KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Proje tescili 1- Mimari proje 2- Statik proje 3- Makine projesi 4- Elektrik projesi 5- Zemin etüdü Proje müelliflerinden; a- Oda sicil belgesi b- Ġmza sirküleri c- Anakent Belediyesi kayıt belgesi d- Vekaletname aslı e- Hissedar muvafakatı aslı f- Yapı denetim sözleģme aslı g- BaĢvuru formu 6- Proje Sorumluluk Beyanı (Noter tasdikli) 7- Tescil ücreti makbuzu 1 gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġsim : Hamiyet DURMAZ Unvan : Evrak Kayıt Bürosu ġefi Tel : (216) / 1355 E-Posta : Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Erol ÖZYURT / İ. Bihterin GÜVEN Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü / Müdür Yrd. Tel : (216) / E-Posta : /

2 2 PLANLAMA BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak ilgilisince verilen 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi 1- Dilekçe (malik veya vekili tarafından düzenlenmiģ. TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) 2- Dilekçe ilgilisinin noter tasdikli imza beyanı 3- Tapu veya Tapu yazısı (son 3 ay içinde alınmıģ) 4- Tapuda adı geçenlerin noter tasdikli Muvafakatname/Vekaletnamesi (mal sahibinin baģvurmaması durumunda) 5- Koordinatlı Kadastral Çap (son 1 yıl içinde alınmıģ) 6- Plan Tadilatı Teklifinin içerdiği parsel/parselleri gösteren yürürlükteki planlar (NĠP, UĠP) ve onaylı halihazır harita örnekleri 7- Mevcut durumu çevresiyle gösteren fotoğraflar 8- Ġlgili Kurum ve KuruluĢ görüģleri * 9- Plan Tadilatı Teklifi yapımını yükümlenecek müellif/müellif kuruluģları tarafından plan/halihazır harita üzerine hazırlanmıģ teklif plan paftası (ġehir Plancıları Odası vizeli, 11 takım olarak) 10- Plan açıklama raporu (11 takım) 11- ġehir Plancısına ait Oda Büro Tescil Belgesi 12- Plan Tadilatı Teklifine iliģkin Plan Kontrol Ücreti makbuzu (Kadıköy Belediye Meclise sunumunda %10 u alınır) 1- Plan Tadilatı Teklifi, Kadıköy Belediye Meclisi ne sunulması a. Ġlgilisince Büromuza eksiksiz verilen Plan Tadilatı Teklifinin, incelenerek Kadıköy Belediye Meclisi toplantı tarihinden önce imzalanmak üzere BaĢkanlık Makamı na sunulması (30 gün) b. Ġmzası tamamlanan Plan Tadilatı Teklifi, Kadıköy Belediye Meclisi ne sunulur. 2- Müdürlüğümüze iletilen Kadıköy Belediye Meclis Kararı nın gereğinin yapılması; ** a. Kadıköy Belediye Meclis Kararı nca kabul edilmemesi halinde dilekçe ilgilisine bilgi verilmesi () b. Kadıköy Belediye Meclis Kararı nca Plan Tadilatı Teklifinin Müdürlüğü ne ĠADE si halinde Kadıköy Belediye Meclis Kararı ndaki ĠADE nedenine göre iģlem yapılması (20 gün) c. Kadıköy Belediye Meclis Kararı nca aynen/tadilen kabul edilmesi halinde Plan Tadilatı Teklifinin BüyükĢehir Belediye Meclisi ne iletilmek üzere Ġ.B.B BaĢkanlığı na gönderilmesi (20 gün) 3- Müdürlüğümüze iletilen BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nın gereğinin yapılması; ** a. BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nca kabul edilmemesi halinde dilekçe ilgilisine bilgi verilmesi () b. BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nca Plan Tadilatı Teklifinin Ġlçe Belediye BaĢkanlığı na ĠADE si halinde BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı ndaki ĠADE nedenine göre iģlem yapılması (20 gün) c. BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nca aynen/tadilen kabul edilerek BüyükĢehir Belediye BaĢkanınca aynen/tadilen onaylanan Plan Tadilatının bir ay süreyle askıya çıkarılması ve ilan edilmesi ile ilgili bürolara ve dilekçe ilgilisine bilgi verilmesi () d. Askı iģlemi sonucunda itiraz yoksa ilgili bürolara ve dilekçe ilgilisine bilgi verilmesi (15 gün) * Ġ.B.B BAġKANLIĞI NIN /S-90 sayılı BaĢkanlık Onayı ve eki Kurum GörüĢü Listesi. (ASKI SÜRESĠ ĠÇĠNDE ĠTĠRAZ OLMADIĞI TAKDĠRDE ĠġLEM TAMAMLANIR, ĠTĠRAZ OLMASI HALĠNDE SIRA NO:2 DEKĠ ĠġLEMLER UYGULANIR.) ** Ġ.B.B BAġKANLIĞI NDA ve BELEDĠYE MECLĠSLERĠNDE GEÇEN SÜRELER DAHĠL DEĞĠLDĠR.

3 3 2 1/1000 ölçekli plan tadilatına askı süresinde yapılan itirazlar Dilekçe (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) 1- Askı süresinde verilen itiraz dilekçesinin Kadıköy Belediye Meclisi ne sunulması; a. Ġlgilisince Büromuza verilen dilekçenin, incelenerek Kadıköy Belediye Meclisi ne iletilmek üzere BaĢkanlık Makamı na sunulması (15 iş günü) b. Dilekçenin BaĢkanlık Makamı nca havalesinin tamamlanarak Kadıköy Belediye Meclisi ne sunulması 2- Müdürlüğümüze iletilen Kadıköy Belediye Meclis Kararı nın gereğinin yapılması; ** a. Kadıköy Belediye Meclis Kararı nca kabul edilmemesi halinde itiraz dilekçesinin ilgilisine bilgi verilmesi () b. Kadıköy Belediye Meclis Kararı nca itiraz dilekçesinin Müdürlüğü ne ĠADE si halinde Kadıköy Belediye Meclis Kararı ndaki ĠADE nedenine göre iģlem yapılması (20 gün) c. Ġtirazın Kadıköy Belediye Meclis Kararı nca aynen/tadilen kabul edilmesi halinde itiraza iliģkin hazırlanan Plan Tadilatı Teklifinin BüyükĢehir Belediye Meclisi ne iletilmek üzere Ġ.B.B BaĢkanlığı na gönderilmesi (20 gün) 3- Müdürlüğümüze iletilen BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nın gereğinin yapılması; ** a. BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nca kabul edilmemesi halinde itiraz dilekçesinin ilgilisine bilgi verilmesi () b. BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nca itiraza iliģkin Plan Tadilatı Teklifinin Ġlçe Belediye BaĢkanlığı na ĠADE si halinde BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı ndaki ĠADE nedenine göre iģlem yapılması (20 gün) c. BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nca aynen/tadilen kabul edilerek BüyükĢehir Belediye BaĢkanınca aynen/tadilen onaylanan Plan Tadilatının bir ay süreyle askıya çıkarılması ve ilan edilmesi ile ilgili bürolara ve dilekçe ilgilisine bilgi verilmesi () d. Askı iģlemi sonucunda itiraz yoksa ilgili bürolara ve dilekçe ilgilisine bilgi verilmesi (15 gün) (ASKI SÜRESĠ ĠÇĠNDE ĠTĠRAZ OLMADIĞI TAKDĠRDE ĠġLEM TAMAMLANIR, ĠTĠRAZ OLMASI HALĠNDE YUKARIDAKĠ ĠġLEMLER UYGULANIR.) ** Ġ.B.B BAġKANLIĞI NDA ve BELEDĠYE MECLĠSLERĠNDE GEÇEN SÜRELER DAHĠL DEĞĠLDĠR. 3 Askı süresi dıģında 1/1000 ölçekli plan tadilatına yönelik dilekçeler Dilekçe (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) 1- Askı süresi dıģında verilen dilekçesinin Kadıköy Belediye Meclisi ne iletilmek üzere BaĢkanlık Makamı na sunulması (30 gün) ; 2- Müdürlüğümüze iletilen Kadıköy Belediye Meclis Kararı nın gereğinin yapılması; ** a. Kadıköy Belediye Meclis Kararı nca aynen/tadilen kabul edilmesi/edilmemesi halinde dilekçe ilgilisine bilgi verilmesi () b. Kadıköy Belediye Meclis Kararı nca dilekçenin Müdürlüğü ne ĠADE si halinde Kadıköy Belediye Meclis Kararı ndaki ĠADE nedenine göre iģlem yapılması (20 gün) c. Talebin Kadıköy Belediye Meclis Kararı nca aynen/tadilen kabul edilmesi halinde hazırlanan Plan Tadilatı Teklifine iliģkin ilgili kurum görüģleri alınması (20 gün) * d. Plan Tadilatı Teklifine ile alınan kurum görüģlerinin BüyükĢehir Belediye Meclisi ne iletilmek üzere Ġ.B.B BaĢkanlığı na gönderilmesi (20 gün) 3- Müdürlüğümüze iletilen BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nın gereğinin yapılması; ** a. BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nca kabul edilmemesi halinde dilekçe ilgilisine bilgi verilmesi ()

4 4 b. BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nca Plan Tadilatı Teklifinin Ġlçe Belediye BaĢkanlığı na ĠADE si halinde BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı ndaki ĠADE nedenine göre iģlem yapılması (20 gün) c. BüyükĢehir Belediye Meclis Kararı nca aynen/tadilen kabul edilerek BüyükĢehir Belediye BaĢkanınca aynen/tadilen onaylanan Plan Tadilatının bir ay süreyle askıya çıkarılması ve ilan edilmesi ile ilgili bürolara ve dilekçe ilgilisine bilgi verilmesi () d. Askı iģlemi sonucunda itiraz yoksa ilgili bürolara ve dilekçe sahibine bilgi verilmesi (15 gün) (ASKI SÜRESĠ ĠÇĠNDE ĠTĠRAZ OLMADIĞI TAKDĠRDE ĠġLEM TAMAMLANIR, ĠTĠRAZ OLMASI HALĠNDE SIRA NO:2 DEKĠ ĠġLEMLER UYGULANIR.) * ĠLGĠLĠ KURUM GÖRÜġLERĠNDE GEÇEN SÜRELER DAHĠL DEĞĠLDĠR. ** Ġ.B.B.BAġKANLIĞI NDA ve BELEDĠYE MECLĠSLERĠNDE GEÇEN SÜRELER DAHĠL DEĞĠLDĠR. 4 Yazılı dilekçeler ile yapılan müracaatlar Dilekçe (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) Dilekçe talebine iliģkin gerekli incelemeler sonucunda; dilekçe ilgilisine bilgi verilerek konunun Müdürlüğümüz dıģındaki birim/birimleri de ilgilendirmesi halinde ilgilisine bilgi verilmek üzere dilekçenin ilgili kurumlara iletilmesi (20 gün) 5 e-posta ile yapılan müracaatlar E-Posta ile verilen Dilekçe (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) E-Posta ile verilen Dilekçe talebine iliģkin gerekli incelemeler sonucunda; dilekçe ilgilisine bilgi verilerek konunun Müdürlüğümüz dıģındaki birim/birimleri de ilgilendirmesi halinde ilgilisine bilgi verilmek üzere dilekçenin ilgili kurumlara iletilmesi (5 gün) sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu doğrultusunda e-posta veya yazılı dilekçeler ile yapılan müracaatlar Dilekçe (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) Dilekçe talebine iliģkin gerekli incelemeler sonucunda gereğinin yapılması; a. Ġlgilisine bilgi verilmesi (15 iş günü) b. Konunun BaĢkanlığımız dıģındaki kurum/kurumları da ilgilendirmesi halinde ilgilisine bilgi verilerek (15 iş günü); istenen bilgi ve belgenin ilgili kurum/kurumlardan istenerek ilgilisine bilgi verilmesi (30 iş günü) 7 Trafo yapılması talebine iliģkin dilekçeler ile yapılan müracaatlar Dilekçe (TC kimlik numarası bulunması zorunludur.) Dilekçe talebine iliģkin 1/1000 ölçekli yürürlükteki Ġmar Planı ve yerinde yapılan incelemelerden sonra ilgili Müdürlüklerin de görüģleri alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda gereğinin yapılması; a. Gerek 1/1000 ölçekli Ġmar Planı, gerekse ilgili Müdürlüklerin/Kurumların olumsuz görüģleri sonucunda uygun görülmemesi halinde ilgilisine bilgi verilmesi * () b. Gerek 1/1000 ölçekli Ġmar Planı, gerekse ilgili Müdürlüklerin/Kurumların olumlu görüģleri sonucunda uygun görülmesi halinde konunun karar alınmak üzere Belediye Encümeni ne sunulması ** () c. Konuya iliģkin Encümen Kararı alınarak Müdürlüğümüze iletilmesi halinde ilgilisine ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi () * ĠLGĠLĠ MÜDÜRLÜKLERDEN/KURUMLARDAN GÖRÜġ ALINMASINDA GEÇEN SÜRELER DAHĠL DEĞĠLDĠR. * *BELEDĠYE ENCÜMENĠNDE GEÇEN SÜRELER DAHĠL DEĞĠLDĠR.

5 5 BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġsim : Nilgün CANPOLAT Unvan : Planlama Bürosu ġefi Tel : (216) / 1311 E-Posta : Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Erol ÖZYURT / İ. Bihterin GÜVEN Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü / Müdür Yrd. Tel : (216) / E-Posta : /

6 6 DURUM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ġmar durumu düzenlenmesi 2- Tapu (yeni tarihli) 3- Röperli kroki aslı (son bir yıl içinde alınmıģ) 4- Çap aslı (son bir yıl içinde alınmıģ) (gerektiğinde) 5- Vekaletname aslı (vekaleten baģvuruluyor ise) 6- Borcu yoktur yazısı (Kentli Servisi nden) 7- Ġmar Durum Ücreti makbuzu (en son aģamada istenir) (Ancak sıradıģı konularda çözüm için baģka birimlerden evrak istenilmiģse, evrakların birime geldiği günden itibaren bu süreye uyulur.) 2 Yazılı imar durumu bilgisi verilmesi 3 Geçici inģaat için imar durumu istenilmesi 2- Tapu (yeni tarihli) 2- Tapu (yeni tarihli) 3- Röperli kroki aslı (son bir yıl içinde alınmıģ) 4- Çap aslı (son bir yıl içinde alınmıģ) (gerektiğinde) 5- Vekaletname aslı (vekaleten baģvuruluyor ise) 6- Borcu yoktur yazısı (Kentli Servisi nden) 7- Vaziyet Planı (ölçüleri belirtilmiģ, yapının kesit ve görünüģlerinin yer aldığı ölçekli vaziyet planı) 8- Kira kontratı (maksimum 10 yıllık) 9- Muvafakat 10- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 10 gün 1- içinde BaĢkanlık Onayı için onay yazısı hazırlanır ve BaĢkanlık Makamı na sunulur. 2- Gelen onay ve tüm evraklar içinde Encümen Kararı alınması için BaĢkanlık Makamı na sunulur. 3- Encümen den gelen onay; a. Olumsuz ise, 10 gün içinde ilgilisine bildirilir. b. Olumlu ise, 10 gün içinde Tapu ya gönderilir. 4- Tapudan gelen yazıya istinaden 10 gün içinde imar durumu hazırlanır. BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġsim : Rigel GÜLER Unvan : Durum Bürosu ġefi Tel : (216) / 1349 E-Posta : Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Erol ÖZYURT / İ. Bihterin GÜVEN Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü / Müdür Yrd. Tel : (216) / E-Posta : /

7 7 HARİTA VE NUMARATAJ BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ada ve Parsel Revizyonu 1- Dilekçe / Birim talep yazısı (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 5 gün 2 Kot-kesit 1- Dilekçe / Birim talep yazısı (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- Röperli kroki (son bir yıl içinde alınmıģ) 3- Tapu 4- Vaziyet planı 5- Ġmar durumu (son bir yıl içinde alınmıģ) 6- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 5 gün 3 ĠnĢaat istikamet rölevesi 1- Dilekçe / Birim talep yazısı (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- Ġmar durumu (son bir yıl içinde alınmıģ) 3- Röperli kroki (son bir yıl içinde alınmıģ) 4- Tapu 5- Çap (gerektiğinde) 6- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 5 gün 4 Ağaç revizyonu 1- Dilekçe / Birim talep yazısı (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- Röperli kroki (son bir yıl içinde alınmıģ) 3- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 5 gün 5 Tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi iģlemleri 2- Ġmar durumu (son bir yıl içinde alınmıģ) 3- Röperli kroki (son bir yıl içinde alınmıģ) 4- Çap (gerektiğinde) 5- Tapu 6- Muvafakat 7- Folye (tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi) 8- Encümen harcı (Belediye Encümen Kararı alındıktan sonra) - iģlem ücreti makbuzu 1 ay (Konunun Belediye Encümeni ne gönderiliģi ve Encümen Kararının birime geliģ süreci 1 aylık süreye dahil değildir.)

8 8 6 Kontur gabari 1- Dilekçe / Birim talep yazısı (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- Röperli kroki (son bir yıl içinde alınmıģ) 3- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 5 gün 7 Yol projesi 1- Dilekçe / Birim talep yazısı (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- Ġmar durumu (son bir yıl içinde alınmıģ) 3- Röperli kroki (son bir yıl içinde alınmıģ) 4- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 5 gün 8 Numarataj 1 gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġsim : Alper GÜVEN Unvan : Harita ve Numarataj Bürosu ġefi Tel : (216) / 1305 E-Posta : Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Erol ÖZYURT / İ. Bihterin GÜVEN Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü / Müdür Yrd. Tel : (216) / E-Posta : /

9 9 KENT BİLGİ SİSTEMİ BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ġmar Planı / Ġmar Planı tadilatlarının bilgisayar ortamına aktarılması 1- Onaylı plan paftası 2 Tevhid, ifraz, yola terk, yoldan ihdas iģlemlerinin imar durumuna yönelik olarak bilgisayara aktarılması 1- Aplikasyon krokisi (yeni tarihli) 3 gün 3 Müdürlük / BaĢkanlık Onaylarının imar durumuna yönelik olarak bilgisayar ortamına aktarılması 1- Müdürlük / BaĢkanlık Onayı 3 gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġsim : Feray ÜNAL Unvan : Kent Bilgi Sistemi Bürosu ġefi Tel : (216) / 1304 E-Posta : Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Erol ÖZYURT / İ. Bihterin GÜVEN Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü / Müdür Yrd. Tel : (216) / E-Posta : /

10 10 PROJE TASDİK VE RUHSAT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Avan proje tasdiki (Kadıköy Belediyesince onaylanacak avan projelerde) 2- Tapu 3- Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 4- Ġmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 5- ĠnĢaat istikamet rölövesi 6- Kot-kesit 7- Ağaç revizyonu 8-2 takım mimari avan proje (silüet ve perspektif, 2 tane vaziyet planı, krokilerle gösterilen emsal hesapları, kat planları, en az 2 kesit ve görünüģlerin tamamı) 9- Ġtfaiye Md. onayı (yangın merdiveni gereken projelerde) 10- ÇED raporu (gerektiğinde ruhsat projesi müracaatında verilecektir). 11- UTK kararı (gerektiğinde ruhsat projesi müracaatında verilecektir)., vekaletname 2- Tapu 3- Röperli kroki (son bir yıl içinde düzenlenmiģ) 4- Ġmar durumu (son bir yıl içinde düzenlenmiģ) 5- ĠnĢaat istikamet rölövesi 6- Kot-kesit 7- Ağaç revizyonu 8- Çap 2 BüyükĢehir Belediyesine gönderilecek avan projelerde aranılan belgeler 9- Varsa tevhid, ifraz, terk iģlemlerinin tamamlanmıģ olması. 10- Zemin etüd raporu. 11- Avan projeler (1/200) 4-5 takım ve cd. 12- ÇED raporu (gerekirse) 13- UlaĢım kordinasyon otopark giriģ-çıkıģ uygunluğunu belirten yazı (gerekirse) 14- Ġtfaiye onayı 15- Yüksek yapılarda yerleģim krokileri ve silüet paftaları. 16- Gerekli belgelerde K.T.V.K. kurul onayı. 17- Raylı sistem güzergahındaysa, Raylı Sistem Müdürlüğü nden yapı yaklaģma mesafeleri hakkında görüģ yazısı. 18- Mimari, statik, mekanik, tesisat, jeofizik, jeolojik raporlar.

11 11 3 Mimari ve Statik Proje tasdiki ve onayının yapılması (Avan projesi onaylanmıģ parsellerde bu bölüm uygulanır) 2- Tapu 3- Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 4- Ġmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 5- ĠnĢaat istikamet rölevesi 6- Kot-kesit 7- Ağaç revizyonu 8- Isı yalıtım onayı 9- Belediye tescili 10- Meslek odalarından alınan sicil durum belgeleri 11- ĠSKĠ onayı 12- Ġtfaiye Md. onayı (gerekirse) 13- AYEDAġ belgesi 14- Yapı denetim sözleģmesi 15- Ġçerisinde tescilli yapı (eski eser bina, anıt ağaç, çeģme vs. ) bulunduran parsel yada tescilli eski eser parsellerine komģu parsellerde mimari projelerin kurulca onaylanmaları ve Kurul kararları 16- ÇED raporu (gerekirse) 17- UTK onayı (gerekirse) 18-5 takım mimari proje (1 takım tapu nüshası) 19-4 takım statik proje (statik proje olmadan proje onayı yapılmayacaktır) madde Ģartı olan parsellerde ruhsat aģamasında harç makbuzları. 4 Eski eser veya eski esere komģu parsel projelerinin Kurul öncesi tasdiki Ayrıca içerisinde tescilli yapı (eski eser bina, anıt ağaç, çeģme vs. ) bulunduran parsel yada tescilli eski eser parsellerine komģu parsellerde, proje tasdiki yapılmadan önce teklif projeler incelenerek görüģ için Anıtlar Kuruluna gönderilmektedir. 2- Ġmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 3- Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 4- Tapu 5- ĠnĢaat istikamet rölevesi 6- Kot-kesit 7- Ağaç revizyonu 8- Ġtfaiye Md. onayı (gerekirse) 9-3 takım mimari proje (sokak silüetleri ve vaziyet planları ö:1/200, kat planları kesit ve görünüģler ö:1/50, yapı detayları ö:1/20,1/10) 10- Mimari proje raporu

12 12 5 Tadilat yapı izin belgesi veya Temdit yapılarak yapı ruhsatı verilmesi (*) a. Tadilat projesi tasdiki için gerekli evraklar 2- Ġmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 3- Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 4- ĠnĢaat istikamet rölövesi 5- Tapu 6- Isı yalıtım onayı 7- Ġlk proje (ruhsat alan) 8- Yapı Denetim SözleĢmesi 9- Ġtfaiye Md. onayı (gerekirse) 10- Mimarlar Odasından alınan sicil durum belgesi (mimarın değiģmesi durumunda) 11- Harç makbuzu (Ruhsat aģamasında istenir) 12- Belediye tescili 13-4 takım mimari proje (1 takımı tapu nüshası) 14- Statik projeler (yapılan tadilat, statik tadilatı da gerektiriyorsa) 15- ĠSKĠ (gerekirse) b. Temdit için gerekli evraklar 2- Ġmar durumu 3- Röperli kroki 4- Tapu 5- ĠnĢaat istikamet rölövesi 6- Statik Büro görüģü. 7- Mimari projeler. 6 Mimari ve Statik proje tasdiki daha önceden yapılmıģ olup yapı izin belgesi için aranılacak belgeler 1- Yapı Denetim Firması Ġzin Belgesin noter tasdikli sureti 2- (YĠBF) Bakanlıkça tasdikli bilgi formu (aslı) 3- Yapı Denetim Firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname Ġdarenin açmıģ olduğu Yapı Denetim hesabına Yapı Denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz (aslını ibraz etmek kaydı ile sureti) 4- Proje kontrol formu 5- Mal sahibince yapının müteahhitliğinin üstlenildiği takdirde; a- Müteahhidin sigorta sicil numarası b- Yapı müteahhitlik kaydı veya Ticaret odası yapı müteahhitliği kaydı c- Vergi levhası d- Ġkametgah senedi 6- Yapının müteahhit tarafından yapılması halinde a- Yapı müteahhitlik kaydı veya Ticaret odası yapı müteahhitliği kaydı b- Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleģme (aslını ibraz etmek kaydı ile sureti) c- Taahhütname

13 13 d- Ġkametgah senedi e- Vergi levhası aslı ve fotokopisi f- ġirket ise imza sirküleri g- Müteahhidin sigorta sicil numarası 7- Yeni tarihli tapu veya tapu yazısı(1 Ay süreli) 8- Hissedar muvafakatı (Noterden) 9- Tapu (Cins tashihi yapılmıģ tapu senedi) 10- Harç ve ücretlerin makbuzları 11- ġantiye ġefi için a- ġantiye Ģefi sözleģmesi (noter tasdikli) b- ġantiye Ģefi oda kayıt belgesi c- ġantiye Ģefinin ikametgah senedi (Ģantiye Ģefinin Ġstanbul da ikamet ettiğini belgelemek için) d- ġantiye Ģefinin sigorta sicil numarası 12- Proje müelliflerinin (mimari, statik, makine, elektrik, jeofizikçilerin sicil durum ve büro tescil belgeleri) (Büro tescil belgeleri her yıl yenilenmiģ olmalıdır) 13- Proje müelliflerinin noter onaylı proje sorumluluk beyanı madde (Yol Katılım) Ģartı olanlarda ücret makbuzu Mal sahibinin müteahhitliği üstlenmesi halinde 8. madde ;Müteahhit ile mal sahibi farklı ise 9. madde uygulanmaktadır 7 Mimari ve Statik proje tasdiki yapılarak yapı izin belgesi düzenlenmesi 2- Tapu 3- Röperli kroki (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 4- Ġmar durumu (son 1 yıl içinde düzenlenmiģ) 5- ĠnĢaat istikamet rölevesi 6- Kot-kesit 7- Ağaç revizyonu 8- Isı yalıtım onayı 9- Belediye tescili 10- Meslek odalarından alınan sicil durum belgeleri 11- ĠSKĠ onayı 12- Ġtfaiye Md. onayı (gerekirse) 13- AYEDAġ belgesi 14- Yapı denetim sözleģmesi 15- Ġçerisinde tescilli yapı (eski eser bina, anıt ağaç, çeģme vs. ) bulunduran parsel yada tescilli eski eser parsellerine komģu parsellerde mimari projelerin kurulca onaylanmaları ve Kurul kararları 16- ÇED raporu (gerekirse) 17- UTK onayı (gerekirse) 18-5 takım mimari proje (1 takım tapu nüshası) 19-4 takım statik proje (statik proje olmadan proje onayı yapılmayacaktır)

14 madde Ģartı olan parsellerde ruhsat aģamasında harç makbuzları 21- Yapı Denetim Firması Ġzin Belgesin noter tasdikli sureti 22- (YĠBF) Bakanlıkça tasdikli bilgi formu (aslı) 23- Yapı Denetim Firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname 24- Ġdarenin açmıģ olduğu Yapı Denetim hesabına Yapı Denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz (aslını ibraz etmek kaydı ile sureti) 25- Proje kontrol formu 26- Mal sahibince yapının müteahhitliğinin üstlenildiği takdirde; a- Müteahhidin sigorta sicil numarası b- Yapı müteahhitlik kaydı veya Ticaret odası yapı müteahhitliği kaydı c- Vergi levhası d- Ġkametgah senedi 27- Yapının müteahhit tarafından yapılması halinde a- Yapı müteahhitlik kaydı veya Ticaret odası yapı müteahhitliği kaydı b- Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleģme (aslını ibraz etmek kaydı ile sureti) c- Taahhütname d- Ġkametgah senedi e- Vergi levhası aslı ve fotokopisi f- ġirket ise imza sirküleri g- Müteahhidin sigorta sicil numarası 28- Yeni tarihli tapu veya tapu yazısı(1 Ay süreli) 29- Hissedar muvafakatı (Noterden) 30- Tapu (Cins tashihi yapılmıģ tapu senedi) 31- Harç ve ücretlerin makbuzları 32- ġantiye ġefi için a- ġantiye Ģefi sözleģmesi (noter tasdikli) b- ġantiye Ģefi oda kayıt belgesi c- ġantiye Ģefinin ikametgah senedi (Ģantiye Ģefinin Ġstanbul da ikamet ettiğini belgelemek için) d- ġantiye Ģefinin sigorta sicil numarası 33- Proje müelliflerinin (mimari, statik, makine, elektrik, jeofizikçilerin sicil durum ve büro tescil belgeleri) (Büro tescil belgeleri her yıl yenilenmiģ olmalıdır) 34- Proje müelliflerinin noter onaylı proje sorumluluk beyanı

15 15 8 Yapı Ġzin Belgesi müracaatı yapıldıktan sonra yapı izin belgesi düzenlenmesi (Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü nden gerekli yazılar alınarak yanıtlarının Müdürlüğe geri getirilmesi ) 1- Son tarihli Emlak vergi beyannamesi, Vergi iliģik kesme yazısı 2- Numarataj yazısı 3- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yazısı 4- Yol tretuvar bedeli ücret makbuzu 5- Mali Hizmetlerden otopark yazısı (gerekli ise yani otopark bedeli ödenecek ise). 6- Otopark taahhütnamesi (gerekli ise yani otopark bedeli ödenecek ise). 7- Otopark ücret makbuzu (gerekli ise yani otopark bedeli ödenecek ise). 8- Ruhsat ve Denetim Md. ĠĢyeri açma izin ücret makbuzu (*)Ruhsat tarihinden iki yıl içinde yapımına baģlanmayan veya baģlanıp da baģlama müddetiyle birlikte beģ yıl içinde bitirilmeyen ve süresi içinde ilgili idareye baģvurarak ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir, bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır. Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beģinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye baģvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat aldığı tarihteki mevzuat hükümleri uygulanır. (Ġstanbul Ġmar yönetmeliği, madde 1.12) BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġsim : Dilek YELEKCİ Unvan : Proje Tasdik ve Ruhsat Bürosu ġefi Tel : (216) / 1370 E-Posta : Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Erol ÖZYURT / İ. Bihterin GÜVEN Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü / Müdür Yrd. Tel : (216) / E-Posta : /

16 16 STATİK BÜRO SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Betonarme-çelik proje kontrolü 1- Onaylı mimari proje 2- Zemin etüt raporu (Belediyemizce onaylı) 3- Statik betonarme-çelik proje ve hesaplar (ĠnĢaat Mühendisleri Odasından Sicil Durum Belgesi ve Yapı Denetim onaylı) 2 Tadilat projesi kontrolü 3 Tehlikeli bina kontrolü 1- Ana mimari proje, statik proje ve hesaplar 2- Onaylı mimari tadilat projesi 3- Zemin etüt raporu (Belediyemizce onaylı) 4- Yapı Denetim onaylı statik betonarme-çelik proje ve hesaplar (tadilli) 1- Dilekçe-ihbar-kurum içi yazıģma (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 2- Yapı Denetim veya üniversite raporu 7 gün (basit tadilat durumunda) (taģıyıcı sistemin tamamen değiģmesi durumunda gereğinde ĠMO onayı ile) 4 Eski binaların güçlendirilmesi 1- Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi 5 Eski eser bina kontrolü 6 Eski eser bina proje kontrolü 1- Dilekçe-ihbar-kurum içi yazıģma (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 1- Kurul ve Proje Tasdik Bürosu nca onaylı mimari proje (yapının yeniden inģaası durumunda ĠMO onaylı statik proje hesapları gereklidir.) 7 gün 7 gün (yapının aslına uygun korunarak basit onarım-restorasyonu) (yapının aslına uygun yeniden inģaası yoluyla restorasyonu) 7 Temdit baģvurularında betonarme proje kontrolü 1- Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi (1998 öncesi ruhsat alan binalarda) yönetmeliği koģullarını sağlayan binalarda inģaat mühendisince hazırlanacak hesap tahkiki 7 gün 8 VatandaĢ Ģikayetlerinin yerinde incelenmesi 1- Dilekçe-ihbar-kurum içi yazıģma (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġsim : İmran GÜNALP Unvan : Statik Büro ġefi Tel : (216) / 1321 E-Posta : Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Erol ÖZYURT / İ. Bihterin GÜVEN Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü / Müdür Yrd. Tel : (216) / E-Posta : /

17 17 MAKİNA ELEKTRİK BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Tesisat projeleri onayı 2- Trafo belgesi 3-1 adet mimari, 4 er adet makine ve elektrik projesi 4- Tapu fotokopisi 5- Yapı Denetim Proje Kontrol Formu 6- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 2 Tesisat iskan raporu 2- Ruhsat (Temel üstü ve ısı yalıtım alınmıģ) 3- Ġtfaiye ve sığınak yazısı 4- Asansör / Yürüyen merdiven ruhsat dosyası 5- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 3 Isı yalıtım kontrolü 2- Ruhsat (Temel üstü alınmıģ) 3- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 4 Asansör/Y. Merdiven ruhsatı 2- CE belgesi 3- AT uygunluk belgesi 4- AB tip uygunluk belgesi 5- Güvenlik ekipmanlarının CE ve son kontrol belgeleri 6- Motor beyannamesi 7-2 adet uygulama projesi ve hesapları 8- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) (*)

18 18 5 Asansör/Y. Merdiven periyodik muayene 1- Muayene formu 2- Sanayi Bakanlığı nca verilmiģ bakımcı belgesi 3- Ruhsat fotokopisi 4- Ücret makbuzu (en son aģamada istenir) 5 gün 6 ĠĢyeri ruhsat proje onayı 1- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısı 2-3 adet iģyeri yerleģim projesi 10 gün (*) Ġskan müracaatı ile birlikte kontrol edilir. BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġsim : İsmet METE Unvan : Makina Elektrik Bürosu ġefi Tel : (216) / 1398 E-Posta : Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Erol ÖZYURT / İ. Bihterin GÜVEN Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü / Müdür Yrd. Tel : (216) / E-Posta : /

19 19 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROSU (KUDEB) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Tarihi eserlere iskan belgesi için görüģ verilmesi 1- Yapı Kontrol Müdürlüğü yazısı ve eki dosya 20 gün 2 Basit Onarım 2- Grup kararı 3- Tapu aslı 4- TUS belgesi (TMMOB ve ĠBBB Fenni Sicil Kaydı olması zorunludur.) 5- Binanın mevcut durumunun iç ve dıģ fotoğrafları 6- Teknik eleman ücreti 7- Ġskele teknik eleman ücreti (iskele kurulması halinde) 3 ġikayet / Bilgi isteği 1- Dilekçe / e-posta (Dilekçede TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) (dilekçe) 3 gün (e-posta) 5 Kurulla yazıģma yapılması gereken evraklar 20 gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġsim : Nilay YILMAZ EMRE Unvan : Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu(KUDEB) ġefi Tel : (216) / 1373 E-Posta : Ġkinci Müracaat Yeri : Ġsim : Erol ÖZYURT / İ. Bihterin GÜVEN Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü / Müdür Yrd. Tel : (216) / E-Posta : /

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmarla ilgili gelen

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

TC MALTEPE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARDI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

TC MALTEPE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARDI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER TC MALTEPE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) 6 Nikâh iģlemleri

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İmar Plan Tadilat Talepleri - Başvuru dilekçesi ( T.C. Kimlik No) - Tapu Örneği - Mevcut Plan Örneği - Kadastro Planı Örneği - Öneri Plan

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU SIRA NO ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠ TAMAMLANM A SÜRESĠ HĠZMETĠ SAĞLAYA N BĠRĠM Panonun ölçülendirilmiģ tasarım örneği

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI SÜRESİ (EN GEÇ) 1 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ (A Grubu Plancı İmzalı) 3- TAPU 4- NOTER VEKÂLETİ (gerektiğinde) 5- MUVAFAKATNAME (gerektiğinde) 6 AY 2 RESMİ İMAR DURUMU 3- ÇAP (gerektiğinde)

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO 1 YENİ İNŞAAT RUHSATI -DİLEKÇE (GEREKİRSE VEKALETNAME) -TAPU BELGESİ(1

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmar kanunun 23. Maddesi gereği teknik alt yapı bedeli

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Nikah ĠĢlemleri

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI (3194-4708 5216 SAYILI YASALAR GEREĞİ) 1 YAPI KONTROLÜ A) 1 LU HAKEDİŞ (Proje İnceleme Bedeli - %10) - Yapı Denetim

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

SÜLEYMANPAġA BELEDĠYESĠ - ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SÜLEYMANPAġA BELEDĠYESĠ - ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SÜLEYMANPAġA BELEDĠYESĠ - ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ġmar Planı ve DeğiĢikliği Tekliflerinin Değerlendirilmesi BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1. Taşınmaz Malik

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ARAŞTIRMA VE İNCELEME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 2 3 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ Arşivden Dosya Çıkartılması Asansör Periyodik Kontolünün Yapılması Asansör

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

SAKARYA I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

SAKARYA I.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1- YAPI SAHİBİ EVRAKLARI 1-1 Dilekçe 1-2 Yapı Ruhsat Bilgi Formu 1-3 Tapu 1-4 İmar Durumu 1-5 Bina Aplikasyon Krokisi 1-6 Çed Raporu 1-7 Ruhsat Harcı 2- YAPI MÜTEAHİT EVRAKLARI SAKARYA I.ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Nikah ĠĢlemleri

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yapı Kullanım izin Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Toprak Vizesi, 2- Temel Vizesi, 3- Isı Yalıtım

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) email veyadilekçe Aynı anda

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) email veyadilekçe Aynı anda ABEYKOZBELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA VERİLEN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 SUNULAN HİZMET PLAN DEĞİŞİKLİĞİ/ TADİLATI MİMARİ 2 PROJE İNCELEME MİMARİ 3 TADİLAT İNCELEME 4 KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Üst yazı/dilekçe 2- Plan değişikliği

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 1 Kadrolu Personel Alımı 2 SözleĢmeli Personel Alımı 3 Geçici ĠĢçi Alımı 4 Eski Hükümlü ve Özürlü ĠĢçi Alımı 5 Stajyer Öğrenci Alımı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İmar Arşiv Bilgi Talebi 1 1-Nüfus Cüzdanı 2-Telefon Numarası 2 İmar Arşivi Birimi Mimari Proje İnceleme 2-Tapu Kaydı (Son 1 Aylık) Hisseli İse Hissedarlardan Muvafakat 3-Mimarlar Odası Tarafından Onaylanmış

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SANAYİ TESİSLERİ(Akaryakıt

Detaylı

TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) SIRA VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İfraz ve Tevhit İşlemleri 1- Başvuru Dilekçesi 2- Tapu Kaydı 3- Kadastro Çapı TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Dilekçe 1 Çap 2- Tapu veya tapu kayıt sureti 2 gün 3- Ölçü krokisi 1- Başvuru yazısı veya dilekçesi 2- Çap 3- Tapu kayıt sureti ( son 3 aya ait ) 4- Tapu ölçü krokisi 30 gün

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı