1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)"

Transkript

1 1. TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ NA () 5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmak üzere hazırlanan Ön BaĢvuru Dosyası ekte sunulmuģtur. Ön baģvurumun değerlendirmeye alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ĠĢ Fikri Sahibinin Adı Soyadı : Ġmzası : Ünvanı : Tarih : EKLER: 1

2 TAAHHÜTNAME tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun un giriģimcilere yönelik desteklerinden olan Teknogirişim Sermayesi Desteği program baģvurusu sırasında kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi, konu ile ilgili olan tüm dokümanları okuduğumu, bu bağlamda yükümlülüklerimi yerine getireceğimi, bu esaslara aykırı bir edimde bulunmam halinde doğacak tüm zararları kayıtsız ve Ģartsız olarak karģılayacağımı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ne vereceğim bilgi ve belgeler ile bunların eklerinde yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu ve yanıltıcı bilgi vermediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. ĠĢ Fikri Sahibinin Adı Soyadı : Ġmzası : Unvanı : Tarih : 2

3 5746 SAYILI KANUN TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ ÖN BAġVURU DOSYASI BaĢvuru Kodu ĠĢ Fikri Sahibi Adı-Soyadı ĠĢ Fikri Adı Tarih 3

4 2. BĠR YIL ĠÇĠNDE MEZUN OLABĠLECEKLER ĠÇĠN ÜNĠVERSĠTEDEN ALINACAK BELGE ÖRNEĞĠ NA () Tarih :.../.../ adlı öğrencimiz, üniversitemizin... fakültesi... bölümü lisans son sınıf öğrencisi olup, bir yıl içinde mezun olabilecek durumdadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Üniversite Yetkilisi Adı Soyadı Unvanı Ġmzası ÜNĠVERSĠTE MÜHRÜ 4

5 3. GĠRĠġĠMCĠYE AĠT BĠLGĠLER KiĢisel Bilgiler Adı ve Soyadı Cinsiyet E K Mesleği/Unvanı Doğum Yeri/Yılı T.C. Kimlik Numarası Askerlik Eğitim Durumu Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm (Lisans) Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm (Yüksek Lisans) Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm (Doktora) Öğrenci ise Devam Ettiği Üniversite/Bölüm Alınan Mesleki Eğitimler (Belgeleri ekleyiniz, gerekmesi halinde satır eklenebilir) ĠletiĢim Bilgileri Adres Telefon Yabancı Dil Bilgisi ĠĢ (ev) Faks Yaptı GĠRĠġĠMCĠ BĠLGĠLERĠ Kısa Dönem Yedek Subay Ġl Yapmadı Ġlçe FOTOĞRAF Tecilli (BaĢlama Tarihi.) (BitiĢ Tarihi...) Diploma Tarihi Üniversiteden alınan belge eklendi mi? GSM E-Posta P.Kodu Diller/Derecesi Ġyi Orta Az Ġngilizce Almanca Diğer... ĠĢ Tecrübesi Varsa ÇalıĢtığı Yer Görevi Yaptığı ĠĢler ÇalıĢtığı Tarih Aralığı Diploma sureti eklendi mi? AyrılıĢ Nedeni... Varsa Akademik ÇalıĢmalar 5

6 4. Ġġ FĠKRĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER ĠĢ Fikri Adı Teknolojik Alanı (Ekli Listeden Seçiniz) Kodu Teknolojik Alan Adı Alt Alan Kodu Teknoloji Alt Alan Adı ĠĢ Fikrinin Getireceği Yenilik Ürün Yeniliği Üretim Teknolojisi Yeniliği Süreç ĠyileĢtirme Yeniliği ĠĢ Fikrinin Temel Amacı Teknolojik Ġlerleme Kaydetmek Kullanıcı Kolaylığı Sağlayabilmek Çevresel Etkileri Azaltmak Rekabet Üstünlüğü Yaratmak ĠĢ fikrindeki Ar-Ge AĢamalarının Kapsamı Kavram GeliĢtirme GeliĢtirilen Kavramdan Tasarıma GeçiĢ Sürecinde Yer Alan Laboratuar ÇalıĢmaları v.b. ÇalıĢmalar GeliĢtirilecek Ürünle Ġlgili Planlanan Koruma Yöntemleri Kullanım ÇeĢitliliği Sunmak DüĢük Maliyetli Çözümler Sunabilmek Enerji Tasarrufu Sağlamak.. Tasarım, Tasarım GeliĢtirme ve Doğrulama ÇalıĢmaları Prototip Üretimi Patent Marka Tescil Faydalı Model Diğer.. ĠĢ Fikri Çıktısı Nedir? Çıktının Kullanım Alanları 6

7 5. Ġġ FĠKRĠNĠN TANIMI Ġġ FĠKRĠ ÖZETĠ FORM NO: 5.1 7

8 Anahtar Sözcükler: Ġġ FĠKRĠ AMACI FORM NO: 5.2 HEDEFĠ FORM NO: 5.3 8

9 Ġġ FĠKRĠ ĠLE ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR ÖZETĠ FORM NO: 5.4 9

10 TEKNOLOJĠK GELĠġMEYE KATKISI FORM NO: 5.5 Ġġ FĠKRĠ SONUCUNA YÖNELĠK PAZAR ARAġTIRMASI VE PAZARDAN BEKLENTĠLER FORM NO:

11 Ġġ FĠKRĠ ÇIKTISININ MEVCUT TEKNOLOJĠLERE OLAN FARKI, ÜSTÜNLÜKLERĠ FORM NO:

12 6. Ġġ PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ ÖN BĠLGĠLER (Bu sorular mutlaka cevaplandırılacak ve iģ planı dosyası hazırlanırken burada verilen toplam tutar dikkate alınacaktır.) Kurmayı planladığınız iģletmenin türü (ġahıs Firması, Ltd. ġti, vs.) hakkında bilgi veriniz. Bu Ģirket türünü tercih etmenizin nedenini kısaca açıklayınız. FORM NO: 6.1 ĠĢ fikrinizin gerçekleģebilmesi için ilk bir yılda ihtiyaç duyduğunuz bütçe detayını aģağıdaki tabloda gösteriniz. Bütçe Kalemleri Makine-Donanım-Yazılım- Yayın Tahmini Bütçe Detayı Miktarı/Sayısı FORM NO: 6.2 Talep Edilen (KDV Dahil) Sarf Malzemesi Hizmet Alımı ve DanıĢmanlık Personel Giderleri Genel ĠĢletme Giderleri TOPLAM 12

13 Bütçe Gerekçeleri: Bütçelendirdiğiniz kalemlerin gerekçesini aģağıdaki sırada açıklayınız. a. Birlikte çalıģmayı planladığınız personel bilgileri ve bu personele ait tahmini personel giderleri, b. Alınması planlanan alet/teçhizat/yazılım/malzeme/yayın bilgileri ve tahmini tutarları, c. Kurmayı planladığınız iģyerine ait tahmini iģletme giderleri, d. Alınması planlanan danıģmanlık ve hizmet alımları ile tahmini giderleri, FORM NO: 6.3 TeknogiriĢim Sermayesi Desteği dıģındaki bütçe kaynaklarınızı kısaca belirtiniz. FORM NO:

14 TEKNOLOJIK ALAN /ALT ALANLAR LİSTESİ Alan Kodu ALAN Alt Alan ALT ALAN 10 ENFORMASYON 1 HAVACILIK 10 ENFORMASYON 2 YAZILIM 10 ENFORMASYON 4 BILGISAYAR TEKNOLOJISI 10 ENFORMASYON 6 ELEKTRIK TEKNOLOJISI VE MÜHENDISLIGI 10 ENFORMASYON 7 ELEKTRONIK TEKNOLOJISI 10 ENFORMASYON 10 ENDÜSTRIYEL TEKNOLOJI 10 ENFORMASYON 11 ENSTRÜMANTASYON 10 ENFORMASYON 14 TIP TEKNOLOJISI 10 ENFORMASYON 22 GÜÇ TEKNOLOJISI 10 ENFORMASYON 25 TELEKOMÜNIKASYON TEKNOLOJISI 10 ENFORMASYON 30 SAVUNMA SANAYI 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 1 HAVACILIK 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 2 MALZEME 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 4 ELEKTRO MEKANIK 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 6 ELEKTRIK TEKNOLOJISI 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 7 ELEKTRONIK TEKNOLOJISI 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 10 ENDÜSTRIYEL TEKNOLOJI 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 11 ENSTRÜMANTASYON 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 13 MAKINA MÜHENDISLIGI VE TEKNOLOJISI 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 14 TIP TEKNOLOJISI 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 17 MOTOR TASI TEKNOLOJISI 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 22 GÜÇ TEKNOLOJISI 20 ELEKTROMEKANIK ELEKTRIK 30 SAVUNMA SANAYI 30 MALZEME 2 BIYO KIMYA TEKNOLOJISI 30 MALZEME 3 KIMYA TEKNOLOJISI VE MÜHENDISLIK 30 MALZEME 5 INSAAT TEKNOLOJILERI 30 MALZEME 11 ENSTRÜMANTASYON 30 MALZEME 12 MALZEME TEKNOLOJISI 30 MALZEME 14 TIP TEKNOLOJISI 30 MALZEME 15 METALURJI TEKNOLOJISI 30 MALZEME 16 METAL VE YARI METAL ÜRÜNLER 30 MALZEME 17 MOTOR TASI TEKNOLOJISI 30 MALZEME 18 MADEN TEKNOLOJISI 30 MALZEME 26 TEKSTIL TEKNOLOJISI 30 MALZEME 94 SERAMIK 30 MALZEME 95 PLASTIK 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 2 BIYOKIMYA TEKNOLOJISI 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 5 BIYOLOJI 14

15 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 7 MOLEKÜLER BIYOLOJI 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 8 ÇEVRE TEKNOLOJILERI VE MÜHENDISLIGI 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 9 BESLENME VE GIDA TEKNOLOJISI 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 10 BIYOTEKNOLOJI 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 14 TIP TEKNOLOJISI 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 19 GEMICILIK VE SU TEKNOLOJISI 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 31 ILAÇ VE KOZMETIK TEKNOLOJISI 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 32 MIKROBIYOLOJI TEKNOLOJISI 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 89 GENETIK 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 90 TARIM 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 91 HAYVANCILIK 40 BIYO/AGROTEKNOLOJI 92 SU ÜRÜNLERI 50 KIMYA 1 GEMICILIK VE SU ÜRÜNLERI 50 KIMYA 2 BIYOKIMYASAL TEKNOLOJILER 50 KIMYA 3 KIMYA TEKNOLOJI VE MÜHENDISLIK 50 KIMYA 4 ENDÜSTRIYEL TEKNOLOJI 50 KIMYA 8 ÇEVRE TEKNOLOJILERI VE MÜHENDISLIGI 50 KIMYA 10 POLIMER KIMYASI 50 KIMYA 11 NÜKLEER TEKNOLOJI 50 KIMYA 12 MALZEME TEKNOLOJISI 50 KIMYA 15 ANALITIK KIMYA 50 KIMYA 20 NÜKLEER TEKNOLOJI 50 KIMYA 21 PETROL VE KIMYA TEKNOLOJISI 50 KIMYA 26 TEKSTIL TEKNOLOJISI 50 KIMYA 28 TEMEL ISLEMLER 50 KIMYA 30 SAVUNMA SANAYI 50 KIMYA 31 ILAÇ VE KOZMETIK TEKNOLOJISI 60 MAKINA 1 HAVACILIK 60 MAKINA 3 BESLENME VE GIDA 60 MAKINA 4 BILGISAYAR TEKNOLOJISI 60 MAKINA 6 TICARI VE EV TIPI SOGUTMA SISTEMLERI 60 MAKINA 7 ELEKTRONIK 60 MAKINA 8 ENERJI 60 MAKINA 9 METAFIZIK 60 MAKINA 10 ENDÜSTRIYEL TEKNOLOJI 60 MAKINA 11 ENSTRÜMANTASYON 60 MAKINA 12 MALZEME 60 MAKINA 13 MAKINE MÜHENDISLIGI VE TEKNOLOJISI 60 MAKINA 14 AKISKANLAR MEKANIGI 60 MAKINA 15 METALURJI 60 MAKINA 17 MOTOR TASIT TEKNOLOJISI 60 MAKINA 19 GEMICILIK VE SU ÜRÜNLERI TEKNOLOJISI 60 MAKINA 20 NÜKLEER TEKNOLOJI 15

16 60 MAKINA 23 DEMIRYOLU TEKNOLOJISI 60 MAKINA 26 TEKSTIL TEKNOLOJISI 60 MAKINA 27 TASIT SISTEMLERI TEKNOLOJISI 60 MAKINA 28 TEMEL ISLEMLER 60 MAKINA 30 SAVUNMA SANAYI 99 DIGER 5 INSAAT TEKNOLOJILERI 99 DIGER 18 MADEN TEKNOLOJISI 99 DIGER 24 UZAY TEKNOLOJISI 99 DIGER 98 JEOLOJI 99 DIGER 91 PETROL TEKNOLOJISI VE MÜHENDISLIK 16

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI

ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI ARI TEKNOKENT ESAS BAŞVURU DOSYASI Şirket Logosu Şirket Adı Başvuru No: Yetkili: Başvuru Teslim Tarihi: Firma Antetli Kağıdı Tarih DİLEKÇE İçeriği Şirket Yetkilisi İmzası ÖRNEK Başvuru Dekontu İÇERİK BÖLÜM

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU (Yönetim Kurulunun 16/07/2012 tarih ve 23/278 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğegirmiştir.)

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK PROGRAMLARI Abdullah ÖĞÜTVERİCİ Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 20.11.2013 1

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

2209/A - ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI

2209/A - ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI 2209/A - ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ YURT ĠÇĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ DESTEK PROGRAMI 2241/A - SANAYĠ ODAKLI LĠSANS BĠTĠRME TEZĠ DESTEKLEME PROGRAMI Doç. Dr. Emrah DENĠZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK HİZMETİ TALEP EDEN FİRMAYA AİT BİLGİ FORMU

AR-GE DANIŞMANLIK HİZMETİ TALEP EDEN FİRMAYA AİT BİLGİ FORMU AR-GE DANIŞMANLIK HİZMETİ TALEP EDEN FİRMAYA AİT BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Firma Adı Adresi Şehir Telefon Web Sitesi Vergi Dairesi Vergi Numarası Ticaret Sicil No Posta Kodu Faks Genel E-Posta Kuruluş

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı