Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği"

Transkript

1 S. KOÇ Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Selahattin KOÇ Özet Bankalar, teknolojik yapıda ve faaliyetlerini yürüttükleri çevrelerdeki hızlı değişimden dolayı çeşitli risklere maruz kalmaktadır. Risklerin ve risk yönetiminin nasıl değişkenlik gösterdiği finansal şirketlerin önemle üzerinde düşünmeleri gereken konuların başında gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, finans sektörü, özellikle de bankacılık sektörü büyük bir değişim sürecinden geçmektedir. Küresel rekabetin artması, yabancı sermayenin girişini kolaylaştırmak için yapılan düzenlemeler, yeni ürünlerin piyasalara sürülmesi, yapmış oldukları işlem sayısının artışı ile birlikte riskler artmış ve çeşitlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye deki bankaların karşılaştıkları riskleri yönetirken hangilerinde daha etkin olduklarını, kendilerine uygun olan hangi yöntemleri uyguladıklarını, AHP yöntemi ve risklerin önem derecelerinin puanlanması yöntemi ile analiz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Risk Yönetimi, AHP Yöntemi Efficiency of the Banks in Managing the Risks: The Case of Turkey Abstract The banks are subject to various types of risks because of the rapid developments in technology and their operational environment. One of the most main subjects for financial firms to consider is how risks and risk management vary. The financial sector, especially the banking sector, is passing through a period of comprehensive change in developing countries. Risks have both changed and got varied because of the increase in global competition, the deregulations to enable the entrance of foreign capital, the introduction of new financial products into the market and the increase in the number of transactions performed by the banks. The purpose of the study is to analyze which risks are managed more efficiently among others encountered by the banks in Turkey and which suitable methods are used by using AHP method and the method of scoring the importance level of risks. Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

2 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Key Words: Banking, Risk Managemenet, AHP Method JEL Clasification Codes: D81, G21, G32, C44 Giriş Gelişmekte olan ülkeler içerisinde önemli yere sahip olan Türkiye de, son yıllarda çok önemli değişiklikler görülmektedir. Büyük değişimler, sosyal ve siyasal yapıda yaşandığı gibi finans dışı sektörler ile finansal sektörlerde de yaşanmaktadır. Finans sektörünün önemli ayağını oluşturan bankacılık sektöründe de önemli yenilikler ve değişimler olmuştur. Sürecin getirdiği değişimle birlikte hem finans dışı hem de finansal kurumlara yeni yeni fırsatlar doğduğu gibi tehditler de oluşmuştur. Oluşan fırsatlardan yararlanmak ve tehditlerin en makul düzeyde geçiştirilmesi şirketlerin devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Özellikle bankacılık sektörü faaliyetlerini yürüttükleri alan itibarıyla çok çeşitli riskler ile muhatap olmak zorundadırlar. Muhatap oldukları/olacakları riskleri tespit etmek, ölçmek ve değerlendirerek fırsata çevirmek için doğru yöntemleri uygulamaları risk yönetimi açısından gerekli olan husustur. Özelleştirme, serbestleşme ve küreselleşme ile birlikte risk düzeyleri oldukça yüksek işlemlerin de önü açılmıştır. Bankaların ve diğer finansal kuruluşların sağlamış oldukları kazançların ve risklerin arttığı bir dönemde yaşamaktayız. Risk ile getiri birlikte anılmaktadır ki bu doğru bir yaklaşımdır. Özellikle gelişen ekonomilerde mali sistemlerdeki kalitenin artmasında, mali sistemlerin genişlemesinde, çeşitlenmesinde, istikrarın sağlanmasında bankaların üstlenmiş oldukları görevler hem önemlidir hem de çok fazladır (Goyal, 2010). Günümüzde risk yönetiminin olmadığı, riskin anılmadığı bir finansal yapı yoktur. Özellikle bankalar risk yönetimi ile bütünleşik olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bankacılık sektörü açısından risksiz bir yaşam olmadığı gibi sistematik ve profesyonel risk yönetimi de zorunluluk haline gelmiştir. Riskler belirsizliklerden hata, hile ve yolsuzluklardan oluşur ve bunlar arttıkça riskler de artar. Banka belirsizliklerini artıran nedenler ise teknolojik, sosyal ve siyasal yapıda değişimlerdir. Belirsizliği artıran diğer bir husus ise süreçte yaşanan değişimler ile ilgili bilgi yetersizliğidir. Genel anlamda risklerin çok çeşitli nedenleri vardır. Ancak bankalar yönünden en önemlisi süreçteki belirsizliklerdir. Türkiye de bankacılık sektörü makroekonomik faktörler, mikroekonomik faktörler ve yasal düzenlemelerdeki değişikliklerden dolayı çeşitli risklerle muhatap olmaktadır. Makro faktörlerin başında gelişmekte olan ülkelerdeki kamu açıkları, gelişmiş ülkelerdeki sermaye fazlalıkları, gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek borç oranları, yüksek enflasyon ve işsizlik oranları, küreselleşme çabaları ile büyük miktarlardaki spekülatif amaçlı para hareketleri gelmektedir. Bankacılık sektörü risklerini artıran mikroekonomik faktörler ise bankaların sermaye yapıları (çok az öz kaynak, yüksek oranda yabancı kaynak yapısı), banka aktiflerinin, kredilerinin ve banka yönetiminin kalitesi, bankaların likidite ve döviz pozisyonları, mali piyasalarda yaşanan belirsizliklerdir (Aloğlu, 2005). Teknolojinin gelişmesi, iletişimin artması ve sermayenin dünya genelinde daha hızlı dolaşması, bankaların risklerini daha da artırmıştır. 276 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

3 S. KOÇ Bankacılığın risk ile tanışması bankaların varoluşu ile başlamış, son çeyrek yüzyılda da hızla artmıştır. Artan riskler, beraberinde onların kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereğini de ortaya çıkarmış, finans dışı ve finans içi sektörleri özellikle de bankacılık sektörünü tehdit eder hale gelmiştir. Bankacılık sektöründeki riskler kontrol edilmediği zaman mikro düzeyde bankacılık, döviz ve likidite riskine neden olabileceği gibi makro düzeyde ülke ekonomilerinde finansal krizlere de neden olabilmektedir. Geçmiş yıllarda olumsuz örnekleri görüldüğü gibi bankacılık ve finansal piyasa krizleri çok çabuk yayılmış ve ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Küreselleşen piyasalarda, bir ülkede oluşan riskler veya krizler diğer ülkelere çok hızlı bir biçimde sirayet etmiştir. 1. Bankaların Karşılaştıkları Riskler Günümüzde bankacılık sektörü çok çeşitli riskler ile muhatap olmaktadır. Riskler ortaya çıkışlarına göre sistematik ve sistematik olmayan riskler olarak sınıflandırıldığı gibi yönetilme durumlarına göre kontrol edilebilir riskler ve kontrol edilemeyen riskler olarak da sınıflandırılmaktadır (Aloğlu, 2005: 21; BDDK, 2001a). Bankaların çok sık olarak muhatap oldukları riskler Şekil 1 de birarada görülmektedir (Goyal, 2010). Şekil 1: En Sık Karşılaşılan Bankacılık Riskleri En Sık Karşılaşılan Bankacılık Riskleri Kredi Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk Faiz Riski Likidite Riski Döviz Kuru Riski Kaynak: Goyal, 2010 Bankalar yukarıda yazılan risklerin dışında da riskler ile muhatap olabilmektedir. Yukarıda belirtilen riskler bankaların sıkça karşılaştıkları risklerdendir. Türkiye deki bankaların karşılaştıkları riskler Tablo 1 deki gibi genelleştirilebilir. Tablo 1: Bankaların Maruz Kaldıkları Riskler İşlemler Gereği Oluşan Riskler İnsan Kaynağı Faktöründen Oluşan Riskler 1 Kredi Riski 8 Hukuki Düzenlemelere Uyumsuzluk Riski 2 Faiz (Oranı) Riski 9 İtibar Riski 3 Kur Riski 10 Sistem Riski 4 Hisse Senedi Fiyat Riski 11 Teknoloji Riski 5 Emtia Fiyat Riski 12 Çevre Riski 6 Likidite Riski 13 Politik Risk 7 Opersayonel Riskler 14 İşlem Riski Kaynak: Eratay, 2003: 44. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

4 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği 1.1. Kredi Riski Kredi riski kavramı, kredi alan veya imza sahibi kişinin yükümlülüklerini yerine getiremez duruma düşmesini tanımlamaktadır. Bir başka ifadeyle, parasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi sürecinde sorumlu olan kimsenin başarısız olması ihtimali olarak tanımlanmaktadır (Gregory, 2003: 7). Kredi riski, vadeli işlemler ve karşılıklı ticari işlemler gibi finansal işlemlerin taraflarını ilgilendiren risk türüdür (Shah, 2003: 50). Daha genel ifade ile kredi kalitesinin bozulması sonucu bankaların risk ile karşılaşmasıdır (Goyal, 2010). Kredi riski, borçlunun kötü performansından doğmaktadır. Bundan dolayı kredi riski sadece azaltılabilir fakat tamamen ortadan kaldırılamaz. Çünkü kredi riskinin belli bir kısmı sistematik risk olarak karşımıza çıkmaktadır (Santomero, 1997: 9). Kredi riskleri karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklandığı gibi bankaların kendilerinden de kaynaklanmaktadır. Kredi kullandırılırken yeteri kadar istihbarat çalışması yapmamaları kredi kalitesini düşürmektedir Piyasa Riski Piyasa riski, bankalar tarafından ellerinde tutulan varlıkların piyasadaki değişimden dolayı ve piyasa fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle zarara uğrama riski olarak tanımlanmaktadır (Goyal, 2010). Piyasa riski bankaların karşılaştıkları diğer risklere göre daha geniş kapsamlı risklerdendir. Piyasalarda tek başına değerlendirilen ve bankalar açısından oldukça önem arzeden risklerin birçoğu (döviz, faiz, likidite, kredi vb.) piyasa kapsamı içerisine girmektedir. Genel olarak piyasa riski, bankaların ya da finansla uğraşan diğer kuruluşların alım-satım hesapları içerisinde yer alan; getirisi faiz oranı ile ilişkilendirilmiş borçlanmayı temsil eden finansal araçlara, hisse senetlerine, diğer menkul kıymetlere, belirlenen araçlara dayalı türev sözleşmelerine dönük yapılan işlemlerden kaynaklanan risklerdir (Aslay, 2006: 79). Piyasa riski, bankaların bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda almış oldukları pozisyonlar, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz oranı riski, hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimalini içermektedir (Özerkek, 2006: 6) Operasyonel Risk (Faaliyet Riski) Operasyonel risk bir örgüt içerisindeki süreçlerin veya işlevlerin beklenenin dışına çıkılması riskini içermektedir (Shah, 2003, 51). Operasyonel risk, pek çok finansal kurumun dolaylı olarak iflaslarından sorumlu olduğundan dolayı, muhtemelen risklerin en tehlikeli türüdür (Koç, 2012: 122). Operasyonel risk (faaliyet riski), ağırlıklı olarak kurum içi kontrollerdeki aksamalar ve banka yönetimindeki yanlış davranışlardan kaynaklanmaktadır. Operasyonel risklerin en tehlikelisi özellikle bilgi teknolojisi sistemlerinin çökmesidir. Bilgi sisteminin çökmesine bağlı olarak bankalarda çok ciddi kayıpların olması kaçınılmazdır (Embrechts, 2004). Operasyonel risk kavramına örnek olarak yıkıcı doğal felaketler, işlemlerde yapılan hatalar, bankaların genel işlemlerinde tam başarılı olmayan girişimler ile teknolojik altyapısında yaşanan sıkıntılar gösterilebilir (Shah, 2003: 51). Operasyonel riskler, piyasaların küreselleşmesi ve piyasalara giriş-çıkışın serbestleştirilmesi ile çok daha önemsenmesi gereken risklerdir (Gregory, 2003: 8) Faiz Riski Faiz riski, faiz oranlarındaki değişime bağlı olarak oluşan ters yönlü hareketlerin bir bankanın mali yapısında yarattığı etki olarak tanımlanabilir. Yani faiz riski, faiz 278 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

5 S. KOÇ oranlarındaki hareketler nedeniyle bankanın pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar ihtimalini ifade eder. 1 Faiz riski, faiz oranlarındaki beklenen veya beklenmeyen değişimlere bağlı olarak finansal araçların değerlerinde ortaya çıkan değişmeler nedeniyle işletmelerin nakit akımları, bilançolarının aktif ve pasif yapıları üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler olarak tanımlanmaktadır (Tanyıldız, 2007: 46). Faiz riski, genellikle iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki, bankanın yükümlülüklerine kıyasla daha uzun vadeli varlıklara sahip olmasından kaynaklanan yeniden finansman (refinancing) riskidir. İkincisi ise bankanın yükümlülüklerine kıyasla daha kısa vadeli varlıklar tutmasından kaynaklanan yeniden yatırma riski olup, yeniden yatırılan fonların getirisinin eski fonların maliyetinin altına düşme olasılığı şeklinde ortaya çıkmasıdır (Şanlıoğlu, 2005: 11) Döviz Kuru Riski Döviz kuru riski, bankaların taşıdıkları pozisyonlara bağlı olarak ulusal paranın yabancı paralar karşısında değer kazanması veya kaybetmesi olarak tanımlanır. Döviz kuru riskinin ortaya çıkmasının başlıca nedeni bankaların kısa pozisyonlarını (satış pozisyonlarını) aşırılaştırmış olmalarıdır. Düşük faizli döviz ile borçlanarak yüksek faizli yerli finansal araçlara yatırım yapma çabaları, döviz kuru riskinin en önemli belirleyicisi durumundadır. Döviz kuru riskinin diğer bir belirleyici ise bankaların portföylerinde bulundurdukları yabancı para cinsinden varlıkları yeteri kadar çeşitlilikte yatırım araçlarına dağıtmamalarıdır (Aloğlu, 2005: 36-37) Likidite Riski Likidite riski, bankaların menkul kıymet satışında yatırımcılar tarafından gerekli ilginin gösterilmemesi veya yeniden borçlanmaya ihtiyaç duyması durumunda uygun maliyetli nakit sağlamada sıkıntı çekmesi durumudur. Likidite riskinin oluşmasının en önemli nedeni, banka müşterilerinin hesaplarındaki paraları çekmeleri ve bankaların nakit kaynaklarının yer aldığı interbank piyasalarından ve/veya uluslararası finans piyasalarından kaynak sağlayamamasıdır (Topcu, 2007: 21). Likidite riski, bankanın aktiflerindeki artışı karşılayacak şekilde yeterli kaynak bulunduramaması ya da yükümlülüklerindeki artışı iyi yönetememesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Olağan dışı hallerdeki likidite yetersizliği bankaların yükümlülüklerini yerine getiremez duruma düşmesine neden olabilir (Bektaş, 2006: 24-25). 2. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) İlk olarak Myers ve Alpert (1968) tarafından ortaya sürülen ve daha sonra Saaty (1977, 1982, 1988, 1995) tarafından geliştirilen yaygın olarak MCA (Multi Channel Autofocus) yaklaşımını kullanan bir analiz yöntemidir. AHP yöntemi, karar verilecek seçenek ve kriterlere göreceli olarak önem değerler verilerek yönetsel karar mekanizmasının çalıştırılması esasına dayanan alternatifler içersinde en iyisine karar verme sürecidir (Saaty, 1990). Yani bir veya birden fazla amaca ulaşabilmek için eldeki kaynak ve kısıtlayıcıları dikkate alarak herhangi bir problemin çözümü için uygun seçeneklerinden en iyisinin seçilmesidir (Keçek ve Yıldırım, 2010). AHP 1 BDDK (2001a), Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

6 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği ile karar verilirken, sadece nicel (sayısal) değerler değil aynı zamanda nitel (sayısal olmayan) değerler de dikkate alınmaktadır (Cheng ve Li, 2002). Russell ve Taylor Operations Management adlı kitabında Analitik Hiyerarşi Sürecini karar alternatiflerinin çoklu kriterlere göre sıralanmasına ve seçim yapılmasına yarayan nicel bir yöntem olarak tanımlamıştır. Baltalar ise alternatif her bir kararı, karar veren kişinin kriterlerini yakalama derecesine göre sıralamak için rakamsal değerler geliştirme süreci olarak tanımlamıştır (Baltalar, 2008). Analitik Hiyerarşi Süreci; karar verenlerin tüm ölçütleri yakalayan en iyi alternatifi seçmekle Hangisini seçeceğiz? veya En iyisi hangisidir? sorularına cevap bulur. AHP, insanoğlunun kendisine öğretilmeyen fakat var oluşundan bu yana karar verme sorunu ile karşılaştığında içgüdüsel olarak benimsediği karar mekanizması olup, niteliksel kriterleri de göz önünde bulundurmaktadır. Bu sebeple AHP nin gücü, diğer çoğu yaklaşımla ele alınması zor veya mümkün olmayan ancak kararları etkileyen etkenleri de ele alabilmesinden kaynaklanmaktadır (Keçek ve Yıldırım, 2010). Arbel ve Seidman (1984), Bord ve A. Feinberg (1989), Khorramshahgol vd. (1988), Liberatore (1987), Mustafa (1987), Zahedi (1986), AHP yönteminin, karmaşık problemlerin yaşandığı çok çeşitli alanlarda uygulama imkânına sahip olduğu vurgusunu yapmışlardır (Mustafa ve Al-Bahar, 1991). 3. AHP nin Uygulanma Aşamaları AHP yöntemi temel olarak üç ilkeye dayanmaktadır. Bunlardan birincisi tanımlama (karar problemlerinin ayrıştırılması), ikincisi analiz etme (unsurların karşılaştırmalı kararı), üçüncüsü ise sentezlemedir (önceliklerin sentezlenmesi). Saaty, AHP ile ilgili uygulama adımlarını aşağıdaki gibi geliştirmiştir (Hongyan, 2010). AHP yönteminde matris adımlarını gerçekleştirmek için n (n 1) kararlarının gerekli olduğu ifade edilmiştir. 1. Adım: Hiyerarşi içinde karar vermeye yardımcı olacak en önemli sorunların tespit edilmesi. Bu aşamada yapılandırılmamış problemler ile bunların karakteristik yapıları belirlenmeli, amaçlar ve beklentiler açıkça ortaya konmalıdır (Vahidnia vd., 2008). 2. Adım: AHP hiyerarşik yapısının geliştirilmesi. AHP yönteminde ikinci adım, karar noktalarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir (Boroushaki ve Malczewski, 2008). Genel olarak çalışmalarda karar noktalarının sayısı (üst faktörler) m, karar noktalarını etkileyen (alt faktörler) faktör sayısı ise n ile gösterilmektedir. Modelin sonucuna etki edecek faktör sayısının doğru olarak saptanması ve modele etki eden her bir faktörün detaylı tanımlarının yapılması, ikili karşılaştırmaların (pairwise comparations) daha tutarlı ve mantıklı yapılabilmesi açısından önemlidir. Şekil 2 de modele etki edecek faktörlerin dizilişi gösterilmektedir (Vahidnia vd., 2008). 280 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

7 S. KOÇ Şekil 2: Karar Problemlerinin Hiyerarşik Yapısı Kaynak: Vahidnia vd., Adım: Faktörler arası ikili karşılaştırma matrisin oluşturulması. Faktörler arası karşılaştırma matrisi (nxn) boyutunda kare matristir. Bu matris, ikili karşılaştırma matrisi olarak her bir düzeyi kapsayacak biçimde oluşturulmalıdır (Hongyan, 2010). Bu matrisin köşegeni üzerindeki matris bileşenleri 1 değerini alır. Karşılaştırma matrisi aşağıda gösterilmiştir: (1) Burada; A: İkili karşılaştırma matrisi W 1 : Eleman 1 in ağırlığı, W 2 : Eleman 2 nin ağırlığı, W 3 : Eleman 3 ün ağırlığı anlamına gelmektedir. Söz konusu matris köşegenleri üzerindeki bileşenler yani i=j olduğundan, 1 değerini alır. Çünkü bu durumda ilgili faktör kendisi ile karşılaştırılmaktadır. Faktörlerin karşılaştırılması, birbirlerine göre sahip oldukları önem değerlerine göre birebir ve karşılıklı yapılır. Faktörlerin birebir karşılıklı karşılaştırılmasında Tablo 3 deki önem skalası kullanılmaktadır. Saaty tarafından geliştirmiş olan 1-9 puanlı tercih ölçeğinden faydalanılarak hiyerarşide yer alan bileşenlerin göreli önemlerine ilişkin karar vericinin kişisel yargılarını yansıtan ikili karşılaştırmalar; n, değerlendirilecek kriter sayısı a ij ; i özelliğinin, j özelliğine göre önemini göstermek üzere A matrisi elde edilmektedir (Eroğlu ve Lorcu, 2007). Örneğin, birinci faktör dördüncü faktöre göre karşılaştırmayı yapan tarafından daha önemli bulunuyor ise bu durumda karşılaştırma matrisinin birinci satır dördüncü sütun bileşeni (i=1, j=4 ) değerini alacaktır. Aksi durumda yani birinci faktörün dördüncü faktörle karşılaştırılmasında, dördüncü faktör daha önemli görülüyor ise bu durumda karşılaştırma matrisinin birinci satır dördüncü sütun bileşeni 1/4 değerini alacaktır. Aynı karşılaştırmada birinci faktörle dördüncü faktörün karşılaştırılmasında faktörlerin eşit öneme sahip oldukları düşünülüyor ise bu durumda matris bileşen 1 değerini alacaktır. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

8 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Karşılaştırmalar, karşılaştırma matrisinin tüm değerleri 1 olan köşegeninin üstünde kalan değerler için yapılır. Köşegenin altında kalan bileşenler için formül (2) yi kullanmak yeterli olacaktır. 1 a ji (2) a ij İkili karşılaştırmalarda iki ölçütten biri diğerine göre sonsuz kez üstün kabul edilemez (Keçek ve Yıldırım, 2010). İkili karşılaştırmalar matrisi bir elementin diğerini hangi yönde etkilediğini tespit etmek için yapılır. Analitik hiyerarşi proses yönteminde a ji, i. seçeneği ile j, seçeneğinin ikili karşılaştırma değerini; a ji ise j, seçeneği ile i, seçeneğinin karşılaştırma değerini göstermektedir. AHP de, a ji değeri, a ji = 1/ a ji eşitliğinden elde edilir (Saaty, 1980; Yüksel ve Akın, 2006). AHP için geliştirilen ikili karşılaştırma ölçeğinde verilen puanların ne anlama geldiği Tablo 2 de ifade edilmiştir. Tablo 2: AHP Tercihleri İçin İkili Karşılaştırma Ölçekleri a ji Tanımlar Açıklamalar 9 Kesin önemli Bir seçeneğin diğerinden üstün olduğunu gösteren kanıt çok büyük güvenilirliğe sahiptir. 8 Ara değer Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasındaki değerler. 7 Çok kuvvetli Bir seçenek diğerine göre çok üstün derecede önemli 6 Ara değer Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasındaki değerler. 5 Kuvvetli derecede Bir seçenek diğerine karşı oldukça üstün. önemli 4 Ara değer Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasındaki değerler. 3 Biraz önemli Bir seçenek diğerine karşı biraz daha üstün 2 Ara değer Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere iki ardışık yargı arasındaki değerler. 1 Eşit önemli İki seçenek eşit derecede öneme sahip. Kaynak: Hongyan, 2010; Vahidnia vd., 2008; Yüksel ve Akın, Adım: Faktörlerin yüzde olarak önem dağılımlarının belirlenmesi (ilgili ağırlıkların tahmin edilmesi). Kendisini oluşturan karar problemlerinin ayrıştırılması. Bu yapı içerisinde problemler ayrıştırılırken üst seviyede odaklanılacak problemler, orta seviyede odaklanılacak problemler ve alt seviyede ilgilenilecek problemler olarak yapılandırılmalıdır. Yukarıdaki a matrisinde elementlerin göreceli ağırlıkları (W) aşağıdaki formül ile hesaplanır (Vahidnia vd., 2008). (A- max I)xW=0 (3) Burada; max : A matrisinin en büyük özdeğeri, I : Birim matrisi tanımlamaktadır. 282 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

9 S. KOÇ 5. Adım: Tutarlılığın kontrol edilmesi (karşılaştırmalı yargılar veya ikili karşılaştırmalar). Bu adımda matrislerin tutarlılık özelliğini karar vericilerin kararlarının tutarlı olduğundan emin olmak için kontrol edilir. Bunun için de bazı parametrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan biri (CI: Consistency Index) Tutarlılık Endeksi dir. Şu şekilde hesaplanır: (4) Burada, n matris boyutudur. n boyutlu matris için Saaty ve ekibi tesadüfi matrisler oluşturmuş ve hesaplamışlardır. Bunlara da (Tesadüfi Endeks: Random Endex (RI)) adını vermişlerdir. Şayet tutarlılık oranı 0,1 den daha küçük ise geliştirilmiş olan yargılar tutarlıdır ve rastgele türetilmiş olan ağırlıklar kullanılabilmektedir (Vahidnia vd., 2008). CR=0,10 un üzerinde ise karar matrisi tutarsızdır. Tutarlı bir matris elde edebilmek için kararlar sürekli olarak incelenmeli ve geliştirilmelidir. Tutarlılığın kontrol edilmesi için hesaplanan diğer bir oran ise (CR:Consistency Ratio) Tutarlılık Oranı dır. Şu şekilde hesaplanır: (5) Yargı tutarlılığı, tutarlılık oranı olarak (CR) CI uygun değeriyle alınarak denetlenebilir. CR nin sonucu 0,10 u geçmemesi durumunda kabul edilebilir. Saaty ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş tesadüfi tutarlılık endeksi Tablo 3 deki gibidir. Tablo 3: Tesadüfi Endeks Oranları Tablosu n Tesadüfi Endeks 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 Oranları Kaynak: Danny, 6. Adım: Genel değerlendirmenin yapılmasıdır. AHP sürecinin son aşaması olan bu adımda karar elemanlarının nispi ağırlıkları genel bir değerlendirme yapmak için aşağıdaki gibi biraraya getirilir. Burada: W İ S = i alanının toplam ağırlığı W İJ S = harita katmanı ile ilgili alternatiflerin ağırlıkları W j a = j nin ağırlığı m= değişken sayısı n= alternatif sayısı 4. Literatür Taraması AHP, karmaşık problemlerin olduğu birçok alanda kullanıldığından dolayı değişik bilimsel çalışmalarda AHP den faydalanıldığı görülmektedir. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

10 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Son yıllarda birçok uluslararası işletme sahip olduğu kaynakları küresel rekabete uyacak şekilde düzenleme çabası içerisindedir. Küresel pazarlara girebilmek ve yoğun rekabete dayanabilmek için agresif pazarlama yöntemlerine sıkça başvurmaktadırlar. Küresel pazarlarda tutunabilmenin yolu piyasalara çok düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin sunulmasından geçmektedir (Yang ve Shi, 2002). Çok uluslu işletmeler hedef pazarları seçerken iki hususa dikkat eder. Bunlardan birincisi; teknolojik ilerleme, uygulamalardaki başarısı, rekabet etme gücü, kârlılık durumu ve kendi güçlü yönlerini tespit etmektir. İkincisi ise dış piyasaların koşulları ve sunmuş oldukları fırsatlar, politik istikrar, ulusların uygulamış oldukları politikalar ve onların teknolojik yeterlilikleri, iş imkânları ve çalışanların kalitesi ile piyasaların büyüklüğü ve satış imkânlarına dikkat edilir. Çin ekonomisi ile ilgili son dönemlerde birçok çalışma yapılmaktadır. Bunun en önemli nedeni artık birçok işletmenin Çin sınırları içerisinde faaliyetlerini yürütüyor olmasıdır. Bunlardan bazıları başarılı olurlarken bazıları da başarısız olmaktadır. Çin de faaliyetlerini yürüten (Amerika, Japonya, Güney Kore, Singapur, Tayvan ve Avrupa Bölgesi olmak üzere) yatırımcılar içerisinden seçilmiş 475 yatırımcıya anket çalışması ve AHP yöntemi uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre yatırımcıların %60 ı Beijing, Tianjin ve Shanghai bölgelerinde yatırımlarını genişletme çabası içerisinde olduklarını vurgulamışlar, yalnızca %10 yatırımcı seçilen bölgelerde yatırımlarını azaltacaklarını ifade etmişlerdir (Yuan, 1997). Çin de faaliyetlerini yürüten 76 Alman firmasına, Çin deki fırsatlar ve tehditler üzerine bir anket çalışması yapılmış ve AHP yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre yabancı yatırımcılara uzun dönemli satışlar için Çin piyasalarındaki gelişmelere odaklanmaları, Çin in gelecekteki büyüme rakamlarının tahmin edilebildiğinden dolayı yatırımcıların önünü daha rahat görebilecekleri vurgusu yapılmıştır. Ankete katılan yatırımcılar ayrıca ortalama maliyetlerin Almanya dan %30 daha düşük olduğunu ve Çin deki faaliyetlerinden %70 aşırı tatmin ya da tatmin olduklarını belirtilmişlerdir (Davis, 1997). Firmaların uzun dönemdeki başarılı performanslarında yine uzun dönemli stratejik planların uygulanmasının anahtar rol oynadığını belirtmek gerekir (Maskell, 1991; Rivers, 1997). Benzer bir çalışmada Yang ve Shi (2002), Çin de kimya sektöründeki firmaların müdürlerine work shop (bir grubun etkin katılımına dayalı çalışma) uygulamış ve firma müdürlerinin uzun dönemli performanslarının uzun dönemli stratejik planları ile yakından ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca AHP yönteminin uluslararası Risk Sermayesi uygulamalarına yardımcı olduğu, ankete katılan kimya sektöründeki firmaların müdürleri tarafından dile getirilmiştir. Özellikle aynı ekonomik ve finansal piyasa koşullarında olan firmalara dönük çalışmalara dikkat çekilmiştir. Çok kriterli bir yapıda olan firmaların performansı değerlendirilirken sık başvurulan analiz yönteminden birisinin AHP yöntemi olduğu da müdürler tarafından ifade edilmiştir (Yang ve Shi, 2002). AHP yöntemi ile ilgili son zamanlardaki yayınlara bakıldığı zaman gerçek hayata dönük karar verme aşamasındaki karmaşık problemlere yönelik geniş, dinamik çözümlerin önerildiği görülmektedir (Albayrakoğlu, 1996; Carlsson ve Walden, 1995). Teo ve Ling (2006), yapı güvenliği için belirlenen faktörlerin etkinlik sıralamasında AHP yöntemi kullanmışlardır. Yine iş yeri çalışma sistemi içerisinde risklerin tespitinde, güvenliğin oluşturulmasında, çalışanların performanslarının 284 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

11 S. KOÇ artırılmasında ve iş yerindeki insan faktörü etkisinin tespitinde AHP yöntemi kullanılmıştır (Harms-Ringdahl (2004), Lingard ve Rowlinson (1997), Gill ve Shergill (2004),Vassie ve Lucas (2001), Bellamy vd., (2008). Dağdeviren ve Yüksel (2008), AHP yöntemini kullanarak, yapmış oldukları çalışmalarında iş yerindeki yanlış davranışların tespit edilmesi ve onların düzeltilmesinin hem çalışanlar açısından hem de firmalar açısından çok önemli olduğu sonucuna ulaşmışlar. AHP'nin finansal sektör uygulamalarında yapılan çalışmalara bakıldığında, şirketlerin mali başarısızlıklarının (Hogan vd., 2000) tahmininde, döviz kurunun tahmin edilmesinde, (Ülengin ve Ülengin, 1994), finansal kurumlar için stratejik planlar geliştirilmesinde AHP yönteminin uygulandığı göze çarpmaktadır (Vargas ve Roura, 1989). Bankacılık sektöründe risk yönetimi ile ilgili çalışmalara bakıldığında öne çıkan hususun 2008 krizinden sonra risk yönetiminin çok daha önemli bir hal aldığı ve risk yönetiminde yönetim kurulunun çok önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Ayrıca 2008 krizinden sonra risk yönetiminde daha başarılı işlerin yapıldığı vurgusu yapılmaktadır. IIF (Institute of International Finance) ve Ernst&Young 2 tarafından 2012 yılında Amerika ve Euro bölgesinde 69 banka ve 6 sigorta şirketine 2008 krizi sonrası risk yönetim durumlarını tespit etmek amacı ile üç ayrı anket çalışması düzenlenmiştir. Bu anketlerin sonuçları göre 2008 krizi sonrası risk yönetiminde çok farklılıkların ve daha iyi risk yönetimi süreç ve politikalarının olduğu vurgusu yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte risk yönetiminde çok daha fazla değişik yöntemlerin olabileceği ve ayrıca kurum çapında risk yönetimi politikaları ile yine kurum çapında risk alma iştahlarının olması gerekliliği belirtilmiştir. Basel düzenlemeleri, bankacılık sektöründe risk yönetiminde önemli yenilikler getirmiştir. Bunların başında bankaların sermaye yeterlilik oranlarının artırılması ve kurumlara verilen kredilerde derecelendirmeye gidilmesinin olduğu görülmektedir. Tavsiye niteliğinde olan Basel düzenlemeleri yüzün üzerinde kanun gibi algılanıp, uygulanmaktadır itibarıyla stres testi, sermaye yeterlilik oranları ve piyasa likidite riski üzerine yoğunlaşan Basel III düzenlemesinin devreye girmesi ile risk yönetiminde daha ileri adımların atılacağını söylemek mümkündür. Basel düzenlemeleri bankaların risk yönetimini güçlendirmiştir (Greuning ve Brtanovic, 2009; Tarullo, 2008) krizi sonrası Euro bölgesindeki bankalarda, Türkiye deki bankalarda olduğu gibi, kredi riski yönetiminin öne çıktığı görülmektedir. Rekabetin artması ile bankaların risk alma iştahlarının da arttığı bu durumun da bankaları daha riskli kredilere yönelttiği belirtilmektedir krizi, bankaların yeni düzenlemelerinde ve denetimlerinde çok önemli değişikliklere neden olmuştur. Özellikle bir sonraki krizin olması durumunda benzer sorunların ve risklerin yaşanmaması için önceden alınacak tedbirler üzerine odaklanılması gerekmektedir (Laurens, 2012). 2 _2012/$FILE/Progress_in_financial_services_risk_management.pdf/ Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

12 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Jyske Bank 3 tarafından 2012 yılında yayımlanan raporda kredi riskinin büyümeyi olumsuz etkilediği ve kredi riski için tutulan minumum sermayenin %1 den daha fazla azaldığı ifade edilmiştir. Standart Bank Group 4 dünyanın değişik ülkelerinde bankacılık faaliyetleri yürütmektedir. Bu bankalar grubu tarafından 2012 yılında yayımlanan raporda da kredi riskinin piyasları olumsuz olarak etkilediği belirtilirken kendi oprerasyonlarında en sık karşılaşılan riskin kredi riski olduğu ifade edilmiştir. 5. Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu çalışmanın amacı yaşanan krizlerin artması ve teknolojinin gelişmesi ile oluşan bankacılık risklerinin Türkiye deki bankaların süreci nasıl algıladıkları ve karşılaşmış oldukları risklerin yönetilmesinde başarı durumlarının nasıl olduğunun tespit edilmesidir. Ekonomik yapıların vazgeçilmez unsurlarından biri olan bankaların yapmış oldukları işler gereği çeşitli riskler ile sık sık karşılaşmak zorunda oldukları, bunları gereği gibi yönetip yönetemedikleri ülke ekonomilerinin sağlıklı bir yapıya oturmasında önem arzetmektedir. Araştırmada birincil tip veri toplama yöntemi olan anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler Türkiye de faaliyette bulunan bankaların genel merkez düzeylerinde uygulanmıştır. Bankalar şubeler düzeyinde ayrı ayrı risk yönetimi uygulamadıkları/uygulamayacakları düşünüldüğünden dolayı anketlerin bankaların genel merkez düzeyinde risk yönetimi birimlerince ya da risk yönetimi konusunda yetkin olan diğer birimler tarafından cevaplandırılması konusunda hassas davranılmıştır. 23 banka anketlere cevap vermiştir. Anketlere cevap veren Merkez Bankasının anketi ticari esaslara göre faaliyet yürütmediği düşünülerek uygulamaya dahil edilmemiştir. Ankete cevap veren bankaların bankacılık piyasalarını temsil etme yeteneğine bakıldığında bunun oldukça yüksek olduğu Tablo 4 de görülmektedir. Tablo 4: Ankete Katılan Bankaların Aktif Büyüklükleri, Şube Sayıları ve Çalışan Sayıları Bankalar Aktif Büyüklüğü* Şube Sayısı Çalışan Personel Sayısı Ziraat Bankası A.Ş Türkiye İş Bankası A.Ş Türkiye Garanti Bankası A.Ş Akbank T.A.Ş Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Türkiye Halk Bankası A.Ş Finans Bank A.Ş Jyske Bank Risk And Capital Management 2012, connect/997b4f8d-b c-aa1d-7e78916bf130/risk.pdf?mod=ajperes Standard Bank Group Risk and capital management report for the six months ended 30 June 2012/http://reporting.standardbank.com/downloads/archive/2012/SBK_HY12_Risk%20management%20 report.pdf/ Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

13 S. KOÇ Bankalar Aktif Büyüklüğü* Şube Sayısı Çalışan Personel Sayısı Denizbank A.Ş Türk Ekonomi Bankası A.Ş ING Bank A.Ş HSBC Bank A.Ş Fortis Bank A.Ş Şekerbank T.A.Ş Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Eurobank Tekfen A.Ş Anadolubank A.Ş Tekstil Bankası A.Ş Alternatif Bank A.Ş Arap Türk Bankası A.Ş Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Kuveyt Türk Toplam Kaynak: Koç, 2012:174. Tablo 3 den de görüldüğü üzere ankete dahil edilen bankaların aktif büyüklüklerine, şube sayılarına ve çalışan sayılarına bakıldığında hemen hepsinin ana kütleyi temsil etme oranı %95 in üzerindedir (Koç, 2012: ). Türkiye deki bankaların toplam aktif büyüklüğü: milyon dolar, Çalışmaya dahil edilen bankaların aktif büyüklükleri: milyon dolar, Aktif büyüklüğü olarak ana kütle temsil oranı: / : %95,9, Türkiye deki bankaların toplam çalışan sayısı: , Çalışmaya dahil edilen bankaların toplam çalışan sayısı: , Çalışan sayısı olarak ana kütle temsil oranı: / : %96,7, Türkiye deki bankaların toplam şube sayısı: 9.027, Çalışmaya dahil edilen bankaların şube sayısı: 8.877, Şube sayısı olarak ana kütle temsil oranı: 8.877/9.027: % 98,3. 6. Araştırmadan Elde Edilen Bulgular ve Bunların Değerlendirilmesi Bu çalışmada Türkiye deki bankaların karşılaşmış oldukları riskler ve bu riskleri yönetmedeki etkinliklerinin AHP yöntemi ve puanlama yöntemi ile analizi yapılmıştır. Ayrıca bankaların karşılaştıkları ve yönetmek zorunda oldukları risklerdeki etkinlik durumlarını tespit etmek amacı ile Expert Choice 11 analiz programı ile önem derecesi puanlama yöntemi kullanılmıştır Bankaların Risk Yönetimini Belirleme Sürecinde Kullandıkları Yöntemler Bankalar, mevcut riskler ile gelecekte olası riskleri belirlerken çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemlerin bazıları standartlaşmış ve bankaların çoğu tarafından kullanılan yöntemler olmakla birlikte bazı bankalar kendi öznel durumlarına göre risk belirleme ve onları elimine etme yöntemleri geliştirmişlerdir. Bankaların kendi kurumlarında kendi öznel risk değerlendirme ve standart risk Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

14 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği değerlendirme yöntemlerini oluşturabilmeleri için öncelikli olarak risk birimlerinin çok iyi örgütlenmiş olmasını ve yeterli sayıda kalifiye elemanın istihdam edilmesini zorunlu kılmaktadır. Her banka için aynı risk yönetimi yöntemlerinin uygulanması aynı seviyede etkiyi göstermeyebilir. Bunun için ülkenin içinde bulunduğu koşullar, sektörün içinde bulunduğu koşullar ve sektörde yaşanan rekabetin durumu ile bankanın kendi öznel yapısı göz önünde bulundurularak risk yönetimi yöntemlerinin oluşturulması daha başarılı sonuçların elde edilmesine katkı sunacaktır (Koç, 2012: 212). Bankaların risk yönetimini belirleme sürecinde kullandıkları yöntemlerin önem derecesine göre sıralaması Tablo 5 de görülmektedir. Tablo 5: Bankaların Risk Yönetimini Belirleme Sürecinde Kullandığı Yöntemlerin Önem Derecesine Göre Sıralamaları İfadeler Dış Denetim ve Mevzuat Gereklilikleri İç Değerlendirme Risk Göstergeleri Önem Seviyesi n Ağ. Toplam Puan Dağılım Yüzdesi , , ,9 3 Risk Haritası ,8 4 Geçmişteki Kayıp Veri ,8 4 Workshoplar ,5 5 Toplam n Not: * t 1,...,6 zt xk yk k 1 n 1,..., 6 z t = Ağırlıklandırılmış toplam x k = Önem seviyesi y k = Önem seviyesini tercih eden banka sayısı Kaynak: Koç, 2012: 213. Önem Sırası Tablo 5 de bankaların risk yönetimi süreçlerini oluştururken kullandıkları yöntemlerin önem derecelerine bakıldığı zaman ilk sırayı dış denetim ve mevzuat gereklilikleri nin aldığı görülmektedir. Bu durumun başka bir ifadesi, yasal düzenlemeler ve bankaların dış denetime tabi tutulmaları, onların risk yönetimi politikalarını etkilediği anlamına gelmektedir. Türkiye de, bankaların risk yönetiminde başarılı olmasının önemli ayağının yasal düzenlemeler olduğunu belirtmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmediği zaman, risk yönetiminin gereksiz olduğu, çeşitli maliyetlere yol açtığı yanılgısı oluşabilir. Risk yönetimi için belirlenmiş diğer beş faktörün tamamının risk yönetimi yöntemlerinin oluşturulmasına etkisinin olduğu Tablo 5 de görülürken, yalnız bir faktörün workshop ların risk yönetimi yöntemlerinin oluşturulmasına etkisinin az olduğu görülmektedir. 288 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

15 S. KOÇ Bankaların risk yönetimi programı oluştururken dikkate aldıkları ve yönetmek zorunda kaldıkları risklerin ne derece etkin olarak yönetildiği Tablo 6 da görüldüğü gibidir. Tablo 6: Risk Yönetimi Programı Oluşturulurken Dikkate Alınan Risklerin Ne Kadar Etkin Yönetildikleri İfadeler Etkin Değil (%) Etkin (%) Çok Etkin (%) Toplam (%) Likidite Riski Kredi Riski Piyasa Riski Operasyonel Risk Bütçe/Finansman Riski Gizlilik Hukuki Riski İş Sürekliliği İtibar Tehlike/Sigorta Uyum Riski Stratejik Risk Tedarik Riski Model Riski Jeopolitik Risk Kaynak: Koç, 2012: 215. Bankaların risk yönetimi programı oluştururken mevcut riskleri yönetmede ne derecede etkin olduklarının tespitinin amaçlandığı bu soruda, elde edilen sonuçların, Tablo 6 dan da görüldüğü gibi bankalar açısından tatmin edici bir sonuç olduğunu vurgulamak gerekir. Bankaların faaliyet sahaları gereği yüz yüze oldukları temel risklerinden olan likidite riski, kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk in %95 in üzerinde etkin yönetildiğinin belirtilmiş olması risk yönetiminin ne kadar farkında olduklarını ve risk yönetimini ne kadar önemsediklerini göstermektedir. Özelikle operasyonel risklerin %100 e yakın etkin yönetildiğinin belirtilmiş olması Türkiye de bankaların son krizden neden daha az etkilendiklerinin de bir göstergesidir. Çünkü geçmiş yıllara bakıldığında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde banka batıklarının en önemli sebebinin operasyonel riskler in olduğu görülmektedir. Bankaların yönetmekte en az etkin oldukları risklerin başında jeopolitik riskler gelirken, tehlike/sigorta riski ve model risklerin yönetilmesinde de kısmen etkin olunmadığı görülmektedir ki belirtilen riskler bankaların faaliyetleri esnasında çok seyrek olarak karşılaştıkları risk türleri içerisindedir Bankaların Karşılaştıkları ve Yönettikleri Risklerin Önem Sırası Bankalar faaliyetlerini yerine getirirken birçok riski karşılamak ve yönetmek zorundadır. Hangi riskler ile daha çok karşılaştıklarının ve karşılaşmış oldukları risklerin hangilerini yönetmede daha başarılı olduklarının bilinmesi bankaların risk yönetimindeki başarıları açısından oldukça önemlidir. Bankaların karşılaştıkları Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

16 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği riskler ile bunları yönetmedeki başarıların önem sıralamaları aşağıdaki tablolarda görüldüğü gibidir. Tablo 7: Bankaların Karşılaştıkları Risklerin Önem Dereceleri İfadeler Önem Seviyesi n Ağ. Toplam Puan Dağılım Yüzdesi Kredi Riski ,0 1 Operasyonel Risk ,3 2 Döviz Riski ,9 3 Likidite Riski ,2 4 Faiz Riski ,0 5 Diğer Riskler ,6 6 Toplam Not: * z t n x y x =Önem seviyesi k t 1,...,6 k k k 1 n 1,..., 6 y =Önem seviyesini tercih eden banka sayısı k z t = Ağırlıklandırılmış toplam Önem Sırası Tablo 7 den de görüldüğü üzere Türkiye deki bankaların karşılaştıkları risklerin başında kredi riskinin geldiği görülmektedir. Bankalar mudilerden belli bir faiz oranı üzerinden topladıkları mevduatları konut kredisi, taşıt kredisi ve bireysel kredi olarak marjin payını da koyarak kullandırtmaktadır. Son yıllarda bankaların ellerindeki mevduatları değerlendirme alternatifleri arasında devlet borç verme getirisinin kredi olarak borç verme getirisinin altına düşmesi ile birlikte bankalar çalışmalarını konut kredisi, taşıt kredisi ve bireysel kredilere yoğunlaştırmış durumdadır. Durum böyle olunca da kredi risklerinin bankaların karşılaştıkları riskler içerisinde ilk sırayı alması kaçınılmaz olmuştur. İkinci sırayı operasyonel riskler alırken üçüncü önemli risk olarak döviz riskinin olduğu görülmektedir. Tablo 8 deki bankaların yönettikleri risklerin önem sıralarına bakıldığı zaman Tablo 7 de önem sıraları belirlenmiş olan riskler ile paralelliğin olduğu görülmektedir. Tablo 8 den de görüldüğü üzere bankaların en sık karşılaştıkları riskleri yönetmede de diğer risk türlerine göre daha başarılı oldukları görülmektedir. 290 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

17 Tablo 8: Bankaların Yönettikleri Risklerin Önem Sıraları İfadeler Önem Seviyesi n Ağ. Toplam Puan Dağılım Yüzdesi S. KOÇ Kredi Riski ,8 1 Operasyonel Risk ,8 2 Döviz Riski ,5 3 Likidite Riski ,6 4 Faiz Riski ,7 5 Diğer Riskler ,6 6 Toplam Not: * z t n x y x =Önem seviyesi k t 1,...,6 k k k 1 n 1,..., 6 y =Önem seviyesini tercih eden banka sayısı k z t = Ağırlıklandırılmış toplam Önem Sırası Türkiye deki bankaların karşılaştıkları risklerin hangilerini yönetmede önceliklendirdikleri ve onları yönetmede daha başarılı olduklarıyla ilgili sonuçlar Tablo 8 de görülmektedir. Sonuçlar Türkiye deki bankaların en sık karşılaştıkları riskleri daha etkin yönettiklerini göstermektedir. Tablo 7 ve Tablo 8 deki sıralamaya bakıldığında belirtilen husus açık bir biçimde görülmektedir. Bankacılık sektörü açısından olsun ya da bankacılık dışı finans sektörleri açısından olsun en sık karşılaşılan riskler öncelikli olarak dikkate alınmayı gerektiren risklerdir. Çünkü bu riskler kurumların amaç ve politikalarına en çok etki edecek olan risklerdir. Kurumlar tarafından da öncelikli olarak ele alınması ve çözümlenmesi gerekmektedir. Kurum çalışanları, üst kademeden alt kademelere kadar herkes çabalarını sık karşılaşılan risklere yöneltmektedir. Bankacılık sektörünün karşılaştıkları riskleri önem dercesine göre belirlemesi ve yönetmesi diğer finansman kurumlarından çok daha önemlidir. Risklerin, önceliklendirilmediği ve çözüm süreçleri oluşturulmadığı zaman çok ciddi zararlara yol açması kaçınılmazdır Bankaların Risk Yönetiminde Karşılaştıkları Risklerin Önem Sırasının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi Bankaların karşılaştıkları ve yönetmek zorunda oldukları risklerdeki başarılarını tespit etmek amacı ile risk derecesi puanlama yöntemi (sonuçları da yukarıda verilmiştir) ve AHP yöntemi kullanılmıştır. AHP yönteminde Expert Choice 11 analiz yöntemi kullanılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Bu yöntemi kullanırken üç adet üst değişken (bankaların kurumsal risk yönetimi çerçevesinde bütçe tahsis durumları, kurumsal risk yönetiminin ve Basel II uyumunun hangi aşamasında oldukları) ve beş adet alt değişken (likidite riski, kredi riski, operasyonel risk, döviz riski ve faiz riski) belirlenmiştir. Belirlenen üst ve alt değişkenler birbirleri ile ilişkilendirilerek çıkan sonuçlar şekiller halinde aşağıda verilmiştir. Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

18 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği Şekil 3: Kurumsal Risk Yönetiminin Aşamasına Göre Karşılaşılan ve Yönetilen Riskler AHP sonuçlarına bakıldığında bankaların kurumsal risk yönetiminin hangi aşamasında oldukları dikkate alındığında en sık karşılaştıkları ve en iyi yönettikleri riskin kredi riski olduğu Şekil 3 den görülmektedir. İkinci olarak karşılaşılan ve yönetilen riskin ise operasyonel risk olduğu görülürken diğerleri lidite, döviz ve faiz riski olarak sıralanmaktadır. Buradan çıkan sonuç ile daha önce elde edilen sonuçlar arasında da paralelliğin olduğu görülmektedir. Daha önce de açıklandığı gibi bankaların en sık karşılaştıkları ve en iyi yönettikleri risklerin başında kredi riski gelmektedir. Şekil 4: Kurumsal Risk Yönetiminin Bütçe Tahsisine Göre Karşılaşılan ve Yönetilen Riskler Bankaların kurumsal risk yönetimine yapmış oldukları bütçe tahsis durumlarına göre karşılaştıkları ve yönetmek zorunda kaldıkları risklere bakıldığında da yine birinci sırayı %16,9 ile kredi riski nin aldığı görülmektedir. İkinci sırayı %8,6 ile likidite riski alırken diğerleri operasyonel risk, döviz ve faiz riski şeklinde sıralanmaktadır. 292 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

19 S. KOÇ Bankaların Basel II ye uyum sürecinin hangi aşamasında olduklarına göre karşılaştıkları ve yönettikleri risklere ait sonuçlar Şekil 5 de görüldüğü gibidir. Şekil 5: Basel II Uyum Süreci Aşamasına Göre Karşılaşılan ve Yönetilen Riskler Basel II ye uyumun hangi aşamasında olduklarına göre bankaların en sık karşılaştıkları ve yönettikleri risklere bakıldığında ise karşılaşılan ve yönetilen riskler içerisinde ilk sırayı %13,9 ile likidite riski nin aldığı görülmektedir. İkinci sırayı %7 operasyonel risk alırken diğerleri de kredi, döviz ve faiz riski biçiminde sıralanmaktadır. Ankete katılan bankaların risk yönetimindeki etkinlik düzeylerine ait sonuçlar ise Şekil 6 da görüldüğü gibidir. Şekil 6: Bankaların Risk Yönetimindeki Etkinlik Sıralamaları Yukarıda belirlenen üç üst kriterin dikkate alınması ile bankaların hangi riskler ile en sık karşılaştıkları ve bunları en iyi hangi sıralama ile yönettiklerinin sonucu Şekil 6 dan görüldüğü gibi risklerin ve onların yönetilmesinin önem derecesine göre puanlanması yöntemi ile paralellik gösterdiği de görülmektedir. Sıralamaya bakıldığında ilk sırayı %40,8 ile kredi riski alırken ikinci sırayı %27,4 ile likidite Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık

20 Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği: Türkiye Ölçeği riski almıştır. Diğerleri ise %21,5 ile operasyonel risk, %5,6 ile döviz riski ve %4,6 ile faiz riski biçiminde sıralanmaktadır. Sonuç Bankalar yapmış oldukları işler nedeniyle birçok risk ile karşılaşmak ve onları yönetmek zorundadır. Bankalar yapmış oldukları işler gereği süreci tek taraflı şekillendirmedikleri için risk üstlenmeleri de kaçınılmazdır. Bu çalışmada Türkiye deki bankaların en sık karşılaştıkları riskler gözönünde bulundurularak bu risklerin hangilerinin faaliyetlerini yürütürken bankaları daha fazla etkilediklerinin tespiti amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye deki bankaların çok sık olarak karşılaştıkları risklerin hangi ya da hangilerinin olduğu ve bunları hangi etkinlikte yönettiklerinin de belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada birincil veri yöntemi olan anket çalışması uygulanmış ve elde edilen sonuçlar AHP ve önem derecelendirmesine göre puanlama yönteminde değerlendirilmiştir. Her iki yöntem sonuçlarına bakıldığında, dünya genelindeki çalışmalara paralel sonuçların olduğu görülmektedir. Türkiye deki bankaların en sık karşılaştıkları riskin kredi riski, en etkin olarak yönetilen riskin de kredi riski olduğu görülmektedir. Olması gereken de sadece bankacılık sektörü için değil bankacılık dışı sektörler için de geçerli olan, en sık karşılaşılan risklerin ya da tehditlerin öncelikli olarak dikkate alınmasıdır. Bu anlamda Türkiye deki bankaların riskleri algılamada onlara çözüm üretme sürecinde doğru işler yaptığı söylenebilir. Türkiye deki bankaların sık sık karşılaştıkları ve yönetmek zorunda kaldıkları risklerin ikinci sırasında da AHP yöntemi ve önem derecesine göre puanlanması yöntemine göre farklılığın olduğu çıkan sonuçlardan görülmektedir. AHP yöntemine göre ikinci sırayı %27,4 ile likidite riski alırken üçüncü sırayı %21,5 ile operasyonel risk in aldığı ilgili tablolardan görülmektedir. Önem derecesine göre puanlanma yöntemine göre ikinci sırayı %19,8 ile operasyonel risk alırken üçüncü sırayı %19,5 ile döviz kuru riski nin aldığı görülmektedir. Diğer risklerin karşılaşılması ve yönetilmesi sonuçlarına bakıldığı zaman ise her iki yöntemde de hem risklerle karşılaşılmasında hem de risklerin yönetilmesinde paralelliğin olduğu sonuçlardan görülmektedir. Kaynakça Albayrakoğlu, M.M. (1996), "Justification of New Manufacturing Technology: A Strategic Approach Using the Analytical Hierarchy Process", Production and Inventory Management Journal, First Quarter, Aloğlu, Z.T. (2005), Banakcılık Sektörünün karşılaştığı Riskler ve Bankacılık Krizleri Üzerine Etkileri Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Müdürlüğü, Mart, Ankara. Arbel, A. ve Seidman, A. (1984), Performance Evaluation of Flexible Manufacturing Systems, IEEE Trans. Syst., Man. Cybern., SMC-14, 4. Aslay, Y. (2006), Bankalarda Risk Yönetimi ve Riske Maruz Değer-RMD (Value at Risk-VaR) Uygulamaları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Baltalar, H. (2008) Analitik Hiyerarşi Süreci ve Kullanımı, Hasan Baltalar Analiz- Danışmanlık-Eğitim, Available from: index.php?id=43 İnternet (Erişim Tarihi: ) 294 Maliye Dergisi Sayı 165 Temmuz-Aralık 2013

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri Finansal Ekonometri Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri RİSK Tanım (Oxford English Dictionary): Risk bir tehlike, kötü sonuçların oluşma şansı, kayıp yada şansızlığın ortaya çıkmasıdır. Burada bizim üzerinde

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil. 2.3. Olaylar ve Riskler 2.1.Sistematik Risk Sistematik risk, firmaların sahip oldukları varlıklar üzerindeki

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 5 FİNANSIN TEMEL SORULARI: Riski nasıl tanımlarız ve ölçeriz? Farklı finansal ürünlerin riskleri birbirleri ile nasıl alakalıdır? Riski nasıl fiyatlarız? RİSK

Detaylı

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2016-2017 Güz Dönemi Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 2 Tesis Yer Seçimi Problemi (TYSP) TEK AMAÇLI

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 02.05.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 29/06/2012 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 29/06/2017 tarihi itibarıyla Fon Toplam

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon

GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon GİRİŞİMCİLİK (HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ) DERS NOTLARI Doç. Dr. Volkan YILDIRIM yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr GİRİŞİMCİLİK 1. İŞLETMELERİN KURULUŞ

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM 14.06.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 01/03/2000

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 21/06/1995 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 737.510.800 Birim

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/10/1993

Detaylı

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1988 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 103.916.903 Birim

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

GKB - Garanti Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu

GKB - Garanti Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu GKB - Garanti Emeklilik ve Hayat Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Performans Sunuş Raporu A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/11/2005 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1990 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 264.703.725 Birim

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Mayıs ayı içerisinde %0,07 lik düşüş göstererek 85.990 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON

TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 28/04/2016 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 86.316.001 Birim

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Şubat Ayı nda, ABD de mevcut parasal genişleme programının (QE3) yavaşlatılabileceği,

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 101.928.304 Birim

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BEK - Groupama Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Şubat ayında, Ocak ayında küresel piyasalarda görülen yukarı yönlü güçlü hareketin devam

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

TEB PORTFÖY ALTIN FONU

TEB PORTFÖY ALTIN FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/10/2007 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 5.197.366 YATIRIM

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun ( Fon ) 1 Ocak 30 Haziran

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A.

Detaylı

TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 12/09/2007 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 23/09/1997 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 93.232.585 Birim

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı