Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden hangilerinin vergi tevkifatına ve KDV ödemesine tabi olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden hangilerinin vergi tevkifatına ve KDV ödemesine tabi olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

Transkript

1 Sirküler Tarihi: Sirküler No: 903 KONU: DAR MÜKELLEF KURUMLARA (YURTDIŞINDAKĐ YABANCI FĐRMALARA) YAPILAN BAZI ÖDEMELER KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU NUN 30. MADDEYE GÖRE KURUMLAR VERGĐSĐ TEVKĐFATINA VE SORUMLU SIFATIYLA KDV SĐNE TABĐDĐR. Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden hangilerinin vergi tevkifatına ve KDV ödemesine tabi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. A. KURUMLAR VERGĐSĐ TEVKĐFATI YAPILMAYACAK KAZANÇLAR: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 30. maddesine göre, dar mükellefiyete tabi kurumların elde ettiği TĐCARĐ, ZĐRAĐ VE DĐĞER KAZANÇ VE ĐRATLAR Kurumlar Vergisi tevkifatına tabi değildir. Tevkifat kapsamına girmeyen TĐCARĐ, ZĐRAĐ VE DĐĞER KAZANÇ VE ĐRATLARIN neler olduğunu belirtelim. 1- TĐCARĐ KAZANÇ: Gelir Vergisi Kanunu nun 37. maddesine göre Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. Ayrıca aynı madde bazı kazançların da ticari kazanç kapsamında sayıldığı belirtilmiştir. Bu çerçevede dar mükellef kurumların Türkiye de; Vergi Usul Kanunu na göre bir işyeri açılması veya daimi temsilci bulundurması, Bu işyerinde veya bu temsilciler vasıtasıyla gelir elde etmesi halinde, Elde edilen kazanç, ticari kazanç sayılmakta, KVK nun 22. maddesine göre dar mükellef kurumların yukarıda belirtilen işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye de elde edilen kazançların tespitinde aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtilen açıklamalara göre dar mükelleflerin ticari kazançlarının vergilendirilmesi, Türkiye de işyeri veya daimi temsilci bulundurulması ve kazancın bu yerlerden veya bu temsilci vasıtası ile elde edilmesi şartına bağlıdır. Bu şart yoksa Türkiye de vergilendirme yapılmaz. 1/16

2 2- ZĐRAĐ KAZANÇLAR: Gelir Vergisi Kanunu nun 52. maddesinde yazılı olan ve açıklamaya gerek duyulmayan bilinen zirai kazançlardır. Yabancı kuruluşun Türkiye den zirai kazanç elde etmesi ancak Türkiye de işyeri açmasıyla mümkün olabilir. Bu durum kurumlar vergisi ve KDV mükellefiyetini gerektirmektedir. 3- DĐĞER KAZANÇ VE ĐRATLAR: Gelir Vergisi Kanunu nun 80. ve 81. maddelerinde yazılı iş ve işlemlere de kurumlar vergisi tevkifatı uygulanmayacaktır. B-SANATÇI VE SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELER: Devletler arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşmalarında gelirler türlerine göre ayrı ayrı kararlaştırılmıştır. Anlaşmalarda sanatçı ve sporcuların elde ettikleri gelir; serbest meslek faaliyetleri ve bağımlı faaliyetler nedeniyle elde edilen ücret, maaş ve diğer benzeri gelirlere ilişkin hükümlere bağlı kalmaksızın sanatçı ve sporcular başlıklı ayrı maddelerde hüküm altına alınmıştır. Türkiye de mukim kurum ve kuruluşun, diğer bir devlette mukim olan ve tiyatro, sinema, radyo ve televizyon sanatçısı gibi bir sanatçı, müzisyen veya bir sporcunun faaliyetini Türkiye de icra etmeleri nedeniyle yaptıkları ödemeler (Brüt) üzerinden çifte vergilendirme anlaşmalarında belirtilen şartlara göre vergi kesintisi yapılacaktır. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, kendisine değil de bir başkasına ödenirse, bu gelir ticari kazançlar ve serbest meslek faaliyetleri madde hükümlerine bağlı kalınmaksızın sanatçı ya da sporcunun faaliyetinin icra edildiği akit devlette vergilendirilebilir. Ancak, sanatçı ve sporcuların serbest meslek faaliyetlerini icra ettikleri devletteki faaliyetlerinin bu kişilerin mukimi olduğu devletin, politik yada idari ilişkin veya bu diğer devlette kamuya yararlı sayılan bir teşkilat, dernek, kar amacı gütmeyen bir kuruluş veya bir mahalli idaresinin kamusal fonlarından önemli ölçüde desteklenmesi halinde, bu faaliyetlerden elde edilen gelirden vergi tevkifatı yapılmaz. Sanatçı ve sporcuların icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin vergilenme şartları çifte vergilendirme anlaşmalarına ve ülkelere göre değişiklik arz etmesi nedeniyle bunlara ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.vergilendirme esnasında sanatçı ve sporcunun mukimi olduğu ülke ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının tetkik edilmesi gerekmektedir. 2/16

3 Çifte Vergi Anlaşması Yapılan Ülke Amerika Birleşik Devletleri Almanya Fransa Đngiltere Đtalya Şartlar Sanatçı veya sporcunun ilgili vergilendirme yılında bu faaliyetlerden elde ettiği gayrisafi hâsılat tutarının ABD $ veya buna eşit Türk Lirasını aşması halinde icra edildiği Akit Devlette vergilendirilecektir. Herhangi bir şart bulunmamaktadır. Herhangi bir şart bulunmamaktadır. Herhangi bir şart bulunmamaktadır. Herhangi bir şart bulunmamaktadır. C-KURUMLAR VERGĐSĐ TEVKĐFATI YAPILACAK KAZANÇLAR: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 30. maddesine göre, dar mükellefiyete tabi kurumların aşağıda belirtilen kazanç ve iratları üzerinden bu kazanç ve iratları avanslarda dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiştir. Dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilcisi bulunmadan veya Türkiye de bir işyeri veya daimi temsilci bulunsa da bu işyerlerinde yürüttükleri ticari faaliyetle bağlantılı olmamak suretiyle elde ettikleri; a) GVK nun 42. maddesine göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden, b) Serbest Meslek Kazançlarından, c) Gayrimenkul Sermaye Đratlarından, d-) GVK nun 75.maddesinin 2.fıkrasının (1),(2),(3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan (Kar payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı) hariç olmak üzere menkul sermaye iratlarından, KVK nun 30. maddesine göre vergi kesintisi yapılacaktır. Ayrıca, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın, telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden Kurumlar Vergisi tevkifatı yapılacaktır. 3/16

4 1- SERBEST MESLEK ÖDEMELERĐ: Gelir Vergisi Kanunu nun 6. maddesinde; Türkiye de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirileceğini, 7. maddesinde ise kazanç veya iradın Türkiye de elde edilmesinin gelir unsurları bazında tespitine ait şartları hüküm altına alınmıştır. Madde hükmüne göre ; Serbest meslek kazançlarının Türkiye de elde edilmiş sayılması için serbest meslek faaliyetinin Türkiye de icra edilmesi veya Türkiye de değerlendirilmesi gerekir. Türkiye de değerlendirme, ödemenin Türkiye de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır. Dar mükellef kurumların Türkiye de elde ettikleri serbest meslek kazançları, KVK nun 30. maddesi uyarınca vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Serbest meslek kazancını Gelir Vergisi Kanunu nun 65. ve 66. maddelerinde tarif edilmiştir. Serbest meslek faaliyeti, esas itibariyle gerçek kişilerce icra edilen faaliyet türüdür. Dar mükellef kurumların bu tür kazanç elde etmeleri ise istihdam ettikleri personelleri aracılığı ile olmaktadır. Dar mükellef kurumların elemanları vasıtasıyla yaptırılan iş için gönderdikleri faturadaki bedel tevkifata tabidir. Öte yandan 5422 sayılı KVK nun 12. maddesinde, dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar arasında sayılan Türkiye de elde edilen ücretlere 5520 sayılı KVK nunda yer verilmemiştir. Yabancı kurumların Türkiye de ücret geliri elde etmesi, istihdam ettiği bir personeli Türkiye de yapılacak bir iş için tahsis etmesi, bu şahsın yabancı kuruma bağlı olarak Türkiye de hizmet vermesi şekliyle dar mükellef kurumların elde ettiği ücret ile serbest meslek kazancı arasında genelde bir fark bulunmamaktadır. Dar mükellef kurumun, Türkiye de hizmet ettiği kurum ya da kişiye bağımlı olmasının mümkün olmayacağı dikkate alınarak kurumun yalın anlamıyla ücret elde etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 5422 sayılı KVK uygulamasında ücret grubunda değerlendirilen kazançlar 5520 sayılı KVK nda serbest meslek kazancı olarak değerlendirilecektir. Danışmanlık, müşavirlik, mühendislik, plan, proje bedelleri, avukatlık, montaj hizmetleri (montörlere yapılan ücret, harcırah, yemek otel vs. giderler dahil olup, Türkiye deki şirket tarafından doğrudan karşılanan yurtdışından gelen elemanların bu giderlere ait bedellerin yurtdışındaki firmaya aktarılıp aktarılmadığına bakılmaksızın bu giderler için ödenen KDV ler indirim konusu yapılmayarak vergi kesintisinde matraha dahil edilecektir.) teknik yardım hizmetleri, servis hizmetleri, teknik müşavirlik, bilgisayar yazılımları ve benzeri serbest meslek kazançları tevkifat kapsamındadır. 4/16

5 Yukarıdaki hizmetler yurt dışında yaptırılmış olsa da, Türkiye den ödendiği veya gider kaydedildiği için tevkifata tabi tutulacaktır. Yurt dışındaki kurumların personeli tarafından bu hizmetlerin Türkiye ye gelinerek verilmesi halinde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri ön plana çıkmaktadır. Türkiye nin hizmeti verenin ülkesi ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması varsa gelen kişilerin Türkiye de icra edilen faaliyetin süresinin herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşması gerekmektedir. Yurtdışındaki kurumun Türkiye de işyerinin bulunmaması ve faaliyetin herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşmaması halinde de Türkiye de vergileme yapılmayacaktır. Bu konu ile ilgili Maliye Bakanlığı verdiği muktezalarda 183 günü aşmaması halinde vergilendirilme yapılmaması için dar mükellef kurumun, mukim olduğu ülkede bu kazançları üzerinden vergilendirildiğini belgeleyen ve ülkesinin yetkili makamlarının onay ve imzasını taşıyan belgenin ve Türkçe tercümesinin noterce veya o ülkedeki Türk konsolosluklarınca tasdikli bir örneğinin Türkiye deki firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesine ibrazı ile bir örneğinin de Maliye Bakanlığı Gelir Đdaresi Bakanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir. Buna göre, serbest meslek kazançlarına ilişkin ödemelerde yukarıda belirtildiği gibi 183 günün aşılmaması ile dar mükellef kurumun veya gerçek kişinin serbest meslek kazancı yönünden vergilendirildiğine ait belgenin olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu tür ödemelerde vergi kesintisi yapılacaktır. Yukarıda belirtilen serbest meslek faaliyetlerini icra etmek amacıyla gelen kişilere ait pasaport fotokopilerinin, giriş ve çıkış günlerini ispatlamak için alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. Ayrıca dar mükelleflerin (gerçek kişi ve tüzel kişiler) Çifte Vergilendirmesini Önleme Anlaşmasına taraf ülkelerde mukim olanlara uygulandığından anlaşmalardan yararlanmak isteyenlerin tam mükellef oldukları ülkenin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile noterce veya bu ülkelerdeki Türk konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesinin bir örneğini kendilerine ödeme yapacak vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekir. Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesi ibraz edilmemesi halinde vergi mevzuatı gereğince vergi tevkifatı yapılacaktır. 2- GAYRĐMENKUL SERMAYE ĐRADI: Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesine göre mal ve hakların sahipleri, zilyetleri, irtifak hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar, gayrimenkul sermaye iradıdır. Gayrimenkulün Türkiye de bulunması, gayrimenkul mahiyetindeki mal ve hakların Türkiye de kullanılması veya gayrimenkulün Türkiye de olmasa veya kullanılmasa dahi Türkiye de değerlendirilmesi tevkifat için yeterlidir. 5/16

6 Türkiye de değerlendirilmesinden maksat; Ödemenin Türkiye de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa Türkiye de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya gider yazılmasıdır. GVK nun 70. maddesinde sayılan haklar uygulamada gayri maddi hak kavramı ile ifade edilmekte olup, bu haklar karşılığı ödenen bedeller de gayrimenkul sermaye iradı kapsamında değerlendirilmektedir. Gayrimenkul sermaye iratları bedelleri üzerinden KVK nun 30. maddesi, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 1. ve 9. maddelerine göre KDV hesaplanıp ödeneceğini belirtelim. Dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye de bulunan iktisadi kıymetlerinin (mal ve hakların) kiralanmasından elde ettiği kazançlar, gayrimenkul sermaye iradıdır. Bu değerlerin ana merkezin aktifinde kayıtlı olması elde edilen kazancın niteliğini değiştirmeyecektir. Ticari kazanç kapsamında olmayan ve kurumlar vergisi kesintisi yapılacak gayrimenkul sermaye iratlarına örnekler; ARAZĐ, BĐNA, GEMĐ VE GEMĐ PAYLARI, MOTORLU TAHMĐL VE TAHLĐYE VASITALARI, MOTORLU ARAÇ, MAKĐNA VE TESĐSAT, HER TÜRLÜ UÇAK, PROGRAM LĐSANSLARI KĐRASI vergi kapsamındadır. Ayrıca sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanacaktır. Gayri Maddi Haklar: a) Arama Hakları ve Ruhsatları b) Đşletme Hakları ve Ruhsatları c) Đmtiyaz Hakları ve Ruhsatları d) Đhtira Beratı Karşılığı (Patent) e) Telif Hakları f) Alameti Farika Bedeli (Marka) g) Ticaret Unvanı Kullanılması h) Lisans Bedeli (Royalty) i) Know-How Bedeli (Teknik Bilgi) 6/16

7 j) Her türlü teknik resim, desen, dizayn, model, plan, resimli roman, sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar için ödenen bedeller. 3- MENKUL SERMAYE ĐRADLARI: GVK nun 75. maddesine göre; Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği KAR PAYI, FAĐZ, KĐRA VE BENZERĐ ĐRATLAR menkul sermaye iradıdır. Gelir Vergisi Kanunu nun 7. maddesine göre menkul sermaye iradının, Türkiye de elde edilmesini sermayenin Türkiye de yatırılmış olması şartına bağlanmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 30. maddesinde; Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere, dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları ve GVK nun 75. maddesinin 2. fıkrasına belirtilen ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. (Karın sermayeye eklenmesi kar payı sayılmaz.) Bunlar; KAR PAYI, FAĐZ, ÖZEL FĐNANS KURULUŞLARINCA ÖDENEN KAR PAYLARI, ALACAK FAĐZLERĐ VE BENZERĐ MENKUL KIYMET GELĐRLERĐDĐR. Türkiye de yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların indirim ve istisna düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ANA MERKEZE AKTARDIKLARI TUTAR ÜZERĐNDEN VERGĐ KESĐLMESĐ gerekmektedir. YURTDIŞINDAKĐ FĐNANS KURULUŞLARINDAN TEMĐN EDĐLEN BORÇLANMALARA ĐLĐŞKĐN ANAPARA, FAĐZ VE KAR PAYI ÖDEMELERĐ ĐLE SĐGORTA ÖDEMELERĐ ÜZERĐNDEN VERGĐ KESĐLMEZ. ANCAK FĐNANS KURULUŞUNUN KREDĐ ALMAYA VE VERMEYE YETKĐ BELGESĐNĐN BULUNMASI GEREKMEKTEDĐR. EUROBOND FAĐZLERĐ TEVKĐFATA TABĐ DEĞĐLDĐR. KVK nun 30. maddesinin 5. fıkrası hükmüne göre; Türkiye de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumların, hükümetin izni ile açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar da kurumlar vergisi kesintisine tabidir. Aynı maddenin 7. fıkrası hükmüne göre; Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde (VERGĐ CENNETĐ DENĐLEN) yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır. 7/16

8 Alacak Faizine Örnek; Dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye ye yapmış oldukları vadeli makine, teçhizat, bilgisayar aksamı, mal v.s satışları nedeniyle Türkiye de mukim kişi veya kurumdan alacağının bulunması ve bu alacağının bir kısmının vade farkı niteliğinde olması halinde yurtdışından ithal edilen makine ve teçhizat bedeli ödemelerinin haricinde anlaşma uyarınca bu firmalara yapılan vade farkı ödemeleri alacak faizi olarak vergi tevkifatına tabidir. D-TEVKĐFATIN HESAPLANMASI VE BEYANI: Kesintiyi yapacak olanlar kesintiye tabi kazanç ve iratları dar mükellefiyete tabi yabancı kurumlara sağlayanlardır. Kurumlar Vergisi tevkifatına tabi harcamaya ait fatura ödenmemiş olsa bile; Kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemlerin yapılması tevkifat için yeterlidir. Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafi tutarları üzerinden dikkate alınmalıdır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanmalıdır. Diğer bir anlatımla dar mükellefe yapılan net ödemelerin brütü bulunarak tevkifat hesaplanmalıdır. ANCAK, VERGĐ KESĐNTĐSĐ HESAPLARKEN O ÜLKE ĐLE YAPILMIŞ ÇĐFTE VERGĐLENDĐRMEYĐ ÖNLEME ANLAŞMASI ŞARTLARINI ĐNCELEMEK GEREKĐR. ÇÜNKÜ ANLAŞMALARLA VERGĐ ORANI AZALTILABĐLMEKTEDĐR. Kurumlar Vergisi Kanunu na göre vergi kesintisi yapanların, yaptıkları vergi kesintisini kayıt ve hesaplarında ayrıca göstermesi gerekir. Herhangi bir ayda yapılan tevkifatların ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar MUHTASAR BEYANNAME ĐLE vergi tür kodu belirtilmek suretiyle beyan edilerek ödenmesi gerekir. DAR MÜKELLEFE, Kesinti ile ilgili vergi dairesinden alınan belgelerin gönderilmesi halinde,tahakkuk eden vergisinden mahsup edebilir. AYNĐ ŞEKĐLDE, Türkiye deki bir firmanın yurtdışından elde ettiği yukarıda yazılı gelirleri üzerinden vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınmış belgelerin mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları yoksa mahalinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitekilteki temsilcileri tarafından tasdikinden sonra geliri beyan ettiği yıl kurumlar vergisinden %20yi aşmamak üzere tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir. 8/16

9 E-YURT DIŞINDAN SAĞLANAN HĐZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU: KDVK nun 1. maddesine göre, Türkiye de yapılan ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının vergiye tabi olduğu bilinmektedir. Bu hükme bağlı olarak kanunun 6. maddesinde işlemlerin Türkiye de yapılması; Malların teslim anında Türkiye de bulunması ve hizmetin Türkiye de yapılmasını veya hizmetten Türkiye de faydalanmasını, tüketilmesini, yararlanılmasını, ifade ettiği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca anılan kanunun 9. maddesine göre vergiye tabi işlemlere taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu tutulmaktadır. Buna göre, Türkiye de yapılan veya Türkiye de faydalanılan hizmetler Türkiye de ifa edilmiş sayıldığından, yurtdışındaki kuruma gelir sağlayan yurtiçindeki firma tarafından %18 oranında KDV hesaplanıp 2 no.lu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Ödenen vergi aynı ayda indirilecek KDV olarak kayıtlara alınacaktır. Yurt dışındaki banka ve finans kuruluşlarından kredi alınması halinde ödenen faiz için KDV hesaplanması söz konusu değildir. Ancak, KREDĐ ALMAYA VE VERMEYE YETKĐ BELGESĐ OLAN banka ve finans kuruluşu haricindeki diğer ticari kuruluşlara ödenen alacak faizi ve benzeri ödemeler KDV ne tabidir. Maliye Bakanlığı reklamasyon bedeli, mümessillik komisyonu, pazarlama, masraf aktarımı, reklam bedeli, yurt dışında alınan eğitim, sağlık, fuar hizmeti, nakliye ve aracılık komisyonu gibi hizmetlerin yurt dışında yapılması ve yurt dışında faydalanılması sebebiyle KDV konusuna girmediği görüşündedir. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Katma Değer Vergisini kapsamamaktadır. Yurt dışından gelen her türlü hizmet faturasındaki hizmet cinsinin tam olarak tercüme edildikten sonra, vergi tevkifatına ve KDV nin konusuna girip girmediği önemle incelenmelidir. Yukarıda KDV konusuna girmediği belirtilen hizmetler dışında farklı hizmetlerle karşılaşıldığında büromuzdan bilgi alınmasını hatırlatırız. Bilgilerinize sunarız. Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 9/16

10 YUKARIDA YAPILAN AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA FATURA VEYA FATURA YERĐNE GEÇEN BELGELER KARŞIĞINDA YAPILAN BAZI ÖDEMELERĐN SORUMLU SIFATIYLA VERGĐ VE SORUMLU SIFATIYLA KDV HESAPLANMASINA TABĐ OLUP OLMADIKLARININ GÖSTEREN TABLO(M.B ÖZELGELERĐNDEN FAYDALANILMIŞTIR.) Satın Alınan Hizmetin Nevi 1-) Yurtdışında mukim şirketin mühendisleri Türkiye deki şirketin ısı yalıtım sistemlerinin kurulması konusunda teknik danışmanlık ve kurulan sistemin test edilmesine ilişkin yapılan faaliyetler karşılığında yapılacak ödemeler.(smk) 2-) Yurt dışında iplik üretim faaliyetinde bulunan mukim firmanın Türkiye de mukim iplik üreten şirkete iplik üretim ile ilgili verdiği hizmet arşılığı bedeller.(smk) 3-) Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan kurumun elemanlarınca Türkiye de verilen konfreanslar, ilmi ve mesleki bilgileri için ödenen konfreans bedelleri.(smk) 4-) Türkiye de mukim gerçek kişi ve kurumlarca kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan mimarlık ve mühendislik bürolarına, Türkiye de inşa edilecek, gölet,hidrolik santralı, baraj, çok katlı alış veriş merkezleri, gibi yapıların plan, proje ve resimlerinin çizdirilmesi karşılığında ödenen bedeller. (SMK) 5-) Türkiye deki mukim şirketin yabancı kurumlara kendi faaliyet konularındaki üretilen mamullerin, stoklanması ve sevk işlemlerinin birlikte dizayn edilmesi ile ilgili olarak yurtdışında bilgisayar yazılımı alanında program hazırlatılması karşılığında ödenen bedeller. (SMK) 6-) Yurtdışındaki mukim firmaların Türkiye de kurulacak fabrikaya yurtdışından ithal edilen makinelerin montajı ve bu montaj ile ilgili diğer mühendislik hizmetlerinin taahhüdü karşılığı ödenen bedeller. (SMK) 7-) Yabancı kurum tarafından Türkiye ye gönderilen mühendis, montörler vs. personelin montaj ücreti, ulaşım, sigorta primi, yeme, konaklama, fazla çalışma karşılığı v.b. Türkiye de şirket tarafından doğrudan yapılan ödemeler. (SMK) 8-) Türkiye de faaliyette bulunan firmaların yurtdışında yerleşik (kanuni ve iş merkezi yurtdışında olan) kurumlardan yurtdışındaki fuarlara katılımın sağlanmasına yönelik almış olduğu hizmetler karşılığı ödenen bedeller üzerinden. (T.K) 9-) Kanuni ve iş merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan kurumca Türkiye de faaliyet gösteren şirketlere verilen teknik veya hukuki konularda Türkiye ye hiç gelmeden, ancak mukimlik belgesi ibraz edilmeden verilen müşavirlik hizmetleri karşılığında yapılan ödemeler. (SMK) 10-) Türkiye de ilmi ve mesleki konularda ders, konferans veya görüş beyan etmek üzere gelen yabancı bilim adamları, uzmanlar ve ihtisas sahibi kişilere yapılan ödemeler. (SMK) 11-) Yurtdışından Türkiye de konser vermek amacıyla gelen sanatçılara yapılan Türkiye de veya yabancı ülkede yapılan ödemeler. (SMK) 12-) Türkiye ye yapılan mal satışları nedeniyle, yurtdışındaki ihracatçıya yapılan ödemeler.(t.k) 10/16 Sorumlu Sıfatıyla Vergi Katma Kesintisi Değer % Vergisi (x) %

11 13-) Türkiye den yapılacak ihraç mallarının yurtdışında müşteri bulunması nedeniyle yurtdışındaki firmalara yapılan komisyon ödemeleri.(t.k) ) Yurtdışında ödenen her nevi komisyon bedelleri. (T.K) ) Yurtdışındaki kurumlarca oluşturulan bilgisayar programlarının satın alınıp Türkiye de çoğaltma,değiştirme,toplu dağıtma, gösterme v.b gibi hakların nihai tüketicilere satılması faaliyeti nedeniyle, yurtdışındaki kuruma programlar karşılığı yapılan ödemeler. (G.M.S.Đ. G.M.H.) 16-)Türkiye deki şirketçe, yurtdışında mukim firmalardan piyasada hazır paket programlarının alınarak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve /veya çoğaltmadan,şirketçe kullanılması halinde,yurtdışındaki firmaya yapılan ödemeler.(t.k) )Türkiye deki şirkette kullanılmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir bilgisayar programının özel olarak yurtdışındaki mukim firmaya hazırlatılması veya önceden hazırlanmış programların şirketinize özel geliştirme, sistemlere uyarlama ve entegrasyon yapılması karşılığında yapılan ödemeler.(smk) 18-)Türkiye deki şirketin, yurtdışındaki mukim firmanın hazır paket programlarından internetten downloand etme veya kargo ile ithali yoluyla satın alınan iç mimari software ile ilgili yapılan ödemeler. (T.K) ) Türkiye deki kurum veya ihraç edilecek malları yurtdışında tanıtmak amacıyla satın alınan ilan ve reklam hizmetleri karşılığında yapılan ödemeler. (T.K) - 20-) Yurtdışından satın alınarak Türkiye de montajın tamamlanan makinelerden tamiri veya bakımı yapılacak nesnenin bu işlem için yurtdışına gönderilmesi veya - 18 yurtdışından teknisyenin gelmesi suretiyle yapılan tamir ve bakım işleri karşılığında bu işleri yapan yabancı kurumlara yapılan ödemeler. (S.M.K.) ) Yurtdışında yaptırılan yolcu ve yük taşıma bedelleri. (kargo hizmetleri dahil)(t.k) 22-) Yurtdışında alınan mallarla ilgili yurtdışındaki kurumlara ödenen sigorta primleri.(t.k) - 23-) Yurtdışında yaptırılan fason iş bedelleri. (T.K) 18 11/16

12 24-) Türkiye den geçici ihraç yoluyla gönderilen malzemelerin boya, kesim, kaplama, baskı gibi çeşitli işlemlere tabi tutulmasından sonra Türkiye geri gelmesi sırasında yapılacak ödemeler.(t.k) ) Türkiye ye ithal edilecek malın kalite kontrolünü yurtdışında yapan dar mükellef kuruma yapılacak gözetim ücretleri.(t.k) ) Türkiye deki kurumların belli bir görevi yapmak üzere yurtdışına gönderdiği personelin yurtdışı seyahati esnasında otel, yemek, yol, haberleşme, kitap, dergi alımı, ilan, reklam vermesi, oto kiralaması v.s. giderler nedeniyle ortaya çıkan ödemeler. (T.K) 27-) Yurtdışında mukim kurumlara, dergi,v.b sürekli yayınlanan belge veya dökümanlar için yıllık veya aylık abonelik bedelleri ve internet hizmetlerine ilişkin ödemeler. (T.K) ) Dar mükellef kurumlardan kiralanan uydular vasıtasıyla Türkiye de gerçekleştirilen televizyon yayınları nedeniyle yurtdışındaki kurumlara yapılan ödemeler. (T.K) ) Đngiltere de kurulu olan ve Türkiye de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan Reuters Ltd. Şti. nin derlediği haberleri Data Hattı aboneliği ile sözleşme yaptığı Türkiye deki abonelerine göndermesi karşılığında Türkiye deki firmanın banka havalesiyle yaptığı ödemeler. (T.K) ) Türkiye içindeki serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketten copyright kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme topluma dağıtma gösterme v.b. hakların satın alınması karşılığı yapılan ödemeler. (G.M.S.Đ. - G.M.H) ) Türkiye de kurulu firmanın; ihraç edeceği malların birer numunesini yurtdışında bulunan kontrol ve sertifikalandırma kuruluşuna göndererek ithalatçı firma ile yapılan sözleşmeye uygun olup olmadığını tespit edilmesi hizmetleri veya test yapılması vb. hizmetler için ödenen bedeller. a-) Bu hizmet makine ve teçhizatla yapılırsa (T.K.) 18 b-) Bilgi ve emek yoğun ise (S.M.K.) ) Yurtdışında yaptırılan gümrükleme işlemleri için ödenen bedeller. 18 (T.K) 33-) Yurtdışında mukim kurum vasıtasıyla maç nakli, müzik nakli için yapılacak ödemeler. (T.K) ) Türkiye deki mukim firma, ağır taşıtlarda kullanılan hava körüklerinin imalatını yaparak dünyanın birçok ülkesine ihraç etmeleri nedeniyle ve bu ülkelerde yasal haklarının korunması amacıyla patent ve marka ofislerinde bu işlerle ilgilenen ajanslara komisyon karşılığı tescil edilip bürolarca yıllık aidat ödemeli. (T.K) 12/16

13 35-) Yurtdışından ithal edilen malın bedellerini anlaşma süresinde ödenmemesi nedeniyle yurtdışındaki firmaya fatura karşılığı vade farkı, adıyla yapılacak ödemeler. (M.S.Đ.) (KVK nun 30/1 ça/iii.) 36-) Türkiye deki firma elemanlarının yurtdışındaki firmadan teknik, hukuk, mali v.b hususlara ilişkin yurt dışında eğitim alması konusunda yapılan anlaşma gereği,yurtdışındaki firmanın verdiği eğitim bedelinin fatura karşılığında ödenmesi (T.K) ) Yurtdışındaki firmanın Türkiye deki firma ile yaptığı anlaşma gereğince, Türkiye deki firmadan olan alacağını yurtdışındaki faktöring şirketine veya bankaya devredilmesi neticesinde, ödediği faiz ve ıskonto bedelini Türkiye deki firmadan fatura karşılığında tahsil etmesi. (T.K) (Finans kuruluşlarına ödenen aynen yansıtılırsa) 38-) Türkiye deki ithalatçı firma ile yurtdışındaki ihracatçı firmanın yapmış olduğu anlaşma gereği ihracatçı firma alacağını yurtdışındaki sigorta şirketine sigorta ettirmesi karşılığında ödediği sigorta primi fatura tanzim ederek ithalatçı firmadan tahsil etmiştir. Yapılan ödeme ticari kazanç kapsamındadır. (T.K) ) Türkiye deki ihracatçı firmanın yurtdışındaki kuruma sattığı malın hatalı olması veya noksan olması v.s. nedenler neticesinde reklamasyon adıyla düzenlenen fatura bedelleri. (T.K) ) Yurtdışındaki kurumların Türkiye deki yerleşik kurumlar adına yaptığı masrafların aktarılması. (T.K) ) Türkiye deki kurumun ihraç edeceği mallarla veya ithal edeceği mallarla ilgili yurtdışındaki müşteri ve satıcılar bazında pazar araştırması yapan ve müşteri veya satıcı bulma hususlarında yurtdışında faaliyette olan kuruma yapılan ödemeler. (T.K) ) Türkiye de faaliyette bulunan kurumun yurtdışındaki bir ülkeden satın aldığı emtiaları başka bir ülkedeki kuruma satması karşılığında satın aldığı firmaya yaptığı ödemeler. (T.K) ) Yurtdışındaki finans kuruluşlarında temin edilen borçlanmalara ilişkin, anapara, faiz ve kar payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri, komisyon, masraf karşılığı, garanti ücreti, taahhüt ücreti adı altında yapılan ödemeler. (T.K) ) Türkiye deki şirketin yurtdışındaki banka veya finans kurumu olmayan firmalardan veya kişilerden alınan borç para nedeniyle ödenen faizler. (M.S.Đ) /16

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk.

Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk. Özelge: Yurt dışından Liesing ile kiralanan uçağın Türkiye'ye getirilmeden başka bir ülkede yerleşik bir rmaya kiraya verilmesi hk. Sayı: Tarih: 25/02/2013 49327596-KVK-2010-48 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: Rusya'da mukim grup rması tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: 64597866-125[30-2013]-72 Tarih: 20/05/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 38418978-125[30-11/2]-430 Tarih : 18.04.2014 Konu : Dar Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINDA MUKİM KURUMLARIN TÜRKİYE DEKİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ağustos 2013 Sayısında Yayınlanmıştır 1. Giriş Yurtdışında mukim (kanuni ve iş merkezlerinden

Detaylı

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[30-2012/287]-7305 09.01.2017 Konu : Lisans kullanım hakkı ve danışmanlık/geliştirme

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu Yurt dışından gelen hizmet faturalarının stopaja tabi tutulabilmesi, faturanın geldiği ülke ile Türkiye arasında çifte vergiyi önleme anlaşmasının varlığına bağlıdır. Anlaşmada ilgili hizmetin stopaja

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Özelge: Psikolojik danışmanlık hizmeti veren gerçek kişinin yurt dışından aldığı hizmet bedelleri için yaptığı ödemelerin KDV ve Gelir Vergisi karşısındaki durumu ve kayıt düzeni hk. Sayı: Tarih: 22/03/2012

Detaylı

Sayı : 2013/190 3 Tarih : 07.03.2013 Ö Z E L B Ü L T E N HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU

Sayı : 2013/190 3 Tarih : 07.03.2013 Ö Z E L B Ü L T E N HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU Sayı : 2013/190 3 Tarih : 07.03.2013 Ö Z E L B Ü L T E N HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU 1 HĠZMET ĠTHALLERĠNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU Türkiyede mukim kişi ve kuruluşlar, yurt dışından

Detaylı

Özelge: GSM abonelerine verilecek yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmetinin vergilendirilmesi hk.

Özelge: GSM abonelerine verilecek yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmetinin vergilendirilmesi hk. Özelge: GSM abonelerine verilecek yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmetinin vergilendirilmesi hk. Sayı: Tarih: 30/07/2012 B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖİV-39-171 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Özelge: Hollanda mukimi şirketten alınan hizmetler için kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk.

Özelge: Hollanda mukimi şirketten alınan hizmetler için kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk. Özelge: Hollanda mukimi şirketten alınan hizmetler için kurumlar vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı hk. Sayı: 62030549-125[30-2013/327]-737 Tarih: 04/04/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi

Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi Bican Çiltepe YMM 27 Mart 2007 - İşkule Auditoryum Dar Mükellefiyet Nedir? Dar mükellefiyet, bir ülkede yerleşik olmayan kişi ve kurumların o ülkede elde ettikleri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Özelge: Dar mükellef iştirak sahibinden alınan hizmet bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ve söz konusu bedeller üzerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : [5/h-2014/21]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : [5/h-2014/21] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 93767041-125[5/h-2014/21]-17 16.03.2016 Konu : Rusya'ya bağlı Özerk Tataristan Cum. Firmaya verilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[30-2015/280]-14801 17.01.2017 Konu : Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA KATILIM PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK VERİLMESİ HALİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE KDV UYGULAMASI Uygulamada sıkça karşılaşılan

Detaylı

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Sayı: 84098128-120.04[65-2013-4]-207 Tarih: 16/04/2014

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ SORUNU 15 ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ SORUNU 1. E-TİCARET NEDİR? E-Ticaret, mal / hizmet ve hakların üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[94-2014/314]-65214 24/05/2016 Konu : Yurt dışındaki sermayedar şirket

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

Özelge: Yabancı plakalı araç kiralamada KDV tevkifatı hk.

Özelge: Yabancı plakalı araç kiralamada KDV tevkifatı hk. Özelge: Yabancı plakalı araç kiralamada KDV tevkifatı hk. Sayı: 49366803- Tarih: 27/03/2015 T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 49366803-27/03/2015 Konu : YABANCI PLAKALI ARAÇ KİRALAMADA

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Özelge: İrlanda mukimi Şirketten alınarak herhangi bir değişiklik yapılmaksızın satılan ve ihraç edilen bilgisayar programları için yapılan ödemeler ile imzalanan destek sözleşmeleri kapsamında sağlanan

Detaylı

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri v İlgili Madde Açıklama Oran KVK 15/1-a

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI

GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Vergi mevzuatımıza 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) ile girmiş bulunan kontrol edilen yabancı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.12.2016 Sayı: 2016/224 Ref: 4/224 Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 295 Seri Numaralı

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ROYALTİ BEDELLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ

ROYALTİ BEDELLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ 1 ROYALTİ BEDELLERİNE İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ Zihni KARTAL 1 I. GİRİŞ Royalti deyimi; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili olarak patent,

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ I-GİRİŞ: İkamet amaçlı sitelerde konut sahiplerine tahsisli ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesi olağan bir durum olarak karşımıza

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları*

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* Bilgütay Yaşar, ar, YMM, Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri *connectedthinking PwC Ajanda

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 KONU Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesi 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı

Detaylı

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Sirküler no: 094 İstanbul, 29 Eylül 2011

Sirküler no: 094 İstanbul, 29 Eylül 2011 Sirküler no: 094 İstanbul, 29 Eylül 2011 Konu: Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının önemli hükümleri. Özet: Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 19 Eylül 2011

Detaylı

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Hazırlayan: A. ŞEREF ACAR EKSPER YMM A.Ş. 1 İLGİLİ HESAP DÖNEMİ İÇİN ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILIR 2 HEM ORTAK OLDUĞU KURUMLARA HEMDE SÖZ KONUSU KURUMA

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEN GÜVENCE BEDELLERİNİN İADE EDİLMESİ

ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEN GÜVENCE BEDELLERİNİN İADE EDİLMESİ ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEN GÜVENCE BEDELLERİNİN İADE EDİLMESİ Kenan AKBULUT 52 ÖZ Elektrik aboneliği işlemi yapılırken karşılaşılan ücretlerden birisi de güvence bedelidir. Güvence bedeli; tedarik

Detaylı

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2016/98 Tarih: 28.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır.

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. SİRKÜLER NO:POZ-2004/01 İST. 05/01/2004 Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı