T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulunun 29/09/2014 tarihli ve 152/4 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluş adı Merkezi İlgili bakanlık Esas sermaye Ödenmiş sermaye Ödenmemiş sermaye : Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü : Ankara : Maliye Bakanlığı : ,45 TL : ,63 TL : ,82 TL Yönetim Kurulu (Karar Organı) Karar Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı bakanlık veya görevi veya Başlama Bitiş unvanı kuruluş mesleği tarihi tarihi 1.Başkan Metin AKDAMAR DMO Genel Müdür Başkan Tufan BÜYÜKUZUN DMO Genel Müdür Devam ediyor 2.Üye Şeref ÇOLAK DMO Genel Md. Yrd " Şeref ÇOLAK DMO Genel Md. Yrd Devam ediyor 3.Üye Ekrem CANDAN DMO Genel Md. Yrd Devam ediyor 4.Üye Erdoğan SÜLEYMANİYE Maliye Bakanlığı Emekli memur " Maliye Bakanlığı 5.Üye Beşir BAYMAZ Maliye Bakanlığı Özel Sektör " Maliye Bakanlığı 6.Üye Edip YILMAZ Hazine Müsteşarlığı Hazine Müs Genel Md. Yrd. " Edip YILMAZ Hazine Müsteşarlığı Hazine Müs Devam ediyor Genel Md. Yrd.

4 Raporda yer alan kısaltmalar: AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri BİLGEM : TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri teknoloji Araştırma Merkezi CONSİP : İtalya Merkezi Satınalma Kuruluşu DMO : Devlet Malzeme Ofisi DPB : Devlet Personel Başkanlığı DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ( tarih ve 641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığı olarak teşkilatlandırılmıştır.) EBYS : Elektronik belge yönetim sistemi EKAP : Elektronik Kamu Alımları Platformu ERP : Enterprise Resource Planning (Kurumsal kaynak planlaması) GPS : İngiltere Kamu Tedarik Servisi GSMH : Gayri safi milli hasıla GSYH : Gayri safi yurt içi hasıla HURDASAN : MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü KDV : Katma değer vergisi MKEK : Makine Kimya Endüstrisi Kurumu MSO : Merkezi satın alma organı KİT : Kamu iktisadi teşebbüsü KOBİ : Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖTV : Özel tüketim vergisi ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu SPK : Sermaye Piyasası Kurulu PPS : Güney Kore Merkezi Satınalma Kuruluşu TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu TÜMAŞ : Türk Mühendislik Müşavirlik Müteahhitlik A.Ş. YPK : Yüksek Planlama Kurulu

5 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa I. TOPLU BAKIŞ A- Üretilen malın veya hizmetin dünya ekonomisindeki yeri.. I B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki yeri ve gelişimi. II C- Öneriler... VIII II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 3 C- Personel durumu III. MALİ BÜNYE A- Mali durum B- Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A- İşletme Bütçesinin genel durumu B- Finansman C- Giderler D- Tedarik işleri E- Üretim ve maliyetler F- Pazarlama G- Sigorta işleri H- İşletme sonuçları J- Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER

6 TABLOLAR LĠSTESĠ Sayfa no Tablo 1: Toplu bilgiler... IV Tablo 2: Dava dosyaları... 7 Tablo 3: Personel kadro ve mevcutları Tablo 4: Personele yapılan harcamalar Tablo 5: Sosyal giderler Tablo 6: Mali durum Tablo 7: İşletme bütçesi Tablo 8: Finansman programı büyüklükleri Tablo 9: İlk madde ve malzeme giderleri Tablo 10: Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Tablo 11: Çeşitli giderler Tablo 12: Alımlar Tablo 13: Hizmet alımları Tablo 14 :İlk madde malzeme stokları Tablo 15: Üretim Tablo 16: Mamuller Tablo 17: Üretimi belirleyen başlıca etkenler Tablo 18: Üretim giderleri Tablo 19: Üretim türleri Tablo 20: Piyasaya yaptırılan baskı ve cilt işleri Tablo 21: Satışlar Tablo 22: Bölge müdürlükleri ve irtibat büroları itibarıyla net satışlar Tablo 23: Ürün çeşitleri itibarıyla satışlar Tablo 24: Satışların yapılış şekillerine göre dağılımı Tablo 25: Elektronik satış verileri Tablo 26: Ofis alımlarının kamu mal alımları içerisindeki payı Tablo 27: Mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları Tablo 28: Mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarının hareketi Tablo 29: Sigorta türleri Tablo 30: Satış sonuçları Tablo 31: Satış sonuçları göstergeleri Tablo 32: Yatırımlar Tablo 33: Aktif hesaplar Tablo 34: Ticari mevduat Tablo 35: Banka promosyonları Tablo 36: Ticari alacaklar Tablo 37: Diğer alacaklar Tablo 38: Stoklar Tablo 39: Maddi duran varlıklar Tablo 40: Maddi duran varlıkların edinme değeri Tablo 41: Birikmiş amortismanlar Tablo 42: Pasif hesaplar Tablo 43: Ticari borçlar Tablo 44: Satıcılara borçlar Tablo 45: Açık olan takip ve faturalama dosya sayısı Tablo 46: Gelir ve giderlerin ayrıntısı

7 I I. TOPLU BAKIġ A- Üretilen malın veya hizmetin dünya ekonomisindeki yeri: Kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kâğıt, karton, kırtasiye gibi sarf malzemeleri ile büro makineleri, bilgisayar ve mobilya gibi demirbaş malzemelerin toplu olarak, tek elden ve uygun fiyatlarla tedarik edilmesi amacıyla, pek çok ülkede merkezi satın alma teşkilatı bulunmaktadır. Kamu alımlarında toplu alım fırsatlarından ve uzmanlaşmanın gücünden faydalanılarak kurum ve devlet bütçesi için tasarruf sağlanması, ihale süreçlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine göre açık olarak yapılması için kamu alımlarında düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu alımlarında uygulanacak politikaların belirlenmesinde, kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının tedarik edilmesinin yanında, kamu alımlarını ekonomik ve çevre sorunlarının çözülmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Kamu alımları; alımların düzenlenmesi, denetlenmesi ve satın alma fonksiyonlarından oluşmuştur. Kamu alımları organizasyonu konusunda farklı politikalar izlenmektedir. DMO tarafından, kamu alımları konusunda dünyanın farklı bölgelerindeki 24 ülkeyi kapsayan bir araştırma yapılmış, elde edilen sonuçlar Haziran 2013 tarihinde, Kamu Alımları ve Merkezi Tedarik Hizmetlerinde Ülke Uygulamaları Ön Araştırma Raporu olarak yayınlanmıştır. Raporda; ülkelerin bir kısmında merkezi tedarik sistemleri bulunmadığı, tedarik sistemleri merkezi olmayan İngiltere ve İrlanda da bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığı, yarı merkezi tedarik sürecine doğru yönelindiği, yarı-merkezi tedarik sistemine sahip olan Portekiz, Finlandiya ve Slovenya da ise genellikle merkezi yönetim kurumlarının bazı tedariklerin toplu alım platformlarında ya da düzenlenen çerçeve anlaşmalar doğrultusunda yapılması konusunda düzenlemelerde bulunulduğu, Amerika Birleşik Devletleri nde, merkezi satın alma kuruluşu olan GSA, 11 Bölge Ofisi ve Washington D.C. deki Merkez Ofisi ile kamu kuruluşları için mal ve hizmet alımı ile birlikte bina ve araç kiralama hizmetlerini de sunmakta olduğu, ABD, Portekiz, Finlandiya, Slovenya, Letonya gibi ülkelerdeki merkezi idarelerin alımlarının bir kısmını çerçeve anlaşmalar yoluyla karşılaması zorunluluğu bulunduğu, tedarikle görevlendirilen kurumların genel olarak kâr amaçlı olmayıp hizmet için kurulduğu, kendi bütçesine sahip kurumlar olarak faaliyet gösteren kamu tedarik kurumlarının faaliyetlerini tedarikçilerden aldıkları düşük oranlı işlem ve danışmanlık ücretleriyle karşılamakta (yaklaşık %1-2) olanların olduğu gibi, ABD ve Fransa daki (UGAP) merkezî satın alma kurumlarının bütçeleri, sunmuş oldukları mal ve hizmetler üzerinden alınan kâr oranı ile sağlanmakta iken SAE (Fransa) ve CONSIP (İtalya) in giderlerinin devlet bütçesi dâhilinde karşılanmakta olduğu belirtilmiştir Kuruluş veri tabanı

8 II Sayıştay Çok sayıda ülkede, kamu alımları yoluyla KOBİ Destekleme Programları, devlet politikası olarak yürütülmekte ve KOBİ lere yönelik kolaylıklar getirilerek, kamu alım sürecine dâhil edilmesine önem verilmektedir. Diğer taraftan, olumsuz çevresel değişimler, küresel ısınma, artan enerji ihtiyacı, su-hava-toprak kirlilikleri ve diğer zararlı değişimler, hükümetleri «yeşil tedarik politikaları» geliştirmeye zorlamıştır. Çevresel faktörleri gözetmenin yanı sıra, kamusal alanda enerji ve kaynak tasarrufunun sağlanması için önlemler almaktadırlar. Avrupa Birliği bu konuya oldukça hassas yaklaşmakta ve kamu alımlarıyla ilgili yönetmeliklerinde Yeşil Alıma geniş yer vermektedir. Çoğu üye devlet ise bu kapsamda, AB yönetmeliklerini temel alarak kendi eylem planlarını hazırlamaktadır. AB üyesi ülkelerde kamu alımları, AB Kamu Alımları Mevzuatına göre yürütülmektedir. 2004/18 sayılı AB direktifinde MSO 2 lar kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hukukuna tabi kuruluşlarla, bazı ülkelerde özel hastaneler gibi kamu hizmeti gören özel sektör kuruluşlarına hizmet vermektedir. MSO ların faaliyet konuları arasında; ofis malzemeleri, mobilya, bilgisayar, iletişim ürünleri, nakil vasıtaları, akaryakıt, tıbbi cihaz vb. mal alımlarının yanında, temizlik, güvenlik ve seyahat gibi hizmet alımları da bulunmaktadır. e-tedarik sistemini uygulayan MSO lar, yüklenicilerle çerçeve anlaşmalar yapmakta, müşteri daireler tercihlerini belirleyerek, doğrudan yüklenicilerden siparişte bulunmakta ve ödemeyi gerçekleştirmektedir. MSO lar sözleşme sürecini yönetip denetlemek ve sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları izlemek ve çözümü için devreye girmekle yükümlüdürler. MSO lar maliye, ekonomi ve hazine bakanlıklarına bağlı birimler olarak veya yine bu bakanlıklara bağlı şirketler şeklinde ya da bağımsız birimler olarak örgütlenmekte ve kamu tarafından denetlenmektedir. 3 Merkezi satınalma uygulamalarının sağlamış olduğu uzmanlaşma, etkinlik ve tasarruf gibi avantajlardan ülkenin yeterince yararlanabilmesi için, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu malzemeleri topluca satın almak, satışını ve dağıtımını yapmak üzere merkezi satın alma kurumu olarak yapılandırılan DMO nun, dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak, AB ülkelerindeki MSO lara benzer bir yapıya dönüştürülmesi için başlatılan çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. B- KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi: Kamu kuruluşlarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Kırtasiye Baş Memurluğu kurulmasıyla yapılmış, daha sonraları bu teşkilat Kırtasiye Müdürlüğü ve Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü adı altında faaliyet göstermiştir. 2- Merkezi satınalma organı 3- AB ülkelerinde merkezi satın alma kuruluşları konusunda daha fazla bilgi için bkz.; DMO 2012 yılı sektör raporu, Ankara

9 III Devletin kağıt, karton, kırtasiye, büro makineleri yanında diğer ihtiyaçlarının da tek elden, topluca ve uygun fiyatlarla karşılanması gereği, Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü nün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde örgütlendirilmesini gerektirmiş ve tarih ve 6400 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun ile DMO; Maliye Bakanlığı na bağlı 100 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur. 4 Kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe giren 2929 sayılı Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan 121 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre faaliyetlerini sürdüren DMO, 1984 yılında 233 sayılı KHK nın yürürlüğe girmesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de DMO nun ana statüsü yayımlanmıştır. DMO nun faaliyet alanlarını ve sunduğu ürün çeşitlerini artırarak, taşra teşkilatını daraltan yeni ana statüsü tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devlet Malzeme Ofisi kendisine bağlı 22 Bölge Müdürlüğü ve 2 Müessese Müdürlüğü ile faaliyetini sürdürmekte iken, tarihi itibarıyla DMO İmalat Müessesesi, DMO Basım Müessesesine devredilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiş, tarihinde İzmit ve Balıkesir Bölge Müdürlüklerinin faaliyetine son verilmiş, böylece müessese müdürlüğü sayısı 2 den 1 e, Bölge Müdürlüğü sayısı da 22 den 20 ye düşürülmüştür. DMO nun 2007 yılında yayımlanan ana statüsünün geçici 2 nci maddesi ile tarihi itibarıyla, Basım Müessesesi nin tüzel kişiliği sona erdirilerek İşletme Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür. Ana statünün 31 inci maddesi kapsamında DMO Yönetim Kurulunun tarih ve 4/12 sayılı Kararı ile taşra teşkilatının 7 adet bölge ve 4 adet irtibat bürosu şeklinde yeniden yapılandırılması benimsenmiş ve mevcut bölge müdürlüklerinden Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon Bölge Müdürlüklerinin faaliyetlerine devam etmesi, Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van Bölge Müdürlükleri yerine irtibat bürosu kurulması ve Ankara, Afyon, Isparta, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerinin kapatılması kararlaştırılmıştır. DMO, taşra teşkilatı olarak 7 Bölge Müdürlüğü, 4 İrtibat Bürosu ve Basım İşletmesi Müdürlüğü ile faaliyetini sürdürmektedir. Kamu kuruluşlarının yılları arasında gerçekleştirdikleri mal alımlarının sırasıyla %7, %5,6, %5,5, %3,4, %2,4, %3,6, %4,5, %4,9, %6,6 ve %6,5 i, DMO tarafından karşılanmıştır. DMO nun son beş yıllık faaliyet sonuçlarıyla ilgili toplu bilgiler, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 4 - Kuruluş veri tabanı

10 IV Sayıştay Tablo 1: Toplu bilgiler Toplu bilgiler Ölçü Son iki Artış veya yıl farkı azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,6 Yabancı kaynaklar Bin TL ,5 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,0 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL ,5 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ,2 Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % ,6 Tüm alım tutarı Bin TL ,1 Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı : - Baskı Bin m² (2.114) (8,8) - Klasör Bin Adet (144) (8,7) Tüm üretim tutarı Bin TL ,7 Üretım kapasitesi - Baskı Bin m² (30.326) (32,6) - Klasör Bin Adet Kapasiteden yararlanma oranı : - Baskı % ,6 - Klasör % (24) (36,4) Üretim verimliliği : - Baskı m²/h (142) (5,3) - Klasör Ad/h (67) (5,1) Net satış tutarı Bin TL ,1 Stoklar : - İlk madde ve malzeme Bin TL (102) (2,2) - Yarı mamuller Bin TL (63) (21,5) - Mamuller Bin TL (192) (22,2) - Ticari mallar Bin TL ,7 - Diğer stoklar Bin TL ,8 Memur (ortalama) Kişi ,7 Sözleşmeli (ortalama) Kişi ,3 İşçi (Ortalama) Kişi (25) (13,4) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 Cari yıla ilişkin : - Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,4 - Memur başına aylık ortalama gider TL (63) (1,2) - Sözleşmeliler için yapılan gider Bin TL ,8 - Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,8 - İşçiler için yapılan giderler Bin TL (869) (8,4) - İşçi başına aylık ortalama gider TL ,9 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL ,1 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,2 GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ,7 GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,0 GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla Bin TL ,0 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 13,3 20,0 28,2 21,1 15,1 (6) (28,4) Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 46,7 27,7 41,9 31,1 28,6 (3) (8,0) Ekonomik kârlılık % 22,5 10,9 15,0 9,7 9,7 - - Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (3.602) (5,7) Dönem kârı veya zararı Bin TL ,1 Bilanço kârı veya zararı Bin TL ,4

11 V Devlet Malzeme Ofisi, Ana Statüsünde belirtildiği gibi; Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması, savurganlığın önlenmesi, faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtımı için kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satın alma işlevini yürütmeyi amaçlayan bir kuruluştur. DMO nun; 2012 yılında alımları %3,2, net satış hasılatı %2,5 ve faaliyet kârı %17 oranında azalmış iken, 2013 yılında alımları %4,2, net satış hasılatı %4,1 oranında artmış, faaliyet karı %7,3 oranında azalmıştır. DMO nun, faaliyet kârının düşmesinde personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerin getirdiği yükler ile bazı mal gruplarına uygulanan kâr oranlarının düşürülmesi etkili olmuştur. DMO satış fiyatları maliyet + kâr esasına göre belirlendiğinden, faaliyet dönemleri kârla kapanmaktadır yılında satışların maliyetine göre, Hazine hasılat payı %2,5, faaliyet giderleri %4,9 ve faaliyet kârı %3,5 oranında olmak üzere, Hazine hasılat payı + faaliyet giderleri + faaliyet kârı toplamı %10,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Hazine hasılat payı ve verilen kârlılık hedefleri DMO nun performansını olumsuz yönde etkilemekte ve kamu alımlarının maliyetini artırmaktadır. DMO, iktisadi devlet teşekkülü statüsünde olmasına rağmen, piyasaya satış yapamamakta, kamu kurum ve kuruluşlarının DMO dan alım yapmak zorunluluğu bulunmamaktadır. DMO, piyasadan temin ettiği malları kamu kuruluşlarına satarken tedarikçi firmalar ile rekabet etmesi gerekmektedir. DMO, kamu kuruluşlarına yapılan satışlardan elde ettiği kârı, Hazineye temettü ve Maliye Bakanlığına vergi olarak aktarmaktadır. Mevzuat gereğince kamu maliyesinin DMO dan sağladığı kaynaklar fiktif nitelikte olup, kamu alımlarında kısmen de olsa referans alınan DMO satış fiyatlarının daha yüksek bir düzeyde dengelenmesine neden olmaktadır. Bu da, kamu kuruluşlarının tedarikçilerden yaptıkları alımların fiyatlarının da daha yüksek bir düzeyde gerçekleşmesine ve kamu maliyesine ilave yükler getirmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, Hazine hasılat payının kaldırılması, kârlılık hedefinin düşürülmesi ve faaliyet giderlerinde tasarruf sağlanması gerekli görülmektedir. Toplam kamu alımlarının DMO tarafından karşılanma oranı, 2008 yılında %2,4 seviyesine kadar gerilemiş iken, 2010 yılında %4,5, 2011 yılında %4,9, 2012 yılında, %6,6, 2013 yılında da %6,5 olmuştur. 26,5 milyar TL tutarındaki kamunun toplam mal alımları içerisinde DMO nun ana statüsünde belirtilen faaliyet konuları içerisinde bulunmayan mal alımları ile doğrudan temin yoluyla edinilen mal alımları ve bazı istisna kapsamındaki mal alımları da bulunmakta olup, 3,8 milyar TL tutarındaki doğrudan temin yoluyla yapılan alım ve 6,2 milyar TL tutarındaki istisna kapsamındaki alımlardan Ofis alımları olan 1,7 milyon TL nin çıkarılması ile elde edilen 4,5 milyon TL hariç tutulduğunda, 18,2 milyar TL tutarındaki kamu mal alımı içerisinde DMO nun payının %9,5 seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu oran dahi,

12 VI Sayıştay DMO nun kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayamadığını göstermektedir. DMO ya olan talepleri ve dolayısıyla DMO nun satışlarını olumsuz yönde etkileyen nedenlerden biri de müşteri dairelerin ihtiyaçlarının kısa sürede teslim edilememesidir. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik bazı alımların hedeflendiği gibi hızlı bir şekilde yapılamaması, teslim sürelerinin göreceli uzunluğu veya ürün teslimatlarında müşteriler, tedarikçiler veya DMO kaynaklı nedenlerden dolayı yaşanan gecikmeler, satışları olumsuz yönde etkilemektedir. Müşteri taleplerinin daha hızlı ve en kısa sürede karşılanabilmesi, hem müşteri memnuniyetini artıracak hem de satışları olumlu yönde etkileyecektir. Bu hedefe ulaşılması yönünde çeşitli tedbirler alınmışsa da süreç içerisinde ilave tedbirlere başvurulmalıdır. Özellikle müşteri taleplerinin alınması, satış işlemlerinin yapılması, ürün bedellerinin tahsilatı ve diğer yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi; iş süreçlerinin kısaltılması bakımından önemli katkılar sağlayacaktır. Nitekim, bunun için tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasına geçilmiştir. Diğer kamu kuruluşlarını bağlayıcı bir düzenleme olmayan, DMO Ana Statüsü nün 7/9 uncu maddesinde yer alan; Bu ana statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, katalogda yer alan ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise bildirir. hükmünün uygulanması konusunda önceki yıllar denetim raporlarında getirilen öneriler, TBMM KİT Komisyonu tarafından izlemeye alınmış ve ilgili kuruluşlardan konuyu değerlendirmeleri istenilmiştir. Bu konuda, Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu önerinin ilgili kurumlar arasında görüşülerek çözüme kavuşturulması maksadıyla tarihinde DMO yetkililerinin, Kamu İhale Kurumu yetkilileri ile Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımının sağlandığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda; DMO, KİK ve diğer ilgili kuruluşların iş birliği ile kurulacak olan sistemin gerçekleştirilen alımlar konusunda referans olabilecek şekilde geliştirilmesinin yararlı olabileceği, böyle bir sistemin hem hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması, hem de rekabetin geliştirilmesi bakımından fiyat kontrolünün temini, kamu kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması bakımından yarar sağlayacağı, ürün sayısallaştırılması neticesinde alımı gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları için alım sürecinde kullanılmak üzere faydalı bir veri tabanı sağlanmış olacağı ve kamu alımlarında mukayeseli fiyat takibi ve kontrolünün, sadece DMO Genel Müdürlüğünce değil tüm kamu kurum ve kuruluşları, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, satınalma ve denetim birimleri, kamuoyu gibi taraflarca yapılabileceği, sonucuna varılmıştır. Konu ile ilgili olarak olumlu gelişmelerin devam etmesi kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tasarruflu kullanılması açısından önemli bulunmaktadır. Günümüzde hemen hemen her alanda kullanılabilen ve işletmenin tüm kaynaklarını birleştirip verimli olarak kullanılmasına olanak tanıyan Kamusal Kaynakların Planlanması sistemi ERP), herhangi bir işletmede sağlıklı çalışan ERP

13 VII projesiyle, o işletmenin e-devlet portalında temsil edilmesinin yanı sıra, daha az personelle daha çok iş gerçekleştirme imkanına kavuşacaktır. ERP uygulamalarını kullanan kurumlar, bu program sayesinde mükerrer veri girişine engel oldukları gibi, kaynağında girilen veriler, ihtiyaç duyulan bütün bölümlerde kullanılarak, zaman kaybını ve veriler sisteme girilirken hata yapma ihtimalini azaltmaktadır. Zamanla sadece kurum içindeki uygulamaların, kurum dışı veri tabanları ile kısmende olsa entegre yapıya kavuşması, son zamanlarda çalışmaları hızla devam eden e-devlet projesine önemli katkı sağlayacaktır. DMO nun ERP projesine ait bir çok modülü DMO da kullandığı ancak bazı modüllerin ise tamamlanmadığı yada bazı küçük yazılım rötuşlarıyla tamamlanmaya muhtaç olduğu görülmüştür yılında ihalesi yapılan ERP projesine ait eksikliklerin tamamlanması, ancak eskiyen donanımlar yenilenmeden ve hatta ERP ye ait Oracle veritabanına ait lisanslama ve donanım sorunu çözülmeden, uzun zaman alacak yeni ERP ihalesine başlanmasının hem ek maliyetlere sebep olacağı hemde işgücü kaybına neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu durumda, kurum çalışanlarının zorda olsa adaptasyon sağladığı eski ERP projesinden vazgeçilip yeniden ihale edilmesinin sebep olacağı ek masraf ve diğer dezavantajlar gözden kaçırılmamalıdır. DMO ya ait online hizmet veren ve son derece önemli bilgileri barındıran network ağında herhangi bir arıza yada kaza anında yedekleme üniteleri ve sistemin 24 saat çalışmasını sağlayacak sistemin çalışır haldeyken yedeklenmesini gerçekleştirecek gerekli donanımların ivedilikle tamamlanması, bir arıza yada felaket anında mümkün olan en kısa sürede geriye dönüşü gerçekleştirecek önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle fatura ve diğer önemli bilgilerin sistemde saklı bulunması, geriye dönüş süresinin dakikaları geçmemesi ve yedekleme ünitelerinin mümkünse hem aynı hemde farklı bir mekanda tesis edilmesi veri güvenliği açısından oldukça önemli görülmektedir. DMO nun kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satın alma işlevini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi ve kamu alımları içindeki payını artırması için; -Hazine hasılat payının kaldırılması suretiyle, kamuya daha ekonomik girdi sağlanması, - Müşteri daire siparişlerinin kısa sürede karşılanması için yapılan çalışmaların sürdürülmesi, -Daha iyi hizmet verme çalışmalarının yanı sıra, müşteri dairelerle iletişimin geliştirilerek, kamu alımları içinde DMO payının artırılması, -Kamu kurum ve kuruluşlarının piyasadan temin ettikleri ürünlerin teknik özellikleri ile fiyatlarına ilişkin bilgilerin DMO da toplanmasının sağlanması, gerekli görülmektedir.

14 VIII Sayıştay C- Öneriler: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2013 yılındaki çalışmaları üzerinde, Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1-Üst yapılı araç alımları ile ilgili olarak; Ofis in hazırladığı şartnameler doğrultusunda yapılan alımlarda, ürünlerde kalite ve standardizasyonun sağlandığı, teknik şartnamesi olmayan kuruluşlara hazır teknik şartname sunulduğu, dosya bazında fiyat araştırması yapmak zorunda kalınmadığı, fiyat birlikteliği sağlandığı dikkate alınarak, üst yapılı araç alımlarında Ofis in standardize ettiği üst yapılı araç şartnamelerinin kullanılması, yeterli olmadığı düşünülen şartnamelerin gelen talepler dikkate alınmak şartıyla revize edilmesi (Sayfa:55-56), 2-Kamu alımlarında elektronik tedarik uygulamalarının; alımları çabuklaştırması, alıcı ve satıcılara zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması, rekabetin artırılması, gerçek zamanlı teklif verme imkânı sağlaması, usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gibi olumlu katkılar sağlayacağı dikkate alınarak, e-tedarik uygulamasına geçilmesi yönünde çalışmalar yapılması (Sayfa:65-66), 3-Kamu kurum ve kuruluşlarının toplam mal alımları içinde Devlet Malzeme Ofisi nden yaptıkları alımların payının artırılması, müşteri dairelerin ihtiyaçlarının hızlı alım ve en uygun fiyatla karşılanması, piyasaya göre daha yüksek kalitede mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için; konsinye satış ve benzeri yöntemlerin geliştirilmesi, lojistik hizmetlerinin hızlı, ekonomik ve kaliteli olarak sunulmasını sağlayacak tedarik ve dağıtım ağı oluşturulması yönünde yapılan çalışmaların sürdürülmesi (Sayfa: 88-90), 4-Veri kaybı riskini ortadan kaldırmak ve sistem sürekliliğini tesis etmek için felaket kurtarma (disaster recovery) merkezinin kurulması için gerekli çalışmanın başlatılması (Sayfa:111), 5-Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1-Yönetim Kurulu kararlarının alınmasında, boşalan üyelikler nedeniyle sorunlarla karşılaşılmaması için, üye atamalarının zamanında yapılmasını sağlamak üzere, ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:4-5), 2-Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 331 sayılı yazısının 2 nci maddesinde yer alan yönetmeliğin ek 1 ve geçici 2 nci maddesiyle ilgili olarak bildirmiş olduğu görüşü ile Danıştay 5. Dairesi Başkanlığınca verilecek esas karar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi (Sayfa:9-11), 3-Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünün, Temel İlkeler başlıklı 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; Bu ana statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları,

15 IX katalogda yer alan ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde, bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise bildirir hükmünün tüm kamu alımlarını da kapsayacak şekilde uygulanabilmesini sağlamaya yönelik bir düzenleme yapılması için, ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:60-62), 4-Devlet Malzeme Ofisinin kuruluş amacına daha uygun hizmet verebilmesi için; belirlenen satış fiyatlarının kamu alımlarında kısmen de olsa referans fiyatları oluşturduğu dikkate alınarak, satış fiyatlarının yüksek tespit edilmesine neden olan Hazine hasılat payı uygulamasının kaldırılması konusunda, ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:98-100), Sonuç: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2013 yılı bilançosu ve ,28 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

16

17 1 A-Mevzuat: II. ĠDARĠ BÜNYE 1-Kanunlar ve kuruluģ statüsüne iliģkin mevzuat: 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Kırtasiye Baş Memurluğu adı altında, daha sonra Kırtasiye Müdürlüğü ve Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü adları altında faaliyet gösteren teşkilat, tarih ve 6400 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanunla, Maliye Bakanlığı na bağlı, tüzel kişiliği haiz, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış ve aynı yıl içerisinde DMO adı ile faaliyetlerine başlamıştır tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 121 sayılı KHK ile 6400 sayılı DMO Kuruluş Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve DMO yeniden yapılandırılmış olmasına karşılık, 1984 yılında yürürlüğe giren 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin eki listede DMO iktisadi devlet teşekkülleri içinde yer almış ve 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan Ana Statüsü, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. DMO nun, tarih ve 52/589 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen yeni Ana Statüsü, YPK nın tarih ve 2007/T-4 sayılı kararı ile onaylanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Ana Statünün 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kurulması ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri ve Ana Statü eki (I) sayılı cetvele Bilgi İşlem Daire Başkanlığı eklenmesine dair Ana Statü değişikliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. DMO Genel Müdürlüğü; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. 233 sayılı KHK ve Ana Statüde saklı tutulan hususlar dışında, özel hukuk hükümlerine tabidir. İlgili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığı olup, genel müdürlük merkezi ise Ankara dadır. Ana Statü nün 6 ncı maddesinde; DMO nun amaç ve faaliyet konuları özetle; Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak, olarak belirlenmiştir. DMO bu kapsamda, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı, büro makineleri, aydınlatma cihazları ve ısıtmasoğutma araçları, basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitleri, temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları, taşıt ve iş makineleri, bunların

18 2 Sayıştay iç ve dış lastikleri, akaryakıt, akü, tıbbi malzeme türünden benzer mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını temin etmektedir. DMO da hizmetler; memur, sözleşmeli personel ve işçiler tarafından yürütülmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalışan memurlar ile 399 sayılı KHK ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına tabi olup; işçiler hakkında özlük ve sosyal hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve lokavt Kanunu uygulanmaktadır. DMO, 72 ve 233 sayılı KHK ler gereğince mali, idari, hukuki ve teknik yönden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun sürekli denetimine tabi iken, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Sayıştay ın denetim kapsamına alınmıştır. Kuruluş, TBMM nin denetimini düzenleyen 3346 sayılı Kanuna da tabi bulunmaktadır. 2-Tüzükler: 2013 yılı içerisinde, Devlet Malzeme Ofisi nin görev ve yetkileriyle ilgili her hangi bir tüzük çıkartılmamıştır. 3-Bakanlar Kurulu kararları: 2013 yılında tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren Bakanlar Kurulu kararları, DMO Genel Müdürlüğü ile ilgili birimlerinde de uygulanmıştır. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait; 399 sayılı KHK nin eki I ve II sayılı cetvellerin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına dair, tarih ve 2013/5077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla, DMO ya ait merkez ve taşra personel kadrolarının unvanlarında iptal ve ihdas değişikliği yapılmıştır. Yine, Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait; 399 sayılı KHK nin eki I ve II sayılı cetvellerin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına dair, tarih ve 2014/5831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla, DMO ya ait merkez ve taşra personel kadrolarının unvanlarında iptal ve ihdas değişikliği yapılmıştır. 4-Uluslararası anlaģmalar: DMO nun, uluslararası anlaşmalardan dolayı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 5-Yüksek Planlama Kurulu kararları: 2013 yılında DMO ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı bulunmamaktadır. 6-ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu ve ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı kararları: 2013 yılında DMO ile ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı bulunmamaktadır.

19 3 7-Yönetmelikler: DMO da faaliyetlerin yürütülmesinde; 9 adet yönetmelik, 14 adet yönerge uygulanmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yönetim Kurulunun tarih ve 51/633 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. B-TeĢkilat: 1-TeĢkilat yapısı: 2007 yılında yürürlüğe giren Ana Statüsünde; DMO teşkilatı genel müdürlük merkezi Ankara olmak üzere, 7 bölge müdürlüğü ve 4 irtibat bürosu olarak yapılandırılmıştır. a)genel müdürlük teģkilatı (Merkez teģkilatı): Genel müdürlük teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Ana hizmet birimleri; I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı, II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı, Katalog Daire Başkanlığı, Pazarlama Daire Başkanlığı, Muhasebe Daire Başkanlığı ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Danışma ve denetim birimleri; Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı şeklinde belirlenmiştir. Yardımcı hizmet birimleri; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından oluşmaktadır. DMO Genel Müdürlüğünün tarih ve 439 sayılı, tarih ve 443 sayılı emirleriyle mevcut iki genel müdür yardımcısına ve doğrudan Genel Müdüre bağlı birimler belirlenmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile üçüncü genel müdür yardımcısının da atanmasıyla, DMO Genel Müdürlüğünün tarih ve 445 sayılı emrinde 12 daire başkanlığı ve Basım İşletme Müdürlüğü ile bölge ve irtibat müdürlükleri mevcut üç genel müdür yardımcısına bağlanmış, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Bürosu ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Genel Müdüre bağlanmıştır. Ana Statü ye ve tarih ve 445 sayılı Genel Müdürlük emrine göre hazırlanan teşkilat şemasına, rapor ekleri arasında (Ek:1) yer verilmiştir.

20 4 Sayıştay b)taģra teģkilatı: DMO nun taşra teşkilatı: İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon bölge müdürlükleri ile Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van irtibat bürolarından oluşmaktadır. İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Basım İşletme Müdürlüğünün üzerinde bulundukları taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması üzerine, ÖYK nın tarih ve 2007/15 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 4 no lu parsel ile ÖYK nın tarih ve 2010/26 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 5 no lu parsel ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken, ÖYK nın 14.07,2008 tarih ve 2008/43 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 6 no lu parsel araziler ile üzerindeki binaların mütemmim cüzleriyle birlikte Üniversite alanı olarak kullanılmak üzere, 4046 sayılı Kanun un 2/i maddesine istinaden, devir nedeninin tapuya derci suretiyle, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bilabedel devri sonrasında, Eylül/2011 ayında Gebze/Kocaeli ye taşınmıştır. 2-Karar organı: DMO nun karar organı olan yönetim kurulu, bir başkan ve beş üyeden oluşmakta olup, genel müdür aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanıdır tarihleri arasında vekaleten, tarihinden itibaren de asaleten görev yapan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile Maliye Bakanlığı müşavirliğine atanması nedeniyle tarihinde görevinden ayrılmış olup, aynı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Genel Müdür ise tarihinde başlayan görevini halen sürdürmektedir. Yönetim Kurulunda, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi tarihinde sona ermiştir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile aynı kişinin yeniden ataması yapılmıştır. Genel müdür yardımcılarından birinin, tarihinde Yönetim Kurulu üyelik görev süresi sona ermiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile aynı genel müdür yardımcısının Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden ataması yapılmıştır. Yönetim Kurulunda, Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan iki Yönetim Kurulu üyesinden birisinin görev süresi tarihinde sona ermiş, diğeri ise tarihinde istifa etmiştir. Bu şekilde Yönetim Kurulu üyeliği sona

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1

SERMAYE PiYASASI KURULU 2013 YILI FAALiYET RAPORU 1 SERMAYE PiYASASI KURULU 213 YILI FAALiYET RAPORU 1 İçindekiler TABLOLAR GRAFİKLER KISALTMALAR KURUL BAŞKANININ MESAJI 1. SERMAYE PİYASASI KURULU 1.1. MİSYON, VİZYON, GÖREV VE YETKİLERİ 1.2. KARAR ORGANI

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu Ankara, 2013 Bu Rapor, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Mart 2015 ISSN: 1307-5683 3 İÇİNDEKİLER BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR AB ABD AEG AREAER A.Ş. BADES BCBS BDDK BDMK BIS BIST BKM BSCEE CAMELS CMF

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı