8. Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu Büyük Ödül Savronik in

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu Büyük Ödül Savronik in"

Transkript

1 25 Haziran Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu Büyük Ödül Savronik in TÜS AD, TÜB TAK ve TTGV tarafından bu yıl 8 incisi düzenlenen Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. 41 ba vuru arasından 26 projenin finale kaldı ı ödülde, firma ölçe ine göre ödül sahipleri ve firma ölçe inden ba ımsız olarak toplamda en yüksek puanı alarak büyük ödülü kazanan açıklandı: Firma ölçe inden ba ımsız olarak toplamda en yüksek puanı alan Büyük Ödül sahibi: TDS-3000 (Tren Denetim Sistemi) projesiyle Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.. Büyük/ba lı firma kategorisi: Turboprop Motoru (TEI-TP-1X) projesiyle TUSA Motor Sanayii A.. Hibrit Elektrikli Hafif Ticari Araç projesiyle Ford Otomotiv Sanayi A.. Orta ölçekli firma kategorisi: Green Guard projesiyle Elvin Tekstil San. Ve Tic. A.. Unity on Demand (UOD) projesiyle Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A..

2 Küçük ölçekli firma kategorisi: Islahı Yönlendirilmi Çerezlik Tüketime Uygun Kabak Çekirde i Tohumları projesiyle Palancı Gıda Teknolojileri Ar-Ge Tic. A.. Deri Sanayi Atıklarından Elde Edilen Yava Yarayı lı Gübre projesiyle Mavi Kimya Sanayi ve Ticaret A.. Mikro ölçekli firma kategorisi: Rainvent projesiyle Teknoset Bilgisayar Yazılım ve Danı manlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. ti. Mavi Solar Yenilenebilir Enerji Güç Dönü türücüleri Ürün Platformu projesiyle Mavisis Teknoloji San. ve Tic. A.. Ödül kazanan firmaların temsilcilerine ödülleri TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Ba kanı Hamdi Akın, TTGV Yönetim Kurulu Ba kanı Dr. Fikret Yücel ve TÜB TAK Ba kanı Prof. Dr. Nüket Yeti tarafından takdim edildi. 8. Teknoloji Kongresi nde ekonomik kriz ve teknoloji tartı ıldı Türk Telekom un ana sponsorlu unda gerçekle tirilen 8. Teknoloji Kongresi nde krizde teknolojiye yatırımla ileri adım atan firmaların ba arı öyküleri, tasarım ve yaratıcılı ın katma de eri gibi konular tartı ıldı. Kongrenin açılı konu malarını TÜB TAK-TTGV-TÜS AD 8. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi Yürütme Kurulu Ba kanı afak Alpay ve Türk Telekom Strateji ve Geli tirme Ba kanı Tunç Yorulmaz tarafından yapıldı. Açılı konu malarının ardından özel oturumda Red Associates Orta ı Christian Madsbjerg Teknoloji geli tirmenin temeli olarak hizmet verirken mü teriyi anlamak; dünyanın önde gelen firmalarının yeni ürün geli tirme süreçlerinde geldikleri nokta yı de erlendirdi. Moderatörlü ünü Ford Otosan Genel Müdür Ba Yardımcısı Nuri Otay ın yaptı ı Yaratıcılık, Tasarım ve Teknoloji konulu oturumda TÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Ba kanı Prof. Dr. Alpay Er, Vestel cra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav ve Bahçe ehir Üniversitesi Ö retim Üyesi Dr. Engin Baran teknoloji tasarımı konusunda görü lerini aktardı. Ekonomik Krizleri Teknolojiye Yatırımla A mak konulu ikinci oturumun moderatörlü ünü Aselsan Stratejik Planlama, Analiz ve De erlendirme Direktörü Baki ensoy yürüttü. Dı Ticaret Müste arlı ı

3 hracat Genel Müdürü Ziya Altunyaldız ve AirTies&Maxim irketleri Kurucu Orta ı Ziya Boyacıgiller bu konudaki görü lerini aktardı. Kongre, 8. Teknoloji Ödülleri Töreni ile sona erdi. Törende TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Ba kanı Hamdi Akın, TTGV Yönetim Kurulu Ba kanı Dr. Fikret Yücel ve TÜB TAK Ba kanı Prof. Dr. Nüket Yeti birer konu ma gerçekle tirdi. Konu maların ardından ödüller kazanan firmaların temsilcilerine takdim edildi. EK: ÖDÜL KAZANAN PROJELER HAKKINDA ÖZET B LG

4 ÖDÜL KAZANAN PROJELER HAKKINDA ÖZET B LG : Firma ölçe inden ba ımsız olarak toplamda en yüksek puanı alan Büyük Ödül Sahibi: TDS-3000 (Tren Denetim Sistemi) projesiyle Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.. TDS-3000 Tren Denetim Sistemi demiryolu i letmelerinde daha güvenli tren trafi ini sa lamak amacıyla lokomotiflere entegre edilen, trenlerin tarifelerine göre planlanan hız limitleri içinde makinist tarafından yapılan i lemleri denetleyen, tanımlanmı parametreler dı ına çıkılan durumlarda öncelikle makiniste uyarı veren, olayın devam etmesi durumunda ise sisteme müdahale ederek trenin izin verilen seyir parametrelerinde devam etmesini sa lamak üzere geli tirilmi, tüm bu i lemlerin merkezi kontrol birimleri tarafından da izlenmesini sa layan entegre bir denetim sistemidir. TDS-3000 sistemi uzun yıllara varan ara tırma, geli tirme ve test süreçleri sonrasında, demiryolu i letmemizin ihtiyaçları da dikkate alınarak geli tirilmi, lokomotiflere entegre edilmi, i letmede etkin olarak ba arı ile kullanılmaktadır. Büyük/ba lı firma kategorisi: Turboprop Motoru (TEI-TP-1X) projesiyle TUSA Moto Sanayii A.. TEI tarafından alanında bir ilk olarak ülkemizde bir turboprop motor geli tirilmi tir. Havacılıkta kullanılan en son tasarım, benzetim ve üretim teknolojileri kullanılarak geli tirilip test edilen ve 400N pervane itkisine sahip olan TEI-TP-1X Turboprop Motorun günümüzde hızla yaygınla an insansız hava araçlarında kullanılması amaçlanmaktadır. Hibrit Elektrikli Hafif Ticari Araç projesiyle Ford Otomotiv Sanayi A.. Ford Otosan ArGe mühendisleri, üniversite ve yan sanayii ni de ortak ederek, tamamen yerli ve önümüzdeki 30 yıla damgasını vuracak akıllı ve çevreci hibrid aracını tasarlayıp ürettiler. Araç istendi inde elektrik motoru ile istendi inde dizel motor ile veya her iki motorun birlikte çalı ma yetene ine sahip, aynı zamanda sürü esnasında kendi kendini arj edebiliyor. Ford Otosan böylece, ileri teknolojiyi takip eden konumdan, tasarlayan konuma ula ıyor ve Kyoto sürecine imdiden hazırlanan ilk firma olma özelli ini de ta ıyor. Orta ölçekli firma kategorisi: Green Guard projesiyle Elvin Tekstil San. Ve Tic. A.. Yıkama gerektirmeyen perde! Üzerinde olu an ya, çay, kahve, arap, meyve suyu ve sigara isi, vb organik lekelerin herhangi bir yıkama i lemine tabi tutulmaksızın kuma yüzeyinden uzakla tırılarak kuma ın kendi kendini temizlenmesini ve ortamdaki zararlı gazların tehlikesiz gazlara dönü türülerek ortamın havasının temizlenmesini sa layan, antimikrobik ve antistatik

5 özelliklere sahip GREEN GUARD, Elvin Tekstil Laboratuarlarında geli tirilen patentli bir üründür. Unity on Demand (UOD) projesiyle Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.. Unity on Demand, LOGO tarafından büyük kurulu lardan küçük i letmelere kadar ölçeklenebilir, farklı kategorilerdeki firmaların bir eko-sistemde birlikte çalı abilece i bir ERP ürünü olarak geli tirilmi tir. Unity on Demand, çok katmanlı ve servis odaklı mimarisi (SOA), çoklu platform deste i ve %100 Java dilinde geli tirilmi olmasıyla; kurumun BT kaynaklarını ve altyapısını en etkin ve ölçeklenebilir ekilde kullanarak, geli en ihtiyaçları tek tip donanım, i letim sistemi ve uygulamaya ba lı kalmaksızın kar ılamaktadır. Bu sayede, kullanıcıların toplam sahip olma maliyetini kalite ve performanstan ödün vermeden ideal noktaya çekmesi sa lanmı tır. Klasik ve yaygın olarak kullanılan ERP ürünlerine göre en önemli avantajı, mevcut yatırımın korunmasını ve en etkin ekilde kullanılmasını sa lamasıdır. Çe itli dil ve takvim sistemlerini desteklemesiyle tüm dünyaya uyumlu, di er sistemlerle entegre olabilen, kendi uyarlama aracı LOGO Platform Tailor ile arayüz ve i levleri kolaylıkla uyarlanabilen, süreç odaklı bir ERP platformudur. Küçük ölçekli firma kategorisi: Islahı Yönlendirilmi Çerezlik Tüketime Uygun Kabak Çekirde i Tohumları projesiyle Palancı Gıda Teknolojileri Ar-Ge Tic. A.. Ülkemizde yürütülen zirai ıslah çalı maları morfolojk özellikler do rultusunda yönlendirilmektedir. Projemiz ile ilk kez fiziksel-kimyasal analizler ve tüketici tercih-kabul testleri do rultusunda yönlendirilen ıslah a amaları sayesinde mevcut populasyonlardan standart, yüksek kaliteli ve verimli çe itler elde etmek amaçlanmı, proje süresince elde edilen ve tescil süreci ba latılan hatlar, ileride hibrit çalı malarında da kullanılabilecek Türkiye'nin ilk tescili, standart çerezlik kabak çekirde i çe itleri olmu tur. Deri Sanayi Atıklarından Elde Edilen Yava Yarayı lı Gübre projesiyle Mavi Kimya Sanayi ve Ticaret A.. Çevre kirlili i konusunda geni bir kitleden gerek sosyo-kültürel, gerekse yasal anlamda tepkiler alan deri sanayi katı atıklarından, krom içermeyen, azot içeri i arttırılarak topra a yava bir ekilde azot salan, tarımsal bazda katma de eri yüksek olan yava yarayı lı azot gübresi elde edilmi tir. Geli tirdi imiz bu ürün ile, çevre kirlili i açısından sorunlar ya ayan deri sanayine alternatif üretim teknikleri uygulayarak, atı ının bir ba ka sanayide hammadde olarak kullanılıp ürün farklıla masını sa lamak, dü ük satın alma gücüne sahip çiftçiye dü ük maliyet ve fiyatta yeni bir ürün sunabilmek, ithal hammaddelerin iç piyasada yarattı ı ve Türk tarımını yakından etkileyen haksız rekabet ko ullarından en azından birini engelleyebilmek ve gübre hammaddesini ucuz ve yerel kaynaklardan sa layarak ülkemizin sürdürülebilir tarım politikalarına katkıda bulunmak amaçlanmı tır.

6 Mikro ölçekli firma kategorisi: Rainvent projesiyle Teknoset Bilgisayar Yazılım ve Danı manlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. ti. Teknoset in Rainvent projesi, sulama uygulamalarında kaybolan su kaynaklarının korunmasını sa layan, tamamen güne enerjisiyle ve kablosuz çalı an akıllı bir sulama otomasyon sistemi. Rainvent, kablosuz sensörleriyle toprak nemi ve di er çevre faktörleri ölçerek suyun optimal kullanımını sa lamanın yanısıra, zaman, emek ve enerji tasarrufu sa layan, aynı zamanda üründe verimi ve kaliteyi arttıran, çevre dostu bir ileri teknoloji ürünü. Mavi Solar Yenilenebilir Enerji Güç Dönü türücüleri Ürün Platformu projesiyle Mavisis Teknoloji San. ve Tic. A.. Elektrik ebekesi olan yerlerde Rüzgar, Hidro, Güne Elektri i santrallerinde, elektrik ebekesi olmayan yerlerde ise elektrik üretimi ve sulama uygulamalarında kullanılabilmektedir. Mavi-Solar Güç Dönü türücüleri çok amaçlı olarak tasarlanmı güç elektroni i modüllerinin dijital olarak kontrol edilmesi sayesinde pek çok Cihaz tipini ve i levini tek bir esnek tasarım platformunda bulu turarak yüksek teknik performansa dü ük maliyetle ula ılmasını sa lamaktadır.

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi

Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi 6 Ocak 2009 TS/BAS-BÜL/09-03 Bölgesel novasyon Merkezleri: Türkiye için bir Model Önerisi Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Derne i (TÜS AD), Türk Giri im ve Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED),

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

XI. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ve KONGRESİ

XI. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ve KONGRESİ XI. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ve KONGRESİ 21 Mayıs 2014 CVK Park Bosphorus Hotel - İstanbul Kongre Sponsorları www.teknoloji.org.tr www.teknoloji.org.tr XI. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ve KONGRESİ 3 SUNUŞ Günümüzde,

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 5-6 İcra Kurulu Başkanı nın Mesajı... 7-8 Yönetim... 11-14 LOGO Hakkında... 17-18 İnsan Kaynakları... 21-22 Ortaklığın Faaliyet

Detaylı

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun.

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. 1996 1996 Kompresör Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Tel Fax E-Mail : : : +90

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi nden

Akfen Holding Anonim irketi nden Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklı ımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların sahip oldu u 10.355.890.-TL

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç 06.04.2015 NDEK LER 1. Merkezi Kay t Kurulu u...4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc...5 3. MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA www.itadvisor.com.tr EYLÜL 2010 SAYI 10 Intel in McAfee yi sat n almas, güvenli in i lemci düzeyine ta nmas için önemli bir ad m olabilir ama kurumsal mü terilerin güvenini

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES

PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES PROJE TEKN K RAPORU TERCÜMES «Alonnisos-Kuzey Sporadlar Deniz Milli Parkı (AKDMP)(Yunanistan) ile Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi (FÖÇKB) (Türkiye) Arasında, STK lar MOm ve SAD-AFAG ın Katılımı ile, Bir

Detaylı

B RLE M M LLETLER KL M DE KL ÇERÇEVE SÖZLE MES KYOTO PROTOKOLÜ

B RLE M M LLETLER KL M DE KL ÇERÇEVE SÖZLE MES KYOTO PROTOKOLÜ B RLE M M LLETLER KL M DE KL ÇERÇEVE SÖZLE MES KYOTO PROTOKOLÜ B RLE M M LLETLER 1998 M LLETLERARASI SÖZLE ME 5/2/2009 tarihli ve 5836 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan bu sözle me 7/5/2009 tarih

Detaylı