T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar Dernekleri nden Haberler Fakülte Haberleri nflaat Fakültesi Makina - Kimya/Metalurji FakültesiFakültesi Maden Fakültesi flletme Fakültesi Gemi nflaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Denizcilik Fakültesi Tekstil Teknolojileri ve Tasar m Fakültesi Bilgisayar ve Biliflim Fakültesi letiflim... 37

3 REKTÖR DEN De erli Mezunlar m z, Konumu, durumu ne olursa olsun; "mezun" bir üniversitenin baflar simgesidir. E itim hayatlar n n belirli bir döneminde ayn çat alt nda o üniversitenin kültürünü alan mezunlar; dünyan n herhangi bir yerinde ö rendikleri, yöntemleri ve tarzlar ile üniversitelerinin simgesi olurlar. Üniversitemiz bugün, TÜ kimli ini hakk yla tafl yan binlerce baflar l mezuna sahiptir. Mutlulukla ifade etmek isterim ki Büyük TÜ Ailemize bu y l itibariyle uluslararas standartta, bilimin fl yla yetiflmifl 2937 mezunumuz daha kat lm flt r. Eminim ki yüzy llard r süren bu gelenek asla bozulmayacak ve bu y l da mezun etti imiz TÜ lüler de üniversitemizi en iyi flekilde temsil ederek bu kurumu daha büyük Prof.Dr. Muhammed fiahin baflar larla gururland racakt r. Bilime katk larla güzel bir gelecek infla etme konusundaki inanc n yüzy llard r hiç kaybetmeyen TÜ, tüm çal flmalar ndaki itici gücünü mezunlar n n gerçeklefltirdi i baflar lardan almaktad r. Bir kurumun tarihsel varl boyunca, b rakt etkiyi de erlendirirken neler yapt na, var oldu u dünyay nas l de ifltirdi ine bakmak gerekiyor. TÜ nün tüm geçmiflinin, kendi içinde bir tutarl l oldu unu ifade ederek sürekli de iflimi ve geliflimi simgeledi ini belirtmek isterim. TÜ nün flu andaki baflar s rastlant sal de il, kuruldu undan bu yana gelece e dönük vizyonu ile bunlar gerçe e dönüfltürebilmesini bilen tüm TÜ Ailesi nin ortak çabas oldu unu söyleyebilirim. Üniversitemizin son y llardaki temel hareket noktas, 21. Yüzy l n Lider Üniversitesi konumuna gelme yönündeki hedef ve yönetim stratejilerinin belirlenmesi olmufltur. Dünyada birçok üniversiteyi belirli kriterlere göre s ralayan QS World University Rankings in 2011 y l sonuçlar nda de erlendirme, bölümler baz nda yap lm flt r. TÜ bu s ralamada nflaat ve Yap Mühendisli i, Kimya Mühendisli i nde dünyada ilk 150 üniversite aras nda yer al rken, Elektrik Mühendisli i, Makine, malat ve Uçak Uzay Mühendisli i ve Metalurji Mühendisli i bölümleriyle ise dünyadaki ilk 200 üniversite aras na giren tek Türk Üniversitesi olmufltur. Bu sorumlulukla; e itim ve ö retim anlay fl m z gözden geçirirken, sorunlara her zaman yerelden evrensele uzanan bir perspektif içerisinde bakmaya çal fl yoruz. Ö rencilerimizi yetifltirirken, bu perspektifi dikkate al yor, üniversitemizden mezun olan bir ö rencimizin, dünyan n herhangi bir yerinde, mesle ini baflar yla icra edebilmesini hedefliyoruz. Ö rencilerimiz ise kendilerine verilen güven ve destekle neler yapabileceklerini bize kan tlayarak kazand klar baflar larla tüm TÜ Ailesini gururland rmaktad rlar. Amerikan Havac l k ve Uzay Enstitüsü (AIAA) ve Amerikan Astronomi Toplulu u (AAS) taraf ndan ABD nin Teksas Eyaleti nde düzenlenen geleneksel Mikro Uydu Yar flmas nda, Üniversitemizi temsilen yar flmaya kat lan HEZARFEN Tak m birincilik ödülünü kazanarak büyük bir baflar ya imza atm flt r. Dünyan n en iyi üniversitelerinden 21 tak m n yer ald yar fllarda TÜ lü Ö renciler, hem final tasar m raporu hem de uçufl performans nda en yüksek notu alarak tüm rakiplerini geride b rakm fl ve Dünya birincili ini tüm TÜ Ailesi ne arma an etmifllerdir. 3

4 REKTÖR DEN Gemi nflaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi' " TÜ Günefl Teknesi Tak m " ise ABD'nin Iowa Eyaleti'nde düzenlenen yar fllarda Dünya Üçüncüsü olarak ülkemize dönmüfltür. Amerika'n n Baltimore fiehri nde düzenlenen konferans kapsam nda farkl konularda yap lan elektronik devre tasar mlar yar fl na ise Elektrik-Elektronik Fakültesi ö retim üyeleri ve araflt rma görevlileri dan flmanl nda lisans bitirme çal flmalar n sürdüren lisans ö rencilerimiz kat lm fl, ön de erlendirme sonucunda finale kalarak 2 dalda 1. lik ödülünü kazanm fllard r. Rakiplerinin yüksek lisans ve doktora ö rencisi olmalar na ra men önemli bir baflar elde eden ö rencilerimiz Üniversitemizi ve ülkemizi en iyi flekilde temsil etmifltir. Gururla ifade etmek isterim ki tüm bu baflar lar, TÜ lülerin s n rlar n n çok ötesine geçebilecekleri yeni baflar lar için de f rsatlar yaratmakta TÜ lülere olan güveni art rmaktad r. De erli Mezunlar, Bugüne kadar tüm çabam z; ö rencilerimize, akademisyenlerimize ve çal flanlar m za yüksek standartlara sahip ça dafl bir üniversite yaratma yönünde olmufltur. Bütün bunlar yaparken, özellikle belirtmek isterim ki yolumuzu akl n ve bilimin fl ayd nlatm flt r. Bu güne kadar yapt tüm çal flmalar ile öncü ve lider konumda yer alan TÜ, yine bir konu da öncülük etmekte ve Mühendislik E itimi nde Kalite anlay fl n yayg nlaflt rmak için tüm çabas n seferber etmektedir. Bildi iniz gibi bugün ülkemizde 165 üniversite bulunmaktad r. Bu üniversitelerin 62 si vak f üniversitesi, geri kalanlar ise devlet üniversiteleridir. Her y l on binlerce mühendis mezun olmakta ve yetkinlikleri, mesleki becerileri ölçülmeden görev yapmaya bafllamaktad r. Geliflmekte olan ülkemiz için mühendis ihtiyac tart flmas z olsa da, deprem bölgesinde yer alan ülkemizin yetkin mühendislere ihtiyac oldukça aç kt r. De erli Mezunlar, Bu nedenle, kendi ö rencilerimize; ABD de uygulanan yetkin mühendislik s nav n uygulama karar n alm fl bulunuyoruz. Böylece bu s nav geçen ö rencilerimiz ABD dahil bir çok ülkede çal flma olana bulacaklard r. Bu s nav n Türkiye ye özgü bir benzerinin ülke genelinde yayg nlaflt r lmas gerekti ine inan yorum. E er bunu gerçeklefltiremezsek, zaman n n her geçen gün yaklaflt ; araflt rmalarla desteklenen deprem gerçekleflti inde ortaya ç kacak olumsuz sonuçlar karfl s nda en çok mühendisler suçlanacakt r. Att m z her ad mda, ald m z her kararda sizlerin varl bize güç verdi ini belirterek, bu konuda da mezunlar baflta olmak üzere tüm TÜ Ailesi nin deste i ile mühendislik e itiminin öncüsü konumunda olan TÜ nün liderlik yapmas gerekti ine inan yoruz. Ortak platformumuz; stanbul Teknik Üniversitesi nde mezunlar m zla bir araya gelerek, nitelikli projeler gerçeklefltirmeye TÜ Rektörlü ü olarak her zaman haz r oldu umuzu belirtmek isterim. Varl n z n bizim için en büyük güç kayna oldu unu iletiyor, sizleri hep birlikte ayn de erlerle, nice baflar lara koflmaya davet ediyorum. Sayg lar mla... stanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin 4

5 MEZUNUMUZDAN RÖPORTAJ: Erol Bilecik TÜ markas her kilidi açan anahtar oldu Index Grup CEO - Yönetim Kurulu Baflkan TÜ Mezunlar Konseyi cra Kurulu Baflkan Erol B LEC K TÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisli i Bölümü nden 24 y l önce mezun olan Türkiye nin biliflim firmalar ndan Index Grup CEO su Erol Bilecik mezun olduktan sonra, 24 y ll k sürecin önemli bir k sm nda TÜ markas n n tüm yaflam virajlar nda önünü açt n vurgulad. stanbul Teknik Üniversitesi nin ( TÜ), mezunlar için ifl ve sosyal yaflamda avantaj sa lad n belirten Index Grup CEO su Erol Bilecik, TÜ ad n n kendi yaflam na olan katk s n flöyle anlat yor: TÜ markas yaflam m n her döneminde önemli virajlarda benim önümü açt. fl hayat mda ifllerimizi ve flirketlerimizi anlat rken arkamda ki görünmez bir güç oldu. Türkiye nin üniversite gelene inin en eski ve vazgeçilmez parças olan stanbul Teknik Üniversitesi, yetifltirdi i mezunlar n hayatlar n n önemli bir dönüm noktas olmaya devam ediyor. TÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisli i Bölümü nden 24 y l önce mezun olan, Türkiye nin lider biliflim- firmalar ndan Index Grup CEO su Erol Bilecik 24 y ll k ifl hayat boyunca TÜ markas n n her dönemde önünü açan bir güç oldu unu vurgulad. Bilecik, hayat arkadafl n da okudu u s n fta buldu unu belirterek, TÜ den mezunu olman n hayat na katk s n anlatt : Eflim sevgili nci, s n f arkadafl m da oldu u için, k z istemeye giderken iflime yaramasa da, özellikle ifl hayat mda TÜ lü olman n getirdi i düflünce yap s, bilgi birikimi, mezunlar aras dayan flma, ve TÜ lü kimli im, her dönemde en k ymetli art lar n bafl nda geldi. K saca, TÜ lü olmak ifl hayat m hem kolaylaflt r yor, hem de çok keyifli bir hale getiriyor. TÜRK YE N N D J TAL ÜSSÜ TÜ de kurulacak Dijital Türkiye Üssü projesinin sadece Türkiye için de il, neredeyse dünyada da ilk kez hayata geçirilecek bir proje olaca n n alt n çizen Bilecik, Türkiye de faaliyet gösteren hem lokal, hem de yabanc çok önemli Teknoloji firmalar bu projede yer alarak, kendilerine ve TÜ ye bir çok de er katm fl olacakt r. Bu projede yer alacak firmalar n minimum 50 ve üzerinde Ar- Ge çal flan eleman olmas flartt vard r. Bu do rultuda de erlendirdi imizde, tüm TÜ lü ö renciler için gerek staj gerekse ifl yaflamlar na bafllang ç için çok de erli f rsatlar ö rencilerimizin önüne gelecektir. Bu f rsatlar sadece ö rencilerimiz için de il akademisyenlerimiz için de farkl aç l mlar sa layacak, akademik bilginin, yüksek teknoloji üreten ticari firmalarla buluflmas n da gerçeklefltirecektir diye düflünüyorum fleklinde projenin avantajlar n n alt n çizdi. 10 B N AR-GE ELEMANI Teknoloji firmalar n n tüm de erli hocalar m z n tecrübe ve birikimlerinden faydalanaca na da dikkat çeken Bilecik, Ar-Ge eleman say s ndaki art fla dikkat çekti: Bu proje hayata geçti inde Türkiye teknoloji dünyas bir iki seviye daha yukar ç km fl olacakt r. Bu proje ile TÜ de flu anda faaliyetlerini sürdüren Teknopark larda çal flan mevcut Ar-Ge çal flanlar ile birlikte, toplam Ar-Ge eleman say s toplamda (onbin) e ulaflacakt r. Bu say n n yaklafl k Türkiye deki toplam Ar-Ge eleman say s n n yüzde 25 ine denk düfltü ünü göz önüne al rsak, yap lan yat r m n önemini daha iyi anlatabiliriz. 5

6 MEZUNUMUZDAN RÖPORTAJ: Erol Bilecik SANATTAN S YASETE HER YERDE TÜ MEZUNLARI TÜ nün 238 y ld r dünya e itim sisteminde çok köklü bir yeri oldu unu hat rlatan Bilecik, Ve bu köklü e itim bugüne As rlard r Ça dafl slogan yla geliyor. Haliyle bu kadar genifl ve uzun süreç dahilinde flu ana kadar yaflayan en az 65 bin mezunu ile TÜ, en kalabal k mezun havuzuna sahip e itim kurumu olman n hakl gururunu da yafl yor. TÜ mezunlar, baflar l mühendislik projelerinin yan nda, ifl dünyas ndan siyasete, sanattan bürokrasiye farkl alanlarda ülkemize baflar yla hizmet ediyorlar. Ayr ca flunu da belirtmeliyim ki, bir insan matematik ile aras iyi ve rakamlarla oynamay seviyorsa yaflam n her noktas nda daha baflar l olaca na inan yorum. Zira matematik do an n dilidir. Bu yetkinlik TÜ mezunlar n n ortak özelliklerinin bafl nda gelmekte, analitik düflünce üzerine oturmufl bu ifl yapma gücü ile TÜ mezunlar baflar y daha kolay yakalamaktad rlar diye konufltu. TÜ MEZUNLARI MEYDANI TÜ Mezunlar Konseyi cra Kurulu nda 25 kiflinin büyük bir heyecan ve istekle flu an TÜ ye ve bu de erli markaya katk için çal flt klar n ifade eden Bilecik, yap lan çal flmalar flöyle özetledi: Geçti imiz günlerde, TÜ Mezunlar Konseyi web sitesini (www.itumk.org) yay n hayat na geçirerek, mezunlarla TÜ aras nda iyi bir köprü kurulumas n sa lad k. TÜ Mezun Bilgi Sistemi ( TÜ MBS) ad n verdi imiz veritaban n n güncellenmesi ve tüm yaflayan mezunlar m z n bu sisteme üye olmas için, özel bir ekip çal flmalar na devam etmektedir. Geçti imiz günlerde Türkiye nin en büyük müteahhit firmalar n TÜ yönetimiyle buluflturduk, orta vadede Türk müteahhitlik firmalar n n uluslararas alanda rekabet gücünü artt rmak üzere odaklanm fl bir çal flman n ilk ad mlar att k. Yeni TÜ lü ö rencilerimize yönelik olarak, birebir koçluk sistemini bu ö renim döneminde hayata geçirmek için haz rl klar m z yapt k. Amac TÜ de okuyacak gelecek nesillere baflta Yurt ve benzeri yaflam alanlar infla etmek için maddi kaynak oluflturmak olan ve bir ba fl bedeli karfl l nda, TÜ mezunlar n n isimlerini, mezuniyet y l ve fakülte adlar n yazd racaklar petek figürlü tafllarla hayat bulacak olan TÜ Mezunlar Meydan yap m n planlad k, önümüzdeki günlerde proje hayata geçecek. Son olarak ise, KOB sahibi binlerce TÜ mezunumuza, ticari faaliyetlerini gelifltirmek amac yla, KOB ler için var olan her türlü destek, teflvik, hibe ve benzeri kaynaklar ile ilgili güncel bilgilendirme sa layacak, TÜ Mezunlar Konseyi WEB sitesi alt nda KOB DESTEK bölümü haz rlanmas ve, aktif flekilde hayata geçirilmesi projelerini sayabilirim. TÜ nün de erleri h zl karar ald r yor TÜ'den mezun olanlar için, iyi bir e itim kadar ilk büyük aflk, sanat ve spor ile iç içe yaflad yaflam, akl m za gelebilecek çok güzel tan mlar TÜ den mezun olurken sadece derslerde sa lanan baflar lar akla gelmiyor. Biz bu de erler üzerinden ifl yaparak h zl karar alma konusunda önemli bir ad m atm fl oluyoruz. flte bizi birbirimize ba layan bu çimentonun harc nda bulunan de erler: Dostluk, yi günde kötü günde birliktelik, Birlikte hareket, tak m oyunu lk büyük coflkulu sevinçler, Sonuç odakl olmak Etik davranmak, etik para kazanmak 6

7 TÜ DEN HABERLER TÜ Mezunlar Konseyi Yeni cra Kurulu Seçimi Gerçeklefltirildi. TÜ Mezunlar Konseyi 8. Toplant s 18 Mart 2011 Cuma TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yap ld. Toplant da Mezunlar Konseyi cra Kurulu nun yeni üyeleri takdim edildi. 15 üyesi TÜ Mezunu, 10 üyesi ise TÜ Dernek, Vak f ve Üniversite temsilcilerinin oluflturdu u 25 kifliden oluflan yeni cra Kurulu nun Baflkanl na INDEX Grup CEO su Bilgisayar Mühendisli i mezunu Erol Bilecik seçildi. Mezunlar Konseyi cra Kurulu eski Baflkan Ülkü Ar o lu nun aç l fl konuflmas n yapt toplant da, Ar o lu, Mezunlar Konseyinin bafllang c ndan bugüne kadar yap lan tüm çal flmalar n özetini vererek eski üyelere yapt klar özverili faaliyetlerden ve katk lardan dolay teflekkürlerini iletti. TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin de TÜ de son y llarda gerçeklefltirilen önemli yat r mlardan söz ederek, TÜ nün Türkiye nin en güçlü Teknik Üniversitesi konumuna geldi ini belirtti. fiahin, yeni Teknokent yat r mlar ile Türkiye de ARGE çal flanlar n n önemli bir yüzdesinin TÜ de bulundu unun alt n çizdi. fiahin TÜ -TÜB SAD iflbirli i ile Dijital Türkiye Üssü yat r m gerçeklefltirilerek Türkiye de ve dünyada ilk defa böyle bir olufluma gidildi. TÜ nün öncü üniversite konumu önümüzdeki y llarda da devam edecektir. Bu ve buna benzer yat r mlar hedeflerimizin aras nda yer almaktad r. Eski kurul üyelerine emeklerinden teflekkür ediyorum. Yeni cra Kurulu üyelerine de baflar lar diliyorum dedi. Mezunlar Konseyi cra Kurulu yeni Baflkan Erol Bilecik de yapt konuflmada De erli çal flmalar için Say n Ülkü Ar o lu na içten teflekkürlerimizi iletiyor, açt klar yoldan ilerleyerek yeni projelere imza atmak, farkl söylemleri de söyleyerek TÜ lü mezunlar m z n tamam n n geçmifllerine bakmalar n sa layaca z. dedi. Bilecik konuflmas n n devam nda, De erli Rektörümüz Prof. Dr. Muhammed fiahin in pozitif ve kucaklayan yaflam anlay fl yla, üniversitemiz farkl ve bambaflka bir yol haritas na kavuflmufltur. Herkese ça r yapan, birlefltirici ve kat l mc bir anlay fl yla Üniversitemiz, özellikle de güncel hayat n ihtiyac olan Özel Sektör-Devlet-Üniversite iliflkili yat r mlar gerçeklefltirmeye özen göstererek, art k arkas na farkl bir rüzgar alm flt r. cra Kurulu olarak bu geliflmelerin fl nda, yeniden Lider Üniversite günlerine dönmeyi baflarabilecek bir yola giren Teknik Üniversitemize bizlerin daha büyük bir motivasyonla katk sa layacak olmas n n art k zor olmayaca n düflünüyorum. dedi. TÜ Mezunlar Konseyi cra Kurulu 7 Bilecik amaçlar n Mezunlar Konseyi nin, tüm TÜ Dernekleri ile Vak flar yla olan koordinasyonu daha güçlü bir flekilde gelifltirmek, mevcut dernek ve vak flar n birbirini bütünler çal flmalar yapmas n sa layarak TÜ mezunlar n n tek ve güçlü ses olmas n sa lamak. olarak aç klad.

8 TÜ DEN HABERLER TÜ Mezunlar Konseyi cra Kurulu Üyeleri Erol B LEC K CEO - Index Grup Aysun BARIN Kurucu Ortak - BKE Dan flmanl k Türkiye'nin ilk Enerji Teknokenti için anlaflma imzaland. Can DELDA Cömert VARLIK Ça atay ÖZDOGRU Esra ÖZTEZCAN Halit ZA M Haluk EM RO LU Genel Müdür - The Carlyle Group Türkiye Genel Müdür - Bilkom CEO - Esas Holding Genel Müdür - Probil A.fi. Genel Müdür - Fujitsu Türkiye YK Üyesi - Emiro lu Holding Enerji konusunda Ar-Ge yapmak üzere, Türkiye nin en aktif enerji kurulufllar TÜ Enerji Enstitüsü s n rlar içerisinde bir araya geldi. Enerji alan nda üniversite-sanayi iflbirli inin en güzel örne i olmaya aday Enerji Teknokenti, akademik dünyayla enerji sektörünün önde gelen flirketleri aras nda sinerji sa lanmas n amaçl yor. Haluk TANER P nar EFEND O LU Sadi ABALI Genel Müdür - Safer Grup Dan flman - Elkotek Genel Müdür - Orange Türkiye TÜ ile enerji flirketleri aras ndaki anlaflmaya TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin, TÜG AD Baflkan Murat Coflkunkan, ARI TEKNOKENT Genel Müdürü Nazire Peker ve TÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Altu fiiflman imza att. Tahsin TU RUL YK Baflkan - Altafl Aliminyum A.fi. Tamer ÖZMEN Genel Müdürü - Microsoft Türkiye Velitan K RT fi CEO - Profilo Teknoloji Grubu Ziya TAC R YK Üyesi - Öncü Grup Tüzel Temsilciler Yrd.Doç.Dr. Alper Tunga AKARSUBAfiI TÜ Beden E itimi Bölüm Baflkan Asl ER NÇ TÜ letiflim Merkezi / Halkla liflkiler Koordinatörü Bülend TEMUR TÜ DEFAV Yönetim Kurulu Baflkan Doç. Dr. Fethi KADIO LU TÜ Mezunlarla letiflim Ofisi & Yurtlar ve Burslar Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Hakan AKYILDIZ TÜ Kültür Sanat Birli i Efl Baflkan Hakan ALIÇ TÜ Konservatuar Mezunlar Derne i Baflkan. Doç. Dr. Nihal ERATLI TÜ fl ve nsan Kaynaklar Merkezi Baflkan Prof.Dr.O uz MÜFTÜO LU TÜ Vakf Genel Koordinatörü Sibel KER MO LU TÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya KARAMAN TÜ lüler Birli i Derne i zmir fiubesi Baflkan 8 TÜ Rektörü Prof.Dr. Muhammed fiahin ve Teknokent yetkilileri

9 TÜ DEN HABERLER TÜ Lisans Mezuniyet Töreni ile 2937 Mezununu Gelece e U urlad! stanbul Teknik Üniversitesi E itim-ö retim Y l Mezuniyet Töreni 30 Haziran 2011, Perflembe günü TÜ Stadyumu nda gerçeklefltirildi. stanbul Teknik Üniversitesi uluslararas standartlarda bilimin fl yla yetiflen 281 ön lisans, 2656 lisans ö rencisinin mezun etmenin gururunu yaflad. Törende Teknik Üniversite yi birincilikle bitiren Endüstri ve Bilgisayar Mühendisi Mehmet Güvercin bir konuflma yapt. Ard ndan TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin konuflmas nda TÜ nün en genç mühendislerine seslendi. Rektör Prof. Dr. fiahin, Sizleri, sizlerle daha da ayd nlanacak bir gelece e u urluyoruz. Ulu Önder Atatürk ün gösterdi i akla ve bilime dayal ça dafl uygarl k yolunda ayd nl k yar nlar için TÜ lü kimli inizi onur duyarak tafl yaca n za yürekten inan yorum. Mezunlar plaketleri ile 9 Törendeki en güzel an, mezuniyet coflkusu!

10 TÜ DEN HABERLER Siz bunlar yaparken TÜ; üretken, giriflimci ve öncü olmaya devam edecek, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ün izinden yürümekten asla vazgeçmeyecektir. diye konufltu. Lisans Mezuniyet Töreni nin davetli konuflmac s TÜ 82 Makina Mühendisli i mezunu Prof. Dr. Mehmet Toner di. Kanserli hücrelerin önceden tespit edilmesini sa layan mikroçip bulufluyla tüm dünyada ad ndan söz ettiren Harvard T p Fakültesi Biyomedikal Mühendisli i Araflt rma ve E itim Direktörü Toner, Üniversite e itimini ben stanbul daki bitmemifl inflaatlara benzetiyorum. Temeli var fakat demir filizleri aç kta. Gerisini siz halledeceksiniz. TÜ nün size verdi i temel ö renmeyi ö renmek ve sevmektir. Gençler sizler de her 5 senede bir meslek hayat n za önemli bir de ifliklik kat n. TÜ nün size verdi i temellerin üstüne sürekli yenilik ekleyin, hayat yolculu unun zorluklar na haz r olun. dedi. Mezunlar n hakl sevinci 10 TÜ Rektörü Prof.Dr. Muhammed fiahin (üstte) ve TÜ 82 Makina Mühendisli i mezunu Prof. Dr. Mehmet Toner

11 TÜ DEN HABERLER Kültür ve Sanat Birli i sunar! KSB olarak, ö rencilerimize yönelik yapt m z, di er mensuplar n da kat l mlar ile konserler düzenlemekteyiz. TÜ Kültür ve Sanat Birli i olarak, ö rencilerimizin ders d fl zamanlar n doldurabilecekleri etkinliklerde bulunmalar amac yla kurulan uzmanl k, kültür, sanat ve düflünce kulüplerine bu akademik y ldan itibaren spor kulüplerini de dahil edilmesi yönünde çal flmalar yapmaktay z. stanbul İTÜFEST 11 Film Müzikleri kapsamında Orkestras klasik müzik konserlerinden konseri biri Genel Kurul taraf ndan seçilen, Fakülte ö renci ifllerinden sorumlu Dekan Yard mc lar aras ndan bir üye, Kulüp Dan flmanlar aras ndan 4 üye, Kulüp Baflkanlar aras ndan seçilen bir üyeden oluflan KSB Birim Yürütme Kurulu taraf ndan, KSB Birim Yönetmeli i ve Ö renci Kulüpleri Yönetmeli i üzerinde gerekli de ifliklikler yap larak ilgili mercilere ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunma aflamas na gelinmifltir. Önder Focan - Meltem Ege Jazz Quintet dinletisi 11 Yap lan de ifliklikler ile Beden E itimi Bölümüne ba l spor kulüpleri de KSB bünyesine kat larak ö renci kulüpleri tek çat alt nda toplanm fl ve ayn imkânlardan yararlanmalar sa lanm flt r. Birli imiz, TÜ Rektörlü ünün deste i ile birlikte TÜFEST 11 etkinli ini düzenlemifltir. Ö rencilerimiz aras nda yap lan anketler de göz önünde bulundurularak yap lan sanatç seçimleri do rultusunda ülkemizdeki en uzun süreli üniversite festivalini 5 13 May s tarihleri aras nda düzenlemifl bulunuyoruz. Ertana Organizasyonun üstlendi i TÜFEST 11 kapsam nda popüler sanatç lar sahne ald lar. O günkü flartlarda yürürlükte olan içki satma yasa na uyularak yap lan konserlerde, hava s cakl klar n n da mevsim normallerinden düflük seyretmesine ra men beklenen ilgiye ulafl lm flt r. KSB olarak, ö rencilerimize yönelik yapt m z, di er mensuplar n da kat l mlar ile konserler düzenlemekteyiz. Bu konserler aras nda stanbul Film Müzikleri Orkestras konserini 4 Nisan günü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçeklefltirdik.

12 TÜ DEN HABERLER Tan nm fl filmlerin öne ç kan eserlerini seslendirdikleri konser, Birli imiz taraf ndan Akademik Y lda düzenledi imiz dördüncü konser olmufltur. Ö rencilerimize yönelik bir di er konserimiz ise Meltem Ege & Önder Focan konseri olmufltur. 18 Nisan günü Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçeklefltirdi imiz konserde ö rencilerimiz ile Caz Müzi in güzelliklerini birlikte yaflad k. Bu gecenin tekrar n TÜ D fl liflkiler ve Enformasyon Müdürlü ü ve Sn. Rektörümüz Prof.Dr. Muhammed fiahin in destekleri ile 22 Haziran günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi bahçesinde aç k havada bir kez daha tekrarlad k. Rektör, Rektör Yard mc lar, Rektör Dan flmanlar, Fakülte Dekanlar, TÜ Mezunlar Konseyi üyeleri ve baz birimlerimizin davetli oldu u kokteylde Meltem Ege ve Önder Focan bir kez daha bizler ile birlikte oldular. Kültür ve Sanat Birli i Etkinlikleri kapsam ndaki performanslardan biri 12

13 TÜ DEN HABERLER TÜRO da robotlar yar flt! TÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü(OTOKON) taraf ndan bu y l beflincisi düzenlenen TÜ Robot Olimpiyatlar 31 Mart 1-2 Nisan 2011 tarihlerinde TÜ Ayaza a Yerleflkesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde gerçekleflti. 8 farkl kategoride 400 projenin yer ald TÜRO 2011, yaklafl k 70 üniversite ve liseden 7000 e yak n izleyiciyi a rlad. Ülkemizde ve dünyadaki robotik alan ndaki geliflmeleri ve roboti in uygulama alanlar n kat l mc lara tan tmak, bu alanda çal flma yapmakta olan kat l mc lara yol gösterip, bak fl aç lar n geniflletmeyi hedefleyen TÜRO kapsam nda seminerler, söylefliler, panel ve en önemlisi teorik bilginin prati e dökülmesini sa layan yar flmalar düzenlendi. Ayr ca etkinlik süresince sponsor firmalardan ve TÜ Mekatronik E itim ve Araflt rma Merkezi nden gelen robotlar sergilenmifltir. TÜRO bitiminde kat l mc lar toplu halde TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin taraf ndan yap lan konuflmayla bafllayan aç l fl töreninde, TÜ Elektrik- Elektronik Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ömer Usta, TÜ Kültür ve Sanat Birli i (KSB) Eflbaflkan Yrd. Doç. Dr. Özgür Üstün ve Kontrol ve Otomasyon Kulübü Akademik Dan flman Prof. Dr. brahim Eksin konuflmalar n yapt lar. Törenin sonunda ise 22 Kas m KSB Kurulufl Özel Ödülü 2010 y l nda lay k görülen OTOKON ödülünü KSB Eflbaflkan Yrd. Doç. Dr. Özgür Üstün ün elinden alm flt r. TÜRO bitiminde kat l mc lar ve organizasyon sahipleri toplu halde 13 TÜRO nun ilk gününde Endüstri&Otomasyon Dergisi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Turan Türkmen in moderatör oldu u, TÜ Bilgisayar Mühendisli i ö retim üyesi Yrd. Doç Dr. Hatice Köse Ba c, Schunk Türkiye Genel Müdürü Emre Sönmez, Staubli uygulama mühendisi Bülent Kaplan ve TÜ Kontrol Mühendisli i lisans ö rencisi M. Alper Yükeselen in kat ld Robot- nsan liflkisi konulu panel düzenlenmifltir. Son zamanlarda gündemde olan konu üzerine farkl yorumlar getirilmifl ve kat l mc lardan olumlu geribeslemeler al nm flt r.

14 TÜ DEN HABERLER Sabanc Üniversitesi nden Doç. Dr. Kemalettin Erbatur taraf ndan nsans Robot SURALP - Tasar m ve Deneysel Çal flmalar, ve Gazi Üniversitesi. NanoT p ve leri Tekn. Arafl.ve Uyg. Merkezi nden A.Ali fien taraf ndan Medikal Robotik Uygulamalar konulu seminerler düzenlendi.ayr ca geçen senelerden farkl olarak bu sene Birmingham Üniversitesi nden Dr. Jade Damien Duff taraf ndan Robot Development & Learning Are Hard konulu seminer ngilizce verilerek uluslararas olma yolunda bir ad m at lm flt r. Ek olarak TÜ Mekatronik Merkezi Robocup ekibinin kat ld,ve kat l mc lar m zdan oldukça ilgi gören söyleflide MEAM robotlar bir gösteri maç yapm flt r. TÜRO da 2011 y l nda 8 kategori yer alm flt r. Bu sene eklenen Labirent kategorisi oldukça ilgi görmesine ra men hiçbir robot kurallara uygun olarak yar flmay tamamlamam flt r. Yar flmay tamamlayan robota ise mansiyon ödülü verilmifltir. Yar flmalarda dereceye giren kat l mc lara ödüller verilerek baflar lar taçland r lm flt r. Yar flmalarda en çok ilgi çeken kategorilerden biri olan Serbest Kategori jürisinde Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Ergenç, Yrd. Doç. Dr. P nar Boyraz, Yrd. Doç. Dr. Gülay Öke, Ar. Gör Kürflat Yalç n, Endüstri&Otomasyon Dergisi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Turan Türkmen, Türk Patent Enstitüsü nden patent uzman Hakan Bayram ve Staubli uygulama mühendisi Bülent Kaplan n yer al rken, birincili i stanbul Teknik Üniversitesi nden Scorpicam isimli arama kurtarma robotu projesiyle Mehmet Cahit Özdemir kazanm flt r. kincili i ise stanbul Kültür Üniversitesi nden SWARM isimli proje al rken, üçüncülü ü ise Sabanc Üniversitesi nden hsan Kehribar HID-USB ile Haberleflen Mekatronik Platformu projesiyle alm flt r AIAA/AAS Cansat (Mikro Uydu) Yar flmas fiampiyonu: TÜ HEZARFEN Haziran tarihinde AIAA (Amerikan Havac l k ve Uzay Enstitüsü) ve AAS(Amerikan Astronomi Toplulu u) taraf ndan ABD de düzenlenen geleneksel Mikro Uydu Yar flmas nda TÜ Kontrol ve Aviyonik Laboratuvar ndan kat lan HEZARFEN Tak m birinci oldu. NASA, Ball Aerospace, Naval Research Laboratory, Praxis, ve Solid Works ün sponsorlu u alt nda yap lan yar flmaya içerisinde University of Michigan, Virginia Tech, UCSD ve IIT in de bulundu u Amerika ve Dünya dan çeflitli üniversitelerinden toplam 21 tak m kat lm flt r. Etkinli in son gününde ise Endüstri&Otomasyon Dergisi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Turan Türkmen aç l fl konuflmas n yapt ödül töreninden sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi nden kalkan servislerle TÜ Maçka Kampüsü'ne ulafl m sa lan larak, burada Ar Kovan Restaurantta kat l mc lar onuruna verilen yemek ile TÜRO 2010 sona ermifltir.türk Patent Enstitüsü nün çözüm orta olarak yer ald, Tübitak ve Eksen Medya Grup un büyük deste inin yan s ra ROBOT, ASUS, TEMSA ve STAUBL sponsorlu unda gerçekleflen TÜRO 2011,yaz l ve görsel bas ndan büyük ilgi görerek roboti in yeri ve önemine bir kez daha dikkat çekti. 14 fiampiyon HEZARFEN Tak m barkovizyonda ilk s radaki isimlerini gururla gösteriyorlar

15 TÜ DEN HABERLER F rlatma ve inifl s ras nda yer istasyonuna GPS pozisyon, h z, bas nç, s cakl k verilerini aktaran uydu, 1500 ft. yükseklikte faydal yük mödülü ve servis mödülü kontrollü bir flekilde ayr larak faydal yük mödülü zarar görmeden yere indirmifltir. TÜ Kontrol ve Aviyonik Laboratuvar HEZARFEN grubunda üniversitemizin birçok fakültesinden üyeler bulunmaktad r. Tak m mentorlü ünü Emre Koyuncu (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi) ve tak m kaptanl n Aykut Çetin in (Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi) yapt HEZARFEN Tak m nda Ça r Güzay(Elektrik- Elektronik Fakültesi), Hasan Erdem Harman (Makina Fakültesi), U ur Özen( flletme Fakültesi), smail Ulutürk(Elektrik-Elektronik Fakültesi) yer alm flt r. HEZARFEN Tak m ve dan flman hocas Doç.Dr. Gökhan nalhan olarak yar flma grubunu destekleyen üniversitemize, fakültelerimize ve sponsorlar m z sponsorlar m z TÜB TAK, stanbul Ticaret Odas, TUSAfi, Elginkan Vakf, Yemek Sepeti ve Aerocon fiirketi ne teflekkürlerimizi sunar z. HEZARFEN tak m taraf ndan tamami ile özgün bir flekilde tasarlan p üretilen mikro uydu yaklafl k 5000 ft. yüksekli e ç kan roket üzerinden at larak, paraflütle baflar l bir flekilde yere inmifltir. Geleneksel Mikro Uydu Yar flmas Birincisi HEZARFEN Tak m toplu halde 15 HEZARFEN Tak m çal flma sürecinin keyifli bir an nda

16 TÜ DEN HABERLER TÜ fl ve nsan Kaynaklar Merkezi Etkinlikleri TÜ fl ve nsan Kaynaklar Merkezi olarak her sene fiubat ay n n son haftas düzenledi imiz nsan Kaynaklar Zirvesi adl etkinli imiz bu sene fiubat 2011 tarihleri aras nda Gümüflsuyu Kampüsü Makine Fakültesi nde ve Ayaza a Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkez inde gerçekleflmifltir. KZ Ayaza a Kampüs etkinli i bu sene üç gün sürmüfltür. Etkinlikler 10:00-17:00 saatleri aras nda tüm ö rencilere ve kat l mc lara aç k ve ücretsiz gerçekleflmifl, belirli say da seminere kat lanlara sertifika verilmifltir. Panelistlere ve Seminer veren kiflilere TEMA Vakf arac l yla fidan ba fl yap lm fl, sertifikalar kat l mlar sonras kendilerine teslim edilmifltir. 16 Mart 2011 de Elektrik-Elektronik Fakültesi, dris Yamantürk Konferans salonunda Kanada Kültür Derne i taraf ndan Kanada da Yüksek Ö renim ve Burs mkanlar konulu bir seminer verilmifltir. 12 Nisan 2011 de Gürallar ArtCraft Firmas, Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde staj için baflvuru yapan ö rencilerimiz ile mülakat gerçeklefltirmifltir May s 2011 tarihlerinde Kültür Sanat Birli i Konferans Salonunda Timur Tiryaki taraf ndan Alfa nsan Olmak konulu e itim verilmifltir. KZ, 12:00-14:00 saatleri aras nda paneller ile bafllam fl, panel sonras kiflisel geliflim sunumlar ile devam etmifltir. Kiflisel Geliflim Sunumlar na kat lan isimler flunlard r: Ertu rul Belen, Ufuk Tarhan, pek Kiflio lu, Eray Beceren, Timur Tiryaki. nsan Kaynaklar Zirvesi nden bir an 16 nsan Kaynaklar Zirvesi nden enstantaneler

17 TÜ DEN HABERLER letiflim Merkezi Tan t m Etkinlikleri letiflim Merkezi Tan t m Etkinlikleri çal flmalar yla göz dolduruyor. letiflim Merkezi, her sene fiubat ay nda 1 hafta süresince Tercih Günleri düzenlemekte, yaklafl k 6 bin ö renciye sunum, kampüs turu ve laboratuvar ziyareti yapt rmaktad r. Ayr ca her sene Temmuz ay nda 2 hafta süresince, Tan t m Günleri düzenlemekte, yaklafl k 4 bin ö renciye sunum, kampüs turu ve laboratuvar ziyareti yapt rmaktad r. Her iki etkinlikte de, kurulan stantlarda her fakülteden akademisyenlerimiz kendi bölümlerini tan tmaktad r. Ayr ca, Ö retim Y l nda 28 ilde toplam 35 fuara kat l nm fl, 32 ilde 42 Fen Lisesi olmak üzere toplam 160 lise ziyareti gerçeklefltirilmifltir. zmir de gerçeklefltirilen lise ziyaretlerine TÜ mezunlar da kat larak sunumlar n daha verimli geçmesine katk da bulunmufltur. TÜ yü ziyaret eden ö renci gruplar na tan t m yap lmas da letiflim Merkezi nin sorumlulu undad r Ö retim Y l nda Türkiye genelinde 296 liseden gelen toplam ö renciye tan t m yap lm flt r. Bu okullardan gelen talepler do rultusunda kampüs turu, laboratuvar gezisi ve üniversitemizin tan t m na yönelik sunumlar gerçeklefltirilmifltir. Beden E itimi Bölümü Etkinlikleri stanbul Teknik Üniversitesi Beden E itimi Bölümü etkinlikleri bu dönemde de h z kesmedi. 28 Nisan 03 May s 2011 tarihleri aras nda Antalya da yap lan Üniversiteler aras Türkiye Tenis fiampiyonas nda Erkek Tak m m z 1. Ligden fiapiyon olarak Süper Lige yükseldiler. Geçen y l Süper Lige ç kan Bayan Tak m m z Süper Ligde kald lar Nisan 2011 tarihleri aras nda Hollanda da Eindhoven da 29.su düzenlenen ve 12 ülkeden kat lan 36 tak m n kat ld uluslar aras Atilla/Euflex Student Korfboll Championship turnuvas nda üniversitemiz Korfbol tak m 13. s ray alm flt r. Üniversite sporlar federasyonunun 28 flubat-18 mart 2011 tarihleri aras nda düzenlemifl oldu u stanbul Futbol 1.lig müsabakalar nda yer alan erkek futbol tak m m z grup müsabakalar nda 2. olmufltur. Genel klasmanda 13 tak m aras nda da 4. olarak turnuvay tamamlam flt r. Üniversite sporlar federasyonunun 28 kas m mart 2011 tarihleri aras nda düzenlemifl oldu u süper lig korumal futbol müsabakalar n TÜ Korumal Futbol Tak m m z grubunda ikinci olmufltur. Üniversitemizde 07 mart-20 nisan 2011 tarihleri aras nda düzenlenen fakülteler aras futbol müsabakalar nda birincili i flletme Fakültesi elde ederken, ikincili i Makine Fakültesi elde etmifltir. Üçüncülük kupas da Elektrik Elektronik Fakültesine gitmifltir. TÜ Spor Kulübü ve Beden E itimi Bölümü ortaklafla düzenlenen Yaz Spor Okullar tam gün aktivitelerle 20 Haziran 2011 tarihinde 5 haftal k 2 dönem halinde bafllayacakt r. 17

18 TÜ DEN HABERLER TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvar Bilim ve Sanat Etkinlikleri 18 Ocak 2011 Kokteyl Mezun etti i ö rencileri ile çok büyük kazan mlar sa layan, ulusal ve uluslararas alanda ülkemizi en iyi flekilde temsil eden TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar Mezunlar 18 Ocak 2011 Sal günü TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar Mezunlar Derne i nin düzenlemifl oldu u kokteylde bulufltu. 5 Mart Kurulufl Y ldönümü Etkinlikleri E itim hayat na bafllad 1975 y l ndan bu yana ülkemiz kültür sanat yaflam na kazand rd çok say da sanatç, e itimci ve müzik bilim insan ile emsalleri aras nda prestijli bir konuma sahip olan TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar 5 Mart 2011 Cumartesi günü saat de Geleneksel Pilav Günü ile mezunlar yla bulufltu. 36. Kurulufl y ldönümü kutlamalar, ayn gün saat TÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi nde gerçeklefltirilen genifl kat l ml bir konser ile devam etti. 8 Mart Mart Dünya Kad nlar Günü 8 Mart Dünya Kad nlar Günü, okulumuzda iki ayr etkinlikte kutland. lki, Türk Müzi i nin mihenk tafllar ndan Kanuni Vecihe Daryal konulu seminerdi. Prof. Ruhi Ayangil, Prof. fi.fiehvar Befliro lu, Mehmet Emin Bitmez ve Ahmet Cenneto lu nun konuflmac olarak yer ald seminerde Vecihe Daryal n ö retici kimli i, icras ve performans ndan örnekler dinleyicilere sunuldu. kinci olarak ise 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde kad nlar n var oldu unu bir kez daha göstermek için, müzikoloji/etnomüzikoloji alan nda çal flan kad nlar n 1970 lilerin ortalar ndan itibaren yo un araflt rmalarla ortaya ç kard klar bilgiler fl nda kad n bestecilerin eserlerinin seslendirildi i bir konser TÜ Maçka Mustafa Kemal Anfisi nde düzenlendi. 14 Mart 2011 Necati Giray 55. Sanat Y l Konseri ve Onur Ödülü Töreni Türk Müzi i Çalg lar için çoksesli yap tlar yla da tan nan, viyolonsel sanatç s besteci ve ö retim üyesi Doç. Necati Giray n 55. Sanat Y l, TÜ TMDK da gerçeklefltirilen Konser ve onur Ödülü töreniyle kutland. Bestecimizin yap tlar n n ve yedi bestesinin ilk defa izleyiciyle bulufltu u bu gecede, al fl lagelmifl konserlerden farkl bir repertuarla Necati Giray 55. Sanat Y l Konseri ve Onur Ödülü Töreni TÜ Mustafa Kemal Amfisi nde, 14 Mart 2011 Pazartesi günü saat da gerçeklefltirildi. 21 Mart 2011 Yalç n Tura Onur Ödülü Töreni Çalg ve nsan Sesinde Tura Ezgileri TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar, besteci, müzikolog ve müzik teorisyeni, TÜ TMDK Müzikoloji Bölümü nün kurucu Prof. Dr. Yalç n TURA ya onur ödülü takdim etti. Müzikoloji alan nda Türk Makam Müzi i Ses Sistemi ve Kanterimo lu Edvâr yla ilgili kitap ve makaleleriyle, bestecilik alan nda ise tek ve çok sesli yap tlar, film, tiyatro ve dizi müzikleriyle bilinen Prof. Dr. Yalç n TURA ayn zamanda 1985 y l nda TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar Müzikoloji Bölümü nü kurmufltur y llar aras nda da TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar Müdürlü ü nü yapm flt r. 18

19 TÜ DEN HABERLER TÜ TMDK Onur Ödülü Töreni ve TÜ TMDK Ö retim Üyesi Hakan fiensoy un yönetti i TÜ TMDK Orkestras n n bestecimizin yap tlar n seslendirdi i Çalg ve nsan Sesinde TURA Ezgileri konseri Tura n n ö rencileri ve mezunlar n n da kat l m yla 21 Mart 2011 Pazartesi günü saat da TÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi nde gerçeklefltirilmifltir. 5 Nisan 2011 Bekir S tk Sezgin i Anma Konseri 1976 da konservatuarda göreve bafllay p 20 y l boyunca ö retim üyesi olarak say s z ö rencinin yetiflmesini sa layan, Türk Makam gelene i içinde gerek dini gerekse din d fl türlerin her biri üzerinde eriflilmesi zor bir icra zirvesi oluflturan, Türk makam müzi i gelene inin büyük üstatlar ndan, ses sanatkar ve e itimci olarak edindi i büyük yerin yan s ra bestekarl k, yazarl k yay nc l k, koro flefli i sanat yönetmenli i, gibi de iflik dallarda pekçok çal flmada bulunmufl sanat hayat yaflad zaman dilimiyle s n rl olmay p; dinletmeye, düflündürmeye ve ö retmeye hep devam eden büyük ender, seçkin sanatkar ve bestekar Bekir S tk Sezgin i 5 Nisan 2011 tarihinde düzenledi i konserle and. Kutsi Sezgin, fiehvar Befliro lu ve Safinaz Rizeli nin düzenledi i, Gönül Paçac n n Bekir S tk Sezgin i anlatt ve o lu Kudsi Sezgin ile ilk ö rencisi fiehnaz Rizeli ve son ö rencisi Çi dem Yark n n solist olarak kat ld Bekir S tk Sezgin bestelerinden oluflan konser TÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi nde gerçekleflti. 11 Nisan 2011 Erol Sayan Onur Ödülü Töreni ve Konseri Bestecilikte 60 Y l Türk Makam Müzi inin hemen hemen her formunda yüzlerce eseri bulunan Erol Sayan, çeflitli kurum ve kurulufllar n düzenledi i beste yar flmalar nda birçok birincilik alm flt r. Üniversite korolar yla say s z konser veren Erol Sayan, 1967 de Ankara n n ilk, Türkiye nin ikinci üniversite korosunu kurmufltur. 19 Ulusal Müzi imizin perde ve frekans hesaplar yla ilgili bilimsel çal flmalar yapan Sayan n, müzi imizin ses sistemi, makamlar n anlat m, usùl flifresi, vurufllarda disiplin ve perde adlar n n kolay anlafl l r hale getirilmesi ile ilgili birçok çal flmas bulunmaktad r. 11 Nisan 2011 tarihinde TÜ Maçka Mustafa kemal Amfisi nde gerçekleflen TÜ TMDK Onur Ödülü Töreninin ard ndan verilen konserde, konservatuar m z ö renci ve mezunlar ndan oluflan TÜ TMDK Türk Müzi i Korosu ve TÜ TMDK Oda Orkestras ve solistlerimiz, bestecimizin eserlerini seslendirdiler. 25 Nisan 2011 Neflet Ertafl a Fahri Doktora çinde yetiflti i müzik gelene ini yaflatan, gelifltirip genifl toplum kesimleriyle buluflturan ve yaflayan halk kültürleri kapsam nda bafll ca kaynak kiflilerden biri olan Neflet Ertafl, kendisiyle bütünleflmifl olan özgün bir tavr temsil etmifl ve bunun sayesinde Türkmen müzik gelene ini bütün dünyaya duyurmufltur. Bu nedenle TÜ senatosu, Türk Musikisi Devlet Konservatuar n n vizyon ve misyonu ile örtüflen de erli hizmetleri nedeniyle Neflet Ertafl a fahri doktor ünvan verilmesini oy birli iyle kabul etmifl ve 25 Nisan 2011 de büyük usta Neflet Ertafl a fahri doktor ünvan verilmifltir Nisan 2011 Hint Günleri (Seminer- Atölye Gösteri) Bollywood yap m sinema filmleri ve felsefi düflünce sistemlerinin genifl kitlelerce kabul görmesi gibi çeflitli sebeplerle dikkatle izlenen Hint Kültürü nün Türkiye de de akademik bir ortamda tan t lmas na olanak tan mak ve baflta Türk Halk Oyunlar Bölümü ö recnileri olmak üzere tüm dans severlere bu kültürün aktar lmas na yard mc olabilmek üzere THO Bölümü önderli inde bir dizi etkinlik düzenlenmifltir. Bu etkinliklerden ilki, 25 Nisan 2011 günü Polonya l Odissi Dans Sanatç s ve e itimcisi Izabela DRAZEWSKA gözetiminde oluflturulan Odissi Dans Atölye sidir.

20 TÜ DEN HABERLER Kat l mc lar 2 gün boyunca 16 saat ders alma ve atölye süresince kurulan stantlarda Hint K nas yapt rma, Hint Yemeklerini tatma imkan yarat lm flt r. Etkinliklerin ikincisi Hindu Mitoloji ve Folkloruna Dayan Ezoterik Aflk Efsanesi: Radha ile Kriflna isimli seminerdir. Seminerde Odissi Danslar n n ç k fl sebebi ile Vedik Kültürü ve dans ile bütünleflmesi Avustralya dan misafir konuflmac olarak davet edilen Rafael KELLY ve fiule BEKEN taraf ndan dinleyicilere aktar l rken, Izabela DRAZEWSKA taraf ndan sergilenen örnek danslara yer verilmifltir. Hint Günleri kapsam nda düzenlenen üçüncü etkinlik ise, stanbul Hindistan Baflkonsoloslu u nun da katk lar ile düzenlenen Hint Danslar Gösterisi dir. Gösteride Türkiye den Fatofl Mira HARDACRE, Bahar AKSOY, Tar k TÜYSÜZO LU ve THO Bölümü Hint Danslar Gösteri Toplulu u nun yan s ra Polonyal Odissi Dansç s Izabela DRAZEWSKA sahne alm fllard r May s 2011 stanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar ve Music Gavleborg un birlikte yürüttü ü Halk Müzi i ve Pedagojisi Atölye çal flmas, Eric Sahlström Enstitüsünde gerçekleflti. Prof. Adnan Koç, Doç.Dr. Belma Kurtiflo lu, Arfl.Gör. Tolgahan Ço ulu (Mikrotonal Gitar), Arfl.Gör. Sinan Cem Ero lu (Kaval, Perdesiz Gitar), Emre Kat kç (kemane), Ufuk Elik (Ba lama), Gözde Çolak (Bendir) tan oluflan grup, müzik pedagojisi ile ilgili çal flmalarda bulundu. sveç ten kat lan müzik e itimcileri ve ö rencileri ile birlikte Türkiye den 5 ezgisi sveç ten de 5 ezgi çal fl ld. Ayn enstitüde okulumuzun grubu halk müzi inden seçme eserlerin sunuldu u bir dinleti sundu. Ekim 2011 tarihinde sveç te çeflitli konser salonlar nda gerçekleflecek üç konserde bu on eserin birlikte çal flmas n n yan s ra, hem eklenecek ek halk müzi i çalg lar ile daha da çeflitlenecek konservatuar m z n grubu hem de sveç li müzisyenler ayr olarak performans sergileyecekler. Ayn konserler dizisi Kas m ay nda stanbul da gerçekleflecek. TÜ Meslek Yüksekokulu 1995 y l nda Denizcilik Bölümü ile kurulan Meslek Yüksekokulumuzda bugün 3 bölümde 5 program yürütülmektedir. Denizcilik Bölümü nde Deniz Ulaflt rma ve flletme ve Gemi Makineleri flletme, Teknik Programlar Bölümü nde Elektronik Haberleflme Teknolojisi ve Elektronik Teknolojisi, ktisadi ve dari Programlar Bölümü nde Turizm ve Otel flletmecili i programlar yer almaktad r. TÜ Meslek Yüksekokulu olarak E itim-ö retim y l nda mezunlar m z vermenin gururunu yafl yoruz..t.ü. Meslek Yüksekokulu, Ulusal ve Uluslararas mesleki e itim-ö retim standartlar n gözeten, alan nda örnek ve lider, e itim-ö retim verilen programlarla ilgili sektörlerin ihtiyaç duydu u nitelikte, çevreye, topluma ve etik de erlere sayg l, giriflimci, yarat c, lider özelliklere sahip insan gücü yetifltirmeyi amaçlam flt r. Mezunlar m z n.t.ü. ailesinin mensubu bireyler olarak bu sorumluluk ve manevi güç ile ülkesine verdi i hizmetlerden her zaman gurur duydu umuz,.t.ü. Mensubu büyüklerimizin izinden ayr lmayaca ve bu bayra gururla tafl yaca na olan inanc m belirtirken; sektörlerinde sa layacaklar baflar larla temsilcilerimiz olarak ve sektörleriyle bizi bütünlefltirecek mezunlar m z ve ailelerini kutluyor, kariyerlerinde ve yaflamlar nda baflar lar n n devam n diliyorum. Doç.Dr. Metin TEBERLER MYO Müdür Vekili 20

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı