Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği"

Transkript

1 S. KOÇ Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Selahattin KOÇ Özet Bankalar, teknolojik yapıda ve faaliyetlerini yürüttükleri çevrelerdeki hızlı değişimden dolayı çeşitli risklere maruz kalmaktadır. Risklerin ve risk yönetiminin nasıl değişkenlik gösterdiği finansal şirketlerin önemle üzerinde düşünmeleri gereken konuların başında gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, finans sektörü, özellikle de bankacılık sektörü büyük bir değişim sürecinden geçmektedir. Küresel rekabetin artması, yabancı sermayenin girişini kolaylaştırmak için yapılan düzenlemeler, yeni ürünlerin piyasalara sürülmesi, yapmış oldukları işlem sayısının artışı ile birlikte riskler artmış ve çeşitlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye deki bankaların karşılaştıkları riskleri yönetirken hangilerinde daha etkin olduklarını, kendilerine uygun olan hangi yöntemleri uyguladıklarını, AHP yöntemi ve risklerin önem derecelerinin puanlanması yöntemi ile analiz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Risk Yönetimi, AHP Yöntemi Efficiency of the Banks in Managing the Risks: The Case of Turkey Abstract The banks are subject to various types of risks because of the rapid developments in technology and their operational environment. One of the most main subjects for financial firms to consider is how risks and risk management vary. The financial sector, especially the banking sector, is passing through a period of comprehensive change in developing countries. Risks have both changed and got varied because of the increase in global competition, the deregulations to enable the entrance of foreign capital, the introduction of new financial products into the market and the increase in the number of transactions performed by the banks. The purpose of the study is to analyze which risks are managed more efficiently among others encountered by the banks in Turkey and which suitable methods are used by using AHP method and the method of scoring the importance level of risks. Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

2 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Key Words: Banking, Risk Managemenet, AHP Method JEL Clasification Codes: D81, G21, G32, C44 Giriş Gelişmekte olan ülkeler içerisinde önemli yere sahip olan Türkiye de, son yıllarda çok önemli değişiklikler görülmektedir. Büyük değişimler, sosyal ve siyasal yapıda yaşandığı gibi finans dışı sektörler ile finansal sektörlerde de yaşanmaktadır. Finans sektörünün önemli ayağını oluşturan bankacılık sektöründe de önemli yenilikler ve değişimler olmuştur. Sürecin getirdiği değişimle birlikte hem finans dışı hem de finansal kurumlara yeni yeni fırsatlar doğduğu gibi tehditler de oluşmuştur. Oluşan fırsatlardan yararlanmak ve tehditlerin en makul düzeyde geçiştirilmesi şirketlerin devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Özellikle bankacılık sektörü faaliyetlerini yürüttükleri alan itibarıyla çok çeşitli riskler ile muhatap olmak zorundadırlar. Muhatap oldukları/olacakları riskleri tespit etmek, ölçmek ve değerlendirerek fırsata çevirmek için doğru yöntemleri uygulamaları risk yönetimi açısından gerekli olan husustur. Özelleştirme, serbestleşme ve küreselleşme ile birlikte risk düzeyleri oldukça yüksek işlemlerin de önü açılmıştır. Bankaların ve diğer finansal kuruluşların sağlamış oldukları kazançların ve risklerin arttığı bir dönemde yaşamaktayız. Risk ile getiri birlikte anılmaktadır ki bu doğru bir yaklaşımdır. Özellikle gelişen ekonomilerde mali sistemlerdeki kalitenin artmasında, mali sistemlerin genişlemesinde, çeşitlenmesinde, istikrarın sağlanmasında bankaların üstlenmiş oldukları görevler hem önemlidir hem de çok fazladır (Goyal, 2010). Günümüzde risk yönetiminin olmadığı, riskin anılmadığı bir finansal yapı yoktur. Özellikle bankalar risk yönetimi ile bütünleşik olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bankacılık sektörü açısından risksiz bir yaşam olmadığı gibi sistematik ve profesyonel risk yönetimi de zorunluluk haline gelmiştir. Riskler belirsizliklerden hata, hile ve yolsuzluklardan oluşur ve bunlar arttıkça riskler de artar. Banka belirsizliklerini artıran nedenler ise teknolojik, sosyal ve siyasal yapıda değişimlerdir. Belirsizliği artıran diğer bir husus ise süreçte yaşanan değişimler ile ilgili bilgi yetersizliğidir. Genel anlamda risklerin çok çeşitli nedenleri vardır. Ancak bankalar yönünden en önemlisi süreçteki belirsizliklerdir. Türkiye de bankacılık sektörü makroekonomik faktörler, mikroekonomik faktörler ve yasal düzenlemelerdeki değişikliklerden dolayı çeşitli risklerle muhatap olmaktadır. Makro faktörlerin başında gelişmekte olan ülkelerdeki kamu açıkları, gelişmiş ülkelerdeki sermaye fazlalıkları, gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek borç oranları, yüksek enflasyon ve işsizlik oranları, küreselleşme çabaları ile büyük miktarlardaki spekülatif amaçlı para hareketleri gelmektedir. Bankacılık sektörü risklerini artıran mikroekonomik faktörler ise bankaların sermaye yapıları (çok az öz kaynak, yüksek oranda yabancı kaynak yapısı), banka aktiflerinin, kredilerinin ve banka yönetiminin kalitesi, bankaların likidite ve döviz pozisyonları, mali piyasalarda yaşanan belirsizliklerdir (Aloğlu, 2005). Teknolojinin gelişmesi, iletişimin artması ve sermayenin dünya genelinde daha hızlı dolaşması, bankaların risklerini daha da artırmıştır. 276 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

3 S. KOÇ Bankacılığın risk ile tanışması bankaların varoluşu ile başlamış, son çeyrek yüzyılda da hızla artmıştır. Artan riskler, beraberinde onların kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereğini de ortaya çıkarmış, finans dışı ve finans içi sektörleri özellikle de bankacılık sektörünü tehdit eder hale gelmiştir. Bankacılık sektöründeki riskler kontrol edilmediği zaman mikro düzeyde bankacılık, döviz ve likidite riskine neden olabileceği gibi makro düzeyde ülke ekonomilerinde finansal krizlere de neden olabilmektedir. Geçmiş yıllarda olumsuz örnekleri görüldüğü gibi bankacılık ve finansal piyasa krizleri çok çabuk yayılmış ve ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Küreselleşen piyasalarda, bir ülkede oluşan riskler veya krizler diğer ülkelere çok hızlı bir biçimde sirayet etmiştir. 1. Bankaların Karşılaştıkları Riskler Günümüzde bankacılık sektörü çok çeşitli riskler ile muhatap olmaktadır. Riskler ortaya çıkışlarına göre sistematik ve sistematik olmayan riskler olarak sınıflandırıldığı gibi yönetilme durumlarına göre kontrol edilebilir riskler ve kontrol edilemeyen riskler olarak da sınıflandırılmaktadır (Aloğlu, 2005: 21; BDDK, 2001a). Bankaların çok sık olarak muhatap oldukları riskler Şekil 1 de birarada görülmektedir (Goyal, 2010). Şekil 1: En Sık Karşılaşılan Bankacılık Riskleri En Sık Karşılaşılan Bankacılık Riskleri Kredi Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk Faiz Riski Likidite Riski Döviz Kuru Riski Kaynak: Goyal, 2010 Bankalar yukarıda yazılan risklerin dışında da riskler ile muhatap olabilmektedir. Yukarıda belirtilen riskler bankaların sıkça karşılaştıkları risklerdendir. Türkiye deki bankaların karşılaştıkları riskler Tablo 1 deki gibi genelleştirilebilir. Tablo 1: Bankaların Maruz Kaldıkları Riskler İşlemler Gereği Oluşan Riskler İnsan Kaynağı Faktöründen Oluşan Riskler 1 Kredi Riski 8 Hukuki Düzenlemelere Uyumsuzluk Riski 2 Faiz (Oranı) Riski 9 İtibar Riski 3 Kur Riski 10 Sistem Riski 4 Hisse Senedi Fiyat Riski 11 Teknoloji Riski 5 Emtia Fiyat Riski 12 Çevre Riski 6 Likidite Riski 13 Politik Risk 7 Opersayonel Riskler 14 İşlem Riski Kaynak: Eratay, 2003: 44. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

4 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği 1.1. Kredi Riski Kredi riski kavramı, kredi alan veya imza sahibi kişinin yükümlülüklerini yerine getiremez duruma düşmesini tanımlamaktadır. Bir başka ifadeyle, parasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi sürecinde sorumlu olan kimsenin başarısız olması ihtimali olarak tanımlanmaktadır (Gregory, 2003: 7). Kredi riski, vadeli işlemler ve karşılıklı ticari işlemler gibi finansal işlemlerin taraflarını ilgilendiren risk türüdür (Shah, 2003: 50). Daha genel ifade ile kredi kalitesinin bozulması sonucu bankaların risk ile karşılaşmasıdır (Goyal, 2010). Kredi riski, borçlunun kötü performansından doğmaktadır. Bundan dolayı kredi riski sadece azaltılabilir fakat tamamen ortadan kaldırılamaz. Çünkü kredi riskinin belli bir kısmı sistematik risk olarak karşımıza çıkmaktadır (Santomero, 1997: 9). Kredi riskleri karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklandığı gibi bankaların kendilerinden de kaynaklanmaktadır. Kredi kullandırılırken yeteri kadar istihbarat çalışması yapmamaları kredi kalitesini düşürmektedir Piyasa Riski Piyasa riski, bankalar tarafından ellerinde tutulan varlıkların piyasadaki değişimden dolayı ve piyasa fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle zarara uğrama riski olarak tanımlanmaktadır (Goyal, 2010). Piyasa riski bankaların karşılaştıkları diğer risklere göre daha geniş kapsamlı risklerdendir. Piyasalarda tek başına değerlendirilen ve bankalar açısından oldukça önem arzeden risklerin birçoğu (döviz, faiz, likidite, kredi vb.) piyasa kapsamı içerisine girmektedir. Genel olarak piyasa riski, bankaların ya da finansla uğraşan diğer kuruluşların alım-satım hesapları içerisinde yer alan; getirisi faiz oranı ile ilişkilendirilmiş borçlanmayı temsil eden finansal araçlara, hisse senetlerine, diğer menkul kıymetlere, belirlenen araçlara dayalı türev sözleşmelerine dönük yapılan işlemlerden kaynaklanan risklerdir (Aslay, 2006: 79). Piyasa riski, bankaların bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda almış oldukları pozisyonlar, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz oranı riski, hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimalini içermektedir (Özerkek, 2006: 6) Operasyonel Risk (Faaliyet Riski) Operasyonel risk bir örgüt içerisindeki süreçlerin veya işlevlerin beklenenin dışına çıkılması riskini içermektedir (Shah, 2003, 51). Operasyonel risk, pek çok finansal kurumun dolaylı olarak iflaslarından sorumlu olduğundan dolayı, muhtemelen risklerin en tehlikeli türüdür (Koç, 2012: 122). Operasyonel risk (faaliyet riski), ağırlıklı olarak kurum içi kontrollerdeki aksamalar ve banka yönetimindeki yanlış davranışlardan kaynaklanmaktadır. Operasyonel risklerin en tehlikelisi özellikle bilgi teknolojisi sistemlerinin çökmesidir. Bilgi sisteminin çökmesine bağlı olarak bankalarda çok ciddi kayıpların olması kaçınılmazdır (Embrechts, 2004). Operasyonel risk kavramına örnek olarak yıkıcı doğal felaketler, işlemlerde yapılan hatalar, bankaların genel işlemlerinde tam başarılı olmayan girişimler ile teknolojik altyapısında yaşanan sıkıntılar gösterilebilir (Shah, 2003: 51). Operasyonel riskler, piyasaların küreselleşmesi ve piyasalara giriş-çıkışın serbestleştirilmesi ile çok daha önemsenmesi gereken risklerdir (Gregory, 2003: 8) Faiz Riski Faiz riski, faiz oranlarındaki değişime bağlı olarak oluşan ters yönlü hareketlerin bir bankanın mali yapısında yarattığı etki olarak tanımlanabilir. Yani faiz riski, faiz 278 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

5 S. KOÇ oranlarındaki hareketler nedeniyle bankanın pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar ihtimalini ifade eder. 1 Faiz riski, faiz oranlarındaki beklenen veya beklenmeyen değişimlere bağlı olarak finansal araçların değerlerinde ortaya çıkan değişmeler nedeniyle işletmelerin nakit akımları, bilançolarının aktif ve pasif yapıları üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler olarak tanımlanmaktadır (Tanyıldız, 2007: 46). Faiz riski, genellikle iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki, bankanın yükümlülüklerine kıyasla daha uzun vadeli varlıklara sahip olmasından kaynaklanan yeniden finansman (refinancing) riskidir. İkincisi ise bankanın yükümlülüklerine kıyasla daha kısa vadeli varlıklar tutmasından kaynaklanan yeniden yatırma riski olup, yeniden yatırılan fonların getirisinin eski fonların maliyetinin altına düşme olasılığı şeklinde ortaya çıkmasıdır (Şanlıoğlu, 2005: 11) Döviz Kuru Riski Döviz kuru riski, bankaların taşıdıkları pozisyonlara bağlı olarak ulusal paranın yabancı paralar karşısında değer kazanması veya kaybetmesi olarak tanımlanır. Döviz kuru riskinin ortaya çıkmasının başlıca nedeni bankaların kısa pozisyonlarını (satış pozisyonlarını) aşırılaştırmış olmalarıdır. Düşük faizli döviz ile borçlanarak yüksek faizli yerli finansal araçlara yatırım yapma çabaları, döviz kuru riskinin en önemli belirleyicisi durumundadır. Döviz kuru riskinin diğer bir belirleyici ise bankaların portföylerinde bulundurdukları yabancı para cinsinden varlıkları yeteri kadar çeşitlilikte yatırım araçlarına dağıtmamalarıdır (Aloğlu, 2005: 36-37) Likidite Riski Likidite riski, bankaların menkul kıymet satışında yatırımcılar tarafından gerekli ilginin gösterilmemesi veya yeniden borçlanmaya ihtiyaç duyması durumunda uygun maliyetli nakit sağlamada sıkıntı çekmesi durumudur. Likidite riskinin oluşmasının en önemli nedeni, banka müşterilerinin hesaplarındaki paraları çekmeleri ve bankaların nakit kaynaklarının yer aldığı interbank piyasalarından ve/veya uluslararası finans piyasalarından kaynak sağlayamamasıdır (Topcu, 2007: 21). Likidite riski, bankanın aktiflerindeki artışı karşılayacak şekilde yeterli kaynak bulunduramaması ya da yükümlülüklerindeki artışı iyi yönetememesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Olağan dışı hallerdeki likidite yetersizliği bankaların yükümlülüklerini yerine getiremez duruma düşmesine neden olabilir (Bektaş, 2006: 24-25). 2. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) İlk olarak Myers ve Alpert (1968) tarafından ortaya sürülen ve daha sonra Saaty (1977, 1982, 1988, 1995) tarafından geliştirilen yaygın olarak MCA (Multi Channel Autofocus) yaklaşımını kullanan bir analiz yöntemidir. AHP yöntemi, karar verilecek seçenek ve kriterlere göreceli olarak önem değerler verilerek yönetsel karar mekanizmasının çalıştırılması esasına dayanan alternatifler içersinde en iyisine karar verme sürecidir (Saaty, 1990). Yani bir veya birden fazla amaca ulaşabilmek için eldeki kaynak ve kısıtlayıcıları dikkate alarak herhangi bir problemin çözümü için uygun seçeneklerinden en iyisinin seçilmesidir (Keçek ve Yıldırım, 2010). AHP 1 BDDK (2001a), Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

6 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği ile karar verilirken, sadece nicel (sayısal) değerler değil aynı zamanda nitel (sayısal olmayan) değerler de dikkate alınmaktadır (Cheng ve Li, 2002). Russell ve Taylor Operations Management adlı kitabında Analitik Hiyerarşi Sürecini karar alternatiflerinin çoklu kriterlere göre sıralanmasına ve seçim yapılmasına yarayan nicel bir yöntem olarak tanımlamıştır. Baltalar ise alternatif her bir kararı, karar veren kişinin kriterlerini yakalama derecesine göre sıralamak için rakamsal değerler geliştirme süreci olarak tanımlamıştır (Baltalar, 2008). Analitik Hiyerarşi Süreci; karar verenlerin tüm ölçütleri yakalayan en iyi alternatifi seçmekle Hangisini seçeceğiz? veya En iyisi hangisidir? sorularına cevap bulur. AHP, insanoğlunun kendisine öğretilmeyen fakat var oluşundan bu yana karar verme sorunu ile karşılaştığında içgüdüsel olarak benimsediği karar mekanizması olup, niteliksel kriterleri de göz önünde bulundurmaktadır. Bu sebeple AHP nin gücü, diğer çoğu yaklaşımla ele alınması zor veya mümkün olmayan ancak kararları etkileyen etkenleri de ele alabilmesinden kaynaklanmaktadır (Keçek ve Yıldırım, 2010). Arbel ve Seidman (1984), Bord ve A. Feinberg (1989), Khorramshahgol vd. (1988), Liberatore (1987), Mustafa (1987), Zahedi (1986), AHP yönteminin, karmaşık problemlerin yaşandığı çok çeşitli alanlarda uygulama imkânına sahip olduğu vurgusunu yapmışlardır (Mustafa ve Al-Bahar, 1991). 3. AHP nin Uygulanma Aşamaları AHP yöntemi temel olarak üç ilkeye dayanmaktadır. Bunlardan birincisi tanımlama (karar problemlerinin ayrıştırılması), ikincisi analiz etme (unsurların karşılaştırmalı kararı), üçüncüsü ise sentezlemedir (önceliklerin sentezlenmesi). Saaty, AHP ile ilgili uygulama adımlarını aşağıdaki gibi geliştirmiştir (Hongyan, 2010). AHP yönteminde matris adımlarını gerçekleştirmek için n (n 1) kararlarının gerekli olduğu ifade edilmiştir. 1. Adım: Hiyerarşi içinde karar vermeye yardımcı olacak en önemli sorunların tespit edilmesi. Bu aşamada yapılandırılmamış problemler ile bunların karakteristik yapıları belirlenmeli, amaçlar ve beklentiler açıkça ortaya konmalıdır (Vahidnia vd., 2008). 2. Adım: AHP hiyerarşik yapısının geliştirilmesi. AHP yönteminde ikinci adım, karar noktalarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir (Boroushaki ve Malczewski, 2008). Genel olarak çalışmalarda karar noktalarının sayısı (üst faktörler) m, karar noktalarını etkileyen (alt faktörler) faktör sayısı ise n ile gösterilmektedir. Modelin sonucuna etki edecek faktör sayısının doğru olarak saptanması ve modele etki eden her bir faktörün detaylı tanımlarının yapılması, ikili karşılaştırmaların (pairwise comparations) daha tutarlı ve mantıklı yapılabilmesi açısından önemlidir. Şekil 2 de modele etki edecek faktörlerin dizilişi gösterilmektedir (Vahidnia vd., 2008). 280 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

7 S. KOÇ Şekil 2: Karar Problemlerinin Hiyerarşik Yapısı Kaynak: Vahidnia vd., Adım: Faktörler arası ikili karşılaştırma matrisin oluşturulması. Faktörler arası karşılaştırma matrisi (nxn) boyutunda kare matristir. Bu matris, ikili karşılaştırma matrisi olarak her bir düzeyi kapsayacak biçimde oluşturulmalıdır (Hongyan, 2010). Bu matrisin köşegeni üzerindeki matris bileşenleri 1 değerini alır. Karşılaştırma matrisi aşağıda gösterilmiştir: (1) Burada; A: İkili karşılaştırma matrisi W 1 : Eleman 1 in ağırlığı, W 2 : Eleman 2 nin ağırlığı, W 3 : Eleman 3 ün ağırlığı anlamına gelmektedir. Söz konusu matris köşegenleri üzerindeki bileşenler yani i=j olduğundan, 1 değerini alır. Çünkü bu durumda ilgili faktör kendisi ile karşılaştırılmaktadır. Faktörlerin karşılaştırılması, birbirlerine göre sahip oldukları önem değerlerine göre birebir ve karşılıklı yapılır. Faktörlerin birebir karşılıklı karşılaştırılmasında Tablo 3 deki önem skalası kullanılmaktadır. Saaty tarafından geliştirmiş olan 1-9 puanlı tercih ölçeğinden faydalanılarak hiyerarşide yer alan bileşenlerin göreli önemlerine ilişkin karar vericinin kişisel yargılarını yansıtan ikili karşılaştırmalar; n, değerlendirilecek kriter sayısı a ij ; i özelliğinin, j özelliğine göre önemini göstermek üzere A matrisi elde edilmektedir (Eroğlu ve Lorcu, 2007). Örneğin, birinci faktör dördüncü faktöre göre karşılaştırmayı yapan tarafından daha önemli bulunuyor ise bu durumda karşılaştırma matrisinin birinci satır dördüncü sütun bileşeni (i=1, j=4 ) değerini alacaktır. Aksi durumda yani birinci faktörün dördüncü faktörle karşılaştırılmasında, dördüncü faktör daha önemli görülüyor ise bu durumda karşılaştırma matrisinin birinci satır dördüncü sütun bileşeni 1/4 değerini alacaktır. Aynı karşılaştırmada birinci faktörle dördüncü faktörün karşılaştırılmasında faktörlerin eşit öneme sahip oldukları düşünülüyor ise bu durumda matris bileşen 1 değerini alacaktır. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

8 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Karşılaştırmalar, karşılaştırma matrisinin tüm değerleri 1 olan köşegeninin üstünde kalan değerler için yapılır. Köşegenin altında kalan bileşenler için formül (2) yi kullanmak yeterli olacaktır. 1 a ji (2) a ij İkili karşılaştırmalarda iki ölçütten biri diğerine göre sonsuz kez üstün kabul edilemez (Keçek ve Yıldırım, 2010). İkili karşılaştırmalar matrisi bir elementin diğerini hangi yönde etkilediğini tespit etmek için yapılır. Analitik hiyerarşi proses yönteminde a ji, i. seçeneği ile j, seçeneğinin ikili karşılaştırma değerini; a ji ise j, seçeneği ile i, seçeneğinin karşılaştırma değerini göstermektedir. AHP de, a ji değeri, a ji = 1/ a ji eşitliğinden elde edilir (Saaty, 1980; Yüksel ve Akın, 2006). AHP için geliştirilen ikili karşılaştırma ölçeğinde verilen puanların ne anlama geldiği Tablo 2 de ifade edilmiştir. Tablo 2: AHP Tercihleri İçin İkili Karşılaştırma Ölçekleri a ji Tanımlar Açıklamalar 9 Kesin önemli Bir seçeneğin diğerinden üstün olduğunu gösteren kanıt çok büyük güvenilirliğe sahiptir. 8 Ara değer Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasındaki değerler. 7 Çok kuvvetli Bir seçenek diğerine göre çok üstün derecede önemli 6 Ara değer Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasındaki değerler. 5 Kuvvetli derecede Bir seçenek diğerine karşı oldukça üstün. önemli 4 Ara değer Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasındaki değerler. 3 Biraz önemli Bir seçenek diğerine karşı biraz daha üstün 2 Ara değer Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasındaki değerler. 1 Eşit önemli İki seçenek eşit derecede öneme sahip. Kaynak: Hongyan, 2010; Vahidnia vd., 2008; Yüksel ve Akın, Adım: Faktörlerin yüzde olarak önem dağılımlarının belirlenmesi (ilgili ağırlıkların tahmin edilmesi). Kendisini oluşturan karar problemlerinin ayrıştırılması. Bu yapı içerisinde problemler ayrıştırılırken üst seviyede odaklanılacak problemler, orta seviyede odaklanılacak problemler ve alt seviyede ilgilenilecek problemler olarak yapılandırılmalıdır. Yukarıdaki a matrisinde elementlerin göreceli ağırlıkları (W) aşağıdaki formül ile hesaplanır (Vahidnia vd., 2008). (A- max I)xW=0 (3) Burada; max : A matrisinin en büyük özdeğeri, I : Birim matrisi tanımlamaktadır. 282 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

9 S. KOÇ 5. Adım: Tutarlılığın kontrol edilmesi (karşılaştırmalı yargılar veya ikili karşılaştırmalar). Bu adımda matrislerin tutarlılık özelliğini karar vericilerin kararlarının tutarlı olduğundan emin olmak için kontrol edilir. Bunun için de bazı parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan biri (CI: Consistency Index) Tutarlılık Endeksi dir. Şu şekilde hesaplanır: (4) Burada, n matris boyutudur. n boyutlu matris için Saaty ve ekibi tesadüfi matrisler oluşturmuş ve hesaplamışlardır. Bunlara da (Tesadüfi Endeks: Random Endex (RI)) adını vermişlerdir. Şayet tutarlılık oranı 0,1 den daha küçük ise geliştirilmiş olan yargılar tutarlıdır ve rastgele türetilmiş olan ağırlıklar kullanılabilmektedir (Vahidnia vd., 2008). CR=0,10 un üzerinde ise karar matrisi tutarsızdır. Tutarlı bir matris elde edebilmek için kararlar sürekli olarak incelenmeli ve geliştirilmelidir. Tutarlılığın kontrol edilmesi için hesaplanan diğer bir oran ise (CR:Consistency Ratio) Tutarlılık Oranı dır. Şu şekilde hesaplanır: (5) Yargı tutarlılığı, tutarlılık oranı olarak (CR) CI uygun değeriyle alınarak denetlenebilir. CR nin sonucu 0,10 u geçmemesi durumunda kabul edilebilir. Saaty ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş tesadüfi tutarlılık endeksi Tablo 3 deki gibidir. Tablo 3: Tesadüfi Endeks Oranları Tablosu n Tesadüfi Endeks 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 Oranları Kaynak: Danny, 6. Adım: Genel değerlendirmenin yapılmasıdır. AHP sürecinin son aşaması olan bu adımda karar elemanlarının nispi ağırlıkları genel bir değerlendirme yapmak için aşağıdaki gibi biraraya getirilir. Burada: W İ S = i alanının toplam ağırlığı W İJ S = harita katmanı ile ilgili alternatiflerin ağırlıkları W j a = j nin ağırlığı m= değişken sayısı n= alternatif sayısı 4. Literatür Taraması AHP, karmaşık problemlerin olduğu birçok alanda kullanıldığından dolayı değişik bilimsel çalışmalarda AHP den faydalanıldığı görülmektedir. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

10 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Son yıllarda birçok uluslararası işletme sahip olduğu kaynakları küresel rekabete uyacak şekilde düzenleme çabası içerisindedir. Küresel pazarlara girebilmek ve yoğun rekabete dayanabilmek için agresif pazarlama yöntemlerine sıkça başvurmaktadırlar. Küresel pazarlarda tutunabilmenin yolu piyasalara çok düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin sunulmasından geçmektedir (Yang ve Shi, 2002). Çok uluslu işletmeler hedef pazarları seçerken iki hususa dikkat eder. Bunlardan birincisi; teknolojik ilerleme, uygulamalardaki başarısı, rekabet etme gücü, kârlılık durumu ve kendi güçlü yönlerini tespit etmektir. İkincisi ise dış piyasaların koşulları ve sunmuş oldukları fırsatlar, politik istikrar, ulusların uygulamış oldukları politikalar ve onların teknolojik yeterlilikleri, iş imkânları ve çalışanların kalitesi ile piyasaların büyüklüğü ve satış imkânlarına dikkat edilir. Çin ekonomisi ile ilgili son dönemlerde birçok çalışma yapılmaktadır. Bunun en önemli nedeni artık birçok işletmenin Çin sınırları içerisinde faaliyetlerini yürütüyor olmasıdır. Bunlardan bazıları başarılı olurlarken bazıları da başarısız olmaktadır. Çin de faaliyetlerini yürüten (Amerika, Japonya, Güney Kore, Singapur, Tayvan ve Avrupa Bölgesi olmak üzere) yatırımcılar içerisinden seçilmiş 475 yatırımcıya anket çalışması ve AHP yöntemi uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre yatırımcıların %60 ı Beijing, Tianjin ve Shanghai bölgelerinde yatırımlarını genişletme çabası içerisinde olduklarını vurgulamışlar, yalnızca %10 yatırımcı seçilen bölgelerde yatırımlarını azaltacaklarını ifade etmişlerdir (Yuan, 1997). Çin de faaliyetlerini yürüten 76 Alman firmasına, Çin deki fırsatlar ve tehditler üzerine bir anket çalışması yapılmış ve AHP yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre yabancı yatırımcılara uzun dönemli satışlar için Çin piyasalarındaki gelişmelere odaklanmaları, Çin in gelecekteki büyüme rakamlarının tahmin edilebildiğinden dolayı yatırımcıların önünü daha rahat görebilecekleri vurgusu yapılmıştır. Ankete katılan yatırımcılar ayrıca ortalama maliyetlerin Almanya dan %30 daha düşük olduğunu ve Çin deki faaliyetlerinden %70 aşırı tatmin ya da tatmin olduklarını belirtilmişlerdir (Davis, 1997). Firmaların uzun dönemdeki başarılı performanslarında yine uzun dönemli stratejik planların uygulanmasının anahtar rol oynadığını belirtmek gerekir (Maskell, 1991; Rivers, 1997). Benzer bir çalışmada Yang ve Shi (2002), Çin de kimya sektöründeki firmaların müdürlerine work shop (bir grubun etkin katılımına dayalı çalışma) uygulamış ve firma müdürlerinin uzun dönemli performanslarının uzun dönemli stratejik planları ile yakından ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca AHP yönteminin uluslararası Risk Sermayesi uygulamalarına yardımcı olduğu, ankete katılan kimya sektöründeki firmaların müdürleri tarafından dile getirilmiştir. Özellikle aynı ekonomik ve finansal piyasa koşullarında olan firmalara dönük çalışmalara dikkat çekilmiştir. Çok kriterli bir yapıda olan firmaların performansı değerlendirilirken sık başvurulan analiz yönteminden birisinin AHP yöntemi olduğu da müdürler tarafından ifade edilmiştir (Yang ve Shi, 2002). AHP yöntemi ile ilgili son zamanlardaki yayınlara bakıldığı zaman gerçek hayata dönük karar verme aşamasındaki karmaşık problemlere yönelik geniş, dinamik çözümlerin önerildiği görülmektedir (Albayrakoğlu, 1996; Carlsson ve Walden, 1995). Teo ve Ling (2006), yapı güvenliği için belirlenen faktörlerin etkinlik sıralamasında AHP yöntemi kullanmışlardır. Yine iş yeri çalışma sistemi içerisinde risklerin tespitinde, güvenliğin oluşturulmasında, çalışanların performanslarının 284 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

11 S. KOÇ artırılmasında ve iş yerindeki insan faktörü etkisinin tespitinde AHP yöntemi kullanılmıştır (Harms-Ringdahl (2004), Lingard ve Rowlinson (1997), Gill ve Shergill (2004),Vassie ve Lucas (2001), Bellamy vd., (2008). Dağdeviren ve Yüksel (2008), AHP yöntemini kullanarak, yapmış oldukları çalışmalarında iş yerindeki yanlış davranışların tespit edilmesi ve onların düzeltilmesinin hem çalışanlar açısından hem de firmalar açısından çok önemli olduğu sonucuna ulaşmışlar. AHP'nin finansal sektör uygulamalarında yapılan çalışmalara bakıldığında, şirketlerin mali başarısızlıklarının (Hogan vd., 2000) tahmininde, döviz kurunun tahmin edilmesinde, (Ülengin ve Ülengin, 1994), finansal kurumlar için stratejik planlar geliştirilmesinde AHP yönteminin uygulandığı göze çarpmaktadır (Vargas ve Roura, 1989). Bankacılık sektöründe risk yönetimi ile ilgili çalışmalara bakıldığında öne çıkan hususun 2008 krizinden sonra risk yönetiminin çok daha önemli bir hal aldığı ve risk yönetiminde yönetim kurulunun çok önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Ayrıca 2008 krizinden sonra risk yönetiminde daha başarılı işlerin yapıldığı vurgusu yapılmaktadır. IIF (Institute of International Finance) ve Ernst&Young 2 tarafından 2012 yılında Amerika ve Euro bölgesinde 69 banka ve 6 sigorta şirketine 2008 krizi sonrası risk yönetim durumlarını tespit etmek amacı ile üç ayrı anket çalışması düzenlenmiştir. Bu anketlerin sonuçları göre 2008 krizi sonrası risk yönetiminde çok farklılıkların ve daha iyi risk yönetimi süreç ve politikalarının olduğu vurgusu yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte risk yönetiminde çok daha fazla değişik yöntemlerin olabileceği ve ayrıca kurum çapında risk yönetimi politikaları ile yine kurum çapında risk alma iştahlarının olması gerekliliği belirtilmiştir. Basel düzenlemeleri, bankacılık sektöründe risk yönetiminde önemli yenilikler getirmiştir. Bunların başında bankaların sermaye yeterlilik oranlarının artırılması ve kurumlara verilen kredilerde derecelendirmeye gidilmesinin olduğu görülmektedir. Tavsiye niteliğinde olan Basel düzenlemeleri yüzün üzerinde kanun gibi algılanıp, uygulanmaktadır itibarıyla stres testi, sermaye yeterlilik oranları ve piyasa likidite riski üzerine yoğunlaşan Basel III düzenlemesinin devreye girmesi ile risk yönetiminde daha ileri adımların atılacağını söylemek mümkündür. Basel düzenlemeleri bankaların risk yönetimini güçlendirmiştir (Greuning ve Brtanovic, 2009; Tarullo, 2008) krizi sonrası Euro bölgesindeki bankalarda, Türkiye deki bankalarda olduğu gibi, kredi riski yönetiminin öne çıktığı görülmektedir. Rekabetin artması ile bankaların risk alma iştahlarının da arttığı bu durumun da bankaları daha riskli kredilere yönelttiği belirtilmektedir krizi, bankaların yeni düzenlemelerinde ve denetimlerinde çok önemli değişikliklere neden olmuştur. Özellikle bir sonraki krizin olması durumunda benzer sorunların ve risklerin yaşanmaması için önceden alınacak tedbirler üzerine odaklanılması gerekmektedir (Laurens, 2012). 2 _2012/$FILE/Progress_in_financial_services_risk_management.pdf/ Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

12 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Jyske Bank 3 tarafından 2012 yılında yayımlanan raporda kredi riskinin büyümeyi olumsuz etkilediği ve kredi riski için tutulan minumum sermayenin %1 den daha fazla azaldığı ifade edilmiştir. Standart Bank Group 4 dünyanın değişik ülkelerinde bankacılık faaliyetleri yürütmektedir. Bu bankalar grubu tarafından 2012 yılında yayımlanan raporda da kredi riskinin piyasları olumsuz olarak etkilediği belirtilirken kendi oprerasyonlarında en sık karşılaşılan riskin kredi riski olduğu ifade edilmiştir. 5. Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu çalışmanın amacı yaşanan krizlerin artması ve teknolojinin gelişmesi ile oluşan bankacılık risklerinin Türkiye deki bankaların süreci nasıl algıladıkları ve karşılaşmış oldukları risklerin yönetilmesinde başarı durumlarının nasıl olduğunun tespit edilmesidir. Ekonomik yapıların vazgeçilmez unsurlarından biri olan bankaların yapmış oldukları işler gereği çeşitli riskler ile sık sık karşılaşmak zorunda oldukları, bunları gereği gibi yönetip yönetemedikleri ülke ekonomilerinin sağlıklı bir yapıya oturmasında önem arzetmektedir. Araştırmada birincil tip veri toplama yöntemi olan anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler Türkiye de faaliyette bulunan bankaların genel merkez düzeylerinde uygulanmıştır. Bankalar şubeler düzeyinde ayrı ayrı risk yönetimi uygulamadıkları/uygulamayacakları düşünüldüğünden dolayı anketlerin bankaların genel merkez düzeyinde risk yönetimi birimlerince ya da risk yönetimi konusunda yetkin olan diğer birimler tarafından cevaplandırılması konusunda hassas davranılmıştır. 23 banka anketlere cevap vermiştir. Anketlere cevap veren Merkez Bankasının anketi ticari esaslara göre faaliyet yürütmediği düşünülerek uygulamaya dahil edilmemiştir. Ankete cevap veren bankaların bankacılık piyasalarını temsil etme yeteneğine bakıldığında bunun oldukça yüksek olduğu Tablo 4 de görülmektedir. Tablo 4: Ankete Katılan Bankaların Aktif Büyüklükleri, Şube Sayıları ve Çalışan Sayıları Bankalar Aktif Büyüklüğü* Şube Sayısı Çalışan Personel Sayısı Ziraat Bankası A.Ş Türkiye İş Bankası A.Ş Türkiye Garanti Bankası A.Ş Akbank T.A.Ş Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Türkiye Halk Bankası A.Ş Finans Bank A.Ş Jyske Bank Risk And Capital Management 2012, connect/997b4f8d-b c-aa1d-7e78916bf130/risk.pdf?mod=ajperes Standard Bank Group Risk and capital management report for the six months ended 30 June 2012/http://reporting.standardbank.com/downloads/archive/2012/SBK_HY12_Risk%20management%20 report.pdf/ Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

13 S. KOÇ Bankalar Aktif Büyüklüğü* Şube Sayısı Çalışan Personel Sayısı Denizbank A.Ş Türk Ekonomi Bankası A.Ş ING Bank A.Ş HSBC Bank A.Ş Fortis Bank A.Ş Şekerbank T.A.Ş Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Eurobank Tekfen A.Ş Anadolubank A.Ş Tekstil Bankası A.Ş Alternatif Bank A.Ş Arap Türk Bankası A.Ş Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Kuveyt Türk Toplam Kaynak: Koç, 2012:174. Tablo 3 den de görüldüğü üzere ankete dahil edilen bankaların aktif büyüklüklerine, şube sayılarına ve çalışan sayılarına bakıldığında hemen hepsinin ana kütleyi temsil etme oranı %95 in üzerindedir (Koç, 2012: ). Türkiye deki bankaların toplam aktif büyüklüğü: milyon dolar, Çalışmaya dahil edilen bankaların aktif büyüklükleri: milyon dolar, Aktif büyüklüğü olarak ana kütle temsil oranı: / : %95,9, Türkiye deki bankaların toplam çalışan sayısı: , Çalışmaya dahil edilen bankaların toplam çalışan sayısı: , Çalışan sayısı olarak ana kütle temsil oranı: / : %96,7, Türkiye deki bankaların toplam şube sayısı: 9.027, Çalışmaya dahil edilen bankaların şube sayısı: 8.877, Şube sayısı olarak ana kütle temsil oranı: 8.877/9.027: % 98,3. 6. Araştırmadan Elde Edilen Bulgular ve Bunların Değerlendirilmesi Bu çalışmada Türkiye deki bankaların karşılaşmış oldukları riskler ve bu riskleri yönetmedeki etkinliklerinin AHP yöntemi ve puanlama yöntemi ile analizi yapılmıştır. Ayrıca bankaların karşılaştıkları ve yönetmek zorunda oldukları risklerdeki etkinlik durumlarını tespit etmek amacı ile Expert Choice 11 analiz programı ile önem derecesi puanlama yöntemi kullanılmıştır Bankaların Risk Yönetimini Belirleme Sürecinde Kullandıkları Yöntemler Bankalar, mevcut riskler ile gelecekte olası riskleri belirlerken çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemlerin bazıları standartlaşmış ve bankaların çoğu tarafından kullanılan yöntemler olmakla birlikte bazı bankalar kendi öznel durumlarına göre risk belirleme ve onları elimine etme yöntemleri geliştirmişlerdir. Bankaların kendi kurumlarında kendi öznel risk değerlendirme ve standart risk Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

14 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği değerlendirme yöntemlerini oluşturabilmeleri için öncelikli olarak risk birimlerinin çok iyi örgütlenmiş olmasını ve yeterli sayıda kalifiye elemanın istihdam edilmesini zorunlu kılmaktadır. Her banka için aynı risk yönetimi yöntemlerinin uygulanması aynı seviyede etkiyi göstermeyebilir. Bunun için ülkenin içinde bulunduğu koşullar, sektörün içinde bulunduğu koşullar ve sektörde yaşanan rekabetin durumu ile bankanın kendi öznel yapısı göz önünde bulundurularak risk yönetimi yöntemlerinin oluşturulması daha başarılı sonuçların elde edilmesine katkı sunacaktır (Koç, 2012: 212). Bankaların risk yönetimini belirleme sürecinde kullandıkları yöntemlerin önem derecesine göre sıralaması Tablo 5 de görülmektedir. Tablo 5: Bankaların Risk Yönetimini Belirleme Sürecinde Kullandığı Yöntemlerin Önem Derecesine Göre Sıralamaları İfadeler Dış Denetim ve Mevzuat Gereklilikleri İç Değerlendirme Risk Göstergeleri Önem Seviyesi n Ağ. Toplam Puan Dağılım Yüzdesi , , ,9 3 Risk Haritası ,8 4 Geçmişteki Kayıp Veri ,8 4 Workshoplar ,5 5 Toplam n Not: * t 1,...,6 zt xk yk k 1 n 1,..., 6 z t = Ağırlıklandırılmış toplam x k = Önem seviyesi y k = Önem seviyesini tercih eden banka sayısı Kaynak: Koç, 2012: 213. Önem Sırası Tablo 5 de bankaların risk yönetimi süreçlerini oluştururken kullandıkları yöntemlerin önem derecelerine bakıldığı zaman ilk sırayı dış denetim ve mevzuat gereklilikleri nin aldığı görülmektedir. Bu durumun başka bir ifadesi, yasal düzenlemeler ve bankaların dış denetime tabi tutulmaları, onların risk yönetimi politikalarını etkilediği anlamına gelmektedir. Türkiye de, bankaların risk yönetiminde başarılı olmasının önemli ayağının yasal düzenlemeler olduğunu belirtmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmediği zaman, risk yönetiminin gereksiz olduğu, çeşitli maliyetlere yol açtığı yanılgısı oluşabilir. Risk yönetimi için belirlenmiş diğer beş faktörün tamamının risk yönetimi yöntemlerinin oluşturulmasına etkisinin olduğu Tablo 5 de görülürken, yalnız bir faktörün workshop ların risk yönetimi yöntemlerinin oluşturulmasına etkisinin az olduğu görülmektedir. 288 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

15 S. KOÇ Bankaların risk yönetimi programı oluştururken dikkate aldıkları ve yönetmek zorunda kaldıkları risklerin ne derece etkin olarak yönetildiği Tablo 6 da görüldüğü gibidir. Tablo 6: Risk Yönetimi Programı Oluşturulurken Dikkate Alınan Risklerin Ne Kadar Etkin Yönetildikleri İfadeler Etkin Değil (%) Etkin (%) Çok Etkin (%) Toplam (%) Likidite Riski Kredi Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk Bütçe/Finansman Riski Gizlilik Hukuki Riski İş Sürekliliği İtibar Tehlike/Sigorta Uyum Riski Stratejik Risk Tedarik Riski Model Riski Jeopolitik Risk Kaynak: Koç, 2012: 215. Bankaların risk yönetimi programı oluştururken mevcut riskleri yönetmede ne derecede etkin olduklarının tespitinin amaçlandığı bu soruda, elde edilen sonuçların, Tablo 6 dan da görüldüğü gibi bankalar açısından tatmin edici bir sonuç olduğunu vurgulamak gerekir. Bankaların faaliyet sahaları gereği yüz yüze oldukları temel risklerinden olan likidite riski, kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk in %95 in üzerinde etkin yönetildiğinin belirtilmiş olması risk yönetiminin ne kadar farkında olduklarını ve risk yönetimini ne kadar önemsediklerini göstermektedir. Özelikle operasyonel risklerin %100 e yakın etkin yönetildiğinin belirtilmiş olması Türkiye de bankaların son krizden neden daha az etkilendiklerinin de bir göstergesidir. Çünkü geçmiş yıllara bakıldığında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde banka batıklarının en önemli sebebinin operasyonel riskler in olduğu görülmektedir. Bankaların yönetmekte en az etkin oldukları risklerin başında jeopolitik riskler gelirken, tehlike/sigorta riski ve model risklerin yönetilmesinde de kısmen etkin olunmadığı görülmektedir ki belirtilen riskler bankaların faaliyetleri esnasında çok seyrek olarak karşılaştıkları risk türleri içerisindedir Bankaların Karşılaştıkları ve Yönettikleri Risklerin Önem Sırası Bankalar faaliyetlerini yerine getirirken birçok riski karşılamak ve yönetmek zorundadır. Hangi riskler ile daha çok karşılaştıklarının ve karşılaşmış oldukları risklerin hangilerini yönetmede daha başarılı olduklarının bilinmesi bankaların risk yönetimindeki başarıları açısından oldukça önemlidir. Bankaların karşılaştıkları Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

16 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği riskler ile bunları yönetmedeki başarıların önem sıralamaları aşağıdaki tablolarda görüldüğü gibidir. Tablo 7: Bankaların Karşılaştıkları Risklerin Önem Dereceleri İfadeler Önem Seviyesi n Ağ. Toplam Puan Dağılım Yüzdesi Kredi Riski ,0 1 Operasyonel Risk ,3 2 Döviz Riski ,9 3 Likidite Riski ,2 4 Faiz Riski ,0 5 Diğer Riskler ,6 6 Toplam Not: * z t n x y x =Önem seviyesi k t 1,...,6 k k k 1 n 1,..., 6 y =Önem seviyesini tercih eden banka sayısı k z t = Ağırlıklandırılmış toplam Önem Sırası Tablo 7 den de görüldüğü üzere Türkiye deki bankaların karşılaştıkları risklerin başında kredi riskinin geldiği görülmektedir. Bankalar mudilerden belli bir faiz oranı üzerinden topladıkları mevduatları konut kredisi, taşıt kredisi ve bireysel kredi olarak marjin payını da koyarak kullandırtmaktadır. Son yıllarda bankaların ellerindeki mevduatları değerlendirme alternatifleri arasında devlet borç verme getirisinin kredi olarak borç verme getirisinin altına düşmesi ile birlikte bankalar çalışmalarını konut kredisi, taşıt kredisi ve bireysel kredilere yoğunlaştırmış durumdadır. Durum böyle olunca da kredi risklerinin bankaların karşılaştıkları riskler içerisinde ilk sırayı alması kaçınılmaz olmuştur. İkinci sırayı operasyonel riskler alırken üçüncü önemli risk olarak döviz riskinin olduğu görülmektedir. Tablo 8 deki bankaların yönettikleri risklerin önem sıralarına bakıldığı zaman Tablo 7 de önem sıraları belirlenmiş olan riskler ile paralelliğin olduğu görülmektedir. Tablo 8 den de görüldüğü üzere bankaların en sık karşılaştıkları riskleri yönetmede de diğer risk türlerine göre daha başarılı oldukları görülmektedir. 290 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

17 Tablo 8: Bankaların Yönettikleri Risklerin Önem Sıraları İfadeler Önem Seviyesi n Ağ. Toplam Puan Dağılım Yüzdesi S. KOÇ Kredi Riski ,8 1 Operasyonel Risk ,8 2 Döviz Riski ,5 3 Likidite Riski ,6 4 Faiz Riski ,7 5 Diğer Riskler ,6 6 Toplam Not: * z t n x y x =Önem seviyesi k t 1,...,6 k k k 1 n 1,..., 6 y =Önem seviyesini tercih eden banka sayısı k z t = Ağırlıklandırılmış toplam Önem Sırası Türkiye deki bankaların karşılaştıkları risklerin hangilerini yönetmede önceliklendirdikleri ve onları yönetmede daha başarılı olduklarıyla ilgili sonuçlar Tablo 8 de görülmektedir. Sonuçlar Türkiye deki bankaların en sık karşılaştıkları riskleri daha etkin yönettiklerini göstermektedir. Tablo 7 ve Tablo 8 deki sıralamaya bakıldığında belirtilen husus açık bir biçimde görülmektedir. Bankacılık sektörü açısından olsun ya da bankacılık dışı finans sektörleri açısından olsun en sık karşılaşılan riskler öncelikli olarak dikkate alınmayı gerektiren risklerdir. Çünkü bu riskler kurumların amaç ve politikalarına en çok etki edecek olan risklerdir. Kurumlar tarafından da öncelikli olarak ele alınması ve çözümlenmesi gerekmektedir. Kurum çalışanları, üst kademeden alt kademelere kadar herkes çabalarını sık karşılaşılan risklere yöneltmektedir. Bankacılık sektörünün karşılaştıkları riskleri önem dercesine göre belirlemesi ve yönetmesi diğer finansman kurumlarından çok daha önemlidir. Risklerin, önceliklendirilmediği ve çözüm süreçleri oluşturulmadığı zaman çok ciddi zararlara yol açması kaçınılmazdır Bankaların Risk Yönetiminde Karşılaştıkları Risklerin Önem Sırasının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi Bankaların karşılaştıkları ve yönetmek zorunda oldukları risklerdeki başarılarını tespit etmek amacı ile risk derecesi puanlama yöntemi (sonuçları da yukarıda verilmiştir) ve AHP yöntemi kullanılmıştır. AHP yönteminde Expert Choice 11 analiz yöntemi kullanılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Bu yöntemi kullanırken üç adet üst değişken (bankaların kurumsal risk yönetimi çerçevesinde bütçe tahsis durumları, kurumsal risk yönetiminin ve Basel II uyumunun hangi aşamasında oldukları) ve beş adet alt değişken (likidite riski, kredi riski, operasyonel risk, döviz riski ve faiz riski) belirlenmiştir. Belirlenen üst ve alt değişkenler birbirleri ile ilişkilendirilerek çıkan sonuçlar şekiller halinde aşağıda verilmiştir. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

18 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Şekil 3: Kurumsal Risk Yönetiminin Aşamasına Göre Karşılaşılan ve Yönetilen Riskler AHP sonuçlarına bakıldığında bankaların kurumsal risk yönetiminin hangi aşamasında oldukları dikkate alındığında en sık karşılaştıkları ve en iyi yönettikleri riskin kredi riski olduğu Şekil 3 den görülmektedir. İkinci olarak karşılaşılan ve yönetilen riskin ise operasyonel risk olduğu görülürken diğerleri lidite, döviz ve faiz riski olarak sıralanmaktadır. Buradan çıkan sonuç ile daha önce elde edilen sonuçlar arasında da paralelliğin olduğu görülmektedir. Daha önce de açıklandığı gibi bankaların en sık karşılaştıkları ve en iyi yönettikleri risklerin başında kredi riski gelmektedir. Şekil 4: Kurumsal Risk Yönetiminin Bütçe Tahsisine Göre Karşılaşılan ve Yönetilen Riskler Bankaların kurumsal risk yönetimine yapmış oldukları bütçe tahsis durumlarına göre karşılaştıkları ve yönetmek zorunda kaldıkları risklere bakıldığında da yine birinci sırayı %16,9 ile kredi riski nin aldığı görülmektedir. İkinci sırayı %8,6 ile likidite riski alırken diğerleri operasyonel risk, döviz ve faiz riski şeklinde sıralanmaktadır. 292 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

19 S. KOÇ Bankaların Basel II ye uyum sürecinin hangi aşamasında olduklarına göre karşılaştıkları ve yönettikleri risklere ait sonuçlar Şekil 5 de görüldüğü gibidir. Şekil 5: Basel II Uyum Süreci Aşamasına Göre Karşılaşılan ve Yönetilen Riskler Basel II ye uyumun hangi aşamasında olduklarına göre bankaların en sık karşılaştıkları ve yönettikleri risklere bakıldığında ise karşılaşılan ve yönetilen riskler içerisinde ilk sırayı %13,9 ile likidite riski nin aldığı görülmektedir. İkinci sırayı %7 operasyonel risk alırken diğerleri de kredi, döviz ve faiz riski biçiminde sıralanmaktadır. Ankete katılan bankaların risk yönetimindeki etkinlik düzeylerine ait sonuçlar ise Şekil 6 da görüldüğü gibidir. Şekil 6: Bankaların Risk Yönetimindeki Etkinlik Sıralamaları Yukarıda belirlenen üç üst kriterin dikkate alınması ile bankaların hangi riskler ile en sık karşılaştıkları ve bunları en iyi hangi sıralama ile yönettiklerinin sonucu Şekil 6 dan görüldüğü gibi risklerin ve onların yönetilmesinin önem derecesine göre puanlanması yöntemi ile paralellik gösterdiği de görülmektedir. Sıralamaya bakıldığında ilk sırayı %40,8 ile kredi riski alırken ikinci sırayı %27,4 ile likidite Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 55 BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ M. Hasan EKEN* - Hakan Gaygısız** ÖZET İçinde bulunduğumuz süreçte, tüm dünyayı etkisi altına almış mali

Detaylı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 135-158

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 135-158 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010). 135-158 LİKİDİTE KRİZİ SÜRECİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE DEKİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 TÜRK BANKACLIK SEKTÖRÜNDE DEZENFLASYON SÜRECİNDE CAMELS ANALİZİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 TÜRK BANKACLIK SEKTÖRÜNDE DEZENFLASYON SÜRECİNDE CAMELS ANALİZİ TÜRK BANKACLIK SEKTÖRÜNDE DEZENFLASYON SÜRECİNDE CAMELS ANALİZİ Mezahir ABDULLAYEV Dr., Kafkas Üniversitesi (Bakü/Azerbaycan), İşletme Fakültesi, mezahir.abdullayev@gmail.com, Y. V. Çəmənzəminli küç. 123

Detaylı

IV.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar Açısından Önemi

IV.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar Açısından Önemi IV. ÖZEL KONULAR IV.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Finansal İstikrar Açısından Önemi Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi yeni olmakla beraber kısa zamanda önemli bir gelişme göstermiştir. Sosyal güvenliğin

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Araştırma Makaleleri KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Nihat GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Emel ABA Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İSTANBUL DA BÜTÜNLEŞİK BİSİKLET AĞI KÜMELERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Sadettin PAKSOY-Erdal ALANCIOĞLU / 38 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Özet Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Bankacılığımızda İç Kontrol

Bankacılığımızda İç Kontrol Bankacılığımızda İç Kontrol Gürdoğan Yurtsever Yayın No: 256 Nisan 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt*

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* Erol BULUT** Z. Banş GÜL*** ABSTRACT Risk is a st at e, w hi ch is likely to emerge of los s or damage. It s management

Detaylı

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr

Kâmil BİRCAN. Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüs Aydın, Türkiye osebetci@adu.edu.tr İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın Özel SEBETCİ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz.

Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Basel II Standartları ve KOBİ lere Etkileri Cep Kitabı nın Basımına katkılarından dolayı, Teşekkür Ederiz. Müsiad Cep Kitaplığı: 23 ISBN 978-975-7215-73-8 Önsöz 1988 yılında yayınlanan ilk Basel uzlaşışının

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA

OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA HİZMET SEKTÖRÜ ÖZELLİKLERİ ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM-Yalova Ün. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Volkan AYDIN-Yalova

Detaylı