Türkiye de Faaliyet Gösteren İmalat ve Hizmet Sektörü Firmalarının Bit Kullanımına İlişkin Bir Uygulama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Faaliyet Gösteren İmalat ve Hizmet Sektörü Firmalarının Bit Kullanımına İlişkin Bir Uygulama"

Transkript

1 Türkiye de Faaliyet Gösteren İmalat ve Hizmet Firmalarının Bit Kullanımına İlişkin Bir Uygulama Derya Fındık Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Ankara Özet. Bu çalışmada firma düzeyinde BİT adaptasyonunu belirleyen faktörlertürkiye de imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren farklı büyüklükte 931 firma üzerinde incelennmiştir. Buna göre,firma büyüklüğü teknoloji kullanımı basit düzeyden karmaşık düzeye doğru ilerlediğinde daha etkili bir unsur haline gelmektedir.örgütsel yeniliğin pozitif etkisi ise teknoloji kullanımı basit düzeyde olanlarda gözlemlenmektedir. Anahtar Sözcükler:Bit, adaptasyon,firma,teknoloji 1. Giriş Teknolojik gelişmenin bir göstergesi olarak belirli bir teknolojinin benimsenmesi ve kullanımı bilgi temelli ekonomi ve sürdürülebilir ekonomik büyüme kavramlarının temellerinin atılmasını sağlamıştır. Bir firmada bilgi ve teknoloji altyapısının olması ve bu teknolojilerin yaygın kullanımı,tedarikçiler ve müşteriler arasındaki ilişki ağını kurarken aynı zamanda yeni iş fırsatlarının doğmasını sağlar. Hsieh ve Lin (1998) in yaptığı çalışmada bilgi ve iletişim teknolojilerinin(bit) temel iki etkisi anılmaktadır. Bunlardan biri; teknoloji stokunun bir parçası olması diğeri ise bir organizasyondan diğerine teknoloji transferi sağlamasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde teknolojik gelişme, yeni bir teknolojinin üretilmesinden çok varolan teknolojinin benimsenmesi süreci olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, varolan teknolojiyi kullanım şekillerini çeşitlendirip yeni yöntemler ve beceriler geliştirerek gelişmekte olan ülkeler de rekabetçi bir avantaja sahip olabilirler. Türkiye de 1990 lı yıllardan bu yana BİT teknolojilerinin kullanımında önemli bir artış sağlanmıştır. Bunun temel nedenleri arasında;hizmet sektörünün büyümesi, ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin artışı, BİT kullanımının yaygınlaşmasıyla maliyet ve fiyatlardaki düşüş, ve risk sermayesi düzenleyen kurallarda yapılan değişiklikler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren firma sayılarındaki artış sayılabilir. İlki 2005 yılında yapılan Girişimlerde Bilişim Kullanımı Anketi nin ikinci dalgası sonuçlarına göre Türkiye deki girişimlerin %80 i ürünlerinin internet üzerinden satışa uygun olmadığını ifade ederken bu oran 2009 da %55 e düşmüştür. Buna ek olarak, talep yönünde de bu süreçte değişim yaşanmış ve müşteriler yılları arasında internet üzerinden alışverişe hazır duruma gelmişlerdir. Benzer iyileşme güvenlik problemi, yasal çerçevenin hazır olmayışı, lojistik ile ilgili yaşanan zoruklarda da gözlemlenmektedir(bkz. Tablo1). Tüm bu göstergeler göz önüne alındığında Türkiye de faaliyet gösteren firmaların BİT kullanımı yönünde gelişme sağladıkları varsayımına ulaşılabilir. Bundan hareketle, bu çalışmada imalat sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların BİT kullanımını etkileyen faktörler analiz edilmiştir. 2. Literatür Taraması Firma düzeyinde BİT kullanımını etkileyen faktörlerin neler olabileceği odağında yapılan çalışmalardan Matthews(2007) nin yaptığı çalışmada küçük ölçekli firmaların teknoloji adaptasyonunda ön plana çıkan faktörler; firma büyüklüğü, firmanın faaliyet gösterdiği sektör, coğrafi konumlanışı, nitelikli işgücü, yönetsel bilgi ve beceriler, firma sahibinin tecrübesidir. Shiels et al. (2003) ve Pohjola(2003) ün yaptıkları çalışmalarda firma büyüklüğünün yanı sıra firmanın bağlı olduğu sanayi grubu, ihracat yapıp yapmaması gibi faktörler incelenmiştir. Bu değişkenlerin yanısıra Hollenstein(2004) te teknoloji kullanımında örgütsel atmosferin rolü vurgulanmış ve bilişim teknolojileri ile iş süreçlerinin yeniden örgütlenmesine değinilmiştir. Aynı zamanda karar alma süreçlerinin yatay veya dikey yönde gerçekleşmesi gibi organizasyonel rutinler de teknolojinin adaptasyonunu biçimlendiren bir etkiye sahiptir. Firma düzeyinde BİT kullanımını etkileyen faktörlere ayrı ayrı bakıldığında; 2.1. Firma Büyüklüğü: Firma büyüklükleri ile ilgili bir sınıflandırma yapmak gerekirse;10-49 arası çalışanı olan firmalar küçük ölçekli işletme, arası çalışanı olanlar orta ölçekli işletmeler, 250 ve üzeri çalışanı olan firmalar ise büyük ölçekli firmalar olarak değerlendirilmektedir. Çalışan sayısı 10 dan daha az olan firmalar mikro ölçekli firmalar olarak anılmaktadır. Firma büyüklüğü ile BİT kullanımı ya da adaptasyonu arasındaki ilişkiyi inceleyen uygulamalı çalışmalarda bu ikisi arasındaki ilişkinin pozitif olduğu yönündedir (Fabiani et al. 2005;Baldwin, et al. 2004; Delone, 1981; Morgan et al. 2006; Teo ve Tan, 1998; Tong, 1999; Morionez et al. 2007). Buna göre büyük firmalar, firma içinde BİT teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasını hazırlayan süreçlerde diğerlerine göre uzmanlaşmıştır. KOBİ olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmeler ise, çoğu zaman karşılaştıkları finansal krizleri bertaraf etmek için dış kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar ve yeni teknolojilere adaptasyonun getirdiği birtakım ek maliyetlere katlanmak hususunda isteksiz davranabilirler.

2 2.2.İşgücünün Niteliği: Gerek bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda gerekse diğerlerinde firma içerisinde bilişim uzmanlarının varlığı bilginin yayılımı konusunda bilişim uzmanı olmayan firmalar göre daha hızlıdır. Bir başka deyişle, işgücünün niteliksel kompozisyonu teknoloji adaptasyonunda ön plana çıkmaktadır. Vurgu nitelik üzerine olduğunda bunu sayısallaştırma bir o kadar zor olmakla birlikte, işgücünün eğitim seviyesi, firma içerisinde BİT konusunda eğitim verilip verilmemesi ve bu eğitimi alanların sayısı, firma içerisinde bilişim uzmanlığı gerektiren pozisyonlarda çalışanların sayısı ya da bilişim uzmanlarının istihdam edilip edilmemesi gibi çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. Luchetti et al. (2004) yılında İtalya için yapılan çalışmada eğitim seviyesi ile teknoloji adaptasyonu arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Hollenstein, 2004, Indkjikian et al. 2005;Black at al. 2000;Brynjolfsson et al ve Arvanitis, 2004 te ise firma içi BİT eğitimi ile firmanın teknolojiyi absorbe etmesi arasında yakın bir ilişki bulunmuştur. Mesleki sınıflandırma beşeri sermayeyi ölçmek için kullanılan bir diğer değişkendir. Buna göre; yönetim kademesinde çalışanlarla üretimde çalışanlar arasında teknoloji adaptasyonu açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığı Haller et al. (2008) in çalışmasında incelenmiş, ilk grupta çalışanların teknolojiye uyum kabiliyetlerinin ikinci gruba göre daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Martins ve Oliveira(2008) işgücünün BİT yeteneğini ölçmek üzere internet kullanımını bir değişken olarak belirlemiştir. Son olarak, Morionez ve Lopez(2007) çalışan yaşını işgücünün niteliğini değerlendirmede kullanmıştır. Buna göre, genç çalışan grubu ile yaşlı olanların BİT kullanımlarını incelemiş ve genç çalışanların daha avantajlı olduğunu vurgulamıştır. 2.3.Örgütsel Atmosfer: Karar alma süreçlerinin dikey ya da yatay yönde gerçekleşmesi iş süreçlerinin organizasyonda nasıl yürütüldüğüne ilişkin bilgi verir. Morionez ve Lopez (2005) te yaptıkları çalışmada, örgütte proje geliştirme takımlarının adaptasyona olan etkisine bakılmıştır. Bir açıdan, karar alma süreçlerinin hiyerarşik olması arzu edilen bir durum değilken, bazı organizasyonlarda işlerin belirli bir standart çerçevesinde yapılmasını sağlamıştır. 2.4.Rekabet Stratejisi: Teknoloji adaptasyonunu etkileyen faktörler arasında rekabet stratejisi de yer almaktadır. Örneğin, şirkette ERP (Enterprise Resource Planning, Kurumsal Kaynak Planlaması) kullanımı rekabetçilik göstergesi olarak kullanılmıştır (Shiels et al. 2003). Buna ek olarak Hollenstein(2004),Haller et al. (2008) ve Giunta et al. (2004), rekabetçiliğin bir göstergesi olarak ihracatın toplam satışlar içindeki payını kullanmıştır. İhracat değişkenini, 1 ve 0 değerlerini alan bir kukla değişken olarak kullanmak ta mümkündür (Luchetti et al., 2004). Bu çalışmada bu 4 başlık altında yer alabilecek farklı açıklayıcı değişkenler kullanılarak teknoloji adoptasyonunu belirleyen faktörler incelenecektir. Bir sonraki bölümde çalışmanın dayandığı ampirik model tanımlanacaktır. 3.Ampirik Model: Firma düzeyinde BİT adaptasyonunun yapısını ortaya çıkarmak amacıyla, kesirli logit ve probit modelleri kullanılacaktır. Kesirli logit modeli, araştırmaya konu olan bağımlı değişken 0 ile 1 değerleri arasında kesirli bir yapıya sahip olduğu zaman uygulanan bir yöntemdir. Bu çalışmada, firmanın temel aktiviteleri çerçevesinde haftada en az 1 defa bilgisayar kullananların sayısının toplam çalışan sayısına oranı, firmada internet kullanım yoğunluğunu vermektedir. Probit modelinde ise bağımlı değişken 1 ve 0 değerlerini alır. Bu çalışmada, intranet teknolojilerini kullananlar 1 değerini kullanmayanlar ise 0 değerini alır. Aynı durum ekstranet değişkeni için de geçerlidir. Modelde kullanılan açıklayıcı değişkenler ise, firma büyüklüğü, beşeri sermaye, rekabetçilik, inovasyon, yabancı sermaye payı ve iş organizasyonudur. Çevresel etkileri kontrol altına almak için farklı sektörler için kukla değişkenler de modele dâhil edilmiştir. Firma büyüklüğü, firma satışlarının logaritması ile ölçülmektedir. Beşeri sermaye, firmadaki bilişim uzman sayısının logaritması ile tahmin edilirken, firma rekabetçiliği ihracata ilişkin iki farklı değişken ile ölçülmektedir. Bunlardan ilki, yılları arasında ürettiğiniz mal ve hizmetleri, Avrupa ülkelerine ihraç ettiniz mi? şeklindedir. Diğeri ise, yılları arasında ürettiğiniz mal ve hizmetleri Avrupa dışındaki diğer ülkelere ihraç ettiniz mi? şeklindedir. Inovasyon değişkeni için ARGE_1 isimli değişken, firma dışında ARGE faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin bir kukla değişkeni ifade ederken; ARGE_4, firma dışından temin edilen ARGE faaliyetlerine yapılan harcamanın logaritmasını göstermektedir. Yabancı sermaye payı isimli değişken ise yabancı sermayesi %80 in üzerinde olan firmalar için 1, olmayanlar için 0 değerini alan bir kukla değişkeni ifade etmektedir. Modeldeki diğer bir değişken ise iş organizasyonunu ölçmek üzere kullanılan örgütsel yenilik değişkenidir. Bu değişken; örgüt içerisinde bilgi ve becerilerin bir kullanıcıdan diğerine aktarılmasını sağlayan bir bilgi yönetimi sisteminin varlığı, işin yapılış biçiminde yapılan bir düzenleme, veya diğer girişimler, kamu kurumları ya da alt yükleniclerle işbirliği yapılıp yapılmadığını ifade etmektedir. Eğer işletme bu faaliyetlerden herhangi birini yerine getiriyorsa, örgütsel bir yenilik yapmış sayılmaktadır. Sektörel farklılışmayı da kontrol altına almak amacıyla, Van Ark ve O Mahony(2003) ün geliştirdiği BİT sınıflandırması kullanılarak farklı sektörel kukla değişkenleri oluşturulmuştur. Buna göre, sektörler, BİT kullanan imalat sanayi, BİT üreten imalat sanayi, imalat sanayinde bulunmayan sektörler, BİT kullanan hizmet sektörü, BİT üreten hizmet sektörü ve hizmet sektöründe olmayan sektörler ve BİT sektöründe olmayan diğerleri gibi farklı gruplarda gösterilmektedir. Bu sınıflandırmayı kullanmamızın nedeni, Bit üreten sektörlerle BİT kullanan sektörler arasında teknolojinin adaptasyonu açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.

3 4. Verinin Tanımlanması Bu çalışmada kullanılan değişkenler iki farklı veri seti birleştirilerek oluşturulmuştur. İlki, yıllarını kapsayan ve Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından yapılan Yenilik Anketi, ikincisi ise 2008 yılına ait Girişimlerde Bilişim Anketidir. Yenilik anketinde toplam 5863, diğerinde ise 2700 gözlem bulunmaktadır. Her iki ankette de bulunan firma sayısı ise 931 dir. Örneklemin %70 i 250 ve üzerinde çalışanı olan büyük işletmelerden oluşmaktadır. Örneklemin %31 i haftada en az 1 kez firmanın ana faaliyetleri çerçevesinde bilgisayar kullanmakta iken, intranet kullanıcılarının oranı %64 tür. Ekstranet kullananların oranı ise %29 ile diğerlerine göre daha azdır. 5. Tahmin Sonuçları Tablo 3 te gösterildiği gibi firma büyüklüğünün etkisi, bilgisayar kullanıcıları için 1. ve 2. Modelde de pozitiftir. Sektör kuklalarının eklendiği 2. Modelde katsayı ilk modeldekine yakındır. Bununla birlikte firma büyüklüğünün etkisi intranet ve ekstranette daha büyüktür. Tablodaki bağımlı değişkenlerin basit teknoloji kullanımından daha karmaşık olana doğru ilerlediğini varsaydığımızda, büyük firmaların karmaşık teknolojileri kullanma ve bunlara sahip olmada diğerlerine göre daha avantajlı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Dışardan temin edilen ARGE faaliyetlerini temsil eden ARGE_1 değişkenin etkisi, intranet kullanıcılarında çok daha fazladır. Bunun temel nedeni, firmanın ana faaliyetleri çerçevesinde de olsa bilgisayar kullanımı ileri düzeyde inovasyon becerisi gerektirmez. Oysa firma içinde iş akışının takibini sağlayan intranetin kullanımı ve geliştirilmesinde dışarıdan yürütülüyor da olsa ARGE faaliyetine gereksinim duyulabilir. Ekstranet değişkeni için dışarıda yürütülen ARGE faaliyetleri için kukla değişken olan ARGE_2 kullanılmıştır. Ekstranet için de bu değişkenin etkisi pozitif ve anlamlıdır. Girişimdeki bilişim uzmanları sayısının etkisi de tüm bağımlı değişkenler için pozitif ve anlamlıdır. En yüksek katsayıya sahip olduğu bağımlı değişken ise intranet kullanıcılarıdır. Firmaların mal ve hizmet ihracatını tüm dünyaya yapmaları adaptasyon sürecini olumlu etkilemektedir. Fakat bu durum, ekstranet kullanıcıları için geçerli değildir. İntranet kullanıcıları için ise, spesifik olarak, Avrupa ya ihracat yapıyor olmak adaptasyon sürecini pozitif etkilemektedir. Yabancı sermaye değişkeni, modeldeki tüm bağımlı değişkenler için pozitif ve anlamlıdır. Katsayısının en yüksek olduğu durum ise intranet kullanıcılarında gözlenmektedir. İş organizasyonunu temsilen kullanılan örgütsel yenilik değişkeni sadece bilgisayar kullanıcıları için anlamlıdır. Buna göre, işin örgütlenmesinde yapılan herhangi bir değişiklik ya da kurulan bir işbirliği, teknolojinin basit düzeyde kullanımını bile etkileyen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörel kukla değişkenlere baktığımızda, BİT üreten hizmet sektöründe bulunmak herhangi bir model için anlamlı bir sonuç vermemiştir. BİT üreten imalat sanayindeki firmalar ise 2 ve 4 modellerinde pozitif ve anlamlıdır. BİT kullanan imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermek sadece basit düzeyde teknoloji kullananlar için anlamlı iken, BİT sektöründe olmayan diğer sektörlerde bulunmak negatif ve anlamlıdır. 6. Referanslar Arvanitis, S. (2004). Information Technology, Workplace Organization, Human Capital and Firm Productivity: Evidence for the Swiss Economy, The Economic Impact of ICT: Measurement, Evidence and Implications, Brynjolfsson, E. and Hitt, L. M. (1998). Information Technology and Organizational Design, Mimeo, MIT Sloan School of Management, Fabiani, S., Schivardi, F., and Trento, S. (2005). ICT Adoption in Italian Manufacturing: Firm Level Analysis, Industrial and Corporate Change, Giunta, A. and Trivieri, F. (2004). Understanding the Determinants of Information Technology Adoption: Evidence from Italian Manufacturing Firms, Discussion Paper, 38:1-30. Haller, S. and Siedschlag, I.T. (2007).The Adoption of ICT: Firm Level Evidence from Irish Manufacturing Industries, Economic and Social Research Institute Working Paper, 204:1-36. Haller, S. and Siedschlag, I.T. (2008). Determinants of ICT Adoption:Evidence from Firm Level Data, Economic and Social Research Institute Working Paper, Hollenstein, H. (2004). The decision to Adopt Information and Communication Technologies (ICT): Firm Level Evidence for Switzerland, The Economic Impact of ICT: Measurment, Evidence and Implications, OECD, Luchetti, R. and Sterlacchini, A. (2004). The Adoption of ICT among SMEs: Evidence from Italian Survey, Small Business Economics, 23: Martins, M.F.O. and Oliveira, T. (2007). Determinants of Information Technology Diffusion: a Study at the Firm Level for Portugal, The Electronic Journal Information Systems Evaluation 11:27-34 Matthews,P. ICT Assimilation and SME Expansion, Journal of International Development, 19: Moriones, A.B. and Lopez F.L.(2007). A Firm Level Analysis of Determinants of ICT Adoption in Spain, Technov Shiels, H.McIvor,R. and O Reilly,D. (2003). Understanding the Implications of ICT adoption: insights from SMEs, Logistics Information Management, 16:

4 Ek1. Tablo 1. E-ticaretin Önündeki Engeller Evet Ürünün internet üzerinden satışa uygun olmaması Hayır Müşterilerin internet üzerinden alışveriş yapmaya hazır olmaması Evet Hayır Güvenlik Problemleri Evet Hayır Yasal Çerçevedeki belirsizlik Evet Hayır Lojistik sorunlar Evet Hayır Kaynak. Girişimlerde Bilişim Anketleri Verileri, TÜİK. Tablo 2. Betimleyici İstatistikler Ortalama Standart Hata Bilgisayar Kullanıcıları Bilgisayar Kullanıcıları Intranet Ekstranet Ciro ARGE_1 ARGE_2 BİT Uzmanı Sayısı İhracat_Dünya İhracat_Avrupa Yabancı Sermaye Örgütsel Yenilik Intranet Ekstranet Ciro ARGE_ ARGE_ BİT Uzmanı Sayısı İhracat_Dünya İhracat_Avrupa Yabancı Sermaye Örgütsel Yenilik

5 Tablo 3. Kesirli Logit ve Probit Sonuçları DEĞİŞKENLER Bilgisayar Kullanıcıları Bilgisayar Kullanıcıları Intranet Intranet Ekstranet Ekstranet Ciro ** ** *** *** *** *** ARGE_ *** *** 10.01** 9.702* BİT Uzmanı Sayısı *** *** 0.150*** 0.151*** ** ** İhracat_Dünya * ** Yabancı Sermaye 0.128*** 0.124*** 0.151** 0.156** 0.123* 0.123* Örgütsel Yenilik ** ** İhracat_Avrupa * * ARGE_ *** 0.173*** BİT Üreten Hizmet BİT üreten İmalat Sanayi 0.554*** 0.239* BİT Kullanan İmalat Sanayi 0.585*** BİT Kullanan Hizmet BİT ilgili olmayan Hizmet ** BİT olmayan Diğer ** BİT olmayan İmalat Sanayi Constant ** Gözlem Sayısı

SATIġ HÂSILATI ARTIġINDA AR-GE NĠN ROLÜ VE KÂRLILIĞIN AR-GE HARCAMALARINA ETKĠSĠ: GAZĠANTEP ÖRNEĞĠ 1

SATIġ HÂSILATI ARTIġINDA AR-GE NĠN ROLÜ VE KÂRLILIĞIN AR-GE HARCAMALARINA ETKĠSĠ: GAZĠANTEP ÖRNEĞĠ 1 SATIġ HÂSILATI ARTIġINDA AR-GE NĠN ROLÜ VE KÂRLILIĞIN AR-GE HARCAMALARINA ETKĠSĠ: GAZĠANTEP ÖRNEĞĠ 1 Prof. Dr. Targan ÜNAL Dr. Nisa SEÇĠLMĠġ ** ÖZ Yeni ekonomi ile sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve

Detaylı

ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Ali İhsan ÖZDEMİR * ÖZ Bu çalışmada Kayseri de imalat sektöründe faaliyet gösteren ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)

Detaylı

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ Journal of Yasar University 2010 20(5) 3320 3330 TÜRKİYE DE AR GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENTS IN TURKEY AND THE RELATIONSHIP

Detaylı

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI

YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI YENİLİKÇİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN FİNANSMANI: TÜRKİYE UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL ERTUĞRUL İstanbul, 2011 T.C.

Detaylı

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Volume 3 Number 4 2012 pp. 57-75 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması Ali Bayrakdaroğlua Özet:

Detaylı

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: I İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Nihat IŞIK 1 Efe Can KILINÇ 2 Özet: İnovasyonun firmalar, sektörler ve

Detaylı

İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Serdar CANBAZ 1, Emel YILDIZ 2 1 Kırklareli Üniversitesi, Babaeski MYO 2 Trakya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

Tuğba KARABULUT 1. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.193-214

Tuğba KARABULUT 1. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.193-214 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.193-214 İSTANBUL DA İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN (KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME) TOPLAM

Detaylı

Sayı 7 Ocak 2013. 1 Bu makale, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni

Sayı 7 Ocak 2013. 1 Bu makale, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni Gümüşhane Üniversitesi Sayı 7 Ocak 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ 1 2 ÖZET

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul da İşlem Gören Kimya-Petrol-Plastik

Detaylı

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS

Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED PROBLEMS AND SOLUTIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 196-230, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPLEMENTATION OF ERP IN AN INDUSTRIAL COMPANY - ENCOUNTERED

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri *

Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri * MAKALE / ARTICLE Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri * Call Centers as Opportunities in Development of Less Developed Regions * Ebru SEÇKİN, 1 Ayşe Nur ÖKTEN 1 1980 lerden

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL KARAKTERİSTİKLERİN YENİLİK KAPASİTESİ ÜZERİNE ORTAKLAŞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL KARAKTERİSTİKLERİN YENİLİK KAPASİTESİ ÜZERİNE ORTAKLAŞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL KARAKTERİSTİKLERİN YENİLİK KAPASİTESİ ÜZERİNE ORTAKLAŞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Akın KOÇAK 1 Kutlu KARACA 2 ÖZET İşletmelerin yenilikçi sonuçlarının arkasında yatan örgütsel karakteristiklerin

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA 2011 Önsöz Antakya İlçesi gerek ayakkabıcılık, gerekse mobilyacılık sektörleri bakımından,

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi

İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province.

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma Berkant DULKADİR 1 Özet Süratli bir şekilde küreselleşen dünyada, rekabet nedeniyle

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.56-71 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.56-71 TÜRKİYE

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ Yüksek Lisans Tezi CEMAL EVCİ ANKARA-2004 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER

GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER GİRİŞİM SERMAYESİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER Ankara, 2012 TTGV, 2012 ...Efendiler, bugün artık milli pazar yoktur. Çünkü beynelmilel hayata kapılmış bir milletin mübadele esasına istinat etmesi

Detaylı