Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 cataloque

2 ARLIGHT Genel Hizmet Tasarým Elektromekanik Ýmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Editör / Editör Rufai ÖZMEN DIN EN ISO 9001 : 2001 KALÝTE SÝSTEMÝ UYGULANMAKTADIR QUALITY SISTEM IS BEING APPLIED UA Tasarým / Design Orfe Tasarým Ofisi Fotoðraf / Photograps Ufuk AKGÜN Baský / Printing Koza Yayýn Daðýtým San. Tic. A.Þ. Katalog Kod / Catalogue Code AK 10/01 Ankara 2010 Katalogda yer alan ürünler izinsiz olarak kullanýlamaz ve yayýnlanamaz Arlight, önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde deðiþiklik yapabilir veya kaldýrabilir. Katalogda yer alan ürün resimleri baskýdan dolayý gerçek renklerini yansýtmayabilir. Katalogda yer alan ürünlerin büyük bölümü Arlight tarafýndan tasarlanmýþ olup, Türk Patent Enstitüsü tarafýndan tescil edilmiþtir. Patent verilmiþtir. Hata ve unutmalar istisnadýr. The products in our catalog can not be used or published without our permission ARLIGHT, can change or cancel the features of its products without inform. The colors of pictures of the products in the catalog may not be original due to misprint. Most of the products in the catalog are designed by ARLIGHT, and given patent by Turkish Patent Institue. Mistakes and forgettings in the catalog are exception.

3 factory showroom

4 önsöz 1991 yýlýnda kurulan firmamýz, 2006 yýlýnda "deðiþen görüþler"i doðrultusunda hayat verdiði tasarýmlarýyla, aydýnlýk mekanlar yaratmaya devam ediyor. Iþýðýn doðasýný iç ve dýþ mekanlara yansýtan tasarýmlarý canlandýrdýðýmýz, 8800 m² kapalý alana ve m² açýk alana sahip Kazan, Ankara'daki fabrikamýzda, aydýnlatma armatürü trendlerini belirliyoruz ve ürünlerimizi showrom'umuzda tüketicinin beðenisine gururla sunuyoruz. Aydýnlatma armatürlerinden özel imalatlardan kablo taþýma sistemlerine ve acil aydýnlatma ünitelerine kadar, tasarlayýp, ürettiðimiz her armatürü ve üniteyi, "mekanlara özel çözümler" olarak görüyoruz. Dýþ pazarlarda da adýný duyuran firmamýz, geleceðin global ölçekli firmalarýndan biri olabilmek için çalýþýyor. Tüketicinin bir aydýnlatma firmasýndan beklediði profesyonel hizmeti, satýþ ve satýþ sonrasýnda da yetkin bir þekilde saðlayabilmek için, Arlight'ýn dinamik yapýsýný, hiç bitmeyen enerjimizle canlý tutuyoruz. Her geçen gün, aydýnlýðýmýzý daha çok insanla, daha çok mekanla buluþturuyoruz ve mimarinin ince detaylarýný kullanarak yaptýðýmýz uygulamalarýmýzý, sektördeki farklýlaþma noktamýz olarak görüyoruz. Mekanlarýn mimari yapýsýyla bütünleþen tasarýmlarýmýzý ürettiðimiz fabrikamýzýn sahip olduðu yüksek kalite standartlarý ve çalýþan deneyimli personelimizin profesyonelliðiyle, aydýnlatma sektöründe bugün geldiðimiz noktayý daha da belirginleþtirebilmek için çalýþýyoruz. Parlak fikirlerin öncü olduðu sektörde, Arlight olarak kalýcýlýðýmýzý, kalite standartlarýmýzýn yükselen grafiðiyle saðladýk. Satýþ ve satýþ sonrasýndaki amacýmýz: Hizmet verdiðimiz kiþi ve kuruluþlarla kurduðumuz karþýlýklý güvene dayalý iliþkinin, aydýnlatma ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýndan öteye gitmesi ve saðlam bir dostluða dönüþmesi. Böyle bir iliþkinin kurulabilmesi için gereken ortamý, verdiðimiz kusursuz hizmetle ve üretimini yaptýðýmýz yenilikçi tasarýmlarýn yarattýðý çözümlerin, ihtiyaçlarýnýzý eksiksiz olarak karþýlamasýyla oluþturuyoruz.

5 introduction Our firm, which had been founded in 1991,continues to create bright areas with '' changing visual'' desing in We assign lighting fixtures trends that arouse the designs which reflect the nature of the light to indoor and outdoor areas, at factory which has 8800 m2 closed and m2 open area in Kazan-Ankara and we proudly represent our products at Showroom Cetin Emec Boulevard. We see our lighting fixtures, special design, cable ladder and cable tray systems, emergency lighting fixtures are ' special solution for areas''. ARLIGHT, which is making a name at global market, studies for a global firm of future. We keep alive Arlight's dynamic system by our endless energy for providing of consumer expectation from a lighting firm at sale and after sale. As time goes on, we bring together our lights many people and many areas and we use thin detail of architectural for our application and it is our different point at sector. We study for make a clear point our firm at lighting markets with Professional workers and high quality standards of factory that manufacturing design with integrate architectural of areas. We provided permanent of Arlight, with increasing quality standards at sector which bright concept is pionner. Our goal is sale and after sale; Relationship is between our consumer, foundations and Arlight, changing friendship and not only providing lighting needs. We provided this situation with perfect serve and our innovative designs which created solutions for your needs.

6 Misyonumuz Çevremiz, tedarikçilerimiz ve çalýþanlarýmýzla birlikte, güçlü bir ekip ruhu içinde; yeni teknolojileri kullanarak, kaliteli ürünlerimizi, yüksek standartlarda üretmek, istenilen zamanda müþterilerimize teslim etmek ve onlarýn memnuniyet ve güvenini kalýcý kýlmaktýr. Vizyonumuz Yurtiçi ve yurtdýþýnda, hizmetlerini her geçen gün daha da geniþleyen ürün yelpazesiyle veren, teknolojiyi etkin bir þeklide kullanan ve onun hýzýyla doðru orantýlý bir tempoyla geliþen, etkileri global olan yaklaþýmlarý hayata geçiren, kaliteli ürünleri ve doðru uygulamalarýyla birlikte zamanýnda verdiði hizmeti ile adý anýlan, kârlýlýðý hedefleyerek sektör payýný artýran, yaratýcý ve yenilikçi olan; sektöründeki kalýcýlýðýný, sürekli geliþme, müþteri odaklý yaklaþým ve nitelikli projeleriyle baþarmýþ bir firma olmaktýr. Kalite Politikamýz Arlight olarak; Tüm faaliyetlerimizde, dürüstlük ilkesinden taviz vermeden, sistemli ve profesyonel çalýþarak, aldýðýmýz iþi zamanýnda, hatasýz ve standartlara uygun teslim etmeyi, tedarikçilerimizle bir bütün olarak, müþterilerimize, bizi rekabette farklý kýlacak, üstün kaliteli bir hizmet sunmayý ve onlarýn memnuniyetini her daim artýrmayý, Çalýþanlarýmýzýn eðitim düzeylerini sürekli yükseltmeyi ve ortak katýlýmlarý ile firma içi iletiþim ve verimliliðimizi artýrmayý, Kalite Yönetim Sistemi þartlarýna uymayý ve sürekli geliþtirmeyi, AR-GE'ye önem vererek, takip edip uyguladýðýmýz yeniliklerle, pazarda öncü olmayý, Kalite Politikamýz olarak benimsedik.

7 Mission; To provide the reliance and the satisfaction of the customer continually by using latest technology, manufacturing the products with high quality and security, and delivering on the desirable date, with the team spirit including the environment, suppliers, and the employees Vission; To be a firm which performs its service with the latest and widest product range both in domestic and export markets, implements new approaches by using the latest technologies, increases the marketing rate by targeting the profitability, succeeds its permanence by continual improvement, its approach by focusing on the customer needs and advanced projects in the sector. ARLIGHT wants to be creative and innovative to be mentioned with its high quality products and services on time Quality Policy: ARLIGHT determine their quality policy as; " Delivering the product on time, free of error and adequate to the standards by not making concession about the principle and working systematically, professionally and with high quality, " As a whole with its suppliers, providing a service that will distinguish ARLIGHT in competition and always increase the satisfaction of the customer, " Increasing the education level of the employees continuously and increasing the communication inside the firm and the efficiency with their participation, " To fulfill the conditions of Quality Management System and improve this system continually, " To be aware of the importance of R&D and always being leader of the market.

8 Türk Patent Enstitüsü, 2006 yýlý EN ÝYÝ ENDÜSTRÝYEL TASARIM ödülüne Arlight layýk görüldü. Arlight was awarded with THE BEST INDUSTRIAL DESIGN by Turkish Patent Institue in 2006

9 ÝÇÝNDEKÝLER Contents KONSEPT ÜRÜNLER 06 Concept GÖMME TÝP AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Recessed Lighting Fixture SIVA ÜSTÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Surface Mounted Lighting Fixture GÖMME TÝP SPOTLAR Recessed Downlight SIVA ÜSTÜ SPOTLAR Surface Mounted Downlight GÖMME VE SIVA ÜSTÜ APLÝKLER Recessed and Surface Mounted Wall Fittings ZEMÝN VE BASAMAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ Ground Luminaires and Steplights ETANJ VE BANT TÝPÝ AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Weatherproof and Batten Lighting Fixtures YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERÝ High Ceiling Lighting Fixtures HASTANE AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Hospital Lighting Fixtures DIÞ MEKAN AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Outdoor Luminaires TEKNÝK BÝLGÝLER Technical Data

10 KROKÝ KONSEPT ÜRÜNLER 06 / Concept 06 G 324 CIR 1.1 G 324 BIO 1.5 G 324 RET 1.7 G 324 ORI 1.9 G 324 CUB 1.11 G 324 CLO 1.13 G 324 BOX 1.17 G 324 BOT 1.17 G 324 BOY 1.17 G 324 MIR 1.19 GÖMME TÝP G 324 DOT 1.20 G 324 ELP 1.20 G 324 COR 1.21 G 324 SQU 1.23 G 255 EP 2.1 DÝREKT - ENDÝREKT AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ / Recessed Direct-Indirect Lighting Fixture G 355 EPAL 2.2 G 236 EPS 2.2 G 136 EP 2.2 G 136 EPS 2.3 G 136 VOL 2.3 G255 EPT 2.5 G 418 ALP 2.7 G 311 ALP 2.8 G 118 ALP 2.8 G 218 ALP 2.8 G 136 ALP 2.9 G 236 ALP 2.9 G 436 ALP 2.9 G 418 ALÇP 2.11 G 311 ALÇP 2.12

11 G 118 ALÇP 2.12 G 218 ALÇP 2.12 G 136 ALÇP 2.13 G 236 ALÇP 2.13 G 436 ALÇP 2.13 G 418 ALM 2.15 G 418 ALÇM 2.16 G 414 ALÇP 2.19 G 214 ALÇP 2.20 G 228 ALÇP 2.20 G 235 ALÇP 2.20 G 254 ALÇP 2.21 G 135 ALÇP 2.21 G 154 ALÇP 2.21 G 414 ALP 2.23 G 214 ALP 2.24 G 228 ALP 2.24 G 235 ALP 2.24 G 254 ALP 2.25 G 135 ALP 2.25 G 154 ALP 2.25 G 418 OPL 2.27 G 418 SOPL 2.27 G418 KML 2.29 G 418 SKML 2.29 G 418 LP 2.30 G 418 SLP 2.30 G 114 MID 2.31 G 114 SLM 2.31 G 128 LAR 2.31

12 KROKÝ G 218 AÇS 2.33 G 218 KLS 2.34 G 218 OLS 2.34 G 211 KMLK 2.35 G 211 OPLK 2.36 G 211 ALPK 2.37 G 418 ALÇPK 2.38 G 418 ALPK 2.39 G 418 KMLK 2.40 G 414 ALÇPK 2.41 SIVA ÜSTÜ DÝREKT - ENDÝREKT G 255 EPTK 2.43 G 118 ALX 2.45 G 118 ALXP 2.46 SP 424 SLO 3.2 SP 254 BRC 3.3 AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ / Surface Mounted Direct - Indirect Lighting Fixture SP 155 SLK 3.4 SP 155 SLY 3.4 S 254 BRC 3.5 S 254 SAD 3.6 S 155 SLK 3.6 S 155 SLY 3.6 S 236 MER 3.8 S 236 MEL 3.9 SP 236 EPM 3.11 SP 218 EPM 3.11 SP 255 EPT 3.13 SP 418 ALP 3.15 SP 311 ALP 3.16 SP 118 ALP 3.16 SP 218 ALP 3.16

13 SP 136 ALP 3.17 SP 236 ALP 3.17 SP 436 ALP 3.17 SP 418 ALÇP 3.19 SP 311 ALÇP 3.20 SP 118 ALÇP 3.20 SP 218 ALÇP 3.20 SP 136 ALÇP 3.21 SP 236 ALÇP 3.21 SP 436 ALÇP 3.21 SP 418 ALM 3.23 SP 418 ALÇM 3.24 SP 414 ALP 3.25 SP 214 ALP 3.26 SP 228 ALP 3.26 SP 235 ALP 3.26 SP 254 ALP 3.27 SP 135 ALP 3.27 SP 154 ALP 3.27 SP 414 ALÇP 3.29 SP 214 ALÇP 3.30 SP 228 ALÇP 3.30 SP 235 ALÇP 3.30 SP 254 ALÇP 3.31 SP 135 ALÇP 3.31 SP 154 ALÇP 3.31 S 414 ALÇP 3.32 S 414 ALP 3.32 SP 418 KML 3.33 SP 418 OPL 3.34

14

15 CONCEPT 06 Concept 06 ürün tasarýmý / Concept 06 designed by architect: Ece Yalým Designed Studio

16 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures CIRCLE Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 CIR 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.1

17 1.2

18

19

20 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures BIO Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 BIO 3 x 24 T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.5

21 1.6

22 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures RETRO Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 RET 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik /Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.7

23 1.8

24 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures ORIENT Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 ORI 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.9

25 1.10

26 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures CUBE Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 CUB 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.11

27 1.12

28 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures CLOVER Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 CLO 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.13

29 1.14

30

31 BOND SERÝSÝ / BOND SERÝES GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). Kombinasyonlar / Combinations

32 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures bondx Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 BOX 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm 3400 T bondt Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 BOT 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm 3400 T bondy Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 BOY 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm 3400 T

33 1.18

34 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures MIRRO Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 MIR 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.19

35 DOT Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 DOT 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm T ELÝPS Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 ELP 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm T

36 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures CORNER Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 COR 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.21

37

38 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures SQUARE Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 SQU 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.23

39 1.24

40

41 Recessed Direct-Indirect Lighting Fixture

42 Gömme Endirekt Aydýnlatma Armatürleri Recessed Indirect Lighting Fixtures Ampul i Lamp Balast Ballast G 255 EP - E G 236 EP - E G 236 EP - M 2 x 55 2 x 36 2 x 36 TC-L/ 2 x 55 TC-L/ 2 x 36 TC-L/ 2 x / Elektronik /Electronic Elektronik /Electronic Manyetik / Magnetic 580 x 580mm GÖVDE RAL 9016 mat beyaz Polyester elektrostatik toz boyalý sac. DÝFÜZÖR - REFLEKTÖR Ön reflektör opal akrilik film kaplý perfora sac. Ana reflektör RAL 9016 mat beyaz polyester elektrostatik toz boyalý sac. BALAST MANYETÝK EN60921 normlarýna uygun, balast kayýplarý 10 wattý geçmeyen balast sargýlarý 130 O C çalýþma sýcaklýðýna dayanabilen, balastýn ses yapmasýný engellemek için vakum altýnda verniklenmiþ, EEI:B1 ya da B2 sýnýfýna ait balast ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1, A2 elektronik balastlar. HOUSING RAL 9016 (matt-white) High quality steel sheet painted with electrostatic polyester powder paint. DIFFUSER - REFLECTOR Opal acrylic diffuser covered perfure sheet. Main reflector, high quality steel sheet painted with RAL 9016 matt-white polyester electrostatic powder paint. BALLAST ELECTROMAGNETIC EN norms, maximum 10 w losses, CLASS: EEI:B1 or B2. Thanks for varnishing method in ballast coils, the noise is obstructed. The working temperature of ballast coils is 130 O C. TC-L ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 2.1

43 Gömme Direkt - Endirekt Aydýnlatma Armatürü Recessed Direct - Indirect Lighting Fixture Power(W) Ampul i Lamp Balast Ballast G 355 EPAL - E 3 x 55 TC-L / 3 x 55W G 336 EPAL - E 3 x 36 TC-L / 3 x 36W V-240/50-60 Elektronik/ 580 x 580mm G 255 EPAL - E 2 x 55 TC-L / 2 x 55W 0.55 Electronic TC-L Gömme Asimetrik Endirekt Aydýnlatma Armatürü Recessed Indirect Asymmetric Lighting Fixture Power(W) Ampul i Lamp Balast Ballast G 236 EPS - M G 236 EPS - E G 255 EPS - E 2 x 36 2 x 36 2 x 55 TC-L / 2 x 36W TC-L / 2 x 36W TC-L / 2 x 55W 220V-240 / Manyetik/Magnetic Elektronik/Electronic Elektronik/Electronic 580 x 580mm TC-L Gömme Endirekt Aydýnlatma Armatürü Recessed Indirect Lighting Fixture Power(W) Ampul i Lamp Balast Ballast L I G 136 EP - E 1 x 36 TC-L / 1 x 36W x 280mm 1550 G 155 EP - E 1 x 55 TC-L / 1 x 55W / Elektronik/ x 280mm 1550 Electronic G 154 EP - E 1 x 54 T16 / 1 x 54W x 280mm TC-L 2.2

44 Gömme Asimetrik Endirekt Aydýnlatma Armatürleri Recessed Indirect Asymmetric Lighting Fixtures Gömme Asimetrik Endirekt Aydýnlatma Armatürü Recessed Indirect Asymmetric Lighting Fixture Power(W) Ampul i Lamp Balast Ballast L I G 136 EPS -E 1 x 36 TC-L/ 1x36W x280mm 1550 G 155 EPS -E 1 x 55 TC-L/ 1x55W / 0.27 Elektronik/ x280mm Electronic G 154 EPS -E 1 x 54 T16/ 1x54W x280mm 2500 I 20 L TC-L T16 Gömme Wall Washer Aydýnlatma Armatürü Wall Washer Lighting Fixture Ampul i Power(W) Lamp Balast Ballast L I G 136 VOL - E 1 x 36 TC-L/ 1x36W x 204mm 1550 G 155 VOL - E 1 x 55 TC-L/ 1x55W x 204mm 1550 G 154 VOL - E 1 x 54 T16/ 1x54W / 0.25 Elektronik/ x 204mm Electronic G 128 VOL - E 1 x 28 T16/ 1x28W x 204mm 2500 G 135 VOL - E 1 x 35 T16/ 1x35W x 204mm I L TC-L T16 2.3

45 2.4

46 Gömme Endirekt Aydýnlatma Armatürleri Recessed Indirect Lighting Fixtures Ampul i Lamp Balast Ballast G 255 EPT - E G 236 EPT - E G 236 EPT - M 2 x 55 2 x 36 2 x 36 TC-L/ 2 x 55 TC-L/ 2 x 36 TC-L/ 2 x / Elektronik /Electronic Elektronik /Electronic Manyetik / Magnetic 580 x 580mm GÖVDE RAL 9016 mat beyaz Polyester elektrostatik toz boyalý sac. DÝFÜZÖR - REFLEKTÖR Ön reflektör opal akrilik film kaplý perfora sac. Ana reflektör eloksallý tannenbaum aluminyum. BALAST MANYETÝK EN60921 normlarýna uygun, balast kayýplarý 10 wattý geçmeyen balast sargýlarý 130 O C çalýþma sýcaklýðýna dayanabilen, balastýn ses yapmasýný engellemek için vakum altýnda verniklenmiþ, EEI:B1 ya da B2 sýnýfýna ait balast ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI:A1,A2 elektronik balastlar. HOUSING RAL 9016 (matt-white) High quality steel sheet painted with electrostatic polyester powder paint. DIFFUSER - REFLECTOR Opal acrylic diffuser covered perfure sheet. Main reflector, anodized tannenbaum alluminium. BALLAST ELECTROMAGNETIC EN norms, maximum 10 w losses, CLASS: EEI:B1 or B2. Thanks for varnishing method in ballast coils, the noise is obstructed. The working temperature of ballast coils is 130 O C. TC-L ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 2.5

47 2.6

48 Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatürler Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixtures G 418 ALP Ampul i Lamp Balast Ballast G 418 ALP - M G 418 ALP - E 4 x 18 T26/ 4x18W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 580 x 580mm GÖVDE RAL 9016 beyaz elektrostatik tozboyalý DKP sac REFLEKTÖR TEK PARABOLÝK Gövdeye çelik yaylý klipslerle kolayca takýlabilmektedir. Kamaþma teknolojisi ile donatýlmýþ %99.90 saflýkta anodize (eloksallý) parlak aluminyumdan mamuldür. Anodize iþleminden sonra reflektör %87 oranýnda daha iyi yansýtýcýlýða sahip olur. Bu iþlem armatürlerdeki reflektörün ýþýða yansýtma oranýna %20 olarak yansýr. Anodize aluminyum sararma yapmaz ve korozyona uðramaz. Reflektördeki þeritler eloksallý tannenbaum þerit aluminyumdur. Ampul uçlarýndaki ýþýk kaybýný engellemek amacýyla ertafý enkepli yapýlmýþtýr. BALAST MANYETÝK EN60921 normlarýna uygun, balast kayýplarý 10 wattý geçmeyen balast sargýlarý 130 O C çalýþma sýcaklýðýna dayanabilen, balastýn ses yapmasýný engellemek için vakum altýnda verniklenmiþ, EEI:B1 ya da B2 sýnýfýna ait balast. ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI:A1,A2 elektronik balastlar ,5 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint RAL 9016 white REFLECTOR SINGLE PARABOLIC It mounts to the housing by clips easily. Place of origin is Germany. High quality anodized bright aluminium with %99.90 purity. Thanks to anodizing its reflection level reaches %87 and its reflection level in lighting fixture reaches %20 anodizing protects the brightness of aluminium, obstructs the corrosion. Cross-Blades are anodized tannenbaum aluminium profile. There are end-caps inside of the reflector due to obstruct the light-loss. BALLAST ELECTROMAGNETIC EN norms, maximum 10 w losses, CLASS: EEI:B1 or B2. Thanks for varnishing method in ballast coils, the noise is obstructed. The working temperature of ballast coils is 130 O C. ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). T26 2.7

49 G 311 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 311 ALP - M 3 x 11 TC-S / 3x11W / Manyetik/ 280 x 280mm 2530 G 211 ALP - M 2 x 11 TC-S / 2x11W 0.34 Magnetic TC-S G 118 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 118 ALP - M G 118 ALP - E 1 x 18 T26 / 1x18W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 580 x 170mm T G 218 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 218 ALP - M G 218 ALP - E 2 x 18 T26 / 2x18W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 580 x 280mm T

50 Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatürler Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixtures G 136 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast Manyetik/ G 136 ALP - M x 36 T26 / 1 x 36W /50-60 Magnetic G 136 ALP - E 0.17 Elektronik/ Electronic 1180 x 170mm T G 236 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 236 ALP - M G 236 ALP - E 2 x 36 T26 / 2 x 36W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 1180 x 280mm T G 436 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast Manyetik/ G 436 ALP - M 1.70 Magnetic 4 x 36 T26 / 4 x 36W /50-60 G 436 ALP - E 0.70 Elektronik/ Electronic 1180 x 580mm T

51 2.10

52 Gömme Çift Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatürler Recessed Bright Aluminium Double Parabolic Lighting Fixtures G 418 ALÇP Ampul i Lamp Balast Ballast G 418 ALÇP - M G 418 ALÇP - E 4 x 18 T26/ 4x18W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 580 x 580mm GÖVDE RAL 9016 beyaz elektrostatik tozboyalý DKP sac. REFLEKTÖR ÇÝFT PARABOLÝK Gövdeye çelik yaylý klipslerle kolayca takýlabilmektedir. Kamaþma teknolojisi ile donatýlmýþ %99.90 saflýkta anodize (eloksallý) parlak aluminyumdan mamuldür. Anodize iþleminden sonra reflektör %87 oranýnda daha iyi yansýtýcýlýða sahip olur. Bu iþlem armatürlerdeki reflektörün ýþýða yansýtma oranýna %20 olarak yansýr. Anodize aluminyum sararma yapmaz ve korozyona uðramaz. Reflektördeki þeritler eloksallý parabolik aluminyumdur. Ampul uçlarýndaki ýþýk kaybýný engellemek amacýyla ertafý enkepli yapýlmýþtýr. BALAST MEKANÝK EN60921 normlarýna uygun, balast kayýplarý 10 wattý geçmeyen balast sargýlarý 130 O C çalýþma sýcaklýðýna dayanabilen, balastýn ses yapmasýný engellemek için vakum altýnda verniklenmiþ, EEI:B1 ya da B2 sýnýfýna ait balast. ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI:A1,A2 elektronik balastlar ,5 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint RAL 9016 white. REFLECTOR DOUBLE PARABOLIC It mounts to the housing by clips easily. Place of origin is Germany. High quality anodized bright aluminium with %99.90 purity. Thanks to anodizing, its reflection level reaches %87 and its reflection level in lighting fixture reaches %20 anodizing protects the brightness of aluminium, obstructs the corrosion. Cross-Blades are bright anodized aluminium. There are end-caps inside of the reflector due to obstruct the light-loss. BALLAST ELECTROMAGNETIC EN norms, maximum 10 w losses, CLASS: EEI:B1 or B2. Thanks for varnishing method in ballast coils, the noise is obstructed. The working temperature of ballast coils is 130 O C. ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI:A1,A2). T

53 G 311 ALÇP Gömme Çift Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Double Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast Weight(gr) G 311 ALÇP - M 3 x 11 TC-S / 3x11W /50-60 Manyetik/ 280 x 280mm G 211 ALÇP - M 2 x 11 TC-S / 2x11W 0.34 Magnetic TC-S G 118 ALÇP Gömme Çift Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Double Parabolic Lighting Fixture G 118 ALÇP - M G 118 ALÇP - E Ampul i Lamp 1 x 18 T26 / 1x18W / Balast Ballast Manyetik Magnetic Elektronik Electronic 580 x 170mm ,5 85 T G 218 ALÇP Gömme Çift Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Double Parabolic Lighting Fixture G 218 ALÇP - M G 218 ALÇP - E Ampul i Lamp 2 x 18 T26 / 2x18W /50-60 Balast Ballast 0.43 Manyetik/ Magnetic 580 x 280mm Elektronik/ 1750 Electronic 85 T

Lamel Asma Tavan Armatürleri Lamella Ceiling Luminaires

Lamel Asma Tavan Armatürleri Lamella Ceiling Luminaires 9 Lamel Asma Tavan Armatürleri Lamella Ceiling Luminaires Lamel Asma Tavan Armatürleri Lamella Ceiling Luminaires Lamel Asma Tavan Armatürler (85mm) Lamella Ceiling Luminaires (85mm) Gövde : Alüminyum

Detaylı

corporate kurumsal Kurumsal / Corporate Işıldar Aydınlatma Metin BODUR tarafından 1972 yılında İstanbul`da kurulmuştur.

corporate kurumsal Kurumsal / Corporate Işıldar Aydınlatma Metin BODUR tarafından 1972 yılında İstanbul`da kurulmuştur. * Katalogda yer alan ürünler izinsiz olarak kullanılamaz ve yayınlanamaz. * IŞILDAR, önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapabilir veya kaldırabilir. * Katalogda yer alan ürün resimleri

Detaylı

KONVANSİYONEL AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ CONVENTIONAL LIGHTING SOLUTIONS

KONVANSİYONEL AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ CONVENTIONAL LIGHTING SOLUTIONS KONVANSİYONEL AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ CONVENTIONAL LIGHTING SOLUTIONS UYARI Katalogdaki ürünler bilgimiz ve iznimiz olmadan kullanılamaz. Baş Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti. herhangi bir bildirim yayınlamaksızın

Detaylı

ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic

ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic Reflektör : %99.9 saflıkta eloksalize edilmiş alüminyum - Elektronik A2 sınıfı (), A1 sınıfı Dim edilebilir () ve manyetik balast () seçeneği. SIVA ALTI ARMATÜRLER / RECESSED

Detaylı

CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLER CLIP-IN CEILING LUMINAIRES

CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLER CLIP-IN CEILING LUMINAIRES CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLER CLIP-IN CEILING LUMINAIRES 196 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Metal tavanlarına uygun üretilen dekoratif ofis ve ortak mahal aydınlatma

Detaylı

STERIL ORTAM ARMATÜRLER STERILE ROOM LUMINAIRES

STERIL ORTAM ARMATÜRLER STERILE ROOM LUMINAIRES STERIL ORTAM ARMATÜRLER STERILE ROOM LUMINAIRES 238 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Sıva üstü ve sıva altı olarak üretilen; hastane, steril ortam aydınlatma

Detaylı

SIVA ÜSTÜ SPOT ARMATÜR SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT

SIVA ÜSTÜ SPOT ARMATÜR SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT SIVA ÜSTÜ SPOT ARMATÜR SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT 260 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Sıva üstü olarak üretilen dekoratif ofis ve ortak alan aydınlatma armatürleridir.

Detaylı

ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic

ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic Reflektör : %99.9 saflıkta eloksalize edilmiş alüminyum : EN 60400, ısıya dayanıklı PC - Elektronik A2 sınıfı (), A1 sınıfı Dim edilebilir ( DIMM) ve manyetik balast ()

Detaylı

SARKIT ARMATÜRLER SUSPENDED LUMINAIRES

SARKIT ARMATÜRLER SUSPENDED LUMINAIRES SARKIT ARMATÜRLER SUSPENDED LUMINAIRES 82 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Sarkıt Dekoratif armatürler reflektör tasarımı sayesinde iyi bir ışık dağılımı

Detaylı

Sýva Üstü Ofis Armatürleri Surface Mounted Office Luminaires

Sýva Üstü Ofis Armatürleri Surface Mounted Office Luminaires 5 Sýva Üstü Ofis Armatürleri Sýva Üstü Ofis Armatürleri Dekolamp 7 Lamel Çift Parabolik Armatürler Dekolamp 7 Lamella Double Parabolic Luminaires Reflektör : 0,0 mm % saflýkta anodize alüminyum Balast

Detaylı

LED Etanj Armatürler. LED Waterproof Luminaires. Pelsan ürünlerinin tamamına yansıyan inovatif teknolojiler ile en zorlu koşullar için ideal çözümler

LED Etanj Armatürler. LED Waterproof Luminaires. Pelsan ürünlerinin tamamına yansıyan inovatif teknolojiler ile en zorlu koşullar için ideal çözümler Etanj Armatürler Waterproof Luminaires Pelsan ürünlerinin tamamına yansıyan inovatif teknolojiler ile en zorlu koşullar için ideal çözümler Ideal solutions for the most demanding conditions with innovative

Detaylı

Sýva Altý Ofis Armatürleri Recessed Mounted Office Luminaires

Sýva Altý Ofis Armatürleri Recessed Mounted Office Luminaires 3 01 7 Lamel Çift Parabolik Armatürler 7 Lamella Double Parabolic Luminaires Reflektör : 0,0 mm % saflýkta anodize alüminyum Balast : EN 601-EN 6137--8 : EN 6000 Reflector : 0,0 mm % pure anodised aluminium

Detaylı

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES MARKETLER MARKETS REYONLAR SHOPS OFİSLER OFFICES 76 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Kesintisiz ışık

Detaylı

ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic

ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic ÇİFT PARABOİK Double Parabolic Reflektör : %99.9 saflıkta eloksalize edilmiş alüminyum - Elektronik A2 sınıfı (), A1 sınıfı Dim edilebilir ( DIMM) ve manyetik balast () seçeneği. C-IN TAVAN ARMATÜRER /

Detaylı

SIVA ALTI MOZAİK ARMATÜRLER RECESSED MOZAIK LUMINAIRES

SIVA ALTI MOZAİK ARMATÜRLER RECESSED MOZAIK LUMINAIRES SIVA ALTI MOZAİK ARMATÜRLER RECESSED MOZAIK LUMINAIRES 164 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com www.alkanaydinlatma.com SIVA ALTI MOZAİK ARMATÜRLER / RECESSED

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES 158 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Yeni nesil HIT-DE metal halide ampuller için geniş açılı asimetrik ve simetrik olarak

Detaylı

DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES

DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES Blue Angel Restaurant / İstanbul 366 DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES Melek Tekstil / İstanbul Dış aydınlatma aygıtlarında fonksiyonellik, estetik,

Detaylı

Sıva Üstü Ofis Armatürleri-Surface Mounted Office Luminaires GRİD 230V IP 20 50 Hz LED T5 T Mekanik Özellikler Elektrostatik toz boya kaplı metal gövde ve metal perfore. Gövde reflektör arasında, reflektörün

Detaylı

GÖMME SPOT ARMATÜRLER DOWNLIGHT LUMINAIRES

GÖMME SPOT ARMATÜRLER DOWNLIGHT LUMINAIRES GÖMME SPOT ARMATÜRLER DOWNLIGHT LUMINAIRES 244 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Sıva altı olarak üretilen dekoratif ofis ve ortak alan aydınlatma armatürleridir.

Detaylı

DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES

DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES Blue Angel Restaurant / İstanbul 458 DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES Melek Tekstil / İstanbul Dış aydınlatma aygıtlarında fonksiyonellik, estetik,

Detaylı

VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. / LOFT TR EN VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. / VEKSAN keeps it s right to make changes and apply immediately without

Detaylı

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution VECTOR S Series VECTOR S Series Sade, Pure Esnek, Flexible Çözüm... Solution VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

Detaylı

VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. / LOFT VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. / VEKSAN keeps it s right to make changes and apply immediately without declaring

Detaylı

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! Lumuner LED Aydınlatma Sistemleri, 60x60 cm standart asma tavan sistemleri başta olmak üzere tüm metal, alçıpan, ahşap ve taşyünü asma tavan uygulamalarına akılcı çözümler

Detaylı

Zarif... Form, SOFTWING. Modern, Modern. Form. Elegant

Zarif... Form, SOFTWING. Modern, Modern. Form. Elegant SOFTWING SOFTWING Modern, Modern Form, Form Zarif... Elegant VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. / VEKSAN keeps it

Detaylı

Tanım. Description. Duy Lamp holder. Ampul Lamp

Tanım. Description. Duy Lamp holder. Ampul Lamp EVEREST T16(T5) T16(T5) Gövde : 0,80 mm DKP Sac : Yanmaya ve kırılmaya dayanıklı PC Conta : Isıya dayanıklı, yekpare, her noktaya eşit yoğunluklu CNC tezgahla dökülen poliüretan Reflektör : %99,98 saflıkta

Detaylı

Esnek... Rahat, ODIN-S. Güvenilir, Reliable. Comfortable. Flexible

Esnek... Rahat, ODIN-S. Güvenilir, Reliable. Comfortable. Flexible ODINS ODINS Güvenilir, Reliable Rahat, Comfortable Esnek... Flexible VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. / VEKSAN

Detaylı

ETANJ ARMATÜRLER WATERPROOF LUMINAIRES

ETANJ ARMATÜRLER WATERPROOF LUMINAIRES ETANJ ARMATÜRLER WATERPROOF LUMINAIRES 104 Toz, su ve nem geçirmez YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES Waterproof and dust proof www.alkanaydinlatma.com Kasaya pratik tutturulan reflektör

Detaylı

Acil Aydýnlatma ve Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

Acil Aydýnlatma ve Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires 207 0 Acil Aydýnlatma Armatürleri Özellikleri * Enerji varken manyetik balast ile lamba yanar. * Enerji yokken konvertör kit ile pil üzerinden lamba yanar. * Pil aþýrý þarj ve deþarja karþý korumalýdýr.

Detaylı

İçerik Content. İç Mekan Aydınlatma Armatürleri Indoor Lighting Luminaires. Sıva Altı Ofis Armatürleri Recessed Mounted Office Luminaires

İçerik Content. İç Mekan Aydınlatma Armatürleri Indoor Lighting Luminaires. Sıva Altı Ofis Armatürleri Recessed Mounted Office Luminaires İçerik Content İç Mekan Aydınlatma Armatürleri Indoor Lighting Luminaires Sıva Altı Ofis Armatürleri Recessed Mounted Office Luminaires 8 9 20 2 22 23 2 25 25 2 27 28 29 30 32 33 3 35 3 37 38 39 0 2 3

Detaylı

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Adidas / İstanbul 336 SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Centro / İstanbul SIA ÜSTÜ AYGITLAR Genel ortam aydınlatması için kullanılan sıva üstü aygıtlarımızın temel kakteristiği

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ 2015 LED FİYAT LİSTESİ LED PRICE LIST. www.alkankardesler.com. www.alkankardesler.com

YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ 2015 LED FİYAT LİSTESİ LED PRICE LIST. www.alkankardesler.com. www.alkankardesler.com YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ 2015 LED FİYAT LİSTESİ LED PRICE LIST 1 İÇİNDEKİLER / INDEX 2 İÇİNDEKİLER / INDEX LED PANEL ARMATÜRLER / LED PANEL LIGHTING FIXTURES LED SLIM PANEL DOWNLIGHT LED PANEL CAM ÇERÇEVELİ

Detaylı

GRID. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires

GRID. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires 272 GRID Genel aydınlatma istenen her türlü mekan için bir çözüm olarak geliştirilen GRID ailesi, yüksek verimli LED çiplerin yanı sıra, 35W metal halide lambalı versiyonları ile de kullanılabiliyor. Tekli,

Detaylı

BRIGHT. In summary, BRIGHT series at your service for the combination of functionality, elegant design, high performance and visual comfort.

BRIGHT. In summary, BRIGHT series at your service for the combination of functionality, elegant design, high performance and visual comfort. 244 BRIGHT Ankastre ve sıva üstü aydınlatma ihtiyacını karşılamak için ufak boyutlu, verimli, şık ve yenilikçi bir aile: BRIGHT. Kare formundaki BRIGHT ürünleri, boyutlarından beklenmeyen bir aydınlatma

Detaylı

2014-2015 LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

2014-2015 LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİ 2014-2015 AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ARLIGHT ÇÖZÜMLERİ İç aydınlatma konusunda üretim kabiliyetleri ve kapasitesi ile sektörün lider üreticilerinden biri olan AR- LIGHT, değişen sektör dinamikleri doğrultusunda

Detaylı

AYDINLATMA LIGHTING. KATALOG FiYAT LiSTESi CATALOGUE PRICE LIST. www.imtasaydinlatma.com

AYDINLATMA LIGHTING. KATALOG FiYAT LiSTESi CATALOGUE PRICE LIST. www.imtasaydinlatma.com AYDINLATMA LIGHTING KATALOG FiYAT LiSTESi CATALOGUE LIST AYDINLATMA LIGHTING Işığın dizaynla buluştuğu nokta... The point where light meets with design... Sürekli aydınlığı arayan insanoğlunun bu çabasına1985

Detaylı

Tasarım... Detay, VECTOR M - Series. Sistem, System. Detail. Design

Tasarım... Detay, VECTOR M - Series. Sistem, System. Detail. Design VECTOR M - Series VECTOR M - Series Sistem, System Detay, Detail Tasarım... Design VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHTING

ENDÜSTRİYEL YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHTING 14 ENDÜSTRİYEL YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA INDUSTRIAL HIGH BAY LIGHTING Yüksek basınçlı lambalar yerine yeni nesil T16(T5) ampul ile uygulama. Uzun ömürlüdür. Bakım maliyetleri düşüktür. Otomasyona uygundur.

Detaylı

MULTI. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires

MULTI. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires 286 MULTI Genel aydınlatma istenen her türlü mekanda kullanılabilen MULTI ailesinde yuvarlak formdaki ürünler kullanılıyor. Tekli ve ikili gövdeye sahip ve 30 ye kadar yönlendirilebilen ürünlerden oluşan

Detaylı

TOUCH THE LIGHT. AFM Grup Yapı ve Dan. Tic. Ltd. Şti. www.trelucelight.com

TOUCH THE LIGHT. AFM Grup Yapı ve Dan. Tic. Ltd. Şti. www.trelucelight.com AFM Grup Yapı ve Dan. Tic. Ltd. Şti. Merkez Mah. 65. Sk. Erakın Plaza No: 2/6 Yakuplu BeylikdüzüIstanbul / Türkiye Tel : 0212 875 0 875 Fax : 0212 875 7 555 www.afmgrup.com.tr info@afmgrup.com.tr www.trelucelight.com

Detaylı

BENAR AYDINLATMA SANAYÝ ve TÝCARET LED SERÝSÝ BENAR AYDINLATMA SANAYÝ ve TÝCARET BENAR Aydýnlatma senelerin verdiði deneyim ve bilgiyi, kalite ve estetiðe çevirmek için her türlü çabayý sarf eden tecrübeli

Detaylı

GAIN. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires

GAIN. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires 298 GAIN LAMP 83 ün en başarılı downlight serilerinden birisi olan GAIN de, 130 ile 285 mm asındaki değişik çaplarda beş farklı ürün mevcut. GAIN ailesinde pleksiglas veya özel siyah reflektör ile kamaşmanın

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

INDEX PANEL GRUBU PANEL SERIES VEKLIGHT 2 VEKROUND GRUBU VEKROUND SERIES ETANJ ARMATÜRLER WATERPROOF LUMINAIRES VEKTANJ 24

INDEX PANEL GRUBU PANEL SERIES VEKLIGHT 2 VEKROUND GRUBU VEKROUND SERIES ETANJ ARMATÜRLER WATERPROOF LUMINAIRES VEKTANJ 24 AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ - LIGHTING SOLUTIONS : 2017 INDEX PANEL GRUBU PANEL SERIES VEKLIGHT 2 PANEL R 4 VEKLIGHT S 6 PANEL S 8 UP / DOWN 10 VEKDESING 12 VEKCLEAN 14 VEKROUND GRUBU VEKROUND SERIES VEKROUND

Detaylı

Kullanım Alanları: Application Areas: Temel Özellikleri: Basic Features:

Kullanım Alanları: Application Areas: Temel Özellikleri: Basic Features: 224 MEGA Özellikle spottaki dekoratif kol detayı ile dikkat çeken MEGA, ayrıca sıva üstü ve sarkıt versiyonları ile de görev yapıyor. MEGA, gövde boyutu sayesinde, yüksek tavan uygulamalarında mekan ile

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ CABLE CARRYING SYSTEM. cataloque 2008-2009

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ CABLE CARRYING SYSTEM. cataloque 2008-2009 KO TŞIM SİSTMRİ C CRRYING SYSTM cataloque 2008-2009 ÖNSÖZ INTRODUCTION 1991 yılında kurulan firmamız, 2006 yılında değişen görüşler i doğrultusunda hayat verdiği tasarımlarıyla, aydınlık mekanlar yaratmaya

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

The fifth and the biggest planet of the solar system Equivalent of Greek myth Zeus in Roman culture Your guide in the magical world of lighting

The fifth and the biggest planet of the solar system Equivalent of Greek myth Zeus in Roman culture Your guide in the magical world of lighting Project1_Layout 1 30.01.2013 18:25 Page 1 Güneş sisteminin beşinci ve en büyük gezegeni Yunan mitolojisindeki Zeus un Roma kültüründeki karşılığı Aydınlatmanın sihirli dünyasındaki yol göstericiniz The

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

KARO. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires. Sıva üstü aygıtlar / Surface mounted luminaires

KARO. Ankastre aygıtlar / Recessed luminaires. Sıva üstü aygıtlar / Surface mounted luminaires 318 ARO ARO ürün ailesi, genel aydınlatma ihtiyacına kare şeklindeki formu ile cevap veriyor. ARO, ankastre ve sıva üstü grubunda 22x22, 36x36 ve 60x60 cm olan boyutlarında çözümler sunuyor. 22 cm kenar

Detaylı

2015 / 2 GENEL FİYAT LİSTESİ

2015 / 2 GENEL FİYAT LİSTESİ 2015 / 2 GENEL FİYAT LİSTESİ İçindekiler Ürün İndeksi Ankastre Armatürler Sıva Üstü Armatürler Steril Ortam ve Hastane Armatürleri Downlight ve Spot Armatürler Sarkıt Armatürler Endüstriyel Armatürler

Detaylı

Kullanım Alanları: Application Areas: Temel Özellikleri: Basic Features:

Kullanım Alanları: Application Areas: Temel Özellikleri: Basic Features: 254 BAR BAR, lineer formda bir ışık istenen vurgu aydınlatması uygulamaları için özel olarak geliştirildi. Ürünün lensli versiyonu ışık üstünde mükemmel bir kontrol sağlarken, tekil LED lerin görülmesi

Detaylı

ARK. Exclusively designed diffuser of the ARK Family, provides homogeneous lighting and reduces the glare effect.

ARK. Exclusively designed diffuser of the ARK Family, provides homogeneous lighting and reduces the glare effect. 54 ARK ARK, LAMP 83 tarafından, lineer aydınlatma aygıtlarına ihtiyaç duyulan tüm mekanlarda, her türlü montaj tipine uyacak şekilde geliştirildi. Sarkıt, ankastre ve sıva üstü gövde tiplerine sahip olan

Detaylı

SKYLIGHT. Desen, Ambiyans...

SKYLIGHT. Desen, Ambiyans... SKYLIGHT SKYLIGHT Kişisel, Personal Desen, Pattern Ambiyans... Ambience Tasarımlarınızı doğal desenlerle kişiselleştirebileceğiniz SKYLIGHT armatürler, yarattığı ambiyans ile size yeni bir aydınlatma deneyimi

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. / BLOW VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. / VEKSAN keeps it s right to make changes and apply immediately without declaring

Detaylı

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

NUTRIX. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel NUTRIX Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade stainless steel front trim. Diffuser of toughened safety-glass. The range of light distribution options offers all style of

Detaylı

Slim Led Panel Sıvaüstü Led Panel COB Light. Led Şerit & Led Projektör. Ray Spot Led Armatür Sarkıtlar Ofis Aydınlatması

Slim Led Panel Sıvaüstü Led Panel COB Light. Led Şerit & Led Projektör. Ray Spot Led Armatür Sarkıtlar Ofis Aydınlatması Slim Led Panel Sıvaüstü Led Panel COB Light Led Şerit & Led Projektör Ray Spot Led Armatür Sarkıtlar Ofis Aydınlatması 1 About us Telka Group has been in energy industry since 1970 and they are innovating

Detaylı

Yoğun ışık / Intense light 30-36 -40 Büyük objelerin etkin aydınlatılması veya ürün grubunun vurgulanması.

Yoğun ışık / Intense light 30-36 -40 Büyük objelerin etkin aydınlatılması veya ürün grubunun vurgulanması. SOLO Yüksek verimli / Highly efficient Daha yüksek verim ve homojen ışık dağılımı sağlar. Işığın çıkış açısının daha iyi kontrolünü sağlar. Ensures more uniform light distribution and higher efficiency.

Detaylı

MONO. MONO family that is designed to be efficient as well as economical, is at your service with its spotlight, surcafe mounted and pendant versions.

MONO. MONO family that is designed to be efficient as well as economical, is at your service with its spotlight, surcafe mounted and pendant versions. 214 MONO Ekonomik olmasına rağmen verimli bir spot ürün olacak şekilde tasarlanan MONO, ayrıca sıva üstü ve sarkıt versiyonları ile de hizmet veriyor. MONO family that is designed to be efficient as well

Detaylı

Kurumsal / About Us YERLİ ÜRÜNLER DOMESTIC PRODUCTS. Sayfa 4-7 Page 4-7 LED PANEL AYDINLATMA LED PANEL LIGHTING

Kurumsal / About Us YERLİ ÜRÜNLER DOMESTIC PRODUCTS. Sayfa 4-7 Page 4-7 LED PANEL AYDINLATMA LED PANEL LIGHTING Kurumsal / About Us YERLİ ÜRÜNLER DOMESTIC PRODUCTS 198 yılında kurulduğu günden beri, yüksek kaliteli ürünleri tüketicilerin beğenisine sunan Gökhan Elektronik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi, elektronik

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80 High Bay Lighting Fixtures Saver Premium 80 Saver Premium, provided by Lightmaster Lighting Solutions, provides high efficiency solutions in highbay, lowbay, warehouse, gas station and outdoor applications

Detaylı

Doğal... Verimli, RIO. Homojen, Uniform. Efficient. Natural

Doğal... Verimli, RIO. Homojen, Uniform. Efficient. Natural RIO-LED RIO omojen, Uniform Verimli, Efficient Doğal... Natural Yüksek enerji verimliliği, farklı boyut ve uygulama seçenekleri ile RIO armatürler, iç mekanlarda doğal ve homojen aydınlatma sunarken aynı

Detaylı

Reflection of Perfection Mükemmelliğin Yansıması

Reflection of Perfection Mükemmelliğin Yansıması 1 Subject to technical modifications and amendments. All decors shown are reprudroduction. Due to the variables in the printing process,colours may vary slightly from the actual product. Teknik değişiklik

Detaylı

The fifth and the biggest planet of the solar system Equivalent of Greek myth Zeus in Roman culture Your guide in the magical world of lighting

The fifth and the biggest planet of the solar system Equivalent of Greek myth Zeus in Roman culture Your guide in the magical world of lighting Güneş sisteminin beşinci ve en büyük gezegeni unan mitolojisindeki Zeus un Roma kültüründeki karşılığı Aydınlatmanın sihirli dünyasındaki yol göstericiniz The fifth and the biggest planet of the solar

Detaylı

VAB TH TR EN ANNIVERSARY

VAB TH TR EN ANNIVERSARY 1986 16 TH ANNIVERSARY TR EN Opsiyonel, Optional Performans, Performance Sürekli... Continuous VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

QUADRO. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

QUADRO. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel QUADRO Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade square stainless steel front trim. Diffuser of toughened safetyglass.the range of light distribution options offers all style

Detaylı

Minima 100 Caree. Minima 100 Caree. TRIMLESS Armatürler / TRIMLESS Fittings

Minima 100 Caree. Minima 100 Caree. TRIMLESS Armatürler / TRIMLESS Fittings TRIMLESS Armatürler / TRIMLESS Fittings Minima 100 Caree Aluminyum Enjeksiyon Malzeme Elektrostatik Toz Boya Halogen, retrofit LED ve profesyonel COB LED kullanılabilir Dikey Eksende 30 o Yatay eksende

Detaylı

Daha iyi bir gelecek için MAKSİMUM VERİMLİLİK MİNİMUM ENERJİ TÜKETİMİ

Daha iyi bir gelecek için MAKSİMUM VERİMLİLİK MİNİMUM ENERJİ TÜKETİMİ Daha iyi bir gelecek için MAKSİMUM VERİMLİLİK MİNİMUM ENERJİ TÜKETİMİ Koruma sınıfı Protection class Kullanım alanı Application areas Çeşitli boyutlara sahip ürün Products with different sizes Köşeli tavan

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Malzeme: Alüminyum gövde Buzlu cam Kaplama. Material: Aluminium housing Frosted glass Plated. Malzeme: Zamak gövde Buzlu cam Kaplama

Malzeme: Alüminyum gövde Buzlu cam Kaplama. Material: Aluminium housing Frosted glass Plated. Malzeme: Zamak gövde Buzlu cam Kaplama JH624 Buzlu cam Frosted glass JH618 IP 44 GU 5.3 Decostar 51 50 Ø68 mm 57x24x32 cm 50 pcs 12 V Buzlu cam Frosted glass & Krom &Chrome JH515 IP 44 GU 5.3 Decostar 51 50 Ø74 mm 47x20x37.5 cm 50 pcs 12 V

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

Year to date 1978; 1978 Yılından Bugünlere;

Year to date 1978; 1978 Yılından Bugünlere; 1 1978 Yılından Bugünlere; ÖZTÜRK ELEKTRİK, 1978 Yılında Sn. Hüseyin ÖZTÜRK tarafından İstanbul da ÖZTÜRK ELK İNŞ. HİZM. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ismi ile faaliyetlerine başlamıştır. Çalışma alanını, elektrik

Detaylı

Enerjik... Güçlü, NEO. Farklı, Different. Strong. Energetic

Enerjik... Güçlü, NEO. Farklı, Different. Strong. Energetic NEO NEO Farklı, Different Güçlü, Strong Enerjik... Energetic Yüksek ışık akısına sahip, pasif soğutmalı, farklı açılarda reflektör ve renk seçenekleriyle, prestijli mekanlarınızda NEO enerjisini yaşayın.

Detaylı

LED Aydınlatma Ürünleri LED Lighting Products

LED Aydınlatma Ürünleri LED Lighting Products LED Aydınlatma Ürünleri LED Lighting Products Catalogue 2017.V1 Temiz enerji, Aydınlık gelecek Clean energy, Bright future 2 Temiz enerji, Aydınlık gelecek Clean energy, Bright future LED Aydınlatma Ürünleri

Detaylı

Verimli... Parlak, MOON. Sade, Simple. Bright. Efficient

Verimli... Parlak, MOON. Sade, Simple. Bright. Efficient MOON MOON Sade, Simple Parlak, Bright Verimli... Efficient Komple alüminyum gövde yapısıyla LED teknolojisine uygun MOON; sade tasarımı sayesinde her mekanda LED downlight verimliliğini ve kolaylığını

Detaylı

İçerik Content İç Mekan Aydınlatma Armatürleri Indoor Lighting Luminaires Sıva Altı Ofis Armatürleri Recessed Mounted Office Luminaires 8 9 20 2 22 2 25 26 27 28 29 30 3 32 33 3 35 36 37 38 39 0 2 3 Sıva

Detaylı

T O U C H T H E L I G H T

T O U C H T H E L I G H T TOUCH THE LIGHT 410413. sayfa/page 1 kataloğun yapısı structure of this catalogue Bölüm Rengi Section Bölüm Adı Section Name Ürün u Product ankastre armatürler recessed luminaires LT11.0070 L3 Ürün Fotoğrafı

Detaylı

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 206 34384 Okmeydanı - İstanbul / TURKEY Tel: (0212) 222 12 64 - Fax: (0212) 222 13 60

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 206 34384 Okmeydanı - İstanbul / TURKEY Tel: (0212) 222 12 64 - Fax: (0212) 222 13 60 Merkez Ofis: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 206 34384 Okmeydanı - İstanbul / TURKEY Tel: (0212) 222 12 64 - Fax: (0212) 222 13 60 info@ozturkelektrik.com.tr Depo: Organize Sanayi Bölgesi Çevre

Detaylı

HIGH. Endüstriyel sıva üstü aygıtlar / Industrial surface mounted luminaires. Endüstriyel sarkıt aygıtlar / Industrial pendant luminaires

HIGH. Endüstriyel sıva üstü aygıtlar / Industrial surface mounted luminaires. Endüstriyel sarkıt aygıtlar / Industrial pendant luminaires 390 HIGH LAMP 83 ün endüstriyel mekanları aydınlatmak için geliştirdiği HIGH serisi, zorlu şartlarda görev yapacak şekilde tasarlandı. Endüstriyel alanınızı HIGH serisi ile aydınlatın ve LAMP 83 ün yüksek

Detaylı

SAS SIVAALTI ARMATÜRLER. Çift parabolik

SAS SIVAALTI ARMATÜRLER. Çift parabolik SIVAALI ARMAÜRLER AYDINLAMA Çift parabolik SANDAR ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Reflektör : Yüksek saflıkta parlak anodize alüminyum. Reflektör tipi : Çift parabolik Balast : EEI=B sınıfı manyetik balast S 8699 EN

Detaylı

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I www.lumuner.

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I www.lumuner. TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! Lumuner LED Aydınlatma Sistemleri, 60x60 cm standart asma tavan sistemleri başta olmak üzere tüm metal, alçıpan, ahşap ve taşyünü asma tavan uygulamalarına akılcı çözümler

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Malzeme: Metal gövde Krom çerçeve Opal cam Kaplama. Material: Steel housing Chrome frame Opal glass Plated

Malzeme: Metal gövde Krom çerçeve Opal cam Kaplama. Material: Steel housing Chrome frame Opal glass Plated JC753 Krom çerçeve Opal cam Kaplama Chrome frame Opal glass Plated Krom Chrome JC758 E 14 Classic B 2x40 41x41x21.5 cm 6 pcs Y Krom çerçeve Opal cam Kaplama Chrome frame Opal glass Plated Krom Chrome JC761

Detaylı

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires 396 PROOFY LAMP 83 ün endüstriyel mekanları aydınlatmak için geliştirdiği PROOFY etanj serisi, IP koruma seviyesi istenen zorlu şartlarda görev yapacak şekilde tasarlandı. Sıva üstü olarak kullanılan ürünler,

Detaylı

Güneş sisteminin beşinci ve en büyük gezegeni Yunan mitolojisindeki Zeus un Roma kültüründeki

Güneş sisteminin beşinci ve en büyük gezegeni Yunan mitolojisindeki Zeus un Roma kültüründeki Güneş sisteminin beşinci ve en büyük gezegeni unan mitolojisindeki Zeus un Roma kültüründeki karşılığı Aydınlatmanın sihirli dünyasındaki yol göstericiniz The fifth and the biggest planet of the solar

Detaylı

CUU CUU. YARI ANKASTRE Armatürler / SEMI RECESSED Fittings

CUU CUU. YARI ANKASTRE Armatürler / SEMI RECESSED Fittings YARI ANKASTRE Armatürler / SEMI RECESSED Fittings CUU Aluminyum Enjeksiyon Malzeme Elektrostatik Toz Boya Halogen, retrofit LED ve profesyonel COB LED kullanılabilir Dikey Eksende 30 o Yatay eksende 350

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

HIGH. Endüstriyel sıva üstü aygıtlar / Industrial surface mounted luminaires. Endüstriyel sarkıt aygıtlar / Industrial pendant luminaires

HIGH. Endüstriyel sıva üstü aygıtlar / Industrial surface mounted luminaires. Endüstriyel sarkıt aygıtlar / Industrial pendant luminaires 390 HIGH LAMP 83 ün endüstriyel mekanları aydınlatmak için geliştirdiği HIGH serisi, zorlu şartlarda görev yapacak şekilde tasarlandı. Endüstriyel alanınızı HIGH serisi ile aydınlatın ve LAMP 83 ün yüksek

Detaylı

IŞIKLI UYARI AYGITLARI / EMERGENCY LUMINAIRES

IŞIKLI UYARI AYGITLARI / EMERGENCY LUMINAIRES IŞIKLI UYARI AYGITLARI / EMERGENCY LUMINAIRES Bir aydınlatma projesinin en önemli parçalarından birisi de, acil durumlarda hayat kurtarabilecek ışıklı uyarı aygıtlarıdır. Şık tasarımlarının yanı sıra,

Detaylı

TALUS. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel

TALUS. Stainless & Functional Paslanmaz ve İşlevsel TALUS Die cast aluminium housing for high corrosion resistance. Marine grade stainless steel front trim. Diffuser of toughened safety-glass. TALUS is a new range of in-ground products for single colour

Detaylı

Malzeme: Metal gövde Krom çerçeve Opal cam Kaplama. Material: Steel housing Chrome frame Opal glass Plated

Malzeme: Metal gövde Krom çerçeve Opal cam Kaplama. Material: Steel housing Chrome frame Opal glass Plated JC753 Krom çerçeve Opal cam Kaplama Chrome frame Opal glass Plated Krom Chrome JC758 E 14 Spiral 2x11 41x41x21.5 cm 6 pcs Y Krom çerçeve Opal cam Kaplama Chrome frame Opal glass Plated Krom Chrome JC761

Detaylı