MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik, üstel, logaritmik ve ters), Rolle ve ortalama değer teoremleri ve uygulamaları, dışbükeylik, maksimum ve minimum, belirsiz formlar, limit, süreklilik ve türev, türevin geometrik ve fiziksel yorumu, türevler üzerine teoremler, türev uygulamaları, fonksiyonların türevleri, L hopital kuralı, uç değerler, grafik çizimi, belirli integral ve uygulamaları, belirsiz integral ve transandantal fonksiyonlar, integral alma teknikleri. MATH 111 Calculus I ECTS 5, Credits (4+0) 4 English: Sets, numbers, variables functions (trigonometric, exponential, logarithmic and inverse), Rolle s and mean value theorems and their applications, concavity, maxima and minima, indeterminate forms, limit, continuity and derivatives, geometric and physical interpretations of derivatives, theorems on derivatives, applications of derivatives, derivatives of functions, L'hopital rule, extreme values, graph sketching, definite integrals and their applications, indefinite integrals and transcendental functions, techniques of integration. FİZ 101 Fizik I AKTS 6, Kredi (3+2) 4 Turkish: Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi. PHY 101 Physics I ECTS 6, Credits (3+2) 4 English: Measurement and vectors, Newton s Laws, circular motion, gravitation, work and energy, energy conservation, momentum, static, rotational motion, simple harmonic motion, waves, heat, the first law of thermodynamics, the kinetic theory of gases, the second law of thermodynamics, entropy. KİM 101 Kimya AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Madde ve ölçme, atom, molekül ve iyonlar, stokiyometri, kimyasal formül ve eşitliklerde hesaplamalar, sulu ortamda tepkimeler ve çözelti stokiyometrisi, termokimya, atomların elektronik yapıları, elementlerin periyodik özellikleri, kimyasal bağlar-temel kavramları, molekül geometrisi ve bağ teorileri, gazlar, moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katılar, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge ve asit-baz dengeleri. CHEM 101 Chemistry ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Matter and measurement (precision and accuracy), atoms, molecules, ions, and their properties, stoichiometry: calculations with chemical formulas and equations, chemical reactions in aqueous solutions, thermochemistry, electronic structure of atoms, atomic properties and the periodic table, periodic properties of the elements,basic concepts of chemical bonding,molecular geometry and bonding theories,gases, intermolecular forces, liquids, and solids,properties of solutions, chemical kinetics,chemical equilibrium acidbased equilibrium. ATA Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı, Atatürk reformlarını, Atatürkçülük düşüncesini,türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkelerini öğretmektir. ATA Atatürk's Principles & History of Turkish Reforms I ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution is to teach the students Atatürk s reforms, thinking on the basis of Atatürk s ideas and baseline of Turkish Republic Government and scientific interpretation of the basic principles in Constitution.

2 TDL Türk Dili I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin amacı Türk dilinin özelliklerini incelemektir; Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler ele alınacaktır. TDL Turkish Language I ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of the course is teach the students the characteristics of Turkish Language: The linguistics and grammar structures of Turkish Language, the relationship between Turkish language and culture, novels and poems of Turkish authors. ENGL İngilizce I AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu derste İngilizce yazım kuralları öğretilecektir. Diğer başlıca konular: Paragrafların yazım şekli, seçilmiş makaleler, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler üzerinde okuma ve tartışma, şiirler, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile genel bilgiler. ENGL English I ECTS 4, Credits (2+0) 2 English: English Composition is a course in expository writing, including the development and revision of paragraphs and essays using various rhetorical strategies; reading and discussion of selected essays, short stories, and poems; introduction to writing about literature. MAK 107 Bilgisayar Destekli Teknik Resim AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Teknik ve Meslek Resmin teknik elemanlar için önemini ve gerekliligini kavrayabilme. Genel makine mesleginde kullanılan resim standartları ve imalat resimlerinin çizim tekniklerini kavrayabilme. Makine Mühendisinin ihtiyaç duyacagı düzeyde, özel parça ve makine elemanlarının mesleki resim ile ifade edilmesini kavrayabilme. MEC107 Computer Aided Technical Drawing ECTS 4, Credits (2+2) 3 English: Technical and Vocational understand the importance and necessity for technical staff of the picture. General machinery manufacturing standards and images used in the household understand the techniques of drawing pictures. Mechanical Engineer needed at the private parts and machine components to be expressed in terms of professional image comprehend. END 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Turkish: Endüstri Mühendisliğinin tarihi ve bir bakış, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Tesis Yerleştirme ve Düzenleme,Malzeme Taşıma,Dağıtım ve Rotalama, İş Tasarımı,İşlemler Planlaması ve Kontrol,Kalite Kontrol,Ücretlendirme,CAD/CAM,Robotik ve Otomasyon,İnsan Faktörleri,Kaynak Yönetimi,Finans Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi,Deterministik Yöneylem Araştırması,Olasılıklı Modeller,Benzetim,Proje Yönetimi,Bütünleşik Sistem Tasarımı,Yönetim Sistemleri Tasarımı, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri,Personel Yönetimi,Olasılık ve İstatistik. IND 101 Introduction to Industrial Engineering ECTS 3, Credits (2+0) 2 English: The history of Industrial Engineering, Industrial and System Engineering, Facility Planning, Material Handling Systems, Distribution and Rotation, Job Design, Quality Control, Wage System, CAD/CAM, Robotic and automation, Human Factors, Resource Management, Finance Management and Engineering Economy, Determinate Operation Research, Stochastic Models, Simulation, Project Management, Probability and Statistic, Staff Management, Computer and Information Systems, Management Systems.

3 MAT 112 Matematik II AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: İntegrallerle alan ve hacim hesaplamaları, seriler ve diziler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, binom serileri, vektörler ve uzay geometrisi, vektör değerli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, iki katlı integraller, üç katlı integraller, eğri ve yüzey integralleri. MATH 112 Calculus II ECTS 5, Credits (4+0) 4 English: Calculation of areas and volumes with integral applications, series and sequences, power series, Taylor and Maclaurin series, binomial series, vectors and the geometry of spaces, vector-valued functions, multivariable functions, partial derivatives, double integrals, triple integrals, line integral and surface integral. FİZ 102 Fizik II AKTS 6, Kredi (3+2) 4 Turkish: Coulomb yasası ve elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa, elektrik enerjisi ve yalıtkanların özellikleri, akım ve direnç, doğru akım devrelerinde enerji ve akım, manyetik alan, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüklem, madde içindeki manyetik alanlar, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar. PHY 102 Physics II ECTS 6, Credits (3+2) 4 English: Coulomb s law and electric field, Gauss s law, electric potential, capacitance, electric energy and properties of insulators, current and resistance, energy and current in direct current circuits, magnetic fields, sources of magnetic fields, Faraday s law, induction, magnetic fields in materials, electromagnetic oscillations and alternating current circuits, Maxwell s equations and electromagnetic waves. BİL 112 Bilgisayar Programlama I AKTS 5, Kredi (2+2) 3 Turkish: Temel bilgisayar okuryazarlığı: Terminoloji, bilgisayar bileşenleri ve çalışması. Bilgisayar programlama temelleri: yukarıdan aşağıya yapısal tasarım, sıra, karar, tekrar, söz dizimi, temel veri tipleri, program derleme, hata ayıklama. Yapısal program geliştirme, program kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler, işaretçiler, karakterler ve katarlar, formatlı giriş / çıkış, yapılar, sendikalar, biraz manipülasyonlar ve numaralandırma, dosya işleme. Yapısal programlama teknikleri kullanarak program geliştirme ve basit algoritmalara giriş. COM 101 Computer Programming I ECTS 5, Credits (2+2) 3 English: Basic computer literacy: Terminology, computer, components and operation. Fundamentals of computer programming: top-down structured design, sequence, decision, repetition, syntax, basic data types, program compilation, debugging. Structured program development, program control structures, functions, arrays, pointers, characters and strings, formatted input/output, structures, unions, bit manipulations and enumerations, file processing. Introduction to program development and simple algorithms using structured programming techniques. MAK 104 Statik AKTS 3, Kredi (3+0) 3 Turkish: Mekanigin genel ilkeleri,düzlem kuvvet sistemleri,3 boyutlu uzay kuvvet sistemleri,rijid cisimlerin denge sartları,esdeger kuvvet sistemleri,cisimlerin agırlık merkezleri,kirislerde kesme kuvveti ve egilme momentleri,tasıyıcı sistemler,agırlık merkezleri,sürtünme,alan ve kütle atalet momentleri MEC 104 Statics ECTS 3, Credits (3+0) 3 English: The general principles of mechanics, plane force systems, three-dimensional space, power systems,rigid bodies, equilibrium conditions, equivalent force systems, offers central bodies, weight, shear force and bending moments of beams, carrier, center of mass, friction, Area and mass moments of inertia

4 ATA Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı, Atatürk reformlarını, Atatürkçülük düşüncesini,türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkelerini öğretmektir. ATA Atatürk's Principles & History of Turkish Reforms II ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution is to teach the students Atatürk s reforms, thinking on the basis of Atatürk s ideas and baseline of Turkish Republic Government and scientific interpretation of the basic principles in Constitution. TDL Türk Dili II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin amacı Türk dilinin özelliklerini incelemektir; Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler ele alınacaktır. TDL Turkish Language II ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of the course is teach the students the characteristics of Turkish Language: The linguistics and grammar structures of Turkish Language, the relationship between Turkish language and culture, novels and poems of Turkish authors. ENGL İngilizce II AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu derste İngilizce yazım kuralları öğretilecektir. Diğer başlıca konular: Paragrafların yazım şekli, seçilmiş makaleler, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler üzerinde okuma ve tartışma, şiirler, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile genel bilgiler. ENGL English II ECTS 4, Credits (2+0) 2 English: English Composition is a course in expository writing, including the development and revision of paragraphs and essays using various rhetorical strategies; reading and discussion of selected essays, short stories, and poems; introduction to writing about literature. END 102 İşletme Bilimine Giriş AKTS 3, Kredi (3+0) 3 Turkish: İşlenen konular ekonomik ortamda, küresel rekabet, girişimcilik, genel ve insan kaynakları yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilgi sistemleri ve iş kariyerlerinin zorluklar içerir. Eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek için, bu ders işletme fonksiyonları arasında sinerji çalışması için fırsatlar sağlayan entegre bir yaklaşımı vurgulamaktadır. IND 102 Introduction to Business ECTS 3, Credits (3+0) 3 English: Topics covered include economic environment, global competition, entrepreneurship, general and human resources management, marketing, accounting, finance, information systems, and challenges of business careers. In order to foster students' ability to think critically, this course emphasizes an integrated approach that provides opportunities for study of the synergy among business functions. MAT 201 Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Lineer denklem sistemleri, matrisler, determinantlar, vektörler, vektör uzayları ve alt uzaylar, doğrusal bağımsızlık, dört temel uzay, matris fonksiyonları, özdeğerler, özvektörler ve diagonalizasyon, iç çarpım uzayları, doğrusal denklem sistemleri, doğrusal eşitsizlikler, doğrusal programlama problemi. lineer dönüşümler. MATH 201 Linear Algebra and Differential Equations ECTS 5, Credits (4+0) 4 English: Systems of linear equations, matrices, determinants, vectors, vector spaces and subspaces, linear independence, four fundamental subspaces, matrix functions, eigen values, eigenvectors and diagonalization, inner product spaces. systems of linear equations, linear inequalities, linear programming problem, linear transformations.

5 MAK 221 Mukavemet AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Gerilme kavramı,eksenel yüklemede gerilme ve sekil degistirme,hooke kanunu,elastik modül,sıcaklık degisiminde gerilmeler,burulma,elastik bölgede burulma,plastik bölgede burulma,dairesel kesitli millerde kalıcı gerilmeler,ince cidarlı içi bos miller,basit eğilme,elastik bölgede gerilmeler ve deformasyonlar,p lastik deformasyonlar,elastoplastik malzemede eğilmeler, simetrik olmayan egilme, eksantrik eksenel yükleme. MEC 221 Strenght of Materials ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: The concept of stress, axial loading stress and strain, Hooke's law, elastic module, change of temperature stresses, torsion, torsion elastic region, plastic region torsion, the residual stresses shafts of circular cross section, thin-walled hollow shafts, simple bending, elastic stresses and deformations in the region, plastic deformation, elastoplastic material bending, unsymmetrical bending, eccentric axial loading. MAK 223 Termodinamik AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Termodinamigin temel kavramları; Saf madde ve özelikleri; Mükemmel ve gerçek gazlar; Enerji, ısı, is; Enerjinin korunumu, kapalı ve açık sistemlere uygulanması; Isı makinesi. Termodinamiğin ikinci yasası; Carnot ilkeleri; Clausius esitsizligi; Entropi, Entropinin artısı ilkesi, Mühendislik sistemlerinin 2 ci yasa ile cözümlenmesi. MEC 223 Thermodynamics ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: The basic concepts of thermodynamics; pure substances and their properties; Ideal and real gases; Energy, heat, work, energy conservation, the implementation of closed and open systems; heat machine. The second law of thermodynamics, Carnot principles, Clausius inequality, entropy, plus the principle of entropy, Engineering sistemslerinin 2 ci resolved by the law. MAK 205 Malzeme Bilimi AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu ders, temel kavramlar, kristal yapı, kusurlar, faz diyagramları, yayınma, ve mekanik davranış konularını içermektedir. MEC 205 Material Science ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: This course, basic concepts, crystal structure, defects, phase diagrams, diffusion, and mechanical behavior includes topics. EEM 211 Elektrik ve Elektronik Devre Temelleri AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Temel elektrik ve elektronik devre elemanlarına genel bakış. Akım, gerilim, güç ve enerji tanımları. Direnç, Kondansatör, Endüktans elemanlarının elektriksel davranışlarının incelenmesi. Elektrik devrelerinde geçerli olan yasaların devre analizinde kullanılması: Kirchhoff gerilim ve akım yasaları. Ohm yasası. Norton, Thevenin ve Süperpozisyon teoremleri. DC ve AC devre analizleri. Temel elektronik devre elemanlarının (Diyot, Transistor, FET gibi) tanıtımı ve karakteristik eğrileri. Transistorlu devrelerin AC ve DC modellerinin incelenmesi ve analiz edilmesi. Tek katlı ve çok katlı transistorlü kuvvetlendiriciler.transistörlü kapı devrelerinin incelenmesi ve tasarım yöntemleri. Mantık devreleri ve elektronik eşdeğerleri. İşlemsel yükselteçler ve kullanım şekilleri. EEE 211 Fundamentals of Electrical and Electronic Circuits ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Overview of basic electrical and electronic circuit components. Current, voltage, power and energy definitions. Resistance, Capacitance, Inductance Investigation of the electrical components. Using the laws which apply in circuit analysis in electrical circuits: Kirchhoff's voltage and current laws. Ohm's law. Norton and Thevenin's and superposition theorems. DC and AC circuit analysis. Basic electronic circuit elements (diodes, transistors, FET, etc.) and the characteristic curves of presentation. AC and DC models to examine and analyze transistor circuits. Single and multi storey kuvvetlendiriciler.transistörlü gate transistor circuits and design methods. Logic circuits and electronic equivalents. Operational amplifiers and their usage patterns.

6 END 201 Ekonomiye Giriş AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu ders, iş dünyası da bu iş stratejisi, kurumsal sosyal sorumluluk, etik ve içinde yaşadığımız küresel çevre devlet olarak daha geniş, konusal iş sorunları bakarak uygulanan Mikro ve Makro ekonominin temel ilkelerini sunar. IND 201 Introduction to Economics ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: This course presents the essential principles of microeconomics and macroeconomics applied to the world of business while also looking at wider, topical business issues, such as business strategy, corporate social responsibility, ethics and the state of the global environment in which we live. MAT 212 Sayısal Analiz AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Hata analizi, Taylor polinomları, denklem köklerini bulma, sabit nokta iterasyonu, Lu ayrıştırma yöntemi, Gauss eliminasyon yöntemi, interpolasyon, sayısal interpolasyon, polinom interpolasyonu. MATH 212 Numerical Analysis ECTS 5, Credits (4+0) 4 English: Errors, Taylor polynomials, root finding, fixed point iteration, Lu-factorization, Gauss Seidel and Jacobi method, interpolation, numerical integration, polynomial interpolation. MAK 208 Dinamik AKTS 4, Kredi (4+0) 4 Turkish: Dinamiğin temel kavramları; Birimler ve Boyutlari; Vektörler ve vektörel islemler; Noktanın kinematigi, düzlemsel ve 3 Boyutlu hareket; Referans koordinatların kinematigi ve Temel Kinematik Denklem; Genel referans koordinat sisteminin hareketleri; Açısal ivme; Kinematik Açılımlar; Noktanın Dinamigi; Hareket Denklemleri; Momentum; iş ve Enerji. MEC 208 Dynamics ECTS 4, Credits (4+0) 4 English: The basic concepts of dynamics; Units and dimensions of vectors and vector operations; point kinematics, planar and three-dimensional motion, the reference coordinates, Kinematics and Basic Kinematic Equation; general movements in the reference coordinate system, the angular momentum; Kinematic Approaches; point dynamics equations of motion, Momentum; work and energy. BİL 212 Bilgisayar Programlama II AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Nesne tabanlı programlama paradigması kullanarak problem çözme ve programlamaya giriş. Sınıflar, nesneler, nitelikler, yöntemler, erişimcileri, yapıcı, yıkıcı, kalıtım, soyut sınıflar, arabirimler, polimorfizm, istisna işleme, dosya işleme ve girdi / çıktı akımları, GUI programlamaya giriş. COM 212 Computer Programming II ECTS 4, Credits (2+2) 3 English: Introduction to problem solving and programming using object-oriented paradigm. Classes, objects, attributes, methods, accessors, constructors, destructors, inheritance, abstract classes, interfaces, polymorphism, exception handling, file processing and input/output streams, introduction to GUI programming. END 202 Ergonomi AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Turkish: Ergonomi kavramının tanımı, özellikleri, insan-makine sistemleri ve özellikleri,çevre faktörleri: Aydınlatma, gürültü, ortam ısısı, titreşim, zararlı maddeler,yorgunluk kavramı ve önleme yöntemleri, Mola sürelerini hesaplama şekilleri, İş eğitimi kavramı, monotonluk kavramı; öğrenme kavramı, Antropometri kavramı. IND 202 Ergonomics ECTS 3, Credits (2+0) 2 English: The definition of ergonomics, features, and characteristics of human-machine systems, environmental factors: lighting, noise, ambient temperature, vibration, hazardous substances, the concept and methods of prevention fatigue, break times, calculation methods, the concept of business education, monotony, the concept of the learning concept, Anthropometry concept.

7 END 204 Bulanık Mantık ve Endüstriyel Uygulamaları AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bulanık kümeler, bulanık kümeler operasyon, Bulanık ilişki ve kompozisyon, Bulanık grafik ve bulanık ilişkiler, bulanık sayı, bulanık fonksiyonu, olasılık ve belirsizlik, bulanık mantık, bulanık mantık, bulanık kontrol ve bulanık uzman sistemler, bulanık sistemin füzyon ve sinir ağları, Bulanık sistem ve genetik algoritmalar füzyonu. IND 204 Fuzzy Logic and Industrial Applications ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Fuzzy sets, The operation of Fuzzy sets, Fuzzy relation and composition, Fuzzy graph and fuzzy relation, fuzzy number, fuzzy function, probability and uncertainty, fuzzy logic, fuzzy inference, fuzzy controls and fuzzy expert systems, fusion of fuzzy system and neural networks, fusion of fuzzy system and genetic algorithms. ENGL 224 Akademik Yazma AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin amacı, gerekli okuma, yorumlama, yazma ve daha fazla akademik amaçlı düzenleme becerilerini geliştirmektir. ENGL 224 Academic Writing ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of this course is to develop necessary reading, interpretation, articulation, writing and editing skills for further academic purposes. END 301 Yöneylem Araştırması I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu dersin amacı, öğrencilerimize çok değişik, karmaşık karar ve yönetim problemlerinin, belirli kısıtlar altında, model yaklaşımlarıyla sayısal çözüm yeteneklerini, Yöneylem Paket Program destekleri ile kazandırmaktır. Yöneylem Araştırmasına Giriş, Yöneylem Araştırmasının modelleme yaklaşımı, Karar Problemleri ve Modeller, belirlilik, Belirsizlik altında karar verme metotları, Doğrusal (Lineer) programlama (DP) problemi ve modelleme, DP modellerinin çözüm yöntemleri, Doğrusal Programlama: Simplex method, Gauss eliminasyon yöntemi ile DP problemlerinin çözümü, Simplex metodun uygulamasında özel durumlar, Dualite ve duyarlılık analizi, Duyarlılık Analizleri, Ulaştırma problemleri ve olurlu başlangıç çözümü için metotlar, Ulaştırma problemlerinde optimum sonuç için atlama taşı ve çoğaltan yöntemi. IND 301 Operational Research I ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: The purpose of this course, a wide variety of students, and management of complex decision problems, under certain constraints, the model approaches the capabilities of the numerical solution, with the support of program operations to give the package. Introduction to Operations Research, Operations Research modeling approach, Decision Problems and Models, certainty, methods of decision making under uncertainty, linear (linear) programming (DP) problem and the modeling of the DP models, solution methods, Linear Programming: Simplex method, Gaussian elimination method and the DP solution of the problems, special Cases in Simplex method, Duality and sensitivity analysis, sensitivity analysis, transportation problems, and feasible methods for the solution of the starting, the stepping stone to transport problems and reproducing method for optimum results. END 303 Üretim Yönetimi I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Üretim Yönetimi Temel Kavramlar, Üretim Yönetiminin Fonksiyonları, Hizmet sektöründe üretim yönetimi, verimlilik, Misyon ve Strateji oluşturma, Rekabet Avantaj kazanma, Stratejik Üretim Yönetimi Kararları, Küresel Bazda Üretim Yönetimi, Talep Tahmin yöntemleri, Zaman Serisi Analizi, Talebi Kontrol Etme ve izleme, Ürün Tasarımı, Hizmet Tasarımı, İstatistiksel Kalite Yönetimi, Süreç Tasarımı, Süreç Analizi, Kapasite Planlama, Kuruluş Yeri Kararları, Tedarik Zinciri Yönetimi. IND 303 Production Management I ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Basic Concepts of Production Management, Production Management Functions, service sector, production management, productivity, Mission and Strategy formulation gain competitive advantage, Strategic Operations Management Decisions, Global Basis Production Management, Demand Forecasting Methods, Time Series Analysis, Demand Checking and tracking, Product design, Service Design, Statistical Quality Management, Process Design, Process Analysis, Capacity Planning, Facility Location Decisions, Supply Chain Management.

8 END 305 İş Etütleri ve İş Değerleme AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Üretim ortamında bazı durumlarda insan bilgi ve eylemlerinde eksiklik bulunmadığı halde tatmin edici bir verimlilik düzeyine ulaşılamamaktadır. Bunun temel sebebi üretimde rol oynayan prosedürlerin verimsiz, eksik ve hatta hatalı olmasıdır. END 305 bu tip problemlerin üzerinden gelmek, üretim ortamlarında verimlilik ve çalışan güvenliğini arttırmak üzere yöntem geliştirme ve iyileştirmeye yarayan bilgi toplama ve analiz metodlarının incelendiği 3. Sınıf dersidir. IND 305 Work Study and Work Valuation ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: In some cases there is lack of human knowledge and actions of the production environment but not achieved a satisfactory level of efficiency. The main reason for this is inefficient procedures involved in production, is incomplete or even incorrect. 305 END to come out of this class of problems, method development to increase the security of production environments, and improve employee productivity and information-gathering and analysis methods for examining 3 Class course. END 303 İstatistik I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu dersin amacı, öğrencileri temel istatistik ve olasılık kavramlarıyla tanıştırmaktır. İstatistiğin tanımı, veri toplama yöntemleri, merkezi eğilim ölçüleri, olasılık kuramı, rassal değişkenler ve dağılımları. IND 303 Statistics I ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: This course aims to familiarize students with the basic concepts of statistics and probability. Description of statistics, data collection methods, measures of central tendency, probability theory, random variables and distributions. ISLG 303 Maliyet Muhasebesi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Maliyet muhasebesi terminolojisi, işgücü maliyetleri, malzeme maliyetleri, marjinal maliyet, standart maliyet ve varyans, planlama ve bütçeleme. BUSG303 Cost Accounting ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Cost accounting terminology, labor costs, material costs, marginal cost, standard cost and variance, the planning and budgeting. END 302 Yöneylem Araştırması II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Atama problemi uygulamaları ve Gezgin Satıcı Problemi için en yakın yaklaşım yöntemi, Stokastik matematiksel modeller, kesikli durumlu, kesikli zamanlı stokastik süreç. Zamana bağlı Markov zincirleri, Denge durumları, kararlı durum analizinin sezgisel yorumu. Emici (Yutucu) zincirler. Kuyruk teorisi. Ağ modelleri, PERT, CPM. Hedef programlama. IND 302 Operational Research II ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Traveling Salesman Problem Assignment practices and the nearest approach to the problem of method, stochastic mathematical models, discrete-state, discrete time stochastic process. Time-dependent Markov chains, equilibrium states, the steady-state analysis, intuitive interpretation. Absorber (absorber) chains. Queuing theory. Network models, PERT and CPM. Goal programming. END 304 Üretim Yönetimi II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Stok Yönetimi ve Planlaması, Bütünleşik Üretim Planlaması, Malzeme İhtiyaç Planlaması, ERP, Kısa Dönemli Üretim Planlaması, Sayısal Karar Verme Modelleri. IND 304 Production Management II ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Inventory Management and Planning, Integrated Production Planning, Material Requirements Planning, ERP, Short-Term Production Planning, Quantitative Decision Models.

9 END 306 Tesis Planlama AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Üretim tesisleri içerisindeki tüm makine, üretim araç ve teçhizatı, yardımcı tesis veya iş istasyonlarının fiziksel konumlarının belirlenmesi, bunlar arsındaki malzeme, yan mamul ve iş akışının planlanması, koordinasyonu ve denetimi faaliyetlerinin incelenir. IND 306 Facilities Planning ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: All machines in the production facilities, production tools and equipment, auxiliary facilities or workstations to determine the physical locations, they are between being material, the side finished and workflow planning, coordination and control activities examined. END 308 İstatistik II AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Rassal Değişkenler ve Dağılımları, hipotez testi, Örnekleme Dağılımları ve Tahmin Etme, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal regresyon, ve parametrik olmayan istatistikler. IND 308 Statistics II ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Random Variables and Distributions, hypothesis testing, sampling distributions and estimation, simple linear regression and correlation, multiple linear regression, and nonparametric statistics. END 310 Kalite Yönetimi AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Kalite kavramı, Kalite anlayışının gelişimi, Kaliteyi etkileyen faktörler, Kalite kontrolün işletmeye olan katkıları, Süreç Yönetimi, Kalite kontrol teknikleri, Standart ve standardizasyon, Üretim hataların sınıflandırılması, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS kalite güvence sistemi, Toplam kalite yönetimi anlayışı, Kalite maliyetleri, Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler. IND 310 Quality Management ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Quality concept, development of quality perception, factors affecting quality, quality control have contributed to the mill, Process Management, Quality control techniques, standards and standardization, classification of errors in production, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS quality assurance system, total quality management approach, quality costs of quality control techniques. END 401 Simülasyon AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Kesikli-olay simülasyonunun temel kavramlarını vermek Simülasyon çalışması yapabilmek için gerekli olan istatistik altyapısını vermek. Bir simülasyon yazılımına ilişkin temel modelleme kavramlarını vermek. Modellemeye ve simülasyona Giriş, Monte Carlo simülasyonu, olasılık dağılımlarının seçimi, rasgele sayı türetme, rasgele değisken türetme, çıktı analizi, varyans indirgeme teknikleri, PROMODEL ile simülasyon modelleme. IND 401 Simulation ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: To give the fundamental concepts of discrete-event simulation. To give the basic statistics needed for a simulation study. To give the basic modeling concepts related to simulation software. Introduction to modeling and simulation, Monte Carlo simulation, selecting input probability distributions, generating random numbers, generating random varieties, output analysis, variance reduction techniques, simulation modeling with PROMODEL.

10 END 403 Proje Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Proje portföyü, proje teklifi analizi, fizibilite, yönetim ve planlama, proje planlaması, talep yönetimi, proje risk yönetimi, proje kalite yönetimi, ekip yönetimi, dokümantasyon, örgütsel öğrenme, iletişim yönetimi ve sunum teknikleri IND 403 Project Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Emphasis is better coordinating of a whole project. The course deals with project portfolio together project proposal analysis, feasibility, management planning, project scheduling, project controlling like claim management, project risk management, project quality management, team management, documentation, organizational learning, communication management and presentation techniques. END 402 İş Sistemleri ve Tasarımı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: İş sistemleri tasarımına giriş. Verimlilik ve iş etüdü. Yöntem Çalışması: Süreç analizi, insan-makine analizleri, işletme analizi, micromotion çalışma, ergonomi ve hareket ekonomisinin İlkelerine Giriş. İş Ölçümü: Kronometre zaman etüdü, İş örneklemesi, standart veri, önceden belirlenmiş bir hareket zaman sistemleri, İş genişlemesi ve iş zenginleştirme. Teşvik programları. IND 402 Work Systems and Design ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to work systems design, Productivity and work study. Method Study: Process analysis, man-machine analysis, operation analysis, micromotion study, Introduction to ergonomics and Principles of motion economy. Work Measurement: Stop watch time study, Work sampling, standard data, predetermined motion time systems, Job enlargement and job enrichment. Incentive schemes. END 411 Finansal Yönetim AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Finansal tablolar, yatırım değerlendirme, portföy kuramı ve yatırımlarla ilgisi, uzun ve kısa vadeli borçların yönetimi, kar dağıtım politikası, sermayenin yapısı, finansal kiralama stok değerleme, yönetim riski, birleşme satın alma, döviz kuru riski yönetimi, ikincil sermaye piyasa maliyetinin tahmini, iskonto piyasası ve verimliliği portföy kuramı ve yatırımla ilgisi şirketin yeniden yapılandırması (birleşme ve elden çıkarma) gibi konulardan oluşmaktadır. IND 411 Financial Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Financial statements, investment appraisal, portfolio theory and investment interest, long-and shortterm debt management, dividend policy, capital structure, leasing, stock valuation, risk management, mergers acquisitions, foreign exchange risk management, the estimated cost of secondary capital market and efficiency of the discount market, portfolio theory. END 413 Zaman Serileri ve Öngörümleme AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Regresyon metodları ve hareketli ortalamalar, Üstel düzgünleştirme metodları, Enküçük kareler ve doğrudan düzgünleştirme, Mevsimsel data için düzgünleştirme modelleri, Tahmin hatalarının analizi, Adaptifcontrol tahminleme metodları, Box-Jenkins modelleri. IND 413 Forecasting and Time Series ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Regression methods and moving averages, exponential smoothing methods, Least squares and direct smoothing, smoothing models for seasonal data, forecast errors analysis, forecasting, adaptive-control methods, Box-Jenkins models.

11 END 415 Esnek Üretim Sistemleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: İmalat sistemlerine giriş, Esnek Üretim Sistemlerine giriş, grup teknoloji ve Hücresel imalat, Esnek Üretim Sistemleri donanım elemanları, Esnek Üretim Sistemleri kontrol elemanları, Tam zamanında Üretim, Bilgisayarla bütünleşik imalat kavramı. IND 415 Flexible Manufacturing Systems ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to Manufacturing systems, introduction to flexible manufacturing systems, group technology and cellular manufacturing, flexible manufacturing systems hardware elements, control elements of flexible manufacturing systems, Just in time manufacturing, computer integrated manufacturing concept. END 417 Hizmet Sistemleri Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Operasyonlar ve Üretkenlik, Küresel Üretim Stratejileri, Ürün ve Servis Tasarımı, Bekleme Hattı Modelleri, Tedarik Zinciri Yönetimi. IND 417 Service Systems Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Operations and Productivity, Global Production Strategies, Product and Service Design, Waiting Line Models, Supply Chain Management. END 419 Kurumsal Kaynak Planlaması AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Kurumsal kaynakları planlama (ERP) sistemlerinin bir organizasyondaki rolü ve bilgi sistemi fonksiyonunun uygulaması ve yönetimi; süreç analizi ile sistem bileşenlerinin tanımlanması ve yorumlanması; ERP sistemleri aracılığı ile vaka çözümleme becerisinin kazanılması; bilgi sistemlerinde, temel düzeyde veritabanı yönetimi ve sorgulama dilini kullanma becerisine sahip olma. IND 419 Enterprise Resource Planning ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Enterprise resource planning (ERP) systems implementation and management of an organization's role and function of information systems, process analysis and system components, identification and interpretation of case-analysis skills through the acquisition of ERP systems, information systems, the ability to use the basic level of database management and query language. END 421 Karar Teorisi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Karar problemi ve karar verme elemanları, karar ağaçları, belirsizlik altında seçim, bilgi, fayda teorisi değeri, çok kriterli karar analizi, karar verme dilsel, grup karar verme ve toplama, sosyal refah ve oylama, çok amaçlı programlama, karar bulanık ve aralık ortamında analizi. IND 421 Decision Theory ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Decision problem and the elements of decision making, decision trees, choices under uncertainty, value of information, utility theory, multi-attribute decision analysis, linguistic decision making, group decision making and aggregation, social welfare and voting, multi-objective programming, decision analysis under fuzzy and interval environment. END 423 Çizelgeleme AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Çizelgelemede Notasyon ve terminoloji, tek makine modelleri, amaç fonksiyonları, toplu işlem, bitiş tarihi atama problemleri, paralel makine modelleri, akış alışverişi, iş alışverişi, stokastik zamanlama modelleri. IND 423 Scheduling ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Notation and terminology in scheduling, single machine models, objective functions, batch processing, due date assignment problems, parallel machine models, preemptions, flow shops, job shops, open shops, stochastic scheduling models.

12 END 425 Matematiksel Programlama AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Doğrusal programlama, duyarlılık, saf ve karışık tamsayılı programlama, dualite ve gevşetme, dal-sınır, doğrusal olmayan programlama, Lagrange çarpanları teorisi, düzenlilik ve optimalite, Karush-Kuhn-Tucker koşulları, hedef programlama, çok amaçlı programlama Konular, bulanık ve aralık optimizasyonu. IND 425 Mathematical Programming ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Topics in linear programming, sensitivity, pure and mixed integer programming, duality and relaxation, branch-and-bound, non-linear programming, Lagrange multipliers theory, regularity and optimality, Karush- Kuhn-Tucker conditions, goal programming, multi-objective programming, fuzzy and interval optimization. END 427 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Dünyada ve Türkiye de Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetiminde Alıcı-Tedarikçi İlişkileri, Tedarikçi Seçimi, Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı, Lojistikteki Taşıma Tipleri, Depo Yönetimi, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Teknolojileri, Yalın Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı ve Optimizasyonu, Sektörel Lojistik Süreçler. IND 427 Logistics and Supply Chain Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Supply Chain and Logistics Management, Logistics Management in the World and in Turkey, Buyer- Supplier Relationships in Supply Chain Management, Vendor Selection, Logistics Outsourcing, types of transportation logistics, Warehouse Management, Green Supply Chain Management, Supply Chain Management, Information Technology, Lean Supply chain, Supply chain Network Design and Optimization, Industrial Logistics Processes. END 429 Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Girişimci bakış açısı yaratmak ve yeni girişim finansmanı, iş planı organizasyon planı, sermaye, fırsat analizi enformel risk pazarlama planı kaynağı, uluslararası girişimcilik fırsatları halka açılma, girişim biten, KOBİ yönetimi. IND 429 Entrepreneurship and SME Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Entrepreneurial perspective, creating and financing new venture; business plan organizational plan, marketing plan source of capital, opportunity analysis informal risk; international entrepreneurship opportunities going public, ending venture, SME management. END 412 Mühendislik Ekonomisi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Mühendislikteki kararların ekonomik analizine giriş: Paranın zamansal değeri, Nakit akışı analizi, Sermayenin maliyeti, Yatırımın getirisi, Maliyet ve maliyet tahminleri, Başa-baş analizi, Seçenekler arasında karar verme, Amortismanın etkisi, Vergiler, Enflasyon, Yenileme analizleri, Hassasiyet analizi. IND 412 Engineering Economics ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to economic analysis in engineering decisions: time value of money, cash flow analysis, capital costs, return on investment, cost and cost estimates, Break-even analysis, decision-making among the options, the effect of depreciation, taxes, inflation, Replacement analysis, sensitivity analysis. END 414 İstatistiksel Kalite Kontrol AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu ders kalite kontrol araçları uygulamalarının temel istatistiğini öğretmeyi amaçlar. IND 414 Statistical Quality Control ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: This course aims to teaching statistical fundamentals and application tools of quality control.

13 END 416 Yapay Zeka AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Yapay Zekaya giriş,temel kavramlar, Problem Çözme, gelişim teoremi, Arama yöntemleri, Öğrenme, Yapay Zeka, Uzman Sistemler, Analiz Outlook, robotlar, bilgisayar ile Algı, Doğal Dil İşleme, Konuşma Tanıma, Bulanık Mantık Uygulama Alanı. IND 416 Artificial Intelligence ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to Artificial Intelligence and The fundamental concepts, Solving the Problem, Development Theorem, Search methods, Learning, Application Area of Artificial Intelligence, Expert Systems, Analysis Outlook, Robots, Perception with computer, Processing Natural Language, Recognition Speaking, Fuzzy Logic. END 418 İş ve İşletme Hukuku AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Sendikalar, Kamu Resmi Sendikaları, Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt. IND 418 Business and Labor Law ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Unions, Public Official s Unions, Collective job contract, strike and lock out. END 420 Elektronik Tablolarda Analiz AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Doğrusal programlama ve optimizasyon incelenmesi, tablolar ile doğrusal programlama problemleri çözme, duyarlılığı ve gölge fiyatlar anlamak. ulaştırma modelleri, ağ models, integer programlama modelleri, yenileme modelleri, nakit akış modelleri. IND 420 Spreadsheet Analysis ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Review of linear programming and optimization, solving linear programming problems with spreadsheets, understanding sensitivity and shadow prices, transportation models, network models, integer programming models, replacement models, cash-flow models, using goal seek tool. END 422 İleri Operasyon Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Tahmin ve zaman serisi analizi, otoregresif ve Box-Jenkins yöntemleri, envanter teorisi ve anlık modelleri, toplam planlama, malzeme matris, malzeme ihtiyaç planlama, kaynak kısıtlı proje çizelgeleme, iş sıralama, makine çizelgeleme, toplu üretimin faturası. IND 422 Advanced Operations Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Forecasting and time series analysis, autoregressive and Box-Jenkins methods, inventory theory and instant models, aggregate planning, bill of materials matrix, material requirements planning, resource constrained project scheduling, job sequencing, machine scheduling, batch production. END 424 Lokasyon Teorisi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Yer teorisi, mesafeleri ve normlar, amaç fonksiyonları, sürekli yerleşim problemleri, ayrık yerleşim problemleri, şebeke yerleşim problemleri, Weber problemi ve uzantıları, min-max ve dispersiyon, kamu tesis konumu ve sorunları kapsayan uzay kavramı. IND 424 Location Theory ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Notion of space in location theory, distances and norms, objective functions, continuous location problems, discrete location problems, network location problems, Weber problem and extensions, min-max and dispersion, public facility location and covering problems.

14 END 426 Uzman Sistem Tasarımı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Yapay Zekaya giriş, uzman sistemlere giriş, Uzman Sistemler, Bilgi Temsilcilikler, Kural tabanlı Uzman Sistemler, Uzman Sistem Tasarımı, Uzman Sistemler Uygulanması, Yapay Sinir Ağlarına Giriş, Öğrenme Türleri, Geri yayılım Yapay Sinir Ağları Genel Özellikleri, Yapay Zeka, Giriş Giriş Uygulaması Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Bulanık Küme Teorisi, Bulanık Çıkarım Sistemleri, Bulanık temelli Bir Uzman Sistem Tasarımı, Bulanık Çıkarım Sistemleri. IND 426 Expert System Design ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to Artificial Intelligence, Introduction to Expert Systems, General Characteristics of Expert Systems, Knowledge Representations, Rule-based Expert Systems, Design of Expert System, Application of Expert Systems, Introduction to Artificial Neural Networks, Learning Types, Back propagation Neural Networks, Application of Neural Networks, Introduction to Fuzzy Logic, Fuzzy Set Theory, Fuzzy Inference Systems, Design of Fuzzy Based Expert Systems, Application of Fuzzy Inference Systems. END 428 Endüstri Mühendisliği için Veri Tabanı Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Dosya ve bilgi sistemleri, veritabanı geliştirme faaliyetleri, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC), veri modelleme kavramları (ER ve Sınıf diyagramları), ilişkisel veritabanı sorguları, SQL Server ve Oracle, veri bütünlüğü ve güvenliği, şema oluşturma veritabanları. IND 428 Database Management for Industrial Engineering ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Role of data, files and databases in information systems, database development activities, System Development Life Cycle (SDLC), data modeling concepts (E-R and Class diagrams), queries of relational databases, SQL Server and ORACLE, data integrity and security, schema creation. END 430 Yalın Üretim Sistemi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: üretim ve üretim tipleri, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, bilgisayar destekli üretim-yalın üretim felsefesinin doğuşu, temel prensipleri, israf tanımı ve çeşitleri, 5S kuralı-yalın üretim için gerekli koşullar, odaklaşmış fabrika, - düzgünleştirilmiş üretim,-grup teknolojisi; hücresel sistem ve hücrelerin elde edilmesi, hazırlık sürelerinin azaltılması-çok fonksiyonlu işçiler, toplam kalite yönetimi, toplu önleyici bakım-tam zamanında tedarik, tedarikçi seçimi-kanban sistemi; kanban kuralları, kanban dolaşımı, kanban hesabı, -yalın üretim felsefesinin hizmet sistemlerinde uygulanması-değer akışı haritalandırma-yalın üretim sistemlerinin simülasyonla tasarımına ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi-yalın üretim sistemlerinin matematiksel yaklaşımlarla tasarımına ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi-değer akışı haritalandırmaya ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi. IND 430 Lean Production Systems ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Production and types of production, classification of the production systems, computer -integrated manufacturing-historical view of lean philosophy, basic principles, waste definition and types of waste, 5S rules-conditions for lean production:- focused factory, - smoothed production-group technology; cellular system and obtaining of the manufacturing cells, short set-up times-multi- functional workers, total quality management, total preventive maintenance-just-in-time procurement, supplier selection-kanban system; kanban rules, kanban circulation, kanban calculations-lean philosophy in service systems value stream mapping-analysis of the application examples of the design of the lean manufacturing systems via simulationanalysis of the application examples of the design of the lean manufacturing systems via mathematical approach-analysis of the application examples of value stream mapping

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 100 Dersin Öğretim

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201 Fen Edebiyat Fakültesi 2016-2017 Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 102 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 121 Lineer Cebir

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI DersKod DersAdTR DersAdEN Teori Pratik Kredi ECTS 1. SINIF 1.DÖNEM ENG 113 Mühendislik İçin İngilizce I Academic Presentation Skills 2 2 3 4 MAT 123 Mühendislik Matematiği I

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ MAT101 Matematik 1 / Calculus 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite - 4 0 4 6 Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve Kuralları; Türevin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güz Dönemi Zorunlu Dersleri EEBM 501 İleri Mühendislik Matematiği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2015 Müfredatı 1 2 ENM106 EKONOMİ 1 2 0 3 ENM109 Teknik Resim 2 2 ENM107 Genel Kimya 2 2 ENM105

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI İKT0 Z Davranış Bilimleri Introduction to BehavioralSciences 3+0-3 3 İKT03 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting I 3+0-3 5 İKT05 Z Matematik I Mathematics I

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MAT 1001

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MAT 1001 Offered by: Mühendislik Fakültesi Course Title: CALCULUS I Course Org. Title: CALCULUS I Course Level: Lisans Course Code: MAT 1001 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal Date 3/07/01

Detaylı

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması.

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması. SEÇMELİ DERSLER END 454 MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Malzeme aktarma sistemlerine giriş, malzeme aktarma sistemi ilkeleri, malzeme aktarma sistemleri sınıflandırılması, konveyörler, otomatik kılavuzlu araçlar,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı