Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)"

Transkript

1 Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: ) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3 - ISL106 - Muhasebe II (Kredi: 3 - ISL107 - İşletme Matematiği I (Kredi: 3 - ISL108 - İşletme Matematiği II (Kredi: 3 - ISL111 - Genel İşletme (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL112 - Genel Muhasebe (Kredi: 3 - AKTS: 4) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, Ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, İşletmenin maliyetleri ve gelirleri, İşletme Verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. Temel yönetsel kavramlar, temel yönetim teorileri, örgütsel yapı modelleri, finansal analiz ve finansman kaynakları, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları planlaması, iş gören seçim süreci, performans değerleme sistemi, kariyer planlaması, ücretleme sistemleri, araştırma geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi ve iş ahlâkı konuları ders kapsamında irdelenecektir. Muhasebeye Giriş, Muhasebe temel kavramları, Temel muhasebe eşitliği ve mali tablolar, Hesap kavramı ve yevmiye maddesi, Mizan ve yardımcı hesaplar, Muhasebe defter ve belgeleri, Muhasebe fişleri ve muhasebe süreci, Tekdüzen hesap planına giriş, Kasa hesabı, Hisse senetleri hesabı, Diğer hazır değerler, Menkul kıymetler, Alacaklar, Stok hareketleri KDV hesapları, Stokların muhasebeleştirilmesi, Aralıklı envanter ve devamlı envanter yöntemleri Stok hesabının işleyişi, Stok değerleme yöntemleri, Gider ve gelirlerde dönem ayrımı, Uzun vadeli alacakların muhasebeleştirilmesi, Mali duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, Maddi duran varlıklar muhasebeleştirilmesi, Amortisman yöntemleri, Maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, Yabancı kaynak hesaplarının muhasebeleştirilmesi, Öz kaynak hesaplarının muhasebeleştirilmesi, Gelir tablosu hesapları, Dönem sonu işlemleri, Finansal tabloların düzenlenmesi. Matematiğin ve analitik düşüncenin işletme bilimi açısından önemi, karar verme problemlerinde kullanılması, matematiğin temel kavramları, Sayılar, Üslü ve köklü çokluklar, çarpanlara ayırma, Denklemler ve çözümleri, doğrusal denklemler, Fonksiyonlar, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon, İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri, rasyonel fonksiyonlar ve parçalı fonksiyonların grafikleri, Üssel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Logaritma, Limit ve Süreklilik, Türevin kullanımı, Türev alma kuralları, Ardışık türev, Maksimum ve minimum noktalar, azalan ve artan aralıklar, Türevin işletme uygulamaları, Kâr maksimizasyonu, Maliyet minimizasyonu, Kîsmi türev, Optimizasyon yöntemleri. İntegral kavramı, integralin özellikleri, Değişken değiştirme yöntemi (yerine koyma), Kısmî İntegrasyon, Belirsiz integral ve uygulamaları, Belirli İntegral ve alan hesabı, Üretici rantı ve Tüketici rantı, Matrisler, denklem sistemlerinin matrissel ifadesi, Denklem sistemlerinin Gauss yöntemiyle çözümü, Determinant alma kuralları, Sarus kuralı, Cramer Kuralıyla denklem sistemlerinin çözümü, Matris ve determinantların işletme uygulamaları. İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyene faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. Muhasebenin tarihi gelişimi, bilanço kavramı ve temel muhasebe dengesi, gelir tablosu kavramı, faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, hazır ve menkul kıymetler, alacaklar ve stok hesaplarının incelenmesi.

2 ISL113 - İşletme Matematiği (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL114 - İşletme (Kredi: 3 - ISL201 - Maliyet Muhasebesi (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL202 - Yönetim Muhasebesi (Kredi: 3 - ISL203 - İstatistik I (Kredi: 3 - ISL204 - İstatistik II (Kredi: 3 - ISL205 - Pazarlamaya Giriş (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL206 - Pazarlama Yönetimi (Kredi: 3 - ISL207 - Ticaret Hukuku (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL208 - İşletme Finansmanı (Kredi: 3 - AKTS: 3) ISL209 - Örgütsel Davranış (Kredi: 3 - Matematiğin ve analitik düşüncenin işletme bilimi açısından önemi, karar verme problemlerinde kullanılması, matematiğin temel kavramları, Sayılar, Üslü ve köklü çokluklar, çarpanlara ayırma, Denklemler ve çözümleri, doğrusal denklemler, Fonksiyonlar, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon, İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri, rasyonel fonksiyonlar ve parçalı fonksiyonların grafikleri, Üssel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Logaritma, Limit ve Süreklilik, Türevin kullanımı, Türev alma kuralları, Ardışık türev, Maksimum ve minimum noktalar, azalan ve artan aralıklar, Türevin işletme uygulamaları, Kâr maksimizasyonu, Maliyet minimizasyonu, Kîsmi türev, Optimizasyon yöntemleri. İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyene faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. Maliyet muhasebesine giriş, Amaçlar ve kavramsal açıklamalar, Gider sınıflaması, Tekdüzen hesap planı açısından maliyet hesapları akışı (7/a), Gider yerleri ve kodlama, Satışların maliyeti tablosunun düzenlenmesi, Üretim giderleri, Malzeme giderleri, İşçilik giderleri, Genel üretim giderleri, Gider dağıtımı, Dağıtım anahtarları ve yöntemleri, Maliyet yöntemleri, Birleşik maliyetlerin dağıtımı Yönetim muhasebesinin rolü, Maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe ile ilişkisi, İşletmelerde maliyetlerin türü, sınıflandırılması, tanımlanması ve yönetsel kararlarda kullanılması, Maliyet analizleri, Kar analizleri, İşletme bütçeleri, Bütçelenmiş bilanço. Temel olasılık, kesikli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, Binom olasılık dağılımı, Poisson olasılık dağılımı, sürekli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, üstel olasılık dağılımı, normal olasılık dağılımı, örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta tahmini, aralık tahmini Hipotez testleri, katsayısal olmayan sınamalar, uyumun iyiliği sınamaları ve çapraz çizelgeler, doğrusal korelasyon, regresyon, çoklu regresyon ve varyans çözümlemeleri Temel kavramlar, Pazarlama anlayışındaki değişmeler, Pazar ve pazarlama çeşitleri, Pazarlama planlamasının ilkeleri, Pazarlamanın mikro ve makro çevresi, Tüketici pazarları, Kurumsal pazarlar, Uluslararası pazarlar, Pazar ölçümlemesi, Hedef pazar bölümlendirme ilkeleri, Pazarlama karması, Ürün ve hizmetler, Fiyat, yer ve dağıtım kanalları, Tutundurma, Örnek olaylar ve uygulama. Pazarlama sistemi, pazarlama çevresi, pazarlama sisteminin örgüt içindeki yeri ve önemi, tüketici davranışları, Üretici satıcı ve hükümet pazarları, Pazar bölümlemesi, Pazar tahminlemesi, Büyüme ve rekabet stratejisi, Pazarlama örgütlenmesi, Pazar planlaması, Ürün politikası, Yeni ürün, Fiyat, Dağıtım kanalı, Satış artırma ve satış gücü kararları, Pazarlama denetimi, Pazarlamada toplumsal, yasal ve etiksel sorunlar. Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Adi- Kollektif-Komandit Şirket, Sermaye Şirketleri. Finansal yönetime giriş, Finans yöneticisinin amaçları, Finansal tablolar ve finansal planlama, Finansal analiz, Paranın zaman değeri, Faiz ve anüite hesapları, Tahvil değerleme, Hisse senedi değerleme, Güncel ekonomik sorunların öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması. Psikolojinin Yönetim ve Organizasyonlardaki Yeri ve Önemi,Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar - Algılama ve Atfetme Süreçleri,Kişilik ve Kişisel Farklılıkların Analizi,Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar,Örgüt Kültürü,İnançlar, Tutumlar ve Moral,Yeniliklere Karşı Tutumlar Monotonluk,İşe Devamsızlık - Örgütsel Stres,Örgütlerde Yönetime Katılma,Liderlik, Örgütlerde Motivasyon, Örgütlerde Çatışma, Örgütsel Güç ve Örgütsel Politika.

3 ISL210 - Üretim Yönetimi (Kredi: 3 - ISL211 - Finans ve Sigorta Matematiği (Kredi: 2 - AKTS: 3) ISL213 - İşletme Finansmanı I (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL214 - İşletme Finansmanı II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL301 - Sayısal Yöntemler I (Kredi: 3 - ISL302 - Sayısal Yöntemler II (Kredi: 3 - ISL303 - Finansal Yönetim (Kredi: 3 - ISL305 - Yönetim ve Organizasyon (Kredi: 3 - ISL307 - Üretim Planlaması (Kredi: 3 - Üretim kavramı, üretim stratejileri ve üretim kararları, üretim organizasyonu ve diğer fonksiyonlarla ilişkiler, Üretim sistemlerinin sınıflandırılması, kesikli ve sürekli üretim sistemleri, Ürün tasarımı, yeni ürün stratejileri, basitleştirme, standartlaştırma, kodlama çalışması, Kuruluş yeri seçimi, değerleme yöntemleri, uluslararası kapsamda yer seçimi, Lojistik yönetimi, sipariş, depolama, satın alma fonksiyonları, küresel lojistik, Tedarik zinciri yönetimi, lojistik bilgi sistemleri, lojistik performans, İş Analizleri, metot geliştirme ve hareket ekonomisi, grafik araçlar, süreç akış diyagramı örneği, İş ölçümü teknikleri, standart zaman hesabı, ergonomi kavramı, Kalite kontrolü, muayene ve standartlar, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Çemberleri, İstatistiksel kalite kontrolü, kalite kontrol araçları, Stok yönetimi ve Kapasite planlaması, talep tahminleri, Verimlilik, performans, etkinlik kavramları, ülke ekonomisi ve verimlilik, Verimlilik ölçüm yöntemleri, işletme performansı. Basit faizin tanımı ve önemi, Basit faizin hesaplanması, Dış faiz, İç faiz, Ortalama faiz oranı, Ortalama vade, Basit İskontonun tanımı, Basit iskonto işlemleri(dış iskonto yöntemi, İç iskonto yöntemi), Senetlerin değiştirilmesi(denk senetler), Bileşik faizin tanımı ve bileşik faiz hesaplamaları, Nominal faiz oranı,efektif faiz oranı, Bileşik iskonto(dış iskonto yöntemi,iç iskonto yöntemi,eşdeğer senetler,ortalama vade), Anüiteler. Normal anüiteler, Anüitelerin bugünkü ve gelecekteki değeri, Diğer anüiteler, Borç Amortismanı, Amortisman yöntemleri, Sabit Amortisman, Artan paylı amortisman, azalan paylı amortisman, Tahvilli borçların ödenmesi. Finansal Yönetimin Tanımı, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal Planlama ve Denetim, Kısa Vadeli Fon Kaynakları, Orta Vadeli Fon Kaynakları, Uzun Vadeli Fon Kaynakları, Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı, Kar Payı Dağıtım Politikası, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi, Alacak ve Stok Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Para ve Sermaye Piyasası (Araçları, Kurumları), Hisse Senedi ve Tahvil Değerlemesi) Finansal yönetime giriş, Finansal yöneticinin amaçları, Finansal tablolar ve finansal planlama, risk, getiri ve zaman arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kâr payı dağıtım politikası (kar payı ilgisizliği teorisi, eldeki kuş teorisi, vergi farklılığı teorisi ve kar payı dağıtım çeşitleri), firma değerinin incelenmesi ve Güncel ekonomik sorunların öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması. Karar verme, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, atama problemleri, dualite, duyarlılık analizleri, tamsayılı doğrusal programlama PERT/CPM analizi, bekleme hattı modelleri, stok kontrol yöntemleri, dinamik programlama, simülasyon ve oyun kuramı İşletmelerde finans fonksiyonu ve finansal amaçlar, paranın zaman değeri finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, yatırım planlaması, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye yapısı ve sermaye yapısı kararları, sermaye maliyeti, finansman ve faaliyet kaldıracı, kar dağıtım politikaları, finansal piyasalar, araçlar ve kurumlar, portföy yönetimi, getiri ve riskin hesaplanması, uluslar arası finans ve piyasalar, risk yönetimi ve araçları, vaka çalışmaları. Yönetim ve Organizasyon Kavramları ve İlgili Kavramların Açıklanması, Karar Verme Süreci, Planlama, Organizasyon Yapıları, Klasik Organizasyon Teorisi, Neo-Klasik Organizasyon Teorisi, Sistem Yaklaşımı, Ara Sınavlar, Durumsallık Teorisi, Çevreye Uyum Yaklaşımları, Toplam Kalite Yön.-Dış Kaynaklardan Yaralanma-Temel Yetenek, Şebeke Organizasyonları-Süreç Yenileme-Kıyaslama, Personeli Güçlendirme- Küçülme-Kademe Azaltma- Öğrenen Örgütler, Seri Uyarlama-Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi-Kurumsal Yönetim. Üretim sistemlerinin üretim planlarına etkisi, Talep tahminleri, sınıflandırılması, talep araştırması yöntemleri, İstatistikî talep tahmin yöntemleri, regresyon doğrusu, trend analizi, tahminlerin kullanılması, Kapasite planlaması, kapasite çeşitleri, kapasite dengeleme problemi, insangücügereksinimi, Makine gereksinimi, Sıfır Kâr Noktası analizi, Stok çeşitleri, stok maliyetleri, stok kontrol modeli, Ekonomik Sipariş Miktarı hesabı, MİP ağacı ve MİP tablosu, ERP, JIT, Kanban sistemleri, Üretim planı hazırlama, Haftalık ve Aylık üretim planı,üretim planlama hazırlama stratejileri, Sıralama ve yükleme problemleri, Gantt diyagramı, Kritik yol diyagramı, PERT yöntemi, üretim programlama örneği.

4 ISL308 - İnsan Kaynakları Yönetimi (Kredi: 3 - ISL309 - İletişim Teknikleri (Kredi: 3 - ISL310 - Gayrimenkul Değerlemesi (Kredi: 3 - ISL311 - Hizmet Pazarlaması (Kredi: 3 - ISL312 - Kooperatif İşletmelerinin Yönetimi (Kredi: 3 - ISL313 - Kıymetli Evrak Hukuku (Kredi: 3 - ISL314 - Elektronik Pazarlama Yöntemleri (Kredi: 3 - AKTS: 5) ISL315 - Kalite Kontrol Teknikleri ve Standartları (Kredi: 3 - ISL316 - Satış Teknikleri (Kredi: 3 - ISL317 - İş Geliştirme Yönetimi (Kredi: 3 - ISL321 - E-Ticaret (Kredi: 3 - ISL322 - İleri Muhasebe (Kredi: 3 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İKY ve Çevresel Faktörler, İş Analizi ve İş tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İşgören Tedariki, Seçim ve Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi ve Planlaması, Performans Değerlemesi, Ücret Yönetimi, Ücret Sistemleri, Sendika Yönetim İlişkileri, İşgören Sağlık ve Güvenliği. İletişim kavramının tanımlanması, Etkileşim ve haberleşmenin tanımlanması, İletişim süreci ve iletişimin unsurları, Başarılı bir iletişimin aşamaları, Etkileyici iletişim, İletişimde rol oynayan sosyal faktörler, İletişimde kültür, davranış ve tutumların rolü, İletişim biçimleri, Sözsüz iletişim faktörleri, İletişim ve beden dili, Kurumsal iletişim, İletişim ağlarının yapısı, İletişimde kişiler arası mesafe, Günümüzde iletişim teknolojileri, İletişim yöntemleri, İletişim engelleri, Kitle iletişim araçları, İnsan ilişkileri (kişiler arası iletişim), Etkili bir iletişimin unsurları. Gayrimenkulün tanımı, Gayrimenkul ile ilgili terminoloji, Gayrimenkul finansmanı, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Gayrimenkul fonları ve sertifikaları, İpotek kredileri ve mortgage, Değerleme matematiği, Değerleme süreci, Değerleme yöntemleri, Uygulamadan örnekler, Değerleme standartları ve raporlama. Hizmetin tanımı ve hizmetlerin karakteristikleri, Hizmetlerde örgüt yapısı, Hizmet pazarlaması planlaması ve hizmet pazarlaması karması (7p), Hizmetlerin tasarımı, Hizmetlerin dağıtımı, tutundurması ve fiyatlaması, Hizmetlerde katılımcılar ve hizmet personelinin yönetimi, Hizmetlerde fiziksel kanıtlar, Hizmetlerde süreç yönetimi, Hizmet karşılayıcılığı ve teknikleri, Hizmetlerde iletişim ve teknikleri, Hizmet kalitesi ve ölçümü, Hizmetler ve ilişki pazarlaması, Hizmetlerde içsel pazarlama, Anlatılan konuların özetlenmesi ve genel değerlendirme. Kooperatif işletmeler, Kooperatif işletmelerin sınıflandırılması, Kooperatiflerin diğer işletmelerle aralarındaki farklar, Kooperatif işletme kurma nedenleri ve kuruluş çalışmaları, Çağdaş kooperatif işletmeleri, Kooperatiflerin ekonomik sistem içindeki yeri ve önemi, Kooperatiflerde yönetim ve organizasyon, Kooperatif işletmelerde finansman ve pazarlama faaliyetleri. Kıymetli evrak hukuku kapsamında kıymetli evrak kavramı, Kıymetli evrakın temel özellikleri, değerlendirilmesi ve devri, Kıymetli evrak türleri, zıyaı ve iptali, Kambiyo senetleri, Kambiyo senetlerinin sınıflandırılması, Poliçe, Bono, Çek, Poliçenin hukuki mahiyeti ve şekil şartları, Keşidecinin sorumluluğu, Devir, Kabul ve ödeme, Müracaat haklarının kullanılması, Bono ve çeklerin özellikleri. Pazarlama anlayışındaki gelişmeler ışığında elektronik pazarlama kavramı, Temel internet kavramları, Elektronik ticaret altyapısı ve elektronik ticaretteki gelişmeler, Internet mağazası geliştirme süreci ve elektronik ortamda pazarlama karması geliştirme. Kalite kavramı, Muayene, Güvenilirlik, Toplam kalite yönetimi, Toplam kalite yönetimi araçları, Kalite kontrolü, Kalite kontrol araçları, Kalite kontrolde tolerans limitleri, İstatistiksel deney tasarımı, Kalite fonksiyon yayılımı, Hata türü etkileri ve analizi, Sistemlerin güvenilirlik analizi, Kalite kontrol diyagramı uygulamaları, Kalite kontrolün verimliliğe etkisi. Kişisel satışın tanımı, özellikleri, gelişimi, Kişisel satışın önemi ve amaçları, Satış temsilcisi kavramı, Kişisel satış faaliyetlerinde iletişim ve beden dili, Kişisel satış sürecinde bilgi toplama ve hazırlık, Satış anı, Satış sürecinde müşteri itirazları ve itirazları karşılama tekniği, Kişisel satış sürecinin kapatılması. Girişimci ve girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi, küçük işletme yönetimi, küçük işletmelerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları. Elektronik ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler, E-ticaret in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını şekillendirmesi, E-ticaret in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki etkisi, E-ticaret in tarihi, E-ticaret in ilk uygulamalarında yapılan hatalar, E-ticaret in bugünkü kullanımı. Muhasebe teorisi, Kolektif şirketler, Kolektif Şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Komandit şirketler, Komandit şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Anonim şirketler, Anonim şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Limited şirketler, Limited şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Ücret bordrosu hazırlanması ve ilgili mevzuat, Dış ticaret işlemleri muhasebesi, Maliyet sistemleri kurulmasında göz önünde bulundurulması gerekenler, Güncel muhasebe uygulamaları ve sorunları.

5 ISL323 - Sermaye Piyasaları ve Kurumları (Kredi: 3 - AKTS: 5) ISL325 - Girişimcilik (Kredi: 3 - ISL326 - Uygulamalı Girişimcilik (Kredi: 3 - ISL328 - Pazarlama Araştırması (Kredi: 3 - ISL329 - İstatistik (Kredi: 3 - ISL330 - Uygulamalı İstatistik (Kredi: 3 - ISL331 - Sayısal Yöntemler (Kredi: 3 - ISL401 - Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi (Kredi: 3 - ISL402 - İş Ahlakı (Kredi: 3 - ISL403 - İşletme Politikası (Kredi: 3 - ISL404 - Yatırım Proje Analizi (Kredi: 3 - ISL415 - Bütçeleme ve Kâr Planlaması (Kredi: 3 - ISL406 - İşletme Seminerleri (Kredi: 3 - Sermaye piyasası kanunu, Sermaye piyasası kurulu, Sermaye piyasası kurulunun görevleri, Sermaye piyasaları araçları, Sermaye piyasası kurumları, Finansal sistem ve unsurları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Finansal aracı kurumlar, Operasyon işlemleri, Kamuyu aydınlatma, Finansal araçlar ve değerlemesi, Temel ve Teknik analiz Girişimcilik kavram ve yaklaşımları, Girişimcilik süreci, Fikir üretme, Fizibilite analizi, İş planı ve strateji, Organizasyon tasarımı, Yeni iş takımını kurma, Finansman, Fikri hakların korunması, Yeni iş planlarının uygulamaya konması, Organizasyonlarda inovasyon ve değişim, Yeni pazarlar oluşturma, Operasyonel zorluklar ve fırsatlar, Aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi, Aile işletmelerinde yaşam döngüsü, Yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş, Girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri. Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri; pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar ve atölye çalışmaları. Pazarlama araştırması, Pazarlama araştırmasının önemi ve uygulama alanları, Diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve sınırları, Organizasyon içindeki yeri, Araştırma sürecinin tanımlanması, Problemin ortaya konması, Veri kaynaklarının belirlenmesi, Örnekleme, Örnekleme yöntemleri ve hataları, Veri toplamada kullanılacak yöntemin seçimi, Anket, Gözlem, Deney, Projeksiyon, Ölçekleme yöntemi, Verilerin toplanması, Verilerin dökümü ve analizi, Tek değişkenli ve çok değişkenli analizler, Araştırma raporunun hazırlanması, Pazarlama araştırmasının türleri, Pazarlama araştırması planlanması ve yürütülmesi. Temel olasılık, kesikli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, Binom olasılık dağılımı, Poisson olasılık dağılımı, sürekli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, üstel olasılık dağılımı, normal olasılık dağılımı, örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta tahmini, aralık tahmini, hipotez testleri, katsayısal olmayan sınamalar, uyumun iyiliği sınamaları ve çapraz çizelgeler, doğrusal korelasyon, regresyon, çoklu regresyon ve varyans çözümlemeleri Temel olasılık, istatistiksel olasılık, betimsel istatistik, çıkarımsal istatistik, hipotez testleri, doğrusal korelasyon, regresyon ve varyans çözümlemeleri gibi konuların SPSS, Excel ve R yazılımları ile ele alınması Karar verme, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, atama problemleri, dualite, duyarlılık analizleri, tamsayılı doğrusal programlama, PERT/CPM analizi, bekleme hattı modelleri, stok kontrol yöntemleri, dinamik programlama, simülasyon ve oyun kuramı. Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB Menkul kıymet kavramı, Portföy tanımı, Geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi, Etkin piyasalar kuramı, Markowitz portföy teorisine giriş, Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü ve etkin sınırın oluşturulması, Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş, Arbitraj fiyatlama modeli, Portföy performansının değerlendirilmesi, Aktif Pasif portföy yönetimi, Uluslararası çeşitlendirme İş ahlâkı, iş ahlâkı ve etik, sosyal sorumluluk, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk teorileri, iş ahlâkının kurumsallaştırılması, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk uygulamaları Genel Kavramlar ve Yönetim Süreci, Stratejik Yönetim Teorileri, Dış Çevre Analizi, İşletme Analizi, Durum Belirleme Matrisleri, Stratejik Yönlendirme, Temel ve Üst Yönetim Stratejileri, Rekabet Stratejileri (Maliyet Liderliği ve Odaklanma), Rekabet Stratejileri (Farklılaşma), Fonksiyonel Stratejiler, Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler, Stratejilerin Uygulanması, Kurumsal Yönetişim. Projenin tanımı, Yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde kullanılması, proje hazırlama tekniği, yatırım projelerinin hazırlanması sürecinde yer alan uygulamalar, yatırım projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, en uygun yatırımların seçimi, uygulanması ve sonuçlarının kontrolü. Bütçe Kavramı, Amaçları, İşletme Bütçelerinin İlkeleri, Bütçenin Hazırlanması Aşamaları, Bütçeleme Yöntemleri, Bütçe Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Kontrol ve Revizyon, Kar Planlaması, Kar Planlaması ve Kontrolünde Yararlanılan Teknikler, Maliyet Planlaması ve Fiyatlama. Öğrencilere akademik hayatları boyunca verilen işletme fonksiyonları eğitimi yani, muhasebe, finansman, yönetim, insan kaynakları, satın alma, pazarlama ve üretim, iş ahlâkı, sosyal sorumluluk ve benzeri işlevleri çerçevesinde kendilerine grup olarak belirli konular verilecek, araştırıla bu konular bir rapor haline getirilecek ve sınıfta takdim edilecektir.

6 ISL407 - Örgüt ve Yönetim Geliştirme (Kredi: 3 - ISL408 - Kurumsal Yönetişim (Kredi: 3 - ISL409 - Yönetim Danışmanlığı (Kredi: 3 - ISL410 - Performans Değerleme (Kredi: 3 - ISL411 - Veri Tabanı ve Bilgi Sistemleri (Kredi: 3 - ISL412 - Lojistik ve Depolama Yönetimi (Kredi: 3 - ISL413 - Bilgisayar Destekli Muhasebe (Kredi: 3 - ISL414 - Sistem Analizi (Kredi: 3 - ISL405 - Küresel Pazarlama (Kredi: 3 - ISL416 - Üretim Teknolojisinde Güncel Gelişmeler (Kredi: 3 - ISL417 - Kantitatif Finansal Yöntemler (Kredi: 3 - Küresel yönetim yaklaşımları, Örgüt geliştirme ile ilgili temel kavramlar ya da olaylar, örgüt geliştirme sürecinin unsurları, örgüt geliştirme de yapıya süreçlere, kişi ya da gruplara yönelik müdahale teknikleri, örgütsel öğrenme, duyarlılık eğitimi, takım kurma müdahaleleri. Kurum ve kurumsal yönetim; hissedarlar, yönetim kurulu, yöneticiler ve çalışanların rolleri, hakları ve sosyal sorumlulukları; etik ve yönetim arasındaki ilişki; yönetimde dürüstlük, şeffaflık ve profesyonellik; uluslararası kurumsal yönetim; Türkiye ve dünyadan uygulamalara ilişkin örnekler. Yönetim danışmanlığının anlamı, amacı, gelişimi, Yönetici Geliştirme, Danışman Müşteri İlişkileri, Yönetici danışmanlığı için veri toplama ve araştırma yöntemleri, Yönetim danışmanlığındaki temel faaliyetler, İletişim Danışmanlığı, Yönetim danışmanlığının firma stratejisinin oluşturulmasında oynadığı rol, Örgüt içi değişimde danışmanın rolü, Stratejik danışmanlık ve iş geliştirme, Bilgi teknolojisindeki gelişmelerin yönetim danışmanlığına etkileri, Yönetim danışmanlığından yararlanma, Yönetim danışmanlığının mesleki ve etik boyutu, Yönetim Danışmanlığındaki gelişmeler. Yüksek performanslı örgüt, Yüksek motivasyonlu birey ve takım, Performans sorunlarını tanımlamak, Performans sorunlarının çözümü, Performans yönetimi sistemi, Performans yönetimi sisteminin kritik unsurları, Performans Değerleme giriş tanım, Performans değerlemeyi etkileyen faktörler, Performans Değerleme Yöntemleri I, Performans Değerleme yöntemleri II, Performans değerlemenin kısıt ve sorunları, Performansın ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi, Performans değerlemedeki gelişmeler. Dosya ve Veri tabanı kavramları, Veri Modelleri, İlişkisel Veri Modeli, Mantıksal Veri Tabanı Tasarımı Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri, Varlık İlişki (E-R) Diyagramları, İlişkisel Cebir Uygulamaları, İlişkisel Veri Tabanı Tasarımında Normalleştirme, Genişletilmiş Varlık-İlişki Diyagramları, Veri Depolama Teknikleri, Veri Tabanı Sistemlerinde Güvenlik Lojistik ile ilgili temel kavramlar, tedarik zinciri, tedarik zincirinin yönetimi ve önemi, amaçları ve faydaları, tedarik zinciri yönetiminde bilişim teknolojileri, ters tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri ağı ve optimizasyonu konularının işlenmesi Muhasebe verilerinin bilgisayar paket programları aracılığı ile nasıl kayıt altına alınacağı;yazılım kavramı ve veritabanı ilişkisi, ticari yazılımlar, cari hesap işlemleri, fatura işlemleri, genel muhasebe işlemleri, çek/senet işlemleri, kasa ve banka işlemleri, temel entegrasyon tanımlarının yapılmasını, dövizli çalışma, personel sicil ve bordro işlemleri gibi konular ders kapsamında irdelenecektir. Sistem kavramına giriş, sistem tanımı, genel sistem teorisi ve özellikleri, bilgi sistemleri, bilgi sistemi tarafları, bilgi sistemi geliştirme süreci, ön inceleme ve fizibilite çalışması, sistem analizi, sistem tasarımı, nesneye yönelik yaklaşıma genel bakış, nesneye yönelik temel kavramlar, nesneye yönelik sistem analizi, nesneye yönelik sistem tasarımı, sistem gerçekleştirme Küresel pazarlama kavramı, Küresel ekonomik ilişkilerin temel konuları, Küresel mal hareketi, Firmaları küresel pazarlara yönelten nedenler, Küreselleşme olgusu ve pazarlamaya etkileri, Firmaların küreselleşme süreci, Küresel pazarlamada mikro çevre faktörler, Küresel pazarlamada makro çevre faktörleri, Küresel pazarlama stratejileri: pazar bölümleme ve hedefleme, küresel pazarlamada konumlandırma, küresel pazarlama karması, ürün ve marka kararları, fiyatlandırma kararları, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım kararları, pazarlama iletişimi kararları. Üretim kavramı, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, Üretim teknolojilerindeki güncel gelişmelere genel bakış, Modern imalat sistemlerinin tasarımı, Hücresel imalat sistemleri, esnek imalat sistemleri, Eşzamanlı mühendislik uygulamaları, Otomatik malzeme taşıma ve depolama sistemleri, Robotik sistemler ve tam otomasyon, Tam zamanında üretim (JIT), Toyota sistemi ve kanban, Bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri, Geri dönüşüm yöntemleri (recycling ve remanufacturing), Lojistik alanındaki teknolojik gelişmeler, Verimlilik, performans, etkinlik kavramları, ülke ekonomisi ve verimlilik, Teknolojik gelişmelerin verimliliğe etkisi. Paranın zaman değeri ve finans açısından önemi, Hisse Senedi Değerleme Modelleri, Portföy Teorisi ve Uygulaması, Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli,arbitraj fiyatlandırma modeli, Vadeli piyasalarla ilgili modeller,davranışsal finans ile ilgili modeller.

7 ISL418 - Muhasebe Denetimi (Kredi: 3 - ISL419 - Proje Finansmanı (Kredi: 3 - ISL420 - Temel Enflasyon Muhasebesi (Kredi: 3 - ISL421 - Konut Finansmanı ve Sistemleri (Kredi: 3 - ISL422 - Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi (Kredi: 3 - ISL423 - Spekülatif Finansal Piyasalar (Kredi: 3 - ISL424 - Türk Finans Tarihi (Kredi: 3 - ISL425 - Sigorta İşletmeleri ve Risk Yönetimi (Kredi: 3 - ISL426 - Proje Yönetimi (Kredi: 3 - ISL427 - Teknoloji Yönetimi (Kredi: 3 - ISL428 - Kredi Yönetimi (Kredi: 3 - ISL429 - Reklam ve Tutundurma Stratejileri (Kredi: 3 - AKTS: 5) ISL430 - Sigorta Pazarlaması (Kredi: 3 - Denetim kavramı ve gereği ile denetimin önemini attıran etmenler, Denetim mesleği, Genel kabul görmüş denetim standartları, Denetim Raporu, Meslek ahlakı ve denetim meslek ahlakı, Denetimin amaçları, Denetim süreci, İç kontrol sistemi ve incelemesi, Denetim planlaması, Denetim kanıtları ve teknikleri, Denetim dosyaları. Proje finansmanı, kârlı olarak nitelendirilebilen bir dizi varlığa dayanması sebebiyle, büyük fon kaynaklarının oluşturulmasında rol oynayan yaratan projeler için temel finansman yöntemi, finansman kaynaklarının incelenmesi, optimum finansman kaynaklarının değerlendirilmesi ve karar verilmesi, ders katılımcılarına proje finansmanı işlemlerini anlayabilmeleri, değerlendirebilmeleri ve en optimum kararı verebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgilerle donatmaktadır. Dolayısıyla ders katılımcılarına ayrıca finansal modelleme ve proje değerlendirme, indirgenmiş nakit akımları analizi, uluslararası proje riskleri gibi teknik bilgilerde verilecektir. Enflasyon muhasebesi tanımı, Enflasyonun muhasebe üzerindeki etkileri ve etkileri gideren muhasebe modelleri, Enflasyonun bilançolara etkileri, Enflasyonun gelir tablosuna etkileri, Enflasyon muhasebesine yönelik muhasebe standartları ve SPK tebliği, Enflasyon muhasebesi modelleri, Enflasyon muhasebesi modellerinin karşılaştırılması, Türkiye de uygulanan enflasyon muhasebesi uygulaması, Enflasyon muhasebesi ile ilgili uygulama örnekleri ve çözümü, Giriş, Genel Olarak Gayrimenkul Finansmanı, ipotek Piyasaları, İpotek Bankacılığı, Birincil İpotek Piyasaları, İkincil İpotek Piyasaları, Menkul Kıymetleştirme, Gelişmiş Ülkelerde Konut Finansman Sistemleri, Türkiye'de Konut Finansman Sistemleri ve Uygulamaları,Gayrimenkullerin Vergi Kanunları Karşısındaki Konumu. Muhasebede vergi uygulamaları, Vergi muhasebesi kavram ve tanımı, Vergi muhasebesi biriminin işletme muhasebe örgütü içindeki yeri ve görevleri, Vergi ile ilgili temel kavramlar, Kayıt nizamı, Gelir vergisi kanunlarına göre kabul edilen ve edilmeyen giderler, Kurumlar vergisi kanunlarına göre kabul edilen ve edilmeyen giderler, Vergi kanunlarında amortisman uygulamaları, Ticaret kanunlarında amortisman uygulamaları, Ticari kar veya zararının vergisel kar veya zarara dönüşüm tablosu, Ücret muhasebesi ve bildirimler, Katma değer vergisi beyannamesi uygulaması. Finansal piyasalar ve Türleri, Hisse senedi piyasaları, Tahvil ve bono piyasaları, Döviz Piyasaları, Vadeli işlem ve Opsiyon piyasaları Türk finans siteminin yapısı, Osmanlı dan günümüze Türk Finans Sistemi nin değişim ve gelişimi, Ekonomi içinde finans sisteminin fonksiyonları ve önemi, Finansal sistemlerin gelişimi ve yapısı. Risk yönetiminin önemi, Riskin ölçülmesi, Piyasa riskinin ölçülmesi ve yönetimi, Riske maruz değer, Basel II, Yaşanan finansal iflaslardan alınan dersler, Sermaye piyasasında risk yönetimi, Finansal riskten korunma teknikleri, Yatırım fonlarında risk-getiri bazlı derecelendirme, Sigorta kavramı, Sigortacılık faaliyetleri, Sigortacılığın Türkiye de ve Dünya da gelişimi. Genel tanıtım, temel kavramlar, Yatırım, Yatırım projelerini belirlilik altında değerleme teknikleri, Karlılık oranları, geri ödeme süresi, Net bugünkü değer yöntemi, İç verim oranı yöntemi, Karlılık endeksi yöntemi, Yatırım projelerini değerlendirme tekniklerinde tercih kriterleri ve tekniklerin birbiriyle çelişkili sonuçlar vermesi durumu, Net bugünkü değer yönteminin yenileme yatırımlarına uygulanması, Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi yöntemleri, Risk faktörünü nakit akışına ve iskonto oranına katma yöntemi, Olasılık dağılımları yaklaşımı, Karar ağacı yöntemi ve simülasyon yaklaşımları, Yatırım teşvikleri, Teknolojik Yenilik, Yenilik Süreci, Yenilik Teorileri, Yenilik Planlaması, Strateji ve Yenilik, Ar-Ge Yönetimi, Yeniliğin İktisadi Boyutu, Yeni Ürünler, Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Pazara dönük finansal analiz (yatay, dikey ve rasyo analizleri), Raporlama teknikleri, Finansal analiz sonuçlarının yorumlanması, Mali analizin yapılma amacı ve kapsamı, Malî analiz çeşitleri Pazarlamada iletişimin önemi, Tutundurmanın işlevi, Tutundurma kararları ve stratejileri, Reklamcılık sektöründeki gelişmeler, Halkla ilişkiler, Satış artırma çabaları, Reklamda yaratıcılık. Hizmet sektöründe yaşanan gelişmeyle birlikte sigorta kavramı, Sigortacılığın artan önemi, Sigorta pazarlaması karması bileşenleri, Hizmet pazarlaması, Dünyada ve Türkiye de sigortacılığın gelişim süreci.

8 ISL431 - Tüketici Psikolojisi ve Davranışları (Kredi: 3 - ISL432 - Mağaza Yönetimi (Kredi: 3 - ISL433 - Maliyet Yönetimi (Kredi: 3 - ISL434 - Davranışsal Finans (Kredi: 3 - ISL435 - Ticari Bankacılık Yönetimi (Kredi: 3 - ISL436 - Bireysel Finansal Planlama (Kredi: 3 - Piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri, Pazarlamada tüketici davranışının yeri ve önemi, Tüketici davranışı genel modeli, Psikolojik faktörler, Öğrenme ve bellek, Güdüleme ve algılama, Tutum, Kişilik, benlik ve yaşam biçimi, Sosyo-kültürel faktörler, Grup, Aile, Kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, Sosyal sınıf, Kültür, Tüketici satın alma süreci, Toplum ve tüketici davranışı, Tüketicinin korunması ve tüketici bilinci, Tüketici eğitimi. Dersin konusu amacı ve yöntemi, Perakendeciliğe giriş, Perakendeci kuruluşların sınıflandırılması (mağazalı ve mağazasız perakendecilik), Perakendeciliği etkileyen çevresel faktörler (makro ve mikro çevre faktörleri), Elektronik perakendecilik ve geleneksel perakendecilerden farkları, Perakendeci işletmelerde tüketici davranışları (tüketicilerin satınalma nedenleri ve tüketicilerin satınalma karar süreci), Stratejik perakendecilik ve perakendecilik yönetim stratejisi, Perakendeci mağazalarda kuruluş kararları ve kuruluş yerinin seçimi, Perakendeci işletmelerde ürün yönetimi, kategori planlaması ve satınalma, Perakendeci mağazalarda satınalma bütçesi ve stratejik perakende planlama süreci, Perakendeci işletmelerde tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, Perakendeci mağazalarda fiyatlandırma politikaları ve yöntemleri, Perakende pazarlama iletişimi (perakende pazarlama iletişim karması, perakende pazarlama iletişim programının planlanması), Perakendeci işletmelerde fiziksel planlama ve mağaza atmosferi. Maliyet yönetim sistemi, Maliyet yönetiminin maliyet muhasebesine etkisi, Stratejik maliyet yönetimi kavramı ve güncel maliyet muhasebesi yaklaşımlarının tanıtılması, Zaman esaslı faaliyete dayalı maliyetleme, Maliyetler ve değer mühendisliği, Maliyetler ve değişim mühendisliği, Dengeli puan kartı, Muhasebe tabanlı başarı değerlemesi, Tam zamanında üretim ortamında maliyet yönetimi, Kurumsal kaynak planlamasının muhasebe uygulamalarına etkisi, Lojistik maliyetler, Tedarik zinciri yönetimine ilişkin muhasebe uygulamaları, Sahipliğin toplam maliyeti. Oyun Teorisi, Beklenen Fayda Teorisi, Etkin Piyasalar Hipotezi, Portföy Teorisi, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli, Davranışsal Finansın Ortaya Çıkışı, Beklenti Teorisi, Beklenti Teorisinin Temelleri, Beklenti Teorisinin Süreçleri, Davranışsal Finansın Yapısal Özellikleri. Dersin Konusu ve Amacı ve Yöntemi. Derse Giriş. Türk Bankacılık Tarihi, Bankanın tanımı, türleri ve finansal piyasalar içindeki yeri, Bankalarda yer alan iş pozisyonlarının ve her bir pozisyonun detaylı olarak analizi, Temel bankacılık hizmet ve ürünleri ve banka bilançosu, Likidite ve Rezervler, Sermaye Yeterliliği, Kredi Riski Yönetimi ve Faiz Riski Yönetimi, Bilanço Dışı Gelir Yaratan Aktiviteler, Bankacılık İşlemlerinin T hesap Üzerinde Muhasebeleştirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme, Bankacılık Sektörünün Yapısı ve Rekabet, Kriz Sonrası Bankalarda Meydana Gelen Değişiklikler, Bankacılık Sektöründe Yaşanan Son Gelişmeler ve Sektörün Geleceği. Kişisel para yönetimi, Tasarrufları en iyi şekilde değerlendirme yöntemleri, paranın zaman değeri, alternatif yatırım araçları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, siyasi risk ortamında bireysel etkin portföyünün oluşturulması ve yönetilmesi, kriz dönemlerinde alternatif yatırım araçları arasındaki ilişkinin en iyi şekilde okunması ve buna göre bireysel pozisyonların alınması. ISL437 - İşletmeciler İçin Yabancı Dil I (Kredi: 3 - Kurum veya kuruluşlar ve firma odaklı İngilizce yazışma, Yazışma şablonları, Uygulama örnekleri Yönetim düşüncesinin ve uygulamalarının gelişimi, yenilik yönetimi, öğrenen örgütler, örgüt yapısının ISL438 - Yönetimde Güncel Gelişmeler (Kredi: 3 - değişimine yönelik teknikler, sanal organizasyonlar, şebeke organizasyonları ve stratejik ortaklıklar, dengeli ölçüm kartı, toplam kalite yönetimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kurumsal Finansman Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 11 1.1 İş 12 1.2 İşgören 12 1.3 İşveren 13 1.4 Yönetim ve Yönetici 13 1.5 İhtiyaç 14 1.6 Tüketim ve Tüketici 14 1.7 Bir Sistem Olarak İşletme

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 BÖLÜM 2 MALİYET KAVRAMI, TERİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI... 29 BÖLÜM 3 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE DÖNEM

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) 8.2. Ders İçerikleri 1. YARIYIL YLS 101-Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TİCARET HUKUKU Ders No : 0020050026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Halen özel sektörde çalışmakta olanlar ile, kariyer planlamasında özle sektörü hedefleyenler için, iş hayalarında ihtiyaç duyulan en temel konularda

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

LİSANSTAN GELENLER İÇİN İŞLETME DOKTORA DERS PROGRAMI

LİSANSTAN GELENLER İÇİN İŞLETME DOKTORA DERS PROGRAMI LİSANSTAN GELENLER İÇİN İŞLETME DOKTORA DERS PROGRAMI İŞ545 STRATEJİK YÖNETİM 3 (3+0+0) 7,5 ECTS Stratejik yönetim ve işletme performansı; dış çevre analizi; iç çevre analizi; değer zinciri analizi; firma

Detaylı

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKÇE/TEZLİ HAZIRLIK PROGRAMI* EKON 500 Ekonomi 4+0+0 0 7,5 İSTA 500 İstatistik 4+0+0 0 7,5 İŞ 510 Muhasebe 4+0+0 0 7,5 1. ÇEYREK DÖNEM FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI BAŞLANIGIÇ TARİHİ: 14 OCAK 2012 İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler, yönetim muhasebesinin meslek içindeki öneminin artmasına neden olmuştur. Sermaye piyasalarının ve ekonominin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

İÇİNDEKİLER İKİNCİ ÜNİTE İŞLETMELERİN YASAL KURULUŞ TÜRLERİ BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

İÇİNDEKİLER İKİNCİ ÜNİTE İŞLETMELERİN YASAL KURULUŞ TÜRLERİ BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI İKİNCİ ÜNİTE İŞLETMELERİN YASAL KURULUŞ TÜRLERİ GİRİŞ 1 FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 2 Kısa ve uzun dönemli ne tür yatırımlar yapılacaktır?

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UZMANLIĞI PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Muhasebe mesleğinde yaşanan gelişmeler, yönetim muhasebesinin meslek içindeki öneminin artmasına neden olmuştur. Sermaye piyasalarının ve ekonominin gelişmesiyle birlikte muhasebe

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Dersler GÜZ YARIYILI

Dersler GÜZ YARIYILI Dersler GÜZ YARIYILI İŞLETME ANABİLİM DALI 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI UZAKTAN EĞİTİM DERS ÖNERİLERİ D.Kodu Yeni Önerilen Ders Adı Öğretim Üyesinin Yürütecek Öğretim Üyesinin Adı ve Z/S

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2014 Yay n No : 3132 İşletme-Ekonomi Dizisi : 673 1. Bask Eylül 2014 STANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan)

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan) İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan) İşletme Programı kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle,

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Temel İşletmeciliğe Giriş. Prof. Dr. Canan Çetin

Temel İşletmeciliğe Giriş. Prof. Dr. Canan Çetin Temel İşletmeciliğe Giriş Prof. Dr. Canan Çetin İstanbul-2012 Yay n No : 2791 İşletme-Ekonomi Dizisi : 592 1. Bask Kasım 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-813 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı