FENERYOTLAR FENERYOT SİSTEMİNİN BAŞLANGICI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FENERYOTLAR FENERYOT SİSTEMİNİN BAŞLANGICI"

Transkript

1 FENERYOTLAR FENERYOT SİSTEMİNİN BAŞLANGICI Osmanlı idaresinin Prut seferi sırasında gerekse Boğdan ve gerekse Tuna iskeleleri Kalas ne İbrail üzerinde hissettiği tehdit yeni ve esaslı önlemler alınması gereğini ortaya çıkardı. Bu önlemlerin en önemlisi ise haklarında tam emniyet olan kişilerin voyvodalıklarına tayini hususu idi. Prut Seferi nden sonra Ruslara iltica eden Dimitri Cantemir in yerine kaymakam olarak Ioan Mavrocordat (İskerletzade Yanaki) atandı. Kuşkusuz emin bir adam olarak Boğdan a gönderilen Cantemir in saf değiştirmiş olması Babıali de bir şok dalgası yaratmış olmalıdır. Bu nedenle Ioan Mavrocordat ın kaymakam olarak atanması daha serinkanlı bir tavır için zaman biraz zaman kazandıracaktır. Ioan dan yeni voyvoda atanıncaya kadar hemen işin başına geçmesi talimatı verildi: 1 Divan-ı Hümayun tercümanı İskerletzade Yanaki ye hüküm ki; Der-i devletdarımdan Boğdan memleketine voyvoda-i cedit nasbolunup makarr-ı hükümetine varıp kıyam edinceye değin sen ki tercüman-ı merkumsun, zabt-ı memleket için sen memur ve tayin olunmuşsundur; imdi memur olduğun üzere tehir ve tevakkuf eylemeyip kalkıp aceleten Yaş kasabasına varup voyvoda-i cedit varup makarr-ı hükümetinde kıyam edinceye değin zabt-ı rabt-ı memleket ve sıyanet-i raiyet ile mukayyed olup... Ioan Mavrocordat, Karlofça müzakerelerinde tercüman olarak görev yapan ağabeyi Nicolae Mavrocordat tan sonra ailenin ikinci önemli üyesidir. Ioan ın geçici görevinden sonra Boğdan a (Dimitri Cantemir den önce kısa bir süre burada görev yapmış olan) Nicolae Mavrocordat ın voyvoda olarak tayini artık Babıali nin daha emin gördüğü Feneryotları tercih edeceğinin ilk işareti gibidir. Bu ilk işareti pekiştiren ikinci önemli gelişme aynı düzenin Eflâk ta da kurulmasıdır. Prut Seferi sırasında Eflâk Voyvodası Constantin Brancoveanu Osmanlı ordusunu oyalayarak Tuna iskelelerini tehlikeye atacak bir girişimde bulunmuş ancak Baltacı Mehmed Paşa uyanık davranarak Rus ordusuna çok geç kalmadan yetişebilmişti. Brancoveanu nun durumu Cantemir gibi kesin bir ihanet olarak görülmediğinden (ve uzun süreli hizmeti göz önünde bulundurulduğundan) görevinden uzaklaştırılması zamana bırakılmıştı. Ancak 1714 te artık sadakati hakkındaki kuşkular kesinleştiğinden görevinden uzaklaştırılması kararı alındı. Brancoveanu nun gerek uzun süreli görevi gerekse konağına yapılan bir baskınla tutuklanması ve İstanbul a getirilerek dört oğluyla 1 BOA, Mühimme Defteri, No: 119, s.39

2 birlikte idam edilmesi (Ucrain-Loghin, 1968, 25-31) onu Romen tarihinin en önemli karakterlerinden birisi haline gelmesine yol açtı. (Barbu, 2000, 9 vd.) Feneryot düzeninin Boğdan da kurulması sırasında uygulanan kaymakam ataması usülü küçük bir farkla Eflâk ta da uygulandı. Brâncoveanu nun cezasını infazla görevlendirilen Mirahor Mehmed Ağa ya isim yeri boş bırakılmış bir voyvoda tayini fermanı verilmiş ve mahallinde uygun gördüğü kişiyi ataması istenmişti. O da köklü yerli ailelerden biri olan Cantacuzenlerden Stefan ı Eflâk a voyvoda atanayak, kendisinden buradaki düzeni tesis etmesi ve Brâncoveanu nun terekesinin tahririne yardımcı olması istedi. 2 İstefan Voyvodaya hüküm ki; Sen ki mümaileyhsin Rikab-ı Hümayunumda bilfiil büyük Mirahorum olan Mehmed dâme mecdühu taraf-ı hümayunumdan memur olduğu üzere vilayet-i Eflak a senin voyvoda nasbolunduğunu ilam eyleyip ve senden her vechile sadakat ve istikamet ile hizmet memûl olmağla imdi işbu emr-i şerifim vusülünde selefin Konstantin voyvodanın ve oğullarının ve adamlarının gerek nukud ve gerek natık ve samit ism-i mal itlak olunur bilcümle emval ve eşya ve emlak ve devab ve mevaşilerinden asla ve kat a bir nesneleri mektum kalmamak üzere cümlesi büyük mirahorum Mehmed dâme mecdühu marifetiyle tahrir ve defter ettirip ve uhdene lâzım geldiği üzere Eflak memleketinin hıfz ve harasetinde ve reaya ve berayasının himayet ve sıyanetlerinde.. ve sair fermanım olan hidemat-ı aliyyemintetmim ve temşitinde bezl-i vus-ı kudret eylemen babında ferman-ı alişanım sadır olmuştur... Aynı Boğdan da olduğu gibi Eflâk ın da Feneryot düzenine geçişi güvenilir adam olarak Nicolae Mavrocordat ın (Boğdan dan nakledilerek) buraya voyvoda atanmasıyla gerçekleştirildi. Böylece 1711 yılından itibaren Boğdan da, 1715 yılından itibaren Eflâk ta tesis edilen ve 1821 yılına kadar yaşayacak olan Feneryot düzeni kurulmuş oldu. 2 BOA, Mühimme Defteri, No:120. s.168.

3 SİSTEMİN İŞLEYİŞİ TAYİN Feneryotların tayini de daha önceki voyvodaların tayinlerine benzer usüllerle gerçekleştirilmekteydi. Feneryotlar çoğunlukla Divan-ı Hümayun Tercümalığından bu göreve atanmakta idiler. 3 Bu görev yabancı dil bilgilerini kullanabilecekleri bir mansıp idi. İlk Feneryot Nicolae Mavrocordat ın tercümanlıktaki parlak performansı bu yolu açmış olmalıdır. Mavrogheni gibi Divan-ı Hümayun Tercümanlığına yükselmeden doğrudan Donanma Tercümanlığından atananlara da rastlanmaktaydı. 4 Eğer Feneryotun hizmetinden memnun kalınmışsa sürenin bitiminde mansıplarında ipka ediliyorlardı. Örneğin Eflak Voyvodası Aleksandru Moruzi ile Boğdan Voyvodası Constantin İpsilanti 1805 te dolan görev sürelerinin sonunda yerlerinde bırakılmışlardı. 5 Voyvodalık süresi üç yıl idi. Voyvodaların ödemeleri bu süreye göre yapılır ve durum voyvodalara bildirilirdi. 6 Rusya nın nüfuzunun 7 ve baskısının artık sıklıkla işgallere dönmeye başlaması ile 1802 yılında Rusya ile anlaşılarak bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre voyvodalık süresi yedi yıl olarak belirlenmiş ve voyvodalıklardaki değişikliklerde Rusya nın onayı şartı kabul edilmiştir. (Scorpan, 1997, 299) Ancak bu durum voyvodalıkların uluslar arası çekişmelerin konusu olmasına yol açmıştır. 8 Babıali artık istediği voyvodayı atayamaz veya görevden alamaz hale gelmiştir. En kötüsü ise başta Rusya olmak üzere yabancı devletlerin himayesini sağlayan Feneryotların eskisi gibi devlete sadık kalmaları zorlaşmıştır. Babıali onların yanlış işler yapmalarını engellemek amacıyla zaman zaman zorlayıcı tedbirlere başvurmak zorunda kalmıştır. 9 Voyvodalığa atanan Feneryot Saraya davet edilerek kuka hilat giydirilirdi. 10 Aynı zamanda atama kararı mahalli boyarlara da bildirilerek voyvodaya itaat etmeleri memleket işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmaları 3 Örneğin: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Mihaizade Alexandru Sutzu Divan Tercümanı iken hakkında Boğdan Voyvodalığına atanması kararı alınmış, o sırada Bükreş te bulunan Sutzu ailesi ve maiyetiyle görev yerine hareket etmişken Voyvoda İpsilanti nin ipkası nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştır. Bkz: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No:12438/A 4 Örneğin: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Constantin Mavrocordat 1733 te Eflak tan Boğdan a atanınca kendisine gönderilen yazıdan:..işbu 61 senesi mâh-ı Saferinin yedinci gününden Memleket-i Boğdan (senin) tarafından zabt ve sene-i mezbure Recebi duhülüne dek iradatı voyvoda-i sabık hâlâ Eflak Voyvodalığı kenduye tevcih olunan Ligor voyvoda (II.Grigore Ghica) tarafına verilmek ve vilayeti Boğdan ın zabtı res-i senesi itibar olunan 61 senesi gurre-i Recebinden olmak üzere 1164 senesi gurre-i Recebine varınca üç seneye tahvil ile alettevali zabt ve rabtına kıyam ve mübaderet eylemen için Boğdan Voyvodalığı müceddeden sana tevcih BOA, Düvel-i Ecnebiye Defterleri, No: 78/2 Atik Boğdan Defteri, s Memleketlerdeki asayiş de artık Rusya nın kefaleti altındaydı. BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Örneğin Fransa Rusya karşıtı politikasının gereği olarak Eflak ve Boğdan ın Rus nüfuzundan kurtarılmasının şart olduğunu düşünüyor bu amaçla görevdeki voyvodaların fesat içinde bulunduğunu ileri sürüyordu. BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Yunan isyanının Feneryotların öncülüğünde Boğdan da başlaması üzerine Babıali Eflak ve Boğdan voyvodalarının birer oğlunu İstanbul a rehin suretinde getirerek onların da ayaklanmalara iştirakin engellemeye çalışmıştır. BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No:7850,

4 istenirdi. Yeni voyvoda görevine başlayıncaya kadar eskisi görevine devam ediyordu. 11 Zaman zaman bir memleketin voyvodası diğerine atanıyor ve en kısa zamanda yeni görevine başlaması isteniyordu. 12 Voyvodalığa atanan Feneryotların çoğu göreve İstanbul dan gittiklerinden ilk atamalarındaki bazı merasimler küçük değişikliklere uğramıştı. Voyvodaların tayinleri ve göreve başlamaları oldukça teferruatlı merasimlerle gerçekleşirdi. (Uzunçarşılı, 1982, 89 vd.) GÖREVİN SONA ERMESİ Görev süreleri sona eren voyvodalar, aileleri ve maiyetleri ile birlikte İstanbul a döner, başka bir göreve tayin emrini beklerlerdi. Bu durumdaki Feneryotlar için ailelerini ve maiyetlerini de kapsayacak bir takım vergi muafiyetleri tanınırdı. 13 Bir Feneryotun görevinden istifa etmesi nadiren görülen bir durumdu. İstifalara tek örnek Alexandru Moruzi dir. Alexandru Moruzi Eflak Voyvodası iken özellikle Vidin eşkıyasının Eflak ı sıkıştırması sonucunda görevinden istifa etmek istemiş, kardeşi Babıali tercümanı Dimitri de ısrar etmişse de istifa önce kabul edilmemiş 14 ancak Moruzi rahatsızlığı nedeniyle iki yılda görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. İkinci olayda ise Alexandru Moruzi bu kez Boğdan voyvodası iken meydana gelmiştir. Bu kez durum farklıdır. Fransa ile Rusya nın baskıları arasında sıkışan Babıali Moruzi yi azletme yerine istifa ettirme yolunu seçmiştir. 15 Ağustos 1806 da hastalığını ileri sürerek voyvodalıktan istifa etmiş, kısa bir süre sonra, Ekim 1806 da tekrar aynı göreve atanmıştır. Ancak bu defa da Rus işgal tehdidi altında kalan Moruzi hastalığını ileri sürerek göreve gitmeden affını istirham etmiştir. 16 Yerine kaymakam olarak Iordache Ruset-Roznoveanu atanmış (Scorpan, 1997, 110) Nitekim çok geçmeden Kasım 1806 da da Boğdan da Rus işgali başlamıştır. Feneryotların görevlerinin sona ermesinde sıkça karşılaşılan bir durum da azil idi. Azil, görevinde başarısızlık, gevşeklik veya aşırı sert tutum gerekçesiyle olabildiği gibi 17 herhangi bir suçu sabit görülen voyvodanın azledilmesi de söz konusu olmaktaydı. Azledilen voyvodalar İstanbul a getirilir ve hakkında gereken ceza tatbik edilirdi. 18 Bazen durumun aciliyeti nedeniyle ceza gecikmeksizin voyvodalık merkezlerinde tatbik edilirdi. Nitekim katline karan verilen Mavrogheni nin cezası Bükreş teki voyvoda sarayında infaz edilerek kesik başı İstanbul a gönderilmiştir Örneğin: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Örneğin: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Örneğin, BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Boğdan Voyvodası Alexandru Sutzu zalimane davranışı nedeniyle görevinden azledilmişti. BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Örneğin Eflak Voyvodası Constantin Hangerli ihanet suçlamasıyla azledilmiş, ( bkz: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: 2769) İstanbul a getirilerek burada katledilmişti. 19 BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: 11674

5 Feneryot devrinin sonlarına doğru artık voyvodalıklar uluslar arası politikanın konusu olmaya başladıklarından siyasi baskılar sonucu aziller görülmeye başlanmıştır. Bunun en tipik örneği Napoleon Bonaparte politikasının Rusya aleyhine dönmeye başlamasıyla Babıali üzerinde oluşan baskının yol açtığı gelişmelerdir. Napoleon dan Rusya nın Babıali üzerindeki nüfuzunu kırması yolunda talimat alan Fransız elçi Sebastiyani, bu yoldaki en önemli enstrümanlar olarak voyvodaları görmüş, Rusya nın uygun görmesiyle seçilen voyvodaların azledilmesini sağlamaya çalışmıştır. Azilleri temin için voyvodaların fesat ve ihanet içinde olduğunu söylemekten geri durmayan Sebastiyani sonunda emeline ulaşmıştır. 20 Ancak durum derhal uluslar arası bir krize yol açmıştır. Rusya bu azillerin savaş sebebi sayılacağını ileri sürerek eski voyvodaların yerlerinde kalmalarını istemiş bu konuda İngiltere nin desteğini sağlamıştır. Napoleon ise voyvodaların yerine sadık kimseler tayin edilmedikçe silahı elden bırakmayacağını söylemeye başlamıştır. Böylece Babıali iki tarafın baskısı arasında ne yapacağını bilemez hale gelmiştir. Bir orta yol olarak voyvodalardan birisini değiştirerek diğerini görevde tutma fikrini Rusya ya kabul ettirmeye çalışmıştır. Ancak bu çabaları sonuç vermemiş ve her iki memleket Rusya nın işgaline uğramıştır. Feneryot voyvodalarda sıkça karşılaşılan bir durum firardı. Bazen işgaller nedeniyle görev mahallerini güvenli hissetmeyen Feneryotlar buradan firar ederek daha güvenli bir yere kaçıyorlar daha sonra tehlike geçince ortaya çıkarak görev mahallerine geri dönüyorlardı. Bu türden firarlar Babıali tarafından ihanet olarak algılanmaz ve voyvodanın görevine devamına izin verilirdi. 21 Ancak daha çok rastlanan firar türü bir ihanet sonucunda vuku bulan firarlardı. Babıali bu türden firarları sıkı biçimde izler, 22 Feneryotun geri getirilmesine çaba gösterirdi. KAYMAKAMLIK Her hangi bir memleketteki voyvodalık görevinin aniden boşalması sonucunda bir otorite boşluğu yaşanmaması için kaymakam atanırdı. Kaymakam yeni voyvoda göreve başlayıncaya kadar voyvodalığa vekalet ederdi. Feneryot rejimi süresince bir kez Eflak ta altı kez de Boğdan da olmak üzere yedi kez kaymakamlık uygulamasına gerek duyulmuştur. Bunlar Boğdan da Ioan Mavrocordat (1711), Iordache Stavrachi (1749), Iordache Canta (1802), Iordache Ruset Rosnoveanu (1806), Metropolit Veniamin Costache ( ), Veniamin Costache (1821) ve Eflak ta Alexandru Sutzu (1802) dur. 20 BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Eflak Voyvodası Mihai Sutzu memlekette karışıklıklar çıkınca yaşlılığının da etkisiyle kaçmıştır: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: 5515, Eflak boyarları voyvodanın metropolit ile birlikte Nemçe hududunu geçtikleri, durum sakinleşip geri döndüklerinde kendilerine yardımcı olacaklarını bildirmişlerdi. BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: 2193/C 22 Görevinin sona ermesi ile İstanbul a gelmesi emredilen Boğdan Voyvodası Yanakizade Constantin Mavrocordat (Firari) takip edilmiş, firarında memleket boyarlarının kusuru bulunmadığından onlara her hangi baskıda bulunmaması için halefine talimat gönderilmiştir. BOA, Cevdet, Hariciye, Belge No: Yine aynı şekilde Avusturya kaçan Eflak voyvodası Constantin İpsilanti nin Rusya ya geçmemesi için girişimlerde bulunulmuştu. BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Ancak firari İpsilanti nin Rusya ya geçmemesi engelenemiş ve adı geçen voyvoda Kamaniçe ye kadar izlenmişti. BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Babıali voyvodanın bir Macar zabiti ve altı asker tarafından Ruslara tesliminden de haberdardı: BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No: Bu firarın memlekette her hangi huzursuzluğa ve asayişsizliğe yol açmaması için de gerekli tedbirler alınmıştı. BOA, Hatt-ı Hümâyun, Gömlek No:

6 FENERYOT AİLELER Feneryot aileler ve bu ailelerden Eflak ve Boğdan a gönderilen voyvodalar şunlardır: MAVROKORDATO AİLESİ: Nicolae Mavrocordat, Ioan Mavrocordat, Constantin Mavrocordat, Alexandru Mavrocordat (Delibey), Alexandru Mavrocordat (Firari) RACOVITZA AİLESİ: Mihai Racovitza, Constantin Racovitza, Ştefan Racovitza GHICA AİLESİ: Grigore II. Ghica, Matei Ghica, Scarlat Ghica, Grigore III. Ghica, Alexandru Ghica SUTZU AİLESİ: Mihail Sutzu, Alexandru Sutzu, Mihai Sutzu MORUZI AİLESİ: Alexandru Moruzi CALLIMACHI AİLESİ: Ioan Callimachi, Grigore Callimachi, Alexandru Callimachi, Scarlat Callimachi İPSİLANTİ AİLESİ: Alexandru Ipsilanti,Constantin Ipsilanti HANGERLI AİLESİ: Constantin Hangerli, Alexandru Hangerli CARAGEA AİLESİ: Nicolae Caragea,Ioan Caragea MAVROGHENİ AİLESİ: Nicolae Mavroheni İŞGALLER VE FENERYOTLAR Feneryotları görevlerinde en çok zorlayan husus kuşkusuz memleketlerinin düşman güçler tarafından işgale uğraması olmuştur. Çünkü işgal şartları içinde sadakatlerini devam ettirmek bir yana vergilerini toplamak bile güçleşmektedir. Diğer yandan İstanbul iaşesinin daralması nedeniyle Babıali tarafından da baskı görmektedirler. Babıali nin voyvodalardan en büyük beklentisi kuşkusuz memleketlerini işgale uğratmamaları için azami gayreti göstermeleri olmaktadır. Eğer bu mümkün olamazda bu memleketler işgale uğrarsa bu durumda savaş şartları içinde voyvodanın sadakatini koruyamayacağını bilen Babıali voyvodayı/voyvodaları İstanbul a çağırmaktadır. Böylelikle düşman birliklerinin işgali ve ikmali düzenle sürdürmesinin de bir ölçüde önüne geçilmektedir.

7 1739 yılındaki Osmanlı Rus Savaşı sırasında bu yılın Eylül-Ekim aylarında Boğdan işgale uğrayınca voyvoda II.Grigore Ghica İstanbul a çağrılmıştır yılındaki (1812 Bükreş anlaşmasına kadar sürecek olan) büyük Rus işgali sırasında da İstanbul a davet işletilmiş Boğdan Voyvodası Alexandru Hangerli ile Eflâk Voyvodası Constantin İpsilanti den görevlerini terk etmeleri istenmiştir. Boğdan a 1807 yılı içinde Scarlat Callimachi voyvoda atandı ise de görev yapma imkanı bulamamıştır. YEREL YÖNETİCİ OLARAK FENERYOTLAR Feneryotlar da kendilerinden önceki voyvodalar gibi görev yaptılar. Kendi divanları ve bürokrasileri vardı. Ancak yerli halktan olmamaları nedeniyle özel bir kısıtlamaya tabi tutuldular. Eflak ve Boğdan da sadece memur olarak görüldüklerinden oralarda mülk (toprak, çiftlik vs.) edinmeleri men edilmişti. Görevlerinin bitiminde İstanbul a gelip hayatlarına burada devam etmeleri isteniyordu. Bunun yanında özellikle Constantin Mavrocordat gibi entelektüel ve girişimci voyvodalar zamanında Boğdan da XVIII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yerel yönetimler için reformlar yapılmaya başlanmış ve bir tür nezaret gibi görev yapacak olan müfettişlikler tesis edilmiştir. Bunlardan ilki 1759 da kurulan Hastaneler Müfettişliğidir (Casa Spitalurilor). Bunu Okullar Müfettişliği (Casa Şcoalelor- 1766); Gümrükler Müfettişliği (Casa Vâmilor- 1776); Çeşmeler Müfettişliği (Casa Cişmelelor-1804) gibi kurumlar izlemiştir. SİSTEMİN SONU Feneryotlar sisteminin sonu da hemen hemen başlangıcındakine benzer nedenlerle olmuştur. Bir yandan Rus etkisi diğer yandan bu etki ile artık sadakatlarını koruyamayan Feneryotlar, düzenin sonunu kendileri getirmiş oldular. Bunlara halk üzerinde kurdukları baskıcı düzeni de eklemek gerekir. Bu unsurları biraz genişletelim: Özellikle Kırım ın ilhakından sonra artık hemen Boğdan ın kuzeyindeki Bucak (Basarabya) bölgesini ele geçiren Rusya, Eflak ve özellikle de Boğdan üzerinde önemli bir nüfuz elde etmeye başlamıştı. Adım adım gelişen baskı ile bu nüfuz XIX. Yüzyıl başlarından itibaren artık doğrudan Memleketeyn in işlerine ve voyvoda seçimlerine müdahale eder olmuştur. Yaş ve Bükreş Anlaşmalarının verdiği haklarla bu müdahale artık meşru bir hakka dönüşmüştür. Daha önce üç yıl olan voyvodalık süresi yedi yıla çıkmış ve atanacak voyvodalar için Rusya nın onayı şartı gerekliliği esas olmuştur. Babıali Rusya yanlısı işler yaptıkları sabit olan voyvodaları bile görevden almakta zorlanır hale gelmiştir. Diğer yandan Feneryotların sahip oldukları avantajlı durumdan yararlanarak devletin menfaatleri için uygun olmayan tavırlarındaki artış dikkati çekmeye başlamıştır: BOA, Hatt-ı Hümayun,Gömlek No:

8 Kaymakam paşa, Bu günlerde Fenerli takımı kendi meramlarını terviç için güna-gun eracif ve havadis ve melanetler neşreyledikleri mesmuum oldu. Bunların bu hareketi devletime muzır oluyor. Niçin sen ve sair memurin buna dikkat edip define say etmiyorsunuz? Bu kafirlere hiç bir şey tesir etmez mi acaba! Hançerlioğlu ibret olmadı mı? Böyle şeyler Eflak ve Boğdan takımından çıkar. Lakin bunlar benim gayret infial edeceğim şeydir. İşte bu fesadın defi, suçlu suçsuz bu kafirlerin ekserini katl ile olur. Bundan sonra bir şey işitmedim, bila-eman cümlesini katlederim. Bunlara sen iyice tenbih eyle, gözlerini açsınlar sonra kendileri bilir.. Diğer önemli olgu ise Feneryot idaresinin baskıcı hatta zalimane bir hüviyet kazanmaya başlamış olduğudur. Feneryotlar Babıali ye olan yükümlülüklerini yerine getirme gerekçesi ile memleketlerinde adeta soygunculuğa girişmeye başlamışlar ve İstanbul a gönderdiklerinden çok daha fazlasını kendi özel servetlerine katmışlardır. Bu durum yerli ahalinin giderek artan oranda şikayetlerine yol açmıştır. Örneğin Boğdanlı Boyarların toplanarak Silistre Valisi Mehmed Selim Paşaya ilettikleri şikayetler bu meyanda sayılabilir: 24 -Rum Voyvodalar Halka karşı iyi davranmadıkları gibi Devlet-i Aliyye ye karşı ihanet içindedirler. -Rumlar yerine yerli boyarlardan voyvoda atanması ve bu şekilde sadıkane çalışacak adamlarla Boğdan da emniyetin tesisi gereklidir. -Voyvodaların emrindeki askerler ihtilallerde ve karışıklıklarda rol oynuyorlar. Yerli voyvoda tayini ile bu karışıklıkların önüne geçilir. -Memleket içlerine gidenler derhal tutuklanıyor. Voyvodalar halkın halini bilmiyorlar. -Boğdan şehirlerine atanacak konsolos ve tercümanları Rum olmayıp kendi milletlerinden olsun. -Rum kiliseleri ve mektepleri fesat yuvasıdır. Rum kiliseleri ayini farklı olduğundan ayrılsın. Rum mektepleri kaldırılsın. -Suç işleyen voyvodalar görevden alınsın. Yerlerine yerli voyvodalar atansın.. Bütün bu şikayelerin sonunda; Feneryot sistemine son verilerek; yerli boyarlar arasından voyvoda atanması uygulamasına geri dönülmesine karar verildi. (1821) Emin Adamlar olarak görülen Feneryotlar giderek artan sadakatsizlikleri ile sistemin sonunu kendileri getirmiş oldular. 24 BOA, Düvel-i Ecnebiye Defterleri, 80/4 (Romanya Ahkâm Defteri), s.406.

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

EFLAK VE BOĞDAN KANUNNAMESĠ Uygun şekilde hazırlanan kanunum Allah ın izniyle tatbikata esas tutulsun. Aslı mühürlü olarak Divan-ı Hümayûn da

EFLAK VE BOĞDAN KANUNNAMESĠ Uygun şekilde hazırlanan kanunum Allah ın izniyle tatbikata esas tutulsun. Aslı mühürlü olarak Divan-ı Hümayûn da EFLAK VE BOĞDAN KANUNNAMESĠ Uygun şekilde hazırlanan kanunum Allah ın izniyle tatbikata esas tutulsun. Aslı mühürlü olarak Divan-ı Hümayûn da korunsun ve sureti Darbhane-i Amire ye kayıt edilsin gereken

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Osmanlı Devleti nin Avrupa dan Haber Alma Kanallarından Birisi Olarak: Eflak ve Boğdan Voyvodaları

Osmanlı Devleti nin Avrupa dan Haber Alma Kanallarından Birisi Olarak: Eflak ve Boğdan Voyvodaları International Journal of Social Sciences and Education Research Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 2 (3), 2016 Osmanlı Devleti nin Avrupa dan Haber Alma Kanallarından Birisi Olarak: Eflak

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

2015 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve Cumhuriyet

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair.

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair. Şifre Kalemi 70 Suriye Vilayeti nden gelen şifredir. Fransa Cizvit rahiplerinden Plisi adında birinin, Rum Katolik papazlarından Huri İbrahim ile Havran köylerini dolaşarak Osmanlı Devleti aleyhinde zararlı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ufuk ÜNLÜ* 18 ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU İçindekiler IX 3. Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi...100 4. İhale Kararının Alınması...100 5. Sözleşme Yapılması...101 D.

Detaylı

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ)

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) (1983 Ruh Sağlığı Yasası, Bölüm 48) 1. Hasta Adı 2. Bakımınızdan sorumlu kişinin ismi (sorumlu klinik tedavi uzmanınız ) 3.

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

TÜRK-ROMEN İLİŞKİLERİ DERS NOTLARI

TÜRK-ROMEN İLİŞKİLERİ DERS NOTLARI TÜRK-ROMEN İLİŞKİLERİ DERS NOTLARI CEZMİ KARASU 1 BÖLÜM 1 ROMEN MEMLEKETLERİ COĞRAFYASI EFLAK-BOĞDAN-DOBRUCA-ERDEL-BANAT-BUCAK BİR OSMANLI HARİTASINDA EFLAK VE BOĞDAN BOA; HRT:0037 2 ROMEN MEMLEKETLERİNİN

Detaylı

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Ölüm İşlemleri Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü Köylerdeki Ölümler Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Sağlık Kurumlarında, Ceza ve Tutukevlerinde, Fabrika ve Diğer Kamu Kuruluşlarında Meydana

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI

I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI Birinci Dünya Savaşının ani sebebini 28 Haziran 1914 günü, Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük François Ferdinand'ın Saraybosna da bir Sırplı tarafından

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ORTAK EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de Ortak Eğitim esaslarını düzenlemektir. MADDE 2 - Bu Yönerge, İYTE de yürütülen Ortak Eğitim ile ilgili esasları

Detaylı

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar :

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar : Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır 1. TEHLİKELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE Dayanak Sürecin işleyişi Cezanın muhatapları Muhataplar ile ilgili özel durumlar

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

CEZMİ KARASU-TARİHTE TÜRK ROMEN İLİŞKİLERİ II.BÖLÜM

CEZMİ KARASU-TARİHTE TÜRK ROMEN İLİŞKİLERİ II.BÖLÜM ROMEN MEMLEKETLERİNİN OSMANLI İDARESİNE GEÇMELERİ Osmanlıların Tuna nehri kıyılarına ulaşmaları erken devirlerde Yıldırım Bayezid zamanında gerçekleşti. Eflak ile ilk temaslar da yine bu zamanda ihtiyar

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ve Ruhsatnamesi

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU 1) Soru: Memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

TEBLİĞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEBLİĞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Ehliyet Sınav Sonuçları

Ehliyet Sınav Sonuçları Sürücü Belgesi Bilgileri ve Ehliyet Sınav Sonuçları Sorgulama hakkında bilgilerin bulunan sayfamızda; belge alacaklarda aranan şartlar, müracat esnasında istenen belgeler, ehliyet sınıfları hakkında detaylara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez teşkilatında bir kısmı da taşra teşkilatında olmuştur.bilhassa

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.3. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.3. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU PRSONL İŞLRİ BİRİMİ PRSONL İŞLRİ BİRİMİ İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.3. Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2

Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen danışmanlık tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2008 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 19.03.2009 Perşembe

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri

Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri I.ÜNİTE Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri Avukatlık Yunan mitolojisinde yer alan Zeus'un çirkin kızlarının lakabıdır. ( Litailer ) adı ile bilinen bu kızlar, diğer bir tanımla ( yalvarılar ) Tanrı

Detaylı

I. GİRİŞ. Teşvikiye Mah. Valikonağı Cd. No:70/12 Nişantaşı Şişli İstanbul T: F:

I. GİRİŞ. Teşvikiye Mah. Valikonağı Cd. No:70/12 Nişantaşı Şişli İstanbul T: F: info@eyuboglubuyukatak.av.tr No. : 2016/14 Tarih : 10.11.2016 Konu : Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik ile 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinin

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5).

SEÇİM TAKVİMİ. 2- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenmesi ve ilanı (2839/4, 5). 22 TEMMUZ 2007 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN XXIII. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ NOT: 1- Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı