T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Mart 1995 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Mart 1995 CUMA. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mart 1995 CUMA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 95/ Haziran 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 11/3/1993 tarihli ve 3873 saydı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 18/1/1995 tarihli ve PLGY-275 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/1/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Süleyman DEMİBEL CUMHURBAŞKANI M. KARAYALÇIN N. CEVHERİ Y. AKTUNA A. Ş. EREK Başbakan Yrd.ve Dışişleri Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam M. GÛLCEGÜN B. S. DAÇE Ö. ALPAGO A. E. KIRATLIOĞLU Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam N. KURT A. KÖYLÜOĞLU A. A. DOĞAN A. ATAÇ Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam S. SÜMER A. GÖKDEMİR Ş. ERDEM B; ALA GÖZ Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam M. MOĞULTAY M.GÖLHAN N. MENTEŞE t. ATT İLA Adalet Bakam Milli Savunma Bakam İçişleri Bakanı Maliye Bakam N. AYAZ H.ÇULHAOĞLU D. BARAN Milli Eğitim Bakam Bayındırlık ve Iskan Bakam Sağlık Bakam M. KÖSTEPEN İ. ATTILA N. MATKAP Ulaştırma Bakam Tarım ve Köy işleri Bakäm V. Çalışır la ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. DÖNEN V. ATASOY T. SAVAŞ Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Küttür Bakanı Ş. ULUSOY H. EKİNCİ R. AKÇALI Turizm Bakam Orman Bakanı Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 192, Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 10 Mart 1995 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşması Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "Taraflar" diye anılacaklardır) Her iki ülke halkının çıkarlarım gözönüne alarak, Karşılıklı menfaat çerçevesinde, kültür, eğitim, dil ve sanat alanlarındaki ilişkilerini güçlendirmek ve arttırmak ve iki ülkeyi birleştiren eğitim ve kültürel bağlarını, karşılıklı yararlanma ile zenginleştirmek arzusu ile, Aşağıdaki maddelerde kayıtlı Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşması üzerinde mutabık kalmışlardır : MADDE 1 Taraflar, Kültür, eğitim, dil, sosyal bilimler, sanat ve spor alanlarında karşılıklı işbirliği yapacaklardır. MADDE 2 taraflar, dil dersleri, kurslar, seminerler ve konferanslar vermek ve verdirmek amacıyla öğretim üyesi, uzman, teknik eleman ve araştırmacı mübadelesini teşvik edeceklerdir. ayni zamanda Taraflar, bu Anlaşma çerçevesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için, yayın, kitap ve yardımcı malzeme niteliğindeki basılı evrakın talep ve kabulünü destekleyeceklerdi r. MADDE 3 Taraflar, yüksek öğretim kurumlarında, mezuniyet sonrası öğrenimi ve araştırmalar yapılmasını teminen burs verilmesini destekleyeceklerdir. MADDE A Taraflar, sanatçıların ve sanatçı gruplarının karşılıklı ziyaretleri suretiyle eğitim ve kültürel mübadelede bulunmaya önayak olacaklardır. ayni zamanda Taraflar, ülkelerini tanıtıcı sergiler açmak, uluslararası festivallere ve diğer sanat gösterilerine katılmak hususunda biribirlerine yardımcı olacaklardır. MADDE 5 Taraflar, kendi ülkelerinde, karşı Tarafın dilinin, kültürünün ve tarihinin daha iyi tanınmasına yardımcı olacak etk i n1 i k1 er i destek1eyecek1erd i r. Yürütme ve İdare Belama Sayfa : 2

3 10 Mart 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 MADDE 6 Daha iyi bir işbirliğinin yapılabilmesi için Taraflar, arkeolojik, sanats sal ve tarihi eserler gibi, her iki Tarafın kültür mirasına dahil olan varlıkların ithalini, ihracım, yasa dışı yollardan el değiştirmesini önlemek için, kendi mı 11 i mevzuatlarına ve taraf oldukları uluslararası sözleşmelerin tatbikatına uygun olarak gerekli önlemleri almayı taahhüt edeceklerdi r. MADDE 7 Taraflar, ülkelerinin yararına olan belgelerin ve bilglerin mübadelesini sağlamak amacıyla, müzeleri, kütüphaneleri ve arşivleri arasında işbirliğini destekleyeceklerdir. MADDE 8 Taraflar, eksper, uzman, radyo ve televizyon programları, film diapozitıfleri ve malzemelerinin değişimini sağlamak üzere, radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki yetkili kuruluşları arasında işbirliği yapılmasına katkıda bulunacaklardır. MADDE 9 Taraflar, öğretim üyesi, sporcu, antrenör değişimi yoluyla, beden ve spor eğitimi alanlarında yapılmasını sağlayacaklardır. ve atlet işbiri iği MADDE 10 Bu Anlaşma'mn uygulamasının devamlılığını- sağlamak amacıyla, bir Türk-Meksika Eğitim ve Kültürel İşbirliği Komisyonu oluşturulacak ve bu Komisyon, Taraflar uygun gördükçe, dönüşümlü olarak, Türkiye ve Meksika'da toplanacaktır. Komisyon, bu Anlaşma çerçevesinde yapılacak faaliyetleri değerlendirecek ve karşılıklı olarak gerçekleştirilecek faaliyetler önerecektir. MADDE 11 Bu Anlaşma, Tarafların, milli mevzuatlarının gerektirdiği formaliteleri tamamladıklarını, diplomatik yoldan biribimerine bildirmelerini müteakip yürürlüğe girecektir. Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacak, ancak Taraflar'dan birinin, altı ay önceden, diplomatik yoldan vereceği yazılı bildirim ile herhangi bir zamanda sona erdirilebilecektir. Bu Anlaşma'nın sona erdirilmesi, yürürlükte bulunduğu sürede kabul edilmiş programların ve projelerin icrasını etkilemeyecektır. Bu Anlaşma, Bindokuzyüzdoksaniki yılının Haziran ayının ikinci gününde, Ankara'da, Türkçe ve İspanyolca dillerinde, her ikisi de geçerli iki asıl metin halinde imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ HÜKÜMETİ ADINA MEKSİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ADINA HİKMET ÇETİN DIŞİŞLERİ BAKANI FERNANDO SOLANA MORALES DIŞİŞLERİ BAKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 10 Mart 1995 Sayı : CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA Y CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE TURQUIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS El Gobierno de la República de Turquía y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo denominados "las Par tes"; TENIENDO presente el interés de sus dos pileblos, DESEOSOS de enriqilecer y consolidar, en beneficio mutuo, los lazos de índole educativa y cultural qile unen a sus dos' países y fijar un marco general qile ordene, fortalezca e incremente sus relaciones en el campo de la cultura, la educación, las humanidades y las artes, HAN ACORDADO celebrar un Convenio de Cooperacidn Educativa y Cultural 'en los siguientes términos: ARTICULO I Las Partes fomentarán la cooperacidn mutua en los campos de la cultura, la educación, las humanidades, las artes y el deporte. ARTICULO II Las Partes propiciarán el intercambio de profesores, especialistas, técnicos e investigadores a fin de impartir y/o re cibir cursos, seminarios, conferencias y clases de idiomas, asi como para la organización y realización de lectorados. Asimismo, apoyarán el envío y recepción de publicaciones, libros e impresos así como materiales de apoyo para la realización de las actividades concertadas en el marco del presente Conv nio. ARTICULO III Las Partes alentarán el otorgamiento de becas para resli- lizar estudios de posgrado e investigación en sus instituciones de educación superior. yarbtto*' ver-titane BfiKimíL Ssyfa-r 4

5 10 Mart 1995 Sayi : RESMÍ GAZETE Sayfa : 5 ARTICULO IV Las Partes promovera'n los intercambios educativos y culturales, a través de la visita reciproca de artistas y conjuntos artísticos. Asimismo, favorecerán la presentación de exposiciones re presentativas de la otra Parte, la participación en festivales internacionales y otras manifestaciones artísticas. ARTICULO V Cada Parte fomentara en su país las acciones qile contribuyan al mejor conocimiento de la lengua, cultura e historia de la otra Parte. ARTICULO VI Con el fin de lograr una mayor cooperación, las Partes se comprometen a tomar las medidas necesarias, conforme a su legislación nacional y en aplicación de los tratados internación^ les de qile sean Parte, para impedir la importación., exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de los bienes qile integran sus respectivos patrimonios culturales, ya sean estos bienes arqileológicos, artísticos o históricos. ARTICULO VII Las Partes propiciarán la cooperación entre sus museos, bibliotecas y archivos, a fin de intercambiar documentos e infor mación de interés para ambos países. ARTICULO VIII Ambas Partes contribuirán a la cooperación entre sus instituciones competentes en las áreas de la radio, IB televisión y la cinematografía, para lo cual intercambiaran expertos, especialistas, programas de radio y televisión, diapositivas y material fílmico. YOrutme ve ldare BolOmü Sayfa: S

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 10 Mart 1995 Sayı : ARTICULO IX Las Partes propiciarán la cooperación en el campo de la educación física y el deporte, mediante el intercambio de profesores, deportistas, entrenadores, especialistas y equipos. ARTICULO X Para el seguimiento del presente Convenio, se crea la Co misión Turco-Mexicana de Cooperación Educativa y Cultural, la cual se reunirá" alternativamente en Turquía y México, cuando las Partes lo convengan. Dicha Comisión evaluara' las actividades efectuadas en el marco del presente Convenio, y propondrá la rea lización de los Programas respectivos. ARTICULO XI El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fe cha en qile las Partes se comuniqilen, por la vía diplomática, ha ber cumplido las formalidades exigidas por su legislación nació nal para tal efecto. El presente Convenio tendrá una vigencia indefinida y podrá darse por terminado en cualquier momento, por una de las Partes, mediante notificación escrita, formulada por vía diplomática, con seis meses de anticipación. La terminación del presente Convenio no afectará los programas y proyectos en ejecución acordados durante su vigencia. Hecho en la ciudad de Ankara, Turquía, a los días del mes de junio del año de mil novecientos noventa y dos, en dos ejemplares originales, en turco y en español, siendo ambos textos igualmente auténticos. POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE TURQUIA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIOOS MEXICANOS HİKMET ÇETİN Secretario de Relaciones Exteriores FERNANDO SOLANA.MORALES Secretario de Relaciones Exteriores YOrOtıne ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 10 Mart 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 9 Mart /B BAŞBAKANLIĞA Mart 1995 tarihlerinde Kopenhag'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin CİNDORUK vekâlet edecektir. Gereğini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 8 Mart 1995 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Üçüncü Zirvesi'ne ve ECO Bakanlar Konseyi özel Toplantısı'na katılmak üzere, 9 Mart 1995 tarihinde Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı A. Aykon DOĞAN'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı İsmet ATTİLA' nm vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 8 Mart BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 8 Mart 1995 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Üçüncü Zirvesi'ne ve ECO Bakanlar Konseyi Özel Toplantısı'na katılmak üzere, 9 Mart 1995 tarihinde Pakistan'a gidecek olan Devlet Bakanı A. Aykon DOĞAN'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı İsmet ATTİLA' nın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Y Örülme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 10 Mart 1995 Sayı: T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG Mart 1995 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Birleşmiş Milletler Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Toplantısı'na katılmak üzere, 10 Mart 1995 tarihinde Danimarka'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihad MAT- KAP'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Bahattin ALAGÖZ'ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI Mart 1995 BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 8 Mart 1995 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Birleşmiş Milletler Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Toplantısı'na katılmak üzere, 10 Mart 1995 tarihinde Danimarka'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihad MAT- KAP'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Bahattin ALAGÖZ'ün vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare BölUmü Sayfa : S

9 10 Mart 1995 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı; 95/ /12/1994 tarihli ve 94/6411 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına ilişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 8/3/1995 tarihli ve 95/3 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 11 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/3/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Süleyman DEMÎREL CUMHURBAŞKANI M. KARAYALÇIN N. CEVHERİ Y. AKTUNA A. Ş. EREK Başbakan Yrd.ve Dışişleri Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M.GÜLCEGÜN B. S. DAÇE ö. ALPAGO A. E. KIRATLIOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı N. KURT A. KÖYLÜOĞLU A. A. DOĞAN A. ATAÇ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. SÜMER A. GÖKDEMİR Ş. ERDEM B. A LA GÖZ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. MOGüLTAY M. GÖLHAN N. MENTEŞE I. ATTILA Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı H. ÇULHAOĞLU Bayındırlık ve takan Bakanı D. BARAN Sağlık Bakanı M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı N. MATKAP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M.DÖNEN Sanayi ve Ticaret Bakanı V. ATASOY Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı T. SAVAŞ Kültür Bakanı Ş. ULUSOY Turizm Bakanı H. EKİNCİ Orman Bakanı R. AKÇALI Çevre Bakanı YttrOUne ve İdare BdUboü Sayla: 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 10 Mart 1995 Sayı : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Madde 1 26/12/1994 tarih ve 94/6411 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"ın 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) özel önem Taşıyan Sektör Yatırımları: Bu Karar döneminde; eğitim, sağlık, uluslararası taşımacılık, havaalanlarında oluşturulacak turizm amaçlı terminal hizmederi tesisleri, kongre ve sergi merkezleri, gelişmiş yöreler dışında yapılacak diğer turizm yatırımları, gemi inşa ve yat inşa, Ar-Ge, çevre korumaya yönelik yatırımlar, Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılacak yatırımlar, normal yörelerde bulunan ve özelliği itibariyle Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilemeyecek Müsteşarlıkça uygun görülen yatırımlar, Sanayi Kuşaklarında gerçekleştirilecek yatırımlar ile gelişmiş ve normal yörelerdeki tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme ve darboğaz giderme yatırımları özel önem taşıyan sektör yatırımlarıdır." Madde 2 aynı Karar'ın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki ifade ilave edilmiştir. "Ar-Ge ve çevre yatırımları ile finansal kiralama şirketlerince yapılacak yatırımlarda aranacak asgari sabit yatırım tutarı yukarıda belirtilen miktarların yarısı kadardır." Madde 3 aynı Karar'ın 7 nci maddesinin "II - % 18 orana tabi olan mallar" başlığı ile "IV - /o5 orana tabi olan mallar" başlıklı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkrayı takip eden ilk paragraf yürürlükten kaldırılmıştır. " "II - %13 orana tabi olan mallar:" "IV - %5 orana tabi olan mallar: İnşaat malzemeleri." " Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 10

11 10 Mart 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Madde 4 aynı Karar'ın 10 uncu maddesinin "C-özel Krediler" başlıklı fıkrasının birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "RO-RO taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı, karayolu-demiryolu kombine taşımacılığı ve havalimanlarında soğuk hava depoları yatırımları için Fon kaynaklarından % 50 faizli kredi verilebilir. RO-RO taşımacılığı ve havayolu kargo taşımacılığına ilişkin yatırımlarda asgari özkaynak oram % 25 olup, kullandırılacak kredinin vadesi 5 yıldır. Toplam sabit yatırım tutarının % 50'si oranında Fon kaynaklarından kullandırılacak olan kredi toplam 5 yılda 10 eşit taksitte geri ödenir. İlk anapara ve faiz ödemesi ise 2 nci yılın sonunda yapılır." Madde S aynı Karar'ın 17 nci maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tamamen dış kredi veya döviz kredisi kullanılan yatırımlarda ve gemi ithali ile uçak ithali yatırımlarında özkaynak oranı % 15'e kadar indirilebilir. Ancak, ihraç edilmek üzere inşa edilen gemi ve yatlar ile Yap-tşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılacak Müsteşarlıkça uygun görülen yatırımlarda ve finansal kiralama şirketlerince yapılacak yatırımlarda bu oranlara bağlı kalınmaz." Madde 6 aynı Karar'ın 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 18 Gelişmiş yörelerde; bu Karar'ın 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yatırım konuları dışında yapılacak yatırımlar için Teşvik Belgesi düzenlenmez." Madde 7 Bu Karar 13/1/1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer, Madde 8 Bu Karar'ı Başbakanlık yürütür. YUrUtme ve İdare Böjttma Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 10 Mart 1995 Sayı: Yönetmelikler Tanın ve Köyişleri Bakanlığından : Su Ürünleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Hadde 1- Bu Yönetmelik, su ürünleri stoklarını korumak ve su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak üzere; su ürünleri ruhsat teskereleri, sportif amaçla yapılacak avcılık, istihsal yerlerinin değiştirilmesi, avcılıkta patlayıcı ve zararlı maddelerin kullanılması, su ürünleri istihsal yerlerine dökülmesi yasak olan zararlı ve kirletici maddeleri, istihsal vasıtalarının vasıf, şartları ve bunların kullanılması, su ürünleri avcılığının düzenlenmesi, trol avcılığı, arızi olarak istihsal edilen su ürünleri, su ürünleri sağlığı, su ürünlerinden yapılacak mamul ve yarı mamul maddelerin üretimi, su ürünlerinin pazarlanması ile ilgili usûl, esas, yasak, sınırlama, yükümlülük, tedbir, kontrol ve denetimine ait hususları kapsar. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik :71 gün ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; Kanun : 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununu, Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1 nı, İTİ ve İlçe Müdürlüğü:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri 'ni, Su ürünleri: Denizler, içsular ve sun'i olarak yapılmış 'lavuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya sun'i olarak istihsal edilen,yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, kabuklular, memeliler, sürüngenler gibi canlılarla bunlardan imal edilen ürünleri, Su Ürünleri Müstahsilleri: Ticari amaçla deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kişiler ile tüzel kişileri, bunların ortak ve çalışanları ile su ürünleri yetiştiricilerini, İstihsal Yerleri:Su ürünlerinin yetiştirildiği ve doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere, içinde veya üzerinde her hangi bir istihsal vasıtasının veya tesisin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını, YarOtme ve İdare BoLOma Sayfa : 12

13 10 Mart 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 İstihsal Vasıtaları:Su ürünlerinin avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsalinde kullanılan gemiler, ağlar, her türlü araç ve gereç ile malzeme, teçhizat, alet, edevat, yem, takım ve tesisleri, Uzatma Ağları: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması yada sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını, Çevirme Ağları: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını, Sürütme Ağları: İnsan gücü veya mekanik bir güçle istihsal alanının dibinden sürütülerek çekilmek suretiyle toplanıp karaya veya gemiye alınabilen, iki kanatlı, torbalı veya torbasız su ürünleri istihsal vasıtasını, Çökertme Ağları: İstihsal sahalarında suyun dibine veya içine çökertilmek suretiyle kullanılan su ürünleri istihsal vasıtasını, Serpme Ağlar: Balığın üstten atılan ağ ile kapatılmasını ağ içinde kalmasını sağlayan istihsal vasıtasını, ve Trol: Gemiye bağlı ve mekanik olarak, dipte su içinde veya su yüzeyine yakın kesimlerde sürütülerek çekilen ve su ürünlerinin bir torbada toplanarak avlanmasını sağlayan istihsal vasıtasını, Ağgözü Açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin kalınlığına bakılmaksızın, içten içe ölçülen ve tesadüfi olarak seçilen on ağ gözünün birer kenar uzunluklarının ortalamasını, Balık Boyu: Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, Sportif Avcılık: Ticari amaç dışı ve spor amacıyla amatör olarak yapılan su ürünleri avcılığını, Atık: Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı sularda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve ortamda doğal bileşimin ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle enerjilerini, Alıcı Su: Atık suların boşaltıldığı göl, baraj, dere, akarsu, yeraltı suları, kıyı, deniz veya diğer su kaynaklarını, Atık Su: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜ>1 Ruhsat Tezkeresi Ruhsat Tezkeresi Alma Yükümlülüğü, Usulü ve Şekli Madde 4- Su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, gerek kendileri ve gerekse istihsalde kullanacakları gemiler için Ruhsat Tezkeresi almakla yükümlüdürler. Ancak Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 10 Mart 1995 Sayı : gemide toplam çalışanların % 20 sini geçmemek üzere, yaş arasındaki balıkçı yardımcıları ruhsat almaksızın çalıştırılabilir. Ruhsat Tezkeresi almak üzere, gerçek kişiler ikametgahlarının, tüzel kişiler merkez veya şubelerinin bulunduğu, gemilerin sahip veya donatanları ise geminin bağlı olduğu yerin en büyük mülki amirine dilekçe ile başvururlar. KAynıakamlığa verilen dilekçeler Valiliğe gönderilir. Valilik dilekçeleri İl Müdürlüğüne intikal ettirir. İl Müdürlüğü ilgili dairelerin görüşlerini de alarak gerekli incelemeleri yapar, sonuç olumlu ise Ruhsat Tezkeresi verilir. Ruhsat Tezkereleri, İl Müdürlüğünce " Ruhsat Kayıt Defteri " ne kayıt edilir. Ruhsat Tezkerelerinin süresi iki yıldır. Bu süre ilgililerin müracaatı üzerine, istihsallerini belgelemek ve üye ise üye olduğu su ürünleri kooperatif ve birliğinden, üye değil ise ikametgahı itibariyle en yakın su ürünleri kooperatif ve birliğinden, i l sınırları içerisinde kooperatif veya birliğin bulunmaması halinde, İlçe Müdürlüklerinden su ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydı ile ilgili valilikçe vize edilerek ikişer yıllık sürelerle uzatılır. Su ürünleri kooperatifleri ve birlikleri üyelerinin ruhsat vize işlemlerini topluca yaptırabilirler. Ruhsat süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde vize işleminin yaptırılması zorunludur. Ancak özürünü belgeleyenler için bu süre 1 ay daha uzatılır. Vize işlemini yaptırmayanların ruhsatı iptal edilmiş sayılır. Ruhsatı iptal edilmiş olanlar iki yıl süre ile yeni ruhsat talebinde bulunamaz. Ruhsat Tezkeresinin kaybında, ilan vermek suretiyle yenisi alınabilir. Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve gemiler için Ruhsat Tezkereleri bu Yönetmeliğin 1, 2 ve 3 nolu Eklerinde belirtilen formlara uygun olarak düzenlenir. Ruhsat Tezkeresi Alma Şartları Madde 5- Ruhsat Tezkeresi almak üzere müracaat eden gerçek kişilerin; Türk vatandaşı olmaları, 18 yaşını bitirmiş bulunmaları ve Hükümet tabibinden alacakları sağlık raporunu, ikametgah belgesini, dalgıç ve balık adamların ise ayrıca, resmi kuruluşlardan alacakları Dalgıç ve Balık Adam belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. Gemiler için verilen Ruhsat Tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek bir şekilde gemiye takılması zorunludur. Bu plakanın şekil ve özellikleri Bakanlıkça belirlenir. Ortaklarının tamamı Türk vatandaşı olmayan tüzel kişiler Ruhsat Tezkeresi alamazlar. Ancak, Yabancı Sermaye Mevzuatı 'na uygun olarak kurulmuş tüzel kişiliklere, projeleri ve teknik yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmak kaydı ile Ruhsat Tezkeresi verilebilir. YorDtme ve İdare Bolümü Sayfa : 14

15 10 Mart 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen şartları taşımayan ve denizde su ürünleri istihsalinde bulunanlar için " Denize Elverişlilik Belgesi " ni ibraz edemeyen gemilere Ruhsat Tezkeresi verilmez. Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsalinde bulunacak Ruhsat Tezkeresi sahipleri, ruhsatlarını ayrıca mahalli Orman veya Devlet Su İşleri teşkilatına vize ettirmekle yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sportif Avcılık Avlanma Vasıtaları ve Avlanabilecek Miktar Madde 6- Sportif avcılık; yasak olmayan yer ve zamanlarda, paraketa dışında kalan çapari, seğirtme ve kaşık dahil her nev'i oltalar ile, 5 kg ağırlığa kadar serpme ağlar ve kepçelerle yapılır. Bunların dışınd_aki sportif av araç ve gereçlerinin kullanımı Bakanlıkça belirtilen esaslara uygun olarak İl Müdürlüklerince verilecek izinle yapılabilir. Ayrıca, kiralanan istihsal sahalarında yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenir. Deniz ve içsularda avcılık ile ilgili her türlü sportif faaliyetler Bakanlığın iznine tabidir. Spor amacıyla avlanacak kişi başına günlük su ürünleri miktarı Yönetmeliğin 4 nolu Ekinde belirtilen miktarları geçemez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İstihsal Yerlerindeki Değişiklikler İstihsal Yerlerinin Değiştirilmesi Madde 7- Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri istihsal yerlerinin doldurulması,kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi ile baraj gölü, ark, barınak, çekek yeri, barınma yeri,mendirek,set, liman, iskele, pompaj, sun'i ada platform gibi tesislerin yapılması,su ürünleri istihsal yerlerinden kum, çakıl, taş, maden gibi maddelerin çıkarılması, bu yerlere taş, toprak, moloz gibi madde ve malzemeler ile araç ve gereçlerin atılması, dökülmesi ve yerleştirilmesi hususunda ilgili kuruluşların izninden önce, Bakanlığın olumlu görüşünün alınması zorunludur. Bakanlığın görüşü, en az ilgili üç teknik elemandan oluşacak bir komisyonca mahallinde inceleme yapılarak belirlenir. Baraj, Sun'i Göller ve Akarsularda Alınacak Tedbirler Madde 8-Baraj gölü,gölet,set gibi tesisler yapılırken balık geçitleri, asansörleri ve balık perdeleri yapılması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 10 Mart 1995 Sayı: Doğal göl, baraj gölü, gölet, ve akarsu gibi su ürünleri istihsal yerlerinden sulama ve diğer amaçlarla yararlanmak için, kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç kısımlarına uygun bir ızgara veya kafes konulması zorunludur. Bakanlık izni alınmadan, bu gibi yerlerde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller kurulması yasaktır. BEŞİNCİ BÖLÜM Patlayıcı, Zararlı Maddeler Kullanımı ve Sualtı Çalışmaları Patlayıcı ve Zararlı Maddeler Madde 9- Bomba, torpil, dinamit, kapsül, mayın, karpit ve benzeri maddeler i l e su ürünleri istihsal yerlerinde su ürünlerine zarar veren öldürücü, uyuşturucu, zehirleyici maddeler.ve sönmemiş kireç kullanarak su ürünleri avlanması yasaktır. Elektrik ceryanı, elektroşok veya hava basıncı ile su ürünleri avlanması Bakanlık iznine bağlıdır. Işık ile yapılacak avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenir. Su Altında Yapılacak Çalışmalar Madde 10 Su ürünlerinin korunması bakımından gemi, anfor, fosil gibi batık çıkaracak, su altında sondaj ve benzeri çalışmalar yapacak olanlar, kullanacakları alet ve araçları ve izleyecekleri yöntemleri açıklamak ve çalışmanın yapılacağı alanın özelliklerini belirten bir krokiyi eklemek suretiyle Bakanlığa başvurarak izin almakla yükümlüdürler. Batıkların çıkarılmasında, sondaj ve benzeri çalışmalarda, miktar ve çeşit ne olursa olsun bütün patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Ancak, bu çalışmalarda Bakanlık izni ile boşluklu imla hakkı içine konmak ve bir atımda bir kilogramı geçmemek şartı ile patlayıcı madde kullanılabilir. Bakanlık bu miktarı derinlik ve mevkiye göre arttırmaya yetkilidir. Göçmen balıkların; Akdeniz 'den Karadeniz 'e geçiş devreleri olan Nisan,Mayıs,Haziran ve Temmuz aylarında Çanakkale Boğazı ile girişinde, Karadeniz 'den Akdeniz 'e geçiş devreleri olan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında İstanbul Boğazı ile girişinde batık gemilerin çıkarılması,yüzdürülmesi veya diğer su altı çalışmaları için patlayıcı madde kullanılması yasaktır. ALTINCI BÖLÜM Sulara Zararlı Maddelerin Dökülmesi İstihsal Yerlerine Dökülmesi Yasak Maddeler Madde 11- Su ürünlerine veya bunları tüketenlerin veya kullananların sağlığına veya istihsal vasıtalarına zarar veren maddelerin içsulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına.dökülmesi ve dökülecek şekilde tesisat yapılması yasaktır. Dökülmesi yasak olan zararlı maddeler ve alıcı ortama ait kabul edilebilir değerler, bu Yönetmeliğin 5 sayılı Ek'inde gösterilmiştir. Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 16

17 10 Mart 1995 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Atıkların^ zararlı etkisini tesbit etmek için, atık suyun alıcı suya karışma noktasından önce, deşarjdan su numunesi alınır.numune alma esas ve usulleri ile analiz ve test yöntemleri Bakanlıkça belirlenir. değerleri bu Yönetme Sulara boşaltılacak atıklar için atık liğin 6 sayılı Ek'inde gösterilmiştir. Atıkların alıcı sudaki zararlı etkisinin tesbiti için; alıcı sudan, atıkların alıcı suya karıştığı yer merkez olmak üzere, en çok elli metre yarıçapındaki alan içinde, alıcı su akıntılı ise akıntı doğrultusunda su numunesi alınır. Numune alma esas ve usulleri ile analiz ve test yöntemleri Bakanlıkça belirlenir. Ek 5 ve Ek 6 'da belirtilen madde ve parametreler üzerinde Bakanlıkça, değişiklikler yapılabilir. Su ürünleri istihsal yerleri ile civarında, ilaçla zirai mücadele uygulaması Bakanlık iznine bağlıdır. Zararsız Hale Getirilen Atıklar Madde 12- Sulara boşaltılacak zararlı atıklar, Yönetmeliğin 6 sayılı Ek'inde gösterilen kabul edilebilir değerlere indirildikleri takdirde, iç sulara ve denizlerdeki su ürünleri istihsal yerlerine veya civarlarına dökülebilir. YEDİNCİ BÖLÜM İstihsal Vasıtaları, Genel Yasaklar, Sınırlamalar ve Yükümlülükler Gemiler Hadde 13- Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemilerde aranılan asgari vasıf ve şartlar aşağıda gösterilmiştir. A) Motorsuz Gemiler Motorsuz gemilerle; olta, uzatma, fanyalı, çökertme, serpme ve çevirme ağları, ığrıp, manyat, trata, tarlakoz gibi sürütme ağları ve sepetler dışındaki vasıtalarla avlanma yapılamaz. Ancak, trol, gırgır gibi istihsal vasıtalarında ve dalyanlarda yardımcı tekne olarak kullanılabilir. B) Motorlu Gemiler a) Uzunluğu 12 metreden küçük olan gemilerde; motorsuz gemilerde kullanılan her türlü av araç ve gereç ile direç, algarna, kankava, skafandır", karides trolü, zıpkın gibi avlanma vasıtaları bulundurulabilir. Bu gemiler gırgır, trol tekneleri ile dalyan- benzeri diğer istihsal vasıtalarına yardımcı olarak da kullanılabilir. Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 17

SU ÜRÜNLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

SU ÜRÜNLERĐ YÖNETMELĐĞĐ SU ÜRÜNLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Yayımlandığı R.Gazete: 10.03.1995-22223 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, su ürünleri stoklarını korumak ve su ürünleri kaynaklarından

Detaylı

SU ÜRÜNLERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar

SU ÜRÜNLERI YÖNETMELIGI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar SU ÜRÜNLERI YÖNETMELIGI Amaç ve Kapsam BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Madde1- Bu Yönetmelik, su ürünleri stoklarini korumak ve su ürünleri kaynaklarindan ekonomik olarak yararlanmak üzere, su ürünleri

Detaylı

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kanun Numarası: 1380 Yayınlandığı R.Gazete: 04.04.1971-13799 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Şümul: Madde 1 - (Değişik:15/5/1986-3288/1 md.) Bu Kanun su ürünlerinin korunması,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, su ürünlerinin ve yaşam alanlarının, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29271 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SORU VE CEVAPLARLA SERBEST BÖLGELER MEVZUATI I-TANIM, AMAÇLAR, İŞLEVLER SORU 1 : Serbest Bölge (SB) nedir? Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Mart 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan:

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı