Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Firmam z. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir:"

Transkript

1

2 SIMAJ, fikri haklar alan nda hizmet veren ve kadrosunda Marka ve Patent Vekilleri, Avrupa Patent Vekilleri, patent mühendisleri ve avukatlar bulunduran bir vekil firmad r. fiirketimizin faaliyet konular ana bafll klar yla flu flekilde s ralanabilir: > Patentler, faydal modeller, markalar, endüstriyel tasar mlar, co rafi iflaretler, telif haklar, alan adlar, yeni bitki türleri ve entegre devre topografyalar n n Türkiye de ve tüm dünya ülkelerinde tescili, > Bu konularla ilgili ön araflt rmalar ve tescil edilebilirlik de erlendirmeleri, > Tescil sonras izleme ve yenileme hizmetleri, > Tescil sürecinde ve tescil sonras nda oluflabilecek itirazlar, itilaflar veya ihlal durumlar yla ilgili hukuki dan flmanl k ve destek sa lanmas, > Firmalar n araflt rma ve gelifltirme stratejilerinin belirlenmesi, fikri haklar portföylerinin yönetimi ve güçlendirilmesi ve fikri haklara dayal rekabet güçlerinin artt r lmas konular nda teknik ve hukuki destek sa lanmas. Firmam z Kadromuzda bulunan vekiller, fikri haklar alan nda dünyada say l organizasyonlardan olan INTA, ECTA, EPI, MARQUES, LES, AIPPI, GRUR ve AIPLA gibi uluslararas birliklerin üyesidir. Bu birliklerin periyodik e itim ve bilgilendirme toplant lar na kat larak, alan m zla ilgili uluslararas gündem ve yenilikler izlenmekte ve bu geliflmeler müvekkillerimize aktar lmaktad r. SIMAJ, müvekkillerini, Türk Patent Enstitüsü, Avrupa Patent Ofisi ve WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Birli i) nezdinde kendi vekilleriyle temsil etme yetkisine sahiptir. Bunun yan nda, tüm dünya ülkelerinde, uzun y llara dayanan karfl l kl çal flma ve güven esas na dayal olarak oluflturulmufl vekil a m zla, çabuk ve güvenilir çözüm üretme konusunda da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

3 Farkl teknik alanlardaki bulufl niteli ine sahip yenilikler patent ve faydal model tesciliyle korunabilmektedir. Türkiye de, patentlerin korunmas na iliflkin 551 say l Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik, 27 Haziran 1995 y l nda yürürlü e girmifltir. Türkiye, ayr ca 1996 y l ndan itibaren Patent flbirli i Anlaflmas na (PCT) ve 2000 y l ndan itibaren de Avrupa Patent Sözleflmesi ne (EPC) üyedir. 551 Say l Kanun Hükmünde Kararname nin yürürlü e girmesinden ve uluslararas sözleflmelerin imzalanmas ndan sonra patent mevzuat ile ilgili olarak afla daki yenilikler uygulamaya geçmifltir: > ncelemeli ve incelemesiz patent sistemi, > Faydal model tescili, > Patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, bulufl basama ve sanayiye uygulanabilirlik), > laçlar n ve üretim yöntemlerinin patentlenebilirli i, > Baflvurular n ve araflt rma raporlar n n ilan ve üçüncü kiflilerce görüfl sunulabilmesi, > htisaslaflm fl Fikri ve S nai Mülkiyet Haklar Mahkemelerinin kurulmas, > Patent flbirli i Anlaflmas (PCT) veya Avrupa Patent Sözleflmesi (EPC) kapsam nda yap lacak baflvurularla daha kolay ve ekonomik uluslararas patent tescili al nabilmesi. Patent ve Faydal Model fiirketimiz, tüm teknik alanlarda müvekkillerinin ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla, makine mühendisli i, elektrik mühendisli i, kimya, farmasötik, biyoteknoloji, metalürji ve malzeme bilimi ve nanoteknoloji konular da dahil olmak üzere farkl uzmanl klara sahip patent vekilleri ve teknik kadrosuyla hizmet vermektedir. Patent ve faydal modellerle ilgili hizmetlerimiz iki ana bafll k alt nda de erlendirilmektedir. 1. Baflvuru ve tescil ifllemleri 2. Patent portföy yönetimi hizmetleri Baflvuru ve Tescil fllemleri > Patent / faydal model baflvurusu öncesi, baflvuruya konu buluflun uluslararas patent veri tabanlar ndan ön araflt rmas n n yap lmas, sonuçlar n patentlenebilirlik kriterlerine göre de erlendirilmesi, analizi ve raporlanmas, > Baflvuruya konu buluflla ilgili tarifname, istemler ve teknik resimlerin ve baflvuru dosyas n n haz rlanmas ve Türk Patent Enstitüsü veya ilgili Resmi Kuruma baflvurular n yap lmas, > Tescil sürecinin yönetimi, araflt rma ve inceleme taleplerinin yap lmas, araflt rma ve inceleme sonuçlar n de erlendirilmesi, > Baflvurunun ve araflt rma raporunun ilan süresince gelebilecek muhtemel itirazlar n ve/veya olumsuz kararlar n de erlendirilmesi ve karfl görüfllerin bildirilmesi, > Resmi Patent bülteninin izlenmesi, yay nlanan benzer patentlerin bildirimi ve süresi içerisinde karfl görüfl sunulabilmesi, > Sicile kay tl patentler veya faydal modellerle ilgili devir, lisans, adres, unvan ve nevi de ifliklikleri, veraset intikal, birleflme, teminat gösterme gibi sicil kay t ifllemlerinin yap lmas, > Patent ve faydal model baflvurular n n geçerlili ini koruyabilmesi için y ll k vize sürelerinin izlenmesi, bildirimi ve gerekli ifllemlerin yap lmas, > PCT (Patent flbirli i Anlaflmas ), EPC (Avrupa Patent Sözleflmesi) kapsam nda yap lacak uluslararas patent baflvurular veya belirlenen ülkelerde yap lacak yurtd fl patent baflvurular ile ilgili vekillik hizmetleri. Patent Portföy Yönetimi Hizmetleri > Müvekkillerimize veya rakiplerine ait patent portföylerinin incelenmesi, koruma kapsamlar n n analizi ve yürürlükte olan yasal mevzuat ve uygulamalar fl nda, patent portföylerinin güçlü veya eksik yönlerinin belirlenmesi, > Belirli bir teknik saha ile ilgili olarak bölgesel patent odakl durum raporlar n n haz rlanmas, > Araflt rma ve gelifltirme departmanlar na dönük, patent araflt rmalar, patentlenebilirlik incelemeleri, patent d fl literatür taramalar, inovasyon ve rekabet gücünün artt r lmas ve lisanslama konular yla ilgili dan flmanl k hizmetleri. Bu hizmetlerimizin esas amac, müvekkillerimizin patent portföylerinin do ru yap land r lmas ve yönetilmesine yard mc olabilmek ve bu yolla inovasyona dayal rekabet güçlerinin ve flirket de erlerinin artt r lmas na katk da bulunmakt r.

4 Marka Ticari ürünlerinizin veya hizmetlerinizin, ayn pazardaki di er iflletmelerin ürün veya hizmetlerinden farkl laflabilmesi, özgün ve ay rt edici bir kimlik kazanmas için markalaflmas ve bu markalar n yasal aç dan korunabilmesi için de tescil edilmesi gerekmektedir. Türkiye de, markalar n korunmas na iliflkin 556 say l Kanun Hükmünde Kararname 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlü e girmifltir. Türkiye, ayr ca 1999 tarihinde markalar n uluslararas korunmas na iliflkin Madrid Protokolü ne taraf olmufltur. 556 Say l Kanun Hükmünde Kararname nin yürürlü e girmesinden ve uluslararas sözleflmelerin imzalanmas ndan sonra marka mevzuat ile ilgili olarak afla daki yenilikler gündeme gelmifltir: > Hizmet markalar n n korunmas, > Baflvurular n ilan ve üçüncü kiflilerce yay na itiraz edilebilmesi > htisaslaflm fl Fikri ve S nai Mülkiyet Haklar Mahkemelerinin kurulmas Madrid protokolü kapsam nda WIPO ya ( Dünya Fikri Mülkiyet Birli i) yap lan baflvurularla tek bir baflvuru ile protokole taraf olan ülkelerde daha h zl ve ekonomik tescil al nabilmesi. Tescil sonras tüm ifllemlerin merkezi olarak yap labilmesi Markalar ile ilgili hizmetlerimiz iki ana bafll k alt nda de erlendirilmektedir. 1. Baflvuru ve tescil ifllemleri 2. Marka portföy yönetimi hizmetleri Baflvuru ve Tescil fllemleri > Baflvuru öncesi, tescili istenen markan n tescil edilebilirlik yönünden araflt r lmas ve araflt rma sonuçlar n n tescil edilebilirlik yönünden de erlendirilmesi, > Baflvuru dosyas n n haz rlanmas ve Türk Patent Enstitüsü veya ilgili Resmi Kuruma baflvurular n yap lmas, > Tescil sürecinin yönetimi, ilan süresince gelebilecek muhtemel itirazlar n ve/veya olumsuz kararlar n de erlendirilmesi ve karfl görüfllerin bildirilmesi, > Resmi Marka Bülteninin izlenmesi, yay nlanan benzer markalar n bildirimi ve süresi içerisinde itiraz ifllemlerinin yap lmas, > Sicile kay tl markalarla ilgili devir, lisans, adres, unvan ve nevi de ifliklikleri, veraset intikal, birleflme, teminat gösterme gibi sicil kay t ifllemlerinin yap lmas, > Markalar n geçerlili ini koruyabilmesi için yenileme sürelerinin izlenmesi, bildirimi ve yenileme ifllemlerin yap lmas, > Madrid Protokolü kapsam nda veya münferit olarak herhangi bir ülkede marka tescili için gerekli tüm tescil öncesi ve sonras ifllemlerin gerçeklefltirilmesi. Marka Portföy Yönetimi Hizmetleri > Müvekkillerimize veya rakiplerine ait marka portföylerinin incelenmesi, geçerliliklerinin ve koruma kapsamlar n n analizi ve yürürlükte olan yasal mevzuat ve uygulamalar fl nda, marka portföylerinin güçlü veya eksik noktalar n n de erlendirilmesi, > Firmalardaki ilgili personele marka tescil korumas, ilgili mevzuat ve süreçle ilgili verilebilecek e itimler, > Franchising ve lisanslama stratejilerinin marka hukuku boyutuyla incelenmesi, ilgili sözleflmelerin haz rlanmas ve bu kapsamda sunulan dan flmanl k hizmetleri.

5 Bir ürünün tümü veya bir bölümü üzerindeki insan duyular ile alg lanabilen her türlü görsel farkl l k ve özellik, yeni ve ay rt edici niteli e sahip oldu u sürece, endüstriyel tasar m tescili yoluyla korunabilmektedir. Endüstriyel Tasar m Türkiye de tasar mlar n korunmas na iliflkin 554 say l Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Yönetmelik 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlü e girmifltir. Türkiye ayr ca endüstriyel tasar mlar n uluslararas s n fland rmas na iliflkin Locarno Anlaflmas na ve tarihli endüstriyel tasar mlar n uluslararas tesciline iliflkin Lahey Anlaflmas n n Cenevre Metni ne taraft r. 554 Say l Kanun Hükmünde Kararname nin yürürlü e girmesinden ve uluslararas sözleflmelerin imzalanmas ndan sonra endüstriyel tasar m mevzuat ile ilgili olarak afla daki yenilikler gündeme gelmifltir: > Baflvurular n beyan esas na dayal olmas ve yenilik araflt rmas n n yap lmamas, > Baflvurular n ilan ve üçüncü kifliler taraf ndan yay na itiraz edilebilmesi, > Çoklu tasar m baflvurusunun mümkün hale gelmesi, > Talep edilmesi halinde yay n erteleme iflleminin yap labilmesi, > htisaslaflm fl Fikri ve S nai Mülkiyet Haklar Mahkemelerinin kurulmas, > Lahey Anlaflmas kapsam nda WIPO ya ( Dünya Fikri Mülkiyet Birli i) yap lan baflvurularla tek bir baflvuru ile taraf olan ülkelerde daha h zl ve ekonomik tescil al nabilmesi. Tescil sonras tüm ifllemlerin merkezi olarak yap labilmesi. Endüstriyel tasar m tescilleri ile ilgili hizmetlerimiz iki ana bafll k alt nda de erlendirilmektedir. 1. Baflvuru ve tescil ifllemleri 2. Endüstriyel tasar m portföy yönetimi hizmetleri Baflvuru ve Tescil fllemleri > Baflvuru dosyas n n haz rlanmas ve Türk Patent Enstitüsü veya ilgili Resmi Kuruma baflvurular n yap lmas, > Tescil sürecinin yönetimi, ilan süresince gelebilecek muhtemel itirazlar n ve/veya olumsuz kararlar n de erlendirilmesi ve karfl görüfllerin bildirilmesi, > Resmi Endüstriyel Tasar mlar Bülteninin izlenmesi, ayn sektör veya s n fta yay nlanan tasar mlar n bildirimi ve süresi içerisinde itiraz ifllemlerinin yap lmas, > Sicile kay tl tasar mlarla ilgili devir, lisans, adres, unvan ve nevi de ifliklikleri, veraset intikal, birleflme, teminat gösterme gibi sicil kay t ifllemlerinin yap lmas, > Endüstriyel tasar mlar n geçerlili ini koruyabilmesi için yenileme sürelerinin izlenmesi, bildirimi ve yenileme ifllemlerin yap lmas, > Lahey Anlaflmas kapsam nda veya belirlenen ülkelerde yurtd fl tasar m tescili için gerekli tüm tescil öncesi ve sonras ifllemlerin gerçeklefltirilmesi. Endüstriyel Tasar m Portföy Yönetimi Hizmetleri > Müvekkillerimize veya rakiplerine ait endüstriyel tasar m portföylerinin incelenmesi, geçerliliklerinin ve koruma kapsamlar n n analizi ve yürürlükte olan yasal mevzuat ve uygulamalar fl nda, portföylerinin güçlü veya eksik noktalar n n de erlendirilmesi, > Tasar mc lara veya firmalardaki ilgili personele endüstriyel tasar m tescil korumas,ilgili mevzuat ve süreçle ilgili verilebilecek e itimler, > Lisanslama stratejilerinin endüstriyel tasar m hukuku boyutuyla incelenmesi, ilgili sözleflmelerin haz rlanmas ve bu kapsamda sunulan dan flmanl k hizmetleri.

6 Araflt rma Marka, endüstriyel tasar m, patent ve faydal model baflvurusu yap lmadan önce, daha önce her hangi bir flah s ya da firma ad na söz konusu baflvuruyla ayn veya benzer bir baflvuru yap l p yap lmad n n araflt r lmas hizmetidir. Bu ifllem, tescil baflvurular n n sonuçlanma süreleri ve baflvuru maliyetleri göz önünde bulunduruldu unda, tescil ifllemlerinin daha sa l kl yap labilmesi için oldukça önem kazanmaktad r. Baflvuru öncesi araflt rma üç flekilde yap labilmektedir. > Marka ad na, bulufl veya tasar m n konusuna göre, > Baflvuru sahibine göre, > Markan n kullan laca ürün ve/veya hizmet grubunun, bulufl konusunun veya tasar ma konu ürünün dahil oldu u uluslararas s n f koduna göre, zleme Günümüz flartlar nda, firmalar n kendi haklar n eksiksiz korumas n n gereklili i yan s ra, rakiplerinin bu alanda att ad mlar da izleme zorunlulu u do mufltur. Rakiplerinizin faaliyetlerinden haberdar olmaman z veya bu faaliyetlerle ilgili eksik bilgiye sahip olman z bir yandan baz ifl f rsatlar n kaç rman za di er yandan yasal koruma alt ndaki bir hakk fark nda olmadan ihlal etmenize neden olabilir. Araflt rma, zleme ve Patent hlal Analizi Hizmetleri Tescil baflvurular n n belirtilen kriterler do rultusunda ayl k olarak yay nlanan resmi bültenlerden taranmas ve olas benzer baflvurular n ayl k raporlar halinde bildirilmesi hizmetidir. Benzer baflvuru izleme üç flekilde yap labilmektedir. > Marka ad na, bulufl veya tasar m n konusuna göre, > Baflvuru sahibine göre, > Markan n kullan laca ürün ve/veya hizmet grubunun, bulufl konusunun veya tasar ma konu ürünün dahil oldu u uluslararas s n f koduna göre. zleme hizmetimiz bütün Dünya ülkelerinde veya belirlenen herhangi bir ülke veya bölgeyi kapsayacak flekilde sunulabilmektedir. Bu hizmet sayesinde firmalar, üçüncü kifliler taraf ndan yap lan baflvurulardan yasal ask süresi içerisinde haberdar olabilecekler ve bu baflvurular itiraz yolu ile engelleyebileceklerdir. Bunun d fl nda, firmalar sektörlerindeki geliflmeleri ve yeni e ilimleri de izleme hizmetimizle takip etme olana na sahip olmaktad rlar. Analiz Kullan m Serbestli i ve hlal Analizleri Ayn teknik alanda farkl niteliklerde binlerce tescilli ve baflvuru halinde patentin bulunmas, firmalar için bu patentlerden haberdar olma ve söz konusu patentlerin yasal koruma kapsamlar n n da iyi analiz edilmesi zorunlulu unu beraberinde getirmektedir. Bu hizmetimiz kapsam nda, belirlenen bir teknik alanda geçerli olan patentlerle ilgili bir ön araflt rma yap lmakta ve bu patentlerin istemleri detayl olarak analiz edilerek koruma kapsamlar belirlenmektedir. Koruma kapsamlar göz önünde bulundurularak, pazara yeni sürülecek bir ürünün bu patentlerle hukuki itilaf yaflay p yaflamayaca belirlenmekte ve yürürlükte olan Kanunlar ve uygulama biçimleri göz önünde bulundurularak ç k fl yollar ve öneriler de erlendirilmektedir. Bu çal flma, firmalar n üretim stratejilerine, yeni bir ürün piyasaya sürmelerine veya yeni bir pazara giriflle ilgili ön çal flmalar na destek olarak kullan labilece i gibi, ayn teknik sahada yeni bir patent baflvurusu yap labilmesi için de ayd nlat c bir rol üstlenmektedir.

7 Eser Sahibi Haklar Türkiye de eser sahiplerine ait fikri haklar, 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktad r.bu kanun kapsam nda, > Bilgisayar yaz l mlar ve veri tabanlar > Grafik tasar mlar, çizimler, çizgi karakterler > Mimari projeler, tasar mlar, maketler, logolar, > Endüstriyel tasar mlar, ambalajlar kay t alt na al nabilmektedir.yukar da belirtilen eser sahibi haklar n n kay t ve koruma alt na al nabilmesi için hem Telif Haklar Dairesi nezdinde, hem de yurtd fl nda talep edilen herhangi bir ülkenin ilgili resmi kurumlar nezdinde tüm ifllemler ile ilgili hizmetler flirketimiz vekilleri taraf ndan sunulmaktad r. Alan Adlar Her özel ve tüzel kifli, Türkiye de ve di er dünya ülkelerinde alan ad tescili için baflvurabilmektedir. Baflvuru sahibi alan adlar n n tescili için gereken dokümanlar ve ön flartlar sa lad sürece, tescil edilecek alan ad say s nda herhangi bir s n rlama yoktur. Türkiye de tr. uzant l alan adlar n n tescili için atanan resmi kurulufl Resmi Nic.tr dir. tr. uzant l alan adlar n n tescili ve yenilenmesi ile ilgili tüm ifllemler flirketimiz taraf ndan yap labilmektedir. Ayr ca, yurtd fl nda her ülkenin kendi alan ad kodu ile, alan adlar n n tescili mümkündür. (Örnek olarak;.com /.de /.eu./.net/.au. vb.) Yurtd fl nda istenen alan adlar n n tescili, ön araflt rmalar ve yenilemeleri SIMAJ taraf ndan yap labilmektedir. Son y llarda, say lar h zla artan alan adlar yla ilgili itilaflar konusunda, gerek nternet Alan Adlar Ulusal Koordinasyon Kurulu nezdinde, gerekse de Dünya Fikri Mülkiyet Birli i bünyesinde faaliyet gösteren Alan Adlar Uluslararas Uyuflmazl k Çözüm Kurulu nezdinde hukuki giriflimlerde bulunulmas noktas nda da hizmet vermekteyiz. Co rafi flaretler Co rafi iflaretler, belirgin bir niteli i, ünü veya di er özellikleri itibariyle bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeflleflmifl bir ürünü gösteren iflaretlerdir. (Örnek olarak; Hereke El Hal s, Antep F st, Erzincan Tulum Peyniri, Marafl Dondurmas gibi) Co rafi flaretlerin korunmas na iliflkin 555 say l Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik, 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlü e girmifltir. Co rafi flaret baflvurular n n haz rlanmas, tescil süreci ve tescil sonras ile ilgili tüm hizmetler vekillerimiz taraf ndan sunulmaktad r. Yeni Bitki Türlerinin Korunmas Yeni bitki türleri, Türkiye de 5042 say l Yeni Bitki Çeflitlerine Ait Islahç Haklar n n Korunmas na iliflkin Kanun ve ilgili yönetmeliklerle korunmaktad r. Bu kanun kapsam nda, bitki üreticilerinin, Kanunda belirtilen flartlar sa lam fl olmalar kofluluyla, yasal olarak üretilmifl yeni bitkileri koruma alt na almalar mümkün olmaktad r. Yeni bitki türlerine iliflkin baflvurular, Türkiye deki Tar m Bakanl nezdinde dosyalanmaktad r. Vekillerimiz, Tar m Bakanl nezdinde yeni bitki türlerinin tesciline iliflkin olarak baflvurunun haz rlanmas ndan tesciline kadar her aflamada müvekkillerine yard mc olmaktad r. Entegre Devre Topo rafyalar Entegre devre topografyas ; entegre devreyi oluflturan tabakalar n üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amac yla haz rlanm fl ve herhangi bir formatta sabitlenmifl görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aflamas ndaki yüzeyinin tamam n n veya bir k sm n n görünümünü tan mlamaktad r. Entegre Devre Topo rafyalar n n korunmas ve tesciline iliflkin 5147 say l Kanun tarihinde yürürlü e girmifltir. Vekillerimiz, entegre devre topografyalar n n tesciline iliflkin olarak baflvurunun haz rlanmas ndan tescile kadar her aflamada müvekkillerine yard mc olmaktad r. Seminerler Fikri haklarla ilgili konularda, müvekkillerimizin talepleri do rultusunda, konusunda uzman vekillerimiz taraf ndan, flirketlere, araflt rma gelifltirme departmanlar na veya kurumlara dönük seminerler ve uygulamal yerinde e itimler düzenlenebilmektedir. Di er Hizmetler

8 Türkiye nin Taraf Oldu u Uluslararas Anlaflmalar Hizmetler Türk Patent Enstitüsü Patent ve Faydal Model Baflvurular Marka Baflvurular Endüstriyel Tasar m Baflvurular Co rafi flaret Baflvurular Entegre Devre Topo rafyalar Baflvurular tiraz ifllemleri Avrupa Patent Ofisi Avrupa Patenti Baflvurular WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teflkilat ) Patent flbirli i Anlaflmas (PCT) Baflvurular Madrid Protokolü Baflvurular Lahey Baflvurular Domain name fllemleri nic.tr (.tr Alan Adlar Yönetimi) Domain name (alan ad ) baflvurular Domain name uyuflmazl klar Kültür ve Turizm Bakanl Eser sahibi haklar ile ilgili baflvurular sim lk mza Üye Türkiye Son Geliflmeler ve Tarihi Say s Üye mi? Kat l m Tarihi Dünya Fikri Mülkiyet Teflkilat (WIPO) Evet Kurulufl Sözleflmesi Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Evet Kurulufl Anlaflmas Avrupa Patent Sözleflmesi (EPC) Evet Fikri Mülkiyet Korumas S nai Mülkiyetin Korumas na Dair Evet Stockholm Paris Sözleflmesi ( ten (1-12 maddeler) ; beri) (13-30 maddeler) Patent Kanunu Antlaflmas (PLT) mzaland Marka Kanunu Antlaflmas (TLT) Evet Marka Kanununa liflkin 2006 mzaland. Anlaflma henüz yürürlü e Singapur Antlaflmas girmedi. Küresel Koruma Sistemi Mikroorganizmalar n Evet Uluslararas Saklanmas na liflkin Budapeflte Antlaflmas Tasar mlar n Uluslararas Tesciline liflkin Evet Lahey Anlaflmas (Cenevre Metni) Madrid Anlaflmas na liflkin Protokol Evet Patent flbirli i Antlaflmas (PCT) Evet S n fland rma Tasar mlar n S n fland r lmas na liflkin Evet Locarno Anlaflmas Marka Tescilinde Eflyalar n ve Hizmetlerin Evet Uluslararas S n fland rmas na liflkin Nis Anlaflmas Patentlerin Uluslararas S n fland rmas na Evet liflkin Strasburg Anlaflmas Markalar n Figüratif Elemanlar n n Evet S n fland r lmas na liflkin Viyana Anlaflmas

9 S maj Patent Limited fiirketi Tunus Caddesi No: 46 Kat: 2 Kavakl dere Ankara Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) E-posta: member of International Trademark Association (INTA) European Communities Trademark Association (ECTA) The Association of European Trademark Owners (MARQUES) Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı