FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr"

Transkript

1 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL

2

3 Entegre devre topografyaları ilk kez, doğduğu ve yoğun gelişme yaşadığı ABD de korunmaya başlamıştır. Sonra TRIPS e taraf ülkelere yarı iletken ürünlerin korunması konusunda bir kısım yükümlülükler getirilmiştir sayılı EDTK ile bağımsız bir fikri mülkiyet hakkı olarak ülkemizde hukuki korumaya alınmıştır.

4 TERMİNOLOJİ Entegre devre: elektronik bir işlevi veya benzeri diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki üründür. Entegre devreler: bilginin saklanması ve bilgi üzerinde mantıksal işlemler yapılması olmak üzere birbiri ile bağlantılı iki farklı işlevi gerçekleştirmek amacıyla kullanılırlar. Entegre devre topografyası: entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizinidir.

5 TESCİL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI Orijinal niteliğe sahip entegre devre topografyaları tescil belgesi verilerek korunur. Yaratıcının fikri çabasını içerme, Tasarlama anında topografya üreticileri/tasarlayıcıları arasında bilinmiyor olmak. Bilinen elemanların ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir entegre devre topografyası da tescil edilebilir. Bütün olarak şekil bakımından orijinallik taşıması gerekmektedir.

6 - Özet - Başvuru İstek Formu - Vekil var ise vekaletname - Ücret dekontu - Elektronik devre bilgilerini de içeren entegre devre topografyası kopya veya çizimleri

7 Koruma süresi : 10 yıldır

8

9 Sınai haklarla ilgili KHK larda hukuki işlemler bağlamında sadece devir, miras yoluyla intikal, rehin, lisans ve haciz gibi işlemler sayılmıştır. Sınai haklarla ilgili işlem yapma yetkisi sadece hak sahibine aittir.

10 DEVİR Tescilli sınai haklar ile bunlara ilişkin başvurular devredilebilir. Devir sözleşmeleri için asgari nitelikte zorunlu bir içerik öngörülmemiştir. Sınai mülkiyet hakkı sahibi dilemedikçe hakkını devretmek zorunda değildir. Üzerinde haciz bulunan sınai mülkiyet hakları da devredilebilir. Hak, hacizli olarak devredilmiş olur. Devir işlemi taraflardan birinin talebi üzerine sicile kaydedilir ve yayımlanır.

11 LİSANS Lisans, hak sahibinin hakkın kullanılması yetkisini lisans alana vermesidir. Bu durumda sadece kullanma hakkı başkasına geçmektedir. Sözleşmede süre öngörülmüşse süre dolunca da sözleşme sona erer. Süre öngörülmemişse sınai hakkın koruması sona erince lisans sözleşmesi de son bulur. Lisans sözleşmesinin sona ermesiyle alt lisans sözleşmeleri de ortadan kalkar.

12 FRANCHISING SÖZLEŞMELERİ Bir tür lisans sözleşmesidir. Sözleşmeye bağlı olarak, franchise veren, üretim sistemi ve yönetim hizmeti konusunda hazırladığı standartların yanı sıra pazarlama ve danışmanlık hizmetleri de sağlamaktadır. Buna karşılık franchise alan pazar bilgisini, sermayesini ve yönetim konusundaki yeteneklerini ortaya koymaktadır.

13 MİRAS Başvuru ve tescile ilişkin sınai haklar miras yoluyla intikal edebilir. Hakkın ileri sürdürülebilmesi sicildeki intikal kaydının yayınından itibaren mümkündür. Sicile bu kaydın yapılabilmesi için veraset ilamının ibrazı ve belirlenen ücretin yatırılması gerekir.

14 REHİN Başvuru ve tescile ilişkin sınai haklar rehnedilebilir. Sınai hak üzerinde rehin kurulması sınai hak sahibinin bütün haklarını yitirmesine yol açmaz. Rehin veren sınai hak sahibi, sınai hak üzerinde ikinci bir rehin hakkı kurabileceği gibi sınai hakkını başkalarına devir de edebilir.

15

16 TİCARET UNVANI Ticaret unvanı, işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiyi diğer işletme sahibi gerçek veya tüzel kişilerden ayırt eder. Ticaret unvanının, kendiliğinden bir değeri olmadığı halde belirgin özellikleri nedeniyle bağlı olduğu ticari işletmenin çevresindeki durumu ile orantılı ekonomik bir değeri vardır. Ticari işletmeler genellikle ticaret unvanı ile tanınır.

17 Ticaret Unvanının Yapısı Ticaret unvanı çekirdek ve eklerden oluşur. Çekirdek; unvanda bulunması gereken, kanunla belirlenmiş, asgari unsurları ifade eder. Ekler ise bazen zorunluluktan, bazen de Kişinin isteğinden kaynaklanan sebeplerle kullanılmaktadır (ve ortakları, Dr. gibi )

18 Ticaret unvanları, gerçek kişilerin ticaret unvanları ile tüzel kişilerin ticaret unvanları olmak üzere iki grupta toplanabilir. Gerçek kişilerin ticaret unvanları ad ve soyadlarından oluşur. Günümüzde tüzel kişi türü olarak tercih edilen Anonim, Limited ve Kooperatif şirketlerin ticaret unvanları, standart denilecek bir çekirdek bölümüne eklenen ayırt edici eklerden oluşmaktadır.

19 KORUNMASI Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, usulüne uygun şekilde tescil ve ilân edilmiş olan ticaret unvanları, unvan sahibine tekel halinde kullanma hakkı sağlar. Gerçek kişilere ait ticaret unvanları, sicil çevresinde korunurlar. Tüzel kişilerin ticaret unvanı, ülke genelinde korunur.

20 İŞLETME ADI İşletme adı "İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan bir addır. Bu tanıma göre; ticaret unvanı, işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiyi diğerlerinden ayırdığı halde, işletme adı doğrudan doğruya bir işletmeyi diğerlerinden ayırır.

21 Ticaret unvanının kullanılması zorunlu olduğu halde, işletme adının kullanılması zorunlu değildir. Ancak, bir işletme adı seçilerek kullanılmaya başlanırsa Ticaret Siciline tescil edilmesi gerekir. İşletme adı işletmeden ayrı olarak devredilebilir.

22 İşletme adının oluşturulmasında serbestlik kuralı geçerlidir. Örneğin, işleme adı olarak Levent Eczanesi veya Hakan Plastik gibi adlar kullanılabileceği gibi, hayali adlar kullanarak da işleme adı oluşturulabilir. Örneğin, Final Dershanesi ya da Başkent Lisesi gibi. Serbestlik kuralına ilişkin sınırlamalar şunlardır: İşletme adı, işletmenin mahiyet ve kapsamı hususunda aldatıcı nitelik taşımamalıdır. İşletme adı, başka işletmelerde kullanılan adlarla karışıklığa yol açmamalıdır. İşletme adı, kanuna, ahlaka ve kamu düzenine aykırı düşmemelidir.

23 Ülker Gıda Sanayi AŞ. Ülker Ankara Ülker Ticaret Unvanı. İşletme Adı. Marka.

24 KNOW-HOW İşletmelerin uzun yıllar süren faaliyetleri sonrasında belirli alanlarda uzmanlaştıkları bilinen bir gerçektir. Bu uzman firmalar elde ettikleri tecrübe ve bilgi birikimi ile rakiplerine nazaran üretim veya pazarlama gibi çeşitli açılardan avantajlıdır. Bir başka işletmede hazır bulunan bilgiyi almak diğer işletmelere zaman ve kaynak tasarrufu sağlarken, asıl işletmelere rekabet edebilme avantajı sağlar.

25 Know-how kavramı tamamen uygulama tarafından geliştirilmiş ve ilk defa ABD de ortaya çıkmıştır. nasıl yapıldığını bilme anlamına gelen bu kavram teknik bilgi şeklinde de ifade edilebilmektedir.

26 KNOW HOW NİTELİKLERİ Gizlilik: know how un bir bütün halinde veya parçaları tam olarak bir araya getirililiğinde ve birleştirildiğinde dahi herkes tarafından bilinememesi Esaslılık: anlaşma konusu malların veya hizmetlerin kullanılması satımı veya yeniden satımı bakımından alıcı için vazgeçilmez bilgiler esaslı sayılır. Belirlenmiş olma: gizli ve esaslı olma şartlarını taşıdığını doğrulayabilmek için yeterince geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olması.

27 KNOW-HOW UNSURLARI Know-how sınai alana ilişkin her türlü bilgi ve tecrübeyi içerir. Kural olarak gizlidir. Sağladığı rekabet avantajı nedeniyle başka işletmelerce talep edilebileceğinden devredilebilir niteliktedir.

28 TİCARİ SIR Hukumuzda ticari sır kavramı tanımlanmamıştır. Kamuya açık olmayan, bu sayede ekonomik bir değer ifade eden ve gizli tutulması için makul çaba gösterilen her türlü bilgidir.

29 Ticarî sır, bir ticarî işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur.

30 Nasıl Korunur? Uluslar arası seviyede genel kabul görmüş uygulamalar mevcut değil Gizlilik anlaşmaları Know-how lisans anlaşmaları İş akitleri

31 Ticari Sırların Kopyalanması 19. yy. başında, İngiliz dokuma endüstrisi, kullandığı yeni dokuma teknolojisi ile bir lider konumundaydı. Teknolojinin kullanıldığı tezgahların yurtdışına ihracı İngiliz hükümeti tarafından yasaklamıştı. Tezgahlar, Amerikalılar tarafından kopyalandı ve bu İngiliz dokuma endüstrisinin hakimiyetinin sonu oldu.

32 Ticari Sırların Çalınması McLaren Mercedes F1 Takımının Ferrari Takımına ait gizli bilgileri çalması

33 ALAN ADLARI Alan adları kullanıcılara bir anlam ifade eden, kolayca hatırlanabilen kısaltmalardan oluşan gibi internet adresleridir. Alan adları internette kullanıcıların dolaşım yeteneklerini kolaylaştıran merkezi bir fonksiyon hizmetini görmektedir. Her alan adına karşılık gelen ve gibi sayısal bir adres olan İnternet Protokol (IP) Numarası bulunmaktadır.

34 ALAN ADLARI "ilk gelen ilk alır" kuralı geçerlidir. İnternet alan adlarını düzenlenmesi ile ilgili Uluslararası Kuruluşların uygulamaları (ICAAN ve WIPO) genellikle benimsenmektedir. İnternet Alan Adları (Internet Domain Name) kayıt işlemleri Türkiye de ODTÜ tarafından yürütülmektedir. İnternet alan adlarının özelliği ve niteliği markalardan farklı olmasına rağmen, internet alan adları marka olarak tescil edilebilmektedir.

35

36 PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ ULUSAL BAŞVURU /TR VEYA BİR BAŞKA ÜLKE ULUSLARARASI BAŞVURU (PCT SİSTEMİ) BÖLGESEL BAŞVURU / AVRUPA PATENTİ BAŞVURUSU Rüçhan Hakkı Süresi 12 AY Patent koruması için yapılan başvuru sadece ilgili ülke sınırları içinde geçerli olmaktadır.

37 ULUSAL BAŞVURU Bir ülkeye yapılan ve yalnız o ülkede koruma sağlanan başvurudur. Ulusal başvurular, başvuru yapılan ülkelerin ulusal yasalarına tabidir. İşlem yetkisi (ülke vatandaşı, patent vekili)

38 Başvuru 18 Ay Araştırma Raporu Y A Y I N ULUSAL BAŞVURU (TR) TPE Belge Kararı 15 ay Araştırma Raporu Yayın 3 ay Sistem Tercihi Olumlu İnceleme Raporu İncelemesiz Sistem Tercihi (7 yıl) İncelemeli Sistem Tercihi (20 yıl)

39 ULUSLAR ARASI PATENT BAŞVURUSU PCT (PATENT CORPORATİON TREATY) PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI 1 Ocak 1996 TR Üye 142 Ülke WIPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü) Yapılan tek (merkezi)başvuru ve tek işlem ile antlaşmayı onaylayan üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır. 139 ülke içinden koruma istenilen ülkelerde ulusal aşamaya geçilerek, ulusal patentler alınabilmektedir.

40 ULUSLARARASI BAŞVURU Başvuru Nereye Yapılır? WIPO PCT ye taraf ülkeler için kabul ofisi görevini üstlenmiş ulusal patent ofislerine

41 ULUSLARARASI BAŞVURU Avantajlar: Başvuru merkezileştirilir. (Tek başvuru ile birden çok ülke seçim imkanı) Giderler azaltılır. Araştırma ve ön inceleme raporu buluş sahibine değerlendirme yapma imkanı verir. Temel masrafların 8 ila 18 ay ertelenebilmesi.

42 ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU TR İ lk b a ş v u r u PCT Araştırma Raporu + Written opinion Yazılı Görüş Tekniğin bilinen durumuna ilişkin Y A Y I N İnceleme Talebi İnceleme Raporu Ülke Aşaması Buluşun patentlenebilirliğine ilişkin

43 ULUSLARARASI BAŞVURU İki aşamadan oluşur Uluslararası aşama (30 ay) Başvuru Araştırma (talep başvuru ile birlikte verilir) İnceleme (Araştırma raporunun tebliğinden itibaren 2 ay içinde veya rüçhandan itibaren 22. ayda Yayın Ulusal aşama 30.ay+ Her ülkenin Patent Ofisinde patent talebi

44 AVRUPA PATENTİ BAŞVURUSU EPC (EUROPEAN PATENT CONVENTİON) AVRUPA PATENTİ SÖZLEŞMESİ 1 Kasım 2000 TR Üye 35 Ülke EPO (Avrupa Patent Ofisi) Yapılan tek başvuru ve tek işlem ile sözleşmeye üye ülkelerde koruma sağlanmaktadır. Avrupa Patenti düzenlendikten sonra her ülkenin ulusal patenti olarak giriş yapılması halinde korunmaktadır.

45 AVRUPA PATENT BAŞVURUSU Başvuru Nereye Yapılır? Avrupa Patent Ofisine. Başvuru Dilleri? İngilizce, Almanca, Fransızca Başvuru sahibinin kendi dilinde (Türkçe, Japonca,vs.) Başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde tercümesi verilmelidir.

46 AVRUPA PATENT BAŞVURUSU Avantajlar: Merkezileştirilir. (Tek bir başvuru) Maliyet azaltılır. (Tek tek her ülkede başvuru-tescil süreç maliyetlerinin önüne geçilir.)

47 AVRUPA PATENT BAŞVURUSU 9 ay 12 ay(+-4) 18 EP Başvurusu Araştırma Raporu Araştırma Raporu Yayın İnceleme Patent Yayın+ 3 ay İtiraz Araştırma Raporu Yayın+ 6 ay

48 AVRUPA PATENT BAŞVURUSU Validation (Geçerlilik) Avrupa patentinin verildiğinin ilan edilmesinden sonraki üç ay içerisinde, başvuru sahibi seçilen üye ülkelerde Avrupa patentinin geçerliliğini sağlayabilmektedir.

49 ULUSLARARASI VE AVRUPA PATENTİ BAŞVURULARININ FARKLARI Uluslararası Başvuru PCT Başvuru, araştırma inceleme ve yayın prosedürlerini kapsar. Bir başvuru sistemidir. Ulusal aşamada,ulusal ofislerin değerlendirmesine tabidir. Patent belgesi verilmez. Avrupa Patenti Başvurusu EP Başvuru---Patent verilmesi prosedürlerini kapsar. Bir bölgesel patent sistemidir. Ulusal geçerlilikte,yayınlanmış EP ulusal ofis sicillerine numara verilerek kayıt edilir. Patent belgesi düzenlenir.

50 PCT BAŞVURU ÜCRETLERİ Tüzel kişi ise; - Uluslararası ücret : 1330 CHF -Araştırma Ücreti : 2182 CHF Toplam : CHF Şahıs İse; - Uluslararası ücretin %10 u : 133 CHF - Araştırma Ücreti : CHF Toplam : CHF

51 AVRUPA PATENTİNİN YAKLAŞIK MALİYETİ ( 8 ÜYE ÜLKE İÇİN, 10 YIL BOYUNCA) EPO ücretleri EUR Başvuru EUR 800 İnceleme EUR Tescil EUR Toplam Maliyete Oranı 14 % Üye ülkelerdeki tercüme ücretleri: EUR Toplam Maliyete Oranı 39 % Toplam Total Maliyet: cost: EUR EUR Vekil Ücreti: EPO dan önce: EUR Toplam Maliyete Oranı 18 % Ulusal Yıllık : EUR Ücretler Toplam Maliyete Oranı 29 %

52

53 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI Ön araştırma; buluşun ilgili olduğu teknik alanda ulaşılabilen tüm yazılı, sözlü, görsel kaynaklar arasında yenilik ve buluş basamağı kriterlerine karar vermek için yapılır.

54 Patent Araştırması Niçin Yapılır? Patent Araştırması değişik amaçlarla yapılabilir: Bir buluş iddiası ile karşılaştırmak amacıyla önceki patent başvurusu ve/veya patent metinlerini saptamak için Yeni üretilecek bir ürünün patentle korunan bir buluşla çakışıp çakışmadığını saptamak için Rakiplerin patent başvuruları veya aldıkları patentleri saptamak için Patent başvurusunu hazırlamaya başlamadan önce buluş ile ilgili teknik alanda önceki tekniği öğrenmek için. 54

55 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI ÖN ARAŞTIRMA KRİTERLERİ Anahtar kelime Sınıf kodu

56 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI ANAHTAR KELİME Doğru anahtar kelime ve/veya kelime grupları seçilmeli Kelimelerin eşanlamları dikkate alınmalı

57 SINIF KODU En sık kullanılanları; IPC (Uluslararası Patent Sınıfı) ECLA (Avrupa Patent Sınıfı)

58 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI ONLINE VERİ TABANLARI Avrupa Patent Ofisi Birleşik Devletler Patent Ofisi espacenet'in Türkçe arayüzü Türkiye nin ilk veri tabanı Elektronik Bülteni Türk Patent Enstitüsü veri tabanı WIPO Online patent araştırması Kanada

59 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

60 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

61 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

62 Örnek araştırma (espacenet) Buluş : Motor kullanılan kaykay

63 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI Adım 1: Problemin çözümlenmesi: Buluş bir kaykay ile ilgilidir ve kaykayı tahrik eden güç motor tarafından sağlanmaktadır.

64 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI Adım 2: Kaykaya ilişkin IPC kodunun belirlenmesi. Bunun için Classification Search te yer alan keyword kısmına skateboard yazılmaktadır.

65 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

66 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI Adım 3: Bulunan A63C17 sınıfının alt sınıflarına girilerek, tahrik mekanizmalarına ulaşılması.

67 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

68 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI Bulunan A63C17/12 kullanılarak advanced search kısmından motorun araştırılması.

69 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

70 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI Görüldüğü gibi 82 sonuçla karşılaşılmıştır. 82 dokümanın incelenmesi zaman alacaktır. Bu durumda motorun özellikleri konusunda yeni bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan motor hidrolik motordur.

71 PATENT ÖN ARAŞTIRMASI

72

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU MART 2014 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks E-mail : İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR İşlem Formları 2 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 479-497 TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER Özet Seniha DAL * İnternetin ticari hayatta

Detaylı

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) *

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun

Detaylı

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ Rıfat CEBECİ Ankara, 2005 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 GİRİŞ 2 1. FRANCHISING SİSTEMİ 3 1.1. Franchising Terim ve Tanımları 3 1.2. Franchising Türleri

Detaylı

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul GRAFİK / TASARIM Seyit BOR BASKI ve CİLT Fazilet Neşriyat www.fazilet.com.tr Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür/Marka

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ Nurullah BAL * ÖZET Özellikle son yirmi yılda telekomünikasyon ve internet alanında büyük gelişmeler olmaktadır.

Detaylı

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4)

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4) Rekabet Kurumu Başkanlığından REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ Amaç (TEBLİĞ NO: 2010/4) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı

Detaylı

FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI Yüksek Lisans Tezi YEŞİM AYATA İSTANBUL, 2013 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI 2012 KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI Bu rehberin temel amacı şirketlere halka arz sürecinin temel adımlarını kısaca özetleyecek şekilde rehberlik etmektir. ASIM ANIL DİZDAR- DİREKTÖR [ERTA BAĞIMSIZ

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Bilgilendirme Politikası Hazırlayan: Kurumsal Yönetim Komitesi Kontrol Eden: Mali ve İdari İşler Departmanı Onaylayan:

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

TİCARET HUKUKUNDA TİCARİ SIR VE KORUNMASI

TİCARET HUKUKUNDA TİCARİ SIR VE KORUNMASI TİCARET HUKUKUNDA TİCARİ SIR VE KORUNMASI ÖĞRENCİ ADI VE SOYADI :ÇAĞATAY YILMAZ ÖĞRENCİ NUMARASI :101613059 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZ

Detaylı

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI UğurG.YALÇINER T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanı Buluşların sanayiye kazandırılması ve buluş

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı