MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik, üstel, logaritmik ve ters), Rolle ve ortalama değer teoremleri ve uygulamaları, dışbükeylik, maksimum ve minimum, belirsiz formlar, limit, süreklilik ve türev, türevin geometrik ve fiziksel yorumu, türevler üzerine teoremler, türev uygulamaları, fonksiyonların türevleri, L hopital kuralı, uç değerler, grafik çizimi, belirli integral ve uygulamaları, belirsiz integral ve transandantal fonksiyonlar, integral alma teknikleri. MATH 111 Calculus I ECTS 5, Credits (4+0) 4 English: Sets, numbers, variables functions (trigonometric, exponential, logarithmic and inverse), Rolle s and mean value theorems and their applications, concavity, maxima and minima, indeterminate forms, limit, continuity and derivatives, geometric and physical interpretations of derivatives, theorems on derivatives, applications of derivatives, derivatives of functions, L'hopital rule, extreme values, graph sketching, definite integrals and their applications, indefinite integrals and transcendental functions, techniques of integration. FİZ 101 Fizik I AKTS 6, Kredi (3+2) 4 Turkish: Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi. PHY 101 Physics I ECTS 6, Credits (3+2) 4 English: Measurement and vectors, Newton s Laws, circular motion, gravitation, work and energy, energy conservation, momentum, static, rotational motion, simple harmonic motion, waves, heat, the first law of thermodynamics, the kinetic theory of gases, the second law of thermodynamics, entropy. KİM 101 Kimya AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Madde ve ölçme, atom, molekül ve iyonlar, stokiyometri, kimyasal formül ve eşitliklerde hesaplamalar, sulu ortamda tepkimeler ve çözelti stokiyometrisi, termokimya, atomların elektronik yapıları, elementlerin periyodik özellikleri, kimyasal bağlar-temel kavramları, molekül geometrisi ve bağ teorileri, gazlar, moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katılar, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge ve asit-baz dengeleri. CHEM 101 Chemistry ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Matter and measurement (precision and accuracy), atoms, molecules, ions, and their properties, stoichiometry: calculations with chemical formulas and equations, chemical reactions in aqueous solutions, thermochemistry, electronic structure of atoms, atomic properties and the periodic table, periodic properties of the elements,basic concepts of chemical bonding,molecular geometry and bonding theories,gases, intermolecular forces, liquids, and solids,properties of solutions, chemical kinetics,chemical equilibrium acidbased equilibrium. ATA Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı, Atatürk reformlarını, Atatürkçülük düşüncesini,türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkelerini öğretmektir. ATA Atatürk's Principles & History of Turkish Reforms I ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution is to teach the students Atatürk s reforms, thinking on the basis of Atatürk s ideas and baseline of Turkish Republic Government and scientific interpretation of the basic principles in Constitution.

2 TDL Türk Dili I AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin amacı Türk dilinin özelliklerini incelemektir; Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler ele alınacaktır. TDL Turkish Language I ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of the course is teach the students the characteristics of Turkish Language: The linguistics and grammar structures of Turkish Language, the relationship between Turkish language and culture, novels and poems of Turkish authors. ENGL İngilizce I AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu derste İngilizce yazım kuralları öğretilecektir. Diğer başlıca konular: Paragrafların yazım şekli, seçilmiş makaleler, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler üzerinde okuma ve tartışma, şiirler, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile genel bilgiler. ENGL English I ECTS 4, Credits (2+0) 2 English: English Composition is a course in expository writing, including the development and revision of paragraphs and essays using various rhetorical strategies; reading and discussion of selected essays, short stories, and poems; introduction to writing about literature. MAK 107 Bilgisayar Destekli Teknik Resim AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Teknik ve Meslek Resmin teknik elemanlar için önemini ve gerekliligini kavrayabilme. Genel makine mesleginde kullanılan resim standartları ve imalat resimlerinin çizim tekniklerini kavrayabilme. Makine Mühendisinin ihtiyaç duyacagı düzeyde, özel parça ve makine elemanlarının mesleki resim ile ifade edilmesini kavrayabilme. MEC107 Computer Aided Technical Drawing ECTS 4, Credits (2+2) 3 English: Technical and Vocational understand the importance and necessity for technical staff of the picture. General machinery manufacturing standards and images used in the household understand the techniques of drawing pictures. Mechanical Engineer needed at the private parts and machine components to be expressed in terms of professional image comprehend. END 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Turkish: Endüstri Mühendisliğinin tarihi ve bir bakış, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Tesis Yerleştirme ve Düzenleme,Malzeme Taşıma,Dağıtım ve Rotalama, İş Tasarımı,İşlemler Planlaması ve Kontrol,Kalite Kontrol,Ücretlendirme,CAD/CAM,Robotik ve Otomasyon,İnsan Faktörleri,Kaynak Yönetimi,Finans Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi,Deterministik Yöneylem Araştırması,Olasılıklı Modeller,Benzetim,Proje Yönetimi,Bütünleşik Sistem Tasarımı,Yönetim Sistemleri Tasarımı, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri,Personel Yönetimi,Olasılık ve İstatistik. IND 101 Introduction to Industrial Engineering ECTS 3, Credits (2+0) 2 English: The history of Industrial Engineering, Industrial and System Engineering, Facility Planning, Material Handling Systems, Distribution and Rotation, Job Design, Quality Control, Wage System, CAD/CAM, Robotic and automation, Human Factors, Resource Management, Finance Management and Engineering Economy, Determinate Operation Research, Stochastic Models, Simulation, Project Management, Probability and Statistic, Staff Management, Computer and Information Systems, Management Systems.

3 MAT 112 Matematik II AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: İntegrallerle alan ve hacim hesaplamaları, seriler ve diziler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, binom serileri, vektörler ve uzay geometrisi, vektör değerli fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, iki katlı integraller, üç katlı integraller, eğri ve yüzey integralleri. MATH 112 Calculus II ECTS 5, Credits (4+0) 4 English: Calculation of areas and volumes with integral applications, series and sequences, power series, Taylor and Maclaurin series, binomial series, vectors and the geometry of spaces, vector-valued functions, multivariable functions, partial derivatives, double integrals, triple integrals, line integral and surface integral. FİZ 102 Fizik II AKTS 6, Kredi (3+2) 4 Turkish: Coulomb yasası ve elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa, elektrik enerjisi ve yalıtkanların özellikleri, akım ve direnç, doğru akım devrelerinde enerji ve akım, manyetik alan, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüklem, madde içindeki manyetik alanlar, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım devreleri, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar. PHY 102 Physics II ECTS 6, Credits (3+2) 4 English: Coulomb s law and electric field, Gauss s law, electric potential, capacitance, electric energy and properties of insulators, current and resistance, energy and current in direct current circuits, magnetic fields, sources of magnetic fields, Faraday s law, induction, magnetic fields in materials, electromagnetic oscillations and alternating current circuits, Maxwell s equations and electromagnetic waves. BİL 112 Bilgisayar Programlama I AKTS 5, Kredi (2+2) 3 Turkish: Temel bilgisayar okuryazarlığı: Terminoloji, bilgisayar bileşenleri ve çalışması. Bilgisayar programlama temelleri: yukarıdan aşağıya yapısal tasarım, sıra, karar, tekrar, söz dizimi, temel veri tipleri, program derleme, hata ayıklama. Yapısal program geliştirme, program kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler, işaretçiler, karakterler ve katarlar, formatlı giriş / çıkış, yapılar, sendikalar, biraz manipülasyonlar ve numaralandırma, dosya işleme. Yapısal programlama teknikleri kullanarak program geliştirme ve basit algoritmalara giriş. COM 101 Computer Programming I ECTS 5, Credits (2+2) 3 English: Basic computer literacy: Terminology, computer, components and operation. Fundamentals of computer programming: top-down structured design, sequence, decision, repetition, syntax, basic data types, program compilation, debugging. Structured program development, program control structures, functions, arrays, pointers, characters and strings, formatted input/output, structures, unions, bit manipulations and enumerations, file processing. Introduction to program development and simple algorithms using structured programming techniques. MAK 104 Statik AKTS 3, Kredi (3+0) 3 Turkish: Mekanigin genel ilkeleri,düzlem kuvvet sistemleri,3 boyutlu uzay kuvvet sistemleri,rijid cisimlerin denge sartları,esdeger kuvvet sistemleri,cisimlerin agırlık merkezleri,kirislerde kesme kuvveti ve egilme momentleri,tasıyıcı sistemler,agırlık merkezleri,sürtünme,alan ve kütle atalet momentleri MEC 104 Statics ECTS 3, Credits (3+0) 3 English: The general principles of mechanics, plane force systems, three-dimensional space, power systems,rigid bodies, equilibrium conditions, equivalent force systems, offers central bodies, weight, shear force and bending moments of beams, carrier, center of mass, friction, Area and mass moments of inertia

4 ATA Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı, Atatürk reformlarını, Atatürkçülük düşüncesini,türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkelerini öğretmektir. ATA Atatürk's Principles & History of Turkish Reforms II ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution is to teach the students Atatürk s reforms, thinking on the basis of Atatürk s ideas and baseline of Turkish Republic Government and scientific interpretation of the basic principles in Constitution. TDL Türk Dili II AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin amacı Türk dilinin özelliklerini incelemektir; Türk dilinin yapısı ve temel özellikleri, Türk dili ve kültürü arasındaki ilişki ve Türk yazarları tarafından yazılmış eserler ele alınacaktır. TDL Turkish Language II ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of the course is teach the students the characteristics of Turkish Language: The linguistics and grammar structures of Turkish Language, the relationship between Turkish language and culture, novels and poems of Turkish authors. ENGL İngilizce II AKTS 4, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu derste İngilizce yazım kuralları öğretilecektir. Diğer başlıca konular: Paragrafların yazım şekli, seçilmiş makaleler, kısa hikayeler, seçilmiş makaleler üzerinde okuma ve tartışma, şiirler, farklı edebi eserlerin yazım kuralları ile genel bilgiler. ENGL English II ECTS 4, Credits (2+0) 2 English: English Composition is a course in expository writing, including the development and revision of paragraphs and essays using various rhetorical strategies; reading and discussion of selected essays, short stories, and poems; introduction to writing about literature. END 102 İşletme Bilimine Giriş AKTS 3, Kredi (3+0) 3 Turkish: İşlenen konular ekonomik ortamda, küresel rekabet, girişimcilik, genel ve insan kaynakları yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilgi sistemleri ve iş kariyerlerinin zorluklar içerir. Eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek için, bu ders işletme fonksiyonları arasında sinerji çalışması için fırsatlar sağlayan entegre bir yaklaşımı vurgulamaktadır. IND 102 Introduction to Business ECTS 3, Credits (3+0) 3 English: Topics covered include economic environment, global competition, entrepreneurship, general and human resources management, marketing, accounting, finance, information systems, and challenges of business careers. In order to foster students' ability to think critically, this course emphasizes an integrated approach that provides opportunities for study of the synergy among business functions. MAT 201 Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Lineer denklem sistemleri, matrisler, determinantlar, vektörler, vektör uzayları ve alt uzaylar, doğrusal bağımsızlık, dört temel uzay, matris fonksiyonları, özdeğerler, özvektörler ve diagonalizasyon, iç çarpım uzayları, doğrusal denklem sistemleri, doğrusal eşitsizlikler, doğrusal programlama problemi. lineer dönüşümler. MATH 201 Linear Algebra and Differential Equations ECTS 5, Credits (4+0) 4 English: Systems of linear equations, matrices, determinants, vectors, vector spaces and subspaces, linear independence, four fundamental subspaces, matrix functions, eigen values, eigenvectors and diagonalization, inner product spaces. systems of linear equations, linear inequalities, linear programming problem, linear transformations.

5 MAK 221 Mukavemet AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Gerilme kavramı,eksenel yüklemede gerilme ve sekil degistirme,hooke kanunu,elastik modül,sıcaklık degisiminde gerilmeler,burulma,elastik bölgede burulma,plastik bölgede burulma,dairesel kesitli millerde kalıcı gerilmeler,ince cidarlı içi bos miller,basit eğilme,elastik bölgede gerilmeler ve deformasyonlar,p lastik deformasyonlar,elastoplastik malzemede eğilmeler, simetrik olmayan egilme, eksantrik eksenel yükleme. MEC 221 Strenght of Materials ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: The concept of stress, axial loading stress and strain, Hooke's law, elastic module, change of temperature stresses, torsion, torsion elastic region, plastic region torsion, the residual stresses shafts of circular cross section, thin-walled hollow shafts, simple bending, elastic stresses and deformations in the region, plastic deformation, elastoplastic material bending, unsymmetrical bending, eccentric axial loading. MAK 223 Termodinamik AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Termodinamigin temel kavramları; Saf madde ve özelikleri; Mükemmel ve gerçek gazlar; Enerji, ısı, is; Enerjinin korunumu, kapalı ve açık sistemlere uygulanması; Isı makinesi. Termodinamiğin ikinci yasası; Carnot ilkeleri; Clausius esitsizligi; Entropi, Entropinin artısı ilkesi, Mühendislik sistemlerinin 2 ci yasa ile cözümlenmesi. MEC 223 Thermodynamics ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: The basic concepts of thermodynamics; pure substances and their properties; Ideal and real gases; Energy, heat, work, energy conservation, the implementation of closed and open systems; heat machine. The second law of thermodynamics, Carnot principles, Clausius inequality, entropy, plus the principle of entropy, Engineering sistemslerinin 2 ci resolved by the law. MAK 205 Malzeme Bilimi AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu ders, temel kavramlar, kristal yapı, kusurlar, faz diyagramları, yayınma, ve mekanik davranış konularını içermektedir. MEC 205 Material Science ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: This course, basic concepts, crystal structure, defects, phase diagrams, diffusion, and mechanical behavior includes topics. EEM 211 Elektrik ve Elektronik Devre Temelleri AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Temel elektrik ve elektronik devre elemanlarına genel bakış. Akım, gerilim, güç ve enerji tanımları. Direnç, Kondansatör, Endüktans elemanlarının elektriksel davranışlarının incelenmesi. Elektrik devrelerinde geçerli olan yasaların devre analizinde kullanılması: Kirchhoff gerilim ve akım yasaları. Ohm yasası. Norton, Thevenin ve Süperpozisyon teoremleri. DC ve AC devre analizleri. Temel elektronik devre elemanlarının (Diyot, Transistor, FET gibi) tanıtımı ve karakteristik eğrileri. Transistorlu devrelerin AC ve DC modellerinin incelenmesi ve analiz edilmesi. Tek katlı ve çok katlı transistorlü kuvvetlendiriciler.transistörlü kapı devrelerinin incelenmesi ve tasarım yöntemleri. Mantık devreleri ve elektronik eşdeğerleri. İşlemsel yükselteçler ve kullanım şekilleri. EEE 211 Fundamentals of Electrical and Electronic Circuits ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Overview of basic electrical and electronic circuit components. Current, voltage, power and energy definitions. Resistance, Capacitance, Inductance Investigation of the electrical components. Using the laws which apply in circuit analysis in electrical circuits: Kirchhoff's voltage and current laws. Ohm's law. Norton and Thevenin's and superposition theorems. DC and AC circuit analysis. Basic electronic circuit elements (diodes, transistors, FET, etc.) and the characteristic curves of presentation. AC and DC models to examine and analyze transistor circuits. Single and multi storey kuvvetlendiriciler.transistörlü gate transistor circuits and design methods. Logic circuits and electronic equivalents. Operational amplifiers and their usage patterns.

6 END 201 Ekonomiye Giriş AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu ders, iş dünyası da bu iş stratejisi, kurumsal sosyal sorumluluk, etik ve içinde yaşadığımız küresel çevre devlet olarak daha geniş, konusal iş sorunları bakarak uygulanan Mikro ve Makro ekonominin temel ilkelerini sunar. IND 201 Introduction to Economics ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: This course presents the essential principles of microeconomics and macroeconomics applied to the world of business while also looking at wider, topical business issues, such as business strategy, corporate social responsibility, ethics and the state of the global environment in which we live. MAT 212 Sayısal Analiz AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Hata analizi, Taylor polinomları, denklem köklerini bulma, sabit nokta iterasyonu, Lu ayrıştırma yöntemi, Gauss eliminasyon yöntemi, interpolasyon, sayısal interpolasyon, polinom interpolasyonu. MATH 212 Numerical Analysis ECTS 5, Credits (4+0) 4 English: Errors, Taylor polynomials, root finding, fixed point iteration, Lu-factorization, Gauss Seidel and Jacobi method, interpolation, numerical integration, polynomial interpolation. MAK 208 Dinamik AKTS 4, Kredi (4+0) 4 Turkish: Dinamiğin temel kavramları; Birimler ve Boyutlari; Vektörler ve vektörel islemler; Noktanın kinematigi, düzlemsel ve 3 Boyutlu hareket; Referans koordinatların kinematigi ve Temel Kinematik Denklem; Genel referans koordinat sisteminin hareketleri; Açısal ivme; Kinematik Açılımlar; Noktanın Dinamigi; Hareket Denklemleri; Momentum; iş ve Enerji. MEC 208 Dynamics ECTS 4, Credits (4+0) 4 English: The basic concepts of dynamics; Units and dimensions of vectors and vector operations; point kinematics, planar and three-dimensional motion, the reference coordinates, Kinematics and Basic Kinematic Equation; general movements in the reference coordinate system, the angular momentum; Kinematic Approaches; point dynamics equations of motion, Momentum; work and energy. BİL 212 Bilgisayar Programlama II AKTS 4, Kredi (2+2) 3 Turkish: Nesne tabanlı programlama paradigması kullanarak problem çözme ve programlamaya giriş. Sınıflar, nesneler, nitelikler, yöntemler, erişimcileri, yapıcı, yıkıcı, kalıtım, soyut sınıflar, arabirimler, polimorfizm, istisna işleme, dosya işleme ve girdi / çıktı akımları, GUI programlamaya giriş. COM 212 Computer Programming II ECTS 4, Credits (2+2) 3 English: Introduction to problem solving and programming using object-oriented paradigm. Classes, objects, attributes, methods, accessors, constructors, destructors, inheritance, abstract classes, interfaces, polymorphism, exception handling, file processing and input/output streams, introduction to GUI programming. END 202 Ergonomi AKTS 3, Kredi (2+0) 2 Turkish: Ergonomi kavramının tanımı, özellikleri, insan-makine sistemleri ve özellikleri,çevre faktörleri: Aydınlatma, gürültü, ortam ısısı, titreşim, zararlı maddeler,yorgunluk kavramı ve önleme yöntemleri, Mola sürelerini hesaplama şekilleri, İş eğitimi kavramı, monotonluk kavramı; öğrenme kavramı, Antropometri kavramı. IND 202 Ergonomics ECTS 3, Credits (2+0) 2 English: The definition of ergonomics, features, and characteristics of human-machine systems, environmental factors: lighting, noise, ambient temperature, vibration, hazardous substances, the concept and methods of prevention fatigue, break times, calculation methods, the concept of business education, monotony, the concept of the learning concept, Anthropometry concept.

7 END 204 Bulanık Mantık ve Endüstriyel Uygulamaları AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bulanık kümeler, bulanık kümeler operasyon, Bulanık ilişki ve kompozisyon, Bulanık grafik ve bulanık ilişkiler, bulanık sayı, bulanık fonksiyonu, olasılık ve belirsizlik, bulanık mantık, bulanık mantık, bulanık kontrol ve bulanık uzman sistemler, bulanık sistemin füzyon ve sinir ağları, Bulanık sistem ve genetik algoritmalar füzyonu. IND 204 Fuzzy Logic and Industrial Applications ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Fuzzy sets, The operation of Fuzzy sets, Fuzzy relation and composition, Fuzzy graph and fuzzy relation, fuzzy number, fuzzy function, probability and uncertainty, fuzzy logic, fuzzy inference, fuzzy controls and fuzzy expert systems, fusion of fuzzy system and neural networks, fusion of fuzzy system and genetic algorithms. ENGL 224 Akademik Yazma AKTS 2, Kredi (2+0) 2 Turkish: Bu dersin amacı, gerekli okuma, yorumlama, yazma ve daha fazla akademik amaçlı düzenleme becerilerini geliştirmektir. ENGL 224 Academic Writing ECTS 2, Credits (2+0) 2 English: The aim of this course is to develop necessary reading, interpretation, articulation, writing and editing skills for further academic purposes. END 301 Yöneylem Araştırması I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu dersin amacı, öğrencilerimize çok değişik, karmaşık karar ve yönetim problemlerinin, belirli kısıtlar altında, model yaklaşımlarıyla sayısal çözüm yeteneklerini, Yöneylem Paket Program destekleri ile kazandırmaktır. Yöneylem Araştırmasına Giriş, Yöneylem Araştırmasının modelleme yaklaşımı, Karar Problemleri ve Modeller, belirlilik, Belirsizlik altında karar verme metotları, Doğrusal (Lineer) programlama (DP) problemi ve modelleme, DP modellerinin çözüm yöntemleri, Doğrusal Programlama: Simplex method, Gauss eliminasyon yöntemi ile DP problemlerinin çözümü, Simplex metodun uygulamasında özel durumlar, Dualite ve duyarlılık analizi, Duyarlılık Analizleri, Ulaştırma problemleri ve olurlu başlangıç çözümü için metotlar, Ulaştırma problemlerinde optimum sonuç için atlama taşı ve çoğaltan yöntemi. IND 301 Operational Research I ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: The purpose of this course, a wide variety of students, and management of complex decision problems, under certain constraints, the model approaches the capabilities of the numerical solution, with the support of program operations to give the package. Introduction to Operations Research, Operations Research modeling approach, Decision Problems and Models, certainty, methods of decision making under uncertainty, linear (linear) programming (DP) problem and the modeling of the DP models, solution methods, Linear Programming: Simplex method, Gaussian elimination method and the DP solution of the problems, special Cases in Simplex method, Duality and sensitivity analysis, sensitivity analysis, transportation problems, and feasible methods for the solution of the starting, the stepping stone to transport problems and reproducing method for optimum results. END 303 Üretim Yönetimi I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Üretim Yönetimi Temel Kavramlar, Üretim Yönetiminin Fonksiyonları, Hizmet sektöründe üretim yönetimi, verimlilik, Misyon ve Strateji oluşturma, Rekabet Avantaj kazanma, Stratejik Üretim Yönetimi Kararları, Küresel Bazda Üretim Yönetimi, Talep Tahmin yöntemleri, Zaman Serisi Analizi, Talebi Kontrol Etme ve izleme, Ürün Tasarımı, Hizmet Tasarımı, İstatistiksel Kalite Yönetimi, Süreç Tasarımı, Süreç Analizi, Kapasite Planlama, Kuruluş Yeri Kararları, Tedarik Zinciri Yönetimi. IND 303 Production Management I ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Basic Concepts of Production Management, Production Management Functions, service sector, production management, productivity, Mission and Strategy formulation gain competitive advantage, Strategic Operations Management Decisions, Global Basis Production Management, Demand Forecasting Methods, Time Series Analysis, Demand Checking and tracking, Product design, Service Design, Statistical Quality Management, Process Design, Process Analysis, Capacity Planning, Facility Location Decisions, Supply Chain Management.

8 END 305 İş Etütleri ve İş Değerleme AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Üretim ortamında bazı durumlarda insan bilgi ve eylemlerinde eksiklik bulunmadığı halde tatmin edici bir verimlilik düzeyine ulaşılamamaktadır. Bunun temel sebebi üretimde rol oynayan prosedürlerin verimsiz, eksik ve hatta hatalı olmasıdır. END 305 bu tip problemlerin üzerinden gelmek, üretim ortamlarında verimlilik ve çalışan güvenliğini arttırmak üzere yöntem geliştirme ve iyileştirmeye yarayan bilgi toplama ve analiz metodlarının incelendiği 3. Sınıf dersidir. IND 305 Work Study and Work Valuation ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: In some cases there is lack of human knowledge and actions of the production environment but not achieved a satisfactory level of efficiency. The main reason for this is inefficient procedures involved in production, is incomplete or even incorrect. 305 END to come out of this class of problems, method development to increase the security of production environments, and improve employee productivity and information-gathering and analysis methods for examining 3 Class course. END 303 İstatistik I AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu dersin amacı, öğrencileri temel istatistik ve olasılık kavramlarıyla tanıştırmaktır. İstatistiğin tanımı, veri toplama yöntemleri, merkezi eğilim ölçüleri, olasılık kuramı, rassal değişkenler ve dağılımları. IND 303 Statistics I ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: This course aims to familiarize students with the basic concepts of statistics and probability. Description of statistics, data collection methods, measures of central tendency, probability theory, random variables and distributions. ISLG 303 Maliyet Muhasebesi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Maliyet muhasebesi terminolojisi, işgücü maliyetleri, malzeme maliyetleri, marjinal maliyet, standart maliyet ve varyans, planlama ve bütçeleme. BUSG303 Cost Accounting ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Cost accounting terminology, labor costs, material costs, marginal cost, standard cost and variance, the planning and budgeting. END 302 Yöneylem Araştırması II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Atama problemi uygulamaları ve Gezgin Satıcı Problemi için en yakın yaklaşım yöntemi, Stokastik matematiksel modeller, kesikli durumlu, kesikli zamanlı stokastik süreç. Zamana bağlı Markov zincirleri, Denge durumları, kararlı durum analizinin sezgisel yorumu. Emici (Yutucu) zincirler. Kuyruk teorisi. Ağ modelleri, PERT, CPM. Hedef programlama. IND 302 Operational Research II ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Traveling Salesman Problem Assignment practices and the nearest approach to the problem of method, stochastic mathematical models, discrete-state, discrete time stochastic process. Time-dependent Markov chains, equilibrium states, the steady-state analysis, intuitive interpretation. Absorber (absorber) chains. Queuing theory. Network models, PERT and CPM. Goal programming. END 304 Üretim Yönetimi II AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Stok Yönetimi ve Planlaması, Bütünleşik Üretim Planlaması, Malzeme İhtiyaç Planlaması, ERP, Kısa Dönemli Üretim Planlaması, Sayısal Karar Verme Modelleri. IND 304 Production Management II ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Inventory Management and Planning, Integrated Production Planning, Material Requirements Planning, ERP, Short-Term Production Planning, Quantitative Decision Models.

9 END 306 Tesis Planlama AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Üretim tesisleri içerisindeki tüm makine, üretim araç ve teçhizatı, yardımcı tesis veya iş istasyonlarının fiziksel konumlarının belirlenmesi, bunlar arsındaki malzeme, yan mamul ve iş akışının planlanması, koordinasyonu ve denetimi faaliyetlerinin incelenir. IND 306 Facilities Planning ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: All machines in the production facilities, production tools and equipment, auxiliary facilities or workstations to determine the physical locations, they are between being material, the side finished and workflow planning, coordination and control activities examined. END 308 İstatistik II AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Rassal Değişkenler ve Dağılımları, hipotez testi, Örnekleme Dağılımları ve Tahmin Etme, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal regresyon, ve parametrik olmayan istatistikler. IND 308 Statistics II ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Random Variables and Distributions, hypothesis testing, sampling distributions and estimation, simple linear regression and correlation, multiple linear regression, and nonparametric statistics. END 310 Kalite Yönetimi AKTS 4, Kredi (3+0) 3 Turkish: Kalite kavramı, Kalite anlayışının gelişimi, Kaliteyi etkileyen faktörler, Kalite kontrolün işletmeye olan katkıları, Süreç Yönetimi, Kalite kontrol teknikleri, Standart ve standardizasyon, Üretim hataların sınıflandırılması, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS kalite güvence sistemi, Toplam kalite yönetimi anlayışı, Kalite maliyetleri, Kalite iyileştirmede kullanılan teknikler. IND 310 Quality Management ECTS 4, Credits (3+0) 3 English: Quality concept, development of quality perception, factors affecting quality, quality control have contributed to the mill, Process Management, Quality control techniques, standards and standardization, classification of errors in production, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS quality assurance system, total quality management approach, quality costs of quality control techniques. END 401 Simülasyon AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Kesikli-olay simülasyonunun temel kavramlarını vermek Simülasyon çalışması yapabilmek için gerekli olan istatistik altyapısını vermek. Bir simülasyon yazılımına ilişkin temel modelleme kavramlarını vermek. Modellemeye ve simülasyona Giriş, Monte Carlo simülasyonu, olasılık dağılımlarının seçimi, rasgele sayı türetme, rasgele değisken türetme, çıktı analizi, varyans indirgeme teknikleri, PROMODEL ile simülasyon modelleme. IND 401 Simulation ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: To give the fundamental concepts of discrete-event simulation. To give the basic statistics needed for a simulation study. To give the basic modeling concepts related to simulation software. Introduction to modeling and simulation, Monte Carlo simulation, selecting input probability distributions, generating random numbers, generating random varieties, output analysis, variance reduction techniques, simulation modeling with PROMODEL.

10 END 403 Proje Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Proje portföyü, proje teklifi analizi, fizibilite, yönetim ve planlama, proje planlaması, talep yönetimi, proje risk yönetimi, proje kalite yönetimi, ekip yönetimi, dokümantasyon, örgütsel öğrenme, iletişim yönetimi ve sunum teknikleri IND 403 Project Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Emphasis is better coordinating of a whole project. The course deals with project portfolio together project proposal analysis, feasibility, management planning, project scheduling, project controlling like claim management, project risk management, project quality management, team management, documentation, organizational learning, communication management and presentation techniques. END 402 İş Sistemleri ve Tasarımı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: İş sistemleri tasarımına giriş. Verimlilik ve iş etüdü. Yöntem Çalışması: Süreç analizi, insan-makine analizleri, işletme analizi, micromotion çalışma, ergonomi ve hareket ekonomisinin İlkelerine Giriş. İş Ölçümü: Kronometre zaman etüdü, İş örneklemesi, standart veri, önceden belirlenmiş bir hareket zaman sistemleri, İş genişlemesi ve iş zenginleştirme. Teşvik programları. IND 402 Work Systems and Design ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to work systems design, Productivity and work study. Method Study: Process analysis, man-machine analysis, operation analysis, micromotion study, Introduction to ergonomics and Principles of motion economy. Work Measurement: Stop watch time study, Work sampling, standard data, predetermined motion time systems, Job enlargement and job enrichment. Incentive schemes. END 411 Finansal Yönetim AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Finansal tablolar, yatırım değerlendirme, portföy kuramı ve yatırımlarla ilgisi, uzun ve kısa vadeli borçların yönetimi, kar dağıtım politikası, sermayenin yapısı, finansal kiralama stok değerleme, yönetim riski, birleşme satın alma, döviz kuru riski yönetimi, ikincil sermaye piyasa maliyetinin tahmini, iskonto piyasası ve verimliliği portföy kuramı ve yatırımla ilgisi şirketin yeniden yapılandırması (birleşme ve elden çıkarma) gibi konulardan oluşmaktadır. IND 411 Financial Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Financial statements, investment appraisal, portfolio theory and investment interest, long-and shortterm debt management, dividend policy, capital structure, leasing, stock valuation, risk management, mergers acquisitions, foreign exchange risk management, the estimated cost of secondary capital market and efficiency of the discount market, portfolio theory. END 413 Zaman Serileri ve Öngörümleme AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Regresyon metodları ve hareketli ortalamalar, Üstel düzgünleştirme metodları, Enküçük kareler ve doğrudan düzgünleştirme, Mevsimsel data için düzgünleştirme modelleri, Tahmin hatalarının analizi, Adaptifcontrol tahminleme metodları, Box-Jenkins modelleri. IND 413 Forecasting and Time Series ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Regression methods and moving averages, exponential smoothing methods, Least squares and direct smoothing, smoothing models for seasonal data, forecast errors analysis, forecasting, adaptive-control methods, Box-Jenkins models.

11 END 415 Esnek Üretim Sistemleri AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: İmalat sistemlerine giriş, Esnek Üretim Sistemlerine giriş, grup teknoloji ve Hücresel imalat, Esnek Üretim Sistemleri donanım elemanları, Esnek Üretim Sistemleri kontrol elemanları, Tam zamanında Üretim, Bilgisayarla bütünleşik imalat kavramı. IND 415 Flexible Manufacturing Systems ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to Manufacturing systems, introduction to flexible manufacturing systems, group technology and cellular manufacturing, flexible manufacturing systems hardware elements, control elements of flexible manufacturing systems, Just in time manufacturing, computer integrated manufacturing concept. END 417 Hizmet Sistemleri Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Operasyonlar ve Üretkenlik, Küresel Üretim Stratejileri, Ürün ve Servis Tasarımı, Bekleme Hattı Modelleri, Tedarik Zinciri Yönetimi. IND 417 Service Systems Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Operations and Productivity, Global Production Strategies, Product and Service Design, Waiting Line Models, Supply Chain Management. END 419 Kurumsal Kaynak Planlaması AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Kurumsal kaynakları planlama (ERP) sistemlerinin bir organizasyondaki rolü ve bilgi sistemi fonksiyonunun uygulaması ve yönetimi; süreç analizi ile sistem bileşenlerinin tanımlanması ve yorumlanması; ERP sistemleri aracılığı ile vaka çözümleme becerisinin kazanılması; bilgi sistemlerinde, temel düzeyde veritabanı yönetimi ve sorgulama dilini kullanma becerisine sahip olma. IND 419 Enterprise Resource Planning ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Enterprise resource planning (ERP) systems implementation and management of an organization's role and function of information systems, process analysis and system components, identification and interpretation of case-analysis skills through the acquisition of ERP systems, information systems, the ability to use the basic level of database management and query language. END 421 Karar Teorisi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Karar problemi ve karar verme elemanları, karar ağaçları, belirsizlik altında seçim, bilgi, fayda teorisi değeri, çok kriterli karar analizi, karar verme dilsel, grup karar verme ve toplama, sosyal refah ve oylama, çok amaçlı programlama, karar bulanık ve aralık ortamında analizi. IND 421 Decision Theory ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Decision problem and the elements of decision making, decision trees, choices under uncertainty, value of information, utility theory, multi-attribute decision analysis, linguistic decision making, group decision making and aggregation, social welfare and voting, multi-objective programming, decision analysis under fuzzy and interval environment. END 423 Çizelgeleme AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Çizelgelemede Notasyon ve terminoloji, tek makine modelleri, amaç fonksiyonları, toplu işlem, bitiş tarihi atama problemleri, paralel makine modelleri, akış alışverişi, iş alışverişi, stokastik zamanlama modelleri. IND 423 Scheduling ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Notation and terminology in scheduling, single machine models, objective functions, batch processing, due date assignment problems, parallel machine models, preemptions, flow shops, job shops, open shops, stochastic scheduling models.

12 END 425 Matematiksel Programlama AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Doğrusal programlama, duyarlılık, saf ve karışık tamsayılı programlama, dualite ve gevşetme, dal-sınır, doğrusal olmayan programlama, Lagrange çarpanları teorisi, düzenlilik ve optimalite, Karush-Kuhn-Tucker koşulları, hedef programlama, çok amaçlı programlama Konular, bulanık ve aralık optimizasyonu. IND 425 Mathematical Programming ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Topics in linear programming, sensitivity, pure and mixed integer programming, duality and relaxation, branch-and-bound, non-linear programming, Lagrange multipliers theory, regularity and optimality, Karush- Kuhn-Tucker conditions, goal programming, multi-objective programming, fuzzy and interval optimization. END 427 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Dünyada ve Türkiye de Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetiminde Alıcı-Tedarikçi İlişkileri, Tedarikçi Seçimi, Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı, Lojistikteki Taşıma Tipleri, Depo Yönetimi, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Teknolojileri, Yalın Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı ve Optimizasyonu, Sektörel Lojistik Süreçler. IND 427 Logistics and Supply Chain Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Supply Chain and Logistics Management, Logistics Management in the World and in Turkey, Buyer- Supplier Relationships in Supply Chain Management, Vendor Selection, Logistics Outsourcing, types of transportation logistics, Warehouse Management, Green Supply Chain Management, Supply Chain Management, Information Technology, Lean Supply chain, Supply chain Network Design and Optimization, Industrial Logistics Processes. END 429 Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Girişimci bakış açısı yaratmak ve yeni girişim finansmanı, iş planı organizasyon planı, sermaye, fırsat analizi enformel risk pazarlama planı kaynağı, uluslararası girişimcilik fırsatları halka açılma, girişim biten, KOBİ yönetimi. IND 429 Entrepreneurship and SME Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Entrepreneurial perspective, creating and financing new venture; business plan organizational plan, marketing plan source of capital, opportunity analysis informal risk; international entrepreneurship opportunities going public, ending venture, SME management. END 412 Mühendislik Ekonomisi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Mühendislikteki kararların ekonomik analizine giriş: Paranın zamansal değeri, Nakit akışı analizi, Sermayenin maliyeti, Yatırımın getirisi, Maliyet ve maliyet tahminleri, Başa-baş analizi, Seçenekler arasında karar verme, Amortismanın etkisi, Vergiler, Enflasyon, Yenileme analizleri, Hassasiyet analizi. IND 412 Engineering Economics ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to economic analysis in engineering decisions: time value of money, cash flow analysis, capital costs, return on investment, cost and cost estimates, Break-even analysis, decision-making among the options, the effect of depreciation, taxes, inflation, Replacement analysis, sensitivity analysis. END 414 İstatistiksel Kalite Kontrol AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Bu ders kalite kontrol araçları uygulamalarının temel istatistiğini öğretmeyi amaçlar. IND 414 Statistical Quality Control ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: This course aims to teaching statistical fundamentals and application tools of quality control.

13 END 416 Yapay Zeka AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Yapay Zekaya giriş,temel kavramlar, Problem Çözme, gelişim teoremi, Arama yöntemleri, Öğrenme, Yapay Zeka, Uzman Sistemler, Analiz Outlook, robotlar, bilgisayar ile Algı, Doğal Dil İşleme, Konuşma Tanıma, Bulanık Mantık Uygulama Alanı. IND 416 Artificial Intelligence ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to Artificial Intelligence and The fundamental concepts, Solving the Problem, Development Theorem, Search methods, Learning, Application Area of Artificial Intelligence, Expert Systems, Analysis Outlook, Robots, Perception with computer, Processing Natural Language, Recognition Speaking, Fuzzy Logic. END 418 İş ve İşletme Hukuku AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Sendikalar, Kamu Resmi Sendikaları, Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt. IND 418 Business and Labor Law ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Unions, Public Official s Unions, Collective job contract, strike and lock out. END 420 Elektronik Tablolarda Analiz AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Doğrusal programlama ve optimizasyon incelenmesi, tablolar ile doğrusal programlama problemleri çözme, duyarlılığı ve gölge fiyatlar anlamak. ulaştırma modelleri, ağ models, integer programlama modelleri, yenileme modelleri, nakit akış modelleri. IND 420 Spreadsheet Analysis ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Review of linear programming and optimization, solving linear programming problems with spreadsheets, understanding sensitivity and shadow prices, transportation models, network models, integer programming models, replacement models, cash-flow models, using goal seek tool. END 422 İleri Operasyon Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Tahmin ve zaman serisi analizi, otoregresif ve Box-Jenkins yöntemleri, envanter teorisi ve anlık modelleri, toplam planlama, malzeme matris, malzeme ihtiyaç planlama, kaynak kısıtlı proje çizelgeleme, iş sıralama, makine çizelgeleme, toplu üretimin faturası. IND 422 Advanced Operations Management ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Forecasting and time series analysis, autoregressive and Box-Jenkins methods, inventory theory and instant models, aggregate planning, bill of materials matrix, material requirements planning, resource constrained project scheduling, job sequencing, machine scheduling, batch production. END 424 Lokasyon Teorisi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Yer teorisi, mesafeleri ve normlar, amaç fonksiyonları, sürekli yerleşim problemleri, ayrık yerleşim problemleri, şebeke yerleşim problemleri, Weber problemi ve uzantıları, min-max ve dispersiyon, kamu tesis konumu ve sorunları kapsayan uzay kavramı. IND 424 Location Theory ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Notion of space in location theory, distances and norms, objective functions, continuous location problems, discrete location problems, network location problems, Weber problem and extensions, min-max and dispersion, public facility location and covering problems.

14 END 426 Uzman Sistem Tasarımı AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Yapay Zekaya giriş, uzman sistemlere giriş, Uzman Sistemler, Bilgi Temsilcilikler, Kural tabanlı Uzman Sistemler, Uzman Sistem Tasarımı, Uzman Sistemler Uygulanması, Yapay Sinir Ağlarına Giriş, Öğrenme Türleri, Geri yayılım Yapay Sinir Ağları Genel Özellikleri, Yapay Zeka, Giriş Giriş Uygulaması Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Bulanık Küme Teorisi, Bulanık Çıkarım Sistemleri, Bulanık temelli Bir Uzman Sistem Tasarımı, Bulanık Çıkarım Sistemleri. IND 426 Expert System Design ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Introduction to Artificial Intelligence, Introduction to Expert Systems, General Characteristics of Expert Systems, Knowledge Representations, Rule-based Expert Systems, Design of Expert System, Application of Expert Systems, Introduction to Artificial Neural Networks, Learning Types, Back propagation Neural Networks, Application of Neural Networks, Introduction to Fuzzy Logic, Fuzzy Set Theory, Fuzzy Inference Systems, Design of Fuzzy Based Expert Systems, Application of Fuzzy Inference Systems. END 428 Endüstri Mühendisliği için Veri Tabanı Yönetimi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: Dosya ve bilgi sistemleri, veritabanı geliştirme faaliyetleri, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC), veri modelleme kavramları (ER ve Sınıf diyagramları), ilişkisel veritabanı sorguları, SQL Server ve Oracle, veri bütünlüğü ve güvenliği, şema oluşturma veritabanları. IND 428 Database Management for Industrial Engineering ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Role of data, files and databases in information systems, database development activities, System Development Life Cycle (SDLC), data modeling concepts (E-R and Class diagrams), queries of relational databases, SQL Server and ORACLE, data integrity and security, schema creation. END 430 Yalın Üretim Sistemi AKTS 5, Kredi (3+0) 3 Turkish: üretim ve üretim tipleri, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, bilgisayar destekli üretim-yalın üretim felsefesinin doğuşu, temel prensipleri, israf tanımı ve çeşitleri, 5S kuralı-yalın üretim için gerekli koşullar, odaklaşmış fabrika, - düzgünleştirilmiş üretim,-grup teknolojisi; hücresel sistem ve hücrelerin elde edilmesi, hazırlık sürelerinin azaltılması-çok fonksiyonlu işçiler, toplam kalite yönetimi, toplu önleyici bakım-tam zamanında tedarik, tedarikçi seçimi-kanban sistemi; kanban kuralları, kanban dolaşımı, kanban hesabı, -yalın üretim felsefesinin hizmet sistemlerinde uygulanması-değer akışı haritalandırma-yalın üretim sistemlerinin simülasyonla tasarımına ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi-yalın üretim sistemlerinin matematiksel yaklaşımlarla tasarımına ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi-değer akışı haritalandırmaya ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi. IND 430 Lean Production Systems ECTS 5, Credits (3+0) 3 English: Production and types of production, classification of the production systems, computer -integrated manufacturing-historical view of lean philosophy, basic principles, waste definition and types of waste, 5S rules-conditions for lean production:- focused factory, - smoothed production-group technology; cellular system and obtaining of the manufacturing cells, short set-up times-multi- functional workers, total quality management, total preventive maintenance-just-in-time procurement, supplier selection-kanban system; kanban rules, kanban circulation, kanban calculations-lean philosophy in service systems value stream mapping-analysis of the application examples of the design of the lean manufacturing systems via simulationanalysis of the application examples of the design of the lean manufacturing systems via mathematical approach-analysis of the application examples of value stream mapping

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 10 Ocak 2012 TOPLANTI NO : 2012/01 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı