Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu"

Transkript

1 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III Sayı : 8646) No. Kabul tarihi MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE 2. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahmin edilmiştir. MADDE 3. a) 1954 Bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerikadan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Savunma Vekâleti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Millî Savunma hizmetleri için Birleşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi kanunu gereğince kaydolunan tahsisat miktarmca sözü çeçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya; c) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Umumi Bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle yapılacak liberasyonlar miktarmca hususi kanununa tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisatları Millî Savunma Vekâleti Bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya; tcra Vekilleri Heyeti mezundur. Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu (200) milyon lirayı geçemez. MADDE 4. Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 1954 Bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almıya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine bonalan vermeye Maliye Vekili mezundur. Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (150) milyon lirayı geçemez. Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedellriyle uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki ka-

2 No III tılma paylarını ödemeye ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE 5. Dairelerin 30. VI tarihli ve 3656 sayılı Kanunun (19) ncu maddesine giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici (4) ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir Bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 1952 yılına nazaran almakta oldukları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkın ödenmesine 1954 Bütçe yılında da devam olunur sayılı Kanunun (9) ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE V tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun (29) ncu maddesi gereğince : a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; b) Kanunla bağlanmış, vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (Gr) cetveli; ç) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 ncı (İhtiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE 7. Devlet varidatının, hususi hülyimlerine göre tarh ve 1954 Bütçe yılında da devam olunur. tahsiline MADDE 8. Millî Eğitim Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansivonları hakkındaki 6. VII tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 11. VI tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğrencilerden 1954 yılı içerisinde alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE VI tarihli ve 2005 sayılı Kanunun (3) ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması, gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve miktarlar ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE VI tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuruluş kanunlarındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1954 Bütçe yılında kullanılamaz. MADDE VI tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa Mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1954 Bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve (38) nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 13. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

3 No III MADDE 14. Geçen yıl borçları fa sularındaki tahsisat üstünde çıkan ve 1953 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir Bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun (93) ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1954 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 ncı kısım fasılariyle yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. MADDE VI tarihli ve 1513 sayılı Kanımla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 1954 Bütçe yılında para ile ödenir. MADDE 16. Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvele varidat ve bu öğrencilerin her türlü masraflariyle tahsisatına harcanmak üzere bağh (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE sayılı Harcırah Kanunu ile kaldırılan hükümlere göre ödenecek istihkaklar karşılığı olarak 1954 yılı bütçelerine konulmuş olan ödenekleri, mezkûr kanun hükümlerine tevfikan ödenecek harcırah ve tazminatları karşılamak üzere mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE Bütçe yılı içinde Millî Savunma ihtiyacı için ecnebi memleketlerden getirilecek, İthalât Umumi Tarifesinin (695) numarasına giren (Akar yakıt ve madeni yağlar) Gümrük Resmive zamlariyle Rıhtım resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlarmdan ve ardiye ücretlerinden muaftır. MADDE 19. Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki24. IET tarihli ve 5653,sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri 1954 Bütçe yılında uygulanmaz MADDE 20. Bedeli, 27 Mayıs 1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma ile temin edilen (10) milyon sterlinlik krediden ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE 21. Bu kanun hükümleri 1 Mart 1954 tarihinden itibaren mer'dir. MADDE 22. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 28 Şubat 1954

4 No III A/l - CETVELİ Daireler Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Şûrayi Devlet Reisliği Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü istatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü Diyanet işleri Reisliği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti Devlet Borçları Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti iktisat ve Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti Çalışma Vekâleti İşletmeler Vekâleti YEKÛN

5 No III A/2 - CETVELİ Daireler Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve İskân işleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Maliye Vekâleti Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti iktisat ve Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti İşletmeler Vekâleti YEKÛN

6 No III.1954 MASRAF BÜTÇELERİ 10 - Büyük Millet Meclisi F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 202 Ücretler 11 Meclis hizmetlileri ücreti , m,., 12 Millî Saraylar hizmetlileri Birinci kısım - Tahsisat ve...., 7 7 ücreti benzeri ozluk haklar o F a s Ü y e k Û T O Tahsisatta 11 Riyaset tahsisatı Âza tahsisatı Geiçci hizmetliler ücreti 20 Riyaset Divanı tazminatı Meclis bahçesi geçici hizmıeıt- Ilileri ücreti Fasıl yekûnu Millî Saraylar geçici hizımet- ===== Ilileri ücreti u^ _ 13 Yend Meclis binası geçici 102 Murakıp ücreti V 1 Q 7 i n n hizmetlileri ücreti lo7 4w 103 Azanın yollukları Fasıl yekûnu Birinci 'kısım yekûnu = II - Baştka haklar sayılı Kanun gereğince İkinci kısım - Personel yapılacak zam ve yardımlar 11 Meclis memurları çocuk zamımı Maaşlar ve ücretler 12 Millî Saraylar memurları ço- _. cuk zammı Maaşlar 1 0 _ Koruyucu asker müfrezesi 11 Meclis memurları.maaşı Ç 0 C t L k z a m m ı x m 12 Millî Saraylar memurları 2 1 M e c l i g m e n m r l a r l doğum ^ yardımı m a a Koruyucu asker müfrezesi 22 Millî Saraylar memurları maaşı ( doğum yardımı Meclis memurları açık maaşı 1 23 Koruyucu aslker müfrezesi 22 Millî Saraylar meımurları ıdoğum yardımı açık maaşı 1 31 Meclis memurları ölüm yar- dimi Fasıl yekûnu Millî Saray'lar memurları ======= ölüm yardımı 1 000

7 No III F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 31 Meclis demirbaşı Koruyucu asker ınnüfrezesi 32 Koruyucu asker müfrezesi ölüm yardımı demirbaşı Meclis öteberi Fasıl yekûnu Koruyucu asker müfrezesi ; -r: öteberi _,. 43 Meclis şehir suyu masraf- 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa-. '. e A A A.,,. lan yılı Kanunun 5 ncı maddesi,,, A 1 * bl Meclis aydınlatma ve hageregınce ödenecek para.. A A A * valandırma mükafatı 1 r n, Koruyucu asker müfrezesi sayılı Kanunun 14 ncü aydınlatma maddesinin (D) fıkrasiyle 61 Meclis ısıtma* ve yakacak 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli San- 62 Koruyucu asker müfrezesi dığına yapılacak ödemeler ısıtma ve yakacak ^ KAnrr ı tt - * sayılı Kanun gereğince _ r i,...»,. ftftn,_., Cenaze töreni Umumi Katibe verilecek temsil tahsisatı _,, Fasıl yekunu Fazla çalışma hakları 1 = sayılı Kanun gereğin- _...,. T- 302 Mılk Saraylar buro masraf - ce Meclis memur ve hızmetlilerine verilecek fazla A _. 1 0 r A A i i. i i i on nnn Kırtasiye çalışma hakları ö n n A O A *.. 20 Döşeme Basımevi memur ve hizmetn n ^., _ n n n..», 30 Demirbaş hlerme verilecek fazla ça-. ',.,. A A A A 41 Öteberi lısma hakları l n,. _ A A A A 43 Şehir suyu ,. _ n n n 50 Aydınlatma Fasıl yekunu c n \ 60 Isıtma ve yakacak masraflan sayılı Kanun gereğin- 80 Hizmetlilerin yiyecek masce kolluk memurlarına veri- rafları lecek er tayın bedeli > = Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu ~ 303 Basılı kâğıt ve defterler * Posta, telgraf ve telefon Üçüncü kısım - Yönetim ücret ve 11 Meclis posta ve telgraf ücretleri Büro 12 Millî Saraylar posta ve telli Meclis kırtasiyesi graf ücretleri Koruyucu asker müfrezesi 13 Koruyucu asker müfrezesi kırtasiyesi 150 posta ve telgraf ücretleri Meclis döşemesi Meclis telefon

8 No İ. III F. M. Tahsisatın nev'i Liıa F. M. Tahsisatın nev'i 22 Millî Saraylar telefon mas- y 12 Riyaset otomobili onarma rafları Fasıl yekunu Başka taşıt Fayıl yekûnu Giyecekler 11 Meclis hizmetlilerime kol- Ügüncü kığım yekûnu luk memurlarına verilecek " ' giyecek Millî Saraylar hizmetlileri giyecek 19 59i Dördücü hısım - Daire, hizmetleri Fasıl yekûnu ========= 401 Basımevi işletme Yolluklar 402 Bahçe 11 Meclis memurları sürekli gön M e c l i g b a h ç e s i m a s r a f l a r ı rey yolluğu ^ ^ ^. m a g_ 12 Milli Saraylar memurları 0 c n n i v - n - KOA rafları sürekli görev yolluğu 5UU 13 Koruyucu asker müfrezesi Fasıl yekûnu sürekli görev yolluğu _ 21 Meclis memurları geçici görev yolluğu Riyaset temsil ve 22 Millî Saraylar memurları ge- riyaset konutu cici görev yolluğu Q T e m g i l m a s r a i l a r ı Koruyucu asker müfrezesi 3 0 K o m ı t m a s P a f l a r ı geçici görev yolluğu m sayılı K?nun gereğince F a g l l yekûnu Meclis Hesaplarını inceleme.. Komisyonu akasma verilecek yolluklar Koruyucu asker müfrezesi Fasıl yekûnu Tayınat ========= 20 Giyecekler sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf- 3 0 E r l e r i n n a k l iy e ü c r e t i T l b b i e c z a v e s a ğ l l k gereçleri lan ve yollukları, A t n r n 11 Meclis memurlan Millî Saraylar memurları 500 F a s ı 1 y e k u n u " 451 Yayın hırt YEKÛNU Q s & t m ü m & v e a b o n e 2 6 m 20 Başka her çeşit masraflar Taşıt 11 Riyaset otomobili işletme Fasıl yekûnu [ 1 -" 1

9 No III F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 453 Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masraflar 11 Parlâmentolararası Birliğine Beşinci hsım - Borçlar katılma payı Parlâmentolararası Turizm 501 Geçen yıl borçları 100 Birliğine katılma payı _ Art _.., _,,»,f, Eski yıllar borçlan 21 Meclis namma kongre, kon M S B U a n lb ] a r ı x fenaıs, komasın, tören ve 2 Q ] ] 9 4 g,,! davetlere iştirak edeceklerin yolluk ve ^ *....,_ ,... Fasıl yekûnu n 2 22 Avrupa IsStışarı Meclis ve komisyon toplantılarına katılacakların yollukları Karşılıksız borçlar Parlâmentolararası Birliği. 'konferansına iştirak edecek- Beşinci kiaim yekûnu lerin yolluk ve ma'srafları ============ 24 Avrupa Parlâmentolar Birliği Konferansına iştirak edeceklerin yolluk ve mas- Altıncı İmim - Yardımlar rafları Parlâmentolararası Turizm 601 Çeşitli yardımlar Birliği Konferansına iştirak edec'eklerin yolluk ve mas- Altıncı kısım? yekûnu rafları Meclis namına memlekete gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama KISIMLAR YEKÛNU 40 Parlâmentolararası Türk Grupları Birinci kınım yekûnu _,. İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Sigorta Dördüncü kısım yekûnu Meclis ^..., A Q 1 Q R Besinci kısım yekunu 8 lyo 12 Millî Saraylar Altıncı kısım yekûnu Fasıl yekûnu UMUMÎ YEKÛN Düşünülmiyen masraflar Steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar Yatınrtüm 477 Yeni Meclis binasının ge- I. Onarmalar rektırdigi masraflar Yapı onarımı ve küçük ya- Dördüncü kısım yekûnu pılar 1 1 ' 10 Meclis binası

10 No Ö 1. III. 1Ô54 F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i Millî Saraylar 30 Koruyucu asker müfrezesi biması II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satın alınacak makine, alet ve gereçler 10 Basımevi için yeniden satm Fasıl yekûnu alınacak dizme, baskı makineleriyle matris bedeli 20 Yeniden satmalmacak bir aded elektrik dizel grupu bedeli 30 Meclis Doktor odası için bir aded E. K. Gr. bedeli Fasıl yekunu Yatırımlar yekûnu Riyaseti Cumhur Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri ozluk haklar 101 Reisicumhur tahsisatı Birinci kısım yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı İkinci kısım - Personel masraf Un 213 Yaverlik ve başdoktor tahsisatı I - Maaşlar ve ücretler İkinci kısım yekûnu MAAŞLAR 10 Memurlar maaşı 20 Açık maaşı 202 Ücretler II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim masraftan 301 Büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 80 Memur ve hizmetliler yiyecek masraflariyle yı/e?ekie ilgili diğer masraflar Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu

11 No III F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 304 Haberleşme Giyecekler Altıncı kısım - Yardımlar 507 Yolluklar 10 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu Fasıl yekûnu Taşıt 11 İşletme 12 Onarma KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü*kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Altıncı kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Su ve bahçe masraflariyle işçi ücretleri Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar I - Onarmalar Beşinci kısım - Borçlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları 1952 yılı karşılıksız borçları II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Yeniden alınacak taşıt vasıtaları Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu

12 No Divanı Muhasebat Reisliği 1. III F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve üeretleı 201 Maaşlar 10 Memurlar maaşı 20 Açık maaşı Fasıl yekûnu Döşeme Demirbaş Öteberi Aydınlatma Isıtma Faal yekûnu Ücretler Basık kâğıt ve defterler Merkez geçici hizmetliler ücreti * II - Başka haklar Posta, telgraf ve telefon ücret ve 10 Posta ve telgraf ücreti 20 Telefon sayılı Kanun gereğince yapıüacak zam ve yardımlar 10 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 Ölüm yardımı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayık Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayık Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Kira bedeli Giyecekler 307 Yolluklar Fasıl yekûnu Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 40 Ecnebi memleketler yolluğu saydı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları O Fasıl yekûnu Temsil tahsisatı İkinci kısım yekûnu 'Üçüncü kısım - Yönetim 309 Taşıt 10 Riyaset otomobili işletme Riyaset otomobili onarma 500 Fasıl yekunu Büro 10 Kırtasiye Üçüncü kısım yekûnu

13 No III F. M. Tahsisatın nev'i I F. M. Tahsisatın nev'i Dördüncü kısım - Daire hizmtleri Temsil Yaym 10 isatınalma ve abone 20 Başka her, çeşit masraflar 30 Yerli ve yabancı malî içtihat ve (kararların derleme ve tasnif KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısum yekûnu i Fasıl yekûnu UMUMÎ YEKÛN Düşünülmiyen masraflar Kurs Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar 501 Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları I - Onarmalar Yapı onarımı, ve küçük yapılar Eski yıllar borçları Karşılıksız borçlar Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar 601 Çeşitli yardımlar II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye (tahsisleri Yeni yapı ve esaslı onarmalar Riyaset otomobili satmalmâ karşılığı Altıncı kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu

14 No Başvekâlet 1. III F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 101 Tahsisatlar 11 (Başvekil- tahsisatı 12 Devlet vekilleri tahsisatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 210 Temsil tahsisatı Fasal yekûnu İkinci kısım yekûnu Birinci kısım yekûnu İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 10 Memurlar maaşı 20 Açık maaşı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayıilı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10 Çocuk z atamı 20 Doğum yardımı 30 Ölüm yardımı 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 11 Kırtasiye 12 Millî Savunima Yüksek Kurulu kırtasiye 21 Döşeme 22 Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme 31 Demirbaş 32 Millî -Savunma Yüksek Kurulu demirbaş 41 öteberi.42 Millî Savunma Yüksek Kurulu Öteberi 51 Aydınlatma 52 Millî [Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma 61 Isıtma 62 Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma Fasıl yekûnu Fasıl yekunu Basılı kâğıt ve defterler 11 Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu

15 V No III F. M. Tahsisatın nev'i i F. M. Tahsisatın nev'i 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Posta ve telgraf ücretleri 13 Millî Savunma Yüksek Kurulu posta ve telgraf ücretleri 2 i Telefon 23 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon Fasıl yekûnu Basımevi kamyoneti ve motosikletleri işletme 22 Basımevi kamyoneti ve motosikletleri onarma masratları 41 Ecnebi misafir otomobilleri işletme 42 Ecnebi misafir otomobilleri onarma Fasıl yekûnu Millî Savunma Yüksek Kurulu için kira bedeli Üçüncü kısım yekûnu Giyecekler 11 Başvekâlet 13 Millî Savunma Yüksek Kurulu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu Yolluklar 10 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 22 Millî Savunma Yüksek Kurulu geçici görev yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka Basımevi 10 Ham ve işlenmiş maddeler bedeli 20 İşçi gündelikleri 30 Diğer işletme ve yönetim Konuk ağırlama Örtülü tahsisat Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Arşivler umumi sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları Taşıt 11 Başvekâlet otomobilleri işletme 12 Başvekâlet otomobilleri onarma 13 Devlet vekilleri otomobilleri işletme 14 Devlet vekilleri otomobilleri onarma sayılı Kanun ve tüzüğü gereğince verilecek İnönü Armağanı Millî Savunma Yüksek Kurulu yayın Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları

16 Ko III F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 502 Eski yıllar borçları yılları borçları »» Yatırımlar Fasıl yekûnu Onarmalar Besinci kısım yekûnu KISIMLER YEKÛN 711 Basımevinde mevcut makine, alet ve gereçler onarnmı Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu II - Satinalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Basımevi için alınacak makine, alet ve gereçler UMUMÎ YEKÛN Ya tın m hır yekûnu Şûrayı Devlet Reisliği "ikinci kısım - Personel 1 - Maaşlar VÜ ücretler 201 Maaşlar 10 Memurlar maaşı 20 Açık maaşı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayık Kanununun 5 nci maddesi gereğinre ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Hizmetliler ücreti 11. Başka haklar Temsil tahsisatı İkinci kısım yekûnu ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10 Çocuk zammı 20 Doğum yardımı 30 ölüm yardımı Fasıl yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş. 40 öteberi

17 No F. M. Tahsisatın nev'i 50 Aydınlatma 417! F III M. Tahsisatın nev'i Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 10 Posta ve telgdaf ücretleri Telefon Fasıl yekûnu Yayın 10 Satmalma ve abone Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 306 Giyecekler Geçen yıl borçları 307 Yolluklar 10 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu Eski yıllar borçlan yılları borçları »» ' Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yolîuklan 309 Taşıt 11 Eeislik otomobili işletme 12 Reislik otomobili onarma Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR İkinci kısım yekûnu YEKÛNU Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu v Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu 3 Üçüncü kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN

18 No III Basın - Yayın ve Turizm U. JVL F. M Tahsisatın nev'i I F. M. Tahsisatın nev'i 201 İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 21 Merkez memurları açık maaşı 22 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar açık maaşı Fasıl yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı "Üçüncü Jcısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme / 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma Fasıl yekûnu

19 No III F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 60 Isıtma Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon masrafla-* rı 305 Kira bedeli 306 Giyecekler Fasıl yekûnu Vilâyetler taşıtları işletme 32 Vilâyetler taşıtları onarma Fasıl yekunu Basın ataşelikleri ve haberler bürosu 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 70 Posta, telgraf ve telefon 80 Kira bedeli 91 Sürekli görev yolluğu 92 Geçici görev yolluğu 99 Propaganda Yolluklar 10 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 40 Ecnebi memleketler yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetli- lerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü hısım - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu 309 Taşıt 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma Temsil 417 Ankara, îstianbul ve İzmir radyo istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme 10 Müzik yayınları 20 Söz yaymları 30 Elektrik ve muharrik kuvvet 40 İşletme ve başka her çeşit masraflar 50 Kısa dalga propaganda yayınları her türlü Fasıl yekûnu

20 No III F. M. Tahsisatın nev'i F M Tahsisatın nev'i 451 Yayın, turizm ve propaganda 10 Satmalına ve abone 20 Başka her çeşit yayın 30 Foto filim sergisi 40 Propaganda masraflan 50 Radyo dinleme ve bulten- 1 eştirme 60 Turizm umumi Fasıl yekûnu lü ücret ve Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısun yekûnu Beşyıci kısım yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve dernekle/e katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masraflan Altıncı kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Yatırımlar Fasıl yekûnu T - Onarmalar Dördüncü kısmı yekûnu Radyo istasyonlarında mevcut makine, alet ve gereçler onarımı Beşinci inim - Borçlar 741 Radyo istasyonları yapımı her türlü Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları yılları borçlavr »» Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu Satmalnna, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri.yeniden radyo istasyonları kurulması ve mevcut istasyonların esaslı surette genişletilmesi ve düzenlenmesi 10 Yeni yapılar 20 Alınacak makine, alet ve gereçler Altına kısım - Yardımlar Fasıl yekûnu Ajans tahsisatı ve ajans dış muhabirlerinin her tür- Yatırımlar yekûnu

21 No İstatistik U. 1. III F. M. Tahsisatın nev'i M. Tahsisatın nev'i îhinti kısım - Personel Üçüncü kışını - Yönetim I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 10 Merkez 'memurları maaşı 21 'Merkez memurları açık maaşı Fasıl yekûnu Merkez daireleri büro 10 (Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 löteberi masraflan 50 Aydınlatma 60 Isıtma fi 0(1) Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Fasıl yekûnu Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri If - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 10 Çocuk zammı 20' Doğum yardımı 20 ölüm yardımı O Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon üc- * ret ve 10 Posta ve telgraf ücretleri 20 Telefon 305 Kira bedeli 306 Giyecekler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 saydı Kanunun 1 nci maddesinin (G) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler YoUuklar 10 Sürekli görev yolduğu 20 Geçici görev yolluğu 40 Ecnebi memleketler yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka mas ı afları Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları İkinci kısım yekûnu Taşıt 21 Taşıt işletme

22 No Ì. III F. M. Tahsisatın rev'i F. M. Tahsisatın nev'i _ 22 Taşıt onarma Kurs Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu 6: Beşinci kısım - Borslar 501 Geçen yıl borçlan Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil Sayım ve anket 10 Nüfus sayımı 20 1:900 tarım sayımı neticelerinin tasnifi 30 Çeşitli anket 40 Sanayi ve ilş yerleri sayımı v'e anketi ' Eski yıllar borçlan yılları borçları »» Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü ikısım yekûnu Makina fişi ve multigraf, foto ve sair malzeme satmalıma 451 Yaym 10 Satınalma ve abone 20 Başka her çeşit masraflar (Beşinci kısım yekûnu 3 UMUMİ YEKÛN Yatırımlar Fasıl yekûnu I - Onarmalar 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere: katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve ooo Makina, alet onanma ve gereçler II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satmalmacak makina, alet ve gereçler 20 JOOO Fasıl yekûnu Yatırımlar yekûnu

23 No. 629?. 423 İ. III Devlet Meteoroloji İşleri U. M. Tahsisatın nev'i I F. M. Tahsisatın nev'i F. M. 201 İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı 12 Vilâyetler memurları maaşı 21 Merkez memurları açık maaşı 22 Vilâyetler memurları açık maaşı Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler İkinci kısım yekûnu Fasıl yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Üçuncu kısım - Yönetim 204 Fasıl yekunu Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme» 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm fardımı 40 Yakacak zammı Fasıl yekûnu Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Basılı kâğıt ve defterler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Posta, telgraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri

24 No F. M. Tahsisatın nev'i l.i i F. M. Tahsisatın nev'i 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 417 İsletme umumi 305 Kira bedeli 11 Merkez 12 Vilâyetler Giyecekler Yolluklar 10 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 50 Eenet-i uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Teknik Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar Yayın 10 Satmalına ve abone 20 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Staj sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit 20 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere staj için gönderileceklerin yolluk ve sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu 309 Taşıt 21 Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma 31 Vilâyetler taşıtları işletme 32 Vilâyetler taşıtları onarma Fasıl yekunu Fasıl yekûnu Milletlterarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 10 Kurum ve derneklere katılma payı 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve 30 Milletlerarası meteoıoloji teşkilâtının İstanbul'da yapacağı kongrenin her çeşit Fasıl yekûnu 476 Memur ve hizmetlilerin kurs Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu

25 Na III F. M. Tahsisatın nev'i ı F M. Tahsisatın nev'i Beşinci kısım - Borçlar 501 ' Geçen yıl borçları Yatırımlar 502 Eski yıllar borçları yılları borçları »» Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu I - Onarmalar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 711 Mevcut makine, alet ve gereçler onarımı KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu TT - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 742 Meteoroloji istasyonları yapı 751 Satın alınacak makine, alet ve gereçler 752 Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar yekûnu Diyanet İşleri Reisliği İkinci kısım - Personel 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 13 Hayrat hademesi ücreti I - Maaşlar ve ücretler Fasıl yekûnu Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı 1 22 Vilâyetler memurları açık maaşı Mustehikkini ilmiye maaşı ve fevkalâde masrafı Fasıl yekûnu Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti II - Başka haklar ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk zammı 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı

26 No ÏIÎ F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i Merkez memurları ölüm yardımı 1 50ü 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı Yakacak zammı FASıL YAKÛNU ECNEBI DIL BILENLERE 3656 SA YıLı KANUNUN 5 NCI MADDESI GEREĞINCE ÖDENECEK PARA MÜKÂFATı 5434 SAYıLı KANUNUN 14 NCÜ MADDESININ (D) FıKRASIYLE 34, 38 VE 39 NCU MADDELERI GEREĞINCE T. C. EMEKLI SAN DıĞıNA YAPıLACAK ÖDEMELER BASıLı KÂĞıT VE DEFTERLER POSTA, TELGRAF VE TELEFON ÜC-» RET VE MASRAFLARı 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon KIRA BEDELI 11 Merkez 12 Vilâyetler FASıL YEKÛNU TEMSIL TAHSISATı FASıL YEKÛNU İkinci kısım yekûnu GIYECEKLER Üçüncü kısım - Yönetim MERKEZ DAIRELERI BÜRO MAS RAFLARı 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma YOLLUKLAR 10 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu SAYıLı KANUN GEREĞINCE ÖDENECEK TEDAVI MASRAFLARı VE YOLLUKLARı 11 Merkez 12 Vilâyetler FASıL YEKÛNU FASıL YEKÛNU FASıL YEKUNU VILÂYETLER BÜRO MASRAFLARı 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri FASıL YEKÛNU YAYıN MASRAFLARı 10 Satmalma ve abone

27 No. mı F. M. Tahsisatın nev'i 427, F. M Tahsisatın nev'i 1. III Başka her çeşit masraflar yılları borçları Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Beşinci kısım yekûnu Memur ve hayrat hademesinin kurs masraf lan Dördüncü kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısmı yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar Dördüncü kısım yekûnu Geçen yıl borçları Beşinci kısım yekûnu Eski yıllar borçları yılları borçları UMUMÎ YEKÛN Tapu ve Kadastro ikinci kısım - Personel i - Maaşlar ve ucretleı 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Vilâyetler geçici hizmeti ileıri ücreti 3TLı Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler.memurları maaşı Merıkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açıık maaşı Fasıl yekûnu Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başika haklar 202 Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez ımemurları çocuk zammı 12 Vilâyetler memurları çocuk zamanı 21 Merkez memurları r loğum yardımı

28 No F. M. Tahsisatın nev'i F M Tahsisatın nev'i ı.ı 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 31 Merkez memurları ölüm yardımı 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı Fasıl yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 219 Hâkim tahsisatı ikinci kısım yekûnu Posta, tegraf ve telefon ücret ve 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon Fasıl yekûnu 305 Vilâyetler kira bedeli 306 Giyecekler 11 Hizmeliler giyeceği vve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler Fasıl yekûnu 301 Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 302 Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Yolluklar 10 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 30 Müfettişler yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek gün deliklerle bu işlerde kullanılacakların geçici görev yolluğu Fasıl yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve yollukları 11 Merkez 12 Vilâyetler Fasıl yekûnu

29 No III F. M. Tahsisatın nev'i [ F. M. Tahsisatın nev'i 309 Taşıt 31 Vilâyetler taşıtları imletme masrafı ' Vilâyetler taşıtları onarına masrafı Fasıl yekûnu Üçüncü kısmı vekûnu ıbaşka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Kurs ve okullar umumi 10 Kadastro Okulu ve kursu umumi Tapulama kursları umumi Dordunuı kıstın - Daire hizmetleri Fasıl yekûnu Dördüncü kısım vekûnu Kadastro, tapu yasma heyetüeri 10 Nirengi, sınır işaretleri, poligon ve taşıma Beşinci kıum - Borçlar 20 fbelediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek komisyon azaları ile vukuf erbabı ve amelle ve geçici jaloncu gündelikleri Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları yıllan borçları »» Kadastrosu ilân edilen yer lerdeki arap harfli tapu ka Fasıl yekûnu yıtlarının çıkarılması işlerinde merkezde ve taşrada Beşanci kısım yekûnu çalıştırılacakların gündelikleri Fasıl yekûnu KISIMLAR YEKÛNU 418 Tapulama Kanunu uygulama umunu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Teknik okulda kadastro mü Dördüncü kısım yekûnu hendisi olarak yetiştirilecek öğrencilere verilecek burslar Heşinci ksım yekûnu Yayın 10 Satmalına ve abone UMUMÎ YEKÛN

30 No III F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i Yatırımlar I - Onarmalar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 751 Satmalınacak makina, alât ve gereçler Makina, allat ve gereçler onarımı Yatırımlar yekûnu Toprak ve İskân İşleri U. M. İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 201 Maaşlar 11 Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez meımuırıları açık imaaşı Vilâyetler mıetaıunlaırı açık maaşı Fasıl yekûnu Vilâyetler memurları doğum yardımı 31 'Merkez memurları ölüm yardıımı 32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı F^sıl yekûnu Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı \ 202 Ücretler 11 Merkez hizmetlileri ücreti 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu sayılı Kanunun 14 ncü? maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler İkinci kısım yekûnu Merkez geçici hizmetlileri ücreti II - Başka haklar 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 11 Merkez memurları çocuk izamımı 12 Vilâyetler memurları çjocuk zammı 21 Merkez memurları doğum yardımı Ö Üçüncü kısım - Yönetim 301 Merkez daireleri büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme, 30 Demirbaş 40 öteberi. 50 Aydınlatma i

31 No III F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 60 Isıtma 000 FASıL YEKÛNU Kurslar geçici görev yolluğu FASıL YEKÛNU Vilâyetler büro 10 Kırtasiye 20 Döşeme 30 Demirbaş 40 Öteberi 50 Aydınlatma 60 Isıtma 303 BASıLı KÂĞıT VE DEFTERLER 304 POSTA, TELGRAF VE TELEFON ÜC RET VE MASRAFLARı 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 21 Merkez telefon 22 Vilâyetler telefon FASıL YEKÛNU FASıL YEKÛNU SAYıLı KANUN GEREĞIN CE ÖDENECEK TEDAVI MASRAF LARı VE YOLLUKLARı 11 Merkez Vilâyetler TAŞıT MASRAFLARı FASıL YEKÛNU Merkez taşıtları işletme 22 Merkez taşıtları onarma 31 Vilâyetler taşıtları işletme 32 Vilâyetler taşıtları onarma FASıL YEKÛNU Üçüncü kısım yekûnu KIRA BEDELI 11 Merkez 12 Vilâyetler Dördüncü kısım - Daire hizmetleri FASıL YEKÛNU HAYVAN YEM BEDELI GIYECEKLER 307 YOLLUKLAR 10 Sürekli görev yolluğu 20 Geçici görev yolluğu 30 Müfettişler yolluğu 40 Ecnebi memleketler yolluğu 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka TAŞıMA MASRAFLARı 11 Toprak işleri taşıma iskân işleri taşıma FASıL YEKÛNU SAYıLı KANUNUN 20 NCI MADDESININ GEREKTIRDIĞI EŞ YA VE GIYECEKLER

32 No F M Tahsisatın nev'i 432 F. M Tahsisatın nev'i 1. III İskân işleri 10 Yiyecek 20 Giyecek 30 Tedavi Muhacir A e mültecilerim 50 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Toprak Bayramının gerek- L tirdiği masraflar sayüı Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasının 2 nci bendi gereğince araziyi açma 451 Yayın 10 Satmalına ve a'bone 20 Başka her çeşit masraflar UMUMİ YEKÛN Yatırımlar Tî - Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Fasıf yekûnu Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı İç kongreler ve teknik toplantılar umumi Kurs ve 5618 sayılı kanunların 45 ve geçici 2 nci maddelerine göre yapılmış ve yapılacak istimlâklerin bedel ve farklarından nakden ödenecekler Satın alınacak makina, alet ve gereçler Dördüncü kısım vekûnu Optik aletler ve teknik mal zeme Traktör, grupları için alı Beşinci li%<nm - Borçlar nacak traktör, ve sair gereçler pulluk, alet Geçen yıl borçlan 502 Eski yıllar borçları yılladı borçları »» Fası 1 yekûnu Fasıl yekûnu sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak özel fon Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11.

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11. ., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) No. Kabul tarihi 6695 29.11.1956 MADDE 1. - Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

1946 yılı Bütçe Kanunu

1946 yılı Bütçe Kanunu 96 yılı Bütçe Kanunu (Besmî Gazete ile ilâm :. XII. 9 - Sayı: 69) No. Kabul tarihi 87 7. XH. 9 BlRtNCl MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 96 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer)

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) -565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı MADDE 1.- a) Katma bütçeli idarelerin

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı