metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan"

Transkript

1 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon karbür gibi), v çşitli organik bilşiklr bunlardan bazılarıdır. Elktronik altlrin yapımında kullanılan iki önmli yarıiltkn malzm kristal silikon v grmanyumdur; inclmlrimiz bu yarıiltknlri kapsayacaktır. mtal (bakır) mtaloid (silikon) mtal olmayan (cam) iltkn yar ı iltkn yalıtkan Tanımlar pn ağlantısı: p-tip v n-tip yarı iltkn malzmlr arasındaki sınır. Diyot: Sadc bir yönd akım gçmsin olanak vrn bir lktronik alt. Engl (ariyr) Potansiyli: ir pn bağlantı diyotunun tüktm bölgsindki potansiyl. Düz (Forward) ias: ir diyotun akım ilttiği koşul. Trs (Rvrs) ias: ir diyotun akımı nglldiği koşul. Fotodiyod: Trs dirnci, gln ışıkla dğişn bir diyottur.

2 2 1. Silikon v Grmanyum Yarıiltknlr Silikon v grmanyum IV.Grup lmntlrindndir v bağ yapabiln dört valans lktronları bulunur. Silikon kristalind bir silikon atomunun hr bir lktronu, diğr bir silikon atomunun bir lktronu il kovalnt bağ oluşturduğundan harktsizdir. una gör kristal silikonda srbst lktron bulunmaz, v maddnin bir yalıtkan özlliği göstrmsi bklnir. Grçkt is oda sıcaklığında, bir lktronun srbst kalmasına ytck kadar ısıl çalkalanma vardır, böylc bağlardan kopan bir lktron kristal dokusu içind dolaşır v lktriği iltir. ir lktronun bu şkild ısıl "uyarılması" pozitif yüklü bir bölgnin oluşmasına yol açar, buna "boşluk" dnir v silikon atomunu blirtir. oşluk da harktlidir, v kristalin lktrik iltimin yardımcı olur. oşluğun harkt mkanizması kadmlidir; lktronca zayıf bölgy, komşu silikon atomundan bağlı bir lktron atlar v kndi yrind pozitif bir boşluk bırakır. ıraktığı boşluğa, oradaki atomun yanındaki atomdan yni bir - lktron atlaması il olay dvam dr. öylc lktron harktinin trs yönün doğru boşluk oluşması dvam dr. u açıklamaya gör, bir yarıiltknin iltknliği ısıl lktronun bir yönd, boşlukların is diğr yöndki harktlrindn kaynaklanır. ir silikon vya grmanyum kristalinin iltknliği "doping" yapılarak çok fazla artırılabilir. Doping, ufacık v miktarı kontrol dilbiln bir safsızlığın kristal yapısına sokulmasıdır. ir silikon yarıiltkn konulan doping maddsi arsnik vya antimon gibi bir V. grup lmnti, vya indiyum vya galyum gibi bir III. grup lmnti olabilir. Donor (Vrici) vya n-tip Safsızlık: ir V. grup lmnti atomunun kristal örgüsündki bir silikon atomu il yr dğiştirmsi durumunda, yapıya bir tan bağlı olmayan lktron konulmuş olur; lktronun kristald dolaşması için çok az bir ısıl nrjiy grksinim vardır. u lktronun ayrılmasıyla grid kalan pozitif atom (V. grup lmntinin atomu), harkt dbiln bir boşluk görvi yapamaz, çünkü kovalnt silikon bağından buradaki bağsız konuma bir lktronun gçm ğilimi çok azdır. Doping yapılmış bir yarıiltkn, bağlı olmayan lktronlar içrdiğindn "n-tip" vya ngatif tip yarıiltkn dnir, çünkü akımın "başlıca (salt) taşıyıcıları" lktronlardır. u tip bir yarıiltknd hala pozitif boşluklar vardır, ancak sayıları lktronların sayılarına kıyasla çok azdır; yani, n-tip bir yarıiltknd boşluklar akımın "azınlık taşıyıcıları" dır. Aksptör (Alıcı) vya p-tip Safsızlık: Silikonun, sadc üç valns lktronu bulunan bir III. grup lmnti il doping yapılması durumunda "p-tip" vya pozitif

3 3 tip yarıiltkn mydana glir. Safsızlık atomunun boş orbitalin, yanındaki silikon atomlarından lktronların atlamasıyla pozitif boşluklar oluşur. u işlml III. grup atomu pozitif yüklnir. oşluklar silikon atomundan silikon atomuna gçrk ilrlr; böylc, çoğunun taşıyıcısının pozitif olduğu bir akım oluşur. Pozitif boşluklar srbst lktronlardan daha az harktlidirlr; buna gör bir p-tip yarıiltkn bir n- tip yarıiltkndn daha zayıf bir iltkndir. paylaşılan lktronlar srbst lktron paylaşılan lktronlar boşluk safsızlık atom(vrici) safsızlık atom (alıcı) silikon kristali n-tip yarıiltkn p-tip yarıiltkn safsızlık olarak antimon ilav dilmiştir safsızlık olarak boron ilav dilmiştir Si atomu atom No: 14 Sb atomu atom no: 51 atomu atom No: 5 Saf silikon kristali, vrici safsızlık antimon atomu v alıcı safsızlık bor atomunun yapısını v yarı iltknlrin dokusunu göstrn diyagramlar 2. Yarı İltkn Diyotlar ir "diyot", bir yöndki iltknliği diğr yöndkindn daha büyük olan bir sistmdir. Tk bir grmanyum, vya silikon kristali içind birbirin bilşik n- v p-tip bölglr oluşturularak çok faydalı diyotlar yapılmaktadır; bölglr arasındaki yüzy pn bağlantısı dnir.

4 4 ir pn ağlantısının Özlliklri Şkil (a) da bir pn bağlantısının ksiti görülmktdir; bu tip bir bağlantı p bölgsindn n bölgsin pozitif yük (vya trs yönd ngatif yük) akmasını sağlar; diğr yönd (n dn p y) pozitif yük akmasına karşı büyük bir dirnç göstrir, bu bağlantıya "akım rktifiri (doğrultmaç)" adı vrilir. I t I r boşluklar I t I nt = 0 lktronlar p bölgsi n bölgsi (a) ias yok lktronlar v boşluklar bağlantıda birlşirlr I r I t I r I nt I nt Chaptr%2011%20Smiconductor%20Thory%20 and%20dvics.ppt p bölgsi n bölgsi + - V (b) Düz bias (forward bias) - + V (c) Trs bias (invrs bias) Şkil (b) d, bir potansiyl uygulanarak p bölgsinin n bölgsin gör pozitif yüklndiği durumdaki lktrik iltimi mkanizması göstrilmiştir; bu işlm "düz-bias" grilimi dnir. Düz bias (forward bias): V uygulanan > 0 p bölgsindki pozitif boşluklar v n bölgsindki fazla lktronlar (yani, hr iki bölgdki başlıca taşıyıcılar) lktrik alanının tkisiyl bağlantıya doğru harkt drlr, v birbirlriyl birlşrk yok olurlar. ataryanın ngatif ucu n bölgsin yni lktronlar vrir, bunlar tkrar iltm işlmini sürdürürlr; bataryanın pozitif

5 5 ucu is p bölgsindn lktron çkrk, pn bağlantısına doğru harkt dn yni boşluklar yaratır. Trs bias (rvrs bias): V uygulanan < 0 Diodda "trs-bias" grilimi varsa (Şkil-c) hr iki bölgdki başlıca taşıyıcılar bağlantıdan uzaklaşacak yönd harkt drlr, böylc grid birkaç yükün bulunduğu bir "ksiltm tabakası" bırakırlar. Hr iki bölgd d sadc bağlantıya doğru harkt dn v böylc bir akım taşıyan çok az konsantrasyondaki azınlık taşıyıcılar kalır. öylc, trs-bias grilimi altındaki iltim düz- bias altındakinin katı kadar olur. Yarı İltkn Diyotlar İçin Akım-Voltaj Eğrilri Aşağıdaki şkild tipik bir yarıiltkn diyotun forward (düz) v trs-bias altındaki davranışı göstrilmiştir. Düz-biasda akım voltajla hmn hmn ksponnsiyl olarak artar; bir kaç amprlik akımlar gözlnir. Trs-bias altında is, bir voltaj aralığı boyunca mikro ampr sviysind bir akım gözlnir; bu bölgd iltknlik azınlık taşıyıcılarca sağlanır. u trs akımın önmi yoktur. Trs potansiyl artırıldığında, yin d hızla trs akımın aşırı drcd artığı "kopma" voltajına ulaşılır. urada, yarıiltknin kovalnt bağlarının kopmasıyla mydana gln boşluklar v lktronlar alan tarafından hızlandırılarak çarpışmayla yni lktronlar v boşluklar oluştururlar. -V trs kopma bölgsi trs bias bölgsi +I Akım -I düz (forward) bias bölgsi +V Potansiyl Chaptr_9_Lctur_PowrPoint.ppt ir silikon yarıiltkn diodun akım voltaj özlliklri

6 6 Ayrıca bağlantı tabakası arasında, lktronların kuvantum mkaniği tünli d iltknliğin artmasına yardım dr. u iltknlik ısıtma tkisiyl diyotu tahrip dck kadar yüksktir. Trs-bias altında akımda ani artışa ndn olan voltaja "Znr kopma voltajı" dnir. ağlantı tabakasının tipinin v kalınlığının kontrol dilmsiyl birkaç volttan birkaç yüz volta kadar Znr Voltajları alınabilir. u olaydan lktronikt çok yararlanılır. 3. Transistörlr Transistör yarıiltkn kuvvtlndirm altidir v bir vakum kuvvtlndirm tüpü il ayni işlvi yapar; yani, giriş sinyalindn daha büyük bir çıkış sinyali oluşmasını sağlar. ir kaç tip transistör bulunur; bunlardan n çok kullanılan "bipolar" v "alan-tki transistörü" üzrind durulacaktır. ipolar (İki Kutuplu) Transistörlr ipolar transistörlr sırt-sırta yrlştirilmiş iki yarıiltkn diodtur. pnp transistörd n-tip bir bölg iki p-tip bölg arasına sıkıştırılmıştır; npn tip transistör bunun trsi bir yapıdadır. ipolar transistörlr çşitli şkillrd hazırlanabilir, bunlardan ikisi aşağıdaki şkl göstrilmiştir. PNP transistör NPN transistör C E C E p n p n p n (a) Fiziksl yapı C (kollktör) (b) Fiziksl yapı C (kollktör) (bas) E (mittr) (c) Şmatik yapı (bas) E (mittr) (d) Şmatik yapı

7 7 Tüm transistörlrin gnl görünümü: Küçüktürlr. Fazla dopingli dış tabakalardan küçüğün "mittr" büyüğün "kolktör" dnir. İnc (~ 0.02 mm), hafif dopingli "bas" tabakası, mittr il kollktörü birbirindn ayırır. Üç bölg arasında mkanik v lktrik bağlantısı vardır. ir alaşım bağlantı pnp transistörü, çoğunlukla, n-tip bir grmanyum çiptn yapılır. Çipin hr iki tarafı üzrin, indiyum gibi, bir III.Grup mtali plltlri konulur v plltlr rgiyip grmanyum içind çözününcy kadar ısıtılır. Soğutulup kristallndirilir. öylc, inc bir tabaka n-dopingli grmanyumun iki tarafında, iki tan yüksk dopingli p-bölgsi oluşturulur. Tipik bir düzlmsl npn transistörü, silikon dioksid il kaplanmış inc bir n-tip silikon yapraktan hazırlanır. Yaprak oksijn atmosfrind ısıtılarak bir oksit tabakası şklind çöktürülür. p-tip bas bölgsini yapmak için, oksid yüzy üzrind dair şklind bir girinti yapılır; sonra, kristal ısıtılır v boron buharlarına tutularak difüzyonla hafif dopingli, p-tip bölgnin oluşması sağlanır. Tabaka tkrar oksitlnrk ynidn yüzy filmi oluşturulur, sonra orijinal dairnin için daha küçük bir dair girintisi çizilir. u dairsl girintinin, kristalin ısıtılıp fosfor buharlarına tutulmasıyla, difüzyonla yüksk dopingli, n-tip mittr bölg oluşturulur. pnp v npn tip transistörlrin smbollri şkild göstrilmiştir. Emittr bağlantısındaki ok pozitif yük akımının yönünü göstrir. una gör, pozitif yük pnp tipt mittrdn bas, npn tipt is bas dn mittr doğru akar. ir ipolar Transistörün Elktriksl Özlliklri u kısımda bir pnp-tip bipolar transistörün davranışları inclncktir. npn-tip bir transistör d, lktrik akış yönünün trs olması dışında, ayni davranışları göstrir. Elktronik bir sistmdki bir transistörün uçlarından biri giriş bağlanır, ikinci uç çıkış görvi yapar; üçüncü uç ilk iki uca bağlıdır v "gnl" uçtur. u durumda üç şkil olabilir: bir gnl-mittr, bir gnl-kollktör, v bir gnl-tml şkli. Gnlmittr n çok uygulanan bağlantı şklidir v burada dtaylı olarak inclncktir.

8 8 Gnl-mittr şklindki bir pnp transistörünün akımı yüksltmsi şmatik olarak şkild vrilmiştir. urada, yüksltilck küçük bir DC giriş akımı (I ), mittr-bas dvrsin girr; bu akım şkild bas akımı olarak göstrilmiştir. Daha sonra görülcği gibi, altrnatif akım da I il sri hald vrilrk, yüksltilbilir. Yüksltildiktn sonra, DC bilşni bir yüksk-frkans filtrsi il uzaklaştırılır. ir mittr-kollktör dvr, bir sri batarya vya rktifirdn oluşan bir DC kaynağı vya güç kaynağından bslnir. Tipik bir güç kaynağı 9-30 V arasında potansiyl vrir. Kollktör vya çıkış akımı I C, bas giriş akımı I dn oldukça büyüktür. Kollktör akımın büyüklüğü, giriş akımı il doğru orantılıdır I C = I Orantı sabiti ya "akım kazancı" dnir, akım kuvvtlnmsinin bir ölçüsüdür. Kollktör akım mittr akımla da orantılıdır. I C = I E uradaki orantı sabiti ya "düz akım transfr oranı" dnir. I E = I + I C Olduğundan, a = 1 - şitliği yazılabilir. Tipik bir transistörd, aralığında bir dğrdir. ir ipolar Transistör il Kuvvtlndirm (Amplifikasyon) Mkanizması Şkild görüln transistörün mittr-bas yüzylri arası bir forward-biaslı pn, bas-kollktör bölg is bir trs-biaslı np bağlantısıdır. Onda birkaç voltluk bir giriş sinyali uygulandığında forward-biaslı bağlantıdan bir I akımı akar. Trsin, trs biaslu kollktör bas bağlantısının uçları arasından lktrik gçişi, başlıcataşıyıcıların bağlantıdan uzaklaşmasıyla, ngllnir. Forward-biaslı pn bağlantısında, p bölgsindki boşlukların sayısı, n bölgsindki harktli lktronların sayısına hmn hmn şittir. u ndnl, harktliliklrin-

9 9 dki küçük farklılık dışında, dioddaki iltim yüklü iki tip arasında az vya çok şit olarak paylaşılır. kollktör akımı, I C = I E C C p lamba p lamba S 1 n S 1 n p giriş, I p güç kaynağı E I ( A) E I C (ma) bas akımı, I = (1 - ) I E mittr akımı, I E = I C + I İltm yok İltm modu ir pnp transistölü dvrdki akımlar: = ir pnp transistörünün p bölgsinin n bölgsindn daha fazla dopingli olduğu biliniyor. u ndnl, p bölgsindki boşlukların konsantrasyonu, n tabakasındaki harktli lktronların konsantrasyonundan yüz kat vya daha fazladır. u durumda, bu pn bağlantısındaki boşlukların akım-taşıma kapasitsi, lktronların kapasitsindn blki yüz kat daha büyük olur. İki DC kaynağının (giriş bataryası v güç kaynağı) çıkardığı lktronlar p-tip mittr bağlantıda boşluklar oluşturur. u boşluklar sonra, çok inc n-tip bas bölgsin girr v burada bazıları giriş kaynağından gln lktronlarla birlşir; sonuçta, I akımı oluşur. oşlukların çoğu is dar bas tabakasına çkilrk ngatif yüklü kollktör-bağlantıya gidr v burada güç kaynağından gln lktronlarla birlşir; sonuçta, I C kollktör akımı oluşur.

10 10 Kollktör akımın büyüklüğü, mittrdki akım-taşıyıcı boşlukların sayısına bağlıdır. u sayı, giriş bas akımı tarafından çıkarılan lktronların bir sabitl çarpımı kadardır. u ndnl, bas akımı iki-kata çıkarılırsa, kollktör akımı da iki kat yükslir. u bağıntı bir bipolar transistörün akım yüksltm mkanizmasının tmlini oluşturur. Alan Etki Transistörlri (FET) İntgr dvrlrd çok kullanılan birkaç tip alan-tki transistorü (FET) gliştirilmiştir. unlardan birisi amplifikatörlrin giriş dirncini yüksltmk amacıyla yapılmış olan izol-girişli alan tki transistörüdür v giriş impdansları aralığında bulunur. u tip bir transistör, "mtal oxid smiconductor fild-ffct transistör " klimlrin baş harflri alınarak MOSFET sözcüğüyl tanımlanır. Şkild n-doplu bir FET in yapısı göstrilmiştir. urada bir p-tip madd içind iki izol n bölgsi oluşturulmuştur. Hr iki bölg inc bir izol dici silikon dioksit tabakasıyla kaplanmış, bu tabaka da koruyucu bir silikon nitrür tabakasıyla sarılmıştır. u tabakalar arasında boşluklar oluşturularak iki n-bölgsin lktrik tması yapılmıştır. Ayrıca madd il izol tabakası yüzyinin tması da sağlanmıştır. İkinciy "kapı" dnir, çünkü bu lktrotun potansiyli "atık" il "kaynak" arasındaki pozitif akımın büyüklüğünü saptar. Kapı tli v madd arasındaki silikon dioksit izolasyon tabakası, bir FET in yüksk impdansının ndnini açıklar. FET MOSFET P-tip P-tip N-tip + - atık (D) D kaynak (S) kapı (G) - + v i G S I + i v 0

11 11 Yararlanılan Kaynaklar Principls of Instrumntal Analysis, D.A.Skoog, D.M. Wst, II. Ed t ory%20and%20dvics.ppt _CMOS_Procss_Stps/07_CMOS_Dvic_Typs.ppt

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir.

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir. TEMEL ELEKTRONİK Elektronik: Maddelerde bulunan atomların son yörüngelerinde dolaşan eksi yüklü elektronların hareketleriyle çeşitli işlemleri yapma bilimine elektronik adı verilir. KISA ATOM BİLGİSİ Maddenin

Detaylı

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1 1 ELEKTİK VE ELEKTİK DEVELEİ 1 DOĞU AKIM Enstrümantal Analiz, Alternatif Akım Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler 1 OPTİK SPEKTROSKOPİSİ CİHAZLARI IŞIN KAYNAKLARI Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler Spektroskopik çalışmalara uygun olması için, bir kaynağın kolay algılanabilecek ve ölçülebilecek

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER

NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER Transistör nedir? Eklem Transistör yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. Her nekadar diyodun yapısına benzesede çalışması ve fonksiyonları diyottan

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

Fiber Optik Kablonun Çalismasi:

Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiberin çalışma prensibi temel optik kurallarına dayanır. Bir ışın demeti az yoğun bir ortamdan daha yoğun bir ortama geçerken geliş açısına bağlı olarak yansıması ( tam

Detaylı

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ 85.5.ELEKTRİK AKM, DİRENÇ.5.0l. GİRİŞ: ELEKTRİK AKM, AKM ŞİDDETİ Durgun elektrik yüklerinde gözlenmeyen bir çok olay hareketli yüklerde gözlenmektedir. Bunlar: l ) Yükler ivmelenince manyetik alan doğması,

Detaylı

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI

1. BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI 1. BÖLÜM: ENDÜSTİYEL ELEKTONİK UYGULAMALAI A. ISI VE IŞIK KONTOL ELEMANLAI 1. Isı kontrol elemanları Elektronik devrelerle sıcaklık kontrolü (denetimi) yapabilmek, ortam sıcaklığını belirlemek, alıcıları

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

gelen ışın gelme açısı

gelen ışın gelme açısı 1 REFRAKTOMETRİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz gelen ışın gelme açısı normal 1 M 1, az yoğun ortam 2 kırılma açısı kırılan ışın M 2, çok yoğun ortam n 2 > n 1 varsayılıyor 1 > 2 Şeffaf bir ortamdan

Detaylı

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 1 H NMR SPEKTRAYA ÇEVRESEL ETKİLER Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Çekirdeklerin bulunduğu kimyasal çevre enstrümanın responsunu etkiler. Bir NMR spektrumdan sinyallerin sayısı, şiddeti, konumu

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR.

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR. PASİF DEVRE ELEMANLARI Elektrik-elektronik cihazlarını meydana getiren direnç, kondansatör, bobin, transformatör, diyot, tristör gibi elemanlara devre elemanı denir. Devre elemanları, pasif devre elemanları

Detaylı