MYSIA'DA EPIGRAFi ARA TIRMALARI II* (Lev. XI-XIII)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MYSIA'DA EPIGRAFi ARA TIRMALARI II* (Lev. XI-XIII)"

Transkript

1 MYSIA'DA EPIGRAFi ARA TIRMALARI II* (Lev. XI-XIII) Son yillarda gerek Daskyleion (Ergili) ^evresinde yuriitliigiimuz yiizey taramalannda, gerekse Canakkale ve Bursa Miizelerindeki ara tirmalanmiz sirasinda kopya ettigimiz Mysia kokcnli yazidann bir kismim, daha once kiiciik gruplar halinde yayinlami^tik 1. Bu yazida da, aym bdlgede bulunmus, bir ba ka grup yaziti ele alacagiz. 1. Menekrates'in Mezar Ta i: Mermer stel parcasi. Manyas Golu'niin (Daskylitis limne) giineyinde, sahilden biraz igeride yer alan Ycnikoy'de 2 bulunmus, ve Daskyleion kazi deposunda korunmaya alinmi tir 3. Ustte panel icersinde cenaze ziyafeti sahnesinin alt kismi: Solda bir iskcmleye oturan kadin figuriinun alt yansi; ortada mensa tripes, onun saginda bir vazo (?). Altta yer alan panel icinde, saga dogru bir ath ve arkasinda erkek hizmetci figiirii. Olgulcr: 0. 39x0. 34x0. 083; harf yiik m. (Fig. 1). MeveK[pa]-rr <; EuPoXtavo? E-oPoMax; eklinde bir kisj adi bilmiyoruz. Ancak bunu Ei)Po/Vo<; ve Et>p6?oi eklindcki isimlerle kombine etmck mumktindiir. 2. Asklas'in Mezar Ta i: Ust kismi kink, beyaz mermerden stel. Ergili'de ele gegen eser, sjmdi Daskyleion kazi deposunda korunmaktadir. Ustte, panel icersinde, soldakinin Bu yazinm birinci kismi halen baskida olan Zafer Ta$hklioglu Am Kitabi'mn birinci cildinde (s ) yer alacaktir. Yazinm hazirlanmasinda yardimo olan Saym Prof. Dr. H, Malay'a ve Mysia'daki ara tirmalanmi her zaman destekleyen Saym Prof. Dr. T. Bakir'a te ekkiir ederim.!bk. Erol Atalay Memorial (Arkeoloji Dergisi, Ozel Sayi I, 1991), ; EA 18 (1991), 79-80, no. 3 ve EA 21 (1993), Yenikoy ile Daskyleion arasmda bazi tumulusler yer almaktadir. Herhalde daha sonraki donemlerde de bu bolge bir nekropol alani olarak kullamlmaga devam etmi ti (Bu tumulusler hakkinda bk. A. Ramage-N. H. Ramage, Studies Presented to George Hanfmann (1971), ). Bu tiimuluslerm civarinda yaptigimiz yiizey ara tirmalarinda ele ge9en ve Roma devrine tarihlenebilecek seramik par9alari da belki bu goru u desteklemektedir. Daha onceden koyde ele ge9mi? olan iki mezar ta i i9in bk. E. Schwertheim, Insch. von Kyzikos I (/. K. 18, 1980), 316 ve Daskyleion'un tarihi ve burada son yillarda yapilan kazilarm ilk sonu9lan i9in bk. T. Bakir, "Daskyleion", Hoyuk 1 (1988),

2 C. Tanriver bir erkege, sagdakinin isc bir kadina ait oldugu anla ilan iki biistiin, boyundan itibaren alt kisimlan yer almaktadir. Bunun altindaki alti satirlik yazit, agac budayan bir erkek figiirii tarafindan ikiye aynlmi tir. Bu sahnede, sola doniik bir erkek oniindeki agaci budamaktadir. Sol eliyle tuttugu dah, sag elindeki/a/x 4 ile keserken tasvir edilmi olan bu ki i tunica giymektedir. Stelin alt kisminda yer alan, aleak kabartma olarak yapilmi agag budayan bir insan figiirii, antik dcvirde Daskyleion'da gercekle tirilen tanmsal faaliyetler hakkindaki bilgilerimize bir yenisini daha katmasi agisindan onemlidir 5. Burada, budanan agacin, asma ya da ba ka bir meyva agaci mi oldugu anla ilamamaktadir 6. Otc yandan, daha once yine Daskyleion civannda bulunmus. olan bir steldcki gift siiren bir insan figiirii kabartmasi buradaki tarla tanmina i aret etmektedir 7. Bu kabartma da, Daskyleion'da tarla tanminin yamsira bagcihgin 8 vc mcyveciligin de soz konusu oldugunu ortaya koymaktadir. Bu stclde oldugu gibi, daha cok Phrygia'da kar imiza cikan bir ozellik olan, insanlann gunluk ugra ilannin mezar tasjannda sahnelcnmesi 9 Mysia'nin bu bolgesinde oldukca yaygindir 10. Olciiler: x x ; harf yiik m. (Fig. 2). [wi6uvr]u.a] 'AOKXO. AIOOVOI; o KateoKeiSaoefiJv av F xs> T] yuvn.op0o i 4.IC Kai 6 \>6c, G MriTpoScopo \j c, p.ve[i]- aq %dpiv. R Satir 1-2: Ta ta KATESKEYAIE1N eklinde Satir 3-4:..OPOO/.IC eklindcki kadm adi i in belki [Il]op<p6[p]i5 = [njopcpulpjiq eklinde bir tamamlama onerilebilir; ancak satir ba mdaki harf izleri Pi harfi ifin uygun goriinrntiyor. 8pE7tavov, 6pe7tdvT ya da 8percdviov adi verilen bu alet ifin bk. Daremberg-Saglio, Dictionnaire d. Antiq., s.v. Falx (S. Reinach) ve M. Waelkens, Ancient Society 8 (1977), Nitekim Ksenophon da, satraphk merkezi Daskyleion'un 50k verimli arazilerle fevrili oldugunu belirtmektedir (bk. Hellenika, IV. 1, 15). Bolgenin ^cografi ozellikleri ve bunun burada yapilan tanm iizerindeki etkisi ifin bk. L. Robert, Etudes Anatoliennes (1937), ve Ozellikle dipnot 4. 7 L. Robert, op. cit., 206, Lev. XXVIII, 4 (= /. K. 18, 230). I. S. III. yuzyilda, Daskyleion'da bagcihk ve iiziim tannsi olan Dionysos'la ilis,kili bir dinsel dernegin var oldugu da bilinmektedir: Bk. C. Tanriver, EA , 80-81, no. 3). 9 Bk. M. Waelkens, Ancient Society 8 (1977), Bk. M. Cremer, Hellenistisch-romische Grabstelen itn nordwestlichen Kleinasisn, I: Mysien (Asia Minor Studien 4, 1991), s , Lev. 4c. ve C. Tanriver, Zafer Tashkhoglu Am Kitabi, s. 70, no

3 Mysia'da Epigrafi Aras.tirmalan II 3. Mezar Ta i Fragmenti: Mermcr mczar steli pargasi. Aksakal civannda koyluler tarafindan bulunmu? 11 olan cser imdi Daskyleion kazi dcposundadir. Usllc, sagdan ve soldan da kinlmis. olan bir panclin alt kismi vc olasilikla bir alin iki ayagma ait izler. Olculer: x x 0. 09; harf yiik m. (Fig. 3) ]<t>ia vac ]o(i.dxo\) vac.? %]oupe vac. Satir 1: Biiyiik olasilikla ['Acp](pia vcya ['Aitjcpia? Satir 2: -omakhos eklinde bitcn herhangi bir isim: [NiKjouaxou, ['Apiaxjondxou vb. 4. Adak Steli Fragmenti: Yesjl omlu'da koyluler tarafindan bulunan ve halcn koyde korunanbir mcrmcr stel pargasi. Ustlc vc altta yer alan muhtemelen kabartmah nisjcrin arasinda kalan kisim korunmu tur. Aynca, bu ta la birlikte, iizcrindc ayakta duran bir erkck figiirii ilc onun solunda olasilikla bir kadin figiirunun ba ina ait izlcr bulunan vc bclki dc bir adak ta ma (?) ait olan yazitsiz bir stel pargasi daha cle gcgmi tir (Fig. 4b) 12. Aynca, koyiin meydaninda bir milta i ve mcrmcrdcn bir phallos bulunmaktadir 13. Olgiiler: x x 0. 07; harf yiik.: m. (Fig. 4a). [ ]o5copot> KOU T[ - ] [ ] ml xrnep iam[- - ] [ ]N Aioyevrii; [ ] 4 [e\}xo.pia]xr\ vac. piov. vac Aksakal Koyu civannda yapugimiz yiizcy ara^tirmalannda, koytin birka km. kuzeyindeki az engebeli arazide yogun olmayan bir Roma devri yer]e mesi oldugunu gostercbilecek bazi seramik pargalan ve basit duvarlara ait oldugu anlafilan ta lar saptadik. Ote yandan, koyiin giiney kismmda, zaman zaman ge? Roma devrine tarihlenebilecek bazi mezarlarla da kar^ila^ilmaktadir. Ancak, Daskyleion kazi ekibine Aksakalli koyluler tarafindan teslim edilen ve fogunlukla mezar buluntusu olduklan anla5ilan seramik ve terrakotta figiirun parcalarinin Aksakal - Ergili arasindaki tepelerin gole bakan yamaclannda ele geftikleri soylenmektedir. Bu koyde kopya edilmi? olan bazi yazitlar icin bk. E. Schwerteim, op. cit., no. 169, 411, 493, 519, 548 (kr. C. Tannver, Zafer Ta^hkhoglu Am Khabt, s , no. 6). Bu ta in olculeri 6yledir: x x m. 'En az 5 kere kullanildigi anlasjlan [bunlann ticii, Diocletianus ve Maximianus, Constantinus (ve ogullan) ile Ioulianus (1. S ) devirlerinde] bu mil tafindaki yazitlann en ge? olaninin altmda M(ilia) X ^eklinde mesafe belirtilmi$tir. Bu ta olasilikla E. Schwerlheim tarafindan goriildiigu belirtilcn mil ta idir (Insch. v. Kyzikos II, /. K. 26, 1983, s. 40, no. 36 ve D. French, Roman Roads and Milestones of Asia Minor 2, 1 (BAR 392, 1988) no. 221.). 107

4 C. Tannver Satir 1: MrixploScopo-u, AioJoScopcu, 'ArcoAAJoScopot), ]To9]o8copo'D, 'HX,v]o5c6poti gibi bir isim. Satir 2: eourcjck) vcya eawjcov 5. Aphphia'nin Mezar Ta i: Naiskos tipinde mcrmer stcl. Escr, Canakkale Miizcsi tarafindan, Biga'da oturan K. Kdsc adh bir kisjdcn satin alinmi tir (Env. No. 4859) 14. tjzerinde ycr alan ve ccnazc ziyafctini konu alan kabartmanin slili, bu ta in Kyzikos yakinlanndan gcldigini gostcrmcktcdir. Ni icersindc cenaze ziyafcti sahncsi: Solda ba i da drtcn manto giymi vc arkahksiz bir taburcye oturan kadin, sagda kline iizcrindc uzanan vc sol clindc bir icki kabi tutan sakalh bir erkck; onde, iizcrindc yiycccklcr olan bir mensa tripes; sol kenarda clindc bir vazo ta iyan kiiciik boyutlu olarak yapilmis, bir kadin, sag kenarda isc sag elini ccncsinc dayamis, vc yine kiiciik boyutlu olarak yapilmis, olan bir erkck hizmetci figiirii. En altta hayli gcnis, bir kama. Olciilcr: x x 0.101; harf yiik m. (Fig. 5). 'Aqxpia 'AjtoX^oScopot) %aipe. 6. Moskhareion'un ya da Synete'nin Mezar Steli: Naiskos tipinde mermcr stcl. Karacabcy'in kuzcybatisinda ycr alan Karasu Koyii'nde 15 -yaziti korunmamis, ba ka bir stclle birliktc 16 - bulunmu tur (Bursa Miizcsi Env. No ). Usttc profillcndirilmi ar ilrav; yanlarda dikdortgcn ckilli ve silmcli ba liklar ta iyan anta duvarlan. Naiskos icinde kabartma G. Polat tarafindan bir sonraki makalede plastik acidan incelcnmcklcdir (s. Ill, no. 1). Olciilcr: x x 0. 27; harf yiik m. (Rcsim icin G. Polat'in makalcsinc bakiniz). Mooxdpevov T) Kal idvern, yuvri 5e 'A(po(3r toi) xcu 'HpcoScu Tipo'iq, %avpe. ^Muzenin aym ki iden satin aldigi (Env. no. 4860) ve iizcrinde 9ift siircn bir erkck figiirii ile \)7i6 ivt ia'li mezar yaziti formiilu bulunan, bu nedcnle de Kyzikos arazisi ya da yakinlanndan geldigi anla ilan bir ba ka mezar stcli icin bk. C. Tannver, Z. Ta hkhoglu Am Kitabi, s. 70, no. 4. ^ E. Schwerteim'a gore Mileloupolis arazisi Kara Dag'm guney yama9larma kadar uzamyor ve bu koyiin bulundugu alani da icine ahyordu (bk. lnsch. von Kyzikos II, s. 100). Bu koyde daha onceden bulunmu olan bir basjka mezar steli ifin bk. E. Schwerteim, op. cit., Bu stel hakkinda G. Polat'in makalesine bk. (s. 112, no. 2). 108

5 Mysia'da Epigrafi Ara tirmalan II Yazitimizda gecen Moa%ap(e)iov, Ewe-cn ve 'A(p6Pr To<; eklindeki her iic isim de Mysia'da bulunmus, digcr bazi yazulardan bilinmcktedir, bk. E. Schwertheim, Insch. von Kyzikos I, 123 (Mooxapevov), 340 (I-uvern) ve 123 ('AcpoPriTOi;). Cumhur Tannver Izmir 109

6

MYSIA'DAN IK! YENI STEL* (Lev. XIV-XVI)

MYSIA'DAN IK! YENI STEL* (Lev. XIV-XVI) MYSIA'DAN IK! YENI STEL* (Lev. XIV-XVI) Karacabey Ilgesi'nin kuzeybatisinda yer alan Karasu Koyii'nde kdyliiler tarafmdan bulunan, ve imdi Bursa Miizesi'nde sergilenen, iri grenli beyaz mermerden yapilmis.

Detaylı

GUNEYBATI ANADOLU SAHILLERINDE PREHiSTORIK BIR YERLESJM: TAV AN ADASI (Lev. I)

GUNEYBATI ANADOLU SAHILLERINDE PREHiSTORIK BIR YERLESJM: TAV AN ADASI (Lev. I) GUNEYBATI ANADOLU SAHILLERINDE PREHiSTORIK BIR YERLESJM: TAV AN ADASI (Lev. I) Eski adi Yes.il Ada olan Tav an Adasi, Didim'in 10 km. kuzeybatismda, Mersinli Dere'nin denizle birle tigi alanin kuzeyinde,

Detaylı

EPIGRAFI ve YUNAN - LATIN EPIGRAFISi* (Lev. I -V)

EPIGRAFI ve YUNAN - LATIN EPIGRAFISi* (Lev. I -V) EPIGRAFI ve YUNAN - LATIN EPIGRAFISi* (Lev. I -V) Epigrafi her dildc ve her bolgcde olmasa da, bircok kiiltiirdc farkh goriiniislerde vardir. Tarihc katkida bulunabilccck, ozgiin bir epigrafi ve yontemi

Detaylı

YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1

YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1 YUKARI DICLE ARKEOLOJIK ARA TIRMA PROJESI (UTARP): KENAN TEPE'NIN KULTUREL TARiffl'NIN ON SENTEZI 1 Bradley J. Parker, Andrew Creekmore ve Lynn Swartz Dodd aynca Cathryn Meegen ve Meg Abraham'in katkilanyla

Detaylı

MANISA MUZESINDEKIMARSYAS HEYKELI (Lev. LVI - LVII)

MANISA MUZESINDEKIMARSYAS HEYKELI (Lev. LVI - LVII) MANISA MUZESINDEKIMARSYAS HEYKELI (Lev. LVI - LVII) New York'daki Atlantis Antiquities adh bir sanat galerisinde sergilenmekte iken, Manisa'nin Sarigol ilcesine bagli Baglica koyiinde bulunarak yurtdi

Detaylı

AKURGAL'A ARMAÖAN FESTSCHRIFT AKURGAL ANADOLU (A N A T O L I A) XXII 1981/1983. ANKARA 1989 DtL VE TARlH-COÖRAFYA FAKÜLTESt BASIMEVt

AKURGAL'A ARMAÖAN FESTSCHRIFT AKURGAL ANADOLU (A N A T O L I A) XXII 1981/1983. ANKARA 1989 DtL VE TARlH-COÖRAFYA FAKÜLTESt BASIMEVt AKURGAL'A ARMAÖAN FESTSCHRIFT AKURGAL ANADOLU (A N A T O L I A) XXII 1981/1983 ANKARA 1989 DtL VE TARlH-COÖRAFYA FAKÜLTESt BASIMEVt IClNDEKiLER CONTENTS Hans G.GÜTERBOCK: A Note on the frieze of the Stag

Detaylı

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

HEYKEL ONARIMI. Hùseyin AKILLK*)

HEYKEL ONARIMI. Hùseyin AKILLK*) HEYKEL ONARIMI Hùseyin AKILLK*) Yurdumuzun ônemli tarihi zenginlikleri arasmda yer alan heykellerin tasmmasi, onanlmasi ve korunmasi ôzel bir dikkat ve bilgi gerektirmektedir. Ôzellikle kazilarda ele geçen

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ safranbolu da zamanın renkleri gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ YAYINI Yayın no: 01 www.karabuk.gov.tr ISBN: 978-605-88309-4-3 PROJE BAŞKANI İzzettin KÜÇÜK Karabük Valisi YAYIN KURULU

Detaylı

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Savaş Harmankaya Eşime Giriş İlk Tunç Çağı Tanımının Ortaya Çıkışı 1 : Anadolu ve Trakya 2 topraklarını kapsayantürkiye nin İlk Tunç Çağı

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım. Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK

Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım. Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK Belleten, C. LVI, Ağustos 1992, Sayı: 216 dan Ayrı Basım Ağustos 1992 Pamphylia Bölgesi ve Çevresi Eski Yol Sistemi GİRAY ERCENK Antik Çağda Pamphylia Bölgesi Ord. Prof. M. A. Mansel'in tanımlamasıyla

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

(Kanuni Sultan Süleyman ın Mimar Sinan a atfen söylediği söz.)

(Kanuni Sultan Süleyman ın Mimar Sinan a atfen söylediği söz.) Aristular göreydi ol feridi, olurlardı O nun candan müridi. (Kanuni Sultan Süleyman ın Mimar Sinan a atfen söylediği söz.) If the people who are adherent of Aristotle saw that person, they would be the

Detaylı

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1

BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 BATI VE ORTA ANADOLU DA ÇARK YAPIMI ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 1 Murat Türkteki Anahtar Kelimeler: Çömlekçi çarkı, Batı Anadolu, İTÇ III, Küllüoba, Yalın Mal. Key Words: Potter s Wheel, Western

Detaylı

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN SONRA KE FTEK B R M F YATLARIN DE T R L P DE T R LEMEYECE Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi G R : 2886 Sayılı Devlet hale Kanunu'nun 9'uncu maddesinde muhammen bedelin

Detaylı

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Engin EROĞLU * Özet Geç Tunç Çağı sonlarına denk gelen M. Ö. 1200 lerde, Deniz Kavimleri Göçü ve Ege Göçleri adıyla anılan bir göç dalgası yaşanmıştır. Bugün hala bu

Detaylı

Keltlerin Anadolu ya Göçü: Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On Yıl

Keltlerin Anadolu ya Göçü: Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On Yıl Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Güz 2012, Sayı: 13, ss. 1-16 Keltlerin Anadolu ya Göçü: Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On Yıl Mehmet Ali KAYA * Özet Türkiye nin eskiçağ tarihi ilki İ.Ö. 3.

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI Murat ARSLAN G R evletin ki ilerle olan ve vergilendirmeden do an ili kilerine vergi Dhukuku ili kisi denilmektedir. Bu ili kide zaman zaman uyu mazlıklar

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

U L Uv!> L AJK, AIx AJjl ILIŞ KİLER. "Giriş, Kavram ve Teoriler"

U L Uv!> L AJK, AIx AJjl ILIŞ KİLER. Giriş, Kavram ve Teoriler U L Uv!> L AJK, AIx AJjl ILIŞ KİLER "Giriş, Kavram ve Teoriler" Editör: Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER : Giriş, Kavramlar ve Teoriler Banş Kitapevi LTD. ŞTİ., 2007, Ankara, Birinci Baskı.

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi)

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) APA American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) FUNDA ÖZBAY APA, American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) kelimelerinin bas harflerinin kisaltmasidir. APA, Amerika

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Birinci, İkinci ve Üçüncü Derece Tesisler Kapsamında Yapılan En Kısa Yol analizine Göre Değerlendirme

Yol Derecelendirmesi: Birinci, İkinci ve Üçüncü Derece Tesisler Kapsamında Yapılan En Kısa Yol analizine Göre Değerlendirme Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Şekil 9.6.23 Yol Derecelendirmesi: Birinci, İkinci ve Üçüncü Derece Tesisler Kapsamında Yapılan En

Detaylı

Kom ulukta anla mazlık ve gürültü Haklarım ve sorumluluklarım nelerdir?

Kom ulukta anla mazlık ve gürültü Haklarım ve sorumluluklarım nelerdir? CENEVRE CUMHURĐYETĐ VE KANTONU Kom ulukta anla mazlık ve gürültü Haklarım ve sorumluluklarım nelerdir? Günlük ya amın sıkıntıları kar ısında bir konutun sükünetine ihtiyacımız vardır. Bu nedenle gürültü

Detaylı

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU NORTH-EAST ANATOLIA IN THE THIRD THOUSAND BC Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL * Özet Anadolu, gerek tarih öncesi gerekse tarihi çaları birbirinden farklı zamanlarda yaamıtır. Bu

Detaylı

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Celal Beşiktepe TMMOB YK Üyesi Antropologlara göre: 4.5 milyar yıllık bir geçmişi olan dünyamızda, canlı geçmişin tarihi 3.5 milyar yıldır. 180 milyon yıl

Detaylı