Geleneksel Olmayan Markalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleneksel Olmayan Markalar"

Transkript

1 Geleneksel Olmayan Markalar Av. Mutlu Yıldırım KÖSE* Marka Vekili Canan TINAZ** Av. Tuğçe ATLI*** * İstanbul Barosu. ** Marka vekili. *** İstanbul Barosu.

2

3 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI ÖZET Günümüz ticari koşullarında marka kavramının hızla artan önemi karşısında geleneksel markaların yanı sıra, geleneksel olmayan marka türlerinin kullanımı yaygın bir hal almakta, dolayısı ile bu tür markaların tescili de işletmeler için önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda, Geleneksel Olmayan Markalar kavramı altında üç boyutlu markalar, renk markaları, ses markaları, hareket markaları, koku markaları, pozisyon, tat ve hologram markalarına genel yaklaşım Türk Patent Enstitüsü ( TPE ) uygulamaları, Mahkeme, OHIM ve AAD kararları ışığında genel olarak incelenmiştir. 2014/ 2 FMR 75

4 Geleneksel Olmayan Markalar I. GİRİŞ Gün geçtikçe artan rekabet ortamında artık firmaların yalnızca kaliteli ürünler üretmesi ve iyi hizmet vermesi yeterli olmayıp, aynı zamanda ürün ve hizmetlerini tüketiciye duyurması ve bunların tüketici nezdinde akılda kalıcılığının da sağlaması gerekmektedir. Dolayısı ile başarıya giden yolda, işletmelerin öncelikle kendilerine ait güçlü bir marka yaratmaları, bir diğer değişle, markalaşmaları gerekmektedir. Bu gereklilik sonucunda firma sahipleri ürün ve hizmetlerinin ayırt ediciliğini ve akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla yeni arayışlara yönelmekte, bu da yeni marka türlerini doğurmaktadır. Sonuç olarak geleneksel markalardaki çeşitliliğin yanı sıra firma sahipleri geleneksel olmayan markalara yönelmektedir. Geleneksel olmayan marka terimi 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de ( 556 sayılı KHK ) veya Avrupa Birliği nin 2008/95/EC sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkındaki Direktif te ( Direktif ) tanımlanmamıştır. Ancak ticari hayatta bu tür markalara olan gereksinimin artması ve doktrinde de tartışılmaya başlanması üzerine bu tür olağandışı markaları adlandırma ihtiyacı ortaya çıkmış ve İngilizcede non-conventional trademarks veya nontraditional trademarks olarak anılan terim, ülkemizde de geleneksel olmayan markalar şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel olmayan marka kavramı, marka olarak alışılageldik işaretler olan kelime ve logo gibi işaretlerin dışında kalan; renk, ses, koku, hareket, tat, pozisyon, ürünlerin üç boyutlu görünümleri gibi geleneksel anlamda marka olarak algılanmayan unsurları ifade eden geniş bir kavramdır. İlk geleneksel olmayan marka, yaklaşık 60 sene önce Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi ( USPTO ) tarafından tescil edilmiştir. ABD de Ulusal Yayın Şirketi olan NBC, radyo yayını hizmetlerinde kullandığı sesin tescili için 4 Nisan 1950 tarihinde başvuruda bulunmuş ve anılan başvuru numarasıyla USPTO nezdinde tescil edilmiştir. Bu tescili Amerikan film şirketi olan Metro Goldwin Mayer şirketine ait dünya çapında tanınan aslan kükremesi sesi [1] takip etmiştir [2]. Marka, 556 sayılı KHK nın 5 inci maddesinde belirtilen tanım uyarınca, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal [1] adresinden anılan ses tescili dinlenilebilir. [2] Rodari, Sophie/ Bretonnière,JF Protecting and enforcing non-traditional trademarks 76 FMR 2014/ 2

5 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir. Buradan, başvurusu yapılan markanın öncelikle çizimle görüntülenebilir olması gerektiği ve markanın temel fonksiyonunun Bir işletmeye ait mal veya hizmeti, diğer işletmelere ait mal veya hizmetten ayırt etmek olduğu sonucu çıkmaktadır. Buna göre, belirtilen şartlara uygun olması koşuluyla, kelime ve şekil markaları gibi geleneksel markaların yanı sıra, çizimle görüntülenmesi mümkün olan ve ayırt edici nitelik taşıyan ses, renk, koku, hologram, hareket gibi unsurların da marka olarak tescil edilmemesi için hukuksal bir engel bulunmadığı düşünülebilir. Dolayısı ile esasen ilk aşamada geleneksel marka kavramı altında düşünülmeyen bu unsurların da marka olarak tescil edilip edilemeyeceği sorusu gündeme gelmektedir. Çalışmamızda öncelikle genel olarak geleneksel olmayan markalara ilişkin tescil başvurularında dikkate alınan kriterlere değinilmekte, sonrasında ise TPE, Mahkemeler ve Yargıtay ın geçmiş ve güncel dönem kararları ışığında Türkiye de geleneksel olmayan markalara yaklaşım değerlendirilmektedir. II. GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN TESCİLİNE İLİŞKİN DİKKATE ALINAN KRİTERLER: 556 sayılı KHK da geleneksel olmayan markaların tesciline ilişkin özel düzenlemeler bulunmadığı için, geleneksel olmayan marka tescil başvurularında da, diğer işaretler ile aynı esaslar uygulanmaktadır. Buna göre, 556 sayılı KHK md.7 de sayılmış olan mutlak ret sebepleri geleneksel olmayan markalar bakımından da aynen geçerli olmaktadır. Bu çerçevede, türüne bakılmaksızın üzerinde koruma talep edilecek olan markanın öncelikle 556 Sayılı KHK m. 7/1(a) uyarınca KHK Madde 5 kapsamında belirtilen işaretlerden olması ve aşağıda her bir geleneksel olmayan marka türü ile ilgili olarak ayrıntılı şekilde açıklanacağı üzere, 556 sayılı KHK m. 7 de sayılan, marka olarak tescil edilemeyecek olan işaretler arasında yer almaması gerekmektedir. Bu noktada kullanım yolu ile ayırt edicilik kavramına da kısaca değinmek gerekmektedir. Nitekim 556 sayılı KHK m. 7/son hükmü; Değişik 2. fıkra: / m.13) Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik 2014/ 2 FMR 77

6 Geleneksel Olmayan Markalar kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. hükmünü içermek sureti ile kullanım yoluyla ayırt edicilik kavramını düzenlemektedir. Bu düzenleme çerçevesinde; başlangıçta ayırt edici niteliği bulunmayan bir işaretin, ticaret hayatında kullanılması sonucu, ortalama tüketicinin bu işaretin ilişkin olduğu mal/hizmetin diğerlerinden farklı olduğunu ayırt edebilmesi halinde, marka olarak tescili mümkün hale gelmektedir. 556 sayılı KHK m. 7/son hükmü uyarınca atıf yapılan maddeler, yalnızca 556 sayılı KHK nın 7(1) (a), (c) ve (d) bentleridir. 556 sayılı KHK nın 7(1) (e) bendi burada sayılmamıştır. Buna göre bir işaret, malın doğal yapısından kaynaklanmakta veya mala asli değerini vermekte veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu ise, bu durumda bu işaretin, ticaret hayatında yoğun kullanım sonucunda dahi, ayırt edici nitelik kazanması ve marka olarak tescil edilmesi mümkün olmayacaktır. Geleneksel olmayan markaların doğuştan ayırt edici niteliğe sahip olmaları konusunda tereddütlerin bulunduğu durumlarda, bu markaların kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmış olduklarının ispatlanması aranmaktadır. 1. Üç boyutlu markalar: Geleneksel olmayan markalar arasında en yaygın olan üç boyutlu markalardır. 556 sayılı KHK m.5 ayırt edici olmak koşuluyla, her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceğini düzenlemekte ve burada ürün veya ürün ambalajlarının üç boyutlu görünümleri için de bir ayrım yapmamakta, hatta malların biçimi veya ambalajlarının da marka olarak tescil edilebileceğini açıkça hüküm altına almaktadır. Buna göre, üç boyutlu markaların tescil edilebilirliği TPE tarafından kabul edilmekle birlikte, bu tür markaların incelenmesi sırasında KHK m. 7/1(a), (c), (d) ve (e) bentleri önem arz etmektedir. KHK 7/1(e) maddesi Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. hükmünü içermekle, bu suretle üç boyutlu şekillerin tesciline kısıtlama getirmektedir. Buna göre, üç boyutlu bir markanın tescil edilebilmesi için öncelikle şeklin ayırt edici olması ve malın doğal yapısından ve teknik zorunluluktan kaynaklanmıyor olması gerekmektedir. 78 FMR 2014/ 2

7 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI Bunlardan başka, Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar ile Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar ın tescil edilemeyeceği hükmünü içeren 556 sayılı KHK m. 7/1(c) ve (d) bentleri de üç boyutlu markaların tescil edilebilirliklerinin incelenmesi açısından önem arz etmektedir. TPE ve marka başvurularının reddi halinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, üç boyutlu markaların tescil şartlarını yerine getirip getirmediklerini incelerken, 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve 7/1(c) maddeleri kapsamında detaylı bir inceleme yapmakta ve genellikle her ne kadar 7/1(e) maddesine doğrudan atıf yapmasa da, tescili istenen şeklin, ürünün teknik zorunluluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunu araştırmaktadır. Üç boyutlu markaların tesciline ilişkin TPE ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri uygulamalarına baktığımızda, 556 sayılı KHK nın [3] yürürlüğe girmesine kadar olan dönemde pek çok üç boyutlu şeklin marka olarak tescil edilmiş olduğu görülmektedir. 86/ sayılı marka 32 ve 33. Sınıflarda yer alan mallar için tescil edilmiştir. 87/ sayılı marka 30. Sınıfta yer alan mallar için tescil edilmiştir [3] 556 sayılı KHK, 27 Haziran 1995 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanması ile yürürlüğe girmiştir. 2014/ 2 FMR 79

8 Geleneksel Olmayan Markalar TPE nin kurulmasından [4] sonra ise özellikle ilk yıllarda, üç boyutlu şekillere ilişkin başvuruların çoğunlukla 556 sayılı KHK m.7/1(a) ve (c) maddeleri çerçevesinde reddedildikleri görülmektedir. Ancak, TPE tarafından reddedilen birçok üç boyutlu şekil markasının daha sonra Mahkeme ve Yargıtay kararları ile tesciline karar verilmiştir. Nitekim, 2003/10183 sayılı marka başvurusu TPE tarafından ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu karara karşı açılan dava sonucunda Ankara 3. Fikri Sınaı Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tarih, 2006/407 E. ve 2006/107K. kararı ile söz konusu şeklin 556 sayılı KHK M.7/1 (c) maddesine aykırı olmadığına hükmedilmiştir. Söz konusu karar Yargıtay 11. HDi nin tarih ve 2007/4698E. ve 2008/6764K. sayılı kararı ile onanmış ve marka tescil edilmiştir. Benzer şekilde, 2005/06593 sayılı marka başvurusu da TPE tarafından 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve 7/1(c) kapsamında reddedilmiştir. TPE nin red kararına karşı açılan dava ise Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin tarih, 2007/33E., 2007/262K. sayılı kararı ile kabul edilmiş ve kararda söz konusu şeklin 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve (c) kapsamında tescil edilemeyecek işaretlerden olmadığı ifade edilmiştir. Karar Yargıtay 11. HD nin tarih ve 2008/2673E. ve 2009/6936K. sayılı kararı ile onanmış ve marka tescil edilmiştir. [4] Türk Patent Enstitüsü, 24 Haziran 1994 tarih ve 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 80 FMR 2014/ 2

9 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI Aynı şekilde 2006/54990 sayılı marka başvurusu da TPE tarafından 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve 7/1(c) kapsamında reddedilmiş olmasına rağmen, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin tarih ve 2008/96 E. ve 2009/12 K. sayılı kararı ile 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve 7/1(c) maddeleri anlamında tescile engel bir durumun bulunmadığına hükmedilmiş ve karar Yargıtay 11. HD nin tarih ve 2009/9549E. ve 2011/2860K. sayılı kararı ile onanmıştır. Mahkemelerin, önlerine gelen üç boyutlu şekil markalarının ayırt edicilik vasfına sahip olup olmadığını belirlerken, esas olarak o şeklin ürünün doğal yapısından, teknik zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve ürün sahibinin bu şekli pazardaki diğer şekillerden yeterince farklılaştırıp farklılaştırmadığını incelediğini söylemek mümkündür. Ayrıca, mahkemeler Paris Sözleşmesinin 4. mükerrer 6. maddesinde yer alan menşei ülkesinde tescil edilmiş bir marka için yapılan başvuru bu madde kapsamında istisna halleri dışında Birliğin diğer ülkelerinde de kabul edilmeli ve korunmalıdır hükmünü de dikkate almakta ve böylece Paris Sözleşmesine üye ülkelerde tescilli olan üçboyutlu markalar mahkeme kararları sonucunda tescil edilebilmektedir. TPE nin üç boyutlu şekil markalarına olan dar bakış açısının zaman içerisinde yukarıda örneklerine yer verilen Mahkeme kararlarının ve yine TPE nin 2009 yılında başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren, Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi [5] nin etkisi ile genişlediği ve kararlarının son yıllarda Yargıtay ve Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri nin uygulaması ile paralel hale gelmiş olduğu görülmektedir. Nitekim, aşağıda örneklerine yer verilen markalar TPE tarafından herhangi bir red kararına konu olmadan tescil edilmişlerdir. [5] Türk Patent Enstitüsü ve Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı (IRZ) ile birlikte yürütülen Sınai Mülkiyet Haklarının Yürütme ve Uygulamasının Güçlendirilmesi için Türkiye nin Desteklenmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi 2014/ 2 FMR 81

10 Geleneksel Olmayan Markalar sayılı marka 32. Sınıftaki mallar için tescil edilmiştir sayılı marka 30. Sınıftaki mallar için tescil edilmiştir sayılı marka 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 35 ve 37. Sınıflardaki mal ve hizmetler için tescil edilmiştir. AAD ise üç boyutlu markalar hakkındaki görüşünü PHILIPS/REMINGTON [6] kararında detaylı olarak açıklamıştır. Kararda Divan ilk olarak, üç boyutlu markaların, diğer markalarla eşit muamele görmesi gerektiğini belirtmiş ve üç boyutlu şekil markalarının daha dikkatli bir incelemeye tabi tutulması gerektiği iddiasını kabul etmemiştir. Divana göre, mal ve hizmetlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan ve grafik olarak temsil edilebilen her işaret marka olarak tescil edilebilir. Divan, tescili talep edilen şeklin teknik zorunluluk taşıyıp taşımadığı konusu araştırılırken, hangi ölçütlerin dikkate alınması gerektiğini detaylı olarak açıklamıştır. Bu ölçütler, üç boyutlu şeklin basitlik veya maliyet bakımından kolaylık sağlayıp sağlamadığı, bu şeklin halk tarafından ürünün doğal şekli olarak algılanıp algılanamayacağı, aynı sektördeki diğer şirketlerin aynı işlevsel özelliğe sahip ürünleri olup olmadığı şeklinde sıralanabilir [7]. Öztele, Divan, Philips in üç başlı tıraş makinesinin tescilini, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekil olduğunu ve piyasada başka şekillerdeki traş makinelerinin varlığının bu hakikati değiştirmediğini belirterek reddetmiştir. Sonuç olarak, üç boyutlu markaların tescil edilebilirliği TPE ve Mahkemeler tarafından kabul edilmekte ve üç boyutlu markaların tescile uygunluğu [6] AAD, C-299/99 sayılı, tarihli karar. [7] Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, Turan Hakkı Er, s FMR 2014/ 2

11 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI konusunda araştırma yapılırken, KHK nın 7/1 (a), 7/1(c) ve 7/1(e) bentleri, bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutularak, şeklin pazarda yer alan benzer ürünlerden yeterince farklılaşıp farklılaşmadığı, şeklin malın doğal yapısından veya teknik zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, tescili istenen şeklin Paris Sözleşmesi ne taraf menşei ülkede tescilli olup olmadığı ve şeklin Türkiye de kullanımının olup olmadığı hususları birlikte değerlendirilmektedir. 2. Renk markaları: Yukarıda da belirttiğimiz üzere başvurusu yapılan markanın öncelikle çizimle görüntülenebilir olması gerekmektedir. Çizimle görüntülenebilir olma kriterinin açıklaması 556 sayılı KHK da ve mehaz düzenlemelerde [8] yer almamaktadır. Avrupa Adalet Divanı ( AAD ) tarafından verilen Sieckmann kararında ise çizimle görüntülenebilme kriterine açıklık getirilmektedir. Buna göre grafik gösterim; açık, kesin, müstakil, kolay erişilir, anlaşılır, kalıcı (zamanla bozulur nitelikte olmayan, dayanıklı) ve objektif olmalıdır [9] Bu açıdan bakıldığında renk, zaman içinde çeşitli etkenlerle bozulmaya ve değişime uğrayabilecek nitelikte bir unsurdur. Dolayısı ile markanın renk markası olarak kabul edilmesi için diğer birçok ülkede olduğu gibi TPE ye yapılacak başvurularda da grafik gösterimin veya marka örneğinin sunulması tek başına yeterli olmayıp, uluslararası geçerliliği bulunan bir renk kodunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, renkler TPE tarafından marka olarak kabul edilmekle birlikte, uygulamada bu tür markalara dair başvurularda renk kodunun kullanılması halen yaygın bir hal almamıştır. Renk markaları için yapılan başvurular genel olarak şekil markası altında değerlendirilmekte ve renk kodu belirtilmemektedir. Renk kodunun belirtildiği durumlarda ise markanın/marka başvurusunun renk markası olduğu yine TPE kayıtlarında özel olarak belirtilmemekte, bu [8] 556 sayılı KHK nın hazırlanmasında, tarih ve 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi (TMD) ve tarih ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü (TMT) dikkate alınmış ve bu düzenlemelerdeki pek çok hükümler birebir olarak 556 sayılı KHK ya alınmıştır. Bugün yürürlükte olan 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü (TMT) md. 4 ile 2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi (TMD) md.2 de yer alan düzenleme birebir aynı olup bu hükümlerde de 556 sayılı KHK nın 5. maddesinde yer alan düzenleme aynen yer almaktadır. İlgili hükümlerde yer alan düzenlemenin İngilizce metni şu şekildedir: A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. (http://eur-lex.europa.eu/) [9] AAD 12 Aralık 2002 tarihli Sieckmann kararı. 2014/ 2 FMR 83

12 Geleneksel Olmayan Markalar durum ancak ihtilafa düşülmesi durumunda başvuru sahibi tarafından iddia edilebilmektedir. Renk markalarının ayırt ediciliği ile ilgili olarak ise, yukarıda ifade edilen ve 556 sayılı KHK m.5 ve m. 7 çerçevesinde yer alan mutlak red nedenleri yanında, TPE Marka İnceleme Kılavuzu nda [10] açıkça ifade edildiği üzere, TPE tarafından aynı zamanda rengin ürün üzerinde sürekli ve uzun süreli kullanılması ve bu kullanım sonucu ilgili ürün/hizmetle ilgili olarak marka işlevi görecek şekilde ayırt edici nitelik kazanmış olması [11] koşulu aranmaktadır. Diğer bir deyişle başvuru sahibinin üzerinde koruma talep ettiği mal ve hizmetleri bu renk ile özdeşleştirmiş olması ve markanın tüketiciye bu mal ve hizmetleri çağrıştırıyor olması önem arz etmektedir. Renk markalarını Tek renkten oluşan markalar ve Çeşitli renklerin bir araya gelmesi ile oluşan markalar olarak iki başlık altında incelemek uygun olacaktır. Zira uygulamada renk kombinasyonlarından oluşan markaların ayırt ediciliğinin tek renkten oluşan markalara nazaran daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. A. Tek renkten oluşan markalar Tek renk markalarının ayırt ediciliği ile ilgili olarak, geleneksel markalara benzer şekilde, ilgili sektörde doğası gereği herkes tarafından yaygın olarak kullanılan, kullanıldığı mal/hizmet üzerinde tanımlayıcı bir özelliği bulunan renkler, örneğin sarı rengin limon aromalı ürünleri; yeşil rengin ise nane aromalı ürünleri çağrıştırması gibi, belirtilen mal/hizmet için tanımlayıcı kabul edilebilmektedir [12]. [10] TPE tarafından, 2011 yılının Kasım ayında yayımlanmış olan Marka İnceleme Kılavuzu, 2009 yılında başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren, Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında hazırlanmış olup kılavuz, kavramların yorumlanması bakımından ilkeler ve örnekler içermektedir. Kılavuza, Kriteri_TR.pdf adresinden ulaşılması mümkündür. [11] Marka İnceleme Kılavuzu sayfa 23 [12] Marka İnceleme Kılavuzu sayfa FMR 2014/ 2

13 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI Tek renkten oluşan markalara örnek olarak 30. sınıfta çikolata ve çikolata içeren ürünler için tescilli sayılı (IR ) markası gösterilebilir. Belirtilen marka öncelikle mutlak ret nedenleri incelemesi sırasında TPE tarafından re sen reddedilmiş, fakat başvuru sahibi tarafından Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YIDK) nezdinde yapılan itiraz sonucunda, ret kararından dönülerek markanın tescil edilmesine karar verilmiştir. Renk Markalarına ilişkin olarak Mahkeme kararları incelendiğinde, önceki yıllarda, kimseye tek renk ile ilgili koruma ve tekel hakkı verilemeyeceği, renklerin herkesin kullanımına açık olduğu ve bir rengin bir kişinin kullanımına bırakılmasının hakkaniyete uygun düşmeyeceği görüşünü benimsemiş olduğu görülmektedir. Nitekim Aygaz A.Ş tarafından Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine karşı açılan davada, Aygaz, Gümüş rengi ve şekil unsurlarından oluşan tescilli markalarına dayanarak, Milangaz tarafından yapılan gri yaldız renk ve şekil unsurundan oluşan marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtirazın reddedilmesi üzerine açılan karar iptal davası da kabul edilmemiştir. Aygaz, işbu davada, 1962 yılından bu yana piyasaya sürdüğü tüplerin üzerinde gümüş (gri) rengi alüminyum yıldız boyayı kullandığını, bu rengin tüpler üzerinde Aygaz A.Ş ile özdeşlemiş olduğunu iddia ederek, Milangaz ın marka başvurusundan Gri, yaldız renk ibaresinin çıkarılmasının gerektiğini iddia etmiştir. Aygaz ın Aygaz + Gümüş rengi alüminyum + Şekil markaları Dava konusu Milangaz + Gri Yaldız Renk + Şekil markası Aygaz ın iddialarını inceleyen ilk derece mahkemesi, sadece bir tarafa renk ile ilgili bir koruma ve tekel hakkının verilmediğini, böylece marka sahibinin 2014/ 2 FMR 85

14 Geleneksel Olmayan Markalar aynı rengi diğer unsurlarla birlikte tescil ettirip kullanan kimseye karşı açacağı terkin davasının dinlenmeyeceğini belirterek, davayı reddetmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 11. HD. 1998/9198 E. ve 1998/8485 K. sayılı kararı ile ilk derece mahkemesi kararını onamıştır. Benzer şekilde Yargıtay, futbol kulübü renklerinin üçüncü kişiler tarafından bazı mal ve hizmetler üzerinde kullanılmasının, futbol kulübü aleyhine marka tecavüzü oluşturmadığını belirten kararında, renklerin kendi başlarına tescil edilemeyeceğini belirtmiştir [13]. Yargıtay tarafından tek renk üzerinde kimseye tekel hakkı verilemez ilkesini benimseyen kararlar verilmiş olmasına karşın, Avrupa Birliği ülkelerinde tek renk markalarının bazı şartları karşılaması durumunda tescil edildiği görülmektedir. Bu şartların neler olduğu, AAD ın Libertel kararında [14] detaylı olarak açıklanmıştır. Burada Divan, tek bir rengin tescil edilebilmesi için, grafikle gösterilebilme koşulunun gerçekleşmiş olmasını, tescil edilmek istenen rengin ilgili mal ve hizmetler üzerine ayırt edici olmasını aramakta ve renk sayısının sınırlı olmasından dolayı kamu menfaatinin dikkate alınarak her somut olaya göre ayrı bir değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. AAD, grafikle gösterilme koşulunu açıklarken, uluslararası alanda kullanılan RAL, Pantone, CMYK Renk Uzayı, HSV Renk Uzayı, RGB Renk Uzayı kodlarının belirtilmesi ile yapılan marka başvurusunun grafikle gösterilme koşulunu yerine getireceğini belirtmiştir. Çünkü mahkemeye göre bu kodlar kalıcı, nesnel ve kesindir ve marka başvurusundan sonra zaman içinde değişme, solma veya bozulma gibi bir tehlike bulunmamaktadır. Tek rengin ayırt edici olup olmadığının tespitinde ise AAD, her somut olayın tüm özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini ve tescili istenen rengin, üzerinde kullanıldığı mal ve hizmetler bakımından kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespit edilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. AAD kararları uyarınca belirlenen bu kriterler, TPE nin 2009 yılında başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren, Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi nin etkisi ile, TPE tarafından da kabul edilmiş ve yukarıda da ifade edildiği üzere renk markalarının [13] Yargıtay 11. HD /14949 E.; Ünlü, Selma Toplu / Aral, Ceren Türk Patent Enstitüsü ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Uygulamaları Işığında Üç Boyutlu Markalar [14] C-104/01 Esas 86 FMR 2014/ 2

15 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI incelenmesinde benzer kriterlerin dikkate alınacağı Marka İnceleme Kılavuzu nda açıkça belirtilmiştir. B. Çeşitli renklerin bir araya gelmesi ile oluşan markalar; İki ya da daha fazla rengin bir araya gelmesi ile oluşan renk kombinasyonlarının ayırt ediciliği tek renkten oluşan markalara göre daha yüksek olup, inceleme sırasında öncelikle, tek renk markalarına benzer olarak, markanın ilgili sektörde tanımlayıcı olup olmadığı ve ayırt edicilik düzeyine bakılmaktadır. İki ya da daha fazla rengin bir araya gelmesi ile oluşan birçok marka tescili bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıdaki şekildedir; edilmiştir. 32. sınıftaki mallar için numarası ile tescil 12, 32 ve 33. sınıflardaki mallar için (IR ) numarası ile tescil edilmiştir. ile tescil edilmiştir. 18 ve 25. sınıflardaki mallar için numarası 2014/ 2 FMR 87

16 Geleneksel Olmayan Markalar tescil edilmiştir. 25. sınıftaki mallar için numarası ile Belirtilen markalar TPE nezdinde renk markası ndan ziyade şekil markası olarak tanımlanmaktadır. Dolayısı ile bu markalar için başvuru sırasında renk kodu belirtilmiş olsa da bu durum kayıtlarda görünmemektedir. Yargıtay da renklerin bir araya getirilmesi ile oluşan renk kombinasyonlarının marka olarak tescil edilebileceği görüşündedir. 11. HD 2005/9360 E. ve 2006/9986 K. sayılı kararı ile Kural olarak tek bir renkten oluşan işaretlerin, tek rengin kendi başına ayırt edici özelliğinin olmaması ve bunun herkes tarafından kullanılmasının hakkaniyet gereği bulunması nedeni ile marka olarak tescilinin mümkün olmadığı, işbu davada ise tescili istenen işaretin üçlü bir renk kombinasyonundan ibaret bulunduğu, özel olarak tasarlanıp üç rengin bir araya gelmesi sonucunda bir renk kompozisyonu şeklinde tescil ettirilmek istendiği, 556 sayılı KHK nın 5 ve 7/1-a maddesi anlamında ayırt edici niteliğinin bulunduğu ve tescil edilebilirlik koşullarını kapsadığı gerekçesi ile renk kombinasyonlarının mal ve hizmetler üzerinde ayırt edici özelliğinin bulunduğunu ve marka olarak tescil edilebileceğine karar vermiştir. 3. Ses Markaları: Günün her anında doğal yaşamın bir parçası olarak bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde birçok ses hafızalarımıza kazınmakta ve bu sesler ister istemez bize o sesin kaynağını çağrıştırmaktadır. Günümüzde markaları ile tanınmış, yüksek bilinirlik ve ün kazanmış firmaların yanında, kullandıkları oldukça ayırt edici ve özgün sesler ve reklam müzikleri ile tanınan birçok firma da bulunmaktadır. Örneğin, Windows un açılış sesi, Nokia nın açılış tonu, Harley Davidson motorlarının sesi gibi daha birçok ses dünyaca tanınmakta ve kullanıcıya duyduğu ilk anda, ait olduğu firmayı çağrıştırmaktadır. Dolayısı ile bu kadar yüksek ayırt ediciliğe sahip olan ses unsurunun, en önemli özelliği bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması olarak belirtilen marka olarak değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Zira sesler, yurt dışında olduğu gibi, ülkemizde de 556 Sayılı KHK m. 5 kapsamında belirtilen marka olma kriterlerini karşıladığı ve ayırt edici karaktere vakıf olduğu sürece marka olarak tescil edilmektedir. Bir başvurunun şekli inceleme sırasında ses markası olarak değerlendirilmesi 88 FMR 2014/ 2

17 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI için, öncelikle markanın ses markası olduğunun başvuru formunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ses marklarında çizimle görüntülenebilme kriteri melodinin marka örneği bölümünde notalar ile birebir karşılığının yazılması şeklinde yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, tescili talep edilen ses bir CD ile başvuru formuna eklenmelidir. ayırt edicilik açısından ise değerlendirme yine geleneksel markalar ile benzer doğrultuda yapılmaktadır. Ülkemizde TPE nezdinde tescilli birçok ses markası bulunmaktadır. TPE nezdinde tescilli ses markalarının bir kısmı aşağıda listelenmektedir; sayılı markası herhangi bir red kararına konu olmaksızın tescil edilmiştir sayılı markası herhangi bir red kararına konu olmaksızın tescil edilmiştir sayılı markası herhangi bir red kararına konu olmaksızın tescil edilmiştir. 2014/ 2 FMR 89

18 Geleneksel Olmayan Markalar sayılı markası herhangi bir red kararına konu olmaksızın tescil edilmiştir (IR ) sayılı marka başvurusu ilk aşamada TPE tarafından reddedilmiş, fakat YIDK tarafından red kararından dönülmesine karar verilerek tescil edilmiştir (IR881230) sayılı marka başvurusu ilk aşamada TPE tarafından reddedilmiş, fakat YIDK tarafından red kararından dönülmesine karar verilerek tescil edilmiştir. AAD, seslerin marka olarak tescil edilebilir olup olmadığını Shield Mark kararında [15] incelemiştir. Divan, seslerin marka olarak tescil edilirken, geleneksel markalar için öngörülmüş koşulların aynen geçerli olacağını ve bu koşullar dışında başkaca bir koşul aranmadığını vurgulamıştır. Böylece, tescil edilmek istenen sesin, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama ve grafikle gösterilebilme koşullarını sağladığı sürece tescil edilebileceği sonucunda varmıştır. 4. Hareket markaları: Bazı işletmeler kullandıkları özgün hareketli görüntüler ile tanınmaktadır. Buna bağlı olarak, TPE m. 5 kapsamında belirtilen marka olma ve ayırt edicilik kriterini karşılaması şartı ile hareketli görüntülerin de marka olarak tescil edilmesine olanak sağlamaktadır. [15] Shield Mark, C-283/01, FMR 2014/ 2

19 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI Hareket markası için yapılacak bir başvuruda, başvuru sırasında sunulması gerekli olan 7x7 boyutundaki marka örneği, hareketi aşamalı olarak resmeden şekillerin seri halinde sıralanması şeklinde hazırlanmaktadır. Diğer geleneksel olmayan markalarda olduğu gibi, hareket markalarında da, başvurunun hareket markası olduğu özellikle belirtilmelidir. Aksi takdirde marka başvurusu sıradan bir şekil markası olarak ele alınmaktadır. Diğer yandan, normal marka başvurularından farklı olarak, TPE ye koruma talep edilen hareketli görüntüyü açıklayan yazılı bir tarifname ve bilgisayar ortamında izlemeye ve saklamaya elverişli bir CD nin sunulması gerekmektedir. Bu noktada TPE, re sen inceleme sırasında marka örneği ve harekete ilişkin CD ortamında sunulan elektronik kaydın, marka başvurusunun 556 sayılı KHK m. 5 te yer alan çizimle görüntülenebilme ve benzer bir şekilde ifade edilebilme kriterini karşılaması için, birebir uyumlu olması şartını aramaktadır. TPE nezdinde hareket markası olarak yan tarafta örneğine yer verilmiş olan sayılı marka başvurusu mevcut olmakla birlikte, yukarıda açıklandığı üzere, özellikle hareket markası olarak kayıt edilmemiş olması nedeni ile araştırma sonucunda ulaşılması mümkün olmayan fakat, bu amaçla başvurusu yapılmış olan başvuruların olduğu bilinmektedir. Dünya çapında tescil edilen en bilinen hareket markaları arasında ise, Windows açılışında kullanılan ve Microsoft un dört renkli kare şeklindeki markasını oluşturan hareket markası bulunmaktadır. Bu marka OHIM nezdinde, aşağıdaki grafik temsil kullanılarak tescil edilmiştir. Hareket markalarının grafik temsilinin, diğer geleneksel olmayan markalara kıyasla daha kolay olduğunu söylemek mümkündür. Zira Microsoft örneğinde de olduğu gibi birbirini takip eden çeşitli çizim ve resimlerin sunulması, her bir çizimin, resmin hareket yönü ve süresinin de belirtilmesi ile marka tescili için aranan grafik temsil şartı kolaylıkla gerçekleştirilmiştir. 2014/ 2 FMR 91

20 Geleneksel Olmayan Markalar 5. Koku markaları: 556 sayılı KHK da geleneksel olmayan markalara genel olarak yer verilmemiş olmasının yanı sıra, KHK kokuların marka olarak tescil edilebileceğine veya edilmeyeceğine yönelik açık bir hüküm de içermemektedir. Ancak, TPE Marka İnceleme Kılavuzunda açıkça Enstitü tarafından koku ve tatların çizimle görüntülenebilme (grafik gösterim) şartını yerine getiremediği kabul edilmektedir [16]. hükmü yer almaktadır. Bilindiği kadarı ile henüz TPE nezdinde tescilli ya da başvurusu yapılmış bir koku markası bulunmamakla birlikte OHIM nezdinde koku markalarına dair örneklere rastlamak mümkündür. Nitekim, OHIM nezdinde topluluk markası olarak tescil edilen ilk koku markası taze biçilmiş çim kokusu dur yılında yapılan bu başvuruya itiraz edilmesi üzerine OHIM Temyiz Kurulu tarihli kararı ile başvuruyu ayırt edicilik ve grafikle gösterilme şartları bakımından incelemiş ve markanın bu şartları yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Kararda, tenis topları için tescil edilmek istenen taze biçilmiş çim kokusunun herkesin tecrübelerine dayanarak hemen fark edebileceği bir koku olduğu ve bu kokunun birçok kişiye bahar ve yaz mevsimlerini hatırlattığı tespit edilerek, markanın ayırt edicilik koşulunu yerine getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Markanın grafikle ifade edilme şartı ise ürün üzerine sürülmüş taze biçilmiş çim kokusundan oluşur şeklinde yapılmıştır. Bu şekilde kelimeler ile yapılan tarif, OHIM Temyiz Kurulu tarafından yeterli bulunmuş ve bu tarifin Topluluk Markası Yönergesi nin 4. maddesinde yer alan grafikle gösterilme şartı ile uyumlu olduğu vurgulanarak markanın tescil edilebileceğine karar verilmiştir. Öte yandan OHIM tarafından verilen son derece liberal olan bu kararın, daha sonraki başvurularda korunmadığı görülmektedir. Nitekim 2000 yılında yapılan sayılı Vanilya Kokusu marka başvurusu ayırt edici nitelikte olmadığından ve kullanım sonucu da ayırt edicilik kazandığı ve başvuru sahibi şirket ile özdeşleştiği ispat edilemediğinden reddedilmiştir. AAD ise koku markalarının tescil edilebilirliğine ilişkin görüşünü tarihli Sieckmann kararında [17] açıklamıştır. Mahkeme, öncelikle, koku markalarının tescili için aranan şartların, geleneksel markaların tescili için aranan şartlardan farklı olmadığını ve koku markalarının da grafik ile gösterilme ve ayırt edicilik koşullarını sağlaması şartıyla tescil edilebileceğini belirtmiştir. [16] Marka İnceleme Kılavuzu sayfa 27 [17] Sieckmann, C-273/00, FMR 2014/ 2

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 02.10.2013 TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K. SAYILI K AR ARI ( DIAMOND K AR ARI ) VE TANIMLAYICI İBARELER İÇEREN MARK ALARIN K ARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMESİ Av.

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

Av./Atty. Yasemin KENAROĞLU, LL.M ** Av./Atty. Yasemin AKTAŞ DAĞ ***

Av./Atty. Yasemin KENAROĞLU, LL.M ** Av./Atty. Yasemin AKTAŞ DAĞ *** GELENEKSEL OLMAYAN MARKALAR VE SINAİ VE MÜLKİYET KANUN TASARISI İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER (UNCONVENTIONAL TRADEMARKS, AND REGULATIONS BASED UPON THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW BILL) Av./Atty. Yasemin KENAROĞLU,

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ SUNUM İÇERİĞİ Madrid Sistemi Türkiye Tarihçesi Madrid Sisteminin Amacı Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir? Uluslararası İşlem Süreci Uluslararası

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR 1 COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR AV. EKIN KARAKUŞ ÖCAL 2 GENEL Kimler Başvuru Yapabilir? Coğrafi İşaretleri Kimler Kullanabilir? Coğrafi İşaret Nasıl Kullanılır? Coğrafi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK. Doç. Dr.

VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK. Doç. Dr. VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK* ÖZET Ticaret alanında vasıf belirten ibareler, ilgili mal ve hizmetler

Detaylı

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008

MARKA. Tolga ÇAYLAK 1 04.11.2008 MARKA Tolga ÇAYLAK 1 Bir sınai s mülkiyet m hakkı olarak MARKA Sınaî mülkiyet hakları insan emek ve zekası ile üretilen, ticaret ve sanayi alanında kullanılabilen marka, patent endüstriyel tasarım gibi

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER. 22 ile birlikte marka hukukuna ilişkin MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN İŞLEMLER Enes ÖZ 21 ÖZ 10.01.2017 tarihli, 29944 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlük kazanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu1 22 ile birlikte marka hukukuna

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER

Sınai Mülkiyet Föyü 2017 GİRİŞ ORTAK HÜKÜMLER 1 GİRİŞ Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında yayımlanan kanun hükmünde kararnameler ilk olarak 27 Haziran 1995 tarihinde hazırlanmıştı. Bu aşamada öncelikle marka,

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 06.11.2012 Sayısı : C-286/12 Çev: Alpay HEKİMLER * Emeklilik yaşının, geçiş süreci öngörülmeden radikal bir biçimde düşürülmesi, yaş

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21 1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 Örnek Marka Tescil Belgeleri 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç 9 / 21 sınıfta yapacağımızı belirlememiz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/ IX TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) Karar Tarihi: 1/3/2017 R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/2017-30015 Başvuru Numarası : 20 î 4/17143

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA

Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA Türk Patent Enstitüsü 16 Aralık 2013 KONYA Marka Kavramı & Marka Tescili Mustafa GENÇER Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yrd. mustafa.gencer@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Tescil Süreci

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER *

Çev.: Alpay HEKİMLER * Avrupa Adalet Divanı Çev.: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi: 20.01.2009 Sayısı : C-350/06 u. C-520/06 İşçilerin uzun süren bir hastalık döneminden sonra da yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. Özü:

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 COĞRAFİ İŞARETLER Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 Sunum İçeriği 1. Coğrafi İşaret Kavramı 2. Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetim 3. Uluslararası Alanda

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir.

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 1.12.2004 Sayısı : 7 AZR 198/04 Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Özü: Belirli süreli bir hizmet sözleşmesi

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKLARI. 1. GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. yasalar,

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKLARI. 1. GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. yasalar, LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKLARI Soner ALTAŞ* 15 ÖZ Türk Ticaret Kanunu na göre limited şirketlerde yönetim organının bulunması yasal bir zorunluluktur. Yönetim organı müdür veya

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Marka. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Marka Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23890 Karar No. 2013/24204 Tarihi: 31.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Önder Erol ÜNSAL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı onder.unsal@tpe.gov.tr I- TANIMLAR ve GİRİŞ: MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması,

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması, Mevzuatın önceki hali Mevzuatın son hali Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Karşılaştırmalı reklamlar MADDE 8 (1) Karşılaştırmalı reklamlar, ancak; a) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? Soner ALTAŞ 20 * ÖZ Anonim ve limited şirketler açısından bir anlamda anayasa işlevini haiz şirket sözleşmesinde,

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 25 NİSAN 2017 SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Semineri

Endüstriyel Tasarım Semineri Endüstriyel Tasarım Semineri ŞENGÜL KULTUFAN BİLGİLİ MÜHENDİS 17/10/2011 Ankara Tasarımların Tarihçesi Dünyada ilk kez 1711 yılında Fransa nın Lyon kentinde tekstil dokumalarıyla ilgili tasarımların korunması

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları

556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları 556 Sayılı KHK Madde 7/İ Hükmünün Anayasa Mahkemesi nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları Av. Yasemin KENAROĞLU* * İstanbul Barosu. Av. Yasemin KENAROĞLU 1. Giriş Geçtiğimiz haftalarda, Ankara 3. Fikri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu.

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. YARGI KARARLARI HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN YARGI KARARLARI Patent Tescil Süreci, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi Nezdinde

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. İçtihat Metni MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı