ik, Os man Ak yol, Ýl yas Kah ra man, Ah me Ça kýr, Ci ha Ars lan, Meh me Ay dýn, Me in Yýl dýz, Ke mal Yýl dý rým, Mu ra Kan dil, Ýb ra him So kul lu, Ad nan Ay dýn, Ad nan E sen, Ta rýk Ho sic, Tan ju Ço lak, Ghe org he Po pes cu, Ghe org he Ha gi, Fe i O ku roð lu, Sa vaþ Koç, Tu gay Ke ri moð lu. Mer can for ma: Alp Yal man, Hay re in De mir baþ, Ba ha in De mir can, Fa dýl Ko þu an, Se fer Ka ra er, Tur gay Ka zan cý, Fa ruk Öl çer, Er han Ö nal, Ve da Ýn ce e fe, Cü ney Tan man, Bü len Kork maz, Gür can A day, Cen giz Ya zý cý oð lu, Tur gay Ak su, O kan Bu ruk, Mu ham me Al ýn aþ, A rif Er dem, Ha kan Þü kür, Me in Çe kiç ler, Ce va Pre ka zi, Saf fe Ak yüz, Mir sa Ko va ce vic, Ýl yas Tü fek çi, Mu ra Ý nan, Ham za Ham za oð lu. Analya'da ligin ikinci yarýsýna hazýrlanan Beþikaþ'a Porekizli yýldýz Ouaresma kampýn neþe kaynaðý oldu. FOTOÐRAF: A.A Beþikaþ'a korkulan olmadý SÝVAS MAÇINDA SAKATLANAN ALMAN OYUNCU ERNST'ÝN TEDAVÝSÝNE BAÞLANDI. BEÞÝKTAÞ Sü per Lig'de i kin ci ya rý ha zýr lýk la rý ný yap ý ðý an ren man la sür dür dü. Ha zýr lýk ma çýn da Cuma gecesi Si vas por i le 2-2 be ra be re ka lan si yah-be yaz lý lar, ek nik di rek ör Bernd Schus er yö ne i min de Glo ri a Spor Cen er'da sa bah 45 da ki ka lýk bir ça lýþ ma yap ý. Ser ge çen ha zýr lýk ma çýn da al dý ðý dar be ler ne de niy le sað a yak bi le ðin de ö dem o lu þan Erns, an ren ma na ka ýl ma dý. Erns'in e da vi si ne baþ lan dý ðý, ký sa bir sü re nin ar dýn dan ek rar ça lýþ ma la ra baþ la ya bi le ce ði be lir il di. Si yah-be yaz lý lar, sa bah ça lýþ ma sýn da sa ha da ve çev re sin de ki or man lýk a lan da ko þu lar yap ý. Si vass por ma çýn da ilk 11'de yer a lan fu bol cu lar ko þu la rýn ar dýn dan grup an ay rý la rak aç ma-ger me ve es ne me ça lýþ ma la rý ya par ken, di ðer fu bol cu lar pas ça lýþ ma la rýy la de vam e i. 200 ÖÐ REN CÝ AN TREN MA NI ÝZ LE DÝ Si yah-be yaz lý e ki bin sa bah an ren ma ný ný, An al ya'da ki fu bol o kul la rýn dan ge len yak la þýk 200 öð ren ci de iz le di. Fu bol o ku lu öð ren ci le ri, yap ýk la rý e za hü ra lar la fu bol cu la ra sev gi gös e ri le rin de bu lun du. An ren ma ný iz le yen a raf ar lar ve fu bol o ku lu öð ren ci le ri, si yah-be yaz lý lar spor mer ke zin den ay rýl dýk an son ra da e za hü ra lar yap ý lar. HABERLER Türk Telekom Arena'nýn açýlýþýna özel forma ngalatasaray Ku lü bü, 15 O cak Cu mar e si gü nü Türk Te le kom A re na'nýn a çý lý þýn da oy na na cak Ga la a sa ray-a jax ma çý na ö zel lo go lu for ma lar ha zýr la dý. A di das i le ya pý lan or ak ça lýþ ma so nu cun da sa rý-kýr mý zý lý a ký mýn bu se zon ki 4. for ma sý o lan 3 çu buk lu for ma hem kla sik Ga la a sa ray lo go su, hem de a çý lýþ ma çý na ö zel ha zýr la nan lo go nun yer al dý ðý ö zel bir a sa rým la ü re il di. Sý nýr lý sa yý da ü re i len ve Türk Te le kom A re na a çý lýþ ma çýn da Ga la a sa ray a ký mý a ra fýn dan sa de ce o gü ne ö zel kul la ný la cak o lan bu for ma nýn yal nýz ca 250 a de i sa de ce re.org res mi sa ýþ si e si ü ze rin den 175 li ra ya sa ý þa su nul du. Ýbrahim Kaþ ara ransferde Türkiye'ye dönmek isiyor nýspanyol spor ga ze e si AS, Ge a fe'de um du ðu þan sý bu la ma yan Ýb ra him Kaþ'ýn a ra rans fer dö ne min de Tür ki ye'ye dön mek is e di ði ni, ku lü bün de bu na sý cak bak ý ðý ný i le ri sür dü. Kral Ku pa sý'nda 2. lig a ký mý Re al Be is'e e le nen Ge a fe'de de ði þik lik ler o la ca ðý ný sa vu nan Ýs pan yol ga ze e si, O cak a yýn da ay rýl mak is e yen fu bol cu la rýn ba þýn da de fans o yun cu su Ýb ra him Kaþ'ý gös er di. Kaþ'ýn for ma þan sý bu la ma mak an do la yý Ge a fe'den ay rýl mak is e di ði ve ek nik di rek ör Mic hel'in de ken di o yun dü ze nin de Türk fu bol cu yu he sa ba ka ma dý ðý i le ri sü rül dü. Ýsanbul'a yeni bir kapalý salon yapýlýyor n2012 Dün ya Sa lon A le izm Þam pi yo na sý'na Ýs an bul'da ev sa hip li ði ya pa cak spor sa lo nu nun ya pý mý sü rü yor. Si nan Er dem Spor Sa lo nu i le bað lan ý lý ye ni ya rýþ ma sa lo nu nun i ki cep he sin de be on du var lar yük sel me ye baþ la dý. Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nun ya ký nýn da bu lu nan ve a ýl du rum da o lan ka pa lý yüz me ha vu zu nun ye ri ne ya pýl mak a o lan e si sin in þa a ý, al ý bö lü me ay rý lan a ra zi de i ler li yor. 10 bin 20 me re ka re a ban a la ný na sa hip e si sin 8 bin me re ka re si nin e me li a ý lýr ken, i ki blok a ki in þa a ýn bi rin ci ka a ka dar a mam lan dý ðý bil di ril di. F.BAHÇE'NÝN DERDÝ SAKAT FUTBOLCULAR Hidaye, Or lan do Ma gic'in e vin de Ho us on Roc kes'ý mað lup e i ði maç a 12 sa yýy la oy na dý. Hidaye Magic'i coþurdu NBA'DE Mil li bas ke bol cu Hi da ye Tür koð lu, a ký mý Or lan do Ma gic'in e vin de Ho us on Roc kes'ý mað lup e i ði maç a 12 sa yýy la oy na dý. Or lan do'da ki Am way Cen er'da oy na nan maç a 30 da ki ka sa ha da ka lan Hi da ye, 3 ri ba un al dý ve 6 da a sis yap ý. Ma gic'de Dwigh Ho ward 13 sa yý, 11 ri ba un la ''do ub ledo ub le'' ya par ken Ja son Ric hard son ve Bran don Bass 18'er sa yý, Ryan An der son 16 sa yýy la a ký mý na ka ký da bu lun du. Er san Ýl ya so va, a ký mý Mil wa u ke e Bucks'ýn sa ha sýn da Mi a mi He a'e u za ma da ye nil dið maç a 9 sa yý a ý. Bos on Cel ics'e for ma gi yen Se mih Er den, a ký mý nýn To ron o Rap ors'ý yen di ði maç a 2 sa yý, 1 ri ba un, 1 a sis le, Chi ca go Bulls'da for ma gi yen Ö mer A þýk da Bulls'un Phi la delp hi a 76'ers'ý yen di ði maç a 4 ri ba un, 2 a sis le oy na dý. FENERBAHÇE i kin ci ya rý ha zýr lýk la rý na yap ý ðý an ren man la de vam e i. Tek nik Di rek ör Ay ku Ko ca man yö ne i min de Can Bar u Te sis le ri'nde ger çek leþ i ri len an ren ma na kon dis yon ve is as yon ça lýþ ma la rý i le baþ la yan sa rý-la ci ver li fu bol cu lar, ko or di nas yon ça lýþ ma la rý nýn ar dýn dan ya rý sa ha da çif ka le maç yap ý. Di zin de ki að rý lar ne de niy le Cuma günkü ça lýþ ma ya ka ýl ma yan Ma ma do u Ni ang dün a kým la bir lik e an ren ma na çýk ý. Bu a ra da ko or di nas yon ça lýþ ma sýn da sa rý-la ci ver li fu bol cu la rýn bir hay li ne þe li ol duk la rý göz len di. 7 FUT BOL CU KA TIL MA DI Sa rý-la ci ver li le rin yak la þýk 1,5 sa a sü ren an ren ma ný na sa ka lýk la rý bu lu nan 7 fu bol cu ka ýl ma dý. Sol ar ka üs a da le gru bun da zor la ma bu lu nan Is si ar Di a, sað a yak en do nun da il i hap lan ma bu lu - nan Mi ros lav Soch, sað ar ka a da le sin de zor la ma o lan Em re Be lö zoð lu, al ka rýn ka sý nýn kal ça ke mi ði i le bir leþ i ði nok a da zor la ma es pi e di len Vol kan De mi rel, sað ar ka a da le sin de zor la ma bu lu nan Cris i an Ba ro ni, e da vi sü re ci de vam e den Da ni el Gü i za ve so ðuk al gýn lý ðý bu lu nan U ður Bo ral ça lýþ ma da yer al ma dý. Bu fu bol cu la rýn e da vi le ri nin sür dü ðü, Cris i an'ýn bugün a kým la bir lik e ça lý þa bi le ce ði bil di ril di. AK ÞAM AN TREN MA NI ÝP TAL Tek nik Di rek ör Ay ku Ko ca man, ak þam ya pýl ma sý ge re ken an ren ma ný ip al e i ve fu bol cu la ra i zin ver di. Fu bol cu la rýn sa bah an ren ma nýn da i yi ça lýþ ma sý ne de niy le an ren ma nýn ip al e dil di ði, i kin ci ya rý ha zýr lýk la rý nýn bu sa bah ya pý la cak ça lýþ may la de vam e de ce ði kay de dil di. Fenerbahçe i kin ci ya rý ha zýr lýk la rý na yap ý ðý an ren man la de vam e i. FOTOÐRAF: A.A

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ AÝLE - SAÐLIK 15 Ýlâç reklâmý halk saðlýðý için ehdi TEÝS GENEL BAÞKANI SAYDAN, ÝLÂÇLARIN SÜSLÜ REKLÂMLARLA TANI- TILMASI VE HER YAÞ GRUBUNDAN VATANDAÞLAR ÝÇÝN ÖZENDÝRÝCÝ HALE GETÝRÝLMESÝNÝN, HALK SAÐLIÐI ÝÇÝN CÝDDÎ TEHDÝT OLDUÐUNU SAVUNDU. TÜM Ec za cý Ýþ ve ren ler Sen di ka sý (TE ÝS) Ge nel Baþ ka ný Nur en Say dan, re çe e siz i - laç la rýn rad yo ve e le viz yon lar da a ný ý mý - nýn ser bes bý ra kýl ma sý na i liþ kin o la rak, Halk sað lý ðý mýz i çin cid dî bir eh di ir de di. Say dan, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Rad yo ve Te le viz yon la rýn Ku ru luþ ve Ya - yýn Hiz me le ri Hak kýn da Ka nun Ta sa rý - sý nýn 11. Mad de si nin 6 O cak ge ce si TBMM Ge nel Ku ru lu nda ka bul e dil di ði ni ha ýr la a rak, bu dü zen le mey le re çe e siz i - laç la rýn rad yo ve e le viz yon lar da a ný ý mý - nýn ser bes bý ra kýl dý ðý ný be lir i. Söz ko nu - su mad de nin ya sa laþ ma sý nýn son de re ce va him bir du rum ol du ðu na dik ka çe ken Say dan, Zi ra i lâç la rýn rek lam lar la a ný ýl - ma sý, ve va an daþ la rýn ö zen di ril me si halk sað lý ðý i çin cid dî bir eh di ir de di. Sen di - ka la rý nýn ku ru lu þun dan bu ya na halk sað lý - ðý i çin cid dî bir eh di o la rak al gý la dý ðý i lâç - a rek lâm ya pýl ma sý nýn hep kar þý sýn da ol - du ðu nu vur gu la yan Say dan, Bu yüz den TBMM Ge nel Ku ru lu nda o nay la nan söz ko nu su mad de nin ya sa laþ ma sý bi ze gö re son de re ce va him bir du rum dur. Çün kü, is er re çe e li is er re çe e siz sa ýl sýn, a dý üs - ün de i lâç i lâç ýr ve en ba si i lâç bi le yan lýþ yön len dir me ve kul la ným i le ze hi re dö nü - þe bil mek e dir. Ý lâç la rýn süs lü rek lâm lar la a ný ýl ma sý ve her yaþ gru bun dan va an daþ - la rý mý za ö zen di ri ci ha le ge i ril me si, halk sað lý ðý mýz i çin cid dî bir eh di ir de di. Aðrýya abiî çare: Nane yaðý PROF. Dr. Ýs ma il Öz kan lý, na ne ya ðý - nýn baþ a mig ren ol mak ü ze re di ðer baþ að rý sý ür le rin de, bo yun, en se ve kas að rý la rýn da aðrý yý abiî yol dan kes - me ö zel li ði ol du ðu nu i fa de e i. Yap ý - ðý ya zý lý a çýk la ma da in san la rýn að rý ke si ci hap lar i le iç or gan la rý na e da vi - si müm kün ol ma yan za rar lar ve re bi - le ce ði ni kay de den Prof. Öz kan lý, Na - ne ya ðý Ba ý ve Do ðu kül ür le rin de ha zým sýz lýk, mi de bu lan ý sý, is hal, nez - le, so ðuk al gýn lý ðýn da ve baþ aðrý sýn da yar dým a ma cý i le kul la ný lý yor. Na ne ve o nun ak if mad de si men - ol, e ki li ne fes al ma yý ko lay laþ ý rýr. Men ol sü mü ðü in cel i ði i çin ay ný za man da i yi bir bal gam sök ü rü cü - dür. Ya ni bal gam lý ök sü rü ðü bi ir me - ye yar dým e der. Ay ný za man da il i - hap lý bo ðaz "gýr lak il i ha bý ve ku ru ök sü rük i çin de es kin e di ci ve ya ýþ ý - SAÐ LIK REK LÂM ÞÝR KET LE RÝ NÝN KA ZAN CI NA Ý PO TEK E DÝ LE CEK ÖZELLÝKLE TV rek lâm la rý nýn iz le yi ci ki le si nin da ha çok ço cuk lar ol du ðu dü þü nül dü ðün de bek le - nen eh li ke nin cid di ye i nin ar a ca ðý na i þa re e den Say dan, þun la rý kay de i: Ö e yan dan, bir ür lü en gel le ne me yen in er ne yo luy la ya pý lan ö zen di ri ci i lâç rek lâm la rý ve i lâç sa ý þýy la bi le bir çok ca nýn he ba ol du ðu u nu ul ma ma lý dýr. Ý lâç sek ö rü çok bü yük bir sek ör dür. Bu yüz den rek lâm de yin ce iþ - a hý ka ba ran ba zý kar el ler, bu nun la da ye in me yip, i la cýn mar ke ler de sa ýl ma sý i çin de bas ký un - su ru o luþ u ra cak lar dýr. Bu da halk sað lý ðý na yö ne lik ge le cek e ki en bü yük eh di ir. Zi ra bu gün rek - lâ mý ya pý la cak ka dar ma sum gö rü nen bu ü rün le rin, mar ke ler de sa ýl ma sý nýn da gün de me gel me - si i le bi linç siz i lâç ü ke i mi hýz la ar a cak, ge le cek ne sil le rin sað lý ðý rek lâm þir ke le ri nin ka zan cý na i - po ek e dil miþ o la cak ýr. TE ÝS o la rak, ge le cek e halk sað lý ðýn da ya þa na bi le cek o lum suz luk la rý dü - þün me den; re çe e siz i lâç rek lâm la rý na i zin ve ren dü zen le me yi o nay la yan mil le ve kil le ri mi zi ký ný yo - ruz. Hal ký mý zýn sað lý ðý ný eh li ke ye a a bi le cek her ür lü uy gu la ma ya kar þý du ra ca ðý mý zý, bu ko nu da ya sal yol la ra baþ vur mak i çin ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý mý zý ka mu o yu na du yu ru yo ruz. rý cý dýr. de di. Na ne ya ðý nýn Ba ý dün - ya sýn da að rý ke si ci ö zel li ðin den çok faz la fay da la nýl dý ðý ný söy le yen Öz kan - lý, mig ren ve baþ að rý sý va k'a la rýn da a - lýn, en se, þa kak lar ve ku lak ar ka la rý na sü rül dü ðü ak dir de, bu na ne ya ðý nýn að rý ü ze rin de fe rah la ý cý e ki si nin sa ni ye ler i çin de göz lem len di - ði ni be lir i. Öz kan lý, Sa de ce að - rý o lan du - rum lar da de ðil, bu lun du ðu muz kýþ ay larýn - da ö zel lik le bu run ý ka nýk la rý ve so ðuk al gýn lýk la rý i çin de kok - la ma su re iy le so lu num ka nal - la rý ný fe rah la an ve a çan bu na ne ya ðý ný her ke se av si ye e de bi lir si niz. A cil ser vi se de dek if ler ge li yor AN KA RA Ýl Sað lýk Mü dü - rü Mus a fa Ak soy, has a - ne le rin a cil ser vis le rin de a - þý rý yo ðun luk o luþ u ðu nu söy le ye rek ça re yi a cil ser - vis ön le ri ne yer leþ i re cek gö rev li ler de bul du. Ak soy, Ger çek en a cil ol ma yan - la rýn es pi i i çin a cil ser vis gi ri þi ne gö rev li ko ya ca ðýz de di. Ýl Sað lýk Mü dü rü Ak - soy, kah val ý lý ba sýn op - lan ý sýn da ö nem li a çýk la - ma lar da bu lun du. A cil ser - vis ler de ki yo ðun luk an ya - ký nan Ak soy, bu ko nu da cid dî bir ed bir al ma ya ha - zýr lan dýk la rý ný söy le di. Bir has a ne gün de 400 a cil va ka ba ký yor sa, bu gün de 800 o lu yor sa bu ra da prob lem o lu yor. Biz i se 1200 a cil va k'a ya gün de ba ký yo ruz. A ci li ye me se - le sin de bir a çýk la ma bir be lir le me bek li yo ruz. di - yen Ak soy, a cil ser vis le re ge len le rin ne ka dar a cil ol - du ðu na yö ne lik ser vis gi - riþ le ri ne per so nel yer leþ i - ri le ce ði bil gi si ni ver di. Tri aj de nen iþ lem le a cil ser vis - ler de a sýl a cil le re ba ký la ca - ðý ný kay de den Ak soy, þu de ðer len dir me de bu lun - du: Bu ra da sý kýn ý ya þa dý - ðý mýz an la þý lý yor. A cil ser - vis ler çok yo ðun i ken, ak - þam gö rev yap mak i çin yer leþ ir di ði miz var di ya po lik li nik le ri ne ge len ler op lam has a nýn yüz de 10 u nu bi le bul mu yor. Bu se bep en var di ya po lik li - nik le ri nin iþ le vi ni am ye ri - ne ge i re me me sin den do - la yý ço ðu has a ne de bu uy gu la ma kal dý rýl ma ya baþ lan dý. A cil ser vis le re sa de ce a cil o lan la rýn gel - me si ni is i yo ruz. Var di ya sis e min den ça lý þan la rý - mýz mem nun an cak va - an daþ la rý mýz bu nu bil - me di ði i çin bun dan ya rar - lan mý yor. An ka ra / ci han Annemin annesi miyim? ya sar ba ho o.com TE RA PÝ GÜN LÜ ÐÜ BA NU YA ÞAR / Psi ko log&psi ko e ra pis Ai le i çi i liþ ki ler ve rol ler buz da ðý nýn al ý ka dar gi - zem li, o nun ka dar bü yük ö nem a þýr. Bi li nen ve gö rü nen yü zü sa de ce su yun üs ün de ki a lan ka - dar dýr. An ne ba ba ol mak, ço cuk ol mak a i le i çi i liþ ki ler - de fark lý an lam lar a þý ya bi lir, bir bi ri nin ye ri ne ge çen kav ram lar ha li ni a la bi lir. Ba zen ço cuk an e be veyn ol ma sý, o nun yü kü nü a þý ma sý, o nun bil dik le ri ne þa hi lik e me si is e nir. Ba zen de an ne ba ba, bir ço cuk ka dar ça re siz, o nun ka dar a lep kâr ve o nun ka dar ýs rar cý dav ra nýr. Ý - sim ler de ðiþ mez, a ma rol le rin a þý dý ðý ki þi ler de ði - þir. Ço cuk an bir ye iþ kin ka dar ol gun, an la yýþ lý ve des ek le yi ci ol ma sý bek le nir. Sýr ý na ya þý nýn a þý ya - ma ya ca ðý an lam lar yük le nir. Bü yür ken a i le i çin de öð ren dik le ri, þa hi ol duk la - rý ve ya þa dýk la rý in san i çin ha ya ý ve ken di si ni an - la ma sýn da ilk e me li o luþ u rur. Far ký na var ma dan ve am da an la ma dan öð ren dik le ri, bü yü dük en son ra ya nýn da a þý dý ðý ken di nin de pek far kýn da ol ma dý ðý bir göl ge gi bi o nu a kip e der. Yap ý ðý se - çim ler de, ö nü ne ko yu lan la rý seç me sin de ve so run - lar la baþ e me sin de hep o nun e si ri ni ya þar. An ne ba bay la i liþ ki ve bu i liþ ki de ken di ni ne re de al - gý la dý ðýn o ka dar ö nem li dir ki, bun dan son ra ki i liþ ki le - rin de de ben zer u um ve dav ra nýþ lar ser gi ler sin. A i le - de faz la so rum lu luk a lan, di ðer kar deþ le re na za ran da - ha çok gö rev ve ri len bir ro lün var sa, muh e me len i liþ - ki le rin de de ay ný or am la rýn i çi ne so kar sýn ken di ni. Kim se da ha ver me den sen he men a lar sýn so rum lu luk is e yen iþ le rin üs ü ne Yýl la rýn i ler le me siy le þi kâ ye e - der sin, ni ye hep si ni ben ya pý yo rum, ne den hep ben di - ye Oy sa za ma nýn da hep si ni gö nül lü al dý ðýn hal de Yi ne, a i le de þarlý se vil miþ sen, se vil men is e dik - le ri gi bi ol ma na bað lý ol muþ sa, i yi ço cuk ol ma dý ðýn za man lar sev gi siz lik le, se vil me mek le eh di e dil - miþ sen e ðer, þu an ya þa dý ðýn bir çok i liþ ki ve ar ka - daþ lýk a da ay ný þe kil de ol ma yý de vam e i rir sin. Kay be me kor ku suy la ya pý þýr sýn ya nýn da ki le re Öy le si ne yak la þýr sýn ve öy le si ne sev gin le bo ðar sýn ki, kar þýn da ki ne fes a la ma dý ðý i çin u zak la þýr sen - den A de a kor ku nu ken din ger çek leþ i rir sin Ken din gi bi de ðil de, an cak o nun is e di ði gi bi ol - du ðun da se vi le bi le ce ði ni öð ren di ðin i çin, o nay la - ma san da kar þýn da ki ne duy mak is e di ði ni, gör mek is e di ði ni ve rir sin Fa ka yi ne ol maz, yi ne is e di - ðin ka dar se vil me di ði ni his se der sin Çün kü kar þýn da ki ne ka dar is e se de ço cuk luk ya ra - la rý na mer hem o la maz ki Ba zen öf key le bü yür sün, öf key le bü yü ü lür sün Ço cuk lu ðu nu dü þün dü ðün de an ne ba ba nýn kýz gýn - lý ðý ný ve si nir li hal le ri ni ha ýr lar sýn Bir gü nah ke - çi si ka dar sus kun ço cuk lu ðun ge lir ak lý na Ve bü - yür ken kal bin de öf ke yi de bü yü ür sün, öf ke yi de bes ler sin Son ra sen de öf ke du yar sýn çev ren de ki - le re, bir lik e ya þa dýk la rý na ve ka de re Ýn sa nýn ilk e mel o o ri e ve gü ven i liþ ki si ni ya þa dý ðý a i le or a mý, o nun i le ri de ka der an la yý þý ný ve Rab biy le i - liþ ki si ni de e ki ler. Öf key le bü yü ül müþ bir ço cuk ya - þa dýk la rý na ve ya þa dýk la rý ný ya ra a na da öf ke du yar. Hep þi kâ ye e der, ser ze niþ e bu lu nur. Ken di ni es lim e de mez ka de rin kol la rý na Gü ven ve em ni ye his se - de me di ði i çin hem kor kar, hem de hýr çýn la þýr. Bir de an ne si nin an ne si, ba ba sý nýn ba ba sý o la rak bü yü mek zo run da o lan ço cuk lar var dýr. Ge nel lik le ilk ço cuk lar dýr on lar Bir an ne ba ba ka dar ol gun ol ma la rý bek le nir on lar dan An ne nin sýr da þý, ar - ka da þý ve yol gös e re ni ol ma gö re viy le do ðar lar. Vak in den ön ce an ne le ri nin sýr da þý o lur lar. Ha a o nun mu suz lu ðu nun ve hü zün lü ha ya ý nýn þahiliðini ve sa dýk din le yi ci li ði ni ya par lar. Ba bay la ya þa na ma mýþ duy gu la rýn, ba ba nýn ver me - dik le ri nin a de a e lâ fi e di ci si o lur lar. San ki an ne yi mu lu e me ve kur ar ma gö re vi on la ra do ðuþ an ve ril - miþ ir. Bu gö rev bi lin ciy le he men bü yü mek zo run da his se der ler ken di le ri ni He men bü yü yüp an ne yi kur - ar mak ve o nun mu suz lu ðu na son ver mek is er ler. Ken di ha ya la rý ný ve ken di le ri ne ö zel an la rý ya þa - mak an ne ye hak sýz lýk yap ýk la rý ný dü þün dü rür on la - ra O o ra da mu suz ken, na sýl o lur da ken di si mu lu o la bi lir Na sýl o lur da ken di ni dü þü ne bi lir A dan mýþ bir ço cuk lu ðun sa hi bi o lan ye iþ kin ler, da ha son ra ki se çim le rin de de ken di le ri ni a da ya cak la rý ye ni se çim ler ye ni ki þi ler ve er cih ler ya pa bi lir ler. Ye iþ kin hi kâ ye le ri nin yor du ðu bir ço cuk lu ðun sa hi bi ol mak Bu ço cuk lar bü yü dük le rin de ço cuk luk la rý ný öz le mez bi le Bir gün da hi ge ri gi mek is e mez ler. O ka dar er - ken bü yü mek zo run da ka lýr lar ki, e ner ji le ri ça buk ü - ke nir. Tek rar o par la nýp a ya ða kalk ma la rý ken di le riy le yüz leþ me le ri ni ge rek li ký lar. Doð ru bil dik le ri, yýl lar ca i - nan dýk la rý, bir dep rem le al üs o lur. Bu san cý lý sü reç - en çý ka bil dik le ri yer de, öz gür lü ðün ve so rum lu lu ðun ne re de baþ la yýp ne re de bi i ði ni de fark e der ler. Bir ço cu ðun an ne ba ba sý na o lan so rum lu lu ðu ne re de baþ lar, ne re de bi er, ken di kul lu ðu nu ya þa - ma sý ne re de baþ lar ve ne re de bi er Ýh i yaç la rý ný kar þý la mak, in ci me mek so rum lu lu - ðuy sa, is ek le ri ni e le mek de kul lu ðu nu ve ken di hi kâ - ye si ni ya þa ma sý i çin ge rek li ha le ge lir. Çün kü her ne fis a þý ya nýn is ek le ri de ge niþ ir. Kal bin ve ru hun is ek le ri ol du ðu gi bi, nef sin de is ek le ri var dýr Her þey za ma nýn da ve do zun da ya þan ma lý dýr. Ço - cuk ço cuk o la rak, e be veyn de an ne ba ba o la rak yer le - ri ni, sý nýr la rý ný ve so rum lu luk la rý ný bi le rek Kim se kim se nin ro lü nün al ýn da kal ma dan, o nun hi kâ ye si nin al ýn da e zil me den bü yü me li dir Kim se kim se nin ken di se çim le ri ve ken di zih ni nin ü re i ði mu suz lu ðu - nun be de li ni ö de mek zo run da da kal ma ma lý dýr. Ve hiç bir ço cuk an ne si nin an ne si de ol ma ma lý dýr SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLM KAPALI GÝÞE OYNUYOR Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y9 OCAK 2011 PAZAR Hür Adam, Risâle-i Nur saýþlarýný kaladý HÜR A DAM FÝL MÝ NÝN GÖS TE RÝ ME GÝR ME SÝ VE BA SIN DA KÝ TAR TIÞ MA - LA RIN AR DIN DAN, BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÎ NÝN HA YA TI NI VE E SER - LE RÝ NÝ ME RAK E DEN ÝN SAN LAR, KÝTAPEVLERÝNÝN YO LU NU TUT TU. HÜR A dam fil mi nin gös e ri me gir me si ve ba sýn da ki ar ýþ ma la rýn Be di üz za man Sa id Nur sî nin ki ap la rý na o lan il gi yi ar ýr dý ðý, a de - a sa ýþ lar da pa la ma ya þan dý ðý bil di ril di. Ký - rýk ka le de kýr a si ye ci ler ve Çar þý Ca mii ya nýn - da bu lu nan iþ mer ke zin de ki ap sa an es naf, film sa ye sin de ki ap sa ýþ la rý nýn i ki ka ý na çýk - ý ðý ný söy le di. Yýl lar dýr es naf lýk yap ý ðý ný be lir - en Çað lar Ki a pe vi nin sa hi bi Çað lar Yum - þak, ilk de fa bir film sa ye sin de sa ý ðý ki ap la - rýn i ki ka ý na çýk ý ðý ný kay de i. Ýn san la rýn Hür A dam fil mi ni ve frag ma ný ný iz le dik en son ra Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya ý ný ve e ser le ri ni me rak e ik le ri ni ve ki ap la rý ný sa ýn al ma ya baþ la dýk la rý ný be lir en Yum þak, Be di üz za man Sa id Nur sî nin haf a da 10 ki a - bý ný sa ý yor dum. Þim di bu sa yý 30 a yak laþ ý. Sok la rým ü ken mek ü ze re, ye ni si pa riþ ler ve - re ce ðim de di. Film i le bir lik e Be di üz za - man ýn e ser le ri nin yer al dý ðý san lar da ki ki - ap la rýn bir an da bo þal ma ya baþ la dý ðý ný a çýk - la yan Nil Tu na Ma ða za sý Ký rýk ka le Ki ap So - rum lu Cey lan Al bay rak a, fil mi iz le yen le rin Be di üz za man ýn ha ya ý ný öð ren mek i çin ki - ap la ra yö nel di ði ni i fa de e i. Ki ap la rýn hýz lý bir þe kil de ü ken me ye baþ la dý ðý ný gö rün ce kam pan ya baþ la ýk la rý ný be lir en Al bay rak, Bediüzzaman Said Nursî nin hayaýný ve eserlerini merak edenler, kiapçýlara akýn ei. FOTOÐRAF: CÝHAN Hem in san lar, Be di üz za man Sa id Nur sî nin ki ap la rý ný o ku ma fýr sa ý bu lu yor. Hem de ki - ap la rý ný u cu za e min e di yor. Ba zý va an daþ lar i se Be di üz za man Sa id Nur sî nin bü ün ki ap - la rý ný al dý di ye ko nuþ u. Hür A dam fil mi ne hay ran kal dý ðý ný a çýk la yan Ha di Yal man cý, þun la rý söy le di: Hür A dam gi bi bir in sa nýn ça ðý mýz da ya þa ma sý be ni de rin den e ki le di. Fil mi iz ler ken, ben o gün le re sü rük len dim. Fi l min so nun da he men ya kýn bir kýr a si ye - ye gi im. E ser le ri ni öð ren dim ve bir çok ki - a bý ný sa ým a dým. Hür A dam fil mi nin in - er ne e frag ma ný ný iz le di ði ni söy le yen A li Al ný a çýk, si ne ma ya gi i ði ni ve film bi ik - en son ra kýr a si ye nin yo lu nu u u ðu nu an la ý. Ký rýk ka le / ci han FÝL ME BÜ YÜK ÝL GÝ BEDÝÜZZAMAN Sa id Nur - sî nin ha ya ýn dan ke si le rin an la ýl dý ðý Hür a dam - Be di - üz za man Sa id Nur sî fil mi viz yo na gir di ði i ki gün de a de a ka pa lý gi þe oy na ýl dý. 7 O cak a viz yo na gi ren film i çin çe þi li si - ne ma la rý a ra dý ðý mýz da i ki üç gün do lu ol duk la rý ný ve bi le bu - lun ma dý ðý ný bil di rir ken, ba zý si - na ma la ra gi den o ku yu cu la rý mýz da an cak 3-4 gün son ra sý na bi - le bu la bil dik le ri ni bil dir di ler. Ba - zý þe hir ler den de, Hür A dam ý fil mi ni iz le me ye gi di yo ruz slo ga - nýy la or ga ni zas yon lar dü zen le ne - rek si ne ma la rýn ka pa ýl dý ðý bil gi - le ri ge li yor. Film Tür ki ye ça pýn da, E dir ne den Kars a ka dar 340 sa - lon da gös e ri lir ken, sa lon sa hip - le ri de gös e ri len il gi den mem - nun. Gös e ri min ya pý la ca ðý sa - lon lar ve se ans lar la il gi li ge niþ bil gi ra dam.com.r in - er ne ad re sin den bil gi a lý na bi - lir. Ýs an bul / Ye ni As ya Okuma ve yazmasý olmayan 80 yaþýndaki Rahmi Saçal, Her gü nü mü ca mi de ge çir me ye baþ - la dým. Kur ân'ý bi len her kim ge lir se ba na bir harf öð re me si ni is e dim. Ya ý sý na ma zý na ka dar e - vi me gi me dim. Kur ân'ý öð ren dim dedi. FOTOÐRAF: CÝHAN 80 ya þýn dan Kur ân o ku ma yý öð ren di ve ha me i KIRIKKALE DE Rah mi Sa çal ad lý va an daþ 80 ya þýn da Kur ân-ý Ke rim öð re nip ha - me i. Ce ma a i bu lun du ðu Ye ni ma hal le Ca mi i nde ha im duâ sý o ku an Sa çal, 80 ya þýn da ol du ðu nu du yan la rýn ak di ri ni ka zan dý. Ku la ðý zor du yan Sa çal ýn o ku ma yaz ma sý da ol ma dý ðý be lir il di. Gü nü nü ca mi de ge çir di ði ni a çýk la yan Sa çal, ken di - si ne Kur ân-ý Ke ri mi öð re en Ha san O ran ý, Bu yaþ an son ra ben na sýl öð re ni rim di ye rek kov du ðu nu þim di i se duâ e i ði ni söy le di. Kur ân-ý Ke ri me baþ la mak i çin 38 gün de cü zü bi ir di ði ni a çýk la yan Sa çal, Her gü nü mü ca mi de ge çir me ye baþ la - dým. Kur ân'ý bi len her kim ge lir se ba na bir harf öð re me si ni is e dim. Ya ý sý na ma - zý na ka dar e vi me gi me dim. Al lah (CC) þü kür ler ol sun ken di mi kur a ra cak ka dar Kur ân'ý öð ren dim. di ye ko nuþ u. Sa çal ýn ken di az miy le Kur ân-ý Ke ri mi öð ren di - ði ni a çýk la yan Ye ni ma hal le Ca mii Ý ma mý Ke mal Ka ra kuþ, Sa çal, Kur ân'ý öð ren - mek i çin ca mi den ay rýl ma dý. Di ðer ar ka daþ la rý bu na yar dým cý ol du. Ký sa sü re de Kur ân'ý öð ren di. þek lin de ko nuþ u. Ý mam lý ðý sü re sin ce ilk de fa 80 ya þýn da bir in - sa nýn Kur ân'ý öð ren di ði ni gör dü ðü nü be lir en i mam Ka ra kuþ, Sa çal ýn az mi nin di - ðer in san la ra ör nek ol ma sý ge rek i ði ni i fa de e i. Ký rýk ka le / ci han New So uh Wa les Ü ni ver si e si öðrencilerinin geliþirdiði araç Guinness Rekorlar kiabýna girdi. Gü neþ e ner ji siy le sa a e 88 km hý za u la þa rak re kor kýr dý AVUSTRALYA NIN Sydney þeh rin de ki New So uh Wa les Ü ni ver si e si (UNSW) öð ren ci le ri, dün ya nýn gü neþ e ner ji siy le ça lý þan en hýz lý a ra cý ný ge liþ i re rek Gu in - ness Re kor lar Ki a bý na gir di. IVy ad lý a raç, sa a e 88 ki lo me re hý za u laþ ma yý ba - þar dý. Ül ke nin gü ne yin de ki Now ra þeh rin de yer a lan HMAS Al ba ross do nan ma üs sün de, ön ce ki gün ya pý lan es sý ra sýn da da ha ön ce 79 ki lo me re o lan hýz re ko - ru a þýl dý. Ta ma men ü ni ver si e bün ye sin de ge liþ i ri len IVy de ye ni ne sil si li kon gü - neþ hüc re le ri kul la nýl dý. IVy, de ne me sý ra sýn da 1200 wa lýk e ner ji ü re i. Bu da ne re dey se bir ek mek ký zar ma ma ki ne si nin har ca dý ðý e ner ji ye eþ de ðer. IVy nýn hý zý, geç i ði miz yýl res mi ol ma yan bir ya rýþ ma da 103 ki lo me re ye u laþ mýþ, a raç ken di ka e go ri sin de bi rin ci li ðe u laþ mýþ ý. Pro je li de ri Da ni el Fri ed man, kýr dýk la rý re kor la gü neþ e ner ji si ne da ha faz la dik ka çek me yi u mu e ik le ri ni ve in san la rý ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý na yö nel me yi he def le ri ni kay de i. Ýs an bul / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı