Sirküler No: 153 İstanbul, 30 Aralık 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sirküler No: 153 İstanbul, 30 Aralık 2013"

Transkript

1 Sirküler No: 153 İstanbul, 30 Aralık 2013 Konu: Bazı mükelleflere, kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin zorunluluk getiriliyor. Özet: 29 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile bazı mükellefler için 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir elektronik kayıt sistemi yükümlülüğü getirilmektedir. Aşağıdaki mükellefler tarafından, Tebliğ ile belirlenen esaslara uygun kayıtların, elektronik ortamda oluşturulması ve vergi kanunları çerçevesinde istenildiğinde ibraz edilmek üzere yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (I) sayılı liste (petrol ve doğal gaz ürünleri, solvent ve türevleri ile madeni yağlar) kapsamında ÖTV mükellefi olanlar bu yükümlülük kapsamında bulunmaktadır. Ayrıca ÖTV mükellefi olmasalar dahi Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar da kapsama girmektedirler. Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar da bu zorunluluk kapsamındadırlar. Bunun yanında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan; Tütün Ticareti Yetki Belgesi veya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler de Tebliğ kapsamında bulunmaktadırlar. Tebliğ le, kapsama giren mükellefler tarafından VUK uyarınca kayıtlarda bulunması gereken bilgiler dışında elektronik olarak daha birçok bilginin kayıtlara alınması istenmektedir. Örneğin satış işlemlerinde; alıcının adı soyadı, unvanı, vergi numarası veya gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, ürün kodu, satılan her bir malın veya sunulan hizmetin cinsi, ölçü birimi (lt, adet, kg gibi) miktarı, fiyatı, tutarı, satış belgesinde gösterilmesi gereken vergiler (KDV, ÖTV gibi), indirim ve iskontolar ile belge toplam tutarına elektronik kayıtlarda yer verilmesi gerekmektedir. Alış kayıtlarında da satıcıya ilişkin bilgilerin yanında her bir ürün bazında alış faturasında yer alan bilgilerin hemen hepsinin kayıtlara alınması gerekmektedir. İthalat ve ihracat kayıtlarında ise satıcı veya alıcıya ilişkin bilgilerin (adı, soyadı veya unvanı, ülkesi, kodu gibi) yanı sıra, ithalatın/ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi, fiili ihraç/ithal tarihi, gümrük beyannamesinin tescil tarih ve numarası, ithal veya ihraç edilen her bir mala ilişkin bilgilerin (cinsi, miktarı, ölçü birimi, birim fiyat tutar belgede gösterilmesi gereken vergiler, belge toplamı gibi) bulunması gerekmektedir. Tebliğ uyarınca ayrıca; dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları ile üretim kayıtları ve kapsama giren ÖTV mükellefleri tarafından ilgili malların G.T.İ.P. numaralarının da kayıtlarda gösterilmesi gerekmektedir. Kuzey YMM A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) Bu dokümanda yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve Kuzey YMM A.Ş. ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

2 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülmesi amacına yönelik olarak, bazı mükellefler için 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir elektronik kayıt sistemi yükümlülüğü getirilmektedir. Özetle; akaryakıt ve akaryakıt ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışını gerçekleştiren mükellefler ile tütün ve tütün mamullerinin üretimi, pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren mükelleflerin stok, alışsatış ve ithalat-ihracat verilerinin elektronik ortamda kaydedilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi (Kayıt Saklama Gereksinimleri) söz konusu Tebliğ in konusunu oluşturmaktadır. I. Kapsama giren mükellefler Aşağıda sayılan mükellefler, Tebliğ de konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar. Bu kapsamda oluşturulacak kayıtların, söz konusu mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması mecburidir. A. ÖTV Kanunu na ekli (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefi olanlar Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (I) sayılı listede genel olarak petrol (benzin, mazot ve LPG gibi) ve doğal gaz ürünleri, solvent ve türevleri ile madeni yağlar yer almaktadır. Bu malların ithalatçıları ile rafineriler dahil bu malları imal edenler ile müzayede yoluyla satışını yapanlar ÖTV mükellefi olmak zorundadırlar. Bu mükellefler Tebliğ ile getirilen kayıt yükümlülüğü kapsamında bulunmaktadırlar. Ayrıca ÖTV mükellefi olmasalar dahi Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar da kapsama girmektedirler. Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar da bu zorunluluk kapsamında bulunmaktadırlar. B. ÖTV Kanunu na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ürünlerle (Tütün ve tütün mamulleri) ilgili olarak; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan; - Tütün Ticareti Yetki Belgesi veya - Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından kayıtların Tebliğ de belirtilen esaslar çerçevesinde tutulması gerekmektedir. Ayrıca Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler de bu zorunluluk kapsamında bulunmaktadırlar. Ancak, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadırlar.

3 - 3 - II. Kayıtların oluşturulması, muhafazası ve ibrazı Yukarıdaki mükellefler tarafından, Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uygun kayıtların, elektronik ortamda oluşturulması ve vergi kanunları çerçevesinde istenildiğinde ibraz edilmek üzere yine elektronik ortamda muhafaza edilmesi zorunludur. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, oluşturulan kayıtlara ilişkin her türlü dosya, veritabanı dosyası, saklama ortamı ve görüntüleme araçlarını kapsamakta olup, elektronik kayıtlara istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. Bu kayıtlara ilişkin olarak mükellefler, Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine, ilgili bilgi sistem veya sistemlerinin bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziki imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır. Mükellefler aynı zamanda bu kayıtların oluşturulması sırasında kullanılan bilgi işlem sistemlerinin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi ile ilgili her türlü önlemi de almak zorundadırlar. Kayıtlar, aşağıda yer verilen asgari içeriğe sahip olacak şekilde ve yasal defterlerin tutulduğu para birimi kullanılarak oluşturulur. Ancak mükellefler, ihtiyaç duymaları halinde söz konusu kayıtlara, belirlenen asgari içeriğe ilave bilgiler de ekleyebilirler. Bu durumda, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü ilave bilgileri de kapsar. Mükellefler, bu kayıtlara ilişkin oluşturma işlemini, işlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlamak zorundadırlar. III. Kayıtlarda yer verilmesi gereken bilgiler (Asgari kayıt saklama gereksinimi belirlenen konular) A. Satış kayıtları Satılan mal veya sunulan hizmetler dolayısıyla (iadeler dâhil) düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir: 1. Yevmiye tarihi, 2. Yevmiye numarası, 3. Belge tarihi, 4. Belge seri-sıra no (Belgelerin, kurumsal kaynak planlama yazılımlarında takibi için ayrı bir referans numarası kullanan mükellefler için belge üzerinde yer alan referans numarası), 5. Alıcının adı veya unvanı, 6. Alıcının soyadı, 7. Alıcıya (Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar) ait vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN), 8. Ürün Kodu, 9. Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler), 10. Satılan her bir mal cinsine ilişkin miktar, 11. Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.), 12. Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat, 13. Satılan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar, 14. Her bir vergi türü itibarıyla satış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel yükümlülükler (KDV, ÖTV vb.) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil, istisna, mahsup ve benzeri unsurlar,

4 Belge üzerinde yer alan indirim ve iskonto gibi unsurlar, 16. Belge toplam tutarı. Ödeme Kaydedici Cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluşturulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır. Mükellefler, satış belgelerine ilişkin kayıtlarda mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadelerin tekilliğini sağlamak, diğer bir ifade ile aynı mal veya hizmet cinsi için birden fazla isim ve kod kullanmamak konusunda gerekli önlemleri almak zorundadırlar. B. Alış kayıtları Temin edilen mal veya hizmetler dolayısıyla (iadeler dahil) alınan fatura ve fatura yerine geçen belgelere ilişkin oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir: 1. Yevmiye tarihi, 2. Yevmiye numarası, 3. Belge tarihi, 4. Belge seri-sıra no, 5. Satıcının adı veya unvanı, 6. Satıcının soyadı, 7. Satıcıya ait vergi kimlik numarası (gerçek kişi mükellefler için TCKN), 8. Ürün Kodu, 9. Alınan her bir mal veya hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler), 10. Alınan her bir mal cinsine ilişkin miktar, 11. Ölçü birimi (lt, adet, kg, saat vb.), 12. Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat, 13. Alınan her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin tutar, 14. Her bir vergi türü itibarıyla alış belgesi üzerinde gösterilmesi gereken vergisel yükümlülükler (KDV, ÖTV vb.) ile söz konusu yükümlülüklere ilişkin tecil, istisna, mahsup ve benzeri unsurlar, 15. Belge toplam tutarı. Ödeme kaydedici cihazlar tarafından düzenlenen belgeler ile ilgili olarak oluşturulacak kayıtlar, düzenlenen belge üzerinde yer alan bilgiler ile sınırlıdır. Mükellefler, alış belgelerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır. C. Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları Dönem başı ve dönem sonu mal (ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul, ara girdi ve ticari mal) mevcutlarına ilişkin kayıtların, her bir mal cinsi ile ilgili olmak üzere asgari; 1. Ürün kodu, 2. Cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler), 3. Ölçü birimi (lt, adet, kg vb.), 4. Miktar, 5. Varsa üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullerin tamamlanma yüzdesi, 6. Birim maliyet, 7. Toplam tutar bilgilerini ihtiva edecek şekilde tutulması gerekmektedir.

5 - 5 - Mükellefler, envanterlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır. D. İthalat kayıtları İthalat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir: 1. Yevmiye tarihi, 2. Yevmiye numarası, 3. Belge tarihi, 4. Belge seri-sıra no, 5. Satıcının adı veya unvanı, 6. Satıcının soyadı, 7. Satıcının ülkesi, 8. Satıcının kodu, 9. İthalatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi, 10. Fiili ithalat tarihi, 11. Fiili ithalat miktarı, 12. Gümrük beyannamesi tescil tarihi, 13. Gümrük beyannamesi tescil numarası, 14. İthal edilen malın G.T.İ.P. numarası, 15. Ürün kodu, 16. İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler), 17. İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar, 18. İthal edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar, 19. Ölçü birimi (lt, adet, kg vb), 20. İthal edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat, 21. İthal her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar, 22. İthalat işlemleri ile ilgili her bir vergi türü itibarıyla vergi yükümlülükleri (KDV, ÖTV gibi.), 23. Belge toplam tutarı, 24. İthalat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN ı. Mükellefler, ithalat işlemlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır. E. İhracat kayıtları İhracat işlemleri ile ilgili olarak oluşturulacak elektronik kayıtlarda, asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir: 1. Yevmiye tarihi, 2. Yevmiye numarası, 3. Belge tarihi, 4. Belge seri-sıra no, 5. Alıcı adı veya unvanı, 6. Alıcı soyadı, 7. Alıcının ülkesi, 8. Alıcının kodu, 9. İhracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi, 10. Fiili ihracat tarihi,

6 Gümrük beyannamesi tescil tarihi, 12. Gümrük beyannamesi tescil numarası, 13. İhraç edilen malın G.T.İ.P. numarası, 14. Ürün kodu, 15. İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmetin cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler), 16. İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin brüt miktar, 17. İhraç edilen her bir mal cinsine ilişkin net miktar, 18. Ölçü birimi (lt, adet, kg vb), 19. İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin birim fiyat, 20. İhraç edilen her bir mal veya sunulan her bir hizmet cinsine ilişkin toplam tutar, 21. Belge toplam tutarı, 22. İhracat bedelinin ödendiği hesaba ilişkin bankanın adı/şubesi ve IBAN ı. Mükellefler, ihracat işlemlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır. F. Üretim kayıtları Gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin, envanter ve randıman teknikleri kullanılarak kontrolüne yönelik olmak üzere oluşturulacak kayıtlarda asgari olarak aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir: 1. Üretim girdileri için; - Dönem başlangıcı, - Dönem bitişi, - Girdi malın ürün kodu, - Girdi malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler), - Miktarı, - Ölçü birimi (lt, adet, kg vb), - Birim maliyet, - Toplam maliyet. 2. Üretim çıktıları için; - Dönem başlangıcı, - Dönem bitişi, - Üretilen malın ürün kodu, - Üretilen malın cinsi (ad, marka, model ve benzeri ayırt edici özellikler), - Miktarı, - Ölçü birimi (lt, adet, kg vb), - Birim maliyet, - Toplam maliyet. 3. Üretim süreci için; - Mamul ya da yarı mamulü üretebilmek için kullanılması gereken ilk madde ve malzeme, yarı mamuller ile üretim süreci sonunda elde edilecek ürünlerin miktar bilgileri ile tarif edildiği ürün reçeteleri, - Hammadde, malzeme ve mamuller ile ilgili olarak stok, sevk ve üretim süreçlerinde oluşan fire ve zayiatın cinsi, miktarı ve ürün kodu. - Üretim süreci tamamlanmayan yarı mamullere ait kayıtlar çıktılar arasına dâhil edilmeden ayrı takip edilecektir. Mükellefler, üretimlerine ilişkin kayıtlarda yer alan mal ve hizmet tanımlamaları için kullanacakları ifadenin tekilliğini sağlamak zorundadır.

7 - 7 - G. Diğer kayıtlar Sirkülerimizin 1. maddesinde ifade edilen mükelleflerden Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı listelerdeki mallar dolayısıyla mükellefiyeti bulunanlar, söz konusu mallarla ilgili oluşturacakları kayıtlarında, ilgili malların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) bilgilerine de yer vermek zorundadırlar. IV. Bilgi sisteminin özellikleri Yukarıdaki kayıtların elektronik ortamda oluşturulması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi sırasında kullanılacak olan bilgi sisteminin (yazılım ve donanım) taşıması gereken asgari özellikler aşağıda yer almaktadır: a. Yukarıda yer verilen usul ve esaslara uygun nitelikteki kayıtları oluşturup istenildiğinde ibraz edilecek şekilde muhafaza edebilmelidir. b. Muhafaza edilen kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak kullanılan dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara sahip olmalıdır. 1..xls - Microsoft Excel dosyası, 2..xlsx - Microsoft Excel dosyası, 3..txt - Düz metin dosyası, 4..csv - Virgül ile ayrılmış değer dosyası, 5..xml - Genişletilebilir işaretleme dili dosyası. c. Yetkililer tarafından istenilmesi durumunda, muhafaza edilen kayıtlara erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyulan kayıtların kopyalarının çıkarılması konusunda yeterli imkânlara sahip olmalıdır. Mükellefler bu kayıtların oluşturulması ve muhafazası sırasında, istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler. V. Muhafaza ve ibraz işleminin Türkiye de yapılması Muhafaza ve ibraz işleminin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Elektronik ortamda oluşturulan kayıtların muhafazası, mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde gerçekleştirilir. VI. Bakanlığın erişimi Gerekli görülen durumlarda Maliye Bakanlığı, bu kayıtların ibrazını, belirlenecek standartlara uygun olarak mükelleflere ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması da dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanmak suretiyle isteyebilir. Bu kapsamda kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki, sektörler, mükellef grupları ve/veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanılabilir.

8 - 8 - VII. Sorumluluk ve ceza uygulaması Oluşturulan kayıtlarda yer alması gereken asgari unsurlar ile söz konusu kayıtların elektronik ortamda muhafazası ve istenildiğinde ibrazına ilişkin olarak getirilen bu zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur. VIII. Yürürlük Yukarıda yer verilen zorunluluğu içeren 431 sıra numaralı VUK Genel Tebliği 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Saygılarımızla. Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Erdal Çalıkoğlu Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) numaralı telefondan Nusrettin Yener ile temasa geçmenizi rica ederiz. Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve Kuzey YMM A.Ş. ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi

Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv. Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi Kayıt Saklama Gereksinimleri ve e-arşiv Z. Deniz ŞENALP SMMM - Denetçi 431 Sıra No lu VUK Genel Tebliği Yayım : 29.12.2013 Erteleme: 28.06.2014 (VUK Gen. Teb. 436) Yürürlük: 01.01.2015 Amaç: Vergi denetimlerini

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

E-DEFTER YAPıLACAKLAR

E-DEFTER YAPıLACAKLAR E-DEFTER YAPıLACAKLAR A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR YMM Kim tutacak E-Fatura geçen mükelleflerin tamamı en geç 31.12.2014 tarihine kadar başvuruda bulunup, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren e-deftere geçeceklerdir.

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI

TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI Mustafa ŞİMŞEK Yeminli Mali Müşavir antalya@ankaymm.com TÜM YÖNLERİYLE E-DEFTER UYGULAMASI E-fatura ve E-defter kullanma mecburiyeti ile ilgili 397 ve 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: )

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) 1 Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt

Detaylı

E-ArĢiv ve E-Fatura Uygulamaları Hakkında Açıklamalar Ġçeren 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de YayımlanmıĢtır.

E-ArĢiv ve E-Fatura Uygulamaları Hakkında Açıklamalar Ġçeren 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de YayımlanmıĢtır. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği nde yer alan iade konusu yapılacak KDV tutarının tespiti ne dair düzenlemeler. Özet: 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/30

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI H. Oral LEVENDER 29.07.2013 S.M.Mali Müşavir ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI A- Elektronik Fatura Uygulamasına İlişkin Düzenleme ve Yasal Mevzuat: 1- Yasal Mevzuat: Vergi Usul Kanununun,

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57)

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 30 ARALIK 2013 PAZARTESĠ RESMÎ GAZETE SAYI : 28867 (MÜKERRER) DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun( 1 ) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR?

Tarih : 10.12.2014. Sayı : 43 : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Tarih : 10.12.2014 Sayı : 43 Konu : E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. E-DEFTER NEDİR? Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) veya Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ile uyumlu, tutulması

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT Sayı: 300 Eylül 2013 e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* ÖZET Gelir İdaresi nin hayata geçirdiği en önemli projelerden olan e-fatura projesinin kanuni dayanağı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Elekronik ortamdaki

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/9. I-Ulusal Marker Düzenlemesi Hakkında Açıklamalar:

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/9. I-Ulusal Marker Düzenlemesi Hakkında Açıklamalar: ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/9 Ulusal Markeri Olmayan Mal Bulundurulmasının Sonuçları Ali ÇAKMAKCI E. Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi I-Ulusal Marker Düzenlemesi

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: )

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü ile Maliye Bakanlığı;

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ 23 TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 :(TİCARET İŞLETMELERİ İÇİNDİR) RAPOR SAYISI :... İSTANBUL... RAPOR EKLERİ :... ADET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Detaylı