Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)"

Transkript

1 Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: ) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3 - ISL106 - Muhasebe II (Kredi: 3 - ISL107 - İşletme Matematiği I (Kredi: 3 - ISL108 - İşletme Matematiği II (Kredi: 3 - ISL111 - Genel İşletme (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL112 - Genel Muhasebe (Kredi: 3 - AKTS: 4) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, Ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, İşletmenin maliyetleri ve gelirleri, İşletme Verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. Temel yönetsel kavramlar, temel yönetim teorileri, örgütsel yapı modelleri, finansal analiz ve finansman kaynakları, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları planlaması, iş gören seçim süreci, performans değerleme sistemi, kariyer planlaması, ücretleme sistemleri, araştırma geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi ve iş ahlâkı konuları ders kapsamında irdelenecektir. Muhasebeye Giriş, Muhasebe temel kavramları, Temel muhasebe eşitliği ve mali tablolar, Hesap kavramı ve yevmiye maddesi, Mizan ve yardımcı hesaplar, Muhasebe defter ve belgeleri, Muhasebe fişleri ve muhasebe süreci, Tekdüzen hesap planına giriş, Kasa hesabı, Hisse senetleri hesabı, Diğer hazır değerler, Menkul kıymetler, Alacaklar, Stok hareketleri KDV hesapları, Stokların muhasebeleştirilmesi, Aralıklı envanter ve devamlı envanter yöntemleri Stok hesabının işleyişi, Stok değerleme yöntemleri, Gider ve gelirlerde dönem ayrımı, Uzun vadeli alacakların muhasebeleştirilmesi, Mali duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, Maddi duran varlıklar muhasebeleştirilmesi, Amortisman yöntemleri, Maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, Yabancı kaynak hesaplarının muhasebeleştirilmesi, Öz kaynak hesaplarının muhasebeleştirilmesi, Gelir tablosu hesapları, Dönem sonu işlemleri, Finansal tabloların düzenlenmesi. Matematiğin ve analitik düşüncenin işletme bilimi açısından önemi, karar verme problemlerinde kullanılması, matematiğin temel kavramları, Sayılar, Üslü ve köklü çokluklar, çarpanlara ayırma, Denklemler ve çözümleri, doğrusal denklemler, Fonksiyonlar, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon, İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri, rasyonel fonksiyonlar ve parçalı fonksiyonların grafikleri, Üssel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Logaritma, Limit ve Süreklilik, Türevin kullanımı, Türev alma kuralları, Ardışık türev, Maksimum ve minimum noktalar, azalan ve artan aralıklar, Türevin işletme uygulamaları, Kâr maksimizasyonu, Maliyet minimizasyonu, Kîsmi türev, Optimizasyon yöntemleri. İntegral kavramı, integralin özellikleri, Değişken değiştirme yöntemi (yerine koyma), Kısmî İntegrasyon, Belirsiz integral ve uygulamaları, Belirli İntegral ve alan hesabı, Üretici rantı ve Tüketici rantı, Matrisler, denklem sistemlerinin matrissel ifadesi, Denklem sistemlerinin Gauss yöntemiyle çözümü, Determinant alma kuralları, Sarus kuralı, Cramer Kuralıyla denklem sistemlerinin çözümü, Matris ve determinantların işletme uygulamaları. İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyene faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. Muhasebenin tarihi gelişimi, bilanço kavramı ve temel muhasebe dengesi, gelir tablosu kavramı, faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, hazır ve menkul kıymetler, alacaklar ve stok hesaplarının incelenmesi.

2 ISL113 - İşletme Matematiği (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL114 - İşletme (Kredi: 3 - ISL201 - Maliyet Muhasebesi (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL202 - Yönetim Muhasebesi (Kredi: 3 - ISL203 - İstatistik I (Kredi: 3 - ISL204 - İstatistik II (Kredi: 3 - ISL205 - Pazarlamaya Giriş (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL206 - Pazarlama Yönetimi (Kredi: 3 - ISL207 - Ticaret Hukuku (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL208 - İşletme Finansmanı (Kredi: 3 - AKTS: 3) ISL209 - Örgütsel Davranış (Kredi: 3 - Matematiğin ve analitik düşüncenin işletme bilimi açısından önemi, karar verme problemlerinde kullanılması, matematiğin temel kavramları, Sayılar, Üslü ve köklü çokluklar, çarpanlara ayırma, Denklemler ve çözümleri, doğrusal denklemler, Fonksiyonlar, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon, İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri, rasyonel fonksiyonlar ve parçalı fonksiyonların grafikleri, Üssel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Logaritma, Limit ve Süreklilik, Türevin kullanımı, Türev alma kuralları, Ardışık türev, Maksimum ve minimum noktalar, azalan ve artan aralıklar, Türevin işletme uygulamaları, Kâr maksimizasyonu, Maliyet minimizasyonu, Kîsmi türev, Optimizasyon yöntemleri. İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyene faktörler, İşletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. Maliyet muhasebesine giriş, Amaçlar ve kavramsal açıklamalar, Gider sınıflaması, Tekdüzen hesap planı açısından maliyet hesapları akışı (7/a), Gider yerleri ve kodlama, Satışların maliyeti tablosunun düzenlenmesi, Üretim giderleri, Malzeme giderleri, İşçilik giderleri, Genel üretim giderleri, Gider dağıtımı, Dağıtım anahtarları ve yöntemleri, Maliyet yöntemleri, Birleşik maliyetlerin dağıtımı Yönetim muhasebesinin rolü, Maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe ile ilişkisi, İşletmelerde maliyetlerin türü, sınıflandırılması, tanımlanması ve yönetsel kararlarda kullanılması, Maliyet analizleri, Kar analizleri, İşletme bütçeleri, Bütçelenmiş bilanço. Temel olasılık, kesikli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, Binom olasılık dağılımı, Poisson olasılık dağılımı, sürekli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, üstel olasılık dağılımı, normal olasılık dağılımı, örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta tahmini, aralık tahmini Hipotez testleri, katsayısal olmayan sınamalar, uyumun iyiliği sınamaları ve çapraz çizelgeler, doğrusal korelasyon, regresyon, çoklu regresyon ve varyans çözümlemeleri Temel kavramlar, Pazarlama anlayışındaki değişmeler, Pazar ve pazarlama çeşitleri, Pazarlama planlamasının ilkeleri, Pazarlamanın mikro ve makro çevresi, Tüketici pazarları, Kurumsal pazarlar, Uluslararası pazarlar, Pazar ölçümlemesi, Hedef pazar bölümlendirme ilkeleri, Pazarlama karması, Ürün ve hizmetler, Fiyat, yer ve dağıtım kanalları, Tutundurma, Örnek olaylar ve uygulama. Pazarlama sistemi, pazarlama çevresi, pazarlama sisteminin örgüt içindeki yeri ve önemi, tüketici davranışları, Üretici satıcı ve hükümet pazarları, Pazar bölümlemesi, Pazar tahminlemesi, Büyüme ve rekabet stratejisi, Pazarlama örgütlenmesi, Pazar planlaması, Ürün politikası, Yeni ürün, Fiyat, Dağıtım kanalı, Satış artırma ve satış gücü kararları, Pazarlama denetimi, Pazarlamada toplumsal, yasal ve etiksel sorunlar. Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Adi- Kollektif-Komandit Şirket, Sermaye Şirketleri. Finansal yönetime giriş, Finans yöneticisinin amaçları, Finansal tablolar ve finansal planlama, Finansal analiz, Paranın zaman değeri, Faiz ve anüite hesapları, Tahvil değerleme, Hisse senedi değerleme, Güncel ekonomik sorunların öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması. Psikolojinin Yönetim ve Organizasyonlardaki Yeri ve Önemi,Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar - Algılama ve Atfetme Süreçleri,Kişilik ve Kişisel Farklılıkların Analizi,Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar,Örgüt Kültürü,İnançlar, Tutumlar ve Moral,Yeniliklere Karşı Tutumlar Monotonluk,İşe Devamsızlık - Örgütsel Stres,Örgütlerde Yönetime Katılma,Liderlik, Örgütlerde Motivasyon, Örgütlerde Çatışma, Örgütsel Güç ve Örgütsel Politika.

3 ISL210 - Üretim Yönetimi (Kredi: 3 - ISL211 - Finans ve Sigorta Matematiği (Kredi: 2 - AKTS: 3) ISL213 - İşletme Finansmanı I (Kredi: 3 - AKTS: 4) ISL214 - İşletme Finansmanı II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL301 - Sayısal Yöntemler I (Kredi: 3 - ISL302 - Sayısal Yöntemler II (Kredi: 3 - ISL303 - Finansal Yönetim (Kredi: 3 - ISL305 - Yönetim ve Organizasyon (Kredi: 3 - ISL307 - Üretim Planlaması (Kredi: 3 - Üretim kavramı, üretim stratejileri ve üretim kararları, üretim organizasyonu ve diğer fonksiyonlarla ilişkiler, Üretim sistemlerinin sınıflandırılması, kesikli ve sürekli üretim sistemleri, Ürün tasarımı, yeni ürün stratejileri, basitleştirme, standartlaştırma, kodlama çalışması, Kuruluş yeri seçimi, değerleme yöntemleri, uluslararası kapsamda yer seçimi, Lojistik yönetimi, sipariş, depolama, satın alma fonksiyonları, küresel lojistik, Tedarik zinciri yönetimi, lojistik bilgi sistemleri, lojistik performans, İş Analizleri, metot geliştirme ve hareket ekonomisi, grafik araçlar, süreç akış diyagramı örneği, İş ölçümü teknikleri, standart zaman hesabı, ergonomi kavramı, Kalite kontrolü, muayene ve standartlar, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Çemberleri, İstatistiksel kalite kontrolü, kalite kontrol araçları, Stok yönetimi ve Kapasite planlaması, talep tahminleri, Verimlilik, performans, etkinlik kavramları, ülke ekonomisi ve verimlilik, Verimlilik ölçüm yöntemleri, işletme performansı. Basit faizin tanımı ve önemi, Basit faizin hesaplanması, Dış faiz, İç faiz, Ortalama faiz oranı, Ortalama vade, Basit İskontonun tanımı, Basit iskonto işlemleri(dış iskonto yöntemi, İç iskonto yöntemi), Senetlerin değiştirilmesi(denk senetler), Bileşik faizin tanımı ve bileşik faiz hesaplamaları, Nominal faiz oranı,efektif faiz oranı, Bileşik iskonto(dış iskonto yöntemi,iç iskonto yöntemi,eşdeğer senetler,ortalama vade), Anüiteler. Normal anüiteler, Anüitelerin bugünkü ve gelecekteki değeri, Diğer anüiteler, Borç Amortismanı, Amortisman yöntemleri, Sabit Amortisman, Artan paylı amortisman, azalan paylı amortisman, Tahvilli borçların ödenmesi. Finansal Yönetimin Tanımı, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal Planlama ve Denetim, Kısa Vadeli Fon Kaynakları, Orta Vadeli Fon Kaynakları, Uzun Vadeli Fon Kaynakları, Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı, Kar Payı Dağıtım Politikası, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi, Alacak ve Stok Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Para ve Sermaye Piyasası (Araçları, Kurumları), Hisse Senedi ve Tahvil Değerlemesi) Finansal yönetime giriş, Finansal yöneticinin amaçları, Finansal tablolar ve finansal planlama, risk, getiri ve zaman arasındaki ilişkinin incelenmesi, Kâr payı dağıtım politikası (kar payı ilgisizliği teorisi, eldeki kuş teorisi, vergi farklılığı teorisi ve kar payı dağıtım çeşitleri), firma değerinin incelenmesi ve Güncel ekonomik sorunların öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması. Karar verme, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, atama problemleri, dualite, duyarlılık analizleri, tamsayılı doğrusal programlama PERT/CPM analizi, bekleme hattı modelleri, stok kontrol yöntemleri, dinamik programlama, simülasyon ve oyun kuramı İşletmelerde finans fonksiyonu ve finansal amaçlar, paranın zaman değeri finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, yatırım planlaması, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye yapısı ve sermaye yapısı kararları, sermaye maliyeti, finansman ve faaliyet kaldıracı, kar dağıtım politikaları, finansal piyasalar, araçlar ve kurumlar, portföy yönetimi, getiri ve riskin hesaplanması, uluslar arası finans ve piyasalar, risk yönetimi ve araçları, vaka çalışmaları. Yönetim ve Organizasyon Kavramları ve İlgili Kavramların Açıklanması, Karar Verme Süreci, Planlama, Organizasyon Yapıları, Klasik Organizasyon Teorisi, Neo-Klasik Organizasyon Teorisi, Sistem Yaklaşımı, Ara Sınavlar, Durumsallık Teorisi, Çevreye Uyum Yaklaşımları, Toplam Kalite Yön.-Dış Kaynaklardan Yaralanma-Temel Yetenek, Şebeke Organizasyonları-Süreç Yenileme-Kıyaslama, Personeli Güçlendirme- Küçülme-Kademe Azaltma- Öğrenen Örgütler, Seri Uyarlama-Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi-Kurumsal Yönetim. Üretim sistemlerinin üretim planlarına etkisi, Talep tahminleri, sınıflandırılması, talep araştırması yöntemleri, İstatistikî talep tahmin yöntemleri, regresyon doğrusu, trend analizi, tahminlerin kullanılması, Kapasite planlaması, kapasite çeşitleri, kapasite dengeleme problemi, insangücügereksinimi, Makine gereksinimi, Sıfır Kâr Noktası analizi, Stok çeşitleri, stok maliyetleri, stok kontrol modeli, Ekonomik Sipariş Miktarı hesabı, MİP ağacı ve MİP tablosu, ERP, JIT, Kanban sistemleri, Üretim planı hazırlama, Haftalık ve Aylık üretim planı,üretim planlama hazırlama stratejileri, Sıralama ve yükleme problemleri, Gantt diyagramı, Kritik yol diyagramı, PERT yöntemi, üretim programlama örneği.

4 ISL308 - İnsan Kaynakları Yönetimi (Kredi: 3 - ISL309 - İletişim Teknikleri (Kredi: 3 - ISL310 - Gayrimenkul Değerlemesi (Kredi: 3 - ISL311 - Hizmet Pazarlaması (Kredi: 3 - ISL312 - Kooperatif İşletmelerinin Yönetimi (Kredi: 3 - ISL313 - Kıymetli Evrak Hukuku (Kredi: 3 - ISL314 - Elektronik Pazarlama Yöntemleri (Kredi: 3 - AKTS: 5) ISL315 - Kalite Kontrol Teknikleri ve Standartları (Kredi: 3 - ISL316 - Satış Teknikleri (Kredi: 3 - ISL317 - İş Geliştirme Yönetimi (Kredi: 3 - ISL321 - E-Ticaret (Kredi: 3 - ISL322 - İleri Muhasebe (Kredi: 3 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İKY ve Çevresel Faktörler, İş Analizi ve İş tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İşgören Tedariki, Seçim ve Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi ve Planlaması, Performans Değerlemesi, Ücret Yönetimi, Ücret Sistemleri, Sendika Yönetim İlişkileri, İşgören Sağlık ve Güvenliği. İletişim kavramının tanımlanması, Etkileşim ve haberleşmenin tanımlanması, İletişim süreci ve iletişimin unsurları, Başarılı bir iletişimin aşamaları, Etkileyici iletişim, İletişimde rol oynayan sosyal faktörler, İletişimde kültür, davranış ve tutumların rolü, İletişim biçimleri, Sözsüz iletişim faktörleri, İletişim ve beden dili, Kurumsal iletişim, İletişim ağlarının yapısı, İletişimde kişiler arası mesafe, Günümüzde iletişim teknolojileri, İletişim yöntemleri, İletişim engelleri, Kitle iletişim araçları, İnsan ilişkileri (kişiler arası iletişim), Etkili bir iletişimin unsurları. Gayrimenkulün tanımı, Gayrimenkul ile ilgili terminoloji, Gayrimenkul finansmanı, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Gayrimenkul fonları ve sertifikaları, İpotek kredileri ve mortgage, Değerleme matematiği, Değerleme süreci, Değerleme yöntemleri, Uygulamadan örnekler, Değerleme standartları ve raporlama. Hizmetin tanımı ve hizmetlerin karakteristikleri, Hizmetlerde örgüt yapısı, Hizmet pazarlaması planlaması ve hizmet pazarlaması karması (7p), Hizmetlerin tasarımı, Hizmetlerin dağıtımı, tutundurması ve fiyatlaması, Hizmetlerde katılımcılar ve hizmet personelinin yönetimi, Hizmetlerde fiziksel kanıtlar, Hizmetlerde süreç yönetimi, Hizmet karşılayıcılığı ve teknikleri, Hizmetlerde iletişim ve teknikleri, Hizmet kalitesi ve ölçümü, Hizmetler ve ilişki pazarlaması, Hizmetlerde içsel pazarlama, Anlatılan konuların özetlenmesi ve genel değerlendirme. Kooperatif işletmeler, Kooperatif işletmelerin sınıflandırılması, Kooperatiflerin diğer işletmelerle aralarındaki farklar, Kooperatif işletme kurma nedenleri ve kuruluş çalışmaları, Çağdaş kooperatif işletmeleri, Kooperatiflerin ekonomik sistem içindeki yeri ve önemi, Kooperatiflerde yönetim ve organizasyon, Kooperatif işletmelerde finansman ve pazarlama faaliyetleri. Kıymetli evrak hukuku kapsamında kıymetli evrak kavramı, Kıymetli evrakın temel özellikleri, değerlendirilmesi ve devri, Kıymetli evrak türleri, zıyaı ve iptali, Kambiyo senetleri, Kambiyo senetlerinin sınıflandırılması, Poliçe, Bono, Çek, Poliçenin hukuki mahiyeti ve şekil şartları, Keşidecinin sorumluluğu, Devir, Kabul ve ödeme, Müracaat haklarının kullanılması, Bono ve çeklerin özellikleri. Pazarlama anlayışındaki gelişmeler ışığında elektronik pazarlama kavramı, Temel internet kavramları, Elektronik ticaret altyapısı ve elektronik ticaretteki gelişmeler, Internet mağazası geliştirme süreci ve elektronik ortamda pazarlama karması geliştirme. Kalite kavramı, Muayene, Güvenilirlik, Toplam kalite yönetimi, Toplam kalite yönetimi araçları, Kalite kontrolü, Kalite kontrol araçları, Kalite kontrolde tolerans limitleri, İstatistiksel deney tasarımı, Kalite fonksiyon yayılımı, Hata türü etkileri ve analizi, Sistemlerin güvenilirlik analizi, Kalite kontrol diyagramı uygulamaları, Kalite kontrolün verimliliğe etkisi. Kişisel satışın tanımı, özellikleri, gelişimi, Kişisel satışın önemi ve amaçları, Satış temsilcisi kavramı, Kişisel satış faaliyetlerinde iletişim ve beden dili, Kişisel satış sürecinde bilgi toplama ve hazırlık, Satış anı, Satış sürecinde müşteri itirazları ve itirazları karşılama tekniği, Kişisel satış sürecinin kapatılması. Girişimci ve girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi, küçük işletme yönetimi, küçük işletmelerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları. Elektronik ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler, E-ticaret in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını şekillendirmesi, E-ticaret in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki etkisi, E-ticaret in tarihi, E-ticaret in ilk uygulamalarında yapılan hatalar, E-ticaret in bugünkü kullanımı. Muhasebe teorisi, Kolektif şirketler, Kolektif Şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Komandit şirketler, Komandit şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Anonim şirketler, Anonim şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Limited şirketler, Limited şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Ücret bordrosu hazırlanması ve ilgili mevzuat, Dış ticaret işlemleri muhasebesi, Maliyet sistemleri kurulmasında göz önünde bulundurulması gerekenler, Güncel muhasebe uygulamaları ve sorunları.

5 ISL323 - Sermaye Piyasaları ve Kurumları (Kredi: 3 - AKTS: 5) ISL325 - Girişimcilik (Kredi: 3 - ISL326 - Uygulamalı Girişimcilik (Kredi: 3 - ISL328 - Pazarlama Araştırması (Kredi: 3 - ISL329 - İstatistik (Kredi: 3 - ISL330 - Uygulamalı İstatistik (Kredi: 3 - ISL331 - Sayısal Yöntemler (Kredi: 3 - ISL401 - Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi (Kredi: 3 - ISL402 - İş Ahlakı (Kredi: 3 - ISL403 - İşletme Politikası (Kredi: 3 - ISL404 - Yatırım Proje Analizi (Kredi: 3 - ISL415 - Bütçeleme ve Kâr Planlaması (Kredi: 3 - ISL406 - İşletme Seminerleri (Kredi: 3 - Sermaye piyasası kanunu, Sermaye piyasası kurulu, Sermaye piyasası kurulunun görevleri, Sermaye piyasaları araçları, Sermaye piyasası kurumları, Finansal sistem ve unsurları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Finansal aracı kurumlar, Operasyon işlemleri, Kamuyu aydınlatma, Finansal araçlar ve değerlemesi, Temel ve Teknik analiz Girişimcilik kavram ve yaklaşımları, Girişimcilik süreci, Fikir üretme, Fizibilite analizi, İş planı ve strateji, Organizasyon tasarımı, Yeni iş takımını kurma, Finansman, Fikri hakların korunması, Yeni iş planlarının uygulamaya konması, Organizasyonlarda inovasyon ve değişim, Yeni pazarlar oluşturma, Operasyonel zorluklar ve fırsatlar, Aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi, Aile işletmelerinde yaşam döngüsü, Yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş, Girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri. Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri; pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar ve atölye çalışmaları. Pazarlama araştırması, Pazarlama araştırmasının önemi ve uygulama alanları, Diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve sınırları, Organizasyon içindeki yeri, Araştırma sürecinin tanımlanması, Problemin ortaya konması, Veri kaynaklarının belirlenmesi, Örnekleme, Örnekleme yöntemleri ve hataları, Veri toplamada kullanılacak yöntemin seçimi, Anket, Gözlem, Deney, Projeksiyon, Ölçekleme yöntemi, Verilerin toplanması, Verilerin dökümü ve analizi, Tek değişkenli ve çok değişkenli analizler, Araştırma raporunun hazırlanması, Pazarlama araştırmasının türleri, Pazarlama araştırması planlanması ve yürütülmesi. Temel olasılık, kesikli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, Binom olasılık dağılımı, Poisson olasılık dağılımı, sürekli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, üstel olasılık dağılımı, normal olasılık dağılımı, örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta tahmini, aralık tahmini, hipotez testleri, katsayısal olmayan sınamalar, uyumun iyiliği sınamaları ve çapraz çizelgeler, doğrusal korelasyon, regresyon, çoklu regresyon ve varyans çözümlemeleri Temel olasılık, istatistiksel olasılık, betimsel istatistik, çıkarımsal istatistik, hipotez testleri, doğrusal korelasyon, regresyon ve varyans çözümlemeleri gibi konuların SPSS, Excel ve R yazılımları ile ele alınması Karar verme, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, atama problemleri, dualite, duyarlılık analizleri, tamsayılı doğrusal programlama, PERT/CPM analizi, bekleme hattı modelleri, stok kontrol yöntemleri, dinamik programlama, simülasyon ve oyun kuramı. Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB Menkul kıymet kavramı, Portföy tanımı, Geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi, Etkin piyasalar kuramı, Markowitz portföy teorisine giriş, Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü ve etkin sınırın oluşturulması, Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş, Arbitraj fiyatlama modeli, Portföy performansının değerlendirilmesi, Aktif Pasif portföy yönetimi, Uluslararası çeşitlendirme İş ahlâkı, iş ahlâkı ve etik, sosyal sorumluluk, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk teorileri, iş ahlâkının kurumsallaştırılması, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk uygulamaları Genel Kavramlar ve Yönetim Süreci, Stratejik Yönetim Teorileri, Dış Çevre Analizi, İşletme Analizi, Durum Belirleme Matrisleri, Stratejik Yönlendirme, Temel ve Üst Yönetim Stratejileri, Rekabet Stratejileri (Maliyet Liderliği ve Odaklanma), Rekabet Stratejileri (Farklılaşma), Fonksiyonel Stratejiler, Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler, Stratejilerin Uygulanması, Kurumsal Yönetişim. Projenin tanımı, Yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde kullanılması, proje hazırlama tekniği, yatırım projelerinin hazırlanması sürecinde yer alan uygulamalar, yatırım projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, en uygun yatırımların seçimi, uygulanması ve sonuçlarının kontrolü. Bütçe Kavramı, Amaçları, İşletme Bütçelerinin İlkeleri, Bütçenin Hazırlanması Aşamaları, Bütçeleme Yöntemleri, Bütçe Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Kontrol ve Revizyon, Kar Planlaması, Kar Planlaması ve Kontrolünde Yararlanılan Teknikler, Maliyet Planlaması ve Fiyatlama. Öğrencilere akademik hayatları boyunca verilen işletme fonksiyonları eğitimi yani, muhasebe, finansman, yönetim, insan kaynakları, satın alma, pazarlama ve üretim, iş ahlâkı, sosyal sorumluluk ve benzeri işlevleri çerçevesinde kendilerine grup olarak belirli konular verilecek, araştırıla bu konular bir rapor haline getirilecek ve sınıfta takdim edilecektir.

6 ISL407 - Örgüt ve Yönetim Geliştirme (Kredi: 3 - ISL408 - Kurumsal Yönetişim (Kredi: 3 - ISL409 - Yönetim Danışmanlığı (Kredi: 3 - ISL410 - Performans Değerleme (Kredi: 3 - ISL411 - Veri Tabanı ve Bilgi Sistemleri (Kredi: 3 - ISL412 - Lojistik ve Depolama Yönetimi (Kredi: 3 - ISL413 - Bilgisayar Destekli Muhasebe (Kredi: 3 - ISL414 - Sistem Analizi (Kredi: 3 - ISL405 - Küresel Pazarlama (Kredi: 3 - ISL416 - Üretim Teknolojisinde Güncel Gelişmeler (Kredi: 3 - ISL417 - Kantitatif Finansal Yöntemler (Kredi: 3 - Küresel yönetim yaklaşımları, Örgüt geliştirme ile ilgili temel kavramlar ya da olaylar, örgüt geliştirme sürecinin unsurları, örgüt geliştirme de yapıya süreçlere, kişi ya da gruplara yönelik müdahale teknikleri, örgütsel öğrenme, duyarlılık eğitimi, takım kurma müdahaleleri. Kurum ve kurumsal yönetim; hissedarlar, yönetim kurulu, yöneticiler ve çalışanların rolleri, hakları ve sosyal sorumlulukları; etik ve yönetim arasındaki ilişki; yönetimde dürüstlük, şeffaflık ve profesyonellik; uluslararası kurumsal yönetim; Türkiye ve dünyadan uygulamalara ilişkin örnekler. Yönetim danışmanlığının anlamı, amacı, gelişimi, Yönetici Geliştirme, Danışman Müşteri İlişkileri, Yönetici danışmanlığı için veri toplama ve araştırma yöntemleri, Yönetim danışmanlığındaki temel faaliyetler, İletişim Danışmanlığı, Yönetim danışmanlığının firma stratejisinin oluşturulmasında oynadığı rol, Örgüt içi değişimde danışmanın rolü, Stratejik danışmanlık ve iş geliştirme, Bilgi teknolojisindeki gelişmelerin yönetim danışmanlığına etkileri, Yönetim danışmanlığından yararlanma, Yönetim danışmanlığının mesleki ve etik boyutu, Yönetim Danışmanlığındaki gelişmeler. Yüksek performanslı örgüt, Yüksek motivasyonlu birey ve takım, Performans sorunlarını tanımlamak, Performans sorunlarının çözümü, Performans yönetimi sistemi, Performans yönetimi sisteminin kritik unsurları, Performans Değerleme giriş tanım, Performans değerlemeyi etkileyen faktörler, Performans Değerleme Yöntemleri I, Performans Değerleme yöntemleri II, Performans değerlemenin kısıt ve sorunları, Performansın ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi, Performans değerlemedeki gelişmeler. Dosya ve Veri tabanı kavramları, Veri Modelleri, İlişkisel Veri Modeli, Mantıksal Veri Tabanı Tasarımı Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri, Varlık İlişki (E-R) Diyagramları, İlişkisel Cebir Uygulamaları, İlişkisel Veri Tabanı Tasarımında Normalleştirme, Genişletilmiş Varlık-İlişki Diyagramları, Veri Depolama Teknikleri, Veri Tabanı Sistemlerinde Güvenlik Lojistik ile ilgili temel kavramlar, tedarik zinciri, tedarik zincirinin yönetimi ve önemi, amaçları ve faydaları, tedarik zinciri yönetiminde bilişim teknolojileri, ters tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri ağı ve optimizasyonu konularının işlenmesi Muhasebe verilerinin bilgisayar paket programları aracılığı ile nasıl kayıt altına alınacağı;yazılım kavramı ve veritabanı ilişkisi, ticari yazılımlar, cari hesap işlemleri, fatura işlemleri, genel muhasebe işlemleri, çek/senet işlemleri, kasa ve banka işlemleri, temel entegrasyon tanımlarının yapılmasını, dövizli çalışma, personel sicil ve bordro işlemleri gibi konular ders kapsamında irdelenecektir. Sistem kavramına giriş, sistem tanımı, genel sistem teorisi ve özellikleri, bilgi sistemleri, bilgi sistemi tarafları, bilgi sistemi geliştirme süreci, ön inceleme ve fizibilite çalışması, sistem analizi, sistem tasarımı, nesneye yönelik yaklaşıma genel bakış, nesneye yönelik temel kavramlar, nesneye yönelik sistem analizi, nesneye yönelik sistem tasarımı, sistem gerçekleştirme Küresel pazarlama kavramı, Küresel ekonomik ilişkilerin temel konuları, Küresel mal hareketi, Firmaları küresel pazarlara yönelten nedenler, Küreselleşme olgusu ve pazarlamaya etkileri, Firmaların küreselleşme süreci, Küresel pazarlamada mikro çevre faktörler, Küresel pazarlamada makro çevre faktörleri, Küresel pazarlama stratejileri: pazar bölümleme ve hedefleme, küresel pazarlamada konumlandırma, küresel pazarlama karması, ürün ve marka kararları, fiyatlandırma kararları, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım kararları, pazarlama iletişimi kararları. Üretim kavramı, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, Üretim teknolojilerindeki güncel gelişmelere genel bakış, Modern imalat sistemlerinin tasarımı, Hücresel imalat sistemleri, esnek imalat sistemleri, Eşzamanlı mühendislik uygulamaları, Otomatik malzeme taşıma ve depolama sistemleri, Robotik sistemler ve tam otomasyon, Tam zamanında üretim (JIT), Toyota sistemi ve kanban, Bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri, Geri dönüşüm yöntemleri (recycling ve remanufacturing), Lojistik alanındaki teknolojik gelişmeler, Verimlilik, performans, etkinlik kavramları, ülke ekonomisi ve verimlilik, Teknolojik gelişmelerin verimliliğe etkisi. Paranın zaman değeri ve finans açısından önemi, Hisse Senedi Değerleme Modelleri, Portföy Teorisi ve Uygulaması, Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli,arbitraj fiyatlandırma modeli, Vadeli piyasalarla ilgili modeller,davranışsal finans ile ilgili modeller.

7 ISL418 - Muhasebe Denetimi (Kredi: 3 - ISL419 - Proje Finansmanı (Kredi: 3 - ISL420 - Temel Enflasyon Muhasebesi (Kredi: 3 - ISL421 - Konut Finansmanı ve Sistemleri (Kredi: 3 - ISL422 - Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi (Kredi: 3 - ISL423 - Spekülatif Finansal Piyasalar (Kredi: 3 - ISL424 - Türk Finans Tarihi (Kredi: 3 - ISL425 - Sigorta İşletmeleri ve Risk Yönetimi (Kredi: 3 - ISL426 - Proje Yönetimi (Kredi: 3 - ISL427 - Teknoloji Yönetimi (Kredi: 3 - ISL428 - Kredi Yönetimi (Kredi: 3 - ISL429 - Reklam ve Tutundurma Stratejileri (Kredi: 3 - AKTS: 5) ISL430 - Sigorta Pazarlaması (Kredi: 3 - Denetim kavramı ve gereği ile denetimin önemini attıran etmenler, Denetim mesleği, Genel kabul görmüş denetim standartları, Denetim Raporu, Meslek ahlakı ve denetim meslek ahlakı, Denetimin amaçları, Denetim süreci, İç kontrol sistemi ve incelemesi, Denetim planlaması, Denetim kanıtları ve teknikleri, Denetim dosyaları. Proje finansmanı, kârlı olarak nitelendirilebilen bir dizi varlığa dayanması sebebiyle, büyük fon kaynaklarının oluşturulmasında rol oynayan yaratan projeler için temel finansman yöntemi, finansman kaynaklarının incelenmesi, optimum finansman kaynaklarının değerlendirilmesi ve karar verilmesi, ders katılımcılarına proje finansmanı işlemlerini anlayabilmeleri, değerlendirebilmeleri ve en optimum kararı verebilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilgilerle donatmaktadır. Dolayısıyla ders katılımcılarına ayrıca finansal modelleme ve proje değerlendirme, indirgenmiş nakit akımları analizi, uluslararası proje riskleri gibi teknik bilgilerde verilecektir. Enflasyon muhasebesi tanımı, Enflasyonun muhasebe üzerindeki etkileri ve etkileri gideren muhasebe modelleri, Enflasyonun bilançolara etkileri, Enflasyonun gelir tablosuna etkileri, Enflasyon muhasebesine yönelik muhasebe standartları ve SPK tebliği, Enflasyon muhasebesi modelleri, Enflasyon muhasebesi modellerinin karşılaştırılması, Türkiye de uygulanan enflasyon muhasebesi uygulaması, Enflasyon muhasebesi ile ilgili uygulama örnekleri ve çözümü, Giriş, Genel Olarak Gayrimenkul Finansmanı, ipotek Piyasaları, İpotek Bankacılığı, Birincil İpotek Piyasaları, İkincil İpotek Piyasaları, Menkul Kıymetleştirme, Gelişmiş Ülkelerde Konut Finansman Sistemleri, Türkiye'de Konut Finansman Sistemleri ve Uygulamaları,Gayrimenkullerin Vergi Kanunları Karşısındaki Konumu. Muhasebede vergi uygulamaları, Vergi muhasebesi kavram ve tanımı, Vergi muhasebesi biriminin işletme muhasebe örgütü içindeki yeri ve görevleri, Vergi ile ilgili temel kavramlar, Kayıt nizamı, Gelir vergisi kanunlarına göre kabul edilen ve edilmeyen giderler, Kurumlar vergisi kanunlarına göre kabul edilen ve edilmeyen giderler, Vergi kanunlarında amortisman uygulamaları, Ticaret kanunlarında amortisman uygulamaları, Ticari kar veya zararının vergisel kar veya zarara dönüşüm tablosu, Ücret muhasebesi ve bildirimler, Katma değer vergisi beyannamesi uygulaması. Finansal piyasalar ve Türleri, Hisse senedi piyasaları, Tahvil ve bono piyasaları, Döviz Piyasaları, Vadeli işlem ve Opsiyon piyasaları Türk finans siteminin yapısı, Osmanlı dan günümüze Türk Finans Sistemi nin değişim ve gelişimi, Ekonomi içinde finans sisteminin fonksiyonları ve önemi, Finansal sistemlerin gelişimi ve yapısı. Risk yönetiminin önemi, Riskin ölçülmesi, Piyasa riskinin ölçülmesi ve yönetimi, Riske maruz değer, Basel II, Yaşanan finansal iflaslardan alınan dersler, Sermaye piyasasında risk yönetimi, Finansal riskten korunma teknikleri, Yatırım fonlarında risk-getiri bazlı derecelendirme, Sigorta kavramı, Sigortacılık faaliyetleri, Sigortacılığın Türkiye de ve Dünya da gelişimi. Genel tanıtım, temel kavramlar, Yatırım, Yatırım projelerini belirlilik altında değerleme teknikleri, Karlılık oranları, geri ödeme süresi, Net bugünkü değer yöntemi, İç verim oranı yöntemi, Karlılık endeksi yöntemi, Yatırım projelerini değerlendirme tekniklerinde tercih kriterleri ve tekniklerin birbiriyle çelişkili sonuçlar vermesi durumu, Net bugünkü değer yönteminin yenileme yatırımlarına uygulanması, Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi yöntemleri, Risk faktörünü nakit akışına ve iskonto oranına katma yöntemi, Olasılık dağılımları yaklaşımı, Karar ağacı yöntemi ve simülasyon yaklaşımları, Yatırım teşvikleri, Teknolojik Yenilik, Yenilik Süreci, Yenilik Teorileri, Yenilik Planlaması, Strateji ve Yenilik, Ar-Ge Yönetimi, Yeniliğin İktisadi Boyutu, Yeni Ürünler, Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Pazara dönük finansal analiz (yatay, dikey ve rasyo analizleri), Raporlama teknikleri, Finansal analiz sonuçlarının yorumlanması, Mali analizin yapılma amacı ve kapsamı, Malî analiz çeşitleri Pazarlamada iletişimin önemi, Tutundurmanın işlevi, Tutundurma kararları ve stratejileri, Reklamcılık sektöründeki gelişmeler, Halkla ilişkiler, Satış artırma çabaları, Reklamda yaratıcılık. Hizmet sektöründe yaşanan gelişmeyle birlikte sigorta kavramı, Sigortacılığın artan önemi, Sigorta pazarlaması karması bileşenleri, Hizmet pazarlaması, Dünyada ve Türkiye de sigortacılığın gelişim süreci.

8 ISL431 - Tüketici Psikolojisi ve Davranışları (Kredi: 3 - ISL432 - Mağaza Yönetimi (Kredi: 3 - ISL433 - Maliyet Yönetimi (Kredi: 3 - ISL434 - Davranışsal Finans (Kredi: 3 - ISL435 - Ticari Bankacılık Yönetimi (Kredi: 3 - ISL436 - Bireysel Finansal Planlama (Kredi: 3 - Piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri, Pazarlamada tüketici davranışının yeri ve önemi, Tüketici davranışı genel modeli, Psikolojik faktörler, Öğrenme ve bellek, Güdüleme ve algılama, Tutum, Kişilik, benlik ve yaşam biçimi, Sosyo-kültürel faktörler, Grup, Aile, Kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, Sosyal sınıf, Kültür, Tüketici satın alma süreci, Toplum ve tüketici davranışı, Tüketicinin korunması ve tüketici bilinci, Tüketici eğitimi. Dersin konusu amacı ve yöntemi, Perakendeciliğe giriş, Perakendeci kuruluşların sınıflandırılması (mağazalı ve mağazasız perakendecilik), Perakendeciliği etkileyen çevresel faktörler (makro ve mikro çevre faktörleri), Elektronik perakendecilik ve geleneksel perakendecilerden farkları, Perakendeci işletmelerde tüketici davranışları (tüketicilerin satınalma nedenleri ve tüketicilerin satınalma karar süreci), Stratejik perakendecilik ve perakendecilik yönetim stratejisi, Perakendeci mağazalarda kuruluş kararları ve kuruluş yerinin seçimi, Perakendeci işletmelerde ürün yönetimi, kategori planlaması ve satınalma, Perakendeci mağazalarda satınalma bütçesi ve stratejik perakende planlama süreci, Perakendeci işletmelerde tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, Perakendeci mağazalarda fiyatlandırma politikaları ve yöntemleri, Perakende pazarlama iletişimi (perakende pazarlama iletişim karması, perakende pazarlama iletişim programının planlanması), Perakendeci işletmelerde fiziksel planlama ve mağaza atmosferi. Maliyet yönetim sistemi, Maliyet yönetiminin maliyet muhasebesine etkisi, Stratejik maliyet yönetimi kavramı ve güncel maliyet muhasebesi yaklaşımlarının tanıtılması, Zaman esaslı faaliyete dayalı maliyetleme, Maliyetler ve değer mühendisliği, Maliyetler ve değişim mühendisliği, Dengeli puan kartı, Muhasebe tabanlı başarı değerlemesi, Tam zamanında üretim ortamında maliyet yönetimi, Kurumsal kaynak planlamasının muhasebe uygulamalarına etkisi, Lojistik maliyetler, Tedarik zinciri yönetimine ilişkin muhasebe uygulamaları, Sahipliğin toplam maliyeti. Oyun Teorisi, Beklenen Fayda Teorisi, Etkin Piyasalar Hipotezi, Portföy Teorisi, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli, Davranışsal Finansın Ortaya Çıkışı, Beklenti Teorisi, Beklenti Teorisinin Temelleri, Beklenti Teorisinin Süreçleri, Davranışsal Finansın Yapısal Özellikleri. Dersin Konusu ve Amacı ve Yöntemi. Derse Giriş. Türk Bankacılık Tarihi, Bankanın tanımı, türleri ve finansal piyasalar içindeki yeri, Bankalarda yer alan iş pozisyonlarının ve her bir pozisyonun detaylı olarak analizi, Temel bankacılık hizmet ve ürünleri ve banka bilançosu, Likidite ve Rezervler, Sermaye Yeterliliği, Kredi Riski Yönetimi ve Faiz Riski Yönetimi, Bilanço Dışı Gelir Yaratan Aktiviteler, Bankacılık İşlemlerinin T hesap Üzerinde Muhasebeleştirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme, Bankacılık Sektörünün Yapısı ve Rekabet, Kriz Sonrası Bankalarda Meydana Gelen Değişiklikler, Bankacılık Sektöründe Yaşanan Son Gelişmeler ve Sektörün Geleceği. Kişisel para yönetimi, Tasarrufları en iyi şekilde değerlendirme yöntemleri, paranın zaman değeri, alternatif yatırım araçları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, siyasi risk ortamında bireysel etkin portföyünün oluşturulması ve yönetilmesi, kriz dönemlerinde alternatif yatırım araçları arasındaki ilişkinin en iyi şekilde okunması ve buna göre bireysel pozisyonların alınması. ISL437 - İşletmeciler İçin Yabancı Dil I (Kredi: 3 - Kurum veya kuruluşlar ve firma odaklı İngilizce yazışma, Yazışma şablonları, Uygulama örnekleri Yönetim düşüncesinin ve uygulamalarının gelişimi, yenilik yönetimi, öğrenen örgütler, örgüt yapısının ISL438 - Yönetimde Güncel Gelişmeler (Kredi: 3 - değişimine yönelik teknikler, sanal organizasyonlar, şebeke organizasyonları ve stratejik ortaklıklar, dengeli ölçüm kartı, toplam kalite yönetimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ TFI101-GENEL TURİZM (3-0-3 AKTS:3) Turizm ve turist kavramları, turizm çeşitleri, turizm yönetimi, turizmin tarihçesi,

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS RATE 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın doğuşunun

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı