SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-Gelir Vergisinden Muafiyet Belgesi (Vergi indiriminden yararlanan sigortalılar için) 3-Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi (iģten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) 2 Malullük Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi (iģten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) 3- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi 3 ĠĢ Kazası Ve Meslek Hastalığı Geliri Bağlanması SĠGORTALILIK DURUMU 4/a lılar için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2- Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi (iģten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için) SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) 4 Ölüm Aylığı Bağlanması 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-18 yaģını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaģını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaģını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi, 3- Ġl veya Ġlçe Ġdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için) 4-Vasi Ġlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir. 5-4 (b) sigortalıları için aktif ölüm aylık bağlama iģlemlerinde Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) 2

2 5 Ölüm Geliri Bağlanması 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-18 yaģını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaģını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaģını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi, 3- Ġl veya Ġlçe Ġdare kurullarından alınacak Muhtaçlık Belgesi (Anne-Babalar için) 4-Vasi Ġlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) istenir. 5-Sigortalının ölüm nedenini bildiren ölü muayene zabıt varakası, otopsi raporu, doktor raporu vb. belgeler 2 6 ÇalıĢma Nedeniyle Kesilen Aylığın Yeniden BaĢlatılması 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) S.K. Göre Kamu KuruluĢlarında ÇalıĢması Nedeniyle Aylığı Kesilenlerden ĠĢten Ayrılan Ve Yeniden Aylığı Bağlanacaklarla Ġlgili ĠĢlemler 1-Talep dilekçesi 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) 2 8 Bankada 6 Ay Hareket Görmeyen Aylıkların Ġadesi Talep si 20 gün 9 Kontrol Muayenesi Ġle Ġlgili ĠĢlemler Hastaneye sevk talebi 10 Belediye BaĢkanlarına Makam, Görev Veya Temsil Tazminatı Ödenmesi 1-Makam Temsil ve Görev Tazminatı Talebi 2-Valilik veya Kaymakamlıktan alınan görev yeri ve süresini gösterir belge 3-Temsil ve Görev Tazminat Taahhütnamesi 11 Bağlanan Aylıkların Kontrolü Ve Düzeltilmesi Talepleri Talep si 20 gün 12 Aylıklardan Fuzulen Kesilen Miktarların Talep si 1

3 Ġlgililere Ödenmesi 13 Öğrencilik Halinin Son Bulması Ġle Aylık/Gelirinin Diğer Hak Sahiplerine Ödenmesi SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Talep si 2-Okuldan mezuniyet veya ayrılıģ belgesi 14 Evlenmesi Veya Sigortalı ÇalıĢması Nedeniyle Aylıkları Durdurulan Kız Çocuklarının ĠĢten Ayrılması, Dul Kalması Veya BoĢanması Üzerine Aylıklarının Yeniden Ödenmesi SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi 2-BoĢanan kız çocuklarında taahhütname alınması 15 EĢin BoĢanması Veya Dul Kalması Neticesinde Tekrar Aylık Bağlanması SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi S.K. Göre Aylık Alan Hak Sahiplerine Aylık Fark Ödenmesi SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; 1-Talep si 2- Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı veya Vergi Dairelerinin sevk iģlemleri sonucu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu 17 Toptan Ödeme Ve Ġhya ĠĢlemleri 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2- Sigortalılık Belgesi (Vergi, dernek ve oda kaydı olan sigortalılar için Ġ.B. formu) 20 gün 18 Cenaze Ödeneği Verilmesi Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2 19 Evlenme Ödeneği Verilmesi SĠGORTALILIK DURUMU 4/b liler için; Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi (ĠĢlemin sonuçlandırılması için kontrol memurları tarafından boģanmanın muvazaalı olup olmadığına dair rapor düzenlenmesi gerekmektedir.) 2 20 Ġcra Kesintisinin 1- Talep si 1

4 Kaldırılması ĠĢlemleri 2- Ġcra müdürlüğünün haczin kaldırılmasına iliģkin yazısı 21 Dereceleme ĠĢlemi SPGM den Gönderilen Liste 7 GÜN 22 Verese ĠĢlemleri (Ölen Sigortalı Ve Hak Sahiplerinin Hak Edip De Alamadığı Aylık/Gelirlerin Ödenmesi) 1- Talep si 2-Veraset ilamı 3- Veraset ve intikal vergisi borcu bulunmadığına dair vergi dairesinden alınan belge. 23 Taksitlendirme ĠĢlemi 1-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu 2-Ġlk taksitin ödendiğine dair makbuz veya dekont 3-Teminat 4-Teminat olarak taģınır ve taģınmaz mallar gösterilmiģ ise, bu malların değer tespitlerinin yapılmasında Kurum teknik elemanlarınca ve hukuk mahkemelerince tayin edilmiģ bilirkiģilerce düzenlenmiģ raporlar hariç rapor düzenleyen ekspertiz veya bilirkiģilerin yetki veya ruhsat belgeleri 4-Borç miktarı TL ve altında bulunan özel sektör borçluları ile borç miktarına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluģlar ve belediyelere ait Mali Durum Belgesi 5-Borç miktarı TL üstünde olan özel sektör borçlularına ait Serbest Meslek veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler veya Yeminli Mali MüĢavirler tarafından Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine ĠliĢkin Rapor 6-Borç miktarı TL üzerinde olan halka açık Ģirketlerin en son bilanço bilgileri 5-Tüzel kiģilerde yetkili olduğuna iliģkin imza sirküsü 7 gün 24 Emzirme Ödeneği Verilmesi 1-Talep si 2-Doğum Raporu veya KPS den Alınan Bilgiler 10 gün 25 Sağlık Aktivasyon ĠĢlemleri Beyan Taahhüt Belgesi 10 dakika 26 Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneği Verilmesi ÇalıĢmazlık Belgesi 10 gün 27 ĠĢ Kazası Meslek Hastalığının Tespiti 1-ĠĢ Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu (SSĠY Ek 7) 2-Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Tanzim Olunan Rapor 3- Kolluk Kuvvetlerince Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı 28 Adres, Banka /PTT DeğiĢikliği 12 gün

5 29 Rehberlik Hizmetleri (Bizzat baģvuru) - 10 dk 30 Rehberlik Hizmetleri (Telefonla BaĢvuru) - 5 dk 31 YurtdıĢı Hizmet Borçlanması 1- YurtdıĢı Hizmet Borçlanma Talep si 2- YurtdıĢındaki sigortalılık sürelerini gösterir hizmet belgesi ile yurtdıģında ev kadını olarak geçen süreleri gösterir ikamet belgesi 7 gün 32 Bulgaristan (Göçmen) Hizmet Borçlanması 1- Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep si 2- YurtdıĢı çalıģma sürelerini gösterir hizmet belgesi 7 gün 33 YurtdıĢı Borçlanmasına Göre Malullük Aylığı Bağlanması 1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Sağlık Kurulu raporu sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi 3- YurtdıĢında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi 4- Borç Ödeme Makbuzu 34 YurtdıĢı Borçlanmasına Göre Malullük Aylığı Ġkinci Karar ĠĢlemleri 2- Sağlık Kurulu Raporu sayılı Kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesi sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek olan Yoklama Belgesi 5- YurtdıĢında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi 35 YurtdıĢı Borçlanmasına Göre YaĢlılık Aylığı Bağlanması (TaĢra Birimi) 1- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi 3- YurtdıĢında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi 4- Borç Ödeme Makbuzu 36 YurtdıĢı Borçlanmasına Göre YaĢlılık Aylığı Ġkinci Karar ĠĢlemleri (TaĢra Birimi) sayılı Kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesi sayılı Kanuna Göre Düzenlenecek olan Yoklama Belgesi 4- YurtdıĢında ikamet eden sigortalılardan güncel tarihli hizmet belgesi 37 YurtdıĢı Borçlanmasına Göre Ölüm Aylığı Bağlanması (TaĢra Birimi) Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 38 Aile Yardımları (TaĢra

6 Birimi) 1- Öğrenim Belgesi, 2- Beyan/Taahhütname 39 Kontrol Muayeneleri (TaĢra Birimi) SözleĢmeli ülke kurumunun yazısı 50 gün 40 Mevzuata Tabi Kalma (TaĢra Birimi) 1- ĠĢveren görevlendirme yazısı ve talep dilekçesi, 2- DıĢiĢleri Bakanlığı görevlendirme yazısı, 7 gün 41 SözleĢmeli Ülkelerde Sağlık Yardımı Sağlanması (TaĢra Birimi) 1- Talep dilekçesi ve taahhütname, 2- ĠĢveren görevlendirme/ ücretli izin yazısı, 42 YurtdıĢı Fatura Ġncelemeleri (TaĢra Birimi) Sağlık yardımına iliģkin raporlar ve faturalar 43 YurtdıĢı Sağlık Yardımları (TaĢra Birimi) Ġkili sosyal güvenlik sözleģmesi hükümlerine göre öngörülmüģ formülerler 44 YurtdıĢında Ev Hanımlığında Geçen Süreleri Borçlandırılması 1-, 2-Pasaportun ilgili bölümlerin fotokopisi, 3-Emniyet Müdürlüğünden alınacak belge veya yaģadığı ülkeden alınacak ikametgah belgelerinden birisi 4-Hizmet Belgesi 45 Zorunlu Göçe Tabi Tutulduktan Sonra Türk VatandaĢlığına Alınanların Borçlanma ĠĢlemleri 46 Borçlanma ĠĢleminden Vazgeçme 1-, 2-ÇalıĢma Karnesi ve Türkçe tercümesi veya Konsolosluk veya AtaĢelikten alınacak belge 3-Hizmet Belgesi 47 Tescil Düzeltme Sigortalı si 48 Sigortalı dilekçesi 30gün

7 Hizmet Düzeltme 49 Askerlik Borçlanması 1-Borçlanma belgesi 2-Askerlik süre belgesi 50 Doğum Borçlanması Borçlanma belgesi 51 Doktora Veya Tıpta Uzmanlık Süresi Borçlanması 1-Borçlanma belgesi 2-öğrenim süresi belgesi 52 Avukatların Staj Borçlandırılması 1-Borçlanma belgesi 2-Staj belgesi Sayılı Kanun Uyarınca, 4/1-A Kapsamında Sigortalı Olanların ÇalıĢtıkları ĠĢyerlerinin Tescil Edilmesi ĠĢverenler, iģyeri bildirgesi ile birlikte verilmesi gereken, 1- YerleĢim belgesi ile imza sirkülerini, 2- Varsa iģveren vekiline ait noterden onaylı vekaletname ve imza sirkülerini, 3- Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini, 4- Tüzel kiģilerde tescile iliģkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kiģiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirkülerini, 5- Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleģmesini, 6- Kapıcılık iģyerinde, kat maliklerinin ad-soyadlarını, adreslerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını gösterir listesini, 7- Ġhale konusu iģlerde, iģin sözleģmesinin veya iģin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopilerini, 8- ĠnĢaat iģyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki noter onaylı inģaat yapım sözleģmesini, iģyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde iģyerini çevresine alan Kurumun ilgili ünitesine vereceklerdir. ĠĢverenden iģ alan alt iģverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri baģlamadan önce, iģyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri ve asıl iģverenle yapmıģ olduğu sözleģmenin bir örneğini, Kuruma elden veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gönderirler 2 gün 54 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Tespiti 2 gün 55 E-Bildirge BaĢvuru 1-e-Sigorta Hizmetleri Ġnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı ġifresi BaĢvuru Formu 2 gün

8 2-e-Sigorta SözleĢmesi a- ĠĢverenin gerçek kiģi olması durumunda baģvurular, gerçek kiģi olan iģverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kiģi iģverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabilecektir. Ancak bu durumda, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiģ vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin de e-sigorta SözleĢmesi ile birlikte baģvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. b- ĠĢverenin tüzel kiģi olması durumunda baģvuru formunda hem tüzel kiģiyi temsil ve ilzama yetkili bulunan kiģinin iģveren olarak imzası, hem de bu kiģi tarafından yetkili kılınan kiģinin imzası bulunacak olup, baģvuru formuna imza sirkülerinin veya vekaletnamenin aslı ya da onaylı sureti eklenecektir. 56 Borcu Yoktur Yazıları sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklilerin Kurumumuzdan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleģmiģ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı talep etmeleri durumda örneği 01/10/2007 tarih sayılı Genelge ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine ĠliĢkin Talep Formu(Ek-6 ) ile baģvurmaları gerekmektedir. 2-OnaylanmıĢ KiĢi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının bildirilmesine iliģkin müracaatlar, örneği 21/8/2009 tarih sayılı Genelge ekinde yer alan baģvuru formu(ek-1) ile yapılacaktır. 57 E-Borcu Yoktur BaĢvuruları 1- e-borcu Yoktur BaĢvuru Formu 2- e-borcu Yoktur Taahhüt Belgesi Tüzel kiģilerde ve Adi Ortaklık BaĢvurularında: 3- Vergi Levhasının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi 4- Ġmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi 5 - Ortak olunan iģyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi Gerçek KiĢi baģvurusunda: 6-Nüfus Cüzdanının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi 7- Ġmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi 8-Ortak olunan iģyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi 9 - Üst düzey yöneticilerin göreve baģlama, görev bitiģ tarihlerinin belgelenmesi. 58 ĠliĢiksizlik Belgesinin Düzenlenmesi (Puantaj kaydı bulunan hizmet ihale dosyalarının iliģiksizlik belgesi puantaj kayıtlarıyla kurum kayıtlarının karģılaģtırılması sonucu veriliyor.örnek:500 kiģilik bir ihale ise 10 gün sürüyor.) 10 gün 59 KDV Mahsubu 60 Asgari ĠĢçilik Uygulaması (diğer kurum ve kuruluģlarınca yapılan yazıģmalar içinde cevap verilme süresi var.) Sayılı Kanunun 4/1- A Kapsamında Sigortalı ÇalıĢtıran ĠĢverenlere (Komisyon kararı alabilmek için diğer kurum ve kuruluģlarla yapılan yazıģmaların sonucu beklenir. Komisyon kararının içinde alınması gerekir. )

9 Kesilen Ġdari Para Cezalarına Ġtiraz 62 Günlük Kazanç Beyanının Alınması ĠĢlemi Prime esas günlük kazanç beyan talep formu 1 63 Sağlığa ĠliĢkin (Eczane, Hastane, Optik Vb.) Kurum Ġçi Ve Kurum DıĢından Gelen Talepleri Değerlendirmek, Sağlık Verilerinin Tek Yerden Raporlanması ĠĢlemlerini Yürütmek Ve Dağılımını Sağlamak 1-Resmi Yazı MEDULA Hastane Uygulaması Düzenlemeleri Resmi Yazı 65 MEDULA Sistemi Ġle Ġlgili VatandaĢlarımızın BaĢvuruları (Hastanenin Provizyon Alamaması, Katılım Payı Vb.) 66 Sağlık Hizmet Sunucularının MEDULA Sistemi Ġle Ġlgili BaĢvuruları (Provizyon Alınamaması, Kayıtların Düzeltilmesi, Örnekleme Ġptali vb.) 10 gün 67 MEDULA Hastane Uygulaması Eğitimi 1-, 2-Resmi Yazı. 3 gün 68 YurtdıĢında Tedavi 1- Ġl Müdürlüğü Yazısı / Talep si 2- Usulüne uygun düzenlenmiģ Sağlık Kurulu Raporu 1

10 69 SözleĢme Ve Protokol Yapılan Sağlık Hizmeti Sunucularına Bilgi Ve GörüĢ Verme Ġl Müdürlüğü Yazısı / Talep si 10 gün 70 ġahıs Fatura Ödemeleri Ġl Müdürlüğü Yazısı / Talep si 1 71 Ödemelerin Yönetimi Ġl Müdürlüğü Yazısı / Talep si Eczacıların Talep Ve ġikâyetlerinin Değerlendirilmesi Tıbbi Malzeme Temininde KarĢılaĢılan Sorunların Giderilmesi Optikçilerden Gelen ġikayet Ve Taleplerin Değerlendirilmesi 1-, 2-Müstahaklık Belgesi 3- Sağlık Kurulu Raporu (Epikriz, kullanım Raporu) 4-Reçete, 5-Fatura 6- (2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen belgeler) 7 gün 10 iģ günü 75 Ġlaçların Temini Hakkında VatandaĢlardan Gelen ġikayet Ve Taleplerin Değerlendirilmesi 1- Kimlik ve iletiģim bilgilerini içerir dilekçe, 2- ġikayet veya talebi destekleyici türde bilgi ve belge örnekleri (reçete, sağlık raporu, fatura, kasa fiģi, resmi yazı vb.) 20 gün 76 Serbest Eczanelerden Ġlaç Temin Protokolü, YurtdıĢından Ġthal Ġlaç Temin Protokolü, Talep Ve ġikayetlerin Değerlendirilmesi, Merkez TeĢkilatı, Hizmet BaĢvuru Esasına Dayanmamaktadır. 77 Tıbbi Malzeme Temininde KarĢılaĢılan Sorunların Giderilmesine Yönelik GörüĢ OluĢturmak, Medikal Firmalar Ġle Kurum Arasında SözleĢme Yapmak, Merkez TeĢkilatı, Hizmet BaĢvuru Esasına Dayanmamaktadır. 5 iģ günü 78 Merkez TeĢkilatı, Hizmet BaĢvuru Esasına Dayanmamaktadır. 1

11 Optikçiler Ġle Kurum Arasında Ġmzalanan SözleĢmelerin Hazırlanması, Güncellenmesi, Kurum TaĢra TeĢkilatından Gelen ġikayet Ve Talepleri Değerlendirmek, GörüĢ OluĢturmak. 79 Maluliyet Tespiti (ÇalıĢma Gücü Kaybı) 1-sigortalı ilk iģe giriģ bildirgesi 2-sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler vb. 3-Erkekse askerlik süre belgesi Ģayet askerlik yapmamıģ ise sakat raporu 4-Var ise ilk iģe giriģ sağlık raporu, epikrizler ve diğer tıbbı belgeler 5-Talep dilekçesi 80 Meslek Hastalığı Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti 1-Sigortalıda bulunan ve meslek hastalığı niteliği olan durumları gösteren usulüne uygun düzenlenmiģ ayrıntılı sağlık kurulu raporu/ raporları, dayanağı tıbbi belgeler ile hasta yatıģ dosyası ve epikrizler 2-ÇalıĢma süre ve koģullarını belirleyen mesai listesi yada listeleri ve/veya meslek hastalığı ile ilgili müfettiģ tahkikat raporu 3-Talep si 4-Meslek hastalığına neden olabilen etkenleri içeren ortam analiz raporları 5-Periyodik muayene raporları 6-Yükümlülük ve maruziyet süresi yönünden gerekli hallerde sosyal sigorta yüksek sağlık kurulunun kararı 7-Sigortalı vefatı halinde ölüm tutanağı ve/veya defin ruhsatı belgesi 81 ĠĢ Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti 1-ĠĢ kazası sonrası ilk baģvurduğu sağlık kuruluģu veya hastanelerden epikrizler ve varsa ameliyat notları vb tıbbi belgeler 2-Ġlk iģe giriģ sağlık raporu 3-ĠĢ kazası sonrası düzenlenmiģ sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler 4-ĠĢ kazası sonrası yapılan tedavi sonucunda çalıģır/ çalıģamaz tarihini gösterir sağlık kurulu raporu veya belge yada bölge üst yazısı(geçici iģ göremezlik ödeneği süresini belirtir Ģekilde) 5-Olayın iģ kazası olduğuna dair Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık ĠĢ MüfettiĢlerince düzenlenmiģ tahkikat raporları, sigorta müfettiģ tahkikat raporu 6-Talep si 7-Askerlik süre belgesi Ģayet askerlik yapmamıģ ise sakat raporu 8-Nüfus kayıt örneği 82 BaĢka Birisinin Sürekli Bakımına Muhtaç Sigortalının Malul 1-Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler 2-Talep si

12 Sayılması Sayılı Kanunun Ek 1 Ġnci Maddesi Gereğince Fark Aylığı Ödenmesi 1-Talep dilekçesi 2-Sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belge,epikriz vb. 3-Yetim aylığına aldığına dair kurumun resmi yazısı 84 Kontrol Muayenesi 1-Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararları ve kararlara esas olan Sağlık Kurulu Raporlarını içerir dosyasının tamamı 2-Kontrol muayenesine iliģkin sağlık kurulu raporu ile dayanağı tıbbi belgeler, epikriz vb. 85 Sigortalıların Hak Sahibi Veya Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Çocuklarının ÇalıĢma Gücü Kaybı Tespiti 1-Sağlık Kurulu Raporu ve dayanağı tıbbi belgeler, epikrizler, yatıģ dosyası vb. 2-Erkekse askerlik süre belgesi veya varsa asker sakat raporu (20 yaģından büyük erkek çocukları için) 3-Vukuatlı nüfus kayıt örneği 86 Erken YaĢlanma Hali 1-Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler, epikrizler,yatıģ dosyası vb. 2-Talep dilekçesi 87 YaĢlılık Sigortasından Erken Emeklilik 1-Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler 2-Talep si 3-Ġlk iģe giriģ sağlık raporu 88 Kadın Sigortalının BaĢka Birisinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğunun Bulunması Halinde, 1-Sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler 2-Talep dilekçesi 89 Ġtirazların Değerlendirilmesi (Yüksek Sağlık Kurulu) 1-Ġtiraz si 2-Kurum Sağlık Kurulu Kararı ve karara esas teģkil eden tüm belgeleri içerir dosya/tahsis dosyası 3-Mahkemelerden gelen dava dosyaları 4 90 Ödeme Komisyonu ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7.Maddesi Kapsamındaki BaĢvuruların Değerlendirilmesi Firma değiģikliği 1-2- BeĢeri tıbbi ürünün renkli ruhsat fotokopisi 3- Barkod onay yazısı fotokopisi 4- SatıĢ izni fotokopisi 7 gün

13 5-Fiyat listesi çıktısı ve yayın tarihi (SB internet sitesinde yayımlanan eski ve yeni fiyat birlikte) Barkod değiģikliği 2-BeĢeri tıbbi ürünün renkli ruhsat fotokopisi 3- Barkod onay yazısı fotokopisi 4- Fiyat listesi çıktısı ve yayın tarihi (SB internet sitesinde yayımlanan eski ve yeni fiyat birlikte) Ürün ismi değiģikliği 1-2- BeĢeri tıbbi ürünün renkli ruhsat fotokopisi 3- Fiyat listesi çıktısı ve yayın tarihi (SB internet sitesinde yayımlanan eski ve yeni fiyat birlikte) 4- SB den alınan isim onayı yazı fotokopisi Ġskonto değiģikliği 91 Ödeme Komisyonu ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 5-1.(e) Maddesi Kapsamındaki BaĢvuruların Değerlendirilmesi Ödeme listesinden çıkartılma baģvurusu: 2- Varsa ruhsat/ģerh iptal belgesi (SB den) 1 92 Ödeme Komisyonu ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 5-1.(j) Maddesi Kapsamındaki BaĢvuruların Değerlendirilmesi Jenerik ürünler için Bölüm I 1-2- BeĢeri tıbbi ürünün bilgi kartı 3- BeĢeri tıbbi ürünün renkli ruhsat fotokopisi 4- Barkod onay yazısı fotokopisi 5- SatıĢ izni fotokopisi 6- Onaylı prospektüs (varsa onaylı KÜB ve KT) 7-Fiyat listesi çıktısı (SB internet sitesi) 8- Kısa özet Bölüm II 1- Klinik veriler (Jenerik ürünler için kılavuzda istenilen belgeler) Bölüm III 1- Farmakoekonomik değerlendirme (Jenerik ürünler için kılavuzda istenilen belgeler) Ruhsat alınmaksızın satıģ izni verilen ürünlerin baģvurusu* Bölüm I Sağlık Bakanlığından izinli ise: 1- Ürünün bilgi kartı 2-Ġzin belgesi fotokopisi 3- Etiket örneği 4- SatıĢ izin belgesi 1

14 5-Barkod bilgisi 6- OECD ülkeleri ile referans ve kaynak ülkelerindeki statüsüne dair bilgiler 7-Kısa özet 93 Ödeme Komisyonu ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7., 5-1.e ve 5-1.j Maddeleri Kapsamı DıĢındaki BaĢvuruların Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi Ġnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküller için Bölüm I 2-BeĢeri tıbbi ürünün bilgi kartı 3- BeĢeri tıbbi ürünün renkli ruhsat fotokopisi 4- Barkod onay yazısı fotokopisi 5- SatıĢ izni fotokopisi 6 Onaylı prospektüs (varsa onaylı KÜB ve KT) 6- Fiyat listesi çıktısı (SB internet sitesi) 7- Varsa FDA/NDA/EMEA pazarlama izni ve varsa co-marketing belgesi fotokopisi 8-Kılavuzda istenildiği Ģekilde doldurulmuģ Ek:4 9- Kısa özet 10- Ġlacın satıģa sunulduğuna dair depo satıģı fatura örnekleri ve/veya dağıtım listesi(yalnızca daha önce Ģahsi tedavi için yurt dıģından getirilen ve Türkiye de ruhsat alarak baģvuruda bulunan ilaç baģvurularında) Bölüm II 1- Klinik veriler (Ġnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküller için kılavuzda istenilen belgeler) 2- Literatür kaynakları, listesi ve fotokopileri ile özetlerinin Türkçe tercümeleri Bölüm III 1- Farmakoekonomik değerlendirme (Ġnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküller için kılavuzda istenilen belgeler) 2-Yeni tedavi dengesi Jenerik ürünler için Bölüm I 1-2- BeĢeri tıbbi ürünün bilgi kartı 3- BeĢeri tıbbi ürünün renkli ruhsat fotokopisi 4- Barkod onay yazısı fotokopisi 5- SatıĢ izni fotokopisi 6- Onaylı prospektüs (varsa onaylı KÜB ve KT) 7-Fiyat listesi çıktısı (SB internet sitesi) 8- Kısa özet Bölüm II 1- Klinik veriler (Jenerik ürünler için kılavuzda istenilen belgeler) Bölüm III 1- Farmakoekonomik değerlendirme (Jenerik ürünler için kılavuzda istenilen belgeler) Ruhsat alınmaksızın satıģ izni verilen ürünlerin baģvurusu* Bölüm I Sağlık Bakanlığından izinli ise: 2- Ürünün bilgi kartı 3-Ġzin belgesi fotokopisi 4- Etiket örneği 5- SatıĢ izin belgesi 6-Barkod bilgisi 50 gün

15 7- OECD ülkeleri ile referans ve kaynak ülkelerindeki statüsüne dair bilgiler 8-Kısa özet Tarım Bakanlığından izinli ise: 2-Ürünün bilgi kartı 3- Ġzin belgesi fotokopisi 4- Ġhracat/Ġthalat onay belgesi 5- Etiket örneği 6- Proforma fatura fotokopisi 7- Barkod bilgisi 8- CE belgesi 9- OECD ülkeleri ile referans ve kaynak ülkelerindeki statüsüne dair bilgiler 10-Kısa özet Bölüm III 1-Jenerik ürünler için hazırlanan Ek.8 tablosu 2-Ruhsat alınmaksızın kontrol belgesi ile satıģına izin verilen ürünler ile ilgili Ek:10 Endikasyon değiģikliği 1-2-SB den alınan endikasyon değiģikliği yazısı fotokopisi 3- Eski ve yeni prospektüs (varsa KÜB ve KT) 4- Yeni endikasyon ile ilgili klinik çalıģmalar 5-Yeni endikasyon ile ilgili Türkiye tahmini prevalansı /hasta sayısı 6- Yeni endikasyon için reçeteleme, kullanım ve ödeme koģulları önerisi 94 Ödeme Komisyonu ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7., 5-1.e ve 5-1.j Maddeleri Kapsamı DıĢındaki BaĢvuruların Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi Ġnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküller için Bölüm I 2-BeĢeri tıbbi ürünün bilgi kartı 3- BeĢeri tıbbi ürünün renkli ruhsat fotokopisi 4- Barkod onay yazısı fotokopisi 5- SatıĢ izni fotokopisi 6 Onaylı prospektüs (varsa onaylı KÜB ve KT) 6- Fiyat listesi çıktısı (SB internet sitesi) 7- Varsa FDA/NDA/EMEA pazarlama izni ve varsa co-marketing belgesi fotokopisi 8-Kılavuzda istenildiği Ģekilde doldurulmuģ Ek:4 9- Kısa özet 10- Ġlacın satıģa sunulduğuna dair depo satıģı fatura örnekleri ve/veya dağıtım listesi(yalnızca daha önce Ģahsi tedavi için yurt dıģından getirilen ve Türkiye de ruhsat alarak baģvuruda bulunan ilaç baģvurularında) Bölüm II 1- Klinik veriler (Ġnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküller için kılavuzda istenilen belgeler) 2- Literatür kaynakları, listesi ve fotokopileri ile özetlerinin Türkçe tercümeleri Bölüm III 1- Farmakoekonomik değerlendirme (Ġnnovatör ürünler ile listeye ilk defa girecek yeni moleküller için kılavuzda istenilen belgeler) 2-Yeni tedavi dengesi Jenerik ürünler için Bölüm I 4

16 1-2- BeĢeri tıbbi ürünün bilgi kartı 3- BeĢeri tıbbi ürünün renkli ruhsat fotokopisi 4- Barkod onay yazısı fotokopisi 5- SatıĢ izni fotokopisi 6- Onaylı prospektüs (varsa onaylı KÜB ve KT) 7-Fiyat listesi çıktısı (SB internet sitesi) 8- Kısa özet Bölüm II 1- Klinik veriler (Jenerik ürünler için kılavuzda istenilen belgeler) Bölüm III 1- Farmakoekonomik değerlendirme (Jenerik ürünler için kılavuzda istenilen belgeler) Ruhsat alınmaksızın satıģ izni verilen ürünlerin baģvurusu* Bölüm I Sağlık Bakanlığından izinli ise: 2- Ürünün bilgi kartı 3-Ġzin belgesi fotokopisi 4- Etiket örneği 5- SatıĢ izin belgesi 6-Barkod bilgisi 7- OECD ülkeleri ile referans ve kaynak ülkelerindeki statüsüne dair bilgiler 8-Kısa özet Tarım Bakanlığından izinli ise: 2-Ürünün bilgi kartı 3- Ġzin belgesi fotokopisi 4- Ġhracat/Ġthalat onay belgesi 5- Etiket örneği 6- Proforma fatura fotokopisi 7- Barkod bilgisi 8- CE belgesi 9- OECD ülkeleri ile referans ve kaynak ülkelerindeki statüsüne dair bilgiler 10-Kısa özet Bölüm III 1-Jenerik ürünler için hazırlanan Ek.8 tablosu 2-Ruhsat alınmaksızın kontrol belgesi ile satıģına izin verilen ürünler ile ilgili Ek:10 Endikasyon değiģikliği 1-2-SB den alınan endikasyon değiģikliği yazısı fotokopisi 3- Eski ve yeni prospektüs (varsa KÜB ve KT) 4- Yeni endikasyon ile ilgili klinik çalıģmalar 5-Yeni endikasyon ile ilgili Türkiye tahmini prevalansı /hasta sayısı 6- Yeni endikasyon için reçeteleme, kullanım ve ödeme koģulları önerisi 95 Optik Provizyona Üretici Firma Kaydı 1

17 1- Firma iletiģim bilgileri formu (form-1) 2- Taahhütname (form-2) 3- Optik çerçeve bilgi formu (form-3) 4- Optik çerçevesi garanti belgesi 5- Optik çerçevesi E-garanti belgesi 6- Marka tescil belgesi 7- TSE-EN ISO standart uygunluk raporu 8- Ürün kapasite raporu 9- Ticaret sicil belgesi 10- Ticaret odası faaliyet belgesi 11- Ġmza sirküleri (firma yetkilisi için) 12- Sanayi sicil belgesi 13- Sigorta prim belgesi 96 Optik Provizyona Pazarlamacı Firma Kaydı 1- Firma iletiģim bilgileri formu (form-1) 2- Taahhütname (form-2) 3- Optik çerçeve bilgi formu (form-3) 4- Optik çerçevesi garanti belgesi 5- Optik çerçevesi E-garanti belgesi 6- Marka tescil belgesi 7- TSE-EN ISO standart uygunluk raporu 8- Ürün kapasite raporu (üreticiye ait) 9- Ticaret sicil belgesi 10- Ticaret odası faaliyet belgesi 11- Ġmza sirküleri (firma yetkilisi için) 12- Sanayi sicil belgesi (üreticiye ait) 13- Sigorta prim belgesi(üreticiye ait) 14- Hizmet sözleģmesi (üretici ile yapılan) 15- Adet gösterir sipariģ faturası 1 97 Optik Provizyona Ġthalatçı Firma Kaydı 1- Firma iletiģim bilgileri formu (form-1) 2- Taahhütname (form-2) 3- Optik çerçeve bilgi formu (form-3) 4- Optik çerçevesi garanti belgesi 5- Optik çerçevesi E-garanti belgesi 6- TSE-EN ISO standart uygunluk raporu 7- Optik çerçevesi menģei akreditasyon belgesi 8- MenĢei gösterir belge 9- Onaylı ithalat beyannamesi 10- Onaylı ithalat faturası 11- Ticaret sicil gazetesi 12- Ticaret odası faaliyet belgesi 13- Ġmza sirküleri (firma yetkilisi için) 1

18 98 Ülkemizde Bulunmayan ġahsi Bazda Yurt DıĢından Ġthal Edilen Ġlaçların Fiyatlandırılması TEB'ce yurt dıģından temin edilen üretici ve aracı firmaların fiyat tekliflerini içeren fiyat bildirim dosyası 4 ay 99 Türkiye Ġlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Firma Ve Kullanıcı Kaydı 1- Taahhütname (TITUBB-P002-B001) (Sisteme veri akıģını baģlatan firmaların, yolladıkları bilgilerin doğruluğunu taahhüt ettikleri imzalı belge.) 2- Tedarikçi Firma Kayıt Formu - PARTIN (Form No: TITUBB-P002-F001) 3- Tedarikçi Firma Kullanıcısı Kayıt Formu USER (Form No TITUBB P002 F002) 4- Firma Ġmza Sirküleri fotokopisi 5- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi fotokopisi 6- Ana Bayi Bilgi Formu (TITUBB-P002-F003) 7- Teknik Servis Bilgi Formu (TITUBB-P002-F004) 10 gün 100 Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Bilgi Edinme * Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9) 10 gün 101 T.C. BaĢbakanlık Bilgi Edinme ( BĠMER) ĠĢlemleri * Bilgi Edinme Talep Formu, (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Madde 9) 10 gün 102 GSS Mevzuatı Ġle Ġlgili Kurum Ġçi Ve Kurum DıĢı Eğitim Organizasyonu * Eğitimin içeriğini, yer, zaman, kiģi ve eğitim giderlerinin kimin tarafından karģılanacağını belirten talep yazısı. 103 SUT Cerrahi-Dahili ĠĢlemler Listesinde Yer Alma Talebi 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları 104 SUT Laboratuar ĠĢlemleri Listesinde Yer Alma Talebi 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları, 105 SUT Cerrahi-Dahili ĠĢlemler Listesinde Fiyat Revizyonu 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları,

19 106 SUT Laboratuar ĠĢlemleri Listesinde Fiyat Revizyonu 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları, 107 SUT Cerrahi-Dahili ĠĢlemler Kural DeğiĢikliği Talebi 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları, 108 SUT Laboratuar ĠĢlemleri Kural DeğiĢikliği Talebi 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları, 109 Ağız Ve DiĢ Sağlığı ĠĢlemleri Listesinde Yer Alma Talebi 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları, 110 Ağız Ve DiĢ Sağlığı ĠĢlemleri Listesinde Fiyat Revizyonu 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları, 111 Ağız Ve DiĢ Sağlığı ĠĢlemleri Kural DeğiĢikliği Talebi 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları, 112 Sevk Zinciri Uygulaması DeğiĢiklik Önerisi, 113 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Listesinde Yer Alma Talebi 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları,

20 114 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Listesinde Revizyon Talebi 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları, 115 Poliklinik Katılım Payı Önerisi, 116 Yol Parası Gündelik, Refakatçi Giderleri Usul Ve Esaslarında DeğiĢiklik Önerisi, 117 YurtdıĢı Tedavi Usul Ve Esaslarında DeğiĢiklik Önerisi, 118 Ġstisnai Sağlık Hizmetleri Listesinde Yer Alma Talebi 3- Talebin tanımı, açıklaması, içeriği, uygulama kuralları, 119 Genel Sağlık Sigortası Mevzuatına ĠliĢkin DeğiĢiklik Önerisi, 120 Kıdem Tazminatı Yazısı Verilmesi 121 Prim Transferi( çakıģan hizmet ile ilgili iģlemler) 122 Dosya nakli 123 Tarım Tevkifat Muafiyet Belgesi Düzenlenmesi 1 saat 124 Tarım Tevkifat Tutarların Sigortalının Hesabına 2- Tevkifat kesintilerini gösterir müstahsil makbuzu 7 gün

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Rehberlik Hizmetleri Bizzat

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN 2014 www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Rehber hazırlanırken 09.05.2014 tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü T.C. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.01.02/157 15/03/2011 Konu : Silikozis hastaları ile ilgili iş ve işlemler GENELGE 2011/27 Bilindiği üzere 25.02.2011 tarihli ve 27857 (mükerrer)

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü DİKKAT: Bu Belgeyi arka sayfadaki açıklamaları okumadan doldurmayınız. Evrak Kaydı (Tarih / Sayı)

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı