HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM"

Transkript

1 FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI ÜF IM 2008'D B Ü V ÇII. u H B F 10 D G Ç H B V i Ücretli öðretmen sayýsý azaldý MB, DÜ 15 B 934 ÖÐM DI. M B Ü GD 53 B ÜC ÖÐM II D ZIMIÞ ODU. ÖÐM PZ GÜÜ GÖV BÞC. n3 I: 42 I: I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 4 ÞUB 2012 CUM/ 75 r ni as ya.com.tr HÜ V D ÐI ÂM MZ BÞB DIMCII V BHM: ÂM, DMO VMII ÖZÜD BIDI B DD. n ver b ra him P HÜ Ç: ta türk ü ka nun la sev di re mez si niz u Bir tv prog ra mýn da ko nu þan P Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Hü se yin Çe lik, an dý mýz ve genç li ðe hi ta be nin kal dý rýl ma sý ný tar týþ ma ya a ça rak, Bun lar â yet mi? di ye sor du. Çe lik, ta türk ü o ru ma a nu nu i çin de, im se yi ka nun la sev di re mez si niz. ta türk gi bi Cum hu ri ye ti ku ran bi ri si nin ka nun la ko ru nu yor ol ma sý ne ga rip bir du rum di ye ko nuþ tu. n9 da Hü se yin Çe lik ÂM, HÜ MÜCD BCI DÐ u Ma lez ya Baþ ba kan es ki ar dým cý sý n ver b ra him, Me de ni yet ler t ti fa ký on fe rans la rý kap sa mýn da yap tý ðý ''s lâm ve De mok ra si" baþ lýk ko nuþ ma da, s lâ mýn hür ri yet ve a da let an la yý þý na vur gu yap tý. s lâm dün ya sý nýn, de mok ra si ve öz gür lü ðe u laþ ma mü ca de le si ne ya ban cý ol ma dý ðý na i þa ret e den b ra him, s lâm ül ke le ri nin geç miþ te sö mür ge ci li ði red det me sin de, öz gür lü ðe ver dik le ri ö ne min rol oy na dý ðý ný kay det ti. HUUU ÜÜÜÐÜ ÂM ÖZÜD V u nver brahim, slâm ve demokrasinin birbiriyle uyuþmayan iki kavram olarak algýlanmasýnýn yanlýþ olduðunu belirterek, hukukun üstünlüðü, ifade özgürlüðü, hem çoðunluk, hem de azýnlýk haklarýnýn korunmasý gibi vazgeçilemeyecek ilkeler bulunduðunun altýný çizdi. brahim, ''n otokratik yerlerde de rejimler kendilerini demokrasi olarak nitelendirebiliyor. Gerçek demokrasiyle buluþmak önemli'' dedi. nha be ri say fa 8 de BM G B -MU: s ra il-fi lis tin ba rý þý i çin za man a za lý yor ubm Ge nel ek re te ri Ban i-mun, Or ta do ðu ba rý þý i çin za ma nýn a zal dý ðý ný be lir te rek, s ra il e, Fi lis tin li le ri mü za ke re le re ge ri dön dür me ye yar dým e de cek i yi ni yet gös te ri si yap ma sý çað rý sýn da bu lun du. n7 de M D BI HOFF: Þeriat yargýçlarý görev yapabilir u l man os yal De mok rat Par ti li (PD) he in land-pfalz ya le ti da let Ba ka ný Joc hen Hart loff, ül ke sin de þe ri at yar gýç la rý nýn gö rev yap ma sý nýn pren sip te müm kün o la bi le ce ði ni söy le di.n7 de I BÞPOPO UDI unanistan patlamak üzere uri zin sür dü ðü u na nis tan da ki li se sos yal pat la ma ya kar þý u yar dý. u nan i li se si Baþ pis ko po su e ro ni mos, Ma a le sef ül ke mi zin dra mý nýn bu ra da bit me ye ce ði ar týk net bir þekilde görünüyor, belki de kontrol dýþý boyutlara ulaþabilir açýklamasýnda bulundu. n7 de aha katliâmý sokaða taþtý Mýsýr ýn Port aid þehrinde önceki gün bir maçtan sonra çýkan ve 76 kiþinin ölümüyle sonuçlanan olaylarýn ardýndan sayýlarý 10 bini bulan kalabalýk bir grup çiþleri Bakanlýðýna yürüdü.nha be ri say fa 7 de DM DM ÜZD 86 I GÇ skilipli týf Hoca için ön ce ma sum den miþ, son ra a sýl mýþ u s ki lip li týf Ho ca nýn i dam e dil me si nin yýl dö nü mün de yü rek le ri sýz la tan bir ger çek da ha gün yü zü ne çýk tý. n ka ra s tik lâl Mah ke me si Ha ki mi ý lýç li nin ka rar dan ký sa bir sü re ön ce ga ze te ci le re ma sum ol du ðu nu söy le di ði týf Ho ca hak kýn da i dam ka ra rý ve ril di ði or ta ya çýk tý. n8 de rmeni çetelere ilk kurþunu sýkarak Millî Mücadeleyi baþlatan ütçü mam ýn kýzý, 90 yaþýnda vefat etti n3 te BU MÎ ÐM MÜDÜÜ MUMM IDIZ: est i le tost a ra sý e ði ti me ha yýr u s tan bul Mil lî ði tim Mü dü rü Mu am mer ýl dýz, sü rek li test man tý ðý i le öð ren ci le rin ya rýþ sis te mi ne ta bi tu tul ma sý nýn yan lýþ bir uy gu la ma ol du ðu nu di le ge ti re rek, ço cuk la rýn test i le tost a ra sý na sý kýþ tý rýl ma ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. n9 da

2

3 HB 4 ÞUB 2012 CUM 3 a zý þ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s tan bul el: (0212) (orumlu) ecep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ Ü n ka ra em sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi Meh met Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. el: Mustafa GÖM (0212) M C Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ el: (312) , , Fax: por di tö rü oordinatörü e cep Þ CI rol DO U 36 M M C Ð: Zep pe lin tr. 25, h len, el: Mesut ÇOB , Fax: C M C Ð: v ni a yýn o or di na tö rü Görsel önetmen: brahim ÖZDB fen di ok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah ÇI BÞ bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem Z Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým at. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li I e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk a na yi ve i ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met U U Ge nel a yýn Mü dü rü â zým GÜ Ç ÜZ MZ V Hic rî: 12 ebiülevvel 1433 u mî: 22. ani 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir as ta mo nu ay se ri on ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý ÜC ÖÐM II ZDI MB, DÜ 17 B DO, 15 B 934 ÖÐM DI. M D Ü GD 53 B ÜC ÖÐM II D ZIMIÞ ODU. ÖÐM PZ GÜÜ GÖV BÞC. M ði tim Ba kan lý ðý (MB), dün 15 bin 934 kad ro ya öð ret men a ta dý. Ba kan lý ðýn Ba þöð ret men a lo nu nda tö ren dü zen len en törende MB n san ay nak la rý Ge nel Mü dü rü Hik met Ço lak, 30 i le 65 branþ ta 17 bin kad ro lu öð ret men a ta ma sý ya pý la ca ðý ný be lir tti. Ço lak, bu il le rin en çok üc ret li öð ret men le rin gö rev yap tý ðý il ler ol du ðu nu an lat tý. Bu a ta ma i çin top lam 86 bin 129 baþ vu ru nun ya pýl dý ðý ný, an cak bu baþ vu ru lar dan 79 bin 490 ý nýn ge çer li sa yýl dý ðý ný bil di ren Ço lak, er le ri be lir ler ken üc ret li öð ret men le rin sa yý sý ný sý na va gi ren le rin sa yý sýy la ör - tüþ tür dük. Bi zim ön gö rü müz ü ze rin den 17 bi nin ta ma mý na ta lip li öð ret men a da yý ar ka daþ la rý mýz var dý, fa kat 2 a lan da hiç baþ vu ru ol ma dý, 5 a lan da da bek le nen den da ha az baþ vu ru ol du di ye ko nuþ tu. Da ha son ra Ço lak, sa lon da bu lu nan bir öð ret me a da yý nýn ya ký ný ný kür sü ye ça ðý ra rak a ta ma yý baþ lat tý. ta ma sa ye sin de ür ki ye ge ne lin de ki 53 bin üc ret li öð ret men sa yý sý nýn da a zal týl mýþ ol du ðu be lir ti le rek, boþ ka lan bin 66 kon ten ja nýn i se a ðus tos a yýn da ya pýl ma sý plan la nan a ta ma la ra ek le ne ce ði kay de dil di. et ki li ler boþ ka lan kon ten jan la rýn, ge mi kap tan lý ðý ve ha ri ta ta pu ka das tro a lan la rýn da hiç baþ vu ru ya pýl ma mýþ ol ma sýn dan ve ba zý branþ la ra ye ter li baþ vu ru ya pýl ma ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný a çýk la dý. n çok din kül tü rü ve ah lak bil gi si bran þýn da ye ter siz baþ vu ru ol du ðu nu be lir ten yet ki li ler, bu branþ i çin 783 kon ten jan ay rýl dý ðý, a ta ma i çin 466 baþ vu ru ya pýl dý ðý ve bu a lan da P ye gi ren 3 bin 473 po tan si yel ki þi nin ol du ðu bil gi si ni ak tar dý. day lar, so nuç la rý ný Mil li ði tim Ba kan lý ðý nýn in ter net si te sin den C kim lik nu ma ra la rý ný gi re rek öð re ne bi le cek. n ka ra / a a r zu rum ek si 35 i gör dü DO ÐU na do lu da Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 35 de re cey le r zu - rum da öl çül dü. Me te o ro lo ji r zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da o lan böl ge de so ðuk ha va hayatý o lum - suz yön de et ki li yor. Böl ge de ge ce en dü þük ha va sý cak lýk la rý r zu rum da ek si 35, ð - rý da ek si 28, r da han ve ars ta ek si 27, Bay burt ta ek si 19, r zin can da ek si 13 ve Ið dýr da ek si 11 de re ce o la rak kay de dil di. l Ö zel da re si yet ki li le ri, kar ya ðý þý ve ti pi do - la yý sýy la r zu rum da 380, ð rý da 254, ars ta 66, Ið dýr da 21 ve r da han da 6 ol mak ü ze re top lam 727 köy le u la þý mýn sað la na ma dý ðý ný bil dir di. U la þý mýn sað la na ma dý ðý r zu rum un il çe le ri ne bað lý köy ler de top lam 20 has ta, kar la mü ca de le ve sað lýk e - kip le rin ce has ta ne le re u laþ tý rýl dý. r zu rum / a a üt çü mam ýn ký zý ve fat et ti H M M Þ I kur tu luþ mü ca de le sin de Fran sýz as ker le re ve r me ni çe te le re ilk kur þu nu sý ka rak Mil lî Mü ca de le yi baþ la tan üt çü mam ýn 90 ya þýn da ki kü çük ký zý Du ran Çift de mir ve fat et ti. ah ra man ma raþ ta kal dý ðý oð lu nun e vin de ge çir di ði ra hat sýz lýk so nu cun da ve fat e den Du ran Çift de mir, Bal lý ca Ma hal le si Der gâh Ca mii nde ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Þey ha dil Ma hal le si nde top ra ða ve ril di. Ce na ze ye kim se nin ha be ri ol ma ma - upon o: 23 sý dolayýsýyla sa de ce ya kýn la rý ve bir grup ma hal le li ka tý lýr ken 90 ya þýn da ö len ve 5 ço cuk an ne si o lan üt çü mam ýn ký zý nýn e þi nin 36 yýl ön ce ve fat et ti ði öð re nil di. üt çü mam ýn ký zý nýn ha yat ta ki son ço cu ðu o lan ve s tan bul da ya þa yan a a det o lu ký rýk, ce na ze ye yet ki li le rin hiçbi ri nin il gi gös ter me me si nin ken di le ri ni çok üz dü ðü nü be lirt ti. Ö te yan dan ve fat e den Çift de mir in tek va si ye ti nin ba þu cun da ha fýz la rýn ur ân-ý e rim o ku ma sý ol du ðu öð re nil di. ah ra man ma raþ / ci han Bir kiþi donarak öldü B BU Mer ke ze bað lý Gü müþ su ö yün de de de si nin me za rý ný zi ya re te gi den Man su ri Öz den (67), do na rak öl dü. akýnlarý Özden'in cesedini kö yün gi ri þin de ki me zar lýk ta buldu. Öz den in do na rak öl dü ðü an la þýl dý. Ce set, o top si i çin Bay burt Dev let Has ta ne si mor gu na kal dý rýl dý. Bay burt / a a ir ti ni as ya.com.tr Men de res i halk mý de vir di? Cum hu ri yet ya za rý U ður Mum cu nun bom ba lý bir su i kast le kat li nin 19. yý lýn da ga ze te ya zar la rýn dan I þýk an su, Mum cu nun hiç ya yýn lan ma mýþ ko nuþ ma la rýn dan bir der le me ya pa rak di zi ya zý ha lin de neþ ret ti. Bu ko nuþ ma lar da i ki hu sus dik ka ti mi zi çek ti. Bun lar dan bi rin de Mum cu þöy le di yor: DP 1957 de a id ur sî nin cüb be si ni bay rak yap tý. e ol du? ý kýl dý. De mi rel 60 la rýn or ta sýn da ur cu la rýn, ta ri kat la rýn, ü ley man cý la rýn sa kal la rý ný ok þa dý. e ol du? ý kýl dý. Hac se fer le ri dü zen le yen P ne ol du? üz de 20 ye in di. Hal ka gü ven mek ge re ki yor. (Cum hu ri yet, ) Mum cu nun kat li ne de, 19 yýl dýr bu o la yýn fa il le ri nin bu lu na ma ma sý na da tep ki gös ter mek en a zýn dan in san ol ma nýn; yi ne Mum cu nun yan lýþ fi kir le ri ni e leþ tir mek i se hak kýn ha tý rý ný her þe yin üs tün de tut ma pren si bi nin ge rek le ri. Her i ki ge re ði de ye ri ne ge ti re lim. Mum cu nun yu ka rý da ak tar dý ðý mýz söz le ri, çok a çýk çe liþ ki le riy le ti pik bir çar pýt ma ör ne ði. Bir de fa a id ur sî nin cüb be si ni bay rak yap ma di ye bir o lay yok. Bu, e ma list le rin a ðýz la rý na pe le senk e dip her fýr sat ta tek rar la dýk la rý Men de res a id ur sî nin e li ni öp tü uy dur ma sý nýn bir baþ ka ver si yo nu. þin as lý i se þu: Be di üz za man, bil has sa e za ný öz gür leþ tir di ði ve din e ði ti mi nin ö nü nü aç tý ðý i çin Men de res i takdir e di yor, s lâm kah ra ma ný o la rak ni te li yor; Men de res de o na hür met ve mu hab bet bes li yor du. a kal ok þa mak gi bi yi ne e ma list söy le min dü zey i ni gös te ren i fa de le re ta kýl ma dan i þin ö zü ne ba ka cak o lur sak, De mi rel in de ur cu lar baþ ta ol mak ü ze re ce ma at ler le i yi i liþ ki ler i çin de ol ma ya ö zen gös ter di ði ni gö rüyoruz. Ve Mum cu nun i fa de siy le yý kýl ma la rý nýn se be bi buy du. ma yý kan halk de ðil, dar be ler di. Men de res i 27 Ma yýs, De mi rel i 12 Mart ve 12 y lül de vir miþ ti. Bu na kar þý lýk 12 y lül ü rü nü - P hac se fer le ri dü zen le di ði i çin de ðil, da ha baþ ka se bep ler le yüz de 20 ye ka dar ge ri le miþ ti. ma Mum cu, DP ve P nin dar be ler le dev ril me si ni P ýn san dýk ta i ni þe geç me si i le bir tu tup ay ný ke fe ye ko yan bir man týk ser gi lemiþ. Hal ka gü ven mek ge re ki yor di yen bir yak la þým dan bek le nen ta výr, hal kýn seç tik le ri ni de vi ren dar be le re tep ki gös ter mek ol ma lý, de ðil mi? ma bil has sa 27 Ma yýs a toz kon dur ma ma sap lan tý sý, is ter is te mez bu çe liþ ki le ri ge ti ri yor. Mum cu nun di ðer söz le ri de De mi rel le il gi li: Ba kýn, öp rü der gi sin de ü ley man De mi rel in ko nuþ ma la rý na. ðer ben cum hu ri yet sav cý sý ol sam ve ya sak çý bir dü ze ni be nim se sem, ü ley man De mi rel hak kýn da 163. mad de den te red düt et me den dâ vâ a çar dým. (a.g.g., ) Bu ra da da ye ni çe liþ ki ler ser gi lemiþ Mum cu. Bir ta raf tan ya sak çý ol ma dý ðý ný söy lemiþ, a ma di ðer ta raf tan o za man yü rür lük te o lan 163. mad de nin De mi rel e kar þý ne den iþ le til me di ði ni gün de me ge ti rmiþ. Böy le ce, De mi rel in öp rü de çý kan ve çey rek a sýr dýr gün dem de ki ye ri ni ko ru yan be yan la rý nýn ba zý ad res ler de yol aç tý ðý de rin ve ka lý cý ra hat sýz lý ðýn bir ör ne ði ni da ha gör müþ o lu yo ruz. i, Mum cu o dö nem de çý kan ya zý la rýn da da öp rü de ki mü lâ kat la rý se be biy le De mi rel e a teþ püs kü ren i fa de ler kul lan mýþ tý. Me se lâ o ya zý lar dan bi rin de þöy le di yor du: ü ley man De mi rel in, ur cu la rýn ya yýn or ga ný öp rü der gi si i le a ra sýn dan su sýz mý yor. Be di üz za man Haz ret le ri ne öv gü ler mi is ter si niz; yok sa ev hid-i ed ri sat a nu nu na a teþ püs kür me ler mi? ta türk ün la ik dev let de ðil, s lâm dev le ti kur du ðu nu i le ri sü ren in ci ler mi? ol oy lar DP ye ni çin ka yý yor? a id ursî nin ru hu na Fa ti ha o kut mak i çin mi? Din sö mü rü sü nü art týr mak i çin mi? a ik lik il ke si ni yok et mek i çin mi? i çin? i çin? i çin? (a.g.g., ; s lâm De mok ra si a ik lik, s. 316) Ve il ginç bir nok ta: De mi rel in öp rü de ya yýn la nan ve ki tap la þan be yan la rý, P hak kýn da a çý lan ka pat ma dâ vâ sýn da, par ti nin na ya sa Mah ke me si ne ver di ði sa vun ma nýn en ö nem li re fe rans ve da ya nak larýn dan bi ri ni o luþ tur muþ tu...

4 4 4 ÞUB 2012 CUM ÜÜ Psi ko-sos yal ha týr lat ma lar: Pa ra... Pa ra... Pa ra... ý ra la ma ve a þa ðý da ki þi ir çok il ginç: en ce kut sal o lan Pa ran Oð lun ý zýn ve ha ný mýn: Düþ ma ný nýn a ya ðý nýn ça mu ru o lur ðer; Mel te min bü yü sü ne ka pý lýr san! Dik kat et: Bu top rak lar te kin de ðil.. Zi râ; Pe þi nen in san ka ný is ter di yor id ya lý bir þa ir! Ha ni pa ra yý bu lan ilk ka vim var ya Ma ni sa- k hi sar böl ge sin de hük met miþ ka dim uy gar - lýk la rýn en mü him le rin den bi ri *** a rý ka mýþ ve Ça nak ka le þe hit le ri mi zi dü þü - nün Da ha i yi an lar sý nýz bu top rak la rýn na sýl te kin ol ma dý ðý ný Pe þi nen; n san ka ný is te di ði ni! Pa ra, ta o za man lar dan bir me þum þey miþ me ðer! Ö len le rin göz le ri nin üs tü ne bý ra ký lýr mýþ ma de nî pa ra lar, öy le ri vâ yet o lun mak ta. *** yi de bu gün na sýl? l lah ge cin den ver sin, da ha öl me den he pi - miz pa ra göz Bu a ra da a sýl l lah dev le ti mi ze ze val ver - me sin. n sa nýn ül ke si ol ma sa pa ra sý da ol mu - yor! sa ret bi zim mil let o la rak a lý þýk ol ma dý ðý - mýz bir hu sus 80 yýl da ðý nýk kal sak 100. se - ne de to par la ný yo ruz! üz-yüz el li se ne i çin de de bu mil let dün - ya da bir nu ma ra o lu yor. *** O gün ler ya kýn! ma bu top rak lar te kin de - ðil. Pe þi nen in san ka ný is ti yor! O hal de bir bi ri mi zi se vip-say mak tan baþ ka çâ re mi var? man dik kat! Çün kü ta rih þa hit: Mil let o la - rak biz hu zur lu i sek; bü tün dün ya ya hu zur ya yý lý yor. ðer; mil let o la rak biz da ðý lýp sý kýn tý ya þý yor i sek, bü tün dün ya hu zur suz o lu yor. þ te ba kýn son yüz yý la... e de di ði mi zi ga yet i yi an lar sý nýz! Hak sýz mý yýz? enaryo azarlarý Derneði yönetimi belirlendi as ret tin Ho ca fýk ra la rý ti yat ro o yu nu ol du IDÐ Be le di ye si genç lik mer kez le ri ü ye le ri as ret tin Ho ca nýn fýk ra la rý ný sah ne ye ta þý dý. e cip Fa zýl ül tür Mer ke zi nde sah ne le nen ti yat ro o yu nu l - týn dað lý la rýn be ðe ni si ni ka zan dý. U lu bey, li r soy, Çam lýk ve a ra pür çek genç lik mer kez le ri ne de vam e den ço cuk la rý sah ne ve ti yat ro i le ta nýþ tý ran prog ram, as ret tin Ho ca nýn hayatý hak kýn da bil gi ve ri len ký sa bir su num la baþ la dý. Faaliyet te iz le yi ci ler, ço cuk la rý ný sah ne de gör me nin mut lu lu ðu nu ya þa dý. ti kim ye di, Düþ me sey dim za ten i ne cek tim, l lah ýn rah me tin den ka çýl maz, es ti yi kýr ma dan döv mek lâ zým, Ba na gö rün me de ki me gö rü - nür sen gö rün gi bi top lu ma mal ol muþ as ret tin Ho ca fýk ra la rý ný, i ki ay lýk yo ðun e me ðin ar dýn dan sah ne de iz le yi ci i le bu luþ tu ran genç ler a ra sýn da, l - týn dað Be le di ye Baþ ka ný Vey sel ir ya ki nin ký zý e na da var dý. as ret tin Ho - ca nýn e ser le ri ne fark lý bir yo rum ge ti ren l týn dað lý genç ler den Be tül Üs tün - dað, ah ne de ol mak çok gü zel, çok he ye can lý di ye rek mut lu lu ðu nu i fa de et ti. Ba þa rý lý per for mans la rýy la iz le yen ler den tam not a lan genç ler, l týn dað Be le di ye Baþ ka ný Vey sel ir ya ki ye, ken di le ri ne ti yat ro yap ma im kâ ný sað la - dý ðý i çin sah ne den te þek kür et ti ler. n ka ra / ci han Ço cuk lar Mevlânâ i le ta nýþ ma lý D DÜZ DÐMZ V ÇOCUIMIZ OUU POGMD, ÇOCUIMIZ ÞDD ÞO. ÇOCUIMIZI HZ. MVÂÂ I HOÞGÖÜÞÜ V VG HÇ V GÖÜÞ BDD. al lý han h met em zi Ön taþ na o ku lu O kul i le Bir li ði ta ra fýn dan dü zen le nen De ðer le ri miz ve Ço cuk la rý mýz ad lý prog ram - da, a na o ku lu 5 yaþ ço cuk la rý nýn ney eþ li ðin de ki se ma zen gös te ri si bü yük be ðe ni top la dý. al lý han y han ü mer ül tür Mer ke zi nde ya pý lan prog ram, h met em zi Ön taþ na o ku lu O kul Mü dü rü i - nem Uy sal ýn ko nuþ ma sýy la baþ la dý. Uy sal, bu prog ra mý ta ma men ve li le rin teklif le riy le o luþ tur duk la rý ný söy le dik ten son ra top lum sal de ðer le rin o kul ön ce si e ði tim de ki ö ne min den bah set ti. Uy sal, a þa - yan de ðer o lan hoþ gö rü mi ma rý Hz. Mevlânâ nýn an la yý þý gü nü müz - de da ha çok ö nem ka za ný yor de di. ÖZ anat onseyi bileþenlerinden enaryo azarlarý Derneðinin (-D) yeni yönetim kurulu belirlendi. -D den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, derneðin olaðan genel kurulu sonucunda yönetim kurulu baþkanlýðýna lker Barýþ getirilirken, genel sekreterliðe Meriç Demiray, saymanlýða Ulaþ Çobancý seçildi. Diðer yönetim kurulu üyeleri ise Didem yberkin ve Bilal Babaoðlu oldu. stanbul / aa ÇO ÇU I MI ZI HOÞ GÖ Ü V V G H CI V POG M, Fu at ü zün ün Hz. Mev lâ - nâ nýn ha ya tý ný an la tan su nu mun dan son - ra, a na o ku lu 5 yaþ ço cuk la rý nýn ney eþ li - ðin de se ma zen gös te ri siy le de vam et ti. Ço cuk la rýn se ma gös te ri si se yir ci ler ta ra - fýn dan u zun sü re a yak ta al kýþ lan dý. Ço cuk - la rý kü çük ten Hz. Mev lâ nâ gi bi de ðer ler le ta nýþ týr mak ge rek ti ði ni söy le yen Fu at ü - zün, Ço cuk la rý mýz þid det le ye ti þi yor, o - kul lar da kav ga o lay la rý ve hat ta çe te - leþ me ye ka dar va ran o lay lar gör - mek müm kün, bu, þu nu gös te ri - yor, ço cuk la rý mý zýn Hz. Mev lâ - nâ nýn hoþ gö rü ve sev gi si ne ih ti ya cý var. de di. n ka ra / ci han þa ret di liy le ti yat ro sah ne le di ler ve or ta öð re tim ku rum la rýn da ya rý yýl ta ti li de vam e der ken, ürk þa ret Di li e ði ti mi al ma yý ter cih e - den ü çü er kek, dör dü kýz öð ren ci - den o lu þan a ma tör ti yat ro gru bu li se li genç ler, ken di yaz dýk la rý o - yun la rý ný i þa ret di li i le sah ne ye koy du. Bur sa Va li li ði bün ye sin de hiz met ve ren Mu ra di ye Ö zür lü ler ði tim ül tür ve Da nýþ ma Mer ke - zi, ürk þa ret Di li e ðit me ni De - met Gür büz den ders a lan ürk - þa ret Di li kur si yer le ri, a ma tör ti - yat ro sa nat çý la rý li se li 7 öð ren ci yi zi ya ret e den Va li ar dým cý sý Mus - ta fa Gü ney, gi ri þim le ri i çin te þek - kür et ti. Genç le rin, i le ri de da ha gü zel iþ ler ya pa ca ðýn dan e min ol - du ðu nu be lir ten Va li ar dým cý sý Gü ney, genç le rin an ne ba ba la rý baþ ta ol mak ü ze re bü tün a i le le ri - ne, on la rý ye tiþ ti ren o kul i da re si ne, za man a yý rýp ge len ürk þa ret Di li e ðit me ni De met Gür büz e ve bu e ði ti me des tek ve ren i lü fer Be le di ye si ni teb rik et ti ði ni di le ge - tir di. Bur sa / ci han Myra n tik en ti nde ki res to ras yon ça lýþ ma la rý I Dem re il çe sin de ki Myra n tik en ti nde yer a lan, o ma dö ne min den kal ma an tik ti - yat ro nun sah ne bi na sý nýn ön res - to ras yon ça lýþ ma la rý na baþ lan dý ðý bil di ril di. ik ya Uy gar lý ðý nýn ö - nem li þehirle rin den Myra da ki res - to ras yon ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Myra-n dri a ke a zý la rý Baþ ka ný, k de niz Ü ni ver si te si de bi yat Fa - kül te si r ke o lo ji Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. ev zat Çe vik, ga - ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, an tik kent i çin de ki o ma dö ne min den kal ma an tik ti yat ro nun sah ne bi - na sý nýn ön res to ras yon ça lýþ ma la - rý na baþ la dýk la rý ný i fa de et ti. i yat - ro nun 108 met re ça pýn da ol du ðu - nu an la tan Çe vik, 35 o tur ma sý ra sý i le ti yat ro nun 11 bin ki þi ka pa si te li ol du ðu na dik ka ti çek ti. Çe vik, ka zý - lar da 14 ton a ðýr lý ðýn da ve 6 met re bo yun da gra nit sü tun lar ve 3 ton - luk iþ len miþ sü tun baþ la rý nýn or ta - ya çý ka rýl dý ðý ný be lirt ti. Prof. Dr. Çe vik, sü tun ve sü tun baþ la rý nýn bir leþ ti ri le rek o ri ji nal ha li ne ge ti ril - di ði ni ve ti yat ro sah ne si ne yer leþ ti - ril ece ði ni i fa de et ti. n tal ya / ci han BUMC Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da O D Ð 1. urt taþ lar tö re si. 2. Der viþ le rin giy dik le ri, tif tik ten ya pýl mýþ in ce kü lâh. - - li nek. 3. Is lan dý ðý za man ko lay ca 1 bi çim len di ri le bi len yu mu þak ve yað lý top rak. - er, bu lu nu lan 2 yer. - ad yum e le men ti nin sim - ge si. 4. Doð ru lu ðuy la, dü rüst lü - 3 ðüy le ta nýn mýþ kim se. - Bir kim - se nin, ken di si ne iþ ve ril me ye uy gun luk, ya ra þýr lýk du ru mu, de - ðim. 5. ad yas yo nun do ku lar da yap tý ðý bi yo lo jik ha sa rýn i fa de - sin de kul la ný lan rad yas yon öl çü 5 6 bi ri mi. - Ge mi le rin ba rýn ma la rý - na, yük a lýp bo þalt ma la rý na, yol - 7 cu in di rip bin dir me le ri ne ya ra - yan tabiî ve ya sun'î sý ðý nak da ný lan þey, ne zir. - n san vü cu - du nun kal ça i le diz a ra sýn da ki bö lü mü. 7. r go da yok. - O tur - mak tan di lek. 8. s ki dil de bay ram. - ur ân al fa be sin de bir harf. - Müs lü man ül ke ler de o tu ran u nan a sýl lý kim se. 9. ý ðýr, ko yun gi bi e ti ye ne cek hay van la rý ke sen ve ya dük kâ - nýn da pe ra ken de o la rak sa tan kim se. - üz yý lýn ký sa ya zý lý þý. - O ku ma yaz ma sý ol ma yan. 10. r mik ve ya u na yu mur ta ka rýþ tý rý la rak ha zýr lan mýþ tür lü bi çim ler de ki ku ru ha mur. U I D Þ ÐI 1. a tin ce söz cük ya da ek ler ka tý la rak ya zý lan a lay lý (ko þuk tü rü). 2. s ki dil de taht. - r kek ki þi, ka dýn kar þý tý. 3. Muð la i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - a zi hü cum ký ta sý. 4. Bir þe yin ek si ði ni ta mam la mak i çin o na ka tý lan par ça. - Mi - de nin ar ka sýn da, di yaf ra mýn al týn da, sol böb re ðin üs tün de, yas - sý, u zun ca, ak yu var ü re ten ve yýp ran mýþ al yu var la rý top la yan, da mar lý, gev þek bir do ku dan o luþ muþ or gan. 5. a rý. - y, u lan an la mýn da ka ba ca ses len me ün le mi. - Pro tak tin yum e le men ti - nin sim ge si. 6. a hip lik. 7. n san lar da ki has ta lýk la rý teþ his ve on - la rý i lâç lar la ve ya ba zý a raç lar la te da vi e den kim se, dok tor. - Göz. 8. s tan bul'da i ba de te ka pa lý bir ma bet. 9. an mak ta o lan. 10. Hüc re le rin a þý rý ço ðal ma sýy la in san, hay van ve ya bit ki do ku la - rýn da o lu þan ve bü yü me e ði li mi gös te ren yum ru, tü mör, ne op - laz ma. - Hz. Mu ham med'in (asm) Mi' rac Ge ce si'nde ki bi ni ti. 11. s ya'da bir çöl. 12. i þi. - Ge nel ge, sir kü ler B ÖC BUMCI CVBI B H H B H G Ö Ç M Ü G Ü M P M F O Z M H M M M M M FO OÐ F: CH Genç ler o ku ma ya koþ tu M a lih li li Can ar deþ ler o kul la rýn ta til ol ma sý ný fýr sat bi le rek i sâ le-i ur u ta ný ma ve o ku ma prog ra mý çer çe ve sin de bir a ra ya gel di ler. Prog ram genç le rin o ku ma an la ma, ken di le ri nin öz gü ven ve ki þi lik ge li þim le ri a çý sýn dan da fay da lý ol du ðu nu be lir ten yet ki li ler, bu prog ram la rýn tek rar la rý nýn ol - ma sý genç le rin en bü yük te men ni si ol du. O ku ma prog ra mý nýn son gü nün de a lih li Boz dað ka yak mer ke zi ne ya pý lan ge zi de prog ra ma ay rý bir renk kat tý. Ö te yan dan, da na da o ku ma prog ra mý ger - çek leþ ti ren genç ler de o ku ma nýn haz zý ný ya þa dý lar. Grup, prog ram son ra sýn da da na da ki ta ri hî me - kân la rý ve a ban cý Mer kez Ca mi i' ni zi ya ret et ti ler. Ha run car - diz a id ö rü / Ma ni sa - da na Do ða o le ji nden e ði tim tek no lo ji le ri üs sü UZ ve tek no lo ji kon sept li - ta þe hir kam pü sü nün ar dýn dan v ru pa a ka sý ný da tek no lo jik e ði tim le ta nýþ tý ra cak o lan Do ða o le ji, ür ki ye de bir il ki ger - çek leþ ti re rek, e ði tim tek no lo ji - le ri üs sü nü in þa a e di yor. 3 bo - yut lu la bo ra tu a rý, di ji tal kü tüp - ha ne si, fi ber in ter net bað lan tý - sý, in te rak tif e ði tim fel se fe si ve an dro id alt ya pý sýy la a de ta e ði - tim de tek no lo ji çö züm le ri mer ke zi o la cak Do ða o le ji Bah çe þe hir am pü sü, ye ni e ði - tim yý lý na ha zýr la ný yor. a id e mur / s tan bul

5 4 ÞUB 2012 CUM M 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ge çen ler de bir o ku yu cu muz, e-pos ta i le de gön de ri len or tak bir me sa jý te le fon da þöy le ses len dir di: Biz ga yet az ve mad dî cep he den güç süz kal dýk, her ke sim ne me sa fe ler al dý, ne yol lar kat et ti. Ba þar mak i çin ne ya pa bi li riz, ne yap ma lý yýz? Be di üz za man, güç ve kuv ve tin ka la ba lýk lar ve mad dî im kân lar da ol ma dý ðý ný vur gu lar sýk sýk: Bu dün ya da, hu su san uh re vî hiz met ler de en mü him ab bi miz! Hi da yet ten son ra da lâ le te dü þür me! ab be nâ Mü ta lâ a la rý - 11 Me â len baþ lý ða da al dý ðý mýz, i sâ le-i ur ül li ya tý nda on yer de ge çen bu â yet, ab be nâ lý â yet-du â la rý mý zýn ön de ge len le rin den dir. Bu â ye ti Be di üz za man Haz ret le ri, e ser le rin de du â o la rak iþ le miþ tir. n cak du â nýn iþ len di ði yer ler i se dik kat çek mek te. On e ki zin ci Mek tub un Üç Mes e le-i Mü him me sin de ki müþ kil ko nu la rýn ar dýn dan bu du â ya pý lýr. ir min ci Mek tub un kin ci Ma ka mý so nun da bu du â o ku nu yor. On l týn cý öz, ir mi Be þin ci öz, O tu zun cu öz, O tuz Bi ri ci öz ve O tuz Ü çün cü öz ün so nun da ya pý lan bu du â ya bi zi de teþ vik e der, o ku ma mýz is te nir â de ta. O hal de buy run o ku ma ya: ab bi miz! Bi zi doð ru yo la er dir dik ten son ra kalb le ri mi zi eð rilt me, ka týn dan bi ze rah met ba ðýþ la; þüp he siz en son suz ba ðýþ ta bu lu nan sýn. 1 Hi da ye te er me nin, hi da yet yo lun da is ti ka met le gi der ken, da lâ le te düþ me me nin du â sý dýr bu â yet. ül li yat ta ge çen yer ler de de bu â yet is ti ka me tin de ko nu lar iþ le nir, su al le re ce vap ve ri lir ve so nun da Üs tad i le mü na ca tý mý zý ya pa rýz. ur ân-ý e rîm in Me di ne de i nen â yet le rin den o lan bu gü zel du â, üm met-i Mu ham med in (asm) di lin de mü na cât o la rak yýl lar ca o kun muþ tur. Has sa ten i lim de de rin le þen le rin ýs rar la ve ih lâs la o ku duk la rý du âdýr bu â yet. hl-i ün net bu â ye ti i sa bet li ce yo rum lar. alb, hem î ma na, hem de küf re yö nel me ye el ve riþ li dir. u lun mey li se bep o la rak, l lâh ýn i ra de si ve kud re ti i le kalb î ma na ve ya küf re yö ne lir. ab bi miz den, ön ce lik le kal bi mi zi bâ týl ve bo zuk i nanç la ra mey let tir me me si ni ta lep e de riz. r dýn dan da ma ri fe tul lah nûr la rý i le mü nev ver kýl ma sý ný is te riz. Bü tün a za la rý mý zý bu is ti ka met te is ti mal de mu vaf fak ol ma yý ni yaz e de riz. þ te bun la rý da rah me ti i le yap ma sý ný, bi zi ba ðýþ la ma sý ný i fa de e der ken i ma ný mý zýn ge re ði bir tes bit te da ha bu lu nur, þöy le i fa de e de riz: þüp he siz en son suz ba ðýþ ta bu lu nan sýn. ah me ti i le yap ma sý ný is ter ken, as lýn da rah me tin çe þit le ri ni de ta lep e de riz. Bun la rý sý ra la ya lým: al bi miz de i ma nýn ol ma sý bi rin ci o la ný dýr. Bu i man, ma ri fe tul lah nur la rý nýn git tik ce ke ma le er me si i le ma na sý ný bu lur. on ra u zuv ve or gan lar da i ta at ve kul luk nu ru nun bu lun ma sý. on ra dün ya da em ni yet, sýh hat ve ge çim va sý ta la rý nýn bu lun ma sý. on ra, ö lüm se ke ra tý nýn ko lay ol ma sý. on ra, ka bir su al le ri ne ko lay ce vap ve re rek, ka ran lýk tan ha lâs ol mak. on ra, ký ya met ve mah þer de mi za nýn ko lay ca ve ril me si gi bi rah met çe þit le ri ni bi ze rah met ba ðýþ la mâ nâ sý nýn i çe ri sin de i fa de e de rek du â mý zý ya pa rýz. Böy le ce ö zet le ab bi mi zin rah me ti nin en mü kem me li ni is ter ve du â e de riz. a pý lan bu du â nýn ar ka sýn dan ab bi miz den ba ðýþ ta bu lun ma yý ta lep e de riz. Zi ra O, son suz mað fi ret te bu lu nan dýr. O Veh hab dýr, her ke se is ti dat ve is tih ka ký na gö re is te di ði ni ve ren dir. O, ver mek is te di; o nun i çin bi ze is te me yi ver di. Biz de is ti yo ruz, rah me ti ni ve hi da ye ti ni. Hi da yet ve da lâ let mu ka ye se le ri nin ya pýl dý ðý i sâ le-i ur ül li ya tý bü tü nüy le i man ve küf rün mu va ze ne le riy le do lu ve bu ký yas la ma lar la a kýl ik na, kalb tat min o lu yor. Bu du â i le ab be nâ nýn ge niþ hal ka sý na da hil o la rak ev ve lâ vü cu du muz da ki zer re ve hüc re ler le be ra ber ab be nâ di yo ruz. on ra bü tün i na nan la rýn hal ka sý na da hil o la rak du â mý zý ya pý yo ruz. Da ha son ra dün ya mýz ve kâ i nat ta ki bü tün mev cu dat i le be ra ber, her ke sin ken di hâl dil le ri i le yap tý ðý ab be nâ ni da la rý na da hil o lu yo ruz. Bu hal ka, gö rü nen gö rün me yen, bi li nen bi lin me yen, can lý can sýz, mad dî mâ ne vî her ne ka dar mah lûk var i se hep si i le be ra ber ya pý lan ab be nâ hi ta bý i le abb le rin den hi da yet, is ti ka met, ni met ve mað fi ret is ter ler. þ te bir ab be nâ hi ta bý â le mi ku þat tý. Bu â ye ti de fa lar ca o ku yan e sul-i k rem in (asm) he men yap tý ðý ve e þi Hz. Â i þe (ra) va sý ta sýy la bi ze tav si ye et ti ði du â sýy la bi ti re lim. y kalb le ri e vi rip çe vi ren l lâh ým! al bi mi di nin ü ze ri ne sa bit kýl. Â min. Dip not: 1- Âl-i m ran, 8. Ölçümüz sayý çokluðu, baþarý deðil, ihlâstýr bir e sas, en bü yük bir kuv vet, en mak bul bir þe fa at çi, en me tin bir nok ta-i is ti nad, en ký sa bir ta rîk-i ha ki kat, en mak bul bir duâ-yý mâ ne vî, en ke râ met li bir ve si le-i ma ka sýd, en yük sek bir has let, en sâ fi bir u bu di yet, ih lâs týr. Ce nâb-ý Hakk ýn rý za sý ih lâs i le ka za ný lýr; kes ret-i et bâ i le ve faz la mu vaf fa ki yet le de ðil dir. (em a lar, s. 156.) De mek ki, öl çü müz mad dî güç, sa yý çok lu ðu ve ya ba þa rý de ðil, ih lâs týr. i sâ le-i ur un Bir mil yon ta le be si bir mil yar hük mün de dir Bel ki, in þa al lah, o gö rüþ, yüz se ne son ra nur la rýn ek ti ði to hum la rýn süm bül len me siy le ay nen o ge niþ da i re ur da i re si o la cak, o nun yan lýþ tâ bi ri ni sa hih gös te re cek. ( mir dað â hi ka sý, s. 345.) üz se ne son ra nýn i çin de de ðil mi yiz? Öy le i se, ma ne vî gü cü mü zü þu ha ki kat le tak vi ye e de bi li riz: mân, hem nûr dur, hem kuv vet tir. Ha ki kî i mâ ný el de e den a dam kâ i na ta mey dan o ku ya bi lir. Hem i - ýb rýs n gi liz hâ ki mi ye tin de i sâ le i ur'un li sâ ný sa de dir. a ni fýt rî dir; kat ký sýz, ka tý þýk sýz dýr. O ri ji na ldir. y ný za man da ur'ân'ýn nu ru na is ti nad et ti ði i çin nur lu, fe yiz li ve be re ket li dir. þ te, böy le si bir "nur lu li sân"a ya pý la cak her han gi bir mü da ha le, bü tün bu ul vî, kud sî mâ nâ la rýn ke sil me si ne, en a zýn dan per de len me si ne se be bi yet ve rir. Bun da i se, çok a ðýr bir ve bâl var dýr. i sâ le i ur'un li sâ ný na i li þil me si ne, baþ ka laþ tý rýl ma sý na ne mü el lif i muh te rem Üs tad Be di üz za man'ýn, ne hiz met kâr la rý nýn, ne ur'un sâ dýk ta le be le ri nin rý zâ sý var. ur'un li sâ ný na yö ne lik bir mü da ha le, o li sâ nýn as li ye ti ni boz mak, fýt rî ka rak te ri ni de je ne re et mek, sý ra dan te li fat se vi ye si ne in gir ge mek he sa bý na ge çer. ur u i mân, feyz i ur ân, lütf u ah mân'ýn i na yet, im dat ve me de diy le te lif e di len i sâ le i ur'un ken di ne has li sân ve üs lû bu nu de ðiþ tir me fa a li ye ti ni kim ne ni yet le ya par sa yap sýn, bu yap tý ðý þey, o nur lu ve fe yiz li li sâ na kar þý ay ný za man da bir ne vî sû i kast he sa bý na ge çer. Di nin kud si ye ti, o kud si yet le mü te na sip bir dil i le an la tý lýr. mân ha ki kat le ri i se, ay ný kud si ye te lâf zen ve li sâ nen de bað la nan nu râ nî ra bý ta lar la ve fe yiz li tâ bi rat ve te kel lü mât i le ders ve ri lir. i sâ le i ur'da ge çen ve "n la þýl mý yor", ya hut "n la þýl ma sý zor" di ye id di a e di len ke li me tâ bir le rin he men ta ma mý â yet i le, ha dis i le ve di nin sâ ir kud si ye ti i le ir ti ba tý mý zý sað la yan bað lar dýr, ha lat lar dýr, köp rü ler dir... Bun la ra mü da ha le et mek, iþ te o bað la rý ko par mak ve o köp rü le ri yýk mak gi bi o lur. Za ten, sek sen yýl ev vel ya pýl mak is te nen de bu i di: za ný de ðiþ tir mek, ur'ân'ý de ðiþ tir mek; gû yâ an la þýl sýn di ye ürk çe leþ ti rip as li ye ti ni boz mak... Bu tür den te þeb büs ve fa a li yet ler, hiç þüp he siz "i çer den boz mak" ha ne si ne ve he sa bý na geç miþ tir. üçük kýyâmet: 93 Harbi (3) a rih: 1 em muz Bu ta rih te, ýb rýs'ýn top rak mül ki ye ti Os man lý lar da kal mak ü ze re, yö ne ti mi mu vak ka - ten Bir le þik ral lý ða dev re dil di. þin bu nok ta ya gel me si nin se - be bi þu dur: a rih ka yýt la rý na "93 Har bi" di ye de ge çen Os man - lý us Har bi ( ) es na sýn - da, Os man lý Dev le ti, ta ri hi nin en bü yük mað lû bi ye ti ni ya þa dý. "ü çük ý yâ met" di ye de ad lan - dý rý lan bu çe tin sa vaþ se be biy le, Çar lýk us ya'sý, ge rek af kas lar da ve ge rek se Bal kan lar da ki Os man lý man i le in sa nýn kal bin de öy le bir kuv ve-i ma ne vi ye mey da na ge lir ki, in san, o kuv vet le her mu sî be te, her ha di se ye kar þý mu ka ve met e de bi lir. ( þâ râ tü l- câz, s. 45) y rý ca, i þi miz; ur â nî ve e be vî e mir le ri an la mak, uy gu la mak, teb lið et mek tir. o nuç al mak de ðil. Ve so nu ca ü zül mek hiç de ðil. Meþ hur dur ki, bir za man s lâm kah ra man la rýn dan ve Cen giz in or du su nu mü te ad dit de fa mað lûp e den Ce lâ led din-i Har zem þah har be gi der ken, vü ze râ sý ve et bâý o na de miþ ler: en mu zaf fer o la cak sýn. Ce nâb-ý Hak se ni ga lip e de cek. O de miþ: Ben l lah ýn em riy le, ci had yo lun da ha re ket et me ye va zi fe da rým. Ce nâb-ý Hakk ýn va zi fe si ne ka rýþ mam. Mu zaf fer et mek ve ya mað lûp et mek O'nun va zi fe si dir. (em a lar, s. 134.) Bi zim i þi miz ri ya dan u zak, ih lâs la na maz kýl mak týr, ka bul et tir mek de ðil. Bi zim i þi miz meþ ve ret et mek tir, so nuç al mak de ðil. Bi zim i þi miz hiz met tir, ne ti ce al mak de ðil. y rý ca, mo ra li mi zi boz mak, aþk ve þev ki mi zi yi tir mek doð ru de ðil dir. Zi ra, ur ân ve ha dis ler de ha ber ve ri len en deh þet li dec ca lizm fit ne si dev rin de yiz. Meh di yet ve dec ca li yet sa va þý her yer de de vam e di yor. Hz. li den (ra) ge len bir ri va yet te Hz. Meh di ve as ker le ri nin fa zi let le riy le il gi li o la rak þöy le de ni lir: Hz. Meh di nin or du su za man za man dar be ler yi ye cek, za man za man o çe tin gö re vi üst le ne me mek, ra hat lýk mey li; can, mal, mev ki kor ku su gi bi çe þit li se bep ler le ken di sin den ay rý lan lar o la cak týr. ma on lar bu na al dýr ma ya cak. (b ni Ma ce/a mu zü l ha dis, s. 476.) þk, þevk, se bat ve me ta ne ti mi zi kay bet me me li yiz: vet, e vet, ne am, ne am. iv ri si nek tan ta na sý ný kes se, ba la rý sý dem de me si ni boz sa si zin þev ki niz hiç bo zul ma sýn, hiç te es süf et me yi niz. Zi ra, kâ i na tý na ða ma týy la rak sa ge ti ren ha ka i kin es ra rý ný ih ti za za ve ren mu si ka-i lâ hi ye hiç dur mu yor; mü te ma di yen güm güm e der. (Mü nâ za rât, s. 46.) urlarý sýradanlaþtýrma çabasý (1) Zi ra, söz ko nu su o lan ur'â nî üs lûp ve li sân, mâ nâ ya giy di ri len o ri ji nal li bâ sýn ö te sin de, a de ta be de nin te ni, cil di, do ku su, ko ku su ha li ni al mýþ týr. Her han gi bir yer de i sâ le i ur'dan her han gi bir cüm le o ri ji nal ha liy le ay nen o kun du ðun da, o i fa de le rin Be di üz za man Haz ret le ri ne a it ol du ðu ve ur i sâ le le rin de geç ti ði he men his se di lip fark e di lir. Baþ ka sý nýn mü da ha le siy le bu i fa de bo zul du ðun da i se, söz ko nu su hu su si yet de du mu ra uð ra yýp gi der. * * * ur'un li sâ ný na mü da ha le e den le rin bir ge rek çe si de þu dur: n la ma yan lar da o ku yup an la sýn, is ti fa de et sin di ye ya pý yo ruz bu ça lýþ ma yý... Be di üz za man Haz ret le ri nin de fa at le "bir bah çe gi bi dir" de di ði i sâ le i ur, dok san yýl dýr mey dan da. Her yer de ve her kes ta ra fýn dan o ku nu yor. Hem de ö mür bo yu... Üs te lik, bu in san la rýn bir kýs mý üm mi dir. a de ce din le ye rek is ti fa de e di yor. ca ba, bun ca za man dýr sa yý la rý mil yon la rý ge çen bü tün bu in san lar i sâ le le ri an la ma dan mý o ku muþ lar? ok sa, o bah çe den ken di ih ti ya cý nýn faz la sýy la kar þý lan dý ðý ný bi le rek ve his se de rek, hiç bý kýp u san ma dan o ku ma ya, din le me ye de vam mý et miþ ler? ca ba, tek ra ren o ku nup din len di ði hal de hiç u san dýr ma ma nýn e sas lý bir se be bi de li sân ý as lî sin de ki be lâ gat, ha lâ vet, le tâ fet, ti lâ vet de ðil mi dir? O li sân bo zul du ðun da, i mân der si ve ren o e ser le rin u san dýr ma dan tek ra ren o kun ma sý hiç müm kün o lur mu? Ör nek gös te ri le bi lir mi? Bu gün i sâ le i ur'dan baþ ka han gi e ser kül li ya tý var dýr ki, hem fer den, hem de müç te mi an tek ra ren ve ö mür bo yu o kun ma hu su si ye ti ne sa hip ol sun? Ö te yan dan "Ca ným ne var bun da, ur'ân'ýn bi le ter cü me si ya pýl mý yor mu?" gi bi sin den se râ pa de ma go ji ve cer be ze â lud gö rüþ ler de serd e di li yor. Oy sa, bu ra da söz ko nu su o lan ter cü me de ðil, dü pe düz tah ri fat týr; ur'un fýt ri li ði ni boz mak, as li ye ti ni de je ne re et mek tir. Bu tür mü da ha le ça ba sý, son kýrk el li se ne dir za man za man yo ðun luk ka za na rak nük se di yor. Bun dan son ra da ben zer du - top rak la rý ný iþ gal et ti. Bu top rak - lar dan na do lu'ya ta ri hin en bü - yük mu ha ce re ti ya þan dý. e za, top rak kay bý nýn ya ný sý ra, sa yý la rý yüz bin le ri bu lan in san kay bý mey da na gel di. Bal kan la rý a þan us or du la rý, rak ya'yý da ge çe rek dir ne'yi iþ - gal et ti ve i ler le me yi sür dü re rek tâ e þil köy'e ka dar gel di. Bu ra da ya pý lan yas te fa nos nt laþ ma sýy la, us kuv vet le ri dur du rul ma ya ça lý þýl dý. (3 Mart 1878) e var ki, bu ant laþ ma nýn þart - la rý çok a ðýr dý. Genç Pa di þah ul - tan b dül ha mid, ya pý lan ant laþ - ma yý i çi ne sin di re me di. Bu han di - kap tan kur tul mak i çin, v ru pa dev let le ri nez din de ye ni ba zý gi ri - þim ler de bu lun du. Ça ba lar i þe ya ra dý ve ne ti ce de Ber lin'de ye ni bir ant laþ ma nýn ya - pýl ma sý i çin, l man ya ve n gil te re ik na e dil di. us ya da bu ye ni du ru - mu ka bul et me ye mec bur kal dý. 13 em muz'da im za la nan ve - yas te fa nos nt laþ ma sý nýn þart la - rý ný kýs men ha fif le tip Os man lý le - hi ne çe vi ren bu ant laþ ma ön ce sin - de i se, n gil te re, Os man lý dev le ti nez din de bir ta kým gi ri þim ler de bu lun du ve ba zý þart la rý i le ri sür dü. þ te, i le ri sü rü len bu þart la rýn en a ðýr o la ný ýb rýs a da sý nýn is ten me - siy di. n gil te re, a da nýn mül ki ye ti Os man lý'da kal mak ü ze re, bu ra nýn rum la rýn ol ma sý kuv vet le muh te mel dir. Zi ra, ar týk teh li ke i çe ri den ge li yor. Bu se bep le, ur a le be le ri nin da ha bir dik kat ve te yak kuz ha li i çin de bu lun ma la rý ik ti za e di yor. k si tak dir de, "sa de leþ tir me" a dý al týn da, da ha bir sü rü tah ri fat i le kar ga þa ya ve ka fa ka rý þýk lý ðý na ma hal ve ril miþ o lur. Me se le nin kay na ðý na ba ka lým vet, es ki za man da en bü yük teh li ke "ha riç ten" ge lir di. O nun i çin, kar þý koy mak, mu ka ve met et mek ko lay dý. s ki za ma nýn da hi lî en bü yük teh li ke si i se, "ce ha let ten" ge lir di. O nun da i za le si ko lay dý. Ça ðý mýz da ki du ru mun bü yük çap ta de ðiþ ti ði ni kay de den Be di üz za man a id ur sî, e bi lür re þad ga ze te si sa hi bi ve baþ ya za rý þ ref dip Be ye 1952'de ver di ði mü lâ kat ta "Þim di teh li ke i çe ri den ge li yor. urt, göv de nin i çi ne gir di. Þim di, mu ka ve met güç leþ ti" di yor ve þu nu ek li yor du: "or ka rým ki, ce mi ye tin bün ye si bu na da ya na maz. Çün kü, düþ ma ný sez mez. Can da ma rý ný ko pa ran, ka ný ný i çen en bü yük has mý ný dost zan ne der. Ce mi ye tin ba si ret gö zü böy le kör le þir se, i man ka le si teh li ke de dir. þ te be nim ýz tý ra bým, ye gâ ne ýz tý ra bým bu dur."1 man ka le si nin bu za man da teh li ke al týn da ol ma sý þim di ki teh li ke nin hem i çe ri den, hem dý þar dan; i ma nýn â de ta dört kol dan ta ar ru za uð ra ma sýn dan kay nak lan mak ta dýr. Üs te lik teh li ke nin ce ha let ten de ðil de i lim, fen ve fel se fe câ ni bin den gel di ði dü þü nü lür se, me se le nin ö ne mi da ha i yi an la þýl mýþ o lur. Be di üz za man'ýn bu teh li ke kar þý sýn da ki can a lý cý tes bit ve tek li fi þu dur: "Bu za man da ehl i s lâ mýn en mü him teh li ke si, fen ve fel se fe den ge len bir da lâ let le, kalb le rin bo zul ma sý ve i ma nýn ze de len me si dir. Bu nun ça re i ye gâ ne si nur dur, nur gös ter mek tir ki, kalb ler ýs lâh ol sun, i man lar kur tul sun."2 Bu na gö re za ma nýn en bü yük da lâ let teh li ke si ne kar þý ga le be çal ma nýn, bo zu lan kalp le ri ýs lâh et me nin ve ze de le nen i man ka le si ni ta mir e dip kur tar ma nýn ye gâ ne ça re si ur'dur, nu ru gös ter mek tir. Bu ya zý da i fa de et me ye ça lýþ tý ðý mýz "li sân ý nur" da, þüp he siz bu ha ki ka te da yan mak ta dýr. Dip not lar 1) a rih çe-i Ha yat,, st., 2004, s ) ur sî, a id, em'a lar,, st., 2004, s. 107 yö ne ti mi ne ta lip ol du. a lip li ðin ö - te sin de, Os man lý hü kü me ti ne þu da yat ma da bu lun du: ýb rýs'ý ver - mez se niz, si ze de ðil us ya'ya yar - dým e de riz. Böy le lik le, Ba tum, ars ve r da han'a i lâ ve ten, bil - has sa r me ni le rin mes kûn ol du ðu ye ni ba zý vi la yet le ri de kay bet mek du ru mun da ka lýr sý nýz. Os man lý hü kü me ti, a sýr lar ca dost e li ni u zat tý ðý n gil te re'nin bu da yat ma sý na bo yun eð mek ve is - tek le ri ni ka bul et mek du ru mun - da kal dý. ýb rýs'ýn i da re si ni n gil - te re'ye ver di. da yý iþ gal e den n gi liz kuv vet - le ri, Bi rin ci Dün ya a va þý nýn çýk - ma sýy la bir lik te, ýb rýs'ýn top rak mül ki ye ti ni de il hak et ti. H ÇD lur han Cel kan or gu lan ma yan ha yal ler Hem geç mi þi ni hem ge le ce ði ni dü þü ne bi len tek mah lûk in san dýr. kýl a lâ ka dar lý ðý i le geç miþ ve ge le cek ta hay yü lü, ta sav vu ru in sa na öz gü bir ka bi li yet tir. n sa nýn geç mi þi ni de ðer len di rip, ders a lýp ge le ce ði ni î mâr et me si, plan la ma sý, in san ol ma sý nýn bir ge re ði dir. n san da geç mi þin mer ke zi da ha çok kuv ve-i ha fý za; ge le ce ðin mer ke zi i se, kuv ve-i ha ya li ye dir. ah ya e mal, n san bu â lem de ha yal et ti ði müd det çe ya þar. de miþ tir. Ha ki ka ten a hi re te i man, cen net ve ce hen nem ta hay yül le ri, in sa ný bu ha ya ta bað la yan ve ya þa ma a te þi ni ya kan bir i nanç týr. Bu yüz den a hi re te i nan ma yan kâ fir le rin kuv ve-i ha ya li ye si kör leþ miþ, per de len miþ de mek tir ki, yok o lup git mek gi bi bir ka ran lý ðýn i çin de ya þa mak du ru mun da dýr lar. Bu i se pek müm kün de ðil dir. Zi ra her va kit in ti har et me le ri ge re kir ken ya þa ya bil me le ri meþ kuk bir kü für sa ye sin de dir. uv ve-i ha ya li ye le ri, ya a hi ret var sa dü þün ce le ri ve gel -git le ri a ra sýn da þe kil le nir. Bu nok ta dan ba kýl dý ðýn da i man, her þe yi ol du ðu gi bi, kuv ve-i ha ya li ye yi de nur lan dý ran bir ý þýk týr. n sa nýn ha yal â le mi, i yi duy gu la rýn da kö tü duy gu la rýn da mer ke zi o la bi lir. Fe na ve kö tü þey le ri ha yal et mek, in sa ný kö tü ta sav vur la ra; kö tü ta sav vur lar kö tü dü þün ce le re; kö tü dü þün ce ler kö tü fi il le re sü rük le ye bi lir. Fýs ka, se fa ha te, gü nah la ra a çý lan her ha yal, as lýn da da lâ le te ve küf re doð ru a tý lan a dým de mek tir. a sýl in sa nýn meþ gul ol du ðu her i þin bir ne za ke ti ve hu su si ye ti var sa; i man, te fek kür, ih lâs, hiz met dü þün ce le ri i çin de o lan in san la rýn da ha yal le ri nin bir o ka dar te miz ve saf ol ma sý bek le nir. Zi ra in san lar bu lun duk la rý ma ne vî de re ce, ya ni l lah a kur bi yet le ri nis pe tin de, a kýl la rýn dan ge çen dü þün ce ve ha yal le rin den he sa ba çe ki le cek le ri mu hak kak týr. Za ten l lah aþ ký, hiz met, ih lâs vs. gi bi i de al le ri ve dü þün ce le ri o lan bir in sa nýn ha yal dün ya sý na gi ren ve o ma ka mýn ne za ket ve ne za he ti ne ya kýþ ma yan bir fe na lýk, kö tü lük, dün ya da da hi kar þý lýk bul mak ta dýr. i te kim ha yal le rin has ta lan ma sý, ha yal le rin da lâ le ti, ha yal le rin mü na fýk lý ðý, ha yal le rin fýs ký ve se fa ha ti o la bil mek te dir. Bun lar ki þi nin, ma ne vî de re ce si ne gö re, Ce nâ b-ý Hakk ýn te dip ve ter bi ye et me si ne se bep o lan ta hay yül bo zul ma la rý dýr. ul lu ðun a da býn da, ha yal le rin da hi te miz ol ma sý var dýr. Me se lâ þey tan, küf re a it dü þün ce le ri ön ce kal be a tar, kalp bu nu ka bul et mez se; bu dü þün ce le ri ha ya le a tar. i þi i lim sa hi bi i se, bu nun þey tan dan bir ves ve se ol du ðu nu an lar ve he men tev be e der. Fa kat ca hil bi ri si i se, bu on da bir ma raz hâ li ne ge lir. Za ten ves ve se kuv ve-i ha ya li ye nin bir ma ra zý dýr. Þey tan bu kuv ve yi iþ le te iþ le te in sa ný pek çok saf sa ta nýn i çi ne a ta bi lir. Ha yal le rin fýs ký, da lâ le ti, se fa ha ti ol du ðu gi bi; ha yal le rin is ti ka me ti, sa mi mi ye ti, sýd dý ki ye ti da hi o lur. Be di üz za man, Mu ha ke mat ad lý e se rin de, ko nuy la il gi li þöy le bir tes bit te bu lu nur: al bin ka ran lýk kö þe le rin de ya tan ma na lar çýp lak, ya lýn a yak, ba þý a çýk o la rak çýk týk la rýn da, ma hal li su ver o lan ha ya le gi rer ler. O ha zi ne tü lha yal de bul duk la rý sû ret le ri gi yer ler. n e kal bir yaz ma yý sa rar ve ya bir pa bu cu gi yer. a a kal bir ni þan i le çý kar. Hiç ol maz sa bir düð me i le ve ya bir ke li me i le ken di si nin ne re de ter bi ye ol du ðu nu gös te rir. De mek, in sa nýn her a za sý nýn, fi i li nin, sö zü nün, doð ru ve yan lýþ her þe yin, çý kýþ nok ta sý nýn mer ke zi, ha yal dir. i te kim in san, ön ce ha ya lin de þâ ki, kâ til, zâ ni, ya lan cý ve ü mit siz ol mak ta dýr. Hâ sý lý, in sa ný ya þa tan ha yal le ri, öl dü ren i se ye is tir. vet, in san la rýn dün ya sýn da ga yei ha yal ol maz sa, ha ya li ni yük sek ha mi yet, i man, ur ân hiz me ti gi bi ul vî duy gu ve dü þün ce ler süs le mez i se, zi hin ler e ne ye dö ner. Ha ya li ne hük me den bir in san, as lýn da kâ i na ta, is tik ba le hük me der. Zi ra mad dî ve ma ne vî te rak kî nin kö kü ha yal ler de a tý lýr. Ha ya lin de bir i de al, a maç, he def, him met, ha mi yet be lir le me miþ o lan in san, güç ve e ner ji si ni ya or ta ya çý ka ra ma ya cak ya da boþ ve yer siz þey ler de kul la na cak týr. Ha yal le rin sor gu lan ma ya ih ti ya cý var dýr. Ha yal le re ne ka dar i de al yük le dik, ha yal le ri miz ne ka dar te miz, ne ka dar yük sek dü þün ce le re me kân o la bi le cek saf vet te ve ne ka dar ge niþ ol du ðu bi lin me li dir ki, ga ye-i ha yal ler tek rar þe kil len sin.

6 6 4 MD PO ÞUB 2012 CUM nahtar, Bediüzzaman/da/dýr H, bir top lu mun ba þý na ge le bi le cek en bü yük fe lâ ke te / se man tik in ti har a biz ma ruz bý ra kýl dýk yal nýz ca: Di li mi zin s lâ mî muh te va sýn dan a rýn dý rý la rak, se kü ler leþ ti ril me si ci na ye ti dir bu: Me de ni yet di li mi zin, dün ya mý zýn ve id di a la rý mý zýn yok e dil me si hâ di se si. a kýn ta ri hi miz de, ö zü nü ve ru hu nu ur â nî kav ram la rýn o luþ tur du ðu me de ni yet di li mi zi de vam et tir me yi ve ye ni den kur ma yý ba þa ran tek mü te fek kir var: Be di üz za man. Bu gün ler de, Be di üz za man ýn i sa le ler i nin di li nin -i yi ni yet ler le de ol sa- sa de leþ ti ril me si gi bi bir baþ ka ci na yet e ta nýk o lu yo ruz. 6 yýl ön ce, bu sü tun da ya yým la dý ðým ve i sa le ler in di li nin, ge le ce ði mi zin, bi zim me de ni yet di li miz ü ze rin den ku rul ma sýn da na sýl a nah tar bir rol oy na ya ca ðý ný gös te ren nah tar, Be di üz za man/da/dýr baþ lýk lý ya zý mý -ba zý de ði þik lik ler le- ye ni den ya yým lý yo rum. *** Ça ðý mýz da Müs lü man la rýn ye tiþ tir di ði i ki bü yük dü þü nür var: Bi ri k bal, di ðe ri Be di üz za man. n cak Be di üz za man, k bal den da ha bü yük ve da ha e sas lý bir dü þü nür dür. Be di üz za man ýn po pü ler ol ma sý, e sas i ti ba riy le, i yi bir ge liþ me de ðil dir. Bi la kis, bu, a sýl i yi ge liþ me le rin ö nün de bir en gel dir. Çün kü bu, Be di üz za man ýn an la þýl ma sýy la de ðil, an la þý la ma ma sýy la, hat ta yan lýþ an la þýl ma sýy la so nuç la na cak týr. Bu ra da ki prob lem, Be di üz za man ýn her kes gi bi o kun ma sý, do la yý sýy la sý ra dan laþ tý rýl ma sý ve bi ti ril me si teh li ke si dir. Be di üz za man ýn, her ke se söy le ye ce ði çok e sas lý þey ler var; bu mu hak kak. ma mu hak kik ol ma yan her kes ü ze rin den Be di üz za man ýn bi ze söy le ye ce ði þey, söy le ye bi le ce ði þey ol ma ya cak týr. Bu nok ta, ö nem li. Ö nem li çün kü Be di üz za man ýn yaz dýk la rý ve yap týk la rý a vâ mî ve u mû mî þey ler de ðil dir. l bet te ki, u mû mu da il gi len di ren; a ma e sas lý, kök lü bir sil ki niþ, di ri liþ ve va ro luþ pro je si dir. O yüz den Be di üz za man ýn a sýl mu ha tap la rý ha vass týr. Be di üz za man, kit le le re ye te rin ce u laþ tý rýl dý za ten, u laþ tý rý lý yor da. Fa kat ya pýl ma sý ge re ken a sýl ha ya tî iþ, ýs ka la ný yor hâ lâ: Be di üz za man ýn ha vass a, ya ni dün ya nýn dü þün ce uf ku na u laþ tý rý la bil me si yü küm lü lü ðü bu. Çün kü Be di üz za man ýn ür ki ye nin ve dün ya nýn dü þün ce dün ya sýn da bir kar þý lý ðý yok ve bi hak kýn an la þý la bil miþ de ðil he nüz: Bu, çok a ðýr bir ve bal dir. Be di üz za man ýn söz ü, a sýl mu ha tap la rý na hi tap et ti ði ân dan i ti ba ren, Be di üz za man ýn dü þün ce si ve me de ni yet pro je si, bi hak kýn an la þý la bi lir ve an la tý la bi lir. On dan son ra Be di üz za man ýn po pü ler ol ma sý nýn hiç bir sa kýn ca sý ol maz. *** Pe ki, Be di üz za man ne den son yüz yý lýn en bü yük dü þü nü rü dür ve Be di üz za man ýn yap tý ðý þey ne dir? Be di üz za man ýn ay ný an da dört ça ðýn a da mý ol ma sý ve i ki e sas lý dil kur ma sý dýr. Be di üz za man, hem Os man lý nýn son ça ðý nýn ta ný ðý dýr; hem ür ki ye ça ðý nýn ta ný ðý dýr; hem s lâm ta ri hi ça ðý nýn ta ný ðý dýr, hem de dün ya çað la rý nýn ta ný ðý dýr: Dev ral dý ðý ne be vî mi ras tan ö tü rü, hem bü tün çað la rý ta ný yan ve bü tün çað la rýn ta ný dý ðý; hem de bü tün çað la rýn ta ný ðý ve ken di si ne ta nýk ol du ðu bir þah si yet. n sa na ne ol du ðu nu ha týr la tan pey gam be rî sö zü ve so lu ðu ya þa yan ve ya þa tan â lim, â rif ve ha kîm þah si ye ti dir bu. Be di üz za man, an cak â lim, â rif ve ha kîm þah si yet le ri nin ö zel lik le ri ni ü ze rin de ba rýn dý ran bir ki þi nin ya pa bi le ce ði bir þe yi yap mýþ týr: ki dil ge liþ tir miþ tir. Bi rin ci dil, s lâ mî te fek kür ge le ne ði nin þif re le ri ni çö ze rek gü nü mü ze ta þý yan, ken di ne has bir ürk çe dir: Bu ürk çe, bu gün ür ki ye de hiç kim se nin vâ kýf o la ma dý ðý a ma en faz la vu kû fi yet kes bet me ye ih ti yaç his set ti ði miz muh te þem ve mu az zam bir ürk çe dir; hem e ti mo lo jik, hem lin gü is tik, hem de se man tik ya pý sý a çý sýn dan sa de ce Be di üz za man a mah sus, sem bo lik ve me ta fo rik dün ya sý son de re ce de rin ve zen gin bir dil dir ve ürk çe nin bir a nýt-e se ri, bir þâ hi ka sý dýr. Bu gün kü ürk çe, mâ nâ ve ruh-kök le rin den, do la yý sýy la sem bo lik de rin li ðin den ve dün ya sýn dan a rýn dý rýl mýþ, ken di siy le hiç bir öz gün ça ba nýn or ta ya ko nul ma sý müm kün ol ma yan, se kü ler leþ ti ril miþ, sýð, hat ta piç leþ ti ril miþ bir dil dir. Oy sa bir dil, sem bo lik ( rû hî ) de rin li ði var sa, va ro la bi lir; yok sa, yo ko lur gi der. *** Be di üz za man ýn ürk çe nin bir a nýte se ri ni, bir þâ hi ka sý ný or ta ya koy ma sý ný sað la yan a sýl þey, kur du ðu i kin ci dil dir. Bi rin ci dil, va sý ta dýr; i kin ci dil, va sat a a it tir. Bu i ki dil, bir bi riy le kop maz bir ir ti bat hâ lin de dir; bi ri ol ma dan, ö te ki de ol maz ve va ro la maz. Bu i kin ci dil, bü tün bir s lâm me de ni ye ti bi ri ki mi ni, mün ha sý ran da tef sir, ha dis, a ka id, fý kýh, ke lam, ta sav vuf, fel se fe, ta rih, gra mer, man týk, li san gi bi i lim ler den mü te þek kil bü tün bir s lâm dü þün ce si ge le ne ði ni ha re ke te ge çi re rek ku rul muþ bir dil dir. Dün ya ve ha yat ta sav vu ru mu zun kay na ðý ný o luþ tu ran kav ram la rý mý zýn s lâ mî bir dü þün ce in þa sý a me li ye si i le de þif re e di le rek ye ni den þif re len me si, ku rul ma sý ça ba sý dýr bu. Be di üz za man, Os man lý dan Cum hu ri yet e ge çiþ sü re cin de dü þün ce si ni ku ran, hem s lâ mî i lim le re, hem de çað daþ dün ya nýn bü tün dün ya yý bü yük u çu rum la rýn e þi ði ne fýr la tan fel se fî so run la rý na de rin le me si ne ve vu kû fi yet le vâ kýf, tek ve son dü þü nür dür: a ni a nah tar dýr. Ve her ba kým dan a nah tar on da dýr: s lâm ýn ka pý sý ný, s lâm dü þün ce si nin ka pý sý ný, s lâm me de ni ye ti nin ka pý sý ný ve bü tün bun la rý müm kün ký la cak, her a lan da, s lâ mî bir dil (bir va ro luþ ve söy le yiþ bi çi mi) ge liþ ti re bil me ça ba sý nýn ka pý sý ný Be di üz za man a nah ta rý yla a ça bi li riz an cak. Me de ni ye ti mi zin sol ma ya yüz tu tan di li ni, bu di le ha ya tý ný ve ha ya ti ye ti ni ka zan dý ran ru hu, ruh-kö kü nü kav ra ya bil mek ve ye ni den ü re te bil mek i çin Be di üz za man ý ta ný mak zo run da yýz. Bir dil, týp ký Be di üz za man ýn i ki dil i gi bi, bir me de ni ye ti i fa de e di yor sa ve bir me de ni ye tin -bü tün bo yut la rýy la- i fa de siy se ha kî kî bir dil dir; ve o dil ü ze rin den ye ni ye miþ ler dev þi re bil mek i çin yü rü ne bi lir ve ye ni ko ri dor lar a çý la bi lir an cak. u suf ap lan /eni Þafak, 3 Þu bat 2012 Ce set çýk ma sý söz ko nu su i se her kö þe-bu cak ka zý lýr BHÇ, Ça nak ka le yi de ka za cak mý sý nýz di ye so ru yor. Ge re kir se ü ley ma ni ye Ca mi i nin de av lu su ka zý lýr. Ge re kir se, Çan ka ya nýn bah çe si de ka zý lýr. (...) Ce set çýk ma sý söz ko nu su i se her kö þebu cak ka zý lýr. uç lu kim se o or ta ya çý ka rý lýr.. Dev let se dev let, kim se o! Bu ger çek vic dan la rý ka nat maz, vic dan zonk la ma sý ný din di rir.. (...) Bah çe li yi te dir gin e den bir baþ ka du - rum mu var a ce ba?.. ok sa o na bir bil gi mi u laþ tý? Bu iþ le rin sür dü rül me si ha lin de i þin baþ ka nok ta la ra da ge niþ le me si ha lin de zül fü ya re do ku na cak bir du rum mu var? (...) e re yi ka zar sa nýz ka zýn, res mi ta ri hin ya lan la rý ný or ta ya ko yan bil gi ler, bel ge ler bu la cak sý nýz.. b dur rah man Di li pak e ni kit, 3 Þu bat 2012 Z Bucak temsilcimiz Mehmet car'ýn kayýnvalidesi aþar el'in vefatýný öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Özgürlük, barýþ, refah: ürkiye bunun neresinde? Ü ka lý cý gün de mi ger çi bir çok fark lý þe kil de for mü le e di le bi lir, a ma ben bir sü re dir ben bu nu þu üç le mey le ta ným la ma yý ter cih e di yo rum: Öz gür lük, ba rýþ, re fah. ür ki ye nin da ha öz gür, ba rýþ i çin de ve ba rýþ çý ve mü ref feh bir ül ke ol ma sý sa ný rým yurt taþ lar o la rak he pi mi zin or tak öz le mi ol sa ge rek. Bu nun pra tik an la mý þu dur: Her ke sin in san hak la rý nýn gü ven ce al týn da ol du ðu, dev le ti hu ku kun yö net ti ði, top lu mun dev le tin ve sa ye tin den kur tul du ðu, ka mu si ya set le ri nin yurt taþ la rýn i ra de ve is tek le ri doð rul tu sun da be lir le nip yü rü tül dü ðü, bir lik-bü tün lük ye ri ne (fark lý lýk la rýn ken di le ri ni ser best çe i fa de e dip ge liþ tir me si ne im kân ve ren bir) çe þit li lik a hen gi nin ka rak te ri ze et ti ði, gi ri þim ci lik ve ya ra tý cý lý ðý ö dül len di ren re ka bet çi-ü ret ken bir e ko no mi ye da ya nan ve ni ha yet ken di i çin de ol du ðu ka dar dün yay la ve çev re siy le de ba rý þýk bir ür ki ye. Bu ya zý da ür ki ye nin ha li ha zýr da ki du ru mu nu bu he def ler a çý sýn dan ký sa ca göz den ge çir mek is ti yo rum. Ön ce öz gür bir ür ki ye i de a lin den baþ la ya lým. Cum hu ri yet ön ce si ni say maz sak, a þa ðý yu ka rý alt mýþ yýl lýk öz gür lük ve de mok ra si se rü ve ni ne ve son yýl lar da ki B ye u yum kay gý sýy la a týl mýþ a - ÖC I ür ki ye ye ve ril di ði gün ler dey di. a kýn bir ar ka da þým, o nun u çak ta ma ruz bý ra kýl dý ðý gö rün tü le ri a i le siy le bir lik te iz ler ken ba ba sý nýn gös ter di ði bek len me dik tep ki nin ken di si ni na sýl hay ret ler i çin de bý rak tý ðý ný an lat mýþ tý. Her gün Ö ca lan a küf re den ba ba sý, o nun göz le ri ni bað la nýp a þa ðý lan dý ðý o gö rün tü le ri iz ler ken ba ðý rýp ça ðýr ma ya ve bu kez dev le te küf ret me ye baþ la mýþ tý. Ö ca lan o nun i çin ar týk her gün küf ret ti ði a dam de ðil, a þa ðý la nan bir ürt tü. Çok muh te mel dir ki, o na bak tý ðýn da ken di ha ya týn dan bir ke sit gö zün de can lan mýþ, ge ri de bý rak mak is te di ði kö tü bir a nýn gö rün tü sü an lýk bi çim de be li rip kay bol muþ tu. Ö ca lan ýn söy le di ði hiç bir sö zün, o nun ke ra me ti ken din den men kul te o rik çö züm le me le ri nin sað la ya ma dý ðý ný bir gö rün tü sað la mýþ, o kul da, dev let da i re sin de ve ya as ker de gör dü ðü mu a me le den kal ma bir a ný, ken di si ni o nun la öz deþ leþ tir me si ni sað la mýþ tý. ** Bu gün Hü kü met, ürt le ri ra hat la ta cak pek çok a dým at mýþ ol ma sý na rað men ken di si ne gös te ri len tep ki ye þa þý rý yor. dým la ra rað men ma a le sef ür ki ye ha lâ tam o la rak öz gür bir ül ke hü vi ye ti ne ka vuþ muþ de ðil dir. B ye u yum ve ge nel o la rak öz gür leþ me sü re ci ne a na ya sal-ya sal ve i da ri dü zen le me ler yo luy la P ik ti da rý ha tý rý sa yý lýr öl çü de kat ký - Ö te yan dan, P gö rü nüþ te e ma liz me me sa fe li dur du a ma ba zý ic ra at la rýy la da bu i de o lo ji nin hik met-i hü kü - met" çi ve bir lik-bü tün - lük çü ö zü nü de ken di mu ha fa za kâr-de mok rat lý - ðý na ay ký rý bul ma dý ðý ný gös ter di. da bu lun duy sa da, ö zel lik le son se çim ler den son ra on la rýn da bu me se le de ki he ye can la rý din miþ gö rü nü yor. Bu ge nel at mos fer le u yum lu o la rak, bu gün ür ki ye de her kes in in san hak la rý tam o la rak gü ven ce al týn da de ðil dir. Ha li ha zýr da dev le ti yö ne ten sa de ce hu kuk de ðil, fa kat en az o ka dar da hik met-i hü kü met tir. i te kim, ki - U lu de re de ki ö lüm le rin ka sýt lý ol ma dý ðý nýn na sýl o lup da bir tür lü an la þýl ma dý ðý ný so ru yor. Dev let va tan da þý ný öl dü rür mü? di ye so ru yor. Bu so ru nun (Hükümet) U lu de re de ki ö - lüm le rin ka sýt lý ol ma dý ðý - nýn na sýl o lup da bir tür lü ce va bý nýn bü tün böl ge de, ga yet ön yar gý sýz bi çim de, e vet, öl dü rür, öl dür dü o la ca ðý ný an la mý yor. O Dev let der ken ken di si ni ve ya ar týk ken di kon tro lü al týn da ki -bel ki de kon tro lü al týn da ol du ðu na i nan dý ðý de - mi za man hu ku ki dü zen le me ler den, ki mi za man uy gu la ma dan, ba zan da her i ki sin den kay nak la nan ne den ler le, ül ke miz de te mel hak lar dan fi i len ya rar lan ma de re ce si ki þi le rin dün ya gö rüþ le ri ne, i de o lo ji le ri ne ve si ya si tu tum la rý na gö re a za lýp ar ta bil mek te dir. a kýn lar da yar gý nýn yö ne ti mi nin kýs men de mok ra tik leþ me si ger çi 28 Þu bat ben ze ri dö nem ler de a lýþ tý ðý mýz tür den mað du ri yet le re bü yük öl çü de son ver di, a ma bu se fer de P ik ti da rý nýn son la rýn da de mok ra si yi ço ðun luk i ra de si ne u yum þek lin de an la yan bir si ya si i da ri- yar gý sal pra ti ðin ne den ol du ðu hak ih lâl le riy le kar þý kar þý ya kal dýk. Ö te yan dan, ay ný hü kü met a na ya sal da ya na ðý ný kal dýr dý ðý dev let gü ven lik mah ke me le ri ni ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri a dý al týn da sis tem i çin de tut ma ya de vam et mek te dir. Bu ör nek, P nin hik met-i hü kü met fel se fe sin den ko pa ma dý ðý ný ol du ðu ka dar, yar gý dan ken di si ya si a maç la rý i çin ya rar lan ma e ði li min den de ken di si ni kur ta ra ma dý ðý ný gös te ri yor. ür ki ye de top lum ü ze rin de ki dev let ve sa ye ti nin var lý ðý ný ko ru ma sý da öz gür leþ me sü re ci nin da ha ba þýn da ol du ðu mu zun baþ ka bir gös ter ge si dir. P den ön ce bu ve sa yet çi lik e ma list hik met-i hü kü met i de o lo ji si nin ve Dev let va tan da þý ný öl dü rür mü? Baþ ba kan bu iþ ten da ha çok ek mek yer BÞB r do ðan i yi kay nak bul du. ek Par ti dö ne min de ki mal ze me le ri bir çu va la dol dur muþ du rum da... tý yor e li ni: a zým Hik met i sü rün dür dü ler mal ze me si çý ký yor. tý yor e li ni: lif ba yý ya sak la dý lar mal ze me si çý ký yor. tý yor e li ni: ziz e sin in ya sak la nan ki ta bý çý ký yor. tý yor e li ni: ý fat Il gaz ýn ya sak la nan ki ta bý çý ký yor. tý yor e li ni: Haz re ti li nin Cenk le ri nin ya sak lan ma sý çý ký yor. tý yor e li ni: Der sim zul mü çý ký yor. ý sa ca sý... Mal ze me ga ni... Baþ ba kan da da mal ze me yi de ðer len dir me az mi ga ni... Vu ru yor da vu ru yor. i ze bir þey söy le ye yim mi? ðer CHP 1930 la rýn, 1940 la rýn tek par ti uy gu la ma la rýy la a dam a kýl lý bir he sap laþ ma i çi ne gir mez se... ðer CHP, ta ri hin de ki bu uy gu la ma lar dan ken di si ni a rýn dýr ma nýn bir yo lu nu bu la maz sa... ðer CHP, bu mal ze me le ri i þe ya ra maz ha le ge ti re cek et ki li ve yü rek li bir çý kýþ ya pa maz sa... ðer CHP, bu ko nu la rýn gün de me ge ti ri le me di ði gün ler de ya þa dý ðý mýz ya nýl sa ma sý na ken di ni kap tý rýr sa... Baþ ba kan r do ðan bu iþ ten da ha çok ek mek yer. h met Ha kan / Hür ri yet, 3 Þu bat 2012 an la þýl ma dý ðý ný so ru yor. Dev let va tan da þý ný öl dü - rür mü? di ye so ru yor. Bu so ru nun ce va bý nýn e vet, öl dü rür, öl dür dü o la ca ðý - ný an la mý yor. me li yiz- bü rok ra si yi kas te di yor; ürt ler i se -en son lý yýl lar bo yun ca þa hit ol duk la rý, ken di göz le riy le gör dük le ri dev le ti. Ve on dan, bil dik dev let di li ni ha týr la tan böy le söz ler duy duk la rýn da kü süp, mil li yet çi soy daþ la rý na yak la þý yor. ü ce u lu sal da va a dý na, we lat a dý na dö kü len ka ný mu bah gö ren mil li yet çi soy daþ la rý na. ** O ra da 34 si vil ha ya tý ný kay bet miþ. Bu yüz den de dev let, ve lev ki bir ha ta sý ol ma sýn, va tan da þý nýn ya þa ma hak ký ný ko ru ya ma dý ðý i çin bi le o a i le le re ö zür borç lu. Þim di Hü kü met do lay lý yol lar dan, ör ne ðin cid di bir mad di taz mi nat ö de ye rek ö zür di le me ye ça lý þý yor. çýk ça ö zür di le me den taz mi nat ö de me nin o nur ký rý cý ol du ðu nu ve bu nun kýr gýn lý ðý de rin leþ tir mek ten baþ ka bir so nuç do ður ma ya ca ðý ný gör mü yor. (...) Çün kü ürt o ru nu nun bu gün gel di ði miz a þa ma da bü yük öl çü de duy gu daþ lýk, gü ven ve or tak dil so ru nu ol du ðu ger çe ði ni gö re mi yor ve at tý ðý o lum lu a dým lar la in þa et ti ði gü ve ni bir an da ze - DIÖ 8. C MÜDÜÜÐÜD (ÞIMZ IÞ I) si lâh lý kuv vet le rin ken di si ni bu i de o lo ji nin bek çi si o la rak gör me si nin do ðal bir so nu cu o la rak or ta ya çý ký yor du. e var ki, P nin ge li þi bu ko nu da ö nem li bir de ði þik li ðe yol aç ma dý. Ger çi P ya sa ma ve yü rüt me ü ze rin de ki as ke ri ve sa ye ti bir öl çü de ge ri let me yi ba þar dý, böy le ce ka mu iþ le ri nin yurt taþ la rýn is tek ve i ra de si doð rul tu sun da yü rü tül me si he de fin de ha tý rý sa yý lýr bir me sa fe a lýn dý. e var ki, si ya si ik ti da rýn dev let ve sa ye tin den kur tul ma sý o to ma tik o la rak top lu mun da ve sa yet ten kur tul ma sý an la mý na gel mi yor. Ö te yan dan, P gö rü nüþ te e ma liz me me sa fe li dur du a ma ba zý ic ra at la rýy la da bu i de o lo ji nin hik met-i hü kü met" çi ve bir lik-bü tün lük çü ö zü nü de ken di mu ha fa za kâr-de mok rat lý ðý na ay ký rý bul ma dý ðý ný gös ter di. Hü kü me tin bir yan dan BDP ye kar þý iz le di ði po li ti ka ve C o pe ras yon larý ný yü rüt me tar zý, ö bür yan dan r me ni ký yý mý ko nu sun da Dev let çi tu tu ma sav rul ma sý ve H rant Dink da va sýn da ki en a zýn dan du yar sýz lý ðý bu nun a çýk gös ter ge le ri dir. U lu de re fa ci a sý kar þý sýn da bi le hü kü me tin hal kýn ye ri ne dev le tin -askeri ye nin- ya nýn da yer al ma sý da öy le. (...) Prof. D. Mus ta fa r do ðan a raf, 3 Þu bat 2012 de li yor. ** U lu de re nin ürt ler de ne ka dar bü yük bir ya ra aç tý ðý ný, ne ka dar cid di bir kýr gýn lýk o luþ tur du ðu nu gö re mi yor. Gö re me di ði i çin de ken di si ne gös te ri len o la ða nüs tü bü yük tep ki nin ne de ni ni an la mý yor. ýp ký ar ka da þý mýn, ba ba sý nýn ha li ne þa þýr dý ðý gi bi þa þý rý yor. Oy sa sa de ce o a i le nin hi ka ye si ni bil se, fa i li meç hul le rin dam ga sý ný ta þý yan 90 lý yýl lar da o ba ba nýn, a i le si ne yö nel mek te ol du ðu nu his set ti ði dev let te rö rün den ço cuk la rý ný ko ru mak i çin, bir gün i çin de bü tün hay van la rý ný sa týp, da ha ön ce hiç git me di ði bir Ba tý i li ne, ev bi le ki ra la ma dan a par to par ta þýn dý ðý ný bil se, o nun çek ti ði sý kýn tý la rý öð ren se, böl ge de ki psi ko lo ji yi de an la ya cak. Bel ki de bu nu yap tý ðýn da, ürt le re hi tap et me si ge re ken di li bu la cak. Bu nun i çin tek bir so ru ya ce vap a ra ma sý ye ter li: ca ba ben, U lu de re ko nu sun da ö zür i çin so ruþ tur ma nýn so nuç lan ma sý ný bek ler ken, bü rok rat la ra pe þi nen sa hip çýk mak i çin ne den bek le mi yo rum? Be rat Ö zi pek/ tar, 2 Þu bat 2012 Dosya o : 2010/2013 alimat. Bir borç tan do la yý sa tý la rak pa ra ya çev ril me si ne ka rar ve ri len a dý köy il çe si,uð la cý ba þý Ma hal le si 1280 a da 130 par - sel 35 no lu ba ðým sýz bö lüm cin sin den ka yýt lý ta þý ma zýn a dý köy 8. c ra Mü dür lü ðün de a çýk ar týr ma su re ti i le sa tý þý ya - pý la cak týr. a týþ i la ný il gi li le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, teb lið im kân sýz lý ðý ve ya ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de iþ bu i - lan il gi le ri ne teb lið ye ri ne ka in o lu nur. ÞIMZI PU DI : adýköy apu icil Müdürlüðünün 25 Ocak 2012 tarih ve B091G yevmi ye no lu ya zý la rýn da a dý köy il çe si uð la cý ba þý Ma hal le si 1280 a da 130 par sel 35 no lu ba ðým sýz bö lüm cin si nden ka yýt lý ta þý nma zýn borç lu a dý na ka yýt lý ol du ðu bil di ril miþ tir. ÞIMZI M DUUMU : adýköy Beleldiye Baþkanlýðýnýn tarih ve 7640 sayýlý yazýlarýnda Feneryo lu Ma hal le si 1280 a da 130 par se lin ta rih li 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar pla nýn da kýs men yol da kýs - men de Hmax: er best, max : 2,07 max : 0,35 ya pý lan ma þart la rýn da ay rýk ni zam Fah ret tin e rim ö kay Cad - de sin den cep he a lan ilk bi na i ca ret+o nut a la ný fonk si yo nun da, i kin ci bi na nýn ya pýl ma sý ha lin de "o nut la ný" fonk - si yo nun da ya pý la ca ðý, ay rý ca söz ko nu su 130 par se lin bi ti þi ðin de bu lu nan 51 par sel de tes bit li es ki e ser bu lun du ðun dan uy gu la ma es na sýn da nýt lar u ru lun dan gö rüþ a lýn ma sý ge rek ti ði bil di ril miþ tir. ÞIMZI VFI : aþýn maz a dý köy l çe si Fe ner yo lu Ma hal le si Fah ret tin e rim Gö kay Cad de si nu ma ra 52'de ki a le part ma ný o la rak i sim len di ri len par sel de ki 8 at 35 no lu ba ðým sýz bö lüm dür. a þýn maz yak la þýk 110 m 2 in þa at a lan lý dýr. a þýn maz Be le di ye alt ya pý hiz met le ri ve u la þým im kâ ný o lum lu ö zel lik te ki par sel dir. Geniþ evsafý dosyasýndadýr. ÞIMZI IM : Bilirkiþice taþýnmaza ,00. (ÜZMB) kýymet takdir olunmuþtur. IÞ ÞI : 1- atýþ 13/03/2012 alý günü adýköy 8. cra Müdürlüðünde aat 13:00-13:10 arasýnda açýk artýrma suretiyle ihalesi yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhan lý a la cak lý lar var sa a la cak lý la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la - rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 23/03/2012 Cu - ma gü nü a dý köy 8. c ra Mü dür lü ðün de ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý kar tý la cak týr. Bu ar týr ma da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da tah min e di len kýy me ti nin % 40" ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf - la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20"si nis pe tin de pey ak çe si ve ya mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. DV, es mi i ha le pu lu ½ ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- hale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan ve ke fil le ri tek lif et tik - le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la - cak lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce - lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a - lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- atýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý ve baþ ka ca bil gi al mak is - te yen le rin 2010/2013 a li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 27/01/2012 (c. f.. 126) (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: 6553

7 DÜ 4 ÞUB 2012 CUM 7 Barýþ için zaman azalýyor GZZ' Z DID ' HZ ÞHD J OFI I BM G B, BIÞ ÞMI Ç ZM ZIO DD. BM Ge nel ek re te ri Ban i-mun, Or ta do ðu ba rý þý i çin za ma nýn a zal dý - ðý ný be lir te rek, s ra il e, Gaz ze de ki ab lu ka nýn yu mu þa týl ma sý da hil ol - mak ü ze re Fi lis tin li le ri mü za ke re le re ge ri dön dür me ye yar dým e de cek i yi ni yet gös te ri si yap ma sý çað rý sýn da bu lun du. Gaz ze yi zi ya re ti nin ar dýn - dan s ra il in Herz li ya þehrin de dü - zen le nen stra te ji kon fe ran sý na ka tý - lan Ban, yap tý ðý ko nuþ ma da, s ra il in mü za ke re le re dö nül me si ni bir nu - ma ra lý ön ce li ði yap ma sý ge rek ti ði u - ya rý sýn da bu lu na rak, Za man a za lý - yor de di. Ban, s ra il in mev cut fýr sa tý ka çýr ma sý ha lin de çok da ha zor mü - ca de le a lan la rýy la kar þý kar þý ya o la ca - ðý ný vur gu la dý. ÞM DI ÞI BM Ge nel ek re te ri, BM nin s ra il BM: o ma li de ku rak lýk bit ti, þart lar hâ lâ has sas n O M D ku rak lý ðýn bit ti ði an - cak þart la rýn hâ lâ has sas ol du ðu nu bil di ril di. BM den ya pý lan a çýk la ma - da, yað mur la rýn ar dýn dan ö zel ha sat ya pýl ma sý ve yar dým ku ru luþ la rý nýn gön der di ði gý da mal ze me le ri sa ye sin - de ku rak lý ðýn bit ti ði, an cak þart la rýn has sas ol du ðu ve du ru mun kö tü le þe - bi le ce ði u ya rý sý ya pýl dý. BM, ha la 2,3 mil yon in sa nýn gý da kri zi ya þa dý ðý ný ve yar dý ma ih ti ya cý ol du ðu nu kay det - ti. Bu ra ka mýn o ma li nin yüz de 31 i - ni tem sil et ti ði be lir til di. BM, em - muz a yýn da yað mur la rýn ar dýn dan o ma li de ku rak lýk i lân et miþ ti. üz bin ler ce o ma li li, en ya, ti yop - ya da ki mül te ci kamp la rý na ve o ma - li nin baþ ken ti Mo ga di þu ya yi ye cek bul mak i çin git miþ ti. o ma li de ki þ - þe bab ör gü tü nün, kon trol le rin de ki böl ge ye sa de ce bir kaç yar dým ku ru - lu þu nun gir me si ne i zin ver me si ne - de niy le ül ke de ki ku rak lýk þart la rý da - ha kö tü ha le gel miþ ti. ayrobi / a a u ri ye de gü ven lik güç le ri ço cuk la ra iþ ken ce ya pý yor iddiasý n Hak la rý z le me Ör gü tü (HW), u ri ye de gü ven lik güç le ri - nin ço cuk la ra iþ ken ce yap tý ðý ný a çýk - la dý. HW ra po run da, u ri ye de as - ker le rin ve po lis le rin 13 ya þý na he nüz gir miþ ba zý ço cuk la rý tu tuk la dýk la rý ný ve iþ ken ce yap týk la rý ný be lirt ti. i vil top lum ku ru lu þu, ço cuk la rýn in san lý - ða ay ký rý du rum lar da tu tul du ðu, iþ - ken ce ye ma ruz kal dý ðý ve ev le rin de ya da so kak lar da öl dü rül dü ðü en az 12 va k'a nýn bu lun du ðu nu vur gu la dý. HW, u ri ye hü kü me ti ni o kul la rý ce za e vi ve as ke rî üs le re çe vir mek, bu bi na la ra kes kin ni þan cý lar yer leþ tir - mek le suç la dý. a por da, he nüz 13 ya - þýn da ki ba zý ço cuk la rýn gü ven lik güç le - ri ta ra fýn dan tek baþ la rý na hap set tik le - ri, dö vül dük le ri, iþ ken ce e dil dik le ri be - lir til di. HW, BM Gü ven lik on se - yi ne u ri ye hü kü me ti nin in san hak la rý ih lal le ri ni so na er dir me si ni ve BM n - san Hak la rý on se yi nin so ruþ tur ma ko mis yo nu i le iþ bir li ði yap ma sý ný is te - me si yö nün de çað rý yap tý. HW, u ri - ye hü kü me ti nin o kul ve has ta ne le re gü ven lik güç le ri ni yer leþ tir me ye son ver me si ni de is te di. Beyrut / a a B ýzýmýz uray ile oðlumuz Bayram aya'nýn izdivaçlarýný tebrik eder, Genç çifte iki cihan saadeti dileriz. rmenek eni sya Okuyucularý BM Ge nel ek re te ri Ban i-mun yer le þim bi rim le ri ni u lus la r a ra sý ka - nun lar çer çe ve sin de ya sa dý þý o la rak gör dü ðü nü yi ne le ye rek, s ra il e ay - rýn tý lý tek lif le ri ni ge cik me den sun - ma sý çað rý sý yap tý. Gaz ze yi zi ya re ti sý ra sýn da Ha mas yet ki li le riy le gö rüþ - me yen, BM yar dým gö rev li le ri ve in - san hak la rý ör güt le ri nin tem sil ci le - riy le bir a ra ya ge len Ban i-mun, bu ra da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma - da da Gaz ze hal ký na sý cak kar þý la - ma la rý ndan ö tü rü te þek kür et ti. GZ Z B U Þ IZ M I Ban, Gaz ze hal ký nýn ser best çe ha - re ket et me si ge rek ti ði ni be lir te rek, s ra il li yet ki li le re ký sýt la ma la rýn ta - ma men ve þart sýz kal dý rýl ma sý yö - nün de çað rý da bu lun du ðu nu ak tar - dý. BM Ge nel ek re te ri ay rý ca, Ha - mas tan s ra il e yö ne lik sal dý rý la rý dur dur ma sý ný is te di ve üm bu þid det son lan ma lý. Gaz ze de ki Fi lis - tin li le re çað rý da bu lu nu yo rum; s ra il ta ra fý na fü ze at ma ya son ver me li - ler... si vil le rin öl dü rül me si ka bul e di - le mez de di. Herzliya / a a Z Muhterem kardeþimiz enisiad önetim urulu üyesi yüp Otman Beyin babasý Halil ýza Otman'ýn vefatýný öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Cemal Gündoðdu, Mefail Güreler, Vehbi urtseven B, GZZ' 3 Z G BM Ge nel ek re te ri Ban ki-mun un söz cü sü Mar tin e - sirky, Ge nel ek re te rin Fi lis tin li ler in ha yal ký rýk lýk la rý ný ve en di þe le ri ni pay laþ tý ðý ný söy le di. öz cü e sirky, ga ze te ci le - rin, Gaz ze ye gi ri þin de BM Ge nel ek re te ri Ban i-mun un kon vo yu na taþ ve a yak ka bý fýr la týl ma sý na i liþ kin so ru la rý ü - ze ri ne, o lay sý ra sýn da Ge nel ek re te rin a ra cý nýn i çin de ol - du ðu nu, a ra cýn za rar gör dü ðü nü san ma dýk la rý ný söy le di. e sirky þöy le ko nuþ tu: Ge nel ek re ter Ban, Gaz ze ye 3 kez git ti ve Fi lis tin li ler in Gaz ze de ki sos yal, e ko no mik ve in sa nî so run la rý ný ve ser best do la þým hak ký nýn ö ne mi ni her yer de vur gu lu yor. Ge nel ek re ter s ra il den Gaz ze ü ze rin - de ki ký sýt la ma la rý ný ta ma men kal dýr ma sý ný is ti yor. e - sirky, Ge nel ek re ter bu nun ka çý rýl mýþ bir fýr sat ol du ðu nu dü þün mek te ve s ra il ha pis ha ne le rin de bu lu nan Fi lis tin li tu tuk lu la rýn du ru mun dan en di þe duy mak ta dýr de di. BM ku lis le rin de Ban ýn s ra il ha pis ha ne le rin de bu lu nan Fi lis tin - li ler in a i le le ri a ra sýn da Ha mas tem sil ci le ri o la bi le ce ði dü - þün ce siy le si vil top lum tem sil ci le riy le gö rüþ me ye katýl mak is te me di ði ko nu þu lu yor. Birleþmiþ Milletler / a a a hi re de halk çiþ le ri Ba kan lý ðý na yü rü dü Mý sýr ýn Port a id þehrin de ön ce ki gün bir maç tan son ra çý kan ve 76 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan o lay la rýn ar dýn dan, baþ þehir a hi re de ka - la ba lýk bir grup çiþ le ri Ba kan lý ðý na yü rü dü. a yý la rý 10 bi ne u la þan gös te ri ci ler, ük sek s ke rî on sey ve çiþ le ri Ba kan lý ðý a ley hi ne slo gan - lar at tý. çiþ le ri Ba kan lý ðý na gir mek is te yen gös te ri ci le re po lis göz ya þar tý cý gaz la mü da ha le et ti. Gü ven lik kuv vet le ri i le gös te ri ci ler a ra sýn da - ki kü çük çap lý ça týþ ma la rýn ya þan dý. Mý sýr ýn i kin ci bü yük þehri s ken de ri ye i le o lay la rýn ya þan dý ðý Port a id de de pro tes to cu la rýn, ik ti dar da - ki ük sek s ke rî on sey a ley hi ne gös te ri ler yap týk la rý öð re nil di. að lýk yet ki li si Mu ham med a þin, u ez de (ü veyþ) po lis le pros tes to cu lar a ra sýn da ki ça týþ ma lar da 2 pro tes to cu nun po li sin aç tý ðý a teþ so nu cu öl dü ðü nü söy le di. Bir gör gü þahidi de yak la þýk 3 bin ki þi nin u ez m ni - yet Mü dür lü ðü ö nün de gös te ri dü zen le di ði ni, po li sin gös te ri ci le re göz ya þar tý cý gaz ve a teþ le kar þý lýk ver di ði ni be lirt ti. ahire / a a u na nis tan pat la mak ü ze re V U P o mis yo nu, v ru pa Mer kez Ban ka sý ve IMF tem sil ci le rin den o lu þan troy ka he ye ti i le i kin ci kre di an laþ ma sý i - çin mü za ke re le ri sür dü ren u na nis - tan da ki li se, an laþ ma çer çe ve sin de ta lep e di len ye ni ön lem le re i þa ret e de rek, sos - yal pat la ma ya kar þý u yar dý. u nan i li se - si Baþ pis ko po su e ro ni mos, Baþ ba kan u kas Pa pa di mos a i let ti ði mek tu bun da, ül ke de ki kriz i le il gi li en di þe le ri ni sert bir þe kil de di le ge tir di. e ro ni mos mek tu bun da, v siz ve aç in san la rýn o ra ný kâ bus bo yu tu na u la þý yor. Her ge çen gün iþ siz sa yý sý bin ler ce ki þi ar - tý yor. ü çük ve or ta çap lý iþ let me sa hip le - ri iþ yer le ri ne ki lit vu ru yor. Ül ke nin en i yi - le ri o lan genç ne sil göç yo lu na çý ký yor. aþ lý lar, e mek li ma aþ la rýn da ki dra ma tik ke sin ti ler yü zün den ya þa ya maz ha le gel di. i le ler, ö zel lik le en fa kir le ri ve ya çok ço - cuk lu o lan lar sü rek li ma aþ la rý nýn ke sin ti - ye uð ra ma sý ve ya al týn dan kal kýn ma sý zor ye ni ver gi ler yü zün den ça re siz du rum da - lar. u nan hal ký nýn sab rý tü ke ni yor ve öf - ke kor ku yu u zak laþ tý rý yor. Bir sos yal pat - la ma teh li ke si var. Bu ge rek e mir ve ren ler ta ra fýn dan ge rek se bu öl dü rü cü uy gu la - ma la rý ye ri ne ge ti ren ler ta ra fýn dan gö zar - dý e dil me me li dir i fa de le ri ne yer ver di. Ö te yan dan e ko no mik dar bo ðaz da ki u - na nis tan da da let Ba kan lý ðý nýn si te si - nony mo us hac ker top lu lu ðu ta ra fýn dan çö ker til di. op lu luk e le ge çir dik le ri si te ye bir vi de o me saj bý rak tý. Me saj da da let ge li yor. Ül ke niz de o lup bi ten ler ka bul e - di le mez. u nan hal ký ta ra fýn dan on la rýn ar zu la rý doð rul tu sun da ha re ket et mek i - çin se çil di niz, a ma ba þa ra ma dý nýz. Ve ül ke niz de en muk ka des o lan þe yi, de - mok ra si yi öl dür dü nüz. De mok ra si ül ke - niz de doð du a ma þim di siz o nu öl dür dü - nüz... i fa de le ri yer al dý. tina / a a Þeriat yargýçlarýna lmanya dan vize M os yal De mok rat Par ti li (PD) he in land-pfalz ya le ti da let Ba - ka ný Joc hen Hart loff, ül ke sin de þe ri at yar gýç la rý nýn gö rev yap ma sý nýn pren sip te müm kün o la bi le ce ði ni söy le di. Ber lin de ya yýn la nan B.Z ga ze - te si nin ha be ri ne gö re Hart loff, ül ke de ki hu zu run ko run ma sý a ma cýy la ö zel spor ve ki li se mah ke me le ri nin de bu lun du ðu na i þa ret e de rek, þe ri at ka - nun la rý ný bi len yar gýç la rýn da l man ya da ki ge nel ya sa lar çer çe ve sin de gö - rev ya pa bi le ce ði ni be lirt ti. Hart loff, l man ya da ki bu tür mah ke me le rin ken di le ri ni hu kuk dev le ti il ke le ri nin ve de mok ra tik ku ru luþ la rýn ü ze rin de gör me me si ge rek ti ði ni kay det ti. Bild ga ze te si nin in ter net say fa sýn da ya yýn - la nan bir ha ber de ise, l man ya da ge çer li u lus la r a ra sý ö zel hu ku ka gö re, da va cý lar dan bi ri nin Müs lü man ol ma sý du ru mun da þe ri at ku ral la rý nýn uy - gu lan ma sý nýn müm kün o la bil di ði ni be lir te rek, l man ya da bu nun ba zý ör - nek le ri nin ol du ðu, bir l man mah ke me si nin i mam ni kâ hýy la ev len miþ o - lan bir u nus lu çif tin ev li li ði ni res men ta ný dý ðý i fa de e dil di. Münih / a a U lus la ra ra sý i liþ ki ler de u ri ye buh ra ný DOÇ. D. COÞU OP aradeniz eknik Üniversitesi ktisadî ve darî Bilimler Fakültesi, Uluslararasý liþkiler Bölümü Os man lý dev le ti dö ne min de u ri ye, üb nan, Fi lis tin ve Ür dün top rak la rý ný da i çi ne a lan Þam vi la ye ti i çin de yer al mak tay dý. 19. yüz - yýl da sa na yi dev ri mi son ra sý v ru pa nýn ye ni pa zar - la ra ih ti ya cý, böl ge yi Ba tý lý lar i çin ö nem li bir uð rak ye ri yap tý. v ru pa lý tüc car lar, her fýr sat ta böl ge nin ký yý þe hir le ri ne uð rar lar dý. Ba tý et ki si ve Ba tý lý la rýn ge li þi ni ken di çý kar la rý i le u yum lu bu lan bü yük bir Hý ris ti yan top lu mun var lý ðý da bu du ru mu ko lay laþ - týr dý. Bi rin ci Dün ya a va þý son ra sý Os man lý Dev le - ti nin par ça lan ma sý i le Ba tý lý lar ta ra fýn dan o luþ tu ru - lan ül ke ler den bi ri si de u ri ye dir. i te kim sa vaþ so - nun da ül ke 26 yýl Fran sýz yö ne ti min de kal dýk tan son ra, 1946 yý lýn da ba ðým sýz lý ðý ný ka zan mýþ týr. Bu gün u ri ye, 185 bin km 2 yü zöl çü mü ve yak la - þýk 21 mil yon nü fu su i le ür ki ye nin en u zun ka ra sý ný rý na sa hip ol du ðu ül ke dir. ü fu su nun % 74'ü ün nî Müs lü man lar dan o luþ mak ta dýr. Ül ke de 2 mil yon do la yýn da Hý ris ti yan bir top lu luk da ya þa - mak ta dýr ve ri le ri ne gö re u ri ye nin Gay rý a fi Mil lî Ha sý la sý (GMH) 60 mil yar$ do la yýn da dýr. Ül ke yi rap os ya list Ba as Par ti si yö net mek - te dir. Par ti nin li der li ði ni ve ay ný za man da cum - hur baþ kan lý ðý ný; 1970 son ra sý 30 yýl sü rey le ba - ba Ha fýz sad, 2000 yý lýn da ba ba sý nýn ö lü mün - den son ra i se oð lu Be þþar sad üst len miþ tir. rap coð raf ya sýn da fi liz le nen si ya sî öz gür lük ta - le bi, a sým 2010 da u nus tan baþ la ya rak o ðuk a vaþ dö ne mi tek a dam yö ne tim le ri ni de rin den sars mýþ týr. i te kim da ha ön ce u nus ve Mý sýr da, Bu gün u ri ye de halk, so ka ða çýk mýþ týr. n cak de - rin ta ri hî tec rü be ve kök lü bir me de ni ye te sa hip bu coð raf ya, de ði þim ve de ði þi me kar þý du ruþ dolayýsýyla bü yük a cý lar la da mus ta rip kal mýþ týr. i te kim u ri ye de ilk nü ma yiþ ler 2011 O cak a - yýn da gö rül se de, gü ney de ki Da ra þeh rin de 15 Mart 2011 de baþ la yan gös te ri ler son ra sý, ül ke de þid de tin ö nü a lý na ma dý. u ri ye Or du su, Da ra, Ha lep, Ha ma ve Homs gi bi bir çok þeh ri ku þat ma al týn da tut mak - ta dýr. Mu ha lif ler i se Öz gür u ri ye Or du su a dý al týn - da si lâh lý mü ca de le ye yö nel miþ tir. Mu ha lif ler Þam ýn ke nar ma hal le le ri dâ hil bir çok yer le þim mer ke zin de de ne ti mi el le ri ne ge çir miþ bu lun - mak ta dýr. Bir leþ miþ Mil let ler kay nak la rý na gö re, 10 a yý aþ kýn sü re i çin de ül ke de, 5 bi ni si vil ol mak ü ze re 7 bin do la yýn da can kay bý ya þan mýþ týr. rap Bir li ði, a tar i le bir lik te BM Gü ven lik on - se yi nin ha re ke te geç me si çað rý sýn da bu lun du. Fa - kat u ri ye nin e le a lýn dý ðý ew ork ta ki BM Gü - ven lik on se yi top lan tý sý, her han gi bir ka rar a la ma - dan so na er di. Gü ven lik on se yi nin ge çi ci ü ye si Fas ýn sun du ðu, BD ve v ru pa nýn da des tek ver - di ði ka rar ta sa rý sý, Be þþar sad ýn 15 gün i çin de yö - ne tim den ay rýl ma sý ný da i çe ri yor du. n cak us ya ve Çin her han gi bir ül ke de re jim de ði þik li ði ne ka pý a ra la ya cak böy le bir ka ra rý ve to et ti ler. us ya, BM Gü ven lik on se yi nin ça týþ ma yý a - lev len di re cek ve ni ha ye tin de bir as ke rî mü da ha - le yi hak lý gös te re cek yap tý rým la ra yö nel me si ne kar þý çýk mak ta dýr. Çin de u ri ye buh ra ný i le il gi - li BM Gü ven lik on se yi nde us ya i le bir lik te ha re ket et miþ tir. us ya nýn teklifi, sad yö ne ti - mi ve u ri ye mu ha le fe ti nin Þam, a hi re ya da Mos ko va da bir a ra ya gel me si ve gö rüþ me le ri - dir. rap Bir li ði ve Ba tý nýn, u ri ye buh ra nýn da in sa nî mü da ha le ge rek çe si kar þý sýn da, us ya ve Çin ge men dev let le rin iç iþ le ri ne mü da ha le et me me il ke si ni ö ne sür mek te dir ler. Ba tý, u ri ye ye bir mü da ha le yi þim di lik za ma na bý rak mýþ gö rü nü yor. Da ha ön ce ib ya mü da ha le si ya þan dý. n cak ib ya ge rek pet rol ge rek ta biî gaz ba ký mýn dan Ba tý nýn çý kar la rý i çin ha ya tî ö nem dey - di. y rý ca ib ya da dü zen li bir or du bu lun ma mak - tay dý. u ri ye bu ba kým dan ib ya dan ay rýl mak ta dýr. Bu gün ül ke de ik ti da rý e lin de bu lun du ran sad yö - ne ti mi, ge nel o la rak or du ve is tih ba ra týn bü tün im - kân la rý na sa hip tir. y rý ca u zey o re, Pa kis tan ve us ya dan as ke rî ve tek nik yar dým a lan u ri ye Or - du su, sa de ce ka ra bir lik le rin de 215 bin per so nel is - tih dam et mek te dir. o nuç ta u ri ye re ji mi nin kul - lan dý ðý þid det kar þý sýn da u lus la r a ra sý ak tör ler þim - di lik sus kun kal ma yý ter cih et miþ tir. Z Muhterem kardeþimiz yüp Otman'ýn babasý, nes ve sümed üyemiz unus mre Otman'ýn dedesi Halil ýza Otman'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. skiþehir eni sya Okuyucularý

8 8 4 ÞUB 2012 CUM H B ca ni as ya.com.tr ý kýn tý lar var, ü mit de var Ma lez ya es ki Baþ ba kan ar dým cý sý n ver b ra him, s tan bul da dü zen le nen Me de ni yet ler t ti fa ký on fe rans la rý kap sa mýn da yap tý ðý s lâm ve De mok ra si: rap Ba ha rý Ön ce si ve on ra sý baþ lýk lý ko nuþ ma da, dik kat çe ki ci tes bit ler de bu lun muþ. Geç miþ tec rü be le re ba kýl dý ðýn da s lâm dün ya sý nýn, de mok ra si ve öz gür lü ðe u laþ ma mü ca de le si ne ya ban cý ol ma dý ðý na i þa ret e den b ra him, s lâm ül ke le ri nin geç miþ te sö mür ge ci li ði red det me si nin te sa düf ol ma dý ðý na dik kat çek miþ. Bu tes bit þu a çý dan ö nem li: Bu gün ken di le ri ni de mok ra si nin mer ke zi ka bul e den ül ke ler, geç miþ te ga yet be de vî bir an la yýþ la i da re e dil miþ ler dir. sýr lar bo yu doð ru s lâm a uy gun þe kil de i da re e di len dö ne min Müs lü man ül ke le ri, bü tün dün ya ya ör nek ol ma mýþ mýy dý? Gü nü müz de tab lo nun ter si ne dön müþ ol du ðu söy le ne bi lir, a ma bu nun so rum lu la rýn dan bi ri de yi ne ken di le ri ni dün ya nýn mer ke zi ne yer leþ tir miþ o lan uy gar ül ke ler dir. s lâm dün ya sýn da çok tar tý þý lan kav ram lar dan bi ri de de mok ra si dir. s lâm da de mok ra si var dýr, yok tur tar týþ ma sý bil has sa 1980 son ra sýn da ür ki ye gün de mi ni de çok ça meþ gul et miþ tir. O ta rih ler de yok tur di yen ler, bu gün var dýr nok ta sý na gel miþ ol sa da o gün ler de ki i ti ra zýn ür ki ye yi ya rým a sýr ge ri ye gö tür dü ðü de bir ger çek tir. Ger çe ði l lah (cc) bi lir, a ma bu gün sa hip çý kýl dý ðý ka dar o gün de sa hip çý kýl mýþ ol say dý, ür ki ye bel ki çok da ha i yi nok ta lar da o lur du ler de ür ki ye nin tar týþ tý ðý ko nu yu Ma lez ya es ki Baþ ba kan ar dým cý sý n ver b ra him de yo rum la mýþ. n ver b ra him, s lâm ve de mok ra si nin bir bi riy le u yuþ ma yan i ki kav ram o la rak al gý lan ma sý nýn yan lýþ ol du ðu nu be lir te rek, (s lâm da) hu ku kun üs tün lü ðü, i fa de öz gür lü ðü, hem ço ðun luk hem de a zýn lýk hak la rý nýn ko run ma sý gi bi vaz ge çi le me ye cek il ke ler bu lun du ðu nun al tý ný çiz miþ. (, 2 Þu bat 2012) rap Ba ha rý yla il gi li de ðer len dir me ler de ya pan n ver b ra him, De mok ra tik bir ül ke de her han gi bir ki þi nin ken di gö rüþ le ri ni i fa de et me si ne im kân ta ný mak lâ zým. n cak el bet te bu nun bir ta kým a na ya sal te mi nat la rý da ol ma lý. fa de öz gür lü ðü, hu ku kun üs tün lü ðü, yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý çok ö nem li. rap dün ya sý i çin el bet te zor luk lar var. n cak (...) ben de Müs lü man dün ya sý nýn ge le ce ði i çin çok i yim se rim de miþ. Di ðer s lâm ül ke le ri nin yö ne ti ci le ri gi bi ür ki ye yi ya kýn dan ta kip et ti ði an la þý lan Ma lez ya es ki Baþ ba kan ar dým cý sý b ra him, n do nez ya dan Pa kis tan a, Or ta do ðu nun di ðer ül ke le ri ne ka dar, ür ki ye ye kar þý çok bü yük bir des tek var þek lin de ko nuþ muþ. ür ki ye nin B ye gi riþ sü re ci ni des tek le di ði ni de söy le yen b ra him, B i çin de ür ki ye ye kar þý ön yar gý lar bu lun du ðu nu, an cak ür ki ye nin mü za ke re ler den ba þa rýy la çý ka ca ðý na i nan dý ðý ný da kay det miþ. Ma lez ya es ki Baþ ba kan ar dým cý sý b ra him in tes bit le ri a kýl i çin yol bir ol du ðu nu da tas dik e di yor. n ver b ra him ne di yor? s lâm, ö zün de de mok ra si yi de ba rýn dý rýr. Hak, hu kuk, a da let, s lâ mýn çok ö nem ver di ði de ðer ler dir vs. n ver b ra him in de dik kat çek ti ði bu ger çek le ri hak kýy la in san lý ða an la ta bil miþ ol say dýk, s la mo fo bi/s lâm kor ku su i çer de ve dý þar da kök sa la bi lir miy di? Biz, v ru pa da ki s lâm kor ku su nu a zalt ma ya ça lý þýr ken, ma a le sef ben zer þe kil de bil me dik le ri ve ta ný ma dýk la rý s lâm dan kor kan i çer de ki le ri gö zar dý e di yo ruz. Doð ru s lâm ý ve s lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu bi len ler, hâ þâ ve hâ þâ ah rol sun þe ri at! di ye slo gan a ta bi lir mi? vet, s lâm dün ya sý nýn sý kýn tý la rý da var, a ma her þe ye rað men ü mit siz li ðe ge rek yok. Doð ru lar di le ge ti ril dik çe ha ki kat an la þý la cak in þal lah. Z Muhterem kardeþimiz enisiad önetim urulu üyesi yüp Otman Beyin babasý Halil ýza Otman'ýn vefatýný öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. elahaddin Vatansever, bdullah raçýkbaþ ar, in ter net te de et ki li ol du Ü ge ne lin de ge çen haf ta dan bu ya na sü ren o lum suz ha va þart la rý ve kar ya ðý þý in ter net te ki a ra ma la ra da yan sý dý. on bir haf ta i çin de Go og le ük se len ra ma lar da kar du ru mu, s tan bul, kar, s tan bul, ha va, ha va du ru mu, kar ta ti li söz cük le ri en çok a ra nan ilk 10 ke li me a ra sý na gir di. s tan bul da kar ve ip tal u çak se fer le ri a ra ma la rý da son bir haf ta i çin de re kor ar týþ gös ter di. ür ki ye yi et ki si al tý na a lan yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla bir çok ki þi ha va ve tra fik du ru mu nu sor gu la dý. Go og le da son bir haf ta i çin de en çok a ra nan söz cük ler i çin de ha va, 9 un cu sý ra da yer al dý. s tan bul i çi yük se len a ra ma lar da s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ra fik, yol du ru mu, s tan bul ha va du ru mu en çok a ra nan lar a ra sý na gir di. ür ki ye ge ne li yük se len a ra ma lar da i se yi ne s tan bul i le il gi li a ra ma lar ö ne çýk tý. n çok a ra nan ke li me ler s tan bul da kar, kar ta ti li, ip tal u çak se fer le ri o lur ken, BB ra fik, yol du ru mu, s tan bul, me te o ro lo ji en çok a ra nan ke li me ler a ra sýn da yer al dý. n ka ra, z mir ve da na da i se ha va ve yol du ru mu na i liþ kin a ra ma lar da her han gi bir ar týþ ya þan ma dý. e ya hat ka te go ri sin de ya pý lan a ra ma lar da son 7 gün de bütün ür ki ye ge ne lin de en çok va pur se fer le ri, ta türk Ha va li ma ný, a bi ha Gök çen, u çuþ bil gi le ri, u çak se fer le ri, DO ke li me le ri a ran dý. O cak a yý i çin de n ka ra ve s tan bul il le rin de kar las ti ði a ra ma sý yük se li þe geç ti. ar zin ci ri, las tik zin cir, tak ma tik zin cir, zin cir na sýl ta ký lýr a ra ma la rý da son bir ay da re kor dü zey de u laþ tý. s tan bul / a a HÜ V D ÐI ÂM MZ BÞB DIMCII V BHM: ÂM, DMO VMII ÖZÜD BIDI B DD. Ma lez ya Baþ ba kan ar dým cý sý n ver b ra him, s lâm ve de mok ra si nin bir bi riy le u yuþ ma yan i ki kav ram o la rak al gý lan ma sý nýn yan lýþ ol du ðu nu be lir te rek, hu ku kun üs tün lü ðü, i fa de öz gür lü ðü, hem ço ðun luk hem de a zýn lýk hak la rý nýn ko run ma sý gi bi vaz ge çi le me ye cek il ke ler bu lun du ðu nun al tý ný çiz di. b ra him, Dol ma bah çe de ki Baþ ba kan lýk Ça lýþ ma O fi sin de dü zen le nen Me de ni yet ler t ti fa ký on fe rans la rý kap sa mýn da yap tý ðý s lâm ve De mok ra si- rap Ba ha rý Ön ce si ve on ra sý baþ lýk lý ko nuþ ma da, rap Ba ha rý sü re cin de ür ki ye nin çok et ki li ol du ðu nu be lirt ti. Geç miþ tec rü be le re ba kýl dý ðýn da s lâm dün ya sý nýn, de mok ra si ve öz gür lü ðe u - P týf Ho ca nýn i dam e dil me si nin ü ze rin den 86 yýl geç ti. Bu gün s ki lip li týf Ho ca nýn i dam e dil me si nin yýl dö nü mü. týf Ho ca nýn ö lüm yýl dö nü mün de yü rek le ri sýz la tan bir ger çek da ha gün yü zü ne çýk tý. n ka ra s tik lâl Mah ke me si Ha ki mi ý lýç li nin ka rar dan ký sa bir sü re ön ce ga ze te ci le re ma sum ol du ðu nu söy le di ði s ki lip li týf Ho ca ve Ba ba es ki Müf tü sü li ý za fen di hak kýn da i dam ka ra rý ve ril di ði or ta ya çýk tý. Mah ke me, pek çok sa ný ðý i se el de bir de lil bu lun ma ma sý na rað men çe þit li ha pis ve kü rek ce za sý na çarp týr mýþ. ür ki ye Cum hu ri ye ti nin ku ru luþ yýl la rýn da na do lu nun çe þit li böl ge le rin de yap tý ðý yar gý la ma lar la çok sa yý da i dam ce za sý ve ren s tik lâl Mah ke me le ri, ka rar la rýy la tar týþ ma ko nu su ol du. Ö zel lik le, mah ke me he ye ti nin hu kuk alt ya pý sý ol ma yan, dö ne min as ker kö ken li mil let ve kil le rin den o luþ ma sý ve hiç bir ka nu na bað lý kal ma dan ta ma men ken di vic da ni ka na at le ri i le ka rar ver me le ri laþ ma mü ca de le si ne ya ban cý ol ma dý ðý na i þa ret e den b ra him, s lâm ül ke le ri nin geç miþ te sö mür ge ci li ði red det me sin de, öz gür lü ðe ver dik le ri ö ne min rol oy na dý ðý ný kay det ti. b ra him, O yüz den Müs lü man halk lar em per ya liz me baþ kal dýr dý lar. n cak öz gür lü ðü en i yi þe kil de te mi nat al tý na al ma is te ði li der ler ta ra fýn dan re hin a lýn dý. Öz gür lük ih ti ya cý na ve ri len ce vap, dik ta tör lük le re dön dü. n san la rýn in san la rý is - vic dan la rý ya ra la dý. Mah ke me le rin ku rul du ðu böl ge ler de ba zý sö zü ge çen le rin mu ha lif ve so run ya þa dý ðý ki þi le ri saf dý þý bý rak mak i çin ha kim le ri yön len dir di ði de id di a lar a ra sýn da yer al dý. h met e dim ta ra fýn dan 1993 yý lýn da ya yý na ha zýr la nan, n ka ra s tik lal Mah ke me si Za být la rý 1926 o dö nem de ya þa nan o lay la ra ý þýk tu tu yor. s tik lâl Mah ke me si ka yýt la rý i da ma mah kûm o lan s ki lip li týf Ho ca nýn Þap ka a nu nu ndan yak la þýk 2 yýl ön ce ka le me al dý ðý Frenk Mu kal lit li ði ve Þap ka (Ba tý ak lit çi li ði ve Þap ka) ad lý ki ta býn dan do la yý mah ke me kar þý sý na çý ka rýl dý ðý ný or ta ya ko yu yor. týf Ho ca nýn ki ta bý ka nun dan ön ce çý kar dý ðý ný ve ka nun dan son ra pi ya sa ya sür me di ði ni ta nýk la rýn þa hit li ðiy le an lat ma sý na rað men mah ke me he ye ti nin suç la ma la rý na de vam et ti ði gö rü lü yor. Mah ke me he ye ti ka nu nun ar dýn dan top la tý lan ki ta býn, Þap ka a nu nu na kar þý na do lu da çý kan is yan la rý da s ki lip li týf ýn ki ta bý na bað lý yor. s tan bul / ci han s tan bul da ha va ý sý na cak BU Me te o ro lo ji Böl ge Mü dü rü r gün Gü ler, Bir sü re dir mev sim nor mal le ri nin al týn da sey re den ha va sý cak lýk la rý, 6 i le 8 de re ce ar ta rak, mev sim nor mal le ri ci va rý na yük se le cek de di. Gü ler, bir sü re dir de vam e den kar lý ve so ðuk ha va nýn þeh ri terk e de ce ði ni be lir te rek, þun la rý kay det ti: s tan bul da bu gün (dün) sa bah en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 1-2 de re ce ol du. Bir sü re dir mev sim nor mal le ri nin al týn da sey re den ha va sý cak lýk la rý, 6 i le 8 de re ce ar ta rak, mev sim nor mal le ri ci va rý na yük se le cek. a rýn (bu gün) ha va nýn, par ça lý bu lut lu, en dü þük 4 en yük sek 9 de re ce, Pa zar gü nü yi ne par ça lý bu lut lu en dü þük 4 en yük sek 10 de re ce, pa zar te si gü nü par ça lý bu lut lu en dü þük 3 en yük sek 10 de re ce, a lý gü nü i se çok bu lut lu ve yað mur lu en dü þük 3 en yük sek i se 7 de re ce o la ca ðý tah min e di li yor. a lý gü nün den i ti ba ren s tan bul un ye ni den ya ðýþ lý bir ha va nýn et ki si ne gir me si bek le ni yor. Çar þam ba gü nün den i ti ba ren i se ha va sý cak lý ðý nýn his se di lir þe kil de tek rar dü þe ce ði tah min e di li yor. s tan bul / a a tis ma rý bir an da rap ka rak te ri nin bir par ça sýy mýþ gi bi ol du di ye ko nuþ tu. rap Ba ha rýn da ki ge liþ me le rin ye ni bir þey ol ma dý ðý ný i fa de e den b ra him, dik ta tör lü ðe, in san hak la rý nýn çið nen me si ne kar þý yü rü tü len bu mü ca de le nin as lýn da u zun yýl lar dýr de vam et ti ði ni di le ge tir di. n ver b ra him, s lâm ve de mok ra si nin bir bi riy le u yuþ ma yan i ki kav ram o la rak al gý lan ma sý nýn yan lýþ ol du ðu nu be lir te rek, hu ku kun üs tün lü ðü, i fa de öz gür lü ðü, hem ço ðun luk hem de a zýn lýk hak la rý nýn ko run ma sý gi bi vaz ge çi le me ye cek il ke ler bu lun du ðu nun al tý ný çiz di. b ra him, iz ür ki ye de i le ri de mok ra si den bah se di yor su nuz. n o tok ra tik yer ler de de re jim ler ken di le ri ni de mok ra si o la rak ni te len di re bi li yor. Ger çek de mok ra siy le bu luþ mak ö nem li de di. s tan bul / a a Ön ce ma sum den di, son ra a sýl dý H M M UM D D, V CI 3 I D, M DM I ÇI I Â Mah ke me le ri yle il gi li en bü yük tar týþ ma lar - dan bi ri si de s ki lip li týf Ho ca ve Ba ba es ki Müf tü sü - li ý za fen di hak kýn da ve ri len i dam ka ra rý ol du. h - met e dim in ki ta býn da, e cip Fa zýl ý sa kü rek in on Dev rin Din Maz lum la rý ad lý ki ta býn bir bö lü mü ne yer ve ri li yor. ar gý la ma dan ký sa bir sü re son ra ki ta bý ka le - me a lan ý sa kü rek, s tik lâl Mah ke me si ha kim le rin den f yon Mil let ve ki li ý lýç li nin bir re sep si yon da ga ze te - ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý ðý ve týf Ho ca nýn da a ra la - rýn da bu lun du ðu s tan bul sa nýk la rý nýn suç suz lu ðu nu bil dir di ði ni i fa de e di yor. o nu ki tap ta þu þe kil de yer a - lý yor: týf Ho ca ve ar ka daþ la rý nýn mu ha ke me le ri bit - miþ gi bi dir. Pek ya kýn da id di a ve mü da fa a lar din le ne - cek ve ka rar bil di ri le cek tir. di len mu ha ke me ler so - nun da var dý ðý mýz ka na at þu dur ki; son ir ti ca ha re ket - le riy le s tan bul un hiç bir a la ka sý ol ma mýþ týr. sa sen mah ke me nin s tan bul da bu lun du ðu za man ya pý lan tah ki kat da bu ne ti ce yi ver miþ ve on dan son ra ki mu - ha ke me ler ay ný þe yi te yit et miþ tir. ý sa kü rek ki ta býn - da bu a çýk la ma nýn dev rin tüm s tan bul ga ze te le rin de yer al dý ðý na i þa ret e di yor. y ný ki tap ta, sav cý nýn Ba ba - es ki Müf tü sü li ý za fen di nin i da mý ve týf Ho - ca nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu ba zý sa nýk la rý i çin ü çer se ne den az ol ma mak kay dýy la kü rek ce za sý na ve ba zý sa nýk la rýn da be ra a ti ni ka rar ve ril di ði be lir ti li yor. nsanlýðýn, Hz. Peygamber'in (asm) sünnetine ihtiyacý var D - Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar ýn Mev lit an di li do la yý sýy la ya yýn lan dý ðý me sa jýn da, in san lý ðýn her za man ve me kân da Hz. Pey gam ber in (asm) teb lið et ti ði i lâ hî me sa ja ve bu me sa jýn ha ya ta ge çi ril miþ þek li o lan O nun sün ne ti ne ih ti ya cý olduðunu vurguladý. Hz. Mu ham med in (asm) doð du ðu ge ce nin in san lý ðýn kur tu lu þu i çin çok ha yýr lý ve mü ba rek bir baþ lan gýç ol du ðu nu i fa de e den Meh met Bay rak tu tar a çýk la ma sýn da þöy le de di: ev gi ve rah met in sa ný nýn üm me ti o la rak o nun ge tir dik le ri ni ö züm se mek, gü zel ah la ký ný ör nek al mak, ha ya tý mý zý o na gö re dü zen le mek, Pey gam ber fen di mi ze (asm) sev gi nin en gü zel i fa de si dir. O, yir mi bi rin ci a sýr in sa ný nýn yüz yýl da yer leþ ti re me di ði hak ký, hu ku ku, a dâ le ti, hür ri ye ti, de mok ra si yi ve in san hak la rý ný bir so luk ta yer leþ tir di. Böy le ce ce hâ let as rý bir sa â det as rý o lup, çýk tý. i ha yet a sýr, a sýr la ra taþ tý ve O, çað lar ö te siy le ku cak laþ tý. n san lý ðýn her za man ve me kân da Hz. Pey gam ber in (asm) teb lið et ti ði i lâ hî me sa ja ve bu me sa jýn ha ya ta ge çi ril miþ þek li o lan o nun sün ne ti ne ih ti ya cý var dýr. O nu ör nek al mak, ur an a uy mak týr. Bu ge ce ab bim rah met yað mur la rýy la ýs lan ma yý, af ve mað fi re te er me yi na sip et sin. n ka ra / ecep Gören P B H I B I ÂH V FOM Ü C D P Ba ha rý sý ra sýn da bü yük de ði þim ler ya þa nýr ken in san la rýn çok he ye can lý ol du ðu nu an cak Müs lü man dün ya da li der ler a ra sýn da bir ses siz li ðin hü küm sür dü - ðü nü söy le yen b ra him, bu sý ra da Baþ ba kan e cep ay yip r do ðan ýn net bir þe kil de in san hak la rý ve öz - gür lü ðün ev ren sel bir te mel ol du ðu nu söy le me si ni bü yük tak dir le iz le di ði ni ak tar dý. b ra him, Wall tre et i þ gal t ha re ke ti ne de de ði ne rek, bu nun BD i çin de ge lir da ðý lý mý fark lý lýk la rý nýn art ma sýy la il gi li ol du ðu nu, slâm ýn te me lin de de öz gür lü ðün ya nýn da a da le tin yer al dý ðý ný i fa de et ti. rap Ba ha rýn da ki ge liþ me le ri salt si ya sal bir göz lük le de ðer len dir me mek ge rek ti ði - ne dik ka ti çe ken b ra him, bu nu bir ýs lah ve re form sü - re ci o la rak ni te le di. b ra him, baþta sadece siyasî bir deðiþim olarak görülebileceðini ancak sürecin, çok daha büyük bir bütün olduðunu belirterek, rap dünyasý için elbette zorluklar var. ncak ürkiye bu süreçten çok umut vadedici geliþmelerle çýktý ve yoluna devam ediyor. O yüzden ben de Müslüman dünyasýnýn geleceði için çok iyimserim dedi. DU DU ÐU MUZ V O UZ MÜ Ü M I ür ki ye yi na sýl gör dü ðü ko nu - sun da b ra him, ür ki ye yi tüm ta rih sel ge li þi mi i çin de ya kýn dan ta kip et tik le ri ni kay det ti. b ra him, son dö - nemde slâm dün ya sý nýn et ki li, öz gür lük ve a da le ti sa - vun ma da kuv vet li, ko nuþ mak tan im ti na et me yen bir se se ih ti yaç duy du ðu nu be lir te rek, n do nez ya dan Pa kis tan a, Or ta do ðu nun di ðer ül ke le ri ne ka dar, ür - ki ye ye kar þý çok bü yük bir des tek var. Çün kü biz ler bu duy du ðu muz se si se vi yo ruz de di. Van da ha ya tý hep bir lik te can lan dý ra lým U C Ge nel Mü dü rü ü rey ya Ci liv de Van i çin ür ki ye um ba ra sý pro je si ne i liþ kin, Çað rý mýz tüm ki þi ve ku rum la ra; ge lin bu ka dar la sý nýr lý kal ma sýn, Van da ha ya tý hep bir lik te can lan dý ra lým de di. Mil li ði tim Ba kan lý ðý, urk cell ve ürk ði tim Vak fý (V) ta ra fýn dan dü zen le nen Van i çin ür ki ye um ba ra sý pro je si nin a it Ha lim Pa þa a lý sýn da dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan Mil lî ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Van dep re min den son ra þeh ri a yak ta tu ta nýn öð ret men ler ol du ðu nu be lir te rek, Dep rem den son ra yüz ler ce, bin ler ce öð ret me ni miz Van da ih ti yaç du yu lan her tür lü sos yal hiz met a la nýn da gö nül lü o la rak ça lýþ ma yap tý lar. On la rýn yap tý ðý bu fe da kar lý ðý da u nut mak müm kün ol ma ya cak de di. urk cell Ge nel Mü dü rü ü rey ya Ci liv de Van i çin ür ki ye um ba ra sý pro je si ne i liþ kin, Çað rý mýz tüm ki þi ve ku rum la ra; ge lin bu ka dar la sý nýr lý kal ma sýn, Van da ha ya tý hep bir lik te can lan dý ra lým. ür ki ye um ba ra sý na a ta ca ðý nýz her bir ku ruþ la da ha çok in sa ný mý za u la þa lým ve Van ý hep bir lik te in þa e de lim de di. Ci liv, Mil lî ði tim Ba kan lý ðý ta ra fýn dan tah sis e di len 5 dö nüm a ra zi üs tü ne 2 ar tý 1 da i re ler den 100 öð ret me ne tah sis e dil mek ü ze re öð ret men kam pü sü ku ru la ca ðý ný bil dir di. Öð ret men kam pü sü nün sos yal ak ti vi te a lan la rý na sa hip, dep re me da ya nýk lý ve hýz lý in ter net alt ya pý sý na sa hip bi na lar dan o lu þa ca ðý ný an la tan Ci liv, öð ren ci ler i çin de 100 öð ren ci ka pa si te li öð ren ci yur du yap tý ra cak la rý ný be lirt ti. s tan bul / a a

9 4 ÞUB 2012 CUM H B 9 cev ni as ya.com.tr on i þa ret ler gös te ri yor ki, ür ki ye, yu mu þak güç ol ma vas fý ný kay bet mek te. on dö nem de s ra il le sa vun ma iþ bir li ði ya pan ýb rýs um e si mi nin Do ðu k de niz de s ra il in des te ðiy le do ðal gaz ve pet rol a ra ma sý na bü yük tep ki gös te ren n ka ra dan ar týk ses- se dâ çýk ma ma sý, bu nun bir ör ne ði. Bi lin di ði gi bi um yö ne ti mi nin C yi ve ga ran tör ül ke ür ki ye yi dev re dý þý bý ra ka rak gi riþ ti ði emr- i va ki yi hü kü met a çýk teh dit ve hat ta sa vaþ se be bi say mýþ, bu na kar þý a raþ týr ma lar da bu lun mak ü ze re böl ge ye Pi ri e is Ge mi si gön de ril miþ ti. e var ki r do ðan ýn son me ri ka zi ya re tin de ew ork ta ki dok san da ki ka lýk gö rüþ me de O ba ma nýn, söz ko nu su do ðal gaz ve pet rol a ra ma sý ný bir me ri kan þir ke ti nin yap tý ðý ný ha týr la týp, Do ðu k de niz de as ke rî ça týþ ma spe kü las yo nun dan u zak dur ma sý ri câ sý ü ze ri ne, n ka ra, bu ko nu da bel li bir sü - Genelkurmar dan Üç pa þa yý gü de mi yor sun a dâ vâ ng U M Baþ kan lý ðý, bir si ya sî par ti yö ne ti ci si nin par ti grup top lan tý sýn da ki söz le riy le il gi li hu ku kî sü reç baþ la týl dý ðý ný bil dir di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma da, Bir si ya sî par ti yö ne ti ci si nin, par ti si nin grup top lan tý sýn da üç pa þa yý gü de mi yor sun þek lin de ki söy le mi ta ra fýn dan e sef le kar þý lan mýþ ve sarf et ti ði söz ler le il gi li hu ku kî sü reç baþ la týl mýþ týr i fa de le ri kul la nýl dý. n ka ra / aa 5 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di nb M I oz luk il çe sin de 5 te rö rist ö lü e le ge çi ril di. Bat man Va li li ðin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, oz luk un Gün yay la mev ki sin de o pe ras yon ya pan gü ven lik güç le ri, sa bah sý ra la rýn da bir grup te rör ör gü tü men su bu i le kar þý laþ tý. Gü ven lik güç le ri nin tes lim ol çað rý la rý na te rö rist le rin si lâh la a teþ a ça rak kar þý lýk ver me si ü ze ri ne ça týþ ma çýk tý. Ça týþ ma da, 5 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di. Bat man / a a Ba kan ýl dýz ýn yar dým cý lý ðý na Mer can a tan dý n J ve a biî ay nak lar Ba ka ný a ner ýl dýz ýn yar dým cý lý ðý na Ha san Mu rat Mer can a tan dý. i le ve os yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý 1. Hu kuk Mü þa vir li ði ne de Ha lil b ra him y çi çek a ta nýr ken her i ki a ta ma ya i liþ kin ka rar es mî Ga ze te nin bu gün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. n ka ra / aa HH dan e tim le re Dün ya nýz da er çýn kam pan ya sý nhh n sa ni ar dým Vak fý, ye tim le re des tek ol mak a ma cýy la 1 Þu bat-31 Mart ta rih le ri a ra sýn da e tim le re Dün ya nýz da er çýn kam pan ya sý ný baþ lat tý. e tim le re yö ne lik pro je le ri ni her ge çen gün ar tý ran HH, 1 Þu bat-31 Mart ta rih le ri a ra sýn da ye tim le ri gün de mi mi ze ta þý ma yý plan lý yor. e tim ler le da ya nýþ ma gün le ri çer çe ve sin de Mart ta rih le ri a ra sýn da i se 36 böl ge de ye tim le rin yü zü nü gül dü re cek o lan HH, ba ðýþ çý la rý, ba sýn men sup la rý ve gö nül lü le riy le bir lik te dün ya nýn 23 böl ge sin de ye tim le ri ken di yer le rin de zi ya ret et me yi plan lý yor. HH n sa ni ar dým Vak fý, dün ya ge ne lin de 36 ül ke ve böl ge de ye ti me u laþ tý. y rý ca 5 ký ta ü ze rin de on lar ca fark lý ül ke ve böl ge de dö nem sel o la rak ye tim ço cuk la rýn mað du ri yet le ri ni, e ði tim, sað lýk ve sos yal ih ti yaç la rý ný gi der me ça lý þý yor. HH dün ya nýn fark lý böl ge le rin de mað dur o lan ye tim ço cuk la rý pon sor i le is te mi i le dü zen li des tek kap sa mý na a lý yor. HH e kip le ri yý lýn çe þit li dö nem le rin de ger çek leþ tir di ði zi ya ret ler de kar þý laþ tý ðý ye tim ço cuk la rýn ba ký mý ný üst le ni yor. Ha yýr se ver a i le le rin des te ðiy le bir yýl lýk ba ký mý ný üst len di ði ye tim ço cuk ge le ce ðe u mut la ba ký yor. HH baþ lat tý ðý e tim le re Dün ya nýz da er çýn kam pan ya sý i le en az 5 bin ye ni ye tim ço cu ðu dü zen li des tek kap sa mý na da hil et me yi he def li yor. HH n sa ni ar dým Vak fý, ay rý ca e tim le re Dün ya nýz da er çýn i sim li ye tim gün le ri kap sa mýn da ye tim ler le il gi li Be yaz Gü ver cin i sim li ký sa film ya rýþ ma sý dü zen li yor. ur ma ca, bel ge sel ve a ni mas yon ka te go ri le rin de ya rý þa cak film le rin son tes lim ta ri hi i se 21 Ma yýs. s tan bul / e ni s ya Dýþ po li ti ka ne re ye? re dir sus kun lu ða gir miþ ür ki ye nin k de niz de a ra ma la ra son ver me si ve ya rým a sýr lýk Pirî e is in Ur la da ký za ða çe kil me si de dik kat çe ki ci... Z DO DU U DU Di ðer yan dan Ma vi Mar ma ra sal dý rý sý son ra sýn da s ra il le alt mý þýn ü ze rin de ki e ko no mik mu tâ ba kat za být la rý, sa vun ma sa na yii ve si lâh a lý mý i hâ le si ne da ir an laþ ma lar dan hiç bi ri ip tal e dil miþ ya da as ký ya a lýn mýþ de ðil. Üs te lik son dö nem de s ra il le ti ca ret hac mi da ha da art mýþ. i ne O ba ma nýn r do ðan a ür ki ye nin s ra il le i liþ ki le ri dü zelt me si ne da ir ö zel ri câ sý doð rul tu sun da, s ra il in do kuz va tan da þý kat let ti ði bas kýn dan do la yý hâ lâ taz mi nat ö de me yip en u fak bir ö zür di le me me si ne kar þý, Baþ ba kan her fýr sat ta ver yan sýn et ti ði s ra il e sal vo la rý ný dur dur muþ, kriz don du rul muþ. Bu a ra da e la viv le kar þý lýk lý jest ler sü rü yor. e la viv den n ka ra yý ra hat sýz e den de meç ler ke sil miþ. Bu min val de, s ra il Par la men to su ne es set te r me ni soy ký rý mý nýn ta nýn ma sý te þeb bü sü, Baþ ba kan e tan ya hu nun biz zat dev re ye gir me si ve s ra il Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn a ra ya gir me siy le en gel len di. Bu na mu ka bil, ür ki ye den el al týn dan s ra il i mem nun e den i þâ ret ler ve ri li yor. kin ci Dün ya a va þý nda ki a hu di soy ký rý mý ný ko nu a lan ho ah i sim li fil min nin bel ge sel ka na lýn da ya yýn lan ma sý ve u ro viz yon þar ký ya rýþ ma sý na ür ki ye nin a hu di a sýl lý mü zis yen Can Bo no mo yu gön der me si gi bi Ö zet le, O ba ma nýn r do ðan a k si hal de si zi sa vun mam zor la þýr u ya rý sýn dan son ra, hü kû me tin s ra il e ve um e si mi ne yö ne lik kes kin ve sert de meç le ri ra fa kal dý rýl mýþ BU U CU U V JI I O Di ðer yan dan ür ki ye nin O per de sin de me ri kan fü ze kal ka ný pro je si ni top rak la rýn da ko nuþ lan dýr ma sý, Müs lü man kom þu su ran la a ra sý ný a çý yor. ran la BD /Ba tý a ra sýn da U lus la ra ra sý tom ve ner ji u ru mu ka na lýy la yü rü tü len a ra bu lu cu luk i ni si ya ti fi ni ber ha va e di yor. Bun dan dýr ki, ran U zay ve Ha va cý lýk o mu ta ný nýn, s ra il den ran a yö ne lik her han gi bir sal dý rý da ilk vu ru la cak he def Ma lat ya- ü re cik te ki me ri kan fü ze kal ka ný ra da rý dýr a çýk la ma sýn dan son ra, ran lý yet ki li ler - den de ben zer be yân lar gel mek te. s ra il in ran lý bi lim a da mý Mus ta fa h med u þen i kat liy le a çý ða çý kan su i kast la rý na ve nük le er te sis le ri ne sal dý rý la rý na Ba tý nýn ses siz li ði nin u tanç ve ri ci ol du ðu nu ve ran ýn nük le er prog ra mý nýn en gel len mek is te di ði ni be lir ten ran Mec lis Baþ ka ný li a ri ca ni nin n ka ra da, Bu ra dar sis te mi nin Müs lü man lar dan ya na ol ma dý ðý na da ir bel ge ler var, bu na dik kat e dil me li i ka zý, bu nun i fâ de si. n la þý lan o ki, n ka ra a ra cý lý ðýy la ran la giz li gö rüþ me le rin yü rü tül dü ðü ve ti re de, ay nen u ri ye i le i liþ ki le rin bo zul ma sýn da ol du ðu gi bi, fü ze kal ka ný ben ze ri emr- i va ki ler le ür ki ye, ran la a ra sý ný bo za cak po li ti ka la ra zor la ný yor. Bu kum pas la s ra il in ran a sal dýr ma teh dit le ri sa vur du ðu ký rýl gan kay gan sü reç te, O ü ye si ür ki ye nin s ra il ve me ri kan cep he si ne çe kil me siy le - O nun mü da ha le si ne ze min ha zýr la ný yor. s ra il ve BD nin sat ranç o yu nun da ür ki ye nin muh te mel bir ça týþ ma nýn i çi ne i ti lip Müs lü man kom þu su na kar þý ta raf ol ma sý, pe þi nen dip lo ma tik i râ de ve i ni si ya ti fi ni tü ke ti yor, böl ge sel ça týþ ma lar da a ra bu lu cu luk a van ta jý ný yi ti ri yor. ýldýz: est ile tost arasý eðitime hayýr! BU M Î Ð M MÜ DÜ Ü I DIZ, ÇO CU I '' O'' I I IÞ I I M M I G Ð VU GU DI. BU Mil lî ði tim Mü dü rü Mu am mer ýl dýz, sü rek li test man tý ðý i le öð ren ci le rin ya rýþ sis te mi ne ta bi tu tul ma sý nýn yan lýþ bir uy gu la ma ol du ðu nu be lir te rek, ço cuk la rýn est i le tost a ra sý na sý kýþ tý rýl ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. de bi yat, a nat ve ül tür raþ týr ma la rý Der ne ði nin ( D) i maþ i tap ah ve de dü zen le di ði a zar-o kul Bu luþ ma sý Pro je si ko nu lu Ba bý a li oh bet le ri nin bu haf ta ki ko nu ðu s tan bul Mil lî ði tim Ba ka ný Mu am mer ýl dýz ol du. ýl dýz, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, a zar- O kul Bu luþ ma sý pro je si nin s tan bul Mil lî ði tim Mü dür lü ðün ce o ku ma kül tü rü nü ge liþ tir me a ma cýy la baþ la týl dý ðý ný be lir te rek, pro je i le öð ren ci le rin o ku du ðu ki tap la rýn ya zar la rý i le ay ný or tam da bu luþ tu ðu nu ve öð ren ci le rin bun dan bü yük mut lu luk duy du ðu nu kay det ti. ür ki ye de ki e ði tim sis te min de ki so run la rýn bü yük, s tan bul da ki so run la rýn i se ür ki ye or ta la ma sý nýn da ü ze rin de ol du ðu nu i fa de e den ýl dýz, s tan bul da 330 bin ci va rýn da o ku ma yaz ma bil me yen in san var. Bu s tan bul i çin a cý bir du rum de di. ýl dýz, soh bet te ken di si ne yö nel ti len, O CD nin ür ki ye i le il gi li e ði tim ra po run da ür ki ye de ki öð ren ci le rin ö zel lik le ma te ma tik, fi zik gi bi sa yý sal a lan lar da dün ya nýn ge ri sin de ol ma sý nýn te mel ne de ni ne dir? þek lin de ki so ru ü ze ri ne de þun la rý kay det ti: Ül ke miz de ki öð ren ci le rin ö zel lik le ma te - tatürk'ü kanunla sevdiremezsiniz P Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Hü se yin Çe lik, ta türk ü ko ru ma ka nu nu i çin im se yi ka nun la sev di re mez si niz de di. Ga ze te ci Ö mer Þa hin in a nal da ki Gö rüþ Far ký ad lý prog ra mý na ka tý lan Çe lik, ta türk ü ko ru ma ka nu nu hak kýn da ki so ru la ra ce vap ve rir ken a nun la kim se yi kim se ye sev di re mez si niz. e yi i de o lo jik ha le ge ti rir se niz o nu dog ma tik ha le ge ti rir si niz. iz e ðer ta türk ü bir i de o lo ji nin sýð çer çe ve si i çi ne hap se der se niz, ta türk ü kim se nin tar týþ ma sý na mü sa a de et mez se niz. Bu ta türk e ya pý la bi le cek en bü yük kö tü lük tür. de di. ta türk ün ka nun la ko run ma sý nýn ga rip bir du rum ol du ðu nu da be lir ten Çe lik, söz le ri ni þöy le sür dür dü: en di ül ke si nin mil lî kur tu luþ ha re ke ti ni i da re et miþ o lan, bir im pa ra tor lu ðun kül le ri a ra sýn dan bir cum hu ri yet ku ran, o BU Mil lî ði tim Mü dü rü Mu am mer ýl dýz ül ke nin ku ru cu su o lan bir in sa nýn ka nun la ko ru mak zo run da bý ra kýl ma sý ne bü yük bir hüs ran dýr, öy le de ðil mi? e ka dar ga rip bir du rum. DP, CHP nin it ham la rýn dan do la yý bir komp lek sin ne ti ce sin de bu ka nu nu çý kart mýþ týr. Bir in san ken di mil li li de ri ni ka nun la ko rur mu? Böy le bir þe ye ge rek var mý? iz o nu in san la rýn gön lü ne yer leþ tir me di ði niz sü re ce, si lah zo ruy la, dev let zo ruy la kim se yi kim se ye ka bul et ti re mez si niz. e nan v ren Pa þa þu nu de me di mi: Biz ta türk ü her ke sin ka fa sý na so ka ca ðýz. üm o kul la ra ta türk l ke ve n ký lâp a ri hi der si ko nul du. ýp fa kül te si ne de bu ko nul du, il ko kul dan baþ lý yor su nuz, ü ni ver si te yi bi ti rin ce ye ka dar. Bu se fer ne o lu yor? de ta bir zor la may la, dik te et tir mey le ve ril di ði i çin se vil mi yor. n ka ra / Fa tih a ra göz GÇ Ð H BÂ M? Çe lik, Genç li ðe Hi ta be nin kal - dý rýl ma sý tek li fi bir gün gel se siz bu na na sýl ba kar sý nýz? so ru su na þu ce va bý ver di: Bu nu da ka mu o - yu nun o tu rup tar týþ ma sý lâ zým. Þim di, e þit Ga lip an dý mý zý ge tir - miþ de ðil mi? Â yet mi bun lar? e - þit Ga lip böy le bir þey yap ma mýþ ol say dý ol ma ya cak tý. 12 y lül cü ler ha týr lar mý sý nýz n dý mýz a i lâ ve ler - de bu lun du lar. on ra tek rar de ðiþ - tir di ler. Böy le bir þey ol maz. ür ki - ye de ya þa yan ya ban cý lar var dýr. Me se lâ Bod rum da ya þa yan n gi liz - ler var. lan ya da o tu ran l man lar var. a ban cý lar ba na mek tup lar yaz dý lar, ba kan lý ðý mýn ilk ay la rýn da. Biz ürk de ði liz, biz ür ki ye de ya - þý yo ruz ve ço cuk la rý mýz ürk o kul - la rý na gi di yor. Her sa bah ço cuk la rý - ný zý sý ra ya ge çi ri yor su nuz ve on la ra and i çi ri yor su nuz. de di ler. n sa nî mi bu pe ki, doð ru bir þey mi? ma tik, fi zik gi bi sa yý sal a lan lar da dün ya ül ke le ri ne gö re ge ri o lu þu nun te mel ne de ni, o ku ma kül tü rü nü ka za na ma mýþ ol ma sý dýr. Ders ler tek yön lü o la rak, bu yur gan lýk la iþ le ni yor. n te rak tif ders an la tý mý ye ni ya yýl ma ya baþ lan dý. Ders le rin öð re til me sin den zi ya de ne den öð re til di ðiy le il gi le nil me si ge re kir. Ders le ri so ðuk bir þe kil de an lat mak öð ren ci ye bir þey kat maz. Der sin ha ya ta en teg ras yo nu nun sað lan ma sý ge re kir. ýl dýz, o ku ma nýn bir çev re ve or tam i þi ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, top lum sal sta tü sü ne o lur sa ol sun her ke sin o ku ma bi lin ci i le do lu ol ma sý, bu nu bir ha yat bi çi mi ha li ne ge tir me si ge rek ti ði ni söy le ye rek, mü dür lük o la rak tüm ça lý þan lar la bir lik te Biz o ku ya lým i sim li ça lýþ ma dü zen le dik le ri ni ve tüm ça lý þan la rý bu et kin lik le ki tap o ku ma ya da vet et tik le ri ni i fa de et ti. ü rek li test man tý ðý i le öð ren ci le rin ya rýþ sis te mi ne ta bi tu tul ma sý nýn yan lýþ bir uy gu la ma ol du ðu nu di le ge ti ren ýl dýz, a sýl a ma cýn o ku tu la cak der sin bi linç li bir þe kil de man tý ðý nýn öð re til me si ge rek ti ði ne dik ka ti çek ti. ýl dýz, ço cuk la rýn est i le tost a ra sý na sý kýþ tý rýl ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, o man o ku ma yan bir öð ren ci nin ba þa rý lý ol ma sý bek le ne mez de di. s tan bul / a a P GM B O U M U U O Çe lik, ta türk ü o ru ma a - nu nu na ba ký þý ný an la týr ken Pey gam be ri ko ru ma ya dö nük böy le bir ya sa ol ma dý ðý ný da ha týr la ta rak, Hz. Pey gam be ri e le a la lým. ta türk ü bir ke na ra bý ra ka lým. Hz. Pey gam ber le a - lâ ka lý bir ton ha ka re ta miz þey ya zý lýp çi zil me miþ mi bu gü ne ka dar. Hz. Pey gam be ri ko ru - mak la il gi li her han gi bir þey var mý? e ti ce þu: v ru pa n san Hak la rý öz leþ me si nin 10. Mad de si ne ba kar sa nýz, bir gö - rüþ sar sý cý, al tüst e di ci, ra hat - sýz e di ci o la bi lir. Þid de te yö nel - me di ði sü re ce siz o na say gý duy mak o run da sý nýz. Bi ri si çý - kýp der ki ta türk dün ya nýn en de mok rat in sa ný dýr. Bi ri si de der ki ta türk dik ta tör dü. mka ni as ya.com.tr Da ha ya pa cak çok iþ var ýl lar dýr hür ri yet le rin ge niþ le til me si an la mýn da di le ge tir di ði miz ek sik lik ler ni ha yet bir bir di le ge ti ril me ye baþ lan dý. ak la þýk 10 yýl dýr ik ti dar da o lan ve mu ha fa za kâr ol du ðu nu söy le yen bir ik ti dar dö ne min de hak ve öz gür lük le rin ge niþ le til me si mâ nâ sýn da ya pý la ma yan lar or ta ya dö kü lü yor. 28 Þu bat sü re cin de ö zel lik le e ði tim a la nýn da ya pý lan ge ri ye gi diþ, Mil lî Gü ven lik der si nin su bay lar ta ra fýn dan o ku tul ma sýn dan vaz ge çi le ce ði nin a çýk lan ma sýn dan son ra or ta ya se ril me ye baþ lan dý. e sin ti siz e ði tim le ön le ri ke si len mes lek li se le ri nin kat sa yý du ru mu nun çö zü me ka vuþ tu ru la ca ðý söy le ni yor. ýrf i mam ha tip le ri bi tir mek a ma cýy la hem ke sin ti siz e ði tim i cat e dil di, hem de mes lek li se li le rin ö nü ne kat sa yý en ge li ko nul muþ tu. ýl lar dýr bin ler ce ki þi kat sa yý a da let siz li ði dolayýsýyla ya rý þa hep ge ri den baþ la dý. o ru la rýn ta ma mý ný bil se da hi is te di ði ü ni ver si te ye yer le þe me di. Ö ta ra fýn dan bu a da let siz lik ler a zal týl ma ya ça lý þýl sa da, yar gý dan ge ri dön dü. on o la rak kat sa yý a da let siz li ði kal dý rýl dý. o nu yi ne mah ke me ye ta þýn sa da bu se ne sý na va gi re cek mes lek li se si öð ren ci le ri e þit þart lar da ya rý þa gi re cek ler. Zo run lu e ði ti min ka de me li ol ma sý i le il gi li ça lýþ ma lar ya pý lý yor. e sin ti siz ol du ðun da i mam ha tip le rin ö nü ne set çe kil miþ ve or ta ký sým la rý ka pa týl mýþ tý gi bi zo run lu e ði ti me ge çi le ce ði söy le ni yor. s lýn da bir hak o lan bu dü zen le me i le, zo run lu e ði ti min ka de me li o la rak dü zen le ne ce ði nin söy len me si bi le in san la rý ü mit len dir me ye yet ti. Baþ ka bir so run o lan kar ma e ði tim ko nu su var. a kýn ca la rý say mak la bit me yen bu so run i çin he nüz bir ha zýr lýk dü þü nül mü yor. ði tim ci ler yýl lar dýr sa kýn ca la rý ný di le ge tir se ler de in san lar is te me ye is te me ye ço cuk la rý ný gön der mek zo run da ka lý yor lar. ý kýn tý lar hâ lâ de vam e di yor, bu nun kal dý rýl ma sý ge re ki yor. s te yen ço cu ðu nu kýz o ku lun da, is te yen er kek o ku lun da o kut sun. s te yen de kar ma o kul da. Bu en ta biî hak ol ma lý. Da yat ma ol ma ma lý. * * * Ba þör tü lü öð ren ci le rin ü ni ver si te ler de o ku ma sý bü yük o ran da çö zül müþ gö rü nü yor. n cak her han gi bir dü zen le me ol ma dý ðý i çin, ye ni gö re ve ge le cek rek tör, de kan la rýn ye ni den bu so ru nu hort lat ma ya ca ðý na kim se ga ran ti ve re mez. a mu sal a lan ve ya hiz met a lan/ve ren gi bi ga rip bir ya sak la da ba þör tü lü me mu re ler gö rev le ri ni ör tü le ri i le ya pa mý yor lar. Oy sa bu ko nu da her han gi bir a na ya sa mad de si ya da ba þör tü sü nü ya sak la yan bir ka nun yok. Bu na rað men 28 Þu bat ýn i cat la rýn dan bi ri si o lan ka mu sal a lan la in san la rýn hür ri yet le ri ký sýt la ný yor. Ge çen haf ta da yaz mýþ týk yi ne yaz mak ta fay da var. a mu da ki ba þör tü sü ya sa ðý Mil lî ði tim Ba kan lý ðý le Di ðer Ba kan lýk la ra Bað lý O kul lar da ki Gö rev li ler le Öð ren ci le rin ý lýk ý ya fet le ri ne liþ kin ö net me li ðe da ya ný la rak uy gu la ný yor. 22 em muz 1981 yý lýn da ya yýn la nan ve 16 em muz 1982 ta ri hin de de ðiþ ti ri len yö net me li ðe gö re, a dýn lar; el bi se ler te miz, düz gün, ü tü lü, sa de; a yak ka bý lar ve/ve ya çiz me ler sa de ve nor mal to puk lu, bo ya lý; gö rev ma hal lin de baþ da i ma a çýk, saç lar düz gün ta ran mýþ ve top lan mýþ di ye de vam e den yö net me lik te er kek le rin na sýl gi yi ne ce ði ne ka dar da u zun i fa de ler yer a lý yor. Bu yö net me lik hâ lâ yü rür lük te ol du ðu i çin, bu yö net me li ðe da ya ný la rak ba þör tü sü ya sa ðý na ka nun suz bir þe kil de de vam e di li yor. Bu yö net me lik kal dý rýl dý ðýn da a na ya sal ve ya sal bir ya sak ol ma dý ðý i çin ba þör tü sü ya sa ðý kal ka cak, hür ri yet le rin ö nün de ki bir en gel de kalk mýþ o la cak. Bun lar sa de ce e ði tim a la nýn da hür ri yet le rin ge niþ le til me si i le il gi li so run lar ür ki ye de en te mel so run lar e ði tim de ol du ðu i çin bir ka çý ný bu ra da sý ra la dýk. Dar be dö nem le rin de ö zel lik le de 28 Þu bat sü re cin de ya pý lan bir çok ic ra at tek tek göz den ge çi ri lip hür ri yet ler ge niþ le til me li dir. * * * Ö Z Bu de vir de hâ lâ bir ü ni ver si te, öð ren ci le ri ne bir mes cit yap ma yý çok gö rü yor sa Hâ lâ ba þör tü lü ler dev let me mu ru o la rak ça lý þa mý yor, ü ni ver si te rek tör le ri mü sa a de et ti ði ka dar ba þý ný ör te bi li yor sa n ký lâp ta ri hi gi bi ba zý ders ler de ki yan lýþ lar dü zel ti le mi yor, ya da bu ders ler kal dý rýl sýn di yen ler a ðýr þe kil de it ham e di li yor sa Bir ya zar sýrf dü þün ce si ni a çýk la yýp, n dý mýz kal dý rýl sýn de di ði i çin bin ler ce ha ka ret ve kü für i þi ti yor, a de ta linç e dil mek is te ni yor sa, hür ri yet ler ko nu sun da da ha ya pý la cak çok iþ ol du ðu nu söy le mek ge re kir. Hür ri yet le rin en kâ mil ma na da uy gu lan dý ðý bir ür ki ye öz le mi i çin ya pýl ma sý ge re ken ler a ci len ya pýl ma lý

10 FU Ü Cin si DÖ VZ F F IÞ IÞ IÞ IÞ Cin si M Z B I DÖ VZ U I DÖ VZ F F IÞ IÞ IÞ IÞ 1 BD DO I 1 VU DO I 1 D M O U 1 U O 1 G Z 2 ÞUB VÇ F GI 1 VÇ O U 1 D DO I 1 U V D I 1 O VÇ O U 1 U U D B 100 J PO B P U O I C. I I DÜ 99,05 Ö C GÜ 98,85 DÜ 669 Ö C GÜ 668 DO DÜ 1,7541 Ö C GÜ 1,7695 DÜ 2,309 Ö C GÜ 2,3333 p p p p OOM 4 ÞUB 2012 CUM 10 Ma li ye de ne ler o lu yor (2) 14 O cak 2012 ta rih li Ma li ye de e ler O lu - yor? baþ lýk lý ya zý mýz bir hay li il gi ye me - dar ol du. a zý ga ze te miz in ter net or ta - mýn da bin ler ce ki þi ta ra fýn dan o ku na rak on - lar ca yo rum ya pýl dý. Hal böy le o lun ca bu ko - nu da bir kaç ya zý da ha yaz ma ih ti ya cý hâ sýl ol - du. a pý lan yo rum la rýn hep si ni dik kat le o ku - dum. o rum ya pan ga ze te miz o kur la rý na il gi - le rin den do la yý te þek kür e di yo rum. Bu gün kü ya zý mýz da yo rum lar da or ta ya çý kan ba zý hu - sus la ra ve bir ön ce ki ya zý da ek sik ka lan bir kaç ko nu ya bun dan son ra yet ki li ler ta ra fýn dan ya - pý la cak dü zen le me le re bir ý þýk tut ma ba býn da ký sa mad de ler ha lin de te mas e de ce ðiz. Ön ce lik le Ma li ye Uz ma ný o lan Dev let Mu ha se be Uz man la rý ný, Ver gi Mü fet ti þi o lan Ver gi De net men le ri ni, Def ter dar lýk Uz ma ný o - lan Mu ha se be ve Mil lî m lak Uz man la rý ný ve Ge lir da re si aþ ra eþ ki lâ tý Ge lir Uz man la rý ný hak lý mü ca de le le rin de el de et tik le ri ka za ným la - rý teb ri ke þa yan bir du rum. Bir ön ce ki ya zý mýz - da Ma li ye taþ ra teþ ki lâ tý i da re ci le ri nin sý kýn tý la - rýn dan bah se der ken yu ka rý da ki un van la rý bah - set me mi zin se be bi bu un van la ra hak lý o la rak ve ri len ma lî ve sos yal hak la rýn bir a yý rý ma ta bi tu tul ma dan ve ku rum i çi ça lýþ ma ba rý þý bo zul - ma dan di ðer ça lý þan la ra da ve ril me si dir. Ma li ye Ba kan lý ðýn da bu gü ne ka dar uy gu - la ma ya so ku lan ve ba þa rýy la uy gu la nan bir çok pro je bu lun mak ta dýr. Bun lar dan O O (ay man lýk O to mas yon Pro je si), M OP (Mil lî m lak O to mas yon Pro je si), P OP (Per so nel O to mas yon Pro je si), V DOP (Ver gi Da i re si O to mas yon Pro je si), ay2000i (ay man lýk O - to mas yon Pro je si), DM (ek Dü ze Mu ha - se be is te mi), B (a mu Har ca ma ve Mu ha - se be Bi li þim is te mi), GB (tra te ji Ge liþ tir me Baþ kan lý ðý Har ca ma ö ne ti mi is te mi), GÜM (Güm rük ay man lýk la rýn da Uy - gu la nan O to ma tik Ö de me is te mi), 2-B Or - man ra zi le ri v.s pro je le ri nin bir ço ðu ba þa rýy la uy gu la ma ya de vam et mek te ve ba sýn dan da ta kip e de bil di ði miz ka da rýy la ö dül ler al mak ta - dýr. Ö dül ler a lan bu pro je le rin ba þýn da ki ler ter - fi et ti ri le rek ö dül len di ri lir ken ki hak la rý dýr, bu i þin mut fa ðýn da ça lý þan, ter dö ken, Ma li ye nin aþ ra eþ ki lâ tý ça lý þan la rý nýn (Me mu run dan Þe fi ne, De net me ni ne ve Mü dü rün den Deft. rd.'na ka dar) B D Ð BZ P I fel - se fe si u nu tu la rak son ya pý lan 665 ve 666 sa yý lý H'lar la a de ta u nu tu la rak ma lî hak la rýn da bir i yi leþ tir me ya pýl ma ma sý ü ze rin de çok ça dü þü nül me si ge re ken ma ni dar bir nok ta. y rý - ca Ma li ye Ba kan lý ðý nýn sý ra da uy gu la ma ya ko - ya ca ðý DM (Dö ner er ma ye Ma lî ö ne tim is te mi) ve Ö (a mu lek tro nik Ö de me is te mi ) pro je le ri bu lun mak ta dýr. Da ha ön ce ki ya zý mýz da da be lirt ti ði miz gi - bi çok i yi ni yet le ya pýl dý ðý ný dü þün dü ðü müz ka mu o yun da þit i þe e þit üc ret di ye ad lan dý - rý lan dü zen le me de bir çok ku rum da ça lý þan la - rýn du rum la rý i yi leþ ti ri lir ken yet miþ bi ne ya kýn ça lý þa ný o lan Ma li ye Per so ne li ne i yi leþ tir me ya - pýl ma dý ðý gi bi al mak ta ol duk la rý ma li ye taz mi - na tý, 2012 so nu i ti ba riy le faz la me sai üc ret le ri, Dö ner er ma ye ay man lýk la rýn da ça lý þan per - so ne lin dö ner ser ma ye üc ret le ri ve Güm rük ay man lýk la rýn da ça lý þan per so ne lin faz la ça lýþ - ma üc ret le ri kal dý rý la rak mað dur e dil miþ ler dir. Ba na ge len bil gi ler den bi rin de son dü zen le me - ler den son ra bir il çe de, mü dür ler i çin de en dü - þük ma a þý Mal mü dü rü nün al dý ðý dýr. ý sa ca ge len yo rum lar dan Ma li ye teþ ki lâ - tý i çin de ki bütün Me mur la rýn, bü tün Þef le rin, Mu ha se be ve Mil lî m lak De net men le ri nin, Mü dür ar dým cý sý, Mü dür ve Def ter dar ar - dým cý la rý nýn bir hay li sý kýn tý lý ol duk la rý a þi - kâr dýr. Ma li ye aþ ra eþ ki lâ tý Uz man la rý nýn da taþ ra mer kez a yý rý mýn dan do la yý ra hat sýz ol duk la rý bi lin mek te dir. Ma li ye de ki Þef le re ký sa ca de ði ne cek o lur sak, baþ ka ku rum lar da ki bir çok mü dür lü ðe e þit ve on lar dan faz la per - so nel ve so rum lu lu ða sa hip ser vis le ri yö ne - ten, mev zu at ve bil gi bi ri ki mi çok i yi o lan ve Ma li ye eþ ki lâ tý na bü yük e mek ve ren bu kad ro la rýn da çok ih mal e dil di ði a pa çýk týr. Ma li ye eþ ki lâ tý i le il gi li ya zý la cak çok þey ol mak la be ra ber so nuç o la rak mev cut sý kýn - tý la rýn gi de ril me si a çý sýn dan te men ni miz 2012 ya nö de me ka rar na me sin de iç ba rý þý ve hu zu ru tek rar ze de le me ye cek hak ka ni yet li bir dü zen le me nin ya pýl ma sýy la mev cut sý - kýn tý la rýn bir neb ze ol sun gi de ril me si ve da - ha son ra Ma li ye eþ ki lâ tý i çin ar týk bir zo - run lu luk ha li ne ge len M Î HZ M I I FI I bir an ön ce ih das e di le rek ka lý - cý bir çö zü mün sað lan ma sý bek len ti le rin tamamýný kar þý la ya cak týr. Z n34 CU 78 Plakalý icari aksi Plakalý racýmýn DG olu Fiþ ayfasý aybolmuþtur. Hükümsüzdür. Fikri ýldýrým Dosya o: 2011 /9 sas. Örnek o: 27 atýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi ve önemli özellikleri: PU DI : stanbul i li, Bey lik dü zü il çe si, Gür pý nar Ma hal le si, 649 da, 19 Par sel nu ma ra sýn da ka yýt lý 5.388,15 m 2 yü zöl çüm lü, r sa ni te lik li a na ta þýn maz da 8. Blok, 8. at, 36 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý, 12/2400 ar sa pay lý, mes ken va sýf lý ta þýn maz ta ma mý a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý þa çý - ka rýl mýþ týr. ÖZ : Büyükçekme ce 1. c ra Hu kuk Mah ke me si nin 2011/459 sas sa yý lý dos ya sý na su nu lan bi lir ki þi ra po ru na gö re sa tý þa ko nu ta þýn - ma zýn bu lun du ðu bi na ad res o la rak a vuz sul tan e lim Bul va rý i le bað lan tý lý Çam ba þý Cad de si ü ze rin de yer al mak ta dýr. Blok ze min de "Gö kay 2" o la - rak ad lan dý rýl mýþ o lup, bod rum, ze min ve 15 a det nor mal kat tan o luþ mak ta dýr. Çift a san sör lü yan gýn mer di ven li, ve ka pa lý o to park lý o lan blok u la þý mý ko lay bir böl ge de yer al mak ta dýr. op lu u la þým a raç la rýy la u la þým im kâ ný na sa hip o lan blok top lu ta þý ma a raç du rak la rý na yü rü me me sa fe sin de dir. Blo ðun bu lun du ðu böl ge de her tür lü tek nik alt ya pý i ma lat la rý ta mam lan mýþ týr. Böl ge ye ka mu hiz met le ri ve ril mek te dir. a tý þa ko nu ta þýn maz, hol, bal kon i le bir leþ ti ril miþ mut fak, ki ler, sa lon, bal kon, ko ri dor, bir a de di e be veyn ban yo lu 3 a det o da ve ban yo + wc bö lüm le rin den o luþ mak ta dýr. Ba - ðým sýz bö lüm net 116,00 m 2 dir. Dýþ ka pý sý çe lik o lan mes ken de do ðal gaz bu lun mak ta dýr. I sýn ma sis te mi bu na uy gun kom bi sis tem dir. Mes ke nin iç ka pý la rý pres, pen ce re le ri PVC mal ze me den i mal çift cam lý dýr. Mut fak do la bý mev cut tur. Ban yo lar da du þa ka bin mev cut tur. Ban yo do lap la rý mev cut - tur. Vit ri fi ye ve ar ma tür ler mev cut tur. Gi riþ te ye ri ne uy gun ol mak ü ze re port man to yap tý rýl mýþ týr. a van yü zey le rin de kar ton pi yer bu lu nan mes ke nin ýs lak ze min le ri se ra mik/fa yans, ku ru ze min le ri i se la mi nant par ke kap lý dýr. Ban yo du var la rýn da de sen li fa yans kap la ma mev cut tur. a tý þa ko nu ta - þýn ma za Bü yük çek me ce 2.c ra Hu kuk Mah ke me si nin ta rih, 2011/459 sas, 2011/445 a rar sa yý lý ka ra rý i le ,00- (üzellibinürklirasý) muhammen bedel takdir edilmiþtir. M DUUMU : Bey lik dü zü Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn 13/01/2011 ta rih li ya zý sýn da; s tan bul li, Bey lik dü zü l çe si, Gür pý nar Ma hal le si, 649 a da, 19 par sel nu ma ra lý ta þýn ma zýn i mar du ru mu hak kýn da s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan o nay la nan 1/5000 öl çek li, Bey lik dü zü -Gür pý - nar a zým mar Pla ný na uy gun ha zýr la na cak o lan 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar plan la rý ya pý lýp o nay lan ma sý i le il gi li ge rek li ya sal da bil di ri len sü reç ta mam lan dýk tan son ra i mar du ru mu hak kýn da bil gi ve ri le bi le ce ði be lir til mek te dir. IÞ : 11:00-11:10 saatleri arasýnda MUHMM BD : ,00- IÞ ÞI: 1- atýþ 09/03/2012 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da BÜ Ü Ç M C D B I BÜ Ü Ç M C 1. C MÜ DÜ Ü ÐÜ ad re - sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 19/03/2012 gü - nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le - ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu - nu ver me le ri la zým dýr. a týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. ha le dam ga ver gi si, ta pu a lým har cý, ta þýn - ma zýn tah li ye ve tes lim gi der le ri i le ya sal o ran da.d.v. a lý cý ya a it tir. a þýn ma zýn ay nýn dan do ðan ver gi borç larý i le ta pu sa tým har cý ve tel la li ye rü su - mu sa týþ be de lin den ö de ne cek tir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i - le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- atýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las a nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da - ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- atýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is teyen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur þ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. ( m. 126) (*) Igililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: C. BÜÜÇMC 1.C MÜDÜÜÐÜ (ÞIMZI ÇI IM I) nflasyon, 3 yýlýn zirvesinde OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI ÜF IM 2008'D B Ü DÜZ ÇII. Ü s ta tis tik u ru mu (Ü ), 2012 yý lý O cak a yýn da tü ke ti ci fi yat la rý en dek si nin (Ü - F) yüz de 0,56, ü re ti ci fi yat la rý en dek si nin (Ü - F) i se yüz de 0,38 art tý ðý ný a çýk la dý. Ü in 2003 baz yýl lý ve ri le ri ne gö re, O cak a yýn da Ü - F bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 10,61, Ü F i se yüz de 11,13 ar týþ gös ter di. ra lýk a yý i - ti ba rýy la 12 ay lýk or ta la ma la ra gö re yýl lýk enf - las yon i se tü ke ti ci fi yat la rýn da yüz de 6,95, ü re - ti ci fi yat la rýn da i se yüz de 11,11 dü ze yin de ger - çek leþ ti. ýl lýk enf las yon böy le ce Ü F de a - sým 2008 den be ri en yük sek dü ze ye çýk tý. Mer kez Ban ka sý i çin be lir le yi ci o lan çe kir dek enf las yon gý da ve al kol süz i çe cek ler, al kol lü iç - ki ler i le tü tün ü rün le ri ve al týn ha riç yüz de 0.08 ge ri le di. ýl lýk baz da yüz de 8.42 o la rak ger çek - leþ ti. Ü F de a na har ca ma grup la rý i ti ba riy le bir ay ön ce ye gö re en yük sek ar týþ yüz de 2,06 i - le u laþ týr ma gru bun da gö rül dü. O cak a yýn da en deks te yer a lan grup lar dan çe þit li mal ve hiz - met ler de yüz de 1,79, ev eþ ya sýn da yüz de 1.58, ko nut ta yüz de 1.32, gý da ve al kol süz i çe cek ler - de yüz de 1.13, eð len ce ve kül tür de yüz de 0.83, lo kan ta ve o tel ler de yüz de 0.75, sað lýk ta yüz de 0.09, al kol lü i çe cek ler ve tü tün de yüz de 0.02 ar týþ mey da na gel di. Ha ber leþ me de yüz de 0.01, e ði tim de yüz de 0.05, gi yim ve a yak ka bý da yüz - de 7.88 dü þüþ ger çek leþ ti. ýl lýk baz da Ü - F de en yük sek ar týþ yüz de i le al kol lü i - çe cek ler ve tü tün gru bun da ol du. O nu çe þit li mal ve hiz met ler (yüz de 17.63), u laþ týr ma (yüz de 12.90), gý da ve al kol süz i çe cek ler (yüz de 11.67), ev eþ ya sý (yüz de 11.65) iz le di. IM V D F I ek tö rel baz da ba kýl dý ðýn da fi yat lar ta rým sek tö rün de yüz de 0.97, sa na yi sek tö rün de yüz - de 0.26 art tý. ýl lýk baz da fi yat lar ta rým da yüz de 8.44, sa na yi de yüz de ar týþ kay det ti. Ü F so nuç la rý sa na yi nin alt sek tör le ri ba zýn da de - ðer len di ril di ðin de en yük sek ay lýk ar týþ yüz de 4.78 i le ma den kö mü rü ve lin yit alt sek tö rün de ger çek leþ ti. a na yi nin üç sek tö rün den, ma den - ci lik ve ta þo cak çý lý ðý sek tö rün de yüz de 1.42, e - lek trik, gaz ve su sek tö rün de yüz de 1.07, i ma lat sa na yi sek tö rün de yüz de 0.11 ar týþ ol du. O cak a yý nýn zam þam pi yo nu yüz de lik ar týþ la sa la ta lýk ol du. O nu yüz de le pi yan go bi le - ti, yüz de 25 le sa yý sal lo to, yüz de le be yaz la ha na iz le di. öp rü ge çiþ üc re ti yüz de 13.34, do ðal gaz a bon man üc re ti yüz de 12.38, o to ban ge çiþ üc re ti yüz de art tý. n ka ra / a a Cli o 4, bu yý lýn yýl dý zý o la cak M M JI DO Ð - C O U'U C O IV'Ü Ü Ü M H Z - I D, BU 'D FB - I D BÞ C. U Ma is Ge nel Mü dü rü b ra him y - bar, O yak e na ult Ge nel Mü dü rü a rýk u na - lý oð lu i le e na ult un 2011 yý lý ný de ðer len dir di nin ye ni lik ler yý lý o la ca ðý ný söy le di. y bar, Bur sa O yak e na ult Fab ri ka la rý nda Ha zi ran a - yýn da ü re ti me ge çe cek o lan yep ye ni ta sa rým lý Cli o IV ün bü yük be ðe ni top la ya ca ðý ný i fa de e - der ken, ay rý ca ye ni yü züy le Me ga ne HB i nin de se ri o la rak ü re til me ye baþ la na ca ðý ný söy le di de ce nic & Grand ce nic ve Me ga ne a i le si ni ye ni le ye cek o lan e na ult, di na mik ye ni çiz gi le re ek o la rak ye ni nergy mo to ru nun kul la nýl ma ya baþ lan ma sýy la da ha e ko no mik ve da ha dü þük CO2 sa lý mý bi ra ra da su na cak. y rý - ca Mé ga ne HB, Co u pé ve port o u rer, ta sa - rým la rý kü çük do ku nuþ lar la ye ni le ne rek da ha mo dern bir gö rü nü me ka vu þa cak yý lýn da o gan ýn lans ma nýn dan bu ya na ge çen se kiz yýl da e na ult Gru bu na a it Da ci a da, 2012 yý lýn - da ö nem li ge liþ me le re ha zýr la ný yor. Da ci a a i le si, beþ ve ye di kol tuk lu bir MPV o lan odgy i le ge - niþ li yor yý lý nýn son çey re ðin de i se yep ye ni bir ti ca rî a raç Da ci a ü rün ga mý na ka tý la cak B C DO U 2011 yý lýn da 330 bin 994 a det o to mo bil ü re ti mi ger çek leþ ti ren O yak e na ult, bi nek o to mo bil ü re - ti min de li der li ði ni sür dü rür ken, e na ult ve Da ci a bir lik te, 2011 yý lýn da 140 bin 827 a det a raç sa tý þý i le top lam pa zar da bi rin ci li ði el de et ti. ür ki ye, 2011 yý lýn da u lus lar a ra sý plat form da, tal ya yý ge ri de bý - ra ka rak e na ult Gru bu nun be þin ci bü yük pa za rý o lur ken, s tan bul Bo ða zi çi Þu be si de 11 bin 915 a - det lik sa týþ ra ka mý i le, glo bal sý ra la ma da e na ult þu be le ri a ra sýn da 1.li ði el de et ti. O yak e na ult, 2011 yý lýn da 225 bin 285 a det o to mo bil ih ra cýy la da en çok ih ra cat ya pan o to mo bil ü re ti ci si ol du. Ç IÞ lek trik mo tor lu Flu en ce Z.., ür ki ye de den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu - lu yor. i san 2012 den i ti ba ren i se ni haî tü ke ti ci - ye sa tý þý na baþ la na cak. lek trik mo tor lu Flu en - ce ýn sa tý þýy la bir lik te baþ lan gýç ta s tan bul, n - ka ra, Ga zi an tep, o ca e li ve Bur sa ol mak ü ze re 5 pi lot il hiz met ve re cek. i san 2012 son ra sý 40 a det ten faz la nok ta da müþ te ri ye hiz met ve ri li - yor o la cak. Ö te yan dan % 100 e lek trik mo tor lu ha fif ti ca rî mo del an go o Z.., ti ca rî a raç lar ko - nu sun da uz man 22 v ru pa lý ga ze te ci den o lu - þan jü ri ta ra fýn dan "2012 ý lý nýn U lus la ra ra sý i - ca rî ra cý In ter na ti o nal Van of the e ar 2012" se çil di. ecep Bozdað / eni sya enault Mais Genel Müdürü brahim ybar ZOB: Ü re ti ci i le mar ket a ra sýn da yüz de 384 fark var Ü Zi ra at O da la rý Bir li ði (ZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, ü re ti ci ve mar ket fi yat la rý a ra sýn da fark bu lun ma sý - nýn nor mal ol du ðu nu be lir te rek, ma fi - yat far ký ku ru so ðan da yüz de 383,6, li mon - da yüz de 276,9, ar mut ta yüz de 269,2, ye þil mer ci mek te yüz de 263,1, ha vuç ta yüz de 251,6, pý ra sa da yüz de 251,5 le re ka dar çýk - tý gö rü þü nü sa vun du. Ü re ti ci fi yat la rýn da, en faz la fi yat dü þü þün yüz de 16,6 i le do ma - tes te, en faz la fi yat ar tý þý nýn i se yüz de 61,7 i le siv ri bi ber de gö rül dü ðü ne i þa ret e den Bay rak tar, þöy le de vam et ti: Ü re ti ci ve mar ket fi yat la rý a ra sýn da fi yat far ký ta biî ki o la cak, a ma bu fi yat far ký ku ru so ðan da yüz de 383,6, li mon da yüz de 276,9, ar mut - ta yüz de 269,2, ye þil mer ci mek te yüz de 263,1, ha vuç ta yüz de 251,6, pý ra sa da yüz de 251,5 le re ka dar çýk tý. O cak a yýn da ki, ü re ti - ci ve mar ket a ra sýn da ki fi yat far ký nýn en faz la ku ru so ðan da yüz de 383,6 i le ger çek - leþ ti ði ni bil di ren Bay rak tar, ü rün grup la rý i - ti ba rýy la ba kýl dý ðýn da i se bu o ra nýn yaþ seb - ze ve mey ve de yüz de 383,6, ku ru tul muþ ü - rün ler de yüz de 202,9, bak la gil ler de yüz de 263,1, pi rinç te yüz de 210,9 a ve hay van sal ü rün ler de yüz de 175 le re ka dar çýk tý ðý ný i - fa de et ti. hmet erzi / nkara Ö Z GO, 8-10 Þu bat ta hal ka arz o la cak, tu rizm, gay ri men kul ve e - ner ji a lan la rýn da fa a li yet gös te ren Ö - zak Glo bal Hol ding ça tý sý al týn da ki Ö - zak GO nun hal ka ar zý Þu bat 2012 ta rih le rin de ger çek leþ ti ri le cek. Ö zak GO, hal ka arz i çin er ma ye Pi - ya sa sý u ru lu (P) ve s tan bul Men - kul ýy met ler Bor sa sý (MB) o nay la - rý ný al dý. Hal ka arz da tü mü nü ge ri a - lým ga ran ti si ve bo nus his se gi bi teþ vik ler uy gu la yan Ö zak GO nun hal ka ar zý Þu bat ta rih le rin de ger çek leþ ti ri le cek. De niz ya tý rým li der - li ðin de 27 a ra cý ku ru mun ta lep top la - ya ca ðý hal ka arz da his se bi rim fi ya tý 2,50 o la rak be lir le nir ken, top lam 39 mil yon 250 bin a det pay sa tý þa su - nu la cak ve hal ka ar zýn top lam bü yük - lü ðü 98,1 mil yon, þir ke tin pi ya sa de ðe ri i se 392,5 mil yon o la cak. Ö - zak GO hal ka ar zýn da a lý nan pay la - rýn tü mü nü 90 gün son ra hal ka arz fi - ya tý o lan 2,50 den ge ri al ma ga ran - ti si ve ri lir ken, ge ri sat ma hak ký ný kul - lan ma yan ya tý rým cý la ra i se yüz de 3 bo nus pay ve ri le cek. öz ko nu su teþ - vik ler sa de ce hal ka arz dan a lý nan pay - lar i çin ge çer li o la cak. Ge ri a lým ga ran - ti si ve bo nus his se i çin hal ka arz son ra - sý 90 gün lük sü re de en dü þük gün so nu ba ki ye si ge çer li o la cak. u ru luþ fa a li ye - ti o lan teks til de dün ya mar ka la rý na ü - re tim ya pan Ö zak Gru bu bü yü me a la - ný o la rak tu rizm ve gay ri men kul fa a li - yet le ri ni se çer ken, tu rizm ve gay ri - men kul a la nýn da ki bütün fa a li yet le rin Ö zak GO ça tý sýn da yü rü tül me si he - def le ni yor. Ü mit ý zýl te pe / s tan bul Üretici ile market arasýndaki fiyat farkýnýn kuru soðanda yüzde 384'e çýktýðý belirtildi.

11 HZI: Hayreddin kmen BUMC 4 ÞUB 2012 CUM 11 ÇG BUMC M HZ an da ki ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üst ten, çap raz ve ya ter - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. M: H, OD, M,, I, ÖÞ, ÞO, BHÇ, VU, PI, UÜB, B, UV, O,, BO, Ç PC, ODO, DM, HO,, Þ, V, MUF, BDH, CUMB, ODUU, BC, MDV. M D M H P Þ M B H Ç Þ U B Þ Þ B B Ü Ö C G D O F V M U B B B H M Z U O U H V V O C V O D U Ç B D I O D P D O U V O I B M D Ð Þ t I HÞ lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak ta bir harf de ðiþ ti re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. F M UU BUMC M O M andaki harf ku tu la rý ný üst te ki boþ ka re le re doð ru yer leþ ti rir se niz yan dan ve üst ten mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - tu lar dan bi ri ni biz yer leþ tir dik. MOZ BUMC M Ü Ü þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþtirebilir misiniz? D I V 9 F M Ü Ü M U V I V I D B H I O Z H H U U F D D U C C U V M B J M U U Þ I Z D M Þ M B M U I G P Ü O C C M B: urtçuk, elmayý baþtan baþa geçmek istiyor. Onu çýkýþa ulaþtýrýr mýsýnýz? P F M HZ 3 Harfli:, DÖÞ, ZM, ÞH,, HÜ,, F,. 4 Harfli: OC, P, M,, P, DI,, HU, B, F,, FZ, OM, DH, ÞO, OU, UZU, Þ, F, M. 5 Harfli: CM, PF,, F, OGU, MI, C, P, MUB, HÞ, OG, G, OU, D, OHU, OMÞU, ZII, DM, O, ÞF,, FO, FU, ÖÜ. GZ M: oktalý yerleri boyayarak gizli resmi ortaya çýkarýr mýsýnýz? CVP: ÇG: oldan aða: 1-aM 2- Vantilatör 3- ealist 4- Dolap- si 5- anin- 6- n- ema- ki 7- y- ihale- ür 8- Odak- Dam- teno 9- kabe Biatý- m 10- mame- Br- rý 11- a- nü- nason 12- Garaib- eþ- Dy 13- imon- u- Maa 14- Zat-ý zülcelal 15-Zatürre-Ir 16- üfai- k 17- alt- fn 18- meklemek 19- te- isale. ukarýdan þaðýya: 1-i- i 2- ardanadam-giz 3-eon- akalamak 4- talin- amarot 5- lanen- Be- nýz 6- lip- Mide- i- Zaraet 7- s- ahabbüb- Ütülme 8- ttar- mir- lüfte 9- Mö- til- lucra- r 10- ai- estane- rikli 11- ýraþ- l- Fes 12- e- Is- Ma- nma 13- üne- Odalýk- l 14- omanya- M. UU BUMC: oldan: FM, OM. ukarýdan: F, M. DÐÞ: I, I,, Z, HZ, HZ, HÞ.

12 4 ÞUB 2012 CUM 12 O: 2010/1300 O: 2011/938 Mahkeme miz de ya pý lan yar gý la ma so nun da ve ri len 13/09/2011 ta rih li ka rar ge re ði; la zýð i li Pa lu il çe si l tý nöl çek mah. C: 18 : 17'de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Ha lef ve Bel ki se oð lu do ðum lu D M OÐ U i le e þi, a ma zan ve Ha cer ký zý do ðum lu F M D M OÐ U'nun B Ð M D I - M I D BO Þ M I, 3- araflarýn müþterek çocuðu do ðum lu Ha kan De mi roð lu'nun ve do ðum lu O kan De mi roð lu'nun ve la yet le ri nin an ne le ri ne ve ril me si ne, 4- Davalýnýn açýk adresi tespit edileme di ðin den ken di si ne an cak i lan yo lu i le teb li gat ya pýl dý ðýn dan da va lý i le kü çük ler a ra sýn da ki þi sel i liþ ki ku rul ma sý na yer ol ma dý ðý na, 5- Mahkememizin günlü duruþmasýnda M.'nin 169. maddesi uyarýnca alýnan önlemlerin ve tedbir nafakalarýnýn karar kesinleþinceye kadar devamýna, 6- ararýn kesin leþ me si ta ri hin den i ti ba ren da va lý nýn kü çük le rin gi der le ri ne ka týl ma sý i çin ay lýk 275,00 ' den top lam 550,00 iþ ti rak na fa ka sý nýn da va lý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, 7- Davacý için davacýnýn tüm yoksulluk nafakasý haklarýný karþýlamak üzere ,00 'nýn davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 8- Davacýnýn manevi tazminat isteminin kýsmen kabulü ile ,00 manevi tazminatýn davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 9- Davacýnýn maddi tazminat isteminin kýsmen kabulü ile ,00 maddi tazminatýn davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 10- vukatlýk ücreti olan 1.100,00 'nýn davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 11- Bakiye 1,25 harcýn davalýdan alýnmasýna, 12- argýlama gideri olan 34,30 harçlar toplamý, 0,60 dosya gömleði ücreti, 17,10 tebligat ve yazýþma ücreti ve 693,84. gazete ilan gideri olmak üzere toplam 745,84 'nýn davalý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, a rar ve ril miþ o lup; Da ha ön ce du ruþ ma gü nü nü bil di rir a çýk la ma lý da va di lek çe si de da va lý ya i la nen teb lið e dil miþ ol du ðun dan bu i la nýn ya yýn lan ma sýn dan i ti ba ren 15 gün son ra ge rek çe li ka rar da va lý D M OÐ U'na teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý ve bu nu ta kip e den 15 gün i çe ri sin de ka ra rý tem yiz e de bi le ce ði ak si hal de bo þan ma ka ra rý nýn ke sin le - þe ce ði da va lý D M OÐ U'na i la nen teb lið o lu nur. B: 6554 ÜÇÜÇMC 1. MHMD ( DMOÐU' BÐ) Mülki ye ti an dýk lý Be le di ye si ne a it o lan Hü da i ap lý ca þ let me Mü dür lü ðü bün ye sin - de bu lu nan e ni er mal O tel ve k len ti le ri 2886 sa yý lý Dev let ha le a nu nun 37. mad - de si ne is ti na den söz leþ me ak din den i ti ba ren 10 (On) yýl sü re i le a pa lý ek lif U su lü i ha - le ki ra ya ve ri le cek tir. ira ihalesi 17/02/2012 günü saat 14:30'da Belediyemiz ncümeni huzurunda Belediye Baþkanlýðý Makam Odasýnda yapýlacaktýr. 1- þyerinin ilk yýl kira muhammen bedeli x 10 yýl = (Beþmilyon) olup. Geçici eminatý (üzellibin)dir. Bankalarca ve Özel Finans ku rum la rýn ca ve ri len te mi nat mek tup la rý dý þýn da ki te mi nat la rýn is tek li ler ta ra - fýn dan Be le di ye miz vez ne le ri ne ya tý rýl ma sý ve mak bu zun di ðer bel ge ler le bir lik te en geç gü nü i ha le sa a ti ne ka dar i ha le ko mis yo nu na tes lim e dil me si zo run lu dur. Ve ril miþ o lan te mi nat lar, te mi nat o la rak ka bul e di len di ðer de ðer ler le de ðiþ ti ri le bi lir. Posta i le ya pý la cak mü ra ca at lar da is te ni len tüm bel ge le rin i ha le sa a ti ne ka dar ha le o mis yo nu na u laþ ma sý zo run lu dur. ha le sa a tin den son ra ge len baþ vu ru bel ge le ri ka - bul e dil me ye cek tir. 2- steklilerin hazýr bulundurmasý gereken belgeler: 2.1- Gerçek iþiler için Müracaat Dilekçesi, (iraya çýkan gayrimenkulun yerini gördüðüne dair bilgilerde yazýlacaktýr.) üfus ayýt Örneði anuni kametgâh Belgesi, (üfus müdürlüðünden) Vekâleten katýlanlar için oter asdikli vekâletname, oter tasdikli imza sirküleri, s tek li le rin Be le di ye miz, bað lý bi rim le ri ve Be le di ye mi zin or tak ol du ðu ku ru luþ - la ra bor cu ol ma dý ðý na da ir bel ge Geçici eminat ve hale dosyasýný satýn aldýðýný gösterir belge Ortak giriþim olarak katýlacaklarýn; ortaklarýn dý ve oyadý,.c imlik o ile adresleri ile pilot ortaðýn belirtildiði ortak giriþim beyaný 3.2- üzel iþiler için Müracaat Dilekçesi, (iraya çýkan gayrimenkulun yerini gördüðüne dair bilgilerde yazýlacaktýr.) Þirket na özleþmesi, etki Belgesi, mza irküleri, icaret icil Memurluðundan alýnmýþ, þirket ortaklarýnýn son durumunu gösterir belge Oda ayýt Belgesi, Vergi evhasý fotokopisi üzel kiþiliðin ve ortaklarýnýn Belediyemiz, baðlý birimleri ve Belediyemizin ortak olduðu kuruluþlara borcu olmadýðýna dair belge Geçici eminat ve ihale iþtirak bedelini yatýrdýðýna dair belge Ortak giriþim olarak katýlacaklarýn; ortaklarýn dý ve oyadý,.c imlik o, þirketler içinde vergi numarasý ve adresleri ile pilot ortaðýn belirtildiði ortak giriþim beyaný 3- stekliler mesai saatleri içerisinde ihale þartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüðü Gelir Þefliðinden bedelsiz görüp okuyabilirler. haleye katýlacaklarýn hale Þartnamesi ve klerini (Bin) karþýlýðýnda satýn almalarý zorunludur. 4- halele re is tek li çýk ma ma sý ve ya is tek li çýk ma sý na rað men i ha le le rin ya pý la ma ma - sý ha lin de her han gi bir i lan ve teb li ga ta ge rek kal mak sý zýn 02/03/2012 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. i ha le si ya pý la cak týr. lan o lu nur. B: 6766 DII BD BÞIÐID DO O: 2010/2772. Ö O: 27* atýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: ÞIMZI PU DI : Pen dik il çe si, Do la yo ba Ma hal le si 6 Paf ta, 3552 par sel - de ka yýt lý 9902 m 2 bah çe li ar gir do kuz a det a part man va sýf lý ta þýn ma zýn 10/1800 ar sa pay lý G Blok, 19 no lu mes ken his se si nin ta ma mý sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. ÞIMZI M DUUMU : Pen dik Be le di ye Baþ kan lý ðý, mar Mü dür lü ðü nün 10/03/2010 ta rih ve 1484 / sa yý lý ya zý la rýn da ta þýn ma zýn 1/1000 öl çek li 16/05/ li 3 o lu Uy gu la ma mar pla nýn da; kýs men yol da kýs men de ra fo a la - nýn da D ru muz lu ko nut a la nýn da dýr. ÞIMZI VFI : Pen dik l çe si, Ve li ba ba ma hal le si, a ka cýk cad de si ne cep he li 9 Blok a part ma nýn bu lun du ðu ren si te si G Blok 19 o lu da i re dir. Bod rum+ze - min+ 4 nor mal kat lý, be to nar me kar kas sis tem de in þa e dil miþ, kat la rýn da 4 er da i re bu lu nan 20 da i re li bi na nýn ça tý al týn da ki son kat da i re si dir. n tre, sa lon, i ki ya tak o da - sý, ban yo muk fak pla nýn da, tak ri bi 100 m 2 brüt sa ha lý, ýs lak ze min ler ka ro mo za ik, o da - lar mar ley, mut fak tez gah alt ve üst te do lap lý, pen ce re ler PVC, va sat mal ze me i le in þa e dil miþ, e lek trik su te si sat lý, da i re ka pý sýn da do ðal gaz sa ya cý bu lu nur. op lu u la þým a - raç la ra ya kýn dýr. Gü nün lým a tým ra yiç le ri ne gö re D Ð ,00 D. IÞ ÞI : 1- atýþ 13/03/2012 Günü aat : ara sýn da Pen dik 1.c ra Mü dür lü ðün de a - çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüc - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þartý i le 23/03/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de 2. ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se i lan da gös te ri len sa týþ sa a ti so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir, þu ka dar ki mu ham men be de lin % 40 ý ve rüç hanlý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin % 20 si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar Mer ci den ka bul e dil miþ ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým - dýr. a týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir, Dam ga ver gi si,ta pu a lým har cý, DV ( % 1 ) ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa tým har cý ve el la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak larý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- atýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra ve f las a nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname; ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- atýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010 / sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 31/01/2012 ( 126) (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *:Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: C. PD 1. C MÜDÜÜÐÜ (ÞIMZI ÇI IM I) ÞÜ Muhtereme annemiz Meliha ütüncüoðlu'nun vefatý dolayýsýyla cenaze namazýna katýlarak, telefonla ve ev ziyaretine gelerek, gazetemize ilân vererek taziyetlerini bildiren, duâlarýný eksik etmeyen aðabey, kardeþ ve dostlarýmýza teþekkür ederiz. Duâlarýnýn devamýný bekleriz. ÜÜCÜOÐU DI Hayri ve Hadi ütüncüoðlu, Harika alman 1- ebligat Çýkaran Mercinin dý : Mersin erbest Bölge Gümrük Müdürlüðü 2- ebligat Olunacak Firma dý ve dresi : evgi Güvenlik amera larm itemleri ic. td. Þti. (Piri eis Mah. nönü Bulv. ürkalp pt. o: 160/ Merkez/ M.) 3- eblið onusu : Müdürlüðümüzce yukarýda adý/ ünvaný ve adresi be lir ti len fir ma a dý na tes cil li ve o nay lý a þa ðý da ki tab lo da sa yý ve ta rih le ri be lir ti len ser best do la þý ma gi riþ be yan na - me si muh te vi ya tý eþ ya dan kay nak la nan ge lir ek si ði ne i liþ kin o larak Mü dür lü ðü müz ce dü zen - le nen a þa ðý da ki tab lo da bil gi le ri yer a lan ek ta hak kuk lar ve Ce za ka rar la rý yü küm lü nün bi li nen tüm ad re si ne teb lið e di le me miþ tir. þa ðý da bil gi le ri yer a lan ek ta hak kuk lar ve ce za ka rar la rý 7201 sa yý lý eb li gat a nu nu nun 28 i le 31. Mad de le ri ge re ðin ce i la nýn ya yý mý ta ri hi ni ta kip e - den 15 gün sü re so nun da iþ bu eb li ga týn teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý i la nen teb lið o lu nur. Mehmet Gümrük Müdür V. B: 6576 BGI DO O: 2011/1526 alimat. atýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, kýymeti, adedi ve evsafý; BC ÞIMZ: PU DI: s tan bul i li, Bah çe li ev ler il çe si, o ca si nan kö yü, 3913 par sel sa yý lý kat ir ti fa ký te sis li, 360 m 2 yü zöl - çüm lü ar sa ü ze rin de 20/360 ar sa pay lý 1 bod rum kat, ba ðým sýz bö lüm no: 1 iþ ye ri ni te lik li ta þýn maz. M DUUMU: Bahçelievler Be le di ye Baþ kan lý ðý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü'nün ta rih ve 7098 sa yý lý ya zý sý i le o ca si nan 16 paf ta, 3913 no lu par sel; o nan lý, 1/1000 öl - çek li e viz yon Uy gu la ma mar pla nýn da kýs men H=18.50 m ir ti fa da (6 kat) i kiz ni zam ya pý laþ ma þart la rýn da ko nut a la nýn da kal dý ðý bil di ril miþ tir. H HZI DUUM V VFI: a tý þa ko nu ta þýn maz s tan bul i li, Þi ri nev ler Mah., Mah mut bey yo lu, 13. so kak, ko nak a part man no: 4 mev ki in de ka in, bod rum kat (iþ yer - le ri)+ze min kat (as ma kat lý dük kân) + 3 nor mal kat tan i ba ret 5 kat lý bir a part man dýr. - part ma nýn dýþ cep he si mi ne ral sý va lý o lup, dýþ ka pý sý sol yan cep he den ve de mir dir. Gi riþ sa han lý ðý ve kat sa han lýk la rý ka ro mo za ik, mer di ven ba sa mak la rý dök me mo za ik kap lý - dýr. Her kat ta üç da i re mev cut tur. part man 29 yýl lýk týr. Bod rum kat 1 no lu iþ ye ri nin dýþ ca me kâ ný de mir o lup ö nü de mir ke penk li dir. þ ye ri nin yer dö þe me si dök me mo za ik kap - lý o lup a la ný 85 m 2 ci va rýn da dýr. çin de WC mev cut tur. WC'nin yer dö þe me si ka ro se ra - mik, du var la rý ya rý ya ka dar ka ro fa yans kap lý dýr. WC ka pý sý ah þap týr. lek trik ve sýh hi te - si sa tý ek sik siz o lup, Be le di ye nin her tür lü hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. IM: ,00 'dir. Birinci arttýrma tarihi : 12/03/2012 günü saat 14:00-14:10 arasýnda kinci arttýrma tarihi : 22/03/2012 günü saat 14:00-14:10 arasýnda C ÞIMZ: PU DI: s tan bul i li, Bah çe li ev ler il çe si, o ca si nan kö yü, 3913 par sel sa yý lý kat ir ti fa ký te sis li, 360 m 2 yü zöl çüm lü ar sa ü ze rin de 20/360 ar sa pay lý bod rum kat, ba ðým sýz bö lüm no: 2 iþ ye ri ni te lik li ta þýn maz. M DUUMU: Bahçelievler Be le di ye Baþ kan lý ðý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü'nün ta rih ve 7098 sa yý lý ya zý sý i le o ca si nan 16 paf ta, 3913 no lu par sel; o nan lý, 1/1000 öl - çek li e viz yon Uy gu la ma mar pla nýn da kýs men H= m ir ti fa da (6 kat) i kiz ni zam ya pý laþ ma þart la rýn da ko nut a la nýn da kal dý ðý bil di ril miþ tir. H HZI DUUM V VFI: atýþa konu taþýnmaz stanbul ili, Þirinevler Mah., Mahmutbey yolu, 13. sokak, konak apartman no: 4 mevkiinde kain, bodrum kat (iþ yerleri)+zemin kat (asma katlý dükkân) + 3 nor mal kat tan i ba ret 5 kat lý bir a part man dýr. - part ma nýn dýþ cep he si mi ne ral sý va lý o lup, dýþ ka pý sý sol yan cep he den ve de mir dir. Gi riþ sa han lý ðý ve kat sa han lýk la rý ka ro mo za ik, mer di ven ba sa mak la rý dök me mo za ik kap lý - dýr. Her kat ta üç da i re mev cut tur. part man 29 yýl lýk týr. Bod rum kat 2 no lu iþ ye ri nin dýþ ca me kâ ný de mir o lup üs tü de mir ke penk li dir. þ ye ri nin yer dö þe me si dök me mo za ik kap lý o lup a la ný 65 m 2 ci va rýn da dýr. çin de WC mev cut tur. WC'nin yer dö þe me si ka ro se - ra mik, du var la rý ya rý ya ka dar ka ro fa yans kap lý dýr. WC ka pý sý ah þap týr. lek trik ve sýh hi te si sa tý ek sik siz o lup, Be le di ye nin her tür lü hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. IM : ,00 'dir. Birinci arttýrma tarihi : 12/03/2012 günü saat 14:30-14:40 arasýnda kinci arttýrma tarihi : 22/03/2012 günü saat 14:30-14:40 arasýnda ÜÇÜCÜ ÞIMZ: PU DI: s tan bul i li, Bah çe li ev ler il çe si, o ca si nan kö yü, 3913 par sel sa yý lý kat ir ti fa ký te sis li, 360 m 2 yü zöl çüm lü ar sa ü ze rin de 104/360 ar sa pay lý ze min kat, ba ðým sýz bö lüm no: 3 as ma kat lý dük kân ni te lik li ta þýn maz. M DUUMU: Bahçelievler Be le di ye Baþ kan lý ðý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü'nün ta rih ve 7098 sa yý lý ya zý sý i le o ca si nan 16 paf ta, 3913 no lu par sel; o nan lý, 1/1000 öl - çek li e viz yon Uy gu la ma mar pla nýn da kýs men H= m ir ti fa da (6 kat) i kiz ni zam ya pý laþ ma þart la rýn da ko nut a la nýn da kal dý ðý bil di ril miþ tir. H HZI DUUM V VFI: a tý þa ko nu ta þýn maz s tan bul i li, Þi ri nev ler Mah., Mah mut bey yo lu, 13. so kak, ko nak a part man no: 4 mev ki in de ka in, bod rum kat (iþ yer - le ri)+ze min kat (as ma kat lý dük kân) + 3 nor mal kat tan i ba ret 5 kat lý bir a part man dýr. - part ma nýn dýþ cep he si mi ne ral sý va lý o lup, dýþ ka pý sý sol yan cep he den ve de mir dir. Gi riþ sa han lý ðý ve kat sa han lýk la rý ka ro mo za ik, mer di ven ba sa mak la rý dök me mo za ik kap lý - dýr. Her kat ta üç da i re mev cut tur. part man 29 yýl lýk týr. Ze min at (s ma at lý Dük kân): Dük kânýn dýþ ca me kâ ný de mir o lup, ay rý ca de mir ke - penk li dir. Dük kâ nýn alt ka tý nýn yer dö þe me si dök me mo za ik kap lý o lup alt ka týn a la ný 270 m 2 ci va rýn da dýr. sma at: Bu ka ta dök me mo za ik kap lý mer di ven ba sa mak la rý i le çý kýl mak ta o lup, as - ma kat ta üç a det bü ro bö lü mü, mut fak, WC ve or ta hol den i ba ret o lup, üst ka týn a la ný 200 m 2 ci va rýn da dýr. Bü ro ký sým la rý nýn yer dö þe me le ri la mi nant par ke, du var la rý plas tik bo ya, ta van lar spot ý þýk lan dýr ma ve as ma ta van lý dýr. Or ta ho lün yer dö þe me si dök me mo za ik, du var lar plas tik bo ya lý dýr. Mut fak ve WC ka pý la rý ah þap týr. Bü ro ka pý la rý ve pen ce re - ler PVC ve ý sý cam lý dýr. s ma kat lý dük kâ nýn top lam a la ný 470 m 2 ci va rýn da dýr. lek trik ve sýh hi te si sa tý ek sik siz o lup, Be le di ye nin her tür lü hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. IM: ,00 'dir. Birinci arttýrma tarihi : 12/03/2012 günü saat 15:00-15:10 arasýnda kinci arttýrma tarihi : 22/03/2012 günü saat 15:00-15:10 arasýnda atýþ Þartlarý; 1- Birinci taþýnmaz için, Birinci açýk arttýrma 12/03/2012 günü saat 14:00-14:10 arasýnda Bakýrköy 6. cra Dairesinde, kinci taþýnmaz için, Birinci açýk arttýrma ayný gün saat 14:30-14:40 ara sýn da Ba kýr köy 6. c ra Da i re sin de, Ü çün cü ta þýn maz i çin, Bi rin ci a çýk art týr ma ay ný gün saat 15:00-15:10 ara sýn da Ba kýr köy 6. c ra Da i re sin de ya pý la cak týr. Bu art týr ma da mu ham men kýy met le ri nin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lar top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý - ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le 22/03/2012 gü nü Bi rin ci ta þýnmaz için saat 14:00-14:10 arasýnda Bakýrköy 6. cra Dairesinde, kinci taþýnmaz için saat 14:30-14:40 arasýnda Bakýrköy 6. cra Dairesinde, üçüncü taþýnmaz için saat 15:00-15:10 a ra sýn da Ba kýr köy 6. c ra Da i re sin de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ - se, i lan da gös te ri len sü re nin so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç - han lý o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy met le rin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik ta ra ka dar ban ka te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a týþ be - de li ü ze rin den ya sal o ran da DV, i ha le dam ga res mi ve tel la li ye be del le ri i le a lý cý ta ra - fýn dan ya tý rýl ma sý ge re ken ta pu harç ve mas raf la rý i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. a þýn ma zýn ay nýn dan o lan bi rik miþ em lak ver gi si sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (ir ti fak hak ký sa hip le ri) bu ta þýn maz ü ze - rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci lin de sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa iz den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. - ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu mik tar var sa ön ce te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri lir. 6- atý þa iþ ti rak e de cek le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, sa týþ i la ný nýn teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i le i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma - la rý i lan o lu nur. 17/01/ B: C. BIÖ 6. C MÜDÜÜÐÜ (ÞIMZI ÇI IM I) DO O: 2010/196 al. Ö: 27* IMI V GMUC, IM, DD, VFI: stanbul ili, Þile il çe si, Ça vuþ ma hal le si, Ça yýr lar mev ki i 158 a da, ,64 m 2. Bah çe li 24 a det ze min nor mal ça tý ka týn dan o lu þan ko nut 4/96 ar sa pay lý, blok, tam his se li borç lu a dý na ka yýt lý, rip leks Mes ken 1 o lu Ba ðým sýz Bö lüm ha ciz li ta þýn maz a - çýk ar týr ma yo luy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. þ bu sa týþ i la ný...'nun 127. mad de si ne gö re ta pu da ad re si bu lun ma yan il gi li le re ve teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. ÞIMZI H HZI DUUMU: a þýn maz, s tan bul i li Þi le il çe si Ça vuþ ma hal le si, Ça yýr lar mev ki i 158 a da, ,64 m 2. Bah çeli 24 a det ze min nor mal ça tý ka týn dan o lu þan ko nut 4/96 ar sa pay lý, blok, tam his se li borç lu a dý na ka yýt lý, rip leks Mes ken 1 o lu Ba ðým sýz Bö lüm o lup, par se l ü ze rinde ya pý lan in ce le me de, ta ma mý bit miþ is kan e di len 24 ba ðým sýz bö lüm - dub leks mes ken var dýr. Par sel düz ko num da dýr. t ra fý du var ve fer for je kor ku luk, o to - park, bah çe pey zaj ve dü zen le me si ya pýl mýþ si te bek çi e vi, si te o yun a la ný, si te yüz me ha vu zu bu lun mak ta dýr. Bi na lar yak la þýk 16 yýl lýk týr. i te or tak a lan la rý ve in þa at la rýn ta - ma mý bi ti ril miþ ve is kan e dil mek te dir. Her tür lü be le di ye hiz met le ri, çev re te miz lik, em lak hiz met le ri, yol iç me su yu, e lek t rik, te le fon in ter net, do ðal gaz ve ka nal alt ya pý hiz met le ri bu lun mak ta dýr. i te de 80 ton su de po su, hid ro for bað lan tý lý, mer ke zi tv uy - du sis te mi, 500 m 2 ya rý o lim pik yüz me ha vu zu, ço cuk bah çe si, bah çe dü zen le me si, her ko nut i çin 2 ay rý O.P. e ri var dýr. i te bek çi li dir. i te nin or ta böl ge si çim len di ril miþ, pey - zaj ve yüz me ha vu zu ya pýl mýþ kul la nýl mak ta dýr. Bi ne Be le di ye nu ma ra taj pla ka O: 23.dir.Ze min kat, 1.kat ve ça tý ka tý ol mak ü ze re be to nar me kar kas ta þý yý cý sis tem de in - þa a e dil miþ, ka ba ve in ce in þa at iþ le ri ta mam lan mýþ her tür lü ka ba ve in ce in þa at iþ le ri bi ti ril miþ, ya pý lan öl çüm de bü rüt in þa at a la ný m 2 a lan ya pý dýr. Du var la rý gaz be - ton, iç dýþ sý va la rý ya pýl mýþ, bo ya la rý ya pýl mýþ, tüm te si sat la rý, do ðal gaz gi riþ te, bi na ya bað lan ma mýþ du rum da dýr. üm e lek t rik, su te le fon tv. Pis su te si sat la rý bað lan mýþ, ça - tý sý ka pa týl mýþ ve is kan e dil mek te dir. Ze min ka týn da, sa lon te ra sý, ve ran dalý, sa lon, gi - riþ WC. Mut fak, bar be kü -þö mü ne, mer di ven e vi, üst kat ta hol, 3 ya tak o da sý bal kon, ban yo bal ko nu, ça tý ka týn da o da, ha vuz te ras, wc bö lü mü var dýr. üm teras, balkon, saðukzeminleri, mutfak, wc.banyo, salon giriþ terasý, çatý terasý seramik kaplama, 3 yatak odasý ve çatý odasý ahþap masif tahta kaplama, dýþ doðramalarý PVC.-ýsý camlý, iç kapýlar hazýr pres kapý, mutfak dolaplarý, mermer tezgâhý takýlmýþ, banyo-wc armatür ve tüm vitrifiye malzemeleri, tesisatlarý baðlanmýþ tüm duvarlarý boya ve soðuk zemin duvarlarý seramik kaplama olarak tamamlanmýþ iskan edilmektedir. skan edilmesinde herhangi bir sakýncalý durumu yoktur. Genel olarak 1. sýnýf inþaat malzeme ve iþçiliði ile inþaa edilmiþtir. Çatý kiremit ile örtülüdür. ÞIMZI M DUUMU: Þile Beledi ye Baþ kan lý ðý nýn 10/02/2010 ta rih ve sa yý lý i mar du ru mu ya zý la rýn - da, paf ta: F23d08d4a. da: 158, par sel: 135, Þi le l çe si Ça vuþ ma hal le si, Uy gu la ma i - mar plan la rýn da H:+6,50 M. r ti fa da, ya pý laþ ma yo ðun lu ðu : 0.25 em sal de i ki kat ko nut kul la ný mý ay rýl mýþ ya pý a da sýn da kal mak ta dýr. Par sel ü ze rin de 12 a det blok ta, i - kiz o la rak top lam 24 ba ðým sýz bö lüm-dub leks mes ken bu lu nan in þa at ruh sa tý ve is ka ný a lýn mýþ, kat mül ki ye ti ku rul muþ ya pý lar mev cut tur. ÞIMZI IM Bayýndýrlýk ve s kan Ba kan lý ðý nýn 01 i san 2010 ta rih ve sa yý lý res mi ga ze te de a çýk la mýþ ol du ðu ya pý yak la þýk bi rim ma li yet le ri ý þý ðýn da ya pýl mýþ ve mes ken o la rak in - þa a e dil miþ ya pý nýn bu lun du ðu du ru ma gö re ya pý nýn mi mar lýk hiz met le ri ne e sas o lan sa ný fý : 111- B gru bun da, a san sör süz mes ken gru bun da ko nut in þa at ka te go ri sin de de - ðer len di ril di ði, yýp ran ma nýn da % 5 o ra ný a lýn mýþ týr. Par se le tüm be le di ye hiz met le ri nin ya pýl dý ðý, in ter net, do ðal gaz, e lek t rik, su vs.ler göz ö nün de bu lun du rul du ðu, bu lun du - ðu yer ko nu mu, il çe ye ya pý lan ya tý rým lar, çev re sel fak tör ler de dik ka te a lý na rak bi lir ki þi - ler ce ,90-.si taktir edilmiþtir. IÞ ÞI: 1- atýþ Þile aymakamlýðý bodrum kat çay ocaðý önünde. 19/03/2012 pazartesi günü saat: arasýnda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le 29/03/2012 per þem be gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler a ra sý i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve rüç han lý a la cak lý la rý a la ca ðý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20 nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. a týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir.el la li ye res mi i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin - den ö de nir. % 18 DV a lý cý ya a it tir. 3- potek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (+) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çer sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- atýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se...'nun 133. mad. ge re - ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve ya sal fa iz den a lý cý ve ke fil le ri mü te sel - si len me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesinin dairede açýk olup, masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- atý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca týný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/ 196 al. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 19/01/2012 (c.f.an. 126) (+) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. * : Bu ör nek, bu ö net me lik ten ön ce ki uy gu lu ma da kul la ný lan Ör nek: 64'e kar þý lýk gelmektedir. B: C. Þ C MÜDÜÜÐÜD (GMUÜ ÇI IM I) Z nþýkmakas giy. san. ve ic..þ adýna kayýtlý 34 B taþýt kartý kayýptýr. Hükümsüzdür.

13

14 14 4 ÞUB 2012 CUM PO HF I GÜM UUU DP M D M U PO' 3-1 F.BH Ç, BU ZO HF I P I ÐI 7. MÇ D G P G M D. I - C V, Ü P G'D HF I PI 7 MÇ 4 B B, 3 G DI. DPMD am suns por'a 3-1 ye ni len Fe ner bah çe, haf ta a ra sý yap tý ðý maç lar da ga lip ge le me me a lýþ kan lý ðý ný sür dür dü. Fut bol da þi ke id di a la rý ne de niy le li gin geç baþ la ma sý ve bu se zon ilk kez play-off uy gu la ma sý ge ti ril me si ne de niy le ba zý lig haf ta la rý sa lý, çar þam ba ve per þem be gün le ri oy na nýr ken, Fe ner bah çe bu gü ne dek haf ta a ra sý yap tý ðý 7. ma çý da ka za na ma dý. a rý-la ci vert li ler, 7 maç ta 4 be ra ber lik a lýr ken, 3 maç tan da sa ha dan ye nil giy le ay rýl dý. Fe ner bah çe, haf ta a ra sý yap tý ðý 7 maç ta sa de ce 4 pu an top lar ken, zir ve ya rý þýn da çok ö nem li 17 pu an yi tir di. Haf ta a ra sý yap tý ðý 7 ma çýn 6'sý ný dep las man da oy na yan Fe ner bah çe, ken di sa ha sýn da i se Ma ni sas por ma çýn da be ra be re ka la rak, 2 pu an yi tir di. a rý la ci vert li ta ký mýn tec rü be li ka le ci Vol kan De mi rel, söy le ne cek bir þey ol ma dý ðý ný be lir te rek, ''Pu an kay bet me me miz ge re kir di. Ga la ta sa ray'ýn pu an kay bet me sin den son ra li der li ðe or tak o la ca ðý mýz bir maç tý. Þam pi yon lu ðu is ti yor sak da ha fark lý oy na ma lý yýz. Þam pi yon luk i çin da ha i yi ça lý þa rak, da ha i yi kon san tre o la rak mü ca de le et me li yiz. Ben ce pe nal tý hak lýy dý, am suns por i kin ci ya rý da ha bas ký lý oy na dý ve ka zan dý, teb rik e di yo rum'' þek lin de ko nuþ tu. ü per ig'de 200. ma çý na mut lu baþ la dý ðý ný an cak mut lu bi ti re me di ði ni be lir ten De mi rel, ''Ho cam ba na gö rev ver di ði sü re ce ta ký mýn for ma sý ný gu rur la giy mek is ti yo rum'' de di. ider G.aray kötü gidiþe ntep'te dur diyecek mi? on 4 maçta 7 puan kaybeden sarý-kýrmýzýlýlar ntep'te 3 puan arýyor. Fernandes'in cezasýna itiraz B Þ Þ u lü bü, ür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu (FF) Pro fes yo nel Fut bol Di sip lin u ru lu (PFD) ta ra - fýn dan 2 maç ce za ve ri len Fer nan - des'in ce za sýn da in di rim i çin FF ah kim u ru lu'na baþ vurr du. i - yah be yaz lý ku lüp, al dý ðý 2 maç lýk ce za son ra sý Fe ner bah çe der bi sin - de oy na ma ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya ge len Fer nan des'in ce za sý - nýn dü þü rül me si i çin ha zýr lýk la rý ný ta mam la ya rak, ah kim u ru lu'na baþ vu ru su nu yap tý. ÜP ig'de son haf ta lar da al dý ðý kö tü so nuç lar la ta raf ta rý ný ü zen li der Ga la ta sa ray, bu gün dep las man da Ga zi an teps por i le oy na ya ca ðý kar þý laþ ma dan ga li bi yet le ay rý la rak çý ký þa geç me yi he def li yor. ig de son 4 haf ta da oy na dý ðý kar þý laþ ma lar da 7 pu an kay be den sa rýkýr mý zý lý ta kým, Ga zi an teps por ma çýy la kö tü gi di þe son ver mek is ti yor. on ma çýn da sa ha sýn da n tal yas por i le 1-1 be ra be re ka lan ''Cim Bom'', bu na rað men ta kip çi le ri Fe ner bah çe ve Be þik taþ'ýn ye nil me siy le haf ta yý kar lý bir þe kil de ka pat tý. a rý-kýr mý zý lý ta kým da, n tal yas por ma çýn da kýr mý zý kart gö ren Mi lan Ba ros Ga zi an teps por ma çýn da oy na ya ma ya cak. a mil O cak ta dý'nda oy na na cak Ga zi an teps por- Ga la ta sa ray kar þý laþ ma sý sa at 19.00'da baþ la ya cak. Ga la ta sa ray'da, Ga zi an teps por kar þý laþ ma sý ön ce sin de 7. sa rý kart la rý ný gö ren Fe li pe Me lo ve o mas Uj fa lu si i le 3'er sa rý kart la rý bu lu nan ka le ci Fer nan do Mus le ra ve l bert i e ra ceza sýnýrýnda bulunuyor. obo: Gekas iyi goller attý. FBHÇ i le Be þik taþ a ra sýn da 5 Þu bat Pa zar gü - nü ya pý la cak der bi ön ce si, am suns por ma çý nýn ar dýn - dan ön ce ki ge ce s tan bul'a dö nen Fe ner bah çe ka fi le si - ne ha va li ma nýn da sür priz bir kar þý la ma ya pýl dý. Fe ner - bah çe u lü bü'nün in ter net si te sin de yer a lan bil gi ye gö re, am suns por i le dep las man da oy na nan ve Fe ner - bah çe'nin 3-1 ye nil di ði ma çýn ar dýn dan geç sa at ler de s - tan bul'a dö nen Fe ner bah çe ka fi le si ni, a bi ha Gök çen Ha va li ma ný'nda ta ký ma mo ral ve ren Fe ner bah çe ta raf - ta rý nýn ya ný sý ra, bir grup Be þik taþ lý ta raf ta rýn, ü ze rin de Be þik taþ'ýn ef sa ne baþ ka ný ü ley man e ba i le Fe ner - bah çe u lü bü Baþ ka ný ziz ýl dý rým'ýn re sim le ri nin yer al dý ðý bü yük bir pan kart la kar þý la dý ðý bil di ril di. OBO: DB FI OC FBHÇ' i jer ya lý fut bol cu su o bo da, ''Ma ça i yi baþ la dýk go lü de er ken bul duk. n cak, be ra ber lik go lü ne en gel o la ma dýk. 2. ya rý ya i yi baþ la dý lar biz de bas ký ko ru ya ma yýn ca ma a le sef 3-1 ga lip gel di ler. Bu maç tan ders ler çý kar ma mýz ge re kir. Ö nü müz de Be þik taþ ma çý var o ma çýn at mos fe ri fark lý o la cak týr a ma ma a le sef bu ma çý kay - bet tik. Ge kas i yi gol ler at tý a ma bu ken di be ce rik siz li ði miz den. O na fýr sat ver me me miz ge re kir di'' di ye ko nuþ tu. Ö te yan dan F.Bah çe'nin ye ni trans fer le rin den ow'un dün ak þam geç sa at ler de s tan bul'a gel di ði ve tek nik di rek tör y kut o ca man'ýn e ne gal li o yun cu yu bü yük ih ti mal le Be þik taþ ma çýn da oy na ta ca ðý i le ri sü rü lü yor. amsun'dan dönen Fenerbahçe kafilesini sarý-lacivertl taraftarlarýn yaný sýra, bir grup Beþiktaþlý taraftarlar pankartla karþýladý. DB ÖC DOU MJI çýk la ma da,fe ner bah çe ta raf ta rý nýn ya ný sý ra bir grup Be þik taþ ta raf ta rý nýn da Fe ner bah çe li fut bol cu la rý, yö ne ti - ci le ri ve tek nik he ye ti sý cak bir þe kil de kar þý la dý ðý ve si yahbe yaz lý la rýn aç týk la rý pan kart la haf ta so nu oy na na cak der bi ma çý ön ce sin de dost luk me saj la rý ver di ði kay de dil di. Be - þik taþ lý ta raf tar la rýn aç týk la rý bil di ri len pan kart ta, ''Be þik - taþ lý lýk þam pi yon luk de ðil dir, ku pa de ðil dir. Be þik taþ lý lýk bir sev da dýr, bir aþk týr, bir du ruþ tur. ö ne ti ci lik, genç le ri mi ze sa hip çýk mak týr. ö ne ti ci lik, sa de ce pro fes yo nel fut bol ta - ký mý na pa ra har ca mak de ðil dir. ö ne ti ci lik, 9 branþ ta 2800 spor cu ya hiz met e dip i sim le ri ni bi le tek tek bil mek tir. þ te o yüz den ü ley man e ba'yý, ziz ýl dý rým'ý se vi yo ruz ve öz lü yo ruz. Be þik taþ lý lar'' i fa de le ri yer al dý. OP 16'D DÖÜDÜ, UMU ÖÜO Basketbolda H vrupa igi op 16'da temsilcilerimiz nadolu fes, G.aray Medical Park ve Fenerbahçe Ülker rakiplerine yenildi. BBOD H v ru pa i gi op 16'da 3. maç lar ta mam lan dý. na do lu fes, çar þam ba ak þa mý dep las man da oy na dý ðý Gru bu ma çýn da u na nis tan'ýn Oly mpi a kos ta ký mý na ye nil di ve gru bun da ki i kin ci ye nil gi si ni al dý. na do lu fes, bu so nuç la 4 pu an la son sý ra da yer al dý. Gru bu'nda mü ca de le e den bir di ðer ürk ta ký mý Ga la ta sa ray Me di cal Park i se 3. ma çýn da li gin fa vo ri e kip le rin den C Mos ko va i le dep las man da kar þý kar þý ya gel di. us e ki bi, maç tan ga lip ay rýl dý. Bu so nuç la op 16'da oy na dý ðý 3'ün cü ma çýn da da ga lip ay rýl ma ba þa rý sý ný gös te ren C Mos ko va pu a ný ný 6'ya çý kart tý ve ye nil gi siz li der li ði ni sür dür dü. Ga la ta sa ray Me di cal Park i se grup ta 4 pu an la 3. sý - ra da yer al dý. G Gru bu ma çýn da i se Fe ner bah çe Ül ker, sa ha sýn da u na nis tan'ýn Pa nat hi na i kos ta ký mý ný a ðýr la dý. Maç, Pa nat hi na i kos le hi ne so nuç la nýr ken, Fe ner bah çe bu so nuç la gru bun da ki 2. ye nil gi si ni al dý. 4 pu a ný bu lu nan Fe ner bah çe Ül ker, gru bun da 3. sý ra da yer a lý yor. op 16'da oy na nan 3. maç la rýn ar dýn dan C Mos ko va, Mon te pasc hi i e na, U nics a zan ve Bar ce lo na grup la rý ný li der ta mam la dý. 8 Þu bat: na do lu fes - Oly mpi a cos, Ges crap BB - e al Mad rid, 7 m po ri o r ma ni - U nics a zan. 9 Þu bat: Ga la ta sa ray Me di cal Park- C Mos ko va, Mon te pasc hi i e na-u ni ca ja, Pa nat hi na i kos-fe ner bah çe Ül ker, Zal gi ris a u nas-bar ce lo na, Mac ca bi lec tra-ben net Can - ykut ocaman harakiri yaptý! 3em muz'dan be ri ür ki ye'de gün dem hep Fe ner bah çe a ley hi ne iþ li yor du. ar gý sýz in faz lar la tüm sü re cin tek suç lu su o la rak ka fa la ra ka zýn mýþ tý. a zýn a ya ðý nýn öy le ol ma dý ðý C ha ki mi ýs met r ki ner'in a çýk la ma la rý nýn a ka bin de a yan be yan or ta ya çýk tý. s lýn da bun lar bi li nen þey ler di. Meh met li y dýn lar'ýn ça lýþ ma ar ka daþ la rý ta ra fýn dan al da týl dý ðý ný ve r ki ner'in söy le dik le ri ni ilk de fa duy du ðu nu ge rek çe gös te rip is ti fa et me sin den son ra rüz gar ter si ne dö nü ver di. a rý la ci vert li le rin hak lý lý ðý or ta ya çýk tý. a mu o yu nun bu ca mi a ya bir öz rü ol du ðu ger çe ði de a pa çýk or ta da dur mak ta. ziz ýl dý rým'a o lan kin le ri ni ve he sap la rý ný Fe ner bah çe ü ze rin den yap ma ya ça lý þan lar la, ku lü bü a þa ðý la ra çe ke rek ken di renk le ri ne a van taj sað la mak i çin uð ra þan la rýn o yu nu; ta raf ta rýn dan fut bol cu su na, yö ne ti ci sin den kon gre ü ye si ne ka dar tüm fert le rin dik du ruþ la rý sa ye sin de or ta ya çý kan ger çek ler kar þý sýn da bo zul du. Bir ta raf tan ka os i çin de yö ne tim sel prob lem ler le uð ra þan ürk fut bo lu, di ðer ta raf tan da so ðuk ha va þart la rý i le mü ca de le et me ye ça lý þý yor. rý za lar la do lu fiks tü re gö re 3 gün de bir ma ça çýk ma zor lu ðu ya þa yan ku lüp ler doð ru dü rüst id man ya pa ma dýk la rý gi bi, dep las man yol cu luk la rý i çin, ha va a lan la rýn da sa at ler ce mah sur ka lý yor lar. U çak se fer le ri nin bü yük bir kýs mý nýn er te len di ði ya da ip tal e dil di ði yo ru cu bir gü nün so nun da am sun'a ge le bil di sa rý la ci vert li ka fi le. Bu nun ya nýn da kar ya ðý þýn dan do la yý yer yer sa ha i çin de ki buz lan ma lar da tu zu bi be ri ol du, çe tin mü ca de le nin son la rý na doð ru ge len yor gun luk e ma re le ri. Bü tün bun la ra y kut o ca man'ýn ak la man tý ða uy ma yan ha ta la rý da ek le nin ce mað lu bi yet ler ka çý nýl maz o lu yor. Genç ça lýþ tý rý cý ge çen se zon bu yan lýþ la rý bir-i ki maç ta yap mýþ tý. Bu se ne o da da ðýl dý. o tas yon ya pý yo rum di ye lex de o u za'yý kos ko ca 60 da ki ka ya nýn da o turt tur du. Bu sü re zar fýn da ta ký mý nýn ü ret ken li ði nin ol ma ma sý ný gö re me di. Ma çý çok is te yen ve tri bün le riy le ga li bi ye te kon san tre o lan am suns por bu nu pa ha lý ya ö det tir di. u nan o yun cu he o fa nis Ge kas, yap tý ðý hat trick i le tek ba þý na kos ko ca Fe ner bah çe'ye yet ti. m re Be lö zoð lu'nun ol ma ma sý çok et ki li yor ta ký mýn den ge si ni. Ge ri den bir tür lü o yun ku ru la ma ma sý nýn ya nýn da, top ra kip a la na hýz lý bir þe kil de ta þý na mý yor. ü rek li ge ri ye ve ya na pas ya pý la rak du rum i da re e dil me ye ça lý þý lý yor. Fut bol oy na mak tan zi ya de, risk al ma dan, a ra ya bir ta ne go lü na sýl ol sa sý kýþ tý rý rýz ha va sýn da lar. Cüm bür ce ma at gol at ma ya git tik le rin de bu se fer de de fans ta az a dam la ya ka la ný yor lar. Or ta sa ha e le man la rý nýn bi ran ön ce to par la nýp, ü zer le ri ne dü þen yü kü üst len me le ri ge re ki yor. Þim di he sap lar Pa zar gü nü oy na na cak der bi ü ze ri ne. li nin al týn da eks tra dan m re Be lö zoð lu, I si ar Di a, Mo us sa ow ve bir ih ti mal Gök han Gö nül o la ca ðý dü þü nü lür se, y kut o ca man'ýn o yun cu ter cih le rin de ki al ter na tif le ri ba ya ðý art mýþ o la cak. a za na bil me si i çin, Ga la ta sa ray, Be le di ye ve bu maç ta yap mýþ ol du ðu ba riz ha ta la rý tek rar la ma dan a lý þý la gel miþ doð ru bir o yun kur gu su ve en form da kad ro suy la sa ha ya çýk ma sý ge re ki yor. ÜP G'D 25. HF Bugün: MPntalyaspor-rabzonspor: Hüseyin Göçek Gaziantepspor-Galatasaray: Bülent ýldýrým 5 Þubat Pazar: Mersin dmanyurdu-ivasspor: olga Özkalfa Bursaspor-Orduspor: Barýþ Þimþek ayserispor-gençlerbirliði: Mete alkavan Fenerbahçe-Beþiktaþ: Özgür ankaya 6 Þubat Pazartesi: ardemir arabükspor-amsunspor: Cüneyt Çakýr skiþehir-stanbul B.Belediye: M. amil bitoðlu nkaragücü-manisaspor: ytekin Durmaz Mehmet opal tam iyileþmedi n P 'I Va len ci a ta ký mýn da for ma gi yen mil li fut bol cu Meh met o pal, geç ti ði miz Pa zar gü nü a cing ma çýn da ra ki biy le ka fa ka fa ya çar pýþ ma sýn dan kay nak la nan so run la rý he nüz tam at la ta ma dý. s pan yol ba sý nýn da yer a lan ha ber ler de, Meh met'in ta kým dan ay rý o la rak an tren man la ra ka týl dý ðý be lir til di. að lýk du ru mu i yi gö zük me si ne rað men baþ dön me le ri nin ol du ðu söy le nen Meh met'in a ra ba kul lan ma dý ðý bil gi si de ve ril di. Va len ci a'nýn ya rýn dep las man da t le ti co Mad rid kad ro su na Meh met'in a lýn ma dý ðý bil di ril di.

15  H 4 ÞUB 2012 CUM 15 H D Her takva sahibi kimse, Muhammed'in (asm) hl-i Beytindendir. Câ mi ü s-a ðîr, o: 10 / Ha di s-i Þe rif Me â li  Þeytana llah lânet etti ve onu rahmetinden kovdu. O da þöyle dedi: Madem ki onlarýn yüzünden beni lânetledin. Ben de o kullarýndan bir kýsmýný elde edip onlarý peþime takarým. hzab û re si: 21 /  ye t-i e ri me Me â li ur-u Muhammedî (asm) kâinatýn mürekkebidir Þu gördüðün büyük âleme büyük bir kitap nazarýyla bakýlýrsa, nur-u Muhammedî (asm) o kitabýn kâtibinin kaleminin mürekkebidir. lem ey yü he l-a ziz! İ Þu gör dü ðün bü yük â le me bü yük bir ki tap na za rýy la ba ký lýr sa, nur-u Mu ham me dî (asm) o ki ta býn kâ ti bi nin ka le mi nin mü rek ke bi dir. ðer o â lem-i ke bir bir þe ce re ta hay yül e di lir se, nur-u Mu ham me dî hem çe kir de ði, hem se me re si o lur. ðer dün ya mü ces sem bir zî ha yat farz e di lir se, o nur o nun ru hu o lur. ðer bü yük bir in san ta sav vur e di lir se, o nur o nun ak lý o lur. ðer pek gü zel þa þa a lý bir cen net bah çe si ta hay yül e di lir se, nur-u Mu ham me dî o nun an de lî bi o lur. ðer pek bü yük bir sa ray farz e di lir se, nur-u Mu ham me dî o ul tan-ý ze lin ma karr-ý sal ta nat ve haþ me ti ve te cel li yat-ý ce ma li ye siy le â sâr-ý san a tý ný hâ vi o lan o yük sek sa ra ya nâ zýr ve mü nâ di ve teþ ri fat çý o lur. Bü tün in san la rý dâ vet e di yor. O sa ray da bu lu nan bü tün an ti ka san at la rý, ha ri ka la rý ve mu' ci ze le ri tâ rif e di yor. Hal ký o sa ray â hi bi ne, â ni i ne i man et mek ü ze re câ zi be dar, hay re tef zâ dâ vet e di yor. Mes ne vî-i u ri ye, Hab be, s. 99 Û G Ç: an de lîb: Bül bül. mü nâ di: i da e den, ba ðý ra rak du yur ma ya ça lý þan, tel lâl. þe ce re: ðaç. se me re: Mey ve. isâle-i ur un sadeleþtirilmesi I a li_sa ri ka ho o.com i sâ le-i ur ül li ya tý, ürk çe o la rak ya zýl mýþ muh te þem bir i lim ha zi ne si dir. ur ân ýn bu as ra ba kan me se le le ri ne bu as rýn in san la rý nýn an la ya ca ðý tarz da bir yo rum dur. ir min ci as rýn baþ la rýn da din siz lik fi kir le ri nin ö ne çýk ma ya baþ la dý ðý bir dün ya da, bu dü þün ce sa hip le ri nin i le ri sür dük le ri id di a la ra kar þý ur ân ec za ne sin den a lý nan et ki li i lâç lar o la rak or ta ya çýk mýþ lar dýr. Bir as ra yak la þan bir za man di li min de yüz ler ce de fa o ri ji nal hâ li i le ba sýl mýþ, yüz bin ler nüs ha sý na do lu nun en üc ra kö þe si ne ka dar u laþ mýþ ve o kun muþ tur. Bir bah çe ye gi ren, o bah çe nin mey ve le rin den bo yu nun yet ti ði ka dar fay da la na cak týr. Her ke sin her þe yi an la ma sý ge rek me di ði gi bi, lâ zým da de ðil dir. h ti ya cý ný kar þý lý yor sa ye ter li dir. Bu ül li yat, her in sa nýn i nanç nok ta sýn da ki ih ti ya cý ný kar þý la ya cak ka dar her kes ta ra fýn dan an la þýl mýþ týr. Mil yon la rýn bu ki tap la rý o ku ma ya de vam et me si bu ger çe ði or ta ya koy mak ta dýr. Hâl böy le i ken bun la rý sa de leþ tir me a dý al týn da de ði þik li ðe uð rat mak bü yük bir ha ta dýr. a pý lan sa de leþ tir me a dý al týn da ki de ði þik lik, ya pan ki þi nin o ra dan ne an la dý ðý ný i fa de et mek te dir. Baþ ka sý o nu da ha fark lý an la yýp yo rum la ya bi le cek tir. a de leþ tir me a dý al týn da ya pý lan þey, zi hin le re ken di an la yý þý doð rul tu sun da bir gem vur ma an la - mý na ge le cek tir. Bu, bir fik rî in hi sar dýr. Bu gün ke li me le rin an lam la rý i le sý nýr lý bir sa de leþ tir me gi bi gö zük se de, i ler le yen za man lar da iþ yo ru ma dö ne cek, as lýn dan u zak laþ ma lar mey da na ge le cek, ge ri dö nüp bak tý ðýn da as lý i le bað lan tý ku ra ma ya cak hâ le ge le cek tir. Bu ha re ket ký yý dan ký yý dan kar þý ya geç me ha re ke ti o la cak týr. Bir sö zün et ki si sa de ce an la þýl ma sý i le sý nýr lý de ðil dir. Bir sö zün gü zel li ði, et ki li ol ma sý dört kay na ða da yan mak ta dýr: 1- im söy le miþ? 2- i me söy le miþ? 3- Han gi mak sat i çin söy len miþ? 4- Han gi ma kam da söy len miþ? Me se lâ, bir ku man da nýn, bir or du ya ver di ði arþ em riy le, bir ne fe rin arþ sö zü a ra sýn da ne ka dar fark var dýr. Bi rin ci si, ko ca bir or du yu ha re ke te ge ti rir; ay ný ke lâm o lan i kin ci si, bel ki bir ne fe ri bi le yü rü te mez. (öz ler, s. 710) i sâ le-i ur un gö nül ler ü ze rin de ki et ki si dik ka te a lýn dý ðýn da bu ö zel lik le rin göz ar dý e dil me me si ge re kir. a de leþ tir me le rin bu ih lâ sý ve gö nül ler ü ze rin de ki et ki yi sað la ma sý ne ka dar müm kün o la cak týr? Mil yon la rý ar ka sýn dan sü rük le yen bir e ser, bir de fa o ku nup an la þýl dý zan ne di le rek bir ke na ra a tý la cak hâ le gel me sin. ðer so nuç böy le çý ka cak o lur sa, bu du rum ki þi yi bü yük bir so rum lu luk al tý na a ta cak týr. Bu nun ve ba li ne kat lan mak ko lay ol ma sa ge rek tir. De ni yor ki; ur ân çe þit li dil le re çev ri li yor, an la þýl ma sý i çin ça ba har ca ný yor. i çin i sâ le-i ur un an la þýl ma sý i çin bu sa de leþ tir me ya pý la ma sýn? ur ân a ya pý lan tef sir ler, o nu ya pan ki þi nin ur ân dan an la dýk la rý dýr. Me âl ler ve yo rum lar dýr. ur ân ýn as lý ye rin de dur - mak ta dýr. Ça ba lar, ur ân ý yo rum la mak ü ze ri ne ya pýl mak ta dýr. Bun lar gü zel gay ret ler dir. Hiç bir mü fes sir, ur ân ýn an la mý sa de ce bu be nim yaz dýk la rým dan i ba ret tir di ye bir id di a da bu lun ma mýþ týr. Bu lu na maz da. Be nim an la dý ðým bu dur de miþ tir. i - Bir sö zün et ki si, sa de ce an la þýl ma sý i le sý nýr lý de ðil dir. Bir sö zün gü zel li ði, et ki li ol ma sý dört kay na ða da yan mak ta dýr: im söy le miþ? i me söy le miþ? Han gi mak sat i çin söy len miþ? Han gi ma kam da söy len miþ? i sâ le-i ur un gö nül ler ü ze rin de ki et ki si dik ka te a lýn dý ðýn da bu ö zel lik le rin göz ar dý e dil me me si ge re kir. sâ le le rin sa de leþ ti ril me si i le bu ça ba lar a ra sýn da hiç bir il gi ve ben zer lik yok tur. i sâ le-i ur un baþ ka dil le re çev ril me si es na sýn da cüm le ya pý sý bo zul mak ta dýr, bu na kim se bir þey de mi yor. e den ürk çe as lýn da bu ya pý lýn ca yan lýþ o lu yor? id di a sý i se sa de leþ tir me ye ma ze ret ve da ya nak o la maz. Çün kü baþ ka bir di le çe vi ri, as lý de ðil dir. s lý na en ya kýn i fa de ler le di ðer di le ak tar ma dýr. er cü me ler as lý nýn ay ný sý o la maz. Ol sa ol sa ya kýn bir mâ nâ ak tar ma sý dýr. ar þý da ki nin en i yi þe kil de an la ma sý ný sað la ya cak bir me âl ak ta rý mý dýr. Bu na en gü zel ör nek, s tik lâl Mar þý nýn rap ça ter cü me si dir. Biz zat ya za rý ta ra fýn dan ya pýl dý ðý hal de, ürk çe ya zý lan on dan çok da ha gü zel ve et ki li dir. Bir baþ ka sý nýn ya pa ca ðý çe vi ri bu nun ka dar bi le o la maz. Bir e ser ü ze rin de ya za rý nýn iz ni ol ma dan bir baþ ka sý nýn ta sar ruf ta bu lun ma sý, en a zýn dan ya za ra say gý sýz lýk týr. az dý ðý e se re say gý sýz lýk týr. a za rý na rað men e se ri ü ze rin de ya pý la cak bir ta sar ruf, ek sik ve ya faz la lýk, bü yük bir hak sýz lýk týr. Hak ka say gý sý o lan bu nu ya pa maz. Bu e ser ler mü el li fin sað lý ðýn da ba sýl mýþ týr. ðer böy le bir ih ti yaç gör sey di, ken di si bu dü zelt me le ri ya par dý. O nun yap ma dý ðý ný yap ma ya kalk mak, e se rin mü el li fi ne say gý sýz lýk o lur. ral dan faz la kral cý ol ma ya ge rek yok tur. i sâ le-i ur da, müs tes nâ bir e de bi yat ve be lâ gat ve î câz, na zîr siz, câ zib ve o ri ji nal bir üs lûp var dýr. vet, Be di üz za man zâ tý na mah sus bir üs lû ba mâ lik tir. O nun üs lû bu, baþ ka üs lûp lar la mu vâ ze ne ve mu ka ye se e di le mez. ser le rin bâ zý yer le rin de, e de bi yat ka i de si ne ve ya baþ ka üs lûp la ra na za ran pek mü nâ sip düþ me miþ gi bi zan ne di len bir nok ta ya rast la nýr sa, o ra da ga yet in ce bir nük te, bir î mâ ve ya in ce bir mâ nâ ve ya hik met var dýr. Ve o be yân tar zý, o ra ya tam mu vâ fýk týr. (öz ler, s. 717) s ti fa de yi ko lay laþ týr mak ü ze re say fa la rýn ke nar la rý na söz lük ler i lâ ve e dil miþ tir. Mak sat, e ðer is ti fa de et mek i se, bu is ti fa de et me ye ye ter li dir. a de ce bu bi le sa de leþ tir me ye ih ti yaç ol ma dý ðý ný gös ter me ye ye te cek tir. a de leþ tir me a dý al týn da e ser ler de ki zen gin muh te va yý da ralt ma ya ki min ne hak ký var?

16 Ü M V Â O U U Z : Þ U B I Â B I Ç D Ü G Ü D Â Â M I D Â I O C I 4 ÞUB 2012 CUM n san sýn. Var lý ðýn, o ba lý ða, o or ma na, o su ya ve o gü ne þe bað lý, on lar ol ma dan ya þa ya maz sýn. Bu ger çe ði u nu tur san, bir gün dün ya dön me yi sür dü rür, a ma i çin de sen ol maz sýn. B ÇV MFOU, OP U M V ÇV Ö O UM U U - I I M BO Z D, 2012 M F O U ÇI DI. CP BOZDÐ BU eks til, top lu ma ve çev re ye yö ne lik so rum lu luk la rý ný sem bo li ze e den, s ter 2012 Ma ni fes to su o la rak ad lan dýr dý ðý ö zel ye ni yýl kon sep ti ni a çýk la dý. s ter eks til e ki bi nin e mek, ta sa rým ve fi kir le ri nin, fo toð raf sa nat çý sý a vaþ k þi oð lu nun dek lan þö rün de vü cut bul du ðu s ter 2012 Ma ni fes to su teh dit al týn da ki tür le ri, yok ol mak ta o lan bit ki ör tü sü nü, kü re sel ý sýn ma yý ve kir li li ði ko nu a lý yor. Ma ni fes to da ki fo toð raf lar da kul la ný lan bütün teks til ü rün le ri nin ta sa rý mý, dün ya ca ün lü kre as yon la rýn ür ki ye de ü re ti mi ni ger çek leþ ti ren s ter eks til e a it. Her yýl fark lý bir kon sept le vur gu la dý ðý çev re ve top lum bi lin ci ça lýþ ma la rý i le dik kat le ri çe ken fir ma ma ni fes to i le il gi li o la rak, u rum sal ba þa rý yý ta rif ler ken, ra kam sal ba þa rý la rý, müþ te ri ve ça lý þan mem nu ni yet o ran la rýn dan söz et me me miz müm kün de ðil. n cak, s ter eks til o la rak, ku rum sal ba þa rý nýn ra kam lar dan, o ran lar dan ve is ta tis tik ler den i ba ret ol ma dý ðý ný dü þü nü yor, ti ca rî var lý ðý mý zý bes le yen top lu ma ve çev re ye kar þý ö dev le ri mi zi ne ka dar ye ri ne ge tir di ði mi zi de sor gu lu yo ruz a çýk la ma sýn dan bu lun du.

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: 15.061 S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı