Geleneksel Olmayan Markalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleneksel Olmayan Markalar"

Transkript

1 Geleneksel Olmayan Markalar Av. Mutlu Yıldırım KÖSE* Marka Vekili Canan TINAZ** Av. Tuğçe ATLI*** * İstanbul Barosu. ** Marka vekili. *** İstanbul Barosu.

2

3 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI ÖZET Günümüz ticari koşullarında marka kavramının hızla artan önemi karşısında geleneksel markaların yanı sıra, geleneksel olmayan marka türlerinin kullanımı yaygın bir hal almakta, dolayısı ile bu tür markaların tescili de işletmeler için önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda, Geleneksel Olmayan Markalar kavramı altında üç boyutlu markalar, renk markaları, ses markaları, hareket markaları, koku markaları, pozisyon, tat ve hologram markalarına genel yaklaşım Türk Patent Enstitüsü ( TPE ) uygulamaları, Mahkeme, OHIM ve AAD kararları ışığında genel olarak incelenmiştir. 2014/ 2 FMR 75

4 Geleneksel Olmayan Markalar I. GİRİŞ Gün geçtikçe artan rekabet ortamında artık firmaların yalnızca kaliteli ürünler üretmesi ve iyi hizmet vermesi yeterli olmayıp, aynı zamanda ürün ve hizmetlerini tüketiciye duyurması ve bunların tüketici nezdinde akılda kalıcılığının da sağlaması gerekmektedir. Dolayısı ile başarıya giden yolda, işletmelerin öncelikle kendilerine ait güçlü bir marka yaratmaları, bir diğer değişle, markalaşmaları gerekmektedir. Bu gereklilik sonucunda firma sahipleri ürün ve hizmetlerinin ayırt ediciliğini ve akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla yeni arayışlara yönelmekte, bu da yeni marka türlerini doğurmaktadır. Sonuç olarak geleneksel markalardaki çeşitliliğin yanı sıra firma sahipleri geleneksel olmayan markalara yönelmektedir. Geleneksel olmayan marka terimi 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de ( 556 sayılı KHK ) veya Avrupa Birliği nin 2008/95/EC sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkındaki Direktif te ( Direktif ) tanımlanmamıştır. Ancak ticari hayatta bu tür markalara olan gereksinimin artması ve doktrinde de tartışılmaya başlanması üzerine bu tür olağandışı markaları adlandırma ihtiyacı ortaya çıkmış ve İngilizcede non-conventional trademarks veya nontraditional trademarks olarak anılan terim, ülkemizde de geleneksel olmayan markalar şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel olmayan marka kavramı, marka olarak alışılageldik işaretler olan kelime ve logo gibi işaretlerin dışında kalan; renk, ses, koku, hareket, tat, pozisyon, ürünlerin üç boyutlu görünümleri gibi geleneksel anlamda marka olarak algılanmayan unsurları ifade eden geniş bir kavramdır. İlk geleneksel olmayan marka, yaklaşık 60 sene önce Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi ( USPTO ) tarafından tescil edilmiştir. ABD de Ulusal Yayın Şirketi olan NBC, radyo yayını hizmetlerinde kullandığı sesin tescili için 4 Nisan 1950 tarihinde başvuruda bulunmuş ve anılan başvuru numarasıyla USPTO nezdinde tescil edilmiştir. Bu tescili Amerikan film şirketi olan Metro Goldwin Mayer şirketine ait dünya çapında tanınan aslan kükremesi sesi [1] takip etmiştir [2]. Marka, 556 sayılı KHK nın 5 inci maddesinde belirtilen tanım uyarınca, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal [1] adresinden anılan ses tescili dinlenilebilir. [2] Rodari, Sophie/ Bretonnière,JF Protecting and enforcing non-traditional trademarks 76 FMR 2014/ 2

5 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir. Buradan, başvurusu yapılan markanın öncelikle çizimle görüntülenebilir olması gerektiği ve markanın temel fonksiyonunun Bir işletmeye ait mal veya hizmeti, diğer işletmelere ait mal veya hizmetten ayırt etmek olduğu sonucu çıkmaktadır. Buna göre, belirtilen şartlara uygun olması koşuluyla, kelime ve şekil markaları gibi geleneksel markaların yanı sıra, çizimle görüntülenmesi mümkün olan ve ayırt edici nitelik taşıyan ses, renk, koku, hologram, hareket gibi unsurların da marka olarak tescil edilmemesi için hukuksal bir engel bulunmadığı düşünülebilir. Dolayısı ile esasen ilk aşamada geleneksel marka kavramı altında düşünülmeyen bu unsurların da marka olarak tescil edilip edilemeyeceği sorusu gündeme gelmektedir. Çalışmamızda öncelikle genel olarak geleneksel olmayan markalara ilişkin tescil başvurularında dikkate alınan kriterlere değinilmekte, sonrasında ise TPE, Mahkemeler ve Yargıtay ın geçmiş ve güncel dönem kararları ışığında Türkiye de geleneksel olmayan markalara yaklaşım değerlendirilmektedir. II. GELENEKSEL OLMAYAN MARKALARIN TESCİLİNE İLİŞKİN DİKKATE ALINAN KRİTERLER: 556 sayılı KHK da geleneksel olmayan markaların tesciline ilişkin özel düzenlemeler bulunmadığı için, geleneksel olmayan marka tescil başvurularında da, diğer işaretler ile aynı esaslar uygulanmaktadır. Buna göre, 556 sayılı KHK md.7 de sayılmış olan mutlak ret sebepleri geleneksel olmayan markalar bakımından da aynen geçerli olmaktadır. Bu çerçevede, türüne bakılmaksızın üzerinde koruma talep edilecek olan markanın öncelikle 556 Sayılı KHK m. 7/1(a) uyarınca KHK Madde 5 kapsamında belirtilen işaretlerden olması ve aşağıda her bir geleneksel olmayan marka türü ile ilgili olarak ayrıntılı şekilde açıklanacağı üzere, 556 sayılı KHK m. 7 de sayılan, marka olarak tescil edilemeyecek olan işaretler arasında yer almaması gerekmektedir. Bu noktada kullanım yolu ile ayırt edicilik kavramına da kısaca değinmek gerekmektedir. Nitekim 556 sayılı KHK m. 7/son hükmü; Değişik 2. fıkra: / m.13) Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik 2014/ 2 FMR 77

6 Geleneksel Olmayan Markalar kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. hükmünü içermek sureti ile kullanım yoluyla ayırt edicilik kavramını düzenlemektedir. Bu düzenleme çerçevesinde; başlangıçta ayırt edici niteliği bulunmayan bir işaretin, ticaret hayatında kullanılması sonucu, ortalama tüketicinin bu işaretin ilişkin olduğu mal/hizmetin diğerlerinden farklı olduğunu ayırt edebilmesi halinde, marka olarak tescili mümkün hale gelmektedir. 556 sayılı KHK m. 7/son hükmü uyarınca atıf yapılan maddeler, yalnızca 556 sayılı KHK nın 7(1) (a), (c) ve (d) bentleridir. 556 sayılı KHK nın 7(1) (e) bendi burada sayılmamıştır. Buna göre bir işaret, malın doğal yapısından kaynaklanmakta veya mala asli değerini vermekte veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu ise, bu durumda bu işaretin, ticaret hayatında yoğun kullanım sonucunda dahi, ayırt edici nitelik kazanması ve marka olarak tescil edilmesi mümkün olmayacaktır. Geleneksel olmayan markaların doğuştan ayırt edici niteliğe sahip olmaları konusunda tereddütlerin bulunduğu durumlarda, bu markaların kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmış olduklarının ispatlanması aranmaktadır. 1. Üç boyutlu markalar: Geleneksel olmayan markalar arasında en yaygın olan üç boyutlu markalardır. 556 sayılı KHK m.5 ayırt edici olmak koşuluyla, her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceğini düzenlemekte ve burada ürün veya ürün ambalajlarının üç boyutlu görünümleri için de bir ayrım yapmamakta, hatta malların biçimi veya ambalajlarının da marka olarak tescil edilebileceğini açıkça hüküm altına almaktadır. Buna göre, üç boyutlu markaların tescil edilebilirliği TPE tarafından kabul edilmekle birlikte, bu tür markaların incelenmesi sırasında KHK m. 7/1(a), (c), (d) ve (e) bentleri önem arz etmektedir. KHK 7/1(e) maddesi Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. hükmünü içermekle, bu suretle üç boyutlu şekillerin tesciline kısıtlama getirmektedir. Buna göre, üç boyutlu bir markanın tescil edilebilmesi için öncelikle şeklin ayırt edici olması ve malın doğal yapısından ve teknik zorunluluktan kaynaklanmıyor olması gerekmektedir. 78 FMR 2014/ 2

7 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI Bunlardan başka, Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar ile Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar ın tescil edilemeyeceği hükmünü içeren 556 sayılı KHK m. 7/1(c) ve (d) bentleri de üç boyutlu markaların tescil edilebilirliklerinin incelenmesi açısından önem arz etmektedir. TPE ve marka başvurularının reddi halinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, üç boyutlu markaların tescil şartlarını yerine getirip getirmediklerini incelerken, 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve 7/1(c) maddeleri kapsamında detaylı bir inceleme yapmakta ve genellikle her ne kadar 7/1(e) maddesine doğrudan atıf yapmasa da, tescili istenen şeklin, ürünün teknik zorunluluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunu araştırmaktadır. Üç boyutlu markaların tesciline ilişkin TPE ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri uygulamalarına baktığımızda, 556 sayılı KHK nın [3] yürürlüğe girmesine kadar olan dönemde pek çok üç boyutlu şeklin marka olarak tescil edilmiş olduğu görülmektedir. 86/ sayılı marka 32 ve 33. Sınıflarda yer alan mallar için tescil edilmiştir. 87/ sayılı marka 30. Sınıfta yer alan mallar için tescil edilmiştir [3] 556 sayılı KHK, 27 Haziran 1995 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanması ile yürürlüğe girmiştir. 2014/ 2 FMR 79

8 Geleneksel Olmayan Markalar TPE nin kurulmasından [4] sonra ise özellikle ilk yıllarda, üç boyutlu şekillere ilişkin başvuruların çoğunlukla 556 sayılı KHK m.7/1(a) ve (c) maddeleri çerçevesinde reddedildikleri görülmektedir. Ancak, TPE tarafından reddedilen birçok üç boyutlu şekil markasının daha sonra Mahkeme ve Yargıtay kararları ile tesciline karar verilmiştir. Nitekim, 2003/10183 sayılı marka başvurusu TPE tarafından ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu karara karşı açılan dava sonucunda Ankara 3. Fikri Sınaı Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tarih, 2006/407 E. ve 2006/107K. kararı ile söz konusu şeklin 556 sayılı KHK M.7/1 (c) maddesine aykırı olmadığına hükmedilmiştir. Söz konusu karar Yargıtay 11. HDi nin tarih ve 2007/4698E. ve 2008/6764K. sayılı kararı ile onanmış ve marka tescil edilmiştir. Benzer şekilde, 2005/06593 sayılı marka başvurusu da TPE tarafından 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve 7/1(c) kapsamında reddedilmiştir. TPE nin red kararına karşı açılan dava ise Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin tarih, 2007/33E., 2007/262K. sayılı kararı ile kabul edilmiş ve kararda söz konusu şeklin 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve (c) kapsamında tescil edilemeyecek işaretlerden olmadığı ifade edilmiştir. Karar Yargıtay 11. HD nin tarih ve 2008/2673E. ve 2009/6936K. sayılı kararı ile onanmış ve marka tescil edilmiştir. [4] Türk Patent Enstitüsü, 24 Haziran 1994 tarih ve 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 80 FMR 2014/ 2

9 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI Aynı şekilde 2006/54990 sayılı marka başvurusu da TPE tarafından 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve 7/1(c) kapsamında reddedilmiş olmasına rağmen, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin tarih ve 2008/96 E. ve 2009/12 K. sayılı kararı ile 556 sayılı KHK m. 7/1(a) ve 7/1(c) maddeleri anlamında tescile engel bir durumun bulunmadığına hükmedilmiş ve karar Yargıtay 11. HD nin tarih ve 2009/9549E. ve 2011/2860K. sayılı kararı ile onanmıştır. Mahkemelerin, önlerine gelen üç boyutlu şekil markalarının ayırt edicilik vasfına sahip olup olmadığını belirlerken, esas olarak o şeklin ürünün doğal yapısından, teknik zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve ürün sahibinin bu şekli pazardaki diğer şekillerden yeterince farklılaştırıp farklılaştırmadığını incelediğini söylemek mümkündür. Ayrıca, mahkemeler Paris Sözleşmesinin 4. mükerrer 6. maddesinde yer alan menşei ülkesinde tescil edilmiş bir marka için yapılan başvuru bu madde kapsamında istisna halleri dışında Birliğin diğer ülkelerinde de kabul edilmeli ve korunmalıdır hükmünü de dikkate almakta ve böylece Paris Sözleşmesine üye ülkelerde tescilli olan üçboyutlu markalar mahkeme kararları sonucunda tescil edilebilmektedir. TPE nin üç boyutlu şekil markalarına olan dar bakış açısının zaman içerisinde yukarıda örneklerine yer verilen Mahkeme kararlarının ve yine TPE nin 2009 yılında başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren, Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi [5] nin etkisi ile genişlediği ve kararlarının son yıllarda Yargıtay ve Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri nin uygulaması ile paralel hale gelmiş olduğu görülmektedir. Nitekim, aşağıda örneklerine yer verilen markalar TPE tarafından herhangi bir red kararına konu olmadan tescil edilmişlerdir. [5] Türk Patent Enstitüsü ve Alman Uluslararası Hukuki İşbirliği Vakfı (IRZ) ile birlikte yürütülen Sınai Mülkiyet Haklarının Yürütme ve Uygulamasının Güçlendirilmesi için Türkiye nin Desteklenmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi 2014/ 2 FMR 81

10 Geleneksel Olmayan Markalar sayılı marka 32. Sınıftaki mallar için tescil edilmiştir sayılı marka 30. Sınıftaki mallar için tescil edilmiştir sayılı marka 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 35 ve 37. Sınıflardaki mal ve hizmetler için tescil edilmiştir. AAD ise üç boyutlu markalar hakkındaki görüşünü PHILIPS/REMINGTON [6] kararında detaylı olarak açıklamıştır. Kararda Divan ilk olarak, üç boyutlu markaların, diğer markalarla eşit muamele görmesi gerektiğini belirtmiş ve üç boyutlu şekil markalarının daha dikkatli bir incelemeye tabi tutulması gerektiği iddiasını kabul etmemiştir. Divana göre, mal ve hizmetlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan ve grafik olarak temsil edilebilen her işaret marka olarak tescil edilebilir. Divan, tescili talep edilen şeklin teknik zorunluluk taşıyıp taşımadığı konusu araştırılırken, hangi ölçütlerin dikkate alınması gerektiğini detaylı olarak açıklamıştır. Bu ölçütler, üç boyutlu şeklin basitlik veya maliyet bakımından kolaylık sağlayıp sağlamadığı, bu şeklin halk tarafından ürünün doğal şekli olarak algılanıp algılanamayacağı, aynı sektördeki diğer şirketlerin aynı işlevsel özelliğe sahip ürünleri olup olmadığı şeklinde sıralanabilir [7]. Öztele, Divan, Philips in üç başlı tıraş makinesinin tescilini, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekil olduğunu ve piyasada başka şekillerdeki traş makinelerinin varlığının bu hakikati değiştirmediğini belirterek reddetmiştir. Sonuç olarak, üç boyutlu markaların tescil edilebilirliği TPE ve Mahkemeler tarafından kabul edilmekte ve üç boyutlu markaların tescile uygunluğu [6] AAD, C-299/99 sayılı, tarihli karar. [7] Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, Turan Hakkı Er, s FMR 2014/ 2

11 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI konusunda araştırma yapılırken, KHK nın 7/1 (a), 7/1(c) ve 7/1(e) bentleri, bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutularak, şeklin pazarda yer alan benzer ürünlerden yeterince farklılaşıp farklılaşmadığı, şeklin malın doğal yapısından veya teknik zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, tescili istenen şeklin Paris Sözleşmesi ne taraf menşei ülkede tescilli olup olmadığı ve şeklin Türkiye de kullanımının olup olmadığı hususları birlikte değerlendirilmektedir. 2. Renk markaları: Yukarıda da belirttiğimiz üzere başvurusu yapılan markanın öncelikle çizimle görüntülenebilir olması gerekmektedir. Çizimle görüntülenebilir olma kriterinin açıklaması 556 sayılı KHK da ve mehaz düzenlemelerde [8] yer almamaktadır. Avrupa Adalet Divanı ( AAD ) tarafından verilen Sieckmann kararında ise çizimle görüntülenebilme kriterine açıklık getirilmektedir. Buna göre grafik gösterim; açık, kesin, müstakil, kolay erişilir, anlaşılır, kalıcı (zamanla bozulur nitelikte olmayan, dayanıklı) ve objektif olmalıdır [9] Bu açıdan bakıldığında renk, zaman içinde çeşitli etkenlerle bozulmaya ve değişime uğrayabilecek nitelikte bir unsurdur. Dolayısı ile markanın renk markası olarak kabul edilmesi için diğer birçok ülkede olduğu gibi TPE ye yapılacak başvurularda da grafik gösterimin veya marka örneğinin sunulması tek başına yeterli olmayıp, uluslararası geçerliliği bulunan bir renk kodunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, renkler TPE tarafından marka olarak kabul edilmekle birlikte, uygulamada bu tür markalara dair başvurularda renk kodunun kullanılması halen yaygın bir hal almamıştır. Renk markaları için yapılan başvurular genel olarak şekil markası altında değerlendirilmekte ve renk kodu belirtilmemektedir. Renk kodunun belirtildiği durumlarda ise markanın/marka başvurusunun renk markası olduğu yine TPE kayıtlarında özel olarak belirtilmemekte, bu [8] 556 sayılı KHK nın hazırlanmasında, tarih ve 89/104 sayılı Topluluk Marka Direktifi (TMD) ve tarih ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü (TMT) dikkate alınmış ve bu düzenlemelerdeki pek çok hükümler birebir olarak 556 sayılı KHK ya alınmıştır. Bugün yürürlükte olan 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü (TMT) md. 4 ile 2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifi (TMD) md.2 de yer alan düzenleme birebir aynı olup bu hükümlerde de 556 sayılı KHK nın 5. maddesinde yer alan düzenleme aynen yer almaktadır. İlgili hükümlerde yer alan düzenlemenin İngilizce metni şu şekildedir: A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. (http://eur-lex.europa.eu/) [9] AAD 12 Aralık 2002 tarihli Sieckmann kararı. 2014/ 2 FMR 83

12 Geleneksel Olmayan Markalar durum ancak ihtilafa düşülmesi durumunda başvuru sahibi tarafından iddia edilebilmektedir. Renk markalarının ayırt ediciliği ile ilgili olarak ise, yukarıda ifade edilen ve 556 sayılı KHK m.5 ve m. 7 çerçevesinde yer alan mutlak red nedenleri yanında, TPE Marka İnceleme Kılavuzu nda [10] açıkça ifade edildiği üzere, TPE tarafından aynı zamanda rengin ürün üzerinde sürekli ve uzun süreli kullanılması ve bu kullanım sonucu ilgili ürün/hizmetle ilgili olarak marka işlevi görecek şekilde ayırt edici nitelik kazanmış olması [11] koşulu aranmaktadır. Diğer bir deyişle başvuru sahibinin üzerinde koruma talep ettiği mal ve hizmetleri bu renk ile özdeşleştirmiş olması ve markanın tüketiciye bu mal ve hizmetleri çağrıştırıyor olması önem arz etmektedir. Renk markalarını Tek renkten oluşan markalar ve Çeşitli renklerin bir araya gelmesi ile oluşan markalar olarak iki başlık altında incelemek uygun olacaktır. Zira uygulamada renk kombinasyonlarından oluşan markaların ayırt ediciliğinin tek renkten oluşan markalara nazaran daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. A. Tek renkten oluşan markalar Tek renk markalarının ayırt ediciliği ile ilgili olarak, geleneksel markalara benzer şekilde, ilgili sektörde doğası gereği herkes tarafından yaygın olarak kullanılan, kullanıldığı mal/hizmet üzerinde tanımlayıcı bir özelliği bulunan renkler, örneğin sarı rengin limon aromalı ürünleri; yeşil rengin ise nane aromalı ürünleri çağrıştırması gibi, belirtilen mal/hizmet için tanımlayıcı kabul edilebilmektedir [12]. [10] TPE tarafından, 2011 yılının Kasım ayında yayımlanmış olan Marka İnceleme Kılavuzu, 2009 yılında başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren, Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında hazırlanmış olup kılavuz, kavramların yorumlanması bakımından ilkeler ve örnekler içermektedir. Kılavuza, Kriteri_TR.pdf adresinden ulaşılması mümkündür. [11] Marka İnceleme Kılavuzu sayfa 23 [12] Marka İnceleme Kılavuzu sayfa FMR 2014/ 2

13 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI Tek renkten oluşan markalara örnek olarak 30. sınıfta çikolata ve çikolata içeren ürünler için tescilli sayılı (IR ) markası gösterilebilir. Belirtilen marka öncelikle mutlak ret nedenleri incelemesi sırasında TPE tarafından re sen reddedilmiş, fakat başvuru sahibi tarafından Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YIDK) nezdinde yapılan itiraz sonucunda, ret kararından dönülerek markanın tescil edilmesine karar verilmiştir. Renk Markalarına ilişkin olarak Mahkeme kararları incelendiğinde, önceki yıllarda, kimseye tek renk ile ilgili koruma ve tekel hakkı verilemeyeceği, renklerin herkesin kullanımına açık olduğu ve bir rengin bir kişinin kullanımına bırakılmasının hakkaniyete uygun düşmeyeceği görüşünü benimsemiş olduğu görülmektedir. Nitekim Aygaz A.Ş tarafından Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine karşı açılan davada, Aygaz, Gümüş rengi ve şekil unsurlarından oluşan tescilli markalarına dayanarak, Milangaz tarafından yapılan gri yaldız renk ve şekil unsurundan oluşan marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtirazın reddedilmesi üzerine açılan karar iptal davası da kabul edilmemiştir. Aygaz, işbu davada, 1962 yılından bu yana piyasaya sürdüğü tüplerin üzerinde gümüş (gri) rengi alüminyum yıldız boyayı kullandığını, bu rengin tüpler üzerinde Aygaz A.Ş ile özdeşlemiş olduğunu iddia ederek, Milangaz ın marka başvurusundan Gri, yaldız renk ibaresinin çıkarılmasının gerektiğini iddia etmiştir. Aygaz ın Aygaz + Gümüş rengi alüminyum + Şekil markaları Dava konusu Milangaz + Gri Yaldız Renk + Şekil markası Aygaz ın iddialarını inceleyen ilk derece mahkemesi, sadece bir tarafa renk ile ilgili bir koruma ve tekel hakkının verilmediğini, böylece marka sahibinin 2014/ 2 FMR 85

14 Geleneksel Olmayan Markalar aynı rengi diğer unsurlarla birlikte tescil ettirip kullanan kimseye karşı açacağı terkin davasının dinlenmeyeceğini belirterek, davayı reddetmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 11. HD. 1998/9198 E. ve 1998/8485 K. sayılı kararı ile ilk derece mahkemesi kararını onamıştır. Benzer şekilde Yargıtay, futbol kulübü renklerinin üçüncü kişiler tarafından bazı mal ve hizmetler üzerinde kullanılmasının, futbol kulübü aleyhine marka tecavüzü oluşturmadığını belirten kararında, renklerin kendi başlarına tescil edilemeyeceğini belirtmiştir [13]. Yargıtay tarafından tek renk üzerinde kimseye tekel hakkı verilemez ilkesini benimseyen kararlar verilmiş olmasına karşın, Avrupa Birliği ülkelerinde tek renk markalarının bazı şartları karşılaması durumunda tescil edildiği görülmektedir. Bu şartların neler olduğu, AAD ın Libertel kararında [14] detaylı olarak açıklanmıştır. Burada Divan, tek bir rengin tescil edilebilmesi için, grafikle gösterilebilme koşulunun gerçekleşmiş olmasını, tescil edilmek istenen rengin ilgili mal ve hizmetler üzerine ayırt edici olmasını aramakta ve renk sayısının sınırlı olmasından dolayı kamu menfaatinin dikkate alınarak her somut olaya göre ayrı bir değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. AAD, grafikle gösterilme koşulunu açıklarken, uluslararası alanda kullanılan RAL, Pantone, CMYK Renk Uzayı, HSV Renk Uzayı, RGB Renk Uzayı kodlarının belirtilmesi ile yapılan marka başvurusunun grafikle gösterilme koşulunu yerine getireceğini belirtmiştir. Çünkü mahkemeye göre bu kodlar kalıcı, nesnel ve kesindir ve marka başvurusundan sonra zaman içinde değişme, solma veya bozulma gibi bir tehlike bulunmamaktadır. Tek rengin ayırt edici olup olmadığının tespitinde ise AAD, her somut olayın tüm özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini ve tescili istenen rengin, üzerinde kullanıldığı mal ve hizmetler bakımından kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespit edilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. AAD kararları uyarınca belirlenen bu kriterler, TPE nin 2009 yılında başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren, Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi nin etkisi ile, TPE tarafından da kabul edilmiş ve yukarıda da ifade edildiği üzere renk markalarının [13] Yargıtay 11. HD /14949 E.; Ünlü, Selma Toplu / Aral, Ceren Türk Patent Enstitüsü ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Uygulamaları Işığında Üç Boyutlu Markalar [14] C-104/01 Esas 86 FMR 2014/ 2

15 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI incelenmesinde benzer kriterlerin dikkate alınacağı Marka İnceleme Kılavuzu nda açıkça belirtilmiştir. B. Çeşitli renklerin bir araya gelmesi ile oluşan markalar; İki ya da daha fazla rengin bir araya gelmesi ile oluşan renk kombinasyonlarının ayırt ediciliği tek renkten oluşan markalara göre daha yüksek olup, inceleme sırasında öncelikle, tek renk markalarına benzer olarak, markanın ilgili sektörde tanımlayıcı olup olmadığı ve ayırt edicilik düzeyine bakılmaktadır. İki ya da daha fazla rengin bir araya gelmesi ile oluşan birçok marka tescili bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıdaki şekildedir; edilmiştir. 32. sınıftaki mallar için numarası ile tescil 12, 32 ve 33. sınıflardaki mallar için (IR ) numarası ile tescil edilmiştir. ile tescil edilmiştir. 18 ve 25. sınıflardaki mallar için numarası 2014/ 2 FMR 87

16 Geleneksel Olmayan Markalar tescil edilmiştir. 25. sınıftaki mallar için numarası ile Belirtilen markalar TPE nezdinde renk markası ndan ziyade şekil markası olarak tanımlanmaktadır. Dolayısı ile bu markalar için başvuru sırasında renk kodu belirtilmiş olsa da bu durum kayıtlarda görünmemektedir. Yargıtay da renklerin bir araya getirilmesi ile oluşan renk kombinasyonlarının marka olarak tescil edilebileceği görüşündedir. 11. HD 2005/9360 E. ve 2006/9986 K. sayılı kararı ile Kural olarak tek bir renkten oluşan işaretlerin, tek rengin kendi başına ayırt edici özelliğinin olmaması ve bunun herkes tarafından kullanılmasının hakkaniyet gereği bulunması nedeni ile marka olarak tescilinin mümkün olmadığı, işbu davada ise tescili istenen işaretin üçlü bir renk kombinasyonundan ibaret bulunduğu, özel olarak tasarlanıp üç rengin bir araya gelmesi sonucunda bir renk kompozisyonu şeklinde tescil ettirilmek istendiği, 556 sayılı KHK nın 5 ve 7/1-a maddesi anlamında ayırt edici niteliğinin bulunduğu ve tescil edilebilirlik koşullarını kapsadığı gerekçesi ile renk kombinasyonlarının mal ve hizmetler üzerinde ayırt edici özelliğinin bulunduğunu ve marka olarak tescil edilebileceğine karar vermiştir. 3. Ses Markaları: Günün her anında doğal yaşamın bir parçası olarak bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde birçok ses hafızalarımıza kazınmakta ve bu sesler ister istemez bize o sesin kaynağını çağrıştırmaktadır. Günümüzde markaları ile tanınmış, yüksek bilinirlik ve ün kazanmış firmaların yanında, kullandıkları oldukça ayırt edici ve özgün sesler ve reklam müzikleri ile tanınan birçok firma da bulunmaktadır. Örneğin, Windows un açılış sesi, Nokia nın açılış tonu, Harley Davidson motorlarının sesi gibi daha birçok ses dünyaca tanınmakta ve kullanıcıya duyduğu ilk anda, ait olduğu firmayı çağrıştırmaktadır. Dolayısı ile bu kadar yüksek ayırt ediciliğe sahip olan ses unsurunun, en önemli özelliği bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması olarak belirtilen marka olarak değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Zira sesler, yurt dışında olduğu gibi, ülkemizde de 556 Sayılı KHK m. 5 kapsamında belirtilen marka olma kriterlerini karşıladığı ve ayırt edici karaktere vakıf olduğu sürece marka olarak tescil edilmektedir. Bir başvurunun şekli inceleme sırasında ses markası olarak değerlendirilmesi 88 FMR 2014/ 2

17 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI için, öncelikle markanın ses markası olduğunun başvuru formunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ses marklarında çizimle görüntülenebilme kriteri melodinin marka örneği bölümünde notalar ile birebir karşılığının yazılması şeklinde yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, tescili talep edilen ses bir CD ile başvuru formuna eklenmelidir. ayırt edicilik açısından ise değerlendirme yine geleneksel markalar ile benzer doğrultuda yapılmaktadır. Ülkemizde TPE nezdinde tescilli birçok ses markası bulunmaktadır. TPE nezdinde tescilli ses markalarının bir kısmı aşağıda listelenmektedir; sayılı markası herhangi bir red kararına konu olmaksızın tescil edilmiştir sayılı markası herhangi bir red kararına konu olmaksızın tescil edilmiştir sayılı markası herhangi bir red kararına konu olmaksızın tescil edilmiştir. 2014/ 2 FMR 89

18 Geleneksel Olmayan Markalar sayılı markası herhangi bir red kararına konu olmaksızın tescil edilmiştir (IR ) sayılı marka başvurusu ilk aşamada TPE tarafından reddedilmiş, fakat YIDK tarafından red kararından dönülmesine karar verilerek tescil edilmiştir (IR881230) sayılı marka başvurusu ilk aşamada TPE tarafından reddedilmiş, fakat YIDK tarafından red kararından dönülmesine karar verilerek tescil edilmiştir. AAD, seslerin marka olarak tescil edilebilir olup olmadığını Shield Mark kararında [15] incelemiştir. Divan, seslerin marka olarak tescil edilirken, geleneksel markalar için öngörülmüş koşulların aynen geçerli olacağını ve bu koşullar dışında başkaca bir koşul aranmadığını vurgulamıştır. Böylece, tescil edilmek istenen sesin, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama ve grafikle gösterilebilme koşullarını sağladığı sürece tescil edilebileceği sonucunda varmıştır. 4. Hareket markaları: Bazı işletmeler kullandıkları özgün hareketli görüntüler ile tanınmaktadır. Buna bağlı olarak, TPE m. 5 kapsamında belirtilen marka olma ve ayırt edicilik kriterini karşılaması şartı ile hareketli görüntülerin de marka olarak tescil edilmesine olanak sağlamaktadır. [15] Shield Mark, C-283/01, FMR 2014/ 2

19 Av. Mutlu Yıldırım KÖSE, Marka Vekili Canan TINAZ, Av. Tuğçe ATLI Hareket markası için yapılacak bir başvuruda, başvuru sırasında sunulması gerekli olan 7x7 boyutundaki marka örneği, hareketi aşamalı olarak resmeden şekillerin seri halinde sıralanması şeklinde hazırlanmaktadır. Diğer geleneksel olmayan markalarda olduğu gibi, hareket markalarında da, başvurunun hareket markası olduğu özellikle belirtilmelidir. Aksi takdirde marka başvurusu sıradan bir şekil markası olarak ele alınmaktadır. Diğer yandan, normal marka başvurularından farklı olarak, TPE ye koruma talep edilen hareketli görüntüyü açıklayan yazılı bir tarifname ve bilgisayar ortamında izlemeye ve saklamaya elverişli bir CD nin sunulması gerekmektedir. Bu noktada TPE, re sen inceleme sırasında marka örneği ve harekete ilişkin CD ortamında sunulan elektronik kaydın, marka başvurusunun 556 sayılı KHK m. 5 te yer alan çizimle görüntülenebilme ve benzer bir şekilde ifade edilebilme kriterini karşılaması için, birebir uyumlu olması şartını aramaktadır. TPE nezdinde hareket markası olarak yan tarafta örneğine yer verilmiş olan sayılı marka başvurusu mevcut olmakla birlikte, yukarıda açıklandığı üzere, özellikle hareket markası olarak kayıt edilmemiş olması nedeni ile araştırma sonucunda ulaşılması mümkün olmayan fakat, bu amaçla başvurusu yapılmış olan başvuruların olduğu bilinmektedir. Dünya çapında tescil edilen en bilinen hareket markaları arasında ise, Windows açılışında kullanılan ve Microsoft un dört renkli kare şeklindeki markasını oluşturan hareket markası bulunmaktadır. Bu marka OHIM nezdinde, aşağıdaki grafik temsil kullanılarak tescil edilmiştir. Hareket markalarının grafik temsilinin, diğer geleneksel olmayan markalara kıyasla daha kolay olduğunu söylemek mümkündür. Zira Microsoft örneğinde de olduğu gibi birbirini takip eden çeşitli çizim ve resimlerin sunulması, her bir çizimin, resmin hareket yönü ve süresinin de belirtilmesi ile marka tescili için aranan grafik temsil şartı kolaylıkla gerçekleştirilmiştir. 2014/ 2 FMR 91

20 Geleneksel Olmayan Markalar 5. Koku markaları: 556 sayılı KHK da geleneksel olmayan markalara genel olarak yer verilmemiş olmasının yanı sıra, KHK kokuların marka olarak tescil edilebileceğine veya edilmeyeceğine yönelik açık bir hüküm de içermemektedir. Ancak, TPE Marka İnceleme Kılavuzunda açıkça Enstitü tarafından koku ve tatların çizimle görüntülenebilme (grafik gösterim) şartını yerine getiremediği kabul edilmektedir [16]. hükmü yer almaktadır. Bilindiği kadarı ile henüz TPE nezdinde tescilli ya da başvurusu yapılmış bir koku markası bulunmamakla birlikte OHIM nezdinde koku markalarına dair örneklere rastlamak mümkündür. Nitekim, OHIM nezdinde topluluk markası olarak tescil edilen ilk koku markası taze biçilmiş çim kokusu dur yılında yapılan bu başvuruya itiraz edilmesi üzerine OHIM Temyiz Kurulu tarihli kararı ile başvuruyu ayırt edicilik ve grafikle gösterilme şartları bakımından incelemiş ve markanın bu şartları yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Kararda, tenis topları için tescil edilmek istenen taze biçilmiş çim kokusunun herkesin tecrübelerine dayanarak hemen fark edebileceği bir koku olduğu ve bu kokunun birçok kişiye bahar ve yaz mevsimlerini hatırlattığı tespit edilerek, markanın ayırt edicilik koşulunu yerine getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Markanın grafikle ifade edilme şartı ise ürün üzerine sürülmüş taze biçilmiş çim kokusundan oluşur şeklinde yapılmıştır. Bu şekilde kelimeler ile yapılan tarif, OHIM Temyiz Kurulu tarafından yeterli bulunmuş ve bu tarifin Topluluk Markası Yönergesi nin 4. maddesinde yer alan grafikle gösterilme şartı ile uyumlu olduğu vurgulanarak markanın tescil edilebileceğine karar verilmiştir. Öte yandan OHIM tarafından verilen son derece liberal olan bu kararın, daha sonraki başvurularda korunmadığı görülmektedir. Nitekim 2000 yılında yapılan sayılı Vanilya Kokusu marka başvurusu ayırt edici nitelikte olmadığından ve kullanım sonucu da ayırt edicilik kazandığı ve başvuru sahibi şirket ile özdeşleştiği ispat edilemediğinden reddedilmiştir. AAD ise koku markalarının tescil edilebilirliğine ilişkin görüşünü tarihli Sieckmann kararında [17] açıklamıştır. Mahkeme, öncelikle, koku markalarının tescili için aranan şartların, geleneksel markaların tescili için aranan şartlardan farklı olmadığını ve koku markalarının da grafik ile gösterilme ve ayırt edicilik koşullarını sağlaması şartıyla tescil edilebileceğini belirtmiştir. [16] Marka İnceleme Kılavuzu sayfa 27 [17] Sieckmann, C-273/00, FMR 2014/ 2

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Önder Erol ÜNSAL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı onder.unsal@tpe.gov.tr I- TANIMLAR ve GİRİŞ: MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

SOYUT RENK, SES VE ÜÇ BOYUTLU ĐŞARETLERĐN MARKA OLARAK TESCĐLĐ

SOYUT RENK, SES VE ÜÇ BOYUTLU ĐŞARETLERĐN MARKA OLARAK TESCĐLĐ Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu Đşaretlerin Marka Olarak Tescili 95 SOYUT RENK, SES VE ÜÇ BOYUTLU ĐŞARETLERĐN MARKA OLARAK TESCĐLĐ Yrd.Doç.Dr. Sevilay EROĞLU * GĐRĐŞ Marka, tescil edildiği mal veya hizmete

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ Nurullah BAL * ÖZET Özellikle son yirmi yılda telekomünikasyon ve internet alanında büyük gelişmeler olmaktadır.

Detaylı

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI İNTERNET ALAN ADININ (DOMAIN NAME) HUKUKİ NİTELİĞİ VE MARKA HAKKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Projesi ZEYNEP

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN MARKALARDA İLTİBASIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YETKİSİ YÖNÜNDEN MUTLAK VE NİSPî RED NEDENLERİ Doç. Dr. Ahmet Battal Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku

Detaylı

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU

YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY KARARLARI UYGULAMASINDA 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK YA GÖRE TESCİLLİ MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU Fatih BİLGİLİ* Türkiye de markalarla ilgili

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK

AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA TASARIMLARIN KORUNMASI - TOPLULUK TASARIMI (Community Design) Av. Dr. Cahit SULUK Published by Av. Dr. Cahit SULUK at Smashwords Copyright 2010 Av. Dr. Cahit SULUK Smashwords

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ Markanın hükümsüz kullanılmasını gerektiren haller KHK nın 42. md. düzenlenmiştir. 1. KHK nın 7. ve 8. md düzenlenen mutlak ve nisbi red nedenleri olup;

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

Üretici ve Sorumluluğu

Üretici ve Sorumluluğu Üretici ve Sorumluluğu Av. Önder CANPOLAT* * Hukuk Müşaviri. I. GİRİŞ Bu çalışmayla sorumluluk hukuku bakımından kimlerin üretici/imalatçı kabul edileceği konusuna açıklık getirilmesi ve üretici sorumluluğunun

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER SUGGESTIONS AND OBSERVATIONS FOR THE COMPLETION OF FIRST PHASE OF EVOLUTION OF TURKISH INTERNET

Detaylı

6356 Sayılı Yasa da Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi

6356 Sayılı Yasa da Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 6356 Sayılı Yasa da Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi E. Murat ENGİN * Özet: Avrupa Birliği uyum programı çerçevesinde ve ILO sözleşmeleri ne uyum amacıyla hazırlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi 1

Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi 1 Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi 1 Yrd. Doç. Dr. Memduh ASLAN Hasan Kalyoncu

Detaylı

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOSYA Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE FİKRİ GÜNDEM AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 .1 İÇİNDEKİLER ETKİNLİKLER DUYURULAR YAYINLAR OFİSLERDEN HABERLER.2 MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ.3.4.5 MARKA LİSANS ALAN ADI.6.7 OFİSLERDEN HABERLER FİKRİ

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR ve UYGULAMADAKİ DURUM* 1

TÜRKİYE DE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR ve UYGULAMADAKİ DURUM* 1 TÜRKİYE DE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR ve UYGULAMADAKİ DURUM* 1 Av. Uğur Aktekin** 2 Av. Başak Gürbüz*** 3 Reklam hukukunun temel prensiplerinden biri, yayınlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın reklam olduğunun

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı