Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 cataloque

2 ARLIGHT Genel Hizmet Tasarým Elektromekanik Ýmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Editör / Editör Rufai ÖZMEN DIN EN ISO 9001 : 2001 KALÝTE SÝSTEMÝ UYGULANMAKTADIR QUALITY SISTEM IS BEING APPLIED UA Tasarým / Design Orfe Tasarým Ofisi Fotoðraf / Photograps Ufuk AKGÜN Baský / Printing Koza Yayýn Daðýtým San. Tic. A.Þ. Katalog Kod / Catalogue Code AK 10/01 Ankara 2010 Katalogda yer alan ürünler izinsiz olarak kullanýlamaz ve yayýnlanamaz Arlight, önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde deðiþiklik yapabilir veya kaldýrabilir. Katalogda yer alan ürün resimleri baskýdan dolayý gerçek renklerini yansýtmayabilir. Katalogda yer alan ürünlerin büyük bölümü Arlight tarafýndan tasarlanmýþ olup, Türk Patent Enstitüsü tarafýndan tescil edilmiþtir. Patent verilmiþtir. Hata ve unutmalar istisnadýr. The products in our catalog can not be used or published without our permission ARLIGHT, can change or cancel the features of its products without inform. The colors of pictures of the products in the catalog may not be original due to misprint. Most of the products in the catalog are designed by ARLIGHT, and given patent by Turkish Patent Institue. Mistakes and forgettings in the catalog are exception.

3 factory showroom

4 önsöz 1991 yýlýnda kurulan firmamýz, 2006 yýlýnda "deðiþen görüþler"i doðrultusunda hayat verdiði tasarýmlarýyla, aydýnlýk mekanlar yaratmaya devam ediyor. Iþýðýn doðasýný iç ve dýþ mekanlara yansýtan tasarýmlarý canlandýrdýðýmýz, 8800 m² kapalý alana ve m² açýk alana sahip Kazan, Ankara'daki fabrikamýzda, aydýnlatma armatürü trendlerini belirliyoruz ve ürünlerimizi showrom'umuzda tüketicinin beðenisine gururla sunuyoruz. Aydýnlatma armatürlerinden özel imalatlardan kablo taþýma sistemlerine ve acil aydýnlatma ünitelerine kadar, tasarlayýp, ürettiðimiz her armatürü ve üniteyi, "mekanlara özel çözümler" olarak görüyoruz. Dýþ pazarlarda da adýný duyuran firmamýz, geleceðin global ölçekli firmalarýndan biri olabilmek için çalýþýyor. Tüketicinin bir aydýnlatma firmasýndan beklediði profesyonel hizmeti, satýþ ve satýþ sonrasýnda da yetkin bir þekilde saðlayabilmek için, Arlight'ýn dinamik yapýsýný, hiç bitmeyen enerjimizle canlý tutuyoruz. Her geçen gün, aydýnlýðýmýzý daha çok insanla, daha çok mekanla buluþturuyoruz ve mimarinin ince detaylarýný kullanarak yaptýðýmýz uygulamalarýmýzý, sektördeki farklýlaþma noktamýz olarak görüyoruz. Mekanlarýn mimari yapýsýyla bütünleþen tasarýmlarýmýzý ürettiðimiz fabrikamýzýn sahip olduðu yüksek kalite standartlarý ve çalýþan deneyimli personelimizin profesyonelliðiyle, aydýnlatma sektöründe bugün geldiðimiz noktayý daha da belirginleþtirebilmek için çalýþýyoruz. Parlak fikirlerin öncü olduðu sektörde, Arlight olarak kalýcýlýðýmýzý, kalite standartlarýmýzýn yükselen grafiðiyle saðladýk. Satýþ ve satýþ sonrasýndaki amacýmýz: Hizmet verdiðimiz kiþi ve kuruluþlarla kurduðumuz karþýlýklý güvene dayalý iliþkinin, aydýnlatma ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýndan öteye gitmesi ve saðlam bir dostluða dönüþmesi. Böyle bir iliþkinin kurulabilmesi için gereken ortamý, verdiðimiz kusursuz hizmetle ve üretimini yaptýðýmýz yenilikçi tasarýmlarýn yarattýðý çözümlerin, ihtiyaçlarýnýzý eksiksiz olarak karþýlamasýyla oluþturuyoruz.

5 introduction Our firm, which had been founded in 1991,continues to create bright areas with '' changing visual'' desing in We assign lighting fixtures trends that arouse the designs which reflect the nature of the light to indoor and outdoor areas, at factory which has 8800 m2 closed and m2 open area in Kazan-Ankara and we proudly represent our products at Showroom Cetin Emec Boulevard. We see our lighting fixtures, special design, cable ladder and cable tray systems, emergency lighting fixtures are ' special solution for areas''. ARLIGHT, which is making a name at global market, studies for a global firm of future. We keep alive Arlight's dynamic system by our endless energy for providing of consumer expectation from a lighting firm at sale and after sale. As time goes on, we bring together our lights many people and many areas and we use thin detail of architectural for our application and it is our different point at sector. We study for make a clear point our firm at lighting markets with Professional workers and high quality standards of factory that manufacturing design with integrate architectural of areas. We provided permanent of Arlight, with increasing quality standards at sector which bright concept is pionner. Our goal is sale and after sale; Relationship is between our consumer, foundations and Arlight, changing friendship and not only providing lighting needs. We provided this situation with perfect serve and our innovative designs which created solutions for your needs.

6 Misyonumuz Çevremiz, tedarikçilerimiz ve çalýþanlarýmýzla birlikte, güçlü bir ekip ruhu içinde; yeni teknolojileri kullanarak, kaliteli ürünlerimizi, yüksek standartlarda üretmek, istenilen zamanda müþterilerimize teslim etmek ve onlarýn memnuniyet ve güvenini kalýcý kýlmaktýr. Vizyonumuz Yurtiçi ve yurtdýþýnda, hizmetlerini her geçen gün daha da geniþleyen ürün yelpazesiyle veren, teknolojiyi etkin bir þeklide kullanan ve onun hýzýyla doðru orantýlý bir tempoyla geliþen, etkileri global olan yaklaþýmlarý hayata geçiren, kaliteli ürünleri ve doðru uygulamalarýyla birlikte zamanýnda verdiði hizmeti ile adý anýlan, kârlýlýðý hedefleyerek sektör payýný artýran, yaratýcý ve yenilikçi olan; sektöründeki kalýcýlýðýný, sürekli geliþme, müþteri odaklý yaklaþým ve nitelikli projeleriyle baþarmýþ bir firma olmaktýr. Kalite Politikamýz Arlight olarak; Tüm faaliyetlerimizde, dürüstlük ilkesinden taviz vermeden, sistemli ve profesyonel çalýþarak, aldýðýmýz iþi zamanýnda, hatasýz ve standartlara uygun teslim etmeyi, tedarikçilerimizle bir bütün olarak, müþterilerimize, bizi rekabette farklý kýlacak, üstün kaliteli bir hizmet sunmayý ve onlarýn memnuniyetini her daim artýrmayý, Çalýþanlarýmýzýn eðitim düzeylerini sürekli yükseltmeyi ve ortak katýlýmlarý ile firma içi iletiþim ve verimliliðimizi artýrmayý, Kalite Yönetim Sistemi þartlarýna uymayý ve sürekli geliþtirmeyi, AR-GE'ye önem vererek, takip edip uyguladýðýmýz yeniliklerle, pazarda öncü olmayý, Kalite Politikamýz olarak benimsedik.

7 Mission; To provide the reliance and the satisfaction of the customer continually by using latest technology, manufacturing the products with high quality and security, and delivering on the desirable date, with the team spirit including the environment, suppliers, and the employees Vission; To be a firm which performs its service with the latest and widest product range both in domestic and export markets, implements new approaches by using the latest technologies, increases the marketing rate by targeting the profitability, succeeds its permanence by continual improvement, its approach by focusing on the customer needs and advanced projects in the sector. ARLIGHT wants to be creative and innovative to be mentioned with its high quality products and services on time Quality Policy: ARLIGHT determine their quality policy as; " Delivering the product on time, free of error and adequate to the standards by not making concession about the principle and working systematically, professionally and with high quality, " As a whole with its suppliers, providing a service that will distinguish ARLIGHT in competition and always increase the satisfaction of the customer, " Increasing the education level of the employees continuously and increasing the communication inside the firm and the efficiency with their participation, " To fulfill the conditions of Quality Management System and improve this system continually, " To be aware of the importance of R&D and always being leader of the market.

8 Türk Patent Enstitüsü, 2006 yýlý EN ÝYÝ ENDÜSTRÝYEL TASARIM ödülüne Arlight layýk görüldü. Arlight was awarded with THE BEST INDUSTRIAL DESIGN by Turkish Patent Institue in 2006

9 ÝÇÝNDEKÝLER Contents KONSEPT ÜRÜNLER 06 Concept GÖMME TÝP AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Recessed Lighting Fixture SIVA ÜSTÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Surface Mounted Lighting Fixture GÖMME TÝP SPOTLAR Recessed Downlight SIVA ÜSTÜ SPOTLAR Surface Mounted Downlight GÖMME VE SIVA ÜSTÜ APLÝKLER Recessed and Surface Mounted Wall Fittings ZEMÝN VE BASAMAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ Ground Luminaires and Steplights ETANJ VE BANT TÝPÝ AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Weatherproof and Batten Lighting Fixtures YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERÝ High Ceiling Lighting Fixtures HASTANE AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Hospital Lighting Fixtures DIÞ MEKAN AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ Outdoor Luminaires TEKNÝK BÝLGÝLER Technical Data

10 KROKÝ KONSEPT ÜRÜNLER 06 / Concept 06 G 324 CIR 1.1 G 324 BIO 1.5 G 324 RET 1.7 G 324 ORI 1.9 G 324 CUB 1.11 G 324 CLO 1.13 G 324 BOX 1.17 G 324 BOT 1.17 G 324 BOY 1.17 G 324 MIR 1.19 GÖMME TÝP G 324 DOT 1.20 G 324 ELP 1.20 G 324 COR 1.21 G 324 SQU 1.23 G 255 EP 2.1 DÝREKT - ENDÝREKT AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ / Recessed Direct-Indirect Lighting Fixture G 355 EPAL 2.2 G 236 EPS 2.2 G 136 EP 2.2 G 136 EPS 2.3 G 136 VOL 2.3 G255 EPT 2.5 G 418 ALP 2.7 G 311 ALP 2.8 G 118 ALP 2.8 G 218 ALP 2.8 G 136 ALP 2.9 G 236 ALP 2.9 G 436 ALP 2.9 G 418 ALÇP 2.11 G 311 ALÇP 2.12

11 G 118 ALÇP 2.12 G 218 ALÇP 2.12 G 136 ALÇP 2.13 G 236 ALÇP 2.13 G 436 ALÇP 2.13 G 418 ALM 2.15 G 418 ALÇM 2.16 G 414 ALÇP 2.19 G 214 ALÇP 2.20 G 228 ALÇP 2.20 G 235 ALÇP 2.20 G 254 ALÇP 2.21 G 135 ALÇP 2.21 G 154 ALÇP 2.21 G 414 ALP 2.23 G 214 ALP 2.24 G 228 ALP 2.24 G 235 ALP 2.24 G 254 ALP 2.25 G 135 ALP 2.25 G 154 ALP 2.25 G 418 OPL 2.27 G 418 SOPL 2.27 G418 KML 2.29 G 418 SKML 2.29 G 418 LP 2.30 G 418 SLP 2.30 G 114 MID 2.31 G 114 SLM 2.31 G 128 LAR 2.31

12 KROKÝ G 218 AÇS 2.33 G 218 KLS 2.34 G 218 OLS 2.34 G 211 KMLK 2.35 G 211 OPLK 2.36 G 211 ALPK 2.37 G 418 ALÇPK 2.38 G 418 ALPK 2.39 G 418 KMLK 2.40 G 414 ALÇPK 2.41 SIVA ÜSTÜ DÝREKT - ENDÝREKT G 255 EPTK 2.43 G 118 ALX 2.45 G 118 ALXP 2.46 SP 424 SLO 3.2 SP 254 BRC 3.3 AYDINLATMA ARMATÜRLERÝ / Surface Mounted Direct - Indirect Lighting Fixture SP 155 SLK 3.4 SP 155 SLY 3.4 S 254 BRC 3.5 S 254 SAD 3.6 S 155 SLK 3.6 S 155 SLY 3.6 S 236 MER 3.8 S 236 MEL 3.9 SP 236 EPM 3.11 SP 218 EPM 3.11 SP 255 EPT 3.13 SP 418 ALP 3.15 SP 311 ALP 3.16 SP 118 ALP 3.16 SP 218 ALP 3.16

13 SP 136 ALP 3.17 SP 236 ALP 3.17 SP 436 ALP 3.17 SP 418 ALÇP 3.19 SP 311 ALÇP 3.20 SP 118 ALÇP 3.20 SP 218 ALÇP 3.20 SP 136 ALÇP 3.21 SP 236 ALÇP 3.21 SP 436 ALÇP 3.21 SP 418 ALM 3.23 SP 418 ALÇM 3.24 SP 414 ALP 3.25 SP 214 ALP 3.26 SP 228 ALP 3.26 SP 235 ALP 3.26 SP 254 ALP 3.27 SP 135 ALP 3.27 SP 154 ALP 3.27 SP 414 ALÇP 3.29 SP 214 ALÇP 3.30 SP 228 ALÇP 3.30 SP 235 ALÇP 3.30 SP 254 ALÇP 3.31 SP 135 ALÇP 3.31 SP 154 ALÇP 3.31 S 414 ALÇP 3.32 S 414 ALP 3.32 SP 418 KML 3.33 SP 418 OPL 3.34

14

15 CONCEPT 06 Concept 06 ürün tasarýmý / Concept 06 designed by architect: Ece Yalým Designed Studio

16 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures CIRCLE Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 CIR 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.1

17 1.2

18

19

20 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures BIO Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 BIO 3 x 24 T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.5

21 1.6

22 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures RETRO Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 RET 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik /Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.7

23 1.8

24 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures ORIENT Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 ORI 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.9

25 1.10

26 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures CUBE Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 CUB 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.11

27 1.12

28 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures CLOVER Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 CLO 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.13

29 1.14

30

31 BOND SERÝSÝ / BOND SERÝES GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). Kombinasyonlar / Combinations

32 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures bondx Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 BOX 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm 3400 T bondt Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 BOT 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm 3400 T bondy Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 BOY 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm 3400 T

33 1.18

34 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures MIRRO Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 MIR 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.19

35 DOT Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 DOT 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm T ELÝPS Gömme Aydýnlatma Armatürü Recessed Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 ELP 3 x 24 T16/ 3 x 24W / Elektronik/ Electronic 580 x 580mm T

36 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures CORNER Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 COR 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.21

37

38 Gömme Aydýnlatma Armatürleri Recessed Lighting Fixtures SQUARE Ampul i Lamp Balast Ballast G 324 SQU 3 x 24T16/ 3 x / Elektronik / Electronic 580 x 580mm GÖVDE Elektrostatik toz boyalý DKP sac. DÝFÜZÖR Opal akrilik difüzörlü. BALAST ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1,A2 elektronik balastlar. T16 40 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint. DIFFUSER Opal acrylic diffuser. BALLAST ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 1.23

39 1.24

40

41 Recessed Direct-Indirect Lighting Fixture

42 Gömme Endirekt Aydýnlatma Armatürleri Recessed Indirect Lighting Fixtures Ampul i Lamp Balast Ballast G 255 EP - E G 236 EP - E G 236 EP - M 2 x 55 2 x 36 2 x 36 TC-L/ 2 x 55 TC-L/ 2 x 36 TC-L/ 2 x / Elektronik /Electronic Elektronik /Electronic Manyetik / Magnetic 580 x 580mm GÖVDE RAL 9016 mat beyaz Polyester elektrostatik toz boyalý sac. DÝFÜZÖR - REFLEKTÖR Ön reflektör opal akrilik film kaplý perfora sac. Ana reflektör RAL 9016 mat beyaz polyester elektrostatik toz boyalý sac. BALAST MANYETÝK EN60921 normlarýna uygun, balast kayýplarý 10 wattý geçmeyen balast sargýlarý 130 O C çalýþma sýcaklýðýna dayanabilen, balastýn ses yapmasýný engellemek için vakum altýnda verniklenmiþ, EEI:B1 ya da B2 sýnýfýna ait balast ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI: A1, A2 elektronik balastlar. HOUSING RAL 9016 (matt-white) High quality steel sheet painted with electrostatic polyester powder paint. DIFFUSER - REFLECTOR Opal acrylic diffuser covered perfure sheet. Main reflector, high quality steel sheet painted with RAL 9016 matt-white polyester electrostatic powder paint. BALLAST ELECTROMAGNETIC EN norms, maximum 10 w losses, CLASS: EEI:B1 or B2. Thanks for varnishing method in ballast coils, the noise is obstructed. The working temperature of ballast coils is 130 O C. TC-L ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 2.1

43 Gömme Direkt - Endirekt Aydýnlatma Armatürü Recessed Direct - Indirect Lighting Fixture Power(W) Ampul i Lamp Balast Ballast G 355 EPAL - E 3 x 55 TC-L / 3 x 55W G 336 EPAL - E 3 x 36 TC-L / 3 x 36W V-240/50-60 Elektronik/ 580 x 580mm G 255 EPAL - E 2 x 55 TC-L / 2 x 55W 0.55 Electronic TC-L Gömme Asimetrik Endirekt Aydýnlatma Armatürü Recessed Indirect Asymmetric Lighting Fixture Power(W) Ampul i Lamp Balast Ballast G 236 EPS - M G 236 EPS - E G 255 EPS - E 2 x 36 2 x 36 2 x 55 TC-L / 2 x 36W TC-L / 2 x 36W TC-L / 2 x 55W 220V-240 / Manyetik/Magnetic Elektronik/Electronic Elektronik/Electronic 580 x 580mm TC-L Gömme Endirekt Aydýnlatma Armatürü Recessed Indirect Lighting Fixture Power(W) Ampul i Lamp Balast Ballast L I G 136 EP - E 1 x 36 TC-L / 1 x 36W x 280mm 1550 G 155 EP - E 1 x 55 TC-L / 1 x 55W / Elektronik/ x 280mm 1550 Electronic G 154 EP - E 1 x 54 T16 / 1 x 54W x 280mm TC-L 2.2

44 Gömme Asimetrik Endirekt Aydýnlatma Armatürleri Recessed Indirect Asymmetric Lighting Fixtures Gömme Asimetrik Endirekt Aydýnlatma Armatürü Recessed Indirect Asymmetric Lighting Fixture Power(W) Ampul i Lamp Balast Ballast L I G 136 EPS -E 1 x 36 TC-L/ 1x36W x280mm 1550 G 155 EPS -E 1 x 55 TC-L/ 1x55W / 0.27 Elektronik/ x280mm Electronic G 154 EPS -E 1 x 54 T16/ 1x54W x280mm 2500 I 20 L TC-L T16 Gömme Wall Washer Aydýnlatma Armatürü Wall Washer Lighting Fixture Ampul i Power(W) Lamp Balast Ballast L I G 136 VOL - E 1 x 36 TC-L/ 1x36W x 204mm 1550 G 155 VOL - E 1 x 55 TC-L/ 1x55W x 204mm 1550 G 154 VOL - E 1 x 54 T16/ 1x54W / 0.25 Elektronik/ x 204mm Electronic G 128 VOL - E 1 x 28 T16/ 1x28W x 204mm 2500 G 135 VOL - E 1 x 35 T16/ 1x35W x 204mm I L TC-L T16 2.3

45 2.4

46 Gömme Endirekt Aydýnlatma Armatürleri Recessed Indirect Lighting Fixtures Ampul i Lamp Balast Ballast G 255 EPT - E G 236 EPT - E G 236 EPT - M 2 x 55 2 x 36 2 x 36 TC-L/ 2 x 55 TC-L/ 2 x 36 TC-L/ 2 x / Elektronik /Electronic Elektronik /Electronic Manyetik / Magnetic 580 x 580mm GÖVDE RAL 9016 mat beyaz Polyester elektrostatik toz boyalý sac. DÝFÜZÖR - REFLEKTÖR Ön reflektör opal akrilik film kaplý perfora sac. Ana reflektör eloksallý tannenbaum aluminyum. BALAST MANYETÝK EN60921 normlarýna uygun, balast kayýplarý 10 wattý geçmeyen balast sargýlarý 130 O C çalýþma sýcaklýðýna dayanabilen, balastýn ses yapmasýný engellemek için vakum altýnda verniklenmiþ, EEI:B1 ya da B2 sýnýfýna ait balast ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI:A1,A2 elektronik balastlar. HOUSING RAL 9016 (matt-white) High quality steel sheet painted with electrostatic polyester powder paint. DIFFUSER - REFLECTOR Opal acrylic diffuser covered perfure sheet. Main reflector, anodized tannenbaum alluminium. BALLAST ELECTROMAGNETIC EN norms, maximum 10 w losses, CLASS: EEI:B1 or B2. Thanks for varnishing method in ballast coils, the noise is obstructed. The working temperature of ballast coils is 130 O C. TC-L ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). 2.5

47 2.6

48 Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatürler Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixtures G 418 ALP Ampul i Lamp Balast Ballast G 418 ALP - M G 418 ALP - E 4 x 18 T26/ 4x18W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 580 x 580mm GÖVDE RAL 9016 beyaz elektrostatik tozboyalý DKP sac REFLEKTÖR TEK PARABOLÝK Gövdeye çelik yaylý klipslerle kolayca takýlabilmektedir. Kamaþma teknolojisi ile donatýlmýþ %99.90 saflýkta anodize (eloksallý) parlak aluminyumdan mamuldür. Anodize iþleminden sonra reflektör %87 oranýnda daha iyi yansýtýcýlýða sahip olur. Bu iþlem armatürlerdeki reflektörün ýþýða yansýtma oranýna %20 olarak yansýr. Anodize aluminyum sararma yapmaz ve korozyona uðramaz. Reflektördeki þeritler eloksallý tannenbaum þerit aluminyumdur. Ampul uçlarýndaki ýþýk kaybýný engellemek amacýyla ertafý enkepli yapýlmýþtýr. BALAST MANYETÝK EN60921 normlarýna uygun, balast kayýplarý 10 wattý geçmeyen balast sargýlarý 130 O C çalýþma sýcaklýðýna dayanabilen, balastýn ses yapmasýný engellemek için vakum altýnda verniklenmiþ, EEI:B1 ya da B2 sýnýfýna ait balast. ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI:A1,A2 elektronik balastlar ,5 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint RAL 9016 white REFLECTOR SINGLE PARABOLIC It mounts to the housing by clips easily. Place of origin is Germany. High quality anodized bright aluminium with %99.90 purity. Thanks to anodizing its reflection level reaches %87 and its reflection level in lighting fixture reaches %20 anodizing protects the brightness of aluminium, obstructs the corrosion. Cross-Blades are anodized tannenbaum aluminium profile. There are end-caps inside of the reflector due to obstruct the light-loss. BALLAST ELECTROMAGNETIC EN norms, maximum 10 w losses, CLASS: EEI:B1 or B2. Thanks for varnishing method in ballast coils, the noise is obstructed. The working temperature of ballast coils is 130 O C. ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI: A1,A2). T26 2.7

49 G 311 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 311 ALP - M 3 x 11 TC-S / 3x11W / Manyetik/ 280 x 280mm 2530 G 211 ALP - M 2 x 11 TC-S / 2x11W 0.34 Magnetic TC-S G 118 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 118 ALP - M G 118 ALP - E 1 x 18 T26 / 1x18W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 580 x 170mm T G 218 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 218 ALP - M G 218 ALP - E 2 x 18 T26 / 2x18W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 580 x 280mm T

50 Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatürler Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixtures G 136 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast Manyetik/ G 136 ALP - M x 36 T26 / 1 x 36W /50-60 Magnetic G 136 ALP - E 0.17 Elektronik/ Electronic 1180 x 170mm T G 236 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast G 236 ALP - M G 236 ALP - E 2 x 36 T26 / 2 x 36W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 1180 x 280mm T G 436 ALP Gömme Tek Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Single Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast Manyetik/ G 436 ALP - M 1.70 Magnetic 4 x 36 T26 / 4 x 36W /50-60 G 436 ALP - E 0.70 Elektronik/ Electronic 1180 x 580mm T

51 2.10

52 Gömme Çift Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatürler Recessed Bright Aluminium Double Parabolic Lighting Fixtures G 418 ALÇP Ampul i Lamp Balast Ballast G 418 ALÇP - M G 418 ALÇP - E 4 x 18 T26/ 4x18W / Manyetik/ Magnetic Elektronik/ Electronic 580 x 580mm GÖVDE RAL 9016 beyaz elektrostatik tozboyalý DKP sac. REFLEKTÖR ÇÝFT PARABOLÝK Gövdeye çelik yaylý klipslerle kolayca takýlabilmektedir. Kamaþma teknolojisi ile donatýlmýþ %99.90 saflýkta anodize (eloksallý) parlak aluminyumdan mamuldür. Anodize iþleminden sonra reflektör %87 oranýnda daha iyi yansýtýcýlýða sahip olur. Bu iþlem armatürlerdeki reflektörün ýþýða yansýtma oranýna %20 olarak yansýr. Anodize aluminyum sararma yapmaz ve korozyona uðramaz. Reflektördeki þeritler eloksallý parabolik aluminyumdur. Ampul uçlarýndaki ýþýk kaybýný engellemek amacýyla ertafý enkepli yapýlmýþtýr. BALAST MEKANÝK EN60921 normlarýna uygun, balast kayýplarý 10 wattý geçmeyen balast sargýlarý 130 O C çalýþma sýcaklýðýna dayanabilen, balastýn ses yapmasýný engellemek için vakum altýnda verniklenmiþ, EEI:B1 ya da B2 sýnýfýna ait balast. ELEKTRONÝK Yüksek çalýþma ömürlü, asgari güç kayýplý ve sabit ýþýk akslý EEI:A1,A2 elektronik balastlar ,5 HOUSING High quality steel sheet painted with electrostatic powder paint RAL 9016 white. REFLECTOR DOUBLE PARABOLIC It mounts to the housing by clips easily. Place of origin is Germany. High quality anodized bright aluminium with %99.90 purity. Thanks to anodizing, its reflection level reaches %87 and its reflection level in lighting fixture reaches %20 anodizing protects the brightness of aluminium, obstructs the corrosion. Cross-Blades are bright anodized aluminium. There are end-caps inside of the reflector due to obstruct the light-loss. BALLAST ELECTROMAGNETIC EN norms, maximum 10 w losses, CLASS: EEI:B1 or B2. Thanks for varnishing method in ballast coils, the noise is obstructed. The working temperature of ballast coils is 130 O C. ELECTRONIC Long life time, minimum power loss, constant flux, increase lamp life (EEI:A1,A2). T

53 G 311 ALÇP Gömme Çift Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Double Parabolic Lighting Fixture Ampul i Lamp Balast Ballast Weight(gr) G 311 ALÇP - M 3 x 11 TC-S / 3x11W /50-60 Manyetik/ 280 x 280mm G 211 ALÇP - M 2 x 11 TC-S / 2x11W 0.34 Magnetic TC-S G 118 ALÇP Gömme Çift Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Double Parabolic Lighting Fixture G 118 ALÇP - M G 118 ALÇP - E Ampul i Lamp 1 x 18 T26 / 1x18W / Balast Ballast Manyetik Magnetic Elektronik Electronic 580 x 170mm ,5 85 T G 218 ALÇP Gömme Çift Parabolik Aluminyum Reflektörlü Armatür Recessed Bright Aluminium Double Parabolic Lighting Fixture G 218 ALÇP - M G 218 ALÇP - E Ampul i Lamp 2 x 18 T26 / 2x18W /50-60 Balast Ballast 0.43 Manyetik/ Magnetic 580 x 280mm Elektronik/ 1750 Electronic 85 T

CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLER CLIP-IN CEILING LUMINAIRES

CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLER CLIP-IN CEILING LUMINAIRES CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLER CLIP-IN CEILING LUMINAIRES 196 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Metal tavanlarına uygun üretilen dekoratif ofis ve ortak mahal aydınlatma

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

TARİHÇE. www.yavuzpano.com.tr

TARİHÇE. www.yavuzpano.com.tr TARİHÇE 988 yılında 2m 2 lik alanda küçük bir atölye ile faaliyete bașlayan YAVUZ PANO A.Ș.; günümüzde 5. m 2 imalat alanı, ileri teknoloji sistemleri ve geniș makine parkuruna sahip tesisleriyle ülkemiz

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

www.ectreklam.com.tr Kaliteli Baskı Çözümleri, Daha iyi malzeme, daha yüksek kalite Quality Printing Solutions. Better materials, higher quality

www.ectreklam.com.tr Kaliteli Baskı Çözümleri, Daha iyi malzeme, daha yüksek kalite Quality Printing Solutions. Better materials, higher quality Kaliteli Baskı Çözümleri, Daha iyi malzeme, daha yüksek kalite Quality Printing Solutions. Better materials, higher quality Merkez Ofis/Head Office:3.levent. Levent mh. Zambaklı Sk. No:5 34340 Beşiktaş/İstanbul

Detaylı

PRO / 13 / R0 VALVES & ACTUATORS VALF & AKTÜATÖR Table of Contents / Ýçindekiler At a Glance / Bir Bakýþta...3 Mission & Vision / Misyon & Vizyon...4 From 1945 to Present Day / 1945'ten Günümüze...5 Today

Detaylı

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS 19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS HAKKIMIZDA ABOUT US Zeybek Elektrik Haydar Zeybek 1982 Yılında Ankara da sac kasa ve buat imalatıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, elektrik sektöründeki hızlı gelişmeler

Detaylı

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL GELECEĞİ ÇELİK İLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ 1 2 s8 s10 HVA HVB 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME MAKİNELERİ 4 ROLLS HYDRAULIC PLATE BENDING MACHINES 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX DEKORATİF ARMATÜRLER DECORATIVE LIGHTING 10-29 WALL WASHER 44-49 INGROUND FIXTURES ANKASTRE ARMATÜRLER. Risus s. 13. Pomona s.

İÇİNDEKİLER INDEX DEKORATİF ARMATÜRLER DECORATIVE LIGHTING 10-29 WALL WASHER 44-49 INGROUND FIXTURES ANKASTRE ARMATÜRLER. Risus s. 13. Pomona s. İÇİNDEKİLER INDEX DEKORATİF ARMATÜRLER DECORATIVE LIGHTING 10-29 Atalante s. 10 Penia s. 11 Penia Old s. 12 Risus s. 13 Ceres s. 13 Octo s. 14 Plex s. 14 Cage s. 15 Lucina s. 15 Selene s. 16 Pomona s.

Detaylı

Tel: 0312 473 88 11 Fax: 0312 473 88 15 www.gramersan.com.tr info@gramersan.com.tr

Tel: 0312 473 88 11 Fax: 0312 473 88 15 www.gramersan.com.tr info@gramersan.com.tr Ceyhun Atıf Kansu Cad. Cevat Muratal İş Merkezi No: 112 / 37 Balgat / ANKARA Tel: 0312 473 88 11 Fax: 0312 473 88 15 info@gramersan.com.tr banyo tasarımları bathroom designs mutfak tasarımları kitchen

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time ECONOMIZER EKONOMİZER www.wenta.com.tr

teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time ECONOMIZER EKONOMİZER www.wenta.com.tr teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head with time EKONOMİZER ECONOMIZER www.wenta.com.tr teknoloji ile iç içe, zamanla başa baş Immersed with technology, head to head

Detaylı

ARMA. Powerfull & Efficient Güçlü ve Verimli

ARMA. Powerfull & Efficient Güçlü ve Verimli ARMA Color Power Line 181 which is another member of Color Power Series can be used as an excellent alternative for architectural and public spaces, outdoor side lightings, to foreground architectural

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

w w w. t u r a n l a r g r o u p. c o m w w w. p e l i d i j i. c o m

w w w. t u r a n l a r g r o u p. c o m w w w. p e l i d i j i. c o m w w w. t u r a n l a r g r o u p. c o m Turanlar Şirketler Grubu yayınıdır This is a Turanlar Group Publication Ekim October 2011 Siz sadece hayal edin You only dream Digi Peli nin yeni yüzleriyle tanıştınız

Detaylı

ARMA. Powerfull & Efficient Güçlü ve Verimli

ARMA. Powerfull & Efficient Güçlü ve Verimli ARMA Color Power Line 181 which is another member of Color Power Series can be used as an excellent alternative for architectural and public spaces, outdoor side lightings, to foreground architectural

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

The connection between Booria

The connection between Booria Editorial...2 Designer Club - Events...2 Booria Türkiye Temsilcisi...3 Graphic Color Company...3 Yeni Özellikler...4 Bordür Wizard - Pile & Loop Kombinasyonu Olan...4 Press Release...5-6 Carpet Designer

Detaylı

Güven veren kalite...

Güven veren kalite... Güven veren kalite... Reliable quality... Güven veren kalite... Reliable quality... Kalite politikam z Quality policy Güvenilir ve kaliteli ürün üretmek, To manufacture reliable and high quality products,

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ----------------------------------

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- Birimler üzerine tıklayınız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 METÜ TASARIM 04.01.2011 tarihinde metal sektöründe üretime başlamıştır.

Detaylı

RESEPSİYON, TOPLANTI ÜNİTELERİ KESON GRUBU, DOLAPLAR, PANEL VE ARŞİV SİSTEMLERİ

RESEPSİYON, TOPLANTI ÜNİTELERİ KESON GRUBU, DOLAPLAR, PANEL VE ARŞİV SİSTEMLERİ RESEPSİYON, TOPLANTI ÜNİTELERİ KESON GRUBU, DOLAPLAR, PANEL VE ARŞİV SİSTEMLERİ MEKANLAR, İNSANLAR VE BİZ... İster sıcak bir ev ister heyecan ve koşuşturma dolu bir ofis olsun mekanlar,içinde yaşayan veya

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı