ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIZ Konya

2 ÖZET Bilgi paylaģımında ve üretiminde büyük imkanlar sunan internetin, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya baģlanması ve toplumun tüm kesiminde bilgisayar kullanmanın çağın gereği olduğu bilincinin oluģmasıyla oluģan süreçte, internet üzerinden ticaret yaygınlaģmıģ ve Elektronik Ticaret (E-Ticaret) kavramları daha fazla duyulmaya baģlanmıģtır. Ürün ve hizmetlerin üretim, satıģ, tanıtım, sigorta, dağıtım ve ödeme iģlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılması olan e-ticaret geleneksel yapıları önemli ölçüde etkilenmiģtir. Ġnternet teknolojisindeki hızlı geliģmeler sonucunda ortaya çıkan sanal mağaza uygulamalarıyla iģletmeler elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile, kitaptan yiyeceğe birçok ürünü doğrudan tüketiciye ulaģtırmaya baģlamıģlardır. Bu çalıģmanın ilk bölümünde ticaret ve e-ticaret, ikinci bölümde stok ve stok yönetimi, üçüncü bölümde e-ticaret uygulamalarında stok yönetimi, son bölümde elektronik ticaret yapan firmalar üzerine bir anket çalıģması yapılmıģtır. Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılmıģtır. Anahtar Kelimeler: Ticaret, E-Ticaret, Stok, Stok Yönetimi. 2

3 ABSTRACT With the conscious of using the computers as a requirement of the age and common usage of internet which supplies great opportunities for information sharing and production trade via internet has become widespread and the terms of e- commerce have started to be heard. Production of goods and services, sales, advertising, insurance, distribution, and payment transactions through computer networks is making e-commerce has a major impact on traditional structures. As a result of rapid developments in Internet technology, emerging business applications on virtual store electronically, from automobiles to computers, books, food items, many products have begun to reach consumers directly. The first chapter of this study is aboutthe commerce and e-commerce the, second chapter is about of stock and inventory management, the third cheptor is about the of e-commerce applications, inventory management, the final chepter is about In the conclusion a general evalvation is made. Key Words: Commerce, E-Commerce, Inventory, Inventory Management. 3

4 İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ETİK SAYFASI.....ii YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU..iii ÖNSÖZ...iv ÖZET...v ABSTRACT...vi KISALTMALAR..vii TABLOLAR LİSTESİ..xi ŞEKİLLER LİSTESİ..xiii BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK TİCARETİN KAVRAMSAL ANALİZİ Ticaret ve Elektronik Ticaretin Tanımı Dünyada Elektronik Ticaretin Gelişimi Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Tarafından E-Ticaretin GeliĢimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar Avrupa Birliği (AB) Tarafından E-Ticaretin GeliĢimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar Ġktisadi ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü Tarafından E-Ticaretin GeliĢimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar BirleĢmiĢ Milletler Tarafından E-Ticaretin GeliĢimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar BirleĢmiĢ Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu Tarafından E- Ticaretin GeliĢimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Tarafından E- Ticaretin GeliĢimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar G8 Ülkeleri Tarafından E-Ticaretin GeliĢimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar Bilgi Toplumu Ülkelerinde E-Ticaretin GeliĢimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar

5 Amerika BirleĢik Devletleri'nin E-Ticaretin GeliĢimine Yönelik Yaptığı ÇalıĢmalar Türkiye'nin E-Ticaretteki Yeri Ve E-Ticaretin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Türkiye'de Ġnternet ve E-Ticaretin GeliĢmesine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar Ġnternet Alt Yapısının GeliĢimine Yönelik Yapılan ÇalıĢmalar ULAKNET TTNET Türkiye'de E-Ticaretin GeliĢimine Yönelik ÇeĢitli Kurumların YapmıĢ Olduğu ÇalıĢmalar Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) E-Ticaret ÇalıĢma Grubu Ġnternet Kurulu Ġhracatı GeliĢtirme Etüd Merkezi (ĠGEME) Elektronik Ticaretin Unsurları Elektronik Ticaretin Temel Araçları: Telefon Faks Televizyon Bilgisayar Elektronik Ödeme ve Para Transfer Sistemleri Sayısal Televizyon Telekomünikasyon GSM Elektronik Veri DeğiĢimi ( EDI Electronic Data Interchange ) Ġnternet: WWW (World Wide Web) Elektronik Posta ( ) Dosya Transfer Protokolü (FTP) Haber Ağları (USENET-NETNEWS)

6 Elektronik Ticaretin Tarafları Elektronik Ticaret Modelleri ĠĢletmeden ĠĢletmeye Elektronik Ticaret ĠĢletmeden MüĢteriye Elektronik Ticaret ĠĢletme Ġçi Elektronik Ticaret Tüketiciden Tüketiciye Elektronik Ticaret (C2C) Devletten Tüketiciye Elektronik Ticaret Devletten ĠĢletmeye Elektronik Ticaret Devletler Arası Elektronik Ticaret İKİNCİ BÖLÜM STOK YÖNETİMİ Stok Kavramı Stok ve Envanter Kavramları Stok Bulundurma Nedenleri Stokların Faydaları Stok Politikası Stok Politikasında Etkinlik Stok Kontrolü Stok Yönetiminin Önemi Ve Amaçları Stok Yönetimi Firma Birimleri ve Stok Yönetimi MüĢteri Hizmet Düzeyi Stok Yatırımları ve Stok Devir Hızı Stok Yönetim Sistemleri ve Kontrolleri Stok Kontrolü ve Amacı Stok Kontrol Yöntemleri Bilgisayarlı Kontrol Geleneksel Stok Yönetim Modelleri Ekonomik (Optimal) SipariĢ Miktarı Belirsizlik ġartları Altında Ekonomik SipariĢ Miktarı

7 Stok Sınıflandırması ABC Yöntemi Modern Stok Yönetim Modelleri JIT Sisteminde Stok Değerleme ve Yönetimi JIT Tedarik Sistemi ve Stok Maliyetlerine Etkisi JIT Maliyet Modeli JIT Sistemi Ġle Geleneksel Satın Alma KarĢılaĢtırılması Geleneksel Ve JIT Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması JIT Sisteminin Yararları JIT Sistemini Etkileyen Faktörler JIT Sisteminin Uygulanması Ġçin Gerekli ġartlar MRP Malzeme Ġhtiyaç Planlaması ( Material Requirement Planning -MRP ) YaklaĢımı MRP'nin Ana Kuralları MRP' nin Ön ġartları ve Varsayımları MRP Sisteminin Girdileri MRP Sisteminin Çıktıları Kapalı Devre Malzeme Ġhtiyaç Planlaması (MRP I) Üretim Kaynak Planlaması (MRP II) MRP Sisteminde SipariĢ Büyüklüğü Modelleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ Geleneksel Ticaretle-E Ticaret KarĢılaĢtırılması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRONİK TİCARETİN STOK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİNE DAYALI BİR UYGULAMA AraĢtırmanın Amacı AraĢtırmanın Varsayımları AraĢtırmaya Dahil Edilen ĠĢletmelerin Seçilmesi

8 Anket Formunun Hazırlanması Verilerin Kodlanması, Düzenlenmesi ve Analizi AraĢtırmada Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA EK-1 ANKET FORMU HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.EK-2 ÖZGEÇMİŞ

9 BİRİNCİ BÖLÜM 1.1. ELEKTRONİK TİCARETİN KAVRAMSAL ANALİZİ Ticaret ve Elektronik Ticaretin Tanımı Ticaret, her türlü ürün ve hizmet alım satımını kapsayan ekonomik etkinliktir. Ticaret kelimesinin Ġngilizcedeki karģılığı olan trade kavramı, eski Anglo Sakson sözcüğü trada ya dayanmaktadır. Ġlk baģlarda adım (foot step) anlamına gelen trada zaman içerisinde trade Ģeklini alarak satın alma ve satma faaliyetlerini tanımlamak için kullanılmaya baģlanmıģtır. 1 Ġnsan topluluklarının oluģması ve bir araya gelmesi ile baģlayan ticaret, önceleri değiģ tokuģ esasına göre yapılmaktayken, daha sonra paranın icadı ile bugünkü yapısını oluģturacak yönde ĢekillenmiĢtir. Peter Watson a göre, ticaretin tarihsel ömrü 150 bin yıl öncesine dayanmaktadır. 2 GeçmiĢi yaklaģık 10 yıl olan internet ağının kullanıcı sayısının her geçen gün artması, önceleri daha çok e-posta ile haberleģme aracı olarak kullanılan internetin zamanla ticarette de kullanılmasını ve elektronik ticaret (e-ticaret) kavramının doğmasını sağlamıģtır. Ġnternetin yaygınlaģarak diğer elektronik araçların önüne geçmesi ile bugün, elektronik ticaret deyince akla internet üzerinden ticaret gelmektedir. 3 Elektronik ticaret konusu tipik bir geliģmeler zinciridir. Kavram olarak yeni olmamakla birlikte, bilgi teknolojisinin satın alınabilir boyutlarda ucuzlaması ve yaygınlaģması, iletiģim teknolojisinde meydana gelen sınır tanımayan geliģmeler ve 1 Özcan, Doğan, Türkiye'de e-müģteri Profili Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Bir Anket ÇalıĢması (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi SBE, 2005). 2 /Wiki/comerce#_note-0 3 IĢıl, EteĢ, E-Ticaret in Geleceği ve Ülkemiz DıĢ Ticaretine Yansımaları, IGEME den BakıĢ Dergisi, Sayı 22,Eylül-Aralık 2002, s-45 9

10 internet in toplumsal yapı olarak kabul görmesi ile gerçek anlamda hayata geçebilmiģtir. 4 Elektronik ticaret (e-ticaret) tanımı birçok uluslararası ve ulusal organizasyon tarafından Ģu Ģekillerde tanımlanmıģtır: WTO (World Trade Organization): Ürün ve hizmetlerin üretim, reklam, satıģ ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. 5 Ġnternet üzerinden satılan ve ödenen ürünlerin fiziksel ve dijital olarak teslim edilmesidir. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development): Açık ağ ya da kapalı ağ üzerinden sayısallaģtırılmıģ yazılı metin, ses ve görüntünün iģlenmesi ve iletilmesine dayanan kiģileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari iģlemlerdir. 6 UNCEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business): ĠĢ, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılandırılmıģ ve yapılandırılmamıģ iģ bilgilerinin üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar (elektronik posta ve mesajlar, elektronik bülten panoları, internet teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri değiģimi vb.) üzerinden paylaģılmasıdır. 7 Türkiye deki belli baģlı kuruluģların elektronik ticaret tanımları ise Ģu Ģekildedir: ETKK (Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu): Elektronik ticaret; bireyler ve kurumların açık ağ ortamında (internet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaģılabilen kapalı ağ ortamlarında (intranet) yazı, ses ve görüntü Ģeklindeki sayısal bilgilerin iģlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve 4 Tevfik, Türkyılmaz, Ġnternet Bankacılığı ve Elektronik Ticaret Uygulamaları, TC. Selçuk Ünv. Sosyal Bil. Ens. Tezi, Konya 2001, s:4 5 Ġsmet, Mucuk, Pazarlama Ġlkeleri, Türkmen Kitapevi, Ġstanbul, 2006, s /yayinlar/dergi/dergi04/dogangil.html 7 /eticaret.asp 10

11 bir değer oluģturmayı amaçlayan ticari iģlemlerin tümüdür. Bu çerçevede, ticari sonuçlar doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, tanıtım vb. amaçlar için elektronik ortamda yapılan iģlemler de elektronik ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. IGEME (İhracat Geliştirme Etüt Merkezi): Doğrudan fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiģ tokuģ iģlemine gerek kalmadan, tarafların ekonomik olarak iletiģim kurdukları her türlü iģ etkinliğidir. Elektronik ticaretin birçok tanımı olmasına karģın hepsinde ortak olan ve günümüz uygulamalarında kabul gören tanım; ürün, hizmet ve bilgi değiģiminin ve ödemelerin elektronik ortamda gerçekleģmesidir. Bu tanımdaki elektronik ortam dan kasıt bilgisayarlar ve bu bilgisayarları birbirine bağlayan ağ ortamıdır Dünyada Elektronik Ticaretin Gelişimi E-ticaret günümüzde üç tip alt yapı gerektirmektedir. Bunlardan birincisi; internet pazarının yaratılması için gerekli olan alt yapının oluģturulmasıdır. Ġnternet alt yapısı hızla ilerleyen çeģitli internet teknolojileriyle paralel bir Ģekilde geliģmektedir. Ġnternet alt yapısı içerisinde telekomünikasyon araçları arasında bağlantı kurulması, kiģisel bilgisayar, cep telefonu gibi son kullanıcı araçları sayılabilir. Tablo 1.1 de Dünya internet kullanımıyla ilgili genel bilgiler yer almaktadır. 9 Ġnternet kullanım oranının 2009 nüfusuna bölünmesiyle bölgedeki toplam nüfusun yüzde kaçının internet kullandıkları hakkında bilgi verilmektedir. Nüfus yüzdelerine göre en çok %60.8 le Avustralya da internet kullanılmaktadır. Ġnternet kullanımının nüfus yüzdelerine göre en az olduğu kıta ise %8.7 ile Afrika dır. Kıtaların büyümesine göre ise %42.4 ile Asya ilk sırada yer alırken yine Avustralya %1.2 ile son sırada yer almaktadır. 8 e.ticaret_sanayi_ve_ticaret_bakanl.pdf 9 : 11

12 Tablo 1.1 Dünya Kıtalar Ġtibariyle Ġnternet Kullanım Oranları Bölgeler Nüfus( 2009 ) İnternet Kullanımı İnternet Kullanım Oranları Yüzde (% Nüfus) Kullanım Büyüme( ) Tabloya Göre Kullanımın Yüzdesi Afrika 991,002,342 4,514,400 86,217, % 1,809.8 % 4.8 % Asya 3,808,070, ,304, ,435,900 Avrupa 803,850, ,096, ,773,571 Orta Doğu 202,687,005 3,284,800 58,309,546 Kuzey Amerika Latin Amerika 340,831, ,096, ,561, ,662,468 18,068, ,922,050 Avustralya 34,700,201 7,620,480 21,110, % 53.0 % 28.8 % 76.2 % 31.9 % 60.8 % Toplam 6,767,805, ,985,492 1,802,330, % Kaynak: % 42.4 % % 23.6 % 1,675.1 % 3.2 % % 14.4 % % 10.4 % % 1.2 % % % Ġkincisi; geleneksel pazar ile internet pazarını birleģtirmek için gerekli olan alt yapı sürecidir. Bu alt yapı internet üzerinden yapılan alıģveriģlerde ödemelerde zaman kaybı olmaksızın kredi kartları, akıllı kartlar veya dijital para gibi araçların kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Son olarak da; e-ticareti düzenleyen kanun ve yönetmelikler alt yapısının oluģturulması gelmektedir. Bu alt yapı iģletmeler, tüketiciler ve devlet arasındaki iliģkileri düzenlemektedir L. Catherine, Mann, Electronic Commerce For Developing Countries, Issue For Domestic Policy and WTO Negotiations, 2000, s.3 12

13 Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Tarafından E-Ticaretin Gelişimine Yönelik Yapılan Çalışmalar WTO; ürün, hizmet, sınai ve fikri haklar gibi konularda piyasaların liberalleģmesini ve yeniden düzenlenmesini sağlama amacına yönelik 1995 de kurulan uluslararası bir kuruluģtur. 11 WTO nun, Hizmet Sektörü Ticaret ĠliĢkileri Genel AnlaĢması nda (The General Agreement on Trade in Services -GATS) ortaya konulan genel hükümler ve yükümlülükler piyasalara giriģlerdeki ulusal tarife düzenlemeleri aracılığıyla e- ticaretin yapısını oluģturan haberleģme ve bilgi teknolojisi hizmetlerinde liberalleģmeyi ve düģük maliyeti desteklemektedir. 12 E-ticareti ilgilendiren bir diğer WTO anlaģması The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) dir. TRIPS'in konusu içerisinde ticarete konu olan fikri mülkiyet hakları vardır. TRIPS ile patentlerin, kopyalama haklarının, ticari sırların, bilgisayar programları ve veri tabanlarının korunması için son derece geliģmiģ standartlar belirlenmiģtir. 13 TRIPS; rekabeti sınırlayıcı uygulamaların ticaret, teknoloji transferi gibi konularda yaratacağı olumsuz sonuçları gidermek için anlaģmaya taraf ülkelere kendi mevzuatında bazı özel düzenlemeler yapılmalarına olanak sağlamaktadır. 14 Bu sayede taraf ülkeler fikri ve sınai haklarla ilgili uygulamalarda bazı sınırlamalar getirme imkanına kavuģmaktadırlar. TRIPS in e-ticaret ile ilgili kısmı; internetin geliģmesi ve yaygınlığının artmasıyla birlikte patent yasalarının ihlalinin gündeme gelmesidir. Teknolojik geliģmelere her ne kadar yeni ürün ve hizmetlerin geliģmesine olanak sağlasa da fikri 11 Halil, Seyidoğlu, Uluslararası Ġktisat Teori, Politika ve Uygulama, GeliĢtirilmiĢ 14. Baskı, KutdiĢ Matbaacılık, Ġstanbul, 2001, s A. Saadet, Arıkan, Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Ticaret ÇalıĢmalarına Hukuki Bir YaklaĢım, Adalet Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi, Ankara, 1999, s Zeynep, Ersoy, Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, GörüĢ Dergisi, Mart Sayısı, TUSĠAD, Ġstanbul, 2000, s Muammer, Zerenler, Dijital ĠĢ YaĢamı: Tüm Boyutlarıyla Elektronik Ticaret, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007, s

14 hakların izinsiz kullanımına da yeni olanaklar sağlamaktadır. 15 Az geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve ticaret hacimlerinin artması büyük ölçüde kullanılan teknolojiye bağlı olmaktadır. Patentli ürünlerin kopyalanmasına karģı yasalarda caydırıcı önlemlerin olmaması halinde rakip firmalar patent sahibine gerekli ödemeyi yapmadan bu teknolojiyi kullanabilmekte, bu Ģekilde haksız kazanç elde etmektedir. Günümüzde Ar-Ge (AraĢtırma-GeliĢtirme) yatırımlarının üst sıralarında çok uluslu Ģirketler yer almaktadır. Patent hakları hukuksal boyutta yeterince güvende olmadığı bir ortamda çok uluslu Ģirketler ulusal firmaya lisans hakkı vermeyecektir. Bu durum ise geliģmekte olan ve az geliģmiģ ülkelerin ekonomik ve ticari kalkınmalarını olumsuz yönde etkileyecektir. Sözü geçen ülkeler bu tür sorunlarla karılaģmamak için bu konudaki yasalarını uluslararası anlaģmalar standartlarına getirmeye çalıģacaktır. Bu ülkelerde e-ticaret alanında henüz yeterli hukuki alt yapının oluģturulamamıģ olması, e-ticaret yapan firmalara, marka ve güven sağlanması konularında ek maliyetler getirecektir. Ancak TRIPS'in etkin olarak uygulanması durumunda e-ticaret yapan firmaların elektronik ortamda yarattıkları markaların güvenliği hukuksal olarak korunacak ve bu firmalara yeni iģlem maliyeti oluģturmayacaktır Avrupa Birliği (AB) Tarafından E-Ticaretin Gelişimine Yönelik Yapılan Çalışmalar AB, 1980 den bu yana e-ticaret konusunda yoğun çabalar göstermektedir. Günümüzde, AB kendi bünyesinde bir telekomünikasyon ve bilgi ağı oluģturulması çalıģmalarını hızlandırarak ilerletmektedir. AB ye üye devletler, yasal bir çerçeve oluģturmak ve Ar-Ge çalıģmalarına bütçe ayırarak e-ticareti desteklemelerinin yanı sıra, ulusal düzeyde de teģvikleri arttırarak, eğitim projelerini ve diğer ön e-ticaret aktivitelerini desteklemektedir. AB, bu kapsamda EDI ve Trade EDI System e (EDI sistemleri ticareti, TEDIS) özel bir önem vermektedir yılında e-ticaretin geliģmesi amacıyla AB komisyonu resmi olarak Elektronik Ticaret GiriĢimi ni 15 M. Kaan, Dericioğlu, Ġnternet, Elektronik Ticaret ve Fikri Haklar, GörüĢ Dergisi, Mart Sayısı, TUSĠAD, Ġstanbul, 2000, s.23 14

15 (Electronik Commerce Inititative) baģlatmıģtır. Avrupa Birliği Komisyonu 8 Aralık 1999 tarihinde E-Avrupa- Herkes için Bilgi Toplumu bildirisini kabul ederek e-ticaretin AB bünyesindeki ülkelerde kullanımını yaygınlaģtırılmasını amaçlayan E-Avrupa giriģimini desteklemiģtir. AB bünyesinde internet ve e-ticareti geliģtirmek için kiģisel bilgilerin korunması, internet güvenliği, telekomünikasyon hizmetlerinin liberalleģmesi ve maliyetinin düģürülmesi çalıģmaları desteklemektedir İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Tarafından E-Ticaretin Gelişimine Yönelik Yapılan Çalışmalar OECD, geliģmiģ ülkeler arasında iģbirliği ve dayanıģma amacına dönük olarak kurulan bir kuruluģtur. OECD, yapmıģ olduğu yayın ve istatistiklerle güncel konularda küresel iģbirliğini sağlamayı hedeflemektedir. 16 OECD, yapmıģ olduğu yayınlar ve politika önerileri ile birlikte e-ticareti geliģtirmek ve e-ticaret önündeki engelleri kaldırmak için önemli bir rol oynayan kuruluģlar arasındadır yılında Sınır Ötesi Veri AkıĢı Deklarasyonu (Declaration on Transborder Data Flow) ile OECD'ye üye ülkeler uluslararası ölçekte bilgisayar teknoloji ile veri akıģının gerekli olduğunu kabul etmiģlerdir. Üye ülkeler kendi ulusal çıkarlarını gözeterek veri, bilgi, ve diğer ilgili hizmetler eriģiminin desteklenmesi ve bu yöndeki haksız engellemelerin kaldırılmasını desteklediklerini bildirmiģlerdir Kasım 1997 tarihinde Finlandiya da Turku Konferansı toplanmıģtır. Bu konferans OECD, Finlandiya, Japonya, AB ve OECD'ye bağlı BIAC (Business and Industry Advisory Commitee) iģ birliğiyle gerçekleģtirilmiģtir. 17 Turku Konferansı nda e-ticaretin geliģimi önündeki engeller üzerinde durulmuģ ve bu konuda yapılması gerekenler incelenmiģtir. Turku Konferansı 16 (http://www.oecd.org, 1). 17 (http://www.e-ticaretmerkezi.net, 3). 15

16 sonucunda e-ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için yapılması gerekenler Ģu baģlıklar altında toplanmıģtır; Bilgi alt yapısına hızlı eriģimin sağlanması, Kullanıcıların bilgi sistemine olan güveninin sağlanması, Elektronik ortamda mevzuat ve düzenlemelerden kaynaklanan belirsizliklerin giderilmesi, Ġnternet üzerinden ödeme ve dağıtımla ilgili problemlerin çözümlenmesi. OECD ve BIAC ın birlikte yayınladıkları deklarasyonda hükümetlere de bazı tavsiyelerde bulunmuģlardır. Bu tavsiyeler genel olarak altı baģlıktan oluģmaktadır. 18 E-ticaretin geliģimi için özel sektörün önünün açılması ve desteklenmesi, Hükümetlerin gerekli gördükleri müdahalelerde, müdahale ederken teknolojik tarafsızlık ilkesini benimsemesi, Özel sektörün e-ticaret politikalarına katılımının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sağlanması, E-ticarette yapılan iģlemlerde ticaretin diğer yollarıyla kıyaslandığında tarafsız bir vergilendirme politikası izlenmesi, Telekomünikasyon hizmetlerinde uluslararası rekabeti engelleyen düzenlemelerin kaldırılması, E-ticarete katılımın açık ve rekabetçi bir platformda oluģturulması. OECD nin e-ticaret baģlığı altında uyguladığı diğer politikalar da aģağıdaki gibi sıralanmaktadır Zeynep, Ersoy, Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, GörüĢ Dergisi, Mart Sayısı, TUSĠAD, Ġstanbul, 2000, s (www.oecd.org, 2). 16

17 ġeffaf ve etkili bir ticaret ortamı yaratılması: E-ticarete katılan müģterilere en az diğer ticaret yoları kadar Ģeffaf bir alıģ veriģ ortamı sağlanmalı ve diğer ticaret yollarında olduğu gibi müģteri hakları korunmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için devlet, firmalar ve müģteriler ortak hareket etmelidir. MüĢteriler, elektronik ticaret yapan firmalar hakkında açık ve tatmin edici bilgilere kolaylıkla ulaģabilmelidir. Bu bilgiler en az aģağıdaki öğeleri içermelidir; - Firmanın resmi adı, açık coğrafi adresi, elektronik posta adresi veya diğer elektronik yollalar ulaģılabilecek bir adres, telefon numarası ve firma lisansı, - Firma ve müģteri arasında kolay ve etkili bir iletiģim ağının oluģturulması, - Firma ve müģteri arasındaki uyuģmazlıkların hızlı ve uygun bir Ģekilde çözülmesi için gerekli olan alt yapının oluģturulması, - MüĢteriye yasal hizmetlerin hepsinin sağlanması, - Firma merkezinin adresi ve firmanın hangi yasalara tabi bulunduğunun belirtilmesi, Ürünler ve hizmet hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi: E-ticaret yapan müģterilerin ürün ve hizmetlerin tanım ve özelliklerine hızlı ve kolay bir Ģekilde ulaģmaları sağlanmalıdır. ĠĢlemler hakkında bilgilendirme: E-ticaret yapan müģterilere ödeme ve ticari sözleģme Ģartları, sözleģmenin içeriği ve e-ticaret sonunda yapılacak olan iģlemler hakkında tatmin edici bilgiler verilmelidir. E-ticaret iģlemlerindeki uygulamalar hakkında bilgilendirme Ģu alt baģlıklardan oluģmaktadır; - Firma tarafından masrafların ayrıntılı olarak çıkarılması, 17

18 - E-ticaret yoluyla yapılacak olan ticaret etkinliklerinde ki rutin iģlemler ve uygulanacak kanunlar hakkında bilgi verilmesi, - Teslimat Ģartları ve teslimat Ģekli hakkında bilgi verilmesi, - Ödeme Ģekli ve ödeme Ģartları hakkında bilgi verilmesi, - Ticarete konu olan ancak satın alımında kısıtlama olan örneğin veli izniyle alınmasına izin verilen, belirli bir zaman kısıtlaması olan ya da coğrafi kısıtlamaları olan ürün ve hizmetlerin belirtilmesi, - Güvenlik ya da sağlıkla ilgili bilgilendirmenin yapılması, - Ürünlerin beğenilmemesi ya da sipariģin iptali durumunda uygulanacak olan Ģartların belirtilmesi, - E-ticarete konu olan ürün ve hizmetlere dair geçerli teminat ve garanti belgelerinin verilmesi. E-ticarette müģterilere maliyetle birlikte uygulanacak bütün bu bilgilerin doğru olarak verilmesi gerekmektedir. Onaylama süreci: E-ticaret yapılırken, iģlemler sırasında belirsizlikten kaçınılmalı, müģterilerin yapacakları iģlemler iyi tanımlanmalıdır. MüĢteri satın alma iģlemini sonuçlandırmadan önce istediği bir süreçte iģlemi iptal edebilmelidir. Ödeme süreci: müģterilerin ödemelerini kolayca yapmaları sağlanmalıdır. Ayrıca müģterilere güvenli ödeme sistemi ve bu sistemin güvenlik derecesi hakkında yeterli bilgi verilmelidir. OECD, 1992 de Bilgi Sistemlerinin Güvenliği Ġlkeleri (Guidelines on Security of Information Systems) ve 1997 de internette güvenliği arttırmak için tüm üye ülkelerce kabul edilen ġifreleme Politikası nı (Cryptography Policy) hazırlamıģtır Zeynep, Ersoy, a.g.e. s

19 OECD 2001 ve 2002 yıllarını kapsayan The Electronic Commerce Business Impact Project (EBIP) isimli bir proje baģlatmıģtır. Bu projenin amacı e-ticaret ve elektronik iģletmecilik anlayıģının geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması, e-ticaret stratejilerinin geliģtirilmesi ve firmaların e-ticarete adaptasyonunun sağlanmasıdır. Bu çalıģma 217 firma 20 endüstri alanı ve 11 ülkede gerçekleģtirilmiģtir Birleşmiş Milletler Tarafından E-Ticaretin Gelişimine Yönelik Yapılan Çalışmalar BM hem telekomünikasyon altyapısı hem de bilgi teknolojilerinin az geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkelerde yaygın bir Ģekilde kullanılmasını için kendisine bağlı kuruluģlar aracılığıyla çok sayıda çalıģma yürütmektedir. Bu çalıģmaların en önemlileri BirleĢmiĢ Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAC), BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından yürütülmektedir Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu Tarafından E- Ticaretin Gelişimine Yönelik Yapılan Çalışmalar UNCITRAC, uluslararası ticarette ulusal mevzuatlardan kaynaklanan ve ticareti olumsuz yönde etkileyen farklılıkların azaltılması, bu engellerin uluslararası boyutta kabul görecek Ģekilde kaldırılması amacına yönelik olarak 1996 da kurulmuģtur. 22 UNCITRAC ın e-ticaret alanında yapmıģ olduğu en önemli çalıģmalar arasında 1996 da ilk aģaması tamamlanan ve birçok ülkenin de kabul etmiģ olduğu Elektronik Ticaret Model Yasası (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce) ve Yeknesak Elektronik Ġmza Kuralları (UNCITRAL Uniform Rules on Electronic Signatures) dır. Model yasa uluslararası düzeyde üzerinde fikir birliğine varılmıģ bir dizi kurallar oluģturarak yasal engelleri aģabilmek ve e-ticaret ve haberleģme yöntemlerinin kullanımını teģvik etmek üzere oluģturulmuģtur. E-ticarete yasal bir çerçeve çizmek, uluslararası düzeyde e-ticareti kolaylaģtırmak, uluslararası e-ticarette 21 (www.oecd.org, 2). 22 OAĠB, Elektronik Ticaret Raporu, AraĢtırma Raporu Dizisi, Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 1999, s.3. 19

20 yeni bilgi teknolojilerinin kullanılmasını desteklemek ulusal yasaları e-ticaretin oluģması için uyumlu hale getirmek model yasanın temel amaçları arasında yer almaktadır. UNCITRAC ın e-ticaret model kanunu ve elektronik imza kuralı kapsamı itibariyle ulusal mevzuatlarını oluģturma aģamasındaki ülkelerin baģvuru kaynağını oluģturmaktadır. Ġçlerinde Bermuda, Fransa, Kolombiya, Avustralya, Hong Kong un da bulunduğu birçok ülke bu metinlerden yararlanarak mevzuatlarını geliģtirmiģlerdir Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Tarafından E-Ticaretin Gelişimine Yönelik Yapılan Çalışmalar UNECE, EDI mesajları için bir model anlaģma hazırlama amacına dönük olarak oluģturulmuģtur. EDI mesajlarının geliģtirilmesinin ardından UNECE isim değiģtirerek Center for Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport-CEFACT (Ġdari, Ticari ve UlaĢımla Ġlgili Uygulama ve Usülleri KolaylaĢtırma Merkezi) adını almıģtır. Yeni ismiyle bu merkez süreklilik kazanmıģtır Merkezin çalıģma konuları ana baģlıklar itibariyle Ģu Ģekilde sıralanmaktadır. 24 Mevcut model değiģim (Interchange) anlaģmasını geliģtirmek, Uluslararası ticarete engel teģkil eden yasarlın belirlenmesi, Elektronik ortamda onaylama iģlemlerinin geliģtirilmesi, Veri korunması, Ġnternetin geliģtirilmesi kapsamında sorun-çözüm mekanizmalarının geliģtirilmesi. 23 OAĠB, a.g.e. s (http://www.unece.org, 1). 20

21 G8 Ülkeleri Tarafından E-Ticaretin Gelişimine Yönelik Yapılan Çalışmalar ABD, Ġngiltere, Fransa, Almanya, Ġtalya, Kanada, Japonya dan oluģan G7 ülkeleri olarak adlandırılan geliģmiģ ülkeler topluluğu Rusya'nın da katılımıyla G8 ülkeleri olarak isimlendirilmiģtir. G8 ülkeleri arasında e-ticaretle ilgi çalıģmalara ABD nin öncülük yaptığı gözlenmektedir. ABD hükümeti e-ticaretteki geliģmeleri yakından izlemektedir. ABD Hükümeti özel sektörün e-ticaret çabalarını desteklemekte ve bu çalıģmalara kısıtlama getirmekten kaçınmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bilgisayar ağları üzerinden yapılacak olan ticaretin hacminin çok yüksek olmasının beklenmesi konunun ciddiyetini daha da artmaktadır. G8 organizasyonu hem bilginin hem de ticari iģlemlerin güvenlik altına alınması gerekliliği konusunda hem fikir olmuģtur. Buradaki güvenlik kavramı bilginin bütünlüğünün bozulmadan kaynağının belirlenmesi ve mevcut sayısal bilginin sadece son iletim noktasında açılmasını içermektedir. Bu konuda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler için bir öneri paketi oluģturulmuģtur. Bu bağlamda e-ticarette, e-para ve bunun gibi ödeme yöntemlerinin yasal çerçevesinin oluģturulması, e-ticaretin vergilendirilmesi, tüketicinin korunması, bankacılık sektörünün e-ticaretteki rolü gibi konularda çalıģmalarını sürdürmektedir. G8 projesi olan KOBĠ ler için Küresel Pazar (Global Marketplace for SME's) projesi, e-ticaretten KOBĠ lerin yararlanması için yapılacak olan düzenlemelerin belirlenmesi amacına yönelik çalıģma grupları oluģturularak ele alınmıģtır. Bu çalıģma grupları aģağıdaki beģ baģlık altında toplanmaktadır. 25 Enformasyon ağları, KüreselleĢme ve getirdikleri, E-ticaretin uygulama boyutu, 25 (http://www.gin.sme.ne.jp) 21

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) NA () 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği ön başvurusu yapılmış olan isimli iş fikrime ait İş Planı Dosyası ekte sunulmuştur.

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi FAALİYET RAPORU FFK FON FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. ĠÇĠNDEKĠLER 1- ġġrket TANITIMI 2- LEASĠNG

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Rekabet Kurulu Karar Özeti

Rekabet Kurulu Karar Özeti İstanbul Şehir Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Rekabet Kurulu Karar Özeti Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Yürütülen Araç Takip Hizmetleri Soruşturması Neticesinde Verilen 19.12.2013

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2011-30.06.2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim 3-4 5 Kurumsal

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS PLANI

PAZARLAMA PROGRAMI DERS PLANI PAZARLAMA PROGRAMI DERS PLANI 3.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS 904341 Satış Yönetimi 6+0 Zorunlu 12 904342 Marka Yönetimi 2+0 Zorunlu 2 904343 İhracat Teknikleri 2+0 Zorunlu

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim 3-4 5 Kurumsal

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring )

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 21.2 ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Devamı) 21.2.2 Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 2012 31 Aralık 2011 VDF Faktoring leri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 301.742 242.334 Garanti Filo Yönetim

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIM ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Y.2010, C.2, S.1. s.121-130 Suleyman Demirel University The Journal of Visionary Y.2010, Vol.2, No.1. pp.121-130 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU I- FĠNANSAL BĠLGĠLER VE GELĠġMELER Turkish Bank A.ġ, Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 1991 tarihli 91/2256 no lu Karar çerçevesinde

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015

1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. ĠletiĢim bilgileri 3 II. Banka nın tarihçesi ile ilgili açıklamalar 3 III. Ana ortaklık Banka nın Ortaklık yapısına iliģkin

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı